P. 1
Destine Romanesti

Destine Romanesti

|Views: 34|Likes:
Published by dorin_jamba
Destine Romanesti
Destine Romanesti

More info:

Published by: dorin_jamba on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

Vadim ªtefan Pirogan Boris Movilã

DESTINE ROMÂNEªTI

Chiºinãu 2003 –1–

CZU 94(=135.1)

Aceastã carte e scrisã de doi colegi, foºti elevi ai Liceului „ Ion Creangã”, din Bãlþi din perioada interbelicã. Ea apare cu sprijinul financiar al unui mare patriot, om cu onoare, iubire de plaiurile româneºti. Lui îi zice Gavrilã Buju, din BorºaMaramureº, situat în Canada. Un patriot care nu uitã de România, nici de Basarabia româneascã, un luptãtor pentru România Mare, visul tuturor românilor. Îi vom pãstra adâncã recunoºtinþã, mulþumindu-i din tot sufletul.

Redactor la partea I – Boris Movilã Paginare computerizatã – Svetlana Cersac Corectori – Angela Holban, Emilia Teghipco Cules – Maria Vangheli, Elena ªova Coperta – Nicolae Sîrbu

Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii Pirogan, Vadim ªtefan Destine româneºti / Vadim ªtefan Pirogan, Boris Movilã.– Ch.: S.n., 2003, (F.E.-P. “Tipogr. Centralã”).– 572 p. ISBN 9975-78-236-1 700 ex. 94(=135.1)

Ó DESTINE ROMÂNEºTI, Vadim Pirogan, Boris Movilã, 2003 Ó F.E.P. “Tipografia Centralã”, 2003

ISBN 9975-78-236-1

–2–

ªi Ardealul ºi Bucovina au avut mereu contact cu Regatul, cu tot birocratismul austriac ºi împotrivirea oligarhiei ungureºti. Viaþa intelectualã se dezvolta sub înrâurirea culturii generale, ºtiinþei ºi literaturii naþionale, aºa cum ele s-au închegat în Regat. Basarabia însã a fost izolatã printr-un zid impenetrabil. Pânã la Unire n-a existat acolo o singurã ºcoalã naþionalã. Pânã la revoluþia din 1905 n-a putut pãtrunde peste Prut nici o carte româneascã. C. Stere

–3–

„Basarabia e pãmântul cel mai urgisit de pe planetã ºi poporul cel mai torturat din istorie” ª. Milcoveanu Cititorule ! Dacã ai ceva sfânt în suflet pentru neamul tãu românesc, pentru pãmântul strãmoºesc, stropit de sângele acelor care s-au jertvit pentru el, ºi îþi iubeºti cu adevãrat Patria, citeºte aceastã carte... Dacã nu, treci pe alãturi, mai departe... Fiecare neam, fiecare þarã, are oamenii sãi, ºi buni ºi rãi. Unii, nãscuþi aici, alþii veniþi pe pãmântul nostru ºi nu ºtiu de unde se trag, au uitat cine sunt, ne distrug neamul, îl vând pentru câþiva arginþi. Ei sunt niºte târtani pe care-i bate vântul în toate pãrþile. Din cauza unei politici de stat criminale, neamul nostru s-a risipit ºi românii au ajuns prin multe þãri ale lumii. Unii trãiesc departe de baºtinã cu dorul de ea, sperând ºi visând sã se întoarcã cândva acasã. Alþii uitã uºor de Patrie, ba mai mult, aruncã cu noroi în ea. Unii trãiesc în þarã, furând-o ºi calomniind-o. Alþii, cu durere în suflet, trãiesc ºi mai luptã, apãrând-o cum pot. Unii sunt indiferenþi, aºteptând ceva nou, bun, sã cadã din ceruri, fãrã a face nimic. Constantin Stere, marele om politic al Basarabiei româneºti ºi a românilor de pretutindeni a spus:„Nici o picãturã de forþã moralã nu se pierde în zadar ! Fraþi români de pretutindeni ! Hai sã strângem toate acele picãturi ºi sã le dãruim neamului nostru în lupta lui pentru dreptate, adevãr ºi Unirea tuturor românilor ! Fraþi români din toate þãrile, uniþi-vã !” Vadim Pirogan Boris Movilã

–4–

ETERNA ROMÂNIE MARE ªi noaptea când visez sub lunã, ªi ziua când m-avânt spre soare, Izvor mi-e Patria Strãbunã Iar crezul România Mare. ªi când mã rog plângând spre zei, ªi când speranþa-mi o simt floare, Mi-e drag de toþi românii mei, ªi cred în România Mare. ªi când sunt toþi de omenie, ªi când vreunu-i în turbare, Rotundã e pe veºnicie Strãbuna Românie Mare Toma Istrati Sà ºTII Sà SUFERI Sã ºtii sã suferi cu tãrie sfântã torturi, anchete, lanþuri ºi blesteme, de vrei s-auzi cum cerurile cântã în inima ce-þi sângerã ºi geme Sã ºtii sã uiþi jignirile nedrepte ºi condamnarea judecãþii crunte, de vrei sã urci incandescente trepte ºi aurori sã-þi fluture pe frunte. Sã ºtii sã rabzi, când te loveºte bruta ºi, în adânc, te macinã mânia, de vrei sã-þi fie liberã þinuta ºi fãrã de prihanã, bucuria. Sã ºtii sã ierþi, cum iartã doar Iubirea ce izvorãºte din Golgota vieþii, de vrei sã cucereºti nemãrginirea, purificându-þi lacrima tristeþii.

–5–

Sã ºtii sã te ridici de-asupra urii, de vrei sã-nfrângi prãpãstii ºi jivine, punând de-apururi stãvilã naturii ºi steaguri de luminã având în tine. Sã ºtii sã suferi, suferind sã dãrui comorile, lãuntric adunate, de vrei în curcubeie sã te nãrui ºi sã te scalzi în slãvile curate... Sergiu Grossu

–6–

Partea I

Vadim ªtefan Pirogan

PORTRETE DE OAMENI

–7–

CURRICULUM VITAE
Vadim Pirogan s-a nãscut în or.Bãlþi, România, în 28 iunie 1924. Tatãl, ªtefan, bãºtinaº din s.Rãdoaia, jud.Bãlþi, a participat la primul rãzboi mondial în armata þarului rus, la Odesa, unde a luat parte activã la evenimentele Unirii din 1917-18. În 1924 a fost ales primar la Bãlþi, post pe care l-a mai ocupat de douã ori pânã în 1934. A fost prieten bun cu Anton Crihan, Moº Ion Codreanu, Constantin Stere, Gheorghe Iunian, Costache Leancã, Pan Halippa, Ion Pelivan, Emanuil Catelli... A fost în partidul Þãrãnist-Radical cu Constantin Stere ºi Gh. Iunian. Deºi era simpatizant al socialiºtilor, a fost arestat la 13 iunie 1941 de sovietici ºi a murit de foame în lagãrul Ivdel din Ural. Vadim Pirogan avea 5 clase de liceu „Ion Creangã”, Bãlþi. Dupã ocupaþia sovieticã s-a înscris în prima lunã la OVIRul sovietic sã plece în România, dar a fost arestat la 25 iunie 1941 ca spion român. A stat 5 ani în lagãrul cu regim aspru Taiºet-Bratsk(Irkutsk), unde din 1200 de români basarabeni au rãmas numai 150. În 1946 se întoarce la Bãlþi, se înscrie în Institutul Pedagogic cu voia NKVDului, dar dupã un an pleacã în Ucraina, de teamã de a fi din nou arestat. La Lvov i se pierde urma ºi scapã de deportarea din 1949. În 1947 se înscrie la Institutul de ingineri silvici la Lvov, dar peste trei luni este dat afarã ca fost condamnat politic ºi alungat din oraº. Prin intervenþia basarabeanului Alexandru Medveþchi, medic-ºef la spitalul de tuberculozã osoasã din Lvov, obþine un paºaport nou ºi o vizã de reºedinþã în Lvov ºi lucreazã ºofer 20 de ani. În 1958, dupã moartea lui Stalin, este reabilitat ºi se înscrie la o ºcoalã obþinând atestatul de absolvire a ºcolii medii. În 1961 studiazã la Politehnica din Lvov, secþia seralã, pe care îl absolveºte în 1968 la 44 de ani. Lucreazã în parcul de autobuze din Lvov în diferite funcþii: inginer-mecanic, ºef de coloanã, de producþie ºi inginer principal. În 1970 se transferã la uzina de autobuze „LAZ”, unde timp de 17 ani a fost ºeful bazei auto. În 1974 are un atac de cord, dupã care îºi scrie memoriile de teamã cã îmbolnãvindu-se sã nu uite cele prin ce trecuse (în limba rusã). Mai târziu, peste 20 de ani, aceste memorii la insistenþa unor prieteni scriitori, se vor preface în memoriile ce alcãtuiesc trei volume. A fost sponzorizat, ajutat de colegul de liceu Sergiu Grossu din Paris. În 1984 se pensioneazã ºi întreprinde o cãlãtorie cu automobilul Volga – 21, împreunã cu soþia sa Veronica, de la Lvov la Vladivostok – 14000 de km., revãzând locurile de surghiun ºi þara sãracã ºi fãrã alimente în

–8–

magazine – nici ouã, nici carne, nici lapte, nici unt (la piaþã erau de toate de 3 ori mai scumpe). În 1989 revine la Chiºinãu ºi ia parte la miºcarea de renaºtere naþionalã. În 1995 editeazã primul volum, apoi alte douã. În momentul de faþã a reuºit sã înfiinþeze „Muzeul Memorial al Neamului” la Chiºinãu cu ajutorul financiar al unor români cu suflet mare din exil: Sergiu Grossu, Nicolae Dima – Washington, Gavrilã Buju – Canada, Lidia Aºtefanei – Craiova, V. ªtefanin – Craiova, Irina MendellVrabie – Canada, Ovidiu Creangã – Toronto, Toma Istrati - România, Grigore Vieru, Anatol Corj, Nicolae Iaºcinschi – Germania, Marcel Bouros – Constanþa, Aurelian Serafinceanu – Deva ºi mulþi alþii... Muzeul reprezintã istoria României, începând cu anul Unirei, crimele comuniste din Basarabia ºi Bucovina, deportãri ºi arestãri, rãzboiul de pe Nistru din 1992, Miºcarea de renaºtere naþionalã din 1989, revoluþia din Decembrie 1989 în România. Sunt expuse documente, fotografii, jurnale, ziare, albume... Este vicepreºedinte al Asociaþiei „Pro Basarabiei ºi Bucovinei” la Chiºinãu, preºedinte al „Asociaþiei victimelor regimului comunist ºi a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române” din R. Moldova.

De acelaºi autor: 1. Cu gândul la tine, Basarabia mea 2. Pe drumurile pribegiei 3. Timpuri ºi oameni

–9–

BORªA, MICA ELVEÞIE
„ Borºenii trãiesc în pãduri, la un loc cu mistreþii ºi cãprioarele sãlbatice. Dar sufletul lor e bun ºi inima le este mare. Sunt dârji ca dacii ºi rãbdãtori ca mucenicii din primele veacuri ale creºtinismului.” Ioan Berindei, 1940

I
Borºa este una din vechile aºezãri ale Maramureºului. Cândva, demult, pe aceste plaiuri au trãit dacii. Borºa se întinde de-a lungul râului Viºeu ºi Cisla la poalele Pietrosului (2003m). Terenul e muntos ºi cu dealuri multe. ªoseaua naþionalã trece pe lângã satul Moisei. Borºa are o lungime de 59 de kilometri ºi o lãþime de 35 km. Cuvântul Borºa înseamnã furtunã, vifor. Pe aceste locuri în vechime domnea voievodul maramureºan Bogdan I, iar dupã moartea lui urmaº i-a fost voievodul Balc. Legenda spune cã tatãl lui Arpad, regele Ungariei, venise cu ostaºii sãi dupã pradã încoace ºi trecând prin Moisei, a ajuns la Cuhea, unde a fost ucis de borºeni ºi soldaþii alungaþi de pe aceste plaiuri. Dupã bãtãlia lui ªtefan-cel-Mare cu Matei Corvin, stãpân al Borºei devenise un nobil, Nicolae Pragfu. În aceste locuri în secolele trecute veneau ºi tãtarii de la rãsãrit sã jefuiascã poporul. Dar în septembrie 1717 borºenii, conduºi de Popa Sandru Lupu, i-au învins pe duºmani, luând multã pradã ºi mulþi robi. ªi azi legendele povestesc despre acel erou Sandru Lupu care a curmat pofta tãtarilor de a mai cãlca pe pãmântul Maramureºului. Aºezat la poalele munþilor Rodnei, Borºa se întinde departe cu vãile sale, înconjuratã din toate pãrþile de munþi înalþi ºi falnici. Vârful Pietrosul stã hotar între Borºa ºi judeþul Nãsãud. Pietrosul era mai înalt înainte de rãzboiul din 1941, avea 2005 metri, dar vârful lui a fost retezat pentru a aºeza acolo o cruce în amintirea fascistului Horty, dupã dictatul de la Viena din 1940. La rãsãrit se întinde judeþul Suceava, iar la nord are hotar cu Ucraina, dacã treci peste vârful Toroiaga. Cândva Borºa era cel mai mare sat din România. Râurile care curg prin vãile Borºei sunt multe: Viºeul, Þiºla, Fântâna, Cercãnelul, Repedea, Pietroasa, Sâhorca, Izvorul, Valea hotarului ºi Sârca. Cel mai mare este Viºeul care, trecând prin Moisei, cade în Tisa. Cândva pe Viºeu pluteau cu lemne plutaºii îndrãzneþi ºi curajoºi. Înainte de rãzboi în Borºa a nimerit ºi prinþul Mihai care, vizitând-o împreunã cu profesorul Dimitrie Gusti, a rãmas impresionat

–1 0–

de frumuseþea locurilor. A fost întimpinat de un om cu suflet mare, de primarul Gavrilã Mihali ªtrifundã. În timpul rãzboiului ungurii s-au purtat rãu cu românii din Maramureº, sãvârºind fapte de cruzime împotriva. Dupã armistiþiul de la 23 august 1944 ungurii se retrãgeau în faþa armatei sovietice, jefuind satele ºi omorând mulþi români. Luau vitele, oile, caii, porcii ºi alte lucruri. Sovieticii au eliberat Borºa, trecând cu rãzboiul mai departe. La putere au venit comuniºtii, care au dorit, mai ales acei din minoritãþi, sã includã Maramureºul în Uniunea Sovieticã, în Ucraina Subcarpaticã. Dar la Borºa s-au ridicat oamenii patrioþi ºi, conduºi de primarul Borºei Gavrilã Mihali ªtrifundã, s-au împotrivit acestui act nelegitim. Trebuie de spus cã armata românã a eliberat Borºa de ungurii lui Horty, dar a venit ordin de la Kremlin-Moscova ca armata românã sã se retragã. Atunci au venit comuniºtii din Sighet conduºi de prefectul Odoviciuc. El trimisese un delegat din Sighet primarului Gavrilã ªtrifundã sã iscãleascã hârtiile de alipire a Maramureºului la Ucraina Subcarpacticã, dar primarul a refuzat. Primarul Gavrilã, patriot român, a spus: -Nu cred cã românii din sate ºi oraºe vor semna aceastã nelegiuire, acele documente ale „Comitetului poporului”. La adunarea de la Borºa oamenii, conduºi de primar, au refuzat sã semneze actul, strigând : Noi vrem prefect român, noi suntem români ! Vom strãpunge Pietrosul, dar ne vom uni cu mama noas-trã – România ! Delegaþia a plecat. Borºenii au adunat arme, patru tunuri, mitraliere...grenade... Primarul a organizat o coloanã de borºeni ºi au fãcut un marº spre Sighet, cu tricolorul românesc ºi cu steagul roºu sovietic, cu tablourile lui Stalin, Voroºilov, Molotov ºi a regelui Mihai. Pe sub haine aveau arme, grenade, cartuºe. Coloana era însoþitã cu care încãrcate cu muniþii. A rãsunat cântecul : Deºteaptã-te române ! Coloana se umfla de oameni din toate satele de pe drum. Întâmpinaþi de armata sovieticã, primarul Gavrilã le-a explicat ce vor ei, sã rãmânã în România. Chemaþi la Înaltul Comandament sovietic, ei au stat ferm pe poziþiile lor. Dupã trei zile a venit rãspunsul de la Moscova cã în Sighet sã fie numit prefect român. Aºa, datoritã acestui erou, primarului Gavrilã ªtrifundã, Maramureºul nu a fost anexat la Ucraina sovieticã. Erau meºteri sovieticii la nelegiuiri ºi provocãri. Borºenii au suferit apoi din partea armatei sovietice, toþi bãrbaþii erau trimiºi la muncã forþatã, li se luau vitele, caii, erau jefuiþi de ruºii sovietici. ªi mai târziu, acei duºmani din Comitetul poporului, ocupând funcþii importante în conducerea partidului comunist din România, i-au asuprit, pe borºeni mai ales. Primarul erou Gavrilã ªtrifundã a fost nevoit sã ia calea codrului.

– 11 –

de toate. Aceste familii au fost scrise cu litere de aur în istoria Borºei. alþii nu. când mãrunte ºi dese.. Danci. mergând spre muntele Stânca. i-au înlãturat pe gospodari. au venit la putere. mai ales de cupru. distrugând totul ce era fãcut timp de secole. tulpini de arbori. Mulþi bãrbaþi. Drum cu cotituri ºi ºanþuri adânci. intrând în piele de democraþi. Au fãcut avere din sudoarea poporului ºi au distrus totul în Borºa. venind la putere.. care a devenit un orãºel frumos. Cu fiecare pas ce-l face cãlãtorul. pãrãsindu-ºi familia. mari ºi frumoase. pãmântul cu munþii iubiþi. Azi multe mine sunt pãrãsite. tineri ºi mai în vârstã. Scriitorii Nicoarã Mihail ºi Nicoarã Timiº au povestit multe în cartea lor despre Borºa „ Cartea munþilor ”. dar alþii. comuniºtii. Timiº ºi Sandru. distruse. Când te uiþi din vale în sus. îmbogãþindu-i pe cei fãrã cinste ºi dragoste de neam. care înconjoarã Borºa din toate pãrþile. nici un monument nu i s-a ridicat la Borºa. vechi din moºi strãmoºi are Borºa: Mihali. vândute. „ Cartea munþilor” Nicoarã Mihail.Acest erou este azi uitat. GABI DIN BORºA – MARA-MU Cinci familii nobile. casele construite au schimbat mult înfãþiºarea Borºei. care aduc pietroaie mici ºi mari. mergi pe un drum abrupt. când torenþiale. În aceºti ani. acoperit pe alocuri cu pietriº. de munte. casa. au naþionalizat gospodãriile oamenilor. Borºenii sunt oameni de treabã. Unii au reuºit ceva în alte þãri. au luat drumul spre alte þãri. sunt curajoºi ºi luptã pentru viitorul lor ºi al neamului românesc. –1 2– . ºi o voinþã fãrã mãsurã. nici o stradã nu-i poartã numele în Borºa. ce sunt mãturate de apa mare care se rostogoleºte la vale. în faþa ta stau þeapãn munþii. Dimpotrivã. ªteþcu. aducând bani ºi îºi construiesc case. pãmântul. fãcute de ploile. Nicoarã Timiº I Dacã te ridici din orãºelul Borºa tot mai sus în munþi. Anul de cotiturã 1989 a eliberat Borºa de comuniºtii cei vechi. cu caracter. scânduri. În anii 70-80 s-au gãsit multe zãcãminte de minereuri. Cei aranjaþi vin în concedii în Borºa. Pãdurile de pe falnicii munþi au fost tãiate. jefuind Maramureºul. Fiecare borºean trebuie sã se mândreascã cu frumuseþile acestui oraº de munte ºi cu locuitorii din aceste plaiuri. lãsând niºte vãi adânci ºi lungi numai pentru drumurile care taie munþii de la un capãt la altul. ce duce prin Valea Luceafãrului.

când covorul de verdeaþã se lasã acoperit de fulgii de zãpadã. care îþi stã parcã în cale ºi pãzeºte valea Borºei. pe o prelungire mai în jos a vârfului Arºiþei. ridicându-se spre vârfurile munþilor. pini. când apar prin zãpadã primele fire de iarbã ºi pânã în toamna târzie. unde turmele de oi ºi vite rup cu nesaþ iarba fragedã. pe obraz. el simte unda de rãcoare care-l împrospãteazã ºi-i rãcoreºte corpul. spre vârful munþilor. ªi. – 13 – . pe spinare. care închide ºi rotunjeºte lanþul munþilor ce înconjoarã Borºa. veºnic verde. cãci ea se ridicã în sus. la marginea lanþului. când te ridici în deal spre vârful Arºiþei. ci acoperit de brazi frumoºi. cu minele sale de cupru. dai din nou de vârful ªtirbului. Aºa au numit-o muntenii. De jur împrejur e o tãcere adâncã. Vârful lui nu e golaº. cu ce voinþã ºi putere. ªi când te uiþi din jos. Vârful Arºiþei e prelungit cu vârful Lazului ºi vârful Ujdei. Dupã vârful Mãguri se întinde muntele La Hagã ºi vârful Catanului Anei de sub piatrã. o prelungire a vârfului ªtirbului. care cad tot mai des. un orãºel mic. stã o cãsuþã. plumb. acolo jos. drepþi ca lumânarea. Sus de tot. care-i ascunde vârful ºi care îl înconjoarã din toate pãrþile. învãluit mai mult într-o ceaþã deasã. începând cu primãvara. de sudoarea ce-i ºiruie pe frunte. sprijinindu-se unul pe altul. se vãd risipite pe costiºe casele oamenilor. Mai jos e muntele Ciungi. Când te uiþi spre Iacobeni. te uimeºte dorinþa oamenilor. sau claxonul unor maºini ce se pierd pe drumul orãºelului. nu poþi trece de muntele Stânca. în stânga ºi în dreapta. care formeazã al doilea lanþ muntos paralel cu primul. hrana lor de toate zilele. puterea lor de muncã de a se ridica cu traiul cât mai sus. urcã turmele de oi. aur ºi alte bogãþii. pe care o tulburã uneori ºuierul unei locomotive. cu pajiºti mai dese. mai aproape de Domnul. cu copaci puþini. din valea Borºei. Deasupra tuturor crestelor muntoase domneºte falnicul Pietrosul. plinã de brazi. ajungând pânã la luceferi. treci prin valea Hãºculiei. sus de tot. cãutându-ºi hrana în toate timpurile. Sus de tot. munþii se þin ca un lanþ fãrã sfârºit. Pânã aici. Spre dreapta Pietrosului se întinde vârful Dosului ºi vârful Mãguri. azi numitã strada Luceafãrului. mai departe de acei cârmuitori ce conduc acest pãmânt din moºi-strãmoºi. Pânã la el ºi dupã el. înalþi. În stânga Pietrosului stã Bobeica. împrãºtiate în toate pãrþile. care parcã îl apãrã de duºmani. Mai jos de Pietrosul stã acoperit cu verdeaþã ºi pajiºti vârful Arºiþei cu valea Fãtului. în fundul vãii. ridicate pe diferite vârfuri. care se vede în depãrtare. despre care nu toþi românii ºtiu. când îþi arunci privirea mai departe.rãtãcit prin aceste locuri. molizi ºi verdeaþã mai mãruntã. Dumnezeu ºtie cum. Pe strada Luceafãrului. pierdut în fundul vãilor la poalele Carpaþilor. aproape de Dumnezeu. ce se prelungeºte cu un podiº cu pajiºti.

era periculos la tãiat copacii. otrãvit de gazele din minã sau nimerit sub roca prãbuºitã deasupra lui. cu scoaterea arborilor la drum. Se ocupau oamenii cu tãiatul pãdurii. purcei. o fatã cu un pãr negru ca pana corbului. dornic de liniºte ºi pace. fãcutã cu mâinile unui gospodar priceput. oi vaci. Mai lucrau ºi în minele din Borºa. ploi abundente. Dar omul trebuia sã lucreze. ºi mai periculos... dar uneori rãmâne pe întreaga zi. când. care îºi scoalã stãpânii la lucru în zori de zi. frumuºicã. te ridici spre cãsuþa ta. unde se plãtea mai bine ºi cu alimentele nu erau –1 4– . cãci e o cale lungã. ºi sã nu te ducã nevoia în orãºel. pãsãri. tãiatul lemnelor. îmblânzind ziua cu lumina ºi cãldura sa. încet. De dupã vârful ªtirbului apare rotund ºi vesel soarele. Aici nu se aude zgomotul din vale. Cu atâþia copii era nevoie de bani. avea nevoie de bani. Ion Buju. dar iarna era greu. Petru era miner la Borºa. avea patru feciori ºi o fatã. Unii pãrãseau mina. Vara mai era cum era. aveau ºi copii. fiul lui Ion Buju. Vârful Pietrosului ºi al altora e învãluit în ceaþa care se risipeºte spre amiazã. bãtrânul din cãtunul de peste vârful Arºiþei. construitã prin anii 60. Ileana era nevasta lui Gavrilã. încãrcat cu cele cumpãrate. Trecuse prin rãzboi. iar alþii le luau locul. lunecos. E o casã nici nouã. Gavrilã Buju din cãtunul de peste munte venea deseori la hora din Borºa. ªi au hotãrât sã trãiascã împreunã. pare micã. în zilele de duminicã ºi de sãrbãtori. sã-ºi hrãneascã copiii. Sora Vasiliei. cu stivele. trebuia sã trãiascã. ºi pentru tractoare. mai uºoarã în jos ºi mai grea îndãrãt în sus. Era greu ºi pentru oameni ºi pentru cai.. oi. ascunzând veºnic misterioºii ºi falnicii munþi. Lucrau ºi vara ºi iarna. nu tulburã nimeni tãcerea acestor locuri. pe care pãdurea nu-i putea da. A fost nevoit sã se bage în minã. încet. coborând în ea. cai.. cai.care din depãrtare. sã-ºi uneascã soarta. frig. dar rãmãsese teafãr. În aceastã cãsuþã trãia Gavrilã Buju cu familia sa. S-a însurat cu Vasilia ºi avea nouã copii cu ea. ca o jucãrie. micuþã. nici prea veche. Ion se ocupa cu tãiatul pãdurii. Feciorii au crescut ºi toþi s-au însurat. cãci zãpada era multã ºi mare. Aici a întâlnit-o pe Ileana Timiº. din cãtunul de peste vârful Arºiþei.. numai dimineaþa se aud cântecele cucoºilor. Alþii se duceau la lucru în mine. Acasã avea gospodãrie mare. sã lupte împreunã împotriva nevoilor vieþii ºi sã se bucure împreunã de frumuseþile ºi bucuriile dãruite de Dumnezeu.. Nu rareori omul rãmânea fãrã viaþã. devenind invalizi. suferise mult. lucru ºi mai greu. Oamenii de aici muncesc din greu. þin vite. Pe aceste locuri viaþa nu era uºoarã. dacã vrei sã fii un gospodar adevãrat. cãci îngheþau ºi ele. cãci trebuie sã ai de toate. ºi era greu de lucrat în pãdure. cu de toate unde puteau sã câºtige ceva. cã nu degeaba e ultima cãsuþã sus la poalele vârfului Arºiþei.

stãruindu-se sã facã ºi mai mult zgomot. nu avusese noroc în viaþã. Le plãcea sã pocneascã din bicele lungi. peste tot unde era iarba mai bunã. nu-i plãcea lucrul sub pãmânt. în faþã era muntele vârful Lazului. apoi trecuse la tãiatul pãdurii. ªcoala era în satul Rotundu. Uneori mai primeau ºi bãtaie de la pãrinþi. ªandor. se bãteau între ei.probleme. a fost plutaº ºi de tânãr a cãzut sub plutã ºi s-a înecat. aveau pãmânt ºi trebuia cineva sã-l lucreze. pânã îi schimbau cei veniþi de la ºcoalã. treziþi din amorþeala cãldurii. parcã sfidându-i pe toþi ºi pe toate. mergeau spre casã cu zarvã mare. Totul se dãdea de cãtre stat în primul rând minerilor. cãci ºi ei copilãriserã pe aici. Copiii lor creºteau împreunã. caii. Copii lui Petru ºi a Vasiliei erau Niþã. apoi se împãcau ºi se jucau din nou. care lucra în minã ºi avea ºi el cinci copii. Gavrilã Buju era un bãrbat vânjos. lucrau. care s-a mãritat ºi ea. se certau. þineau gospodãrii. care-i trezea pe toþi. era casnicã. cã aºa sunt copiii. Avea ºi el trei copii: Petru. Ultimul frate. Copiii învãþau în douã schimburi. Vasile. îi aranja în stive. fãceau totul în gospodãrie. o mai luau razna. Fraþii mai aveau o sorã. Vasile. copiii. speriind copiii ºi oamenii. Trãiau cu casele alãturi. fãcea tot ce trebuia. Copii se întorceau seara cu oile ºi vitele din munþi ºi. pe fâneþe. Lucrase puþin în minã. Ileana. Lucreþia ºi Rozica. cei din schimbul doi pãºteau vitele ºi oile pânã la amiazã. ca sã-ºi hrãneascã copiii. istovitoare ºi grea de sub pãmânt. Gavrilã ºi Ileana. Maria. cãci trebuia de pãscut vitele. Ileana. pe unde treceau pãstorii. Ionel. Aveau toþi familii numeroase. vârful Dosului. Sa însurat cu Ileana. pe vârful Ujdei. Petru. ªi Petru ºi Gavrilã trãiau pe valea Luceafãrului înspre vârful munþilor. lemnele. Copii erau folosiþi la lucru de mititei. care ºtiau mai bine locurile. copii mulþi. Se duceau cu vitele ºi oile la pãscut împreunã pe vârful Arºiþei. trecând prin orãºel. Uneori înoptau acolo cu vitele ºi oile dormind lângã rug. Gavrilã era alt fecior a lui Ion. cãrþile de la ºcoalã ºi mânau animalele la pãscut. De mititei ºtiau locurile ºi care sunt munþii Pietrosul. lãtrau. tot mai des împuºcau din bice. sora Vasiliei. pentru munca lor grea. Câinii. Ei se deprindeau cu greutãþile de mititei. Alt fecior era Gheorghe. care rãsunau ca niºte împuºcãturi. Toþi erau mãricei ºi toþi buni lucrãtori din viþã de gospodari. κi luau cu ei merindele. Tãia copacii. totul se prefãcea într-o larmã zgomotoasã. mare. – 15 – . ªi cu cât oamenii se uitau mai mult la ei. se veseleau. cu o frunte latã. pe vârful Lazului. jos în Borºa. nu prea mare de staturã. ºi pe unde îi trimiteau pãrinþii. oile.

Rãmâneau aceleaºi deprinderi. la început li se dãduse pãmânt. nici periculos ºi pleca repede când auzea câinii. vârful Lazului. peste ani. îºi fãcuse casa la o marginã în munþi. pentru fânul preþios animalelor. pentru a o vinde altora. nu glumã. îl jeleau. îi învãþa cum sã gospodãreascã. ei nu mai erau stãpâni ca înainte. cã fiecare din munteni ºtia ce va face azi. sã ºtie de toate ºi. viaþa oamenilor. curajoºi. gheþuºuri. lapte. Oamenii o coseau pentru ei. În acele vremuri era Ceauºescu la putere. luni. speriind oamenii ºi copii. Distanþã mare. Vara mai era cum era. dãdea târcoale caselor de pe munþi. respirând aerul curat de munte. La putere au venit alþii.. ouã. Gavrilã trãia cu Ileana. plin de miresmele florilor. gheþuºurile. secara. Atunci oamenii nu-l vânau. Copii deveniserã mãriºori ºi pãscând aici vitele. pe pajiºte se fãcea orzul. Viaþa era aºa. dar primãvara ºi toamna târziu era frig. Veneau acasã îngheþaþi.. ridicat pe patru stâlpi. Treceau zilele. Ba uneori venea ursul ºi se bãga în grãdinã la prune.vârful Mãguri. cãci îi plãceau prunele. Acum erau siliþi sã dea la stat multe bunuri din gospodãriile lor: lânã. aceleaºi lucruri de fãcut. Pe costiºã. aceleaºi tradiþii. care se aruncau dupã el ºi îi fãceau de hac. De aici duceau oile ºi vitele la pãscut pe vârful Arºiþei. Gheorghe Hojda. Uneori rãtãcea câte un urs trezit din amorþealã ºi alungat din bârlog. Vârful Ujdei numit aºa de un moº de a lor. era lucru greu. Uneori ajungeau cu pãscutul ºi pe vârful ªtirbului. aducând ploile. dar la cãldura sobei îºi reveneau. trifoiul. era ceva nou în viaþa lor asprã. Vitele ºi oile stãteau sub ºopron în þarc. care au rãsturnat lumea –1 6– . vârful La Hãga. Viaþa asprã îi fãcea îndrãzneþi. uzi leoarcã. cãci nu le fãcea nici un rãu. sã nu se piardã. frigul. nevoile. pe fân dormeau uneori Gavrilã cu Ileana sau copii. Dar se gãseau vânãtori. veºnic verde. cãci venea iarna. ce va face mâine. Cãtãnul Anei de sub piatrã. carne. pãdure. atât de trebuincioasã. dar aici în munþi nu se schimba nimic. dar principalul era acea iarbã mustoasã. departe de casele lor. Erau copii trecuþi prin toate. În pãduri erau ºi lupi ºi urºi. ani. care-l simþeau de departe. lucerna. peste varã. poimâine. Vremurile se schimbaserã. Sus. unde aveau construit ºi un ºopron. nu slabi ºi fricoºi ca unii de la oraº. dar trebuia sã o coseascã la timp. carnea de urs era bunã ºi gustoasã. oboseala trecea ºi fugeau la joacã. Dar nu era flãmând. care era înaintea caselor lor.. dormeau ºi ei sus. dar apoi le luaserã pãmântul ºi pãdurea. în ºopron.. grâu. Þãranii erau obijduiþi. când vor fi mari ºi vor avea gospodãriile ºi familiile lor. copacilor ºi tufelor de verdeaþã. peste o lunã. ploi.

Dar mai rãu era cã trebuia sã stai ore întregi în rânduri. creºtea ºi vedea cu ochii sãi tot ce se petrecea împrejur. valoare. Acum trebuia sã hrãneºti viþelul sau porcul pânã se fãcea mare ºi apoi sã-l dai la stat. finii. alungându-i pe þãrani din sate. Se ºtie cã prietenii întâmplãtori nu te duc la bine. muncitori care veºnic umblau dupã o bucatã de pâine prin oraºe. care nu vroiau sã munceascã ºi se stãruiau sã fure cât mai mult din averea poporului. ce nu se mai vãzuse înainte. acum erau nemulþumiþi. o femeie micuþã. îºi fãceau mendrele. înjurându-i pe conducãtori. Oamenii deprinºi cu alte legi. fãcea muncitori din ei. mai uºoarã. mãi Gavrile. Statul jupuia bine pe oameni. mai spuneau o vorbã împotrivã. Vedea cum tatãl sãu venea furios acasã dupã ziua grea de lucru. Mulþi oameni fãrã minte. Mezinul lui Gavrilã. El venea deseori acasã afumat ºi se mai rãstea la Ileana ºi la copii. fãgãduit mereu. se luaserã cu cei doi fraþi. laptele trebuia sã-l duci la vale pentru niºte bani mãrunþi. Trebuia sã munceºti din zori ºi pânã în noapte.Lasã. cã viaþa era mai grea ca la oraº. Ceauºescu construia oraºe. Douã surori. erau denunþaþi de prietenii lor. certându-se cu vecinii. Era ceva nou în þara româneascã. aducând acasã bani puþini ce nu ajungeau pentru nevoile care rãsãreau la tot pasul. cã îi totul bine. ºi îºi vedeau acum de rostul vieþii robotind fãrã sfârºit. la magazine pânã îþi luai o pâine sau niºte fãinã pentru copii ºi bãtrâni. soþia lui. care toatã viaþa luptau din greu ca sã aibã o viaþã mai bunã. cumãtrii. de când comuniºtii au luat puterea. dar care nu mai venea.cu fundul în sus. alintându-i nemulþumirea ºi durerea. Gavrilã se mai liniºtea ºi viaþa parcã se mai îndrepta. Ne mai cresc copiii. unde trebuia sã lupþi aprig ca sã-þi creºti copiii ºi sã-i faci oameni. Ileana ºi Vasilia trãiau alãturi. îmbogãþindu-se pe ei ºi neamurile. înjurându-i pe alþii ºi blestemându-ºi viaþa. chiar cu ani grei de puºcãrie. Cei care crâcneau. pe toþi cei mai rãi. care ºi aºa – 17 – . îngrijoraþi de viitorul lor ºi al copiilor lor. Aici era viaþa de la munte. ei sunt buni ºi trudesc cu spor. blândã. Gavrilã ºi Petru. ªi toþi aºteptau viitorul luminos. La conducere nimereau ºi oameni strãini neamului nostru. cu o fire veselã ºi bunã la suflet îl mai liniºtea. Tatãl Gavrilã se cam lua cu prietenii ºi lua mai multã palincã decât trebuia. Dar venise ºi alte nevoi. Mama Ileana. beþivani ºi hoþomani au ajuns la putere ºi acum îºi bãteau joc de gospodari ºi de cei de treabã. care îºi bãteau joc de români. ne vor ajuta ºi vom face faþã la toate. ºi se alegeau cu pedepse grele. Venise vremuri grele dupã rãzboi. mai ales pentru cei din munþi. botezat ºi el Gavrilã. cu care stãteau la un pahar de pãlincã. . sprintenã. cumva vom trãi ºi noi.

ceilalþi nu au nevoie de multã învãþãturã. o numeau Lenuþa. îl învãþau de mic în toate ale gospodãriei. mai bine sã rabde. Dorea sã trãiascã. încrederea de mai înainte. cãci era lucru mult ºi toþi erau nevoiþi sã facã câte ceva. Îi plãcea sã gospodãreascã. de nepoþeii care trebuia sã vinã pe lumea asta cândva. El nu mai era ca cel de altãdatã. .Dragã Ileanã. Tatãl îl mai dãduse ºi la cursurile de tractorist ºi acuma spunea la ceilalþi: -Îmi ajunge unul. dar totul începea de la început. n-ai sã mai mergi la ºcoalã. învãþat. fãrã ca sã fie îndemnat de pãrinþi. Slãbise. cum sã se poarte cu oamenii. se deprinsese cu munca grea. Dar Ileana veselã. Ierburile pe care i le dãdea Ileana erau amare. cãci bãrbatul face muncile cele mai grele. bãiat preþuit aici în munþi. mai altfel decât ceilalþi copii.. eu vreau sã învãþ. dar el le înghiþea. cãci palinca era mai tare ºi prietenii mai aproape de el ºi-l biruiau. se scula a doua zi. nu mai avea. cãci ele îi prelungeau viaþa. îl lecuia un doctor cunoscut al Ilenei. se culca. . închisã. Petrea creºtea un bãiat zdravãn. Devenise mai vesel. vioaie. îl asculta pe tatãl sãu care-l îndruma ºi-l povãþuia cum sã trãiascã.Ascultã. curajul. Lenuþo. sã povesteascã multe. ªi parcã i se fãcuse mai bine. Petru era primul lor copil. El se liniºtea. El îºi îndeplinea îndatorirele. tatãl i-a zis: . Când învãþa în clasa a patra. Intrat la spital. i-a spus într-o zi doctorul. cum fãceau uneori. sã le duci la pãscut. leacurile mele nu-i mai pot ajuta. credea în Dumnezeu ºi se ruga pentru el. îi plãcea sã stea de vorbã cu alþii. cã de. Trebuie sã-l iei acasã pe Gavrilã ºi sã te stãrui sã-l mai þii în viaþã poate cu ierburi. Aºa s-a fãcut cã la o vârstã tânãrã de 45 de ani cãpãtase o cirozã. trebuie sã mergi cu vacile. Îþi ajunge patru clase.. cu conducãtorii.N-ai nevoie de mai multã carte. L-a luat Ileana pe Gavrilã acasã.Tatã. sã nu intre în ceartã cu ei. dârzenia. Era o fire tãcutã.. . Era o fire veselã. i-a spus –1 8– . Ileana era al doilea copil.. κi închipuia sfârºitul... se luaserã din dragoste. ªi Gavrilã ºi Ileana îºi puse în el toate nãdejdele. înalt spre bucuria pãrinþilor sãi. Ileana îl mai liniºtea. uneori mai lua câte o palincã. Îl lecuia cu ierburi – din cele pe care le ºtiau bãtrânii.. era departe în jos. Du-te la pãscut vacile..fãceau totul ºi nu aveau nici o vinã. vioaie. Se duceau cu toþii la ºcoala din Rotundu. nu din târguialã. vreme le rãmânea puþinã pentru a-ºi face lecþiile acasã. sã se bucure de copiii sãi. bani sau alte bogãþii.. când pãrinþii îºi dãdeau fetele pe pãmânt. Ajuta ºi ea în gospodãrie. ºtiute ºi neºtiute. de ce sã las ºcoala? Doar fac tot ce trebuie în casã ºi în gospodãrie.. Eu nu mai pot face nimic pentru el.

murdar ºi zgomotos. cãci Petrea era mai mare. A trecut o sãptãmânã. . Nu pot sã nu-l ascult. dar dimineaþa reînvia ºi ieºind din casã. s-a mai scãrpinat la ceafã. devenise flãcãu ºi se uita de acum la fetele de pe costiºe. Vremea trecea. Aºa sã îi spui tatãlui tãu. când fãceau nebunii ºi nu-l ascultau. zice cã-mi ajunge atâta carte. zice cã tot o sã mã mãrit cândva ºi învãþãtura nu are rost. Lucra ca o albinã pânã seara târziu. în curte. se bucura de frumuseþea acestor locuri atât de apropiate sufletului ei. care pãrãseau munþii ºi se duceau la vale cu lucrul ºi traiul în orãºelul veºnic prãfuit. ªi pe mine tata m-a silit sã las ºcoala. ai sã lucrezi la colectivã. dacã nu o ai. Dar era nevoitã sã lucreze ºi în gospodãrie. stãtea pe prag ºi uitându-se în jur. nu-i plãcea când nu era ascultat. fa. ªtia fiecare colþiºor ºi nu-i putea înþelege pe acei munteni. cãci nu are dreptul sã mã împiedice sã învãþ.supãrat Gavrilã.. dar învãþãtoarea mi-a zis cã dacã nu o sã vin. numit tot Gavrilã. o sã-l amendeze pe tata.. dar n-avea ce face.Tatã. Tatãl era sever.Pãi. unde vara erau duse turmele de oi ºi de vaci. Seara Lenuþa le-a zis pãrinþilor: . la ºcoalã? a întrebat-o Maria. Ileanei îi plãceau locurile acestea.Mãi Lenuþo.. Trebuia sã se mai ducã ºi pe vârful Arºiþei. aºa-i legea. Le mai dãdea la copii ºi la fund. Ele trebuiau mulse aici. nu mã lasã tata. îþi dau eu un sfat. nu s-ar fi dus de aici niciodatã. . Aºa a scãpat Lenuþa de belea ºi a continuat sã înveþe încã patru ani. cãci mama era veºnic la plitã. Mama Ileana se scula în zori ºi gospodãrea în casã. m-a vãzut învãþãtoarea ºi mi-a zis sã vin la ºcoala. sau cu treburile gospodãriei ºi nu mai dovedea sã le facã pe toate. unde se ivise pe lume ºi îºi petrecuse anii copilãriei. Lenuþei i-a fost ºi mai greu. Venea de la ºcoalã ºi se ducea sã-l schimbe pe mezin. copiii creºteau.. Lenuþa a scos vacile din ogradã ºi le-a dus pe vârful Arºiþei. el o asculta. deprinzând ºi secretele bucãtãriei. care trebuia sã meargã ºi el la ºcoalã. cã de lucru era. o colegã de ºcoalã. altfel te amendeazã ºi cu mulþi bani. cã era – 19 – . Ducând vitele la pãscut.De ce nu vii. Nu le-ar fi pãrãsit niciodatã pentru nimic în lume. Gavrilã s-a gândit. Lenuþa a întâlnit-o pe Maria. Acum învãþãtura este totul. se juca cu ea. când se culca obositã. cãci ºi mama avea multe de fãcut. . Lenuþa plângea. Lenuþa era mai aproape de mezin. Când s-a nãscut mezinul. Ea îl dãdãcea. sã nu facã drum fãrã rost spre casã. cãci acum trebuia sã aibã grijã ºi de el. Lenuþa o mai ajuta pe mama Ileana. Nu. A trimis-o din nou la ºcoalã. ºi-a hotãrât cã n-are nevoie de amendã ºi apoi cã tot nu-l vor lãsa în pace ºi s-a resemnat.

Dis de dimineaþã. ªi trãgea mai puternic cu coasa ca sã aibã bani mai mulþi. încãpãþânatã ºi fãcea totul cum vroia el. sãritor la nevoie.. când vedea ce ajutor îi creºte ºi-l învãþa de toate ce le învãþase ºi el de la bãtrânul Ion Buju. brânzã ce se topea în gurã. la întreceri. nãpustindu-se cu toþii împreunã sã apere animalele. L-au poreclit Gabi ºi aºa a rãmas pe toatã viaþa. gâfâind. fãcea de toate ca sã câºtige banii sãi. el o pornea la lucru zburând pe terenurile numite pe Pod ºi pe vârful Arºiþei. La fugã nu-l întrecea nimeni. lucra dârz.. Gavrilã. Nimic nu era de prisos în aceastã lume. pe vârful Arºiþei. se oprea. era primul. Nu ceda la nimeni mingea. Aici. coborând la vale spre Rotundu unde era ºcoala.. fugind. nu ºi-ar fi schimbat viaþa hãrãzitã de Dumnezeu. ducea oile ºi vitele la pãscut în tovãrãºia unor câini mari ciobãneºti care þineau piept oricãrui.. ca sã-l împace. la bãtut mingea. palincã de aia care se aprindea de la chibrit.Asta e mâncarea din câºtigul lui Gabi. Sãturându-se. cota pe care trebuia s-o dea fiecare stãpân. acum când tatãl bolea. luptând pânã la ultima suflare. socotind în minte câºtigul ce-l va primi. Era o fire dârzã. îi creºtea inima. Acolo sus. Lui Gabi îi plãcea sã facã bani. la joacã. Oamenii veneau la el ºi-l rugau ca Gabi sã le ia oile la pãscut. Gândurile la o altã viaþã nu-i dãdeau pace. Tatãl lui Gabi. dar nu avea tragere de inimã pentru ea. Îi plãcea lui Gabi mai ales. Mai lucra pe la vecini. ªi nici la ºcoalã nu se prea trãgea. care venea des cu sufletul otrãvit de palincã bãutã cu prietenii dupã lucrul greu. dupã ce mai fãcea câte ceva prin curte. de parcã inima nu-i era la locul ei. lucra ºi el la gospodãrie. unde pãºtea oile ºi vacile era locul unde visurile îl copleºeau. Pe varã Gabi se alegea cu vreo 67000 de lei ºi multã brânzã. unde lucra ca paznic ºi se mai ocupa la o cabanã cu o magazie. cam la vreo 3 km depãrtare. curajoasã. Acest copil parcã era fãcut sã fie un cioban bun. Când lucra pentru câºtig nu se jeluia. când mama tãia mãmãliga felii ºi punea straturi de brânzã între ele. mezinul. Uneori se certa ºi cu tatãl sãu. era atent ºi sigur de sine. Gabi nu pierdea nici o oaie din cele date în sarcina lui.lipitã de munþii sãi. se ducea cioban la ei pe varã. nu era din acei care. se mândrea cu el. Dar era primul din cei ce bãtea mingea pe toloacã. Petru era cel mai mare ºi se ocupa mai mult cu gospodãria. cãci erau uniþi. spunând la toþi: . Mama lui Gabi fãcea mãligã aºa cum îi plãcea lui. Creºtea un bãiat voinic ºi rezistent. îºi lua ghiozdanul cu cãrþi ºi caiete. Gavrilã. ca sã batã mingea în poartã adversã. ba îi mai aduceau ºi palincã. Gabi avea ºi ajutoare. De la trei ani tata îl lua cu el împreunã cu ceilalþi la muncã la fundul Izei. unde se gãseau ferestrãiele sovietice „Drujba”. Acolo –2 0– . mai cosea. la jocurile cu ceilalþi copii.

Gabi îi vedea botul strâmbat de furie. de aici cãtre Iza. dar n-avea încotro. ducând ºi oile ºi vitele la pãscut tot încolo.Fugi. O fãcuse tatãl lui. avea un singur gând: sã-l scape pe Petrea. parcã abia acum înþelegând ce s-a întâmplat acolo sus. bucurându-se la vederea lui. Au avut noroc bãieþii cã ursoaica era tânãrã. Copacii tineri ºi tufiºurile se clãtinau ºi ei au vãzut cum ursoaica venea în fugã spre puiul ei. o amintire rãmasã pe veci în capul lor. Bãieþii uzi leoarcã de sudoare. Intrând cu oile într-o pãdure mai rarã unde pãºteau ºi vitele lor ºi a unor muncitori care lucrau ºi ei pe aici. κi vedea sfârºitul. Petrea. Era ursoaica. ªi pânã ursoaica s-a descurcat cu bâta. cãci bâta îi întrase în gât ºi acum se oprise. – 21 – . a înlemnit de groazã. mai repede ! Ursoaica a zbierat de durere. ochii mici ºi rãi. de frica ursoaicei. . fãcând aproape 120 de kilometri. Gabi. Ei plecau încolo cu toþii. în vale. stãruindu-se s-o scoatã. Patru veri a petrecut Gabi cu familia sa acolo la fundul Izei. de la Borºa o luau la Moisei. lângã buºteanul cel retezat. de urletele ei. Bãieþii se uitau la el. îºi aºtepta soarta sa amarã. Dar oricât de curajos ar fi fost. rostogolindu-se în lãturi ºi apoi fugind ºi strigând: . Petrea. brazi înalþi ºi frumoºi. Nici n-a înþeles nici atunci. În acei ani s-a întâmplat ceva straºnic. sus pe buºtean. copii erau departe. de sub care ieºise puiul de urs. ºtia ce-l aºteaptã. striga Gabi. La zgomotul bâtei a ieºit de acolo speriat un ursuleþ zbierând. apucând-o cu labele. nici pe urmã. cu cãmãºile lipite de corp. când din pãdure s-a auzit un urlet straºnic ºi Petrea. Ei coborau întâi spre Borºa. Acum se uitau din vale cum ea reuºise sã rupã bâta ºi îºi alina durerea lingându-ºi puiul. când copii terminau ºcoala. ieºiþi din orbite. pe care Petrea se suise ºi bãtea cu bâta pe partea retezatã.era locul de unde izvora râuleþul Iza. de ce ºi cum ia pus bâta în gât ºi a proptit-o în pãmânt. se uitau unul la altul. altfel ar fi fost acum zdrobiþi.Mai repede. totul s-a petrecut în câteva clipe. De jur împrejur numai pãdure. când era deja în vale. Se gândeau de ce primejdie scãpaserã. fãcuþi bucãþi de mama puiului de urs. mergea mai greu. având numai trei ani. împreunã cu oile care fugiserã ºi ele. cu chiu ºi vai ajungeau cu toþii la locul cuvenit. au dat de un buºtean mare retezat mai sus de rãdãcinã. care. cãci ursoaica i-ar fi rupt în bucãþi pentru puiul sãu. Nu s-a speriat. Ei scãpaserã cu viaþa. Petrea ºi Ileana erau mai mari. cocoþat pe buºtean. Gabi avea o bâtã în mânã cu vârful ascuþit. Sub buºtean era o gaurã mãriºoarã. la primul ursuleþ. ºi din Iza ajungeau la fundul Izei. clãtinând brazii. întunecatã.

La spatele lor a trecut un bãiat mai în vârstã. Nebunul l-a apucat de cap ºi la bãgat în apã. cã aºa ceva nu se mai întâmplase în acele locuri. a fãcut gãlãgie mare. se mirau de norocul copiilor. oamenii ºi prietenii nu prea vroiau sã-l creadã.Am scãpat. Acum nebunul îl urmãrea pe Gabi tot timpul ºi într-o zi la gãsit la pescuit. Dacã l-ar fi prins pe nebun ar fi bãgat cuþitul în el. un brâu lat.. dintr-un mic lac. aºa era de supãrat.. Nebunul era fiul unui maistru. ºi lacrimile îi curgeau ºiroaie pe obrazul tânãr ºi frumos. vroind sã-l înece. Petrea scuipa apa din plãmâni.. Nebunul þipa. când pe Gabi. învârtind-se în lac. în care apa mereu se bulbuca. Nebunul fugise. dar e sãnãtoasã. luând-o la fugã. de ai vrut sã mã nenoroceºti? Doamne. au reuºit sã iasã la mal. cum de nu ºi-a pierdut capul. îi strângea la pieptul sãu. L-au prins peste câteva zile ºi l-au dezbrãcat în pielea goalã. cum ziceau cei mai bãtrâni. Gabi a reuºit sã se apuce de o creangã mai joasã a unui copac de pe mal ºi. îi spunea lui Gabi ce-ai fãcut.. din Satu-Mare.. Aici veneau turiºti din diferite colþuri ale þãrii. cã era bolnav la cap. Aici se fãcuse un podeþ peste acest lãcuºor în vremurile lui Ceauºescu.. Gabi avea un cuþit ciobãnesc. despre care spuneau toþi. Doamne. curgând la vale. tot repeta ea! Doamne. Dar l-a scãpat Ileana. Trecând pe alãturi bãiatul l-a împins pe Petrea care a cãzut în apã. pe care îl þinea agãþat la brâu. Timiºoara. dezlegându-l. care-i ºtiau nãravul. speriatã. þinându-l strâns. de pe care turiºtii priveau cum se învârte apa. Gabi a vãzut cum apa îl învârtea pe Petrea ca pe o minge ºi a sãrit sã-l ajute aºa îmbrãcat cum era. din Cluj. Seara. care a luat un pietroi ºi i- –2 2– . Apoi i-au dat câte un picior. care aflând cele întâmplate. a spus Petrea. îi lipsea o doagã. aºa cum poartã bãrbaþii. În altã varã.. veniþi acasã povesteau întâmplarea care mai de care. fierbând ºi fãcând clãbuci. Tinerii stãteau pe punte ºi se uitau ºi ei cum curge apa la vale. speriat de cele întâmplate.. Apa îi ducea la vale spre o cascadã destul de mare. Era singur cu Ileana. fuga e ruºinoasã. ªi pãlinca curgea în pahare ºi toþi îl lãudau cu aºa feciori. Mama.. þinemi-i Doamne! Vestea s-a rãspândit peste tot. nu la lãsat pe Petrea singur. de ce s-a întâmplat aºa. Dar au avut noroc. iartã-mã. acolo unde izvora Iza. împingându-se unul pe altul. L-a apucat de o mânã pe Petrea. Oamenii din partea locului nu credeau. fãrã Petrea care era la pãscut oile. dar ei l-au mai bãtut bine ºi se piºau pe el. adãugând câte ceva. îl tãiau uºurel ºi îi puneau sare pe rãni. Cu ce am greºit eu. de curajul lui Gabi. Tatãl se lãuda cu feciorii sãi. când pe Petrea. Gabi era sã-ºi piardã din nou fratele. Dragul meu.

povestea mama cu lacrimi în ochi cum am vrut sa scãpãm de tine.a dat în cap nebunului. unde erau aduse din mine prin þevi apa amestecatã cu nisip. fiind gravidã cu el. – 23 – . s-au montat þevi lungi ºi groase prin care venea pãmântul din mine amestecat cu apã ºi cu timpul s-au format dealuri mari din resturile de rocã de aur. Copiii îºi aduceau aminte de acele locuri pe unde îºi duceau oile spre vârful ªtirbului. cãci bãieþii nu l-au mai vãzut niciodatã. cancer. Multe din neamurile lui Gabi. Muntenii nu doreau sã piardã acele locuri ºi opuneau rezistenþã: distrugeau uneori þevile. cu livezi frumoase ale oamenilor. care nu aveau altã vinã decât cã împlineau ordinele date de oameni fãrã minte. curajos bun la inimã ºi la suflet. Mama Ileana îi povestea lui Gabi cã. pietre ce cãdeau sub presiunea pompelor. deja spãlate odatã. dragul meu. dar na fost aºa cum doream noi ºi te-ai nãscut spre fericirea noastrã. pãmânt. Pe malul lui drept se fãcuse un dig mare. Aºa se întâmpla cu Gabi mezinul. se umfla de apã ºi mai fãcea stricãciuni prin gospodãriile oamenilor ºi în întreprinderile de pe malul lui. Erau sãraci. cupru ºi alte metale. dupã ce era spãlat în forjerii ºi trimis peste dig încoace. Aceste resturi. ce în timp de câteva zeci de ani ocupase mult teren roditor. care distrugeau natura. Aici în vale prin Borºa trecea râuleþul Cisla care. care nu cruþau pe nimeni. dar ºi vremurile rele venise de când erau zbirii comuniºti la putere.Iatã. Trei diguri s-au fãcut de conducãtorii minelor: unul la intrarea în Baia. Acest pãmânt venea din minele de aur. nisip. Vedeau cum din acel pãmânt ieºeau oasele morþilor care se rãtãceau prin vãile din împrejurimi. altul – în satul Rotundu. când venea primãvara. aruncau cu pietre în muncitorii ce lucrau. tatãl Gavrilã o punea sã sarã de pe ºopron de la 5-6 metri înãlþime ori de pe clãile de fân ca sã piardã sarcina. uncheºi ºi mãtuºe. al treilea cãtre munþi. Pãrinþii lui nu mai doreau sã aibã copii dupã Petrea ºi Ileana. deºeuri erau otrãvitoare ºi mulþi oameni erau acum bolnavi de silicozã. batã-ne Dumnezeu. cum plângeau cei lipsiþi de gospodãriile lor. trãiau din greu. au distrus livezile. s-au dus pe lumea cealaltã nu de bãtrâneþe ci de boli ºi suferinþe. au dãrâmat casele lor. Aici se strânsese tone de pãmânt galben. legãturile. El nici nu trebuia sã se nascã. cã fãceam un mare pãcat. numite „cenzurã”. Dar au trecut toate ºi mezinul era acum un bãiat voinic. . Dupã aceasta întâmplare pãrinþii au luat nebunul ºi l-au dus undeva. Ei au vãzut cu ochii lor cum se vãitau bãtrânii. S-a luat pãmânt de la oameni. poate era la o casã de nebuni. azi acoperite de pãmântul acesta galben. aducând bani în casã pentru toþi.

multe au distrus. locurile pe unde umbla Gabi ºi oamenii se mai schimbase. care se risipeau ºi se pierdeau –2 4– . frica. Oasele celor decedaþi din cimitirul distrus s-au risipit prin toate vãile. Buneii îi povesteau lui Gabi cã mare prãpãd au fãcut comuniºtii. Iar dezastrul creºtea. ea se grãbea sã împlineascã planurile sale fãrã a se îngriji de comorile ºi bunurile þãrii. îþi vor lua oile oamenilor ºi va fi rãu de tine. dezamãgire ºi urã între oameni. când te uitai de jur împrejur. parcã ar fi trecut prin aceste locuri un uragan puternic ºi fãrã milã. murdare. râurile. cristalinã. mã. de case distruse pe la sate. Dar timpul a trecut. rãspunde el. era de o frumuseþe cã îþi venea sã plângi de bucurie. îi ziceau prietenii ºi colegii de ºcoalã. casele. nu fã prostii. te vor împuºca ruºii sau haholii. ni l-au furat ruºii dupã rãzboi. oameni buni. vedeau râurile murdãrite. dar ºi cei mai tineri.. Puterea comunistã nu se ocupa cu aceste probleme. îi al meu ºi mã duc cã sunt stãpân ºi acolo. aducând jale. scârba. urã care a fost semãnatã de cãtre comuniºti sub conducerea moscovitã. Noii oameni din conducere se apucase sã mute satele. împotriva nedreptãþii. Gabi trecea uneori peste graniþã cu oile. pe care copii îi scoteau cu mâna de sub pietre. . minþind oamenii cã le fãuresc un viitor bun ºi luminos.Mãi. care dorea sã schimbe ceva în natura înconjurãtoare. Nu se mai prindeau în acele ape pãstravii vioi. pline de deºeuri ºi gunoaie. poluate cu diferite murdãrii. pe unde copilãriserã cândva.Nu bãieþi. Cu timpul.Mã Gabi.În acele vremuri se mai gãseau oameni care luptau împotriva teroarei comuniste. dar ºi acolo îi pãmânt românesc.. vedeau cum se distrugeau locurile. acele râuri din care altãdatã beau apa curatã. Gabi ºtia toate aceste locuri trecute cu picioarele lui. . care puseserã mâna pe pãmânt strãin ºi pe munþii neamului românesc. . Oamenii mai bãtrâni. Toþi se mirau cum de îndrãzneºte el sã treacã cu oile graniþa ºi nu se temea. tot ce se fãcuse din strãmoºi cu ani în urmã. bisericile. Acele râuleþe cu apa curatã ca lacrima acum erau înnãmolite. vor muri înaintea mea. Þara devenise o þarã poluatã. de unde au venit toate relele în multe þãri împilând popoare întregi. de haholi. plinã de murdãrii. cei ce au fricã. indiferenþa a intrat în sufletele oamenilor ºi rezistenþa s-a stins. a venit altã generaþie care nu mai era unitã ca cea precedentã. fãcutã de ruºi. ºi de la aceasta multe rele pornise. mai des strica ceea ce crease Domnul în miile de ani. nu întotdeauna reuºea sã facã ceva bun. le spunea el colegilor sãi. Aproape era graniþa nouã. Aceastã zonã în Maramureº era cândva Comoara dacilor. Mâna omului. unde era pãmântul strãbun furat de ruºii sovietici. Rãbdarea.

când toate acrobaþiile lui treceau fãrã incidente. costiºele ºi munþii ce înconjurau Borºa. mai periculoase. vãile. Nu era plãcut sã te ridici din vale spre vârful munþilor. cãci curãþau pãdurea de tot ce era bolnav ºi neputincios. se repezeau din nou la vale. când sufletul ºi inima erau necãjite de nevoile vieþii. dar ºi fiarele trebuiau lãsate în viaþã. Gabi se ducea la ºcoala din Rotundu. fulgerând pe povârniºurile abrupte. teamã ºi bucurie chiar. era greu sã te ridici la deal. dar plãcerea de a schia era mai mare. sãrituri. acrobaþii. îngrijorându-i pe cei vârstnici de cele ce se petreceau pe costiºe. dar plãcerea de a coborî la vale cu schiurile era mai mare ºi copii rãbdau totul. luându-se la întreceri la vitezã. cu iarbã mai înaltã ºi mai gustoasã. Iarna. târâind schiurile în spate. când timpul era mai frumos ºi mai prielnic. Dupã el ºi alþii îºi cumpãrase schiuri ºi acum se întâlneau pe costiºe. dar el parcã era mai aproape de inima ei. strecurându-se abil printre brazii verzi ºi semeþi. care doreau sã se cãpãtuiascã cu vreo oaie. Cãdea ºi el de multe ori. Poate cã trecuserã acei ani din tinereþe. Amândoi simþeau unul pentru altul o legãturã mai duioasã. chiar ºi oameni rãi. chiuind ºi cãutând costiºele cele mai abrupte. De la 10 ani se ducea singur în munþi fãrã fricã. mai puternicã ºi urcându-se în vârf. mai serioasã. Îi plãcea viteza. Poate o mai întrista ºi Gavrilã cu palinca lui. Venind uneori de la ºcoalã. sã nu-ºi piardã puterea ºi laptele întorcându-se în fiecare searã acasã. încãrcaþi cu ghiozdane ºi schiuri. apãrate cãci se mai gãseau ºi lupi ºi urºi. Oile se strângeau la stânã. venind pe furiº din orãºel sau din alte sate. Mama Ileana îl iubea pe mezin ca pe toþi copii sãi. Uneori se strângeau mai mulþi copii. ºi acum devenise o gospodinã mai în vârstã. ºi acum vroia sã ascundã – 25 – . dar se ridica din zãpadã ºi se pornea ºi mai aprig sã se plimbe. uimindu-i pe cei de pe valea Luceafãrului. fãrã cãderi grave cu urmãri serioase. trebuiau mulse. mai cu griji faþã de familia sa.tot mai mult. El ºtia de mic copil toate locurile. cãutând pajiºtele mai bogate. Gabi. cãpãtase o experienþã bunã. Acum se ducea ca un fulger la vale. de mic copil se ducea cu oile ºi vitele la pãscut prin munþi. cu atât mai mult îl atrãgeau acele locuri. cu cât i se pãrea cã e ceva periculos. fãcea diferite figuri ºi sãrituri. Ba mai mult. fulgerând cu schiurile ºi ajungând în câteva minute jos în vale. Vara pãºtea uneori câte 300-400 de oi care trebuiau pãzite. cãci vânãtorii încã nu-i distruse totul. mai apropiatã. prin vãile abrupte ºi munþii înalþi. care-i provoca momente de îngrijorare. Deseori. El nu se temea de fiarele sãlbatice ce se mai aflau prin aceste locuri. roºii ca racu. Gabi îºi cumpãrase o pereche de schiuri ºi în câteva zile învãþase sã umble cu ele.

îi lua apãrarea ºi îl liniºtea pe bãtrân. bãtrânii. domole. Când Gabi crescuse mai mare ºi se certa cu tatãl sãu. când va fi tristã. spunea el. îi scotea din curte ºi se ridica sus pe vârful Arºiþei. Îi mai ierta nãzbâtiile. îi iubea pe toþi la fel. în alte locuri. nu o sã munceascã atât de greu ca noi. cã aºa erau învãþaþi de mititei. împreunã cu alþi copii.durerea din suflet. în sufletul lui se ridica un protest. Se visa în alte þãri. o va înveseli. vom trãi ºi vom vedea. zicânduºi: . Îi plãcea sã fie singur acolo. oare e rãu cã bãiatul vrea ceva mai bun în viaþa asta decât noi? Poate o sã fie mai fericit în viaþa sa. care nu rãbda când era înjosit. Aici. povestind nedreptãþile ce li se fãceau. cumpãtate îl fãceau pe soþ sã tacã. visurile îl învãluiau aºa. sus. Aici gândurile nu îi dãdeau pace. vacile. cãci anii se duc ºi nu se ºtie cum va fi mai departe. sus între copacii pletoºi. poate are dreptate Ileana mea. sau singur: . cã de. lãsându-i sã doarmã pânã ce soarele se ridica sus de tot.Lasã. luptau mãcar cu –2 6– . ce trebuie sã mã sfãdesc acum cu el? Viaþa îl va potoli ºi-l va aºeza la locul lui. Se uita cu dragoste la el. era bãiat crescut la munte în nevoi. Unii mai dârji se mai împotriveau. Creºtea un bãrbat. liniºtite. ceea ce îl tulbura.. o urã faþã de cei rãi. gospodãreau ºi singuri în casã. îi punea o bucãþicã mai bunã pe masã. dar cu Gabi era mai bunã. Nu.Cine ºtie. când Gavrilã vroia sã-i mai dea la fund..Mã duc la Colibi. lua oile. se simþea obijduit. Din zori mezinul Gavrilã. ªi vorbele ei. mai curatã. ca Pietrosul care nu se vedea din ceaþa ce-l înconjura. la umbrã sau lângã rugul focului aprins împotriva frigului sau a þânþarilor. din biserica unde îl ducea mama Ileana. unde nu erau aºa ºefi care îºi bãteau joc de acei sfinþi pe care Gavrilã îi ºtia de mititel. pe care mamele îi rãsfãþau. nu fãcea pãcat. va trãi alãturi de ea. dar ºi când o primea de la cei mai puternici þinea dinþii strânºi ºi nu bocea ca alþii. Poate cã ceilalþi erau mai mãricei. stãruindu-se sã-ºi reverse cãldura inimii sale asupra mezinului. Dar ºi pe Gabi ea îl domolea ºi-l sfãtuia sã se gândeascã ºi la ei. mãi. Gavrile. unde viaþa ar fi fost mai bunã. nu ca cei din Borºa. gândindu-se cã poate anume el îi va fi sprijinul la bãtrâneþe. . unde îºi închipuia viaþa lui în viitor. sã se mai gândeascã. luând-o de la gura sa. Îi asculta ºi pe cei mai mari care îºi înºirau nemulþumirile. peste oceane ºi mãri. Uneori dãdea bãtaie cuiva. îl dezmierda mai mult. îl frãmântau mereu. care era alãturi de ea mereu. Cu ochii lui de copil vedea tot ce se fãcea în jur. o va ajuta când îi va fi greu. viþeii. zis Gabi. o va bucura cu nepoþei în anii grei la bãtrâneþe. îi lua apãrarea.

Dar degeaba. ce le mai trebuie încã unul în plus? rãspundea Gavrilã. Aºa s-a terminat cãlãtoria lor. numai sã scape de Borºa unde lucrezi degeaba. vedea munca zadarnicã a pãrinþilor sãi. Gabi vedea toate aceste. Împlinise 14 ani. O sã te deprinzi ºi tu cu viaþa asta. Aveau ºi ceva bani la ei. . care se stãruiau sã le împuþineze avutul. Nimic nu-i mai putea scoate din capul lui Gabi visul lui de a pleca în altã þarã. Dar pãrinþii au prins de veste ºi au început sã-i caute. muncã ce nu le aducea nimic bun. la fund ºi la cap. la garã. au ei îndeajuns sãrãcimea lor. Dar mai ales nu le plãcea lor cum erau siliþi sã munceascã de niºte neisprãviþi. mai ales cã era ºi bolnav. ºi trebuie sã te împaci cu ea. se lãsa pe pat.. striga Gabi.. În clasa a cincea s-a hotãrât pentru prima oarã sã plece de acasã în lume. Acum oamenii nu mai erau liberi. ºi îºi fãceau de cap. galben la obraz. cã erau multe acum.. Dar ei nu mai aveau putere. i-au adus pe toþi acasã ºi le-au mai dat la fiecare câte o bãtaie. ai sã îmbãtrâneºti ca ºi noi. aºa singur ? Cine are nevoie de tine în altã þarã. ai sã ai copii.Toþi aici ne-am nãscut. Acolo le mai dãdeau la coaste.Eu nu doresc aºa viaþã. au plecat într-o zi. . nu mai erau uniþi ca un zid. sã lucrez ºi sã am ceva. Ionel ºi Chirilã. Oamenii de la munte. unde îþi rãmânea sã alegi sau mina sau tãiatul pãdurii. oriunde ar nimeri. cã aºa erau unii români crescuþi în reaua credinþã în Dumnezeu.vorba împotriva rãilor. crescuþi în libertate. Au ajuns la garã la Viºeu ºi aºteptau trenul. uitând cã viaþa e schimbãtoare ºi la toþi le vine rândul sã rãspundã pentru pãcatele lor..Nu fii prost ! Ce vrei sã mergi în lume.. Aºa-i viaþa ! . ªi tatãl se enerva. striga la Gabi. Eu vreau sã trãiesc altfel. le complicau viaþa. pe care îi ºtiau de blegi ºi puturoºi din copilãrie ºi care acum îºi fãceau de cap. sã fie familia bogatã ºi fericitã. ai sã te însori. Atunci tãcea. aºa am trãit cu munca grea. I-au gãsit acolo. Conducãtorii îi depistau pe toþi cei nemulþumiþi ºi-i duceau la ostroguri.. Lui Gabi îi pãrea rãu cã îl enervase pe tatãl sãu ºi ieºea din casã supãrat ºi el. supãrând pe tatãl sãu care se împãcase cu viaþa sa. . silind-i sã trãiascã aºa cum doreau ei. Împreunã cu alþi doi prieteni. am fost ºi fericiþi ºi am trãit ºi rãu. spunea el la toþi. peste tot. erau mândri ºi se împãcau greu cu aceste gânduri. se iviserã ºi între ei lichele ºi lingãi. pânã începeau din nou durerile rinichilor.. Aºa e soarta fiecãrui om. unde nu ai viitor. terminase ºcoala ºi se mai – 27 – .O sã plec în lume.

Se fãcuse un bãiat voinic cu o frunte latã. Cine ºtie între ce oameni va nimeri. Vã las 5000 de lei. Tatãl lui dorea ca el sã înveþe mai departe. niºte buze groase. singur. îmi iau mie douã mii ºi mã duc în alte oraºe. A doua zi Gabi a plecat. am câºtigat 7000 de lei. o asculta. Între timp Gabi devenise un tânãr puternic. Vreau sã plec de aici. Mama Ileana îºi iubea copilul. semeaþã. trebuie sã te faci om. dragã mamã. tu eºti mezinul nostru. cine o sã lucreze în casa noastrã. nu vroia sã-l lase pe aºa drum necunoscut. . curajos. Trebui sã rãmâi cu noi. mã întorc ºi rãmân aici. cu o privire mândrã. fãrã vreun prieten. cã mai bine decât acasã nu-i nicãieri. . bãrbat în toatã firea. .N-ai grijã. nu mai poate lucra ca înainte. la fiul lor. a rãspuns Ileana. O sã-i fie ruºine cã nu ne-a ascultat ! . negru. cãutând sã scape mai repede din îmbrãþiºãrile mamei Ileana. mãi Gabi. Gavrilã s-a încruntat ºi s-a întors cu faþa la perete. Sã lucrez la minã nu vreau. fie aºa.Nu ºi nu. Tatãl e bolnav. vine el îndãrãt. pe cer soarele nu se mai vedea. .. Vei lucra în minã. Amândoi tãceau. un nas cãrnos. faþã rotundã. fãcea ce îi spunea ea. . care plângea þinându-l la pieptul ei. cãpãtase un nume între bãieþii din Borºa.Dragã fiule.Nu vreau sã lucrez miner. cu un pãr des. muncea în gospodãrie. toþi câºtigã acolo. O durea acum inima.. trecuþi prin puºcãrii se întâlnesc care îºi cautã tovarãºi de meserie? Cine ºtie ce-l aºteaptã pe Gabi? Doamne ajutã-i fiului meu. o sã-i vie mintea la cap. vreau sã vãd cum trãiesc oamenii. dar el n-a fost nicãieri mai departe de Borºa. Uite câþi au terminat liceul de mineri. El de mic îi era mai drag. ca ºi la tatãl sãu. sã vãd cum trãiesc ºi alþi oameni. îi spunea el. Fiecare se gândea la Gabi. îi spunea mama. Dacã i se întâmplã ceva.. oare puþini oameni rãi. –2 8– . a spus tatãl Gavrilã.Aºa-i. vreau altã viaþã. Amândoi au tãcut. vei avea bani buni. dar nimeni nu dorea sã spunã ceva. Cine ºtie ce poate sã se întâmple? Oare puþine nenorociri se întâmplã. . aºa e legea aici la noi. încãpãþânat. O duce greu. Atunci ce rost are sã învãþ? Uite mamã. . rãspunse Ileana îngânduratã. dar lucreazã ca muncitori necalificaþi ºi câºtigã mai mult. tãiatul lemnelor.. totul nu trecuse degeaba.gândea ce sã facã mai departe. rãspunse supãrat Gabi.. nori grei pluteau. devenise un fel de ºef al lor.Du-te la liceul minerilor. Afarã bãtea un vânt puternic. ºi lacrimi i-au brãzdat obrazul. Vreau sã plec în lume.Dacã zici tu aºa. vânjos. Dacã e rãu.Lasã-l sã se mai zbânþuie. cositul..

Mama i-a pus în desagã pâine coaptã ieri. fãrã sã mai întoarcã capul.Fii binecuvântat. . tinerii îmbrãcaþi în ginsuri. când pe iarbã în câmp. uitându-se în sus. pe valea Luceafãrului.Cine eºti? L-a întrebat. acostate în portul Constanþa. în unele nu era mai nimic de mâncare. ºi se uitã cum se îndepãrteazã tot mai mult de ei. ºi numai la piaþã neagrã. Peste tot oamenii nu erau mulþumiþi. totul de necrezut. Se oprea în unele oraºe. se scãlda în apele ei rãcoroase. în câmp. oameni frumos îmbrãcaþi. Gabi! Drum bun! ªi nu ne uita. ba frigidere scumpe. nu fã rãu nimãnui. Aºa a ajuns la Constanþa. pânã a dispãrut dupã colþul unei case din Borºa. oraºele mari. Apã fãrã sfârºit. ba leafa micã.. . maºinile „Dacia” care spintecau oraºele în toate direcþiile. Când a vãzut pentru primã oarã marea a înlemnit. din celãlalt capãt al României.. nu te înhãita cu nimeni. de mine. ba cozi mari.. a întins mâna tatãlui. în mijlocul strãzii. ºi strãine sub alte flaguri. dragul meu! Noi te aºteptãm oricând! ªi eu ºi tata! Gabi s-a desprins de mama. ba lapte puþin. a pus desaga pe umãr ºi a luat-o la vale. Au trecut câteva zile.Gabi. la Marea Neagrã. elegante. A dormit când pe malul mãrii. Dar viaþa era peste tot la fel în acele oraºe. ca un bãrbat adevãrat. cozi la magazine. crescut în munþi. condus de Petru ºi de sora Ileana. ºi Braºovul. trenurile frumoase. când la garã. nou pentru el. Petre ºi Ileana au rãmas. niºte cepe. nu te purta rãu cu oamenii. se plimba pe malul ei. te rog. usturoi ºi niºte turte cu brânzã de oaie. el a luat-o mai departe la vale. Aºa a plecat Gabi de acasã.. din alte þãri. Trenul l-a dus spre alte meleaguri. . Prima oarã cãlãtorea în viaþa sa. A cutreierat multe oraºe. uneori pe niºte cãpiþe de fân. unde se nimerea. Tot ce-i întâlneau ochii era frumos... Dar simþea cã ei stau acolo sus. interesant. dormea prin gãri. nevãzând nimic altceva.. un biet ciobãnaº din Borºa. cu buzele vopsite.Eu sunt din Borºa. a ajuns aici. se plângeau de viaþa asta. ºi i-a vãzut cum îl urmãreau cu privirile de sus ºi lea fãcut din mânã ºi a mers mai departe. Totul era nou pentru el. din Maramureº – 29 – . fete frumoase. El. adã-þi aminte de noi. A întors capul din vale. La mijlocul muntelui. Peste tot rânduri. fii atent. Pentru Gabi totul era nou. ºi lacrimile cãdeau pe cãmaºa lui Gabi. Toate acestea îl atrãgeau. Într-o zi l-a oprit un miliþian. o bucatã de slãninã afumatã. mãnâncã îngheþatã pe aºa zãpuºealã. A vãzut ºi Clujul. ºi Ploieºtii. vapoare care mai de care.

Purta mustaþã groasã a la Clark Gable.ªi ce faci aici? . Ce o sã fie mai departe? I s-a spus cãl vor trimite la Borºa. striga ofiþerul. eu niciodatã nu mint. banii. cã nu avea nimic în ea. gândea el. Eºti hoþ ! . ºi locotenentul a închis uºa. du-te singur.Nicãieri. . care era în colþul ogrãzii înconjuratã de un zid de piatrã înalt de vreo doi metri.. A pus tot ce a gãsit pe masã. traista pustie..Nu mint.. S-au întors în camera lui. a zis Gabi. i-a spus: . batista. . Ofiþerul aþipise cu capul pe masã. Asta îi mai trebuie. . Au intrat în camera de serviciu. un cãpitan gras. a rãcnit locotenentul. când îl vor vedea cu miliþia din urmã? Dar mama ºi tatãl? Trebuie sã fug de aici. de ce minþi? . .Îmi caut de lucru.De unde ai luat banii? a þipat din nou ofiþerul.Am venit la mare.ªi ai venit din Borºa sã-þi cauþi de lucru aici. a strigat miliþianul ºi l-a dus la postul de miliþie. Gândirile i se îndreptau spre casã. însoþit de un gardian. aflând despre ce-i vorba.Vagabond? Hai cu mine. cu obraz de buldog. .. Noaptea.ªtii unde. Gabi a ieºit de douã ori în curte.Ia treci în camera de alãturi. a rãspuns Gabi.. în sala de aºteptare. .ªi unde te-ai oprit? L-a întrebat din nou miliþianul. Acolo i-a trebuit câteva –3 0– . cu mâini puternice.. S-o spui mutului! . Din Borºa? ªi ce faci aici? . în câmp.Am câºtigat la coasã. i-a rãspuns Gabi.Pãi aºa e ! . s-a îndreptat spre WC. Atât îi trebuia lui Gabi. Ce o sã zicã Borºa. Se vede cã fusese ziua la muncã în grãdina sa ºi acum vroia sã doarmã. bã. Care pãrinþi dau drumul la aºa mucos. dupã ce i-a cercetat buzunarele. La rugãmintea lui Gabi s-a trezit ºi. s-a cerut din nou la WC. . Gabi a intrat în camerã de alãturi.ªi mai minþi. îmbrãcat în uniformã cu niºte cizme negre. A ieºit în curte. unde miliþianul a raportat unui ofiþer. bã! a strigat locotenentul. . însoþit de un miliþian. Dorm la garã. când pe plajã. A venit ºi noaptea. Se gândea. i-au dat pâine sã mãnânce ºi o sticlã de apã dulce cumpãratã din banii lui.Actele! I-a cerut locotenentul. un bãrbat înalt. De serviciu era alt ofiþer.De ce minþi. mi-au mai dat pãrinþii. bã.. A stat acolo ziua întreagã. o sã vedem ce facem noi cu tine.Nu sunt hoþ ! a rãspuns Gabi. . la Constanþa? a râs locotenentul. pe la ora trei. la WC. a rãspuns prompt Gabi.

a vrut sã fugã din România.Nu-l ºtiþi pe Gabi Buju din Borºa. . mai cerea o bucatã de pâine de la cineva. lucreazã la piaþa asta.Dar ce-a fãcut. dar oamenii singuri nu prea aveau. i-a rãspuns ofiþerul de serviciu. ba pe altul dacã îl cunoaºte pe Gabi Buju. nu ne-a ajuns la mulþi. A umblat toatã ziua prin piaþa Ocica. întreba ba pe unul. Era noapte. S-au mirat de numele lui. . oraºe. cu clãdiri ºi strãzi mari ºi frumoase. L-au dus la post unde i-au luat interogatoriul. – 31 – . Aradul era un oraº mare. cã dacã te vedea acarul. flãmând ºi însetat. dar paºaportul îl întoarse. cãci pe la staþii poliþia controla ºi-i alunga din sala de aºteptare pe cei ce dormeau pe bãnci sau scaune. Dupã ce l-au descusut de unde a venit. el e în puºcãrie. rãmãseserã pe masa ofiþerului de serviciu. . te reclama la poliþie ca suspect. sã înveþe minte. . vreau sã-l vãd. Trebuie sã ai aprobarea comandantului ca sã-l vezi. ªtia de la vãrul sãu cã el lucreazã la o piaþã din Arad. .Vreau sã-l vãd. oraºul unde trãia un vãr de-al lui.Vãrul tãu e la puºcãrie! . luând-o de-a dreptul peste câmpuri ºi livezi. intrase într-un sat. Nu ºtia adresa lui. i-a rãspuns ofiþerul. se ruga Gabi.E trãdãtor de þarã. scris în paºaportul lui Gabi. Bani nu mai avea.N-avem nici noi pâine. casele. unde îºi câºtiga o bucatã de pâine. a ajuns la Arad. Se numea piaþa aceea Ocica. Gavrilã Buju. Ieri nu am putut lua.Eu am venit aici din nordul Maramureºului. chiar ºi la staþiile de tren.secunde sã sarã gardul înalt. cã era învãþat sã se caþere pe copaci fãrã crengi. ceruse o bucatã de pâine de la o femeie. vãrul lui. dar luna lumina ºi se vedea bine drumul.Cum sã-l vezi. Dormea ºi în câmp. n-am pe nimeni. . dragã bãiete. Dar ºi acolo era periculos sã stai. Trebuia sã ajungã la Arad unde avea un vãr. care trebuie sã fie pe aici. Era liber. îi luaserã la percheziþie pe toþi. totul. ne aduc spre searã ºi e rând mare. Ce era de fãcut? Trebuia sã meargã mai departe. cãci se temea cã va fi urmãrit peste tot. Acum i-au dat doi ani de puºcãrie. dar mergea cu frica în sân. Toþi rãspundeau cã nu-l ºtiu ºi nici n-au auzit de el. ce cautã el în Arad. Îi era fricã sã se arate prin sate. maramureºan. a cerut Gabi. Spre searã a ajuns pe mâna miliþiei ca suspect. A ieºit la calea feratã ºi s-a urcat într-un tren de marfã. care era tot Gavrilã Buju. A ieºit peste câteva timp din Constanþa. înjurându-l. Dupã câteva zile de chinuri. de ce a plecat de acasã. Dormea prin gãri. ºi nu e voie. a întrebat Gabi. Flãmând. i-au spus: .

la Arad poþi sã te aranjezi cumva pânã ies eu de la dubã. Arãta slab de tot. nu avem voie. le-a explicat cã vãrul lui a venit din Borºa. Îi duceau pe deþinuþi la munci patriotice. Garsoniera era o cãmãruþã micã. Gabi a rãmas sã lucreze în vacanþã. A trecut ºi primul an de învãþãturã a lui Gabi cu mari greutãþi. . Fãcea ºi el lucruri interzise. avea un weceu ºi un duº. mânca porumb ºi arãta ceva mai bine. Nu vreau sã ºtie mama de nenorocirea mea. la Arad. cã doar era totuºi un copil încã. n-am pe nimeni. A venit ºi vacanþa de varã ºi la ºcoalã li s-a propus cine nu vrea sã plece acasã sã fie trimis la practicã pe ºantier. Lua ºi Gabi bãtaie. Dar pentru Gabi a fost ca un dar ceresc. Vãrul lui Gabi. Du-te ºi te înscrie la o ºcoalã. venea la vãrul sãu la puºcãrie ºi-l vizita. care se numea Chiºinãu-Criº. de parcã nu mâncase zeci de zile. Aici era o ºcoalã profesionalã de mecanisme ºi utilaje grele ºi Gabi s-a înscris la cursuri.. Când l-a vãzut pe vãrul sãu. Gabi a luat cheile. va trãi în garsoniera lui ºi va face ºcoala în Arad. n-am nici un ban. rãmâi aici. Gabi. Era într-un bloc ce aproape se ruina. sã nu scrii nimic acasã. Gabi s-a speriat. în sala de primire. Lângã Arad era un orãºel pe râul Criºul Alb.Gabi. L-au dus la el. erau gata sã-l dea afarã. –3 2– . Doar suntem oameni. . striga Gabi. . te rog dragã. i-au dat lacrimile. dar era bun sportiv ºi era apãrat de profesorul de educaþie fizicã. mãi bãiete. Dupã multe rugãminþi. ºi fã ce-þi spun. i-au dat cheile de la garsonierã cu condiþia sã facã act de prezenþã în fiecare sãptãmânã la poliþie. Era mai mare decât el cu un an jumate. Acesta îi spunea cã îl duc la cules porumb. locuit de mulþi þigani ºi tot felul de sãraci. fiindcã nu mai trebuia sã doarmã prin gãri sau pe câmp. Du-te.. ºi numai apã rece.Nu se poate. dar ºi mulþi cãpãtau de la el. Gabi nu era puternic.Nu te du înapoi la Borºa.Eu nu mã duc de aici. Când l-a vãzut pe Gabi. nu era el bãiat sã nu facã ºotii ºi unii profesori aveau ciudã pe el. i-a spus vãrul lui. El îi apãra pe cei slabi ºi mici de cei rãutãcioºi ce-i bãteau.. Gabi juca bine fotbal ºi era iubit de elevi ºi spectatori. cã mi-a rãmas un an. Poliþia comunistã din Arad a fost mai de treabã. trebuie sã-l vãd numaidecât. rãspundea ofiþerul. s-au înduplecat bãnãþenii sã-l ajute. chiar ºi din cei vagabonzi care se agãþau de oriºicine. a umblat prin oraº pânã a gãsit garsoniera. ºi el tot Gavrilã Buju. o sã stai în garsoniera mea. Semãna cu un mort. A cerut cheile de la poliþie. dar era foarte iute în lupte ºi-l ºtiau mulþi în oraº. sã nu stea degeaba ºi sã mãnânce pâinea statului. Când putea. care avea nevoie de el ca sã câºtige competiþiile între ºcolile din Arad.

Aici a povestit tot ce a fãcut. ca tancurile iugoslave sã nu poatã trece graniþa. Începuse sã înveþe sârbeºte de la românii de lângã graniþã. cât ºi pentru protecþia zonei române. sã scape de mizeria socialistã. . Gabi lucra numai pentru mâncare. Pe buldozer trebuia sã lucreze titularul. vedea grãnicerii militari. trãind cu tine împreunã.Acum mã ruga ºi ea cu lacrimi în ochi sã rãmân acasã. A venit toamna ºi Gabi s-a întors din nou la ºcoalã cu gândul cã trebuie sã termine anul doi.Profesorii mei mã ocãrau pentru toate prostiile ce le fãceam. n-are putere.i s-au întocmit toate documentele ºi a fost trimis în satul DudeºtiiVechi. sã fie calificat. acolo se fãceau canalizãri pentru irigaþii. ca bunelul tãu. A ajuns sã lucreze pe un buldozer. Era acum mecanic de utilaje grele ºi mai era ºi tractorist. De multe ori lui Gabi îi venea gândul sã fugã. unde trãiau români sârbi. Vãrul meu Gabi Buju mai stãtea la puºcãrie. spunea Gabi. se apropia sorocul lui de eliberare. se lãuda cã singur a terminat ºcoala ºi acum vroia sã-ºi aranjeze viaþa.. Uneori ne duceam cu tractorul la discotecã. numai prin filme vãzuse cum se trece graniþa. cã îi va pãrãsi. sã trãieºti aceiaºi viaþã ca tata. nu vreau sã rãmân aici. cã trebuie sã faci ce facem ºi noi. majoritatea din ei erau aproape de graniþa cu Iugoslavia lui Tito. vei fi acasã ºi noi vom fi fericiþi. Gabi. Am obþinut diploma ºi un carnet de tractorist. cum patrulau. la Borºa. nu-ºi închipuia cum va ajunge în alte þãri din vest. .. dar în fiecare dimineaþã tractorul era la locul lui ºi el ne mai rãbda. erau lacrimi ºi de bucurie ºi de jale. salopete ºi cizme. acasã? Eºti cel mai mic în familie ºi ºtii obiceiul nostru. eºti tractorist. Cu chiu ºi vai a terminat ºi al doilea an. . nici nu vreau sã mã gândesc – 33 – . Vezi cã ºi tata e bolnav. când o sã ai de toate aici. a plecat acasã. terminând ºcoala... Dar nu ºtia cum ºi ce era în Iugoslavia. ªi nouã ne va fi mai uºor. Mama Ileana se bucura foarte mult ºi îl lãuda la toate neamurile ºi la vecini. ºtia când se schimbau ei. Directorul vroia sã ne dea afarã din ºcoalã.Dragul meu. angajeazã-te aici în Borºa. cãci lucra la circa 200 de metri de graniþã. dar el îl lãsa sã lucreze singur cu sãptãmânile. Povestea el: . sã aibã toate documentele necesare ºi apoi sã fugã din lagãrul comunist. ce-þi mai trebuie? De ce vrei sã cutreieri lumea în lung ºi lat. de foametea ºi matraplazlâcurile ei. la fetele cunoscute.Mamã dragã. sunt foarte bucuroasã de tine. Ai diplomã.

ºi câte ºi mai câte. cã ºi acolo e de lucru. ..Nimic.Apãi.. Am deja contract cu ei. povestea Gabi verilor ºi veriºoarelor lui. ia spune-mi repede unde locuieºti ºi ce fac pãrinþii tãi? a întrebat din nou ºeful. poimâne un bou pentru munca mea. a rãspuns Gabi.Bine. gãsesc de lucru. mã aranjez eu ºi fãrã ciubuc. I-a spus ce vroia sã afle de la el. cã eu nu prea vroiam. . .. A intrat în biroul lui. te-ai fãcut un vagabond! De ce sã nu te angajezi la minã. cu o masã neagrã lângã care. o sã-þi gãsesc ceva de lucru.. Eu sunt din munþi. bã. spunea tatãl lui Gabi..la asta. Ia spune-mi. . grãsanul acela de director cere un viþel. într-un fotoliu moale.Sunt borºan get-beget. sunt ceva escavatoare la minã.Îi dãm ºi doi. Dar nu m-au convins. . Ca sã-ºi liniºteascã pãrinþii. O sã ne jupoaie! Eu nu mã duc. aºa cum e obiceiul la noi.Eu nu vreau sã-i dau nimic.Mãi bãiete. Un obraz gras cu niºte ochi înecaþi în grãsime se uitau întrebãtor la el.. s-a hotãrât sã plece la Cernavodã. dar a dorit sã se împace cu pãrinþii lui. . ºi mult.A fost un scandal mare în familie.Bine..Ce þi-a spus. Ei m-au trimis la Dstrã. de unde eºti de loc? a întrebat directorul. Mã voi angaja la întreprinderea care mi-a plãtit ºcolarizarea. într-o colectivã unde lucrau niºte –3 4– . O camerã mare. mãi Bujule. a ripostat Gabi.. . frumos amenajatã cu covoare. i-a rãspuns Gabi. l-au întrebat ei. angajeazã-te aici la noi. S-a dus a doua zi la minã ºi a cerut audienþã la directorul general. mãsurându-l cu ochii. cu o burtã mare ce nu-i mergea la anii lui. Tata ºi mama îl aºteptau cu nerãbdare. ce sã facã? κi duc traiul cum pot. dar aici mai trebuia sã dea mitã pentru asta.. Nu prea vroia sã munceascã la minã. . tata striga cã nu sunt recunoscãtor pãrinþilor. Directorul s-a uitat pãtrunzãtor la Gabi întrebându-l. Gabi era supãrat ºi el. Certurile de acasã îl plictiseau pe Gabi. Mai bine m-aº fi ocupat de animale.. dar am ambiþia mea. Gabi s-a ridicat ºi a plecat dezamãgit ºi supãrat.. Dacã vrei sã te considerãm ca fiul nostru. rãspundea Gabi. stãtea un bãrbat scund. a continuat Gabi. om mândru. au exclamat pãrinþii lui Gabi. Azi vrea un viþel.. . cã nu sunt leneº. Directorul se uita la el. ... numai sã te angajeze.ªi zici cã ai tãi te-au trimis la mine? Bine. dar am ºi eu o condiþie: spune-i lui taicã-tãu cã te costã un viþel. cã m-am învãþat sã mã plimb prin þarã. . dar au deja stãpâni.

nici frâne nu avea aºa cum scrie la carte. îl va mai drege cât va putea. uitându-se chior⺠la el. va merge încet cu tractorul. care era la nordul þãrii. a fost totul în regulã. ºi avea adresa lor. îl cautã pe dracul. Alt tractor eu nu am. cãci cãldura era înãbuºitoare. rãspundea ºeful. seara îi aducea înapoi. la amiazã le ducea masa de la cantina fermei ºi apa pe care o beau lucrãtorii cu nesaþ. Ce era de fãcut? Sã caute alt lucru? Sã se întoarcã cu mâinile goale în Borºa? Îi era ruºine sã se întoarcã gol puºcã. neamurile. Încerca sã mai regleze frânele . porumbul nu se fãcea. lucrase în timpul concediului de varã pe graniþã cu escavatorul. rãspundea ºeful. trecut prin multe. eu rãspund de ei. Aºa le-a spus ºi la pãrinþi: .Nu sunt bani. În Borºa. aºa nu merge. A primit un tractor vechi. cum zic tractoriºtii – o rablã.Eu plec sã culeg porumb. poþi pleca. cãci pe aici. nu te grãbi ºi totul va fi bine. cunoscuþii.tineri ºi tinere din Borºa. trebuie reparate frânele. Trebuia sã ducã oamenii la lucru. Tractorul avea remorcã. nu-i el om cum trebuie nu vrea sã lucreze aici. la sud. doar copilãrise ºi jucase fotbal împreunã nu o datã. Pânã la tine au mai lucrat ºi alþii.. ar fi spus: . oamenii erau nevoiþi sã-l cumpere ºi nu era ieftin. o sã vã aduc în loc de bani porumb pentru animale. Vrei sã lucrezi. Preºedintele colectivei l-a primit la lucru dupã ce i-a controlat documentele. sunt dealuri pe aici. cãci mulþi îl ºtiau de acasã. . dar tractorul era rãu de tot. S-a dus la ºef ºi i-a spus: . care l-au întâmpinat cu bucurie. dar saboþii nu mai aveau nimic pe ei. ei nu se – 35 – . Lucreazã încet. mergea mai încet unde erau locurile mai periculoase. de tractorist. lucreazã. Dimineaþa încãrca oamenii în remorcã. era cãldurã mare în timpul verii. O sã mã întorc ºi atunci voi hotãrî ce voi face mai departe. L-ar fi luat la râs. S-a angajat ca tractorist. nici piese de schimb în gospodãrie. Ei se dusese la cules porumb.. Nu. sã-i aducã îndãrãt. s-a întors vagabondul ãsta iar fãrã nimic. nu. Ajuns la Cernavodã a gãsit colectiva ºi s-a angajat la o fermã nu departe de oraº. Gabi avea deja practicã bunã. tractorul duce oameni. e periculos. sã le ducã la amiazã mâncare ºi apã.Uite. doar avea acum dupã ºcoalã carnetul de specialitate. cum muncesc toþi. era fier pe fier. ce-ar fi zis pãrinþii. La minã nu vreau sã lucrez. Aici erau mulþi tineri ºi tinere din Borºa ºi din satele din jurul lui. fãrã porumb.Tovarãºe director. îi ducea pe câmp sã strângã porumbul. era atent la toate ºi aºa în fiecare zi. . Eu nu am nici bani...Mãcar trebuie fãcute frânele. unde se urcau oamenii. ªi lucra. Lucrurile ar fi mers. va lucra aici.

Într-o duminicã. striga Gabi. ca la voi. fãcut de deþinuþii politici. El se împrietenise aici cu un borºan. Miliþianul dupã el.Dacã avea frâne nu se întâmpla nimic. Prin porumbiºte a ajuns la canalul acela renumit. când oamenii nu lucrau. care mureau acolo cândva cu sutele. Tractorul era fãrã remorcã. Înfuriat striga: . E interzis. La început totul mergea bine. mã? Paºtele mãtii. . .Tovarãºe ºef. nu e munte. el stãtea alãturi ºi a început învãþãtura.. A fost dat în urmãrire în acel stat. Oare nu ºtii cã nu e voie sã dai volanul altcuiva? Puºcãria e pentru tine. ºi a ameþit. Gabi l-a aºezat pe Petrea la volan. Borºenii i-au strâns niºte bani mânã de la mânã. Vei fi judecat pentru asta. Nu se poate lucra aºa. tractorul mergea drept pe drum. A venit ºeful. tractorul rãsturnat.Mã Bujule. A ajuns într-un sat lângã Cernavodã. Aici îl aºtepta miliþianul. nu lucra.Pãi eu v-am spus cã nu frâneazã.plângeau. rãnit la un picior.. Petrea se deprinse cu volanul. pânã s-a întâmplat nenorocirea. înjurând de toþi sfinþii. spunea Gabi. au fost trimiºi oamenii de vazã.. mã? De ce ai dat tractorul pe mâna altuia? Ce mã prosteºti pe mine.. . Gabi a venit la fermã. Ce mi-aþi spus? . speriaþi.. a luat tractorul ºi împreunã cu Petrea au ieºit în câmp. fãrã radiator ºi cu cabina presatã rãu..Ce frâne. umblau în jurul tractorului. aici e câmpie. . Fii atent ºi totul va fi bine. dar Petrea era zgâriat. Amândoi. bani. dar Gabi fugea bine ºi nu l-a putut ajunge. . cãci –3 6– .La noi se poate.Cã nu sunt piese. e riscant aºa lucru.. S-au trezit în râpã. Petrea. la acest canal. Gabi s-a hotãrât sã fugã. cã saboþii sunt rãi. Aici. care era acum o grãmadã de fier vechi.. cine þi-a dat voie sã ei tractorul. ai þãrii sã moarã mai repede. ºi s-au adunat vreo 500 de lei. ce-ai fãcut din el? Te aºteaptã puºcãria! Ai distrus utilajul statului. distrus. Gabi s-a lovit cu capul de acoperiºul tractorului. Aºa a lucrat Gabi vreo douã sãptãmâni. dar el îl vãzuse pe peronul gãrii ºi a luat-o prin câmp mai departe. striga el înfuriat. un tânãr mai mare cu doi ani decât el. Acesta îl ruga mereu sã-l înveþe sã conducã tractorul. Gabi era teafãr. Gabi a fugit din gospodãrirea colectivã. dar într-un loc a dat într-o groapã mare. totul în sânge. Gãsesc alt tractorist. Acum era nevoit sã se ascundã sã nu-l prindã miliþia. Dacã nu poþi.

þinându-le pe cap.acum n-avea nevoie nimeni de ei de aºa înþelepþi. mãgarul ãla mã aºteaptã pe mine. Porumb nu a mai adus acasã. Ion. Avea un singur gând acum. Îi plãcea un bãiat un pic mai mare. acum trebuia sã ajungã la Timiºoara. S-au înscris la primãrie ºi apoi au venit la mama Ileana ºi i-au spus. îi era fricã sã se dea jos la garã. a trecut înot canalul. dar toþi au spus cã el e strãin. unde trebuia de cu noapte sã stai la rând pentru un picior de gãinã. Lenuþa a luat paºaportul ºi i l-a dat lui Ion fãrã ºtirea pãrinþilor. În garã nu era nimeni. cã eu nu sunt prost sã-þi cad în labe. dar îl mâncau straºnic þânþarii pânã a ieºit ºi s-a îmbrãcat pe celãlalt mal. A sãrit din mersul trenului. În jurul ei se strângeau fetele ºi bãieþii. a sãrit în tren. în afarã de ceferistul de serviciu. veselã.Ce faci tu mãi fetiþo. Atunci s-a ridicat ºi a luat-o spre pod. ascultând-o cum povestea ea diferite veºti ºi întâmplãri din sat sau de la ºcoalã. În magazine erau de toate. ºi-a legat hainele ºi. oare nu ºtii tu ce-i aia mãritiº? Cum de aºa devreme. ci dintr-un sat de lângã Alba-Iulia. Pãrinþii ei nici nu doreau sã audã de aºa ceva. ºi-a zis Gabi. La Bucureºti erau de toate ca strãinii ce treceau prin România sã vadã ce viaþã bunã era în România. pânã podul a dispãrut din vedere. Scãpase de miliþia dobrogeanã.Pãi. Aºteaptã mult ºi bine.. Ileana devenise o fetiºcanã frumuºicã. rãcoritoare. Mama s-a supãrat: . ºi a luat-o mai jos. A venit un mãrfar cu cisterne ºi el s-a agãþat de o scarã ºi. Acolo e o viaþã mai bunã. Apa era cãlduþã. era mulþumit cã scãpase cu bine. s-a amestecat în mulþimea cãlãtorilor. . pe el nu-l mai mira nimic. ºi a mai mers pânã la troleibus. Borºenii i-au povestit mai târziu cã preºedintele colectivei îl cãutase. veselindu-se. optimistã. Ajuns la gara de Nord. A ajuns în satul urmãtor ºi lângã garã a aºteptat trenul. Dar Gabi ºtia adevãrul. îi întreba pe toþi unde trãieºte Gabi. Avea deja 16 ani când i-a trãsnit pe toþi cu vestea cã ea se mãritã. nu-i din Borºa. a plecat cu el. Când s-a pornit trenul spre Timiºoara. nu ca la Borºa. Dar pe pod stãtea santinela ºi un miliþian. Când a venit conductorul. intrând într-o bodegã din garã. cum sã scape de aºa viaþã ºi sã ajungã în America. Era flãmând. pe malul canalului. Spre dimineaþã a ajuns la Bucureºti. unde omul era liber ºi stãpân. de douã zile nu pusese nimic în gurã. care se þinea de ea. la aºa ani ai intrat în jug? Ai sã înþelegi mai târziu ºi ai sã-þi – 37 – . Pânã sã plece din Bucureºti hoinãrise prin capitalã.. cãci era ºi ea îndrãzneaþã ºi îºi fãcea de cap. A stat într-o grãdinã cu viþã de vie pânã a înnoptat. S-a dezbrãcat. i-a dat niºte bani ca sã-l lase în tren pânã la Timiºoara.

A venit ziua când casa a fost gata. Acum mama Ileana o mai bãtea la cap: .. A avut parte de toate Lenuþa ºi bune.. Dar Ion s-a certat ºi prin judecatã a câºtigat. Ele se mãritase ºi acum împreunã cu soþii lor lucrau în Italia. monumentele. Dar Lenuþa s-a dus dupã Ion din dragoste ºi acum rãbda. Au dorit sã-ºi facã ºi casã acolo sus. nevoile. erau bucuroºi de terenul cãpãtat ºi cã vor avea casa lor. Copii ei crescuse. Acasã.. cãci la asta se gãsesc iute prieteni. Au trebuit sã desfacã. mai ales când omul face cinste. o femeie bãtrânã. sã mai ia cu ei câte o pãlincã. Tinerii au luat-o. pe costiºã... Gabi s-a prezentat la SUT. ªi iarãºi muncã. sã risipeascã casa toatã. de tatã.. nãscuþi deja în Italia. Ele apar de unde nici nu te aºtepþi. la cei ce-l trimiserã la ºcoala profesionalã ºi-i plãtiserã învãþãtura. cã nu degeaba þinuserã ei acea femeie bolnavã. Îi plãcea Timiºoara cu stradelele ei înguste – de tip nemþesc.. Dar n-au avut noroc. Nu a fost totul aºa cum ºi-a închipuit. II Scãpând de cãlãii din Dobrogea. cu condiþia sã þinã în casa lor o rudã depãrtatã. Când Ion a aruncat o rangã în crãpãturã nici nu s-a auzit când a cãzut la fundul gropii. fetiþo. Gabi s-a întors la Timiºoara.. ªi-au fãcut o cãsuþã. cãci trebuia materialele de dus încolo sus ºi nu era lucru uºor. bucurându-ºi pãrinþii. dar peste câtva timp pãmântul a luat-o la vale ºi sub casã a apãrut o crãpãturã mare. te arde pãlinca la suflet... Fãrã nevoi omul nu trãieºte. Ion începuse sã mai zburde cu prietenii. ªi dupã prima fetiþã a venit a doua. aveau cinci ari de pãmânt. Cu ei semnase un con- –3 8– . câstigând bani buni. pe care nimeni nu dorea s-o þinã. strãzile. ªi când mai ei încã un pahar. Þi-am spus eu cã ai sã jeluieºti cã teai mãritat atât de tânãrã. avea douã fete frumuºele. cãci el cunoºtea foarte bine aceste locuri. Dar viaþa le-a aºezat pe toate la locul lor. mutã ºi surdã. Sau început grijile. în Borºa. aducând bani pentru construcþie. ºi rele. Soacra le-a dat aici un teren. parcã totul era bine.Viaþa nu e aºa cum ai crezut tu. Au ridicat-o cu greu.mãnânci mâinile cã nu m-ai ascultat. oraº curat ºi frumos. Oraºul l-a întâmpinat ca pe un vechi prieten. Dar dupã un an-doi rudele au vrut sã le i-a ºi acest pãmânt de lângã casã. de soþ. te faci mare ºi tare ºi mai uiþi de datoria ta de bãrbat. casele. cu bodegi ºi baruri la fiecare pas. Veneau uneori acasã. sã strângã materialele ºi sã le târâe la vale în Rotundu. Gaura era adâncã ºi nu se mai putea îndrepta nimic. oare tu nu vezi cum muncesc eu din zori pânã în noapte? Peste un an Lenuþa a nãscut-o pe Veronica. de toate. ele îºi construiau acum o casã mare pentru ele ºi copii sãi.

îi asculta ºi-i stima.. o plitã ºi altele. instructori. e titularul ºi rãspunde de proprietatea statului. care vroia sã ºtie totul. . sã fie þinutã în regulã ca sã poatã lucra. cãci prindea totul din zbor. ca sã aibã pat ºi masã ºi toate cele necesare pentru a putea face mâncare. Îmbrãcat în salopetã albastrã. dar sã nu ne uiþi nici tu. Iau mai dat ºi un vagon-remorcã pe roþi. ajunge cât ai stat aici. Acum o sã te trimitem la muncã. era mereu curios sã vadã cum sunt ele aranjate. Nu mai ai nevoie de noi. Trei luni l-au þinut prin diferite ateliere.Sunt pregãtit sã lucrez. aducând o dispoziþie bunã. Buju Gavrilã. Gabi a învãþat aici multe. o sã avem grijã de tine. ce trebuie de fãcut ºi acum poþi sã lucrezi oriunde singur. împlinea corect toate indicaþiile. mici ºi mari. veºnic sãritor la nevoie. lângã graniþã. cã el. strânse. cã l-au ºi chemat la ºef. râdeau ei. de toate. Mai ales le plãcea limba lui din Maramureº. o butelie cu gaz. . A doua zi el a primit un escavator „Castro”. . am vãzut cã îþi place meseria asta ºi din tine a ieºit un mecanic adevãrat. dialectul din Borºa. ce se poate regla ºi ce nu se poate repara. cum sã repare mecanismele. cã palinca aia e datã dracului.. Se interesa de toate. ªtii totul ce trebuie sã ºtie un mecanic despre utilajele grele. Ce-am putut noi sã te învãþãm. te-am învãþat. i-a spus ºefului respectiv. de „Castro”. Noi ne-am uitat la tine. unde va trebui. învãþase sã sudeze.Bujule. din Mara-Mu cum spunea Gabi. . l-au apreciat din primele zile pe acest tânãr. Le plãcea maiºtrilor þuica aia de munte care frigea totul în mãruntaie.tract pe cinci ani. care conducea secþia de utilaje grele. ªefii lui. Lui Gabi îi plãcea sã repare mecanismele stricate. de care trebuie sã aibã grijã. i-au înmânat hârtiile respective. aia care fãcea minuni. ªefii de pe ºantierul de la Moºniþa-Veche l-au primit cu braþele deschise – 39 – . se pricepea la toate. Erau bãrbaþi în vârstã. când trebuia sã-ºi ajute tovarãºii de lucru sau pe maiºtri. oameni de treabã. cutiile de viteze. Nici trei luni n-a durat. care se aprindea de la chibrit ºi ardea cu flacãrã mare albãstrie pânã nu rãmânea nici un pic. care-i arãtau ºi-l învãþau cum sã procedeze în diferite cazuri. Tata ºi mama îi mai trimiteau ºi þuica aia din Mara-Mu.Bujule. Era cel mai tânãr dintre toþi care lucrau aici. i-a zis ºeful. a râs el ºi l-a trimis la secþie. ªtia sã repare motoarele. serioºi. tu te-ai stãruit ºi ai învãþat bine.Hai sã te vedem ce poþi. care ºtiau bine lucrul sãu ºi-i ajutau ºi pe tineri sã devinã buni specialiºti. secþii. Odatã i-a dat ºi ºefului celui mai mare o gãrafã de þuicã. le plãcea tuturor. cu bãrbaþi mai bãtrâni. L-au trimis la canalizãri în satul Moºniþa-Veche.

era cel mai cãutat om de ºefi. cu care Gabi stabilea legãtura.pe acest tânãr cu ochi vioi ºi pãtrunzãtori. Numai duminicã nu lucra. începi de aici ºi termini acolo. Gabi a împlinit 18 ani. pânã a fãcut reparaþia.Tovarãºe director. se mai defectau cablurile. Primise de cinci ori mai mult decât un doctor. A doua lunã a primit mai puþin 11000 de lei.Bujule. Aveau aproape toþi maºini noi Dacia. La hotel veneau mulþi strãini ºi din alte þãri. Avea la CEC 47000 de lei.. aici se plãteºte la metru-cub. Gavrilã Buju era titularul unui „Nobas 669”. „Continental”. Era frig. i-a hârtiile cu toate schiþele. . unde putea sã lucreze cu salariul de bazã. îngheþa apa. Nu primeau mult acolo. Cât ai fãcut. trãia la un hotel luxos. dar îi mai salvau gospodãriile de acasã. era mizerie ca peste tot. lucrul se mai stopa. Oamenii din sat erau buni gospodari.. ei lucrau în colhoz. În fiecare zi. ajungând cu canalul la circa 20 de metri de pãmântul arat al grãnicerilor. mai aveau grãdini pe lângã casã. de tip nemþesc. e nevoie ºtii tu de ce. sã încãlzeascã motorul înainte de lucru. A venit ºi toamna. seara.. Se mai ducea la cãmine sã mai cunoascã alþi tineri ºi tinere. Totul s-a fãcut ºi l-au trimis pe Gabi chiar la graniþa cu sârbii. adã þuica ºi „kentul”. un copil de 17 ani care acum lucra zi ºi noapte. zise ºeful. începând munca. cãci mai þineau animale. ºefii îl chemau la Timiºoara.Uite Bujule. . se aranjeazã. De la un Italian a obþinut o mapã cu Iugoslavia ºi Italia ºi un dicþionar româno-italian. fâºia greblatã. A treia lunã numai 9000 de lei. Gabi a venit la Timiºoara. dar nu putea încasa decât câte 2000 de lei pe lunã. trebuia sã dea drumul la apã din motor dupã terminarea lucrului. . Nu mai era câºtigul cel mare. S-a speriat de atâþia bani. Nelu „administratorul” hotelului. vreau draglinã. s-a stricat escavatorul. Pe ºantier a fãcut cunoºtinþã cu mulþi moldoveni din Suceava.Bujule. . pãsãri. unde era stabilit vagonul sãu. Gabi a venit la Timiºoara. i-a fãcut o chitanþã legalã de 15000 de lei. erau plini de bani. care lucrau pe dragline Nobas. pentru el lucrul era totul. atâta primeºti. Dupã o lunã Gabi a primit primul salariu – 17000 de lei.. era obligat sã se prezinte la pichet ºi sã facã prezenþa. care le-a plãcut de la prima vedere.. Câºtigau foarte bine – câte 21-22000 de lei pe lunã. Un militar grãnicer stãtea alãturi ºi-l pãzea sã nu fugã în altã þarã. Gabi ºi-a conectat vagonul la curentul electric. vinã aici.. deoarece s-a defectat o pompã hidraulicã ºi o sãptãmânã nu a putut lucra. Lucra zi ºi noapte. uite vin sãrbãtorile. –4 0– . i-a spus ºeful. se ducea la bisericã la Moºniþa Veche.

fãceau planuri de trecere a frontierei. care deseori lua masa în camera lui Gabi la hotel. Cu încetul Nelu cãpãtase încredere în acest bãiat ºi se împrieteni cu el. El avea aceleaºi pãreri despre viaþa din þara româneascã ºi conducãtorii ei geniali. inspira încredere ºi bunãvoinþã. s-a alãturat planului lui. cu ochi ca murele. Nimeni nu le zicea nimic cu toate cã lucrul acesta era interzis. sau Austria.tata i-a trimis un act cã-i bolnav ºi are nevoie de bani pentru medicamente. frumuºicã. cu care se împrietenise la cataramã. dorind s-o scoatã din raiul comunist.. ºi cel mai bun în Timiºoara. Erau încã tineri. ªi ea dorea sã plece în altã þarã ºi acum Gabi fãcea planurile împreunã cu ea. o viaþã liberã. în altã þarã. s-o ducã ca Fãt-Frumos pe alte plaiuri. era iubit. avea bani buni câºtigaþi cu draglina. Gabi mai avea ºi o gagicã. solid.. politicos cu toþi. verzi ºi trãiau cu visuri ca mai toþi la vârsta asta. care-i împiedica pe mulþi sã ajungã dincolo. ºi tânjea dupã altã viaþã.. Acum Gabi trãia mai bine ca acasã. Aceºti bani Gabi a reuºit sa-i schimbe în valutã strãinã. Înalt. dar toþi ºtiau cã Nelu era prietenul lui Gabi ºi tãceau din gurã. Aici mai deschideau o sticlã de vin sau de palincã ºi puneau þara la cale. cu toate cã Nelu era mai în vârstã cu mulþi ani ca el. adevãratã. Mariana era o fatã de vreo 17 ani. nu se astâmpãra ºi din nou se întâlnea cu cei din strãinãtate. visa sã ajungã în altã þarã. erau tineri. Gabi s-a împrietenit cu el. întorcându-se de la securitate. ºi toþi îi aruncau priviri când trecea pe coridorul hotelului sau când dansa cu Gabi. ºi a trebuit sã facã tot felul de hârtii ca sã scoatã de la bancã 40000 de lei. dezmerdat ºi îi plãcea ºi lui aceastã fetiºcanã. care era gata sã meargã cu el pânã la capãtul pãmântului. „Continental”. la hotel. Aici lucra ca administrator un bãrbat de vreo 30-33 de ani. Gabi se gãtea sã treacã graniþã. Era hrãnit de Nelu. pe care toþi îl numeau Nelu. Zi cu zi planul de evadare din þarã se contura tot mai clar ºi mai amãnunþit. ºi rãmânea pânã dimineaþã cã de. Gabi ºtia foarte bine locurile ºi obiceiurile celor ce pãzeau sârma ghimpatã. ªi lui Nelu îi plãcuse acest tânãr vesel. I-a trimis tatei 8000 de lei.. sfãtuindu-se cum sã rezolve diferite probleme. Când a aflat cã Gabi se gândeºte sã treacã graniþa spre Italia. Gabi. deschis. – 41 – . Gabi trãia la hotelul cel mai luxos. El se deprinsese cu ea. Mariana. care trãgeau la hotelul „Continental”. unde sã înceapã o viaþã nouã. sau în biroul sãu. Mai vãzuse el de câteva ori cum Gabi fusese chemat la securitate pentru cã fãcea cunoºtinþã cu strãini din alte þãri. simpatic la vedere. Se întâlneau. îndrãzneþ ºi curajos. Ea venea deseori la el.

care se întindea de-a lungul graniþei. îndrãzneþ. unul Gheorghe. În ultima vreme se stãruiau sã fie vãzuþi mai puþin împreunã. Îþi trebuia sã faci rost de dolari. Unora le trebuia sã schimbe numãrul motorului la automobil. ªi nu pentru cã erau oameni de vazã. Vorbeau despre hrana ce le trebuia în drum. se adresa lui Giorgio. Cu toþii ºtiau la ce risc se expun. cãci el se ocupa cu afacerile oricui. unde totul era interzis ºi comuniºtii îi forþau sã trãiascã aºa cum doreau ei. pe þiganii târgoveþi. Cine vroia sã rezolve ceva imposibil. hotãrâþi. de multe ori bãuse o halbã de bere cu ei. Gabi s-a împrietenit ºi cu Giorgio. pe fetele ce îºi vindeau trupul. unde planurile se puneau la cale. despre drumul pânã la graniþã. Dupã câteva întâlniri ei au înþeles cã au aceleaºi gânduri ºi visuri de a pãrãsi þara. încãrcaþi cu ciocolatã ºi. dimpotrivã lãudau deschis conducerea comunistã ºi mai ales pe genialul conducãtor Ceauºescu. ci simpli muncitori. pe comercianþii mai mari ºi mai bogaþi.. Era noapte adâncã. dar îi muncea un ger cumplit. îi plãcuse lui Gabi de la prima vedere ºi era cam de o vârstã cu el. despre alimente care nu trebuiau sã fie multe ºi grele. cãutând sã ºterpeleascã ceva sau sã care mãrfurile unor comercianþi. Vroiai sã te rãzbuni pe cineva. Zãpadã nu prea era. te duceai la Giorgio care þi-i procura fãrã sã ºtie nimeni. despre îmbrãcãmintea luatã cu ei sã nu fie suspectaþi în regiunile prin care trebuiau sã treacã. luna –4 2– . sã-i dai o bãtaie. El îi ºtia pe toþi în Timiºoara. mãrci. Nelu ºi Giorgio. cu care avea contacte. care doreau sã plãteascã mai puþin hamalilor. care fãcea ravagii în Timiºoara ºi în þarã. având cu ei bani mulþi. te adresai lui Giorgio. De staturã mijlocie.Mai avea Gabi un prieten. au luat-o spre frontierã. Gavrilã. Îl ºtiau toþi.. sã nu cadã sub ochii vigilenþi ai securitãþii. care aducea „fericirea” în þarã. ce în acele vremuri era foarte periculos. dar erau bãrbaþi curajoºi. vânjos. cãci puteai sã capeþi ani grei de puºcãrie. Erau acum trei care organizau întâlnirile la hotel sau la Giorgio acasã. ger de crãpau pietrele. În ziua de 24 decembrie 1978.. care îþi gãsea bãieþii necesari printre þiganii ce dãdeau târcoale pieþii. Giorgio îþi gãsea un specialist care îþi fãcea treaba aºa cã nici un poliþist rutier nu-l depista.. pe hoþi. S-au apropiat tiptil de graniþã. valutã strãinã. nu fãceau nici politicã. pe care toþi îl numeau Giorgio. ªi mai ºtia ora când ei fãceau controlul fâºiei arate de lângã sârma ghimpatã. pe scurt pregãteau totul pentru aceastã escapadã. nu figurau la securitate în „contingentul de oameni periculoºi pentru viitorul poporului”. Gavrilã ºtia foarte bine locurile cãci lucrase aici. Îi ºtia ºi pe grãniceri. Giorgio era omul strãzii în Timiºoara.

care îi adusese mulþi bani pânã s-a stricat ºi Gabi a lãsat-o aici toamna. au trecut târ⺠sub ele. În jur o tãcere de mormânt. Gabi mergea primul. treceau pe rând unul dupã altul. era ora trei spre dimineaþã. tremurând de frig. îi dãdeau înapoi pe mâna românilor. Ascunzându-se dupã copaci ºi tufiºuri. cu inima la gurã. iar Gabi s-a târât ºi el pe pãmântul îngheþat. le-a ºoptit Gabi. Poate aceasta a fost norocul lor. dacã îi prindeau. trebuie sã trecem ºi canalul ãsta pânã nu e ziua. Au intrat pe rând în apa rece. le clãnþãneau dinþii. Nimeni nu a miºcat-o din loc. ªi Gabi îºi julise mâinile. deºi lor li se pãrea trecerea sub sârmã o veºnicie. pe care trebuiau sã-l treacã. într-un loc cu tufiºuri multe. la sârbi. au trecut ºi al doilea gard de sârmã ghimpatã. Nu vorbeau între ei. cãci era un ger de 20o. Ultima sârmã era cea sârbeascã. cãci se aºteptau la toate în acest drum periculos. Erau deja în Iugoslavia lui Tito. dar mai mult de încordare.se ascunsese dupã nori. alte drumuri – 43 – . Poate se schimbase ora controlului. Toþi trei. Erau uzi leoarcã de sudoarea. Cine s-ar fi încumetat sã treacã graniþa pe un aºa ger? Dar ei nu mai puteau sã aºtepte. Iatã ºi draglina lui Gabi – „nobasul” nemþesc. de atâta încordare. Sau dezbrãcat. începuse sã aparã zorile. nu era nimeni. pânã la sârma ghimpatã erau vreo 20 de metri. frig. nu avem altã ieºire. gheaþa la mal s-a prãbuºit ºi plutea bucãþi la vale. s-au apropiat de sârma ghimpatã. poate grãnicerii dormeau undeva. Dar ca sã ajungi la Belgrad trebuia sã treci Bega. Giorgio ºi-a zgâriat rãu gâtul de o bucatã de gheaþã. firele de alarmã. Au trecut cu bine. Undeva în sat se trezeau primii cucoºi. dar nu erau încã scãpaþi cu totul. de la draglinã. ceilalþi doi se strecurau dupã el. se sfãtuiau cu gesturile mâinilor ºi se împingeau unul pe altul. De aici. Le-a ridicat uºor cu un bãþ ºi cei doi. hainele le-au pus în saci de plastic cei luaserã cu ei. bãieþi. Gabi ºtia ora când grãnicerii trebuiau sã controleze fâºia de pãmânt în lungul sârmei ghimpate. Giorgio ºi Nelu. Apa era îngheþatã pe la maluri ºi nimeni nu avea chef sã intre în ea. Vremea trecea repede.Hai. ele erau roºii de sânge. . Era ora patru ºi ceva. care le curgea sub cãmaºã.. cei mai silitori. Au ajuns ºi la canalul Bega. dar nu a trecut nimeni. Nu se vedea nimeni ºi nu se auzea nimic. Nici aici. Era încã noapte. sã nu ne vadã nimeni. Rana sângera. ascuþitã ca cuþitul. cãci sârbii. pe spate. Apoi Giorgio a þinut firele cu bãþul. Pe malul canalului. s-au oprit sã mai rãsufle ºi sã se mai usuce cãci cãmãºile le erau lipite de spinare. ºtiind locurile.. la al doilea cântat ºi trezind pe cei mai harnici care se sculau în zori la lucru. ca sã ajungã la Belgrad. Gabi ºtia unde sunt firele electrice. li se pãrea cã peste tot îi pândesc grãnicerii.

acum se bãteau cu mâinile ca sã se încãlzeascã. Apa le presa corpul. Dupã hartã. De jur împrejur o tãcere ca în mormânt. rãnit. înalþi. În zori au zãrit luminile Belgradului. care-i pãtrundea pânã la oase. s-au ºters cu batistele ºi s-au îmbrãcat. trebuia sã treacã mai repede. De dormit nici vorbã. i-au legat piciorul cu o curea ºi cu chiu cu vai s-au ridicat mai departe pe munte. dar se ridicau cu încetul în sus. sã se ascundã ziua. orãºele ce cãdeau în drumul lor spre graniþa italianã. Stãteau pe rând la pândã. l-au legat la gât pe Giorgio. Se fãcea de acum ziuã. dar departe de el. gheþuº. se auzea ºuierul vântului din când în când. Mergeau paralel cu drumul. Au mers toatã noaptea. La graniþã cu Italia erau munþi. era noapte. parcã ar fi fost strãini.erau mult mai periculoase. sã-l tragã dupã ei. au luat-o spre Doleni-Logoteþ. cãci trebuiau sã aºtepte din nou noaptea sã meargã mai departe. N-au ieºit din tufiºuri ziua. cã era gheþuº peste tot. s-au ascuns în tufiºuri. sã aºtepte din nou întunericul nopþii. care stãtea în calea lor ºi prin care trecea graniþa. În vagon s-au aºezat în diferite colþuri ºi au adormit de obosealã. mergând unul dupã altul la mare distanþã. uitându-se pe harta pe care Gabi o cãpãtase de la un italian la Timiºoara încã. Au ieºit cu greu din apã. Se ridicau încet pas cu pas. a aflat când merge trenul ºi a cumpãrat la casã trei bilete pentru Lubliana. Gabi a mai cumpãrat pâine. de bãrbaþi avea fricã sã se aproprie. þinându-se de ºoseaua pe care uneori apãreau automobile ºi ei se culcau la pãmânt pânã ele treceau. nu le ajungea aer. nici o potecã. într-o pãdurice. Mergeau numai noaptea mâncau pâine ºi ciocolatã. ºi ºi-a scrântit piciorul drept. S-au dat jos din tren la Lubliana ºi au luat-o spre ieºirea din oraº. dinþii le clãnþãneau de parca aveau friguri. pentru cã ei lãsase urme ºi puteau fi uºor depistaþi. orientându-se dupã maºinile ce treceau uneori pe alãturi. era un ger mare. Gabi ºtia sârbeºte ºi mai întreba pe femei. se poticneau. se vedea rãu. care le þinea puterile ºi rezistenþa. graniþa sârbilor cu a italienilor. aºa ca sã nu se vadã rana. Speriaþi sã nu fie descoperiþi. S-au muncit aºa pânã s-a întunecat ºi au luat-o la drum. Frig. Nu ºtiau unde e sârma ghimpatã. Trebuia sã ajungã la garã pentru a lua trenul spre Lubliana. Au început sã se ridice spre vârful muntelui. cãci ºocolata era pe terminate ºi au ajuns la garã dispersaþi. târându-l pe Nelu. Au îngheþat bine. totul acoperit cu zãpadã. dar unul stând de veghe. Aici erau încã în zona de graniþã ºi se puteau aºtepta la orice. Au intrat în oraº. Postoina ºi Divacia. care se stãruia sã nu þipe de durere. Nelu a alunecat. mai trebuia ºi pe Giorgio. A început sã zbiere de durere. spre graniþa cu Italia. Gabi a intrat în garã. a fost ceva grozav. niºte munþi pietroºi. Fiecare sârb i se pãrea duºman. Giorgio ºi Gabi i-au astupat gura. Au ajuns în vârful muntelui –4 4– .

Câinele însã a trecut sârma dupã Giorgio. vorbeau între ei cum de au reuºit sã-l aducã pe Nelu cu piciorul rupt – 45 – . era vânãt. Deodatã s-a auzit un câine lãtrând. nici sãri într-un picior. Au ajuns cu greu la o casã.. bravo! Dar ºi carabinierii se mirau. Au apãrut ºi carabinierii. Gemea de durere. Noi suntem români din România comunistã. femei. Trebuia sã treacã peste ea. venind în fugã. cum de nu l-au lãsat acolo în munþi. Gabi a trecut primul peste sârma ghimpatã. îºi fãceau semne cu mâinile. Soldatul ajuns la sârmã þinea puºca îndreptatã spre ei. suntem liberi! S-au sãrutat. Câinele a început sã urle de durere ºi s-a retras. Coborând mai departe.Aiuto siamo români! Striga Gabi. .. pe undeva pe munte. a ajuns dincolo zgâriat.Voi sunteþi de la Roma? . a luat un pietroi ºi l-a lovit în cap. Era graniþa sârbeascã cu Italia.ºi aici au vãzut luminile oraºului Triest. au scãpat ºi acum coborau încet muntele. Piciorul lui Nelu s-a umflat. care striga: stui. striga mereu Gabi. Giorgio.. locuri sãlbatice. stui. Au ajuns la poalele muntelui. cãci era frig. Au pornit-o în jos. care a venit peste vreo 15 minute. au dat de o cãrãruºã ºi peste vreo cinci metri în faþa lor a apãrut un gard de sârmã ghimpatã. s-a oprit. departe. Trecând peste sârma ghimpatã. târându-l pe Nelu. odihnindu-se. El ºtia un pic italiana. Giorgio îl târa pe Nelu. ºi a ridicat sârma din partea de jos sã treacã altul. În suflet li s-a fãcut mai uºor.Am avut noroc. Gabi ºi cei doi prieteni fugari s-au oprit ºi el a strigat: .. Nelu se vãita. îmbrãþiºându-se. Dar ei erau deja dincolo de sârmã. Grãnicerii italieni nu erau nicãieri. Graniþa era pe aici. nu se aºteptase ei sã fie aici sârmã ghimpatã. dupã care se auzea bocancii grãnicerului sârb. care era cu buzele încleºtate sã nu geamã. fugãrit de câine. Italienii nu aveau sârmã ghimpatã la graniþã.. a zis Gabi. S-au uitat la ceas. Nu mai vorbeau între ei. cãzând de obosealã.. se temeau. Din casã a ieºit un bãrbat ºi i-a întrebat: .. ora patru dimineaþa.. li se pãrea cã nu mai este nimeni acolo sus. Din alte case au mai apãrut bãrbaþi. Sã mergem mai departe. uzi leoarcã de sudoare. Toþi erau uimiþi cum au trecut ei munþii. s-a întors speranþa pierdutã. S-au aºezat pe niºte pietroaie. Ei au înþeles ce s-a întâmplat ºi au chemat salvarea. Se lumina bine de ziuã..Bãieþi.. plin de sânge. ce ar fi cãutat pe aici grãnicerii sârbi. dar s-a oprit. gheþuº. la poalele muntelui. Italienii din sat strigau: Bravo. Aici erau niºte cãsuþe ale unui sãtuc ascuns în munþi. jos. Gabi îl târa pe Nelu. Gabi a bãtut la geamul primei case. Nelu nu mai putea merge. nu ºtiau dacã o trecuserã.

Nevasta ºi copii rãmãsese acasã. ne-ai scos din þarã ºi cu tine am ajuns aici.Trebuie sã mã duc dupã ei. Întins pe un pat din baraca sa din campus. Aº fi plãtit ºi 200 de mii numai sã ajung aici. aºa cum trebuie sã trãiascã oamenii. Nu m-ai lãsat. III Având mult timp liber. Nelu avea cu el 120000 de lei. Cu ajutorul lor au ajuns la Triest. a spus el.Astea sunt pentru tine. I-ar fi zis: . Nelu a plecat în Franþa. cã nu erau acum alãturi de el. Îi pãrea rãu cã nu-i luase ºi pe Gavrilã ºi pe gagica sa. pline de gânduri ºi de mustrãri. la pãrinþi. fiind înregistraþi ca refugiaþi din þãrile comuniste. barurile.Mã. Vãrul din Arad. în România. în aºteptarea vizei pentru Canada. sã-i scot ºi pe ei la libertate. la neamuri. jos. Îl dureau aceste reproºuri ale lui Gavrilã ºi a gagicei sale mai ales. unde pe Nelu l-au dus la un spital.prin munþi încoace. trebuie sã-i aduc ºi pe ei aici. cum îi ziceau ei. muzeele ºi alte locuri distractive. Gabi. gândea Gabi. Dupã douã sãptãmâni l-au adus ºi pe Nelu cu piciorul în ghips în campus. dacã te –4 6– . se gândea dacã a fãcut drept cã nu i-a luat cu el. A scos 50000 de lei ºi i-a dat lui Gabi. Gabi ºi Giorgio ºi-au fãcut actele pentru a emigra în Canada. Drumul îl ºtiu acum. N-a trecut mult timp ºi a primit un teanc de scrisori. Nelu era cãsãtorit ºi avea doi copii. unul de cinci ºi altul de ºapte ani. avea acolo relaþii. Atâta ne-am muncit pânã am ajuns aici. parcurile. bani am. dacã ar fi rezistat ei la acel drum periculos ºi grozav de greu. A mai scris ºi la ºefii sãi de la SUT din Timiºoara. tu eºti nebun. pânã am ajuns la libertate ºi acum te bagi singur în gura lupului. gândurile nu-i dãdeau pace. Gabi s-a pus pe gânduri. cã e în Italia ºi pleacã în Canada. Au mai trecut câteva zile. Singur. Mariana. Gabi se chinuia tot gândindu-se ce sã facã. unde doream de mulþi ani sã ajung. . . Nu fii prost! Ai s-o pãþeºti! Te vor ucide securiºtii în România. Trãind acum în Italia. cã s-a terminat cu þuica aia foc ºi cu ciubucul. Citindu-le s-a întristat. sã mã scoatã cineva din raiul comunist. în iadul comunist. dragã Gabi. dar ºi alþii îi reproºau cã nu i-a luat cu ei în Italia ºi i-a lãsat acolo. cãci aveau bani ºi se bucurau de libertatea obþinutã cu atâta greutate ºi peripeþii. vãzând altã viaþã. Gabi ºi Giorgio se plimbau prin Triest. iar Gabi ºi Giorgio au fost duºi într-un lagãr de refugiaþi – campus. Între timp toate actele s-au fãcut. Gabi a scris la prietenii sãi. ºtiind cã acesta îl va mustra. Gavrilã ºi gagica lui Gabi din Timiºoara. Nu dorea sã-i spunã nimic lui Giorgio. Au vizitat oraºul.

oare tu nu înþelegi cã e foarte periculos. le spunea Gabi. toþi în Timiºoara ºtiu despre tine ºi Nelu. nu mai vrea sã aºtepte pânã va veni chemarea din Franþa. Parcã ar fi intrat în pãmânt. mã duc acum la poliþie ºi te denunþ.. Gabi. sã spun adevãrul. numai ia-ne cu tine.. Eu am fost chematã la cercetãri. trecând graniþa româneascã fãrã probleme. asta nu e o plimbare în parcul Timiºoarei. ar fi fost pierdut. Gândeºte-te la mama ta. doar îi urmãrise zile întregi. în casa ei s-au strâns mai multe cunoscute ale ei ºi a lui Gabi. Nelu avea maºinã. scoate-ne ºi pe noi de aici.vor prinde. la sorã. Acolo toþi sunt furioºi pe tine. sã plece imediat în Italia. de ce nu am anunþat poliþia. nu e glumã. Avem bani. Ei ziceau cã eºti condamnat la moarte. cum a plecat. dacã ne prind la graniþã. nu pot. ªtia bine regulile grãnicerilor români.. cã Nelu m-a lãsat cu copii ºi nu trãieºte cu noi. . eu nu pot sã-mi i-au aceastã rãspundere. fiindcã ºtia cã el îl va împiedica sã treacã din nou graniþa spre România. .. Ea i-a spus: .Le-am spus cã eu nu ºtiu nimic. S-a întors imediat la Timiºoara. Sã rãmânã în Arad era periculos. El s-a întors pe acelaºi drum cu bine.Mãi Gabi. dar nu-l putea gãsi nicãieri. auzindui vocea. Ea s-a speriat. care avea un iubit italian la Roma. Gabi a venit la ea.. la fratele tãu. I-au interogat ºi pe ºefii tãi de la SUT. Peste câteva zile Giorgio îl cãuta pe Gabi prin Triest.. Gavrilã.. Aici Gabi ºi-a gãsit gagica care nu mai putea de bucurie cã el sa întors dupã ea. Dar Giorgio nu ºtia nimic ºi Gabi nu-i spunea. Au vrut sã mã bage în puºcãrie. . Spre searã. Nu pot sã vã i-au. . cã am rãmas pe drumuri. dacã l-ar fi vãzut cineva. bãtând cu pumnul în masã. La Arad Gabi nu l-a gãsit pe vãrul sãu.Mãi Gabi. Soþia lui Nelu i-a spus ºi ea cã lasã copii la mama sa ºi pleacã ºi ea cu el. Soþia lui Nelu îi povestea pe drum: . îþi dãm de toate. a luat-o cu copii ºi au plecat la Arad dupã vãrul Gavrilã. E un mare risc. cã ai distrus utilajul care costã milioane de lei. .. la toþi. Gabi era deja departe.Dragile mele. E prea riscant lucrul acesta.Gabi. poate sã ne împuºte la graniþã. Ulciorul nu merge de multe ori la apã. Ajuns la Timiºoara i-a sunat soþiei lui Nelu. cã le-ai jucat festa. avem inele de aur.Unde-i bãrbatul tãu? Mã întrebau. poate sã ne prindã ºi atunci o sã aveþi ani grei de puºcãrie. ªi ºefii tãi ºi securitatea. dacã nu ne ei pe noi toate.Alina. cã nu ºtiu unde se aflã. Între ele era ºi una Alina. ªi voi nici nu o sã – 47 – . când lucra pe graniþã.

El nu se temea pentru el. rãspunse Gabi. Ele nu mai aveau putere sã meargã mai departe... . aici nu e vorba de bani. Nevasta lui Nelu a încercat ºi ea: . ºase fete ºi un bãiat. Avem informaþii cã ai trecut prin multe oraºe. cãruia îi place sã riºte ºi. El e Gabi. Doar tu nu eºti un fricos. A doua zi a venit ºeful închisorii. . orãºelele.rezistaþi. Dar mai era ceva. se simþeau distruse. Gabi nu avea ce face. i-au spus fetele.Fetelor. L-au închis la poliþie. Aici au început cercetãrile. a spus Alina. care nu se teme de nimic. . Orice minutã pierdutã se întorcea împotriva lui.. cã altfel nu ajungem acolo. e un risc grozav. poate þi se pare cã îþi plãtim prea puþin. Numai adevãrul poate sã te ajute ca judecata sã fie dreaptã. trebuie sã mergem noaptea. Nu vreau sã cãdeþi pe mâna securitãþii. . . o sã fie rãu.. I-a cerut paºaportul ºi carnetul de identitate. . ia-ne cu tine. Ajunºi la Belgrad s-au dus la garã sã ia trenul spre Lubliana. ºtia cã dacã va fi prins va încasa mulþi ani de puºcãrie ºi viaþa îi va fi distrusã. nu vroia sã se certe cu ei sã nu fie mai rãu. . Poliþistului i s-a pãrut suspect grupul ºi l-a apucat de cap pe Gabi sã nu poatã fugi. evitând satele. În garã. cãci pãrea ceva suspect. i-au spus judecãtorii. n-am omorât pe cineva.Acuzat Buju... a zis Alina din nou.. Gabi nu se putea hotãrî ce sã facã.. fie ce o fi. Dar sã treacã canalul Bega n-au vrut în ruptul capului ºi Gabi a trebuit sã meargã pe alt drum spre Belgrad. un ofiþer sârb. I-au arestat pe toþi. Vorbea româneºte. Gabi tãcea. vei face mulþi ani de puºcãrie. La ei se uitau oamenii. N-am furat nimic. Ilie. Toþi erau flãmânzi. le rãspundea Gabi. Au plecat cu toþii spre graniþã. mã duc la poliþie chiar acum.Eºti arestat de trafic de carne vie. numai noaptea. unde ai fãcut mare prãpãd.Gabi. Pe femei le-am luat cu –4 8– . dle judecãtor. Le-a trecut pe toate ºase. sã trecem canalul Bega ºi sã mergem prin munþi.Românaºule. care ºtia româneºte.Eu am spus totul la anchetã. i-au spus poliþaii sârbi. þi-am spus.. ducându-i la poliþie. nu mai vroiau nimic.Noi mergem cu tine. iar timpul trecea. dacã nu vei spune adevãrul. grupul a devenit suspect pentru alþi cãlãtori. flãmânde.. prin pãdurici. n-am obijduit pe nimeni. Mergeau prin hãþiºuri. a zis el. moarte de obosealã. Un poliþist îmbrãcat în civil a auzit-o pe Alina care plângea cã moare de foame.. Dupã vreo 15 zile a fost adus în faþa tribunalului.Dacã nu ne i-ai cu tine. bãiatul din munþi. i-a spus ea. ai vrut sã le duci în Italia sã le prostituezi.

Au deschis o uºã de fier. i-au înnegrit obrazul ºi l-au dus într-o camerã la subsol. Printr-o crãpãturã a uºei din spate. l-a ascultat pânã la capãt ºi i-a promis cã se va stãrui sã-l ajute. unde se fac dosare pentru America. ochii îi erau închiºi cu niºte ochelari prin care nu vedea nimic. s-a bucurat crezând cã a scãpat de sârbii cei pãcãtoºi.mine nu pentru a le vinde în Italia. care vroia sã facã puºcãria în România. Uºa din spatele dubei s-a deschis ºi Gabi a vãzut militari. Nu a mâncat câteva zile. ªeful. Din salã l-au scos în curte. De câteva ori s-a adresat sã fie chemat la ºeful puºcãriei.. Aici. uscãþiv. care s-au purtat aºa de brutal cu el. cu toate cã era disperat. Era vama sârbeascã Stomoraviþa. punându-i cãtuºele la mâini. ci pentru a le trece într-o þarã cu altã viaþã. bãtându-l. cu deplinã libertate. Poate cã s-a înduioºat de soarta acestui bãiat care avea nici 18 ani. gardienii l-au scos din celulã ºi l-au urcat într-o dubã purtându-l vreo orã în ea. ºi el a rãmas singur. care l-au dus într-o camerã. Judecãtorii l-au condamnat pe Gabi la un an de închisoare. coborând pe niºte scãri. Gabi. þinea greva foamei. care scârþâia ºi. Aºa a obþinut sã fie chemat la ºeful închisorii. l-au împins puternic în spate ºi el a cãzut pe podeaua de ciment. Aproape o lunã s-a þinut Gabi tare. scoþându-i ochelarii. Nimerind aici. nu avea geamuri ºi Gabi nu ºtia unde-l duc zbirii. unde i-au schimbat hainele. ºi l-au urcat în duba ce-i aºtepta sã-l ducã la puºcãrie la Vârºeþ.. zile întregi nu lua nimic în gurã ºi cu toate stãruinþele paznicilor. poate cã se sãturase de grevã fãcutã. dar nimeni nu-l lua în seamã. numit Ilie. Era dus de un militar. Dupã douã. Era român. trei zile. A fost dus într-o camerã unde se afla un miliþian mic de staturã. dar ele m-au rugat cu lacrimi în ochi ºi eu am cedat. cãci judecãtorii nu aveau dreptate cã l-au condamnat pentru trafic de carne vie. cum ceruse Gabi. scârþâind. ºi vroia sã scape de el. Încã câteva zeci de minute ºi duba s-a oprit. Aici a fost predat românilor. Uºa s-a închis. a dat ordin paznicilor sã-l ducã la poliþia românã. Au mai trecut vreo 40 de minute ºi duba s-a oprit. Gabi striga cã el nu-i vinovat ºi i-a povestit istoria sa. Duba era închisã. vorbea un pic româneºte. Poliþiºtii români îl duceau la închisoarea Popa ªapcã din Timiºoara. ºtiam cã e un risc mare sã încalc legile. dupã gratii a hotãrât sã facã greva foamei. Gabi a zãrit un indicator pe ºosea pe care scria: Belgrad – 98 km. dar paznicii au început sãl hrãneascã cu forþa. I-a mai spus ºeful cã ºi la Belgrad este un lagãr pentru refugiaþi. în cabinetul lui. S-a început interogatoriul: – 49 – . Dar sãrmanul de el nu ºtia cã suferinþele cele mai straºnice abia vor începe. A fost dorinþa lor. eu nu am vrut sã fac asta.

Aici a stat vreo zece zile cu interogãri ºi pumni dupã cap. ce-ai cãutat în Iugoslavia? Apoi a fãcut militãrie cu el: sus. Ajunºi la tren.. . Dupã el a venit „Roºcatu”. .. poate în puºcãrie. mormãia el cãutând cu mâinile prin buzunare. jos. Peste tot bãtãi. . sã te duc la Borºa. poate pe drum. L-au urcat din nou în dubã. L-a fãcut mãr. l-a urcat într-un compartiment ºi începu sã caute cheia de la cãtuºe. Gabi a stat încãtuºat pânã au sosit la Borºa. nu voi. Cât poate sã rabde omul. l-a împins pe Gabi spre uºã. unde a stat o sãptãmânã. A intrat la el în camerã la puºcãrie. care stãteau fãrã vinã ºi fãrã judecatã. a urlat el. trãdãtorule.. De aici a fost dus la Sighetul Marmaþiei.. Mirosea a rachiu.. jos. unde era chinuitã intelectualitatea românã de cãtre zbirii comuniºti. sus.. Aici l-au închis într-o odaie cu zãbrele. un miliþian din Borºa. iscãlindu-se de primire la locotenentul de serviciu.. Aici a înþeles multe ºi i-a crescut ºi mai mult dorinþa de a fugi din aceastã þarã.. nemernicule. umilinþã. „O da Dumnezeu ºi voi scãpa de aici.Cine eºti. .. de unde eºti. care vã îmbogãþiaþi pe pielea noastrã. care îi trezeau în suflet o urã straºnicã împotriva tuturor zbirilor comuniºti.. „Unde dracu am pus-o”.. Sã-mi dai mie de lucru. Numai aici la post au gãsit o cheie care s-a potrivit ºi i-au scos cãtuºele. mãgarule! þipa el. în aceastã vestitã închisoare.. þi-ai vândut þara. au urmat câteva zile de bãtãi. A început sã-l batã cu pumnii. noi acum suntem stãpâni aici. culcat. a strigat el.. Dã mâinile încoace.Mã. ºi nici apã nu i-au dat. Era cu niºte ochi holbaþi. unde la putere venise criminalii. O pierduse. cercetãri cu înjosiri. mama ta de frontierist. sã-þi pun cãtuºele! striga Roºcatu. ªi-l bãtea la tãlpi cu bulanul. care fãcea curte unei veriºoare a lui Gabi. ei trebuie scoºi afarã –5 0– . batjocurã.. degeaba. a vãzut mulþi oameni. Niciodatã nu voi uita pe cãlãii mei.. cu picioarele.. nu-i voi ierta. De la Borºa l-au dus la Viºeul de Jos. care asupreau poporul cu mâinile slugilor din România. conduºi de ocupanþii ruºi. încã neformat fizic.O sã mergi ºi aºa... lãsându-l nemâncat.Mama ta de frontierist! Mi-ai stricat treburile.. unde a stat o lunã. Dupã asta l-au urcat în dubã ºi l-au dus la Borºa sub escortã. ai vrut sã scapi de noi. În coridor i-a mai dat câteva picioare la fund sã meargã mai vioi. tu eºti ãla. Aºa ºi n-a gãsit cheia. Aici. cãci nu se pot ierta aºa crime. sculat.. mai ales un bãiat tinerel..Trãdãtorule. venise cu trenul de dimineaþã ºi într-o bodegã mai luase o palincã. Paºtele mãtii cu frontieristul tãu! Unde bã. cu un obraz plin de pete roºcate ºi. ai vrut sã fugi din þarã.

Miliþianul i-a spus directorului: .. Au trebuit sã aºtepte vreo jumate de orã. O chinuia ºi pe ea întrebarea. miliþianul dupã el. în þara unde omul era om ºi nu se uitau la el ca la animale. vãrul sãu din Arad. dar zbirii îºi bãteau joc ºi de ea. a vrut sã fugã din þara noastrã. devenit negru de suferinþe.. ªi directorul era acelaºi. cred cã aº putea sã muncesc acolo. plin de hârtii. nu-i trebuie nimic. de ce s-a mai întors el dupã Gavrilã. strigând: ... aceeaºi privire orgolioasã. – 51 – . Carã-te acasã. sãrmana... numai cã parcã burta îi crescuse ºi mai mare. ªeful miliþiei l-a trimis cu un miliþian din Borºa la directorul minei ca sã-i spunã despre ce e vorba. cã-l mânca puºcãria. la d-strã. De la Sighet l-au întors din nou la Borºa. care a vrut sã fugã din þarã... ba îi mai aduci ºi de mâncare. Biroul era acelaºi..Pe cine l-ai nãscut? Un trãdãtor. culcatã pe biroul negru. am venit aici cu un pãcãtos. are numai 18 ani. un viþel.. ªi deseori mama. un frontierist. Gabi primul. când ºeful îi ceruse. aceeaºi faþã umplutã cu slãninã.. nimic nu se schimbase de când Gabi pãºise pragul acestei camere mari.Trebuie sã te angajezi la lucru. Încã mai vii pe aici ºi ne baþi capul... dar duºmanii ãºtia. Oare mulþi s-ar fi gãsit aºa ca el. cãci la ºef era o adunare. se întorcea acasã. sã fi ajuns atât de greu la libertate. se ridica în munþii sãi cu durerea amarã în suflet. Au intrat amândoi. nu doresc sã înþeleagã cã totul se face pentru binele lor. Unde crezi cã ai putea lucra? Gabi s-a gândit câtva timp ºi i-a rãspuns miliþianului ºef..Îl cunosc pe directorul minei. La Borºa i-au spus eliberându-l: . venea pe la puºcãrii sã-l vadã. .ºi din morminte sã-i vadã toþi oamenii ºi sã afle cum ºi-au bãtut joc de popor. sã-i aducã de ale gurii.. unde era respectat. Oare ce-i trebuia lui asta? Ea nu putea sã înþeleagã cã Gabi era altfel decât mulþi din borºeni. Are el aici ce hãli. cu lacrimi ce-i ºiruiau pe obrazul îmbãtrânit. unde colectivul îl va aduce pe drumul cel drept. sã fie sub ochii noºtri ºi a partidului care face totul pentru poporul nostru.. unde toþi muncesc ºi fac ceva pentru ca poporul sã trãiascã mai bine. Mama lui suferea amarnic. sã-ºi rãscumpere crima. care rãsar ca ciupercile. dar securitatea noastrã care nu doarme ºi vede totul l-a prins ºi acum trebuie sã lucreze. preþuit ºi avea toate drepturile cuvenite ºi sã se întoarcã înapoi.. Poate îl aranjaþi aici. Aceiaºi ochi obraznici.. Are noroc cã e tânãr ºi prost. el nu putea sã-ºi lase prietenul la nevoie.Tovarãºe director.

Asta nu mã intereseazã. n-ai fãcut aºa cum trebuie. veselã. care pãrea lungã.Pãi atunci. care vedea totul în culoare rozã. cu orgoliul sãu de om de munte. amintindu-i de faptul cã fusese în mâinile miliþiei. ambiþioasã. mi-aþi cerut un viþel ca sã mã angajaþi. . . dar sã aibã bani. excrocule o sã am eu grijã de tine. L-au fãcut mãturãtor într-un atelier de reparaþii ºi lucra mai mult cu lopata în mâini. aici trebuie sã lucrezi. invocând diferite motive.. trebuiau sã-i spunã. mustrându-l.Lasã.Mâine la ora ºapte dimineaþa sã-mi fii aici. aur ºi alte metale? Uite aici. Gabi se uita la director ºi pe obrazul lui apãru un zâmbet dispreþuitor. stãruindu-se sã scape de întâlniri cu el. o sã-þi surâdã ºi þie –5 2– . bãtãi de joc. .. unde ai vrut sã fugi. Chiar ºi prietenii nu prea stãteau de vorbã cu el. fãcând o gurã pânã la urechi.Cum sã nu. aici nu e Italia.. Avem nevoie de voi cei tineri aici. dacã o sã plecaþi cu toþii cine o sã lucreze la minã. tovarãºe director. sã-l îndemne. ºi multe alte ºicane. tovarãºe locotenent. cu firea lui mândrã.Bã. s-o faci din nou. râdea Gabi. . Mai rãu îi era cã mulþi din ºefi îºi bãteau joc de el. oare nu înþelegeþi cã þara are nevoie de cupru. numai sora Ileana se îngrijea de el. nu vroia sã lucreze degeaba sau sã se mulþumeascã cu ce-i plãtea statul comunist. cine o sã-ºi batã capul de tânãra generaþie. nu se pierdea cu firea. l-a oprit directorul din vorbã. care nu întotdeauna pãºeºte cu dreptul. cãuta sã-l mai distreze. evita tineretul..Tovarãºe director.Directorul se uita la Gabi ºi dupã o tãcere.. mai face un pas greºit. care râdea. Zilele treceau cu greu. retrãia greu aceastã purtare faþã de el. El era deprins sã lucreze mult.. dacã nu noi. mai Gabi.Lasã. . Nici în Borºa nu se prea ducea. Venea acasã. a spus: .. despre care ºtia toatã Borºa: . Chiar ºi pãrinþii îi aduceau aminte de cele întâmplate. Dintre toþi. Era o fire vioaie. a ºuierat el furios. þinându-l la lucrul cel mai înjositor. El. Cei care îl cunoºteau. leafa micã. se fereau de el. Poate cã acum o sã-mi cereþi un viþel ca sã nu mã angajaþi. roºu de cuvintele lui Gabi. . A doua zi Gabi a ieºit la lucru. dar am fost acum un an la d-strã sã mã angajez ºi. trimiþându-l de colo-colo. singur nu se apuca de nimic. i-a rãspuns directorul lui Gabi.. în þarã. câºtigul era mizer. nu ºtiu dacã vã mai aduceþi aminte. Gabi vedea ºi înþelegea toate acestea ºi suferea mult. se închise în sufletul lui ºi mai mult tãcea. ocolindu-l. în ceapeuri. sã mai uite de cele întâmplate. o sã se îndrepte lucrurile. fãcea lucrul cu sila.

. dovadã cã nu plecase nicãieri. Având domiciliu forþat la Borºa. înalþi ºi misterioºi. ºi sã chefuiascã. O sã-þi ajute el în viaþã. Au trecut vreo douã luni ºi într-o zi a primit hârtia cã e chemat la comisariatul militar la Baia Mare pentru a-ºi face serviciul militar cãci împlinise deja 18 ani. Acum el nu mai ºtia nimic de celelalte femei ºi fete. scãpând-o de sârbi. din cauza cãrora fusese prins în Iugoslavia lui Tito. nu ca înainte de rãzboi. Nu þi-a mers. sã-þi îndeplineºti visul tãu din copilãrie. Acum în þarã serviciul militar. unde se putea.. libertatea ºi se gândea numai sã fure. cãci venise iubitul ei din Roma la Belgrad ºi-o luase cu el. Cine ºtie. înºelând poporul care acum îºi pierduse cinstea. Alina plecase la Roma. cã mintea oamenilor le stãtea în loc ºi nu puteau crede cã se poate aºa ceva. cãci italianul ei. cu toate cã le era interzis sã vorbeascã. de dupã pereþii cei de piatrã. armata se fãcea începând de la vârsta de 18 ani. Gabi era obligat sã se prezinte regulat la miliþie. îndeplinind tot ce le spuneau ei. tot umblã cu ghitara ºi îþi cântã melodii despre Neapole ºi Sicilia.. Gabi nu ºtia nimic de soarta acelor femei. de acei poliþai. cã îi luau la ochi pe cei tineri ce învãþau pe la ºcoli ºi universitãþi. care nu erau împotrivã sã se cãpãtuiascã cu bani sau bunuri strãine. o pãrãsi dupã vreo douã luni de iubire înfocatã. poate o sã reuºeºti încã sã ajungi în alte þãri. cãci ei trebuiau oricui ºi stãpâni se gãsise. când te lua la 21 de ani. unde totul era posibil. ca puºcãria de la Sighet. mergând în vârful degetelor. îºi luase ºi ei câte ceva. veneau zvonuri straºnice. De acolo.. dar nu a avut nici ea noroc. la sate sau oraºe. era trecut în tãcere ºi nimeni nu sufla o vorbã despre încãlcãrile de lege ce aveau loc. ªi cine mai ieºea de acolo. mai povestea câte ceva despre niºte grozãvii. onoarea. Banii ce ia avut au fost confiscaþi în diferitele posturi de miliþie. ruinându-ºi þara. care nu – 53 – .. pe care vroise sã le treacã ºi care cãzuse în capcanã cu el împreunã. Aºa-s italienii. cãci legile erau scrise pentru cei proºti. cã eºti tânãr ºi totul e înainte. Comuniºtii din România fãceau totul dupã modelul ruºilor sovietici ºi-i pupau la fund. Numai de Alina ºtia cã ajunsese în Italia. ªi sârbii nu se obijduiau. care-i jurase iubire pânã la moarte. Adevãrul acum nu þi-l spunea nimeni ºi tot ce era legat de conducerea comunistã. În alte oraºe nu avea voie sã plece.. Oamenii ºtiau cã dacã deschizi gura poþi sã ajungi în locuri de tristã faimã. dupã obiceiurile din þãrile comuniste. pe lângã care oamenii treceau cu teamã. când erai deja bãrbat în toatã firea ºi aveai ºi ceva minte în cap. fiindcã ai vrut sã faci bine la oameni ºi Dumnezeu nu uitã asta.norocul. Ajunsese aºa cã nici la bisericã nu se mai duceau oamenii.

Plecãm chiar acum. pe valea Luceafãrului. care vor sã facã bani. se învârte pe acolo.. Dar s-a întâmplat cã Gabi n-a nimerit în armatã. noi avem încredere în tine.. Ileana i-a spus lui Gabi. te rog sã-l gãseºti pe vãrul meu Gavrilã la Arad ºi dã-i de veste cã mã i-au la armatã ºi am mare nevoie de el. care dãdea fân vacii în ºopron: .Ai sã vezi. înalt ºi uscat. într-o searã. i-a rãspuns Ileana.Noroc Gabi.vedeau mai mult decât lungul nasului ºi se mulþumeau cu ce le aruncau cei de sus.Bine. Era cãsãtoritã cu un arãdean ºi trãia acolo.Bine. Îþi dãm câte 40 de mii de lei bani gheaþã. cãci erau ºi niºte neamuri în curte. ªi iatã. dar ºtiþi cã nu e o plimbare. o femeie cu pãrul scurt ºi cu niºte ochi negri de þigancã. Era Gavrilã ºi cu încã doi arãdeni. . . mã Ileanã? . „Biata mamã.. Jos pe Gabi îl aºtepta o „Volgã” neagrã. e lucru periculos. dupã care venise în România ºi pe care nu-l gãsise atunci ºi din cauza cãruia ºi fusese prins în Serbia. spunându-i mamei: .ªtim noi.În jumate de ceas sunt gata. mare. mã duc cu ei sã aflu ce-i la comisariatul militar. le-a pus în ruczac ºi a ieºit. Soarta l-a scos în cale pe vãrul Gavrilã din Arad. a vorbit unul Ghiþã. . care semãna cu un þigan.Bine. spunea Gavrilã. uitându-se þintã la el. cine nu riscã. n-ai grijã. se temea sã nu-i dea lacrimile –5 4– .Cine. pot sã ne predea securiºtilor. . . S-a întâmplat cã în Borºa a venit o vecinã de a Ileanei. nu câºtigã niciodatã.Gabi. i-au spus cei doi. care-l ºtia pe Gavrilã din Arad. . . . cum nu se mai vãzuse în Borºa. oare ºi de data asta soarta va fi nemiloasã cu ea? Dacã mã vor prinde din nou? A ieºit în fugã la vale. S-a întors sus. niºte bãieþi. dar când? a întrebat Gabi. Numai tu Gabi poþi sã ne scoþi de aici. mi-a dat Niþa de ºtire. îl gãsesc eu. le-a zis Gabi.. cãci îl vãd deseori la piaþa Ocica.Mamã.Þacã Niþã. mã bãiete. ªi-a luat rãmas bun. Bãrbaþii ãºtia vor sã vorbeascã cu tine. am o maºinã pânã la Baia. uitându-se la ea. de la conducere. cã sunt ºi alþii. . a zis celãlalt ardelean. mai jos. . uite am venit. sau cu taxiul cã o sã mã coaste. i-a spus Gabi. dar nu avem altã ieºire. cineva te aºteaptã acolo.Tovarãºe Gabi.. rãspunse Niþa. vrem sã ne scoþi din þarã. cât a suferit din cauza mea. ºi-a luat câteva lucruri. e suspect ºi periculos. dar noi nu-i ºtim. sã nu merg mâine pe jos. Nu putem veni cu maºina asta încã o datã. N-a dovedit sã plece la Baia.

orele.Fii atent. o sã fie totul bine. sã nu batã la ochi.. nici câinii. Din Timiºoara ºi-au luat bilete pânã la staþia respectivã. Nu spune nimic mamei. Câini lupi cu care controlau fâºia aratã. nu dã Domnul sã te prindã iar. faceþi-mi rost de valutã. în apropiere de comuna Livezile. . spune-i cã m-au luat la armatã. parcã nu erau cunoscuþi între ei. Totul era calculat. Mã duc acum ori niciodatã. împãrþindu-se în grupuri câte doi.. Totul a fost ca la ºcoalã. Aºa a fost ºi în autobus. Nu plânge. . ruczacurile erau nu prea pline. Primii au trecut Gabi cu încã patru apoi ceilalþi. Au venit când s-a întunecat în Livezile. dar planurile trebuiau executate precis ca sã nu fie prinºi. Pãreau niºte turiºti ce se vânturã prin þarã. Grãnicerii aveau foiºoare înalte.M-am gândit luni întregi. te duci la moarte. dupã ce au – 55 – . nu i-au simþit nici grãnicerii... ci numai când se schimba paza graniþei. Sã spui aºa la toþi. dar iarna din 4 în 4 ore. acum nu mã duc cu fete. Nu puteau trece oricând.. Au trecut toþi spre dimineaþã. a spus Gabi. Gabi calculase toate distanþele. . S-au dat jos noaptea la o staþie ºi au luat-o pe jos peste câmpuri. ºtia cât timp trebuia ca sã ajungã la fâºia aratã. dar s-au împãrþit în 2 grupe. unde sã coboare. Cunoscuþii s-au speriat când l-au vãzut. îmbrãþiºândo ºi lãsând-o cu lacrimi în ochi. Au strâns tot ce le-a trebuit. În tren se aºezau în vagon în diferite locuri... cã el nu-i spune adevãrul. prin pãduri ºi uneori trebuiau sã treacã prin mlaºtini. A avut noroc. deoarece înainte de Livezile se urcau în tren grãnicerii ºi controlau vizele.. ci cu bãrbaþi. Ea ºtia totul. Vara militarii se schimbau din 6 în 6 ore. Ziua. Mai aveau ºi dulãi. Dupã ºase ore au ajuns la Arad. Din Arad au plecat la Timiºoara. Aici Gabi a stat în casã la Gavrilã pânã seara. S-au strâns 14 oameni. În jos l-a condus Ileana. va fi totul bine. Gabi cunoºtea aceastã zonã foarte bine. N-a fost uºor de-a ajunge la graniþã. Mergeau unul dupã altul.Mai bine mor. O sã-þi dau de veste din Roma. El dãduse fiecãruia instrucþiuni încã la Timiºoara. Toþi au fost instruiþi. Gabi ºi-a gãsit cunoscuþii sãi ºi ºi-a schimbat banii în valutã. de unde se vedeau toate împrejurimile ca în palmã. informaþi de Gabi ce sã facã. dar nu vorbeau între ei. „Volga” cu ei s-a pierdut în noapte.ºi atunci ea ar fi înþeles totul. erau mulþi. trei oameni. Primul sat ce trebuia trecut era Ploºniþe... . decât sã cad în mâinile lor. cãci lucrase aici pe draglinã. dragã Gabi. Trebuia sã ai viza în buletin sau sã fii locuitor al unui sat sau oraº de la graniþã. se uitau unii la alþii. ce faci omule. gândeºte-te. Au stat din nou într-o pãdurice.Mãi Gabi. minutele.

mã. sunt sãtul de comunism. dar le-au lãsat actele. au strigat sârbii. ºi povestea cã ieºise numai din spital.Gavrilã Buju. vã bateþi joc de noi. o sã ne ducã cu pazã. . Trenul era deja în garã.Bine. i-au prins. fusese bolnav de gãlbinare. Trebuie sã fugim..O sã vedem. mã. Ajungând la Belgrad. l-au întrebat pe celãlalt.Dacã o sã ne trimiteþi îndãrãt în România. Le-a dat schiþa cu drumul spre graniþa italianã ºi s-au despãrþit. Dupã câteva zile au fost anunþaþi cã o sã fie duºi la Belgrad. sã le ajungã ºi mai departe. care din voi a mai fost pe aici. aºa ne cheamã. ºireturile.. a spus Gabi. . le trebuiau forþe noi. . împãrþind-o. înainte de a ajunge la sârma ghimpatã. Peste douã zile i-au dus doi miliþieni sârbi la garã.Gavrilã. e rãu de noi. . le-au luat banii. . Nu puteau merge atâþia oameni împreunã. I-au dus la garã cu duba ºi au ieºit pe peron. mãi Gavrilã. . Dar din nou nenoroc. dar sã ºtii: o sã fugim în orice moment favorabil. vrei sã stai viaþa întreagã la puºcãrie? Mã. –5 6– . somându-i sã se predea.Bine. . ªi le-au dat la amândoi câþiva pumni. ºi altul slãbuþ ºi deºirat. . Ciocolata o mâncau.Dar pe tine. . Îi conduceau doi sârbi.. o sã ne omoare românul ãla þigan.Eu am fost. .Cum.. Sârbilor nu le venea sã creadã. Gabi. Au ajuns la frontiera lânga vama sârbeascã. Acolo putem sã rãmânem fãrã picioare. Gabi i-a lãsat aºa cum se învoise. . doar n-o sã mergem singuri. dar cum.Gavrilã Buju. care avea cureaua mai jos de buric. Au încercat sã treacã. Au rãmas numai Gabi ºi Gavrilã.Cum te cheamã? l-au întrebat pe Gabi.Te trimitem înapoi la românii voºtri. altfel suntem pierduþi. a zis Gabi. a rãspuns Gavril. un sergent burtos.Ce. O sã vã dea gata acolo. iar o sã fug peste un an sau doi. . Mergeau numai noaptea. ziua se ascundeau prin pãduri ºi dormeau.trecut graniþa sârbilor aºteptând din nou noaptea. I-au dat pe mâna miliþiei. Nu aveau încotro... Acelaºi câine i-a gãsit ºi a ridicat grãnicerii care i-au înconjurat. o sã ne omoare românul ãla pãcãtos de la miliþie din Timiºoara. acuº o sã vã dezbatem dinþii. ca sã-i urce în trenul spre Belgrad ºi acolo sã-i predea românilor. S-au început cercetãrile. . Sârbii le-au scos curelele. prins la garã cu fetele? . prostule? ªi iar pumni.Noi suntem amândoi Gavrilã Buju. la noi. se forma pe loc în Lubliana. nu te-ai liniºtit? Ce eºti nebun.

Erau flãmânzi. mãgarule. o sã fie totul bine. Abia îºi târau picioarele. celãlalt stãtea de pazã sã nu-i vadã nimeni. Gavrilã nu mai putea merge. dar fugeau mai departe. . s-au oprit ca sã-ºi tragã sufletul. Mergeau numai noaptea. trecuse sub niºte vagoane.Ei nu ºtiau nici unul româneºte. ei credeau cã noi suntem niºte copilaºi ºi o sã stãm cu mâinile în sân.. cãdea. ºi-l bãtea ºi mai vârtos. dar erau bucuroºi cã scãpase ºi nu trebuiau sã plece în România. tot pe mâna mea ai sã ajungi ºi atunci o sã-þi tai picioarele. Gavrilã dupã el. bãiete. grãbindu-se spre punctul de trecere al frontierii. stui! striga burtosul. . . orientânduse dupã ºoseaua principalã.Stui.Urcaþi-vã. Dar era prea târziu. Pânã când nu ºtia nici unul din ei. proºti mai sunt sârbii ãºtia. am sã-i trimit eu un viþel din strãinãtate. dar a trebuit sã plece. ªefului de la minã. El îºi amintea de cele întâmplate cu el la Timiºoara ºi strângea dinþii. Au ajuns la uºa vagonului. Erau uzi leoarcã. Gabi i-a zis lui Gavrilã: . Decât în România mai bine moartea. ca niºte mieluþi. în drumul lor nu era nimeni. Erau amândoi morþi de obosealã. a deschis-o ºi a sãrit pe peronul celalt. hai la miliþie. tãlpile pantofilori se rupserã. mergeau deja a doua zi spre graniþã. Gabi s-a urcat primul.Fii atent. murim dragã. se fereau de sate ºi orãºele. sã cãdem din nou în mâinile cãlãilor! rãspundea Gabi. altã ieºire nu avem. ne vor ierta. dar liberi. dar se temeau sã nu-i caute prin aceste locuri. se ridica. dacã vom veni singuri ºi ne vom preda.. Sã þii minte.Dacã o sã mai fugi. Au – 57 – .Mai bine murim. se temeau sã nu fie divulgaþi de locuitori. gâfâind greu. Nu mai aveau puteri. asta a fost minunea. Gavrilã. fãrã sã se mai uite înapoi. decât sã ne predãm. ne-au lãsat documentele. hai sã ne predãm. . ºi ei o sã ne ducã la Belgrad. sã te þii de mine. degetele ieºiserã afarã. din nou cãdea. Nu mai puteau respira..Pãi. Ieºise la un drum de unde se vedeau niºte tufari ºi copãcei. nu mai pot. Dumnezeu þine cu noi ºi nici lui nu-i plac porcii ãºtia de comuniºti. Cãlãul îl bãtea la tãlpile goale cu bulanul zicându-i: . Gavrilã dupã el.Gabi. Pânã s-a urcat burtosul ei erau la vreo 50 de metri. . Ziua unul dormea trei-patru ore. nu puseserã nimic în gurã. . când o sã potrivesc eu timpul. care doresc sã trãiascã pe spinarea altuia. Ei o luase la fugã. Trebuie sã fugim. Au ieºit la ºoseaua principalã. Ajunºi acolo. le-au zis.Mãi Gabi... care îmi cerea viþelul. numai sã scap de aici. care ducea spre Italia. Mãi.. Gabi sa repezit la a doua uºã.. Vedeau tirurile care treceau cu vitezã mare. fugeau mai departe ºi nu se mai auzeau strigãtele poliþiºtilor. Burtosul ºi deºiratul stãteau lângã scãri.

în România n-o sã mã mai duc. ajutãmã. ajungând la un gard mare. privind gardul. foarte înalte. primul a sãrit Gabi. era atât de mare cã la început n-a simþit durerea. El a observat cã gardul avea fire electrice ºi dacã te atingeai de el. . suntem liberi.Mãi Gavrile.. dar la un moment dat au auzit cã vine o camionetã pe un drum îngust între cele douã garduri.Aoleu. s-a rupt totul în mine. trebuie sã ne ajute. a ºoptit Gabi. Rachetele ar fi luminat totul ºi i-ar fi vãzut imediat. Grãnicerii nu se uitau în sus. Dupã ce s-a dus camioneta.. Trecerea gardului italian nu era o problemã. Gabi a observat lângã sârmã un copac cu o creangã ce atârna peste cele douã garduri de sârmã.. Au înconjurat vama. Te rog. Gavrilã l-a luat în spate ºi l-a târât cum a putut la o distanþã de vreo 300 de metri de la sârma italianã. cã ºi aºa suntem nenorociþi... ca niºte ciocane. cã nu pot sã mã miºc. de a ajunge în þara doritã. dibuind fiecare palmã. zburau rachete ºi dãdeau alarma.Dragã Gavrile. ne-a mai rãmas un pas. eu nu pot sã mã miºc. –5 8– . Era întuneric beznã ºi trebuia sã pãºeºti pe creangã foarte atent. dar era la o înãlþime de aproape cinci metri ºi copacul era gol. durerile erau straºnice.. A simþit cã totul s-a rupt în el. am ajuns în Italia. Inimile le bãteau puternic.. cãci era greu de crezut cã cineva ar fi putut sã se urce pe acel copac fãrã crengi. aºezat pe iarbã. . ei s-au coborât pe creangã. Sã ne ajute Dumnezeu. Apoi a sãrit ºi Gavrilã. Au mers mai departe. cãci nu era din sârmã ghimpatã ºi l-au urcat uºor. Cu farurile luminau totul ca ziua. aici e imposibil de trecut sârma. dar dorinþa de a scãpa. . A sãrit peste cele douã garduri sârbeºti cãzând lângã cel italian. Ajunºi la capãtul crengii. cã m-am întors dupã tine din Italia ºi te-am adus la libertate. pentru tot ce am fãcut pentru tine..ajuns la frontierã. aici e aici. i-a ºoptit Gabi. ºi tu vezi. Au cãzut amândoi în iarba înaltã.. cã n-am fãcut nimãnui rãu ºi vrem sã scãpãm de toatã rãutatea comunistã.. Acum a simþit cã nu se poate miºca. Vãrul lui era mai înalt ºi mai puternic. aici erau trei garduri de sârmã ghimpatã. dar ei au avut noroc cãci nu i-au vãzut când au trecut încolo ºi dupã câteva minute s-au întors. vedeau cum tirurile intrau în vamã. ºi era destul de gros. Era foarte greu sã te urci pe el. S-au cãþãrat pe el cum au putut.... care a distrus bisericile ºi i-a bãgat pe preoþi la puºcãrie. goluþ. -Mãi Gavrilã. Nici pânã azi nu ºtiu cum au ajuns în vârful copacului ºi de acolo se uitau cum în camionetã erau grãnicerii care controlau graniþa.

Gabi vorbea biniºor italiana. de foame ºi sete.. s-a speriat. pe care-l arãtase moºul. ºi-au luat rãmas bun de la el ºi au pornit-o în jos spre drumul. Le-a mai dat apã pe care o avea într-o sticlã. dar tatãl vostru? În sfârºit ei s-au ridicat. flãmânzi ºi însetaþi. cum nu pusese nimic în gurã decât niºte mure gãsite în pãduricea în care se ascundeau ziua. gândindu-se la viitorul lor. când i-a zãrit. Plângea ºi-i îmbrãþiºa când pe unul. Vãzându-i atât de hãmesiþi el a mai scos o pâine micã ºi le-a întins-o.. ºtergându-ºi pe furiº lacrimile care i se rostogoleau pe obraz.Bambino.. mai întrebându-l câte ceva. Ei nu sunt acei tineri. l-a liniºtit spunându-i cã sunt refugiaþi din România.. informând organele respective de aceastã întâmplare a tinerilor. plecaþi de aici. Gabi i-a mai cerut ceva de mâncare. întregi ºi acum mergeau. A scris din nou dosarele. I-a întrebat: . Lângã ei stãtea un câine lup. În ochii lui se citea mila faþã de aceºti bãieþi tineri. Dar ei nu ºtiau aceasta. unde Gabi era înregistrat mai înainte. cã îi venea sã urle de durere. cã atunci când consulul Canadei a citit dosarul . Era ora patru dupã amiazã. trebuiau sã meargã mai departe. cãci douã zile nu pusese nimic în gurã. s-a speriat ºi a început sã strige: .Via. . unde-i mama ta.. parcã cântãrindu-l ce bãrbat este. cum a plecat în România dupã vãrul sãu Gavrilã. Au ajuns la Trieste. cãci ei trecuserã graniþa prin alte locuri..deasã ºi au adormit de obosealã. la tot ce-i aºtepta mai departe.. trecuþi prin aºa încercãri. Aici bãtrâna ºefã când i-a vãzut. Erau fericiþi cã scãpaserã de râia comunistã. de curajul ºi bãrbãþia lui Gabi. mai departe un moºuleþ pãºtea oile. unde Austria era mai aproape decât Italia. Via. care era la vreo 90 de kilometri. cum a crezut el când i-a vãzut ridicându-se din iarbã. prãpãdiþi. Bãtrânul se uita la ei cu jale. Gabi îi povestea cum au trecut graniþa. cã erau teferi. când pe celãlalt. a dorit sã-l vadã personal. voi sunteþi niºte tineri sexuali. la campusul refugiaþilor. O pâine plinã cu mortadella. Moºul crezuse cã ei s-au ascuns în iarba aceea mare ºi fãceau dragoste.Che curajo? Che curajo! striga ea mereu. Moºul s-a milostivit ºi le-a dat un sandvich pe care ei l-au înfulecat din câteva înghiþituri. Moºuleþul italian. apoi i-a zis: – 59 – . ei erau morþi de obosealã ºi dormeau. nu-i venea sã creadã când a aflat istoria pe care o povestea Gabi. Cu toate cã pe Gabi îl durea tot corpul. aºa slabi. cum au scãpat ca prin minune. Au pornit-o spre Trieste. A scris aºa de frumos ºi amãnunþit. Soarele era sus de tot când s-au trezit.. S-a uitat lung la el.

Nu puteai ieºi când doreai. ce trãiau la Roma. la fermã sau la firme. Dar nu pot sã-l accept pe vãrul tãu.. italianul cu o mânã. Lagãrul de la Latina era la vreo 100 de kilometri de la Roma. În campus mulþi emigranþi doreau sã lucreze. Banii îi luase miliþienii sârbi ºi-i lãsase goi puºcã. Canada nu i-a aºa categorii.Bravo Bujule.se numea Adriatica. trebuia sã-þi ceri voie. Lina. Avea o grãdinã mare. ocupându-se cu creºterea zarzavatului. fiindcã nu are nici o calificaþie. În campusul de la Latina trãiau în niºte bãrãci. celalt lucra la Stock Market. trei oameni. cam grãsuþã. Gabi ºi Gavrilã nu doreau sã stea degeaba. Pentru prima oarã Gabi vedea aºa transmisie. Poate se temea cã împreunã.. ºi singuri se îngrijeau de curãþenia.. sã mai câºtige ceva. Gabi a lucrat tot timpul. Mai târziu Gabi a aflat cã nu era adevãrat. În gospodãria lui avea un escavator mititel. cãci Gabi se stãruia ºi fãcea totul cu tragere de inimã. acasã. cãci era singura fiinþã lângã bãtrâni. aºa bãieþi pot sã-ºi facã de cap ºi în Canada.. Luase parte la rãzboi ºi devenise schilod. Cu bãtrânii stãtea fina lor. Italienilor le convenea. avea de toate. Ei ieºeau la poarta campusului. cã nu aveau bani. era rãsfãþatã de pãrinþi. nu mai vroiau averea pãrinþilor. Uneori Gabi umbla cu acea maºinã împreunã cu italianul la diferite treburi. unul era avocat. noi avem nevoie de aºa bãrbaþi! Noi te acceptãm. ca odinioarã în timpul sclavilor. alegeau oamenii. aºa cum fusese acceptat în campusul de la Latinã. i s-a spus sã fie gata de plecare în Canada în luna octombrie. –6 0– . Aveau lucrul lor. Lagãrul de la Trieste era înconjurat cu un gard ºi regulile erau mai severe. dar a dorit sã-i despartã unul de altul. Erau în camere câte doi. aºteptând sã vinã italienii. unde lucra Gabi. Marco.. O zi a lucrat ºi Gabi acolo. Gabi. se tocmeau cu plata ºi-i luau cu ei la lucru. cãci plãteau mai puþin. câte vreo douãzeci. de ordinea din camerã. Latina. apoi s-au dus la pescuit. cu care Gabi sãpa canale pentru irigaþie. Giorgio care era împreunã cu el lucra la un restaurant chiar lângã mare . Gabi a nimerit la un italian Marco. Era o fatã frumuºicã. Mai avea italianul o maºinã micã cu o cutie de viteze hidraulicã. avea doi feciori. care avea o singurã mânã. Italianul Marco era mulþumit de el. care-l ajuta sã lucreze la volan ºi cu o mânã. unde erau mulþi oameni împreunã. putea sã-l accepte. Din campusul de la Trieste au fost mutaþi în alt orãºel. cã nu aveau bani. fiind trimis încoace. doar cine poate ºti ce e în capul lor. Aceºtia veneau. în România nu erau aºa maºini în acele vremuri. Gabi ºi Gavrilã nu doreau sã stea degeaba mai mult.

Odatã. i-a dat chiar un apartament mic pe gratis. s-au alarmat. când îl vedeau pe stradã aºa de frumos ºi bine îmbrãcat. iar ziua venea la fermã aducândui lui Gabi „Panini” ºi o rãcoritoare. S-a ridicat murdar de glod. Eu am acolo veriºori în provincia Alberta.. cãci patronul avea mult pãmânt ºi avea de toate: castraveþi. dar teafãr. Ea îi zicea: -Tu eºti un refugiat brutal. avea 20 de ani. A avut noroc. adicã o pâine micuþã cu salam ºi cu de toate altele în ea. searã de searã. Duminicile erau zile fantastice. strigau ei. dar el într-o zi le-a spus cã e înscris sã plece în Canada. muºtar.. Patronul nu-l lãsa sã se ducã la campusul de la Latina. nu ºtiau cã el e din emigranþi ce cautã fericirea acolo unde nu întotdeauna o gãseºti. sã nu piardã timpul cu drumul. Gabi nu i-a – 61 – .Uite. dacã omul avea simþire. varzã acrã. Acolo venea ºi Lina. poþi sã-l iei oricând. e frig straºnic acolo ºi o iarnã grozavã. el se îmbrãca cu haine italiene.. Gabi mergea la o benzinãrie ce avea un atelier de reparaþii sau lucra pe la blocurile italianului. el nu. . Gabi curãþa canalele pe unde curgea apa. Lina are un Fiat roºu. lubeniþã ºi alte zarzavaturi. ªi azi în Italia oamenii se îmbrãcau bine. ceapã.. îl þineau cu dinþii. Putea foarte uºor sã se foloseascã de ea.Era cu un an mai mare decât Gabi. Tatãl ei începuse sã-i facã reproºuri lui Gabi. ei dominã globul cu hainele lor aºa de elegante pe care le fac. dar sã nu mai mergi cu motocicleta aia. au aflat. frumos. era cuvânt umilitor la ei.).. rãsturnându-se. Cu Angelina se sãrutau deseori.. Nici în Timiºoara fetele nu se þineau de el ca aici. unde erau alte moravuri. a dat într-un ºanþ. cã era iarbã mare ºi a scãpat teafãr. rãmâi aici la noi. Lina. la o curbã mare cu vitezã. Acolo era bine pentru Gabi. Fetele din oraº fluierau dupã el.Nu pleca. Gabi îºi cumpãrase o „Vespã” – o motocicletã cu care venea de la Latina pânã la Marea Mediteranã – vreo 30 de kilometri. Când ploua ºi nu putea lucra cu escavatorul. scârbos (Refugio schifaso) – destrãbãlat. I-au spus: . ba una ba alta. Cred cã doreau sã se cãsãtoreascã cu Lina. ea dorea ca el sã rãmânã. roºii. pe atunci 1000 de lire fãceau cât 1 dolar american. Când patronul ºi fiica sa. spunândui cã Italia e cea mai frumoasã þarã ºi aici e mai bine decât în America.000 de lire pe sãptãmânã. dar se temea sã nu rãmânã gravidã ºi atunci ar fi fost nevoit sã rãmânã cu ea. unde fãcea de toate. vopsea. ardei. Avea 420. Vroiau sã-l sperie. am vãzut totul când i-am vizitat. (Panini era un sandvich. zãpãcit. repara.

Erau bãieþi tineri ºi sângele fierbea în ei. . a fãcut totul pentru el. înotând. înnebunindu-i. unul cu piciorul rupt.Vezi. valurile deveniserã mari. Gabi ºtia cã femeia. cãci dacã pierdeam speranþa eram pe altã lume. Ea nu putea uita cum Gabi i-a adus pe prietenii sãi. la libertate. striga Giorgio. Neavând ce face. Gabi se îndepãrtase de el. cele din ºapte în ºapte sunt acele ce ne vor trage spre mal. speriat. Erau ridicaþi de ele când pe creasta lor. ceilalþi rãmâneau încã în aºteptare. tu eºti unicul în cele ce le-ai fãcut. curentul i-a dus departe în largul mãrii. Numai aºa am putut sã biruim. Începuse sã batã vântul. tãrându-l în spate atâþia kilometri. . totul a depins de noi. unde fetele se plimbau chiar în pielea goalã. calmeazã-te! Nu uita cã din toate valurile. Gabi îl liniºtea strigându-i: . dar aici în câteva ore o puteam sfârºi cu viaþa.Aici am rãmas. s-a reîntors în campusul de la Latina. prostuþi. sã ajungã la mal dupã douã ore de greutãþi.. El nu ºtia atunci cã era –6 2– . Ei nu se cãsãtoreau. plicul cu toate documentele fãcute deja. cãci îl admira pentru curajul ºi purtarea lui. intrase frica în el. odihneºte-te. ca tine nu e nimeni ºi nici n-a fost. aveau teamã de fete. el pleca. când aruncaþi în jos. nici o þarã nu te-ar fi refuzat. sã nu rãmânã gravide. Lui Gabi i-a venit ºi plicul în octombrie. Giorgio era sã se înece. A început sã þipe: ajutor: (aiuto.trimis la mama dracului.. dar aici trebuia sã trãiascã 10 ani ca sã poatã primi cetãþenia. dacã ar fi dorit.. negroaicã. bãtrâna de la Trieste. douã de muncã. Se mai duceau ei la casa cu „geamurile verzi”. îºi pierduse cumpãtul. dar nu era nimeni sã-l audã. doar ele erau prostituate ºi îºi vindeau corpul. Peste o lunã.. Giorgio.. De unde ºtia asta. cã nici nu-i cunoaºte prea bine. Gabi înainte. îi spunea ea. aiuto). retrãiau ºi se mirau cum de Gabi pleacã fãrã ei. spaniolã. Toþi cei rãmaºi aveau fricã cã nu vor pleca. Odatã.Gabi. se duceau cu Giorgio zilnic la mare. dacã ne pierdeam voinþa. . din România am mers zile ºi sãptãmâni ca sã ajungem în Italia. câºtigând niºte bani. unde cu preþul de 6000 de lire puteai sã-þi alegi orice fatã: rusoaicã. În suma de 6000 intra ºi guma de protecþie. malul nu se mai vedea. Erau încã prea tineri.Raportul tãu a fost extraordinar. acel plic atât de aºteptat ca sã plece în Canada. ºi nici faptul cã trecuse poate atâtea graniþe de trei ori.. Ea îi spusese ºi a treia oarã: . dar le-a spus cã el nu va cerºi sau supune cuiva. Au început chinurile despãrþirii. Gabi putea rãmâne ºi în Italia.Întoarce-te pe spate. Giorgio dupã el. el trãit numai la munte? Dar au reuºit. se temea cã Giorgio sã nu se agaþe de el ºi sã se înece amândoi. marocanã.

Aºa mi-a fost norocul. Era ora 8 seara. zicându-i: . La vamã a vorbit româneºte. Aici lumea era îmbrãcatã simplu. pãrãsind Europa. fin. De sus se vedeau luminile oraºului Toronto. iar nimic. Vameºul nu înþelegea. de varã. care strãlucea ca un soare în întuneric. riscând cu viaþa pentru a ajunge într-o þarã liberã. „De unde atâta electricitate”.deajuns sã se însoare cu o italiancã ºi devenea imediat cetãþean italian. auzind cã e român. un aeroport grozav. El era îmbrãcat tot în alb. În Italia însã. a încremenit la vederea aeroportului. cum fãceau cei din þãrile comuniste. I-a zis cã aici este o româncã – 63 – . are drepturi care trebuie sã fie respectate în orice þarã. Gabi a trecut peste oceanul Atlantic. bine îmbrãcat pentru un emigrant care vine aici sã câºtige bani. a înþeles cã el ca orice om pe planetã. unde era ºi a lui. cã totul depinde de el. cãci tinerii din Italia.. umilit ºi chiar aruncat în închisori pentru cuvintele de criticã împotriva regimului lui Ceauºeascu ºi a altora. nu ºtia engleza. cãci. Aici i s-a pãrut lui Gabi.Let go! ªi l-a dus la Oficiul Emigraþiei. se gândea el. cã era o viaþã liberã. acoperit de nori ºi a sosit în Canada seara. i-a dus dorul ani la rând. Avionul a mai zburat câtva timp ºi-au sosit la Toronto. subþire. de frumuseþea acestui oraº. . nu plecau din þara lor. parcã sosise din lunã. ciobãnelul din Borºa. Când a auzit cum vorbeºte Gabi limba italianã s-a mirat foarte mult. ci zâmbete de curiozitate. foarte puþini tineri. nu ca în þãrile comuniste. Cel de la Roma era mai mic de douã ori ca acesta. Ei vedeau ceva nou. Îl lua spaima cã nu avea cu cine vorbi.. costum alb. nu era urã. a luat genþile lui Gabi. ajungând acolo unde valizele rulau pe bandã. tot aici în aeroport. strãlucind de curãþenie ºi de luminã. A ieºit dupã alþi pasageri. el era cu un cãrucior electric. frumos... În avionul Roma – Toronto cu 10 ore de zbor. majoritatea bãtrâni ºi bãtrâne. În Canada se cereau numai 3 ani ca sã devii cetãþean. tot ce fãceau alþii fãcea ºi el. nu fugeau de pãmântul lor. nu aºa întuneric cum era în oraºele româneºti. Italieneºte. Înãuntru toþi se uitau la el. Dar când s-a dat jos din avion. cãmaºa finã de varã. unde erai impilat. A venit o italiancã – translatoare. A apãsat un buton ºi a apãrut un bãrbat în uniformã. Gabi credea cã e poliþist. Nimic. cã a nimerit în paradis. spunea el la ai sãi. o mare de lumini. unde toþi vorbeau de economie. era Scoþia Nova – oraºul Montreal. Avionul era plin de oameni. De sus îºi dãdea seama de mãrimea lui. Dar nu. IV La 19 octombrie s-a urcat în avion în aeroportul de la Roma.. Dar nu era Toronto... frumoasã.

doar e nordul provinciei ºi e frig acolo. Lângã o funcþionarã se adunaserã femei. sãrmani. ci om ca ºi ei. Ar fi bine ca ea sã-þi facã intrarea ºi sã-þi spunã toate regulile. . i se pãrea cã trecuse ore întregi. devenise furios.. avea spaimã. l-a petrecut pânã la –6 4– . . se gândea ce va fi cu el. bãrbaþi ºi îl arãtau cu degetul. ea se ocupã de toþi emigranþii ce vin din Est. cã la Sudbury e o secþie ce se va ocupa de el. De ce pleci la Sudbury.Eu sunt de la Nordul României.. franceza ºi bineînþeles engleza. Veniserã cu vaporul.Bunã seara. emoþii. A apãrut românca: . nu li e ruºine cã-l aratã cu degetul. cã n-are pe nimeni aici. nu-mi venea sã cred. Ea era nãscutã la Timiºoara ºi plecase din România când avea numai ºase ani. când vine avionul din Cehoslovacia. ce fac aºa. o sã-þi fie mai uºor. Râdeau.. Gabi a intrat. nici mãcar un italian. învãþând limbile maghiara.Mai bine rãmâi aici.. ªtii. cã avionul e la 23 ºi 30. uitându-se toþi la el. mã cheamã Helen. ucraineana.. Elena râdea. veniþi încoace.. securitatea. . sârba. se holbeazã la el.. El a aºteptat cam vreo 20 de minute. uitându-se la orar. Frica dispãruse. unde sunt mine ca sã am de lucru. se bucura cã a gãsit unul din ai sãi ºi încã un bãiat aºa de frumos ºi bine îmbrãcat. rusa. a spus ea. când femeile ce te arãtau cu degetul. poate tatãl meu sau mama ºtiu ceva despre aceste provincii. De jur împrejur birouri de sticlã.. A vãzut destinaþia lui Gabi spre Sudbury. Nu credeam cã eºti românaº. . Lui Gabi îi reveni curajul. mi-au spus cã dacã toþi italienii ca tine ar veni aici. Tatãl ei fugise din þarã ºi apoi ºi-a adus ºi familia prin anii 1956.La 11 ºi 30 ai avion spre Sudbury.Baia. a terminat universitatea la Ottawa. lucreazã translatoare pentru guvern ºi o cheamã unde e nevoie.Românca e programatã la 21 ºi 15 minute.care lucreazã Past Time. se vedea totul în ele. o cheamã Helen. cã doar nu e urs.. dându-i toate documentele de la Roma. Borºa. oraºe. ªi a fugit repede. Maramureº.. ar fi cea mai frumoasã þarã din lume. vorbeºte ºase limbi. în Toronto. de asta am cerut nordul Canadei.. nici un român. în biroul acela de sticlã.. . când în România era apogeul dictaturii comuniste cu toatã brutalitatea. n-am auzit de aºa ceva. revoluþia din Ungaria. pânã nu þi-am vãzut actele. i-a explicat totul. se gândea „mama lor de capre”. sunt deprins cu frigul. un an la Sudbury. cã nu semãna cu alþi emigranþi prãpãdiþi. întârzia undeva.. I-a fãcut toate hârtiile.. aici sunt biserici româneºti ºi este o comunitate românã. i-a strigat din drum.

ºase persoane stãteau pe bãncile avionului dupã ce prezentase biletele la cabina pilotului spre Sudbury. neºtiind cine sunt aceºti oameni. A vorbit câteva minute. el a zis: . Avionul a ajuns la ora 2 noaptea la un aeroport. Gabi n-a înþeles nimic. Era un frig cã nici în Maramureº nu era aºa. A intrat cu el într-un birou ºi s-a aºezat pe un scaun. el a luat o carte de telefoane ºi a sunat undeva. corpul avionului tremura de parcã avea friguri. Era mai cald decât afarã. sã plece. pânã ce paznicul a agãþat receptorul. dar nu putea sã discute cu ei ºi sã afle. iar el sã închidã porþile aeroportului. unde alt om îmbrãcat ca ºi primul. el i-a spus „Yes!” ºi din nou se uita la el. apoi l-a chemat sã ia receptorul. cãci ºi el a trãit la Timiºoara. a dat de gheaþã ºi de o zãpadã mare.Let go! Au ieºit amândoi afarã în frig ºi au intrat într-un birou mic. dar pe feþele celorlalþi pasageri erau semne de fricã sau nedumerire. oraº cu care sunt legate multe ºi frumoase amintiri de ale lui. Dinþii clãnþãneau. Gabi i-a promis când va fi bogat. Pilotul i-a dat drumul.colþul aeroportului. coborând. scuturându-se de zãpadã. în care lui îi era fricã sã se urce. mormãind ceva în limba lui.What? (Ce?) Gabi ºi-a dat seama cã acela n-a înþeles nimic ºi cã dorea ca el sã-ºi ia bagajul. dormea pe o bancã. unde va fi avionul spre Sudbury. Dar a ajuns la Sudbury ºi. S-a speriat Gabi. explicându-i tot ce trebuie sã facã. Cei ºase pasageri ºi-au luat genþile ºi duºi au fost. A vorbit. În colþ a zãrit puºti ºi pistoale. sã-i vadã pãrinþii. Pilotul a zis ceva. Ea râdea. arãta ca un miliþian. I-a zis în italianã ceva. cã o camerã pe noapte costã 35 de dolari. dar e departe de la aeroport. La celãlalt capãt vorbea o femeie. cã doar aici era numai aeroportul înconjurat de pãdure ºi nicãieri nu se vedea nici urmã de oraº sau de sat. dârdâind de frig. Gabi s-a aºezat pe un scaun. A înþeles cã nu e totul bine. Au trecut în alt avion micuþ. Ieºind afarã cu hainele lui subþirele a simþit cum îl frige gerul. va veni la Toronto. Vãzându-l pe cel ce îi luase valiza. În faþa lui era un om care se uita întrebãtor. Când Gabi a terminat sã vorbeascã. Când a vãzut ce face Gabi. Paznicul l-a – 65 – . i-a zis cã e patroana hotelului Sorento din Sudbury ºi cã ar putea merge acolo. a luat valizele lui ºi-a zis: . El a rãmas singur cu genþile sale. A dat drumul limbei cã este emigrant ºi unde-i oraºul. La ora 23 ºi 30. Când Gabi s-a dat jos din avion a observat cã pe aripi ºi pe corp era gheaþã peste tot. Telefonul mergea din mânã în mânã. Gabi se gândea cã se va risipi în aer ºi nu va mai ajunge la Sudbury. i-a zis cã ºtie italiana.

însã aici o sã iei totul de la început”. „Aoleu! Ce mã fac eu ºi fãrã sticlã ºi fãrã viaþã!” se gândea Gabi. . vãzând cã Gabi nu-i bãiat rãu. . înghiþând bine.Nu. cu ochi cãprui. a dat drumul motorului ºi a pornit-o. bãieþaº!) ºi mergea ºi mai repede. . eu sunt din România. hai sã mergem) ªi s-au dus afarã direct la maºina aeroportului ce avea ºi fare pe acoperiº aºa ca la cele de la poliþie. Cu cât se apropia mai mult de oraº Gabi îºi zicea: „ Bujule. Gabi le-a dat ºi un pachet de þigãri.El e emigrantul! .Poftiþi! Unul dintre ei a apucat sticla cu mâna ºi a dus-o la gurã. oraº destul de mare. gândinduse cã s-a îmbãtat prietenul ºi tot din vina lui. dar foarte împrãºtiat. da de unde ºtii italiana? Bãtrânul care tot tãcea din gurã i-a rãspuns bãtrânei: . ªoferul zicea: Sudbury! Sudbury! ºi atunci Gabi a înþeles cã a ajuns la destinaþie. a zis bãtrâna italiancã. În sacoºã Gabi avea un bloc de þigãri ºi o sticlã de Martini.A. boy. Gabi i-a mulþumit ºoferului ºi au intrat amândoi în hotel. micuþã. (aici e Canada. Dupã ea venea un bãtrân: .Eu sunt din România.Piano. . împrejur nici o luminã. ai ajuns unde ai dorit. apoi peste câþiva kilometri au apãrut luminile oraºului Sudbury. aºa cum fac românii. Paznicul s-a urcat. Au ajuns la hotelul Sorento. a apãrut primul sat nu prea mare – Garson.This is Canada. Acela s-a sculat.trezit pe cel ce dormea.Roma-România sunt niºte þãri romanice. a zis bãtrâna adresându-se ºoferului. –6 6– . Gabi s-a speriat. tatãl tãu? Gabi i-a rãspuns: . mari. nu lui Gabi. aºezânduse. piano! Îi zicea el paznicului. a ripostat Gabi. ridicând valuri de zãpadã în faþa automobilului. Dar.Eu sunt mama Bellice. Fãrã pahar. De la bucãtãria hotelului venea o bãtrânicã cu pãrul însurit. Unde-i mama ta. unul a apucat bagajul lui zicând: .Pãi tu eºti un ragatio (copil). Bele ragatio (frumos copil eºti). spunându-i ceva. vorbesc aceiaºi limbã. numai vântul ºuiera. Au bãut în trei toatã sticla. Din România comunistã.Come on! Let go! (Vino. În birou era cald. El a scos þigãrile ºi sticla. cumpãratã în aeroportul din Roma. frumoºi. de la Roma? a precizat mama Bellice. Dupã niºte vorbe între ei ºi poate. Au mers vreo 15 kilometri. dupã o cotiturã. Dar ºoferul l-a arãtat pe Gabi: . zicându-le în româneºte: . Apoi celãlalt a fãcut la fel. Mergea pe gheaþã cu o vitezã de 120 de kilometri.

cu de toate. urmãrindu-i toate gesturile. la ora 9. aºternute cu feþe de masã albe ca zãpada. ºi a plecat. ªcoala e timp de ºase luni. A sãrit ca un iepure din pat. Ei studiaserã deja dosarul ºi ºtiau totul despre el. a aruncat o hainã pe el ºi dupã ce ºi-a spãlat ochii a ieºit din camerã. Acum ºi bãtrânii au aflat cã el e din România comunistã. Mama Bellice o fãcea pe translatoarea. era mulþumit cãci înþelegea cã fãrã limbã e – 67 – . Nu mai trebuie. care era alãturi. îndreptându-se spre bucãtãrie. cele mai mici amãnunte despre Gabi. . mai bine zis în sufragerie. Cum o sã vorbeºti cu oamenii? Nu toþi ºtiu italiana. ce nu se putea compara cu camerele din hotelurile româneºti. . care devenise un înger salvator.Gabi a tãcut din gurã.Nu-þi bate capul despre asta. cu condiþia sã nu schimbaþi hotelul. . sunt mort de obosealã. Hotãrâse ce sã facã cu el împreunã cu mama Bellice. . A doua condiþie e sã vã înscrieþi imediat la ºcoalã. a surâs mama Bellice. . chiar ºi despre purtarea lui din Italia. a auzit vocea mamei Bellice. nu le-a mai spus cã limbile sunt diferite ºi cã limba lui e cea mai frumoasã limbã ºi mai scumpã pentru el decât toate limbile împreunã.Aceºtia sunt de la emigraþie. . Gabi a intrat într-o camerã luxoasã. Gabi n-a zis nici mâr. deschizând o uºã. a spus Gabi. cãci cei de la emigraþie aduseserã toate documentele lui trimise de ambasada canadianã din Roma. îmbracã-te ºi vino jos la mâncare. fãrã limbã nu vei putea sã te angajezi la lucru. Alãturi de bucãtãrie era o salã mare cu ºase mese. cu flori în vaze frumoase de cristal. a rugat-o Gabi. Gabi a dormit buºtean pânã a auzit telefonul zbârnâind. cã acolo se vorbeºte altã limbã. eu le-am sunat.Spalã-te.Noi o sã vã plãtim cazarea 210 dolari pentru apartament cu mâncare dimineaþa. Bãtrâna a luat o legãturã de chei ºi s-a ridicat cu Gabi la etajul doi. dar ea i-a spus: . unde era scris totul.Nu mi-e foame. Acolo unde ai dorit sã te duci azi. l-a întrebat mama Bellice pe Gabi. vã rog. În sufragerie mai erau douã persoane care se uitau la Gabi. a zis mama Bellice. .Þi-e foame. S-a uitat la ceas ºi nu-i venea sã creadã. Trebuie sã mã duc la Biroul de emigraþie din oraº. care dormea aproape cu ochii deschiºi.Mã treziþi. româna.Mâine vorbim despre asta. Gabi a scos banii sã se achite cu bãtrâna. era ora douã dupã amiazã. cãci trebuie sã înveþi limba. ºi apoi ai venit sã te stabileºti cu totul în þara noastrã. rugându-i sã vinã ei încoace. mobilatã cu gust.

când ei doresc sã mai afle câte ceva din viaþa asta nouã. bãiatul cel mai mare al mamei Bellice. cu toate cã era mecanic. vietnamezi. El nu dorea sã cadã cuiva pradã. de teroarea roºie. slovaci. ce aveau rude în oraº.. În aceastã ºcoalã erau tineri ºi bãtrâni. vã dau telefonul de la oficiul de emigraþie cât ºi cel de acasã. l-a luat într-o zi. Trebuie sã vã prezentaþi în fiecare lunã la sediul emigraþiei. Iugoslavia.un om ce nu trebuie nimãnui. de dictatorul Ceauºescu. Pentru toþi aceºti oameni el era ceva deosebit. aducându-i la hotel ca sã-l cunoascã pe noul emigrant care vorbeºte italiana. necunoscutã lor de dupã perdeaua roºie. Gabi a luat masa cu bãtrânii care se interesau de toate cu acea curiozitate bãtrâneascã. când povestea prin ce a trecut musafirul ei în acea þarã rea. unguri. arãtându-i aceastã firmã. sã ºtie bine limba. Venezuela. I-a propus sã lucreze la el cu 4 dolari pe orã. La revedere. –6 8– . ei nu puteau înþelege istoria lui. Profesoara îl lãuda pentru silinþa lui. Ei se mirau de politica conducerii comuniste. mulþi cu studii superioare. cãci atunci visele lui de a deveni înstãrit s-ar fi spulberat. Portugalia ºi vreo trei din Italia. Mai era ºi o familie de patru persoane din Africa de Sud. de ce tinerii fug din þara comunistã. toþi cãsãtoriþi ºi cu copii de vârsta lui. Gabi observa cã le plãcea fetelor. Dar emigraþia a fost împotrivã. sã fie nevoit sã se cãsãtoreascã. cum a trecut trei graniþe ºi multe alte. cu toate cã e român. ºtiu italiana. Doamna de la emigraþie i-a spus: .Eu o sã mã ocup cu treburile dtale. Dictãrile lui erau cu puþine greºeli. Copii lor erau patroni de firme mari aici în Sudbury. avea o firmã de construcþie. Peru.. când peste tot tinerii sunt viitorul þãrii ºi trebuie preþuiþi ºi pãstraþi cu grijã. despre încãlcarea drepturilor omului. Veneau ºi nepoatele bãtrânei Bellice cu prietenele lor sã mai stea de vorbã. dar cel mai tânãr era Gabi. Singurul Gabi era cu ºcoalã simplã. . cehi. nu le venea sã creadã cã aºa ceva putea sã fie în acest veac al 20-lea. Nic. Toþi erau cu studii. toate adresele. unde era situat Gabi. toate în beneficiul dtale. Acum la hotel. dar toþi îl apreciau la studii. spunea ea mereu. deoarece apar diferite programe. polonezi. Erau între ei chinezi. dovedindu-i cã el trebuie sã înveþe la ºcoalã. Gabi era nevoit sã povesteascã din nou despre regimul comunist. de închisorile pline cu deþinuþi. Ei aveau trei bãieþi ºi o fatã. necunoscutã de ei.Very good boy. dar se þinea serios ºi nu le fãcea curte. Bãtrâna Bellice i-a contactat pe toþi. venea multã lume sã-l cunoascã ºi mama Bellice înflorea. despre fãrãdelegile de acolo. renumiþi ºi bine vãzuþi. oameni din Cile. În clasa lui învãþau vreo 20 de persoane.

I-a sunat doamnei de la emigraþie care l-a trimis la un magazin de mâna a doua. Profesoara. unul de 20 de ani. El scria multe scrisori – 69 – . Îl luau bãtrânii ºi la magazinele speciale de alimente. Era o femeie bunã la suflet. L-a cumpãrat din banii sãi. dar ele nu fãceau faþã. era mai frig decât la Borºa lui. ºi-i mai rãmãsese din cei câºtigaþi de la acei pe care îi trecuse peste graniþã în Iugoslavia. trãia în alt sat. care aprovizionau numai hotelurile cu preþuri mai ieftine ºi Gabi îi ajuta la cumpãrãturi. altceva nimic. unde ºi-a gãsit un palton ca o pufoaicã groasã. Guvernul îi plãtea pentru hotel acei 210 dolari pentru chirie. dacã aº fi avut o fatã. folosindu-se de dânsul. S-a apropiat ºi Crãciunul cu bucuriile lui. Ea îi zicea lui Gabi: . cãci aici era mult mai frig decât la Roma. câºtigaþi în Italia. Pãrinþii doamnei Dora erau din Irlanda de Nord. Mai des petrecea duminicile cu bãtrânii patroni la hotel. venit în Canada la vârsta de 28 de ani. soþul ei era ungur.avea un dicþionar italian-englez ºi. trebuia de îndeplinit prea multe formalitãþi. dar magazinul unde îl trimiteau bãnuia cã sunt haine ale acelor decedaþi. sã ºtie limba cât mai bine. Aici aºa fãceau rudele mortului. iar lui îi erau neplãcut sã le îmbrace. era o femeie grasã. ajutându-le la multe din treburile lor. aº fi dorit sã fie nevasta ta. La hotelul Sorento începuserã sã vinã fete de la ºcoala unde învãþa Gabi. ce nu-i declarase la vama canadianã. Se stãruia sã nu-i cheltuie. Deseori îl aºezau la volan ce-i fãcea mare plãcere ºi se antrena pe drumurile canadiene. Iarna de aici îl speria pe Gabi. L-a cumpãrat cu jumãtate din preþ ºi acum nu mai suferea de frig. El aranja uneori cu administratoarea de la hotel. se deprindea cu greu cu gerurile de aici. Avea dreptul la niºte haine pe socoteala guvernului. Mis Dora. mai ales sâmbãtã ºi duminica. cãci dacã ar fi plãtit cei de la emigraþie costul paltonului. fãcea mereu progrese. dând hainele lui la magazine. altul de 18. sã nu le dea drumul. Maºina lor avea o caroserie ca o dubã pentru a încãrca alimentele ºi alte lucruri. sau sã le spunã cã e plecat. dar frigul îl rãzbãtuse pânã la oase ºi trebuia sã-ºi cumpere ceva mai cald. deoarece e prea tânãr ºi sã nu facã prostii. Doamna Bellice nu odatã îi atrãgea atenþia lui Gabi sã fie atent. Avea vreo 6000 de dolari. ºi avea cu ea doi bãieþi. ieºind din încurcãturã. κi adusese din Italia ºi haine mai cãlduroase.Mãi bãiete. fãrã a cere o platã. ea era nãscutã aici în Sudbury. Frigiderul cel mare din bucãtãrie era oricând deschis pentru el. încãrcând ºi descãrcând duba lor. cã putea sã doarmã pe zãpadã în el. Era ºi el interesat sã înveþe bine. dar Gabi reuºea sã meargã pe la ea în musaferie.

pãrinþilor. unde mii de oameni sufereau fãrã a avea vreo vinã. o întreba dacã ºtie sau are veºti despre Mariana lui. dar ele îi rãspundeau urât ºi nu-ºi fãceau datoria. ªi cât au suferit ºi suferã ºi azi când copiii deja mari vin acum la ei numai când au nevoie de ceva. le dãdeau bãtrânilor lacrimile în ochi. cãci ºtia cã ei. Pãrinþii îl rugau sã telefoneze. mama sau tata. rudelor. Coresponda cu sora Ileana. era tânãr ºi în putere. cã le plãcea la multe. dar dorea sã aibã alãturi o româncã cu care sã-ºi împartã gândurile ºi visurile sale. se plângea mama Bellice ºi lacrimi îi apãreau în ochii ei buni ºi frumoºi. cã de. care îi rãspundeau cu greu. . cu toate cã telefonista din Sudbury ruga frumos fetele din Bucureºti. aºa se stãruia mama Bellice pentru el ºi-i lua apãrarea când mai fãcea ºi el vreo prostie. Duminica. El nu dãduse telefonul sãu pãrinþilor. –7 0– . înainte de a-i prinde sârbii la graniþa Italiei. Îi rãspundeau ºi pãrinþii ºi sora Ileana cã mereu erau chemaþi la miliþie ºi interogaþi despre fuga lui peste frontierã. Ce-l înnebunea pe Gabi era apriga dorinþã de a auzi vocea mamei sau a tatãlui sãu. cum i-au pus pe picioare. dragã Gabi. I se pãrea cã era cu adevãrat mama lui aici. ar fi trebuit sã vândã vaca pentru a plãti telefonul pentru convorbirea cu el. Ei nu puteau sã creadã cã poate fi aºa ceva. securitatea de la telefoane din Bucureºti nu-i fãcea legãtura cu poºta satului sãu.acasã. povesteau cum i-au crescut. putea alege orice fatã. Pe strada lui din Borºa au instalat un telefon în casa Ileanei. Chiar ºi la Ambasada românã din Canada s-a jeluit. sã audã vorbã româneascã. sã nu-ºi batã joc de ele. cãci miliþia se agãþa de acei ce aveau rude în strãinãtate. Dar la încercãrile lui de a telefona la Borºa. ei deprinºi cu legile Canadei ºi respectate de toþi cu acurateþe.Numai atunci vin. Gabi fãcea tot ce putea pentru a le mulþumi de grija lor faþã de el. pe care o trecuse în Iugoslavia. cum munceau din greu cãrând apa cu gãleþile ºi pietrele cu mâinile goale construind acest hotel.50 dolari minutul. despre închisorile comuniste. dacã vor continua sã-l obijduiascã pe tatãl sãu. când stãtea cu ei la masã ºi le povestea despre viaþã grea a pãrinþilor. punea mâna la tot ce era mai greu de fãcut ºi totul le fãcea fãrã platã. se deprinsese cu ea la Timiºoara. A scris ºi la miliþia din Borºa sã-i lase rudele în pace. Îi pãrea rãu de ea. cãci îi plãcea mult. Le-a spus cã refuzã la cetãþenia românã. Era 6. fãcându-le mizerii. Fetele aici nu erau o problemã. sã fie alãturi de ei mãcar câteva minute. Zilele treceau repede ºi mama Bellice devenea tot mai apropiatã acestui tânãr pripãºit pe aceste meleaguri strãine. Ei uneori se plângeau de copii lor. Aici fiecare îºi ºtia drepturile sale ºi respecta legile þãrii.

l-au mângâiat când îi era greu. era sãrac ºi nu dorea sã-ºi lege viaþa.Când aveau loc festivaluri sau alte sãrbãtori la clubul italienilor. simplu. Hainele aduse din Italia era ceva nou pe aici. avea pe „vino încoace” ºi îl înnebunea. L-au ajutat la nevoie. dar el încã nu ºtia engleza bine ºi nu înþelegea totul. sã se mai distreze. sufereau ca ºi el. care fiind singur aici între strãini. Pamela. nepoata mamei Bellice venea la hotel ºi se ducea în camera lui Gabi. numai dãdea din cap afirmativ. Era ºi ea sãrãcuþã. El apãrea pentru mulþi ca un erou dupã acele treceri ale graniþelor þãrilor comuniste. spunând cã vine sã-l înveþe limba englezã. culturã. Gabi nu se putea abþine. îl luau ºi pe el. Era recunoscut numai de acei italieni proaspãt veniþi în Canada. Mulþi dintre ei se bucurau cã el le vorbeºte limba ºi el vedea cã ºi ei duc dorul dupã patria lor. chiar ºi de italienii care trãiau de mai mulþi ani în Canada. dar Gabi nu era vinovat ºi nu a fãcut prostii. Aceastã femeie a fost ceva deosebit pentru el. – 71 – . Dar Gabi nu se umfla în pene. Pamela o ruga pe bãtrâna Bellice sã-l îmbuneze pe Gabi. adicã examenul l-a dat cu camioneta lor. simþea aceastã cãldurã sufleteascã de parcã ar fi fost propriul lor copil. blonda era foarte simpaticã. de unde am fugit în Italia..Nu sunt italian. sã mai stea de vorbã. lucru destul de complicat aici. L-au ajutat sã primeascã ºi carnetul de conducere de automobile mici. dar el era sãrac lipit pãmântului. lucra pentru 3 dolari ºi 50 de cenþi pe orã. o lua uneori pe Pamela la discotecã. ºi îl deosebeau de alþi tineri. Nu trecuse nici cinci luni ºi el avea carnetul în buzunar. vorbesc limba voastrã. dupã ce stãtea de vorbã cu ei. le spunea: . îl deosebeau de alþii. ca sã-i facã plãcere mamei Bellice. Gabi se ducea uneori la pãrinþii ei sã-i vadã. ceea ce îi ºi atrãgea pe cei din jurul lui.. Cele câteva luni trãite în Italia îi dãduserã o pojghiþã de civilizaþie. ce o fãceau pe ascuns. Mama Bellice avea o mare bucurie când se ducea cu ei ºi spunea la toþi cã e nepotul lor. Toþi credeau cã el e italian ºi. în Canada. care erau îmbrãcaþi ca ºi el. era un bãiat modest. Pamela care se þinea de el. Gabi. stãteau de vorbã. îi turna orice ar fi vrut el sã bea. dar sunt român din România comunistã. cam grãsuþã. mâncat de dorul dupã patria sa România. În barul din hotel mai era ºi o blondã. Nepoatele acestor oameni continuau sã vinã la el la hotel. Era o nepoatã. El era foarte elegant îmbrãcat ºi fetele umblau dupã el. care-l mânca cu ochii când îl vedea. Blonda de la bar le vedea pe toate ºi îl ruga sã meargã cu ea dupã lucru. cã el îi place foarte mult. crezând cã nu e din oraº ºi e un fiu de bogãtaº. Odatã a dormit chiar în camera lui ºi mama Bellice s-a supãrat. Dar ºi acolo.

dorind sã cunoascã viaþa cât mai bine. cum era obiºnuit la Borºa sã care sacii cu cartofi. fiind nevoiþi sã plece în alte þãri. fânul sau altceva. care punea sacii dupã gât ºi-i ducea la comandã? l-a întrebat Gabi. fãcea orice lucru. a rãspuns acela. primea acei 210 dolari de la guvern ce însemna ceva pentru el.. . i-a zis Gabi.. Patronul s-a uitat lung la el ºi a încremenit: . A fost angajat cu trei dolari pe orã. mã uitam numai cum intrau ºi ieºeau alþii. A întrebat pe patron dacã îºi aduce aminte de el. La un preþ de cinci dolari puteai sã mãnânci cât poþi. Gabi uneori îi ajuta.în Ialia.. unde stãtea el mulþi ani în urmã.. domnule. dar sunt bun de picior. unde sã se angajeze sau cum sã porneascã niºte afaceri. . ce sã facã. Nu degeaba am muncit atâþia ani. numai sã nu fie prea departe. numai la autobus plãtea biletul dus ºi întors. . Am reuºit sã mã ridic ºi sã te am ºi pe tine alãturi de mine.Nu. Ei se stãruiau sã fie împreunã cu Gabi sã stea de vorbã cu el.Oare nu-þi amineºti de acel român. ªi ochi îi râdeau de bucurie. le punea dupã gât.Eu aº putea sã vã servesc. erau unii care nu aveau de lucru.Eu sunt.Tu eºti. Într-o zi s-a dus ºi el acolo. Fãcea 3-4 ore pe zi. . S-au bucurat amândoi de întâlnire.Uite. mâncarea era bunã ºi ieftinã. fãcând aºa cum aþi fãcut ºi D-strã când aþi venit în Canada. acum avem mai mulþi bani decât valoreazã acest restaurant.Dumneata ai maºinã? A întrebat patronul. Lângã ºcoalã era un restaurant chinezesc ce-l atrãgea. . Mai târziu. V –7 2– .Nu. care aveau bani în buzunar. fiindcã era totdeauna plin de lume. când era cãsãtorit. Nu era singurul din Sudbury care fãcea aºa lucru. Gabi a stat de vorbã cu patronul: . Pe o masã era o tãbliþã pe care era scris cã restaurantul are nevoie de un bãrbat sau fatã care ar duce mâncarea comandatã acasã la client. S-au aºezat la aceiaºi masã. dragã nevastã. Atunci nici nu îndrãzneam sã intru în acest local. uite cã am supravieþuit. Gabi? . s-a dus cu nevasta la acel restaurant chinezesc sã ia o masã. ducea mâncarea în niºte sãculeþe de piele. dar se stãruia sã nu-i cheltuiascã. care a lucrat la D-ta. când era sãrac. Bani de cheltuialã avea din acei aduºi din Italia. o femeie aºa de frumoasã ºi o soþie minunatã. le dãdea idei practice. El continua sã umble la ºcoalã. Nu-i era ruºine.

la distracþii. cãuta mereu sã mai lucreze undeva. acum când era încã tânãr. în þara asta strãinã. care se dãdea cu greu. care i-a acordat azil ºi l-a primit pe pãmântul ei. visuri. Îmbrãcãminte avea. Dupã ce trecuse prin atâtea pericole. ca sã-ºi câºtige o bucatã de – 73 – . n-a fost uºor. ªi în aceastã þarã se gãseau oameni veniþi. ªtia încã rãu limba. grija lor era numai învãþãtura. fãrã de care ºi aici era rãu de tot. Româneºte nu avea cu cine vorbi. sã mai punã deoparte ceva. aveau alte dorinþe. cãci ºi acasã multe se puteau rezolva tot cu bani.. Nu. ªi nu hainele îl interesau pe Gabi. un bar. Gândurile acestea nu-i dãdeau pace mai ales atunci când nu putea câºtiga nimic. e drept. se gândeau la petreceri. a deveni un om pe care alþii sã-l respecte. numai ca sã facã bani. mai muncind. vroia sã-ºi facã viaþa cu mâinile sale. Uneori gândurile ce nu-i dãdeau pace îi provocau dezamãgiri pânã la disperare. cãlcând peste trupuri spre aºi atinge þelul. sã mai câºtige. care iar fi fost pe plac. Aproape nimeni din ei nu lucra. Ei aveau alte gânduri. pentru a începe o afacere. cumpãratã în magazine de ajutoare umanitare sau de lucruri ieºite din modã. dar banii care veneau atât de greu ºi puþini. singurel aici. cãci o cumpãrase din Italia. El ºtia sã facã bani prin muncã ºi nu vroia sã-i facã altfel. sã trãiascã în lux. Canada. adormind cu visurile sale de a se ridica. nu se putea deprinde cu pronunþarea cuvintelor englezeºti. în mijlocul acestor fete ºi bãieþi. regreta cã plecase din Borºa. încã nu dãduse de nici un român pe aici. rude care-i hrãneau ºi aveau grijã de ei. el nu dorea sã devinã înstãrit prin combinaþii necinstite. în putere. Cele cu preþuri mari din magazinele luxoase nu erau de nasul lui. nu îºi gãsea de lucru. între strãini. cu amãgeli. de a se îmbogãþi. în sfârºit. nu era uºor de gãsit un loc de muncã. unde oamenii se cunoºteau. aici. suferinþe ºi ajunsese aici. Peste tot locurile de muncã erau ocupate ºi nu era uºor sã-þi gãseºti o muncã pe specialitate. în ºcoala asta. orice ar fi numai sã fie ceva ce ar aduce câºtig. cãci fiecare se zbãtea pentru el. unde putea sã câºtige ºi acolo cu pãstoritul bani buni ºi se putea de trãit mai cu minciuna. sã meargã la ºcoalã ºi apoi sã se ducã la lucru. Se întreba deseori de ce a venit el aici. care nu-l ajutau cu nimic. Cei 3 dolari ce-i primea pe orã era prea puþin ºi deseori se culca flãmând. cãci în acest orãºel. un birt. unde învãþa engleza. cu o muncã cinstitã. purtând-o o lunã-douã. Ele se vindeau pe preþuri mai ieftine ºi lucrurile erau aproape noi-nouþe. acum i se pãrea cã fãcuse o greºealã. El însã era nevoit sã înveþe. Se simþea singur. care trãiau acasã la pãrinþi ºi se ºtiau unii cu alþii din copilãrie.Începutul vieþii sale. care se ocupau cu furturi. distracþiile ºi hainele. cãci cei bogaþi îºi schimbau des îmbrãcãmintea. Lucrând într-un loc. Gabi nu era din aceºtia. cãci aveau pãrinþi..

. Tineretul. încercând sã-l dea jos pe cel care vedea deja dolarii în buzunarul sãu. bineînþeles. –7 4– . cãci fusese instituit un premiu de 1500 de dolari pentru acel cãlãreþ. dar la viteza a treia calul îi arunca din ºea. învârtindu-se. diferite miºcãri. visând sã le cumpere cândva când va fi ºi el înstãrit. nu se þinea pe ºea când operatorul introducea viteza a treia. dorind sã câºtige acei dolari. trãind pe apucate. Cei ce-l încercau erau aruncaþi din ºea. sã-ºi plãteascã hotelul ºi multe alte cheltuieli. zbãtându-se. fãcea sãrituri. dorea sã vadã ºi atracþionul. sã nu fie dat jos de pe el. doar nu era o sumã micã. urlete. Nu era nimic bun în primele luni ale traiului aici. La hotelul Celson au instalat pentru distracþii un cal electric într-o salã mare. Se amuza ºi el. dorea sã dovedeascã la toþi cã poate ºi el sã devinã înstãrit. el venise încoace sã trãiascã mai bine cu dorinþa. Hotelul era scump. îi arunca pe podea unul dupã altul. în acest mic orãºel. aruncaþi pe podea.. Se uita cu jind la unele lucruri ºi haine din magazine. dând nãvalã în salã.pâine. Tinerii ºi tinerele. fiecare era mai complicatã ºi mai grea sã te þii în ºea. Calul era al dracului. cãutând uneori ºi prin coºurile de gunoi. altele de batjocurã. Viaþa era o luptã continuã ºi Gabi era încãpãþânat. În altã salã rãsuna muzicã popularã canadianã (Country music). vãzând cum erau aruncaþi tinerii ºi tinerele din ºea. ambiþia de a se ridica. obiºnuiþi sã cãlãreascã cu ºea ºi fãrã ºea. în Sudbury. schimbãri bruºte de direcþie. dormind în ºoproane. Momentele de disperare treceau ºi când se fãcea ziua. dar nu putea sã doarmã prin gãri sau sub poduri. Într-o searã în salã a intrat ºi Gabi. care vroiau ºi ele sã-ºi arate mãiestria sa. râdeau ºi se urcau din nou pe cal. Calul electric fãcea diferite miºcãri. În salã râsete. sã-ºi batã joc de tine. aici era altã viaþã. þinându-se de bãuturã. sã nu râdã de tine. unde fiecare se ºtia unul pe altul ºi unde fiecare strãin apãrut era sub privirile lor curioase. el fugea din nou oriunde sã lucreze. încercându-ºi norocul. care fuseserã crescuþi în gospodãrii cu cãi. când tinerii cu pretenþii de cowboy erau aruncaþi din ºea. Acolo tinerii îºi încercau norocul. vibra ºi nimeni nu putea rezista. alãturi de discotecã. întorsãturi. unele de admiraþie. se ridicau ruºinaþi. venea la discotecã ºi. ca ºi cei mai mulþi care se uitau de sus la el. ºi trebuia sã trãieºti ca cei din jurul tãu. care. care va rezista timp de cinci minute la ultima vitezã. trântiþi pe podea. Calul avea cinci viteze. Gabi nu era dintre aceºtia. Tinerii se urcau. ªi aici erau din acei care nu lucrau. cãci mulþi în acest orãºel cãlãreau caii din copilãrie. acum trebuia plãtit de el. cãci luau parte ºi fetele. Nu. Era rând sã te urci pe cal.

Gabi se þinea pe cal. erau bucuroºi cã s-a gãsit un tânãr care a rezistat. râdeau. i-au mai dat o pãlãrie de cowboy. Când mergea prin oraº. dar vorbeºte limba lor. de sforþãrile cowboylor. îi surâdea. ultima. încurajându-l. Gabi s-a apropiat ºi el de calul electric. Gabi sãrea în ºea. râsete. Mai ales aplaudau italienii. lãudându-l. În salã toþi erau miraþi. toþi parcã doreau ca el sã câºtige. Gabi râdea ºi el. Cei ce nu-l ºtiau ºi mulþi nu-l cunoºteau se întrebau cine-i acest cowboy tânãr. dar mai ales se uitau dupã el fetele. parcã erau de argint. Menagerul a introdus viteza a treia. Toþi bãteau din palme. Gabi a încasat premiul de 1500 de dolari. aºteptând cãderea lui pe podea. þipete. aºteptând ca Gabi sã fie aruncat din ºea. Sub privirile încremenite ale mulþimii. Calcul parcã înnebunise. cãci nimeni nu se aºtepta la un aºa rezultat. Era primul lui noroc. El conducea acest show. calul sãrea în toate pãrþile. În salã strigãte de admiraþie. crezând cã el e italian. a coborât de pe cal cu un zâmbet ce-i arãta dinþii albi ºi puternici. strigau. Chiar ºi menagerul. Menagerul a introdus viteza a cincea. Neavând ce face. Dar degeaba.Good! Very good! strigau americanii. nu prea înalt. copii ºi bãtrânii îl arãtau cu degetul. pe care calul electric nu-l putea da jos. ºi o pereche de cizmuliþe de piele pentru cãlãrie cu pinteni strãlucitori. povestea el prietenilor sãi. îl ºtiau aproape toþi în acest orãºel Sudbury. odatã ce trecuse de acele viteze fatale pentru cei ce sãrise din ºea. Din camera discotecii au mai dat nãvalã alþi tineri ºi tinere dorind sã vadã pe cel mai puternic. dar Gabi era pe ºea. bãtând din palme. Gabi se uita ºi el. . dar revenea din nou în ea. Dupã aceastã întâmplare. zbiera la microfon lângã scenã. cãci era un tânãr – 75 – . Menagerul a introdus viteza a patra. mai îndemnatic. care se stãruiau sã rãmânã în ºea. distrându-se împreunã cu alþii. Premiul era solid. amuzându-se de miºcãrile calului. era fericit cã câºtigase. Calul a început miºcãrile. Dupã câteva secunde un ropot de aplauze a izbucnit în salã. care i-a întrecut pe toþi. încurajare. râdea împreunã cu toþi ceilalþi. fãcea niºte figuri straºnice. þinându-se bine.în salã era o gãlãgie de nedescris. nu avea nici o leþcae în buzunar. vânjos. ºi mai aveau niºte clopoþei mici.Bravo! Bravisimo! þipa publica. . menagerul schimba vitezele. încãlecându-l. Gabi se þinea. care se învârtea pe cal ºi nu cãdea. Mai ales cã îi trebuiau banii. Ei se uitau cu interes la acest tânãr negricios. care nu se aºtepta ca cineva sã câºtige banii – 1500 de dolari. care-l ºtiau cã nu e italian. nu era din acei care cedeazã. Dar timpul trecea ºi Gabi se þinea în ºea. în care au turnat dolarii.

Aceste fetiºcane care nu se lãsau de el. dar era vesel întotdeauna ºi gata sã se distreze. Aici. dar realitatea era cu totul alta. Vânzãtoarele au observat cã trecea alãturi pe stradã Gabi cu ciliencele sale. Gabi era bine îmbrãcat. Doris. Era sãrac în acele vremuri ºi cei 1500 de dolari fusese ca mana cereascã. ruºinatã.simpatic. lucrãtoarele. la showuri. mai modernã decât în Canada. Gabi a întors capul. în centru. cãci ea era acea pãpuºã. cã fetele þipau de ele. Gabi era sãrac. Canadienii nu se prea uitau la haine. cãci aºa erau cerinþele pentru refugiaþi ca sã fie aranjaþi la lucru. de fapt era golgoluþ. care vorbea ºi el italiana ºi o rupea niþel în spaniolã. Întâmplãtor. prin magazine. când învãþa la o ºcoalã limba englezã. care parcã se uitau vesel ºi ironic la tine. Erau fetiþe frumoase. Când trecea cu fetele la braþ. cu un pãr negru ºi niºte ochi. vânzãtoarele ieºeau de multe ori ºi se uitau dupã ei. parcã toate femeile din oraº venise încoace sã vadã ce noutãþi au apãrut în sãlile cele mari.. El nu umbla des la discotecã. Câºtigase bine ºi îºi cumpãrase haine la modã. . În Sudbury era un magazin mare. Venea uneori acolo obosit. trebuia sã câºtige bani pentru mâncare. care mai vorbeau italiana ºi spaniola. plin cu de toate – Rithmanhs Store. din America de Sud. unde se îmbrãcau mai simplu ºi chiar mai sãrac. ªi-au lãsat cumpãrãtorii ºi au ieºit în coridor uitându-se la ei.. care pãrea ca o pãpuºã ce zâmbea ºi dupã ce el trecuse cu fetele îl arãta cu mâna altor fete din magazin. fiecare dându-ºi pãrerea. care povestea bancuri pipãrate. Împreunã cu el învãþau la aceastã ºcoalã douã fete din Cili. Poate cã mulþi credeau cã e un tânãr bogat. dupã o muncã de 12 ore. Fetele parcã înnebunise. Erau acele vremuri. adusese multe haine frumoase din Italia. El se vedea de departe cã e un tânãr strãin ºi nu e din acest orãºel. peste tot. cãci ºi acolo lucrase de dimineaþã pânã seara târziu ca sã aibã bani. Lucreazã într-un atelier de auto.Ãsta e cowboyul care a câºtigat 1500 de dolari! E puternic! vorbeau ei între ei. Moda din Italia era frumoasã. Ele îl simpatizau pe acest tânãr vesel. ªi-i fãcea sã râdã pe toþi din clasã. Gabi a observat între ele o fetiþã tinericã. visând cã poate ºi ei vor cumpãra mâine bunãtãþi. a fugit în salã. dupã lecþii îl luau la braþ ºi-l duceau pe strãzi spre centru unde el le mai punea o sticlã de pepsi. Îl cãutau la discotecã. la înfãþiºare pãrea cã e bogat. –7 6– . privirile lor s-au întâlnit. Se mai duceau prin magazinele mari unde erau de toate. era ºi un cinematograf unde venea uneori Gabi. O elevã din clasa 13 îl observase ºi se tot uita dupã el când trecea pe stradã sau în magazin. admirându-l sau judecându-l. Într-o sâmbãtã magazinul era plin de cumpãrãtori. Se înþelegeau perfect cu Gabi. nu câºtiga mult.

Multe fugeau dupã el. Dupã ºcoalã. unde erau mulþi tineri unguri. ºi s-a hotãrât s-o cumpere. Dar îi trebuiau încã bani. În acele timpuri el locuia tot la hotelul Sorento cu 210 de dolari pe lunã. ºi dupã ce au stat de vorbã i-au acceptat un împrumut de 10000 de dolari. care mai era ºi creþ. cele româneºti nu mergeau aici. nu era închis. Avea ceva bani strânºi în Italia. ªi era mai aproape de centru. avea o întreprindere ce producea asfalt. . A stat de vorbã cu ea. fie fatã sau bãiat. Patroana hotelului. de ce stai tu la hotelul italiencei. având o cãmãruþã cu baie. el mai are un apartament. Gabi nu era retras din fire. foarte frumoasã care i-a plãcut ºi nu-ºi putea lua ochii de la ea. dar Gabi nu avea documentele necesare. care erau mai scumpi decât cei canadieni. doreau sã fie conduse la discotecã ºi în alte locuri de petreceri. Lucrând aici a cunoscut un alt italian ºi alþi mici comercianþi. cãci în Borºa erau destul de mulþi unguri ºi el se mai întâlnea cu copii lor. cu care învãþa meseria. simpatic. gata sã facã ºi pozne. când ploua nu se putea lucra. a vãzut camera ºi i-a plãcut. Nu câºtiga – 77 – . Îl chema Loþi. Într-o zi. Vom fi împreunã. unde lucra o unguroaicã. producea garduri de fier pentru case. jucau fotbal împreunã. A trebuit sã dea un examen pentru a cãpãta carnetul de conducere clasa D. apoi ea l-a trimis la ºeful care se ocupa cu împrumuturile. Maºina l-a costat cu taxa de stat ºi toate documentele aproape 17000 de dolari. El avea douã camioane basculante. un tânãr de vreo 28 de ani. noul cunoscut. Italianul avea aparate de sudat într-un atelier micuþ.Mãi Gabi. te va costa numai 100 de dolari. doamna Bellice. morãcãnos. mai lucra la un italian pentru 3 dolari pe orã. fãcea cunoºtinþã repede ºi uºor cu oriºicine. care te mulge de 210 de dolari pe lunã? Eu stau la un ungur. dimpotrivã era un bãiat vesel. care-i liber. Când era timpul bun lucra. Într-o zi la ºcoalã unde învãþa el engleza a venit un emigrant de loc din Ungaria. Gabi s-a dus la Loþi. Italianul. cãci asfaltul nu se putea aºeza pe umed ºi atunci era fãrã de lucru. mergând pe stradã. S-a dus la Banca Royal.Tânãr. micuþã. vioi. cu obrazul deja zbârcit cu toate cã nu avea mai mult de 50 de ani. ce nu-i ajungea nici pentru o masã mai bunã. El o rupea niþel ungureºte. cu un pãr negru. sâmbãtã ºi duminicã. avea o figurã frumoasã ºi simþea cã poate sã-ºi aleagã fetele carei erau pe plac. S-au cunoscut. a zãrit o maºinã sportivã. pieptãnat în sus. mai lucra ºi pentru acest italian pe basculã care-i plãtea 5. era o femeie osoasã. El s-a mutat de la hotel la Loþi. Acum era obligat ca în fiecare lunã sã depunã o anumitã sumã de dolari la bancã. sã întoarcã datoria. dolari americani. Apoi învãþase la ºcoala profesionalã din Chiºinãu-Criº. Cãpãtând carnetul.50 dolari pe orã. Era italiancã.

devenise mâna lui dreaptã. care se pricepea la toate ºi cu care se rezolvau toate problemele. sã-mi spunã aºa ceva.Nobas. Plata va fi 6 dolari pe orã. eu mã pricep la toate. sã plãteascã maºina. spuneþi-mi. spunându-i cã cautã de lucru. N-am nevoie. dã-mi sã fac o reparaþie oricât de complicatã. mãi bãiete.Uite mãi bãiete. Devenise un bãrbat respectat.Bine. meditând. .Sunt mecanic.Din pãcate. dle. Odatã. însã din România. a schimbat ambreiajul chiar în faþa casei patronului. dar acum Gabi avea un loc de lucru sigur.Te i-au. care avea atelier de reparaþii de automobile. unde e proprietarul? . Gabi a dat jos cutia de viteze. era cel mai bun mecanic dintre toþi ºi . . Nu erau mulþi bani. un atelier de reparaþii de tiruri.Vã rog. Gabi a sunat patronului ºi s-a dus la el. mãi bãiete. Patronul îi plãtea deja ca mecanic 16 dolari pe orã. LTD. am cam puþini clienþi acum. La patron se lucra în douã schimburi. Patronul s-a uitat lung la el. cel mai tânãr. Dar o sã vedem. am 14 mecanici. În acest timp el s-a stãruit ºi a obþinut carnetul de mecanic clasa A. patronul i-a spus: . încã nimeni nu a venit la mine cu o aºa propunere. . La început cu 6 dolari pe orã. n-am auzit de aºa firmã. Gabi a lucrat la el 9 ani. dacã o sã-þi placã. de ce eºti în stare. sã întoarcã banii la bancã. vezi uºa aia? Acolo stã proprietarul.. . douã fãrã platã a zis Gabi. apoi cu 8 dolari pe orã. Încearcã-mã. rãmân. dragã omule. o sã vãd ce poþi. O sã te încerc totuºi. lucrând pe camionul basculant. Trecând pe acolo. vãd cã te pricepi la reparaþii. era încã devreme...Mãi bãiete. Gabi a demontat un motor ºi i-a fãcut reparaþia. Venind la ora 9.. basculante ºi alte tipuri de camioane. cã se pricepe la reparaþii. tiruri. rãmâi cu Dumnezeu. . Dupã câteva zile de lucru. dle. Era Northland White Trucks. Patronul avea o încredere totalã în el. e biroul lui. i-a rãspuns stãpânul. pe dragalina Nobas. dacã nu. n-am nevoie. tu eºti mecanic? . am fãcut ºcoala profesionalã în România.Bine. am lucrat pe escavator. dar avea nevoie de bani sã trãiascã.mult. Pot sã lucrez la dta o sãptãmânã. Gabi a intrat în birou a dat mâna cu ºeful. un bãrbat mai în vârstã s-a oprit ºi l-a întrebat: .ªtii. i s-a rupt ambreiajul. Era în pericol ca banca sã-l declare neplãtitor ºi sã-i ia maºina. a aºteptat sã vinã niºte mecanici ºi i-a întrebat: . Bãrbatul s-a interesat de el ºi i-a dat numãrul de telefon al unui patron. Eºti cam tinerel sã fii un specialist bun. nu din Canada. Fãcea orice –7 8– .

ce erau mecanisme complicate pe care nu le repara oricine. dar se mai aprindea uneori dupã vreo una. o româncã din locurile natale. din munþii Carpaþi. era o fire simplã. ãsta e Gabi din valea Lazului. vagabond. Mergea cu ea cu o vitezã de 260 de kilometri pe orã. ca pe o maºinã pentru raliuri. maºina se ridica. mai mult la bani îi era gândul. Astea erau visurile lui Gabi.reparaþie. se uitau toþi la ea. puternic ºi foarte rezistent. om înstãrit. la discotecã. mai elegante. un tânãr care dorea sã fie bogat. nu-ºi lua nasul la purtare. pe care nu le uita niciodatã ºi care aproape zilnic îi stãteau în faþa ochilor. sã fie respectat de toþi. unde multe fete doreau sã danseze cu el. Uite mã cum s-a întors roata.. Mai lucra ºi la italianul care se ocupa cu asfaltul în timpul când la atelier era liber. Maºina avea 400 cai putere. lucra. El ºtia ce poate. Nimeni nu ºtia cã îi ambiþios. dorind sã adune bani sã-ºi vadã visul împlinit. cãci el nu se lãuda. sã fie cu fetele cele mai frumoase. mai ales fetele care doreau sã-l cunoascã ºi sã fie în preajma lui. Era invitat ºi la petreceri. parcã se pregãtea de zbor. cãci motorul avea 8 cilindri. mai ales îi plãcea sã repare motoarele. înebunea fetele. cu toate cã nu prea avea timp. Nu se lãuda. sociabilã. nu se uita la ceas.. la discotecã. la miezul nopþii. frumoasã. Avea succes bãiatul. Când venea cu ea pe la cofetãrii. îl vor saluta ºi vor zice: . ºi se mai ducea la discotecã. el.Uite mãi. κi achitase maºina sportivã. Dansa bine. cutiile de viteze. Uneori termina lucrul târziu. sã aibã casa lui. ºtia cã va veni ziua când se va evidenþia ºi el. acel Gabi care se învârtea prin þarã. maºinã mai frumoasã. La mulþi le plãcea acest tânãr. Uneori se mira singur. cã aºa-i tinereþea. îºi vor scoate pãlãria în faþa lui.. Uneori dormea câte douã – trei – 79 – . care nu dorea sã meargã cu oile. Nimeni nu ghicea lucrul acesta. cã atrãgea tineretul. Tineretul se strângea în jurul ei.. ªi el lucra. îndemnatic. diferenþialele. se va întoarce acasã ºi toþi acei ce-l numeau pierde varã. lucru rar pe aici. El visa. bun lucrãtor. În oraº îl ºtiau deja mulþi. doar era deprins cu munca grea acasã ºi mai era el. Mai mult. se þinea frumos. mlãdios. care fugea din þarã ºi pe care miliþia îl aducea acasã. specialist mecanic.. care uneori îi ajuta pe mulþi fãrã platã. a înfrumuseþat maºina cu diferite benzi strãlucitoare. el simþea cã va veni vremea când. nu-ºi divulga visurile ºi dorinþele. Mai desenase un vultur pe capotã. Era tânãr. se acomoda repede oriunde ºi se împrietenea în doi timpi cu oricine. întrebându-se „ce mai vrea ºi fata asta de la mine?” Era bãiatul tuturor.. Când se mãrea viteza. admirând-o. când va avea o casã bunã. cãci aºa ceva nu se mai vãzuse în Sudbury. fãcutã dupã planul lui ºi chiar o nevastã ca o pãpuºã. mai ales cã avea o fire veselã.

Nu stãtea în pat pânã la amiazã târziu. mâncare ºi îi mai spãla ºi rufele. îi plãcea sã ia în gurã o þârã. nu ºtiu ce s-a întâmplat.. Gabi. Nevasta lui era menajera unui restaurant în centru ce se numea Frenks Place. Nu degeaba riscase el cu viaþa lui ºi venise aici sã facã bani. Nici de bãut nu se þinea ca alþii. Charly avea o nepoatã. κi aducea aminte cum îl certa taicã-sãu ºi-l silea sã rãmânã acasã. iar uneori se punea la treabã. era mai micã cu un an ca Gabi.. dar Gabi nu o prea lua în seamã. aºa ca sã nu ameþeascã. O chema Suzi. care se învârtea mereu. despre puºcãriile pline cu români.. ºi era ajutatã de el. Pe mulþi îi ajuta ºi oamenii ºtiau de asta... ca o pãpuºã frumuºicã. Trãia la acelaºi ungur – îl chema Charlly Weiler. cãci erau altele ce se agãþau de el ºi nu se lãsau rugate prea mult când el le plimba cu maºina ºi ele îi –8 0– . Ei îi plãcea Gabi. spunea care-i pricina. uitã-te aici. . ªi Gabi se deprinsese cu ea. sã-i bucure pe feciori ori nepoþi cu câte ceva din munca sa. dând în arendã restaurantul lui Charly ºi Elisabeth. Lucra mereu. era de loc din Ungaria.. I se pãrea uneori cã cãzuse pe o roatã. sã se ocupe cu vitele ºi oile.. când avea timp. ºi el nu putea sã sarã de pe ea. Gabi... ci vrea sã aibã o bãtrâneþe asiguratã.Gabi. vedea cum Suzi se topeºte dupã Gabi... fãrã cãlãi. care doreau sã trãiascã altã viaþã. Clãdirea aparþinea unui român neamþ ce s-a mutat apoi în Germania. nu pot da drumul motorului. care nu înþelegeau cã orice om are nevoie de libertate.. ºi nu doreºte sã trãiascã în mizerie. Venea acasã mort de obosealã. nu era dintre aceºtia. Dar timp Gabi nu avea niciodatã. Loþi.ore pe zi ºi iar se apuca de lucru. dar se scula dimineaþa din nou ºi continua aceeaºi viaþã. ajutã-mã.. uitãte la ambreiajul meu.. Gabi încoace. ce trebuia de fãcut.. care îi trimiteau bani pe chirie pentru restaurant în Germania. sã devinã om. cãci acolo erau tiranii de comuniºti. prietenul lui Gabi. sã danseze. spunea cã e neamþ din Ungaria. avea un nume nemþesc... era gelos ºi acum regreta cã l-a adus pe Gabi în casa ungurului.. Cine venea din România povestea lucruri greu de crezut despre fãrãdelegile comuniºtilor. liberã. zicea altul. Gabi. ªi tot aºa Gabi încolo. dreaptã. Tot aici venea ºi Doris. Uneori dansa ºi cu el. dorind sã danseze cu el. ªi Gabi venea. Lucra la mina Inco LTD.. oriunde putea sã câºtige un ban.. când soarele era sus de tot. Deseori în faþã apãrea mama Ileana care era departe ºi el nu putea sã vinã s-o vadã. vino încoace. Era visul lui de copil ºi dorea sã-l împlineascã. Ea locuia cu ei în casã.. care fugise ºi ea din Ungaria în Canada. fãcea totul pentru el. Dar Suzi era geloasã ºi se înroºea de furie când la discotecã fetele îl luau pe Gabi în primire.. parcã era legat cu ceva de ea.

fraged. Televiziunea noastrã numai de ea vorbea. În maºinã a rãsunat muzicã româneascã. dar cândva voi fi ºi eu bogat. O gãsise în unul din magazinele din Sudbury. la fel ºi radioul. . . tinerii aveau pozele acestei românce minunate. Doris se îmbrãca frumos. în Canada. prin mari suferinþe. Gabi a început sã-i povesteascã despre viaþa sa. când te-ai urcat pe calul acela electric. ºi Doris nu se ducea acasã.Urcã-te. în toate ºcolile sportive. De atunci toþi au început sã vorbeascã despre tine. Tu ce eºti. parcã era proprietatea ei. Când s-a închis discoteca. Sunt din – 81 – . aproape de ora douã noaptea.cedau uºor. Era deja ora patru dimineaþa. Gabi a luat-o pe Doris de mânã ºi a condus-o la maºinã. Eu nu mã tem de muncã. italian? . Român-România! Aoleu! a strigat Doris. ce cânta la flaut. Într-o zi dansând cu Doris.Nu. . era bine educatã ºi se þinea demnã. apãreau zorile.Dragã Doris. toate fetele erau înebunite dupã tine. cu cântece de Zamfir Gheorghe. . Gabi a trimis-o pe Suzi sã plece singurã acasã de la discotecã. cu gust.Nadea Comaneci. . Era vreme târzie. de curajul tãu.Ce muzicã e asta? l-a întrebat Doris. ªi mie îmi placi. dansând numai cu el.Gabi. voi lucra zi ºi noapte sã mã fac om înstãrit ºi respectabil. Doris. i-a zis el. cãci nu sunt un leneº.. Avea o casetã cu muzicã româneascã. te-am vãzut prima oarã atunci. mlãdios ºi fierbinte. dupã ce se va închide discoteca. o invita la dans ºi de fiecare datã ea se lipea de el. simþindu-i corpul tânãr. ea i-a zis : . ºi acum e afiºat portretul Nadei. Eu ºi pãrinþii mei am fost la Montreal. despre cele trãite. dar ea se þinea la o parte. De atunci el se uita numai la ea. .. Toþi copiii. Se vedea cã pãrinþii o þineau în mâini.Sunt român. dar ea îi refuza. Sunt sãrac. ºi el a trecut la volan. ghici cine sunt? a intrigat-o el. la olimpiada când Nadea Comaneci a bãtut toate recordurile. El îi fãgãduise lui Doris sã o ducã acasã cu maºina lui. iar lui. a strigat Doris ºi brusc l-a sãrutat pe Gabi drept pe buze. Într-o searã. El vedea cã ºi alþii o invitau. Dar ea nu a putut ghici. fetiþa care în 1976 a fost la Montreal. era una dintre cele mai elegante fete. ªi când dansa. La noi la ºcoalã ºi nu numai. eu am trecut prin multe. i se tulburau minþile. Am ajuns aici la voi. El observa cã mulþi tineri o urmãreau. continua s-o laude Doris fãrã sfârºit. pot lucra zi ºi noapte. Dar Doris nu i-a spus cã a pariat cu fetele cã se va apuca de capul lui ºi-l va cuceri.A! a exclamat Doris. se lipea de el. îi fãceau curte ºi o rugau sã stea de vorbã cu ei. peste tot.

În ochi i se citea furia de parcã ar fi dorit sã-l distrugã. trãgând perdelele într-o parte.Opreºte. Mai mult nu i-a spus. Acum Gabi nu ºtia ce sã spunã. Lângã casã erau parcate douã maºini lungi. se simþea atât de bine alãturi de acest tânãr simpatic.. e dnul Gabi! Mama lui Doris s-a uitat la el. dar sã-l aduci ziua. chiar ºi despre Suzi. Lui nu-i venea sã creadã. se gândea cine e fata asta. apoi la fiica sa. dar ºi de bucurie. i-a zis ea. El zbura cu maºina sa sportivã. ce fel de om. din cele scumpe. ca sã se îndeplineascã. A vãzut-o pe Doris alãturi de Gabi în maºina sportivã. ca o razã de luminã într-un întuneric profund. parcã s-a întâmplat ceva frumos. fiindcã speram sã mã duci tu acasã. Ceva nou. Gabi vedea cum se uitau pãrinþii fetei din când în când prin geam.Unde ai fost? –8 2– . numai aºa voi înþelege cine eºti. Mama ei a observat maºina lui Gabi. apropiindu-se.. ce nu simþise niciodatã rãsãrea acum în inima ºi mintea lui. a vãzut-o pe Suzi care-l aºtepta cu ochii plânºi. Reîntors acasã.munþi ºi muntenii sunt aprigi. bun sau rãu. îi venea sã plângã de durere de cele amintite. cã locuieºte în aºa zonã.Dodgeul ãsta marou e al meu. puternic ºi ambiþios. N-am venit cu maºina mea la discotecã niciodatã. încãpãþânaþi. pe calul electric ºi a înþeles cã e un bãiat curajos. oameni îndrãzneþi ºi curajoºi. Niciodatã nu se mai întâmplase aºa ceva. care-i plãcuse de când îl vãzuse prima oarã acolo în salã cãlare. Se gândea la viaþa sa trecutã. intrând în camera lui. simþind ceva nou în viaþa lui. cã stã cu chirie la unchiul ei ºi se mai îngrijeºte de ea. duios. . sã sufere. El ºtia cã aici trãiau cei bogaþi care aveau vile mari. În casã erau aprinse toate luminile. cu o privire inteligentã. Gabi i-a povestit totul. o aduce la discotecã. Cu cine se leagã el? Ce vrea fata asta de la mine. se gândea el. . Alãturi de ea un tânãr cu pãrul negru. lungã. simþind cã în viaþa lui se ivise ceva nou. nu noaptea. care stãtea în faþa casei lor. el e sever cu mine. ºi a ieºit afarã. mi-a cumpãrat-o mama. ceva pentru care va trebui sã lupte.. . erau îngrijoraþi cã fiica lor nu e acasã la aºa vreme. Ducând-o acasã au ajuns cu maºina într-o zonã numitã Bell Park.Mamã. cerându-ºi scuze cã s-au reþinut aºa de târziu ºi leau provocat îngrijorãri. Doris ºi Gabi au ieºit din maºinã. . de model vechi.. la înfãþiºare modest. supãratã foc. Gabi ºi-a luat rãmas bun de la ei. . Nu tatãl. Gabi.E frumos acest tânãr. la toate cele întâmplate. eu locuiesc aici. Doris nu dorea sã iasã din maºinã. pãrinþii nu dormeau.

. parcã o vãzuse pentru prima datã cã era aºa de frumoasã ºi tinericã. avea o faimã nu prea bunã. se grãbea la lucru. Aºa îi spunea. cãci el ºtia cã e sãrac ºi fata nu e pentru el. Chiloþii ºi bocancii îi cumpãrau jucãtorii din banii lor. Dar gândurile lui erau la Doris. tristeþea. o sã fie totul bine. l-a întrebat ea duios.Unde te-ai pierdut. Cu toate cã echipa scoþianã. se vedea ca printr-un geam de sticlã. Gabi mai juca ºi fotbal. – 83 – . Au trecut câteva luni ºi Gabi se þinea de cuvânt. Toate echipele doreau sã-l aibã de jucãtor pe Gabi. croaþi. . Se gândea mult la ea.Am fost cu niºte prieteni la un pahar de bere..Ajunge. Era frumoasã. în picioare cu niºte pantofi scofâlciþi. în care juca el. El se uita la ea. intrarea era liberã. Suzi ºi-a ºters lacrimile. ca sã nu o supere pe Suzi. Chiar dacã îºi vor lega viaþa. îmbrãþiºându-l cu foc. Charly. cãci îl chemase.Nu-i adevãrat! Ai fost cu ea! . Gabi a ieºit din atelier. Suzi! Aºa cum totul are un sfârºit. Se stãruia sã nu se întâlneascã cu ea. ungurul.. n-o sã mai merg la discotecã! Numai cu tine. . Odatã a venit la atelierul unde lucra el. uneori îl apuca dezamãgirea. formate din italieni.. era rezistent. Gabi. cu ce s-a deprins de micã. la meciuri veneau mai mult europenii. dar dacã se întâmpla aºa ceva. iertându-l. în Sudbury. nu mai plânge. cãci el juca bine. cãci nu-i poate oferi nimic din ceea ce are. a câºtigat finala. Venea cu prietenele sale ºi mereu îl cãuta pe Gabi. El a încercat sã o liniºteascã. bani nu aveau. cine sã creadã cã venise de dragul unuia dintre ei. ca omul pe care l-ar fi iubit sã fie lipsit de ce are nevoie în viaþã. era antrenor la o echipã din Sudbury. lãsânduse sãrutatã. murdar. ferindu-se de alte întâlniri. când jucau scoþienii.. la volanul unei maºini de lux.Nu am fost cu nimeni. când au vãzut-o ºi au înþeles cãl cautã pe Gabi. în salopetã unsuroasã. þi-am spus cã am bãut cu bãieþii mei. . Gabi juca pentru o echipã italianã. Mecanicii. Scandalul a durat un timp ºi Suzi a izbucnit în lacrimi. polonezi. Dar Charly antrena o echipã de scoþieni ºi l-a convins sã joace în echipa lor. numai cu tine voi dansa. Ce poate câºtiga el cu mâinile sale? Ea era bogatã. îmbrãcatã elegant.. a rãspuns Gabi cu ochii plecaþi. cu ce vor trãi? El nu era din acei care s-ar fi împãcat cu gândul sã ducã o viaþã de azi pe mâine. ca un vinovat. El ºi aici. Liniºteºte-te. din pãrinþi care niciodatã nu ar fi de acord cu aceastã alianþã. fugea bine pe teren ºi se bucura de simpatia publicului. au rãmas cu gura cãscatã. echipe mixte „Airis” ºi „Scotland”. Erau multe echipe.. cãci se lega mereu cu alte fete ºi în acest oraº mic se ºtia totul. Doris aflase cã el joacã fotbal ºi venea regulat.

cãci o înþelegea. Gãsim noi bani. el avea un repaus.Gabi. care-i spunea cã Suzi e numai o prietenã. Doris fãcea la fel. râdea ea. ªi atât.Ce sã-i spunã? . strigau mecanicii.. dar el îi rãspundea cã e treaba lui. trebuia sã recunoascã. la telefon. . ia linia întâi. De ce l-a ales anume pe el? Patronul a dat ordin secretarei sã fie chemat numai când e ceva urgent.. el se dezbrãca de salopeta murdarã ºi se arunca sã se rãcoreascã. cã trebuie sã lucreze. atunci voi fi a ta! Eu nu sunt o fatã uºuraticã. ºi asta e îndeajuns. . cã aºtepta sunetul ei. Suna deseori la telefon. asta trebuia s-o recunoascã el. . ca sã fac vreo afacere.Doris. care nu-i dãdea sã doarmã nopþile.. mamã. totuºi. dar Doris nu se lãsa ademenitã ºi-i spunea: . a râs ea cu zâmbetul ei drãgãlaº. . Uneori era obraznic.. cã-i plãcea sã fie chemat. Era frumoasã fata aceasta ºi avea un corp formidabil.. atunci ea nu va mai veni sã-mi tulbure minþile”. . Patronul i-a atras atenþia cã prea mult vorbeºte cu prietenii la telefon.Pãi. când Gabi îºi aducea aminte de ea. fata asta nu-i pentru mine. trebuie sã-i câºtig. mai îndrãzneþ. Când venea seara.. cã se gândea mereu la ea. se gândea el. cã el îºi face lucrul singur. n-am bani.. o vroia. cu toate cã o dorea. la corpul ei ºi-l treceau fiori... Dar Doris nu se lãsa. Doris însã îl credea pe Gabi.. ai tatã. dar eu. am mult de lucru. de sãrutul ei de atunci. –8 4– . se duceau la un bazin în curte. .. striga secretara.. ca ea sã înceteze cu sunetele.. n-am dreptul. fãrã ajutorul cuiva. nu sunt calic. Lucrurile se repetau. cã ei trãiesc ca bãrbat ºi soþie. doar ºtii cã îmi placi ºi mi se pare cã ºi tu nu eºti indiferent. îi aducea mâncare.Când mã vei cere la pãrinþi..El fugea la telefon cu gândul sã-i spunã despre Suzi.. se dezbrãca ºi ea în chiloþi ºi sutien ºi sãrea ºi ea în apã alãturi de el. Gabi se potolea. Într-o zi Suzi a întâlnit-o pe Doris ºi ia spus de relaþiile sale cu Gabi. „Nu pot sã-i moroncesc capul. fãcea motorul unui tir. El se uita la ea.Eu nu pot sã trãiesc pe bani strãini. de la ºcoalã venea la atelier. care se îngrijesc de tine. Ceva îl împiedica. dar nu-i ajungea putere. ia receptorul. Ea a plecat.Þie þi-i mai uºor. tu îmi placi ºi fãrã bani. dar el s-a întors tulburat la lucrul sãu.. Trebuie sãi spun cã o am pe Suzi. Dar Doris nu era din acelea care sã renunþe aºa de uºor la visurile sale. sunã la linia a doua. n-ai sã câºtigi toþi banii. eu n-am pe nimeni ºi trebuie sã lucrez mult. împingând pistonul în cilindru. se reþinea ºi nu încãlca hotarul. .Mã ai pe mine.Gabi. ªi.

dar Gabi a plãtit chiria lui Palmerino. În acest orãºel mai mare decât Sudbury. fiindcã un chiriaº plecase. cãci odatã eºti tânãr în viaþa ºi ce ai scãpat din mânã nu mai prinzi. Se cunoscuse la SOO (aºa-i spuneau acestui orãºel pe scurt) cu o italiancã frumoasã ºi îºi mai fãcea de cap cu ea.Dupã spovedania lui Suzi. Marie. dar la vama americanã i-au cerut documentele. Ce-ai cãutat la frontierã?. lucrând mai departe la Northland. nu-i dãdeau voie înapoi. i-au controlat maºina. aºa cã toþi profesorii erau mulþumiþi de el.. Marie din Canada ºi Sault St. nu-l oprea nimeni. Gabi nu avea nimic la mânã. ªi aici fetele nu-i dãdeau pace. ªi în acest oraº erau mulþi italieni. Lucra cu ochii închiºi. fãcea tot mai mult economii reuºind sã-ºi plãteascã datoriile la bancã.. . Datoritã faptului cã a plecat în alt oraº. nu poþi merge în Canada. cãci documentele româneºti nu erau valabile în Canada. nu obþinuse cetãþenia canadianã.Sunt student. el locuia la un hotel plãtind 300 de dolari pe lunã. apoi le strângea din nou. n-ai cetãþenia noastrã. Reîntors la Sudbury. Cu un grup de tineri a trecut vama canadianã fãrã probleme. cãci fãcuse cunoºtinþã deja cu mulþi tineri ºi tinere. Doris nu a mai venit. Dar nu i-au dat voie sã treacã.Dta eºti emigrant. crezând ca are droguri sau alte lucruri interzise.. Gabi la cursurile de la colegiul din Sault St. cu toate cã nici limba englezã nu o prea ºtia? La orele de practicã Gabi desfãcea motorul sau transmisiile. I l-a propus cu 150 de dolari pe lunã ºi Gabi a fost de acord. . desfãcând ºi percheziþionând toate ungherile. a scãpat de Suzi. Dar a ºi plecat la cursurile de mecanic în alt oraº. Gabi încã nu avea cetãþenie ºi într-o zi se hotãrâse sã meargã sã vadã America. unde dupã trei luni de învãþãturã trebuia sã primeascã carnetul de mecanic de clasa A. Era în toamna anului 1981. Ungurul ºtia cã el plecase la cursuri în alt oraº. fãcea toate reglãrile. dar la vama canadianã – alte probleme. Marie avea notele cele mai bune. cãci era încã emigrant. L-au întors îndãrãt. Acum – 85 – . la Sault St. parcã toatã viaþa numai cu astea se ocupase. oraºul era situat chiar la graniþa cu America ºi era împãrþit în douã: Sault St. i-au dat drumul îndãrãt. Profesorii se mirau cum de acest strãin din nu ºtiu ce þarã ºtia de toate ºi fãcea totul la practicã cum trebuie. Se mutase de la Charly fãrã ca ei sã ºtie. A fost nevoit sã doarmã la vamã ºi numai a doua zi. se rãstea vameºul. fãrã nici o greutate. ca sã fie sigur cã acesta nu va închiria apartamentul nimãnui. Gabi s-a mutat la Palmerino. Palmerino.. dupã ce au luat legãtura cu cei de la biroul de emigraþie. a zis el la vama americanã. dta eºti cetãþean al nimãnui. italianul cu asfaltul. cãpãtând notele cele mai bune. i-a zis lui Gabi cã are în casa lui un apartament liber. Cei din SOO Canada le aveau. Marie din Statele Unite.

întâlnind-o pe stradã în oraº. cu vreo 17 ani mai în vârstã. era mai bogat decât Gabi. i-a spus ea într-o zi. dacã patronul ar fi aflat. S-a gândit ºi a lãsat-o. . pleca la SOO. el lucra ºi mai mult. nu erau bogaþi. . nu sã-i cheltuiascã pe fleacuri. sunteþi un client credibil. fãcea ºi mâncare româneascã ce-i plãcea lui Gabi. Angela. îi ziceau ºefii. pe podea când fãcea reparaþiile. cãci se culca pe pãmânt. Banca e mulþumitã de comportarea dstrã. Suzi lucra aici. regreta. . κi gãsise un gagic. gustã-le.Treaba mea ce fac eu. aveau o droaie de copii ºi erau întotdeauna veseli. la o distanþã de 350 de kilometri.. când într-o zi a aflat cã ea consumã droguri. Pãrinþii ei erau niºte oameni de treabã. dând negativ din cap. tu eºti un vagabond.. poate sperau cã el o sã se însoare cu Angela lor. iar iarna familia trãia din câºtigul din varã. Dintr-o parte. Contul lui Gabi creºtea mereu. El se pricepea în toate ºi executa orice comandã. Reîntors din SOO a trecut pe la restaurantul lui Charly. servea clienþii.Suzi. Îl simpatizau pe Gabi. Nu avea voie sã se ocupe cu reparaþia tirurilor. Apoi a început sã þipe la el. uiþi de toate grijile. a înlemnit. Dar toate trec ºi cu timpul omul înþelege –8 6– . pleacã de aici! Aflase prin unii ce veneau de la SOO despre amorul lui cu italianca Angela ºi acum se rãzbuna pe el. dacã se poate numi aºa legãtura lor de scurtã duratã. Îi mai spãla ºi hainele de lucru. Aºa s-a terminat dragostea cu Suzi. sã se vadã înstãrit. la italianca aceea. drogurile nu erau pentru el. care avea casa lui ºi un Mercedes.Eºti un vagabond. aºa era scris în contract ºi legea apãra drepturile atelierului. Suzi era profesionistã. Gabi s-a uitat la ea. l-ar fi dat afarã.ba frânele trebuiau reglate. Clienþii veneau singuri ºi-l gãseau. îi pãrea bine cã se despãrþise de ea. i-a zis el. El s-a hotãrât sã rãmânã în Sudbury. . mai ales cei cu maºinile mici . ba carburatorul nu lucreazã ºi multe altele.banca avea încredere în el.Gabi. Uneori. nu iubit. sã facã gãlãgie mare. sã câºtige bani. la sfârºitul sãptãmânii. când avea timp liber ºi nu lucra la patron. ia ºi tu. dar ce nu fac tinerii când le plac fetele... treburile mergeau bine ºi contul lui creºtea la bancã. care se înegreau straºnic. aici îl ºtiau aproape toþi. Tatãl ei era patron la o construcþie de case. în orice vreme ºi luaþi împrumut cât doriþi. El trebuia sã lucreze. Dorinþa lui era sã se ridice. Când la vãzut pe Gabi. el poate sã-þi fie tatã. Sudbury era orãºel mai mic ºi mai urât decât SOO. El lucra mereu. Totul era bine. . amintinduºi ce mâncare bunã ºi caldã fãcea pentru el. dar lucra numai vara.Veniþi oricând. dar uneori. Maºinile mici le putea repara oricând. nu vreau sã te mai vãd.

sã ºtie dacã mai þine la el. Tatãl ei. construia case. lua chiloþi. sã-l ajute. Se duse drept la ea zâmbind. sutiene. Doris.Ce. pentru cã o sã fim împreunã în vara asta. unde a lucrat pânã la vârsta de 65 de ani. plimbãrile cu maºina prin locurile mai frumoase. Doris se fãcuse roºie la faþã ca o viºinã. te rog serveºte-mã. Mama lui Doris.. Era anul 1982. te-ai cãsãtorit? a strigat furioasã Doris. din partea ocupatã de sovietici dupã împãrþirea Poloniei. Gabi începea sã înþeleagã cã Doris era pentru el o comoarã ºi dorea s-o vadã din nou. cãlcând o grenadã în timpul rãzboiului. au împãrþit lumea în 1939. Tatãl lui Doris era de loc din Ucraina de Vest. Gabi începea sã aleagã marfa. . numai pentru mâncare ºi haine. Toþi împrejur l-au observat ºi acum se uitau la ei. Au reuºit amândoi – 87 – . devenind înstãrit. A avut o viaþã destul de sãracã. A plecat în provincia Manitoba. vãzând cã se plimbã din nou cu vagabondul de Gabi. pe care le vindea cu preþuri duble peste ani. mama lui Doris. dar fãcând economii ºi-a strâns ceva bani. petrecerile. pensionându-se. cu care sã-ºi împartã gândurile. Mama lui Doris avea o fire bunã. se stãruia s-o trimitã la învãþãturã la Ottawa sau Londra. Pe soþia sa. soacra lui Gabi. bunã ca o pâine caldã. câºtigând dolari grei. ºtiind cã Doris umbla dupã el. astea sunt toate pentru tine. le cântãrea. Socrul se mai ocupa ºi cu construcþiile. magazinul unde lucra Doris. aranjându-se la lucru în mina INCO. a avut ºi ea o soartã grea. a cunoscut-o la Sudbury. . când doi cãlãi. ºi i-a ajutat pe Gabi ºi Doris sã-ºi întemeieze viaþa lor. La început a lucrat la cãile ferate. cum îl numea el. ce se vând aici în magazinul tãu. cãmãºi de noapte femeieºti. ceilalþi rãmânând în Europa. draga mea. Hitler ºi Stalin. dar câºtiga puþin. Într-o sâmbãtã s-a dus la Moal. Bunica lui Doris a fost ucisã.Nu. ajutând familia sã nu ducã lipsã de nimic. în timpul unui an de ocupaþie sovieticã el ºi-a dat seama cine a venit sã-i elibereze. refugiindu-se în Canada. cãutând cele mai frumoase ºi mai scumpe. Peste câþiva ani a emigrat în Canada. el alegea. a vãzut cum procedau „muscalii cei barbari” ºi în timpul rãzboiului a plecat în Austria. Au început din nou întâlnirile. ajungând aici cu vaporul încãrcat cu sute de oameni pierduþi pentru pãmântul strãmoºesc. a luat-o numai pe ea. .cã trebuie sã aibã alãturi un prieten bun.. dându-le apoi în chirie. am nevoie de multe lucruri. Cu ei cumpãra pãmânturi în Sudbury. Pentru ei a fost o femeie cuminte. la universitate. Doris a intrat la învãþãturã la colegiul din Sudbury. care sã-l susþinã. Aºa s-a ridicat ºi el. Tatãl ei. Mama lui Doris a lucrat la magazin toatã viaþa sa. discoteca. speranþele ºi bucuriile.Bunã.

patronul era un grec.sã le dea învãþãturã copiilor sãi: fiul devenise doctor. spãrgând geamul. cum ºtia el. Mai aflase el ºi de unele aventuri ale lui cu fetele din Sudbury. Colegul lui Doris. S-a mutat într-o zi la el cu o prietenã cu care lucra împreunã la magazin. mi-a spus toate relele despre tine. Cel ce se ocupa cu muzica ºi cu video era un coleg de ºcoalã a lui Doris. i-a rãspuns Gabi. încercând s-o calmeze pe Doris. Într-o searã le-a dus la discotecã. urmând sã vinã la procuraturã. A þâºnit sânge din obrazul adversarului. Aºa ceva fãcea numai Doris cu el. crezând cã el e vinovatul. Dansatorii au fugit de pe scenã. Gabi era ºi el pe scenã. la Palerimo. Era un dans încet ºi negresa se lipea de el. gãlãgie. s-a dus la procuror. în apartamentul lui. eu nu vreau sã mã cert cu familia ta.Nici într-un caz. puternic. þipete. Doris a venit la el. i-a rãspuns Gabi. cum îl numea el deschis. ieºind din cabinã. mai solid decât Gabi. am avut un scandal enorm. el le-a gãsit pe amândouã în apartament. Au venit cei de la bar. O negresã tinericã l-a invitat pe Gabi la dans. aºa ciobãneºte. burtos. vreau sã mã mut la tine! . când va fi chemat. cãci într-un orãºel mic e greu sã ascunzi aventurile. iar Doris terminase ºcoala de manageri. ..Dacã o sã mã mut la tine. dacã vor fi departe unul de altul ºi va scãpa de acest pretendent la mâna fiicei sale. ºi-i povestea: . la apucat de gât ºi la trântit lângã cabina cu muzicã. care a început sã þipe ºi a chemat poliþia. s-a ridicat de la masã pe scenã.Nici nu vreau sã aud de aºa ceva.Dragul meu Gabi. eu am plâns. s-a repezit la Gabi care încerca sã despartã fetele. . Dar Doris nu era fata sã cedeze atât de uºor. a apucat negresa de cap ºi i-a tras un pumn drept în faþã. Trãiau împreunã cu el. dupã câtva timp ei o sã înþeleagã cã nu ne mai pot despãrþi. înfuriat. cã te iubesc ºi nu vreau sã mã despart de tine. primind citaþie. Ascultãmã. le-am spus cã nu plec nicãieri de aici. Era un bãiat înalt. la Peter-Piper. Gabi a sãrit la el ºi l-a lovit cu capul în gurã. Bãtrânul era destul de bogat ºi nu vroia ca bani lui sã încapã pe mâna vagabondului Gabi. –8 8– . tatãl meu.. Peste câteva zile.. cabina s-a fãcut þãndãri. Bãtrânul spera cã iubirea lor se va termina. L-au înºfãcat pe Gabi ºi l-au dus la postul lor. Þipete. Aceasta înfuriatã i-a tras ºi lui o palmã. Localul era plin de lume. gãlãgie. Când ea a vãzut aceasta.. Aici l-au fãcut vinovat pe Gabi. era o zarvã mare. Întorcându-se acasã. au întocmit actele ºi l-au trimis acasã.

Doris dormea pe un fotoliu. fiindcã cea a lui Doris era pe numele tatãlui ei. supãrat. ori trebuie sã plãteºti amenda ºi toate cele distruse. S-au dus împreunã la magazin. Trebuie s-o pedepsim.Dle Buju. cãci ea a început totul. nu mai dorea sã ºtie de ea. Atunci Doris s-a hotãrât sã se mute la el. bineînþeles. . întorcând automobilul la stânga ºi – 89 – . N-a trecut nici o lunã ºi Doris împreunã cu prietena sa i-au fãcut ordine în apartament ºi au adus un televizor. Uneori se mai întâlneau ºi îºi aminteau de pumnii primiþi unul de la altul ºi râdeau. dta nu eºti vinovat. visa sã se însoare cu o româncã. depunea pe contul ei câte 1000 de dolari pe an. i-a spus procurorul. . Gabi se gândea.. el o dorea. El a cumpãrat o camionetã destul de bunã cu 3000 de dolari. cãci tatãl. Numai mama venea pe la ei. Cu Doris s-a împãcat. Doris. Gabi a fost nevoit sã plãteascã 900 de dolari patronului grec pentru distrugerea cabinei cu muzica ºi a mai trebuit sã-i cumpere un costum colegului de clasã a lui Doris. nici om alãturi de tine. Se chinuiau amândoi. îl simpatiza pe Gabi. au ales costumul ºi toate cele necesare ºi s-au despãrþit prieteni. Doris avea banii ei. vedea cã nu-i bãutor ºi se stãruie sã facã bani. Era ºi bunã la suflet ºi principalul era cã-l iubea cu adevãrat.Nu. rãspund eu de toate. nu a mai ridicat mâna la nimeni. Într-o zi ea a fãcut praf automobilul ei ºi a fost rãnitã grav.Jurã cã mã vei lua de soþie. . Pânã la colegiu unde învãþa Doris erau vreo 18 kilometri. de toate. Trãind deja împreunã. A trecut o sãptãmânã. dar ºi tu trebuie sã fii numai al meu. ea nu ceda. Gabi pe patul sãu. vinovatã e fata dtale. Ea îºi cerea mereu iertare. dle procuror. Mai lucra ºi la magazin. îi era ºi ei jale de atâþia bani cheltuiþi în zadar.Bine.. Devenise un apartament luxos. iar ea de automobilul ei. atunci voi fi a ta. video. sã nu mã minþi. eu vreau sã fiu numai a ta.. care. Se sãturase ºi el de viaþa de celibitar. Acum avea 22000 de dolari ai sãi. Atunci Gabi a înþeles cã în Canada nu puteai rezolva nimic cu forþa ºi din acea zi dupã ce a plãtit atâþia bani. în apartamentul lui de pe Lorne street.Gabi. A înþeles ce e judecata în Canada ºi se ferea de orice bãtaie ºi scandal.. Acum el se folosea de camionetã.. nici mâncare caldã. Ea era vinovatã. au hotãrât sã cumpere a doua maºinã. ori stai la închisoare o lunã de zile. promiþându-i cã o va lua de soþie ºi-i va fi credincios. Sã ºtii acest lucru. Doris n-are nici o vinã. cãci eu te iubesc cu adevãrat ºi sã nu mã faci sã sufãr. sã vorbeascã cu ea în limba mamei. atunci hotãrãºte. Dar Doris era frumoasã ºi-i plãcea. începând cu naºterea ei. . I-a dat cuvântul. cãci cel vechi era plin de sânge ºi chiar rupt pe alocuri.

sã mã cert mereu cu ei. dar el va fi soþul meu. Doris luase o lamã ºi îºi tãiase o vânã de la mâna stânga. Fratele lui Doris îl înjura ºi el. mama sa. . Ea nici n-a dorit sã plece la spital. Se hotãrâse sã termine odatã cu toate astea. Du-te acasã. dacã tu nu mã vrei. de purtarea familiei ei. le-a strigat: .ciocnind altul. Fratele ei.. mai bine termin cu toate... dar repede s-a dezmetecit ºi a înþepenit vãzând ce a fãcut Doris. Se îmbãtase biniºor.. .Pânã nu vine Gabi nu plec nicãieri de aici... Dar Doris. Am vãzut purtarea tatãlui ºi a fratelui. Când mã întorc disearã aici. Eu nu o sã fiu a altuia. e a mea ºi va rãmâne aici. . Nu-i plãceau bãuturile.. S-a ridicat cu greu pe scãri. nu vreau sã am certuri cu familia ta. El lucra în atelier. întorcându-se în apartamentul lui Gabi. care era doctor. Gabi intrase cherchelit înãuntru. La spitalul central a gãsit toate rudele lui Doris. el s-a oprit lângã o bodegã. stând pânã ce s-a închis barul. enervat.Doris nu mai este fata voastrã. Gabi era disperat. Vreþi. Întorcându-se de la lucru. numai cã el sã n-o lase.Ascultã Gabi. cãruia îi trecuse deja beþia. încercând sã stingã focul. A intrat în bar ºi a bãut câteva romuri cu pepsi. Plângea ca un copil. Bãtrânul a început sã plângã.. toþi triºti. dar în acea searã. nu vreþi.. Gabi s-a întors cãtre pãrinþi ºi fratele ei ºi a strigat: .. rãnitã. Eu trãiesc deja cu el în apartamentul lui mai mult de o lunã. fratele ei cu soþia. atunci pentru mine nimic nu are rost în viaþa asta. neînþelegând nimic.Lãsaþi-l în pace pe Gabi. Nu vreau sã intru în aºa familie. s-a îmbrãcat curat ºi s-a repezit cu camioneta la spital. Bãtrânul a început sã-l insulte. eu nu pot trãi aºa. nu vreau sã te mai vãd în apartamentul meu.. înþelegând ce se întâmplase. Mama ei i-a sunat lui Gabi din spital. Era nenorocitã cã Gabi o dãdea afarã din casã. strigând cã el e vinovat de toate. iar voi –9 0– .. Doris. a zis Doris cu lacrimi în ochi. Aici erau taicã sãu. cearceafurile erau pline de sânge. iar pãrinþii stãteau alãturi de ea. de faptul cã Doris era rãnitã. Era zarvã mare. Numai mama ei era de partea lui Gabi ºi-i lua apãrarea. a vãzut la parcare maºina socrului ºi a fratelui lui Doris. În apartament Doris era în pat. o pansase. Peste câteva zile Doris a ieºit din spital. trimiþând-o la pãrinþi. ªi-a spãlat repede mâinile.Ascultã. neºtiind ce-i de fãcut ºi gândind ce-a fãcut Doris – a plecat sau nu din apartamentul lui? Ajuns acasã. îndureraþi ºi supãraþi pe Gabi. seara. Au început din nou scandalurile cu familia ºi chiar între ei. a bãut mai mult decât trebuia. Suntem ca ºi cãsãtoriþi. Ea se uita acum la Gabi.

Au plecat toþi. luaþi apartamentul lui. Mama lui Doris a venit într-o searã la ei spunându-le: .E soarta ei.Doris.. Soacra. uite nu bea. Ray se mutã în casa lui. Au rãmas amândoi singuri în camerã. dar îºi fãcuse o casã bunã cu ajutorul pãrinþilor. fiecare cu gândurile sale.plecaþi de aici. locuia la pãrinþi în blocul lor. se þine de lucru. liniºtindu-l ºi ajutândui în toate. eu i-au toate cheltuielile de nuntã asupra mea. Vom trãi ºi fãrã ei. Dar dacã ea ar fi murit? Pentru ce ºi pentru cine trãiesc eu? Doar pentru copii mei. un bãrbat mai solid. acum erau siguri amândoi de iubirea lor. cãci iubirea noastrã e mai preþioasã decât toate. tatãl lui Doris. vom fi împreunã. Stãteau aºa îmbrãþiºaþi. N-am avut dreptate. dar el simþea cã bãtrânul îl suporta greu. veniþi la noi. Iubirea noastrã e mai scumpã. cãinându-se. – 91 – . oare era mai bine dacã o pierdeam pe fiica noastrã? El nu-i bãiat rãu. Ray. Cele întâmplate îi legase mai puternic. totul e pe gratis. Mama la bãtut pe umeri. au lãsat-o pe altã datã. . La 10 mai 1987 Gabi ºi Doris au fãcut nunta lor. sãraci sau bogaþi. Socrul. Plãteau numai curentul electric. totul ce se întâmplase îi apropiase ºi mai mult. ºi-a cerut iertare de purtarea sa ºi le-a spus: . El ºi-a cerut iertare. nu ca românul ãsta. ce mai vrei? Oare noi am devenit înstãriþi deodatã? Adã-þi aminte. ne vom folosi de amândouã ca înainte. vorbea mai moale cu Gabi. o casã mare ºi frumoasã chiar lângã lac. de ce trebuie sã suferim atâta. era din nou bunã. Vom fi amândoi pânã la capãt. unde au trãit vreo zece ani. îmbunându-ºi bãrbatul. altfel chem poliþia. îºi iubea fata. îºi zicea el.Dragii mei. zilele treceau ºi ei se împãcau de minune. nu fumeazã. Gabi. de ce nu vrei sã înþelegi. începând cu anul 1983. Viaþa s-a derulat mai departe. dacã vreþi.Dragii mei. . asta e maºina ta cât ºi a mea. Era ca o adevãratã mamã pentru amândoi.. . Societatea de asigurare a reparat maºina ei. Ea se purta cu toþi la fel. s-a mai liniºtit. cât ne-am chinuit pânã am reuºit sã facem ceva? ªi bãtrânul ceda cu încetul. împãcându-se cu gândul cã Doris trãia cu el. voi. Tinerii s-au hotãrât ºi s-au mutat la pãrinþi. dar vroia pentru ea altã soartã. cãci e liber. întreagã. l-a sãrutat pe obraz ºi a ieºit. Fiul lui. ºi a îmbrãþiºat-o puternic. îl stima ºi-l iubea pe Gabi. o întreba el. Nunta n-au fãcut-o. Plecaþi! a strigat Gabi.Doris. promiþândui cã aºa ceva nu se va mai întâmpla ºi Doris va rãmâne la el. Socrul lui Gabi a venit la ei. numai mama a rãmas. dimpotrivã.

lucra ºi acolo. Visul lui era sã aibã un atelier modern. Banii câºtigaþi îi punea deoparte. când pânã la amiazã. Restul timpului se afla la construcþia atelierului sãu. ce atrãgea clientura. în faptul cã se pricepea la toate ºi fãcea reparaþii pe cinste. Gabi vroia sã porneascã o afacere. Gabi i-a pãrãsit. cu aparate ºi strunguri de ultimul model. B. alteori fericit de lucrul îndeplinit.C. Ei aveau strânºi cu Doris vreo 85000 de dolari. Lucrul la patron nu la lãsat. Doris îl liniºtea. dar n-a fost sã fie. Dacã ar fi lucrat mai departe. cu o dobândã destul de mare de 16%. sã construiascã un atelier de reparaþii de tiruri ºi camioane. „Buju. erau vreo 19000 de dolari. Dar ea n-a mers. uneori enervat. Atunci a hotãrât sã-ºi facã afacerea singur. A cumpãrat echipamentul necesar. ba pentru viaþã. ea era ca un barometru al familiei. Se scula dis de dimineaþã ºi se întorcea acasã rupt de obosealã. vroiau prea multe deodatã. Venea la magazin dupã ºcoalã ºi avea câteva ore de lucru.M. pe ºantier. înzestrat cu tehnicã nouã. pe care s-a montat clãdirea atelierului. spera cã totul va fi bine ºi atelierul îi va aduce profitul necesar sã se achite. Cu banii strânºi de la nuntã. ba pentru atelier. Cu aceºti bani Gabi a cumpãrat un teren vast. Gabi se grãbea ºi îi grãbea pe toþi proiectanþii ºi muncitorii. strungurile. cãci ei nu au dorit sã-l asculte. dar n-avea încotro. A fost nevoit sã ia de la banca Royal încã 100000 de dolari. a întemeiat o întreprindere de fãcut asfalt în oraºul Hitchiner. care i-a dat vreo 40000 de dolari ºi socrul care l-a ajutat cu 30000 de dolari. La nuntã au fost invitate 250 persoane. Doris mai lucra în magazinul unde mama sa era managerã. Avea cheltuieli mari. dar ºi suma asta nu era suficientã. când dupã amiazã. Atât. ºi cu alþii împrumutaþi de la mama lui Doris.ai sã-þi faci numai costumul alb pentru nuntã. Construcþia atelierului mergea repede. împreunã cu alþi doi români. Nu dormea mai mult de 2-3 ore din cele 24. aparatele de sudat. κi pusese capul în laþ. fãcându-l sã mai uite de neplãceri ºi de certurile cu cei ce –9 2– . azi ar fi fost milionari.T. Aºa nuntã bogatã era cam rar în Sudbury. În 1984 Gabi. Cei doi parteneri erau oameni încãpãþânaþi ºi hapsâni. Doris se mira cum de rezistã el. Cocârlã”. reparaþia tirurilor ºi altor mecanisme. Ceremonia a avut loc în hotelul Prezident. ªtia cã va fi o luptã pentru clientelã ºi o concurenþã aprigã cu celelalte ateliere. Paving L. dând garanþii pe mult timp. dar avea încredere în sine. A fost o nuntã ca în poveºti.D. dorind cât mai curând sã înceapã activitatea sa. cel mai mare ºi mai scump din oraº. Moldovanu. Dar nu-i ajungeau încã mulþi bani. cãci era plãtit bine ºi avea nevoie de bani. o clãdire mare din metal.

În atelier nu se vedeau pete de ulei pe podea. de care Gabi ºtia multe. dar totul depindea de tine. birocraþie ca în þãrile comuniste. o viaþã cu muncã încordatã.realizau construcþia. ba uneori ziua se termina cu o beþie. Gabi trebuia sã aibã mecanici buni. bine ºi mai ieftin. prese de o capacitate de 80 de tone. perfecþionau mereu aparatura. Gabi cumpãrase aparate de sudat fierul ºi aluminiul. Aici nu fumau ore întregi sau umblau cu þigara prin atelier. nu era vânzolealã. ca sã poatã lucra cu ele în orice situaþie a agregatelor. cãci firmele nu stãteau pe loc. despre „viitorul luminos” sau despre marele conducãtor al Þãrii româneºti – Nicu Ceauºescu. de ultimul model. pompe de scos sau turnat uleiul în motoare ºi punþi. erau învârtite cu aerul din compresoare. ecologiei. totul se fãcea cu grijã. cu – 93 – . dar el dorea sã fie aparate noi. sau când magazionerul întârzia la lucru de stãteau toþi mecanicii ºi-l aºteptau. Cumpãrase cutii cu diferite chei. nu mai vorbim de ºef.. în acest atelier. Totul aici. dar avea aparate ºi cu curent electric. Majoritatea lucrãrilor se fãcea cu instrumente automate ca sã recupereze timpul. cu toate modificãrile lor spre precizie ºi automatizare. Numai aparatul de control al gazelor ce ieºeau din eºapament montat cu un computer costa 30000 de dolari. care pentru fiecare client era preþios. Aparatele de tãiat fierul erau cu acetilenã. ori te stãruiai ºi câºtigai bine. cãci se întâmpla uneori când compresorul avea nevoie de reparaþii. simple ºi speciale. modern. care apãrau muncitorii de curentul electric. unde timpul nu se preþuia. era ora de repaus când þi se permitea totul. ca toate regulile pentru pãstrarea curãþeniei. aparaturã pentru motoarele electronice ºi multe altele. cu maºini de spãlat piesele cu încãlzire sau fãrã. Clientul era învãþat ºi venea numai la acel atelier care fãcea reparaþia repede. Aici era altã viaþã. mari ºi mici. ori erai leneº. costa bani.. jacuri hidraulice speciale pentru desfacerea ºi strângerea transmisiilor ºi altor agregate de orice mãrime ºi greutate pentru a grãbi lucrul ºi a economisi timpul. ele erau mai scumpe. voi face mâine. era de ultima modã. sanitariei sã fie respectate ºi îndeplinite. dar avea burghiuri ºi cu electricitate de diferite modele. cãci lucrase în acel regim unde domina sistema: Nu voi face azi. beþivan ºi niciodatã nu deveneai stãpân. multe menghine pentru mecanici. Se montau maºini speciale pentru reparaþia blocurilor motoarelor.. care nu venea niciodatã la timpul fixat cã de aia era ºef. Acolo munca se începea deseori cu adunãri despre construirea socialismului român sau sovietic. ºasiurilor.. Maºinile de fãcut gãuri. în þara capitalistã. jacuri hidraulice de ridicat camioane goale sau încãrcate. Aici.

toþi ºtiau cã totul va fi îndeplinit. cãci prin mâinile lui trecuse în aceºti ani sute de automobile ºi el ºtia toate modelele din orice an. Ba îi fãgãduia o leafã mai mare de 22 dolari pe orã. asigurãrile. era greu fiindcã venea dimineaþa ºi se întorcea noaptea acasã. iar Gabi îi dãdea 30% din totalul ce-l fãcea. Mãcar cã se trudise mult pentru învãþãtura lor. îi cunoºteau caracterul ºi-l apreciau pentru mâinile sale de aur. La 29 august 1988 a avut loc inaugurarea atelierului cu toate obiceiurile locului – bãuturã pentru musafiri ºi mâncare pregãtitã de Doris. Toate acestea Gabi le învãþase în Canada ºi ºtia cã orice lucru este un risc ºi el risca. El învestise în utilajul respectiv 110000 de dolari ºi acum banii se întorceau ºi-i aduceau câºtig. Marc. sã-i înveþe sã lucreze bine.. Toate aceste reglãri Gabi le fãcea uºor. ºtia cã aºa specialist era greu de gãsit. Restul de cheltuieli le plãtea Gabi: motorina. cãci cei ce trãiau în Sudbury erau aranjaþi de mulþi ani la alte ateliere ºi nu vroiau sã le pãrãseascã. cãci nu ºtia dacã o sã meargã aceastã întreprindere sau nu. care îl cunoºteau pe Gabi din alte ateliere. –9 4– . În loc sã-i þinã la bancã. fie vechi. acum putea sã fie liniºtit cãci ei îndeplineau multe lucrãri speciale. sã piardã timpul cu ei. Ed ºi Danny erau mecanicii lui care se obiºnuiserã cu stilul lui de muncã. Patronul de la atelierul Northland plângea cã el pleacã. Jimmy. îi spunea cã-i închiriazã atelierul ca sã lucreze mai departe. cãci Gabi nu dãdea cuvântul în zãdar. dar dacã fãgãduia. A trebuit sã ia la lucru ºi bãieþi mai tineri. ªi veneau mulþi. Steeve. iar Gabi stãpânul. Mai trebuia la început ca lucrãrile de reparaþii sã fie fãcute la un preþ mai mic decât în alte ateliere. care-i dãdeau o dobândã de 4%. cum era la ºcolile de calificaþie unde mecanicii plãteau bani grei ca sã devinã specialiºti de mâna întâia. Îl stimau. Gabi dorea sã-ºi aleagã o echipã de mecanici în care sã aibã încredere. cãci lucrãrile de reparaþie a motoarelor. fie noi. care se ridica la câteva mii de dolari lunar. unde lucrase ºi-l ºtiau de bun specialist. sã se ocupe cu ei. ºi mama ei. transmisiilor ºi a reglãrilor erau cele mai însemnate ºi bine plãtite. se gândise ºi cumpãrase acest trailer care-i aducea un venit de 10%-12%.. sã facã toate reglãrile. ªi nu primea nimic pentru asta. fãcea acum totul. fãrã sã aibã nevoie de el.cunoºtinþe serioase ce nu era atât de uºor. îl ruga sã rãmânã. întemeind ºi aceastã întreprindere unde Marc era managerul. nu avea câºtig. reparaþiile etc. sã fie buni la toate lucrãrile ce trebuiau îndeplinite. ºoferul care lucra pe trailer ºi aducea în Sudbury maºinile mici pentru magazine. se ocupa cu acest lucru. ca sã-ºi atragã clienþii. La început în atelier nu erau lucrãtori permanenþi. Din aceastã cauzã lucra mai mult singur.

ele constituiau o sumã de 60-70000 de dolari. Gabi a încercat mulþi mecanici. Toþi se mirau cum el îndeplinea reparaþii complicate. instalase utilaje speciale cu care putea îndeplini unele operaþii singur. sã-l ajute. Atunci i-a venit lui Gabi ideea de a avea atelierul sãu propriu. Lucrãrile de reparaþie trebuiau sã fie garantate ºi Gabi îºi asuma toatã rãspunderea pentru asta faþã de clienþii sãi. Cãldura lua mulþi bani iarna.În primii ani desfãcea motoarele Cummins – Cat – Detroit ºi le repara singur. capitalist te învãþa sã faci cu adevãrat economie. Lucrurile au mers pânã în 1992. aºa cum dorea el. în atelier. Legea fixa o cãldurã de 65 oF. cãci erau încãlzitoare cu gaz care lucrau zi ºi noapte. dar a reuºit sã-i facã buni specialiºti ºi nu mai avea pagube dupã ei. dacã vroiai sã faci bani. sã fii ºi contabil ºi economist. pe care i-a învãþat sã lucreze aºa cum ºtia ºi dorea el. la viitorul celora care te urmeazã în aceastã viaþã. nu era ca în þãrile comuniste. Trebuia sã te gândeºti la populaþia provinciei. nu la cerinþa patronilor unde lucra. cãci orice preþ trebuia gândit ca el sã dea un plus de câºtig. dar datoria ta de cetãþean era sã fii cinstit. cu o insolaþie proiectatã sã nu se piardã cãldura din încãpere. dar camioanele trebuiau date înãuntru sau afarã dupã terminarea reparaþiilor. Sistemul liber. Aici. Magazia trebuia sã fie aprovizionatã cu acele piese ce se defectau mai des. cãci în caz de accident nu era nimeni lângã el sã cheme salvarea. dar se fãcea puþin. Dar era ºi periculos sã lucrezi singur. El era mereu cãutat de ºoferi sã le facã motoarele. reuºeai. ªoferii de pe camioane vedeau cum lucreazã ºi se pãtrundeau de respect faþã de el. Cu toate cã nu a câºtigat nimic pentru sine. Gabi mai cumpãrase o sobã unde se ardea uleiul uzat din camioane . cãci clientul nu dorea sã aºtepte pânã piesele respective vor fi comandate ºi aduse la magazie. înãuntru erau condiþii de muncã ale lucrãtorilor. din care bani majoritatea se duceau pentru binele poporului. dar fãrã el nu se putea lucra.de 14000 de dolari. sã aibã ºi angajaþi. Când se deschideau uºile atelierului o parte din cãldurã se pierdea. Aici. capital mort care îºi aºtepta clientul ºi momentul când va fi folosit. dar a constatat cã unii nu erau buni de lucru. Trebuia sã le ºtii pe toate. Atunci ºi-a luat bãieþi tineri. altfel riscai sã pierzi. Dar pe urmã a fost forþat de securitatea tehnicã sã nu lucreze singur în atelier. asamblând agregatele singur. chiar cu diplome ºi cu mare experienþã. statul pierdea sau era nevoit sã subvenþioneze pierderile. Atelierul era construit din metal. unde despre economie se vorbea mult. de la motor la transmisie. când firmele noi nu erau prea controlate ºi verificate. sã plãteºti toate impozitele. Oficiile respective erau încãlzite cu încãlzitoare electrice. – 95 – . ci din dorinþa clienþilor.

ºi apoi patronul plãtea amendã mare.. oamenii lucrau fãrã tragere de inimã. Curãþenia era la cel mai înalt nivel. cãci nu avea rost sã le þii ºi cumpãrau maºini noi. care publicau în ziare. de haram. Cuba.. sã fie mulþumit. îmbrãcãminte. sã-ºi câºtige cinstit banii pentru mâncare. Cum începeau problemele cu camioanele vechi. pentru metale la fel. se ridica un scandal enorm. cãci acolo nu erau aºa reguli severe de ecologie. Nu era ca în þãrile comuniste unde îþi dãdeau o leafã mizerã ºi erai nevoit sã furi ca sã trãieºti mai bine. 3 dolari o roatã micã. stãpânii le dãdeau în magazine de –9 6– . altfel veneau amenzile mari. Pânã la tank lichidul mergea prin þevi groase de plastic. România. nu fiindcã mecanicii nu puteau îndeplini aceste lucrãri. plãteai amendã. Dar în ultima vreme. de unde îl scoteau lucrãtorii altor slujbe ºi-l duceau în Toronto. Un motor nou de camion costa 45 de mii de dolari. Petrolul uzat. se controla de unde provin ºi soseau reporteri cu aparate de filmat. Gunoiul costa 49 de dolari. Viaþa aici nu se trãia în murdãrie. Cele vechi le vindeau în alte þãri. ce-l costa pe client mai ieftin.. cãci timpul pierdut cu reparaþia motoarelor vechi costa mai scump. clienþii se stãruiau sã cumpere motoare noi. trebuia ca lucrãtorul sã nu fie obijduit. în imperiul rãului ºi în alte þãri de sub papucul lui. Venezuela.. Dacã în canalizare se depistau uleiuri. dar fiindcã sudura cerea o mare rãspundere ºi Gabi o lua asupra sa. sã trãiascã bine. cel vechi se vindea cu 20-25000 de dolari. anvelopele 6 dolari o roatã mare. Pentru gunoi erau cutii speciale. Dacã gunoiul era împrãºtiat de câini. Acolo. bateriile – 1 dolar. nu-l duceau cu gãleþile. Pentru casa ta proprie aveai dreptul la 3 saci de plastic pentru gunoi. Nu se putea arunca nimic. Ridicarea ºi transportarea lor se plãtea altor slujbe. Mexic. cel reparat numai 20000 dol. ca Rusia. unde îl curãþau. murdar ºi uleiul deja întrebuinþat se turnau într-un vas mare (tank) cu o capacitate de 4500 de litri... fiecare sac în plus costa – 10 dolari. la pierderi de motorinã. În primii ani de lucru. Îþi dãdeau cecuri ce trebuiau plãtite regulat. dacã era mai mult. Fiecare metal avea cutia sa. folosindu-l pentru alte nevoi. ce îi aranja pe cei din þãrile sãrace..Sindicatele dominau aici. Camionul nou costa 150-160000 de dolari. totul se fãcea pentru om.. pentru patronii de acolo conta mai mult ca ele sã meargã. Gabi se mai ocupa ºi cu sudura. aluminiu – 88 de dolari.. cãci amenzile erau foarte mari. Gabi repara motoarele singur. cãci orice sudurã trebuia sã reziste în orice împrejurãri. sã nu dea fisuri ce erau foarte periculoase pentru funcþionarea camionului. ºtiau cã nu vor câºtiga mai mult decât pentru pâinea cea de toate zilele. Clienþii vindeau camioanele vechi.

. cãci se fura ºi în þãrile libere. plãtite. Cele vechi în þãrile sãrace se reparau ºi se mai foloseau de ele. erau legi stricte ºi aspre. fie în zi de odihnã. fie cã era sculat din somn pentru o reparaþie urgentã. ºi pleca la sute de kilometri. când nu mai aveai nici casã. Trebuia sã lucrezi. faþã de noua lui patrie. care controla maºinile. nimic pe tine. cãci dacã din vina lui dupã reparaþie s-ar fi întâmplat un accident. exactã. luând instrumentele necesare.. Veneau inspectorii sanitari. ca atelierul sã nu falimenteze. La el nu existau minciuni. Nu avea pe nimeni apropiat ca sã aibã încredere în el deplinã. întotdeauna îºi ajuta clienþii. ªi mai avea un plus Gabi. weceurile. Putea fi sculat noaptea la orice orã. el trebuia sã rãspundã pentru oricare dintre mecanicii lui. proprietarul atelierului. Doamne fereºte cu victime. nu-i plãcea sã se ocupe cu ele. teritoriul atelierului. dar era nevoit. El controla toate lucrãrile de reparaþie. chitanþele trebuiau controlate. nici maºinã. Avere-zero! ªi atunci erai acceptat ca falimentat. Era o viaþã încordatã. El. îþi plãtea compensaþie lunarã. cumpãrând altele noi. Venea acasã obosit. o avarie. amãgeli. El putea sã lucreze în orice timp al zilei. avea o mare rãspundere faþã de clienþii sãi. deveneai ºomer. – 97 – . Dar principalul era cã dacã ai intrat în joc. nu puteai sã te falimentezi singur. Dacã uneori se întâmpla ceva în drum ºi clientul îi telefona. trebuia sã ºtie ºi sa facã singur.. Ministerul de impozite ºi. Ministerul de poluare. verificau gunoiul. Gabi le ura. cãutând pe cele furate.vânzare. cãci totul trebuia sã ºtie ºi sã facã singur. Ar fi trebuit sã plãteascã mii de dolari despãgubiri ceea ce l-ar fi adus la sãrãcie. prietenul lui de viaþã. de onestitatea ºi exactitatea lui. enervat. ºtiind de capacitatea lui de lucru.. gândindu-se sã nu se întâmple ceva rãu. Gabi se urca în camioneta sa. Toate cecurile. Mai veneau ºi pompierii. nu putea ieºi din el. dar Doris. sãrac cu totul. nu te lãsa fãrã o bucatã de pâine. jeluindu-se. Mai veneau ºi cu diferite verificãri de la Ministerul Muncii. statul te ajuta. Trebuia sã facã faþã la toate. poliþia. Nu dormea întotdeauna liniºtit. Se aduna multe hârtii. Clientura patronului lui a trecut majoritatea la Gabi. ca sã se þinã la suprafaþã. îl liniºtea. Uneori lui Gabi i se pãrea cã a intrat într-o moriºcã care nu se oprea nicodatã. la faliment. reparaþia o fãcea conºtiincios ºi toþi plecau mulþumiþi ºi cu garanþie pentru automobilul reparat.. dar nu mureai de foame. Falimentul era permis numai atunci când pierdeai totul ºi rãmâneai. Trebuia o evidenþã severã. el nu se supãra. sau telefona la alte ateliere sã-l ajute pe clientul sãu ºi se socotea cu ei pentru reparaþie. Legile erau foarte stricte ºi deseori el nu dormea liniºtit.

a fãcut din ei specialiºti buni. îºi dã seama cine chilungeºte ºi a doua oarã nu mai vine la tine. clientul se uitã cum lucraþi. vrei sã trãieºti mai bine. dorind sã scape cât mai repede de dobândã ºi de împrumut. a cãrui faimã se rãspândea în toatã regiunea. cutiile. faceþi totul pe cinste. Începând cu anul 1992 se scumpiserã piesele. ªoferii sunt un popor aparte în lume. se rãsplãtise cu toþi ºi acum era liniºtit.ca sã nu se întâmple ceva cu clientul în drum. κi alesese o echipã de lucrãtori. ºi acum era un grup de buni specialiºti. va spune ºi la altul. materialele. vom da faliment. trãiesc uneori situaþii grele. În patru ani a achitat ºi datoria de 100000 de dolari luaþi de la banca Royal ºi din 1992 nu mai avea nici o datorie. când trebuie sã te descurci singur. Acasã era totul bine. Gabi nu mai avea acel elan ºi putere din tinereþe. Doris avea grijã permanent de el. ºi voi. ei cãlãtoresc peste tot. cãci Doris era însãrcinatã. toate zilele sãptãmânei. În fiecare lunã el întorcea datoria la bancã. Gabi le zicea: . dar erau harnici lucrãtori. trebuia sã ºtii sã alegi piesele. veniþi la mine. Viaþa nu stãtea pe loc. Gabi a avut rãbdarea unui om înþelept. atunci ºi alþi patroni vor afla ºi nici acolo nu veþi putea lucra. Gabi lucra ca un robot. crescuse cheltuielile. vãd ºi ºtiu foarte multe. din câte ºtia. Clienþii erau mulþumiþi ºi veneau tot mai mulþi la atelierul lui. dar ºi ei erau ascultãtori ºi fãceau reparaþii pe cinste. ºi vor ca tirul lor sã fie totdeauna în formã. aºteptau cea mai mare fericire. trebuie sã –9 8– . Aºa cã luaþi aminte. Dacã el va fi nemulþumit. retrãindu-ºi vina de altã datã. vom rãmâne fãrã lucru ºi eu. nu ºtiau nimic. totul se fãcea prin muncã. Camioanele erau mari. nu era uºor de lucrat. Principalul era cã nu mai avea datorii. În doi ani s-a achitat cu mama lui Doris ºi cu tatãl ei.Mãi bãieþi. Se împãcau de minune. câºtigul întreg fiind numai al lui. când era împotriva cãsãtoriei lor. sã ºtii unde sã le cumperi. avea o viaþã liniºtitã. sau nu merge treaba. Dacã aþi stricat ceva. Aici în aceastã þarã. principalul e ca totul sã fie fãcut la timp ºi bine. iubirea ei era puternicã cã nu degeaba luptase atât de aprig pentru el. Acum bãtrânul socru îºi schimbase purtarea ºi-l simpatiza. sã faci totul ca sã nu-þi pierzi clienþii. sã n-aibã bãtãi de cap în drumul lung pe care-l fac. Aºa cã sã ºtiþi: clientul trebuie sã fie mulþumit. eu vã voi ajuta oricând. copilul. cere alt mecanic. cãrora nu le venea sã creadã când el le-a întors banii împrumutaþi. cele 7 zile zi ºi noapte era aici. nu mai lucra zi ºi noapte ca în primii ani. motoarele erau grele. care începuserã de la zero. buni specialiºti. sã plece de la noi cu zâmbetul pe buze. care fãceau orice reparaþii. Ei preþuiesc lucrul bine fãcut ºi mai ales pe mecanicii de treabã. atunci noi vom pierde clientela ºi nu vom rezista. Dacã vã vor lua de rãi. ºi el i-a învãþat de toate.

se bucura cã ea era alãturi de el ºi îi rãspundea la întrebãrile ei care curgeau una dupã alta. în Borºa. Acolo. Începuse sã construiascã o casã în Rotundu. Gabi nu pierdea legãtura cu Borºa. fugea pânã la restaurant sã-ºi cumpere ceva de mâncare. erau meºteri chinezii. Aici se fãcea mâncare gustoasã. Bogãþia venea cu anii. Se strângeau cu toþii în sufragerie sau în bucãtãria mare ºi se bucurau de cele pregãtite de stãpâna casei ºi de faptul ca erau cu toþii împreunã. pe care le colindase atâþia ani în copilãrie ºi în anii de ºcoalã. Cu toate cã trãia aici bine. care mai fãcea mofturi uneori la mâncare ca toþi copii. casã pentru el.munceºti mai mult. fiecare strângea mierea ca o albinã pentru generaþia urmãtoare. fiind condus de privirile câinelui lup. Viaþa în familie trecea liniºtitã. mult ºi bine. bunã. El se juca cu ea. nu aºa cum fusese a tatãlui sãu. la cele ce se petreceau acolo. dar nu asta cãuta el. dar îl mânca dorul de plaiul sãu. Uneori. Bea un suc de portocale sau o cafea. ªi oboseala lui parca trecea mai repede ºi se simþea fericit cã are o aºa familie. singur. dar ºi neplãceri. aºa se deprinsese. grãbindu-se la atelier. Uneori mai trebuia de fãcut câte ceva ºi în casã. în România conduceau mulþi din cei care au fãcut mult rãu – 99 – . Începuse sã-ºi refacã ºi subsolul casei. El se scula dimineaþa. Masa o lua pe la amiazã. surorei ºi altor neamuri. cã nu e singur în viaþa asta zbuciumatã. Uneori se duceau cu Doris la vreun restaurant sã se mai relaxeze ºi sã-i dea ºi ei un pic de odihnã de treburile bucãtãriei. cãci nu totul se împlinea aºa cum doreºte el. Gabi se înþelegea bine cu Doris ºi deseori se gândea cã o nimerise bine ºi fãcuse o alegere bunã. când Doris nu putea veni la atelier. era mulþumit de tot ce fãcuse cu mâinile lui. din bunei la nepoþi. începând viaþa cu trei dolari pe ceas. Se ducea cu camioneta lui. pentru viitorul ei. Seara ei mâncau acasã. le scria mereu scrisori mamei. uneori ºi una ºi alta ºi o lua la drum spre atelier. Nu era zi sã nu se gândeascã la ai sãi. Acest lucru îi aducea bucurii mari. Fiecare generaþie îºi fãcea datoria sa. care tot aºtepta când stãpânul îl va lua cu el. le mai ajuta trimiþându-le ºi bani. Ea avea o altã copilãrie. de munþii ºi vãile Borºei. Viaþa lui Gabi trecea mai mult într-o muncã intensã de dimineaþã pânã seara. aici era mai ieftin. cãci nu pierdea speranþa cã se va întoarce la baºtinã. cãci nu duceau lipsã de bani. fericitã. Centrul era Ilenuþa. Acum lucra pentru familia sa. era mult de lucru. când Doris îi aducea mâncarea gustoasã pregãtitã cu mâinile ei. Gabi trãia acum nu pentru sine. Preferau sã meargã la restaurantul chinezesc. pentru orgoliul sãu.

cicã a fost de ai lor. se mai ridicau. continuând sã distrugã Þara Româneascã. n-ai s-o gãseºti. ca sã aibã o viaþã mai bunã. De unde atâta prostie. furau ºi ei.. Cã acolo toþi plãtesc impozitele ºi nimeni nu ascunde nimic. Gabi era catolic încã din Borºa. a recunoscut cã nu-i pãmântul nostru.. cinstit. rãmânând murdari la suflet ca ºi înainte. când trebuia sã fii denunþãtor sau duºman al neamului tãu ca sã trãieºti bine. Dar unde sã-l gãseºti pe acel om. se cãsãtorise ºi Gabi cu Doris. îl socot de prost ºi. ªi s-au gãsit ucraineni deºtepþi cã l-au fãcut ºi pe Eminescu „hohol”. ªi-i scriu neamurile ºi mama ºi sora cã tot mai rãu e în þarã ºi se duc borºenii prin alte þãri sã câºtige o pâine. a plãtit pânã la ultimul cent. ªi tac ºi acolo românii.. Pe urmã poporul i-a ales pe alþii. jefuind poporul care aºtepta o viaþã mai bunã. dã-i în mãsa cã-s mãgari ºi pot sãmi facã vreun rãu. ca sã aibã cu ce lucra în gospodãrie. Ba încã ºi preºedintele þãrii. cum de a ajuns la aºa sãrãcie neamul nostru românesc? Cum au reuºit sã fure tot în þara româneascã. dar ea nu vine. dar ºi aceºtia n-au fost mai buni. Celor din România nici nu le vine sã creadã cã acolo în Canada. Mulþi din ei dupã revoluþia din Decembrie deveniserã „democraþi” ºi. – 100 – . sã le dea la români limba lor ºi încã câte ceva. ªi când se va opri toatã aceastã nãpastã? Iatã ºi Gabi a învestit niºte bani în România. ªi „democraþii” îºi tot fãceau mendrele lor. dar el n-a furat nimic. în aceastã bisericã ucraineanã.poporului român. Stã Gabi ºi îl macinã gândurile. cã mare ruºine era. Doamne? Plângeau bucovinenii.. cã bunicul Ion îi povestea lui cã înainte de ruºi ºi comuniºti nu fura nimeni în oraº. noii stãpâni. prost nu vrea sã fie nimeni ºi . cã dreptatea e la fundul mãrii. cumpãrând materiale de construcþie. sã-ºi hrãneascã copii ºi sã-ºi facã o cãsuþã.. unii. care vorbea atât de frumos poporului. a luat ºi-a dat Bucovina furatã de sovietici în 1940. În oraº erau multe parcuri foarte curate. dar mai ales la sate. dar frica de securiºti ºi de partidul comuniºtilor nu trecuse cu totul ºi mulþi spuneau: mai bine tac. protestau. bãtându-se cu pumnul în piept cã-s mai cinstiþi decât cei ce au fost. nu toþi. Acum furã toþi cine poate ºi are de unde fura. Cã cine nu furã azi. cãci mulþi s-au dat de partea veneticilor. iubitor de neam ºi de plaiurile Bucovinei. de. nimeni nu ia ºperþ ºi totul se rezolvã cinstit.. când toþi au fãcut ºcoalã sovieticã. aºteaptã o viaþã mai bunã. o maºinã ºi un tractor pentru fratele sãu. aºa ca în Canada. Aici. cãci viaþa ar fi fost bunã numai dacã toþi ca unul ar fi votat pe omul cel bun.. Acolo e cu totul altceva. numai ca ucrainenii. care vedeau ºi îi durea inima vãzând ºi auzind de jafurile lor. bagã mâna unde mai poate gãsi ceva. acum îºi fãcuse averi mari. Oamenii..

ca poporul sã trãiascã mai bine. dar ºi pentru ei se respectã drepturile omului ºi legile Canadei. frumoase pentru copii de orice vârstã. De ce? Se întâmplã ceva ciudat. ªi iarna ºi vara se organizau diferite distracþii care atrãgeau mult tineret. nu pot gãsi de lucru. De aceea cei ce fugeau de comunism ca dracul de tãmâie doreau sã ajungã în Canada ºi în alte þãri. cãci aºa este sistemul capitalist. unde banii cetãþenilor se duceau peste hotare pentru lovituri de stat ºi revoluþii. Aici se fãcea totul ca þara sã înfloreascã. nasc copii ºi trãiesc cu aceste compensaþii pânã copii devin maturi. Dacã aveai un venit anual mai mare de 50000 de dolari. În Canada era o altã viaþã. de asta ei se stãruiau sã lucreze în clãdiri. statului i se cuvenea 50%. bani ce mergeau pentru construirea ºcolilor. devin gravide. fie cã eºti preºedintele þãrii. bani care mergeau pentru prosperarea judeþului. Bineînþeles cã ºi aici se gãseau oameni de afaceri ce nu doreau sã plãteascã impozitele mari la stat. care era la fel pentru toþi. Dacã aveai o afacere. Sunt ºi ºomeri destui în Sudbury. În fiecare lunã întreprinderea trebuia sã plãteascã impozitul de 7 % la guvern (la stat). dar majoritatea sunt cu studii ºi sunt doctori. Tineretul care nu vrea sã lucreze stã acasã ºi primeºte compensaþii care ajung pânã la 100-1300 de dolari canadieni pe lunã. De acest ºomaj mulþi abuzeazã. dar era un control riguros ºi aproape toþi se stãruiau sã-ºi achite datoriile la timp ºi sã nu se certe cu legea. Negri sunt ºi aici destui. Mai ales tinerele abuzeazã de aceastã lege. Aceºtia vãd cã pãrinþii lor nu lucreazã ºi merg pe acelaºi drum. trebuia sã plãteºti încã 8%. produc bunuri materiale ºi plãtesc impozite la stat. Unii negri sunt profesori de sport. Aceste compensaþii se plãtesc de acei care lucreazã. ci totul se fãcea pentru o viaþã mai bunã. Fiecare cetãþean trebuia sã plãteascã din salariul lui 27% guvernului. Aici era mult mai frig decât la sud. unde munca era preþuitã ºi banii nu se duceau în vânt. pentru propaganda ideologiei urei de clasã ºi antinaþionalã. devenind ºi ei ºomeri. medicina gratuitã. lucreazã cinstit ºi sunt oameni de treabã. pentru grãdiniþele de copii ºi multe altele. pentru înarmarea secretã pânã în dinþi în scopuri agresive ºi rãzboinice. Nu era ca în þãrile comuniste. Din aceºti bani se fãceau numai lucruri bune. însã alþii primesc compensaþii ºi nici nu doresc sã lucreze. Sunt unii cu adevãraþi ºomeri.elegante. fie cã eºti muncitor – 101 – .

Gândurile îl copleºeau. sã-l fac om. erau ca o reamintire a vieþii trecute. se gândea el. când doctorul prieten clãtina din cap ºi. cu mulþi ani în urmã. ultimele clipe.de rând. fiindcã de mult nu-l mai vãzuse ºi dupã ultima scrisoare primitã trecuse multe luni.. Locuri atât de cunoscute. sã rãmânã aici cu noi la Borºa. o þarã bogatã cu cetãþeni sãraci. Prin faþa ochilor treceau imaginile copilãriei. Acum mai trãia datoritã soþiei sale. în voinþa ºi puterea lui de a-ºi croi altã viaþã. El nu era zgârcit.. forþaþi sã fure ca sã trãiascã mai bine. cãci ei erau apropiaþi. Nu era ca în Rusia comunistã. cãci fiecare deal.. Aici era altã viaþã. ªi lui Ileana. strãduindu-se sã-l împiedice sã plece spre alte lumi. soarta cãruia îl durea cel mai mult.. îºi vedea aproape sfârºitul ºi acum. care se îngrijea de el ca de un copil ca sã-i prelungeascã tot ce era mai scump pe lume – viaþa. se gândea el. n-am crezut în el. Eu eram mai aprig. se gândea la cele trecute atât de repede în viaþã. dorind sã plece pe alte meleaguri. VI Bãtrânul Gavrilã stãtea culcat pe patul din scânduri de brad scos de Ileana în ogradã. κi amintea cu tristeþe cum îl ocãra pe Gabi. trãiþi pânã acum de la ieºirea sa din spitalul de la – 102 – . Gavrilã ºtia cã soarta lui era deja pecetluitã. cum uneori îl înjura. Ochii îi lãcrimau. când mezinul Gabi se rupea de acasã. tãcea. acei pe care-i ºtia din vremurile copilãriei sale. nu. vroiam sã-l îndrept pe altã cale. n-am fãcut bine.. ierburile ce i le gãtea Ileana nu-i mai ajutau.. nu. Ileana... oamenii erau puºi în condiþii egale ºi cine era cinstit ºi muncitor putea deveni cu timpul înstãrit. la viaþa lui cu Ileana. dar nu fiindcã nu-l sufeream.. Se simþea mai rãu ca oricând. Aceºti ani.. îl mai obijduiam. fiecare vârf de munte. unele fãrã sã vrea. se gândea la copii sãi din valea Luceafãrului ºi mai ales la acel fiu plecat departe de casã.. care-l îngrijea cu atâta stãruinþã. . cu demonstraþii grandioase propagandistice la sãrbãtorile revoluþionare. nu va scãpa ºi ºtia asta demult. În faþa lui se înºirau munþii Mara-Mu.. când ducea oile ºi vitele pe aceste plaiuri. El îºi simþea sfârºitul ºi acum. fiecare palmã de pãmânt a fost trecutã cu picioarele lui. Boala lui Gavrilã se agravase. κi amintea cu durere în suflet de anii trecuþi. de a-ºi atinge scopul. altele cu ºtiinþa cã nu face bine. sã-l punã deoparte. mai sever. sã trãiascã o viaþã demnã ºi sã aibã o bãtrâneþe asiguratã.. tinereþii. numãrându-ºi greºelile ºi rãul pe care poate îl fãcuse cuiva. când era flãcãu. slab ºi bolnav. Îmi plãcea sã-l vãd cum de mic copil lucra ca sã câºtige un ban pentru el. ultimele zile.Da. Gabi deseori le dãdea din banii câºtigaþi.

de sfaturile date mezinului. El ºtia deja cã mezinul îºi aranjase viaþa. cu muncã multã. Erau o pereche frumoasã ºi mulþi se uitau la ei invidioºi. fãrã amãgeli. dar ea l-a ales pe el. Eu nu vreau sã trãiesc aºa.Tatã. gândindu-se la viaþa lor fãrã noroc. pot sã se îmbogãþeascã peste noapte. înþelegea cã ºi lui Gabi nu i-a fost uºor ºi cã totul a obþinut cu greu. fãrã chefuri ºi petreceri. iar nouã ne spun baliverne ºi ne fãgãduiesc binele care nu mai vine niciodatã. cu muncã grea. cu soveste. Nimeni nu-l putea vorbi de rãu în Borºa. care era ºi el mândru. Dar aºa sunt bãtrânii care doresc sã fie ascultaþi ºi copiii sã le urmeze calea Dar bãtrânul îºi iubea fiul. cu toate cã uneori nu se purtase aºa cum trebuie cu ea. Eu ºtiu ce vreau. – 103 – . eu o s-o fac pe a mea. Mai umblau ºi alþii dupã Ileana. stãruinþei. cu grijile vieþii ºi sã se ducã pe altã lume. i se datorau ei. tu þi-ai fãcut viaþa ta. În suflet se gândea cã Gabi a avut dreptate ºi felul cum ºi-a aranjat viaþa a fost bun ºi drept. Nu doresc sã trãiesc în mizeria asta. iubea adevãrul ºi dreptatea. cã era cãsãtorit cu o fatã frumoasã ce se uita la ei de pe fotografia trimisã de peste mãri ºi þãri. cã nu trãia rãu. cã era o fetiºcanã subþiricã. care îºi bat joc de noi. sau o bucatã de pitã. care îi semãna în toate. un atelier de reparaþii trebuie sã lucrezi mult. sã stau la coadã de cu noapte pentru douã picioare de gãinã. sã ºtie sã-ºi aleagã oameni ºi prieteni pentru lucru. κi amintea de anii lor tineri când se întâlneau la joc. gândea bãtrânul. bãrbat nici la 60 ajuns. ªi acum el. Aceste amintiri îi trezeau un surâs trist pe faþa galbenã. nu o preþuise. se vedea în el tânãr cândva. mâncatã de boala grea. Acolo sus. care-i îndepãrta unul de altul. striga Gabi ºi trântea uºa plecând. acolo în necunoscut. soþiei sale dragi. îºi jurase unul altuia credinþã ºi iubire veºnicã pânã la adânci bãtrâneþe. de supãrarea lui Gabi. ei se îndoapã cu toate bunurile. Aºa trebuie sã fie ºi acolo. Eu ºtiu cum trãiesc alþii. cã totul trebuie fãcut cinstit. iar bãtrânul se mândrea cu el.Borºa. cu toate cã Gabi îºi stima ºi iubea tatãl. κi amintea de certurile lor. Din scrisorile ce veneau de departe de peste ocean. necinstiþi. îi spunea mezinul. încãpãþânat ºi nu dorea sã-l asculte. Totul se termina cu cearta.Gabi nu era din aceºtia. Era bãiat cu cinste. unde nimeni nu ºtia ce va fi ºi de unde nimeni nu se întoarse. cãci de nu ai cuvânt nimeni nu te stimeazã. la petreceri. . Numai hoþii ºi cei rãi. când dansau ºi se învârteau în horã. grijei ºi iubirei ei faþã de el. cã avea o afacere acolo. Bogãþia se fãcea cu trudã. Ca sã faci aºa o gospodãrie. sã aibã parte de nopþi nedormite. îºi aducea aminte de poznele pe care le fãcea. toþi îl ºtiau de om de cuvânt. trebuia s-o lase singurã. zbârcitã. frumoasã ºi veselã. . pe vârful Arºiþei.

cu cãruþa pânã acasã. sunt lucrãtori buni ºi-mi cinstesc neamul. unde dormeau pãrinþii ºi buneii lui ºi l-au înmormântat. poate aºa-i soarta mea. L-au adus de acolo. de pajiºtele verzi. el se uita cu ultimele priviri în ochii ei. numai în munþi rãsunau lin ºi dulce tãlãncile oilor ºi vitelor. am avut cu ea ani buni ºi ne-am împãcat de minune. Telefonul a zbârnâit prelung. Într-o dimineaþã s-a ridicat de pe pat ºi s-a dus cu Ileana pe vârful Arºiþei. De jur împrejur era o tãcere ca în bisericã.. cãci aþipise. Am nepoþi ºi nepoate. la cimitirul din Rotundu. trezindu-l pe Gabi din amorþealã. De ce sã mã plâng? ªi Ileana e minunatã. S-a urcat mai sus pe un vârf de stâncã.. A coborât încet de pe stâncã la poalele ei ºi a cãzut pe iarba verde. Se vedeau brazii carel înconjurau ºi deasupra lui cerul era senin ºi un soare blând îl încãlzea. a rãsuflat greu ºi totul. tremurând din tot corpul. S-au strâns toate neamurile ºi vecinii de pe costiºe. Ileana a început sã strige. aºteptând ca Doris sã punã ceva pe masã. s-a dus sã-l caute. ªi lacrimile din nou se rostogoleau pe obrazul slãbit. care mi-a ros rinichii. poate sunt singur vinovat. a murit azi dimineaþã. schimba soarta lui. Nimeni ºi nimic în lume nu mai putea îndrepta ceva. Dupã pregãtirile de a face totul dupã legile locului ºi tradiþiile neamului din Mara-Mu. Îngrijoratã. De acolo.. Dar cine ºtia? Oare ei n-au bãut împreunã cu mine? ªi ei sunt teferi ºi zdraveni. se sfârºeºte viaþa mea. L-a gãsit lângã stâncã. dar am trei copii. sã cheme pe sora ei Vasilia. care se ridicau pe vârful Mãguri. s-a terminat. când Gabi. parcã ºi-ar fi cerut iertare pentru o viaþã întreagã ºi. tatãl tãu nu mai este. de sus. de turmele de oi ºi vite care pãºteau pe covorul verde.Iatã. toþi care l-au ºtiut din tinereþe ºi la bãtrâneþe. parcã mai dorea sã vadã vârfurile munþilor care înconjurau Borºa. toþi ajunºi la pâinea lor. Poate vii – 104 – . E drept.Dragul meu. obosit dupã o zi grea de lucru. cu mâinile la cap. La celãlalt capãt al telefonului s-a auzit plângând vocea mamei Ileana: . se întoarse târziu acasã. El nu ºtia cã sunt ultimele lui clipe. . numai eu plãtesc pentru asta ºi acum trebuie sã mã duc pe altã lume. Ileana îl aºtepta cu mâncarea lângã ºopronul de pe vârful Arºiþei ºi se mira de ce întârzie Gavrilã. luam cam des palinca aia.Gavrilã îºi ºtergea lacrimile. Vestea a venit în Sudbury spre searã. mi-am fãcut uneori de cap cu prietenii mei. pe bãrbatul ei Petru. Ea îi þinea capul pe mâini. de pe o stâncã. deodatã. se uita la Pietrosul care azi nu era învãluit în ceaþã. l-au dus la vale. Gavrilã se uita de jur împrejur.. bucurându-se de frumuseþea munþilor.

parcã ieri s-ar fi întâmplat. cu toate cã nu spunea nimic.. om în toatã puterea. dar eu ºtiam. carel rupsese de la vatra lor din Mara-Mu. El aºtepta acest sfârºit. κi aducea aminte cum tatãl nu vroia sã-l înþeleagã atunci. mai mult tãcea. mai bine tãcea. la cimitir. Gabi se gândea acum la mama. fãrã sã ºtie pentru ce ºi pentru cine trebuie sã trãiascã. stând lângã el. L-am pãrãsit atunci. în vârf de munte. poimâne îl vom duce la vale. cu durere în suflet...Draga mea Doris. ca ºi cum ar fi dat cu securea într-un brãduþ tinerel. încã tânãrã ºi în putere. liniºtit. . când s-a îmbolnãvit. de ce.Ce-i cu vagabondul tãu. ºtiind caracterul lui. El nu avea pe nimeni aici. de strãini. altora cu urã.Mamã. þinând receptorul. O sã te aºteptãm. Gabi stãtea în picioare lângã biroul sãu. cu toate cã Doris îi puse masa. Iartã-mã. El aºtepta acest sfârºit. cã anume eu. dar nu pot veni. încercam sã fug peste graniþã.. Acum îi pãrea rãu cã atunci îl supãra. de ce s-a dus aºa de tânãr. mândru ºi orgolios. mi-e greu sã-þi spun aceste cuvinte. rãmasã singurã în casa lor bãtrâneascã. era singur. când deseori între ei începea cearta. cu ochii plecaþi. O vedea acolo sus. mai izbitoare acum.. singurel. sus. am ºi eu o vinã în ceea ce s-a întâmplat. dar credea cã mama îl va mai þine în viaþã cu ierburile sale. demult. rãsãreau acum în minte. fãrã vreun rost al vieþii ºi îl chinuia gândul cã o pãrãsise ºi urmase alt drum al vieþii sale. sã-l înjoseascã. ci i le reteza. totul îi pãrea proaspãt. . Bãtrânul nu vroia sã-l asculte . Ar fi vrut sã – 105 – . încercând sã-i aline durerea ºi sã-l calmeze. mai ales când stãteam în puºcãrie. ºtiam cã suferã din cauza mea. suferea foarte mult. Iartãmã. dar ascunzând totul în sufletul sãu rãbdãtor. sã-i dea un pic de curaj în visurile sale.. . nu l-am ajutat.. dar nu pot. întrerupând tãcerea din casã. îl întrebau unii special ca sã-i facã rãu.. dimpotrivã. acolo. Nu mai avea nici poftã de mâncare. sã-l ajute. Ce-i de fãcut? gândea Gabi. nici nu mai dovedesc. ªi lacrimile l-au copleºit ºi pe Gabi. cu dispreþ faþã de el. tãcut. dar acum în faþa ochilor apãrea chipul lui blând. nu l-am susþinut. de neamuri. numai ei putea sã-ºi împãrtãºeascã durerea. sã lucreze. în cãsuþa pustie. deseori se enerva din cauza mea. numai ea era sprijinul lui. Doris stãtea alãturi. Orologiul bãtea minutele. întristat. Acele momente din trecut. Unora le rãspundea. . fiul lui fãcusem acest pas. Îi era ruºine faþã de toþi. cu aceiaºi ochi ca ºi ai lui. a scos Gabi cu greu cuvintele. caracter care nu suferea umilinþã. erau mai exagerate.ºi tu la Borºa. Doris. de prieteni. cu griji ºi nevoi. trãdasem þara. El ºtia cã tatãl sãu nu avea scãpare ºi totuºi vestea îl cutremurase. scrâºnind.Eh. mângâindui umãrul.

Dle Gabi.. urgenþã. alãturi de mama sa îndureratã. citind anunþurile lui Gabi din ziare. care luptau pentru binele ºi libertatea norodului ºi multe. maºini nu mai erau magnitofoanele.. cã nu lãsase totul ca sã plece în Mara-Mu. i-a telefonat: . cu care el executa toate lucrãrile. n-a mai gãsit camioneta. ca sã-i dea ultimul onor. despre haiducii din Mara-Mu. Gabi s-a dus la casa de câini ºi a cumpãrat patru dulãi. îi povestea despre Fãt-Frumos ºi Ileana Cosânzeana. Acolo. aceluia care i-a dat ºi lui viaþã. Într-o zi.. unde sã se îndrepte. aici. începând de dimineaþa aºteptând în bar ºi tot venind ºi întrebând când va fi gata camionul. despre Harap-Alb.. Nu putea prinde hoþii. la alt capãt de pãmânt. Au trecut apoi mulþi ani pânã Gabi a ajuns la mormântul tatãlui sãu. venind la lucru. ºi se zbãtea neºtiind ce sã facã.. Cumpãraþi-vã niºte câini buni ºi o sã scãpaþi de hoþi. Dar nu putea pleca. se adunaserã multe camioane. ªi-a mai luat – 106 – . sã-l ducã la vale pentru ultima oarã pe cel care a fost tatãl sãu. Când a fost asta? ªi acum era legat. Camioneta era folositã ºi la curãþatul zãpezii. au ocolit sistemul ºi au scos-o de pe teren. dar ziua nedormit. Aici. lângã rugul de lemne arzând. Cea mai bunã pazã sunt câinii. sãrmanul? Stãtea la pândã nopþi întregi. Zilele treceau cu durerea în suflet. A gãsit camioneta lui în alt orãºel.. în munþi.fie acolo. dar fãrã motor. care trebuiau reparate urgent ºi stãpânii lor îl presau. Dar cel mai rãu lucru erau hoþiile. în altã þarã. la Borºa. Gabi a anunþat în ziare. Mereu nervozitate. Lucrul în atelier nu era uºor. Mulþi dintre concurenþii lui doreau sã-l distrugã. Acest simþãmânt de vinã faþã de pãrintele sãu i-a rãmas pe toatã viaþa.. dar totul în zãdar. cãci automobilele staþionau pe terenul lui. multe altele. Uneori dormea în camionetã. Ce nu fãcea el. trebuia sã lucreze. Maºina dãdea alarmã.. dar hoþii erau ºi ei specialiºti. ultima îmbrãþiºare bãtrânului. Un patron. ºi iarna ºi vara stãruindu-se sã prindã hoþii. sã-ºi ia asupra sa ceva din grijile lor.. ªi mereu îl muncea gândul cã nu fãcuse ce trebuia. Îl invidiau ºi-i fãceau ºicane. în atelier. am avut ºi eu probleme ca dta. în mijlocul tuturor. Avea pagube. grabã. dar Gabi nu a plecat. când îl lua cu el la pãdure. dacã el le strica treburile. sã se ocupe cu aprovizionarea cu piese ºi materiale. aparatele de radio ºi alte obiecte de care el rãspundea. cãci avea în faþã montatã de Gabi o lamã specialã. s-a adresat poliþiei. Când Gabi venea dimineaþa la lucru gãsea cã în unele tiruri. sau pe vîrful Arºiþei. cãci trebuia sã cumpere ºi sã restituie lucrurile furate. chipul luminos din timpul copilãriei sale.

κi amintea cu duioºie de mama ºi de tatãl sãu. sã rãmânã acasã cu ei. frumoºi. Câinile lup era un prieten. Gabi uneori cãdea pe gânduri. care acolo. sãlbatici. care era departe de acest pãmânt ºi nu putea sã se bucure de nepoþica sa. se cãzneau sã trãiascã mai omeneºte în acele timpuri grele ale comuniºtilor care fãceau tot mai multe jertfe. care nu crezuse în el. Sãrmanul tatã s-a dus demult ºi nu a ajuns sã-ºi vadã feciorul care a învins toate greutãþile ºi a reuºit sã-ºi facã o viaþã mai bunã ºi sã fie un om vãzut ºi respectat. Viaþa a devenit normalã. Nu mai avea nici o problemã cu spargerile. dupã munþii cei înalþi. sã se ducã la minã la lucru. dar ei erau bucuroºi cãci erau legate de noua fiinþã. pe care o numise Ileana. bãtrânii. sfãtuindu-i sã-ºi schimbe viaþa grea din munþi. trimiþându-le dolari ºi alte daruri. aducând bucurie lor ºi bãtrânilor bunei. L-a costat cãþeluºul 1000 de dolari. care nu mai era în viaþã. face treburile – 107 – . mai devotat decât un om. vãzând cum creºtea fetiþa zdravãnã. în Borºa. Îl durea inima. rugându-l sã nu plece de acasã. care i-a plãcut. misterioºi îl muncea mereu. O numise aºa la dorinþa lui Gabi în numele mamei sale. Dar dorul dupã plaiul lui. ziua ca un mieluº. dar acum nu l-ar fi vândut nici cu 30000 de dolari. De atunci el nu a mai avut probleme cu hoþii.un cãþelus-lup. totul se liniºtise. Era al casei. noaptea nimeni nu ar fi intrat în ogradã. În familie era o mare bucurie. când mezinul are datoria sã-i îngrijeascã la bãtrâneþe ºi sã le închidã ochii. sora ºi fratele. sãnãtoasã. Lupuºorul a crescut ºi a devenit al patrulea membru al familiei Buju. Îi ajuta pe toþi. VII Doris a nãscut o fetiþã Lenuþa. Ce face mama Ileana? S-a sculat de dimineaþã. Chipurile celor dragi îi apãreau în faþa ochilor ºi uneori lacrimi grele îi brãzdau obrazul. cãci trecuse ºi el prin toate nevoile ei. Se ivise noi probleme. gândindu-se la viaþa lor. în faþa ochilor îi apãrea mama. dupã vechiul obicei din munþi.

Ileana Buju – 108 – .Familia lui Gabi Buju Mama.

P e t r e aB u j u Borsa.G a b i .I l e a n a . Mara-Mu Casa lui Gabi Buju Canada – 109 – .

. pe strada Luceafãrului nr 25. l-au alungat pe rege. sã aibã o soartã ca a lui.. sã munceascã greu cum a muncit el. Nu. mulge vãcuþa. sã aibã un cont la bancã.. l-au împuºcat pe Antonescu. De ce l-a luat soarta aºa devreme. Cum s-ar fi bucurat bãtrânii. Doamne? De ce nu ajuþi poporul românesc? De ce l-ai pedepsit aºa de crunt? Cu ce a greºit el. el vrea ca fiica lui sã fie asiguratã. acolo jos. cu pãrul deja însurit. ªi-au venit comuniºtii ºi în România. Gândurile nu-i dãdeau pace lui Gabi. O vede în faþa ochilor. l-ar fi bãgat iar la dubã comuniºtii. nu putea ieºi din Canada. al lui Ceauºescu. nimeni nu-ºi mai aduce aminte de ele. sã fie fericitã. de ce mor oamenii aºa de tineri? Nici pânã la sfârºitul vieþii lui.. sã nu fie torturatã. Nu l-a condus în ultimul drum împreunã cu mama sa. demult e îngropat în pãmântul rece la cimitirul Rotundu. a fost iarãºi o durere pentru mama Ileana. Gabi nu a putut sã vie. singurã în casa cândva plinã de copii. furate de ruºi. Doamne? Cã n-a pus mâna pe pãmânt strãin. când cresc ºi în fiecare zi întâlnesc ceva nou în viaþa lor. Bãtrânul nu mai este. nici acum nelãsându-l în pace. prea mult suferise. L-au înmormântat fãrã el. începând de la trei aniºori. dacã prin cãsuþa lor ar fi zburdat Lenuþa. bunicã? ce animal e ãsta? ºi multe altele ce întreabã copii. rãscroitã tot de ei. se gãteºte sã ducã vaca în munþi. El nu doreºte ca fiica lui. de râsete. fratele ºi celelalte neamuri. de þipete în timpul joacei lor. nu avea încã cetãþenie. mai ales noaptea. ponegrindu-l zeci de ani. singurã.. cu sora. Unde e dreptatea ta. nu mai e Bucovina. nu mai e o bucatã din Dobrogea. Nu vrea ca ea sã fie robul muncii aºa cum a fost el înainte de a veni în aceastã þarã atât de visatã. un om fãrã minte care îºi exploata propriul popor. nu vrea ca ea sã fie sãracã. Dar þara sa. Prea multã urã i-a adus regimul acela înfiorãtor. singuricã. sã trãiascã în mizerie. unde munca e preþuitã. rãmasã dupã moartea tatãlui sãu. Dar venea ziua ºi trebuia sã lucreze. a vrut sã-l întoarcã pe acel care a fost furat în 1940. de acele þinuturi româneºti. întrebând: dar ce e asta? Unde te duci. Ce se gândeºte mama acum? se întreabã Gabi. Prea fusese el umilit acolo. nu mai e Basarabia. România Mare? Azi e ciopârþitã. ar fi suferit din nou acele chinuri prin care a trecut atunci demult. micuþa Lenuþa. a bãut lapte ºi a mâncat o bucãþicã de colac fãcut cu mâna ei.gospodãriei.. care pânã la urmã a fost – 110 – ... a adus o gãleatã de apã de la izvorul de alãturi. când doi cãlãi ºi-au strâns mâinile ºi au împãrþit Europa ducând multe popoare în robie. departe de cãsuþa lui. dar ce putea face el? Dacã ar fi venit. în vârf de munþi.

aici lucrul îi plãcea mai mult ºi avea ºi timp liber pentru fetiþã. care fugiserã de regimul comunist din þarã. Fiecare venise încoace cum a reuºit sã scape. Gabi se bucura cã are cu cine vorbi româneºte. Ca funcþionar social trebuia sã aibã grijã de copii rãmaºi pe drumuri. guvernul îi va elibera jumãtate din aceastã sumã. Avea o mare responsabilitate.. sã treacã graniþa. va avea ceva la bãtrâneþe. care se ocupau cu plasarea copiilor în internate sau la pãrinþii adoptivi. pentru Ileana. Terminase ºcoala publicã de 13 clase. Gabi ºi Doris au fãcut acest lucru. care-i vor asigura învãþãtura de patru ani la universitate. Bãtrânul era trecut prin multe. atunci Ileana ar fi primit 200000 de dolari. sperând ca ea sã fie avocatã. sau lãsaþi în voia soartei de pãrinþii beþivani sau narcomani. va ajunge într-o þarã capitalistã ºi. . în Canada. Vladimir Spânu era celibatar. cãci legile erau aspre ºi drepturile omului comuniºti le încãlcau în picioare. Aici. Prima oarã când a – 111 – . Lucrase vreo trei ani pânã la naºterea Lenuþei. dacã se va stãrui. Fiecare fugea cu speranþa cã va reuºi sã treacã graniþa. Doris lucra la magazinul unde mama ei era menagerã. Când se uita la ea. dragã. cu procuratura ºi judecãtoria. Avea un frate la Sibiu ºi niºte surori în Basarabia.. Gabi se bucura nespus ºi era foarte mândru. cãci avocatura este o specialitate nobilã. Eu aº vrea sã fie o avocatã bunã.pedepsit de Dumnezeu ºi pentru religia interzisã ºi pentru bisericile distruse. Doris dupã naºtere se fãcuse ºi mai tânãrã ºi mai frumoasã.Doris. apoi doi ani de colegiu ºi 4 ani de universitate la Sudbury. pentru toate relele. mulþi nimereau în puºcãrie. Ei puneau pe contul Lenuþei în fiecare an câte 10000 de dolari. era o lege specialã pentru copii nou nãscuþi. noi lucrãm. nu se însurase niciodatã. care-i þinea în furci pe cetãþenii sãi. Mulþi dintre pensionari erau nevoiþi sã lucreze în continuare ca sã poatã trãi mai bine. în Sudbury. când se plimbau pe strãzi sau ieºeau undeva împreunã ºi toþi o admirau. Acum lucra în magazin. Mai erau ºi alþi români aici. poate era bolnav. Dacã pãrinþii depuneau 30000 de dolari la guvernul federal pe timp de 18 ani pânã la majoratul fetiþei. facem totul pentru viitorul fiicei noastre. Primul român întâlnit de Gabi în Sudbury a fost un bãtrânel de vreo 60 de ani. Un lucru greu de înfãptuit. apoi a trecut la magazin ca menager. unde munca era mai liniºtitã ºi fãrã mare responsabilitate. Dacã nu va dori sã studieze. Dar aceastã depunere trebuia sã fie fãcutã numai într-o sãptãmânã dupã naºterea copilului. cãpãtase profesia de funcþionar social (social Worker). era legatã cu organele de stat. nu va rãmâne cu pensia mizerabilã pe care o câºtigai sub conducerea comunistã.

întreba Gabi. Eu sunt tot din neamul Timiº. nu-i prea doare dupã mine. cãutând scrumiera. . povestea bãtrânul lui Gabi. Ehe! Dacã ai ºti câte crime ºi jafuri au fãcut sovieticii acolo? ªi azi oamenii nu pot uita. unde veneau copii sã joace. povestea la toþi cã e nepotul lui. care nu discuta cu tine. care înfãþiºa un militar român. spunea bãtrânul Vic. când minte. atunci bãtrânul tãcea. spunea el. ºi avea decoraþii la piept. am plecat cu el peste graniþã. . dar îmi dai înapoi 15. tânãr. cu pãrul bine albit. El se mândrea cu Gabi. Gabi se deprinse cu el. Eram atunci ofiþer de jandarmi. . i-a spus Vladimir Spânu. nu se îmbrãca curat. . trãia de azi pe mâine. uneori îi rãspundea: . nu-þi rãspundea la vorbã. Bãtrânul tãcea. carei ºedea foarte bine.venit în casa bãtrânului. Gabi nu ºtia când spune adevãrul. uneori era bun la vorbã. ºi restaurantul. altãdatã se înfuria. sau schimba vorba. tot nepot îmi eºti. ªi-a cumpãrat o casã. . parcã îl muºca strechea.. Odatã Gabi i-a cerut cu împrumut 10 dolari. A venit în Canada. doar îmi eºti nepot. îi spunea lui Gabi. s-a aranjat aici la o minã ºi a lucrat pânã la pensie. Era un om ciudat. Gabi credea uneori. înalt. Eram la slujbã la el. Gabi a vãzut un portret.. Mic de staturã. În bodegã avea ºi o masã cu biliard. alteori nu. Era foarte zgârcit. ochi mici ºi zbârcituri împrejurul lor. a deschis o benzinãrie cu douã pompe ºi trãia tot economisind banii pentru bãtrâneþea de care nu scapã nimeni. . ºi casa... cafea ºi unde mai veneau ºi cei ce mã cunoºteau sã mai stãm la taifas.. în garda de pazã regalã. aveam un mic restaurant cu mâncãri reci. el ºtia multe ºi putea – 112 – .E regele Mihai.Lasã cã nu te voi obijdui.Tu eºti nepotul meu.. devenea tãcut.Locuiam în casa pe Lorne street. .Dar de ce l-au alungat. Neamurile mele din România ºi Basarabia nu prea vor sã ºtie de mine. poate chiar suntem rude îndepãrtate.. la suflet. cãci sunt bãtrân ºi n-am pe nimeni. cu þigãri. dta trebuie sã mã ajuþi sã mã ridic ºi eu. ºi niºte bani cã de. venea uneori sã asculte istorii din viaþa regelui. cu un pas înapoi. . Vecinii îl numeau nebunul Vic (Crazy Vic). Când l-au alungat ruºii din þarã. le dãdea cu 25 cenþi ora.. o picturã mare. îþi voi lãsa prin testament totul.Pãi.Dacã suntem neamuri.Tu trebuie sã mã ajuþi. nu mai era ofiþerul ãla care stãtea lângã rege. pepsi. în uniformã militarã. în toatã România era armata sovieticã..Îþi dau pe o sãptãmânã.. Dar trebuie sã mã ajuþi. ca sã stingã bicsul de la þigarã.. pãzindul la o ceremonie. Îmi scriu rar de tot. frumos.

Îl ajuta ºi el cu ce putea. sã plãteascã numai ce îi spunea el. tu mã ajuþi. dar Gabi era singur la lucru ºi nu a putut pleca la el. Îi spunea: . Gabi îl ajuta. cãci comuniºtii români cer 25000 de dolari ca sã-i dea drumul cuiva de acolo. te las în casã cu 300 de dolari.Gabi. primea banii de la chiriaºi. cãci începuse ploile ºi se distrugea totul pânã jos. dar nu umbla iarna cu ea. . Au gãsit o murdãrie de s- – 113 – . Cu o sãptãmânã înainte bãtrânul i-a sunat la atelier. Era prea zgârcit ca sã facã acest lucru. îi depunea la bancã pe numele lui Vic. nu se gândea cã moartea e alãturi ºi banii nu au nici un rost.Dragã Vic. sã-i cumpere ba pâine. Când s-a pornit sã facã acoperiºul. aºa cã nu avea nici un rost sã se mute la el. sã te ajute. pierdea timpul cu el. Bãtrânul Vic avea la bancã 400000 de dolari canadieni. Vic s-a apucat în 1984 sã mai facã un etaj cu încã douã apartamente. Gabi îl ajuta. Peste un timp se îmbolnãvise grav ºi îl chemã sã-l roage sã se uite dupã restaurantul lui. îi vopsea. Casa lui Vladimir Spânu avea douã nivele. Gabi mai supraveghea ºi casa lui. Îi fãcuse un document ca Gabi sã poate lua singur banii ca sã-i plãteascã serviciile comunale. la spitalul central. cãci se certase cu ei. În iarna urmãtoare s-a îmbolnãvit. sã facã ordine în casa lui Vic ºi la restaurant. ba altceva. Dupã înmormântare s-a dus cu un prieten român. Îi plãtea pentru mâncare. se îngrijea de toate. A murit în 1989. adã-þi o nepoatã sau altã rudã din România sã se uite dupã tine. sã nu-i spargã cineva geamurile. Stãtea la spital. Lãsându-l cu casa neterminatã. Avea cheile. Vic nu-i plãtea nici benzina. doar îmi eºti neam. vin-o la mine sã trãieºti! cerându-i 600 de dolari pe lunã. Gabi pierdea mult timp cu el ºi nãdãjduia cã-l va face moºtenitor cum îi fãgãduise. Alexandru Titoc. Avea bãtrânul Vic ºi maºinã. Apoi i-au sunat de la spital cã Vic a murit. pe care din când în când le închiria dacã gãsea clienþi. rãspundea el.Nu pot. dar lui Gabi îi era ruºine sã spunã cã face ºi alte cheltuieli. lucrãtorii l-au pãrãsit. La cimitir a semnat un cec de 16000 de dolari pentru o cruce mare de piatrã pe mormântul lui Vic. când mai rupea niþel timp. dar apoi i-a zis: .Mãi Gabi. Dar Gabi stãtea la socru sãu pe gratis. Gabi i-a fãcut înmormântarea din banii sãi. cãci bãtrânul nu mai ieºea din spital. la etajul doi avea douã apartamente. L-a rugat pe Gabi sã-l ajute s-o termine. sã nu-l fure. Lui Gabi îi era milã de el. . îi mai fãcea unele reparaþii mãrunte ºi alte servicii. era bolnav.povesti ore întregi. considerând cã ei îi luase prea mult. Îl suna la telefon sã-l ajute.

împreunã cu regele Mihai. Gabi a înþeles cã bãtrânului îi lipsea o doagã. Agenþia lui l-au întrebat pe Gabi: . Doctorii i-au spus cã ficatul lui Vic era ars de bãuturã. ar fi împãrþit moºtenirea între ei. dar nu puteþi primi moºtenirea.. Peste un timp avocatul bãtrânului i-a spus ºi i-a arãtat un testament în care era scris ca Vic îi lase lui tot ce îi fãgãduise.. Vic dormise în ultimul timp într-o cãmãruþã în spatele restaurantului. El îi va ajuta ºi vor împãrþi banii. apoi a dat-o în chirie câºtigând ceva dolari. Casa l-a costat 135000 de dolari. Gabi nu ºtia legile din Canada. cãci testamentul nu a fost fãcut la notar. O lunã întreagã au cãutat ºi au gãsit un testament. i-aº fi fãcut un monument de aur. Bãtrânul avea hârtii multe chiar din 1948. cu pãrere de rãu. altfel gãsea uºor doi martori. Avocatul lui Gabi i-a spus: . s-au luat de la bancã cei 400000 de dolari. Gabi a cumpãrat casa lui Vic. toþi ºtiau cã el e nepotul lui ºi avea dreptul sã fie primul client la licitaþie. Doris n-a dorit sã trãiascã în ea ºi Gabi a vândut-o cu 159000 de – 114 – . Cãmãruþa era plinã de fotografii pornografice. unde era o mizerie straºnicã. Nimeni nu a câºtigat moºtenirea. murdãrie peste tot. eu am avocatul meu.. Guvernul a scos casa lui Vic la licitaþie. Gabi a scris în România rudelor lui Vic. Vãzând toate astea. de când plecase din România. Împreunã cu Alexandru au cãutat prin casa lui Vic acel testament pe numele lui Gabi.. Gabi a reparat casa lui Vic. nu-þi bãga nasul în treburile noastre. .Dacã ºtiam cã statul va lua totul. care se va ocupa de asta. Damigene de vin.. Dupã 6 luni guvernul din Ontario a luat toatã moºtenirea. Nici avocatul lui Vic nu poate primi nimic cãci data testamentului lui e mai veche decât pe al d-tale. Aveam dreptul. statul a pus mâna pe toate. din cauza zgârceniei lui ºi a neamurilor din România. cerând cheile de la casa lui Vic.. Nepoata lui Vic din România. Aºa sunt legile în Canada.Dnule Gabi... doar aveam procura de la el. Dar o nepoatã i-a rãspuns: Dta nu eºti nepotul lui Vic. poþi câºtiga. Aºa s-a pierdut moºtenirea lui Vic. Dacã l-ar fi ascultat pe Gabi. fiindcã era prea zgârcitã ºi a pierdut totul. statuete de femei goale din plastic. o doctoriþã.au speriat. poate ele ar putea primi moºtenirea. n-a acceptat ca Gabi sã împartã cu ea moºtenirea. Dacã ai doi martori. îi spunea Gabi lui Alexandru.De ce ai plãtit din banii lui Vic 16000 de dolari pentru cruce? Gabi le-a arãtat procura prin care era însãrcinat de bãtrân sã plãteascã în numele lui toate cheltuielile.

care trebuiau reparate. Gabi. mai exact din Basarabia. Apel primit la redacþie din partea AVCR-VRAR. Gabi se mai potolise. tel. . îi zicea Doris. O viaþã mai normalã.dolari. izbãvindu-se de griji.: 751476 CÃTRE ROMÂNII DE PRETUTINDENI DRAGI ROMÂNI. El citea ziarul românesc.Vinde-o. Au început-o în aprilie ºi au terminat-o în ºapte luni cu nervi ºi supãrãri. L-a citit odatã. VIII Gabi stãtea pe scaun lângã biroul sãu ºi citea ziarele aduse de poºtaº dimineaþa. pentru care se cheltuiau din nou bani. Casa au construit-o fãrã sã ia un cent de la bancã. trãia pentru sine ºi familia sa. AVCR-VRAR se adreseazã dvs. Chiºinãu. nu mai lucra ca înainte. îl ºtiuse pe Vic ºi se temea de casa lui. în Basarabia româneascã. – 115 – . atenþia i-a fost atrasã de un anunþ. str. sã facã o casã frumoasã de cinci sute de mii de dolari. dar apãruse o lege nouã. Gabi avea pierderi. iar chiriaºii au azi mai mari drepturi decât noi. casa asta nu aduce profit. Doris nu vroia sã se mute în ea. „Clipa”. cu rugãmintea de a fi ajutaþi de a înfiinþa un muzeu al represiilor regimului comunist sovietic în oraºul Chiºinãu. Asociaþia victimelor regimului comunist ºi a veteranilor de rãzboi ºi Armatei Române din Republica Moldova. liniºtitã. ºi. soacra lea dat 60000 de dolari. Cu banii proprii ºi cei luaþi din contul atelierului au reuºit s-o termine. aveau casa lor ºi viaþa a luat un alt curs. Iorga nr. stãruindu-se s-o facã cât mai repede. visurile lui se împlinise acum. rãsfoindu-l. Acum erau stãpâni. Dar nici nu era nevoie. Slãbise mult ºi Doris se enerva din cauza asta.1944. apoi a doua oarã. Unii chiriaºi lãsau în urma lor distrugeri destul de însemnate. la altul se stricase puntea din spate ºi era mult de lucru. În atelier erau douã camioane la reparaþie. 8 Chiºinãu . Gabi a vândut casa asta ºi a început sã construiascã o casã pentru familia sa. care favoriza chiriaºii ºi afacerea a devenit nerentabilã. la unul trebuia schimbat radiatorul. de la Chiºinãu. Erau ani când nu se gãseau chiriaºi. ocupatã de sovietici în 1940. Ziua se ducea la atelier. Gabi dormea câteva ore pe zi. Moldova. Aducea un oarecare profit. Era un apel din R.

18 Tel: 751476 Gabi a pus ziarul pe masã ºi gândurile i s-au îndreptat spre MaraMu. . unii aruncaþi în închisori ºi lagãre de exterminare. se uita mereu la muntele Pietrosul. Mai greu e pentru acei ce nu cunosc limba englezã. alþii deportaþi la Nordul Siberiei reci. sã ne rusifice. despre acea þarã unde Gabi reuºise cu afacerile ºi devenise un om înstãrit. Oare puþini viseazã aºa ceva în copilãrie.Acest muzeu va fi muzeul tragicelor amintiri ale românilor din Basarabia. sã mai asculte ce povesteºte unul ºi altul. acest muzeu va fi ca o rezistenþã a românilor din Basarabia împotriva duºmanilor noºtri. care vor sã ne alunge de pe pãmântul nostru.Ce sã spun? vorbea Gabi. . Cândva ei râdeau de visurile lui de a pãrãsi þara ºi a ajunge în alte locuri spre a deveni bogat ºi fericit.Gabi. pânã mai cunoºti oamenii ºi limba. Trebuie s-o înveþi ºi s-o ºtii. trebuie sã fii cinstit. ajutaþi-ne! Cu stimã ºi speranþã Preºedintele AVRC-VRAR Vadim Pirogan 12 septembrie 2001 Chiºinãu. dar ºi despre nevoile pe care le au cu toþii. când visurile se risipesc ca niºte clãbuci de sãpun? Azi mulþi români se strãduiesc sã ajungã acolo. Acolo chiulangii. sã stea împreunã. cãci doreau sã se vadã. La putere sunt aceiaºi comuniºti. aducând pe oameni la disperare ºi sãrãcie. Vroiau sã mai afle veºti despre Canada. ia mai spune cum trãiesc acolo oamenii? l-a întrebat moº Petrea. de unde puþini s-au mai întors acasã.. Ultima oarã au fost la Mara-Mu cu toþii. Sute de mii de români au fost alungaþi de pe pãmântul Basarabiei. un adevãr pentru noile generaþii care trebuie sã ºtie adevãrul ascuns cu atâta grijã de cozile de topor ºi de veneticii sosiþi pe pãmânturile noastre. numai cã acum se numesc „democraþi”. distrug ºi vând totul. 2051 Str. sã înceapã o viaþã nouã. mult. despre bucuriile fiecãruia. – 116 – . cu Doris ºi fetiþa Ileana. 32/2. Azi. leneºii nu au trecere. A fost o mare bucurie pentru toþi. Acest muzeu va fi un învãþãmânt. Apoi te deprinzi. Români de acelaºi sânge ºi lege. când veneticii vor sã ne distrugã limba românã. ca sã te stimeze oamenii. ap. E greu de la început ca ºi oriunde.. Acolo trebuie sã lucrezi ºi. Dacã vrei sã ai ceva. ªi în loc sã facã ceva bun în þarã. Ce mai face mama Ileana? N-am vãzut-o de doi ani. Ion Pelivan. pânã la maturitate. o demascare a minciunii. sã ne lipseascã de istoria românilor. cãci aici nu mai poþi rezista. Lui Doris i-au plãcut munþii Borºei.

mare. Gabi ºtia prea bine. un bucovinean din Cernãuþi refugiat în Mara-Mu. care dorea sã înveþe sã conducã tractorul. Ea era deprinsã cu toate comoditãþile din Sudbury ºi îi era greu sã se acomodeze aici. când învãþa el. îºi aminteau de anii copilãriei ºi tinereþii. rusul care amãgise o lume întreagã cu recordurile lui. trecea din braþe în braþe. A luat din nou ziarul „Clipa” ºi a recitit din nou anunþul. cãci ºtiau de informatori ºi trãdãtori care pentru o ciorbã îºi – 117 – . avea vreo 10 ari de pãmânt... cã aºa au fost învãþaþi o viaþã întreagã sã facã lucrul de mântuialã. care o primeau cu sufletul deschis peste tot unde pãºea pragul. dar prietenul lui. care supraveghea lucrãrile ºi fãcea toate schimbãrile necesare.. se gãseau din acei ce ciuleau urechile ºi îi denunþau pe cei care îºi mai aminteau cu durere de România-Mare. Basarabia? ªtia din istorie cã acest pãmânt a fost ocupat de ruºi în 1940. era interzis sã spui adevãrul despre raptul Basarabiei ºi Bucovinei. când el a venit prima oarã dupã atâþia ani de despãrþire. Oare nu ei îi vânau pe sãrmanii basarabeni ºi bucovineni ºi-i aduceau la post sã fie predaþi în þara „fericirii”. În Borºa se oprise în casa lui construitã cu câþiva ani în urmã. de unde fugeau mulþi cu riscul vieþii. castraveþi sau fasole. fiecare dorea s-o mângâie. κi aducea aminte cum fugise de acolo. Gabi cumpãrase pentru ea un abecedar ºi se stãruia s-o înveþe sã vorbeascã româneºte. El respira cu nesaþ aerul plaiului sãu ºi uneori umbre de regret îi încreþeau fruntea. Casa era frumoasã. dupã metoda lui Stahanov. când cineva vorbea despre aceste provincii româneºti. povestind câte ceva de li se ridica pãrul mãciucã oamenilor despre pãmântul veºnic îngheþat care se numea Siberia ºi unde au fost duºi mulþi din ei. Râdeau cum Gabi rãsturnase tractorul la Cernavodã.. s-o dezmierde....care se înãlþa în ceaþã spre ceruri. un usturoi. Fetiþa. din munþii Borºei. cãci românul nostru nu poate trãi fãrã sã punã o ceapã. aºteptând ca mecanicii sã termine lucrul ºi sã se ducã ºi el acasã. sã vorbeascã cu toþi. când meºterii îºi luase banii. asta le spunea în tainã profesorul de istorie. Petru... trãise doar în România pânã a fugit în Canada ºi le ºtia nãravurile. Dar ca întotdeauna. Întâlnindu-se cu prietenii.unde plecase sã câºtige porumb pentru gospodãrie. era bucuros sã-i vadã. Atunci. Ba mai mult. Se gãseau din cei fugiþi de acolo. Lenuþa. Dar toate neajunsurile au apãrut pe urmã. de nãzbâtiile lor. Gabi stãtea la birou. urmãrit de poliþie. care vorbeau numai în patru ochi. ªi nu el era vinovatul. Cine erau comuniºtii. cum îi pupau la fund pe sovietici ºi tremurau în faþa lor. lucrãtorii educaþi de comuniºti fãceau ºi greºeli ºi mai lucrau prost. El mergea pe la neamuri. Casa se construia cu ajutorul surorei sale Ileana. parcã nu erau româneºti. I-au plãcut ºi oamenii de aici.

Dar mama Ileana nu vroia sã-ºi pãrãseascã munþii. cãci toatã viaþa ei a muncit din greu.. cum o numeau cei din munþi. care strâng banii pentru ei. Cã voia sã fie liber. mama ºi sora sa. Se uita la anunþul din ziar. Acum. . spunea moº Petrea.. condusã de rege.. pânã i-a ridicat pe toþi. . sã mai trãiascã ºi pentru ea. fratele lui Gavrilã. spunea el lui moº Petrea ºi altora acolo în Borºa. sã mai lase munca cea grea din munþi. iar ei vin la putere ºi îºi fac de cap.Bine. Gabi scãpase de acei criminali ca prin urechile acului ºi reuºise sã ajungã într-o þarã liberã. mai ales acum. înconjurate de acei comuniºti. cerºesc ajutoare. când l-au adus pe Carol cel loial. avem parlament. îºi amintea de multe lucruri din viaþa lui. rãspundea Gabi. unde omul era preþuit la justa lui valoare. Când a venit la Bucureºti prima oarã. Lui Petrea i-a cumpãrat un tractor sã umble prin munþi. care sã-i þinã în frâu. ar dori sã aibã un rege. fãrã comuniºti. A rugat-o pe mama sã treacã cu traiul în casa lui din Rotundu.De ce ne trebuie nouã rege? Avem republicã. Apoi a dãruit-o surorei sale iubite. aºa-i nãravul – 118 – . ..Nu cred cã poporul. care se gândesc numai sã se pricopseascã. ce o sã facã ele.. κi amintea de bãtãile la securitate. Sãrmana Basarabie ºi Bucovinã! Veselã grãdinã. mai bine zis conducãtorii. de chinurile prin care trecuse ºi pentru ce.. ca sã trãiascã ºi ea mai uºor.. cã anii se duc ºi vine bãtrâneþea. Noi îi votãm. Nu are bãieþi.Numai regele ar putea face ceva bun în România. dar regele e bãtrân. dar nu au banii necesari. .Poate ar fi bine sã aducem un nou prinþ din Germania sau din altã þarã. Oare puþini îºi fac de cap. Din Canada el îºi ajuta neamurile. . ºi-a cumpãrat o „Dacie” nouã ºi a venit cu ea la Borºa. dacã ar fi la putere. sã-ºi aducã sie ºi oamenilor lemne ºi producte ºi sã mai câºtige un ban. stând la birou. rãspundea moº Petrea. aºa cum fusese ea întreagã cândva. Mamei Ileana ia dãruit haine ºi bani. dar cine se uitã la popor? Mai ales la poporul nostru care nu-i unit ºi nici nu va fi.Regele nu va fi înconjurat de atâþia lingãi. de parcã le-ar fi trãit ieri. þara fagului. tatãl lui Gabi. care ºtiu sã facã totul pentru ei? . Poporul ar vrea. ea nu putea trãi fãrã ei. numai fete. Cine o sã-i ajute? Cine o sã-i creadã? Poate sunt niºte afaceriºti.trãdau neamul la securitate. miniºtri.. sã aibã ºi ea o bucurie în viaþã. când comuniºtii au devenit „democraþi” ºi furã de rup. la apelul unor oameni care vor sã facã ceva pentru pãmântul lor. îºi iubea þara sa România. care nu ajung unde trebuie? Gabi. Aºa cum a fost în timpurile vechi. în adâncul sufletului sãu. sã se cãpãtuiascã cu ceva.

Aº vrea sã-i ajut. . Lupu era un câine foarte cuminte ºi inteligent. Ieºi din atelier. Vor sã facã acolo un muzeu românesc. . nimeni nu le mai fãcea neplãceri.Am avut mai puþin de lucru. lãsau maºinile. Totuºi.Azi am citit un anunþ în „Clipa” . Afarã a început sã plouã. acolo oamenii se aflã sub comuniºtii ruºi care îºi bat joc de ei. Lenuþa era o fetiþã plinuþã. . peste tot republici democrate sau cu demagogi la conducere.Ce te gândeºti? l-a întrebat Doris. .. . trebuie reglat diferenþialul.. Lenuþa s-a cãþãrat pe genunchii tatãlui ºi nu-i dãdea voie sã mãnânce. i-a spus ea. S-a dus în atelier ºi a reglat diferenþialul. Gabi a pus maºina în faþa garajului ºi l-a mângâiat pe Lupu. Gabi o iubea mult. Gabi se gândea mereu la acel anunþ din Basarabia. i-a spus Doris. Noaptea nu intra nimeni în curte. Nici în alte þãri nu mai sunt regi. care a vãzut camioneta ºi ºtia cã a venit stãpânul. îi exploateazã. Lucrul acesta îl fãcea mai des Gabi. se urcã în camioneta sa ºi dãdu drumul motorului. Lupu. eu ºtiu ce înseamnã sãrãcia. el nu mai avea probleme. Gabi s-a ridicat de la birou. în curte în paza lui. E greu la ei. Dupã asta ºi-a spãlat mâinile ºi a spus mecanicului: . se mai ocupa de el. Devenise ca un membru al familiei Buju. o cam rãsfãþau ºi el ºi Doris. cãci aveau douã. dar nu cred cã cineva în afarã de rege ar putea înlãtura corupþia care macinã România. .Tu i-ai ajuta pe toþi. Prindea totul din zbor. cãci în cursul anilor cãpãtase o mare experienþã. când Gabi mai avea timp. Ziua Lupu era blând ca un mieluþ. unde din curte lãtra câinele lup.Am demontat agregatul. a lucrat Steeve ieri pânã seara târziu. aºa niciodatã nu vom strânge bani. . se juca cu Lenuþa. în jurul regelui nu ar fi atâþia lingãi ºi hoþi.Vezi. Doris era la bucãtãrie. vrea sã-i distrugã pe românii de acolo. cãci intrase mecanicul Andrei. care fãcea din el tot ce vroia. – 119 – .lui. De când era Lupu. Moscova se amestecã în toate. foarte vioaie.Eu mã duc acasã.Aºa-i. . Doris. replica moºul. îi rusificã.Ai venit azi mai devreme. S-au aºezat la masã. Opri maºina lângã casa sa. un anunþ din Basarabia româneascã.

birocratã ºi reacþionarã. înþelegând cu greu de ce românul ºi România a ajuns la o aºa sãrãcie. nici Basarabia. a încheiat Gabi. Poporul reprezintã bogãþia sau sãrãcia în þarã. Acolo nu va fi niciodatã democraþie. azi nu v-aº fi scris din Canada. viitorul. dar sunt asigurat. care lãcrimez de ce þara mea e atât de sãracã ºi lipsitã de drepturile omului faþã de alte þãri ºi alte naþiuni. cãci ei ºtiu cã în Rusia niciodatã nu va fi o viaþã bunã. nici Bucovina. fãrã educaþie ºi culturã nu se poate fãuri. Poporul e condus de minciunã ºi cu forþa. vã doresc succes ºi multã sãnãtate. Cehoslovacia ºi Þãrile Baltice etc. care ar fi ajuns la o viaþã mai bunã.. Nu sunt tare bogat. Rusul e deprins cu biciul ºi zãhãrelul. Aºa sunt ei hrãpãreþi ºi agresivi. nici insulele Curile. capabilã. sã aibã pe toatã viaþa imunitate? Numai în Rusia cea sãlbaticã. nimic nu au întors. Gabi s-a aºezat la birou ºi. nici Lvovul. eu ºi familia mea. au trecut 50 de ani de la rãzboi. care suferã de sãrãcie. care a fost a Cehoslovaciei.. nu este civilizaþie ºi progres. nu înþeleg cum în 1989 puterea a rãmas în mâna aceloraºi conducãtori ºi în România ºi în Moldova. Cine sunt eu? Un român. Nu vor. Trebuie sã ajut Basarabia. care nu mai vor sã se întoarcã acasã.. ca ei sã trãiascã mai bine... E pãmânt de al nostru. Deocamdatã el nu e luminat. Unde ai vãzut conducãtori care au furat bine.. Uite. nici Ucraina Subcarpaticã. Aº dori sã vã vãd trãind omeneºte. dar totul depinde de cei ce vã conduc. de el depinde totul. liberã. Mã întorc la anunþul din ziar ºi vã felicit cu gândul nobil de a face un muzeu pentru cei chinuiþi de regimul totalitar comunist – 120 – . nu se uitã nici la poporul lor. cãci existã ele sau nu. ci rãmâneam în România. cãci conducãtorii ei se gândesc numai sã acapareze pãmânt strãin. Puterea în lumea civilizatã este în mâna poporului. sã nu înceapã viaþa de la zero cum am fãcut-o eu. care ar face mai multe lucruri bune cã are din ce ºi cu cine. nu e conºtient ºi îºi alege o conducere ostilã. existã ziua de mâine. Istoria ºi adevãrul trebuie sã-l ºtie ºi sã le înveþe toþi. luând o foaie de hârtie. cum au fost Ungaria ºi Polonia. într-o Românie Mare. Nici Koenigsbergul. Aºa a fost la ei întotdeauna. au demonstrat curaj ºi înþelepciune. Dacã regele Mihai nu ar fi fost alungat de sovietici ºi comuniºti. a început sã scrie: Stimaþi români! Citind apelul din Lumea Liberã de la 30 noiembrie 2001.Ei nu pot scãpa de venetici. E greu sã auzi glasul celor ce se aflã în lumea asta. De aceea ele sunt la coada þãrilor care vau dat exemplu. dar pãmânturile strãine nu le-au întors...

Poate s-a rãzgândit. Copii lor erau harnici ºi lucrau deja. Gabi Buju vrea sã vã ajute cu cât voi putea. îmi curgeau lacrimile. dacã KGBul controleazã corespondenþa Moldovei. Cred cã sunteþi oameni serioºi. sosiþi din România pentru rezolvarea unor probleme cu biserica catolicã din Canada.Vreau sã vorbesc cu Vadim Pirogan. . Era ºi el din Borºa. IX Într-o dimineaþã Gabi s-a trezit cu musafiri. Acum copii erau mari ºi lucrau deja.Eu sunt Gaby Buju din Canada. Unsprezece ani în urmã Gheorghe Steþcu se stabilise în Toronto. se mira de succesul lui. aº vrea sã ºtiu de câþi bani aveþi nevoie. de reuºita – 121 – . de construcþia atelierului. aºa eram de emoþionat. Nu mai credeam în el. Nu mai puteam vorbi. dar pe urmã mi-am dat seama.ºi sã vã ajute Dumnezeu ºi cei care gândesc ca mine. M-am hotãrât sã-i rãspund.. care jertveºte 1000 de dolari? Poate glumeºte? Au trecut trei sãptãmâni. i-am rãspuns. Mi-a trimis 1100 de dolari. Am citit scrisoarea cu atenþie. ªi-a adus aici soþia cu doi copii încã ºcolari. Gheorghe Steþcu s-a întâlnit cu Gabi prima oarã. Gheorghe Steþcu trãia bine. în Canada. Dar Gheorghe Steþcu s-a descurcat destul de bine. ºtia aceastã specialitate. ca refugiat. avea lucru permanent. inclusiv o sutã pentru mine. când în Canada era ºi este greu de a te aranja la lucru. în ianuarie 2002. plecând din þarã la o aºa vârstã de 40 de ani. ªi încã ce musafiri? Au venit la el Gheorghe Steþcu ºi cu doi preoþi catolici. Cine e acest român. Sã ºtiþi. când acesta venise din România.. Dupã vreo douã sãptãmâni Gaby mi-a sunat din Canada: . Soþia îºi gãsise ºi ea de lucru.. credeam cã-mi scrie o femeie. am fost uimit. Gabi îl ºtia pe Gheorghe Steþcu de mai mulþi ani. el a rãmas aºa cum a fost. cã poºta noastrã e legatã încã de Moscova ºi nu-i de mirare. A mai trecut o sãptãmânã. Am primit un telefon de la bancã sã vin la ei. era cam rãu scrisã în româneºte. . om cu mare curaj. cu toate cã au trecut 10 ani de la aºa zisã independenþã.. mã gândeam eu. Vã doresc un An Nou fericit! 6 decembrie 2001 Gabi Buju Am primit aceastã scrisoare de la acest român. aranjându-se ºi el la o întreprindere de reparaþii de tiruri. Gaby. Vã trimit 1000 de dolari. Nimic. Lucrase ºi el ca mecanic în România. iubitor de neam.Eu sunt la telefon. dar am simþit cã-mi scrie un suflet de român cu inima mare. vreau sã vã ajut sã faceþi muzeul. M-a mirat cã scrisoarea lui Gaby a mers o lunã întreagã pânã la mine..

a zis pãrintele Nãsui. Dar. dragii mei? . care ºi înainte amãgeau oamenii. poliþiºtii. dragã Gabi. de stat la cozi la magazine dupã douã picioruºe de gãinã. Pleacã tot tineretul la lucru în alte þãri. fac tot posibilul sã rãmânã în fotoliile – 122 – . Un preot era din Viºeul de sus. familia. Unii sunt acei. securiºti vânduþi KGBului sovietic. cei ce lucrau în comerþ. ne iubim þara ºi neamul. care înþeleg ºi ºtiu tot ce se face în þarã. Nu e bine. Amândoi fuseserã invitaþi în Canada de o bisericã catolicã. a rãspuns preotul Onuþ. Iatã-i acum pe toþi patru stând în jurul unei mese în sufrageria casei lui Gabi. Crime în þarã. cãci ºi Gabi era catolic. minele sunt închise. cei cu posturi. cã noi.. au deschis baruri la fiecare colþ.. El era emoþionat de aceastã întâlnire ºi le punea mereu întrebãri ca sã-ºi astâmpere interesul cu noutãþile din þarã. celãlalt era preotul Onuþ Bilþ din Borºa. de a rãbda torturile ºi ameninþãrile foºtilor demnitari. sã vorbeascã româneºte.Trãim. trãdãtori. va fi bine în þara noastrã. nelegiuiri. vorbesc oamenilor.Pãi. tac ca pãmântul...Bine. se hotãrâse sã-l viziteze.Cum trãiþi voi acolo.Poporul nostru s-a împãrþit ºi el în douã pãrþi. luptã pentru a redresa situaþia.. au vândut flota noastrã româneascã pe degeaba. din pãcate. unde au murit mai mult de 1000 de tineri. În Borºa nu-i de lucru. copiii ºi se duc. le povestesc adevãrul.Bine. . Gheorghe Nãsui. avem de toate azi. Mai ales s-au bãgat la putere cei mai rãi. Gheorghe Steþcu mai era ºi un credincios fidel bisericii catolice ºi un bun patriot român. distruse. care trãiau pe spinarea altora. scriu. Altã parte. restaurante. furturi. dornic sã întâlneascã compatrioþi.. care s-au fãcut democraþi. cã destul a suferit ºi în rãzboi ºi dupã el. Cum s-a ajuns la o aºa mizerie? . preºedinþi de ceapeuri. . fie ortodoxi. doar are oameni harnici. securiºtii ºi cei din armatã. . mai ales Gabi. pãrãsite. hoteluri. azi la putere? întreba Gabi. Au furat totul. majoritatea este din cei mulþi prostiþi de comuniºti. ªi iatã acum Gheorghe Steþcu îi pãºise pragul cu încã doi oameni din þarã. ªi nimeni nu vrea sã spunã nimic. . Toþi dorim ca poporul nostru sã aibã o viaþã bunã. la putere au venit tot acei comuniºti. dar oamenii de ce tac? Oare nu le este deajuns 50 de ani de „viitor luminos”. Lasã casele. Undes banii nu ºtie nimeni. Au ocupat posturi mari ºi domnesc peste þarã. au luat pe degeaba fabrici.lui în aceastã þarã strãinã. ªtiind cã Gabi e din Borºa. muncitori. preoþii fie catolici. dar ei au rãmas peste tot. unde s-a vãrsat atâta sânge. Toþi s-au bucurat de aceastã întâlnire. Noi credeam cã vom scãpa de comuniºti. de ce a sãrãcit þara noastrã? Întreba Gabi. Tu ºtii. foºtii brigadieri. am crezut cu toþii cã dupã revoluþia din Decembrie.

Cum sã lupþi împotriva lor. în magazine sunt de toate.Trebuie sã luptãm împotriva acelor care îºi bat joc de popor. . Îmi spun: „Ce te bagi.Da. . dar noi? Noi ce avem? a strigat preotul Nãsui. oamenii nu-ºi pot hrãni familiile. . Bine. românii. le dau de toate ca sã-i apere. Acum pleacã cei mai cãpoºi din þarã. i-a rãspuns Gabi. .” ªi eu am familie ºi trebuie sã mã pãzesc. cãci în bisericã le mai spun credincioºilor câte ceva. toþi se nãpustesc asupra lui ºi-l fac de nimic. ca aici. împotriva acelor conducãtori care furã de rup pãmântul. nu cred cã nu-s în stare sã – 123 – . . Toþi sunt legaþi unul cu altul ºi dacã cineva îl deranjeazã pe unul din ei.Bine. a continuat Gabi. dar sunt mereu ameninþat.Vezi. se duc unde le plãtesc mai bine. poliþia ºi armata e în mâna lor. altfel gãsim noi ac de cojocul tãu. în Canada. Salariile sunt mici. Intelectualitatea. o parte a luat apã în gurã. Dar au venit „democraþii” ºi au stricat totul. oamenii n-au de lucru. cã e indiferent faþã de tot ce se face în jurul lui ºi atât.Da. ne furã bogãþiile. . Eu am neplãceri. cu niºte preþuri de te ameþesc. sunt periculoºi. ai nevoie de asta? De ce rãscoleºti sufletele oamenilor? Înceteazã.Nu ºtiu. Oare poporul nostru nu meritã aceasta? a rãspuns Gabi. atunci nu mai ajungem noi niciodatã la o viaþã mai bunã. ei n-au nevoie de oameni cu cap. dacã toþi vor face la fel. cu care lucrau împreunã. E o mizerie mare.Nu-i adevãrat. Eu credeam ºi chiar eram fericit gândind cã România a ieºit din impas ºi va avea o altã viaþã. ªi ai mei din Borºa îmi scriu cã atunci când era cãlãul Nicu. Oare mie îmi trebuie mai mult ca altora? spunea Onuþ. nu cred cã neamul nostru. a urmat Onuþ. dar ce poþi sã faci? Oare nu þii minte cum þi-au fãcut dosarul? Doar ai stat ºi tu prin puºcãrii. ai dreptate. a spus Gabi. o viaþã bunã. . Cei de la conducere fãgãduiesc cã mâine va fi mai bine ºi omul trãieºte cu speranþa ºi crede.cele mai înalte de unde protejeazã pe cei ce au fost în partid. ªi mai este ceva. Oare nu e deajuns cât ne-au jefuit ruºii sovietici atâþia ani? Au furat pânã ºi pompele de la sondele americane din Ploieºti. era bine. ai uitat? zicea preotul Onuþ. ei au bani. poporul nostru e atât de îndobitocit. dar suntem foarte triºti când vedem tot ce se face acasã. dar ce-i de fãcut? . Fiecare crede cã de el nu se va agãþa nimeni. grele vremuri am ajuns. Împotriva corupþiei. care au luptat pentru România Mare ºi au reuºit s-o facã. Asta ºi doresc comuniºtii. dupã rãzboi. ªi cei proºti sunt mai mulþi ºi-i defãimeazã pe cei înþelepþi mai puþini. dragã Gabi.

Cum de ai reuºit. Nu e aºa ca la comuniºti. nu trebuie sã umbli luni ºi sã dai mitã cum e la voi. dragã Gabi. Aici e Canada. s-au uitat înãuntru ºi au ieºit afarã. unde tirurile aºteptau la rând sã fie reparate. dacã nu îndeplineºti toate condiþiile. Gabi i-a condus la aeroport. a zis Gabi.Trebuie sã facem ceva. Oamenii îºi ºtiu drepturile sale garantate de constituþie. nu devii bogat peste noapte. Dar cum? a întrebat Onuþ. Au rãmas profund impresionaþi de toate ce le povestea Gabi. Au plecat cu toþii. . Dupã vreo douã-trei zile au luat drumul spre casã. dupã ce au rezolvat problemele bisericeºti pentru care veniserã în Canada. tu un strãin aici ºi începând de la zero? a zis Onuþ. dragã omule? . preoþii au rãmas profund miraþi. cum e la voi. sã respecte legile statului ºi democraþia din Canada.Oameni buni mai sunt. toþi împreunã vom reuºi mãcar ceva. mirându-se de perfecþiunea lor. . Preoþii ºi Steþcu au umblat peste tot. Aici impozitele se duc pentru binele omului ºi eu ºtiu cât ºi ce unde se duce. care se ocupa cu hârtiile punându-le la punct. care îºi bat joc de popor. Au mulþi lingãi în jurul lor. în curte. cãci rãspunzi de toate cele rele ºi poþi rãmâne sãrac. Apoi s-au întors la biroul lui Gabi. boys! a exclamat Gabi. a rãspuns Gabi. condusã de Gabi. iar cei ce dosesc banii ºi înºealã statul. Bine. Când au vãzut atelierul. ªi el le-a explicat sistemul legilor din Canada. Aici e un sistem atât de bine pus la punct. tu. Legea este lege ºi dacã o încalci. tot la ãºtia de jos se întorc jalbele ºi atunci îþi fac mizerie.Oricine poate face ce-am fãcut eu. Nu poþi înºela pe nimeni. . urcându-se în maºina lui Doris. sã-i trezim pe cei adormiþi.E adevãrat tot ce spui. . . O afacere se deschide în douã zile. Aici nu existã birocraþie.E ceva grozav. numai trebuie sã lucreze cinstit. luându-ºi – 124 – . Oare nu au mai rãmas oameni cinstiþi în þara noastrã? a spus Gabi. eu. ce-au furat.opreascã acest dezastru. Cum ai reuºit aºa ceva. hai sã mâncãm ºi apoi sã mergem la atelierul meu. Aici nu-i hoþie ca în România. sã le cerem socotealã actualilor guvernanþi pentru tot ce-au distrus. n-au nici o reuºitã. Trebuie sã ne unim toþi ca unul. a rãspuns Nãsui. în România. cã se ºtie totul despre tine ºi treburile tale. mare lucru ai reuºit sã faci. Totul e în mâinile lor ºi dacã te jeluieºti la cei de mai sus. pentru toate.Muncã. ridicând un deget în sus. . plãteºti scump. Beþivanii ºi hoþii nu au viitor. el. cã deja sunt aºteptat acolo. muncã asiduã ºi cinstitã. . Preoþii ascultau. amorþiþi.Trebuie sã ne gândim. mãi Gabi.Da. dar nimeni nu vrea sã aibã de a face cu cei ajunºi la putere. care pot sã-þi facã numai rãu.

Ovidiu Creangã.rãmas bun. Nicolae Dima. Mai târziu. dar care nu i-a învins dorul de plaiurile Borºei. Avionul s-a ridicat în cer dispãrând dupã nori. 1000 de dolari? Dta. cu bucuriile ºi durerile sale pe acest pãmânt. El a rãmas acolo jos. democraþie. udat cu atâtea lacrimi ºi sânge pentru al apãra de duºmani. ea face sã fie scrisã. când justiþia nu reuºeºte sã fie – 125 – . care i-a oferit o viaþã bunã. Dragã dle Gavrilã Buju. Mihai Vânãtoru. Nicolae Iaºcinschi. care nu-ºi uitã Patria oriunde ar trãi ºi ajutã din puþinul pe care îl au. singur cu gândurile la þara sa. Alexandru Budiºteanu. Stimate dle Gavrilã Buju! Când am primit banii de la dta. Sunt mulþi oameni mai bogaþi.. nici românesc ºi m-a mirat foarte mult gestul dtale. învãþãtori. neam ºi patrie. care îºi iubeºte nu numai Maramureºul sãu unde s-a nãscut. Înainte de rãzboi erau alte generaþii de români – profesori. cãci nu s-au ascuns de la datorie. Lidia Aºtefanei. acei care ne-au ajutat sã întemeiem acest muzeu al Neamului Nostru.. Bineînþeles cã nu-i uºor sã scrii despre un om din scrisori. dar suferã pentru tot pãmântul românesc. am înþeles multe. încã o datã îmi exprim admiraþia pentru patriotismul dtale. adevãr. care se bat în piept cã sunt patrioþi. care primul ne-a susþinut. n-ai trecut prin genocidul comunist. Numele Dumitale ºi a lor va rãmâne pe veci în istoria muzeului ºi neamului nostru. tineri care îºi iubeau neamul ºi pãmântul strãmoºesc. de pãmântul strãmoºilor sãi. Ana Blandiana. Toma Istrati. Nu pot sã nu-i alãtur aici pe toþi sã rãmânã pentru posterioritate. Romulus Rusan ºi alþii. pentru sufletul românesc. dar am încercat. ofiþeri . S-au mai gãsit oameni cu suflet mare: Sergiu Grossu din Paris. Atunci mi-a venit gândul sã scriu aceastã istorie a vieþii dtale. Mulþi au murit pe fronturi. dreptate. pãstrând noþiunile de cinste. cititã ºi sã rãmânã în sufletele oamenilor români. care au educat generaþii de tineri patrioþi. care ai numai 43 de ani. exprimându-ne recunoºtinþa faþã de ei. Marcel Bouros. când am aflat istoria dtale. nici sovietic. preoþi. preotul Vergiliu ªtefanin. nu ºi-au jelit viaþa. Cu stima ºi dragoste Februarie 2002 Vadim Pirogan ÎNTÂLNIREA „Atunci. dar în realitate ei n-au nimic în suflet. am fost foarte emoþionat ºi mi-a venit gândul sã te întreb: De ce ne-ai dat aceºti bani. Nu ºtiu dacã am reuºit sã redau totul ce s-a petrecut cu dta.

Împrejur era o tãcere de mormânt – numai zãpada bãtãtoritã pe drucii ciopliþi. Pentru iarnã li se dau din magazie haine vechi: pufoaice purtate. îngrijind porci. La kilometrul 14. Aflându-te în acest ocean de pãdure. viþei. Dupã ele o sã te gãseascã fãrã întârziere. Ei sunt înconjuraþi cu garduri înalte de sârmã ghimpatã. Dar aceastã tãcere este înºelãtoare. Toatã aceastã îmbrãcãminte este de douã culori: dacã o mânecã este verde. când uneori fiert. zi ºi noapte. departe nu ai ajunge. Mulþi cred cã-s fericiþi. Cine a gustat deja fericirea zonei interzise. Aºa cã sãrmanii osândiþi pot fi recunoscuþi foarte uºor dupã haine. tãcutã. al oamenilor izolaþi de lumea celor liberi. care îl face pe drumeþ sã tresarã. lucreazã oamenii cu gândul la pâine ºi libertate. acela demult ºi-a uzat hainele ºi acum umbla în „uniforma” lagãrului. Aici. sau zgomotul surd al aripilor vreunui cocoº de munte. morcovi. cum þi se strecoarã fiorul fricii în aceastã liniºte fãrã de margini. când în stare crudã. în adâncul taigalei. O bunã parte din ele se trudesc pe pãmânturile selihozului. Te vor gãsi. se înalþã turlele de lemn. napul furajer. gãini. pãzindu-i pe cei nenorociþi. vaci. atunci pieptul e alb la culoare. Ele lucreazã la ferme. Motto Memorialului Sighet A fost o iarnã grea în anul 1944. te vor bate bine ºi te vor – 126 – . buºlaturi. În selihoz sunt multe femei. memoria singurã poate fi o formã de justiþie”. Chiar dacã ai fugi de aici în aceste veºminte. cã au avut noroc. locul de muncã. ºi tineri ºi bãtrâni. pantaloni vãtuiþi. pe traseul Taiºet – Bratsk. simþi cum taigaua te apasã. ºi tot atât de diferite lucruri fac. fiindcã au cãzut sã munceascã în selihoz. într-o fundãturã a taigalei. unde santinelele. cealaltã e albã. Alãturi de drumul de bârne. Ceva mai la o parte. îmbrãcate în cojoace sã nu îngheþe cu totul. cât cuprindeai cu vederea – numai taigaua fãrã sfârºit. Le e feluritã ºi îmbrãcãmintea: cine e proaspãt venit. îºi fac serviciul cuvenit.. care ducea în adâncurile taigalei. înfricoºându-l pe drumeþul care se încumetã sã apuce aceastã cale.o formã de memorie. unde îºi pot alina foamea fãrã de saþ cu sfeclã. Pãºeam pe drumul fãcut din copacii ciopliþi. cartofi. misterioasã. este situat selihozul 14. scârþâia sub picioare. Au nimerit încoace diferiþi oameni buni ºi rãi. umbla cu cele aduse de acasã. ce tulbura tãcerea plinã de tainã. ascuns de ochii lumii. tristã. Rareori se aude trosnetul vreunei crengi cãzute. dacã spatele e verde. În stânga ºi în dreapta drumului. la o anumitã distanþã. se aflã lagãrele ºi coloniile. de trai ºi de suferinþe ale celor osândiþi..

Glumeam. de lângã uºã.Ajutor! Hoþul! Toatã lumea s-a alarmat. un nenorocit de osândit? Principalul e sã-þi fie burta plinã. M-am aºezat lângã Iulia. Pe teritoriul selihozului era o lãptãrie. fãrã urme de politeþe. Ca ºi alþii. din mijlocul bãrãcii. într-o duminicã geroasã. Aveam. s-a auzit un þipãt de femeie. De vreo câteva ori am încercat sã vorbesc cu dânsa. Vorbeam între noi. care stãtea culcatã pe patul de jos. În jurul ei stãruia o tainã ºi nimeni din femeile cu care îºi ducea zilnic viaþa nu reuºise s-o descoase. Într-o dupã amiazã. . fãcând lucrãrile de reparaþii ºi la selihozul 14. Termenul îmi era pe sfârºite ºi acum aºteptam cu nerãbdare ieºirea la libertate. numai cã faþã de alþi osândiþi. o femeie de vreo 40 de ani. unde din lapte fãceau friºcã ºi unt. când dinspre întunecosul ungher din dreapta. cu pãrul deja bine însurit. Trecuse cam o jumãtate de ceas de când venisem la ea. Era bucuroasã de venirea mea. ªi deci. tãcutã. de lângã geam. eu eram „favorit” deoarece aveam permis de trecere liberã. Ea mã servea uneori cu zer. pe care o lua din porþia viþeilor. cu ceaþã. Cu nimeni din bãrbaþi nu avea legãturi.mâna din nou în lagãr. o ocupaþie bunã.. o întrebam cu aceeaºi politeþe. o fatã cunoscutã. am hotãrât sã mã duc la baraca femeilor s-o vãd pe Iulia. eram sãtul ºi îmbrãcat cald. Se întunecase chiar. Aici lucra Natalia Stepanovna. însã întotdeauna s-a abãtut de la vorbã. unele dormeau pe narele sale (paturi de lemn). Cineva a aprins o aºchie de lemn de la focul ce ardea în sobã. negricioasã. sã aflu de ce ºi cum.. rãmasã în mine din educaþia cãpãtatã încã în casa pãrinteascã ºi din cauza cãreia îºi bãteau joc de mine osândiþii din lagãr. Lucram montor la comunicaþiile telefonice de pe acest traseu. Cãci de ce alta ar mai avea nevoie un biet. Se lãsa amurgul. pentru ce nimerise în lagãr. Aveam pe atunci 20 de ani. micuþã. Ea îmi fãcea rost uneori de fãinã. Pe deasupra. lucram ºi eu în selihoz. sãrind din pãturi. blajinã la suflet. Din fãinã fãcea niºte turte gustoase ºi sãþioase. fãrã pazã. bãrbat fiind. te vei alege ºi cu un termen nou de osândã. vorba erau întotdeauna brutale. Natalia Stepanovna nu vorbea niciodatã nimic despre sine. ºi în faþa – 127 – . altele brodau. unde cuvântul. coseau vorbind între ele. nu cãuta sã-ºi uºureze viaþa de lagãr ca sã supravieþuiascã. râdeam. dar lumina nu o aprindeau. mã considerasem ºi eu om în vârstã – ce mai vorbã. aºadar. care lucra la viþei. Mi-aduc aminte: în baracã se aflau în acel moment multe femei. sã nu-þi îngheþe picioarele ºi sã nu lucrezi în viscol.

Dã-mi bluza! .. muierilor! Încetaþi! se auzi glasul Nataliei Stepanovna. cu un clapãn rupt. Aºa îl numeau toþi acolo. vãzând nasul. dar Stepanovna îl þinea bine de gulerul cãmãºii.Nu! Nu! s-a auzit geamãtul ei. pantaloni vãtuiþi. . bãrbia dragului ºi neuitatului Andrei. stãtea în mijlocul femeilor þinând strâns bluza roºie în mâna dreaptã. Toatã baraca striga: . demult. nu-ºi putea dezlipi privirea de pe obrazul bãieþaºului. se vede. Corpul. dând drumul celui prins. demult. împuºcat ca duºman al poporului în acel groaznic an 1937. o alunicã cenuºie. în satul Mironovka. cãutând sã se fereascã de loviturile femeilor înfuriate. verde-albã. slab. tãcând din gurã. nãltuþ.Netrebnicule! Bãieþaºul. Se uita ca vrãjitã. strident ºi jalnic. au slãbit pe loc. pe care reuºise s-o înºface. Aleoºa! Tu! Tu! Copilul meu! Atâta a putut ea sã mai ºopteascã cãzând în genunchi pe podeaua roasã de vremuri. de multe zile se întorcea. Staþi! Femeile. . cu o straºnicã ºi nesfârºitã tristeþe în ei. parcã avea friguri. . de vreo 12 ani. speriate.. se zbãtea. rãguºit. pe malul râului Ciuna. în lagãr. Cu ochii mãriþi. Natalia Stepanovna desluºise pe gâtul acela slab. Pe podeaua murdarã au cãzut doi nasturi.. buzele. ba la stânga. dezgolindu-i larg gâtul. . Da. – 128 – .Aleoºa! Tu eºti? Hoþomanul.Opriþi-vã. una pe care o vãzuse cândva. frânt. înalt ºi slãbuþ. cu care þinea încleºtat gulerul cãmãºii. tremurândã ºi cu ochii mãriþi de mirare se uita la ea. de care abia îºi mai aducea aminte. cu mulþi ani în urmã. care semãna cu asta. la casa de copii. Gâtul gol. în timpul unei depãrtate. Nu se poate! Doamne! Fã-þi milã. murdar. Memoria lui se strãduia sã-i aminteascã când se întâlnise demult. nespãlat. pe cap cãciulã-uºancã. mototolitã. ba la dreapta.noastrã a apãrut urmãtoarea priveliºte: aproape de uºã stãtea Natalia Stepanovna. Hoþul avea în mâna dreaptã o bluzã. Doamne! tremura glasul ei. îl chema Aleoºa. încerca sã scape din mâinile ei. fãrã a lãsa din strânsoare bluza. bãrbatul sãu.Mi-a furat bluza! Striga Natalia Stepanovna. Avea pe el o cãmaºã murdarã. ºi aici. s-au oprit. uitate copilãrii. Gulerul cãmãºii s-a rupt. Mâinile ei. Acum el se uita la aceastã femeie ºi se chinuia sã-ºi aducã aminte trãsãturile feþei unei alte femei. rupþi. þinând de gulerul cãmãºii pe un bãieþaº..Bate-l! Dã-i bine! Plesneºte-l! Bãieþaºul s-a smuls din mâinile femeii.

. pe urmã au aruncat-o în lagãr. care ºi-a regãsit fiul în acest depãrtat lagãr. ºi lacrimile multe. Aleoºa ºi-a desfãcut.Aleoºa! Eu. Copilul l-au dat la un orfelinat. Mama ºi fiul stãteau aºa.. . deºi abia împlinise doisprezece ani. fost comandant de regiment de artilerie. mama lui. lipsurile. s-a ridicat încet. la marginea taigalei siberiene. Aleoºa.. dupã cele ce se întâmplaserã cu tatãl lui. a furat un geamantan. mama povestea fiului trista poveste a arestãrii tatãlui sãu. a devotatului cetãþean al patriei sale. cu glasul tremurând. Nu putea sã se dezicã. era tânãrã. strãine pentru ei.. pe care ºi-o amintea cu greu. se uitau la ei. a îmbrãþiºat-o. într-un avânt înflãcãrat. rupþi. cãci ea. pierdut într-un fund de taiga. fãrã judecatã. îmbrãþiºaþi. Aleoºa a fugit de acolo ºi undeva. .. nu s-a dezis de soþul ei. Natalia Stepanovna Gladîºeva. unde creºtea fãrã mângâierea pãrinteascã.Mamã! a rostit încet Aleoºa.. rãpindu-i tot ce îi mai rãmasese mai scump pe lume dupã soþ. A început rãzboiul.Mamã! a strigat cu glasul rãguºit. au prins sã se prelingã pe obraji. cu greu... pe Aleoºa. Natalia Stepanovna. altele tãceau posomorâte. Mama ºi fiul s-au aºezat pe patul de scânduri. Cu ochii scãldaþi în lacrimi. Mama stãtea în genunchi ºi plângea amar. încercând s-o ridice de pe podea. nimerise între hoþii recidiviºti.. În memoria lui se ivea chipul tânãr al acelei femei. înjosirile suferite de mama sa. dragul meu? Alunica! Alunica asta! O þin bine minte! . lângã râul Ciuna. departe de baºtinã.. ca ºi toþi copii cãzuþi în lagãre.. însã care. Peste câþiva ani. NKVD-ul a muncit-o mult timp. de cândva. frumoasã. a bunului pãrinte ºi soþ. Aºa a nimerit în lagãrul unde îºi ispãºea osânda mama lui. acea femeie. fiecare avea soarta sa amarã ºi nenorocitã. al mamei sale. bronzatã. Îmbrãþiºaþi. într-o garã. ªtia cã el n-a fost vinovat. în mijlocul acelor femei. În jurul lor. nestãvilite. podiditã de lacrimi. înlãcrimaþi. Aleoºa nu o auzea. Aceºtia l-au „educat” în spiritul lor ºi acum bãiatul – 129 – .Aleoºa! Eu sunt. Fiul afla acum toate chinurile.. mama ta! Copilul meu. A fost prins. sunt mama ta! Aleoºenca! Oare e adevãrat cã team gãsit? Tu eºti. fierbinþi... departe de neamuri. ele se uitau la femeia-mamã.. apucându-l convulsiv de mâini. femeile înmãrmurite. I-a îmbrãþiºat genunchii ºi lacrimile îi cãdeau pe pantalonii lui murdari. de jos. bãtut fãrã milã ºi judecat. Aleoºa. Unele plângeau. ca sã-ºi potoleascã foamea. ºi casa a fost transferatã în regiunea Irkutsk. eu. Ea. în sfârºit mâna. ºi haina furatã a cãzut pe podeaua neagrã.

ºtiinþa rãutãþii. ºi de fiecare datã. pentru el începea o viaþã nouã. douã au aflat ºi mai marii pe lagãr. cum erau botezaþi în lagãr. în baraca ei. cu ceaþã. a grosolãniei ºi a urii ºi-au fãcut treaba lor. Militarul cu epoleþi roºii.Sã fii cinstit! Sã fii om. sub þevile puºtilor lungi ºi lãtratul câinelui-lup. La porþile lagãrului o lãsase pe mama sa. De câteva ori l-au ameninþat. cu lacrimi în ochi. sau o parte din acea sorbiturã. Puteau ei oare admite ca rudele sã trãiascã împreunã în acelaºi lagãr. Mâncau împreunã.. aici. zisã balanda. înconjuratã de santinele în cojoace albe. care era de serviciu la poartã. mama se strãduia sã-i dea o bucatã de pâine în plus. Femeile din baracã n-au scos nici o vorbã în lume despre cele întâmplate. „urcii”. sã aibã parte de o picãturã de fericire? ªtiinþa ticãloºiei. ªi într-o zi liniºtitã. geroasã. dupã o sãptãmânã. Despre asta. Aleoºa slãbi legãturile cu hoþii recidiviºti. în lagãr. Corpul ei firav se zguduia în hohote de plâns.Carã-te de aici. pe buna sa mamã. Natalia Stepanovna plângea ºi se uita printre crãpãturile scândurilor groase ale porþii cum se îndepãrta fiul ei. comandantul lagãrului. cu pas anevoios. aºa cã nimeni nu ºtia cã mama ºi-a gãsit fiul în lagãr. se desprinse Natalia Stepanovna Gladîºeva de la poarta zãbrelitã a lagãrului. Arãta curat ºi îngrijit. a îmbrâncit-o pe femeia-mamã de la gardul de sârmã. *** – 130 – . însã el revenea la maicãsa. cu ochii înlãcrimaþi. trist. care plângea jalnic.umbla prin barãci ºi fura ce putea. Dar puteau oare urcii sã se împace cu trãdarea unuia din ai lor? Au aflat totuºi cã Aleoºa îºi gãsise mama. Cea mai mare parte din timp stãtea cu mamã-sa. A aflat ºi cãpitanul Bulatov. . cum a fost tatãl tãu! Dumnezeu sã te aibã în pazã. care încerca sã se rupã din cureaua santinelei. o etapã. Buzele ei tremurânde ºopteau: . cãþea bãtrânã! Acum te voi trimite la carcerã! Încet. Încetul cu încetul. Soarta îi despãrþea din nou. pe porþile lagãrului a ieºit ºi a pornit pe drumul cioplit din drugi un grup de oameni. chiar l-au bãtut. pãºea Aleoºa Gladîºev. Din aceastã clipã. Tot mai mult ºi mai mult se îndepãrta Aleoºa spre necunoscut. fiule. s-a apropiat de ea ºi sub ochii ºefului lagãrului. În rândul trei din partea dreaptã. cãpitanul Bulatov. lacrimile o împiedicau sã vadã cum se tot îndepãrta odorul ei scump..

Adevãrul care s-a descoperit dupã zeci de ani a demascat politica Uniunii Sovietice. Rãzboiul a fost planificat încã din anii de dupã revoluþia sângeroasã care a ucis milioane de fiinþe omeneºti. tocmai când îi hrãneam cu seminþe de stea ºi era cât pe ce sã pun mâna pe ei. Puþini din vechile ºi noile generaþii ºtiu acest adevãr ascuns ºi azi. despre cei care au avut de suferit într-o þarã duºmanã omului. fiecare dorind sã-ºi înºele adversarul. cãci prea scump este preþul acelor milioane de vieþi omeneºti. Acest pact de neagresiune s-a dovedit a fi de fapt o împãrþire a Europei. pentru toate fãrãdelegile sãvârºite! PIERDUÞI ÎN ÎNTUNERIC Anii mei tineri i-a strigat cineva. Mulþi dintre acei care au luptat în armata sovieticã neagã ºi azi acest adevãr. lor le e fricã probabil. înstigându-le sã se rãzboiascã între ele. într-o þarã încrâncenatã ºi setoasã de sânge nevinovat. îngropate în câmpurile ºi pãdurile sãlbatice ale nordului rece. Pactul Ribbentrop-Molotov a fost primul pas spre rãzboi fãcut de doi cãlãi. Stalin aºtepta momentul potrivit sã-i dea ultima loviturã lui Hitler din spate ºi apoi nimeni nu ar fi putut opri armata sovieticã în drumul ei de cucerire – 131 – . ducerea în robie a multor þãri ºi la exterminarea a milioane de oameni nevinovaþi. cea mai mare agresiune. la fel. Mã rog. Dar aºa cum nu pot fi uitate crimele fascismului. pentru cã ei vãd în acei cãlãi pe foºtii lor pãrinþi ºi prieteni.Mie atâta mi-a rãmas sã adaug la cele de mai sus. Viaþa a arãtat perfidia conducãtorilor regimului sovietic care au minþit milioane de oameni. care prin propaganda sa demagogicã pãrea cã luptã pentru pace ºi libertatea tuturor popoarelor. despre puºcãrii! Ajunge sã vorbiþi despre morþi. Dumnezeu e mare ºi vede: pe toþi criminalii îi aºteaptã rãsplata cuvenitã. care þintea sã distrugã þãrile capitaliste cu mâinile lor proprii. Acest rãzboi era visat de Stalin. cãci el ºterge totul în ce au crezut ei o viaþã întreagã în þara lor. de acele amintiri. cineva i-a strigat ºi s-au dus anii mei. nãluca fascismului german ºi a bolºevismului sovietic. Anii – Ion Hadârcã Douã nãluci rãtãceau prin Europa. care a pregãtit totul pentru începutul celui de al doilea rãzboi mondial. Mulþi acum declarã: ajunge atâta vorbã despre lagãre. Hitler ºi Stalin. care dorea sã schimbe orânduielile în aceastã parte a lumii. nu putem uita crimele „fãuritorilor” de socialism sovietic.

prin anii 1937. erau deprinse cu munca. sat mare. anul tragediei românilor basarabeni ºi bucovineni. unde vindeau oamenilor manufacturã ºi alte lucruri. mai câºtigând ceva pentru viaþa de toate zilele. nici ucraineanã. ºi cãsãtoria. El se ocupa cu pãmântul ºi treburile nu mergeau rãu. Pactul Ribbentrop-Molotov a cutremurat Europa. patru fete frumuºele. era în Partidul liberal ºi devenise un gospodar de frunte înainte de cel de al doilea rãzboi mondial. Cine a nimerit sub ocupaþia armatei sovietice de la 28 iunie 1940 nu va uita fãrãdelegile agresorului sovietic. Alexei terminase ºcoala de agriculturã la Odesa ºi întors acasã a devenit un bun ºi priceput gospodar. frumos. Tatiana ºi Galina. Nu erau ele din acelea cãrora pãrinþii trebuiau sã le spunã de douã ori ce sã facã. nu era din cei înstãriþi. Alexei era cãsãtorit cu Ecaterina în anul 1918. Alexei fusese ales ºi primar. Claudia. Patru copii aveau Alexei ºi Ecaterina. Le creºtea inima de bucurie pãrinþilor când se – 132 – . neaºteptat. trãiau în pace ºi belºug. harnice ca niºte albine. a venit ºi anul 1940. îngrijeau vitele. Ecaterina. fãceau de toate ce învãþase de la pãrinþi. A mai ocupat ºi þinutul Herþa cu o populaþie bãºtinaºã românã. când în faþa forþei þãrii vecine a fost cedatã Basarabia. Dar nu i-a fost îndeajuns cãlãului Stalin. El a mai ocupat ºi Bucovina. învãþase la o ºcoalã din Bãlþi. Sãrbãtorirea împãrþirii Poloniei. ºtiau sã coase la maºinã. obrãznicia lui care nu a avut margini. Dar aºa cum viaþa e schimbãtoare. îºi lucra singur pãmântul ajutat de neamuri. au prefãcut-o în gospodinã casnicã. Alexei avea 25 de hectare. copiii. împãciuitor ºi ajuta oamenii cu cuvântul. Anul 1940 a adus o mare nenorocire României. care niciodatã nu a fost rusã. Ecaterina Cijacovschi moºtenise de la mama ei 3 ha de pãmânt. Soþia. Maria. care vedeau în URSS un simbol al pãcii. se luaserã din dragoste ºi copii au venit unul dupã altul. Românii au eliberat pãmântul strãmoºesc în 1918 ºi viaþa se îndrepta an cu an dupã acel rãzboi sângeros. Alexei era stimat de toþi sãtenii. era bun la suflet. Era atât de absurd. În casa mare. Gospodãria lui creºtea vãzând cu ochii. bãtrâneascã. cu faptele sale.a întregii Europe. fiica lui Vichentie Cijacovschi. dar rãzboiul i-a spulberat visurile de-a mai învãþa. au deschis o prãvãlie în trei camere. Copii creºteau bucurându-i pe pãrinþi. Alexei Rotaru trãia cu familia sa în satul Þarigrad. Era o pereche frumoasã ºi mulþi îi admirau în Þarigrad. ocupaþia Þãrilor Baltice ºi a Basarabiei româneºti au distrus încrederea ºi speranþa multor popoare. cu înþelepciuna. cã mulþi comuniºti de profesie au rãmas consternaþi. sat de gospodari harnici. pãmânt de la bunelul sãu de lângã satul Fântâniþa.

îi ajutau. dubã (Corbul negru). aºa spunea tata. ajutaþi în toate. luminã nu se vedea nicãieri. noi nu plecãm nicãieri. avea o cãsuþã – 133 – . pe cei plecaþi peste Prut ºi pe cei ce mai spuneau o vorbã grea împotriva noii orânduiri. îi urcau în trenurile care-i duceau mai departe la locurile noi de trai. Nevoile n-au trecut alãturi de casa lui Alexei Rotaru din Þarigrad. oprind cu forþa pe cei ce vroiau sã se refugieze peste Prut. totul era adâncit în întuneric. deveniserã ºefi ºi umblau pe lângã sovietici. . pierderea averii. leneºi. de care se fereau toþi ca de moarte.. Numai hoþii devin bogaþi peste noapte. elevi ºi studenþi. predatã de rege ºi guvernanþi. aranjaþi la lucru. pleacã. care nu se face peste noapte. plângeau presimþind nenorocirea ce venea. casa era plinã de râsete ºi voie bunã. Mulþi din acei beþivani. hoþi. Maria – la profesionalã. pe strada Regina Maria. sã mã duc încolo cu mâinile goale? De ce? Ce am fãcut eu rãu în viaþã? De ce sã fug de la baºtinã? Ruºii nu-s un popor rãu. o sã ne împãcãm cu ei. îmbrãcaþi în cãmãºi verzi.. umblând mai mult noaptea. Era o ordine desãvârºitã. unde sã mã duc? Ce sã fac în þarã. hrãniþi.Nu. care o viaþã întreagã se gândeau la un trai bun când ajungi la bãtrâneþe. moldovenii. . erau tãcuþi. Ziua de 28 iunie a venit ca un trãsnet pe capul lor.. de ce sã plec de pe pãmântul meu? Aici m-am nãscut.. nevinovaþi. Armata sovieticã a ocupat Basarabia înainte de soroc.Acum nu suntem la români. înþelegând nevoile ºi grijile celor rãmaºi fãrã nimic dupã ani grei de muncã. Claudia învãþa la ºcoala normalã. linguºindu-se. dragul meu. Preºedintã a sovietului sãtesc a devenit una Vichentia Mocanu. lângã grãdina publicã. Cei care au reuºit sã plece. ªi nu au plecat.strângeau cu toþii în jurul mesei la cinã. strigau fetele ºi mama lor Ecaterina.. îi plasau la dormit. parcã aºteptând ceva ce le va hotãrî soarta. Acum îi înjura pe românii regãþeni. îi conduceau la cantine. ajungând în România. . Erau întâmpinaþi în gãri. unde tinerii. acum noi. auzind cum ciripeau copilele lor. speriindu-i pe oameni. în þarã. au fost primiþi cu braþele deschise. iar Tatiana ºi Galina la Liceul „Domniþa Ileana” de la Bãlþi. o femeie care ºi în timpul românilor avea idei sovietice. A apãrut o maºinã. În Basarabia ocupatã de ruºii sovietici au început arestãrile oamenilor cinstiþi.Pleacã tatã. slujindu-le. Trebuie de spus cã acea femeie trãia bine ºi la români. bunã pentru toþi. suntem la putere ºi vom face altã viaþã. Oameni puþini se vedeau pe strãzi. îi spuneau „Cernâi voron”. aici am trãit 47 de ani.. cu toate cã þara se scufunda. Ele trãiau la gazdã la dna Bulgaru. La geamuri erau trase perdelele. Românii din þarã i-au primit din suflet.

rafturile erau goale ºi acum oamenii umblau. puteai sã trãieºti cu ea douã zile cu mâncare ºi bãuturã. care nici nu puteau vorbi omeneºte. strãlucitoare. podelile erau date cu cearã ºi strãluceau lunã. striga Vichentia Mocanu. cã de. Înãuntru aveau mobilã bunã. În câteva luni mãrfurile au dispãrut din magazine. tulburând minþile oamenilor. Copiii râdeau. cãci pe cei cu carte româneascã nu-i mai puteai birui. jumãtate moldoveneºti. Casa lui Alexei era fãcutã din furci ºi nuiele. bãtutã cu lut. continuând lucrul de îndobitocire a tinerilor generaþii. Alexei a dat-o la stat. Un învãþãtor. când aceºtia treceau graniþa venind sã facã propagandã sau provocãri. cãci la ruºi nu erau de toate. cu învãþãtori noi veniþi de peste Nistru. erau meºteri la aceste treburi. Era curat ºi frumos. nu e voie sã ai prãvãlie în þara noastrã.Noi îþi luãm prãvãlia. cumpãratã înainte de venirea ruºilor sovietici. un jargon groaznic. avea vaci.. aºa urcase preþul ei. . Acolo unde fusese prãvãlia. cu alfabetul rus.. Cã el lucra de dimineaþã pânã seara ºi nu stãtea în cârciumã. totul e pentru muncitori. dar tu eºti o lipitoare. puþini din ei ºtiau ruseºte.. Vorbeau o limbã schimonositã cu cuvinte jumãtate ruseºti. Poate cã avea ceva legãturi cu cei de peste Nistru. îºi bãteau joc de noii învãþãtori.. considerându-le ca duºmani ai puterii sovietice. care se înfuriau ºi-i ocãrau în gând. marºuri militare.. cã veneau ruºii ºi luau totul. cã Rotaru avea trei cai ca niºte zmei. El le numea în batjocurã „Axa Roma-Berlin-Tokio”. Lihter. îºi bãtea joc de fetele lui Rotaru. boala moldovenilor. Rubla devenise 40 de lei. ce te trãsnea ca din senin. nu mai avea timp sã facã mãrfuri de larg consum pentru cetãþenii sãi. trei camere erau ocupate – 134 – . Mânerele la uºi erau din bronz. cã acum se iviserã mulþi ce strigau cã îi ajutase pe comuniºti înainte. dorind sã cucereascã lumea. Mai erau ºi ºcoli moldoveneºti. Þara asta fãcea tancuri ºi tunuri. umilind leul. Mai era ºi invidia. venit de peste Nistru. nouã. pe care moldovenii nu le înþelegeau. Ce putea el sã facã? E drept cã mai vânduse multe de pe rafturi. cum se lãudau ei. pãmânt ºi roada lui era mai bunã ca la alþii. trei ori mai mari... caldã iarna ºi rãcoroasã vara. ªcolile trecuse la limba rusã din primele zile de ocupaþie. cãutând marfa ce nu mai era ºi nici nu avea de unde veni. dar era mare. asta ei nu o vedeau. A venit ºi rândul lui Alexei. a unui gospodar cinstit ºi de treabã.. fiindcã erau fiicele unui bogãtaº. Apãruse „talciocul”. o piaþã unde se vindea totul la preþuri de douã.bunã ºi tãcea din gurã. plãtind ruble.. „Catiuºa” ºi altele. De dimineaþã rãsunau pânã seara cântece ruseºti.

pentru ce? spunea Alexei. spunea Alexei.. atunci Vichentia striga: . Patru activiºti ºi un enkavedist au dat buzna în casã. cãci nu ºtia ce-l aºteaptã... care erau la Þarigrad.de sovietul sãtesc. într-o dimineaþã frumoasã cu un soare blând. cu toate cã el nu era amestecat în treburile astea. unde comanda Vichentia Mocanu. A rãmas cu cele 3 hectare ale nevestei. dar nu putea face nimic. În plinã iarnã l-au chemat la NKVD la Drochia. A ieºit de acolo îngândurat. nu le-a spus nimic fetelor despre ce au vorbit. cu voia ta. Ce rost avea sã mai bage ºi frica în ele. bombãnind mereu împotriva lui Alexei. .. . Au semãnat soia. Simþea cã se apropie ceva rãu. Ce nu fãcea el. el le-a scris jalbele împotriva noastrã.. toate cele 25 de hectare statului. de nevoie. aºteptându-l în curtea NKVD-ului. le ajungea cã îngheþaserã bine. Nu vroia sã-i sperie ºi pe copii.Dã-mi mie mobila ta. În jumate de orã sã fiþi gata cu toþii de plecare. Alexei simþea cã totul merge împotriva lui. Ba se mai ducea ºi pe la Fântâniþa ºi se uita ºi acolo.. Viaþa devenea în fiecare zi tot mai încordatã. Sufletul lui de gospodar nu-i dãdea liniºte. cu mutrele – 135 – . Se ducea zilnic în câmp sã vadã cum cresc semãnãturile.Eu n-am nici o vinã faþã de Uniunea sovieticã. ºi-i plãcea sã vadã cum aratã semnãturile. Au stat de vorbã cu el vreo douã ceasuri. mãcar copii sã ºtie de el. rãsturnând totul cu fundul în sus. care se arãta de dupã deal.. cã era gospodar. când Alexei le-a deschis uºa. Un preºedinte de la Drochia îi spunea lui Alexei: .Unde? De ce? Pentru ce ne alungaþi de acasã? întreba Alexei.Arme ai? .. o târfã ajunsã la putere. unui duºman al neamului nostru. ce nu dregea. Stãteau în camerã îmbufnaþi.Asta e lucrul lui Rotaru. Dar încearcã sã dovedeºti ºi încã cui. . fie pãmântul lui sau deja al statului. dar se vedea cã avea ceva greu pe suflet. cã tot ai s-o dai. Alexei a fost nevoit sã-ºi dea pãmântul ce era la Fântâniþa. rãu de tot. Dar nimeni nu mai vorbea cu el. grâu.Ce arme? De unde sã am eu arme.Cine te ºtie? a bufnit enkavedistul. tot rãu era ºi toate cãdeau asupra lui. a strigat el. Au fãcut percheziþie. Cineva a bãtut puternic în uºa casei familiei Rotaru. . Când veneau jalbe scrise de sãteni la Moscova ºi de acolo erau trimise îndãrãt ca sã se facã dreptate pe loc. Dar nenorocirea cea mai mare a venit vara. A luat cu el ºi pe Tatiana ºi Galina.

nevoiþi sã se întoarcã înapoi. Ca în vremurile vechi ale turcilor sau a tãtarilor. nu ºtia ce sã ia. copii. Au aºteptat un an întreg. plângând ºi rugându-se lui Hristos. dar ruºii sovietici au ocupat Basarabia mai devreme decât era prevãzut de acordul între ei ºi români ºi nu le-au dat drumul. În 1940 au vrut sã plece în România. le-a spus unul dintre activiºtii carei duceau la Drochia. sã-i lase singuri în aºa nãpastã? Cine ar fi fãcut asta? Nimeni nu a fugit. femei. ne-au luat totul.Duceþi-vã la Chiºinãu ºi luaþi hârtie de acolo. femei. dar sã ºtiþi cã noi ºi acolo o sã venim. bãrbaþi. N-au avut noroc. Unde sã ne ducem? I-a luat Alexei la ei. dându-le o cãsuþã din curte. la Ungheni unde era podul peste Prut ºi i-au întors înapoi. ºi rãmânea împietritã. am rãmas fãrã casã. încãrcate tot cu familii. Dar cine sã fugã? Sã fugã de copiii sãi. toþi au plecat împreunã în drumul cel necunoscut. Dar Elena ºi ceilalþi erau mulþumiþi ºi de asta. Lacrimile curgeau. Plângeau cei rãmaºi. S-au încãrcat în cãruþe. ªi acum i-au încãrcat în cãruþã ºi-i duc nu ºtie nimeni unde ºi de ce. fãrã masã. . strigãte de jale. În sat bocete. Elena a venit la fratele sãu Alexei. aºteptându-ºi nenorocita soartã. lua altele. ajutã-ne.. La ºleau au ieºit multe cãruþe ºi au luat direcþia spre Drochia. Sora lui Alexei. umilind oamenii disperaþi. le lãsa apoi. uitându-se cum trenul porneºte. râdeau ei. Mii de þãrani. – 136 – . bãrbaþi. Când vagoanele de vite a fost bâcºite cu nenorociþi.Luaþi-vã haine cãlduroase. S-au întors înapoi în Fântâniþa. dar nu le-au dat drumul nimeni peste Prut. s-au aºezat în genunchi. Din alte drumuri au apãrut ºi alte cãruþe. uitându-se la copii. înconjuraþi de activiºti ºi militari cu chipiurile roºii care îi pãzeau sã nu fugã. plângeau cei ce plecau în robie. . de acelaºi neam. parcã bãuserã vin ºi aºteptau ca familia sã-ºi strângã lucrurile ºi sã iasã din casã. Ajunºi la Drochia.Frate Alexei. la Prut. ce sã strângã. S-au dus la Chiºinãu unde s-au înscris la OVIR-ul de la primãrie ca sã plece în România.Sunteþi culaci. copii. era ºi ea într-o cãruþã împreunã cu soþul ei Iustin Dolghi din Fântâniþa ºi cu fetele lor.roºii. gândurile i se amestecau. Ofiþerul a deschis gura ºi i-a spus: . . petrecându-ºi rudele. unde mai înainte era ºopron pentru vite. mãrfarul a luat-o din loc spre tãrâmuri necunoscute. Cãruþele ieºeau din sat la ºleau. încãrcate tot cu familii. dar casa le era deja ocupatã ºi i-au alungat din sat. strânºi la garã. Elena. Aici i-au încãrcat ºi au pus zãvoare la uºi. Ecaterina strângea unele lucruri. i-au dus la garã unde stãteau vagoane. I-au oprit acolo.. dacã doriþi sã plecaþi în România.

dreptate? Au ajuns la Novosibirsk ºi i-au debarcat în gara Kacenevo.. în ei a rãsãrit nãdejdea cã o sã fie eliberaþi ºi se vor întoarce acasã. colaci de o frumuseþe rarã. copiii. în munþii Ural. al NKVD-ului. . nespãlaþi. ªi cu toate cã ºtiau cã rãzboiul nu aduce decât sânge ºi moarte. siberieni trãgeau din greu cãruþele. Le mai dãdeau câte douã sute de grame de pâine pe zi ºi un peºtiºor sãrat. toþi plini de pãduchi.Iscãliþi-vã cã sunteþi aduºi aici pentru 20 de ani! strigau ei. Caii mici.. . democraþie. flãmânzi. albã ca zãpada. . ca o cãrãmidã. Înconjuraþi de santinele. însetaþi. La Bulboaca trenul s-a oprit. dupã care setea îi chinuia ºi mai straºnic. pâine nemaivãzutã în Basarabia. Dar degeaba. unii bolnavi. Cel mai straºnic era setea. cã cei din ultimele rânduri nu-i mai vedeau pe cei din faþã. În timpul drumului. Erau deºtepþi cãlãii. Dupã douã zile. într-o þarã mare. Ba unii se iscãleau pe o viaþã întreagã. ziua ºi noaptea. i-au strâns pe unii ºi i-au dus spre Nord.Toþi bãrbaþii sã coboare! a ordonat ºeful militar. Pâinea era neagrã.Ce s-a întâmplat? Unde-i duc? strigau femeile. Aºa au mers vreo 30 de zile. de unde aproape nimeni nu s-a mai întors. cã oamenii au venit aici de bunãvoie. departe în mijlocul taigalei siberiene. le-a rãspuns ºeful. Dar militarii roºii deveniserã ºi mai rãi ºi nimeni nu a scãpat. mai repede. cãci le dãdeau apã câte o canã sau douã pe zi. tuturor. pe toþi cei cãzuþi în nenorocire..prietenii. în regiunea Sverdlovsk. ca pe urmã sã spunã lumii. În jur pãdure deasã în stânga ºi în dreapta.Liniºte! Ei vor merge înainte. ajunºi la fluviul Volga. cu alt tren. cu pretenþii de culturã. Unii din vagoane mai trãiau cu speranþa cã ceva trebuie sã se întâmple ºi uºile se vor deschide ºi ei îºi vor recãpãta libertatea. îmbrãcat în uniforma cu epoleþi ºi chipiu roºu. ªi nu i-au mai vãzut nevestele ºi copii niciodatã ºi nici nu au mai auzit de ei. Paza era mai severã ºi înjurãturile curgeau lanþ. unde femeile coceau pâine. Aici au apãrut niºte militari de la NKVD cu hârtii ºi dosare. coloana de femei cu copii s-a întins departe. – 137 – .. . Oare vor uita toate acestea acei oameni trecuþi prin atâtea umilinþe ºi batjocurã. Mergeau pe jos. ducându-ºi copii mici în braþe. Sudoarea curgea ºiroaie de pe corp ºi sãrmanele femei ºi copii plângeau de suferinþe. Doar peste ani ºi ani au aflat cã bãrbaþii lor au fost duºi la Ivdel. au aflat cã s-a început rãzboiul. în ziua de 22 iunie. iar vagoanele cu acoperiºul de fier se încãlzeau straºnic. Oare puteai sã nu-i crezi? L-au luat ºi pe Alexei Rotaru ºi pe Iustin Dolghi. cãruþele erau încãrcate cu lucrurile lor. ca sã dovedeascã sã vã construiascã locuinþe acolo.

de geruri. mai mult femei ca ºi ele. Nu erau acele sate de la baºtinã. – 138 – . vãruite frumos. În unele sate santinelele lãsau câteva familii. Cei din sate le dãdeau în schimb bucãþi de pâine. Ei ieºeau din casele lor fãcute din bârne. Unde este acea bogãþie. de atâtea suferinþe. sãrãcãcioase. Ceilalþi o luau mai departe. cãci drumul pânã la destinaþie era lung ºi greu. murdar. care se nãpusteau asupra lor cu miile ºi le sugeau sângele. un costum.. rãcneau de durere.. cu multe case. cu acareturi fãcute cu mãiestrie. Numai porcii ºi vitele erau hrãnite cu ierburi. numite „ºanghi”. lânã. Obosiþi se opreau spre noapte sã doboare copaci ºi sã despice lemne pentru foc. niºte musculiþe mici.. Bãtrânii ºi copii erau cu haine peticite. cu desemne. mergeau tot mai încet. cenuºiu.. ªi peste tot ºi în toatã taigaua rãsunau þipetele crunte: „Davai! Davai!”. unii încãlzind-o la rug. numitã „okroºco”. acrã ºi greu de mâncat. Mergeau zi ºi noapte. din Basarabia ºi Bucovina cu acele cãsuþe vopsite. cartofi fierþi. negre de ploi. cincisprezece cãsuþe mici. copii plângeau ºi noaptea trecea greu. În satele rare ce se întâlneau pe drumul lor prin taiga se vedeau oameni rãu îmbrãcaþi. Se vedeau capre. când totul pare distrus ºi nimãnui nu-i trebuie nimic. Aici totul era trist.. Au ajuns cu greu la Kolivani.. când fiecare gospodinã dorea sã arate ce poate. Flãmânzi ºi însetaþi. mâinile se umflau de la aceste muºcãturi.Mai repede.. unde tot rãmâneau familii.. mai ales bãtrânii care slujiserã în armata þarului ºi povesteau despre bogãþiile de altã datã. îndemnându-i mereu.. aici cãtunul avea zece. e urât ºi totul devastat. Se uitau femeile noastre ºi se gândeau: Oare asta e Rusia despre care se vorbea atât de mult. Aici le-au dat o supã rece. ciorapi. Obrajii. dar gerul nu le dãdea pace ºi dupã câteva ceasuri o porneau din nou. Þãnþarii setoºi de sânge se aruncau asupra lor.. plãcinte cu brânzã. Ziua îi mânca „maºcaua”... Santinelele se uitau în dosare ºi-i lãsau pe cei înscriºi sã rãmânã în aceste case. Înoptau lângã rug. vãcuþe mici ce dãdeau lapte puþin. se apropiau de ei ºi cumpãrau unele lucruri: o fustã. Bãrbaþii fusese luaþi pe front. mai repede! strigau santinelele.. tot ce vindeau aceste nenorocite de femei care se îndreptau spre soarta lor amarã. Bãrbaþi nu erau. se vedea cã oamenii trãiesc de azi pe mâine. obosiþi de drumul fãcut. Ruºii o mâncau cu poftã. Pe aici nu erau oi. apã cu ierburi. dar moldovencele noastre o mâncau cu greaþã. Dar fiind flãmânzi au mâncat-o. vechi. Au trecut satele Kovaliovo. femeile erau nevoite sã facã singure lucrul acesta. negre. Nu erau sate ca în Basarabia ºi Bucovina. Peste tot sãrãcie ºi iar sãrãcie. Pihtovka. copii plângeau. Nu se pomenea ca în Basarabia sã se mãnânce ierburi. femeile ºi copii se miºcau greu. de vânt.

rupte pe alocuri. aduºi de prin anul 1933. O femeie le-a adus o ciuturã de lemn ºi o funie. limpede. Acum deportaþii se uitau cu tristeþe la acest sat.. Cei ce trãiau aici mai demult. se miºcau greu. cu ce sã cumperi? Bãrbaþii erau pe front. . Luminã electricã nu era. Aici au rãmas ultimele familii – Rotaru.. Femeile ºi copii s-au oprit crezând cã au sosit.Femeile ºi copii erau obosiþi. potolindu-ºi setea de o zi întreagã. Slabi. Bãrbaþii purtau bãrbi lungi. Nu aveau cu ce sã se înveleascã. mergeau prin sate schimbând câte ceva din vânat sau peºte pentru alte alimente. Nimeni din cei rãmaºi acasã nu ar fi recunoscut în aceste epave acele frumoase femei de cândva. pescuitul. aºternând paie. Au ieºit din case femei. varzã. ºi toþi au început s-o bea cu nesaþ. aveau o altã religie. dormeau îmbrãcaþi. Se ocupau cu vânatul. cãci aveau copii mici de tot. prãpãdiþi. Jirnovka – câteva case înnegrite. din Salvirii Vechi. Le mai rãmãsese vreo zece kilometri pânã la destinaþie. Familiei Talmaþchi i s-a dat o cãsuþã pustie. Oamenii trãiau ca niºte sãlbatici. parcã toþi erau cãlugãri. au apãrut câteva cãsuþe. veche. Oamenii mergeau încet. aici sunt edinolicinicii. Peste o lunã a cãzut zãpada.. trãiau singuri cu legile lor vechi. însetaþi. nici cele trebuincioase nu le-au dat voie sã ia. arãtându-le groapa unde se vedea apa curatã. cu încãlþãminte din roþi de automobil. Localnicii puneau cartofi. În acest sãtuc nu era de lucru. o vãcuþã. înconjurate de copacii taigalei. unii invalizi ºi bãtrâni. care avea un nume atât de fãgãduitor. S-au culcat pe podea. altele locuite de localnici. Crãciunul ºi Anul – 139 – . dar limpede ca lacrima. Jirnovka. se obiºnuiserã deja cu aceastã viaþã sãlbaticã. Au ajuns la Vdovino ºi câteva familii au rãmas în acest sãtuc cu unsprezece cãsuþe. încã din timpul þarului. murdari. Talmaþchi ºi altele. cusute ºi legate cu funii. unele pustii. þineau totul pentru ei.. se termina o sãptãmânã de când erau pe drumuri. de abia mergeau. Ceilalþi s-au culcat în alte case. flãmânzi. În sfârºit a apãrut ultimul sat. mai þineau o caprã.Davai! Davai! zbierau santinelele. Deportaþii s-au oprit lângã ei cerând apã. ci se þineau aparte. pe drum. care nu doreau sã lucreze pentru stat.. dar era un sãtuc cuprins de sãrãcie. Din acele case au ieºit câteva femei în haine peticite. ªi dacã ar fi vândut. Familia Rotaru ºi Dolghi au plecat mai departe.. copaci înalþi ºi drepþi ca lumânarea. Înainte. copii ºi chiar bãrbaþi. Apa era rece – gheaþã. În acele cãsuþe trãiau cei certaþi cu legea sovieticã. Gerurile erau mari pânã la 40 de grade. Dar ei nu vindeau aproape nimic. seara aprindeau niºte surcele din lemnlucine. Dolghi. Femeile au scos apa. Aºa-i luase de acasã.

Mai aveau pe capul lor încã o fetiþã de 9 ani. Îmbrãcau hainele ºi încãlþãmintea pe rând ca sã iasã afarã. fiindcã i-a tras o palmã unui bãiat rãu la suflet.Eu îþi dau ºi tu furi. ce era de ajuns pentru sbirii sovietici. Dar moºul a ieºit dupã el ºi a vãzut totul. Chibrituri nu erau. Linguri nu erau. Greta. Cu paºi mici se îndrepta spre uºã ºi ieºi afarã. fiica unei familii din satul Nãduºita. repetent. . Când Greta s-a întors cu lemne din taigaua rece. Alãturi pe podea dormeau copii ei.Nou l-au petrecut în lacrimi. În altã mânã þinea cartoful pentru Greta. o fetiþã foarte drãguþã. Prin zãpada pânã la brâu se târâi pânã la moº Ivan cu gândul cã poate va face rost de ceva mâncare.. Familia Rotaru. . Ele erau cinci ºi cu mama ºase. El îºi adunã puterile ºi se ridicã cu greu de pe paiele mucegãite. Coca îi mai pãºtea vaca. ªi-au adus aminte de vremurile de la baºtinã.. Îi curgea sânge din nas. cu o lingurã mâncau pe rând. gândind cã unul va fi pentru sora sa. de durere. acelaºi frig ºi aceiaºi sãrãcie. dar închisoarea a scãpat-o de deportare. La 13 iunie 1941 a fost deportat bãrbatul ei. de toate. Stãtea culcat alãturi de mama sa ºi plângea. Mama ei învãþãtoare. Ieºind în tindã. îmbrãþiºând cu o mânã pe mama sa. sã se ducã la pãdure ºi sã taie lemne. care de abia se mai þinea pe picioare? Coca a cãzut în tindã ºi nu mai miºca. singuricã. Mi-e foame. care îºi fãcea de cap în clasa ei. A intrat la el. de ruºine. Coca ºi Greta. Aceiaºi foamete. Moº Ivan la târât de mânã ºi l-a aruncat afarã în zãpadã. fost ofiþer de rezervã în armata românã. Moºul... Anul 1942 nu le-a adus nimic bun.N-am nici eu mai mult. slãbuþ. dã-mi câþiva cartofi. de foame. L-a bãtut straºnic. micuþa Greta. mama a murit. Coca a luat cartofii.. a observat pe un raft câteva turte de lapte îngheþat. A rãmas sora lui. Coca devenise distrofic cu totul. Mâna s-a întins singurã. care – 140 – . .. Când nu era zãpadã. cãci soba ardea zi ºi noapte. cu ochii înfundaþi în obraz. nimerise încã înainte de rãzboi la închisoare. Vase pentru fãcut mâncare nu ajungeau.. i-a zis. S-a târât în casã. Zãpada rece l-a înviorat pe bãieþel ºi el s-a târât pânã la casa lui. În Ianuarie a murit Maria. mititel. Puterea sovieticã a fãcut un proces-exemplu. bãiatul a înºfãcat o turtã ºi a ascuns-o sub scurteicã. a strigat el furios. oare mult îi trebuia sãrmanului bãiat.Moº Ivan. dorind sã arate cã în noua þarã nimeni nu are voie sã batã copii. fetele ºi mama Ecaterina. Scorþescu. I-au dat trei ani. a cãzut lângã mama sa ºi a adormit de obosealã.. i-a întins doi cartofi. el dormea somnul de veci. când se întâlneau cu toþii în familie ºi serbau Crãciunul ºi celelalte sãrbãtori. nu au putut-o lua la ei.

În a patra zi au început s-o mãnânce guzganii. stãtea culcatã pe o laviþã de câteva zile. unii din Ucraina. Nu avea cine sã sape groapa. Ea înþelegea cã Alexei n-o sã mai vinã niciodatã. Trebuia s-o îngroape. Acum familia Rotaru era cu ºase suflete. Cu chiu cu vai au târât-o la cimitirul fãrã cruci. Elena. Când la Bulboaca. În acelaºi an. 1942. unde era un cimitir fãrã cruci. ca mãcar ea sã scape. cã pe toþi îi duc la moarte. picioarele ºi capul i se bãlãbãneau pe zãpadã. Vã rog luaþi-o sub oblãduirea dstrã. spetindu-se. din satul Târnova ºi tot copii au îngropat-o în zãpadã. dar aºteptau ca cineva sã-i ajute. a murit ºi sora lui Alexei. Eu voi veni acolo unde veþi fi duse ºi o voi lua. cã niciodatã nu se vor mai întâlni cu cei dragi. au pus-o pe o sãniuþã ºi.doreau sã extermine toatã intelectualitatea românã din Basarabia.. mare. alþii din regiuni chiar siberiene ºi totul se petrecuse ca ºi cu familia lui Alexei. ieºise din casã într-o rochiþã atunci ºi acum nu avea ce încãlþa ºi îmbrãca ca sã iasã din bordei. Ei nu mai plângeau. a rãmas fetiþa singurã. într-o cãmãºuþã. Localnicii i-au povestit câte ceva. Vrãbiile prinse erau mâncate ºi asta le salva viaþa. nici familia Rotaru. cã i-au despãrþit anume pentru ai nimici. se gândea mama Ecaterina. dar el nu venea. nici pentru asta nu mai aveau putere. Peste un timp a murit o altã femeie. era absolut dezbrãcatã. sã vie moº Ivan. la ordinul encavediºtilor. au rãscolit zãpada ºi încet. trebuie sã le scap de aici pe – 141 – . cãci ºi ei erau aduºi în aceste locuri. ºi nu putea sã-l refuze.Dnã Rotaru. Atunci Tatiana împreunã cu Eugenia au târât-o afarã. ªi-au fãcut cruce ºi au început sã arunce zãpada deasupra. au pus corpul ei neînsufleþit într-o groapã micã fãcutã în zãpadã. cu grijã. cãci avea inima duioasã. soacra Liubei Þimbalari. A luat fetiþa. corpul ei luneca de pe sanie ºi copii trebuiau so punã din nou pe sãniuþã.. aºa nu se poate.. care roiau prin izbã. Elena era cu totul dezbrãcatã. Fiul Elenei mai ieºea lângã o magazie de cereale. nici vara. Fiica ei. unde se adunau vrãbiile cãutând seminþe. a rugat-o pe Ecaterina Rotaru: .. punea laþuri fãcute din pãr de cal. Nu ºtia nici el. sã rãmânã vie din nenorocirea asta. a fost nevoit sã treacã în alt vagon. cãci pãmântul îngheþase rãu de tot pânã la doi metri ºi nu se dezgheþa aproape niciodatã. Au lãsat acolo o movilã de zãpadã ºi s-au târât înapoi spre izba lor. cã totul a fost o minciunã ºi bãrbaþii au fost duºi în alte locuri. Zina. „Trebuie sã fac ceva. „Aici o sã murim cu toþii”. El avea o fetiþã de nouã ani – Lucia. moartã. au tras sãniuþa la marginea satului. Elena.

totul era umed sub picioare. erau vreo 40 de grade. Horoºee însemna în româneºte bunãtate. numai Lucia ºi un copil mic al ei au urcat în sanie. sã meargã cu ei. se urca în sãniuþa trasã de cãluþ. pentru cã zãpada era mare ºi se prãbuºea uneori în ea. care se miºca ºi el greu. o ºalincã. dorea sã facã orice numai sã plece de aici. Puterea sovieticã era peste tot. A venit ºi prima noapte. Se miºcau cu greu. care avea un cal. umblând desculþe din primãvarã ca sã-ºi pãstreze încãlþãmintea pe care o mai aveau. au pornit-o la drum. Se îmbrãcase cu tot ce aveau mai cald. au fãcut un rug. Fetele Rotaru-Claudia. jigãrite. cãci drumul nu era bãtut ºi calul trãgea din greu sãniuþa. aºa ºi ea. Gerul creºtea. S-au tocmit cu un localnic. împreunã cu altã familie Cernei. S-au oprit. au pornit-o la drum. Se ajutau unii pe alþii. el trãia în alt sat la vreo 20 de kilometri depãrtare. când cu spatele spre el. Lidia Cernei visa sã se aranjeze în satul Horoºee ºi apoi sã vinã înapoi ºi s-o ia ºi pe ea. moþãind. Al cincilea copil al Lidiei. Acum se roteau lângã rug. Dar ºi numele acestui sat era atrãgãtor. I-a dat voie. mergând unul dupã altul. ªi la 7 martie. când pieptul. când ºi-au continuat drumul spre satul visat. A trebuit sã plece la comenduire sã cearã voie. numai ochii li se vedeau. Zãpada se topea lângã foc. unde e o viaþã mai bunã. care îi ducea spre o altã viaþã. – 142 – . Maria. Se uita la ele cu jale. bucãþi de lemn cã erau multe împrejur. Era bine lângã foc. Eugenia. punându-ºi boarfele puþine în sania trasã de un cãluþ mic. Când bãtea vîntul. strângând crengi. îmbrãcate în haine petecite. ºi se miºcau încet în urma saniei. Era un ger de vreo 30 de grade. frigul le pãtrundea pânã la oase ºi atunci ele se salvau. Acum ºi ea dorea sã-ºi scape copii ºi se alãtura familiei Rotaru. întorcându-se când cu faþa. cu o coamã lungã. Cine obosea. ªi aºa cum sãracul se îmbogãþeºte în vis. Comandantul i-a dat voie. Împodobiþi cu ºalinci. Mama lor Lidia a fost ºi ea aruncatã în mãrfarul durerii cu cei cinci copii. cãci pentru el era totuna. roºcat. încãlzindu-ºi când spatele. mai fusese pe acolo. dar de dormit nici vorbã. Toþi mergeau pe jos. unde se încarcã vagoane cu lemne ce se duc în alte locuri. i se rupea inima când le vedea aºa slãbuþe. ªi. unde sã te culci? Se mai aºezau pe sanie. era bolnavã.fete”. Familia Cernei din satul Baroncea avea cinci copii. Tatiana ºi Galina mergeau înainte. cineva îºi pusese pe umeri un covoraº. cãci el ºtia drumul. se poate gãsi de lucru. ºi mai existã ºi o cale feratã. una dupã alta. Auzise de la localnici cã la vreo 80 de kilometri e un sat Horoºee. dar ele nici jumãtate de drum nu fãcuse. se gândea ea mereu. rãmãsese în sat. Aºa s-au chinuit pânã în zori. Le îngheþa suflarea de ger. neþesãlat cu anii. îmbãrbãtându-se mereu.

chiar sinistru.. Vântul se mai liniºtise. înfricoºãtoare. Mai rãmãsese vreo doi kilometri. mare. Mai rãmãsese câþiva kilometri.. Uneori se auzeau niºte urlete din depãrtare. îi îndemna sã se miºte.Deodatã am vãzut o prãpastie în faþa noastrã. vroiau sã doarmã. Ea a pus o oalã pe soba fierbinte de fier cu turte de lapte îngheþat. un pic. dar ºi încã atât de departe. se opriserã. mergeau împotriva vântului ce se stârnise ºi le frigea corpurile. Mergeau încet. Totul în jur era trist. nu se mai vedeau. ieºind din hogeacuri. speriindu-i. nu se mai miºca. dar ºi speranþa devenea tot mai vagã. lungã.. clãtinându-se de slãbiciune. . Dar familia Lidiei Cernei nu era nicãieri. numai ochii li se vedeau. dar sãrmanele nu mai aveau putere ºi adormeau aºa din mers. care nu scãdea. Stãpâna casei s-a speriat. povestindu-i despre Cernei ºi copii ei. care le fãceau inima purice. ei ºtiau asta. Erau la capãtul puterilor. Corpurile le erau amorþite. Încã un pic... încet. limba în gurã pãrea o bucatã de lemn. Începuserã halucinaþiile. dar gerul se întãrea tot mai mult. se auzea lãtratul câinilor. Frica de a rãmâne pe veci în aceste locuri pustii. A doua zi au gãsit-o pe Lucia ºi fetiþa ei într-o cãsuþã alãturi.. Singure în gerul nãprasnic. care era atât de aproape. Mai trãgeau o sãniuþã dupã ele. cãci ºtiau cã dacã se vor opri vor cãdea jos adormite ºi aceasta va fi sfârºitul lor. Se miºcau încet.. Femeile cu copii au rãmas. cratiþe. am cãzut toate secerate. dar Claudia i-a povestit cei cu ele. toatã gospodãria lor de fãcut mâncare.. Scãpaserã de soarta crudã. În taigaua sãlbaticã erau ºi lupi. Familia Cernei. povestea mai târziu Tatiana. S-au repezit la directorul fabricii forestiere din Horoºee. în acel sat care le fãgãduia atât de mult.. era strãinã. Cãlãuza povestea cã nu odatã ei dãduse nãvalã asupra vitelor care erau în ºoproane. Numai frica de a se opri le forþa sã se miºte. dar ºtiau cã somnul e moarte pentru ele. Directorul le-a dat o sanie cu un vizitiu ºi au plecat sã-i – 143 – . Toate erau încotoºmãnate... Aºa a trecut ºi a doua zi. Se împingeau una pe alta. Când s-au trezit stãpâna le-a dat lapte fierbinte... când o sã ajungã la destinaþie. una peste alta. Când am intrat toate în casa din bârne. Copacii înalþi ºi drepþi scârþâiau ameninþãtor. ne chema.. Sora Claudia era pe malul celãlalt ºi ne fãcea din mânã. rãmãseserã în urmã.. miºcându-se tot mai greu ºi mai încet.. încãrcatã cu niºte vase. totul devenise indiferent. nu mai aveau putere. Deja se vedea fumul ce se ridica drept în cer. sub picioarele noastre. cu ei ele cãutau drumul înainte. povestea mai departe Tatiana. Claudia ne-a târât pe toate pânã la prima casã.. dar paºii se încetineau..Cãlãuza a dat bici calului ºi a plecat înainte. Lidia ºi trei copii ai ei. era gândul fiecãrei. picioarele erau ca de plumb. adormite...

În satul Horoºee se putea gãsi de lucru... cu focul arzând vesel în soba de fier. durere ºi proteste împotriva celor ce conduceau aceastã þarã sângeroasã. urã împotriva tuturor se scurgeau din ochii lor nevinovaþi. nebunã... fãrã suflet? Fetele Rotaru stãteau în jurul acestei familii adormite. Fetele erau bucuroase cã vor lucra ºi vor primi ceva. Din întreprindere le-au dat topoare. I-au gãsit numai la trei kilometri de sat. prea multe suferinþe pentru inimele lor copleºite de atâta durere. Poate se vedea cu copii sãi într-o izbã caldã. Lidia Cernei. frumoºi.. dar cel mai scump era o strachinã de supã fierbinte ºi douã – 144 – . Sforþãrile fãcute de ea pe Drumul morþilor îi zdruncinase sãnãtatea. era folositã pentru a scoate lemnul preþios din taigaua siberianã ºi al duce unde era nevoie de el.. simþind parcã o vinã cã nu i-au aºteptat. cu ochii sãi albaºtri. nu iau ajutat sã ajungã ºi ei la tãrâmul mântuitor.... Erau culcaþi în zãpadã. neputinþã. parcã dormeau. Ea. când numai un înger sfânt le salvase ieri ºi pe ele de aceiaºi soartã. erau alãturi de mama lor care nu reuºise sã-i scape... Dar mai era ceva. furie. Pânã aici venea o linie de cale feratã de la magistralã. Chiar a doua zi le-au dat de lucru. Ea plângea ºi plângea. În faþa ochilor ei stãteau mereu copiii familiei Cernei îmbrãþiºaþi în zãpadã cu mama lor. Lacrimi grele de durere.. Mama Lidia adormise.. Claudia tãia copacii în pereche cu o femeie mai în vârstã. fãrã milã de tot ce e mai scump pe lume – viaþa omeneascã. Ceilalþi doi dormeau somnul de veci. Oare va rãspunde cineva vreodatã de aceste pãcate a unor oameni fãrã inimã. deschiºi se uita la cerul care nu se îndurase sã-i salveze. strângându-l la piept. Linia aceasta. „Vetka”. îmbrãþiºându-l pe cel mai mic dintre copii.. parcã visa un vis frumos din care nu dorea sã revinã. cum o numeau aici. Era frumos chipul ei adormit. Dar ce puteau face ele. Galina ºi Tatiana au fost trimise sã taie copacii în taiga. Ele nu ºtiau cã nenorocirile lor nu s-au terminat ºi cã în viaþa lor se vor mai întâmpla multe. Maria era bolnavã. Poate. nenorociri ºi fiare omeneºti. îmbrãþiºaþi ºi ei. fierãstraie. Mama Ecaterina rãmãsese s-o îngrijeascã. Cu obrajii îmbujoraþi. În sufletele lor tinere se ridicau ca un vulcan protestele celor vãzute ºi retrãite în acele locuri sãlbatice ºi timpuri grele. Acest tablou al sfârºitului acestei familii Cernei niciodatã nu vor pãrãsi inimele ºi memoria lor pânã la capãtul vieþii ºi deseori în viaþa lor vor curge lacrimi grele de milã.caute. unde cunoscuserã atâtea lipsuri.. era o stare nervoasã grea ºi trebuia o vreme mai îndelungatã ca ea sã-ºi revinã..

când se formau colhozurile în Ucraina. – 145 – . ca ceilalþi tãietori din apropiere sã fie atenþi. când se întorceau de la lucru. morþi de obosealã. Ei uitase deja cã ºi ei sau pãrinþii lor au fost deportaþi în aceste locuri prin anii 30-33. cu fierãstrãul. chiar prea frumoºi faþã de aceste nenorociri care cãzuse pe capul lor. Nu era acest lucru pentru femei. tãiate la mãsura cuvenitã. care îºi bãteau joc de ele. aranjându-le grãmadã. Era periculos. Ca sã ajungi la copac trebuia sã mergi prin zãpadã pânã la brâu. cârpite.Nu plânge. Printre deportaþi era ºi o profesoarã dintr-un orãºel din Basarabia. dar ce nu face omul pentru o bucatã de pâine ºi o strachinã de balandã? Moldovencele mai sufereau cã erau umilite de localnici. Uneori trebuia sã stai în genunchi. Ce ne iau ele pe noi în râs. amitindu-ºi de satul Jirnovka. o dãdeau seara. Le mai dãduserã niºte haine.sute de grame de pâine. Nu era nici asta mult. Când tãietura ajungea la capãt. periculos. Nina Cobãleanschi. ca apoi sã cadã în vagoane. pantaloni vãtuiþi ºi scurteice din vatã. Nu erau noi. Trebuia sã fii foarte atentã la orice miºcare a trunchiului. Lucrau greu. chiar sã te omoare. dar dupã foametea din satul Jirnovka. frumoºi. Acolo lucrau alte femei ºi fete care rostogoleau trunchiurile. cã au sã vie moldovenii ºi au sã te ducã în pãdure! ºi multe altele. În picioare aveau acum pâsle. ca în orice moment sã poþi sãri în lãturi. de frig ºi dezamãgire. dar erau cãlduroase. ne batjocoresc fãrã sã avem vreo vinã. ascultaþi-mã pe mine. Haideþi sã le arãtãm cã suntem dintr-un neam vrednic de mii de ani ºi avem mai multã culturã decât ei. Din acea zi primeau pâine 400 de grame pe ziua de lucru. Brazii erau înalþi. Aºa râdeau ºi de ei alþii cândva. luând altã direcþie ºi putea sã te caliceascã. dar la picioare le era cald. aveau multe petice. care le-a zis într-o zi: . cãci el se învârtea uneori în aer. când începea sã cadã trunchiul. dar în aceastã þarã femeile erau egalate în drepturi cu bãrbaþii ºi acum ele puteau fi trimise ºi la lucru greu. trebuia sã faci tãietura cât mai jos la pãmânt. dar ele rãbdau.Fetelor. De jur împrejur zãpadã multã. Trunchiurile erau apoi curãþate de crengi. li se pãrea cã au nimerit în rai. sã-þi faci loc lângã tulpinã ºi apoi. pãrãsind locurile periculoase. hai sã le ºtergem nasul la ruºtele astea. în doi. pânã ºi pe copii lor îi speriau zicându-le: . pânã se prãbuºea copacul care cãdea cu un zgomot ca o loviturã de puºcã. Munca era grea ºi cerea mai multã mâncare ºi mai bunã. nu întotdeauna bine ascuþit. fetele dãdeau alarma. Dupã asta veneau alþii cu calul sau boul ºi cu sania ca sã-l încarce ºi sã-l ducã la „vetkã”. urâte. iar gerul se þinea tare.

Au ajuns cu marfarul la gara de pe magistralã. Mama Ecaterina. Cântau cântece patriotice. Au mai fost aºa concerte care le mai dãdeau speranþe în viitor.Facem o seratã. dupã atâtea suferinþe la o vârstã atât de tânãrã. altfel ar fi fost rãu de tot.Unde plecaþi? O femeie din Horoºee le-a dat de gol ºi l-a îndreptat spre ele. dorul de casã le frigea inima. dar ce putem face? o întrebau fetele.. Inimele strãine s-au mai dezgheþat ºi localnicii ºi-au schimbat purtarea faþã de ele. A apãrut un om care le-a întrebat: . se împãcase cu gândul cã ele vor muri. ªi ce concert! Afarã era un ger straºnic. a strigat el. cântau cântecele Basarabiei româneºti. dar în încãpere se topeau inimele. melodioase. ªi au dat un concert. κi aminteau ºi ei de tragedia lor. care le fãcea sã le creascã inimele. Vocile frumoase. Nimeni nu a observat lipsa lor. luaþi trenul îndãrãt. Nu vroia sã se împace cu gândul sã trãiascã aici 20 de ani cum li se ordonase. .Bine. Dupã aceastã seratã viaþa a devenit mai bunã. cum fãceam acasã. tinere. s-au dat jos ºi s-au aºezat pe iarbã lângã staþie. În 1943 a fost o epidemie de tifos în Horoºee. Dar le-a ajutat Dumnezeu ºi le-a scãpat. sã fugã din acest iad. de bucurie ºi altele ce rãsunau în taigaua îngheþatã. se culcau ºi se sculau cu gândul – 146 – . Tatiana ºi Claudia s-au îmbolnãvit rãu. de viaþa de mai înainte. Gândurile de a fugi. de a se reîntoarce acasã nu le pãrãsea. despre trei culori.Ca sã nu fiþi arestate ºi judecate. Ele nu erau uitate. Zis ºi fãcut. Prea curat ºi profund se ruga mama Ecaterina lui Dumnezeu sã se îndure ºi sã nu le ia viaþa. Mama s-a dus sã cumpere bilete la casã. Erau ºase de toate. Kokoºino. Au fost nevoite sã se întoarcã. ªi-au amintit poeziile ºi cântecele învãþate cândva. de jale. când se hotãrâse sã plece din Jirnovka. ªi într-o zi s-au urcat toate în vagoanele cu lemne ce trebuia sã le ducã în altã lume. Nu mai mâncau ºi chiar nimeni nu le mai hrãnea. se mai gândea ºi acum cum sã-ºi scape fetele de viaþa asta amarã. .

un copil de patru ani. ce se ducea spre front. cãci nu le puteau lua cu ei. sã scape din gheþãria asta. unde trãise niºte refugiaþi din timpul rãzboiului. ajuncând la Ocniþa. trei ani. cãci totuna nimeni nu le-ar fi cumpãrat acea avere. se temeau sã nu fie prinºi din nou. Acum familia Rotaru s-a decis ca mãcar unele din ele sã fugã ºi sã ajungã acasã.. Ei au fost de acord. Într-o zi a sosit mama Luciei. Peste o lunã au sosit ºi mama cu Tatiana. Au plecat. Se urcau în vagoane. Kievul. dar îi jelea. care îºi împlinise termenul de puºcãrie. cãci ºi þara lui trecuse prin calvarul comunist. Nimeni nu vroia sã le cumpere. sã se întoarcã acasã la buneii sãi. Cu Scorþescu ºi Lucia au plecat ºi Galina cu Gabic. cãrbune. Familia Rotaru nu putea sã vândã vãcuþa. Acum familia Rotaru avea izbã. Era de loc din Letonia. Atunci inginerul Vitautis le-a spus: . Harkovul. Bilete nu mai luau la casã. cãci fetele i-au scris când sovieticii au ajuns cu frontul în Moldova. îi era fricã de zbirii sovietici. El fãcea fântâni arteziene. De la Ocniþa au luat-o pe jos la Nãduºita. Galina se temea sã treacã chiar ºi pe lângã casa lor. Mama Ecaterina avea douã inele de aur ºi le-a propus. Doamna Domenti era bolnavã de tuberculozã osoasã ºi se hotãrâse sã-l dea pe Gabi ca mãcar el. nu aveau bani sau nu aveau nevoie. Galina a luat-o spre Þarigrad. trenurile nu mergeau. În anul 1944 mama ºi fetele au reuºit sã-ºi cumpere o izbã micã de lemn. Kuibuºev. Bunelul a primit-o cu lacrimi de bucurie. numai sã ajungã acasã. mai bine sã ia inelele. Chiºinãul nu era încã ocupat de armata sovieticã.Luaþi vaca cu voi la Omsk ºi acolo o veþi vinde. Aºa cum ruºii înaintau ºi îºi eliberau pãmânturile.cum sã fugã. om cu inimã mare. doamna Scorþescu. Dar oamenii au aflat de ea ºi veneau chiar din alte sate. unde puneau cartofi ºi alte legume. dorind sã afle câte ceva despre neamurile lor deportate. Galina nu ieºea din casa bunelului. Au lãsat izba lor ºi tot ce era acolo în voia soartei sã nu ºtie nimeni de ei. mulþi din refugiaþi se stãruiau sã se întoarcã acasã. Se împrieteniserã acolo cu un inginer geolog venit cu lucrul din Leningrad. mergea rãzboiul. ce însemna moartea. Maria ºi Claudia. o vãcuþã ºi alte lucruri pe care le aveau. vãcuþã ºi grãdinã. se þineau de þevile de ventilaþie. pe acoperiºurile lor. bãrbat de treabã.. chiar ºi în acelea unde erau militari sau tehnicã militarã. – 147 – . fiul doamnei din Nãduºita. Aflase unde e Lucia de la bunelul fetelor de la Þarigrad. Vremurile devenise mai uºoare. riscând sã fie aruncaþi din mers jos pe pãmânt. Decât s-o lase degeaba. Pe drum se urcau în orice vagon. veþi avea bani. unde era din nou sovietul sãtesc. Familia care pleca vroia sã vândã cãsuþa. Aºa au mers trecând Uralul. urcându-se în mãrfarul cu vagoane încãrcate cu lemne. Nu era din deportaþi.

de toate nenorocirile lor. Fetele nu erau toate acasã. a cumpãrat mâncare pentru drumul lung. întâi pe Maria ºi Ecaterina. refugiat din Arhanghelsk la Chiºinãu ºi. a cãzut în genunchi plângând cu hohote. zbirii i-au arestat. Era 17 august 1944. Peste câteva ore au venit zbirii ºi le-au arestat ºi pe ele. A trecut pe lângã fântâna unde niºte femei spãlau rufele. în sat. Nimeriserã într-un vagon cu cai militari. pe ocolite. Tatiana a venit la casa bunelului. amintinduºi de toate suferinþele. a luat fetele la Chiºinãu. le-a adus trista veste cã mama ºi Tatiana sunt arestate. ducându-le la Soroca. iar Claudia lucra ca secretarã undeva. Tatiana s-a dus sã vadã ce se face în casa bunelului. . El s-a dus dupã Ecaterina ºi celelalte fete. Se ascundeau la bunel. Au ajuns cu diferite trenuri în Ucraina. Erau case libere. A venit ºi fratele Ecaterinei. aflând de ei. de bãrbatul sãu Alexei. În acele timpuri mulþi se întorceau din refugiu acasã ºi tot aºa ºi ele au reuºit. Când a apãrut Tatiana. bãtrânul Vichentie Cijacovschi a început sã plângã. Au încãrcat vaca noaptea în vagon.. feciorul cãrora era maºinist de tren. Sau urcat într-un tren spre Kiev. temându-se sã intre cu ele în garã. Le-au dat o hârtie cã li s-au furat documentele ºi au plecat mai departe. Mama a plecat cu vaca la piaþã s-o vândã. Aºa au ºi fãcut. ascunzându-se dupã un ºopron. Ele s-au uitat la ea. La o staþie au spus cã li s-au furat documentele. Le-au luat la miliþie. Au ajuns la Omsk. Mama s-a întors cu bani. NKVD-ul i-a încãrcat în – 148 – . În decembrie a venit la închisoare sã le vadã bunelul Vichentie. fetele stãteau ascunse. El le-a ascuns pe locomotivã în cãrbuni ºi aºa au ajuns la Ocniþa. dar casa lor era ocupatã. spunând cã sunt refugiaþi ºi se întorc acasã. Dar n-au oprit-o. dar l-a vãzut pe bunel ºi Galina stând la masã. aducândule ceva de mâncare ºi haine calde. Peste o lunã. Mama ºi fetele s-au ascuns în pãpuºoi. Se sfãtuiserã sã facã aºa. Dar nu i-au dat voie ºi el s-a întors acasã fãrã sã le vadã. Dar bucuria de a fi cu toþii împreunã a fost scurtã. cãci nu aveau nimic la mânã. le-au interogat. Galina învãþa aici în clasa a ºaptea.Parcã e fata lui Aleoºa Rotaru. au plecat. ascunzând-o dupã instrumente ºi strunguri. La Jmerinka aveau niºte cunoscuþi. Pe drum a rãcit ºi a murit. urcându-se într-un tren spre apus. . la închisoare. La semafor el le-a dat jos. Se uita cu fricã ºi grijã în curte. aveau mereu frica sã nu fie descoperite. De durere ºi bucurie. nu se arãtau la garã.Dar cum s-o ducem cu trenul? Întreba Ecaterina. De aici au mers pe jos pe calea feratã pânã la Drochia. dar ele s-au þinut tare. Au venit la Þarigrad. ªiau luat rãmas bun de la Vitautis ºi. Un cunoscut. a zis una. venind din Þarigrad la Chiºinãu. Când mama a ajuns la pãmântul ei.O sã o încãrcãm în vagonul meu cu instrumente.

aºa le ordonau cozile de topor. fiind ajutaþi de statul român sã-ºi refacã viaþa. Mama Ecaterina a venit la fratele sãu. Tatiana era cãsãtoritã cu Dumitru Berezovschi din Hãsnãºeni. Le-au chinuit aºa pânã la Novosibirsk ºi. Mama ºi Maria s-au întors acasã în 1959. . au ajuns la Ciulâm. Vãzând o familie întreagã. Bestiile roºii-tot bestii au rãmas. ªeful închisorii l-a rugat pe un prieten al sãu sã le ia la lucru în atelierul sãu. fiecare avea viaþa ei. care îºi ieºeau din piele. Nimeni din conducerea comunistã nu i-a ajutat cu nimic ºi nici nu ºi-a cerut iertare. Dar ºi aici. Aici coseau rufe ºi alte lucruri pentru soldaþii sovietici de pe front. Familia lui Dumitru încã în 1929 a fugit din Ucraina sovieticã. În 1989 au fost cu toþii reabilitaþi. la Sverdlovsk. vroiau s-o transfere la închisoarea de minori. dar eram nevoite sã iscãlim cã nu avem dreptul sã ne întoarcem acasã ºi sã cerem îndãrãt averea furatã. sã nu le despartã. sã nu le trimitã din nou la Horoºee. Claudia ºi Galina s-au reîntors abia în 1990. ªeful închisorii din Novosibirsk a venit sã vadã cine sunt noii deþinuþi. dar mama Ecaterina a rugat judecãtorii sã le judece pe toate împreunã. lingând mâna stãpânului. deportându-i la 13 iunie 1941.tren ºi au plecat înconjuraþi de santinele cu câini lupi spre Dnepropetrovsk.În anul 1958 ne-au chemat la comenduire ºi ne-au dat documente de eliberare. Fetele erau deja cãsãtorite. când acest imperiu al rãului s-a destrãmat ca un balon de sãpun. ºi a trãit aici. fost deportat ºi el. dar aici mãcar aveau garantatã o bucatã de pâine ºi o supã fierbinte pe zi ce nu era în deportare. pînã li se va împlini termenul de 20 de ani. în sfârºit. Ecaterina l-a rugat pe ºef sã le lase aici. Aºa au scãpat de Horoºee. dar nimeni dintre noi nu a dorit sã iscãleascã aceastã hotãrâre. Îi alungau ºi din Chiºinãu. i-au gãsit ºi aici. a dat ordin sã lucreze în atelierul de cusut. au fost mereu umilite ºi persecutate de zbiri ºi de cozile de topor. fãrã un foc de armã ºi a dovedit încã odatã lumii întregi cã a fost condus de niºte oameni demenþi ºi criminali. cumpãrându-ºi o garsonierã. Trei ani de puºcãrie ar fi trecut cu greu. mulþi dintre ei erau copiii acelor criminali care au ucis atâtea sute – 149 – . ocupând Basarabia în 1940. unde au fost judecate. A venit ºi termenul de eliberare. dupã moartea cãlãului Stalin. dar casa lor a fost demolatã ºi în locul ei s-a construit Casa de Culturã. Au dorit cu toþii sã se întoarcã la Þarigrad. la Chiºinãu.. pentru cã ele se pricepeau la aºa ceva. Ele erau de acum apreciate ca bune lucrãtoare. trecând Nistrul sub focul mitralierilor sovietice. Dar cãlãii sovietici. S-au stabilit la Hãsnãºeni.În 24 de ore sã vã luaþi tãlpãºiþa de aici.. Pentru cã una nu avea 18 ani. apoi sã fie duse îndãrãt la Horoºee. întorcându-se acasã. Judecata a hotãrât sã stea în închisoare trei ani de zile. . apoi la Moscova.

care era student la Iaºi. casa nouã conducerii. motivând cã este locuitã în majoritate de ucraineni. Dar istoria nu se repetã ºi. a plecat la Chiºinãu ca sã i se piardã urma. Adevãrul e mai presus de toate ºi dreptatea trebuie sã triumfe. avea bursa la – 150 – . alþii n-au dorit sã ºtie. amintindu-ºi de acele vremuri straºnice. Ele se luptã cu bãtrâneþea. Pãmântul lor a fost dat celor venetici.. dorind sã demonstreze cã sunt mai democraþi. trãiesc din greu ºi deseori le curg lacrimi amare din frumoºii ochi. care ºi-au pãrãsit baºtina lor atât de „iubitã”.. Celor ce au suferit de genocidul sovietic nimic nu li s-a întors din avere. care au trecut prin atâtea suferinþe. înrobind popoare strãine. Dar vremurile s-au schimbat. Dar Dumnezeu e mare ºi drept. Poporul s-a trezit. unii care habar n-au avut de ce se fãcea în jurul lor. Învaþã. trãind o viaþã numai pentru ei. de acel genocid sovietic. Aici s-a înscris la facultatea de agronomie. unde avea o sorã. Rusia nu înþelege cã varsã sânge nevinovat. care va face dreptate tuturor. asuprindu-le ºi nimicindu-le. slabi la minte. ªi când te gândeºti cã încã ºi azi se mai gãsesc proºti. Ovidiu Vasilescu Valerian Aºtefanei (ªestacov) s-a nãscut la 14 iunie 1921 la Soroca. care plâng dupã acele vremuri ºi ar dori sã întoarcã roata istoriei. Se mai gãsesc mulþi care îl laudã pe despotul Stalin. nimicind naþiuni mici.. Claudia ºi Tatiana. Sovieticii au eliberat pe toþi cei aflaþi în puºcãrie. nu va fi iertat de cea dumnezeiascã. a fost arestat chiar a doua zi. care ºi-au bãtut joc de popoare nevinovate. Rusia. La 28 iunie sovieticii au ocupat cu forþa Basarabia. dar. Azi toate nenorocirile ce vin în Rusia sunt din cauza pãcatelor ºi crimelor sãvârºite ºi Dumnezeu nu bate cu bãþul. unde tatãl lui era contabil la închisoare. sufletele prin dragoste. Din toatã familia au rãmas pânã azi numai douã din acele frumoase fete. ºi cã a venit o conducere nouã. dar unii dintre ei au fost niºte canalii ºi criminali. fiind acasã. La 13 iulie trebuia sã fie arestat ºi Valerian. spunând minciuni încã o datã. Tatãl lui Valerian se pregãtea sã dea în primire sovieticilor 10 hectare de pãmânt. dacã comunismul a scãpat de judecata omeneascã. Simþindu-se urmãrit.de mii de oameni nevinovaþi ºi care au adus acest pãmânt la sãrãcie ºi mizerie. LIDIA ºI JENICÃ RUSU Diamantele se mãsoarã în carate. care a distrus milioane de fiinþe omeneºti ºi încã nu ºi-a primit pedeapsa cuvenitã..

Pe mareºalul Ion Antonescu l-au împuºcat la Bucureºti. cum tac azi mulþi dintre demnitarii României. El nu ar fi tãcut. sovieticii aveau mare nevoie de cadre. Lidia cu copilul s-a evacuat în România. S-a nãscut o fetiþã la maternitatea din Chiºinãu. Trebuie de spus cã oltenii s-au purtat foarte frumos cu acei ce se refugiau din Basarabia ºi Bucovina. Familia Rusu trãia acum în Chiºinãu. aranjatã ca în rai. Aºa cum majoritatea intelectualilor fugise din Basarabia. cum povestea ea. ocupate de ei în 1940. iar mama Eudochia din Cãlãraºi. unde au repartizat-o la primãria din Craiova. Ar fi strigat cãlãilor: Eu am luptat pentru Basarabia ºi Bucovina.început. A fost primitã. dar ruºii au ocupat cu forþa aceste plaiuri ºi timp de aproape 200 de ani îºi bat joc de neamul românesc. ele sunt þinuturi româneºti. unde venise ºi Regina Maria. cãci ei nu ºtiau limba românã. fãgãduiau o viaþã bunã. el nu a fost trimis la Nurenberg sã aparã în faþa judecãtorilor internaþionali. S-au cunoscut la o adunare a învãþãtorilor ºi în primãvarã s-au cununat. cãci era un om cu onoare. Trebuie de notat cã în timpul lui Ion Antonescu toatã populaþia s-a purtat foarte bine cu acei care se refugiau. El nu ar fi tãcut din gurã. Apoi bursa a fost stopatã. Sovieticii nu au dorit ca el sã spunã acolo adevãrul despre Basarabia ºi Bucovina. o ºtie toatã lumea. fãceau tot posibilul cât mai mulþi oameni sã intre în partidul comunist. I-au dat ºi o camerã într-o casã bunã. patriot al neamului românesc. Acum Lidia cu copilul stãteau la Chiºinãu cu pãrinþii ei. Era o femeie bunã la suflet. care avea ºcoala pe malul Prutului. Tatãl lui Valerian era un om sever ºi Valerian era un bãiat foarte econom. Toader Rusu. care pânã la armistiþiul din 23 august nu avea nici o mie de membri. prin o numãrãtoare de voturi frauduloasã. Ei îi lãudau pe sovietici. când întreaga Basarabie era în lacrimi. la putere au venit comuniºtii. Pe Valerian îl luase în armata românã ºi-l trimise la ºcoala de ofiþeri. cãci zvonul despre arestarea tatãlui sãu ajunsese ºi aici. care ar da totul strãinilor numai ca ei sã – 151 – . Regina s-a apropiat de patul Lidiei ºi i-a dat niºte flori ºi ciocolata. Lidia era gravidã ºi aºtepta copil. Tot aici lucra ca învãþãtoare o fatã tânãrã. nu arunca banii pe vânt. vizitând spitalele din Chiºinãu. Acum Basarabia era din nou eliberatã de ocupaþia sovieticã. În 1941 Lidia era funcþionarã la CFR la Cãlãraºi. Oamenii îi ºtiau deja foarte bine din anii de ocupaþie 1940-41. Tatãl Lidiei. unde s-a angajat învãþãtor. dorind sã scape de tãvãlugul sovietic. În 1944 frontul se apropia de Basarabia ºi populaþia fugea de frica sovieticilor în România. În 1946. care erau pline cu rãniþi de rãzboi. A fost nevoit sã pãrãseascã agronomia ºi sã fugã la Lãpuºna. Lidia Rusu. era din comuna Sauca.

Avea 8 clase de liceu industrial de la Chiºinãu. îi plãcea sã asculte ºi sã spunã bancuri. curgea sudoarea tot timpul de pe ei ºi apã de bãut nu era. povestite de el prietenilor. Dupã un timp. cu o broboadã de mãtase ºi dupã ea umbla un ofiþer sovietic. dar era mereu respins. Era o cãldurã straºnicã. Flãmânzi. Drumul a fost plin de suferinþe. Poate pentru cã fugise din Basarabia s-au poate ºtiau ceva despre tatãl sãu. Fetele se amuzau. educaþi în alt duh. era matematician. Dupã asta toþi trei au fost arestaþi. ºi-a pus pernuþe înainte ºi înapoi. Aceste lucruri nu erau la modã în timpul sovieticilor. El era un bãiat vesel din fire. Era demobilizat. însetaþi. era îndemnat sã intre în partidul socialiºtilor. au ajuns la Irkutsk. Cloºca ºi Criºan ºi Tudor Vladimirescu. Valerian terminase liceul Xenopol din Iaºi. Lidia a lucrat dactilografã. Atunci pãrinþii s-au mutat la Tighina. la Tighina. dar nu i-a plãcut ºi a intrat la o ºcoalã de impiegaþi la CFR. Lucra impiegat ºi dãdea examen pentru a deveni ºef de garã. terminate în 1939. pânã ce una i-a spus cã fata aceia e un bãrbat. îl vor duce departe de baºtinã ºi-i vor distruge tinereþea. care învãþa la Liceul „Haºdeu” din Chiºinãu. numai cu peºte sãrat ºi douã cãni de apã pe zi. fãrã mâncare caldã. Li se dãdea o canã dimineaþa ºi una seara.rãmânã în fotolii. apoi impiegatã la CFR. încãrcaþi într-un tren de vite ce lua drumul spre Siberia. ucis apoi tot de comuniºti. Aºa au trãit la Craiova pânã la bãtrâneþe. Pe front fusese rãnit uºor în mânã ºi venise ºi el la Craiova. În vagon erau 40 de oameni. Tot acolo dãduse ºi bacalaureatul. Sovieticii veneau deseori la seratele de la Institutul învãþãtoresc. în vagonul de fier încãlzit de razele dogoritoare – 152 – . Se fãcuse o fetiþã frumoasã. Valerian mai avea o „boalã”. Dupã 32 de zile. dar Jenicã nu credea ºi nici nu ºtia cã aceste bancuri. dar se certase cu un profesor care-i fãcea mizerii. loc de dormit nu era decât pe podea. din foºtii prizonieri în URSS. Jenicã ºi cu alþi doi prieteni au fost pârâþi de o comsomolistã cã ei spun bancuri la adresa sovieticilor. râdeau de rus. Cu durere se uitau prin ferestrele zãbrelite cum se îndepãrtau de baºtinã. Se stãruia sã danseze cu ea ºi-i fãcea curte. Lidia mai avea un frate. Ofiþerul s-a supãrat foc. avea o voce foarte bunã ºi puternicã. care nu vroiau sã împartã puterea cu nimeni. Jenicã Rusu. capitala Siberiei. Valerian lucrase la început ca notar. La o seratã. Comuniºtii se stãruiau sã-i scoatã din armatã pe toþi acei care fuseserã în armata regalã ºi sã-i înlocuiascã cu alþii din diviziile Horia. Cine nu dorea sã intre în partidul comunist. a lui Titel Petrescu. cânta la bisericã. i-a rupt rochia ºi a vãzut cã e bãiat. Jenicã s-a îmbrãcat ca o fatã.

nici noaptea. i-a rãspuns rectorul . la români n-am învãþat-o. L-a eliberat din detenþie. Nu i-au dat drumul. . numele lui nu era. neavând unde trãi. întinzând baioneta lungã. s-a uitat la tinerelul de 17 ani ºi i-a închis dosarul. trãdãtori. de unde sã ºtie el rusa? Când a venit sã controleze listele. . a vãzut un anunþ de admitere la un Institut de mineri. Spre searã au ajuns la vestita puºcãrie „Centrala lui Alexandru” care un veac întreg primea între pereþii sãi pe acei nenorociþi cãzuþi în ghearele comuniste cu vinã sau fãrã vinã. la o uzinã militarã. dândui o trimitere la lucru. dar nu sunt în listã. a îngâimat el.Nu ºtiu rusa. Prin 1943. Un zid mare ºi lung de cãrãmidã înconjura clãdirile mari. unele de trei etaje. fãrã un gram de apã. lungi ºi sinistre. dormea pe niºte þevi calde într-un bloc. la matematicã – 4. Dupã o vreme a devenit strungar. Îi trebuia un buletin medical. Aici i-au descãrcat pe malul pustiu ºi. unde pe fluviul Angara îi aºteptau niºte ºlepuri. încolonaþi câte ºase în rând. Populaþia arunca cu pietre în vagonul lui Jenicã. Era deja rãzboi ºi în drum întâlneau trenuri cu tancuri.Am dat toate examenele. L-au luat la lucru ca un ucenic de strungar. Zile grele. înjurându-i ºi strigând cã sunt „duºmani ai poporului sovietic”. dar bãieþii i-au spus cã poate sã rãmânã fãrã mânã. Viaþa la închisoare nu e ca cea de la libertate. altele mai joase. Dupã ce i-au încãrcat. la anchetare. 18 kilometri de drum de þarã. apoi i-au mânat în port. de care el nu ºtia nimic. pline cu soldaþi ce mergeau spre front. . Acesta s-a dovedit a fi un om de treabã.Pãi ai nota 2 la rusã. ªi-a cerut voie sã-i dea drumul pentru câteva zile sã dea examenele. cu gura ºi buzele uscate de sete. S-a uitat rectorul la el – 153 – .ale soarelui nu le ajungea aer. mergând prin oraº. vãzând cã nenorocitul nu are nici o vinã. ascuþitã spre geam. îngrozitoare. dar santinela îi alunga. neaºteptate. atunci toþi lucrau pentru front. Dupã vreo trei sãptãmâni i-au schimbat anchetatorul. La chimie – 4. Aici. La Irkutsk i-au dat jos din tren. spioni ºi multe altele. Jenicã s-a dus la rector. cu praf mulþ pe o cãldurã înãbuºitoare. A venit la Institut ºi a dat examenele. Nu-i dãdeau pace nici ziua. O jumãtate de zi ºi o noapte au mers pânã la satul Usolie. A vrut sã se opãreascã cu ulei fierbinte. au pornit prin sat spre destinaþie. Uneori se apropiau de gemuleþele cu zãbrele sã mai ia o gurã de aer curat. ºlepurile trase de remorchere au luat-o la drum. i-au dat cartele pentru pâine ºi produse alimentare ºi cãmin. Atunci s-a opãrit cu apã fiartã. De aici îl duceau pe Jenicã la Irkutsk. Aici îl forþau sã recunoascã lucruri ºi fapte stranii. Dar a avut noroc. erau ca niºte peºti pe uscat. la limba rusã – 2.

un filolog. Când s-a eliberat Leningradul. la pãrinþi. nu mai ºtiu în care. dle profesor Constatin Stere. la o minã ºi apoi la construcþii. stabilit în Chiºinãu. Atunci a rugat sã fie trimis undeva. Lidia ºi-a trãit viaþa în Craiova. l-a adus la Bodiul. vecinii ºi prietenii de joacã. Stere Într-o searã. ne opream la dna Lidia.C. unde ne vei duce pentru binele acestei Basarabii a noastre. Îl îndemnau sã intre la aspiranturã. la 22 iulie 1910. gubernie ruseascã pe atunci. S-a nãscut o fetiþã. în Basarabia. care a fost Pantelimon Rusu. al P. De cîte ori veneam la Craiova cu soþia Veronica. l-a trimis la o secþie de construcþii. Jenicã se cãsãtorise la Irkutsk ºi nevasta era tot studentã. împreunã cu el. un prieten de la Sahalin. raionul Drochia. Venind în concediu acasã. dar a rãmas pe viaþã aºa cum îl numeau toþi – Nicanor.M. L-au trimis la Sahalin. Un articol scris în amintirea acelui om. aducând nevasta gravidã la pãrinþi. care împreunã cu alt om cu suflet mare. dar bursa era prea micã – 1600 de ruble ºi el având familie a refuzat. despre un savant român. Institutul s-a întors acasã. ci ºi Basarabiei. având nevoie de specialiºti. Acesta. am citit un articol într-un ziar. unde sã aibã o leafã bunã. ºi eu te voi urma întotdeauna ºi pânã la capãt. Era un Institut de minerologie evacuat din Leningrad. A terminat învãþãtura ºi lucra într-un birou de constructori. PANTELIMON RUSU–NICANOR Dta. dar l-a primit. El avea deja la Leningrad a cãmãruþã în cãmin. ne-au ajutat la întemeirea Muzeului Memoriei Neamului la Chiºinãu. pe acest pãmânt atât de pãtimit în istoria sa. Cu timpul Jenicã a devenit ministru adjunct în Moldova. din Moldova. unde a lucrat 17 ani.lung. ºi nu ne poþi pãrãsi în aceste vremuri grele. Viaþa i-a despãrþit pe sora Lidia ºi fratele Jenicã. În 1944 s-a întors în Basarabia. Nicanor. Vergiliu ªtefanin. Nicanor s-a nãscut în satul Chetrosu. pe – 154 – . primul secretar al C. aveau câteva deseatine de pãmânt. nu-þi aparþii d-tale. Pãrinþii lui nu erau bogaþi. Jenicã a fost nevoit sã trãiascã în „Þara sovietelor”. care ºtia prea multe limbi. L-au botezat cu numele Pantelimon.C. Jenicã învãþa pe nota cinci. Scrisoarea lui Pan Halippa adresatã lui C. Un învãþat nãscut în Basarabia noastrã. Eu te rog sã te pui în capul nostru. cum îl numeau acasã pãrinþii. Când s-a nãscut fetiþa li s-au dat douã camere.

Þarul îi lua cu forþa în armata sa. i-au dat o bursã. fãcându-le dreptate. fricã ºi moarte. Nicanor a crescut. alungând hoardele bolºevice. cãci învãþa bãiatul bine. ºi le-au împãrþit þãranilor. îmbãtându-se cu vinul gospodarilor moldoveni ºi cãutând fetele din sat. Pãrinþii lui Nicanor au trecut prin toate nevoile rãzboiului. Eremia. cã erau tocmai zece copii. sã nu stea pe capul pãrinþilor. a terminat ºcoala primarã din satul Sauca. prin revoluþia din 1905 ºi prin suferinþele primului rãzboi mondial. Au trecut anii. Nicanor a devenit un bãiat înalt. ca sã aibã cu ce trãi. câºtigându-ºi pâinea cea de toate zilele. cã erau în armata þaristã ºi din acei cu ochi strâmbi. când vreo fatã nereuºind sau întârziind sã fugã în pãdure. s-a fãcut mai bunã. A terminat universitatea cu cea mai înaltã notã – „Magna cum laude”. Puþini sunt azi în viaþã din acei copii care îºi mai aduc aminte de povestirile pãrinþilor sãi despre rãzboiul crunt ºi despre revoluþia poporului. era ager la minte ºi stãruitor. tatãl lui. sã ajungã la bucata sa de pâine. semãnând dezmãþ. svelt. italiana ºi alte limbi romanice. din plasa Donduºenilor. ºi legi noi. În 1930 a intrat la Universitatea din Iaºi. ªi aici învãþa bãiatul bine ºi profesorii. care numai milã nu aveau în sufletele lor. cãci erau pe placul lui. care a distrus milioane de fiinþe omeneºti. boierilor lãsându-le câte 100 de hectare. unde trãiau pãrinþii. Erau timpuri grele. fãcându-ºi de cap pe pãmântul Basarabiei. Cu toate cã era greu cu traiul. dintre care ºi fete care cereau zestre. chiar ºi fetele începuse sã se uite la el. Zece copii erau la pãrinþi. Viaþa s-a mai liniºtit. dar statul român ºi regele Ferdinand s-au þinut de cuvânt. La început dupã unirea Basarabiei cu Patria-mamã nu a fost uºor. sã aducã cât mai multe popoare sub jugul Rusiei. l-a trimis la ºcoalã la Chiºinãu. unde au murit ºi mulþi moldoveni pentru slava ºi mãreþia þarului. ªi mare nenorocire era. A fost adoptatã ºi o Constituþie nouã. Nu le prea avea el în gând. învãþa franceza. când de la frontul din Carpaþi veneau turme de soldaþi rãsculaþi. drepte. dupã rãzboiul ruso-japonez. democratã. vãzând stãruinþa lui. Dovedise sã facã ºi un an de armatã. vremuri când viaþa omului nu costa nimic ºi bandele bolºevice se rãsculau împotriva þarului. – 155 – . cãpãtuiþi pe nedrept cu mii de deseatine. prin beciuri ºi chiar prin pãduri. Nicanor era cel mai mare. cãdea în mâinile lor. trebuia sã-ºi croiascã viaþa lui. Femeile ºi fetele se ascundeau prin poduri. Au luat pãmântul de la boierii ruºi ºi moldoveni. care cutreierau satele. Dar a trecut ºi asta. care îºi fãceau mendrele în Basarabia. sã-i fie mai uºor. care se stãruia sã cucereascã tot mai multe pãmânturi.care-l lucrau din zori pânã în noapte. s-a mai dres. simpatic. au venit armatele fraþilor din România.

. a furat din nou o bucatã din pãmântul românesc. îl stima ºi-l iubea pentru firea lui bunã. mai grea. Peste un an a devenit doctor în filologia limbilor romanice. dar ºi oltenii cu vorba lor dulce ºi tãrãgãnatã. Doi cãlãi. cãpãtând premiul întâi. cine le-a mãsurat cândva? Numai acei care au trecut prin teroarea roºie pot sã înþeleagã suferinþele acestora departe de baºtina sa. multe altele. Totul era bine... Deseori venea pe malurile calde ale mãrii Adriatice ºi gândurile îl duceau departe. conducãtori de mari puteri ºi-au dat mâna ºi au împãrþit pãmânturile strãine. Profesorul sãu de la Iaºi. La 28 iunie 1940 þara vecinã. suferinþe. iar în 1936 l-au trimis în Italia la cursuri în oraºul Perugio pe malul Tibrului. Lombardia cu munþii sãi veºnic înzãpeziþi chiar ºi în lunile de varã ºi multe. Pãrinþii.. pentru tot ce avea bun în el. Jale mare. Dar vremea fuge ºi nimeni nu o poate opri. sãrac ºi obijduit de cei mai mari ºi tari. la universitate a avut loc un concurs la literaturã cu tema: Cum era înfãþiºatã Roma în literatura românã? A scrise el aceastã tezã foarte bine. pe pãmânturi strãine. A trecut examenul de diplomã ºi din nou l-au trimis la Roma pentru aprofundarea cunoºtinþelor de limbi romanice ºi pregãtirea tezei de doctorat. unde viaþa era mai durã. pentru setea de învãþãturã. I-a plãcut mult acest oraº. S-a întors dupã un an de la armatã bãrbat în toatã firea. cã. cu oameni veseli. O fãcuse în frumosul oraº al banilor Olteniei – în Craiova. În 1935. cu mai multã trudã. Cine le-a cântãrit. uºile se deschideau în faþa lui. doritor de învãþãturã ºi de viaþã. Îl mai alintau ele. Dar s-a întâmplat o mare nenorocire pe pãmântul Basarabiei. veºnic cântând ºi sociabili. S-a întors din nou la universitate ºi iarãºi s-a apucat de învãþãturã. cãci este o vorbã cã numai armata ºi nevoile te fac om adevãrat. nevoi. cãci ºtia bine profesorul Iorgu Iordan nevoile studenþeºti. Uneori îl mai chema la o gustare la el acasã. Genua ºi Neapolul. nenorocindu-i pe – 156 – . Pe tânãrul student. cãlit. râul care trece ºi prin Roma cea vestitã. Sicilia ºi Corsica lui Napoleon. ªi-a susþinut teza: Limba lui Djovani Verga. peste Prutul blestemat. pe care nici nu le visase vreodatã.. Iorgu Iordan. A vãzut frumuseþile lunii: Veneþia ºi Roma. în satul sãu. de aºa e tinereþea. ale cãruia maluri mai mult de un veac i-a despãrþit pe români de români. toate neamurile au rãmas acolo. fraþii. bun la toate. sã ºtie cât mai multe. ºi oltencele erau fete frumoase. Aici era îndeajuns sã întinzi mâna ºi portocalele cãdeau singure în ea.. cãci ºi el era bãiat de la þarã. având mare succes.cã era cu termen redus. þara rãului a ocupat cu forþa pãmântul Basarabiei. surorile. cã anii se duc repede. fondatorul realismului în Italia în veacul al 19. l-au fermecat vederile acestei þãri.

un viitor luminos. de filozofia lui Marx. groaznice. despre noua stãpânire. frãþie ºi libertate. Engels.. o democraþie adevãratã. dar erau prinºi ºi împuºcaþi sau aruncaþi în lagãre nemþeºti. În 1942 a fost mobilizat ca ofiþer ºi a fost trimis pe front. puteau sã se întâmple crime împotriva umanitãþii. În suflet Nicanor era pentru pace. era împotriva rãzboiului. Dar toate cu un singur scop. la Don. ªi acolo. pentru toþi. În Crimeea viaþa era bunã. ascunsã de toþi de apele Nistrului. treceþi Prutul ºi dezrobiþi pãmânturile strãmoºeºti!”. frumoasã.. La început vroia sã se întoarcã acasã. cunoscând limba rusã. ucideau ofiþerii ºi soldaþii germani ºi români. împotriva fascismului italian. þara enigmaticã. la Harkov. împãrþiserã deja lumea la 23 august 1939. Aici. când nimeni nu ºtia cã cei doi cãlãi. mulþi tineri înflãcãraþi de ideile noi. cã se iveau partizanii sovietici.. Aici. care striga la toate colþurile. raptul Basarabiei. Stalin ºi Hitler. dreaptã. de dreptate ºi adevãr. împotriva teoriei de rase. adunãri ºi manifestaþii ale muncitorilor din Italia împotriva lui Musolini. au fost: pactul Ribentrop-Molotov. Un rãzboi crunt. la pãrinþi. avea idei socialiste.. La 22 iunie s-a început rãzboiul. dar cei ce fugeau peste Prut l-au înduplecat sã mai aºtepte. sã se mai gândeascã. care distrugeau obiective militare. împotriva lui Hitler. rãspândea ºtirile despre viaþa bunã... Lumea capitalistã era deja cunoscutã de popoare. o viaþã nouã. Nicanor nu putea crede acelora care fugeau din calea ruºilor sovietici. Ion Antonescu a dat ordinul: „Soldaþi. visau la o altã viaþã. a avut noroc. în Crimeea. sângeros. Marea Neagrã era la fel de caldã ca ºi în – 157 – . Vã ordon.cei din dreapta ºi din stânga râului. spuneau ei: altã viaþã. Lupte grele se dãdeau mai departe. bunã pentru toþi. Peste Basarabia s-a aºternut o noapte întunecatã. Da. visat de toate popoarele. în Basarabia. nu putea crede cã în noua þarã a socialismului. în munþi. la adunãrile internaþionale cã vrea dreptate ºi pace pentru toate neamurile. Propaganda din Rusia. în Italia. în Crimeea timpul era frumos. nu se auzeau bubuiturile tunurilor.. Cine a dovedit sã fugã din calea nãvãlitorilor. la egalitate. era traducãtor. biruitoare în revoluþia din 1917. Cine putea sã se îndoiascã atunci. pe ei îi atrãgea lumea nouã. El. bunã. care împreunã cu alþi tineri italieni luau parte la diferite discuþii. departe de front. Se mai întâmpla pe alocuri. Bucovinei. care povesteau lucruri de nedescris. Pentru toþi. Lenin ºi Stalin.. cu mari pierderi omeneºti dintr-o parte ºi alta a frontului. nouã. împãrþirea Poloniei. Þãrilor Baltice.

ªi vioara plângea. Era jale. la Craiova. A trecut un an de când era în Crimeea. arestau pe oricine nu le era pe – 158 – . credeau cã va fi mai bine. în Basarabia. de chefuri cu prietenii. distrugeau clãdiri. „Cântã. Din Basarabia mulþi se refugiau în þarã. Se îmbãtau. de prima „eliberare” sovieticã. Cine ºtie când o sã-i mai vadã? Stã de vorbã cu ruºii din oraº.. liberã. îl considerau de al lor. Numai cei trecuþi prin teroarea sovieticã nu aºteptau nimic bun. Legãturile sale cu rusoaicele deveniserã suspecte.. sã meargã la restaurant.. Aici. ºi în toatã România erau venite diviziile sovietice care îºi fãceau de cap în þarã. tot ce e rãu va trece ca un vis urât ºi totul se va îndrepta. sã danseze. ei sunt cetãþeni a unei þãri strãine. veseli. care fãceau ravagii. din vioara ta fermecatã. trãiserã ºi vãzuserã multe. care îl þine în viaþã. dorind sã uite de front. nu putea ea face rãu oamenilor. dar fetele vroiau sã se distreze. la Corabia. sã mai uite de nevoile rãzboiului. Americanii bombardau România cu sute de avioane. Ei nu uitaserã de anul 1940. Într-o zi a fost chemat la comandament ºi trimis în þarã. Ei ºtiau multe.Constanþa. Românii erau simpatici. cã noi suntem încã vii. Þara. buni la suflet. „Toarnã paharele pline. ucideau oameni. Acasã! Acasã! Dorinþa de a se întoarce îi ardea inima. azi ne distrãm. trecând Prutul. uneori îþi curgeau lacrimile. Basarabia a rãmas la ruºi. Chiar cu duºmanii. þigane. foamete. azi iubim.. Îi fãgãduiau servicii bune. de oameni schilozi. Nicanor se înscrie în orãºelul Corabia pentru a pleca în Basarabia. care a eliberat atâtea popoare de robia lui Hitler. lãsându-i fãrã adãpost. îi spuneau cã ei au nevoie de aºa specialiºti. Rusoaice la tot pasul. Zile de aºteptare. îi dã putere sã lupte. Chiar ºi cei întorºi de pe front... va face o viaþã nouã. luând cu ei ce puteau. Când le spunea cã el se întoarce acasã. Acum Uniunea Sovieticã apãrea în faþa tuturor ca o eliberatoare a popoarelor de sub jugul fascist.. Dupã 23 august basarabenii sunt demobilizaþi. altfel nu se poate. schilodiþi. dar cu dorinþa de a trãi. ei îl încurajau. ºi ce o fi mâine. nu ºtie nimeni”. bunã.” Nicanor ºtia rusa ºi fetele aveau multã încredere în el. Va fi o altã viaþã. bine plãtite. Fugeau sã scape de urgia sovieticã. le dau drumul acasã. cãci sunt mulþi militari aici. Frontul se întorcea îndãrãt ºi se apropia tot mai mult de România. Omul trãieºte cu speranþa. mizerie. Rãzboi ca rãzboi.. lacrimi. În 1944 rãzboiul a fãcut o cotiturã pentru România. te gândeai la acei ce-ºi dorm somnul de veci pe pãmânturi strãine.

doar ei. însetaþi. curãþau clãdirile de dãrãmãturi. Toþi au uitat cã la retragere soldaþii sovietici au aruncat multe clãdiri în aer. Dar l-au minþit bine. a þipat enkavedistul. eu n-am nici o vinã. De ce? Pentru ce? ªi l-au trimis nu la universitate. Uite. împreunã cu alþi prizonieri nemþi. sã nu rãmânã la români. Câteva luni de anchetare. Acum îi prindeau ºi-i întorceau acasã. sã lucrez. Am venit de bunã voie acasã. foamete. sã fie de folos tinerilor studenþi. umilinþe. Flãmânzi. În ultimul timp devenise traducãtor de limbã rusã. te aranjez în locul meu. frig.A. i-au furat. cã ruºii nu – 159 – . Aºa cum ºtiau ei s-o facã.plac. lucrau câte 12 ore. eu am mai aflat câte ceva. ghetele s-au gãurit.Nu te du. frumos. Aºa au trecut patru ani de umilinþe. ºi l-au împins spre o grupã de repatriaþi. care îºi aºteptau îngrijoraþi soarta. Era ºi el marxist. nu pleca în Uniunea Sovieticã! Eu mã duc ambasador la Moscova.Sunt savant. dar Nicanor nu i-a luat. la universitate. românii ºi alte neamuri. Aici foamete. mã întorc acasã. . doar au minþit popoare întregi ºi mulþi au cãzut în cursa lor. Nicanor! îi spunea el. dta ai fost în Italia? Eºti fascist? Ce socialist mai eºti! Treci încolo. sete. o sã fiu de folos. Iau crezut. români. cu ei se purtau de parcã nu ar fi fost oameni. îi jefuiau de ceasuri. Am învãþat chiar în Italia! Sunt socialist! . sub înjurãturile santinelelor lucrau blestemându-ºi soarta. îi dezbrãcau de paltoane. sã construiascã oraºul. apoi la Stalino. peste Dunãre.. în noua conducere a þãrii. ciorapii nu mai sunt. italienii. la dreapta.. înjurãturi. . ci niºte duºmani.. . Din Odesa l-au trimis la Poltava.. socialist. Unde nimerise? se întreba el. Rãmâi aici..Treci dupã sârmã. am multe lucrãri. . Nicanor care vorbea ruseºte le mai plãtea chefurile ºi îºi gãsise prieteni printre ei. românii l-au distrus.. A început ºi vânãtoarea dupã acei basarabeni care fugiserã din Basarabia de frica sovietelor. Pe malul celãlalt l-au întâmpinat ruºii. Cineva trebuia sã ia legãtura cu nemþii.Pãi. ci într-un lagãr din Odesa. Costumul s-a rupt. rãmâi în locul meu! Dar Nicanor nu l-a ascultat. de ce aºa o soartã? Doar nu fãcuse nimãnui rãu. A trecut graniþa la Reni. Nicanor.. La Corabia le-au dat la basarabenii care se întorceau acasã câte 350000 de lei. unguri ºi alte neamuri. Profesorul Iorgu Iordan era deja la Bucureºti. o sã ne lãmurim cine eºti! Din Reni a nimerit în lagãrul de triere din Chiºinãu.De unde vii? Cine eºti? . Despre asta nu spun nimic. demonstrau noua civilizaþie. unde îºi bãteau joc de ei. Dau toatã vina pe români. Doar eºti savant de mâna întâia! Nu pleca. îi aruncau în lagãre sau îi trimiteau în Siberia..

În sfârºit. despre mulþi care nu mai erau în viaþã. ruptã pe alocuri. Dar l-au salvat. unde a lucrat ca metodist la Institutul de perfecþionare a învãþãtorilor. cu diplomã de la Roma. va fi o altã viaþã. le vorbea despre noua orânduire sovieticã. Lagãrul. cã dupã un rãzboi atât de crunt. Surorile ºi fraþii crescuserã. care era greu bolnavã. Dar.. Aici. erau mari ºi lucrau. despre impozitele mari la care era impusã populaþia de la þarã. În acelaºi an ea i-a pãrãsit. unde l-au lecuit. refãcutã ºi ºi-a gãsit noi puteri pentru a începe totul de la început.. viaþa devenise fãrã rost. Era un tip suspect. Fãcea cu ei gimnasticã. Nebãrbierit. l-au susþinut ºi el a înþeles cã viaþa trebuie trãitã. a fost eliberat din lagãr. doctor în filologie de limbi strãine. care-ºi bãteau joc de el. a fost ofiþer la români. Zeci de mii de moldoveni nu se întorseserã acasã din rãzboi. a reuºit sã se întoarcã acasã. În sfârºit. despre mizeria în care trãia. Nicanor a dovedit sã-ºi vadã mama. în satul Sauca. pãrinþii nu l-au recunoscut. doar cuceriserã o lume întreagã. dupã patru ani de suferinþe. cu bogãþii date de Dumnezeu ºi cu un popor dintre cele mai sãrace. jumãtate de Europã ºi trebuia sã se schimbe ceva spre bine. totul e din cauza rãzboiului. despre arestãri.. l-au determinat sã se sinucidã. Peste un timp reuºeºte sã se transfere la Chiºinãu. tot sperând într-un viitor mai bun. cã s-a întors acasã. Apoi a trecut cu lucrul la – 160 – . Viaþa nu-i fãgãduia nimic bun. o viaþã amarã. ªi acum toþi trãiau cu aceeaºi speranþã. Totul se va îndrepta. ca învãþãtor. Afla multe despre viaþa acestui popor mereu flãmând. avea un copil. Bãtaie de joc! El. rãzboiul. apoi în satul Navârneþ ca profesor de francezã. credea el. visul socialismului distrus. Din nou s-au început cercetãrile la NKVD. ªi-a tãiat vinele. S-a întors acasã. de foame ºi frig. Teodor Rusu ºi fiica lui Lidia l-au încurajat. autoritãþile îi presau sã intre în colhoz ºi oameni nu vroiau. Era cãsãtorit cu o fatã. A lucrat ca învãþãtor la ºcoala moldoveneascã din Atachi.. fericiþi cã scãpase teafãr din rãzboi. În drumul pe care-l fãcea cu trenul vedea mizeria aceste þãri uriaºe. Acum îºi dãdea seama de adevãrul auzit înainte despre Rusia sovieticã. dupã zile lungi. acum se ocupa de tinerii recruþi. A fost adus la Costiujeni. umilinþe. Moºul lui. reîntors din lagãrul sovietic. Tot aici a aflat ºi despre „postavca” sovieticã. muncind din greu. sângeros. Apoi l-au primit cu bucurie. n-a putut sã se aranjeze. într-o manta sovieticã militarã. deportãri. Aici a mai aflat veºti neplãcute despre viaþa din Basarabia. marºuri. Era jale mare. Umilinþe. L-au aranjat învãþãtor la recruþii care trebuiau sã facã armata. depresii.ºtiau alte limbi. despre foametea din 1946-1947. în 1948.

dar lucrarea nu i-a fost aprobatã tot din cauza trecutului sãu. Ovidiu. Acesta s-a nimerit om inteligent ºi l-a înþeles. Negruzzi. umilit. Era singur vinovat. iar promotorii erau aspru pedepsiþi. Bucov. cãci el era acum în România vicepreºedintele Academiei Române ºi uneori aceºti doi savanþi se întâlneau ca buni prieteni ºi discutau orice probleme fãrã nici o teamã. unde se strãduia sã dea cât mai multe cunoºtinþe tinerilor generaþii. mai ales despre scriitorii români. ªtia limbile francezã. viaþa i-a dat lecþii aspre. de tot ce era românesc. Nicanor Rusu a þinut ºi o prelegere foarte bine apreciatã de italieni. În România ar fi ajuns academician. care se zbãteau pentru rusificarea moldovenilor români. Haºdeu. Lucrarea lui a fost prezentatã la o adunare la care erau prezenþi niºte italieni invitaþi la Chiºinãu. oameni de talia lui erau rari în perioada socialismului. spaniolã. neînsemnat. Ideile sale socialiste marxiste s-au spulberat. Din cauza biografiei sale era mereu suspectat. Singura lui bucurie erau studenþii ºi orele de cursuri la universitate. cãci dacã rãmânea în România. þinut departe de posturi înalte. A devenit candidat în ºtiinþe filologice. Creangã. Aºa cum diploma italianã nu i-a fost recunoscutã. de limbã. – 161 – . Russo. Acum participa activ la conferinþe. în suflet cã nu l-a ascultat pe profesorul Iorgu Prodan. italianã. Durerea i-a rãmas totuºi. care îºi bãteau joc de neam. viaþa lui ar fi fost alta. Îi promova pe Coºbuc. era iubit de studenþi ºi respectat de acei profesori care nu-ºi pierduse conºtiinþa ºi dragostea de neam. Ajuns docent la catedra de limbã spaniolã.Academia de ªtiinþe la un post mic. Dupã asta Nicanor a primit ºi un premiu de 7000 de ruble. Cele vãzute în jurul sãu îi provocau indiferenþa ºi apatia faþã de slugile regimului. când mediocritãþile îºi fãceau mendrele. Dupã mulþi ani de muncã a mai fost decorat cu ordinul „Pentru muncã”. Bogdan Istru ºi alþii. În 1957 a fost decorat cu insigna „învãþãtor emerit al Învãþãmântului”. treceau peste trupuri ºi deveneau doctori prin protecþii ºi lucrãri plagiate. Atunci s-a dus la un funcþionar ºef în partid ºi a stat cu el de vorbã. scria articole ºtiinþifice. când tot ce era românesc se interzicea. rãmânând fãrã lucru. Aºa era în acele vremuri de triste amintiri. Zamfir Arbore. Popularizarea scriitorilor români îi aduce multe neplãceri din partea duºmanilor românismului. Ce a fãcut a fost un act de mare curaj din partea lui. La comemorarea a 700 de ani de la naºterea lui Dante scrie o lucrare despre acest poet. de istorie. Eminescu. Prietenia sa cu Iorgu Iordan continua. a fost nevoie sã termine facultatea de limbi de la Universitatea din Chiºinãu. ca fost ofiþer român. Asachi. nu mai credea în nimic ºi în nimeni.

Ce i-o mai fi dat în cap. Uneori. Exact peste o jumãtate de orã a intrat Jucov. cerul era acoperit de nori suri. Era aproximativ ora 7. martirizaþi în oraºul Bãlþi 1944-46) I El se plimba în jurul mesei. s-a uitat lung. . Trãia cu a doua nevastã care îl îngrijea. plecase de aici ºi toate erau deja parcã vorbite ºi puse la cale. FRAÞII (Închin aceastã povestire prizonierilor de rãzboi români.Luaþi loc.La bãtrâneþe Nicanor ºi-a pierdut auzul.. De la Prut ºi pânã la poalele Carpaþilor stãteau armatele române fãcând sforþãri disperate. Smirnov ºi alþii. câte talente româneºti s-au pierdut din cauza unor agramaþi. trãgând din pipa sa iubitã ºi împãrtãºind aroma tutunului în toatã încãperea. Fericirea a trecut alãturi de el. Dar era trãitã ºi nu o putea începe din nou.. criminali de tipul lui Bodiu. ºi-a descãrcat cenuºa de la tutunul fumat din pipã. Omuleþul tãcea. Cãci abia ieri seara târziu. se fãcuse un raport detaliat asupra situaþiei de pe toate fronturile ºi din localitãþile eliberate de sub vrãjmaºi. rãspunzând cu o uºoarã miºcare a capului la salutul celui chemat. în clipe de apatie ºi dezamãgire. cu paºi mici.. pãtrunzãtor. Jukov încerca în gând sã ghiceascã motivul acestei chemãri urgente. care apãruse la chemarea fãcutã prin apãsarea butonului soneriei. Uneori se oprea lângã harta mare. profitori. la oaspete – 162 – . Comandantul Suprem s-a apropiat de masã. oare bãtrânului? În sfârºit. Cea mai mare parte a teritoriului Basarabiei era în mâinile forþelor sovietice în ofensivã. de a rezista împotriva înaintãrii impetuoase a numeroasei armate roºii. fixatã de perete. Pe frontul de Sud sãgeþi negre ºi roºii erau îndreptate spre poziþiile româneºti de pe râul Prut. tovarãºe Jukov a zis micul om. proaspãt bãrbierit ºi aducând cu sine un miros de parfum „Krasnaia Moskva”. Prin geamurile îngheþate ale clãdirilor din Kremlin pãtrundea lumina tristã ºi confuzã a începutului zilei de primãvarã. Doamne. unde chiar ieri. Jukov s-a aºezat pe unul din numeroasele scaune. Jukov! a rostit el spre ofiþerul. înceþi. masã atât de bine cunoscutã. unde comandantul suprem fãcea îndrumãrile sale de ordin militar.00 dimineaþa. tutunul primit în dar de la preºedintele Americei. orânduite în jurul mesei enorme de stejar. Ziua începea posomorâtã. se învinuia cã nu ºi-a fãurit viaþa aºa cum trebuia. trãgând din pipã.

Þarul nu era prost! Timp de mai mult de 100 de ani i-a dus de aici în alte locuri pe moldoveni: în Siberia. Cã nu degeaba îl chemase el.. Noi eliberãm acum Basarabia. mai ales cã nemþii s-au purtat aici în general corect. Trebuie sã biruim... nu ºi-au fãcut de cap ca în alte pãrþi. . moldoveni sã se numeascã ºi nu români! ªi moldoveanul cu românul sã se urascã unul pe altul. sã distrugem naþionalismul român din Basarabia! El s-a sporit în anii de stãpânire româneascã. Cei de dincoace de Prut. a început sã rãspundã. într-un asemenea moment încordat din timpul pregãtirii de ofensivã pe frontul apusean. .Iatã ce vreau sã spun. Acest teritoriu a fost eliberat în anul 1940. în Orientul Extrem.corbului nu-i va scoate ochii! Comandantul Suprem a tãcut câteva minute în ºir.Pãmântul. cu accentul caracteristic celor din Caucaz (Georgia): . ªi din vocea tãioasã..Pãi. prudent.. teritoriul acela.. Numai un an de zile Basarabia a fost a noastrã. populat în majoritate de oamenii noºtri. Eu aº spune chiar foarte rezervat. iatã m-am gândit ºi eu la acest lucru. Bineînþeles cã populaþia bãºtinaºã din Basarabia ºi Bucovina întâmpinã armata roºie fãrã mare plãcere. neîngãduitoare la contraziceri. cu atât mai bine pentru noi”! Noi vom aduce în locul lor noroadele noastre. în armata noastrã! Sã fie trimiºi împotriva fraþilor lor! Sã-i forþãm sã lupte împotriva fraþilor lor! Între ei sã fie urã. pe alþii. pe ruºi.Trebuie sã mobilizãm basarabenii.Vedeþi tovarãºe Comandant Suprem. Sunt bucuroºi de venirea noastrã pe pãmântul lor? .. nu înþelegere! Lasã sã se omoare unul pe altul! Cu cât mai puþini vor rãmâne ei pe acel pãmânt. Jukov. sã fie pentru totdeauna al nostru. Aº vrea sã ºtiu cum se comportã moldovenii faþã de armata sovieticã. sã se – 163 – .ºi a zis pe un ton tãios. i-a rãsunat lui Jukov în urechi. pe ucraineni.. iar Jukov a tot aºteptat preluarea convorbirii. tovarãºe Jukov! ªtii proverbul: Corb . tovarãºe Jukov! Treburile merg bine pe front. moldoveni.

Se mai gândeau fraþii cã rãzboiul se va termina. Ca fiind de prin pãrþile locului. S-a uitat lung la Jukov ºi în sfârºit. iar Grigore avea 29 de ani. numai 19 primãveri. Ion era mai mic. cã o sã facã slujba împreunã. aceasta va fi politica noastrã în Basarabia.. era însurat cu Maria ºi avea doi copii în cârcã. ªi dacã nu vor.. aici.. Balcanii. Chemarea cu ordinul de a sosi la comisariatul militar din N… Au fost repartizaþi amândoi la regimentul 12. noi avem nevoie de pãmântul lor! ªi de cei ce vor trece de partea noastrã! O sã gãsim noi cu cine sã-i înfrãþim... O sã-i poruncesc lui Beria! El ºtie ce sã facã! O sã dea afarã tot gunoiul care þine cu Românii..duºmãneascã între ei. tovarãºe Stalin! O sã facem mobilizarea totalã în Basarabia ºi o sã-i trimitem sã lupte împotriva fraþilor lor. fericitã. când se retrãgea – 164 – . Acest pãmânt trebuie sã devinã pãmânt sovietic. Jukov! Cred cã ai înþeles intenþiile mele! Balcanii. þãranii din sate. dar ºi cei sãraci fug. Plutonierul Popa. i-a spus Jukov. al nostru pentru totdeauna! Românii trebuie despãrþiþi prin râul Prut pentru totdeauna! Noiile generaþii îºi vor uita neamul ºi vor trece de partea noastrã. Beria se pricepe! ªi Stalin ºi-a umplut din nou pipa cu tutunul american. . pãmântul.. au fost trimiºi în plutonul de recunoaºtere. vorbesc o limbã schimbatã. cã nu au fost despãrþiþi. *** Rusu Grigore ºi Rusu Ion din satul Z… au primit chemare într-o zi din luna dezgheþurilor ºi trezirea naturii la viaþã. La revedere. averea! ªi nu numai cei bogaþi.Aveþi dreptate. S-au bucurat fraþii.. tovarãºe Comandant Suprem! Trebuie sã vã spun cã foarte mulþi basarabeni fug în România: lãsând totul: casa. trebuie sã-i întoarcem la vatrã pe toþi basarabenii! Pe toþi! Sã fie întorºi acasã! ªi sã ne lãmurim definitiv cu ei! De ce fug de noi! ªi sã ne lãmurim cu ei odatã pentru totdeauna. i-a spus: poþi sã te duci. le spusese. la Prut ºi ei peste puþinã vreme se vor întoarce acasã. sã-i învãþãm bine minte. dragã Jukov! Nouã ne trebuie Balcanii! . gospodãria. Când vom ocupa România. ªtie el cum ºi ce sã facã! La Tiraspol a fãcut ordine! Noi n-avem nevoie de moldovenii ãºtia puturoºi. tovarãºe Stalin. Aºa îmi spunea Timoºenko.Mi-e totul clar. care a trãit acolo ºi ºtie cum stau lucrurile. iar ei nu vor.Da. nu le suntem dragi! Nu ne iubesc ei! Noi vrem sã le facem ºi lor o viaþã bunã.. din Dorohoi.. a zâmbit el sarcastic. care stãtuse la ei în casã. tocmai cum s-a întâmplat în republica din Tiraspol! Acolo mulþi ºi-au uitat limba. .

rãzboiul nu-i lucru bun! De ce atâta sânge nevinovat se varsã pe acest pãmânt? Grigore se gândeºte la cei de acasã. cine punea lacãte la uºã? Nimeni… ºeful de post din sat l-a bãtut mãr pe Vasile în faþa sãtenilor. la Maria. Dar la români. am rãmas fãrã Basarabia. la gospodãria sa. acum e preºedinte de selisovet… ºi-i bate ºi pe cei înstãriþi ºi pe cei sãraci. pe frontul ista? De ce i-au luat? Sunt atâþia ruºi… În fiecare zi politrucul le spune cã românii trebuie omorâþi. cãci Vasile furase un ceas din casa lui Toader Ursu.Mãi Ioane. Grigore þine minte… L-au bãtut. Înainte. Alecu? El unde-i? Ce va face el? Va rãmâne în România. e pustie Basarabia noastrã acum! Ion se uitã în depãrtare. Cã-s rãi ºi ºi-au bãtut joc de oameni. fiindcã ei sunt fasciºti. acum la sovietici. Pentru furt! Acum Vasile s-a dat de partea sovieticilor ºi bate ºi el oamenii. Românii bãteau. aºa spun acum toþi.Vine el acasã. ªi aici – rãzboiul! ªi cât timp va dura el? Pentru ce sã mori aici. mai departe nu luptãm! Facem pace cu ruºii! Aºa ne e soarta. sau se va întoarce acasã? Ce o sã zicã mãmuca noastrã? Nu l-a vãzut de patru ani întregi.Bine. nu vor românii sã lupte! Ajunge atâta sânge! Am rãmas noi la ruºi. gândurile îl copleºesc. mãi Grigore. cã nu dau caii la rechiziþie. nu-i ajungi cu prãjina la nas. ªi a plecat Popa plângând. Da. Iatã. a zis Grigore. Iarãºi o sã fie nenorocire! ªi obrazul lui Grigore se întunecã. Pãi da. boii. n-ai grijã. parcã era voie? Nu era! Dar mãgarul rãmâne mãgar! Neghina se amestecã totdeauna în grâu! Ruºii i-au totul acum pentru armatã: caii. pe toþi! Cu pumnii! E rãu la inimã! ªi o face pe “nacialnicul”. înainte. ºi cât mai mulþi. la þarã. au fost cazuri. dar fratele nostru. îmbrãþiºândui pe amândoi. I-a curs ºi sânge din nas lui Vasile.oastea românã: . e primãvarã! Vremea lucrului! Pãmântul cere sã-l lucrezi. cum spune mãtuºa Gaciþa… nu e voie sã-l baþi pe om. nu vor sã dea grâu pentru armata sovieticã. N-au sã-l þie românii! ªi aºa mulþi moldoveni au plecat acolo. . Dar îi bate aºa sã nu-l vadã nimeni… Îi bate pe oameni. când acesta era cu toþi ai sãi la prãºit ºi uºa casei era “încuiatã” cu o mãturã. la copii. gãinile… rechiziþie! Armata eliberatoare trebuie hrãnitã… – 165 – . . s-a uscat de dorul lui! . porcii. care mai dãdeau cu pumnii… Iacã pe Vasile al babei Paraschiva l-au bãtut înainte de rãzboi. pentru care am luptat ºi am vãrsat atâta sânge! Sânge românesc. când i-au bãtut pe unii… Printre ºefii de post s-au nimerit niºte… mãgari. Vasile.Mãi bãieþi.

focuri de tun. De hrãnit familia o sã-i ajungã poate… dar acum s-a ivit o vorbã nouã “postavcã” – un fel de bir. A rãmas din Basarabia o – 166 – . pe drum! Pe lângã hrãnit trebuie ºi bãuturã sã-i dai… ªi beau ei biniºor… tot ce este: spirt. ca sã mâie noaptea. le e cunoscut. sudul cu frumoasa Marea Neagrã tot ei i-au dat-o. fratele mai mare. la umbra sãlciilor. a fãcut armata la români. au vãzut cu ochii lor cum se moare pe front… Au vãzut multe ºi de toate… Au un pic de noroc! Sunt teferi! Regimentul lor e dislocat aproape de Prut la marginea satului B… ªi Ion ºi Grigorie cunosc locurile acestea foarte bine încã de pe când erau mici.Vasile. fiecare vãgãunã. român… Pentru ce? Cine te alungã din urmã. tare demult… Când nu era rãzboiul ºi nu se vãrsa sânge… Dar acum e rãzboiul sângeros! ªi nu-þi vine a crede. iar alãturi curge sângele… Sânge de rus. când vezi cum înfloresc florile. Bucovina au dat-o Ucrainei. Cã n-o sã doarmã omul sovietic. vor sã se întoarcã acasã la copii. te duce cu legea. pãºteau vitele ºi oile pe aici. curate. cãlduþe. brânzã… ca în vremurile fanarioþilor! Dar poate mai pe urmã… s-or potoli. sã sape tranºee… Grigorie ºtia asta ºi mai înainte. Au trecut prin bombardamente. tunuri mari. explozii de mine. porumb. În 1940 când au venit ruºii în Basarabia. rachiu! Cum o sã fie viaþa mai departe? Cine ºtie? Grigore are vreo 5 hectare de pãmânt.. fiecare copãcel. aduce oaspeþi sovietici la sãtenii înstãriþi. la cavalerie. se frigeau la soare pe coasta cu nisip. copacii. la soþie… la pãmântul lor… Poporul are nevoie de pace! Pace! Dar ruºii vor rãzboiul. Asta înseamnã cã eºti dator sã dai statului produse: grâu. de ucrainean. rãzboi pânã la capãt! Vor sã se rãzbune! Sã facã un socialism peste tot! Prin forþã ºi sânge! Atunci. cu puºca din urmã? Sã verºi sânge strãin. se jucau de-a ascunselea… Când a fost asta? Demult. fasole. Acum însã armele-s altele: pistoale automate. preºedintele. ne-au împãrþit pãmântul. tancuri nemaivãzute pe locurile astea… Fraþii Ion ºi Grigorie umblã în recunoaºtere. mãtãsoasã… ªi mireasma verdeþii te îmbatã. lângã satul B… ºtii. vin. ei se scãldau. de când au fost mobilizaþi. Au învãþat sã tragã cu arma. ne-au ciopârþit în bucãþi. alãturi – îºi ducea apele la vale. ªi ziua ºi noaptea rãmâneau pe dealurile astea… Verile erau lungi ºi calde… fiecare deluºor.. adicã oamenii vor fi fericiþi ºi vor avea cicã de toate. fiecare tufã. ªi Prutul era chiar aici. sã omori oameni care vor sã trãiascã. cum creºte iarba verde. cine ºtie? A trecut mai mult de o lunã. mângâietoare spre Dunãrea albastrã… Aici.

gãini… De toate aveþi… Noi. undeva peste Prut. dar dincolo. Tot în 1940 satul Z… a vãzut ce înseamnã socialismul sovietic.Uite! E de-acum aici. te priveºte ºi rânjeºte. echipaþi în uniforme militare. Ce vinã au ei? Ion ºi Grigorie se simt strãini în masa de oameni. Pielea de pe mâini e acoperitã cu niºte desemne fãcute cu cernealã chimicã. aruncaþi în închisori ºi duºi.bucatã micã ce se cheamã acum Moldova. A vãzut cum oamenii mai cu pãmânt. abãtuþi. într-o poianã. întorcându-se din recunoaºtere. În 1942 este eliberat ºi trimis într-un pluton de corecþie. obosiþi. aduc vin pe care-l dau de fricã þãranii. departe de patrie… Casele le-au fost furate ºi totul s-a pierdut. Andrianov a – 167 – . . care ºi el este pe front. Sunt luaþi mulþi prizonieri – prizonieri români! Îi duc cu pazã.O sã-i nimicim pe toþi! Luãm acum România. Alecu. care vorbesc în alte limbi. voi sunteþi þigani… negri la faþã. care nu se spalã niciodatã. blondul cu pãrul tuns scurt ca un arici. negri la pãr – adevãraþi þigani! Noi o sã vã învãþãm sã trãiþi! Voi aici va-þi chiaburit. Andrianov e un tip neobrãzat. averea – împãrþitã. de parcã sã-þi pãtrundã în adâncul sufletului. triºti. noi nu avem nimic! Noi suntem proletari! Totul e al nostru! Averea statului e a noastrã ºi invers. în mâna mea. Îi duc într-un lagãr pentru prizonieri la marginea oraºului Bãlþi. Sovieticii se pregãtesc pentru ofensivã. ucraineºte. mulþi rãniþi. felurite limbi din Caucaz… Fraþilor Rusu nu le trebuie rãzboi! Ei nu vor sã-ºi omoare fraþii… Pe fratele lor. ruseºte. Tatuaj! Un fost hoþ – a stat trei ani la puºcãrie pentru hoþie. Soldaþii umblã prin sat. naþionalizatã… Doamne! Dumnezeule! Ce va fi mai departe? Cum vom trãi? Când se va termina rãzboiul? Iatã caporalul Andrianov. oi. vaci. le prind cu sila… Într-o zi. Zilele trec. cine ne va opri? Nimeni! O sã mãturãm totul în calea noastrã. de parcã acest pãmânt n-ar avea numele sãu. aleargã dupã fete. rechiziþionatã. aveþi case. beau mult pânã se tãvãlesc pe pãmânt. furatã. gâºte.Mãi. cu hainele rupte în luptã. oamenii care lucrau zi ºi noapte au fost ridicaþi. unde acum îºi fac slujba ºi fraþii Rusu. pãmânt. pe urmã înaintãm mai departe! Pe toþi – sub unghie! Toatã Europa va fi a noastrã! . pe urmã dupã prima luptã a trecut în regimentul de infanterie. . cu zâmbetul dispreþuitor pe faþa lui pãtratã din care ochii albaºtri te strãpung nemilos. Andrianov râde de ei.

Ion îl ºtia pe prizonier. . cu mâinile rãsfirate în lãturi. ducând un prizonier pânã la statul major. respect faþã de om… tot ce vezi e al tãu… Acum Andrianov ºi Ion se urãsc. Lui Andrianov nu-i tace gura nici cu acest prilej. se uitã la cer cu ochii deschiºi. Peste câteva zile.vrut sã-ºi batã joc de Irina. Ion se ducea des în acel sat. dar parcã poþi sã-i gãseºti pe fãptaºi în atâta norod îmbrãcaþi la fel. Dar de unde sã fugi? De jur împrejur – numai armatã sovieticã. sânge mult… în zadar… ªi Ion ºi Grigorie sunt siliþi sã ia arma în mânã ºi sã tragã în fraþii lor… De acelaºi neam… De ce? Cu ce drept? Pe ruºi nu i-a chemat nimeni aici! Ce.Ia uite. flãcãul acela înalt. un soldat ucrainean. dacã nu se supune.Vroia sã fugã! A raportat apoi. onoare. învãþãtorul. Oare este dreptul de a omorî prizonieri? Fãrã judecatã? Stalin ºi cu Hitler au împãrþit Europa… Din cauza lor se varsã atâta sânge. Gloanþele iau secerat pieptul… . Ion s-a împotrivit ºi de atunci se duºmãnesc. a vrut sã-ºi punã capãt zilelor. rãzboiului nu-i pasã de nimeni… Viaþa omului la rãzboi nu costã nimic… Dar nu este aºa! ªi la rãzboi trebuie sã fii om! Nu Andrei i-a dat foc casei lui Soloviev în Ucraina. Acum Andrei stã întins pe iarbã. nu Andrei l-a ucis pe fratele lui. l-a împuºcat pe drum. lângã Ungheni. ei n-au pãmânt? Pãmântul lor e mare ºi întins… nu-i dai de capãt… Atunci de ce au venit ei încoace sã ne tulbure viaþa? Ce rãu le-am fãcut? Nimic… Dupã ce lege? Cine a – 168 – . A jucat hora împreunã cu Andrei. . lângã un zarzãr singuratic. frumos cu plete negre. duminica la joc. ªi nu mai existã Andrei pe lumea asta. Irina boceºte. Moº Ilie s-a jeluit comandantului. în faþa primãriei. trebuie ucis! Soloviev zâmbeºte mulþumit. alþii ºi-au bãtut joc de ea. Pânã la venirea ruºilor. dar tac din gurã. Era Andrei Popovici.A vrut sã fugã! Eu am îndeplinit ordinul! Duºmanul. cinstea fetelor nu existã. Ieri Soloviev. partizan sovietic… Era prizonier. sã se arunce în fântânã. învãþãtor din satul C… ºti. fata lui moº Ilie. în general ei habar n-au cei aceea cinste. care îºi pãºtea aici vaca. mare lucru! Proasta! Nu a vrut cu mine! A pãþit-o mai rãu! Ion ºi Grigorie se uitã cu scârbã la el. Rãzboiul! Rãzboiul înghite vieþile omeneºti. Ce rost are sã te cerþi cu ruºii? Cu cei care nu i-au nimic în seamã ºi calcã totul în picioare… Pentru alde Andrianov ºi alþii de teapa lui. îndurare. nu are rost.

mai ales dupã un pahar… Tu faci parte numai celor. . . atunci… gândeºte-te rusule. culcat pe iarbã. L-au adus înspre zori la Prut. Andrianov a bãgat cuþitul în unul. mã bãiete? Ostaºul român. pe cei ce tac din gurã ºi-ºi ascund durerea ºi nevoile… II Ion nu poate sã doarmã nopþile… Ziua este trimis în misiune. al doilea a fost legat zdravãn. – Eu sunt din Dorohoi. cu brânzã de oaie ºi-þi mai toarnã ºi un pahar de vin rece de Codru. smolit. þi-ai înfipt cizma în pãmânt strãin… Iar pe cei ce spun un cuvânt împotrivã. îþi place acel care te hrãneºte cu mãmãligã. Îl doare piciorul.Ce spune? strigã bãnuitor în ruseasca lui Andrianov.Eºti român. ºi sã-i îngropi pe pãmântul lor propriu… Tu eºti puternic. familia. Au trecut Prutul noaptea ºi au ajuns cu bine aproape de tranºeele româneºti. Îi face semn lui Ion: . întreabã-l pe mãgarul ãsta din ce regiment e? ªi unde e poziþia lor? . îi rãvãºesc sufletul… Ieri au luat prizonieri – pe unul de peste Prut. a început sã batã mitraliera româneascã. Au plecat în recunoaºtere patru: fraþii Rusu. oºtean sovietic.fãcut-o? Omoarã prizonierul… Ce þi-a fãcut el? Þi-a luat pãmântul? Dacã nu. Fraþii Rusu au scãpat teferi… ªi iatã. noaptea gândurile nu-i dau pace. domnule? Credeam cã sunteþi ruºi. .Din ce regiment eºti ºi cum te cheamã? Îl întreabã Ion. de pe frontul românesc. rãspunde el ºi faþa i se lumineazã. un tânãr de vreo 25 de ani. Mã cheamã Ion Tãnãsescu. rãnit în picior. . au dat de doi români. plecaþi ºi ei în recunoaºtere spre Prut. Andrianov geme ºi înjurã. iar Andrianov. subþirel. cine-i vinovat? Tu. Pânã la compania lor mai sunt vreo trei kilometri.De unde ieºti. Ivane. acum stau într-un crâng nu departe de B…ti. pe un ciot de lemn ºi când erau sã iasã din apã. mai sus de genunchi. Aici l-au trecut peste râu. însã îi – 169 – . primul. cu cãluº la gurã. crud. i-ai luat pãmântul. ne-au trimis în recunoaºtere la Prut ºi am cãzut în mâinile voastre.Sunt din regimentul 6 vânãtori. Aici. eºti gata sã-i omori. Soloviev a fost ucis pe loc. care cad în genunchi în faþa ta. la marginea pãduricei. i-ai distrus cuibul. cu mâinile la spate. mic. Andrianov ºi Soloviev. ai dus-o undeva la capãtul pãmântului. în Sibirul rece… ªi acum tu.Mergem! porunceºte Andrianov ºi încearcã sã se ridice. . Se odihnesc. .Ascultã.Ion îi traduce ce a aflat. tresare.

. pãºeºte încet.Trebuie sã te ducem la statul major. îl ia pe Adrianov în spate ºi-l duce înainte. Ion. Ce te faci de faþã cu Adrianov? Cu el nu poþi sã vorbeºti despre asta. Acolo o sã te interogheze. Crede-ne! .comandã Ion prizonierului. L-au pierdut pe Soloviev. nu-ºi mai dã seama de nimic. Acela pãºeºte înaintea lui cu mâinile legate la spate.Voi minþiþi! Sunteþi. flori. . . parcã simte cã merge spre sfârºitul sãu. frumos arcuite.Mai stãm puþin! Grigorie i-a pansat piciorul. nu-i aºa? Fraþii Rusu se uitã la el încremeniþi… . la ochii cãprui. . tãtar sau moldovean… În cele din urmã Grigore se ridicã. El nu e creºtin. care sã se înduioºeze de durerea altuia… Tac toþi.Ce o sã faceþi cu mine? întreabã prizonierul Ion. vãd eu.Cum sã-l ajut? se întreba Ion. numai Andrianov geme.Hai înainte. copiii încã mici. rãspunde Ion. pãtrundeau tot mai adânc în inima lui. am patru copii! Vã rog. Suntem fraþi. de acelaºi sânge. merge din urmã. s-a dus fãrã suflare pe apele Prutului. Ochii aceia îl implorau. însã sângele a rãzbãtut prin tot pansamentul. asta nu-l intereseazã. la pãrul lui negru ºi lucios. Acesta geme. Nu poþi sã-i spui cã Tãnãsescu þi-e frate. . – 170 – .scapã un geamãt de durere ºi se lasã din nou pe iarbã. . . iar lui Grigore îi spune: . se uitã la chipul lui.Cum sã-þi dãm drumul? Dacã aflã ruºii? rãspunde Grigorie. Tradu-mi! . Pe Andrianov. ºi voi fasciºti. frumuseþe… Nici sã crezi cã e rãzboi! Ion se uitã la Tãnãsescu. l-a pus jos pe Adrianov. Ion cu Tãnãsescu intrã în ea. daþi-mi drumul! O sã vã pomenesc toatã viaþa. aþintitã spre Tãnãsescu.Ce spune? s-a trezit din amorþealã Andrianov. . îl aºteaptã acasã. Era la mijlocul verii… De jur împrejur verdeaþã.Poate îmi daþi drumul. oameni buni. .Eu mã duc înainte ºi o sã trimit pe cineva sã-þi ajute. încã atât de tânãrã. dar nu putem sã facem acest lucru. la sprâncenele lungi. . Ajung amândoi lângã o pãdurice. dragã omule! Am vrea sã te ajutãm. cu þeavã neagrã. Tãnãsescu e mai în vârstã. nu poþi sã-i spui de ce te doare inima.Nu putem. sã-i creascã.Nimic nu spune! Ne întreabã de ce suntem în armata sovieticã! O întoarce Ion.Mãi bãieþi. sã le poarte de grijã. inima de numai 19 primãveri. Grigore e obosit. N-a mai rãmas mult pânã la destinaþie. care nu alege pe cine duce – fii tu rus. cu pistolul automat în mâini.

. fostul soldat Rusu Ion..Unde-i prizonierul? Întreabã îngrozit Grigore. cu capul gol. legãnat spre sediul companiei. Ion scoate cuþitul. comandanþii mari ºi mici. întrebarea. ultima comandã pe lumea asta. l-a hrãnit. între patru santinele. care nu-i aici sã vadã cum va muri el…. mirarea ºi un pic de nãdejde..Ion Rusu din satul Z…. cu capul gol. pentru eliberarea duºmanului. un om burduhos. Se întoarce apoi îndãrãt la Grigorie ºi Andrianov. ar mulþumi. capul chel. vrea sã spunã ceva.Foc! Dezbrãcat. Vântul îi fluturã lin pãrul negru… Totul pare un vis. Vorbeºte generalul Sevastianov. pe care se citeºte îngrijorarea. înarmate cu pistoaleautomate. III Ora ºapte. se uitã la el. stã Ion . În poianã. dimineaþa. roºu la faþã.Eºti liber! Du-te! Lui Tãnãsescu îi curg lacrimile. desculþ. soldatului fascist român.Du-te mai repede ºi ia seama! O sã spun cã ai fugit! Tãnãsescu dispare printre copaci. fãrã cizme. comanda dintr-un singur cuvânt: . . la care ea þine atât de mult… Parcã îi e ruºine cã stã – 171 – . la moarte.Nu mã împuºca! Am copii! plânge Tãnãsescu. Ion stã pe loc. el – fiul ei cel blând. din regimentul 12…. Pieptul lui e încãrcat cu tinicheaua medaliilor. dezbrãcat de cãmaºa militarã. Tãnãses-cu îl priveºte cu un obraz. dar nu poate… . ostaºii sovietici stau în careu. un vis rãu.I-ai dat drumul? Ce ai fãcut? Mãi! O sã ne omoare ruºii pe noi! Ion tace. . la vreo 20 de paºi.Stai! Strigã Ion. îi elibereazã mâinile.A fugit! . ºefii. Mai departe. cãrnos. Nu se poate! De ce? Ce rãu am fãcut eu? Trebuie sã trãiesc! Sunt tânãr! N-am vãzut încã nimic în viaþã! Chipul mãicuþei sale i-a apãrut în faþã… Mama care i-a dat viaþã.. prin împuºcare… Ion este condus într-un colþ al careului ºi sub privirile dispreþuitoare ale tuturor soldaþilor ºi ofiþerilor sovietici aºteaptã comanda sergentului. În mijlocul careului. l-a crescut. Generalul Sevastianov citeºte ordinul de zi… . el nu crede în cele ce aude ºi vede. cu un nas mare. . în numele socialismului ºi viitorului comunism. îl ridicã în spate pe Adrianov ºi porneºte încet.. e condamnat de tribunalul militar urgent. cuminte. la ochii îngroziþi a lui Tãnãsescu. dus pe gânduri. desculþ.

Bãncile de lemn. ºedea o bãtrânicã subþiricã. Vladimir Bukovski Acum un an. înnegrite de vremuri. E o încercare de a preveni repetarea aceloraºi greºeli. chipul lui Tãnãsescu. . erau pustii. înalþi. se înalþã falnic statuia vestitului domnitor. M-am aºezat pe o bancã. ferind lumea de soarele arzãtor.. Ion. departe de aceste minunate ºi veºnic suferinde locuri natale… ªi a fost dus. implorându-l sã-i dea drumul. spre Nordul rece. sã tragã de aici concluzii care sã-i poatã lãmuri pe urmaºii lor. . pe altã bancã. Primãvara era pe sfârºite. învechite de anii trecuþi sub ploi ºi zãpezi. soarele încãlzea blând pãmântul. Arborii pe care îi ºtiam demult. liniºte peste tot. aer proaspãt. pãzit cu strãºnicie ºi de o potaie de câine-lup. la porþile cãreia. viguroºi.a vãzut cerul senin ºi curat. încã tineri. „Judecata”.aºa. înconjurat de santinele înarmate. Mergeam încet pe Aleea scriitorilor ºi mi se pãrea cã feþele lor de granit se uitã lung la mine – un oaspete aºa de rar pe aceste meleaguri.Foc! – A strigat sergentul.. crescuserã mari. zile cum sunt numai în Basarabia. Rãcoare.Am patru copii! Te rog dã-mi drumul… Armele sunt puse la ochi… . fãrã margini. tot aºa de senin ºi curat ca inima sa… Iartã-mi Doamne. într-o frumoasã zi de primãvarã. departe de copilaºii sãi. mã plimbam prin grãdina publicã. Era atât de bine! În faþa mea. dinspre rãsãrit. a pierderilor lor. cu ochii care au vrut sã înghitã totul. totul din lumea asta. Doamne! Mare eºti! Ajutã-l pe nefericitul fiu al tãu! UN DESTIN – ENNA Oamenii trebuie sã priceapã sensul unor evenimente ai cãror actori au fost. sã verifice justificarea strãdaniilor lor. departe de pãmântul sãu drag. departe de ai sãi. iarba ºi florile îºi întregeau covorul lor. de nevasta sa Mãriuþa. în faþa tuturor. tot dus. Într-o clipã îi apare în faþa ochilor.. Iar Grigorie? Grigorie a fost expediat tot atunci departe. Mulþi ani trecuse de când trãisem pe aceste locuri. Numai ciripitul unor pãsãrele rãsuna în vãzduh.ªtefan cel Mare dovadã cã au fost cândva ºi pe acest pãmânt oameni mari. . îmbrãcatã într-un – 172 – . în ultima clipã.. pãcatele! Nu mi-am trãdat fratele.

neobiºnuitã. pot sã vã ajut cu ceva? Vi s-a fãcut rãu? Bãtrânica a întors încet capul spre mine.Mulþumesc! Mi-a rãspuns ea cu un surâs timid. ºtergându-ºi – 173 – . ruºinaþi de trecãtorii din parc. prima mea iubire?! Vremurile aprige ne-au despãrþit. Priveliºtea din jur era minunatã. Se uita la mine ºi tãcea. . . În mâna întinsã pe speteaza bãncii. am îngãimat eu din nou. Câþi ani au trecut oare de atunci când ne plimbam pe aici. dar ºi fericite.. Femeia avea faþa încadratã de un pãr roºietic. þinea o foaie de hârtie.. trezitã parcã dintr-un vis fãrã de sfârºit... care i-a încreþit ºi mai mult obrazul. iarbã ºi copaci. . pe aceste cãrãri împreunã cu Olguþa Erhan.Doamnã. ruºinându-mã cã mã amestec în viaþa ei. Nu ºtiu de ce. Mi-am cerut voie ºi m-am aºezat pe celãlalt capãt al bãncii. uitându-se lung.. În suflete ne-au rãmas doar amintirile. Însã ºi acum chipul ei îmi rãsare viu în faþa ochilor. Apoi a scos din poºetã o tabletã ºi a înghiþit-o fãrã apã. mi se pãrea cã întrebãrile mele nu sunt la locul lor. legate de zilele petrecute în aceastã grãdinã de flori.. Privirea mea a rãtãcit din nou prin grãdinã. þinând de modã veche. se vede.pardesiu negru ºi purtând pe cap o pãlãrie cu boruri largi. dar m-am îndreptat spre ea.. Amintiri triste. Ce gânduri zbuciumate o copleºeau oare? De ce plângea? Mi-am întors capul în altã parte – nu vroiam sã observe cã mã uit la dânsa. Parcã mai ieri ne plimbam fericiþi.. mã iertaþi. De sub pãlãrioara demodatã doi ochi albaºtri m-au învãluit cu o privire tristã.... Doamnã? am reluat eu vorba. þinându-ne de mâini ºi sãrutându-ne pe furiº. dar mi se fãcuse jale de ea. amarã. îndepãrtat. Doamne? – ce s-a întâmplat? Din ochii ei se prelingeau lacrimi.. . cãutând parcã ceva. dar – o.. Multe nenorociri ºi nu puþin nenorociþi de soartã vãzusem în viaþa mea ºi doream sã-i alin cumva durerea.Ce s-a întâmplat.. Tãceam amândoi. Iar ea continua sã stea nemiºcatã cu privirea în gol.Poate vã pot ajuta?. Bãtrânica ºedea tot acolo. ce se întâmplase cu mulþi ani în urmã ºi care lãsase urme de neºters în sufletul ei. iar privirea îi rãtãcea în depãrtãri. Privirea mi-a alunecat iar spre banca din faþã ºi gândurile m-au dus la timpurile tinereþii mele. .. Totul s-a sfârºit de mult. Ceva. care-i acoperea un pic umerii. Totul. de mult. Abia peste câteva minute femeia. Mã simþeam stingherit ºi eu..

. cei veniþi.. Uneori. m-a întrebat: . doamnã.. cãruia. . din oraºul Tallinn. Nu puþini s-au ridicat împotriva nelegiuirilor. De fapt sunt din Bãlþi. aveam vreo zece hectare de pãmânt. A murit devreme. cãci altfel fraþii ºi surioarele mureau de foame. cal. din care cauzã au avut de suferit. ziceau ei... pãsãri. Mama nu lucra nicãieri. au pus impozite grele. fiind cea mai mare dintre copii.Am venit din Lvov. i-au rãmas în grijã doi copii – unul de cinci. dupã moartea soþiei.. Într-o zi cu soare.. de baºtinã. de pe aceste meleaguri. Tatãl fusese pescar – meserie grea ºi plinã de primejdii. Tocmai împlinisem optsprezece ani.Am intrat la lucru la un vãduv. dar aºa-i soarta omului. fiind cinci copii la pãrinþi. sã facã lucruri bune ºi acolo. gâºte.. veneau la noi ºi sovietici sã bea – 174 – ... trebuie sã vorbesc cu tine.... Mulþi oameni de treabã au fost duºi în Siberia... sã ne strice viaþa bunã.. cãci ei.. seara. din vorbã în vorbã. aruncaþi în puºcãrii. De toate! Un cal bun. . E ceva serios! Mi-a vorbit frumos ºi eu iam zis: Da! Aºa am devenit nevasta lui. De lucru era mult. fiind arestaþi. douã vaci cu lapte.. ªi în casa noastrã s-a abãtut nenorocirea.. .. când rãsãrea soarele. Enna Morel era dintr-o þarã de la nord din Estonia. ªi.. adicã. Au rãmas cu toþii pe seama mamei. Aºa cã Enna a fost nevoitã sã caute o ocupaþie. mai ales într-o gospodãrie cu vaci. gãini.. Copilãria nu i-a fost uºoarã. unii chiar omorâþi. într-o cãsuþã micã. când ea avea numai 14 ani. Aºa-i când stãpân la tine în casã se face streinul. în 1939 þãriºoara este ocupatã de sovietici. am aflat din gura ei o istorie tristã-povestea vieþii ei – care m-a cutremurat. Pãmântul ni l-au luat. dar sã lucreze nu prea. ºefi doreau sã fie. cu care se fãcea totul în gospodãrie.. Sã ne fericeascã. Am muncit la el vreo patru ani de zile.. sã ne elibereze de. Dar.lacrimile cu o batistã albã. ºi sã fac tot ce se cuvenea sã facã o femeie. La doi ani a venit ºi bucuria cea mare – s-a nãscut Raimond. Gospodãria era bunã. iar altul de doi aniºori. dar numai astfel reuºea sã-ºi hrãneascã familia. Trist lucru. brodatã pe la colþuri.. dar de mulþi ani trãiesc departe de baºtinã...Au venit... Sã ne elibereze de pãmântul nostru.Adicã ºi dumneata eºti strãin pe pãmântul dumitale. Viaþa uneori îl aruncã departe de patrie. m-a prins de mâini în curte ºi mi-a zis: Enna. curcani.De unde sunteþi? . Trebuia sã mã scol dis-de-dimineaþã..

Eu le mai spuneam adevãrul cum cã înainte trãiam mai bine. Simþeam cã omul þine cu adevãrat la mine... Bunã bere mai fãcea bãrbatul meu Janes! Zic: veneau ºi beau. Dar eu... ªi a plecat în Estonia. La numai trei zile. despre care el visa zi ºi noapte. nu ca acum pe vremea lor... dar suntem bãtrâni.. n-au trecut neluate în seamã... La o adunare la care se vorbea despre pãcatele sovieticilor ºi despre înjosirea poporului meu. Cui i-o fi semãnând acum? Atunci avea numai ºase aniºori! Nici nu-l îmbrãþiºase – 175 – . în jurul paharului de bere. mai târziu..... Lucrurile s-au mai schimbat! Ne-am întors ºi noi acasã. Toate spusele mele. În Moscova ne-am despãrþit. în casa noastrã... Eu trebuie sã mã duc în Estonia.. niºte femei din sat m-au chemat la ele.câte un pahar de bere. la o fabricã..... Enna a aflat cã fiul ei lucreazã în Tallinn... altul – civil. A izbucnit rãzboiul. A înnoptat la o vecinã ºi dimineaþa a plecat spre Tallinn... Totul era înscris la anchetator.... În curând a murit ºi cãlãul!. Abia atunci.. Vorbeam ba de una.. Am fost ºi bãtutã. cã bãrbatul meu s-a recãsãtorit. Pe fostul bãrbat. Dar într-o searã. spre searã. m-am legat de un moldovean. au picat doi sovietici – unul militar.. Nu l-am vãzut de atâþia ani. Un om cult. Am sã vin pe urmã la tine. ba de alta.. numai adevãrul le-am spus! Însã. O vecinã mi-a scris mai târziu. Nu m-au împuºcat! Am stat în lagãre zece ani ºi încã am fost ºi deportatã! Încã ºase. A sosit în satul ei ºi l-a gãsit pe bãrbatul ei de altã datã... Trebuie sã-l vãd.. abia aici am înþeles cã vorbele acelea spuse la noi acasã. Care casã?! În Moldova lui Vladimir.... Uitase de mine.. A intrat. fost avocat la români... M-au rugat sã le arãt drumul la o vecinã dintr-o altã mahala a satului..... de dureroase amintiri. Nu mâncau ruºii pâinea degeaba!. Aºa treceau zilele în grijile gospodãriei ºi ale vieþii.. De acasã. în casã ºi au stat de vorbã ca doi oameni streini. om de treabã – de Vladimir Bârlãdeanu. nici o veste. sã-mi vãd fiul. gândindu-se la mult aºteptata întâlnire: Cum o va primi feciorul? O mai þine minte? N-a uitat-o? Cum aratã el acum? Trecuserã totuºi ºaptesprezece ani de suferinþe.... I-am spus: . Ce era sã fac? Aflatã în deportare.. deci.. Pentru ca poporul sovietic sã trãiascã fericit. Am fost aruncatã într-un beci în Tallinn.. Cereau sã recunosc cã sunt spioanã finlandezã.Dragã Vladimire. þin la tine. Am fost învinuitã de activitate contrarevoluþionarã ºi condamnatã la moarte... ªi. ºi acasã nu m-am întors.. de unde mã chemau la cercetãri noaptea.... Tot drumul se chinuia. În casã altã gospodinã comanda.. în acest rãstimp – nici o scrisoare.

. . tot mai aproape.. Raimond Morel.Doamnã. Pe cãrarea de asfalt venea spre mine un bãrbat tânãr. ca un fãt din poveºti.. vine! A rostit femeia de serviciu. binevoitoare. – 176 – . proaspãt vopsitã în alb. .Eu. cu pãrul tuns scurt. . La intrare. Lacrimile au început sã curgã ºi mai tare. mi-a spus paznica.. mi-a spus paznica. .. M-am ridicat de pe scaun ºi mi-am lipit faþa de fereastrã. Peste o orã au apãrut clãdirile oraºului. Femeia a început sã sune undeva. dar ele curgeau. lagãrul împrejmuit de sârma ghimpatã.Da. am nevoie de fiul meu. tãceam. ªi în faþa ochilor mi-au fulgerat amintirile soartei mele zbuciumate..... vã rog. Nu le-am putut stãvili. îmbrãcat într-o salopetã albastrã. Femeia se uita binevoitor la mine.. Dãina care a rãmas acolo. cu obrajii roºii... o cãsuþã micã. Cum sã-i spun? . El. bãrãcile. eu sunt! A zis el.Iatã-l.. O femeie în vârstã. . Vine peste câteva minute. bãiatul meu. Pânã la Fabrica de produse electrice sunt vreo 400 de metri. mândru ca un stejar...Dumneata eºti Raimond Morel? Am îngãimat eu cu greu.. Apoi s-a aºezat lângã mine. înconjuratã cu un gard înalt de beton..în acele minute tragice..L-am gãsit. corpul îngheþat bocnã al prietenei mele moarte. .Luaþi loc. cu aceiaºi ochi albaºtri ca ai mei. Am ieºit din cãsuþa de pazã ºi priveam cum pãºea el spre mine – tot mai aproape.. Ne uitam unul la altul ºi. zdravãn. Acuºi îl gãsim! Vocea era blândã. dar nu puteam sã spun nici un cuvânt.Ce vã trebuie? Stãteam în faþa ei. eu sunt mama ta! S-au rupt în sfârºit de pe buze cuvinte atât de grele... Simt cum picioarele mi se fac grele.. ce s-a întâmplat? Mã liniºtea ea. a vorbit cu cineva. Îmi ºtergeam lacrimile cu batista. Vãd: o fabricã micã. departe. cu pãrul de culoarea grâului copt.. veºnic îngheþate ale Siberiei.. simþind ce se petrece în sufletul meu.. suferinþele îndurate pe nedrept. nici nu ºtiu cum aratã. îndatã o sã fie aici.Nu plângeþi. . în pãmânturile reci. mulþi ani. Îl gãsesc eu. . s-a ridicat de pe scaun ºi mã întreabã: . stãtea în faþa mea – frumos.Nu l-am vãzut tare demult. ªi am simþit cum lacrimile au nãvãlit în ochi. copilul. Fiul dumitale este aici. I-am zis: . Întru în cãsuþa aceia...Liniºtiþi-vã. Mã uitam la el ºi tãceam... convoiul cu câinii-lupi. de pazã.. Acuº o sã-l chem.

– 177 – .. parcã. dragã fiule..Nu. cu care nu s-au mai despãrþit. Noi eram consideraþi duºmani. Mi-a dat drumul din strânsoare ºi se uita la obrazul meu. în Estonia. pentru ei noi nu am fost oameni. ªi lacrimile au început sã curgã ºuvoi ºi m-am prãbuºit la pieptul lui.. trebuia s-o împuºte.. cândva. am strigat eu cu fricã. unde o aºtepta Vladimir Bârlãdeanu. Eu tãceam. nu e adevãrat. tinereþea.. sã mã creadã. care niciodatã nu s-au mai întors la baºtinã. fiul ei Raimond.. avea o inimã bunã. însã eu nu mã puteam opri din plâns.. iar dupã Enna a venit s-o ia acasã.. Ce mai puteam vorbi? Despre ce? Eram numai noi. El m-a îmbrãþiºat cu grijã. mã duc sã-mi iau un concediu pe o zi ºi o sã mergem la cãminul meu.. Dar în ea mai erau ºi prietenele ei de lagãr.. Apoi. De acea procuraturã care. se vede. Pãºeam alãturi de fiul meu ºi eram cea mai fericitã dintre toþi oamenii pe lume.. suferinþele ºi micele ei bucurii. .. ªi ne-am dus împreunã spre staþia autobusului. de milã. rãmânând sã zacã în pãmânturile Siberiei. mi-a povestit cum a venit la Chiºinãu. dar parcã n-au despre ce vorbi! În cele din urmã a rostit: . în acea hârtie era viaþa ei. Aºa se întâmplã când oamenii se întâlnesc dupã zeci de ani..De ce nu mi-ai scris niciodatã? . Acum era îndreptãþitã. singuri cu nenorocirile ºi suferinþele noastre? În anul 1958 cetãþeanca Enna Morel a fost reabilitatã de procuratura sovieticã militarã. Doamne! Cât de puþin îi trebuie omului sã fie fericit! Stãteam pe vechea bancã a grãdinii... A trãit în Moldova pânã la sfârºitul vieþii lui Vladimir.. a fost împuºcatã. dupã aceea. apoi am fost deportatã încã ºase în altã parte. era interzis. convinsã deja de bunãtatea sufletului moldovenesc. luminatã de o vãditã bucurie. M-au trimis în lagãr. În ea. Ne-am despãrþit cu bine.. ca sã ne mai revedem. care a înconjurat-o toþi aceºti ani. În Chiºinãu a rãmas movila lui Vladimir Bârlãdeanu la cimitirul Doina. .De acolo n-ai voie sã scrii. În ochii lui am vãzut lacrimi: aceleaºi lacrimi de duioºie.. de multe ori. ne înconjura verdeaþa primãverii ºi tãceam. de iubire.Nu m-au împuºcat.. unde am stat zece ani. Din urmã ne conducea blânda privire a femeii de serviciu.Dstrã? Mama mea? Dar mama mea a murit în 41. gãsitã fãrã vinã – ceea ce era ºi scris în hârtia pe care o þinea în mânã ºi de care ea nu se despãrþea niciodatã.. i-am rãspuns.Mamã... . Stãteam îmbrãþiºaþi ºi lacrimile mele curgeau pe haina lui..

Gândiþi-vã cã nu este vorba numai despre dstrã.. întrebându-ne mai mult ba una.. are casã. Enna Morel era mai presus ca ei. Acum câþiva ani mi-a murit nevasta. vânjos.Ehe. Pe mama mea o chema Maria. el se trãgea din rãzeºii codreni a lui ªtefan cel Mare.Mulþi înainte. tatãl meu. de obicei. Trãieºte. Cãci þãran. A fost preºedinte al celui dintâi comitet naþional din regiunea Codrului. ºi eu sunt basarabean. Avea numai 57 de ani ºi a fost inginer. cu pãrul însurit. la Iaºi. mai am o fatã aici. Aflând cã suntem din Basarabia româneascã s-a bucurat mult ºi.. la sosire. am cunoscut un om care a apucat ºi alte vremuri în tinereþea sa.Fie binecuvântat parcul din centrul oraºului. MOª DUMITRU OSIPOV . nepoþilor ºi strãnepoþilor lor? Constantin Stere Fãcând nu demult un drum la Iaºi..Dar de loc de unde sunteþi. agricultor fiind. De mine au grijã nepoþelele. . Pãrinþii mei au avut 13 copii: eu am – 178 – . .. care totuºi i-a iertat pe acei care au fãcut atâtea nedreptãþi. ne-a poftit la el cu înnoptatul. Moº Dumitru. când vor ºti cã pãrinþii lor au dat cu piciorul în dreptul ºi fericirea copiilor.. Vã vor ierta ei oare. domnule Osipov? Am îndrãznit eu sã-l întreb. fetele bãiatului meu... . Am vãzut lumina zilei în satul Sineºti.. O nepoþicã ne-a adus câte o cafea. .. ci ºi de copiii voºtri. are niºte copile. pe vremea când Basarabia era sub stãpânirea þarului. era un omulean mic de staturã. sãraca. moº Dumitru? . se dezleagã. a fost unul din cei care a luptat pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaþia rusã. unde ne-a fost dat sã ne întâlnim ºi sã cunosc un suflet de om pãtimit în viaþã. În 1908. cã aºa îl chema pe gãzdaº. cu luare aminte. ªi cu viaþa cum vã împãcaþi? . Dupã un pahar de vin limbile. Vorbele le rostea domol. care trãiau la dânsul. dragul meu. Tare bãtrân. o duc nu prea uºor. sunt bãtrân. pentru unirea cu patria-mamã. lângã Corneºti. Mihail Osipov. de-acum am 89 de ani. a reluat el firul vorbei. Pentru un bãtrân ca mine ce nenorocire mai mare îi trebuie.Pãi. ba alta despre Basarabia. Ceva mai înainte mi-a murit feciorul. Masa ne-a gãtit-o cele douã nepoþele. de cei ce vor urma. familia ei. M-a lãsat.Apoi...Ce vârstã aveþi.

dar cu gradul de polkovnic (colonel). un moldovean de pe malul Nistrului. dar n-am tãcut. Am fost dat la ºcoala normalã din Bãlþi ºi de acolo am ieºit învãþãtor. ºi o femeie mama. au fost duºi la Nord. scriind jalbe la Moscova. ªef al lagãrului sovietic era un colonel-invalid. ne-au repartizat în lagãrul de prizonieri din Karaganda. îmbrãcatã într-un cojoc alb. pentru cã a intervenit o femeie. înaltã.. unde am stat opt ani. eu. Atunci au scãpat mai mulþi la libertate. pânã în 1952. dragul meu noroc sã mã retrag atunci. Venirea ruºilor. Tata a fost condamnat la moarte de cãtre sovietici demult. cã nu iau putut despãrþi sbirii enkavediºti. Satul nostru a avut mulþi luptãtori pentru unire. Au fost arestaþi 17 bãrbaþi. Cercetaþi. Am avut. zdravãnã. Luptase în rândurile armatei sovietice ºi se întorsese de pe front fãrã un picior. la 28 iunie 1940. Peste un timp a fost trecutã la închisoarea din Ircutsk. încã la Moscova în 1923. Mi-am luat nevasta ºi cei doi copii. Au luat-o ºi pe mama. lãsând casa ºi ce mai aveam ocupanþilor. pe insula Novaia Zemlia.fost al doilea copil în familie. Dumitru Osipov. Gheorghe. Cei trei copii ai ei.. dupã 13 ani de detenþie pentru dragostea sa de Patrie. maior al NKVD-ului. Armata sovieticã a aruncat paraºutiºti deasupra Sineºtilor. unde s-a stins din viaþã în 1953. ca sã nui scape pe sãteni în România.. Am stat. S-au îndurat ºi pedeapsa capitalã i-a fost comutatã cu închisoare pe viaþã. am protestat cât am putut. Aflând cã Maria avea 13 copii au lãsat-o în viaþã. Odatã cu toþi oºtenii.. În patruzeci ºi trei. judecaþi. a ajuns academician. Cât mã priveºte pe mine. Petru ºi Maria. Dupã ce ne-au tot controlat ºi ales. Când a auzit de românul Dumitru Osipov. Unul Vitalie Rotaru. la Cotul Donului. au fost despãrþiþi ºi deportaþi în Siberia.. Fratele Gheorghe s-a reîntors dupã mulþi ani în România. l-a chemat la el ºi a vorbit cu dânsul româneºte. de ea se þineau trei copii. apoi purtat prin multe închisori pânã în 1964.. Din momentul acela soarta mea a luat o altã întorsãturã. am cãzut în mâinile ruºilor. cerând tuturor sã ni se respecte drepturile. m-a gãsit concentrat în armata românã. am mers cu rãzboiul pânã la Stalingrad. printre care se afla ºi tatãl meu. ºi s-a fãcut doctor de dinþi. a fost arestat ºi dus la canal. Când comuniºtii s-au întãrit la putere.. Moº Dumitru mi-a mãrturisit cã avea voce bunã ºi ºeful – 179 – .. la munca de rob în taigaua siberianã. a fost graþiat ºi el. Au fost duºi toþi cu camionul într-o localitate hãt dincolo de Moscova. fiindcã fusese printre acei care au fãcut Uniunea în 1918.

. care a rãmas acelaºi luptãtor. la Iaºi. Aflat în pragul vârstei de 90 de ani. ºi dus la Aiud. dã Doamne.. ieºea ºi critica autoritãþile comuniste pentru politica lor antisocialã cãreia. În 1952 a fost dus cu avionul la Moscova ºi. întreagã. Trãiesc aici.. ªi el. A doua zi dimineaþa ne-a arãtat (eram cu soþia Veronica) gospodãria: câteva gãini. dar cu gândul niciodatã nu m-am rupt de acolo. mai mulþi pomi. dar.. iubitor de patrie. Peste câteva luni. Da. moº Dumitru era acum mulþumit de ceea ce avea. nu se putea opri din plâns. aþi cutreierat-o toatã. slava Domnului. dupã niºte cercetãri. victimã a unui regim totalitar ºi a unei atitudini antiumane faþã de destinul unui om într-o societate criminalã pe care o instaurase comuniºtii cu sila. Mã uitam cu admiraþie la omul acesta. Dupã casã avea grãdinã. cântece despre fraþi ºi surori. Nu odatã la adunãrile de mai înainte. la Iaºi. nu mã ia nimeni de la casã.. ce are de spus.. cântece de dor. trecând prin Iaºi. ºi a þinut sã se reîncadreze în învãþãmânt.!! S-a întors acasã. când mai veniþi? Þara.Uite. Soþia.. s-a pomenit arestat din nou. iau dat drumul sã se întoarcã acasã. fiind reâncadrat în învãþãmânt... La Aiud a stat pânã prin 1964. . am rãmas fãrã soþie ºi bãiat. direct. – 180 – . care nu ºtiau nimic despre el. în slujba þãrii sale.. dar ºi erou al neamului nostru necãjit ºi hãrþuit. L-am întrebat: .deseori îl chema sã-i cânte cântece româneºti. A stat în puºcãrie pentru vina cã în timpul rãzboiului de la rãsãrit a luptat împotriva armatei sovietice. de bucurie cã l-a vãzut întors. gospodarul. care a trecut prin atâtea încercãri. impilat ºi asuprit. cã nu-i ajunge: puterea mãcinatã în lagãrele ºi puºcãriile comuniste ºi pe care ar fi dorit s-o punã. butuci de viþã de vie.. la familia sa.În Basarabia. Bucuria însã n-a þinut mult. Acasã a gãsit copiii mari. . un purcel ºi un câine... apoi a fost graþiat.Pentru mine Basarabia a fost ºi a rãmas tot aceiaºi þarã. un martir.. odatã cu mulþi alþi foºti prizonieri reîntorºi în þarã. nu l-am mai gãsit în viaþã. Peste doi ani. În casa lui trãiau alþi oameni. numai numele sã-i rãmânã... totuºi. de un singur lucru se cãina. printre care niºte minunate prãsade. Socot cã numai o þarã avem. bãnuiesc. azi. a oftat moº Dumitru Osipov. mai întâi. îþi spune sincer.... aºa-i soarta omului.. În el eu vedeam.

nici prea înalt. cu ochii inteligenþi ce exprimau bunãtate ºi încredere. Pãrul întunecat. Noua mamã era Iulia ªedlovschi. unde soþul ei era director de ºcoalã. administratorul moºiei boierului Leonard în satul Limbeni. Bunelul copiilor era deloc din satul Cobâlna Nouã. Sora Iuliei Victoria. unde trãia Victoria. Nunta lui tata a avut loc la Cuhureºti ºi nu la Bãlþi. Amândoi formau o pereche frumoasã. Aveau trei copii: Eugen. mai tânãrã decât sora ei. nici prea mic. Trãia la Bãlþi cu pãrinþii sãi Ion ºi mama Meletina. cunoºtinþã cu noile rude din comuna Cuhureºti. cu un corp de bãrbat sportiv. Casa lor era fãcutã din piatrã. fratele meu. care trãia cu familia sa în comuna Cuhureºti. o pedagoagã la acelaºi liceu. eu ºi Tolic. Victoria. Iulia tot alegea mirii sãi ºi nu reuºise sã se cãsãtoreascã. o familie care trãia în bunã înþelegere ºi iubire. într-un cerc restrâns de cunoscuþi ºi musafiri. corpolentã. cãci la Bãlþi avea mulþi prieteni ºi cunoscuþi. Aºa am fãcut ºi noi. Mai avea o sorã. dat peste cap. apoi ºcoala normalã de la Soroca. Ion Ursu. care era învãþãtor la Cuhureºti. care în 1940 împlineam 16 ani la 28 iunie. era o femeie de staturã micã. care-i va zdrobi toate visurile ei. Larisa. Mihai Ursu. era pedagoagã ºi uneori profesoarã de francezã. Ea nu ºtia atunci cã viaþa ei se va transforma într-o straºnicã tragedie. Iulia era înaltã. poate nu dorea sã fie o nuntã prea mare. o femeie ce nu fusese încã mãritatã. fiica lui Ioan ªedlovschi. absolventã a Liceului “Domniþa Ileana” din Bãlþi. Bãrbatul ei. în casa lor pe strada Unirii 11. Alexandru ºi o fetiþã pe care o numeau toþi Lealea. era un om simpatic la înfãþiºare. În sfârºit în 1940 Iulia se cãsãtorise cu ªtefan Pirogan. Mihai Ursu era deja director în 1940 la ºcoala din Cuhureºti. absolvise liceul “Dadiani” la Chiºinãu.ALEXANDRU URSU ªtefan. Se aranjase cu lucru la liceul “Domniþa Ileana”. ziua fatalã a Basarabiei Româneºti. unde trebuia sã fie. Nunta a fost fãrã mare fast. era cãsãtorit cu Alexandra ºi. o femeie solidã. Se cãsãtorise cu Mihai. judeþul Soroca. Era încã tânãr ºi trebuia sã-ºi refacã viaþa. Avea 42 de ani. tatãl meu. poate prea puþin timp trecuse de la moartea primei soþii. Poate cã tatãl meu nu dorea asta. Terminase ºcoala primarã la Cobâlna Nouã. Mihai Ursu era director la ºcoala din Cuhureºti ºi avea ºi vreo 6-8 – 181 – . El. iar tatãl meu cu câþiva ani mai mult. Ca învãþãtor a fost repartizat la Cuhureºti. Bãieþii erau cam de aceeaºi vârstã cu mine. având ceva pãmânt ca mai toþi þãranii. s-a cãsãtorit a doua oarã dupã doi ani de la moartea mamei noastre. unde lucra învãþãtor din 1919. se ocupau cu agricultura. avea multe camere ºi deseori în ea aveau loc petreceri care atrãgeau tineretul oraºului.

În gospodãrie era o pereche de cai. un tineret visãtor la o viaþã mai bunã. în Siberii de gheaþã. Avea mult de lucru. Când stãteai de vorbã cu ei. porci ºi pãsãri fãrã a le ºti cineva numãrul. români împuºcaþi. Satul a devenit model. dãruite ºcolii de moºierul Bogdan. torturaþi. perdelele la geamurile caselor erau trase ºi toþi se ascundeau. lãsând în urmã jale. auzeai numai laude Partidului Comunist. jucându-se trei zile. învãþãtori. aruncaþi în închisori. Aºa cã Mihai se mai ocupa cu gospodãria ºcolii care le fãcea viaþa mai uºoarã. Iulia. Deseori venea echipa regalã cu medici. Erau mai rãu îmbrãcaþi.hectare de pãmânt. Copiii s-au bucurat de noii prieteni. care copilãrise în timpurile þarului rus. era des vizitat ºi de Dumitru Gusti ºi de poetul Iov. scriitori. duºi pe alte meleaguri. Frica a intrat în bãºtinaºi. cãci aici veneau mulþi studenþi. Pe capul familiei Ursu a cãzut o mare nenorocire. lui tãtuca Stalin ºi Lenin. În primãvara anului 1940 a avut loc nunta lui ªtefan ºi a Iuliei la Cuhureºti. Mihai a fost arestat – 182 – . care era un simpatizant al socialismului. care umbla mai mult noaptea ºi luau oamenii din casele lor. studenþi care ridicau cultura satului. . Peste câteva luni sovieticii au dat nãvalã ºi au ocupat Basarabia ºi Bucovina. se aºteptau la o viaþã bunã. Totul a fost atât de neaºteptat de majoritatea populaþiei. numitã chiar de sovietici – “Corbul Negru”. era optimistã ºi împreunã cu ªtefan. care trãise în România democraticã cu drepturile omului ºi toþi aºteptau un sfârºit. Apoi toate s-au reântors la acele obiºnuite ºi fiecare îºi continua viaþa cu grijile sale. spuneau ei. Mihai mai era ºi membrul Partidului Liberal ºi chiar fusese ales preºedinte al Consiliului judeþean. deseori era nevoit sã trãiascã la Soroca ºi venea mai rar acasã. sanitari. Dar din primele zile bãºtinaºii au simþit cã nu e totul cum spuneau ei. Dar armata roºie care venise pe pãmântul Basarabiei nu semãna deloc cu armata þaristã.Nu fusese rãu în timpul þarului. ducându-i la puºcãrie. o vacã. teologi. poeþi. Un an de zile a fost un an de crime sovietice. Din primele zile pe strãzi a apãrut o maºinã cu dubã. maltrataþi ca sã recunoascã o vinã de care nu erau vinovaþi. lacrimi. de acei care se stãruiau sã ridice nivelul de culturã al satelor basarabene. Satul Cuhureºti se bucura de o mare popularitate culturalã. a fost ca un trãsnet într-o frumoasã zi de varã cu soare arzãtor. Prin anii 1936-37 satul rãsunã de cântecele legionare pe care le cânta tineretul. fricã ºi urã… Oamenii erau arestaþi fãrã vinã. o rezolvare a problemelor. Viaþa devenise un chin pentru oamenii cinstiþi. Se lãudau cã ei vor cuceri toatã lumea ºi comunismul va fi peste tot. aveau altã uniformã ºi minþeau straºnic. duºi în subsolurile clãdirii NKVD-ului. lagãre. Se putea de trãit.

Într-o zi i-au spus cã el e trimis în Rusia.Ce staþi voi aici. . aducându-i mâncare. nu-i dãdea voie sã-l vadã ºi ea se întorcea plânsã.Mi-au dat drumul. haine… Dar zbirii sovietici nu luau nimic.la Soroca în septembrie la numai douã luni de la venirea ocupanþilor. Românii au eliberat pãmântul strãmoºesc Basarabia ºi Bucovina. împuºcaþi ºi acoperiþi cu var sã nu rãmânã urme. nãdejdea cã acest chin se va sfârºi ºi poporul va scãpa de sovietici. Aici lupte nau fost. A fost din nou arestat. a venit la Cuhureºti prietenul lui Mihai. mergând spre Vest. Rãzboiul s-a dus mai departe. S-au ivit speranþe. unde l-au judecat ºi l-au trimis în lagãrul de exterminare la Ivdel. se uitau ºi se indignau. la Cuhureºti aºa ºi nu a ajuns. Copiii învãþau la Soroca. nu luau nimic fãrã sã plãteascã. Dar a venit anul 1944. dacã doreau sã li se întoarcã Ardealul. denunþat de un trãdãtor din sat. le povestea despre crimele sovietice. Când a început rãzboiul între nemþi ºi sovietici poporul a respirat mai uºor. Într-o searã au venit trei militari NKVD-iºti la Cuhureºti ºi au rãscolit totul. Vreþi în Siberia? Le-a dat bani zicându-le: – 183 – . spunea el. sperând cã ei se vor opri la Prut. Oamenii se adunau. cãci nemþii i-au forþat sã lupte mai departe. erau politicoºi ºi cinstiþi. trãind la gazdã. spre alte zãri. iar oamenii s-au reântors la casele lor încercând sã-ºi refacã viaþa. . frântã la Cuhureºti. vãzând ce “fericire” au adus sovieticii pe pãmântul Basarabiei ºi Bucovinei. când Armata Sovieticã se întorcea victorioasã. Sovieticii fugiserã. Primii soldaþi români care au intrat în Cuhureºti erau niºte cercetaºi. Când frontul era lângã Soroca. Dar ce puteau gãsi ei la un om cinstit ºi drept? L-au dus la Cotiujeni. Victoria. Într-o zi a venit tata la ei. venea la închisoare. Îi era fricã sã rãmânã la Cuhureºti. Au venit nemþii care s-au purtat frumos cu populaþia. L-au dus la Sverdlovsc. obositã. împotriva regimului comunist. Soþia. casa le fusese rechiziþionatã ºi acum în ea trãiau militari sovietici. Din Basarabia mulþi fugeau din calea lor. Mulþi sovietici nu doreau sã lupte ºi se predau nemþilor. Poporul s-a bucurat de venirea românilor. cãci erau împotriva lui Stalin. oameni buni? Ruºii sînt la Nistru. A stat la închisoarea din Soroca pânã în aprilie 1941. dar nu a fost posibil. Dar îndãrãt. Ei nu furau. unde a fost închis într-un beci. Victoria ºi-a luat copiii din Soroca ºi a plecat la pãrinþii sãi la Bãlþi. doreau sã se opreascã la Nistru. În oraºe se dezgropau gropile unde fuseserã aruncaþi oameni nevinovaþi.

fiindcã Victoria avea un document fals cã erau refugiaþi din 1940. pe care a terminat-o în 1950. din Bãlþi. i-au plasat într-un vagon marfar cu sobã ºi lemne. unde s-au încãrcat pe o platformã de tren pânã la Iaºi. unde s-a nãscut prima fetiþã – Doina. Aici s-a cãsãtorit cu Nuþa Lipcovschi. la Craiova. apoi a intrat la facultatea de chimie industrialã la Iaºi. în gazdã la familia lui Nicolae Pantaleru. din puþinul pe care îl aveau se împãrþeau cu ei. dar peste un an a fost luat în armatã. pe care sovieticii l-au împuºcat crezând cã e neamþ (Adolf). Nuþa cu mama sa s-au evacuat în Oltenia. Când s-a mai potolit lucrurile ºi sovieticii se mai liniºtise. ca sã primeascã pensia câteva luni la rând. unde lucra la o benzinãrie. unde Nuþa a terminat facultatea de chimie ºi a fost repartizatã la Piteºti. Aºa au ajuns în comuna Pleºeni. Bârlad. Nuþa trãia la Iaºi în 1940. Dupã un timp au fost trimiºi cu lucru la Viºeul de Sud. i-au primit cu braþele deschise. Mama Nuþei avea o sorã la Bãlþi – Iulia Lipcovschi care avea o fatã – ªtefania. Trãiau greu. pe front. parcã ar fi fost rude. Pe drum în alt sat îi aºteptau alt car cu boi cu schimbul. Aici l-a întâlnit pe Alexandru ºi s-a cãsãtorit. Alic a fost repartizat asistent la facultatea de chimie. Soþia lui Nicolae – Ileana le dãdea la toþi copiii cârnaþi ºi turte când se duceau la ºcoalã. despre familia lui Nicolae Pantaleru. Mama Nuþei a luat-o pe ªtefania la Stolnici unde se refugiase cu Nuþa. Pentru toatã viaþa le-a rãmas amintirea scumpã despre acei olteni cu suflet mare. Ungaria. Sovieticii nu i-au întors în Basarabia. veneau oamenii aducând de toate. Dupã armatã a nimerit la lucru la Piteºti. O familie cu suflet mare. care i-au ajutat în toate. toþi s-au întors la Iaºi. Aºa au ajuns la Râmnicul-Vâlcea unde avea loc repartizarea lor. cãci era încã frig primãvara. vroia s-o ajute pe nepoata ei. Refugiaþii erau întâmpinaþi în gãri la Vaslui. o sã-mi întoarceþi cândva. La prefecturã li s-au dat bonuri. Cehoslovacia. Tatãl ei avea lângã Iaºi o moarã rãmasã de la bunel – Leon Adolf Svicinschi. La Sinaia în garã erau bucãtãrii militare cu mâncare caldã. spre cinstea lor. Aici i-au întâmpinat militarii români. Tatãl ei era din neam polonez. Oltenii. cu mâncare. cum fãceau de obicei. Aveau ºi ei trei copii: Mãriuþa. – 184 – .. Leon Svicinschi. ªtefania s-a evacuat ºi ea în Oltenia. Eugen ºi-a luat bacalaureatul la Râmnicu-Vâlcea ºi a fost luat în armatã. Alexandru învãþa la liceu. Victoria a cumpãrat o cãruþã cu cai ºi au plecat pânã la Bãlþi. Totul era atât de bine organizat cã se mirau sãrmanii. I-au încãrcat într-o cãruþã ºi într-un car cu boi ºi au plecat.Dacã o sã aveþi. A luptat în Ucraina. Au stat la ei câþiva ani fãrã sã plãteascã gazda. Era o ordine perfectã în vremea lui Ion Antonescu. Floarea ºi Maria. Când sovieticii înaintau spre Iaºi.

. el murind de tânãr. ce era foarte bine în acea vreme. Acest om neavând copii. În 1985 Alexandru a ieºit la pensie cu 4000 de lei pe lunã. dar a trãit 20 de ani în România. În 1969 a fost numit ºef de producþie. nejeluindu-ºi soldaþii. învãþãtor ºi el la Bãlþi. a crescut copilul ªtefaniei. la început a fost greu dar cu timpul viaþa s-a îndreptat. s-a întors la Bãlþi. fetele cãpãtase carte bunã ºi acum lucrau ºi ele. Dupã câþiva ani s-a cãsãtorit cu Igor Senicovschi. A luptat în rãzboi în armata sovieticã. ºi. În 1961 a venit ordin de la minister ca Alexandru sã fie transferat la Oneºti. trãiau bine. A fost toatã viaþa recunoscãtor României despre care vorbea numai de bine. Condamna purtarea soldaþilor sovietici. terminând facultatea de matematicã. Dar la Ungheni a fost arestatã ºi a stat un an de zile în lagãrul de filtru de la Chiºinãu. a decedat la vârsta de 80 de ani. care i-au fãcut toate formele. numai ca un comandant sã capete ordinul. unde s-a nãscut al doilea copil Cristina. era o lipsã acutã de alimente. om de o politeþe ºi o purtare exemplarã. lucra învãþãtoare.apartamentul era rãu încãlzit. Eliberatã. dar Cristina era la Iaºi. un polonez nãscut la Harkov. erau corecþi. Stabiliþi la Oneºti. A fost un bãrbat cinstit ºi drept. Igor Senicovschi nu mai este. fiindcã tatãl sãu. Cu toate cã era veteran de rãzboi sovietic. ªtefania venise cu Nuþa la Iaºi. Doina trãia cu ei. Mai mult. ocupând oraºele. cu toate cã trãiau greu. dar n-a avut noroc. ce se construia. oameni de treabã. S-a cãsãtorit cu un învãþãtor. Dar. au avut multe de suferit. nestimându-i pentru politica lor ºovinã ºi agresivã. Aici a învãþat fãrã platã la liceu ºi la Universitate la Iaºi. S-a dus la comenduirea sovieticã la Iaºi. la Iaroslav la Institutul de cercetãri în domeniul cauciucului. fiindu-i un adevãrat tatã. când mii de oameni erau aruncaþi în bãtãlie fãrã pregãtire. îi dispreþuia pe sovietici. – 185 – . considerându-i ocupanþi ai Basarabiei româneºti. la Bãlþi. pe care i-au crescut ºi i-au fãcut oameni. la combinatul de Cauciuc. geodezist.Noi ºtim cine eºti. copilul mic. nu ai originã sãnãtoasã… amintindu-i de bunelul neamþ ºi de moara lui. au înfiat doi copii orfani. S-au întors din nou la Piteºti. au trimis-o în Uniunea Sovieticã. Asta în timpurile grele sovietice. cãci le trebuiau specialiºti. Oraºul Oneºti abia se construia. nu ºtia româneºte fiind ºomer. primitori. dar dorul de casã ºi de pãrinþi a fãcut-o sã se întoarcã acasã. dupã revoluþia din Rusia. care. O invitau la sãrbãtorile lor. Cât a lucrat Nuþa la Piteºti ºi Oneºti era mereu terorizatã de comuniºti. El vãzuse multe în timpul rãzboiului. fiind inginer conºtiincios. dar erau tineri ºi au rezistat. A luat legãtura cu ªtefania. Aici ruºii bãºtinaºi au primit-o foarte bine. Era ºef de secþie la planificare. la pãrinþi.

arãtându-le frumuseþile acestui oraº. capi de familie. Soþul Doinei – Tudor.. nevoi ºi atât de puþinã fericire. dar Alexandru ºi Nuþa s-au temut. care au trãit numai cu amintirea despre omul iubit. L-a aºteptat o viaþã întreagã suportând greutãþi ce apãsau pe umerii ei firavi ºi gingaºi. pentru aceastã fãrãdelege? Cine va rãspunde faþã de acei copii ºi mama lor. A avut fericirea sã-ºi vadã copiii deveniþi oameni adevãraþi.jefuiau casele ºi violau femeile. Trei copii rãmaºi fãrã tatã a ridicat ºi i-a pus pe picioare ea în acei ani. sã facã din ei oameni cu suflet mare. neºtiind nimic nici de el. trei copii buni la suflet. I-au dus ºi la Leningrad. Poate cã anume aceasta a þinut-o ca un brad în furtunã. Venise la Combinatul din Oneºti ca stagier. la Bãlþi. ocupând diferite funcþii. gândindu-se uneori cã poate o va vedea din ceruri Mihai al ei. unde nimeni nu va aduce niciodatã o floare ºi nu va aprinde o lumânare? Mama Victoria nu mai este. Vãrul le-a fãcut o chemare. rãmasã vie pânã la ultimul suflu. întemeiat de Petru.. Þarul Rusiei. lipsitã de cele avute la Cuhureºti. Fetele lui Alexandru se cãsãtorise ºi acum trãiau cu toþii în acelaºi oraº. Igor a dorit sã-i ducã ºi în Basarabia. dar s-a impus în faþa conducãtorilor. sã-ºi revadã locurile unde s-au nãscut. ªi nimeni nu ºtia de lacrimile cãzute din ochii ei frumoºi. Oneºti. stãruindu-se sã-ºi creascã copiii. trãind cu amintirea lui Mihai pentru a-ºi putea creºte copiii. ea nu ºi-a pierdut cumpãtul. El îºi dãdea seama de politica conducerii sovietice care nimicea fãrã vinã milioane de vieþi omeneºti. bucurându-i cu nepoþi la bãtrâneþe. Aici au venit cu maºina lor ºi Igor cu ªtefania. nu aveai voie sã te deplasezi în altã localitate decât cea permisã. Trãind pe meleaguri strãine. fãrã casã ºi fãrã masã. de o energie rarã. rãmânând cu lucrul aici. Cine va rãspunde pentru distrugerea familiei Ursu. era un bãrbat simpatic. distrugând în aºa fel þara sa. Victoria Ursu nu ºi-a refãcut viaþa. Înþelegea ºi politica ºi ideologia antiumanã a partidului comunist. Nu i-a fost uºor. Mama lui Alexandru. Nuþa ºi Alexandru au luat legãtura cu ªtefania ºi Igor. trei oameni adevãraþi. nici de locul mormântului lui. a rãmas singurã. dar a reuºit datoritã dragostei faþã de Mihai. unde Igor avea un vãr. au bucurat-o cu nepoþi ºi nepoþele mãcar în ultimii ei ani de viaþã plinã de griji. Mulþi ani l-a aºteptat pe soþul iubit. lipsiþi de dragostea pãrintelui. – 186 – . dorind sã viziteze Estonia. cãci dupã legea sovieticã de atunci. trãind cu speranþe ºi visuri zadarnice. Letonia. de nopþile fãrã somn când gândurile se îndreptau spre el. cãci înainte nu puteai nimeri în þara “fericirii” ºi ei au venit cu trenul la Tallinn.

mulþi incapabili. sora mamei mele. cinste. el a înþeles cã vremurile de odinioarã. adevãr. furat. Ei au distrus România. datoritã unor oameni fãrã minte. care era cãsãtorit cu Vera. schimbându-se mereu la posturi.. dar mi-aduc bine aminte cum eu. Vadim Pirogan. fiul lui Simion Hachi fost ºi el deputat în Sfatul Þãrii. soþul Doinei. care ºtiu cã acolo este omul care se stãruie ca ei sã aibã o viaþã mai bunã. sã fie mulþumit ºi sã simtã cã ºeful îºi bate capul pentru ei. dar erau promovaþi în posturi oameni de partid. umblând în doliu. care în timp de un an a pus pe picioare aceastã fabricã de benzinã. fiecare trebuie sã facã ceva. Totul a fost distrus. dar cea mai mare crimã a fost cã ei au distrus principiile de moralitate. Astãzi rafinãria lucreazã. cu ce se mândrea cândva poporul român. fiind condusã de oameni incapabili. fãcând sluj în faþa celor mari. furându-i bogãþiile. ªi pentru cã ea a trãit 96 de ani. duceau totul de râpã. sã nu aºtepþi parã mãlãiaþã. Nu-l þin minte. sã faci rost de unde poþi. ca poporul sã aibã o bucatã de pâine. cu rafinãria de petrol. de vreo 7-8 ani. când un director aºtepta ordine ºi aprovizionare de la ministru sau partid. Dar la conducere a venit Tudor Gãureanu. ªi al treilea sunt eu. Viaþa azi a devenit alta. din pãcate decedat în anul 2000. au trecut. oamenii rãmânând fãrã lucru. aruncând în strãzi mii de muncitori ºomeri. pentru viitorul copiilor sãi ºi pentru þara care a trecut prin atâtea nenorociri ºi suferinþe din cauza comuniºtilor sovietici. Bãrbat cu cap. Glodeni. puteam sã aflu multe lucruri despre bãrbatul ei. acum trebuia sã te miºti singur. care niciodatã nu rãspundeau de nimic. sã dai de oamenii trebuincioºi. dreptate. Rafinãria a încetat sã funcþioneze. dar atunci nu m-am – 187 – . deputaþi români moldoveni care cu tot pericolul pentru viaþa lor au votat Unirea Basarabiei cu România.. Aºa sa întâmplat ºi cu Combinatul din Oneºti. profitori.Dupã revoluþia din 1989 din România. Lozinca veche parcã era bunã: oamenii fac totul!. SIMION HACHI În asociaþia noastrã de victime ale regimului totalitar comunist sunt membri a cãror pãrinþi sau rude au fost în Sfatul Þãrii. o vedeam pe tanti Vera. bucurând oamenii. Altul este Simion Hachi. producând multe feluri de benzinã. sã umbli. în þarã s-au distrus ºi falimentat întreprinderi ºi fabrici vestite. cãci a murit de tânãr. rãi conducãtori. un nepot al lui Ion Rusu din Camenca. fumul se ridicã vesel din coºurile ei. despre alþii cãci ei toþi au riscat cu viaþa în acele timpuri grele ale revoluþiei ruseºti. Unul din ei a fost Dumitru Crihan. bãrbat energic. fiul lui Anton Crihan.

Se retrãgeau mâhniþi. echipamentul erau transportate cu cãruþele. plouase ºi Simion. a luat parte activã la evenimentele Unirii. În 1940 era cu grãnicerii la Nistru. În drum întâlneau agitatori sovietici care îi agitau sã rãmânã acasã. În Bucureºti trãia sora lui. numai un pluton. Feþele ostaºilor erau galbene de gerul prin care trecuse. Celãlalt a dispãrut. sã nu rãmânã sub ocupaþia sovieticã. fiind decorat de þar cu ordinul Sfântul Gheorghe. Rãmãsese foarte puþini. muniþia. plângând se retrãgea spre Prut. Se aflau la vreo 20 de kilometri de Prut. tunurile. Neavând maºini. dorind sã înveþe muzica a intrat copil de trupã în orchestra regimentului 6 de grãniceri din Chiºinãu. La 28 iunie au primit ordin de retragere ºi erau indignaþi cã Basarabia e cedatã ruºilor. ceilalþi au plecat în þarã. fiind copil de trupã ajungând în Transnistria. În august 1943 a fost trimis cu prietenul sãu Vasile Captari la ªcoala de subofiþeri din Fãgãraº. unde i-a prins cutremurul din 1940. Fiul Simion a terminat 7 clase în satul Bucovãþ. a vãzut el multe clãdiri distruse de bombardamentele aliaþilor. ºase nemþi ºi un român. Însã din orchestra lor numai trei gradaþi au rãmas. la cursuri de subofiþeri pe un an de zile. În 1938. În 1943 s-a întors regimentul lui Simion. Tatãl sãu. Mama Parascovia terminase gimnaziul în oraºul Reni. Petre ªerban. A participat la primul rãzboi mondial. din Stalingrad. Ajungând la Berlin. erau mulþi candidaþi. aºteptând atacul armatei sovietice. lângã Vadul lui Vodã. rãnind doi cai. a venit la Pituºca ºi era casnicã. Simion a fost trimis la Bucureºti pentru a da examene la ªcoala militarã de dirijori. A luat parte la rãzboi. Fiecare avea dulapul sãu – 188 – . Simion a rãmas în armata românã pânã la sfârºitul rãzboiului. Au fost cazaþi în camere. lansând foi volante cu încurajãri.gândit la asta. dar nu a reuºit. Valentina. absolvise seminarul teologic. Cei din Fãgãraº au fost repartizaþi la ªcoala de subofiþeri din Marienwerder. tot Simion. Fiind preºedinte de plasã în Cãlãraºi. Cãsãtorinduse. cãci ºtiau de intenþiile þãrii vecine. Locotenentul lor a dat ordin sã rãspundã ºi au distrus cu un obuz un tanc rus. care au tras un obuz. deja 7 vânãtori. La jumate de drum i-a pãrãsit ºi dirijorul orchestrei. Simion Hachi s-a nãscut în satul Pituºca. când au apãrut trei avioane româneºti. În acelaºi timp studia ºi vioara la Conservatorul „Unirea” din Chiºinãu. cã o sã fie bine cu ruºii. fost deputat. cutremur puternic. Era noroi. A fost ales împreunã cu alþii sã fie trimis în Germania. Au fost cazaþi în Huºi. condusã de dirijorul ºi compozitorul Petre ªerban. care era din Cetatea Albã. care a fãcut multe victime ºi distrugeri în þarã. Pe un deal au apãrut douã tancuri sovietice.

unt ºi alte produse gustoase.. au înþeles cã e falsã. cu toate cã erau flãmânzi ºi nenorociþi. Mulþi ani mai târziu. totul era în regulã. Intrând în oraºul Carlsruhe la un weceu. dar ea na dorit sã ia nimic. a pus portmoneul sãu pe pervazul geamului.. peste tot o curãþenie exemplarã. zeci ºi zeci. alte principii. Atunci comandantul ªcolii de subofiþeri i-a lãsat – 189 – . îºi aducea aminte de Germania. nu ruºi! Pe la mijlocul lunii iunie 1944 ºcoala noastrã de subofiþeri a primit ordin sã se deplaseze urgent în Franþa pentru a lupta contra partizanilor. uitând de el. Aºa ceva era nemaipomenit pentru Simion. Era ceva groaznic. cu aer curat. cartele pentru copturi. era cerul negru de ele. Primeau þigãri. Apoi au fost transferaþi la ªcoala de subofiþeri din Eltlingen.. ºi-a gãsit portmoneul sãu. cafea. Înainte de îmbarcare în maºini. nimerind la acel weceu. Comandantul ºcolii era cãpitanul Keler. Era altã viaþã. Ieºind din adãpost. Lui Simion i s-a întâmplat un caz care i-a rãmas amintire pe toatã viaþa. A vrut sã-i mulþumeascã cu mãrci sau cu cartele.. pentru lucru ºi pentru paradã. care dupã ce dãduse douã palme unui soldat ºi-a luat pãtura ºi singur s-a dus la carcerã. miere de albine. Într-o zi au venit avioanele americane.. altã culturã. pe trei zile. El se uita curios dacã cineva le va lua. Peste patru zile s-a dus ºi. românii. Copiii nu distrugeau nimic. Erau nemþi.ºi patru costume: pentru instrucþie. trãind în Uniunea Sovieticã. Venind la cazarmã la 8 kilometri depãrtare ºi-a dat seama de pierdere. o priveliºte minunatã. pe care le avea în plus. dar el nu credea cã o sã-l gãseascã. era ordine peste tot. erau cartele pentru pâine ºi alimente. Hrãneau foarte bine: trei feluri de mâncare. La instrucþie îi duceau ºi aduceau cu maºinile. la poalele munþilor Alpi. Nemþii din grupa lui i-au spus sã se ducã sã-l ia. Era o disciplinã de fier pentru toþi. apoi a plecat.. Un tren încãrcat cu rachete nemþeºti Fau-2 a explodat. Ei. Dupã terminarea ºcolii li s-a dat o sãptãmânã vacanþã. copaci bãtrâni smulºi din rãdãcinã blocau strãzile. parcã iscãlit de ataºatul militar român. Dar nimeni nu s-a atins de ele. a rãmas trãsnit când. Lenjeria le schimbau odatã în 7 zile ºi mai aveau câte o cãmaºã lungã de noapte. tramvaie rãsturnate. Femeia l-a rugat sã controleze conþinutul. Au protestat. printre alte lucruri. la adunarea efectivului ºcolii ei ºi-au spus cuvântul. Simion a vãzut distrugerile foarte mari: case cu multe etaje în ruine. Un maior neamþ le-a înmânat un rãvaº. cunoscând iscãlitura ataºatului lor militar. prãjituri. unde se fura peste tot. care le ordona sã plece cu nemþii în Franþa. A vãzut lângã picioarele sale niºte hârtii. crescut în România. pentru sport. Bombardau. cu pomi fructiferi pe strãzi.

Simion a – 190 – . românii. pe fluviul Oder. Tot aici erau încadraþi ºi cursanþii din ªcoala de ofiþeri infanterie. care tãia ºi tancurile.pe ei. sã culci oamenii în rând ºi apoi sã le tragi câte un glonþ în ceafã. Simion Hachi. la odihnã. Horia Sima Guvernul þãrii era atunci exilat în Austria. El încã atunci le spunea cã în cazul biruinþei bolºevicilor. dar pe ascuns. Aºa au trecut vreo patru luni de lupte grele cu sovieticii. un om foarte curajos. au dat de o grupã de români care nu vroiau sã stea de vorbã cu ei. Cursurile s-au terminat pe data de 23 august 1944 ºi i-au trimis de la Etlinghen la un poligon de tragere din mijlocul Germaniei. În februarie 1945 unitatea a fost dislocatã în Germania. Comandantul era un colonel. De la baza lor grupele de desant se deplasau cu avioanele germane. formatã de sovietici din prizonierii de rãzboi români din Rusia. Pe drum au întâlnit pe partea dreaptã o mulþime de cadavre aliniate în rând la o distanþã de trei metri ºi pe o lungime de un kilometru. Cloºcã ºi Criºan. armele ºi armamentul Germaniei ºi al aliaþilor. au mers pe jos multe ore. iar mai departe aveau cãlãuzitori. De ce au fost împuºcaþi? Plutoanele de execuþie fãceau astfel de demonstraþii sã bage frica în oameni. Militarii nu ºtiau pânã atunci cã România e ocupatã de sovietici nici despre divizia „Tudor Vladimirescu”. Fãceau acest lucru ºi comuniºtii sovietici. în octombrie 1944. Unitatea din Austria era alcãtuitã din acei care nu vroiau sã rãmânã sub cizma ruseascã. înþelept ºi duºman al bolºevicilor. Ce cruzime. Mai târziu au aflat cã sunt legionari care au luat parte la revolta din Bucureºti în 1940 împotriva guvernului lui Ion Antonescu. Acolo luptau împotriva sovieticilor. Dupã o lunã de odihnã. Nu puteau înþelege ce s-a întâmplat. formatã special în Uniunea sovieticã pentru ai aduce pe comuniºti la putere în România. Prin foame ºi suferinþe au reuºit sã-i forþeze pe prizonieri sã lupte împotriva poporului sãu. La fondarea acestei unitãþi ºi-a dat concursul ºi prim ministrul României din exil. Mai era ºi o altã divizie Horia. sã nu vadã ºi sã nu ºtie nimeni (Katân). Îi mai învãþau pe ostaºi activitatea diversanþilor. Toate erau în haine civile. Aceastã funebrã priveliºte i-a întristat. Unitatea se numea „Mihai Viteazul” ºi avea destinaþia sã fie dislocatã în munþii Carpaþi din România. înlocuind o unitate folksturm. Acolo pentru prima oarã au aplicat în lupte lasserul. sã termine cursurile. vroiau puterea pentru Horia Sima. iar nemþii au plecat în Franþa. spre a lupta împotriva armatei sovietice. România va fi sovietizatã ºi colonizatã pe veci. Coborând din tren la o garã. o parte dintre ei au fost detaºaþi în Austria ºi încadraþi într-o unitate militarã românã. Ajungând la destinaþie. Vasile Captari ºi Ion Macovei erau agenþi de legãturã între statul major ºi subunitãþile de pe front.

Simion a vãzut pentru prima oarã ofiþeri ruºi. I-au urcat într-un tren. români. din ce þarã. ameninþându-i cu pistoale. Bãrãcile erau din scânduri. Aici el a spus cã nu a luptat pe front. fãrã un pic de grãsime. nici bãrãci. Iau dus în oraºul Schwerin. Dacã ar fi întârziat câteva minute Simion ar fi fost mort. din armatã ºi cei aduºi la muncã forþatã în Germania. biscuiþi. ciocolatã. Simion a fost chemat la interogatoriu de un cãpitan din NKVD. ci a fost la o ªcoalã de subofiþeri. într-o închisoare – Drei Bergen (trei minute). Ce nu era în el? Caºcaval. Într-o zi nemþii le-au dat biciclete ºi au plecat spre front. Tanchiºtii nemþi dãdeau foc tancurilor Leopard. cu o singurã uºã. Îi hrãneau cu supã din sfeclã. I-au dezarmat ºi i-au trimis într-un lagãr. Aici i-au anchetat cine sunt. Apoi i-au trimis liber spre Marea de Nord. care i-a dus într-un lagãr cu regim sever. plecând pe jos mai departe. Aici erau ruºi. erau vreo 250. a fost chemat de soldaþi la cafea. Populaþia venea în fiecare zi sã cureþe oraºul de dãrîmãturi. Peste câteva zile americanii i-au fãcut prizonieri. ºi le-au dat câte un pachet. Simion i-a dat cãpitanului un pachet de þigãri ca sã-l trimitã într-un lagãr mai bun. Dimineaþa. Pãrãsind coliba. distrugând-o complet.. La sfârºitul lui aprilie au sosit niºte maºini militare englezeºti. O grupã de soldaþi legionari au trecut Oderul. polonezi. unt. trezindu-se. Acest lagãr de filtrare era plin de prizonieri. dar se purtau prieteneºte cu ei. Oraºul Schwerin era în ruine. unde era o fermã de cai de rasã. Dupã douã sãptãmâni i-au dus pe malul Rinului. lungi de vreo 80 de metri. Simion a fost trimis în secþia polonezã. A avut impresia cã sunt niºte sãlbatici. nare acoperite cu paie. Militarii americani se antrenau la cãlãrie ca niºte cowboy. Într-o zi i-au strâns pe toþi românii ºi i-au repartizat în diferite secþii. Vasile Captari a spus cã-i din Teleneºti ºi a fost trimis la – 191 – . dar ºi ei au murit. dupã douã secunde o bombã a cãzut deasupra colibei. ucraineni. Simion nu putea înþelege unde trãiau ei cãci nu se vedeau nici corturi. Dar ruºii înaintau. Noaptea au venit doi ruºi care le-au luat totul ce gãseau la ei. I-au dus într-o pãdure. nimicind comandamentul sovietic..înnoptat într-o colibã.

care construia oraºul Kemerovo. la gater. era periculos noaptea chiar ºi ziua sã umbli prin oraº. el umbla mereu flãmând. În 1954 a fost angajat la ªcoala muzicalã din Soroca. Captari era croitor ºi a lucrat în zonã. Dar a doua zi a fost trimis în lagãrul sovietic. În martie 1952 Simion s-a întors acasã. Aici s-a cãsãtorit cu o fatã. copiii le strigau: „fasciºti”. Ei cereau sã le instaleze o sobã. dar le spuneau cã poate fi un incendiu. Dar Simion era ºi aici persecutat. dormeau pe podea îmbrãcaþi. Era ºi un lagãr nemþesc. Dar nu i-a mers ºi a fost trimis în Uniunea Sovieticã. a fost sfãtuit sã plece în Italia. dar trebuiau sã se prezinte singuri la apel. ajungea pe trei zile. cizme legate cu sfoarã. Când mergeau cu rândul la lucru. a dat cerere sã i se acorde cetãþenie sovieticã ºi sã se întoarcã în Basarabia. Bursa era micã. Simion lucra la o piloramã. Aflând cã în România pe cei reîntorºi din Siberia îi trimit din nou la închisoare. iar Simion a rãmas în secþia polonezã. fãceau scânduri. unde viaþa era mai bunã. cãci era foamete peste tot. Simion era cu haine rupte. Vasile Captari i-a cusut un costum din postav ieftin ºi atunci a cãpãtat altã înfãþiºare. care l-a luat la el. Aici. La 1 septembrie a fost admis student la Colegiul muzical ºi eliberat din prizonierat. Nina. atunci ar fi încercat sã treacã în zona americanã. populaþia suferea mult din cauza banditismului. deveniþi bãrbaþi maturi. iar paza vindea posmagii pentru prizonieri populaþiei civile. Trãiau într-o baracã rece. aici era jale.. Aici întrebat de un sublocotenent polonez cine este. Erau tot timpul flãmânzi. A lucrat în multe sate din Basarabia. Mulþi emigranþi se întorceau din China ºi între ei erau muzicanþi renumiþi cu care Simion a lucrat. deportãri. acasã. Nu erau pãziþi. Peste douã sãptãmâni a fost trimis la ªtetin. A fost chemat la NKVD ºi i-au spus cã trebuie sã plece în România. În jurul lui roiau informatori. viaþã grea. Aici s-a revãzut cu prietenii din copilãrie. Ajungând la graniþa cu Belorusia. ºi au avut o fetiþã. În 1952 i s-a acordat cetãþenie sovieticã. Ajunºi dupã 20 de zile la Kemerovo. trebuia sã-ºi þinã limba dupã dinþi. La Volcovãþ au fost îmbarcaþi în alt tren ºi duºi la Kemerovo.. pe alocuri prin sat asmuþeau câinii împotriva lor. flãmânzi ºi însetaþi. Simion nu era în haine civile. în Kemerovo. au fost selectaþi ºi trimiºi la tãiat pãdure. fiind cetãþean român. Preda muzicã în ºcoalã ºi se ocupa cu orchestra satului care avea mare succes. Pe drum hrãneau prost. fiindcã vorbea o românã – 192 – . arãta ca vai de el. Românii au plecat. o santinelã rusã l-a sfãtuit sã distrugã toate fotografiile ºi documentele nemþeºti ca sã nu aibã neplãceri. În 1947 Simion a fost recomandat ca muzicant aerofonist unui colonel la ºcoala de muzicã.secþia sovieticã.

murise când el avea numai ºase luni. Tatãl lui. Apoi s-a transferat la Liceul industrial la Bãlþi. anii lor. peste morminte. Aºa a fost soarta multor urmaºi ai acelor oameni mari. Fata lui trãieºte la Leningrad. A plecat la Leningrad. A avut o mare bucurie când s-a distrus imperiul rãului ºi Moldova a devenit independentã. În 1940 ruºii sovietici au ocupat Basarabia româneascã ºi au adus toate nenorocirile pe acest pãmânt. puternic. pe a cãror umeri se þinea þara româneascã. maºinã de treierat. În 1970 a revenit în Basarabia unde s-a pensionat. de toate ce trebuiau într-o gospodãrie cu oameni muncitori. venea deseori un om robust. Aveau pãmânt peste 10 hectare. unde lucra la o ºcoalã. Nicolae. din cei vechi gospodari. acum devenise proprietatea noului stat sovietic. râd în hârci ºi oseminte. într-o familie de þãrani. terminându-l în 1942. care au reuºit sã facã Unirea tuturor românilor într-o þarã model România Mare. încã tânãrã. frumoºii ani. Cimitir. cal. Toatã viaþa a ascuns cã tatãl sãu a fost deputat în Sfatul Þãrii. pluguri. GHEORGHE CUCEREAVÂI Ard luceferi în caºtani Peste cruci. Gheorghe Cucereavâi s-a nãscut la Nãduºita. patrioþi ai neamului românesc. cu ani mulþi în spate. a fost nevoitã sã se recãsãtoreascã. boroane. Gheorghe a fost crescut de bunelul sãu.curatã ºi avea în spate un dosar. Mama Xenia. lângã Drochia. l-au trimis sã înveþe la Gimnaziul industrial de la Soroca. Ca ºi ceilalþi prieteni ºi membri ai asociaþiei.. trecuse ºi el prin multe. Vine deseori la sediul represaþilor unde îºi mai alinã inima stând de vorbã cu ceilalþi martiri. care a mãcinat milioane de vieþi omeneºti fãrã nici o vinã. ocupând primele locuri cu orchestra condusã de el. cãci avea o gospodãrie mare ºi trebuia un bãrbat s-o conducã. acela care o îndemnase pe mama lui sã-ºi ia un bãrbat de treabã. Dumitru. Uneori se mai duce la ea. Gospodãria lor. Aici a predat la Institutul de Arte din Chiºinãu. prin anul 1921. La bãtrâneþe a rãmas singur cãci nevasta Nina îi murise. Gheorghe terminând ºcoala primarã la Nãduºita. cãruþã. Gheorghe Cucereavâi. ca ºi ale altora.. Acel an de zile petrecut sub ocupaþia sovieticã i s-a întipãrit bine în mintea lui – 193 – . întemeiatã timp de zeci de ani din moºi strãmoºi. Andrei Ciurunga În asociaþia noastrã a foºtilor deþinuþi politici din timpurile de pominã acelei þãri uriaºe.

Dupã un timp au fost trimiºi sub pazã în or. Aici. Aici erau ºi germani. Ojoveanu. Dupã terminarea rãzboiului.Gheorghe. au fost nevoiþi sã se înhame câte 12. Dupã un an de zile au fost transferaþi în alt lagãr. Podolsk. un Stude-Baker. – 194 – . Când au slãbit cu totul cãci mâncarea era apã chioarã. Basarabenii au fost trimiºi la tãiat pãdure în regiunea Kirov. Ataman P. Vladimir Þurcanu. Mulþi beþivani ºi trântori devenise ºefi ºi umblau ca stãpâni. Din aceastã organizaþie fãceau parte bãieþi cunoscuþi. În acest lagãr tãiau copaci. cãci nu erau cai sau maºini. ca deportat pe ºase ani. lângã Moscova. În acest lagãr domnea un regim de teroare.. Dar a trecut ºi asta. întrun lagãr de filtrare.. ºi-au strâns frãþeºte mâinile ºi au reîmpãrþit Europa. În luptele de lângã Podul Iloaiei a cãzut prizonier. El coresponda cu unii bãieþi din Nãduºita ºi Soroca. unde li s-a spus cã sunt deportaþi în aceastã regiune pe un termen de ºase ani. care era mai mult ocupat cu transportarea celor decedaþi la groapa comunã. ºi italieni. Ei se înhãmau câte ºase ºi trãgeau aceste cãruþe.. lângã Iaºi. povestind despre viaþa lui. apoi a fost dus în Rusia împreunã cu alþii cu un ºlep pe fluviul Volga într-o regiune pãduroasã la tãiat copacii. vãzând cu ochii sãi nelegiuirile ºi înjosirile la care erau supuºi þãranii. În fiecare searã era controlatã prezenþa lor în localitate. care se stãruia sã mobilizeze ostaºi români în divizia „Tudor Vladimirescu”. care lupta împotriva conducerii sovietice. Hitler ºi Stalin. Chiriac A. au fost cercetaþi spre a aprecia gradul lor de vinovãþie luptând împotriva armatei sovietice. a fost eliberat din lagãrul de prizonieri ºi trimis la Podolisk. de nimicire prin munca grea ºi alimentarea proastã. Gheorghe lucra ca lãcãtuº mecanic. sfidândui pe gospodari. Multe a înþeles Gheorghe în acel an de stãpânire sovieticã. Atunci încã nimeni nu ºtia cã doi cãlãi.. În 1947 a fost arestat de NKVD ºi adus la Chiºinãu la închisoare. A fost învinuit cã fãcea parte din organizaþia antisovieticã „Arcaºii lui ªtefan”. la o distanþã de 17 kilometri. manifestându-ºi nemulþumirea. transportându-i cu sãniile ºi cãruþele. Sanoþchi. Într-o zi a venit aici Ana Pauker. Calistru Igor. lângã Moscova. în Mordovia.. pentru a lupta împotriva neamului sãu. Un grup mare de români basarabeni au fost trimiºi în oraºul Solikamsk. Dupã ºcoalã a fost repartizat la Regimentul de artilerie din Braºov ºi trimis pe front la Târgu-Frumos. ºi spanioli ºi desigur ºi români. prieteni ºi elevi de liceu: Cojocaru. Gheorghe a fost luat în armata românã ºi trimis la ºcoala de subofiþeri din Vlaºca la artilerie. Andrei Stoica. o groapã mare de patru metri lungime. când mareºalul Ion Antonescu a eliberat Basarabia de sub jugul sovietic. Lagãrul avea o singurã maºinã. Ciobanu M. Lizanciuc.

a fost aruncat în lagãr pe zece ani ca duºman al poporului. Gheorghe ºi-a primit pedeapsa pe 25 de ani ºi încã cinci ani „botniþã”. cu niºte cireºi ºi viºini. care nu-i plãcea sã vorbeascã mult. Colegiul Militar al Curþii Supreme de Justiþie a URSS a examinat dosarul lui ºi a abrogat sentinþa eliberându-l din lagãr în 1955. Gheorghe a stat ºi într-o celulã cu Dumitru Crihan. la fabrica de zahãr din Brãtuºeni. un om de treabã. era 25 decembrie. robust. la nord. fãrã drept la scrisori. la Asociaþia victimelor regimului comunist. – 195 – . a lucrat montator. Gheorghe Cucereavâi a nimerit într-un lagãr în regiunea Komi. Toþi deþinuþii aveau numere de înregistrare pe spate ºi pe genunchi.” Igor Calistru i-a rãspuns: va trece timpul ºi o sã vedem cum veþi fi în locul nostru pe banca acuzaþilor” Toþi NKVDiºtii s-au înfuriat. Trãia în casa lui la Durleºti.. apoi ca ºef de echipã la Drochia.. cu o bucatã de pãmânt nu prea mare.. Reîntorcându-se acasã. care mereu îi aduceau aminte cine a fost. când venea pe la noi. Dupã moartea prietenului sãu Igor Calistru. Pe feþele lor s-au ivit zâmbete.Au fost judecaþi de tribunalul militar din Odesa. Au fost judecaþi la muncã silnicã cu regim sever de la 10 la 25 de ani. Erau cazaþi într-o baracã de lemn. TEODOR ION MADAN L-am cunoscut pe acest om din Durleºti acum doi ani. dar acele amintiri îi rãscolesc ºi azi sufletul ºi îi provoacã dureri. unul din acei bãrbaþi falnici care au fãcut Unirea Basarabiei cu România.. pe atunci când ºeful nostru era Alexandru Usatiuc. cu gratii la ferestre ºi la uºã. fiul lui Anton Crihan. Opt ani de zile a stat Cucereavâi în acest lagãr. se deschidea numai când ieºeau la masã ºi la lucru. Dupã moartea lui Stalin. Toate au trecut. Mâncarea era puþinã ºi de calitate proastã. Când au intrat acuzaþii în salã s-au felicitat cu ocazia sãrbãtorii Crãciunului. s-a cãsãtorit cu soþia lui. Român a fost ºi român a rãmas. Uºa era mereu închisã. la o minã de cãrbuni. Gheorghe avea numãrul J-582. Un om aproape de 80 de ani. hotãrât. iar tatãl lui vitreg. aºa se numea termenul fãrã drepturi în libertate. cu persecuþii ºi percheziþii zilnice. s-au luminat de bucurie ºi generalul Kuzneþov a spus: „O sã vedem cum o sã râdeþi dupã judecatã. prezidat de generalul Kuzneþov. Din cauzã cã a fost judecat era mereu umilit ºi persecutat de cãtre KGB ºi secþiile de cadre. Mama lui a fost deportatã în 1949 cu trei copii. ajungând amândoi la o vârstã venerabilã. Ne-am cunoscut ºi dupã un timp am dorit sã aflu mai multe despre el. Alexandreni ºi în alte locuri.

cosit. cum sã umble cu caii. tot ce trebuia sã aibã un gospodar de vazã.Teodor Madan s-a nãscut în 1919 la 4 mai în satul Durleºti. cu boii. lângã Palatul Regal din Cotroceni. Avioanele veneau ºi veneau. Ion era vãr cu scriitorul Madan. povestea Teodor. aproape de Moreni.Alãturi de noi. era o baterie antiaerianã nemþeascã. Erau din acei care îºi vânduserã pãmântul din diferite pricini ºi acum se nãimeau cu ziua. care trãgea mereu. de mitralierele ºi tunurile antiaeriene. boi ºi câteva cãruþe. Erau vremuri grele. era rãzboi. gãini. uneori chiar de câteva ori pe zi. Erau ani grei de rãzboi. împroºcând cerul cu proiectile. bogatã. ªtia Teodor de mititel când trebuia grâul semãnat. au avut în gospodãria lor vreo 20 de hectare de pãmânt. bãrbaþii erau pe front. Fãcea învãþãturã militarã la Bucureºti. distrugând sondele care scoteau din pãmânt aurul negru. El venea des pe la Ion. unde într-o pãdure Mija era o fabricã de armament. Teodor a devenit magazionier. Toader fãcuse 7 clase în timpul românilor la ºcoala din Durleºti. Sergiu Gobjilã. Ion ºi Ana. Era ceva groaznic. Cele mai straºnice erau bombardamentele americane. aveau vite. Nicolae Vâlcu ºi alþi învãþãtori. Gospodãria era mare. tatãl sãu Ion l-a luat acasã. iar copiii ºi femeile lucrau în câmp ºi în gospodãrie. Mã lipeam de fundul gropii în care sãream dupã alarmã. Dupã 7 clase a mai fãcut un an la ªcoala de meserii din Chiºinãu. trebuia întoarsã la Patria-Mamã. vaci. parcã era prãpãdul lumii. Pãrinþii. dar mâini de lucru nu ajungeau ºi tatãl Ion mai angaja oameni cu ziua. . neamþul pierdea rãzboiul ºi avioanele duºmane îºi înteþeau atacurile. asurzeau soldaþii de vuietul avioanelor. În familie erau 9 copii. când acesta venea la piaþã cu cireºe sau cu alte fructe. aºa cum trebuie sã ºtie de toate un viitor gospodar. dar aºa cum gospodãria era mare. În 1943 a fost ºi Toader luat în armata românã. Era anul 1944. pierzând poziþiile din stepa ucraineanã. porci. avioanele cãrora veneau cu sutele… Se cutremura pãmântul de exploziile bombelor. Mai þine ºi azi minte pe directorii din ºcoalã: Ilie Ursu. de exploziile bombelor. dupã înfrângerea de la Stalingrad ºi neamþul dãdea înapoi. ªi aºa în fiecare zi. Unii chiar nu vroiau sã aibã bãtãi de cap cu gospodãria se izbãviserã de ea ºi acum umblau la lucru la alþi gospodari. – 196 – . iar oamenii mureau pe capete. Dupã ºase luni a fost transferat la Ploieºti. Acum veneau deseori avioane americane ºi sovietice care bombardau zona petrolierã din jurul Ploieºtilor. viþei. Pãmântul era prefãcut în gropi ºi ºanþuri. Nu mai credeam cã o sã scap cu viaþã. Basarabia. la detaºamentele depozitelor aeronautice. Bunelul Gheorghe Madan era din Truºeni.

Noi îi cãutam. Eu stãteam santinelã la post. . mâncare… haine militare. nu era sigur cã aºa vor face. a zis un fruntaº moldovean. Eu nu mã întorc. Pe noi ne-au dezarmat. Acum trebuia sã luptãm împotriva foºtilor aliaþi. Cãpitanul a trimis un sublocotenent cu ostaºi sã strângã în stive toatã muniþia lãsatã de nemþi. Erau fii lor morþi. Cãpitanul Richard s-a dus la nemþi. însã au minat toate proiectilele de pe lângã tunurile antiaeriene. Au sosit ruºii. . Lângã Ploieºti stãtea pe calea feratã un tren blindat nemþesc. la pãrinþi. la prietenii sãi. ºi le-a spus sã plece. se împãca bine cu nemþii. strângându-ne lucrurile. pãrinþii acelor care nu mai erau în viaþã ºi gãseau câte o mânã.Dacã veþi auzi explozii.Horoºii rumân. striga el. Noi nu eram atât de bine înarmaþi ca nemþii. câte un picior. Fratele meu era cãpitan. fugiþi în toate pãrþile. Mulþi români au murit acolo când am mers în atac… Am mai fãcut o lunã instrucþie ºi într-o zi a venit ordin ca basarabenii sã fie trimiºi acasã. Au venit apoi rudele. Însã la 23 august s-a încheiat armistiþiul cu sovieticii.De ce le-ai dat drumul în zona interzisã. O parte din nemþi se ascundeau prin pãduri ºi acolo îi vânau pe þãranii noºtri. care strângeau proiectilele ºi bombele neexplodate. Mi-a spus: “Du-te acasã frate.Nu fii prost. Au plecat mai departe… A venit în fugã cãpitanul. dar le dãdea drumul. cã rãmãsese multe bunuri. bãuturã. . Ruºii dezarmau pe toþi ºi plecau mai departe. sau luau pãmânt însângerat pentru coºciug. Alãturi de soldaþi mai erau ºi puºcãriaºi eliberaþi. când vãd cã se apropie de mine doi ruºi cãlãri. ne-a spus el. i-a zis sublocotenentul. Eu am avut noroc. îi prindeam ºi îi luam prizonieri. Nemþii vroiau sã distrugã depozitele de muniþii ale noastre. beþi morþi. Primisem deja ordinul sã-i înconjurãm. uneori puteau sã-þi tragã un glonte în piept. . eram la vreo 30 de metri depãrtare. O explozie straºnicã ne-a aruncat la pãmânt ºi din cei 20 de soldaþi nu a rãmas nimeni. Cu un sergent în frunte ne-am îndreptat spre stiva de proiectile. ne-au pus ca santinele sã nu se fure ce a rãmas de la nemþi. trecut prin luptele de la Stalingrad. – 197 – . Dar cu toate cã cãpitanul vorbise cu ei sã plece. Nemþii au plecat. mã.Comandantul nostru era un sas din pãrþile Banatului. Cãpitanul Rihard Khorda îi ducea la Ploieºti. tu fumezi… na… ºi mi-au dat din sãculeþul lor niºte mahorcã. ca noi sã nu luptãm cu ei. Ne-am bucurat. . Richard Khorda. κi fãceau de cap.Ceva fâºâie. Sã scãpaþi cu viaþã. Dar fruntaºul avea dreptate. Dar nu se putea face nimic cu ei.

distruse de rãzboi. Am venit acasã. nu dormea nimeni. Noaptea a fost grea. Curãþam ruinele. Am ajuns chiar brigadier. Pe urmã în aceste locuri a venit un cioban cu turma sa de oi – Durlea. Îmi plãcea sã lucrez. sã vãd cum se înalþã clãdirea cu mâinile mele. construiam gara ºi alte clãdiri. Deportarea a adus mare jale în sat. În colhoz bani pentru muncã nu dãdeau. De la el s-a numit satul Durleºti. Eram siliþi sã dãm cerere în colhoz. Ceva straºnic. lobodã… A fost ceva grozav.. am plâns cu toþii. vitele… Mâncam makuhã. nu ne dãdeau nimic.. un veteran român din Bucureºti. Dar a trecut ºi asta. Apoi pe jos ne-au adus la Chiºinãu la punctul de triere. clinica ºi multe. care îºi bãtea joc de noi. apoi primar la Durleºti. În 1989 s-a început miºcarea naþionalã de eliberare de sub jugul sovietic. caii… totul. nu erau haine civile… Uniformele noastre de aviatori erau de culoare gri-bleu. 200 grame de grâu pe zi. ºi m-am înscris. M-am stãruit ºi am întemeiat Muzeul satului Durleºti. fãrã apã. Înainte se chema Voivinteni. þipetele femeilor ºi copiilor. Biserica cândva era fãcutã din lemn. Trei zile am stat flãmânzi. La Mãrãºeºti ne-au oprit ruºii. S-au ivit mulþi ºefi. Satul are 526 de ani. ba m-a trimis ºi la procuror. Am fãcut ºi eu ce am putut. Ne scoteau ziua la lucru cu santinele. multe altele… Copiii creºteau… Ne-am deprins ºi cu sovieticii… le ºtiam deja feleºagul… Din 69 pânã în 73 am lucrat ca vicepreºedinte la sovietul sãtesc. Am fost ales deputat. Aºa am construit grajduri. când 0.rãmân aici. ne-au dat hranã ºi ne-au urcat în tren spre Iaºi. În 1949 s-au început deportãrile. Am întemeiat ºi Asociaþia veteranilor de rãzboi români cu ajutorul lui ªtefan Cucu.5 kg. ascultând zgomotul maºinilor. În 1947 mi-au dat drumul acasã… M-am întors în Durleºti ºi m-am apucat de ogorul meu. plânsul oamenilor. era jos. Aºa m-a muncit câteva zile. Sau te înscrii sau capeþi puºcãrie… Ce era de fãcut? La noi în Durleºti era un rus “upolnomocenâi”. grâul. lângã pãdure. primeam primãvara pentru anul trecut când… 100. calic. Era foamete. ghindã. oamenii ºi-au mai revenit. Oamenii mureau peste tot ca muºtele. cine a avut noroc a scãpat… În 1948 a fost roadã. – 198 – . cãruþã. ne silea cu pistolul sã ne înscriem în colhoz. ne-au luat prizonieri ºi ne-au adus la Iaºi. Ruºii ne luaserã totul din gospodãrie: averea. mulþi trântori. noaptea la cercetãri. Am dat în colhoz tot ce aveam: vite. La români nu era aºa. Preºedinte era un fost argat. la construcþii. S-a dus ºi asta… Am lucrat în colhoz mai mult ca zidar. Ne-au dus la Bucureºti unde dupã câteva zile ne-au fãcut actele. Uneori câteva ruble… Bãtaie de joc. Eram îmbrãcaþi în haine militare. Doi ani de zile ne-au þinut în lagãrul de la Chiºinãu.

un codru de pâine. sã le aducã ceva de mâncare. distrugeau oraºul. Rãutatea a venit de la rãsãrit. unul. PAVEL DUDNIC Pavel s-a nãscut la Chiºinãu în 1927. bãtrân. fiindcã a fost în armata albã. tinerii se îngrijeau de bãtrâni. – 199 – . Pavel a primit o înºtiinþare din Belgrad cã fratele lui. Tatãl lui lucra administrator la cinematograful “Ofeum” mama era casnicã. când România a cãzut în mâna sovieticilor. Erau trei copii. pe timpul cotropitorilor sovietici. Pentru fapte de vitejie a fost decorat cu ordinul “Sfântul Gheorghe”. A fost dus în Siberia. Ceva s-a schimbat în sufletele oamenilor. aruncând sute de clãdiri în aer. e greu. Pavel s-a dus voluntar în armata românã. Cinci copii a ridicat. Fiul sãu Pavel n-a aflat nimic despre el. A luat parte ºi la corul cãminului cultural. În 1995 a rãmas singur. trecut prin încercãrile vieþii. S-a pierdut în Siberia ca ºi mulþi alþii. Înainte. avea 17 ani. Frontul se întorcea înapoi de la Stalingrad. Pavel în 1940 a învãþat într-o ºcoalã rusã pânã în 1941. unde erau bine hrãniþi. Când s-a început rãzboiul. retrãgându-se. pe strada Hânceºti. Leonid. A fost trimis la regimentul 7 vânãtori. când au venit pe pãmântul nostru românesc “eliberatorii” cãlãului Stalin. era în armata românã pânã la armistiþiul din 23 august 1944. stimându-i ºi susþinându-i pânã la ultima suflare. A fãcut ºcoala primarã. trecând comisia ºi fiind luat copil de trupã. Azi bãtrânii nu trebuiesc nimãnui.Azi bãtrânul Teodor Madan are în urma sa 82 de ani. Un bãrbat robust. Nici copiii lor nu mai au timp sã se ocupe de ei. Nu mai sunt vremurile vechi când toatã familia trãia împreunã. unde a fost ucis de partizanii lui Tito. care mai pãstreazã încã chipul ºi frumuseþea bãrbãteascã. Ion Dudnic a fost arestat în 1940. Leonid. l-au adus la sapã de lemn. Constantin dupã armistiþiu a luptat împotriva nemþilor. când românii iau alungat pe sovietici din Basarabia. i-a murit nevasta Ecaterina. conform ordinului lui Stalin de-a lãsa pãmânt pârjolit în urma lor. dar “fericirea” a rãmas. Au aruncat în aer ºi gara din Chiºinãu. Leonid în 1947 a fugit la Belgrad. Azi bãtrânul e bolnav. În 1944 era în garda lui Ion Antonescu. La putere sunt acei care au sãrãcit acest pãmânt. Azi cotropitorii s-au distrus singuri pe sine. se chema “fericire”. au distrus sufletul þãranului. sã treacã pe la ei. Tatãl. sovieticii. Trãiau în chirie în casa lui Inculeþ. Era greu pe atunci. a terminat în 1943 Liceul industrial din Chiºinãu.

Întâlnindu-se cu ruºii din armata lui Vlasov. tãtari din Crimeea. Ea îl sfãtuia sã rãmânã la ea. Aºa el s-a hotãrât sã se întoarcã acasã. capturaþi în lupte. Stalin ºi Lenin. acolo e foarte bine. agitându-i sã se întoarcã acasã. În 1943 s-a format armata lui Vlasov. Mulþi dintre ei nu vroiau sã lupte în armata sovieticã. înconjuraþi de pazã ºi câini-lupi. dar umblau liber.care lupta în armata emigranþilor ruºi împotriva sovietelor a fost ucis în luptele cu partizanii lui Tito. voi nu sunteþi vinovaþi. Controlul a durat mai mult de o lunã. batalioane de ucraineni ºi din popoare turcice. cãzut prizonier la nemþi. care lupta alãturi de nemþi. În armata lui ROA erau unitãþi de cazaci. vã aºteaptã Patria. Pavel nu ºtia cã amândoi fraþi erau morþi.Veniþi acasã. Ei s-au predat apoi englezilor. la înmormântarea lui Leonid. apã chioarã. El vroia sã-i alunge pe comuniºti de la putere. doar aþi fost forþaþi sã luptaþi. Aici veneau ofiþerii sovietici. fiind încorporat în armata rusã. Armata germanã începuse sã se retragã din Grecia ºi unitãþile lui Vlasov se retrãgeau ºi ele spre Austria. fost general sovietic. Din Odesa el a venit la Chiºinãu. dar el dorea sã se întoarcã acasã. . Într-o noapte i-au luat pe toþi ºi i-au dus la tren. În acest timp s-a încheiat armistiþiul de la 23 august 1944 între România ºi URSS. unde s-a întâlnit cu prietenii ºi cunoscuþii sãi. cu þãrãnimea. Aceastã armatã se forma din prizonieri sovietici. . a rãmas la Baniþa. care i-a închis deodatã dupã sârmã ghimpatã ºi au început controlul documentelor. El a spus cã e rus din Odesa. pâinea le-o luau cu forþa niºte bandiþi ruºi din lagãr care formase o grupã. În sfârºit englezii i-au predat comandamentului sovietic. Pavel a plecat la Belgrad. Au ajuns la Laghenffurt. bine pãzit cu multe rânduri de sârmã ghimpatã. care iau închis într-un lagãr. Din lagãrele româneºti Ion Antonescu se stãruia sã-i elibereze pe foºtii ofiþeri sovietici.O eºti din Chiºinãu? Eºti de al nostru. Erau mai mult de 100 de oameni. ªi în România era vreo 90000 de prizonieri sovietici. Vlasov cãzuse în încercuire ºi fusese indignat cã statul major sovietic nu luase mãsuri ca sã-i salveze. în Basarabia. Aici Pavel se aranjase la o femeie – bauer ºi-i ajuta la gospodãrie. În afarã de asta Vlasov era din þãrani ºi el þinea bine minte cum s-au comportat comuniºtii. Lui Pavel i-au dat o adeverinþã sã ajungã la Odesa. Îi hrãneau rãu. Au fost plasaþi într-un fost lagãr nemþesc. ºi a rãmas aici la Baniþa. a cãror întreþinere costa mai scump decât a soldaþilor ºi ei nu puteau fi folosiþi la diferite munci asemenea gradelor inferioare. Pavel avea document cã a fost în armata românã. Englezii le-au dat haine noi militare ºi bocanci buni. Aici s-a aranjat cu lucrul la o tipografie ºi învãþa la un tehnicum de – 200 – .

dar. Apoi l-au dus la închisoarea Krestî din Odesa. Ea nu era deþinutã. A fost trimis la închisoarea Krestî. ca deportat. ca deportat în Carelofinia. Aducea oamenilor din vagoane prin gãri apã fiartã ºi aceºtia îi mai dãdeau o bucatã de pâine. cu peºte sãrat ºi apã chioarã. 14. ba mergea pe canalul Belomor. Era bine îmbrãcat. în Carelofinia din nou. unde dupã câteva sãptãmâni la Leningrad. A lucrat ºef de secþie. Aºa a ajuns la Chiºinãu. Tot aici a intrat în comsomol. S-a dus la tipografie unde lucrase sã ia leafa pe trei luni. aºa cã nimeni nu s-a agãþat de el. Îi hrãneau prost. a pãrãsit Norilskul. A fugit pe jos. primind paºaportul. Apoi a fost trimis la Leningrad ºi de acolo la Petrozavodsk. A venit la tehnicum ºi ºi-a luat paºaportul. În portul Krasnoiarsk i-au urcat pe un vapor ºi i-au dus în portul Dudinka.Aºteaptã. L-au pus la tãiat pãdure. ocupatã de sovietici. La Chiºinãu s-a aranjat la fabrica de piele. Au hotãrât sã-l deporteze în Carelofinia. Acest – 201 – .educaþie fizicã. unde a lucrat pânã la pensie. ªtiau cã el fusese în Germania ºi au început sã-l ancheteze. apoi meºter cu reclamaþiile. dar nu luase parte la lupte. ba cu trenul Arhanghelsk-Moscova. torturat. I-au dat ºi o adeverinþã cã a fost la Moscova la o paradã a sportivilor. Directorul tipografiei i-a spus: . dar el n-a tãiat nici un copac. A pãrãsit rusoaica. umbla liber. la puºcãria din Petrozavodsk îi hrãnea foarte rãu. Aici ºi-a gãsit prietenii. dar paºaport nu i-au dat. A trãit nelegitim cu o rusoaicã din serviciul medical. era ca deportat aici. fãrã drept de a pleca de acolo ºi trebuia zilnic sã se prezinte seara la comenduire. A spus cã a fost la Moscova. dupã moartea lui Stalin. A hotãrât sã fugã. Aici a început anchetarea. unde a fost bãtut. Uneori era nevoit sã se urce pe acoperiºul vagoanelor ca sã scape de controlul miliþiei. Aici a stat în lagãrul nr. Ei aflase cã fusese în armata lui Vlasov. întorcându-se acasã. A avut un copil cu ea. unde lucra la minã de cãrbuni. În 1948 a fost trimis în oraºul Norilsk. unde a stat în lagãr. De acolo i-au dus spre Krasnoiarsk cu trenul încãrcat cu deþinuþi. Ea l-a ajutat sã devinã feldºer în lagãr ºi trãia mai bine decât alþii. Drum lung – flãmând ºi însetat. L-au închis în închisoarea din Chiºinãu. Dupã un timp a fost judecat de OSO Moscova la 4 mai 1947 la ºase ani de lagãr cu muncã forþatã. De aici a fost trimis la Petrozavodsk. în Basarabia. O zi de lucru era socotitã ca trei zile. dar calvarul nu a luat sfârºit. În 1953. acuºi va veni contabilul ºi îþi va da leafa. Dar au venit doi în uniformã care l-au arestat ºi l-au dus pe strada Gogol. Dar într-o zi au venit la gazdã unde trãia ºi l-au arestat. nr. Dorul de Basarabia era puternic. Lucra la un combinat de hârtie. 8. În 1951 l-au eliberat.

dar el n-a dorit. Tatãl bunelului Pavel. vânjos. gospodari adevãraþi. Vasile. dar ºi datoria sã-ºi afirme voinþa sa de a trãi ca o unitate. când în loc de sticlã la geamuri puneau bãºicã de bou sau de porc. La fabrica de piele devenise un bun lucrãtor. spre sfârºitul acelui rãzboi crâncen ºi sângeros. mulþi bãrbaþi muriserã pe front. Fragmente de amintiri se perindã în faþa ochilor lui Boris. Dupã moartea fiului Vasile. bãtrânul Pavel se strãduia sã-ºi creascã nepoþii. noua conducere sovieticã nu jelea oamenii. tatãl lui Boris. Fiul sãu. Toþi îl numesc izvorul lui Carp. când alte mâini lucrãtoare nu erau. La Norilsk a avut un apartament cu douã camere. cu pãrul deja cãrunt de ani ºi de nevoi. Îl vede în mijlocul curþii pe bunelul Pavel. la vârsta înaintatã de 78 de ani. aºa cum a fost cândva. nu a avut noroc. sã facã din ei oameni. În 1992 a fost reabilitat. de multe ori fotografia lui era pe tabloul de onoare. cu femei devenite vãduve ºi cu copii fãrã tatã. Mãcar cã a trecut rãzboiul. Victoria. anii au devenit ºi mai grei. care i-a rãmas soþiei nelegitime. era Carp. C. cu numeroase jertfe omeneºti. cinstiþi ºi drepþi. De la Carp a rãmas amintire în satul ªeptelici – un izvor fãcut de el care curge ºi astãzi. Azi e membrul Asociaþiei de foºti deþinuþi politici din Chiºinãu. Se stãruie sã facã faþã la toate treburile dintr-o gospodãrie cu 8 hectare de pãmânt. sã tindã la plenitudinea de viaþã naþionalã ºi sã-ºi apere fiinþa sa etnicã. pe care le-a crescut ºi le-a învãþat.lucru i-a dat posibilitatea sã cutreiere toatã þara sovieticã ºi sã vadã sãrãcia ei. În aceºti ani de rãzboaie. Moº Pavel avea un fiu Vasile. cu toate cã mulþi nu mai ºtiu de aceºti oameni. în casã au rãmas soþia lui. feciorul lui Carp. ºi doi copii. Strãmoºii lor au fost întemeietorii satului ªeptelici. când oamenii trãiau cu nãdejdea cã viaþa se va îndrepta. Un bãrbat de staturã mijlocie. a murit devreme în anul 1945. Boris ºi Liviu. foºti gospodari adevãraþi în acele vremuri vechi. veºnic ocupat cu treburile gospodãriei. Un strãbunel al lui Carp îi povestea cum trãiau ei încã în acele vremuri. Stere Satul ªeptelici. va fi mai bunã. Ea scria uneori la Chiºinãu. – 202 – . când era þara întreagã. CALVARUL MAMEI VICTORIA Fiecare popor nu are numai dreptul. unde îºi petrece bãtrâneþea înconjurat de nepoþi. chemându-l sã se întoarcã la ea. În 1955 s-a cãsãtorit ºi a avut douã fete.

ºi bãtrânelul Pavel era vioi ºi vesel. tatã. cã bun bãiat a fost. A vãzut cavaleria rusã. a gãsit ºi el o monetã de 20 de copeici ºi a fugit acasã bucuros: . îi tot potrivea ºi chiar la vorbã stãtea cu ei. Revoluþia rusã îi despãrþise. Soldaþii erau în cãmãºi verzi. era un bun muncitor. Dar tatãl lui. dar ºi norei.. ªi se tot uita bãtrânul la cei din sat. dar ei uneori veneau la malul Nistrului – 203 – . care nu mai putea fi recuperat. îi tot mãsura. Boris avea numai 9 ani. ªleahul era la un kilometru de sat. negricios la obraz. pe palma cãrei strãluceau 20 de copeici sovietice. arse de soare. cu buzunare mari. liniºtit. Dar ºi gospodãria vãduvei îi plãcuse ºi femeia harnicã. care deseori þinea batoza în curtea lor. care avea neamuri peste Nistru. cu doi copii nu putea face faþã treburilor fãrã bãrbat. Vasile avea ºase clase de ºcoala (veche) româneascã din vremuri vechi dar avea o minte limpede ºi îºi dãdea seama de urgia venitã pe capul lor. pe malul Nistrului. un bãiat priceput în maºinãrie ºi gospodãrie. parcã pierduse ceva scump. în îmbulzeala celor ce strângeau banii. cu pãr negru care nu încãrunþea cu anii. Bãrbat îndesat. Tata. Cineva a spus cã ruºii aruncã bani celor care-i întâmpinã. Boris. Nu numai bãtrânul. ªi uneori aruncau bani ºi copii. când a venit urgia pe pãmântul Basarabiei româneºti. Victoria. ªi Boris a întins mâna. iar nora sa. ci copeici. murdare. Mai þine minte cum a alergat ºi el cu alþi copii la ºleah sã-i vadã pe noii stãpâni ai baºtinei sale. ajutându-i pe sãteni sã-ºi treiere grâul. cu niºte pantaloni ciudaþi. El avea o sorã mãritatã în satul Goloºniþa.. uite bani ruseºti. Vroia sãl gãseascã pe acel care nu i-ar fi obijduit nora ºi pe copii rãmaºi fãrã tatã. dar nu erau caii aºa de frumoºi ºi curaþi ca la români. meºter la toate celea. Trebuia sã-i gãseascã norei un bãrbat de treabã.Bunele Pavel. Nu erau ruble de cele vechi ca la þar. ªi l-a gãsit pe Cristofor Vovk. Dumnezeu sã-l ierte.alþii erau invalizi ºi femeile se speteau muncind. Vasile. se uita la el cu ochii plini de bucurie. iubitor de copii. Boris împlinea 15 ani. ªi încã nimeni nu ºtia cã aceºti bani mãrunþi nu au mare preþ. iar Liviu numai nouã. se nãpusteau sã-i culeagã din drumul prãfuit. care aveau preþ. aºteptând sã fie lãudat. mijlociu la staturã. surâzând ºi foarte bucuros cã fãcuse rost de ei. i-a plãcut acest bãrbat silitor. dar ºi bãrbaþii în vârstã. care lucra cu o batozã. Victoriei. Bãtrânul Pavel înþelegea cã gospodãria era mare. lucru mult ºi greu. un gospodar cum fusese fiul sãu Vasile. mulþumit cã l-a ales pe el drept sprijin pentru familia rãmasã fãrã stãpân. bunã la suflet. ªi a fugit ºi el poate o sã-i cadã ceva. stãtea pe scaun cu privirea tristã. bani de aramã.

era un butoi cu slãninã. nu se auzeau bubuiturile tunurilor ºi rãcnetul obuzelor. Vremurile erau grele. generalul. mulþi bãrbaþi erau încã pe front femeile se îngrijeau singure de gospodãrie cu feciorii ºi bãtrânii. borº era. cãci gustaserã odatã din acea „fericire” sovieticã în 1940. Pe acest pãmânt au fost de toate. dar sovieticii ºi slugoii lor din þarã îi vânau pe bieþii basarabeni ca pe niºte fiare sãlbatice ºi-i întorceau în Basarabia.. cu conducãtori noi. ne împãcãm noi ºi cu ei. În casa bunelului Pavel era sovietul sãtesc.Lasã. Boris a învãþat la Liceul militar „Regele Ferdinand” din Chiºinãu.. când a apãrut Boris în pragul casei. De mic copil Boris se juca cu arme de lemn. cã am trãit noi ºi cu ruºii. fãrã sã þie seama de dorinþa lor. Vasile ºtia cã nu va fi bine la baºtina lui ºi-l durea inima. A fost un concurs mare. rãzboiul trecuse. care luase soarta þãrii în mâinile sale. funcþionari. nu sunt ei chiar atât de rãi. uite aºa. Tatãl Vasile ºtia de toate cele întâmplate în anii foametei. Rãzboiul luase o altã întorsãturã ºi sovieticii se apropiau tot mai mult de Nistru. moºieri. îi pierduse urma. din care îþi luai cât doreai. ca jumãtate din locuri sã fie rezervate pentru copii de þãrani. ºi bunelul Pavel ridica mâna în sus. plutea carnea deasupra. ce umblau mândri ºi nu se prea uitau la bieþii þãrani. În 1944 sovieticii au ajuns în România ºi îi întorceau cu sila pe basarabeni acasã. Pe mama Victoria fiul a gãsit-o îndureratã. în anii 37 ºi multe altele.. mãi Vasile. Fiul Vasile cu Victoria aveau casa lor alãturi. Dar era un ordin sever al lui Ion Antonescu. Ea fãcuse parastasul de 40 de zile. cu mulþi copii. Dar nu era liniºte nici acum în satele de pe glia strãmoºeascã. O nouã nevoie se ivise pe capul – 204 – . în partea dreaptã. Liceul a fost transferat la Craiova ºi mama lui Victor nu ºtia nimic de fiul sãu. majoritatea cãror pãrinþi erau bogaþi. lângã uºi... ªi veneau oamenii acasã cu teamã ºi îngrijorare de noii stãpâni. Frontul era departe. militari. pe care i le fãcea bunelul. Bucuria revederii cu fiul a mai slãbit durerea mamei. undeva în þara maghiarilor ºi a nemþilor. talpa Þãrii Româneºti. ºi se trãgea spre militãrie ºi oamenii îmbrãcaþi în uniforme. ªi lingura stãtea în picioare în el. Amândoi îmbrãþiºaþi îºi plângeau bãrbatul ºi tãticul mort aºa de curând. eram în armata þarului ºi când ne duceam la cantinã.. . tatãl lor Vasile murise. În timpul rãzboiului pentru eliberarea Basarabiei. Tiful îl duse la pieire. ªi când îþi turna un borº. Multã lume fugise din calea noilor autoritãþi ascunzându-se în satele ºi oraºele din Regat. care fãgãduiau dreptate ºi bunãstare tuturor. Las c-o sã fie bine.ºi îºi strigau de pe maluri durerile ºi bucuriile.. Þin minte..

eu îs puterea… Îl mai ajuta uneori pe moºul Pavel. cãci puterea cere cap limpede. Trebuia sã dai la stat carne. dar bãutor cã putea sã tragã ºi o vadrã de vin. rãsãritã.. mãi puturosule? . lasã cã trebuie sã conducã cineva oamenii ºi mai bine eu decât unul strãin. jupuindu-i pe bieþii þãrani. dar aºa. vacã. orz. Bãrbat frumos. Se stãruia sã înveþe bine. Când bãtrânul l-a vãzut s-a supãrat foc. Luau mult sovieticii pânã ºi roada de pe pomi.þãranilor – „postavca”. urã ºi pacoste. Moº Pavel când auzea þipetele oamenilor bãtuþi de activiºti la sovietul sãtesc se ducea la uºa bãtutã în þinte. chiar neam cu moº Pavel. κi aduceau aminte de vremurile trecute. care lucrau din zori pânã în noapte.Mãi criminalilor. fricã.Mãi Grigore. înnegriþi de soare. din anul 40. Acum la conducere erau din acei beþivi. N-a fost mult timp la putere. îl îmbuna Fiodor. strãin. pe ascuns. . tu la cine în casã ai venit? La Vasile. care aduce în case numai jale. abãtuþi ºi îndureraþi. când gospodarii erau stimaþi. mãi… ªi-i arãta ºtampila sovietului sãtesc. erau chemaþi la sovietul sãtesc ºi ameninþaþi cu dusul în Siberia la urºii albi. dar era un puturos cum mai rar se întâlnesc. Zverev. bãtea cu pumnii în ea ºi striga: . tot ce trebuia sã fie la o casã de oameni harnici. . ªi era fricã mare în sate. Oamenii umblau parcã gârboviþi. sã scape de postavcã ºi de Sibirul acela straºnic. Pe umerii lui Boris au cãzut grijile gospodãriei. – 205 – . E la mine. oi. mãi bãiete. la Moscova. de la care porneau toate necazurile. ªi iatã cã a venit la sovietul sãtesc un preºedinte nou. cãci cei ce nu-ºi îndeplineau normele. cã nu-þi mai rãmânea nimic. unul Fiodor. ªi pentru voi va fi mai bine. hoþi..Mãi Fiodore. tot. dupã ce terminase ºcoala de ºapte ani. sus. moºule.. trecuse la Soroca la ºcoala moldoveneascã numãrul unu. fãrã nãdejde. cânta la ghitarã ºi înnebunea muierile în sat. de ce bateþi oamenii. cã nu-i voie. ªi s-a dus seara Fiodor la prietenul sãu de beþie la Grigorie. îºi tãiau pomii din livadã ºi acum stãteau cioturi în locul frumuseþei de altãdatã. din acei care îºi vânduse pãmântul ºi-l bãuse. pãsãri. lapte. mãi omule. ªi golanii se mai opreau câte odatã. nu de cel ameþit tot timpul cu bãuturã. impozitele îi speteau pe bieþii þãrani. Uneori þãranii se împrumutau înde ei cu grâu. Postavca. Unde-i sovestea ta. era un ministru avar. Erau doi cai în gospodãrie. de unde veneau scrisori pline de jale de la cei duºi din prima ocupaþie. leneºi. rãsãritã. Unii gospodari fusese ridicaþi ºi duºi departe. e puterea. cu umeri largi. liniºte. ouã. Boris. grâu. Tinerelul de 15 ani avea acum mult de lucru. un cuvânt nou.. uite aici. de a se întoarce acasã cândva.Liniºte. Se strãduiau oamenii sã scape de postavcã ºi corvezi. Acolo.

fost ofiþer alb. cu sufletele întristate. Trãia la gazdã la o mãtuºã a Galinei. iar mama avea alt bãrbat. Gheorghe ºi Dionis… Stãteau înghesuiþi unul în altul. Ce nenorocire! Acolo sus. culþi. Dar în ’44. Stãtea la gazdã alãturi de o familie. tatãl Galinei a fost arestat în ’40. Acum trãiau cu frica în sân. Peste 2 zile. de nevoi. unde trãiau în mare sãrãcie.nu era altã ieºire. care avea o fatã. Nu i-au luat. Mulþi colegi de clasã au nimerit în rândurile deportaþilor. Boris stãtea cu lacrimi grele. copii? De unde atâta urã? Cine-i vinovat? De unde s-au luat aceºti barbari? Pe lângã Boris a trecut coloana de maºini cu sutele de nenorociþi. Poate fiindcã tatãl Vasile murise. i-au întors îndãrãt. Sã nu fugã cineva… ce se va întâmpla cu ei acolo în Sibirul rece? Oare se va mai întoarce cineva de acolo? Ce vinã au ei.Boris. iar Galina cu mamã-sa se refugiase în Regat. cu tradiþii. numai sã scape de colhoz. un focar de culturã din vremuri vechi. în maºinã. La Soroca se aciuaserã mulþi ruºi în timpul revoluþiei bolºevice. iar pe la colþuri militarii cu puºtile. fugiþi în anii ’20 de frica bolºevicilor în Basarabia româneascã. – 206 – . a avut loc deportarea. care trãia cu amintiri din alte vremuri mai bune. la învãþãturã. Ele l-au îndrumat pe Boris sã plece la Kiev. cu hãþurile în mâini. marea tragedie a poporului nostru. cu lacrimi în ochi. vedea fericirea colhoznicilor. L-au recunoscut oamenii ºi prietenii… . Pe atunci nu ajungeau studenþi la învãþãturã ºi Boris a plecat la Kiev. fiind primit la Politehnicã. la 6 iulie. El fusese cândva ofiþer în Armata Þaristã. când sovieticii au invadat România. mergând spre necunoscut. El a înhãmat calul dimineaþa ºi a plecat sã aducã pernele. Casa lor a fost ocupatã toatã de un comisar militar sovietic. Acum vindea flori ca sã aibã o bucatã de pâine. Sã le aibã pe drum… Dar au avut noroc. În cãruþã. plapuma ºi restul lucrurilor. mama rusoaicã din neam nobil din Kiev. o femeie sãracã. usturãtoare ce se rostogoleau pe obraji. Mama Victoria avea fricã sã nu fie ºi ea deportatã. cu pãrinþii lor. Îi plãcea matematica. La 4 iulie ’49 Boris ºi Galina au sãrbãtorit terminarea ºcolii. s-a întâlnit cu maºinile încãrcate cu deportaþi. mulþi din oameni cu carte. profesori… Venind în aceastã familie. Moldovean. ingineri buni. fugiserã de fricã. în clasa a zecea la ºcoala rusã cu care se împrietenise. L-a trimis pe Boris la Soroca dupã lucrurile sale de la gazdã. iar pe mama ºi fiica le-au alungat în tindã. Galina. erau Ion. Boris auzea multe despre Politehnica din Kiev. Bãrbatul a fost împuºcat în 1937 de bolºevici. la revedere strigau prietenii lui. tractorist de care aveau nevoie acum… cine ºtie? Când Boris se întorcea cu bagajul de la Soroca. Tatãl ei era moldovean. pãziþi de encavediºti. Fiecare încerca sã fugã în oraº la lucru.

cã vor veni americanii. în pace cu toþii… Unde eºti Doamne? În sufletul tânãr al lui Boris se ridica un strigãt de revoltã. de satul natal. Împreunã cu Aleoºa Andrievschi. În urmã rãmânea Boris cu sufletul înnegurat pe toatã viaþa. sã le ridice duhul. înþelese ºi el câte ceva în viaþa asta… Studenþii locuiau în cãminul Nr. Dar reuºise la Politehnicã. de urã. decât sã trãiascã omeneºte. de vandalism. Venise încoace cu prietenul sãu. ªi nu numai într-o scrisoare. Când s-a întors în sat în prima vacanþã. Boris a reuºit la examen ºi acum era student în grupa TM-12. Nu era totdeauna sãtul. uitându-se zãpãciþi unul la altul. Trãia în frumosul oraº Kiev. arme. la mãtuºa Galinei. Atunci i-a venit gândul sã le mai aline durerile celor pãrãsiþi de toþi ºi împreunã cu niºte prieteni sã-i susþinã pe foºtii colegi. un simþãmânt de protest. a gãsit multe scrisori de la prietenii sãi deportaþi. cercetând paºaportul. Devreme ai început cu închisorile! Îmbracã-te! Eºti arestat! – 207 – . 28 septembrie. Boris. Au fost treziþi din somn: controlul documentelor! Cei patru studenþi din camerã se ridicau buimãciþi din pat. Boris plângea. unde îi aºtepta un tren cu vagoane pentru vite. Andrievschi a fost primit la ºcoala de marinã. cã aceastã conducere e o bandã ºi va veni ºi vremea lor sã rãspundã pentru toate. soarta îi fusese pecetluitã. scrisori pline de jale. Boris era deja în anul doi. el nu. duºi atât de departe de pãmântul strãmoºesc. De ce suferã oamenii astea? Coloana a dispãrut spre Floreºti. ca sã-i ajute pe mama ºi pe fratele. îmbrãcãmintea potrivitã. Erau trei bãrbaþi îmbrãcaþi în civil. în mai multe. Le scriau cã vor strânge cuþite. sã devinã inginer. pe malurile bãtrânului Nipru.oameni care n-au dorit nimic în viaþã. îºi cãutau documentele. ora trei noaptea. plângea ºi mama lui.Eºti tânãr! A zis unul din ei. Vasile Zagaevschi le scriau scrisori de îmbãrbãtare ºi le spuneau cã deportarea a fost un act de banditism. la facultatea de mecanicã a Politehnicei din Kiev. Andrievschi. Victoria. 1 al Politehnicii.Boris Ojeg? .Eu sunt! . ciorapii rupþi… Vroia sã fie om învãþat. naivul nu ºtia cã atunci când scrisese în ancheta sa cã fusese elev al unui liceu militar român. care ºi-au dat seama cine sunt ruºii sovietici… ºi-i vor elibera de aceastã ciumã cãzutã pe capul lor. care se înscrise la ºcoala de marinã din Sevastopol. în trei pardesie de culoare gri… . Se apropiau examenele de iarnã. Boris nu mai era copilul de odinioarã. pe strada Polevaia.

ºi au depus mãrturii pentru el sã nu fie judecat. l-a luat pe moº Chirilov Duca cu ea pânã la tren. poate o sãptãmânã. Când s-au reîntors românii în ’41.Nu se poate sã mergi! Spunea moº Chirilov cu ochii împãienjeniþi de lacrimi.. Dar la români era o lege. A cãzut pe laiþã. Ion Curoºu a fost arestat. oamenilor? Cã te-am lãsat sã te duci la moarte? Întoarce-te! ªi moºul Chirilov alerga pe malul îngheþat. cu douã sacoºe în mâini. Miliþia s-a luat dupã ei. dus la Curtea Marþialã la Chiºinãu. împuºcau. învãþãtorul i-a întins o canã cu apã. Oamenii nu mai treceau Nistrul..Întoarce-te Victoria! Striga moºul Chirilov. Sfãtuiþi de un avocat. fulgii cad lin pe pãmânt. fãrã puteri. care trosnea la fiecare pas al ei.Uite o veste rea! Au venit la Kiev în cãmin sã-i aresteze pe Boris ºi pe Andrievschi. Lau eliberat ºi Curoºu s-a întors în sat. aºa va fi soarta mea! Acasã nu mã întorc! Rãmâi cu bine! ªi a pãºit pe gheaþa subþire.În casa Victoriei a intrat învãþãtorul Ion Anton Curoºu. dar ei au fugit. un vecin care-l fãcea pe comunistul ºi întâmpinase pe sovietici cu pâine ºi sare în 1940.Eu mã duc! Dacã o sã vrea Dumnezeu sã mor. unde oamenii încremeniþi se uitau la acea femeie care pentru fiul ei se ducea la moarte sigurã. femeie? La moarte? Întoarce-te. . . uitându-se sub picioare. a aruncat canistrele cu ulei peste umãr ºi i-a zis moºului: . ªi-a ºters ochii umezi.Unde te duci. îi spune Victoriei: . se uita la oamenii strânºi pe mal alãturi de ei. podul plutitor nu mai lucra. Numai el din tot satul. ce o sã spun eu acasã. Au fost uciºi ºi îngropaþi în stepã. Gheaþa era subþire. femeie!. ºubredã. . Acele vremuri s-au dus. dar ºi bãieþii rãspundeau împuºcând. puteai sã te prãbuºeºti la orice pas. om de vazã. se auzea bine la mal.. comunist de câþiva ani. Afarã ninge încet. Decembrie. Mama Victoria ºi-a îmbrãcat sumanul. Îl va vinde ºi va face ceva parale… Au ajuns la Nistru. Azi învãþãtorul Curoºu. bani nu avea… Ruseºte nu ºtia… A luat cu ea în traistã pe spate douã canistre cu ulei. Au trecut câteva zile. Dar mama Victoria pãºea încet. Mama a rãmas trãsnitã. la gheaþa de sub picioare ºi pe obraji îi curgeau lacrimi grele. oamenii din sat s-au dus la Chiºinãu. . frumos. Trosnea sub picioare. ºi-a pus ºalinca. rugând oamenii s-o – 208 – . Mama Victoria se uita cu deznãdejde la celãlalt mal. Gheaþa trosnea. chiar ºi tata Vasile. Râul îngheþase.

neºtiind nici ea prin ce nãpastã a trecut. nu spune nimãnui cine eºti. o implora: . iar oamenii aºteptau cu sufletul la gurã voia Domnului. sânoc? (Oameni. N-am vãzut. Nu ºtia ruseºte. trecutã prin multe. de al vedea pentru ultima oarã… Mama Victoria era o femeia puternicã. grele… Suferinþe care-þi scurteazã viaþa cu mulþi – 209 – . oraº vechi. . oraº fãrã capãt. fiu). Sunt multe închisori în oraºul Kiev. Victoria a ajuns la Kiev. ridicau braþele în sus. cu vestita bisericã Pecersca Lavrã. tiurima. ºi Politehnica. n-am auzit! Zile lungi.Liudi. Moºul le spusese nenorocirea despre bãiatul ei… Unii se rugau lui Dumnezeu pentru ea… Tot mai departe se ducea femeia–mamã pe gheaþã spre malul celãlalt. speriaþi de voinþa acestei femei. o sã-i ajute ºi mai departe. strigau ca niºte copii de bucurie. care se ducea la moarte. A învins dragostea de mamã! ªi fiecare simþea bucurie în suflet pentru reuºita acestei femei. ºi gazda. Un oftat de uºurare s-a auzit din pieptul oamenilor. înfioraþi. Care acum e închisã de cei care ºi-au pierdut credinþa în Domnul. fãrã sfârºit. Mergea cu tramvaiul cãutând puºcãriile cã erau multe în Kiev.Noi nu ºtim nimic. Întreba pe oameni: . frumos. ªi a plecat mai departe pe drumul care o ducea la fiul ei cu apriga dorinþã de a-i gãsi mãcar cadavrul. sã-i ajute Domnul sã-l gãseascã pe Borea al ei… Se întorcea noaptea târziu. A gãsit ºi cãminul. Elena. Iar mama de acolo. ea ºtia ce vrea. Bãtrâna Elena Vichentievna. cu sãculeþele în mânã. grele. Se gândea cã dacã Domnul a adus-o teafãrã pânã aici. iar în zori. cã te-ai oprit la mine… Drumuri lungi. mulþumindu-le parcã pentru susþinere. uitându-se cu disperare cum femeia se tot îndepãrta de mal pe gheaþa ºubredã. s-o întoarcã îndãrãt. Dar rãspunsul a fost peste tot acelaºi: . se ducea din nou pe la închisori. cu lacrimi în ochi. puºcãrie. Oamenii se uitau la umbra ei.A trecut! I-a ajutat Dumnezeu! Aºa femeie mai rar! Ce face dragostea de copilul ei! Vorbeau oamenii între ei. ªi acolo a fost Victoria. nu se lãsa dusã de alþii ºi fãcea totul cu capul ei. ajunsã teafãrã pe malul opus. Unii îºi ºtergeau ruºinos lacrimile… .Victoria. s-a rugat la poarta ei.salveze. când mama a ajuns ºi s-a urcat pe malul celãlalt. le fãcea cu mâna. dormea la mãtuºa Galinei.A trecut! A trecut! Domnul a ajutat-o! Slavã ei! ªi oamenii alergau pe mal.

Aici nu e voie sã stai! . alungatã de multe ori. obositã de atâta umblãturã. Boris. Acolo trebuie sã fie pentru limba lungã. Fratele învãþa la Soroca la o ºcoalã tehnicã. unu. din cuptorul lor… Lacrimi de fericire îi curgeau pe obraji. Mergând spre casã ea a vãzut pe zãpadã urme de paie. Pentru limbã a nimerit! Limba trebuie s-o þii bine. Se întorcea fericitã cã fiul ei este în viaþã. Mama Victoria a cãzut pe podeaua camerei de serviciu. Era decembrie. obositã. cã el îi viu. Student! . Bãrbatul ei Cristofor era arestat. . Mai sunt ºi oameni pe lumea asta.ani… ªi ea nu ºtia ruseºte… Câteva cuvinte. . Activiºtii furaserã totul: paiele. viu. acest om deprins cu durerea altora. a repetat în neºtire din nou mama… Militarul s-a uitat lung la ea… Ce se gândea el. I-au distrus ºi gospodãria… L-a gãsit pe bunelul Pavel plângând. în sãculeþe era mâncarea pentru Boris. Mama s-a ridicat cu greu ºi îngheþatã. s-a îndepãrtat de acele ziduri spre o nouã închisoare. flãmândã. Oare puþini sunt nenorociþi ºi plâng de durere? Poate ºi alþii îºi cãutau rudele dupã aceste ziduri nemiloase… . dupã dinþi! . au turnat apã pe ea. ciocleji. cã-l va gãsi… Oamenii treceau pe alãturi cu gândurile ºi nevoile lor. E viu.Ce cauþi aici? S-a rãstit la ea un militar. de care ea nu se atingea. lacrimi cã nu era singur… S-a întors mama Victoria acasã.Fiul meu Boris! A rãspuns între lacrimi sãrmana mamã.Aici îi fiul tãu! I-a rãspuns militarul de serviciu. În sufletul ei era vie ultima razã de speranþã. Principalul e viu… Dar nenorocirile nu vin câte una. a doua zi de Crãciun. I-au ajutat. N-au alungat-o. flãmândã.A. Dar binele a biruit în sufletul lui poate plin de pãcate. – 210 – . uitase toate prin câte trecuse.Nu-i aici fiul tãu! Du-te pe strada Korolenko. bucãþi de scânduri… Cu mintea ei de gospodinã a înþeles cã a venit pe capul ei încã o nenorocire. s-a gândit mama Victoria. Viu! Adevãrul va birui cândva. Boris a primit un sãculeþ nu prea mare cu niºte bucãþele de soltison ºi o bucatã de pâine. cânta sufletul ei. nu împlinise norma de postavcã. cu paºi înceþi. oprindu-se lângã ea s-o alunge. Stãtea sub zidurile închisorilor ºi plângea sfârºitã de obosealã. Întreba mereu: Aici e fiul meu Boris? Trei zile a umblat deznãdãjduitã de atâtea cãutãri. Acasã rãmãsese bunelul Pavel de 83 de ani cu nepoþica de doi aniºori. student. Pâine adusã de acasã.Fiul meu. student? ªi militarul a scos limba ºi a învârtit-o. Îngheþatã. Poate ºi în sufletul cuiva dintre ei a mai rãmas Crãciunul Domnului.

îºi bãteau joc de bãtrân. a fost transferat la închisoarea “Lukianovka”. îi hrãneau – 211 – . Bãtrânul slãbise. Anchetatorul Sidorenkov ºi-a notat totul. urlând: . la drumul greu fãcut de ea ca sã ajungã la aceastã închisoare de pe strada Kovalenko nr. pânã la Djezcazghan. Dupã 2-3 sãptãmâni. 58-11 ºi 58-8. Era numai pielea ºi oasele. dar în acel timp. ia dat afarã din casã. unde îi adunau pe toþi acei care trebuiau sã plece mai departe. din Kiev. l-au trimis mai departe într-un vagon “Stolipin” tocmai în Mordovia la staþia Ruzaevka. cãci caietul lui Boris conþinea dovezile necesare pentru a-l trimite în judecatã dupã legile sovietice. El satrapul Filip Ciobanu. De aici. vândut strãinilor. Cu binecuvântarea lui. niºte haidãi fãrã suflet. I-a încãrcat în cãruþã cu sila. dar copii rudelor lui Lavrenciuc. Mama s-a nãimit spãlãtoreasã la o ºcoalã tehnicã. “Era bine cu ruºii” BORIS OJOG El stãtea pe patul de lemn cu privirea îndreptatã spre peretele gol. A stat aici patru luni. încãrcându-i pe toþi cei 40 din vagon într-o maºinã militarã. sosit proaspãt din Ucraina. Acum se gândea la suferinþele ei. Iar în casa lor l-au aranjat pe noul preºedinte de colhoz. în 6 metri pãtraþi. lacrimile nu le dãdeau voie sã vorbeascã. neam de moldovean. Nedreptatea s-a fãcut.cioclejii. dupã vreo trei luni. care ia dus la staþia Ghinghir. bunelul. fiind mereu chemat la anchetã. chiar ºi scândurile gardului… preºedintele a fost ºi în ’40 ºi în anii ’50 Filip Ciobanu. urla Filip Ciobanu din satul ªeptelici. unde li se citea sentinþa ºi erau trimiºi mai departe în locuri îndepãrtate. în tren. nu aveþi dreptul sã trãiþi cu un comunist în aceeaºi casã. De aici. sã-i aline durerea de mamã. gãinile. au fost încãrcaþi într-un tren cu vagoane-bou. . venetic ºi doritor de bunuri streine. atât de scurt nu dovedise sã-i spunã nimic. ea. Se gândea la mama sa Victoria cu care avusese o întrevedere de câteva minute ºi nu dovedise sã-i spunã toatã durerea sa sufleteascã pricinuitã de întâlnirea cu ea.Duceþi-i la marginea pãdurii ºi daþi-i jos acolo! S-au dus cu toþii la un neam în satul vecin. Dorise sã-i cearã iertare. vãzându-l dupã gratii. îi mâncau mâncarea. Amândoi plângeau. fetiþa de doi aniºori ºi fratele Liviu.Voi sunteþi duºmanii poporului. Pe drum. sã trãiascã în tindã. De aici. când s-au adunat mai mulþi deþinuþi. Aici trei oameni i-au hotãrât soarta.1. Aducea mâncare bunelului Pavel. fãrã multã vorbã i-au dat 10 ani de lagãr cu articolul 58-10. dar nu vedea nimic.

Aici la mine lucrau deþinuþii. În lagãr aici îºi fãcuse un cunoscut. cãci cu anii petrecuþi în lagãr mai prinzi ceva ºi la minte ºi înþelegi cã trebuie sã ajuþi oamenii ºi atunci ºi D-zeu te va ajuta. plecase acasã. care lucrau în mine ºi în industria cuprului. slabi. au gãsit aici un lagãr în stepã. Ei rupeau bucãþile de gheaþã ºi frecau obrajii. care l-a aranjat la lucru la o macara. se întorceau seara de la lucru. La început Boris a lucrat la o minã de cupru. Peste doi ani l-au luat din nou ºi acum era brigadier ºi mai ajuta ºi pe alþii. pentru deþinuþi rãmânea apa chioarã. mâncarea era mizerabilã. plitele ajungeau în Iran sau Irak. Sosind la mine. toþi cei liberi furau din cazanul lor. Nu departe de lagãr. iar de la fabricã metalul topit în bucãþi pãtrate. bucuros cã scãpase cu viaþa dar nu i-a mers. Când descãrcau vagoanele cu cãrbuni. Scoteau pietre pentru construcþia viitoarelor mine ºi pentru alte obiecte. fãrã putere. cãci nu era cale feratã ºi de la Marea Caspicã. Nu era cale feratã ºi minereul sau producþia erau transportate cu ajutorul cãmilelor. negri. Aici era o concesie englezã în timpul þarului. cãrbunele era îngheþat bocnã ºi sãrmanii oameni. murdari de praful de cãrbune. cu apa lagãrul stãtea prost. la vreo câþiva zeci de kilometri. Uneori vagoanele cu cãrbuni veneau pe ger. erau nevoiþi sã-l dezbatã cu ranga. Atunci oamenii se spãlau cu zãpadã. Minele erau la o adâncime de 180-200 de metri. Acest Kozak fusese eliberat în 1947. care era în curtea lagãrului dupã sârma ghimpatã. o aduceau în butoaie ºi nu ajungea. dar când zãpada era cãlcatã de deþinuþi. plite grele. Pentru Boris acest lucru a fost cel mai greu din toate prin care a trecut în acei ani. fãrã copaci sau pãdure deasã. apoi treceau în altã jumãtate. pãstratã ºi în timpurile sovietice. era o fabricã de topit cuprul la Carsapai. Pentru aceastã fabricã. La început a lucrat într-o carierã de piatrã. pe care nici s-o þinã în mâini nu aveau putere. îi strângeau într-o parte a vagonului. deþinuþii le duceau la bazã. reuºind mãcar un pic sã-ºi spele praful de cãrbune care le intra în – 212 – . în vremuri vechi. În fiecare zi li se fãcea controlul. Acest lucru la bazã era greu de tot. Norma de cãrbune era 20 de tone… Ce sã mai spui? ªi aici înainte.cu pâine ºi peºte sãrat. ce le provoca mereu sete. Apã nu era sã te speli. la ocean unde le aºteptau vapoarele. în adânc îi duceau cu ascensorul. prin deºerturile de nisip. judecat încã în 1937. de loc din Rostov. în vagoane se încãrcau cãrbuni ºi minereu. Pânã aici era o cale feratã îngustã ºi cu trenul se aducea minereu de cupru. Erau aici vreo 5000 de deþinuþi. se fãcea gheaþã. tãvãlindu-le. Kozak. fiind alintaþi fiecare cu câte un ciomag gros pe spate. fusese o concesie englezã care transporta plitele de cupru cu cãmile.

Partidul comunist trimitea reprezentanþii sãi în America dupã utilaje ºi tehnologii. dupã rãzboi. ºi acum stãteau amândoi. Odatã lucrãtorii fãcuserã o demonstraþie cu agitaþie comunistã ºi tatãl lui a fost pedepsit la câteva luni de închisoare. iar fiul devenit feldºer în lagãr era cu Boris împreunã. dupã eliberare. tatãl într-un lagãr din Karaganda. el se aranjase la ambasada americanã la Moscova. cu acelaºi dosar. nu prea mulþi. I-au dat 10 ani. cãci erau bolnavi ºi de “þânga”. În aceastã lingurã de caºã le mai aruncau 5 grame de ulei de bumbac… seara li se dãdea o supã cu resturi de plãmâni. spãla caii englejilor care îi mai dãdeau câþiva dolari. Alexandru. care-l mai ajuta.Eºti spion american! ªi i-au fãcut dosar. Aºa cum Vasile ºtia limba englezã ºi era deja inginer a fost trimis ºi el. Aºa el a învãþat limba englezã. Aºa cum Boris se mai întremase puþin prietenul lui. ajunsese la 46 de kilograme. era deja distrofic. Vasile. înainte de rãzboi. Dupã un an a fost arestat ºi fiul sãu. tatãl lui lucrase la Guriev cândva într-o concesie englezã. Venit aici prin anii 1947. Fiul lui. Edic Lehovici. dar puteau – 213 – . s-au înrãutãþit. Vasile a adus utilaje ºi alte lucruri bune din America ºi acum construia fabrici în Uniune.piele. peste doi ani a fost din nou arestat. ceapã…Acest feldºer Dovcun-Doljin era rus. Tatãl sãu lucrase la o uzinã a lui Ford. În afarã de asta. lipsã de vitamine. Acolo Boris slãbise rãu. Edic Lehovici l-a aranjat la lucru la un brigadier care se ocupa cu mecanizarea ºi cu funcþionarea deferitelor mecanisme. În anii 1930-32. montajer în minã. copil fiind. Lehovici avea un cunoscut feldºer. doar relaþiile cu America. Prin ani 1937 l-au chemat la GPU ºi i-au spus: . I se umflase picioarele… La masã le dãdea mâncare o lingurã de caºã în niºte strãchini de fontã. usturoi. picioarele s-au dezumflat. care aveau deja miros… dar ei flãmânzi mâncau… Boris avea un prieten tot fost student. Aºa cum el era slab de tot. tatãl lui a fost arestat ºi aruncat în lagãr ca spion american. a hotãrât sã se întoarcã în Uniunea Sovieticã. Atunci el. apoi eliberat în 1947. Pentru mineri mâncarea era mai bunã. care i-a fãcut rost de glucozã în ampule ºi aºa a scãpat cu viaþã. unul Vasile. din 1954 erau niºte chioscuri în lagãre unde puteai sã cumperi câte ceva de mâncare. Brigadierul Vasile era dintr-o familie de ingineri vechi. el se odihnea mai mult. dar trãise în America. Primeau ºi bani. cã puteai sã omori omul cu ele nici putere nu mai avea so þinã în mânã. Lucra acum ca electrician. care lucra la spitalul deþinuþilor. Ruºii din brigada lui Vasile s-au purtat bine cu Boris. mai dãdeau ceva în plus ºi Boris s-a îndreptat repede ºi a început sã lucreze cu ei. rinichi ºi alte organe de vitã. nu l-au pus la lucru. grele. dinþii nu se mai clãtinau.

în lagãr. de toþi ai casei. Era liber! A venit la Kiev la KGB. Într-o zi a venit un elicopter ºi s-a aºezat lângã lagãrul generalului. – 214 – . care l-a aranjat la o fabricã de cherestea ca electrician. În lagãr a venit o comisie de la procuratura republicii kazahe ºi se ocupa cu dosarele deþinuþilor. pe mulþi îi eliberau ca nevinovaþi. Terentiev. Boris cumpãra pe cele 56 de ruble. Dar. În una din comisii era un fost general sovietic. S-a dus la Politehnicã sã înveþe din nou. La 30 mai 1956 Boris a plecat acasã cu paºaportul ºi documentul de eliberare în buzunar. O zi în minã se considera ca trei zile de lucru. din cei deja liberi ºi reabilitaþi. A lucrat aici vreo doi ani. Comisia l-a întrebat pe Boris ce planuri are. dar. stãtea deja 6 ani. Ofiþerii nimeriþi în detenþie nu aveau nici un drept ºi îndeplineau aceleaºi lucrãri ºi munci ca ºi cei de rând. la rectorat. A ajuns la poartã. care se ridica la deal cu un sac în spate. Stând pe prispa casei. nu era nimeni acasã. de moºul Pavel. Au venit doi ofiþeri tineri ºi lau eliberat. i-a spus el. Boris ºi-aducea aminte de vremurile copilãriei. care nu mai era. Acolo.Nu. ºeful l-a întrebat: Dta eºti acela. El predase înainte de puºcãrie la o academie militarã. Aºa era þara asta a sovietelor. a zis el. Era deja bãtrân ºi invalid. Aici a mai dat de un cunoscut radist. el a rãspuns cã doreºte sã plece acasã. El fusese reabilitat ºi fãcut din nou general. “Acolo s-au deschis multe instituþii de învãþãmânt”. la care s-a gãsit armament? . ca sã le dea oamenilor eliberaþi o specialitate ºi Boris terminase ºi cursuri de electrician. în ultima vreme se organizaserã ºi diferite cursuri. Era un copil atunci. de gospodãria pierdutã… Oare cine va rãspunde de toate acestea. a rãspuns Boris. când a fost arestat. Boris a zãrit-o pe mama. În comisie era ºi un reprezentant din foºtii deþinuþi. ani în urmã. aºa cum îi mai rãmãsese puþini ani de lagãr. Boris a plecat acasã. O vecinã i-a spus cã mama s-a dus la piaþã. unde puteai sã stai la ocnã fãrã nici o vinã. lucru nu prea greu. când ieºise din lagãr. S-a grãbit spre ea… . l-a trimis la Chiºinãu. Acum era bãrbat în toatã firea. de suferinþele provocate de criminalii sovietici? De pe prispã se vedea drumul care ducea la vale.Dã sã-þi ajut. spre târg.cumpãra produse alimentare. În 1953 a murit cãlãul Stalin ºi au început alte vremuri. unde i s-au restituit unele lucruri ºi documente. Mama nu l-a recunoscut. calvarul prin care a trecut. 1 kilogram de unt ºi 2-3 kilograme de miere de albine. Rectorul nu a vrut sã-i dea voie sã înveþe din nou aici. pe care le primea. în Basarabia. aducându-i ºi uniformã de general ºi toþi au luat poziþia de drepþi în faþa lui. Cãpãtase ºi dreptul de a umbla dupã zona lagãrului fãrã santinelã. în urma unui denunþ a fost judecat ºi aruncat în lagãr.

. trecuse prin multe greutãþi în viaþã ºi acum era mulþumit cu puþinul ce-l dobândise. Când ieºea din anticamerã. Primise un apartament cu douã camere. învaþã. a primit un apartament nou ºi nu avea rost sã lucreze departe de casã. La trimis la ºeful de studii. uite ce proºti. a auzit cã secretara îl chema înapoi. I-au plãtit bursa pentru patru luni. . mamã. În grupa lui era staroste Alexei Andrievschi. cu chirie. când s-a întors grupa lui. prietenul lui cu care fusese arestat cu acelaºi dosar.locuri libere nu mai sunt. se uita mereu la el. El fusese luat chiar de pe corabie. încã era student.Nu se poate. unul Sidorov. Boris. Ia hârtia ºi scrie… ªi i-a dictat sã scrie o cerere pentru bursã… ªi apoi i-a dat altã hârtie ºi a scris ºi o cerere pentru un loc în cãminul studenþesc. la Ion Lozan. studenþii erau duºi la lucru în Kazahstan. Dupã terminarea institutului a lucrat la Selihoztehnica. îºi aduceau aminte de copilãria ºi tinereþea furatã. Era admis în anul doi. Nu spuneau nimic cã au stat la puºcãrie. Dupã discuþie. ºi lacrimile i-au apãrut în ochi. stãtea la un prieten. . o fatã venitã din Rusia. Mai erau ºi oameni pe lumea asta. . stipendie nu pot sã-þi dau. parcã nu-i venea sã creadã cã acest bãrbat e fiul ei pierdut de atâþia ani… Dupã câtva timp Boris a plecat la Chiºinãu.Eu sunt de acord sã fiu admis ca audient. apoi s-a mutat cu lucrul la Chiºinãu.. la pãmânturile de þelinã. S-au îmbrãþiºat ca doi strãini. ea a gãsit ceva de mâncare ºi numai atunci ºi-a dat seama cã fiul ei s-a întors acasã. mult nu le trebuia. a fost un om de treabã. i-a zis rectorul. la documentul de eliberare din lagãr. ca inginer principal. S-a cãsãtorit cu Ela.i-a zis el într-o zi.Mãi Boris. l-a ajutat mereu ca sã se punã pe picioare. Acesta s-a uitat la documentele lui. care nu prea voia ca un aºa element social periculos sã intre la institut. Mama încã nu se dezmetecise. de ce nu te duci sã înveþi. a zis Boris. Cristofor.Grupa la mecanizaþie este completatã. . Au intrat în casã. A venit la cãmin. Tatãl vitreg. Lecþiile deja începuse. ªi iatã cã s-a mai întâmplat ceva. Au învãþat împreunã. . Ion învãþa la Institutul agricol. A mai lucrat la Sãrata Galbenã. Uite. . i-a rãspuns ea. tãceau. îi netezea pãrul. Un hohot de plâns a rãsunat în casã… Plângeau amândoi stând îmbrãþiºaþi.Dar cine eºti dta? l-a întrebat ea. iar tu stai acasã. vreo trei ani.Eu sunt. A mai lucrat la câteva – 215 – . Boris s-a dus la Institutul agricol ºi a stat de vorbã cu rectorul. era student la Sevastopol la marinã. doar învãþai bine la ºcoalã. Ei se bucurau cã sunt împreunã. s-a uitat lung la el ºi l-a primit.I-a loc. Mama îi pipãia obrazul. i-a zis ea. .

Ovidiu Vasilescu În asociaþia noastrã. Acasã era mult de lucru. Mama Irina se ocupa cu gospodãria. în satul Taraclia. Nicolae era deprins cu lucrul la pãmânt de mic copil. Fusese ºi el preºedinte al unei asociaþii de deportaþi. dar rãmãsese cu adevãrat român. Copiii trebuiau crescuþi. Cahul. dorind sã schimbe componenþa naþionalã ºi sã rãmânã stãpân pe aceste locuri furate de la români. dupã ce fostul preºedinte Mihai Moroºanu refuzase sã lucreze în aceastã funcþie. Aºa a fost soarta tuturor acelora trecuþi prin strunga KGB-ului. venea deseori un bãtrân de vreo 84 de ani. vaci. ºi primiserã pãmânt de la þarul rus ocupant de teritorii strãine. ªcoala primarã Nicolae a terminat-o la Taraclia. era agricultor ºi avea vreo 10 hectare de pãmânt. Tatãl lui. spre ruºinea multora care azi îºi bat joc de naþiunea în mijlocul cãreia trãiesc. în Basarabia. rãmas de la bunel. Ajuns la o vârstã venerabilã. aveau de toate. apoi pãrinþii l-au dat la liceul industrial din Bârlad pentru a avea o specialitate în viaþã. La început trãiau în Taraclia. anul Unirii cu România. dar el nu putea uita calvarul sângeros sovietic. cãci anii trãiþi aduc ºi înþelepciune. Maria ºi Ecaterina.baze auto. NICOLAE CAIREAC Onoarea este legea supremã în care sunt incluse toate virtuþile omeneºti. Bãtrânul era din bulgarii de la sudul Basarabiei. Þineau vreo 50 de oi. închinându-se strãinilor. vioi. unde le era gospodãria. care a distrus milioane de vieþi omeneºti fãrã nici o vinã. învãþaþi. Strãmoºii lui Nicolae venise demult pe acest pãmânt. fãcuþi oameni de treabã. Nichifor a avut patru copii cu Irina: Vasile. inteligent. Într-o zi. pe Prut. Cu timpul familia s-a mutat la Leova. dar mereu se gãseau indivizi care îi aduceau aminte de biografia lui pãtatã ºi el înfuriat pleca la alt lucru. Nicolae. a foºtilor deþinuþi politici ºi a veteranilor de rãzboi ai Armatei române. sociabil ºi înþelept. am aflat multe din viaþa acestui venerabil om. Nicolae Caireac s-a nãscut în 1918. lua parte la miºcarea naþionalã pentru independenþã. A terminat Liceul industrial în 1939. stând de vorbã cu bãtrânul. În acele vremuri nu toþi copii erau trimiºi la – 216 – . dar fãcuse ºcoalã româneascã. Pentru iarnã era nevoie de multã hranã pentru animale. Nichifor. Viaþa a trecut. pãsãri. pe atunci jud. mic de staturã. trecuse prin multe în viaþã. Þarul aducea neamuri strãine pe acest pãmânt numit Bugeac din toate pãrþile.

Nicolae a fost martorul retragerii armatei române ºi a populaþiei care dorea sã scape de sovietici.studii. În ziua deportãrilor. au fost daþi afarã din case cu familia. în Basarabia s-a simþit lipsã de învãþãtori. Pãrinþii lui nu ºtiau ce sã facã cu toatã averea. moºieri ºi comercianþi au fost judecaþi pe 4 ani. cu anii. cãci mulþi se evacuaserã peste Prut. cu încetul. încet. Sovieticii nu au respectat acordul de trei zile stabilit cu România. Unii dintre ei fuseserã comercianþi. cã au supt sângele poporului muncitor. Limba oficialã de stat era din prima zi rusa. La Leova nu au fost arestãri masive ca în alte oraºe ºi sate. Dar totul s-a destrãmat. vitele ºi alte bogãþii. Pãrinþii lui Nicolai aveau un aparat de radio ºi ei au aflat primii vestea cã s-a început rãzboiul. dar ºtia limba bulgarã din copilãrie. carne. acei cu tragere la învãþãturã. fãcute cu sudoare mulþi ani la rând. la Leova. la 13 iunie 1941. aºteptând mana din ceruri. care atâþia ani a despãrþit neamul românesc. Celor judecaþi li s-a luat averea. În casa lor. Cei ce plecau peste Prut îºi luau rãmas bun cu lacrimi în ochi de la cei rãmaºi. trebuiau sã dea vite. Trebuiau sã ducã la magazinele statului cereale. Aici. de bucurie pentru alþii. Numai cei mai înstãriþi rãmaºi. Averea se fãcea greu. fãceau ºcoala primarã ºi apoi rãmâneau sã lucreze în gospodãrie. erau dezorientaþi. lânã etc… În loc de carne. În aer pluteau deja nourii rãzboiului. cãci sovietele se stãruiau sã exproprieze pãmântul. pentru cã trebuiau sã dea statului impozite multe ºi mari. Mulþi ºtiau ce-i aºteaptã ºi au plecat numai cu niºte geamantane ºi sacoºe din prima zi. Acei cu cap erau trimiºi sã înveþe mai departe. lapte. în Þarã. Nicolae nu ºtia ruseºte. când au nãvãlit în 1940 ruºii sovietici. Dupã venirea ruºilor în 1940. Sã lucreze în gospodãrie nu mai avea rost. care se potrivea cu cea rusã. sã nu vadã nimeni ºi sã nu sperie oamenii. cãci în oraºul Leova de pe Prut se încãrcau ºlepurile ºi vapoarele cu cereale ºi animale ºi se expediau în alte þãri. numai pentru aceea cã trãiesc mai bine decât alþii. Primele zile a venirii ocupanþilor au fost zile de îngrijorare pentru unii. ocupând Basarabia chiar din prima zi. ouã. luau ce puteau cu ei. Se fãceau ºi arestãri. Nicolae s-a înscris fãrã frecvenþã la Institutul Pedagogic din Chiºinãu. care au crezut în propaganda sovieticã. se stãruiau sã se izbãveascã de griji. Nicolae a lucrat în 1940 ca învãþãtor. În trei zile au ocupat Basarabia ºi s-a început o altã viaþã. la – 217 – . dar aºa. trecând râul blestemat. Ceilalþi rãmâneau la gospodãrie. lângã bãtrâni. care erau încãrcate în trenuri ºi duse departe. Sovieticii aveau un acord cu germanii ºi le trimiteau multe din impozitele strânse cu forþa de la basarabeni. la Leova a fost liniºte.

În oameni intrase frica. înfricoºaþi de nopþile nedormite. umblau de ici-colo. Ei nu se aºteptau la aºa ceva cu toate cã ºi ei erau gata sã facã aºa ceva. Cetãþenii din România aveau dreptul sã vinã cu totul în Uniune. ºi le trimiteau spre Nistru.Leova. ruºii s-au retras luând vitele oamenilor. Cu urale ºi strigãte de bucurie au întâmpinat populaþia pe militarii români. Mulþi fugeau mai ales când se – 218 – . Dimineaþa au început sã batã tunurile de peste Prut. când duba neagrã trecea pe lângã casele lor. totul pãrea o joacã. cu bubuituri. Mamele îºi plângeau soþii ºi copii rãniþi. trupele sovietice îºi schimbau poziþiile. tot ce le cãdea în mânã. Toate se fãceau la Chiºinãu la secþia de vize. aºteptând înaintarea românilor. alarmaþi de soarta familiilor lor. vitele mugeau în ºoproane. comisariatele militare îºi chemau recruþii… Au trecut câteva zile straºnice. plin cu fructe ºi legume. În curte aveau ºoproane. pe care le pãºtea un bãiat prin lunca Prutului. Dar totuºi era rãzboi. avioanele vuiau între nori. speriaþi. cu soare. ducându-i cu oile. ocupaserã Basarabia ºi acum tãceau. Ieri încã mergeau trenurile cu mãrfuri în Germania ºi azi Hitler a început rãzboiul. cerând ajutor. Bombele cãdeau din cer. iar basarabenii puteau pleca în România. care îºi bãteau joc de oamenii. Pregãtirile pentru rãzboi se fãceau ºi pe celãlalt mal al Prutului ºi nu treceau neobservate de sovietici. Românii au trecut Prutul. numai sã nu le lase duºmanilor sãi. Sovieticii. grajduri pentru vite. luând cu ei pe recruþii bãºtinaºi. sã ducã “viitorul luminos” în lume. care doreau sã scape de râia sovieticã. Din Leova ruºii s-au retras. sub pazã ºi recrutând pe alþii în calea lor. sã cucereascã Europa. nu-ºi dãdeau seama ce se întâmplã. Mulþi þãrani vroiau sã plece în România. cãci era o familie de gospodari. cãci sovieticii îi împiedicau pe basarabeni sã plece. Dar ei erau acum prieteni cu nemþii. un beci bun. împãrþiserã Polonia. ºuncã afumatã atârnatã de grinzi. atacuri ºi lupte între avioane. dar familia era toatã lângã pãrinþi ºi aveau ce mânca. cãutau sã rechiziþioneze trãsuri. de aceºti conducãtori cu minte redusã. dar autoritãþile sovietice nu le dãdeau drumul. aveau trei camere. Ziua de 22 iunie a fost ca un trãsnet pentru poporul sovietic. care strigau. Bombardamentele s-au început la ora 4 dimineaþa. era Duminicã. 22 iunie 1941. mai departe de Prut. zãpãciþi. însã mai târziu cu câteva sãptãmâni. Leafa de învãþãtor era micã. Era un vãrcarm de nedescris. În unele curþi cãzuse bombe. Rãzboiul era aºteptat de basarabeni. care era pe un an de zile. erau ºi victime ºi rãniþi. nu le dãdeau voie. unde trebuia sã te deplasezi ºi sã aºtepþi plecarea în baza unui acord între România ºi Uniunea Sovieticã. pregãtindu-se sã sarã în spatele lui Hitler. iar sovieticii rãspundeau. dimineaþa era frumoasã. îºi încãrcau familiile. Dar asta era numai pe hârtie. Oamenii treziþi din somn.

o înþelegere cã acum românii luptau împotriva nemþilor. unde au fost trimiºi la punctul de filtrare sovietic. eliberând pãmânturile sale de duºmani. dar nimeni nu l-a întrebat nimic ºi aºa a – 219 – . unde se adunaserã vreo câteva mii de oameni. împreunã cu alþi soldaþi demobilizaþi. În 1944 frontul Iaºi-Chiºinãu a fost rupt. La Bucureºti apãruse un decret ca toþi acei ce fusese împotriva românilor. Românii reîntorºi în Basarabia nu i-au luat pe front. Tinerii recruþi au luat-o îndãrãt pe la casele lor. Era varã în toatã puterea. Toþi copii lui Nichifor lucrau în gospodãrie. cu ce mai rãmãsese dupã jaful sovietic. Frontul era departe.înnopta. Mulþi dintre cei pedepsiþi mureau pe drum. evreii. cu unitãþile din þarã. cãldurã mare ºi drumul lung ºi greu. Ei se apropiau tot mai mult de Nistru. cu care scotea apã din fântânile ce se nimereau în drum spre Ungheni. era cãsãtorit ºi avea ºi copii. Au ajuns pe jos la Ungheni. stârnind îngrijorare în sufletele oamenilor din Basarabia ºi din Regat. Ruºii câºtigase lupta la Stalingrad ºi acum se întorceau din nou spre vest. Pe drum mai întâlnea câte un militar rus. lãsaþi la vatrã. Aici ruºii i-au lãsat ºi au plecat repede cu familiile lor mai departe. nici apã. legatã cu aþã. Lagãrul nu era aºa de bine pãzit ºi Nicolae s-a bãgat sub sârma ghimpatã ºi neobservat a luat-o pe drum spre un sat din apropiere. Frontul luase altã direcþie. Reîntorºi se ocupau cu gospodãriile lor. Aºa au ajuns la Iargara. cãci avea studii. foºtilor aliaþi. A fost trimis peste Nistru la Jmerinca. nimeni nu le dãdea nimic. Nici hranã. Împreunã cu ei erau ºi mulþi prizonieri de rãzboi aºteptându-ºi soarta. cã nu erau doctori ºi nimeni nu se îngrijea de ei. Fãcea legãtura telefonicã cu România. la Focºani. numai Vasile avea deja casa lui la Antoneºti. apoi la Borogani. o luaserã pe jos spre Iaºi de la Focºani. dupã ultimatumul sovietic. cãci recruþii îi reþineau. ºi acolo sã-ºi ispãºeascã pãcatele. peste Nistru. Calea feratã distrusã încã nu fusese reparatã. ºi repartizat în batalionul CFR-1. undeva la Cotul Donului. þiganii ºi alþii sã fie duºi întrun lagãr în Transnistria. Aici îl chinuia o sete grozavã. Nicolae rãmãsese acasã pânã în 1942 când a fost încorporat într-un regiment de CFR ca telefonist. Era aici un lagãr înconjurat cu sârmã ghimpatã. Nimeni nu-i mai lua în seamã. La 23 august s-a încheiat armistiþiu între sovietici ºi români. Acum militarii îi mai pedepseau pe cei ce-ºi bãtuse joc de ei în timpul retragerii armatei în 40. În 1943 fu trimis îndãrãt în þarã. pãziþi de santinele sovietice. Li se luaserã uniformele ºi le-au dat haine civile. Nicolae avea o sticlã goalã. Nicolae. Basarabenii au fost scoºi din armata românã ºi trimiºi acasã. lângã Stalingrad.

Vreau sã beau niºte apã. la Leova. sã nu mã împuºte vreo santinelã. Copiii erau de vreo 11-12 ani. cãci de mult timp nu plouase. când se fãcuse pace. femeia îl aºtepta sã se întoarcã acasã. Surorile erau deja cãsãtorite. L-au întrebat dacã ºtie cât e ceasul.Tatãl tãu e arestat! . un cunoscut din sat. A ieºit stãpâna ºi i-a deschis poarta. care toate au plâns de bucurie cã e teafãr ºi sãnãtos. Mama a început sã-i povesteascã pricina. lângã Leova. flãmând ºi însetat. dar vorbea între bocete ºi Nicolae nu putea s-o înþeleagã. nici satele. Nu ºtia drumul. trezit de stãpânã. dar sã pleci în zori cã umblã ruºii ºi controleazã. a spus el. ªtia cã Nichifor era prieten – 220 – . caldã cu smântânã ºi brânzã. Era o cãldurã mare ºi el mergea fãcând dese opriri. plângând. dar noaptea e periculos.ajuns în sat. Când îi duceau pe þigani ºi pe evrei în lagãrul din Transnistria. la Leova. . . Dar l-au prins jandarmii ºi acum îl cercetau. Stãpâna a pus masa. în sfârºit. Cunoscutul Nicolae i-a spus o veste tristã: . În zori. rãmâi la noi peste noapte.Davai siuda ceasî! Nicolae i-a dat ceasul.El a venit la tata ºi l-a rugat sã-l scape. Bãrbatul stãpânei era pe front în Regat ºi acum. întreba Nicolae. Drumul era plin de praf. Mama plângea mereu vãzându-l aºa de slab ºi prãpãdit. . .Davai idi! l-a împins rusul. Lângã un sat l-au oprit doi soldaþi sovietici. un om din sat s-a apucat sã le prade gospodãriile celor arestaþi. Se fãcea deja searã. ªtia numai satul Sãrãteni. A plecat mai departe. i-a zis el. Cu ele mai era ºi Nicolae. Unul dintre ei s-a dat jos ºi i-a ordonat: . s-au grãbit sã punã ceva pe masã. cã îºi fac de cap ruºii. Îi spunea câte ceva. Dupã ce ºi-a potolit setea cu apa rece din fântâna stãpânei. s-a hotãrât stãpâna. ce s-a întâmplat. nu ne dau voie sã primim pe strãini în casã. În sfârºit Nicolae a mâncat mai bine dupã toate zilele flãmânde. Nicolae a luat-o spre Leova. l-a hrãnit pe el ºi copiii sãi cu mãligã.Trebuie sã plec acasã. pânã el se spãla de praf ºi de sudoare. regretând cã nu-l ascunse. . a rugat-o sã-l primeascã sã înnopteze la ea. o luase spre sud. care îndrumau unitãþile spre localitãþi din regat. Vãzându-l murdar. acasã a fost întâmpinat cu bucurie de mama ºi de surori.Bine. Ajuns. sã ajungã mai repede acasã. care þinea cãruþa ºi caii în curtea lor. Nicolae singur vroia sã plece în zori. El s-a oprit lângã o casã mai arãtoasã cu o gospodãrie mai bogatã ºi a bãtut în poartã.De ce.

Dar când au venit ruºii el s-a dus ºi l-a denunþat pe Nichifor cum cã colabora cu românii ºi cã i-a luat un covor din casã. cã mã împuºcã jandarmii. a fost trimis sub pazã la Chiºinãu. fiind flãmânzi ºi sub soarele arzãtor.cu ºeful de post. A stat la puºcãrie 11 ani. totul era pe front. Nichifor. I-a adus un covor mare. – 221 – . carne. El þipa ºi plângea de durere. Nichifor avea ceva bani ºi a cumpãrat vin ca sã-ºi aline setea. împreunã cu alþii. Erau vreo 30 de oameni. lapte. Familia lui Nichifor a trecut ºi ea prin multe. Aici. pentru cã nu mai putea lucra sub pãmânt. Gospodãria a fost distrusã. când þi se lua totul din casã. la judecatã Mergeau pe jos. Nicolae lucra învãþãtor ºi învãþa fãrã frecvenþã la Institutul pedagogic din Chiºinãu. Beria. spunea mama. ºtir. Ajunºi la Chiºinãu. ouã. mai ales pe Nichifor care dãduse banii. . era judecat la ani grei ca duºman al poporului. numai ca sã-ºi umple stomacul cu ceva. l-au numit paznic la baracã. urzicã ºi alte ierburi. Lângã arestaþi trecea pe drum un om din sat. cã atunci era foarte sever ºi românii nu glumeau cu hoþii. Lucrând în minele de cupru din Djezcazgan ºi-a pierdut sãnãtatea. grâu… bani. Ei au bãut ºi s-au ameþit. care se chinuiau pe drumul lung pânã la Chiºinãu. Au trecut cu toþii prin foamea organizatã de sovietici în 1946-47. Trebuia de plãtit la stat vestita “postavcã”. unde a lucrat pânã la pensie. Dupã arestarea tatãlui familia lui a avut multe de îndurat. Nichifor l-a ajutat sã scape din mâinile jandarmilor. ca tata sã-l dea ºefului de post. Dupã un timp a trecut cu serviciul la Iargara.Cine a cumpãrat vinul? I-au bãtut cu biciul. când au murit. Unii. ªi cu toate cã oamenii mureau de foame. La marginea unui sat santinelele i-au oprit. Au observat cã oamenii sunt ameþiþi ºi au strigat: . care vindea vin. ajutã-mã. A cumpãrat mai mult vin ºi pentru alþi oameni. mâncând lobodã. dar trebuia sã dai. în alt lagãr. erau nevoiþi sã cumpere ºi sã predea la stat tot ce le era scris. A fost transferat la Karaganda. dacã nu. fiind scos din minã. Aºa i-a mulþumit lui Nichifor cã l-a scãpat de la moarte. Straja a terminat masa ºi sa întors la ei. care nu mai aveau ce da. Pe atunci nu erau maºini. Dupã moartea lui Stalin s-a întors acasã. i-au împins într-o celulã la închisoare claie peste grãmadã. înconjuraþi de câteva santinele sovietice. sute de mii de oameni. La judecatã i-au dat 15 ani ºi 5 ani de “botniþã” (lipsã de drepturi).Te rog. o lunã ºi jumãtate. Aveai nu aveai. Tata a luat covorul ºi l-a dus ºefului de post. ca ei sã ia masa. frumos. datoritã unui decret de amnistiere dat de alt cãlãu. spunea el. nici cãruþe. la umbra unui copac.

Un an de roadã bunã i-a fãcut pe unii sã uite de tragedie. împreunã cu soþul ei. trebuia sã lucreze. activiºtii îºi fãcuse treaba ºi nenorociþii au luat drumul spre Siberia. unde mergând pe jos spre casa Ecaterinei. despre care se vorbeau lucruri straºnice. Învinuiþi cã au colaborat cu românii. sus. ªi-au luat rãmas bun ºi trenul a luat-o din loc. Dupã câteva zile. s-au îmbrãcat ºi au fugit la Chiºinãu. un evreu de treabã. ªi din nou Nicolae a avut noroc.Au rude la Taraclia. bãtrânii de foamea care se rãspândise în toatã Basarabia. a venit soþia sa ºi i-a povestit cum a fost cãutat el ºi mama. Riscându-ºi viaþa i-a gãsit în garã pe sora sa cu agronomul ºi copilul. Îi mai chemau la sovietul sãtesc ºi-i bãteau de le rupeau coastele. cu ochii în lacrimi. . Aflând ce-i aºteaptã. agronom. ducându-i pe acei sãrmani pe alte meleaguri. lãsând-o pe mama la Chiºinãu. încã în haine preoþeºti. au lãsat lucrul. Au ajuns la ora 6 dimineaþa la Chiºinãu. sã predea la stat ultimul grãunte. Ecaterina. . El le-a spus ce-i aºteaptã cu o zi înainte. când vedeau cum mureau copiii. Totul s-a liniºtit. aflase de la alþii cei asta. reci. mama ºi fiul Nicolae. Au stat vreo trei zile la Ecaterina. erau înscriºi pe listele culacilor “spre a fi deportaþi în regiunile nordice. s-au spãlat. Pe sovietici nu-i durea capul. Nicolae cu mama erau în curte ºi fãceau lampaci pentru un sarai. au întâlnit un camion cu acei nenorociþi deportaþi duºi la garã. Lucra cu teamã. Cu timpul au aflat – 222 – . haine. a zis Nicolae. i-a îndrumat soþia în altã direcþie. comsomolist. care fiind activist era însãrcinat cu deportarea. Dar a trecut ºi asta. între oameni. Era anul 1949. era ºi un preot. Plângeau cu toþii. Din casa mamei au luat multe lucruri. la sora lui. spre nordul misterios.activiºtii umblau din casã în casã. cu capul gol. Au plecat pe jos pânã la Borogani de acolo la Comrat. Însã a venit o altã nenorocire. unde s-au urcat în trenul care i-a dus la Chiºinãu. O sorã a lui Nicolae Maria. din ogradã –animale… Dar au scãpat. închiºi în vagoanele pentru vite. îmbrãcat. cu o fricã permanentã. Au început deportãrile… Familia Caireac. forþându-i pe sãteni. ºi cu copilul au fost deportaþi la 6 iulie 1949. Trebuie de trãit. cu bocete de jale ºi strigãte care se rãspândeau în tot oraºul. Aveau un vecin. S-a întors la lucrul sãu de învãþãtor. Nicolae s-a întors singur la Iargara.Uite mamã cum îi duc pe sãrmanii oameni la garã. fiind înscriºi în listele pentru deportare. Lumea nu prea voia sã intre în colhoz. Activiºtii o întrebau dacã nu ºtie unde s-au dus. aºa cum fusese ridicat din casã. Întors acasã. poate pentru altã datã. În maºinã. Ilie Idll. Ajuns la Zagora a aflat cã trenul cu deportaþi era încã în garã.

se întorcea mereu în Piaþã agitând mai departe poporul.câte ceva ºi ºefii din secþia raionalã. Tatãl Dumitru þinea o cârciumã în sat. apoi dupã plecarea acestuia a rãmas ca preºedinte. Soroca. pe care voi îl murdãriþi. S-au gãsit ºi duºmani invidioºi. a zis cel mai mare. sau cu mai multe… Strigãtele mele. þipau unii. O þintã care oricum. Au tãcut cu toþii cu toate cã în suflet unii l-ar fi mâncat de viu. Lua parte la manifestaþiile de eliberare naþionalã care zguduiau capitala. anul tulburãrilor în Uniunea Sovieticã. Tatãl Dumitru mai fusese câþiva ani prin 1931-38 ºi primar în satul sãu. mama Zamfira era casnicã. Eliberat. E un om onest ºi cu dreptate. Cinci copii aveau ei. jud. care ºi-a asumat rãspunderea ºi a hotãrât sã-i facã dreptate. Vadim Pirogan. au fondat Muzeul Memoriei Neamului. cãci Nicolae era un specialist bun. A luat parte la fondarea Asociaþiei victimelor regimului comunist. Nicolae trãia la Chiºinãu. Nicu Dascãlu Andrei Stoica s-a nãscut în satul Antoneºti. Imperiul rãului. a fãcut mai mult pentru ºcoalã decât voi toþi! Sã i se dea aceastã distincþie pentru munca lui cinstitã. avea clasele cele mai bune în raion. s-a destrãmat. din pãrinþi þãrani. ANDREI STOICA Fiecare din noi era socotit bandit. Se ridica la tribunã. condusã la început de Mihai Moroºanu. Erau deja alte vremuri. A venit ºi anul 1989. cu un tatã care a fost duºman al poporului. îºi fãcuse o cãsuþã micã pe Valea Dicescu. . încã pentru adevãr ºi dreptate. ºi acesta fost deþinut politic.Acest om. putea fi împuºcat Cu un singur glonþ. . ales pe listele partidului – 223 – . A primit ºi titlul de “Învãþãtor emerit” dupã multe ciondãneli ºi certuri între ei. împotriva Moscovei. el care trebuia sã fie dus în Siberia. Pânã la urmã s-a gãsit un ºef de partid mai mare. fiindcã lucra foarte bine. Dar Nicolae era stimat de pãrinþi ºi de elevi.Cum se poate una ca asta. era pensionar. mereu lãudat ce nu le plãcea altora. un om de treabã. Cãlãul Stalin murise demult. lua cuvântul împotriva veneticilor. Împreunã cu alt preºedinte. A fost arestat ºi bãtut la miliþie. comuna Ghizdita. punându-le la dispoziþie sediul sãu. Aºa a ºi fost. Ajuns la vârsta de 85 de ani luptã. În 1999 s-a unit cu altã asociaþie de represaþi. respectat de mulþi. viaþa luase o altã întorsãturã. care a adus atâtea nenorociri oamenilor.

Când au dat nãvalã sovieticii ºi au ocupat Basarabia. – 224 – . a fost chemat de organele de învãþãmânt sovietice ºi trimis director la ºcoala din satul Ghica-Vodã. Soldaþii români le dãdeau pâine ºi alimente. Ciobanu. care lupta împotriva sovieticilor. la comisarul militar. au murit Cucu ºi Boris Camerzan. Aici. Þurcanu Vlad. când basarabenii români au fost trimiºi acasã din ordinul comandamentului armatei sovietice. Au fost duºi la Ijma. Calistru. Cojocaru Trofim. dar el a trecut Prutul ºi s-a ascuns la niºte neamuri. unde a lucrat pânã în 1947. Camerzan ºi alþii. Dupã eliberarea Basarabiei de mareºalul Ion Antonescu. În câteva zile satul se umpluse de armata sovieticã. Când s-a început rãzboiul. când au ocupat sovieticii Basarabia. nu ºtiau ce o sã fie mai departe. cu Gheorghe Cucereavâi ºi cu sora lui. Între aceºti tineri dornici de libertate.Naþional Þãrãnesc. Întorcându-se acasã. erau: Gheorghe Cucereavâi. Încercase sã intre la Liceul Militar dar nu reuºise la examen la Chiºinãu. se evacuaserã în România. În 1943 a intrat la ºcoala de subofiþeri de la Timiºoara. învãþa particular la Liceul Ion Creangã din Bãlþi. Pe fratele Andrei l-au prins. regiunea Komi. A intrat în organizaþia antisovieticã “Arcaºii lui ªtefan”. Trãdaþi de niºte cozi de topor. cãci majoritatea foºtilor învãþãtori. au venit doi evrei cu arme de vânãtoare ºi i-au trimis cu caii la Drochia. lângã Drochia. În 1940. care luptau pentru þarã împotriva mãsurilor de asuprire a poporului român din Basarabia. Andrei era la vie. A stat acolo pânã au venit românii. învãþa la seminar. condusã de învãþãtori evrei din Transnistria. lucrând. aºa cã copiii erau învãþaþi cu munca grea a pãmântului ºi cu gospodãria de acasã. În aceastã organizaþie se adunaserã aproape vreo 150 de tineri. Ataman. organizate de conducerea sovieticã. Aveau pãmânt vreo 15 hectare. peste Prut. Chiriac. Andrei dupã ºcoala primarã în sat. de cai ºi cãruþe cu armament ºi furaje militare. Era împreunã cu alþi tineri. dupã ce li se luaserã caii pentru armatã. Andrei învãþa la ºcoala din Baraboi. Ojovanu. au fost judecaþi la Chiºinãu de tribunalul militar din Odesa la 10 ºi 25 de ani de lagãr cu suspendarea drepturilor de cetãþean pe ani de zile. când a fost arestat. Toþi moldovenii aveau teamã de noua orânduire. Unii din fosta conducere numitã de sovietici au fost arestaþi. dar ei au fugit de pe acolo. învãþa la Liceul Seminarial de la Bãlþi. care ocupase þara. în urma torturilor. unde a fost pânã la 23 august 1944. Învãþau la ºcoala moldoveneascã. Cucu. cunoscuþi de la niºte cursuri pentru învãþãtori. care schimonoseau limba românã de râdeau toþi de ei. dar nimeni nu se gândea cã vor fi deportãri ºi arestãri.

la minele de cãrbuni sub pãmânt. preºedintele Germaniei capitaliste au fost eliberaþi ºi trimiºi acasã prizonierii de rãzboi. care au tras în oamenii din zonã. În 1954 Andrei a fost eliberat. o filialã a Institutului de mineri din Leningrad. A fost judecat la 10 ani numai. Mâncarea era proastã. a avut loc revolta deþinuþilor. Al doilea congres a avut loc la Ghica Vodã ºi se discuta chestiunea despre organizarea luptei împotriva sovieticilor ºi atragerea în organizaþie a cât mai mult tineret. lucra mai uºor. unde îndreptându-se erau din nou trimiºi în minã. dupã 42 de ani de exil. Datoritã lui Adenauer. prizonierilor de rãzboi. Dar au fost trãdaþi. Erau trimiºi la spital. pânã a venit colonelul ºef. ºi dupã câteva luni de muncã grea deveneau schelete. Dupã un timp a fost marchºeider. Mulþi dintre ei au primit câte 25 de ani. care fuseserã trecuþi în categoria de criminali de rãzboi. Aceastã grevã a cuprins toate minele din Vorkuta. Aici a terminat Institutul de mineri. De la Ijma a fost dus în vagoane-bou la Inta. Atunci conducerea a adus douã divizii de NKVD-iºti. torturaþi. Andrei a lucrat aici mult timp ocupând diferite funcþii-ºef de secþie. în ce parte sã sape.Primul congres al “Arcaºilor lui ªtefan” a avut loc la Nãduºita cu problema cum sã lupte împotriva “postavcei” – impozitul sovietic. Doi copii ai lui au terminat Politehnica aici la Chiºinãu. inginer principal… Când venea vreun membru de partid trimis la lucru. nu politicii. vina nu ºi-a recunoscuto. toþi aveau speranþe cã vor fi eliberaþi. Aici. Statul sovietic avea nevoie de forþã de lucru ieftinã ºi se foloseau de deþinuþi ºi prizonieri de rãzboi. cãci erau bãtuþi. când a murit cãlãul Stalin. care lucra la o casã de copii aici. În 1953. Anchetatorii lui Andrei erau Levcenko. era numit în locul lui. a fost numit ºef de schimb. În 1989 s-a întors la Chiºinãu deja pensionar. întorcându-se acasã. dar el nu a recunoscut nimic de ce era acuzat. apoi. Andrei ºtia prea multe de metodele sovietice ºi alungat de acasã s-a întors din nou la Inta. Zakora. Era cãsãtorit cu Maria Zaporojan. La început a lucrat în minã scoþând cãrbuni. altfel îi vor gãsi ac de cojoc. ºi bãtãile au încetat. care lua de la þãrani toate alimentele ce erau în gospodãrie. primind apoi o bãtaie zdravãnã. Pe anchetatorul Lecari l-a lovit cu scaunul la cap. au avut mult de suferit. iar el era transferat ca adjunctul lui. A luat parte la toate adunãrile patriotice ce se desfãºurau împotriva – 225 – . Lecari ºi maiorul Solnþe care îl bãteau. care dãdea direcþiile în minã. Dar aici a fost chemat la NKVD la Drochia ºi i-au spus sã plece de bunãvoie. la Vorkuta. A lucrat aici pânã în 1988. ca sã nu fie eliberaþi. la Vorkuta. Arestaþi. datoritã brigadierului Vlad Boico. dar au fost eliberaþi numai deþinuþii de drept comun. A fãcut greva foamei. ucigând mai mult de 300 de oameni nevinovaþi.

au rãmas puþini ºi datoria lor azi. pentru România Mare. cu predarea lor ofiþerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadã. TEROAREA ROºIE Aceastã directivã a fost gãsitã în seiful din biroul lui Boleslav Bierut. ajunºi bãtrâni.statului sovietic pânã la Independenþa Moldovei. Partidul Socialist Polonez. iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. sã nu se mai repete teroarea roºie! Directivele de bazã ale NKVD pentru þãrile din orbita sovieticã. preºedinte al Poloniei. Informaþiile sunt preluate de cãtre ambasadã. Este interzis primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactaþi de noi ca informatori. Nu se admite stabilirea de relaþii între soldaþii noºtri ºi populaþia civilã. invalizi. Mulþi din ei nu mai sunt. Întâlnirea cu aceºti oameni este organizatã de serviciul special desemnat în acest scop. n. este. A participat activ la formarea Asociaþiei victimelor regimului comunist din Chiºinãu. unde este membru ºi azi la o vârstã înaintatã. fiindcã au avut alte pãreri. care au distrus milioane de fiinþe omeneºti. au luptat pentru dreptate ºi adevãr. Se va urmãri ca între soldaþii noºtri ºi populaþia civilã sã nu se producã legãturi de nici un fel. în speþã. La acþiunile militare vor lua parte acei soldaþi care au stat pe teritoriul þãrii noastre (se are în vedere Uniunea Sovieticã n. numit de popor “Stalin al Poloniei” 1892-1956. Cu mulþi din foºtii arcaºi a lui ªtefan eliberaþi ºi reîntorºi acasã are legãturi de prietenie.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata polonezã ce lupta de partea – 226 – . Se va accelera lichidarea cetãþenilor care întreþin legãturi neiniþiate de cãtre noi cu Partidul Comunist Polonez. respectiv soldaþii autohtoni. cu Organizaþia Tineretului Comunist Polonez. Moscova 2-6-1947 (Strict secret K-AA/CC 113 Indicaþia NK/003/ 47: 1. cu interbrigadiºtii. 4. Oameni din toate þãrile. prim secretar al Partidului comunist polonez. care nu s-au supus ºi au luptat pentru neamul sãu. 3. uniþi-vã. prin organele serviciilor speciale. În acest document se aratã cine sunt acei care sunt. inadmisibil ca simpli soldaþi sã stabileascã relaþii cu femei din rândul bãºtinaºilor. 2. de asemenea. cu Armata de Acasã ºi alte asociaþii. Este inadmisibil ca ofiþerii noºtri sã viziteze autohtoni la locuinþele lor. este sã se ajute ºi sã se susþinã reciproc toþi. În acest scop trebuie folosite elementele opoziþiei militare. Acest document a fost publicat de multe ori în diferite ziare.

se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare. respectiv la cei care deþin funcþii de conducere (documentul gãsit în Cehoslovacia adaugã: mai puþin cadrele de conducere alese pe baza lealitãþii faþã de regimul socialist). Aceasta se referã îndeosebi la sfera sãnãtãþii. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea sã nu acorde acte doveditoare a proprietãþii asupra pãmântului. trebuie sã avem oameni care conlucreazã cu serviciile noastre speciale. culturii. iar în cazul în care se opun. actele vor arãta doar calitatea de lot dat în folosinþã. În toate organele de guvernãmânt.S. justiþiei.). Se va urmãri ca funcþionarii de stat (exclusiv organele de securitate ºi din industria minelor) sã aibã retribuþii mici. Trebuie neapãrat menþionat faptul cã e vorba de schimburi de mãrfuri. Deputaþii nu pot convoca în nici un caz ºedinþe între întreprinderi. 10. Dacã nu existã altã soluþie ºi o asemenea ºedinþã trebuie convocatã. 8. fãrã ºtirea organelor administrative locale. 5. Se va ajunge la distrugerea ei totalã. 12. Aceºti oameni trebuie cooptaþi. Pentru fiecare congres se vor pregãti oameni noi ºi doar cei vizaþi de serviciile noastre secrete. având grijã ca toate rolurile-cheie sã revinã acelor oameni care aparþin serviciilor noastre secrete. Se organizeazã ºi se urmãreºte ca funcþionarii aleºi ca deputaþi la congres sã nu-ºi poatã pãstra mandatul pe întreaga perioadã ce le stã în faþã. în poziþii de conducere se vor repartiza oameni desemnaþi de serviciile noastre speciale. iniþiativele particulare trebuie eliminate cu desãvârºire. se vor îndepãrta acei oameni care au activitate în legãturã cu proiectarea concepþiilor ºi avansarea revendicãrilor. Dupã aceea trebuie – 227 – . 11. n. Nu este voie ca aceastã activitate sã se numeascã comerþ. 9. Se va acorda o atenþie deosebitã persoanelor cu capacitãþi organizatorice ºi cu ºanse sigure de popularitate. De la conducãtori de organizaþii locale în sus. Unificarea organizaþiilor de tineret trebuie fãcutã rapid. Se va urmãri cu stricteþe ca presa autohtonã sã nu transmitã date privind calitatea ºi sortimentul mãrfurilor ce ni se transportã. Trebuie realizatã în mod accelerat unificarea tuturor partidelor întrun singur partid. respectiv în majoritatea uzinelor.R. Politica faþã de mica gospodãrie þãrãneascã urmeazã acest curs pentru a face gospodãria particularã nerentabilã. dar niciodatã pe aceea de proprietate a deþinãtorului.Armatei Sovietice pe teritoriul U.S. 6. 13. 7. n.

organizarea de excursii. inovatorilor. În legãturã cu activitatea bãºtinaºilor care sunt purtãtori ai unor funcþii de partid. programe culturale ºi distractive. 20. astfel încât sã devinã imposibilã întoarcerea lor în anturajul iniþial. dar fiecare invenþie trebuie înregistratã cu consecvenþã la centru. justificarea unor puncte de vedere ºi decizii ale conducerii politice. 18. 14. repartizarea mãrfurilor deficitare. Trebuie fãcut totul ca anumite cazuri sã fie discutate concomitent de mai multe comisii. trebuie redusã împãrþirea mijloacelor de producþie repartizate lor. concomitent cu creºterea obligaþiilor de predare a cotelor. 21. consemnându-se orice cercetare valoroasã. ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii. economic sau organizatoric – sã fie nepunctuale. Cadrelor militare autohtone li se pot încredinþa poziþii de rãspundere în locuri unde deja sunt plasaþi oamenii serviciului special. 17. discutarea cererilor de pensii ºi împrumuturi. 22. trebuie organizat ca agricultura sã nu poatã asigura aprovizionarea cu alimente a þãrii. respectiv dezvoltatã ºi sprijinitã activitatea lor. În cazul în care ar interveni o rezistenþã mai mare din partea þãranilor. Sindicatele din uzinã nu pot exercita nici o influenþã asupra activitãþii din uzinã. Trebuie fãcut totul ca hotãrârile ºi ordinele – fie acestea cu caracter juridic. Trebuie acordatã o mare atenþie inventatorilor. Sindicatele trebuie sã fie ocupate cu alte probleme minore. 16. Trebuie þinut sub observaþie fiecare institut de cercetare ºi laborator. oficii ºi instituþii. astfel ca necesarul sã trebuiascã acoperit prin import. 19. Trebuie organizat ca numai acei conducãtori sã fie avansaþi care executã impecabil problemele cu care au fost însãrcinaþi ºi care nu le analizeazã depãºind cadrul activitãþii lor. Dacã nici aºa nu se ajunge la rezultatul scontat. 23. de stat. indiferent de tipul de armã. însã nici una dintre ele sã nu aibã drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepþie cazurile ce vizeazã industria minelor). Este permisã doar realizarea acelor invenþii care au aplicabilitate în industria minelor sau cele – 228 – . Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemã. Ele pot lucra doar la punerea în practicã a hotãrârilor ºi atât. sau administrative trebuie create asemenea condiþii. 15. În cazul fiecãrei acþiuni armate ºi cu ocazia tragerilor cantitatea muniþiei va fi controlatã permanent ºi cu seriozitate. ca aceºtia sã fie compromiºi în faþa angajaþilor.începutã colectivizarea.

trebuie organizatã vânzarea acesteia în strãinãtate pe valutã Vest. În uzine trebuie iniþiate diferite ºedinþe ºi conferinþe profesionale. Reconstrucþia obiectivelor industriale ºi construcþia celor noi se va face având în vedere ca materialele reziduale sã fie dirijate în depozitele de apã ce ar putea folosi drept rezerve de apã potabilã. Trebuie popularizate discuþiile cu muncitorii care se ocupã de probleme actuale legate de producþie. observaþiile ce au fost expuse. 30. 25. 29.care au indicaþiile noastre speciale. Toate datele ºi documentele privitoare la valoarea ºi descrierea amãnunþitã a invenþiei vor intra în posesia noastrã. În oraºele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuinþe spaþii excedentare. Preþul acestor mãrfuri sã fie mai mare decât preþul produselor similare ale întreprinderilor de stat. Întreprinderile proprietate personalã. Nu este permisã realizarea acelor invenþii care ar asigura creºterea producþiei de produse finite ºi. însã nu se admite nicidecum scãderea numericã a personalului ºi nici funcþionarea normalã a aparatului birocratic. paralel cu aceasta. 28. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbatã (mai puþin cele cuprinse în îndrumãrile N. Luãrile de poziþie ale conducerilor bãºtinaºe pot avea coloratura naþionalã sau istoricã. micii meseriaºi ºi micii industriaºi sã primeascã doar astfel de materii prime ºi utilaje inferioare ºi depãºite care sã împiedice producþia de calitate. Dacã o invenþie a devenit cunoscutã. 27. Nu se vor înlãtura cauzele fenomenelor în discuþie. – 552-46). respectiv autorii acestora. Este admisã critica activitãþii organelor administrative. 32. dar acestea nu pot duce la unitate naþionalã. pe motiv cã e prea costisitoare în þarã. Trebuie acordatã o mare atenþie ca nu cumva în oraºe sã existe reþele de apã nelegate la reþeaua principalã în cartierele în curs de reconstrucþie sau nou construite. Canalizãrile vechi neracordate ºi fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs. 31. scãderea producþiei ºi a extragerii de materii prime sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. 26. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea ºi descrierea invenþiei nu se publicã. 24. care ar putea folosi la adãpostirea pe o perioadã mai lungã a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente. Trebuie de avut o mare grijã de toate proiectele de fabricaþie în industria minierã. 33. respectiv în întreprinderile indicate în mod spe- – 229 – . respectiv cele care criticã trecutul ºi problemele locale.K. trebuie notate propunerile. Trebuie extinsã birocraþia statului în cel mai înalt grad în toate domeniile.

S.S. Din ºcolile elementare. – 230 – . 36. Pe plan local este interzisã apariþia unor opere despre acei bãºtinaºi care înainte de revoluþie ºi în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial au trãit la noi (în U. a logicii ºi geneticii. podurilor.R. îndeosebi nemþii) ºi care sã popularizeze lupta pentru socialism. 34.) sau au luptat alãturi de noi în timpul rãzboiului. dar totodatã ar stãrui asupra controlului activitãþii economice a conducerii oficiale. cântecelor. Trebuie acordatã o atenþie deosebitã bisericilor. Sã se analizeze diferenþele dintre materii. al educaþiei religioase. indiferent cât de îndepãrtate sau inaccesibile ar fi. Se va da o atenþie deosebitã construcþiei ºi reconstrucþiei drumurilor. dar mai ales din licee ºi facultãþi trebuie sã fie înlãturaþi profesorii de valoare care se bucurã de popularitate. Locurile lor trebuie sã fie ocupate de oameni numiþi de noi. E necesar sã fie puse sub observaþie tipografiile bisericeºti. monumentelor ce ne aparþin. ºi pe lupta poporului asuprit. conþinutul predicilor. Aceasta trebuie fãcutã în felul urmãtor: profanarea. A se împiedica aprovizionarea bunã a pieþei interne.cial. de specialitate. n. În munca de propagandã trebuie implicaþi ºi bãºtinaºii. 37. ca. dar ºi cel al ceremoniilor de înmormântare. folosindu-ne ura care existã împotriva acelor organizaþii. distrugerea cimitirelor. În ºcolile de specialitate trebuie introdusã specialitatea îngustã. imediat trebuie pornitã împotriva ei o campanie de acuzare a naþionalismului ºi ºovinismului. 39. 38. difuzarea unor manifeste din care sã rezulte ponegrirea naþiunii ºi culturii noastre ºi îndoiala faþã de înþelesul contractelor încheiate cu noi. pe efectul nefast al monarhiei. Se va insista pe lãcomia ºi rãutatea oricãrui rege. locul rezistenþei sau al concentrãrii forþelor reacþionare sã fie accesibil din toate pãrþile. sã fie redusã cantitatea de material documentar. Dacã se constituie o organizaþie care ar sprijini alianþa cu noi. a filozofiei generale. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut sã serveascã binele þãrii. iar la licee sã se opreascã predarea limbilor latinã ºi greacã veche.. în cazul în care este nevoie de o intervenþie armatã. Activitatea culturaleducativã trebuie astfel dirijatã ca sã rezulte o antipatie generalã împotriva acestora. Trebuie sã fie iniþiatã organizarea unor acþiuni cu caracter artistic sau sportiv care sã sãrbãtoreascã lupta bãºtinaºilor împotriva cotropitorilor (exclusiv ruºii. n. având un nivel de pregãtire slab sau mediocru. arhivele. a cãilor ºi reþelelor de legãturã. 35.

care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulþumirea angajaþilor. sã fie schimbaþi ºi înlocuiþi cu muncitori cu cea mai micã pregãtire profesionalã. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice. Trebuie împiedicatã cu orice preþ reabilitarea celor condamnaþi în procese politice. ministerelor. 41. nu va avea loc reluarea procesului. Trebuie ca la facultãþi sã ajungã cu prioritate sau în mod exclusiv. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publicã a acelor conducãtori numiþi de cãtre partid. “MAI BINE MORÞI. 45. 44. În cazuri drastice se recheamã din funcþie. Se va cãuta ca acei care lucreazã în diferite funcþii. Însã pânã astãzi nu a avut loc procesul crimelor înfãptuite de criminalii comuniºti. E o acþiune ce atrage atenþia maselor populare.40. trebuie puºi în funcþii de conducere ºi þinuþi în evidenþã drept cadre de rezervã pentru perioada schimbãrilor ulterioare. trebuie compromiºi prin campanie de denigrare. DECÂT ROBI LA SOVIETICI” Iohann Urwich Au trecut zece ani de când cãlãii fasciºti au fost judecaþi ºi pedepsiþi la Nurnberg ºi o lume întreagã ºi-a dat seama cine au fost ei. La sfârºit. aflând de crimele sãvârºite. cei ce provin din cele mai joase categorii sociale. cei care nu sunt interesaþi sã se perfecþioneze la nivel înalt. socialismului. industrializãrii. Trebuie ca reprezentanþii opoziþiei sã fie închiºi. trebuie lichidaþi prin aºa-numite “întâmplãri neprevãzute” sau închiºi sub acuzaþie de crimã de drept comun. Dacã nu cedeazã. 43. indiferent cât de mici. fiind numiþi în poziþii similare sau superioare. Dacã aceastã reabilitare devine inevitabilã. 42. respectiv autorii judecãþii greºite nu vor fi convocaþi. ci doar sã obþinã o diplomã. se admite doar cu condiþia ca acel caz sã fie considerat o greºealã judecãtoreascã. ci doar graþiat. condamnatul nu va fi judecat. Se aduc la cunoºtinþã publicului procesele acelor persoane cu poziþie de conducere (în primul rând din cadrul armatei. Se va încerca prin toate mijloacele racolarea acelor opoziþii care se bucurã de stima populaþiei bãºtinaºe. serviciilor importante. necalificaþi. Înainte ca ei sã se întipãreascã în conºtiinþa maselor. care vor fi þinute sub acuzaþia de “înaltã trãdare”. care au ucis zeci de milioane de fiinþe – 231 – . cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului.

cãci în vata dinãuntru se aflau câteva sute de foiþe de þigarã. mãrturii. nu mai sunt în viaþã. Nistrul trece ªi-n aerul Moldovei se umflã pieptu-i rece. rãmaºi pe pãmântul sovietic. – 232 – . greva din lagãrele sovietice din Vorkuta.Am sãrutat pãmântul României. sã scrie cãrþi despre cele petrecute în lagãrele din Imperiul Rãului. trecând Prutul la Ungheni. El a fost un neamþ. numit în lagãr “Ferry”. . când lagãrele de muncã forþatã din aceastã regiune au încetat lucrul în mine. întâi în limba românã. Cred ºi sunt sigur. a cãror cetãþeni erau acolo deþinuþi politici. împreunã cu alþii. Dar în 1956 mulþi dintre ei au fost eliberaþi datoritã Cancelarului German al RFG. iar unul dintre ei m-a întrebat: . la Moreni. am sãrutat pãmântul României. pe care erau notate toate datele care m-au ajutat sã scriu aceastã cronicã. dupã aceea am repetat acelaºi lucru ºi în limba rusã. Unul dintre aceºtia a fost Iohann Urwich. Unii au început sã zâmbeascã. În aceste clipe îmi veneau în minte versurile lui Vasile Alecsandri. în care se spune: Bãtrânul Dan ferice. Iohann Urwich s-a reîntors în România. alþii sã mã compãtimeascã. nãscut în România. dupã moartea cãlãului – Stalin. ºtergându-mi buºlatul murdar de praf. morþi sub ochii mei în lagãre. Conrad Adenauer. fiind apoi judecat din nou la 25 de ani de lagãr. am cãzut în genunchi ºi fãcându-mi cruce. Comitetul de grevã a fost format din deþinuþi. pentru cei vii ºi cei morþi. Mi-am ºters gura cu mâneca buºlatului ºi i-am rãspuns celui care ma întrebat. a luat parte la prima grevã generalã din URSS. care era comoara vieþii mele. cãpitan de plai”. cã majoritatea din membrii comisiei au avut impresia cã am înnebunit. cãrora le-am promis acest lucru. paralizând producþia cãrbunelui din URSS luni de zile.Ce faci acolo? Ridicându-mã în picioare. dar unii dintre ei au reuºit sã lase memorii. am pus bagajul jos. Iohann Urwich a fost în acel vestit comitet al grevei. Puþini au ºtiut ºi ºtiu astãzi despre aceastã grevã de la Vorkuta. reprezentanþi a tuturor þãrilor.omeneºti nevinovate… Astãzi mulþi din acei martiri care au supravieþuit holocaustului roºu. tocite pe bãncile ºcolii din “Dan. Greva a fost înãbuºitã de diviziile NKVD-ului cu vãrsãri de sânge. cu judecarea multora dintre deþinuþi pe un termen de 25 de ani de osândã. Fiind deþinut politic în URSS. se duce. În trilogia sa “Fãrã paºaport prin URSS” el scrie: Ajuns înaintea comisiei. La Iaºi ofiþerii sovietici l-au predat comisiei române. ca ºi comisia sovieticã la reîntoarcere sã aibã ce povesti. Mi-am îndeplinit jurãmântul dat faþã de camarazii de soartã. începutã la 22 iulie 1953.

PRIMSECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE Cu ocazia vizitei Dumneavoastrã oficiale în Republica Federalã Germania. aliniatul 11 ºi 14. Mã întreb cine sunt acei Ionescu. Atunci fraþi români. tirania ºi moartea lentã. România. în lagãrele sovietice numite Ferry. SCRISOARE DESCHISà DOMNULUI LEONID BREJNEV. ei care urlau ºi urlã ºi azi cã-ºi iubesc la nebunie neamul românesc? Alãtur aici scrisoarea lui Iohann Urwich cãtre Leonid Brejnev. dupã moartea lui Stalin s-a sperat la o comportare mai omeneascã. Oamenii nu mai puteau suporta cruzimea. numai pentru motivul cã au cerut respectarea drepturilor omului.ªi inima lui creºte. deportaþi ºi prizonieri de rãzboi. îmi permit sã Vã transmit un salut de bun venit din partea foºtilor deþinuþi politici. care a avut loc în IulieAugust 1953 în lagãrele de regim special din Vorkuta. de originã germanã. κi pleacã fruntea albã. Mã închin în faþa ºi memoria acestui om care a iubit atât de mult noua sa patrie. pentru rãscoala în grup contra statului la 25 de ani. care ºi-au bãtut ºi îºi bat joc de neamul sãu. Mã consider ºi astãzi responsabil faþã de deþinuþii ce au fost uciºi în lagãrele din Vorkuta de trupele NKVD-ului. membru în comitetul de cinci în conducerea grevei politice de mai sus. am fost condamnat la 18 septembrie 1953 de Tribunalul din Vorkuta în baza paragrafului 58. ei români neaoºi. care s-au reîntors în patrie dupã prizonieratul ºi lagãrele sovietice. Popescu ºi alþii ca ei. Cum. Din cartea lui Iohann Urwich “Fãrã paºaport prin URSS”. au ajuns din nou în închisorile ºi lagãrele comuniste din România. cetãþean al RFG-ului. cine suntem noi? Iohann Urwich a fost nevoit sã plece din România în RFG. ºi ochii plini de jale Cu drag privesc prin lacrimi podoaba þãrii sale. Mulþi din acei români. codul sovietic. Eu. Johann Urwich. Cuþitul ajunsese la os. pe care i-am reprezentat în prima grevã politicã din URSS. Sãrmanul îngenuncheazã pe iarba ce strãluce. aceastã – 233 – . smerit îºi face cruce ªi pentru totdeauna sãrutã ca pe-o moaºte Pãmântul ce tresare ºi care-l recunoaºte… M-am îndreptat spre camionul care mã va conduce spre o destinaþie necunoscutã. nãscut în România.

lagãrul a fost încercuit de douã divizii speciale. Pe cale paºnicã. cunoscãtori de Drept Internaþional. trupele NKVD de sub comanda ºi sub privirile procurorului general Rudenko trag direct în lagãr. am avut dreptate. declarând prima grevã politicã din istoria Uniunii Sovietice. Admiþând cã responsabilii Uniunii Sovietice nu cunoºteau stãrile din lagãrele de concentrare. Guvernul sovietic arunca pe de o parte vina pe Beria.speranþã a fost înºelatã amar. aduse din Uniune. pe de altã parte însã înãsprea condiþiile de viaþã în lagãre. cã noi. apoi pe data de 1 august. Autoritãþile Sovietice îºi aratã însã adevãrata faþã încã înainte de a ajunge comisia guvernamentalã de cercetãri. Ea avea ºi scopul de a arãta ºi popoarelor din afara cortinei de fier. al doilea descria numai zece cazuri de violenþã. În ziua de 23 iulie în lagãrul Nr. lagãrul Nr. E.2. Întâi.2 din mina Nr. procurorul general al Uniunii Sovietice.7 hotãrãºte sub presiune pe data de 31 iulie ieºirea din lagãr la lucru. Aceste memorii au fost înaintate comisiei de cãtre toate lagãrele de pe traseu. mina Nr. care treceau dintr-o zonã în alta în incinta lagãrului. Dupã tratativele duse cu procurorul general Rudenko. cei ce nu s-au încrezut în NKVD. împreunã cu circa 20 de experþi din NKVD. între dânºii chiar ºi foºti ofiþeri superiori sovietici. Majoritatea prizonierilor ne-au reproºat “capitularea”. susþinând cã soldaþii sovietici nu ar fi tras în oameni fãrã de apãrare.50. cãreia i se alãturã din orã în orã toate celelalte lagãre din regiunea polarã de Nord a Vorkutei. locþiitor al ministrului de Interne ºi membru supleant în CC pe Uniune. Oamenii din primele rânduri ºi-au – 234 – . având ca ajutor pe R. Memoriile au fost întocmite de un grup de 16 juriºti de diferite naþionalitãþi. prizonierii din Vorkuta s-au hotãrât sã le aducã la cunoºtinþã. conducerea grevei politice din lagãrul Nr.7 a bazinului carbonifer Vorkuta începe greva generalã. orele 9. Douã memorii sunt prezentate comisiei. Rudenko. Dar numai dupã 24 de ore s-a dovedit.12-14-16 un soldat sovietic împuºcã doi deþinuþi. conducerea grevei politice este arestatã. care este adevãrul. A. Voroºilov ºi secretarul Pegov. în oamenii ce aºteptau sã li se facã dreptate. tiranie ºi bestialitate din miile de cazuri din acele lagãre. În ziua de 26 iulie 1953 soseºte comisia de anchetã a Comitetului Central al Partidului ºi al Guvernului cu împuternicire semnatã de preºedintele Sovietului Suprem al Uniunii K. în calitate de reprezentant al Guvernului (fost acuzator sovietic în procesul de la Nurnberg). Conducerea comisiei o avea generalul de armatã Maslenikov. deportaþilor ºi prizonierilor de rãzboi. Primul conþinea cererile deþinuþilor politici. contra semnãturã. Sã nu se uite cã între timp.

Alexei ºi Ivan erau deja morþi. Domnule Brejnev. daþi un rãspuns prin radio. deschizând un foc intens.V. în care sunt acuzaþi oameni de crime petrecute în timpul rãzboiului. aici în Germania se mai judecã încã procese. ºi dacã au fost traºi la rãspundere ºi anume când ºi cum! Sper cã nu vã veþi spãla mâinile ca Pilat din Pont. Zugspitzstrasse 27. Lituanieni. etc.) I Pe platou între stânci erau trei: Alexei. Un rãspuns personal puteþi dispune sã-mi parvinã pe adresa: Rumanisch-deutsche Studiengruppe e.rupt cãmãºile. cei din lagãrul 2. Estonieni. Acolo sus au fost înconjuraþi pe acel podiº unde aºteptau elicopterul. soþi. ci au înecat totul în sânge. ªi în Uniunea Sovieticã s-au dezbãtut astfel de cazuri. sau prin presã. – Freundeskreis Bundesrepublic Deutsch. mina 7. Mai mult. De 28 de ani. nu se pot judeca pentru a afla adevãrul! la Nurnberg Germanii au fost acuzaþi de crime contra umanitãþii chiar de acuzatorul sovietic Rudenko. Iar la 1 august 1953 sub privirile aceluiaºi Rudenko au fost asasinaþi oameni nevinovaþi în lagãrele sovietice din Vorkuta. Au murit taþi. Numai Dumneavoastrã o puteþi face. domnule Brejnev. 1 mai. Dar nici Rudenko ºi nici ajutoarele sale nu s-au înduplecat. Cu procesul înscenat conducerii grevei politice din lagãrul Nr. Turcmeni. Evrei. care întârzia. 2. mina Nr. Unguri. dacã se ºtie (cãci trebuia sã ºtiu!) cine a fost tras la rãspundere pentru asasinatul din lagãrul 12-14-16 ºi lagãrul 29. 1973 Johann Urwich AFGANISTAN – LALEAUA NEAGRà (300 de sicrie din metal cu moldoveni au fost aduºi din Afganistan. Gloanþele ºuierau din toate pãrþile. Ivan ºi Petru. fraþi ºi copii. arãtându-ºi pieptul gol. Dumneavoastrã. Lupta a început pe neaºteptate. sau cã fac propagandã anticomunistã.land – D – 8011 Vaterstetten. Polonezi. Ruºi. culcaþi fãrã viaþã pe bolovanii – 235 – . puteþi însã da o declaraþie oficialã. rãspunderea întreagã cãzând pe noi. Vã mulþumesc anticipat. La sosirea mea în RFG mi s-a pus întrebarea dacã ºtiu cum. se va zice cã mint. câþi ºi în ce fel au fost asasinaþi oamenii la mina 29. Germani. 7 sunt oprite toate procesele în curs ºi înglobate în unul singur. arãtând cine sunt criminalii. Români. aºa cum duºmanii apãruserã fãrã sã fie vãzuþi. Ce pot sã spun? Dacã spun adevãrul. Ucraineni. Oare crimele din Vorkuta care nu au încã 20 de ani de vechime.

El înþelegea cã acei afganezi luptau pentru dreptul lor la viaþã. sã-i ducã în lagãrul lor. ca sã ajungã la ea. acest noian de sânge ºi suferinþe? El nu putea uita. acasã. totul devenise indiferent. ºi asta însemna moartea. Îmbrãcaþi în halate. trãgând din pistolul sãu automat. cum un soldat de al lor a împuºcat un afganez dupã ce prietenul sãu. el a vãzut mulþi bãieþi murind ºi începuse sã se îndoiascã de aceste vorbe. dar gloanþele erau pe sfârºite. lupta pentru eliberarea lui. dar în sufletul sãu mai trãia acea ultimã speranþã în acel elicopter. femei. contrar adevãrului. Soldaþii nu se puteau stãpâni. Petru vroia sã bea mãcar o înghiþiturã de apã. adus de vântul fierbinte. O orã întreagã mergea acest rãzboi în aceºti munþi sãlbatici. Erau mulþi. îi era jale ºi de ai sãi ºi de aceºti duºmani bãrboºi. la vreo câþiva metri. care cu puºti vechi din alte timpuri. sã-l chinuie… Se rãzbunau acum ca rãspuns acelor soldaþi care. strãini lui ºi cercul morþii se strângea tot mai mult. cruzi. Duºmanii se apropiau tiptil înaintând atenþi. straºnic. sângele lui. care nu trebuia nimãnui. Începea sã înþeleagã acel adevãr. pârjolind fãrã milã. care de mult trebuia sã fie aici. feþe ce doreau rãzbunare. Akim. pietroºi. Nu departe. vinovatul acestei tragedii. petrecut în aceºti munþi strãini. fire simplã de þãran. suriu. bãtrâni. Oamenii nu mai puteau fi stãpâniþi… Mâna dreaptã a lui Petru e rãnitã lângã umãr. dar vroiau sã-l prindã viu ºi el ºtia aceasta. în aceºti munþi stâncoºi. Poate ivirea imediatã a elicopterului. Încã acolo. Lui. Ei l-ar fi ucis deja. de vreo 14-15 ani. El alunga aceste gânduri. crunt. pentru pace… dar aici era un obiºnuit rãzboi. În aceste ultime minute el ºi-a adus aminte de zilele petrecute pe acest pãmânt strãin. dar ele reveneau din nou în mintea lui. Sânge pentru sânge! Oamenii deveniserã rãi la suflet. sã-ºi potoleascã setea. care mureau de gloanþele lor. El nu mai credea în salvarea sa. primele lupte. El se întreba mereu – Cui îi trebuia acest rãzboi. Numai Petru era încã viu. sãrind peste bolovanii ascuþiþi. cu câteva zile în urmã. ucigându-i pe toþi. sângeros. Petru vedea feþele lor înrãite. În timpul unui an întreg. dar fleaga lui era pustie. cu miºcãri de pisicã. fusese ucis. contrar voinþei sale. trebuia sã ieºi de dupã bolovani. li se spunea multe despre ajutorul frãþesc acordat acestui popor. duºmani. distruserã satul lor. Petru nu mai avea nici o nãdejde de a scãpa. se tãvãlea fleaga lui Alexei însã. Lângã corpul lui Akim stãtea un tinerel. idealuri minciunoase. cu turbane pe cap. Soarele era sus de tot. de care nimeni nu avea nevoie. copii. erau tot mai aproape de el. pentru libertatea neamului sãu anume aici. în luptã fusese ucis comandantul lor. curge sângele… Duºmanii se apropiau. Sângele vãrsat cere din nou sânge. Vroiau sã se rãzbune. vreo zece oameni înarmaþi care cu pistoale automate. – 236 – .însângeraþi cu corpul deja acoperit de praful mãrunt.

târându-se pe platou… Undeva sus. Acasã în frumosul sat înecat în verdeaþã. dar care ºtia cã aceºti munþi stâncoºi. el stãtea aºteptându-ºi verdictul. îndreptându-se undeva. sãlbatici. îi strivea mereu. cãci el înþelegea cã se întâmplase ceva straºnic. la care copilul nu rãspundea. vãzând din nou acei munþi. Nu prea înaltã. ieºind de dupã bolovani. cu o ultimã speranþã. aducând fricã ºi suferinþe oamenilor. îl întreba ceva. Ei s-au cunoscut pe malul Prutului. dar Petru luând o piatrã la strivit. trãindu-ºi zilele de azi pe mâine. ura. fata care-l aºtepta acolo. ochii arzând de urã ºi de dispreþ.Buzele lui strânse. goi. el nu ºtia altã limbã decât a lui. în halatul murdar. pe toþi. iubirea. conducerea fãrã cap. Ochii lui cãutau pe cerul albastru curat. la mii de kilometri de satul sãu. Un lichid suriu a ieºit din el. acolo unde râul întoarce spre Bãlãureºti. care murea neºtiind de ce ºi pentru ce. pe acest pãmânt pietros. care-ºi apãrau pãmântul lor. departe. dar totul zadarnic. miºcânduse când la dreapta. strãini lui. Ultimele împuºcãturi… Petru a aruncat pistolul. Privire lui s-a abãtut pe acest pãianjen. care încã nu ºtia ce-i viaþa. cerul albastru ºi acel soare fierbinte ºi nesuferit. sã încãlzeascã ºi sã râdã de toþi ºi de toate ce se petreceau acolo jos. el nu putea uita ochii copilului. în Basarabia. lacrimile curgeau din ochii lui. Soarele continua sã strãluceascã. dar continuau sã ucidã ºi sã moarã singuri. Cu mâinile întinse în jos. vroia sã trãiascã. înjurând straºnic. Acest tablou întipãrit în minte îl chinuia mereu pe Petru. “Iatã aºa ºi pe mine mã vor strivi peste o clipã…” În faþa ochilor a plutit Leana. – 237 – . Unde e ea acum? Ce face? Simte ea cã lui i-au rãmas ultimele clipe de viaþã? Petru ºi-a ridicat capul. El stãtea aºteptându-ºi sfârºitul. de mama sa. Una era Leana. Soldaþii luptau. În faþa ochilor sãi a apãrut un pãianjen. toate veneau din inima acestui copil. suri. în cerul albastru s-a auzit zgomotul unui motor. sunt ai lui ºi asta e þara sa. când la stânga. privirea rea de pe obrazul copilãresc. Acum el îºi aºtepta duºmanii care se apropiau încet de el. care dorea sã scape de soarta sa. cu pãrul lung ºi negru… I-a plãcut. teribil… Fiodor striga la el. înjurând totul ºi pe toþi: patria care-i trimetea sã moarã fãrã rost. subþiricã. acum trebuia sã moarã departe de pãmântul sãu.… El nu avea nimic împotriva acestor bãrboºi. El nu vroia sã moarã. Douã fete se scãldau în apele limpezi ºi curate ale Prutului. înºiraþi într-un lanþ fãrã sfârºit. albastru ca ºi la el acasã. Petru nu iubea pãianjenii. pe ºefii sãi care îºi agãþau medalii de tinichea.

Du-te Iacob ºi fã tot ce trebuie. unul în Moldova. pe care ºtiu cã o vei îndeplini cu cinste. .Petru a murit? Nu se poate. în tãcere. pãcat de el.A murit azi pe podiº. În Moldova… . s-au uitat la el lung. El a vãzut încã obrazul mamei sale cu ochii triºti. A murit ºi Petru Mocanu… . a tras de inel… întorcându-se cu faþa spre cer… II Sergentul Iacob Manu a fost chemat de comandantul unitãþii. . ªi adevãrat. . Pe aceste pãmânturi el lupta al doilea an împreunã cu ºeful unitãþii. vei pleca. a zâmbit sergentul. l-a întrebat el în sfârºit. a raportat sergentul. crezând cã ºeful glumeºte. . dimineaþa pleacã avionul.Sergent Manu. În mica cãsuþã fãcutã din bârne ºi scânduri.Au murit încã trei. . eu vorbesc serios. i-a zis ofiþerul. – 238 – . a continuat ºeful. dar nu dorea asta… ªtia cã pentru tot ce au fãcut ei pe acest pãmânt strãin nu poate fi iertare. Obosit. douã ore în urmã.Iacobe.Cine-i din Moldova? a întrebat Iacob neºtiind nimic de cele întâmplate. inspira tristeþe ºi dezamãgire. Au fost înconjuraþi de duºmani ºi Petru a fãcut sã explodeze grenada… Elicopterul a sosit prea târziu. Pe teritoriul regimentului aterizase deja elicopterul.Bine. Voi împlini orice ordin.. stãtea comandantul. aºteptând elicopterul. Ei se apropiau ca o haitã de lupi. sfârºitul unei vieþi strãine. plini de jale. De staturã mijlocie. acasã. Noi îþi vom da ºi o însãrcinare. a spus încet comandantul. Noi îi trimitem acasã pe cei cãzuþi la datorie.El putea sã se predea. ºi simþind lacrimi amare pe faþã.. uitându-se peste geam la lanþul munþilor suri. cu adânci brazde pe obraz. în strâmtoare. sã-ºi pãstreze viaþa. a strigat Iacob. puternic. El trebuia sã plece în concediu. simþind prada. neprietenoºi. Rãspunzând la salutul sergentului. sã uite de toate… . înnegrit ca mai toþi cei de la sud. bun soldat a fost.Nu-s împotrivã.. lângã o masã veche. aºa cum sângele vãrsat al acestui popor era prea mult ºi nimic nu-i putea plãti preþul. toþi la Moscova. acel care din cauza unei reparaþii întârziase sã vinã pe platou. cine nu ar fi dorit sã scape de aceste meleaguri ºi mãceluri mãcar pentru o sãptãmânã. s-a îmbrãcat repede. vrei sã pleci în concediu acasã pe o sãptãmânã.

Culcaþi pe o fâºie de cort însângeratã. i-au îmbrãcat în uniforme noi ºi i-au depus în sicriele de zinc. protest cãtre toþi ºi toate din jurul sãu. A doua zi “Laleaua Neagrã” (aºa numise soldaþii pe acel avion care-i ducea pe acei nenorociþi acasã. puternic. puternici.Sergentul Manu a ieºit abãtut – încã un pãmântean de-a lui a fost ucis… Sãrmanul Petru. Nimeni nu va mai vedea chipurile lor. tot ce au gãsit pe platou. III Mama Maria s-a sculat de dimineaþã ºi. ieºit deasupra vârfurilor copacilor pãdurii de la marginea satului. nu va ºti cum au murit ei… 17 vieþi omeneºti. În mintea lui se nãºtea aceeaºi întrebare care-i muncea pe toþi: cui îi trebuia acest rãzboi. nu-i va mai îmbrãþiºa. ei rãmânând aici ºi aºteptându-ºi soarta. Sã fie blestemat acest rãzboi! Sergentul s-a îndreptat spre locul unde îi pregãteau la drum pe cei uciºi. îl îneca. bãiat frumos. bucãþi din corp. de ce mor nevinovaþi aceºti tineri frumoºi. Iacob stãtea amãrât uitându-se la tot ce mai rãmãsese din prietenul sãu de ieri. care parcã se simþeau vinovaþi de cele întâmplate. tineri. învelit într-o pânzã de cort erau acele bucãþi care înainte se numeau Petru Mocanu. fiecare se deosebea prin frumuseþea sa ºi nimeni nu vroia sã creadã cã nu mai sunt. aducând jale. Pãsãrelele ciripeau vesel. pe pãmânt strãin? Cine-i vinovat? Se întreba el. urmãrit de privirile triste a foºtilor prieteni ºi soldaþi. erau culcaþi în aceste sicrie din zinc fãcute de o fabricã. ieºind pe scãrile prispei. acum nu mai e. sãrind pe crengile copacilor sãdiþi încã de tatãl lui Petru. În sufletul lui creºtea un val de furie. când totul chema la viaþã. În ultimul drum spre casã… Acolo erau deja câþiva soldaþi care se uitau la prietenii decedaþi. acel bãiat vesel ºi vioi. de atâta roadã – 239 – . care îºi îndeplinea planul fãrã a se gândi cã-ºi înmormânteazã fii sãi… Sergentul Manu cu încã trei soldaþi stãteau în mijlocul lor nedorind sã vorbeascã. 17 tinerei. Prietenii i-au spãlat. a fost întâmpinatã de soarele vesel ºi strãlucitor. Minunatã era aceastã duminicã. un picior. Mâini. împotriva acelei naturi sãlbatice din jur ºi chiar împotriva oamenilor. supãraþi ºi triºti. Corpurile lui Ivan ºi Alexei erau întregi. i se fãcuse rãu. Cireºul atât de iubit de Petru se rupea de atâta belºug. doliu. nu-i ajungea ochiul stâng. înalt. urã. Obrazul era complet distrus. morþi fãrã vinã. Ceva îi stãtea în gât. tristeþe ºi suferinþe fãrã sfârºit?). nu-i ajungea aer. s-a ridicat în aer. Soarta l-a pãzit mai mult de un an ºi iatã. Iacob ºi-a descheiat gulerul cãmeºii. mâna stângã ºi o bucatã din piciorul drept erau alãturi. Un pic mai departe.

sub acoperiº. ferindu-se de privirea ei. dar nu putea. ca un fier roºu. nopþi fãrã somn ºi aºteptãri. simþind bucuria întâlnirii. . Dar totul era deja pregãtit ºi fiert ºi prãjit. Rãzboiul. Lângã ea stãteau trei soldaþi. uitându-se în lãturi. Cred cã e în curte. Mama Maria. Mama Maria se uita întrebãtor la ei. s-a întors spre maºinã ºi a vãzut acel sicriu sur. se gândea ea. uitându-se în ochii lor cu teamã. Ea fugea spre casã parcã avea aripi. ªi atunci ceva a trecut prin inima ei. sã ai aºa fecior… cuminte.Mamã Maria. maºinã militarã. dar în curte nu era nimeni. totul era adevãrat. acoperitã cu foaia de cort. lipsa de multe… nopþi fãrã somn. Faþa mamei s-a luminat de bucurie ºi. Sergentul Iacob Manu a încercat sã-i spunã ceva. Da. Lângã casa ei era o maºinã mare. . acea telegramã cititã ºi rãscititã de atâtea ori. el ºtie locul. a sosit. .Da unde-i Petru? Bunã ziua! Iacob ºi cei doi soldaþi tãceau. Azi. în care el povestea atât de puþin… Mama Maria stãtea lângã altar ºi mulþumea lui Dumnezeu cã bãiatul ei vine acasã. sur. ºi eu încã n-am dovedit sã fac tot ce am dorit. Ce bine e sã trãieºti pe aceastã lume. dar nu mai târziu. – 240 – . doar în telegrama primitã era scris cã vine acasã în concediu…” Putea sã fie ºi azi ºi mâine… poate peste o sãptãmânã. lângã casa matale s-a oprit o maºinã. mâine trebuie sã vie. tot acolo. scoþând hârtia din buzunar o arãta la toþi. Lacrimi grele curgeau din ochii lui. îmbrãcaþi în uniforme noi ca de sãrbãtoare. cã Domnul i-a ascultat ruga ºi cã îl va vedea teafãr dupã un an întreg de suferinþe. se gândea mama Maria. tremurând. uitându-se în pãmânt. cred cã a venit Petru.Unde-i? A strigat ea. n-a venit? Nu se poate. Ea vãzuse puþinã fericire în viaþã. strecurându-se printre oameni. Iatã va veni Petru ºi se va bucura de atâtea cireºe… mã voi întoarce de la bisericã ºi voi face niºte aluat pentru niºte colþunaºi cu cireºe. “Unde-i el? Unde-i Petru? Ce. aºteptarea scrisorilor de acolo. frumos. Mai mult de un an nu lam vãzut. Ei tãceau. a ieºit din bisericã.nemaivãzutã de mulþi ani. ca ºi viaþa ei în viitor. foametea. cu fricã de ceva straºnic. din metal. pierderea bãrbatului pe un front necunoscut. Ca ºi mai înainte… Cu paºi repezi ea a trecut prin portiþã.A sosit. Un obraz prietenos a împins-o de la spate: .Petru? Nu se poate! Doar iatã telegrama ºi. cautã cheia de la casã. Ea s-a întors cãtre soldaþi: . cã tare îi plac lui Petru.

nu se poate. doarme acum în acest sicriu de zinc. . l-au aºezat sub nucul de aceeaºi vârstã cu Petru. cu capul chel. cum a murit el ca un erou. unii lãcrimau.Nu. Aºa sicriu nu venise niciodatã la ei în sat. îmbrãcat într-un costum sur. care l-au pomenit pe fostul soldat. l-a întrebat militarul de planton. mort pentru o þarã strãinã lui ºi pentru niºte idealuri minciunoase. de ce mã pedepseºti. niciodatã nu-l va mai vedea. Sergentul Manu a ridicat-o ca pe un copil. Sergentul Manu ºi soldaþii doreau sã plece mai repede de aici. Prin telefon. lângã o masã neagrã. Auzise prea multe de la oamenii din satul sãu despre aceste camere… . – 241 – . cu camere în dreapta ºi în stânga. aducându-ºi aminte de toate cele fãcute de el în rãstimpuri… Sã fi greºit cu ceva. stãruindu-se sã o liniºteascã.Mi s-a spus sã vin ºi sã sun pe acest telefon. Sicriul l-au dus în curte.Du-te în camera numãrul cinci! I-a spus el. Petru s-a ridicat pe cele trei trepte ºi a pãºit pe un coridor lung. se gândea el mereu? Poate am spus ce nu trebuia? Dar cine m-a vândut? A venit la ora douã fix. însã înþelegea numai una – cã el nu mai e în viaþã. lacrimile curgeau ºiroaie. care se întorceau acolo. pe strada lui Lenin. Pãºind pragul. gândind de ce el cheamã. a pus mâncare ºi vin pentru soldaþi. în marea clãdire a rãului. la ora douã… Ziua ºi noaptea Petru s-a frãmântat.Intrã. Mama Maria asculta povestirile despre fiul sãu. unde îi aºtepta acel rãzboi sângeros ºi gloanþele fierbinþi al unui popor strãin dornic de libertate. Doamne? Ce rãu am fãcut eu? ªi a cãzut în genunchi pe drumul prãfuit. dar el singur tremura de soarta ei. plângând în hohote. s-a auzit de acolo.” AUDIENÞA Petru a fost chemat la securitate. . dar mama Maria a scos o mãsuþã micã cu trei picioruºe din casã. Un val de praf a înghiþit maºina cu cei trei soldaþi. Pentru a doua zi. explodând grenada… Ea asculta. Ea asculta cuvintele lui Iacob. cum ºi ce s-a întâmplat. un om grãsan. S-a oprit în faþa camerei cinci ºi a bãtut la uºã. – . ºi l-a arãtat. Poporul strâns împrejur tãcea. mintea ei ºi se întreba: “De ce el? Pentru care pãmânt a murit fiul meu? Cui îi trebuie acest rãzboi? Ea i-a condus pe soldaþi la drum. Ofiþerul a învârtit telefonul ºi a vorbit cu cineva.De cine aveþi nevoie. El nu mai este! Acest gând pãtrundea în inima ei. parcã se temea sã nu-ºi murdãreascã mâinile. dar cuvintele nu mai ajungeau la ea. din aceastã curte plinã de lacrimi. ºi ea niciodatã. el a zãrit aºezat pe scaun. timid. Lacrimile i-au uºurat suferinþele.

Da. Dar. bursã.Eu îmi fac datoria. Du-ta eºti student la universitate. sã poþi învãþa mai departe. Unde mã va trimite rectoratul. tovarãºe Petru…? . rãspunse Petru. tovarãºe. portretul marelui revoluþionar Dzerjinski.Nu ºtiu. i-a rãspuns Griºcenko. sã fie profesor la o ºcoalã bunã ºi sã fie plãtit bine… .Eu sunt Griºcenko. fãrã nici un covor.Dar nu doreºti sã rãmâi în capitalã? Sã poþi trãi aici. Unde ai de gând sã lucrezi? . vezi… Noi am putea sã te ajutãm. Totul depinde de tine… . fãcând sã scârþâie scaunul.Eu învãþ bine. de lucru o sã mi se dea. ceva ce Petru nu înþelegea. care-l priveau pãtrunzãtor. i-a spus omul cu rãmãºiþe de pãr sur pe cap. rece. îmi voi face datoria. asta n-ar fi rãu. cu un singur portret pe perete. în centrul de culturã. dar simþea o primejdie… . în spatele civilului. îþi dã cãmin.Ei. a bufnit el. Aºa cã ai o datorie sfântã faþã de statul care te învaþã. . cu niºte ochi bulbucaþi. pãrinþii lucreazã în colhoz. albaºtri.ªi ce ai de gând sã faci mai departe.Ada. rãspunse Petru.Cine n-ar vrea sã lucreze într-un oraº atât de frumos. ai vrea sã rãmâi în capitalã? . se simþea ceva sinistru. totuºi. . la voi? Cum merge învãþãtura? . Petru se simþea timid în aceastã camerã cu pereþii goi. eºti caracterizat pozitiv. altfel nici nu te-am fi chemat aici sã stãm de vorbã… Avem încredere în dta. În camera goalã. sã fiu stimat de elevi ºi de oameni. a zis Petru.. dupã doi ani termini facultatea.ªi cum e pe acolo.Eu nu mã îndoiesc de asta. vreau sã devin un profesor bun. te ajutã sã devii om. . . Ce-ai zice de aceastã propunere? ªi omul în costum sur îºi întinse picioarele sub masã. În primul rând eºti comsomolist. Mai ales cã eºti istoric. ºi ºtii prea bine – 242 – .La istorie. . ºi despre dta se spune cã nu eºti bãiat rãu. a rãspuns Petru.La ce facultate? . ºtiu cã sunt oameni de treabã. . la aspiranturã… Eºti de la þarã. o sã mã trimitã undeva. totul e normal. dar nu depinde de mine. .Noi ºtim asta. învãþ.Ia loc.

.Nu ºtiu. terminã Griºcenko. Ce spui dta de asta? .Poate sunt ºi de ãºtia. întreabã Griºcenko. poeziile sunt chiar frumoase.Eu îmi voi face datoria pânã la capãt.Nu. de ce ar vrea sã-l ajute. . Iatã. oameni care doreau sã distrugã Uniunea noastrã… Noi trebuie sã-i ºtim. eu ce pot sã spun? Eu nu sunt printre ei. în ultima vreme avem unele informaþii cã la universitate se simte un curent de naþionalism românesc.. comploturi… Trebuie sã înþelegi. cãutând sã-l înþeleagã totuºi pe omul care stã în faþa lui ºi umblã de ici. aproape toþi comsomoliºti… . pot fi uºor influenþaþi. cum se poartã cu dta. – 243 – . Ei.. sunt încã tineri.Da. Oare puþini au fost în aceºti ani? Culaci. jucându-se cu creionul în mâini. Sunt bãieþi de treabã. sunt buni camarazi. oameni care s-au luptat cu noi cu armele în mâini. nu pot sã spun nimic. împotriva marii Rusii… ªi noi ar trebui sã ºtim cine sunt acei care tulburã pacea în þara noastrã… Poate ei nici nu-ºi dau seama de rãul care-l fac. oare e rãu cã tinerilor le place poezia sau cã citesc mai mult decât alþii? Întreabã Petru. mai cred cã se poate schimba ceva ºi întoarce la ce a fost. fãrã experienþã. nevoiaºi… Dta eºti ucrainean? Întreabã Griºcenko. Ei au trãit bine atunci. asta nu e rãu. sã nu-i lãsãm în pace. care simpatizeazã încã fostul regim burghez. cã dta ai putea sã ne ajuþi în lucrul nostru atât de greu ºi dificil.Cum stai cu prietenii. poate sunt conduºi de cineva. Dar cred. cã el parcã… nu are nevoie de nimic… dar ar vrea sã trãiascã mai bine… . ca poporul sã trãiascã liniºtit. nu pot sã mã plâng a rãspuns Petru. nu te obijduieºte nimeni. poate ºi azi lucreazã pentru el. dimpotrivã.câþi oameni s-au jertfit pentru ca noi sã trãim bine. urgii. Organele noastre totdeauna s-au bazat pe tineret… Iatã cã zi ºi noapte lucrãm.Asta încã nu înseamnã nimic. . cã aici au rãmas mulþi români. sã doarmã în pace. continuã Griºcenko. rãspunse Petru. îºi bãteau joc de cei sãraci. încotro bate. Dar ei citesc cãrþi scrise de naþionaliºti. Unii citesc aºa literaturã. eu înþeleg ºi vã admir. sã nu-ºi îndeplineascã jocurile sale. care erau întotdeauna împotriva noastrã. Cui îi trebuie necazuri. Coºbuc. mã stãrui sã-mi fac treburile mele. . spune Griºcenko. colo… El nu putea sã se dumireascã ce vrea el. chiar ºi Goga… Pe noi ne neliniºtesc aceste apariþii în mijlocul tineretului nostru studenþesc. citesc ºi reciteazã versuri din poeziile româneºti de ale lui Eminescu. sã-i ajutãm sã înþeleagã ce fac.Nu. .

ne luptãm pentru biruinþa socialismului în lume… Oare dta nu eºti de acord. Înveþi de toate. pe altul. am auzit. Avem posibilitãþi ºi nu-i uitãm pe acei care ne-au ajutat la greu. Asta o fac duºmanii noºtri. Petru nu rezistã. dupã familie. dta trebuie sã înþelegi. sã ne ajuþi… . Noi te vom ajuta cu aranjarea cu lucrul. .Bine. cã nu existã ideologie mai înaltã. niºte lozinci murdare… Ai auzit despre asta? Îl întreabã Griºcenko.O. aici sunt mulþi studenþi orãºeni. care au scris niºte lozinci cu vopsele pe pereþii universitãþii. . ei au alte posibilitãþi. . se gândea el. rãspunse Petru. Trebuie sã fii atent la tot ce se petrece în jurul dtale. e doar un serviciu provizoriu.Asta nu înseamnã cã dta o sã te ocupi toatã viaþa cu asta… Nu. construim viitorul acestei uriaºe þãri. relaþii între pãrinþi. ªi ei nu sunt mai deºtepþi decât dta. Uite s-a gãsit ºi o fatã. eu sunt moldovean! Rãspunde Petru. poate ei vor sã-i înroleze pe cei mai slabi de fire în rândurile lor.Nu. nu e nimic dificil. pe care noi dorim sã fie în toatã lumea? ªi Griºcenko îl fixeazã cu ochii sãi pãtrunzãtori. eºti bãiat de la þarã. comunistã. Numai sã vrei. De ce sora dtale e ucraineanã? Dar asta nu înseamnã nimic.Cum pot sã vã ajut? Eu nu mã pricep în lucrurile dvs. Noi avem nãdejde cã dta ne-ai putea ajuta foarte mult. Ce auzi..Vezi. Numai ca dta sã fii de acord. . se uitã la ghetele sale. dar ce trebuie sã fac? întreabã stingherit Petru. ochi de ºarpe viclean. dar pe toþi nu-i poþi bãga la dubã… Noi trebuie sã ºtim cine este cel – 244 – . ºi dtale nu þi-au plãcut aceste lucruri.. . dar în suflet mergea o luptã între cinste ºi ideea de a vinde pe cineva… Trebuie sã scap de aceastã belea. chiar ºi cu avansarea în serviciu. Noi nu cerem mult de la dta. Unul ca dta nu prea ai ºanse în viitor. dar se descurcã mai uºor decât cel venit din sat. ce vorbesc prietenii. chiar ºi cei necunoscuþi… Între ei sunt ºi duºmani de-ai noºtri. ei îºi pot croi drumul mai uºor în viaþã.Vezi. cunoscuþii. Noi am dori ca dta sã ne ajuþi în lucrul nostru atât de greu. E situaþia destul de încordatã la Universitate. . care s-au cam scofâlcit… El a înþeles acum ce vrea Griºcenko. Oare puþine cazuri au fost? Noi trebuie sã fim atenþi.Eu credeam cã eºti ucrainean. Nimeni nu se naºte învãþat. ªi ei sunt… se mai gãsesc… Fiindcã nu poate fi totul bine în nici o þarã… ei se folosesc de asta… E uºor sã-l arestezi pe unul. chiar am vãzut pereþii vopsiþi din nou peste acele lozinci. una sau douã.Da. mai dreaptã decât a noastrã. . îºi pleacã ochii.

O. e din acei culaci. Întâi. eu n-am nevoie de nimic.principal care lucreazã. nu-i nimic straºnic! Totul se face pentru patrie. de foºtii burghezi.ªi ce ar trebui sã fac? .Stai! Am uitat sã-þi spun! Totul rãmâne între noi. Unii sunt ºi ei comsomoliºti… Ce gândesc ei. Petru se ridicã ºi se îndreaptã spre uºã. nu vorbi cu nimeni despre… E treaba ta ºi a mea! . Oare nu vrei sã trãieºti bine. Noi nu te forþãm.Bine. El cu familia au fost deportaþi. sã fie fericiþi. … Peste cinci zile.Bineînþeles. Acolo la voi sunt niºte bãieþi: Ungureanu. înclinã capul Petru. Uite telefonul meu… Îmi suni ºi eu te primesc… fãrã rând… Hai. noroc! Poþi sã te duci! Dã sã-þi iscãlesc permisul. unul Moroºanu. la universitate învaþã un student. cu cine prietenesc… un fleac… ce mai vorbã.Iatã.Aºa puþin! . . El tulbura liniºtea ºi minþile studenþilor. . copii. . trebuie sã-i cunoºti mai bine. Bâtcã. l-am dat afarã. rãspunde agitat Petru. acum nu mai e acolo. rãspunse Petru. Nu te îngriji. asta-i – 245 – .Nu ºtiu. cam aºa… Vii la noi odatã în cinci zile. ªi dacã nu comsomolul cu bãieþii lui. tulburã minþile ºi îºi gãseºte ajutoare din acei slabi cu duhul… ªi mulþi se molipsesc din aceste cãrþi scrise de români. Þurcanu… Dabija… îi cunoºti? . . venea în fiecare zi la monumentul lui ªtefan cel Mare ºi punea flori… E un naþionalist român. care au fost duºi în Siberia… Iatã de ce avem noi nevoie de ajutori. cum se comportã. nu cine ºtie ce. Ba mai mult.O. cine-i nemulþumit de noi. foºtii boieri… Uite. cã nu putem totul rezolva singuri. de regimul sovietic. care nu doresc ca oamenii sã trãiascã bine. Noi o sã te ajutãm sã fii om. ce citesc. trebuie sã asculþi ce vorbesc tovarãºii. ce citesc ei.Nu. Petru e din nou aici. sã ai o familie bunã. noi trebuie sã ne izbãvim de aceºti oameni. o viaþã pe care tu o meriþi. noi ºtim mai bine de ce are nevoie un bãiat tânãr ºi… apoi fiecare om care lucreazã… trebuie recompensat. îmi dai telefonul… Noi o sã ne îngrijim de ceva bani pentru tine… .O sã încerc! Numai o datã! . o sã pot eu? E cam împotriva firii mele. ce vorbesc… Poþi sã iei de la ei literaturã… româneascã… Iatã. nu… Gândeºte-te. Uite ce trebuie de fãcut.Lasã. mi se pare Mihai. atunci cine ne-ar ajuta? . E datoria ta! Vino peste cinci zile la mine. . pentru viitorul luminos în aceastã lume de capitaliºti.

vãzând cum unitãþile germane – 246 – . însã. nu mai mulþi. Aºa lui Petru i-a crescut burta. amândoi erau mulþumiþi. unde îºi fãcea serviciul. numai la asta se gândea. Sovieticii stãteau prin aceste locuri cu frontul mai mult de douã luni ºi reuºirã sã mobilizeze deja mulþi din tinerii moldoveni. cu pierderi mari. frumoasã. deoarece îi repartizau în diferite plutoane câte unul-doi. Pe cei bãnuiþi de simpatie faþã de duºmanii þãrii nu avea rost sã-i þii acasã lângã tine. sã-i împiedice pe ruºi sã treacã Prutul. Rãzboiul. avea o nevastã iubitoare ºi gospodinã… Îºi fãcea treaba ºi el… ºi Griºcenko. când sergentul Primakov îl lãsase sã-ºi facã datoria pânã dimineaþã la punctul indicat. paznici pentru ai apãra viaþa ºi sãnãtatea… SÂNGELE APà NU SE FACE (În amintirea acelor eroi care nu au dorit sã lupte împotriva neamului sãu românesc). care pânã acum scãpaserã de urgia rãzboiului. Trupele germane ºi române dupã o înaintare aprigã. De fiecare datã când nu se gândea la ai sãi. Lucra. de armã nu avea nevoie. În aceste douã luni de când fusese luat de acasã în armata sovieticã. Toþi ar fi vrut ca acest mãcel sã se sfârºeascã aici. în deal.. Dorinþa sa arzãtoare era sã ajungã acolo. Ion ºi-a pãrãsit postul dupã miezul nopþii. alþii au scãpat teferi. Sã nu zicã ruºii cã a furat-o. un pistol – mitralierã. Iatã cã se întorsese de unde pornise – la pãmântul strãbun. la graniþa asta nenorocitã care ani la rând a despãrþit neamul. profesorii prieteneau.treaba noastrã. elevii îl stimau. strãlucitoare pe bolta cerului nemãrginit. strângându-i puternic mâna. El nu a mai putut ieºi din acel cerc vicios în care l-a aruncat soarta. la Prut. Dar aceastã nãdejde slãbea zi cu zi... dar au ajuns departe de baºtinã. dupã care se vedeau fraþii sãi. sus. Unde se ducea el. cu vitezã. Unii au suferit mult de pe urma lui. Petru nu a putut ieºi din aceastã mocirlã. a venit mâine ºi aºa… mulþi ani la rând aducând informaþiile cerute… Anii treceau. continua. Noaptea era cu lunã plinã. O ultimã speranþã mai rãmânea – sã reziste atacurilor sovietice. are o secretarã frumoasã ºi bãrbaþi tineri. l-a condus pânã la uºã. îl durea inima. acum se retrãgeau mereu. Nu aveau mare încredere ruºii în moldoveni. el a rãmas la lucru în capitalã. La revedere! ªi Griºcenko a ieºit de dupã birou ºi. era bine privit în liceu. ºi-o lãsase acolo. A venit azi.. Arma. e ºef de birou ºi cap de familie. a fost aranjat la un liceu bun. la malul Prutului.

Oºtenilor li se fãgãduise multe – numai sã reziste. cu o cãsuþã ridicatã pe o coastã de deal.. dovedise pânã la rãzboi sã-ºi înjghebe o gospodãrie frumoasã.. mi-a rãmas doar o þârã”. însã soldaþii ºi ofiþerii nu mai credeau în nimic. Pânã la þintã. Chiar dacã mai aveau un pod totuna n-ar fi de ajuns... în sfârºit”. Se strecura printre tufari. Se zorea de ziuã. Tatãl sãu... în aer plutea miros de iarbã crudã. fiecare piatrã.. fiecare bulgãre. obrazul rotund pârjolit de soarele fierbinte întotdeauna era ras la timp. îºi eliberase deja pãmântul þãrii sale ºi acum încerca sã urmãreascã duºmanul pânã în bârlogul sãu ºi sã-l distrugã cu totul. locul care sã-l ascundã de ochiul duºman. la marginea satului. pipãind cu picioarele cãrãruºa. în sfârºit. Ocolea drumurile. la câþiva metri. Se ºi vedea – ca o patã neagrã pe câmpul verde-verde. undeva lângã Harkov.... Liniºtea adâncã a nopþii – o liniºte ca de mormânt. îi apãsa umerii ºi inima...... era Prutul. râul pe care el îl trecuse înot de zeci de ori încolo ºi încoace. mai rãmânea cale de vre-un kilometru. Armata sovieticã – dimpotrivã. Apoi au sosit „eliberatorii”. Ion se îndrepta spre Prut.. Erau doi copii la pãrinþi. Tata era un om înalt.. Era sfârºit de primãvarã. Nu mai trãia. Nemþii mai plãteau ceva bani pentru ce luau. Vestea despre nenorocire o primirã toamna. sã se rãzbune pentru cele suferite. Trecuse de acum peste douã drumuri ce duceau în satele vecine – drumuri de þarã. ba.. pânã la Prutul visat. Din sat pânã la râu erau vreo cinci kilometri.tot mai des dau înapoi. drepþi ca niºte dungi negre ce þi se înãlþau spre bolta cerului. ascultându-ºi inima care-i bãtea tot mai tare ºi mai tare. Înainta cu bãgare de seamã. într-o toamnã bogatã. Simþea ºiroaiele de sudoare cum i se preling pe sub tunicã. temându-se sã nu dea ochii cu vreo santinelã sovieticã. Gheorghe.. Mergea încet. Dinspre râu adia rãcoritoare prospeþimea zilei noi. se gândea el. Podul ºi beciul erau deja pline.. oprindu-se la fiecare zgomot auzit. Murise sfârtecat de fierul duºmãnos al unei bombe.. unde trebuia sã ajungã. lãsând poziþii dupã poziþii. Deseori se ducea cu prietenii sãi de joacã la Prut sã se scalde. „E chiar aproape. se bucura el.. purta mustãþi. Luau totul cu sila.. Doamne! Armata trebuia hrãnitã. „Am ajuns.. mai ales când putea sã se rupã de grijile gospodãriei. mai împuºcau – 247 – . Pânã la râu erau vreo cinci kilometri.. Roada era deja strânsã. unde cizmele se înfundau adânc în colb. Mai rãmâneau o sutã cincizeci de metri pânã la pãdurice... dar ruºii. ºi pãduricea de pe malul apei.. Dupã pãdurice. cu umeri largi. Fusese luat la rãzboiul crâncen ºi se prãpãdise pe pãmânt strãin. Iar pãduricea era tot mai aproape – se vedeau deja copacii de la margine.

luptã contra lor. . Sãlbatic norod.Nu sunt spion! rãspunse Ion. aici. pe pãmântul lui strãmoºesc – nu dorea sã-l înþeleagã? . care þi-a eliberat pãmântul.. Eºti împotriva poporului tãu. probabil.Nu sunt spion! Eu sunt român ºi n-am vrut sã lupt împotriva fraþilor mei.. la post. Ce rost avea sã spunã adevãrul. fãcând spume la gurã. Un tremur de chin ºi de fricã îi strãbãtu corpul. te-a hrãnit.Stai! Nu miºca! Aruncã armele! Mâinile sus! au strigat umbrele. înþelegând cã totul este pierdut ºi..Nu ºtiu...Care fraþi? Românii?? Ei nu-s fraþii tãi. Uite. . – 248 – . când de dupã copaci.. . Eu þi-o spun asta. alþii nu fug! De ce? ... nu se putea liniºti cãpitanul. de malul speranþei. care este cu noi ºi ne stimeazã. Stãtea cu mâinile ridicate... Acum.ºi porcul ºi cãþelul. ... O deznãdejde amarã l-a cuprins pe loc. Eºti spion? Spune. iar tu?... V-am spus: sunt român. .. cum o numiþi voi aici? Cine eºti? Spion român? Trãdãtor? .. Din nas porni sã-i curgã sânge..Taci din gurã! ªi un pumn greu se abãtu vârtos în capul lui Ion. Înainte îl aºteptau vremuri grele.. eu cãpitanul Rudakov. cu ochii vineþi de bãtãi ºi nu mai scotea nici un cuvânt. Cãpitanul ºi-a ºters pumnul cu batista. .. Nu doresc sã fiu în armata roºie ºi sã lupt împotriva fraþilor mei. rãspunse Ion. În casa lui badea Vasile. niciodatã ... . un bãrbat mic de staturã. Arma am lãsat-o acolo.Vorbeºte! striga cãpitanul Rudakov. pe un scaun fãrã speteazã ºedea cu mâinile legate Ion Neagu.De ce ai vrut sã treci Prutul? Ai vrut sã fugi de armata sovieticã... Ion stãtea cu mâinile legate..Nu se tem! Pur ºi simplu ei sunt împotriva fasciºtilor..Spion. . unde se stabilise cãpitanul Rudakov... niciodatã – visul sãu nu se va împlini. Basarabia ta. se gândea el.Arme nu am! ªi Ion a ridicat mâinile... .. au apãrut trei umbre. dacã strãinul acesta. nu mai mult.Ei tot români sunt! îndrãzni Ion.. sã ajungã la ai sãi. o rudã de-a lui Ion. îmbrãcat în uniformã de enkavedist. Fraþii voºtri noi suntem! urlã cãpitanul trântind cu pumnul în masã... Mai rãmãseserã vreo zece paºi. atât de aproape de râu. venit încoace... se tem.. sã treacã Prutul. iatã ce eºti! ªi dezertor eºti! Armata noastrã te-a îmbrãcat. cel care încercase noaptea trecutã sã rãzbatã.

.. Pe Ion îl ºtiau aici aproape toþi. se zãreau capetele oamenilor.. Cãci cãni nu erau ºi nici rãbdare. E tânãr încã.. pornirã pe drumul din sat.. grâu. Urmã o pauzã. De dupã garduri... Într-o odaie.. la moarte! Þinut în picioare. Vrei....strâmbându-se. în plinã zi. Aºa ceva n-au mai vãzut oamenii. Acum.. Un cãpitan ºi doi gradaþi mai mici. Beau pânã când nu ºtiau ce-i cu dânºii. trebuie sã dai pentru armatã: pâine. pentru dezertare în timp de rãzboi ºi intenþia de a trece în tabãra duºmanului.. Ascultã ºi nu poate înþelege. dar ce o sã zicã mama lui. Mai mult femei ºi copii. nu s-a purtat rãu cu nimeni. de ce este condamnat la moarte. Iar vinul curgea.. în casa unde se afla tribunalul militar. se mai întâmpla aºa ceva. înconjurat de doi militari cu armele în mâini. ameninþã.. Acolo.. logodnica lui.. de douã luni. iar pe noi nu vreþi? Sunteþi duºmanii poporului! O sã vã arãtãm noi vouã! La Sibir cu voi”! ªi oamenii. Toþi în uniforme.. La tribunal! La tribunalul militar cu el.. se bãgau singuri în beci ºi se îmbãtau pânã cãdeau jos.Cetãþeanul Ion Neagu. Iatã cã au ajuns ºi pe Ion l-au împins înãuntru.. clãtinându-se.. la o masã cu o faþã de masã roºie. Îmbrâncit de santinelã. Odatã cu întoarcerea frontului ºi venirea sovieticilor viaþa oamenilor sa încãrcat de griji. Ion stã ºi nu aude. pentru nemþi..Îl duceþi la tribunalul militar. Unii ocheau în butoaie ºi puneau gura la gãurile unde þâºnea vinul. . se prãpãdea. pãzeºte-l!” Deºi nimeni încã nu ºtia de ce a fost arestat Ion ºi de ce este dus cu mâinile legate. oamenii se uitau la el. apoi cãpitanul se ridicã ºi citi verdictul. din ogrãzi. Sã intre în vorbã cu dânsul se temeau. la ultima casã pe deal! Ion s-a sculat. Înjurã. dupã moartea – 249 – . stãteau trei. În sat îl aºteaptã Maria. Deschise uºa ºi în prag apãru santinela. pânã acum coceau pentru soldaþii români. înconjurat de soldaþi... este condamnat. în baza hotãrârii tribunalului militar.. Dacã nu le duceai. înfricoºaþi.. aduceau totul: ºi de mâncat ºi de bãut. nu a luat arma strãinã cu el... Citesc hârtiile în fugã. Þipã: „I-aþi hrãnit pe duºmani.a revoluþiei. spuneau bãtrânii. Era amiazã. útia nu plãtesc nimic. Numai în timpul „slobodiei” .. ce vinã are el? Cã na ucis pe nimeni. n-au timp. Vrea sã trãiascã. nu vrei.. Fusese luat în armatã nu demult... de ce acum vor sã-l omoare? Cu ce drept? Ion nu vroia sã moarã. lapte ºi vin. care. Atunci. lumea îºi fãcea cruce: „Doamne. .. unul în stânga. carne. Aceia mãcar plãteau.. ouã. pentru tot ce luau. iar altul în dreapta.

. la fraþii sãi.. nici urmã de nouraº pe el. Cei patru însoþitori nu-l grãbeau. un rus tânãr cu o buclã gãlbuie de pãr. nu ºtiau încã mirosul sângelui. am ºi ac. Soldaþii fumau privind cum Ion s-a lãsat jos pe pãmântul pietros. Ion pãºea încet. unde se aflau acum. încã nu fusese pe front.. domnea o liniºte adâncã. Ion a rãmas sub zid. I-au dat zece ani. Convoiul o ia spre pietrãrie – o scobiturã mare în dealul din care oamenii scoteau pentru ei. deprins cu de – 250 – .. în pãdurice”. Ceilalþi fumau. Acum. ieºitã de sub chipiu. Uzbecul se apãra. L-au scos din casa aceea ºi i-au ordonat sã meargã în jos. aproape fãrã sã-ºi dea seama ce se întâmplã cu el. cãutând parcã sã-ºi prelungeascã firul vieþii.. cumva. Pomii.. apoi pe cea stângã. dintr-o unitate a NKVD-ului. punând grijuliu cizmele mai la o parte. „Cred cã i-am agãþat undeva ieri noaptea.tatãlui. Ion i-a arãtat mâinile legate. pentru nevoile gospodãriei. Lângã pietrãrie sau oprit sub un zid fãcut din bolovani de pe când aceste locuri erau stãpânite de un evreu pripãºit pe aici. Doamne fereºte.. cã se uitã oamenii la el? Drumul prin sat s-a sfârºit. la români. Apoi s-a ridicat în picioare. ºi-a scos cãmaºa militarã. porunci sergentul. pe drumul ce ducea spre pietrãrie. Ion.. având aºa însãrcinare. Sergentul s-a apropiat ºi cu baioneta a tãiat frânghia. Dezertorul era tânãr ºi doritor de viaþã ca ºi ei.Scoate cãmaºa! a strigat sergentul. curat ca lacrima.Terminaþi fumatul. dar fãrã armã. ..Scoate cizmele! a strigat din nou sergentul. „Îi cârpesc eu. a încercat sã treacã dincolo. lui Ion. atâta nãdejde ºi sprijin a pus în el? Acum câteva zile mai fusese judecat unul. Da. încet. îl petreceau întrebându-l parcã: . în tranºee.. încã nu dovedise sã omoare. soldaþii s-au îndepãrtat la câþiva paºi. pentru ºleah. . Dar câte un bâzâit de viespe ºi cadenþa paºilor tulburau tãcerea. se gândi el. trãgând cu pistolul în cei ce-l urmãreau. puºcãrie. Ion n-a fãcut aºa ceva.Îþi place viaþa? ªtii oare ce te aºteaptã? În câmp. Cei care îl însoþise erau tineri ca ºi el. El era din cadrele vechi. Soarele strãlucea pe cer. cum ºi-a scos mai întâi cizma dreaptã. unii încã în floare. ceva în inima ºi mintea lor se împotrivea acestui act pe care trebuiau sã-l sãvârºeascã.. a lãsat ºi arma. Cerul era albastru. Cu mâinile legate.. . am ºi aþã”. un uzbec. îi este parcã ruºine. piatrã de construcþie. Ion a vãzut numai acum cã la genunchiul drept i s-a rupt pantalonii. scãpând spre chindii.

În sufletul lui licãrea totuºi ultima speranþã cã poate nu-l vor împuºca. sã execute ordinul sergentului Primakov. . Stati. întreg ºi nevãtãmat. ecoul lor rãspândindu-se peste vãi ºi dealuri. La ochi! Tinerii soldaþi ºi-au îndreptat þevile spre Ion...Mãgarilor! rãcni sergentul. bãtrânã ºi bolnavã. ajungând pânã în sat. care nu mai ºtiu sau poate au uitat din ce neam se trag. Cum o sã trãiascã ei. Voronin. ne mint cã români nu mai sunt pe acest pãmânt. Corpul lui Ion zãcea fãrã suflare pe pãmântul pietros. cã poate îl vor ierta. se gândea el ºi lacrimi i-au apãrut în ochi.. Ovidiu Vasilescu Astãzi. nu ºtiþi sã trageþi? Deºi înþelese care era pricina – cã nimeni dintre cei patru ostaºi nu dorea sã-ºi ia asupra sa pãcatul. cu mâinile lãsate în jos. iar sângele-i gâlgâia vioi din rãnile proaspete. Ion stãtea drept. cât puteau cuprinde ochii sãi. Gândurile i se îndreptau spre casã. sfinþilor! Foc! Ion s-a uitat pentru ultima oarã la cerul curat. L-a fulgerat un gând: „Poate nu vor sã mã împuºte.toate.” . nu bãtuse pe nimeni.. albastru.” Desculþi cum era.. stãtea ºi aºtepta ca soldaþii sã-ºi termine þigãrile ºi sã-ºi facã lucrul lor. care atât de mult nu doreau sã-ºi ia pãcatul pe suflet. o jale mare i-a cuprins sufletul. Ceva i s-a oprit în gât ºi o durere.. obielele le pusese cu grijã în cizme. unii. straºnic pãcat. Ce.La ochi! Cã de altfel vã împuºc pe voi. a cãzut strãpuns de patru gloanþe trase de patru tineri. Împuºcãturile au rãsunat puternic de jur împrejur. aºteptându-ºi sfârºitul. Tarlev. Senic ºi alþii. . Fiecare dorea ºi credea cã va împuºca vecinul. cicã vreo 2000 au rãmas. cã poate în ultima clipã va sosi un curier neaºteptat ºi va striga: „Staþi! Este ordin sã nu trageþi! E iertat! De ce sã-l împuºte? Pentru care pãcate? Nu fãcuse rãu. vor doar sã mã sperie. Zadarnicã faptã. nici o putere nu e în stare sã stingã dorul de frate.Pregãtiþi-vã! a ordonat sergentul. fãrã nimic pe el.. sãrmanii. spre mãmuca lui. Sângele apã nu se face! UNDE SUNT ROMÂNII NOªTRI? Haimanalele au mai multã demnitate decât legiuitorii pe care i-au cumpãrat.Foc! a strigat sergentul. – 251 – . dorul de Patrie. . nu prãdase. Ion stãtea drept ca ºi mai înainte.. Stepaniuc. Îmbrãþiºând cu ultima privire totul. rãmasã cu fratele mai mic în gospodãria pustiitã de „postavca sovieticã”... fiindcã nimeni ºi nimic în lume.

o curatã demagogie ºi cârmuitorii noºtri îºi bat joc mai departe de neamul nostru românesc ºi fac totul spre al distruge. . Foºtii guvernanþi au fost împotrivã ca noi sã ne înscriem români. m-am adresat la poliþie.. mãrunt. Toþi aceºtia uitã sã vorbeascã despre ordinele secrete. . Toate se fac pe ascuns. fãrã demnitate ºi conºtiinþã naþionalã.Bine. dar dtale nu þi-e totuna? a zâmbit cãpitanul. un cãpitan subþirel.Aºteptaþi. În nici un caz. .5 milioane. I-am arãtat documentele mele: . Aceste cozi de topor sunt bine plãtite. Este un aºa ordin ca nici un moldovean sã nu fie înscris cã e de naþionalitate românã. . stau la posturi înalte. domnule. deportãri. Am fost trecut în computer ca moldovean ºi nu român. Cei ce sunt împotriva acestor reguli secrete au neplãceri. . domnule Voronin.Oare dta ºtii mai bine decât mine cine sunt eu? am ripostat. li se face mizerie. aruncaþi în lagãre ºi puºcãrii ºi. sã trec Prutul blestemat. moldovenii. cu un preþ mai ieftin. Iatã ce s-a întâmplat cu mine. Fraþii români ne-au ajutat sã ne facem paºapoarte aici.Ce-i domnule? M-a întrebat. uite documentele mele ºi vreau sã mã înscrieþi în computer aºa cum e scris în documentele mele. A plecat la ºeful secþiei la etajul doi.Nu.. a zis fata ridicându-se de pe scaun. Mai mult de un milion au fost alungaþi de la baºtinã. mi-a rãspuns.Bine. sunteþi moldovean. unde îºi iese din piele sã distrugã neamul nostru românesc. bineînþeles. nu mi-e totuna. cã noi. Dorind ºi eu sã am paºaport moldovenesc internaþional ca sã ajung mãcar în România. sã fiu oaie sau caprã. O fatã blondã m-a înregistrat la computer.Nu se poate. o sã vii pe urmã la mine ºi o sã vorbim. dºoarã.Alþii mint oamenii. în Moldova. de la slavi ne tragem. împuºcaþi. e nãscocitã demult de oameni strãini neamului nostru. care nu se dau publicitãþii. Ce sã mai vorbim de – 252 – . Peste vreo cinci minute a apãrut ºeful. dupã documentele noastre ºi ale pãrinþilor noºtri. la secþia de paºapoarte. . mia zis cãpitanul. Toatã fantasmagoria nu e inventatã azi. . Unde sunt cele peste trei milioane? Înainte de rãzboi erau 3. un român moldovean din oraºul Bãlþi. fãrã verticalitate. Am înþeles cã toatã democraþia noastrã e o minciunã gogonatã. Stepaniuc ºi Tarlev aþi gãsit numai 2000 de români în R. azi trãind la Chiºinãu. prin strãmutãri. refugiaþi peste Prut în România ºi în alte þãri. eºti moldovean.Eu sunt român. pentru cei slabi de minte. Am acest drept. .Eu sunt român. Iatã de ce. Moldova.

trecutul.quartetul Voronin. stimaþi de alþii. împreunã cu cozile de topor. ºi a exterminat milioane de oameni nevinovaþi de diferite naþionalitãþi. împotriva mãsurilor de asuprire. pentru pãmântul strãmoºesc. care ne distrug azi neamul nostru. în loc sã reîntoarcã Sudul ºi Nordul Basarabiei cu cetãþile lui ªtefan cel Mare. Politica þaristã ºi a regimului totalitar comunist. ºi-au bãtut joc de românii basarabeni ºi bucovineni furându-le limba. istoria. Toate „eliberãrile” înfãptuite de ei au fost de fapt înrobirea multor popoare sub jugul sovietic. Moldovenii – 253 – . de dezmembrare ºi rusificare a neamului nostru românesc din Basarabia. tot ce a fost viu în sufletele lor cândva. cu conºtiinþa mutilatã. patrioþi care au luptat împotriva ruºilor. cu Dunãrea ºi Munþii Carpaþi. Noi nu avem dreptul sã-i uitãm. Din primele zile poporul român din Basarabia a luptat eroic împotriva conducerii comuniste. dreptate. continuã. Genocidul înfãptuit de ei pe pãmântul românesc nu va putea fi ºters din istorie cu toate stãruinþele lor de a ascunde adevãrul. Ocupanþii sovietici au adus mari prejudicii poporului român din Basarabia ºi Regat. religia. totuºi. martirii noºtri. necunoscute niciodatã mai înainte. o luptã pentru adevãr. cu iubirea frãþeascã dintre popoare. Poporul nostru român din Basarabia ºi Bucovina a cunoscut ºi îndurat teroarea sovieticã cu jertfe imense. care a adus mari nenorociri multor popoare. Ei au fost mulþi. neînþeleºi de unii. cu minciunile de „eliberare” a popoarelor din sclavia capitalistã. Ei au minþit o lume întreagã cu ideile ºi propaganda de pace. azi trecuþi sub valurile uitãrii. dãruiesc pãmântul nostru Ucrainei. Stepaniuc ºi Ostapciuc. Ocupanþii sovietici. demnitate. au ieºit la ivealã din primele zile de ocupaþie sovieticã a Basarabiei ºi Bucovinei în anii 1940 ºi 1944. una din minciunile veacului 20. Afirmaþiile de eliberare a moldovenilor din Basarabia. Sovieticii propagau minciuna cã poporul moldav a cunoscut bucuria „eliberãrii” adusã pe baionetele Armatei Roºii pe aceste plaiuri. Puþini dintre ei mai trãiesc azi. demnitatea. Azi urmaºa ei continuã vechea politicã de 200 de ani de urã ºi intrigi. Tarlev. În timpul ocupaþiei sovietice au fost oameni care nu s-au închinat. LUPTA BASARABENILOR ROMÂNI ÎMPOTRIVA OCUPAÞIEI SOVIETICE Au trecut mulþi ani de când s-a distrus imperiul sovietic. cu tristele ºi dureroasele amintiri despre viaþa lor distrusã. au stat ca brazii în faþa primejdiei Imperiului rus. onoarea. Din primele zile de ocupaþie s-au gãsit oameni cu suflet mare. ei sunt eroii. cu averea ºi viaþa pierdutã sau trãitã zadarnic.

Teodor Cojocaru. pentru dreptate ºi adevãr. scriind istoria „fericirii noastre” în timpul ocupaþiei sovietice. avea secþii ºi ramificaþii în multe sate ºi în instituþiile de învãþãmânt din Soroca. Petru Brumã. Ei au fost mulþi: Vasile Bãleanu – învãþãtor. Teodor Colesnic. Nicolae Flocosu – student. Alexei Brighidin. Pavel Biciuc. Tânãra generaþie ºtie prea puþin sau aproape nimic din cele petrecute în Basarabia comunistã.directorul ºcolii din Racovãþ. teroarea.. Mai mult. Ei au fost acei care au iubit Basarabia româneascã. Au fost depistaþi de NKVD . barbarilor de la rãsãrit. rechiziþiile forþate de produse alimentare. S-au format organizaþii ºi grupe de rezistenþã de luptã antisovieticã. Teodor Maxim.. alþii. distrugerea culturii.. Ei nu s-au dezis de patria lor România. Condrat Ursachi – student. Vasile Volcanov. Vasile Cvasniuc. Nichita Brumã. o istorie duºmanã neamului nostru.. pentru binele poporului au fost numiþi „bandiþi”. deportãrile în masã fãrã vinã. Toate acele crime sãvârºite de ocupanþi – ocupaþia. Dar ei au fost eroii neamului nostru ºi nu avem dreptul sã-i uitãm. s-au gãsit cozi de topor – istorici din neamul nostru. Parfenie Cvasniuc. s-au ridicat împotriva asupritorilor strãini. Ilie Zãbulicã – învãþãtor. Teodor Guzun – învãþãtor. Vasile Cibotaru – învãþãtor. Alexei Manea – student. deformarea conºtiinþei naþionale. Anton Damaºcan – învãþãtor.. Organizaþia Naþionalã din Basarabia „Arcaºii lui ªtefan” a fost una din cele ce s-au ridicat împotriva ocupaþiei comuniste. Mihail Ursachi – student. care pentru un blid de linte au falsificat adevãrul ºi au minþit un neam întreg. Serghei Severin ºi. Nicolae Cvasniuc.au cunoscut din primele zile arestãrile oamenilor nevinovaþi. condusã de Vasile Bãtrânac ºi Pimen Dãmãºcanu. Puþin s-a scris despre toate aceste nenorociri prin care a trecut neamul nostru. Nicolae Prãjinã . pentru izgonirea ocupanþilor. Ele au fost multe ºi rãsãreau ca ciupercile în timpul regimului comunist. puºcãrii ºi lagãre pentru vina de a fi român. trimiteri în deportãri. a patrimoniului naþional. Totul a fost ascuns cu mare grijã de conducãtorii sovietici pentru a nu trezi nemulþumirea ºi rezistenþa populaþiei faþã de politica duºmanã comunistã. Asociaþia bine organizatã activa pe pãmânturile judeþului Soroca.140 de persoane. Victor Solovei – învãþãtor. Altã organizaþie antisovieticã de orientare unionistã au înfiinþat în – 254 – . Iacob Racovschi. Acei eroi care luptau mereu pentru idealul naþional. Alexandru Cvasniuc. Ion Ianiºev. înrolarea în armata roºie pentru lupta împotriva fraþilor din þarã ºi altele au ridicat eroi din neamul nostru la o luptã pe viaþã ºi moarte. Petru Dolganiuc. foametea organizatã din anii 1946-47.

Au participat: G. P. Guþu. A. T. B. I. º. Bivol. Chifã.. Bulmaga. T. „Sabia dreptãþii” a fost descoperitã în 1947 de NKVD-ul sovietic. Zeci de familii din sate l-au susþinut. Oþel. Bobeicã ºi alþii. N. Majoritatea acestor patrioþi au fost judecaþi pe articole politice ca „duºmani ai poporului sovietic ºi trãdare de patrie” la termene de 25 de ani. Ganea. neºtiind unii de alþii. explozibil. S. Gh. au desfãºurat o activitate intensã pentru pregãtirea unei insurecþii armate împotriva puterii sovietice în Moldova.. I. Spinei. Partidul Libertãþii fondat de Nicolae ºi Ion Istrati. Un þãran din Mândreºti. Goncearencu. a înfiinþat un grup de patrioþi din þãrani care 7 ani au luptat împotriva sovieticilor. Bobeicã. O. Leahu. Proºca. Burlacu. Victor Andreev. a. Filimon Bodiu.. Aveau multe arme. T. Pãscãluþã. Boris. C. hranã ºi alte ajutoare. Guþu. „Armata Neagrã ” s-a creat în 1949 dupã deportarea din 6 iulie 1949. C. A. N.toþi învãþãtori. a. peste tot se formau grupuri mici de 3-5 oameni. În afarã de aceste organizaþii cu mulþi membri. Kapusta. A. Morãrescu. Doneþ ºi alþii. . La ea au aderat: V. I. Roºca. A. Iosifie. Iurie Sevacov. Andranovici. elevi ai ªcolii pedagogice din Bãlþi. Rotaru. E. Alexandru Roznovan º. O. St. Dorogan. Cruc. M. P. T. D. puþini la 10 ani. Volontir. Borisov Kovaliov. le-au dat adãpost. care luptau împotriva sovietelor. Vasile Gavriliþã. Koval. Filimon Bodiu a fost susþinut de masele largi ale populaþiei. S. Petru Lungu. Untu. Borcan ºi alþii – 50 de membri. C. N. M. Sâli ºi alþii. Postol. I. A fost fondatã de Ion Moraru. Unii au fost împuºcaþi. TRÃIASCà ROMÂNIA MARE Copii cu suflete curate. I. Bucilã. învãþãtoarea Ecaterina Vidraºcu. Bogatu. Grosu.1944 studenþii or. Grigorie Genunchi. Coºcodan. Burlacu. Condrat. Ciocâlan. V. Þurcanu. Novac. Cântaþi cântarea biruinþei Arcaºi de-ai lui ªtefan cel Mare! – 255 – . Nicolae Balaban. „Uniunea Democraticã a Libertãþii” a fost o organizaþie condusã de ruºi: A. Pleºca. Gh. Miliutin. Au aderat la ea: V. Chiºinãu: V. Sãnduþã. Bodiu. Cernotanschi.. Calistru. L. naþionaliºti-români. În grupul lui au fost: Olimpiada Bodiu. Cuprinºi de sfântã-nfiorare. A.

Cãci lanþurile seculare Sunt rupte ºi din cer se-aude: Trãiascã România Mare! Pãtruns de mãreþia vremii din Bucovina pân-la mare jurãm cã vom lupta cu toþii. dr. pentru pãmântul strãmoºesc. nici trãdat idealurile sale – Patria! Unul din ei a stat în detenþie în lagãrele sovietice – 25 de ani! El a fost patriotul Ion Coºcodan! Slavã lui! O patrioatã româncã din Basarabia. Arcaºi de-ai lui ªtefan cel Mare! Acest imn a fost compus de Vasile Bãtrânac. Fiecare român care iubeºte Basarabia trebuie sã ºtie de aceºti martiri care ºi-au jertfit viaþa pentru neamul românesc. dar ei n-au preþuit bunãtatea. care doreau distrugerea neamului nostru românesc ºi au luptat contra lor pentru Patrie. pãmântul nostru românesc de zeci de veacuri. Viaþa lor a fost distrusã. Zdrobind armatele barbare. ocupaþia sovieticã a trecut ca un vis rãu. dar ei nu ºi-au schimbat. Basarabenii români ºi-au arãtat patriotismul lor în lupta cu ocupanþii sovietici cu preþul vieþii lor. pentru restabilirea României Mari.Eroilor ce se jertfirã. Elena Posticã. Românii basarabeni au fost români ºi români au rãmas! Slavã lor! BARBARII SOVIETICI Peste pãmântul Basarabiei. Nu au avut dreptate. cinstea ºi prietenia româneascã. Ei au înþeles cine sunt barbarii de la rãsãrit. unii români îi numeau pe basarabeni bolºevici. care a adus multe lacrimi. pentru adevãr ºi dreptate. suferinþe. înainte de rãzboi. Trãiascã România Mare! Tresar în cripte voievozii. Totul s-a – 256 – . Bolºevici au fost unii pe care românii basarabeni i-au primit pe pãmântul Basarabiei. în istorie. de neuitat. a scris în memoria lor o carte „Rezistenþa antisovieticã în Basarabia 1944–1950”. Slavã tuturor acestor eroi martiri ai neamului nostru românesc din Basarabia. nevoi ºi tragedii neamului nostru. Cândva. Prinos le-aduceþi prin cântare.

dobândind o victorie uºoarã a idealurilor sale de cucerire a lumii întregi. ridicând monumente de slavã în cinstea eroilor sãi cãzuþi pentru înfrângerea fascismului. în 1940. Noii stãpâni ne-au înrobit. acuzându-i pe nemþi cã ei au început acel groaznic mãcel. datoritã ajutorului anglo-american. demnitatea ºi conºtiinþa naþionalã. în Basarabia ºi Bucovina. este rezultatul ideologiei ºi propagandei minciunoase a ocupaþiei sovietice. când doi cãlãi ai omenirii. religia. Dupã rãzboi conducerea sovieticã ºi-a onorat cimitirele sale pe diferite meleaguri. ascunse de ochii lumii de frica noilor conducãtori. Fiecare ºi-a întãrâtat neamul sãu împotriva altora. buneii noºtri au fost ºterºi din istoria acestui pãmânt. conducerea sovieticã a minþit popoarele. iar þara rãului sã intervinã la sfârºit. Stalin pierzând vreo 100. a cãrui popor sa luptat dârz pentru libertatea sa. au fost nevoiþi sã lupte mai departe pânã în fundurile Rusiei. au rãscroit harta Europei. Stalin ºi Hitler au încheiat Tratatul de neagresiune Ribbentrop-Molotov. care a costat viaþa a 50 de milioane de vieþi omeneºti nevinovate. ca sã se distrugã între ei într-un rãzboi greu. începând un rãzboi nedrept cu scopul de a stãpâni lumea întreagã. departe de baºtina lor. Cel mai mare rãu. Dupã rãzboi. care a ieºit la ivealã dupã mulþi ani de la sfârºitul rãzboiului. Toatã viaþa. Însã în acelaºi timp s-a stãruit sã distrugã orice cimitire cu morminte nemþeºti ºi româneºti. Mulþi români au cãzut pe câmpurile de luptã. la noi acasã. Rãzboiul l-a început Uniunea Sovieticã în Finlanda.000 de ostaºi. conducerea sovieticã s-a îngrijit de mormintele soldaþilor sãi cãzuþi la datorie. aducând nenorociri altor popoare. sângeros. datinile. care au luptat pentru dezrobirea Basarabiei ºi Bucovinei de sub jugul sovietic. îngrijindu-se de ele. Stalin ºi ai sãi. care mai apasã ºi astãzi asupra conºtiinþei noastre.început atunci. Dar rãzboiul s-a terminat cu biruinþa armatei sovietice care. Mulþi din ostaºii cãzuþi din diferite þãri au fost înmormântaþi pe pãmânturi strãine. Hitler ºi Stalin. dând lovitura de graþie capitalismului. furându-ne limba. În acest rãzboi au luat parte ºi soldaþii români. au fost distruse toate mormintele celor cãzuþi pentru eliberarea pãmântului nostru strãmoºesc de cãtre ostaºii români. ºtergându-le de pe faþa pãmântului. rãmânând numai în sufletul ºi inima rudelor apropiate. Fiind forþaþi de Hitler. totuºi. cu protocolul adiþional secret. Aºa. care l-au ridicat pe Hitler sã se rãzbune împotriva altor popoare. a ajuns pânã la Berlin. Vina cea mai mare o poartã. istoria. tot ce ne-a fost mai scump în viaþã. care a implementat în minþile noilor generaþii naþionale cã – 257 – . au fost daþi uitãrii. amintiri plãpânde. Pãrinþii.

minciuna ºi ideologia stalinistã. veºnica pomenire celor cãzuþi pentru Þara româneascã ºi poporul român! UN MARE ADEVÃR ASCUNS DE POPORUL SOVIETIC Mareºalul Jukov: Dacã Uniunea Sovieticã nu ar fi primit ajutoarele aliaþilor (americane. promovatã datoritã forþei sale militare. care doreau sã stãpâneascã lumea. geografia neamului nostru ºtiu adevãrul. crezând cã uitarea se va aºterne în memoria lor. implicaþi în rãzboi din vina a doi cãlãi.284 50. Dar niciodatã nu ºi-au recunoscut vina sa pentru profanarea mormintelor strãine. distrugerea cimitirelor strãine. Poloniei ºi a altor þãri. Va veni vremea ºi chiar a venit când noile generaþii vor fi alãturi de acele morminte pãstrate sau la gropile comune peste care au trecut tractoarele sovietice. franceze). luptând împotriva neamului sãu. ale acelor oameni nevinovaþi. Stude-Baker… “Willis” automobile Vapoare 595 fregate Submarine – – – – 427. de azi.501 28 105 – 258 – . engleze. Slavã veteranilor de rãzboi ai armatei române. care cunosc trecutul. etnia sa ºi continuã sã-ºi urmeze viaþa.am fost “eliberaþi” de fascism. adevãrul ºi minciuna. copiii vor replica cã bãtrânii ºi-au trãit viaþa ºi nu înþeleg schimbãrile ºi progresul. Între bãtrâni ºi tineri se vor ivi încã aceleaºi probleme. internaþionaliste. Stalin ºi Hitler. ºi cele viitoare. propovãduind neadevãrul. istoria. Acei aiuriþi ºi condamnaþi sã ducã mai departe greutatea pãcatului pe umerii lor. Ford. “ªiroca. Toatã politica expansionistã sovieticã a fost ziditã pe provocaþii ºi minciuni. care învaþã în limba românã. istoria. de boierimea româneascã ºi cã armata sovieticã a vãrsat sânge pentru “eliberarea” noastrã de neamul nostru românesc. controverse ºi contraste. Pãrinþii se vor plânge pe copiii lor. Sovieticii se indignau de fiecare datã când era profanat vreun mormânt al militarului sovietic pe pãmântul Germaniei. Au fost inoculaþi de mici copii cu ideile comuniste. strana moia rodnaia”. care nu-ºi cunosc originea. E greu sã-i convingi sã ajungã la adevãr. ºoviniste ale partidului comunist. vor muri cu aceleaºi cuvinte strãine pe buzele lor. ea nu ar fi câºtigat rãzboiul… Ajutoarele primite 1941-1945 Automobile (Doodge. Aceste idei absurde dãinuie ºi astãzi în minþile multor rãtãciþi dintre noi. mereu ameninþãtoare pentru alte popoare. Numai generaþiile tinere.

Vapoare minere – 77 Vânãtoare de submarine ºi mine – 140 Spãrgãtoare de gheaþã –3 Vapoare torpiloare – 203 Transportoare blindate (de tracþiune ºi autotractoare) – 13. radiolocatoare.000 tone Tunuri antiaeriene – 8218 buc. fabrici de pâine.2410. bronz – 24513 tone Alamã. B-25-861 – 2679 Aparate telefon – 423. Staþii de radio.000. beriliu.008 tone Oþel (ºi foi blindate) – 2.700. opticã pentru arme precise. carne de porc.906 tone Pãcurã – 2. total – 9681 Bombardiere A-20-2771. Cauciuc – 81. corturi militare.317.694 tone Piele – 50413 tone Ghete militare – 15.041 Agregate pentru montaj a ºinelor de cale feratã – 8089 Locomotive – 1981 Vagoane – 11.900 perechi Avioane de vânãtoare (aerocobra .000 buc. ºocoladã. bronz foi – 24513 tone Sârmã cupru izolatã – 181. king cobra . conserve) – 3. bucãtãrii – 259 – .000 tone Autoºine – 3. Bombe proiectile – 473. Tunuri antitanc – 5815 buc.820.4592.541.107 Cositor.303 Motociclete – 35.616 tone Marganeþ minereu – 350.000 buc.000 tone Alimente (unt. Tractoare pentru artilerie – 8701 buc. mine de mare.010.000 tone Postav lânã – 69.155 Dinamitã – 136. corturi sanitare. aluminiu – 166699 tone Aluminiu-bucãþi – 624 tone Aluminiu foi – 56387 tone Bronz. alamã – 34795 tone Sârmã alamã. torpede. kobalt.

strunguri pentru presuri ºi fierãrie. Djohar Dudaev. Dar n-a fost sã fie aºa. s-au împotrivit. soldatã cu multe jertfe de ambele pãrþi. buldozere. a început miºcarea de eliberare naþionalã. pe timpul lui Eliþân. generalul Gracev. sã aibã o adevãratã democraþie. a dorit sã devinã independentã. fabrici-rafinãrii de benzinã. dar cecenii. Dupã mulþi ani de lupte ªamil a fost nevoit sã încheie pace. instrumente de chirurgie. ciment. neputând rezista armatei þariste. buni vânãtori ºi bãrbaþi viteji. Mor copiii Rusiei. fãrã a avea vreo vinã.. care a folosit toate mijloacele pentru a-ºi pãstra poziþia sa dominantã. Generalul aviator Djohar Dudaev. Întorcându-se în Cecenia. dupã moartea lui Stalin. – 260 – . majoritatea republicilor au dorit sã fie libere. Dar nu toate au reuºit sã se desprindã de Rusia. Dar fosta conducere sovieticã nu s-a împãcat cu dorinþa lor. conduºi de prinþul ªamil. În timpul cel deal doilea rãzboi mondial cecenii au încercat din nou sã devinã independenþi. ºi multe altele în cantitãþi considerabile. sã fie condusã de ceceni ºi nu de oameni strãini neamului sãu. sârmã ghimpatã. paraºute. din cauza unor ambiþii ºovine ai conducerii ruseºti. PÃCATELE RUSIEI Astãzi Rusia plãteºte tributul pentru pãcatele sale. Mai mult. þevi de oþel. Zeci de ani au durat luptele în Caucaz pentru cucerirea Ceceniei ºi ale altor popoare. s-a exprimat: “Mie îmi ajung douã batalioane de soldaþi sã fac regulã în Cecenia”. Cecenia. oameni de munþi. Când s-a dezmembrat Uniunea Sovieticã.. poduri peste râuri. un popor care ºtie preþul libertãþii. cecenii s-au reântors la baºtinã. de ieri ºi de azi. a dorit sã-ºi elibereze republica de sub jugul Moscovei. Trebuie sã spunem cã ºi în timpul þarului Cecenia a luptat pentru independenþa sa. plase de mascare. mitraliere. trãind în Þãrile Baltice. Numai în 1955-56. Mor oameni nevinovaþi din Rusia ºi din Cecenia. Aceastã obidã a rãmas în sufletele lor. educat de ideologia sovieticã. luptând pe pãmânturile Ceceniei. comandantul armatei ruse. S-a început un rãzboi sângeros care dureazã ºi azi. Armamentul rãmas pe pãmântul Ceceniei (vreo 300 de avioane) a fost distruse într-un bombardament executat de ruºi. acþiune ce s-a terminat cu o masivã deportare. o viaþã bunã ºi fiecare sã se foloseascã de bogãþiile sale.de câmp. Dudaev dorea ca Cecenia sã fie þarã liberã. ºine de cale feratã. În 1917 armata roºie a înfrânt din nou miºcarea de eliberare a cecenilor ºi Cecenia a mers pe drumul socialismului. becuri electrice. ªeful Rusiei n-a dorit sã stea de vorbã cu fostul general de aviaþie.

cãci toatã Europa ºtie istoria cuceririi cu forþa timp de aproape douã secole a Caucazului. care au continuat lupta poporului cecen. sunt pârloagã. dar asta este o minciunã.Generalul Dudaev a fost ucis într-o operaþie specialã a spionilor ruºi. CÂND A FOST BINE CU RUªII? Azi mulþi oameni se întorc cu gândurile la vremurile trecute ºi spun: . În timpul comunismului a jefuit România de bogãþiile ei. Dar au rãmas alþi conducãtori. – 261 – . o meteahnã moºtenitã de la primul lor þar Petru Întâi. Stalin a mai ocupat ºi Herþa. dorind s-o lichideze ca stat ºi naþiune. lipsurile. Timp de aproape douã veacuri Rusia a dus o politicã expansivã faþã de România. a luat pãmânturi care niciodatã nu au fost ruseºti. începi sã înþelegi cã mulþi au uitat poate chinurile. a provocat rãzboaie în Europa pentru interese ºovine. Dar s-o luãm de la început. Azi Rusia plãteºte pãcatele cu sângele oamenilor sãi. Aºa e fãcut omul. Tot prin provocãri ºi minciuni fosta Uniune Sovieticã a rãpit pãmântul Basarabiei ºi Bucovinei. Ea niciodatã nu ºi-a jelit poporul. Rusia. care ºi înainte a promovat o politicã teroristã. civilizat ca Japonia ºi Germania. statul ar fi putut crea pentru poporul sãu o viaþã bunã. Vãrsãrile de sânge nevinovat n-au încetat. având atâtea bogãþii naturale ce se pierd zadarnic. Rusia însã continuã aceeaºi politicã agresivã împotriva altor popoare mici ºi mari din jurul ei ºi nici în veacul XXI nu doreºte sã-ºi condamne atrocitãþile ºi nedreptãþile comise ºi sã devinã un stat de drept. În Georgia. stãruindu-se s-o ducã la mizerie ºi sãrãcie. nedreptãþile. pentru idei hegemoniste acaparând pãmânturi strãine pe când milioane de hectare de pãmânt ale ei nu sunt lucrate. Conducerea Rusiei nu vrea sã înþeleagã cã orice popor are dreptul la libertate ºi independenþã. Acest lucru s-a întâmplat ºi în alte republici. în Letonia. în Moldova. o boalã. El îºi aduce aminte de anii trecuþi când a fost bine. dar uitã zecile de ani de lipsuri ºi chinuri. a Bosforului ºi Dardanelelor. În majoritatea fostelor republici unionale Rusia plãteºte pentru pãcatele sale cu viaþa cetãþenilor sãi ºi strãini. stându-i ca un os de peºte în gât în calea ocupãrii Balcanilor. o continuã ºi azi. Ideea de cucerire a universului este o idee fixã. stând la cozile de la magazine dupã alimentele necesare vieþii de toate zilele. Dacã în Rusia ar fi fost un pic de democraþie ºi o altã mentalitate politicã. Putin a declarat cã Cecenia este pãmânt rusesc.A fost bine cu ruºii! Dar când începi sã-þi aduci aminte de anii trecuþi ºi sã analizezi acele vremuri. nopþile nedormite.

În 1945 s-a terminat aceastã tragedie a popoarelor. nevoiþi sã-ºi cumpere ceva îmbrãcãminte. Bãtrânii care mai trãiesc azi nu au uitat cum au venit sovieticii în Basarabia. special organizatã. Viaþa a început pentru poporul nostru cu arestãri. Fiecare se stãruia sã scape cu viaþã. cu mare experienþã în viaþã. stofe de proastã calitate. În anii 1946-1947 ne-au adus o foamete artificialã sovieticã. sã rãmânem mai puþini pe acest pãmânt. arme). avere. aducând pe meleagurile noastre o nouã viaþã “fericitã”. a gospodarilor. de ocupaþie a cotropitorilor. cum plângeau copiii ºi þipau mamele voastre? În 1948 a fost o roadã bunã ºi oamenii rãmaºi în viaþã ºi-au mai revenit. oameni cuminþi. Patru ani grei de lipsuri. Oare aceasta nu e durerea noastrã. la Moscova. Anul 1940-41 a rãmas în amintirea oamenilor ca un an de groazã. cumpãrând tot ºi de toate ce le cãdeau în mâini: produsele alimentare. S-au început deportãrile în masã a þãranilor. Mulþi au fugit din Basarabia lãsând totul. S-a ivit cãrãmida sovieticã. La aºa ceva nu s-a aºteptat nimeni. de unde vine tot rãul. pãmânt. de cârnaþ. dispãruse. a neamului nostru? A venit ºi anul 1949. Din primele zile sovieticii au dat nãvalã prin magazinele fost româneºti (þinute majoritatea de evrei). Oare aþi uitat cum luau “postavca” zbirii sovietici. începutã tot cu mâinile Moscovei. de acea sãrãcie adusã de ei pe un pãmânt care avea de toate. deportãri ale oamenilor consideraþi gospodari. Basarabia a fost împãrþitã de ruºi acolo. grea. anul calvarului ºi marilor nelegiuiri sovietice. de nelegiuiri ºi nedreptãþi. dar ei ne minþeau. materiale. Circa 1 mil. dupã care oamenii fãceau cozi mari la magazin. gospodãrie… Magazinele erau pustii. dinainte de revoluþie. în – 262 – . Atunci toþi se mirau de sãrãcia lor (nu vorbesc de tancuri. ca sã omoare un sfert de milion de basarabeni. Pâinea cea albã de douã kilograme. cleioasã.În 1940 Uniunea Sovieticã a ocupat Basarabia. de basarabeni s-au refugiat în þarã de frica ruºilor de pe pãmântul strãmoºesc. fãrã gust. a credincioºilor. de lapte… nu era o problemã. Sã faci rost de scrumbie. Populaþia Basarabiei se mira. Anul 1940 a fost un an de groazã pentru moldovenii noºtri. a tuturor ce însemnau fruntea poporului nostru. frumoasã ºi gustoasã. casã. spunând cã la ei în þara sovietelor sunt de toate. de parcã le-ar fi vãzut pentru prima oarã în viaþã. de groazã ºi fricã. care îºi aduceau aminte de ruºii vechi. În 1941 s-a început rãzboiul. îi întreba dacã au ºi ei de astea. Din uniune veneau uneori mãrfuri. haine cusute fãrã gust. stofe. haine. care s-a împãcat cu Hitler pentru a împãrþi lumea. tunuri.

erau alungaþi din sate ºi oraºe. Colhozurile nu puteau asigura populaþia cu produse alimentare. fãrã nordul ei. pe fiecare copac? Ministru era Zveriev! ªi tãiau moldovenii copacii. fugeau de pãmântul cândva iubit. Economia decãdea an cu an.. impozitul trebuia sã-l dai la stat. Spre sfârºitul domniei el a dat lovitura de graþie þãranilor din Uniunea Sovieticã. Viaþã bunã! ªi fugeau þãranii din colhoz în toate pãrþile. Prin anii 1956-60 era Hruºciov la putere. apoi câte 1 kg. vacile lichidate. ca sã trãiascã mai bine. cãci era sau nu roadã. Ei nu-ºi iubeau lucrul. sã-i ajute pe colhoznici (în timp ce mulþi din colhoznici fugeau la piaþã în oraºe sã-ºi vândã produsele sale). studenþii. ªefii primeau premii mari. s-au organizat colhozurile. economia sovieticã a mers spre pieire. deþinuþii politici se întorceau acasã. câte o 100 de grame. Am rãmas fãrã sudul Basarabiei. cã istoria noastrã a fost falsificatã ºi cã neamul nostru nu va uita cã Basarabia e pãmântul moldovenilor. În magazine se vindea pâinea lui Hruºciov.bucãþele ºi date altor neamuri. Jale ºi lacrimi peste tot. nici pãmântul. în armatã. gospodari ce mai vorbã! ªi toþi ºtiau ºi. colectivele de muncã erau trimiºi la strânsul roadei. Oare nu þineþi minte cum erau impozite pe fiecare oaie.. Bineînþeles nu pentru toþi. Þãranii se salvau cu loturile lor. Mulþi ani colhoznicii n-aveau pensii. În colhozuri s-a introdus mecanizaþia care dãdea ºi ea pierderi mari. ceilalþi mai mici. doctori.. Poporul se revolta.A fost bine cu ruºii! Sovietici ºtiau cã Basarabia nu e pãmânt rusesc. vacã. pentru truda lor pe pãmântul lor. “Era bine cu ruºii!”. mistificãri. Dupã moartea lui Stalin oamenii deportaþi. Aici nu erau primiþi. lãsau casele ºi se duceau în oraºe.. era trecutã la pierderi. Au venit ºi anii 1950. ca sã nu fie suprimate normele în colhoz ºi la întreprinderi. din care se mai hrãneau. Benzina se turna în pãmânt. ca ºoferii sã câºtige mai mult. fiind rãu plãtiþi. Din acei ani.. produse alimentare. era nemulþumit. multe nemeritate. Grãdinile colhoznicilor au fost luate în colhoz. Bogãþiile se duceau pe apa sâmbetei. Minciuni. amestecatã cu mazãre ºi popuºoi. fãrã Marea Neagrã. tãceau. Experimentele lui Hruºciov cu popuºoiul nu au reuºit. unii titluri de candidaþi.. Viaþã bunã! – 263 – . ªi azi cineva mai spune: . În Moldova era lipsuri mari de îmbrãcãminte. Cernãuþul ºi Hotinul. pentru ziua de lucru primeau produse în cantitãþi mizerabile. hoþii… Colhoznicii s-au învãþat sã-ºi fure de pe câmpuri noaptea cu traista ºi sacul roada crescutã cu mâinile lor.. fãrã munþi. 30% din roadã rãmânea pe pãmânt. Elevii.

N-a reuºit. nepotismul. Au distrus noþiunea de cinste. corupþia a luat proporþii mari. atunci spuneþi. istorie. Desþelinarea Kazahstanului. murind dupã un an. care trãia mai bine. normal. a luptat împotriva clanului Brejnev. degeaba. Îi ridicã în cer pe ªornikov. oi. Canada… Înainte de revoluþie Rusia exporta grâul! În timpul lui Brejnev viaþa s-a mai îmbunãtãþit. oameni buni. onorabilã.. pierderi imense de grâu. a fost înlãturat. cumãtrismul. ªi dacã fiecare ar analiza anii sãi trãiþi în aceastã þarã. Aurul se ducea în alte þãri pentru revoluþii comuniste. Furtul deveni o lege. Andropov a încercat sã facã ordine în þarã. ce înseamnã rãu? Nu vã pare cã ne-am stricat la minte ºi nu mai putem judeca elementar.A venit ºi Brejnev la putere. celor mai mari li se aducea acasã. Furtul. 11 martie. materiale de construcþie. minciuna. pe Senic ºi Stati. blatul. renegaþi venetici ºi oploºiþi pe acest pãmânt sã ne distrugã neamul. Uniunea cumpãra anual 20 milioane de tone de grâu din America. ca oamenii? PENTRU CEI FÃRÃ PATRIE O învãþãtoare din Bãlþi a vorbit azi. Rigiditatea regimului s-a ameliorat puþin. afacerile mafiotice. Însã majoritatea poporului. În Moldova s-a trãit mai bine decât în alte republici. Cine nu lua era considerat prost. Venit la putere. Cei mici erau nevoiþi sã fure. pentru o viaþã cinstitã ca în alte þãri. ºi-ar da seama cã din toatã istoria sovieticã numai vreo 5-6 ani au fost mai buni… Bineînþeles cã nomenclatura a trãit întotdeauna bine. care lucrau fãrã platã. hoþia.. pãsãri. ci peste tot unde a stãpânit cizma ruseascã. Când aud astfel de aiureli – 264 – . Cine putea lua de unde muncea: alimente. a pãtruns adânc în nomenclatura sovieticã. desfrâul… “A fost bine cu ruºii!” Dacã toate acestea înseamnã bine. Oare a uitat poporul cum deseori stãtea cu noaptea în cap la coadã la magazine? Oare au uitat þãranii pensiile de 20-35 de ruble? Sovieticii au adus toate relele în Basarabia noastrã ºi nu numai. Ea se plângea cã acum nepoata sa e obligatã sã înveþe o istorie strãinã poporului nostru – Istoria Românilor. fura din averea statului. datoritã faptului cã þãranii moldoveni erau muncitori ºi aveau vaci. de alte bogãþii. Brejnev nu a reuºit sã stopeze declinul economiei sovietice. oamenii furau de rupeau… Justiþia se stãruia sã umple închisorile cu deþinuþi. demnitate… Au adus beþia. la radio. Mai adaogã cã românii ne-au fost întotdeauna duºmani. religia. În loc sã stabileascã o leafã corespunzãtoare.

care l-a vândut pe Hristos. care se trage din neamul nostru vechi de mii de ani. aducându-ne deportãri. Unde este conºtiinþa ºi demnitatea ta moldoveancã nãscutã pe acest pãmânt. ªornikov. cum a fost distrusã naþiunea românã – un milion de moldoveni din Transnistria. stropit cu sângele ºi lacrimile strãmoºilor tãi. Numai moldovenii noºtri dintre toate aceste popoare înrobite cândva de þar ºi de sovietici continuã sã stea cu capul plecat ºi cu coada între picioare. la ceceni. Hrenov ºi alþii îºi ies din piele lãudându-i pe acei care neau distrus neamul. la tãtarii din Crimeea. trãiesc azi mai omeneºte. care ne batjocoresc ºi azi ºi care în viitor ne vor distruge cu totul. numai noi stãm la coadã ºi aºteptãm – 265 – . care pentru câþiva lei. sã-ºi cunoascã istoria neamului sãu de veacuri. Coºeriu? Azi orice om ar trebui sã se întrebe de ce trãieºte pe acest pãmânt. Voi faceþi totul ca poporul nostru sã disparã de pe harta Europei. trecut prin urgia þarului. O învãþãtoare moldoveancã. strãmoºii tãi. pentru neamul lor. Polonia. atunci taci din gurã mãcar. Toate pãcatele noastre sunt cã mulþi dintre noi sunt orbiþi ºi azi de propaganda ºi ideologia comunistã. cã i-am primit pe toþi veneticii cu pâine ºi sare. Unde vã este demnitatea de oameni ºi conºtiinþa naþionalã? De aceea azi trãim cel mai rãu din Europa. Aºa cum au dispãrut popoare întregi în URSS. moarte ºi o fricã continuã. trãdãtori de neam. Slovacia. Aºa o soartã doreºti copiilor ºi nepoþilor tãi? ªi tot din cauza prostiei noastre. de a fi în rând cu naþiunile civilizate? Dacã nu-þi iubeºti acest pãmânt sfânt. Mai bine stai în umbrã sã nu te ºtie oamenii ce creaturã ºi corciturã eºti. Ei vor sã ne zãtreascã de pe acest pãmânt. ca tãtarii din Crimeea ºi altele de la nordul Rusiei.mã cutremur de consecinþele minciunii ºi fariseismului ºi mã gândesc: de unde se i-au aceºti rãtãciþi. lagãre. Toate þãrile din Europa. ocupate ºi împilate de ruºi ca Cehia. aceastã limbã a mamei. care ne-au luat totul. neamul. de a ºti istoria neamului. Sadoveanu. sultanului turcesc ºi a regimului criminal comunist? Oare minciunile veneticilor ºi ale trãdãtorilor sunt mai scumpe decât neamul tãu. pentru un kilogram de cârnaþ vând totul ce a fost sfânt cândva: cinstea. onoarea. pentru 30 de arginþi. Stati. Ungaria. Senic. sã sãrute mâna celor care îi robesc din nou. Dziubinschi. pe care o vinzi azi strãinilor? Oare pomana e mai scumpã decât dreptul de a vorbi limba natalã. la toþi acei care se luptã pentru adevãr. Uitã-te la cei din Þãrile Baltice. care ne-au interzis limba. Femeie. care s-au luptat pentru baºtina ta. de ce nu-i asculþi pe Eminescu. neau fãcut neoameni. iar ei s-au fãcut stãpâni ºi pe noi slugi. O fac cu ajutorul lui Iuda. Bulgaria. Caragiale. adevãrul. credinþa. Zidu. Creangã. se stãruie ca la putere sã vinã din nou acei care au falsificat istoria.

care nu ºi-a fãcut documentele necesare. . Alþii au ascuns-o sã n-o vadã veneticii. Majoritatea veteranilor s-au înscris în asociaþie demult. limba. cãci toate cele vechi au fost distruse. dupã dezmembrarea fostei þãri sovietice. sovieticii. ceilalþi tac. cã nu-s bani rãi. Toþi aceºti ani au fost ridicaþi în slãvi acei ce ne-au ocupat pãmântul. de aceea suntem batjocoriþi ºi înjosiþi peste tot. ne-au distrus tot ce a avut mai scump omul nostru: onoarea. care i-a egalat pe toþi participanþii la rãzboi.pomana ruºilor. laºi. care dupã sfârºitul rãzboiului au fost mereu dispreþuiþi. Aºa sunt mulþi dintre noi. Dar a apãrut o lege internaþionalã. sã-l numeascã fascist. ªi legea lui Voronin a fost pentru toþi. mulþi din ei aruncaþi în lagãre ºi deportaþi. fãrã dragoste de patrie. sunt ocupanþii acestui pãmânt. fie roºii. singura medalie ce a mai rãmas. Acum le vezi la pieptul unor veterani. de ce ai venit la noi? Ce durere te-a adus? – 266 – . ªi dacã veneticii îºi bat joc de unul din noi. Ce ruºine! Salvarea noastrã e în restabilirea demnitãþii omeneºti. ªi înainte fãrã medalie îl înjurau ºi el tãcea. Ei au venit sã se înscrie cu mândrie. care de mii de ani e al neamului nostru ºi nimeni nu are dreptul la el în afarã de bãºtinaºi. cum în asociaþia noastrã sunt încadraþi veteranii de rãzboi care au luptat în Armata Românã. dreptatea… I-au prefãcut pe moldovenii noºtri. se fac a nu auzi ºi a nu vedea. albi sau verzi. mãcar cã pentru el ºi ceata care-l înconjoarã tot ce-i românesc a fost ºi a rãmas fascist… ªi aºa. fãrã demnitate. sã primeascã câte 200 de lei lunar pentru eliberarea Basarabiei de românii ºi nemþii fasciºti. religia. care nu se tem ºi îºi iubesc patria. istoria. sã primeascã aceºti 200 de lei. pierdute. Mai vin ºi azi foºtii soldaþi din armata românã. Nimeni nu le-a purtat zeci de ani. fiindcã s-ar fi ales cu ani grei de puºcãrie în timpul “democraþiei” sovietice. hãrþuiþi ºi persecutaþi. sã primeascã Crucea comemorativã. conºtiinþei naþionale româneºti a daco-romanilor ºi a lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt. s-au bucurat ºi ei de aceste drepturi. plecând capul în loc sã le spunã adevãrul cã ei. care au luptat în armata sovieticã. fãrã neam. care a crãpat ca un balon de sãpun. CRUCEA COMEMORATIVà Voronin a emis un decret ca veteranii de rãzboi. Nu cred cã ar fi fãcut acest gest ºi pentru veteranii de rãzboi români care au luptat cu adevãrat pentru eliberarea pãmântului strãmoºesc de ocupanþii sovietici în 1941-44. care înainte se mândreau cã sunt din neam românesc ºi se trag de la Decebal ºi Traian. în oameni fãrã coloanã vertebralã.Ce-i moºule.

ai fost poate ºi rãnit. care ar fi putut face mult pentru noi.. totul… Moºul tace. . iatã dau 200 de lei ºi eu nu le primesc. am întâlnit mulþi oameni. îþi îndrugã poveºti cã te-au eliberat. nu m-am gândit. unii bogaþi. Ce m-a mirat a fost faptul. Dar nu au fãcut acest gest. ai luptat cu riscul vieþii. care au fost furate de “eliberatorii” sovietici. . sã ºtie toatã lumea cã ai luptat pentru Basarabia ºi Bucovina. sã vadã. cã Stalin a fost Dumnezeu. Poate cã le-a fost fricã? Fricã de ce? Sau poate erau din fire zgârciþi. Ar fi putut sã-mi spunã cum mi-au spus alþii: Mãi bãtrâne. Oare nu te-a mustrat conºtiinþa toþi anii cã eºti stãpân la tine acasã? Moºul tace. nu pot da din banii întreprinderii. de diferite vârste. care îºi bat joc de dumneata. sã þi le trimitã? . Sus capul.Pãi. institutului.Uite. în diferite posturi. De ce? Nici Ababii. sã-ºi îndrepte ºira spinãrii… Moºul se scoalã de pe scaun. n-am avut nevoie de ele. parcã încã mai încovoiat decât atunci când a intrat. îndreptându-se spre uºã. când uiþi de patria ta? Azi ai fi primit aceºti 200 de lei. cã te-ai dus în Siberia de bunã voie… Þi-au furat limba. . dar e bãtrân sã înceapã o viaþã nouã. ªi n-ai dorit sã ai o amintire despre patria ta ºi nici Crucea Comemorativã s-o primeºti… doar eºti din moºi strãmoºi pe aceastã palmã de pãmânt. alþii sãraci. spune moºul. ai fi purtat cu mândrie Crucea la piept. ce înseamnã el pentru neamul nostru. ai fost pe front. nici Galben.Aºa s-a întâmplat. dar n-au dorit. române! AMÃRÃCIUNE ÎN SUFLET A cunoaºte demnitatea este ca ºi cum ai merge în fiecare zi la rãzboi. cã cei mai bogaþi mau refuzat cu toate cã le-am explicat importanþa acestui muzeu. istoria.Vezi ce înseamnã. dar iatã. Erau moldoveni de ai noºtri.De ce nu ai scris în þarã.Eu n-am documente. la arhiva de la Piteºti. naþionalitãþi. I-am fi mulþumit din suflet. credinþa în Dumnezeu.Bine. . Grigore Vieru Când am început sã strâng bani pentru întemeierea muzeului. dar unde îþi sunt documentele? . îþi dau de la mine 50-100 de lei. cã þi-au fãcut viaþa bunã. poate a înþeles el multe acum. nici alþii nu ne-au – 267 – .

M-am uitat la el. ascuns cu atâta grijã de lichele? Doar tânãra generaþie judecã altfel azi. devenit azi ienicer rus. când vor afla adevãrul. ei ºtiu cine sunt. ne-au furat totul: casa. poate ne ajuþi în soluþionarea unei probleme. cred cã nici nu le-a rãsfoit. într-un ziar rusesc. bãrbat cu o bãrbuþã a la Troþki.Pãi. din 1968? Iatã cine sunt românaºii noºtri moldoveni. nu-mi venea sã cred.ajutat. de la ziarul „Trud” (Munca) i-a întrecut pe toþi. i-am dãruit cãrþile mele. . gata sã-i dea în spate lui Hitler lovitura de graþie? Cine ar fi putut opri puhoiul sovietic care ar fi invadat toatã Europa? Oare el n-a înþeles nimic din revoluþia ungarã. Poate cinovnicul Bujor a trãit bine pentru sârguinþa lui. aceºti trãdãtori de neam. Da unul. averea ºi ne-au dus în Siberia… Îmi trebuie sã fie scris în limba rusã. O sã vã ajut. dumneata ai un nume românesc. doar ei. ãia sunt fasciºti! a strigat românul Bujor. sã ne plãteascã niºte compensaþii. pãmântul. ne-a fãcut niºte standuri. poate se vor gãsi ºi ruºi sã ne susþinã… . ºi cea cehoslovacã. care au luptat în Armata Românã împotriva sovieticilor pentru eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei… . Poate credeau cã sunt un cerºetor… Pe hârtiile noastre era scris Asociaþia victimelor regimului comunist ºi a veteranilor de rãzboi ai Armatei Române. Ei sunt mulþi ºi din cauza lor noi trãim rãu astãzi ºi nici odatã n-o sã putem trãi bine. care pupã fundul ruºilor. ºi poate unii s-au gândit: Ce sã mã leg cu ei. am scris o scrisoare lui Putin. Noi. eu sunt din români. Atunci cine este el? El e duºmanul nostru.Pãi. Bujor. Cum îi vor judeca copiii lor. foºtii deþinuþi politici ºi deportaþi. poate… Numai un rector ne-a ajutat – Ion Bostan. un lingãu al celor care ne-au ocupat Basarabia. Un om din români neaoºi judecã aºa. i-am spus eu. ºi am stat de vorbã. Bucovina ºi Herþa. mai bine le dãdeam la vreun elev de liceu. – 268 – . a întregii lumi? Oare nu ºtie cã 220 de divizii sovietice erau pregãtite la graniþã de la Marea Balticã pânã la Marea Neagrã. din 1956. care a trãit o viaþã.Îmi pare foarte bine. ãºtia sunt foºtii „duºmani ai poporului”. Cum poate el sã scuipe în propriul sãu popor? Oare el. care suge din deget istorioare moldoveneºti ºi-i laudã pe Serapion.Dle Bujor. la noi în asociaþie mai sunt ºi din acei. comuniºtii. mi-a rãspuns omul de dincolo de vastul birou. Uite. . bunelul e din Suceava. preºedintele Rusiei. n-a înþeles nimic? Sau poate el e din acei care þipã ºi azi cã nemþii au nãvãlit peste ruºi la 22 iunie 1941? Oare el nu ºtie de planurile lui Stalin de cucerire a întregii Europe. trebuie sã fiu prudent. ce limbã vorbesc. Nici sã stea de vorbã cu mine n-au gãsit de cuviinþã. Ei sunt mulþi. Am venit la el. care-i adevãrata lor istorie. Cu toate stãruinþele lui Vasile Stati.

Noi îi învinuim pe venetici. Dar sunt ºi adevãraþi români ca Sergiu Grossu. îºi bat joc de neamul nostru. l-aº fi înþeles. ienicerii. orgoliu. Veniþi la Bucureºti. sã stãm de vorbã. ar vinde tot de pe acest pãmânt ºi mai seamãnã urã între cei de pe cele douã maluri ale Prutului. Toma Istrati… mãcar sã-mi fi scris cã nu are posibilitãþi. Noi de la Asociaþie ºi de la Pro Basarabia ºi Bucovina ne-am adresat lui de patru ori sã ne primeascã. care trãieºte la Roma. pe ruºi ºi rusofoni. dar nu aþi dorit sã staþi de vorbã cu noi. Nu m-a primit. care din puþinul ce-l avea la o vârstã de 80 de ani. Ce sã-i faci? Aºa e omul fãrã de suflet. De ce. Bârsan. apoi am început sã-l sun la Lugoj. Am venit la Bucureºti. ca sã-ºi dea seama cã nu sunt un excroc. E o mare durere în sufletele bãtrânilor. unul Marius ªchiopotã. Am plecat la Craiova. o plãcintã grasã. dar în zadar. Iosif Drãgan. Secretara îmi spunea cã nu e. ªornikov. scrisoarea ºi o video-casetã cu imagini din muzeu. I-am scris o scrisoare dlui I. Ion Þãranu.Bodiul. M-am dus la Drãgan acasã.. dle ambasador? Doar am fost ºi suntem cetãþeni români ºi încã din cei vechi. I-am scris o scrisoare cum ºi-a bãtut joc ªchiopotã de mine. A scris o carte de istorie a românilor pe care am pus-o în muzeul nostru. Un bogãtaº. mi-a trimis 60 de dolari din economiile ei. totul. telefonul era scump. I-am spus secretarei de problema noastrã. unul Bãlãnescu. I-am sunat din nou lui ªchiopotã. Stepaniuc. º. prostie? Ce ambasador e ãsta? Cum pot sã-l compar cu Enache. mi-a spus la telefon. ªi în România am mai gãsit aºa oameni. cei care pentru un fotoliu. Unde vã este sufletul de român. care niciodatã nu ne-au refuzat ºi ne-au primit cu dragoste ºi bunãvoinþã. dle I. Am primit rãspuns frumos de la consilierul lui. O sã vã dau niºte bani pentru muzeu. când unii români. un loc de deputat. o basarabeanã cu suflet mare. Dar nu mi-a scris. dar are ºi un palat la Bucureºti. Fiind la Bucureºti. la dna Lidia Aºtefanei. Apoi am sunat de câteva ori pe zi. iar ei ne aratã cu degetul la lingãii noºtri. Gavrilã Buju. am aflat cã Iosif Drãgan a venit de la Roma. bãtrânii. Drãgan la Lugoj. o bãtrânicã. ne-a ajutat cu cât a putut. cozile de topor ai noºtri. Nicolae Dima. am aºteptat douã zile. Lidia Aºtefanei. Nu vroia sã ia receptorul. a. Voronin. Ce sã mai vorbim de trãdãtorii. sunt – 269 – . De ce? Avea fricã. care am vãzut prea multe ºi ne-am dat seama cine sunt trãdãtorii neamului nostru. sã ne întâlnim. Nu mi-a rãspuns pânã azi. dar nu ne-a primit. M-am hotãrât sã mã adresez ºi lui. Drãgan? A mai fost aici un ambasador român la Chiºinãu. O româncã din Toronto. O sã vã ajutãm. Spunea cã nu este pe loc. Atunci am lãsat la paznicul de la poartã o carte de a mea. fraþi de sânge.

Nu.Ce. ne-au împuºcat la Nistru. cã nu ei au nimicit lumea. mai rãu ca barbarii din vechime. cel care s-a nãscut în deportare. unde veneticii au fost alungaþi acasã. funcþionara s-a dus la ºeful secþiei ºi un cãpitan tinerel a venit de sus sã-mi spunã: . dar a trãit pupând mâinile cãlãilor. ªi am rãmas în computer fãrã naþionalitatea mea – maldavean.Lasã sã te înscrie moldovean. criminali. Nici la Diacov. deportaþi. Oare nu în timpul lui ºi a lui Moºanu subalternii ne înscriau la secþia de paºapoarte “maldaveni”. Aºa au fãcut cu românii. i-au tãiat cu cuþitele. cã asta a fãcut-o Moldova. iar pe cei ce au luptat pentru pãmântul strãmoºesc. Dupã ce comuniºtii au nenorocit milioane de oameni nevinovaþi. au scos ochii la oameni. le-a scos ºi ultimele compensaþii mizerabile pe care le mai aveau ºi pânã la urmã s-a aruncat în braþele comuniºtilor… Iatã cine sunt acei care cerºesc voturi de la popor. care nu voiau sã lucreze. nu þi-e totuna? . din prostie. Mai mult. Stepaniuc. nici la muzicantul de la nunþi Stepaniuc. umblau prin þari strãine. nici de la Voronin. Dar Snegur? El care pe lângã lucruri bune a fãcut. represat de sovietici. aducând încoace venetici. slugi credincioase sângerosului Kremlin. De ce vã bateþi joc de noi? . apoi ai sã vii la mine ºi o sã ne lãmurim. s-a întors în România sã moarã pe pãmântul strãmoºesc. nu-mi e totuna. aducând nenorocire ºi urã între etnii. el spune cã Rusia nu are nici o vinã în deportãri. ªi-i pupã pe cei ce ne-au ocupat Basarabia. etc… sã urle cã aici în Moldova sunt numai vreo 2000 de români. neam de român care a scuipat în bunelul sãu. îi – 270 – . Sã dea Domnul toate nenorocirile pe capul vostru. nu aºa ca în Þãrile Baltice. ei sunt “eliberatori”. care în loc sã-i ajute pe foºtii deþinuþi ºi deportaþi. ªi azi vor sã ne uneascã cu cei care ºi-au bãtut joc de noi. care trecând prin douã fronturi în timpul rãzboiului. ca apoi Voronin. cu toate cã veneau oamenii cu acte de naþionalitate româneºti. Oare? Oare nu din ordinul Kremlinului au fost împuºcaþi. care pentru un blid de linte ºi-a vândut cinstea. ºi unele rele. pentru neamul românesc îi dispreþuiesc. ºi conducerea ei trebuie sã rãspundã pentru asta. azi Putin nu vrea sã le întoarcã nimic din averea furatã. aruncaþi în lagãre sute de mii de martiri. El. Stati. devenind ienicer rus. Când eu am ripostat cã sunt român ºi iatã am acte. care azi voteazã împotriva noastrã. ªi i-au fãcut pe toþi cetãþeni ai Moldovei.indiferenþi la durerile noastre? Nu m-am dus sã cer ajutor nici la ºoferul Tarlev. Un imperiu plin de hoþi. preºedintele Parlamentului. numai fiindcã erau români? ªi ne-au alungat de pe pãmântul nostru.

Experienþa lui a fost deseori solicitatã ºi de unele comisii de consilieri ºi congresmeni din conducerea Americei. Dar a reuºit sã-ºi susþinã teza de doctorat la Universitatea din Columbia ºi sã devinã profesor. Fiind preºedintele Societãþii “Avram Iancu” din New Jersey ºi primind – 271 – . a reuºit sã termine facultatea de geografie ºi geologie a Universitãþii din Bucureºti. pentru acea Românie Mare. dupã rãzboiul cotropitor. ajungând ºi la Moscova. A fost închis ºi el la Aiud. lucrând la diferite instituþii de învãþãmânt. Când în anul 1956 în þarã au ajuns ecourile revoluþiei maghiare împotriva sovieticilor. A mai fost profesor ºi la unele ºcoli militare de prestigiu din America. A trãit în casa bunicilor.numesc duºmani. a fost ºi el în rândurile acelor tineri. Cãrþile lui. în vestita închisoare. sunt o ranã sângerândã în inima lui. au fost tipãrite ºi în limba românã. a dus o viaþã grea. Având un caracter puternic. sã ºtie istoria poporului. fãrã surse de existenþã. pe Valea Argeºului. conduºi de ocupanþii de la Moscova. Doamne? NICOLAE DIMA Exilul este nefericirea prin care exilatul scapã de o nefericire ºi mai mare. pe la Chiºinãu ºi Cernãuþi. unde mulþi tineri patrioþi au fost nenorociþi de criminalii comuniºti. care îi adunase cândva pe toþi românii sub tricolorul românesc. stabilindu-se la Washington. care s-au ridicat împotriva terorii roºii. Ovidiu Vasilescu Nicolae Dima s-a nãscut în satul Curcani. A devenit ºi redactor la postul de radio “Vocea Americei”. extremiºti. la luptã pentru adevãr ºi dreptate. A cãlãtorit mult prin America ºi alte þãri de la Munþii Himalaia pânã la izvoarele Amazoanelor… În 1989 a trecut ºi prin Basarabia ºi Bucovina. Ca jurnalist a scris multe cãrþi ºi articole de studiere. În 1968 a pãrãsit cu durere în suflet baºtina. mai ales cele despre Basarabia ºi Bucovina. unde ºi-a început viaþa din nou. sã-ºi iubeascã neamul sãu. Basarabia ºi Bucovina. fiind mereu persecutat de zbirii comuniºti. a simþit ce înseamnã ocupaþia baºtinei de sovietici ºi teroarea comunistã din România. Încã în copilãrie. emigrând în America. o viaþã grea de refugiat fãrã sprijin. fiind educat sã respecte ºi sã se mândreascã cu þara sa România. Luptã continuu pentru reîntregirea României. fasciºti… Unde e dreptatea Ta. analizã a mai multor teme despre România. în 1936 într-o familie numeroasã. Fiind eliberat dupã ani de suferinþe. despre Sud-Estul Europei ºi despre imperiul rãului – URSS.

care fac pâinea cea de toate zilele.un apel al Asociaþiei victimelor regimului comunist din Chiºinãu. în Bãlþi. e ºi el un patriot al acestei palme de pãmânt. vestiþi. la Pãmânteni. Moº Costache a trãit în casa noastrã. Anatolie Corj are o înfãþiºare respectabilã. unde casa lui Costache Leancã nu s-a mai pãstrat. de la Pãmânteni. când se întorcea de la sesie ºi se repezea la Cuhneºti . OVIDIU CREANGÃ Într-o zi a venit la mine acasã un prieten mai tânãr. ºtie bine istoria. câte 6 hectare. de unde era el. au trecut oameni mari. Aºa prieteni cum au fost ei mai rar. El e de loc tot din Movileni. toatã viaþa lui dupã Unire. o voce frumoasã. moº Ion Codreanu ºi mulþi alþii. El era nepotul. care nu uitã Basarabia ºi Bucovina cã sunt pãmânturi româneºti ºi face tot ce poate pentru a aduce la cunoºtinþa opiniei publice despre destinul acestor regiuni. Costache Leancã a fost în 1918 preºedintele Zemstvei judeþului Bãlþi ºi adunarea sub conducerea lui a cerut Unirea cu România. Amândoi erau în Partidul þãrãnist. apoi de Grigore Iunian. Datoritã lui prin casa noastrã. românii basarabeni. Pan Halippa. Amândoi aveau pãmânt. plasa Glodeni. pânã a fost arestat de cãlãii sovietici în 1940. condus de Constantin Stere. care am pus umãrul la înfiinþarea acestui muzeu la Chiºinãu ne exprimãm încã o datã calde mulþumiri acestui român cu suflet mare. care mi-au lãsat urme adânci în viaþa mea ºi care au jucat un rol mare în istoria Basarabiei. dar s-a stãruit ºi împreunã am dat denumirea strãzii pe care a trãit – strada Costache Leancã.Movileni. dar au sfârºit amândoi în lagãrele de exterminare sovietice dupã ocupaþia Basarabiei ºi Bucovinei. a acordat un ajutor financiar pentru întemeierea unui Muzeu al memoriei neamului românesc despre represaliile comuniste ºi a regimului de ocupaþie sovietic. când a venit urgia sovieticã. iubitori de neam ºi de baºtinã cum a fost Constantin Stere. De la Odesa încã ei au rãmas prieteni pe toatã viaþa. îi place sã citeascã ºi apãrã pe acei de la þarã. mai bine zis un strãnepot al lui Costache Leancã. pe care-l lucrau împreunã. Eu m-am nãscut ºi am crescut pânã la vârsta de 16 ani sub ochii lui ºi nu odatã eram alintat de el cu daruri aduse de la Bucureºti. Anatolie a fãcut ºi o placã de marmorã pe o casã a – 272 – . Ion Pelivan. care a adus atâtea nenorociri în Basarabia ºi Bucovina. prietenul tatãlui meu din tinereþe. Anatol Corj. Anton Crihan. Costache Leancã a fost deputat în Parlamentul României dupã unire pânã în 1940. Noi. Datoritã lor mi-a fost educatã dragostea de patrie ºi de neamul românesc pentru toatã viaþa. cu care fãcuse armata în timpul þarului la Odesa.

judeþul Argeº. Dupã moartea soþiei sale Laura. A trecut ºi el prin multe. Nu putea scrie. a adus de la Vlad Bejan niºte cãrþi. când ne-am nãscut noi în ea. secþia chimie industrialã. plasa Nisporeni. care mi-a plãcut foarte mult. Dupã un timp am primit ºi de la Ovidiu. e un om de al nostru. a plecat în Canada. Ei erau aranjaþi în viaþã. Aici a fãcut o invenþie.000 de dolari. la Chiºinãu. A terminat Politehnica din Iaºi. întotdeauna gata de vreo nãzbâtie. Vasilie. avea ceva cu mâinile dupã o operaþie grea la ºira spinãrii. Cât a lucrat în – 273 – . câteva rânduri. Într-o zi reîntors de la Iaºi. cãlãtorind în multe þãri capitaliste. pe care i-am cunoscut ºi noi care am învãþat acolo. Din carte aflasem unele date din viaþa lui. A lucrat cu soþia lui Nicolaie Ceauºescu. Bineînþeles cã am fost foarte bucuros cã-l voi întâlni pe acest coleg. a învãþat la Liceul „Ion Creangã” în clasa 4-b. a fost ºeful Spitalului din Iaºi. era din satul Soileºti. unde învaþã fata lui Maricica. Ovidiu s-a nãscut în satul Vãrzãreºti. despre unii elevi. care ºtie preþul vieþii ºi luptã pentru idealul tuturor românilor . apoi. Îi plãcea la nebunie chimia. A scris ºi despre Liceul “ Ion Creangã”. dar în 1982.sã fie þara aºa cum a fost. fiica generalului Comiºel. Cartea se numea “Din sacul lui moº Bodrângã”. hazliu al multor istorii din viaþa lui Ovidiu. chiar eliberat din funcþii. elev ºi el al aceluiaºi liceu ºi ajuns într-o þarã liberã. A mai lucrat la comerþul exterior la Chimimport. dar certânduse cu ea a fost mereu marginalizat. câºtigând vreo 200. Am rãsfoit aceastã carte. A avut multe invenþii ºi premii mari de bani. N-am stat mult pe gânduri ºi i-am scris. Vlad Bejan este ºi el un elev al Liceului “Ion Creangã”. Într-o scrisoare m-a anunþat cã va fi la Bucureºti ºi ar dori sã ne întâlnim. În ultima vreme era bine aranjat. datoritã tatãlui care a fost transferat cu lucrul la Bãlþi. despre profesorii lui. din Toronto. ce în acele vremuri era o problemã. În cartea lui era ºi o carte de vizitã. pãrãsind “raiul” din România la vârsta de 62 de ani. un fost elev al Liceului “Ion Creangã” din Bãlþi. La început a învãþat la Liceul Haºdeu. scrise de Ovidiu Creangã. împreunã cu ginerele sãu. mai mult comunica prin computer. dar investindu-i într-o afacere a pierdut aproape totul.unui nepot a lui Costache. mai ales felul vesel. O doamnã din Ghidighici îmi transmitea la telefon conþinutul. A devenit un bun specialist ºi a lucrat la Institutul de chimie din Bucureºti. Acum face revista Ginta Latinã. mama din judeþul Buzãu. În timpul ocupaþiei sovietice a României era mereu silit sã se întoarcã în Basarabia sovieticã. Tatãl lui Ovidiu. marea “savantã”. un bãrbat frumos ºi acum la o vârstã de peste 80 de ani. A fost un copil vioi. a rãmas singur cu copiii.

Acolo. fotografii ale muzeului ºi o casetã cu inaugurarea lui. gândurile se îndreaptã mereu spre ea ºi trãieºte cu speranþa cã vor veni vremuri bune. care a reuºit sã-ºi arate calitãþile ei de gospodinã. el face eforturi sã ne popularizeze. am vãzut un bãtrân îmbrãcat în costum de varã. unde îºi þinea adunãrile Nicu Ceauºescu. Ne-am întâlnit cu Ovidiu Creangã la Bucureºti. dar s-a fãcut tot posibilul ca ei sã pãrãseascã pãmântul strãmoºesc. Ne-am despãrþit prieteni. o femeie de 93 de ani. subþiricã. sã ne ajute ca acest muzeu sã rãmânã pe veci în istoria noastrã. Nu-l þineam minte de la Liceul „Ion Creangã”. chiar aristocratic. cãreia nui puteam da mai mult de 60 – 70 de ani. straºnic de vioaie ºi simpaticã. la vârsta de 82 de ani. O sã mã cunoºti. Acum. Le dãruieºte un computer. Ne-am amintit de tinereþe. Ne-a invitat în apartamentul fostului socru. A fondat premiul – 274 – . cãci trebuiau multe pentru muzeu. dorul dupã þarã îl frige. De atunci se trage prietenia noastrã. Iam dãruit niºte cãrþi de ale lui Iurie Colesnic “Basarabia Necunoscutã”. va fi din nou România Mare. dar nu era urât. care au strâns mânã de la mânã o sumã modestã pentru noi. Spre mine venea un bãrbat înalt.România era mereu cercetat de secþia de cadre pentru faptul cã socrul sãu. cu pantaloni scurþi. amândoi am înþeles cã suntem alãturi ºi luptãm pentru visul tuturor românilor. soacra lui Ovidiu . ºi ne mai împãrtãºim gândurile ºi ideile. Atunci eram cu toþii tineri. De aºa oameni þara avea nevoie. Am stat la masã. Aºteptându-l în grãdina de lângã Palatul regal. Era suplã. are boala pescuitului care îl mai relaxeazã. mia plãcut de la prima vedere. eram la sora mea Valentina cu soþia mea . alb. purta ochelari. κi mai scrie câte ceva din viaþa lui. în Canada. solid. sunt bãtrân ºi urât. Ne mai dã câte o veste prin computer.Ne întâlnim lângã Palatul poporului. o masã pregãtitã de dna Lia. cu pãrul însurit. luase parte la rãzboi pe teritoriul Uniunii Sovietice împotriva partizanilor. Acolo trãia dna Lia. aº spune chiar frumos la o aºa vârstã de 82 de ani. Ovidiu ne-a povestit multe despre viaþa sa din Canada ºi din România. generalul Comiºel. Ne-a ajutat ºi cu niºte bani. ªi cu toate cã e aranjat în viaþã. Avea un obraz simpatic. A mai gãsit români acolo generoºi. fãrã riduri. unde a venit cu treburi. odihnindu-se pe marginea lacurilor Canadei. amintiri despre oamenii buni ºi rãi din timpul regimului comunist din þarã. M-a sunat la telefon. ªi aºa am rãmas. Veronica. Îmbrãcat în pantaloni scurþi. pentru o Românie întreagã. . S-a hotãrât sã ajute azi ºcoala din Vãrzãreºti. satul unde a copilãrit ºi a învãþat literele ºi cifrele. Era un bãtrân prezentabil. cum mi-a spus.

Este interesant cine au fost acei care au susþinut bolºevismul ºi cine au fost primii conducãtori în Comitetul Central al Partidului bolºevic dupã 25 octombrie 1917. care l-a detronat pe Nicolai. Ulianov-Lenin – rus cu strãmoºi din evrei Steckloff – Nachames. evreu Trotsky – Bronºtein. împotriva noii conduceri sovietice. CINE SUNT ACEI CARE AU CONDUS MIºCAREA REVOLUÞIONARà ÎN RUSIA? În 1917 a avut loc revoluþia rusã în Petrograd. revoltându-se la rândul lor în cetatea Kronºtadt. Zeci de ani aceastã revoluþie a fost lãudatã. mai luminos al tuturor popoarelor. În realitate visurile nu s-au împlinit ºi Imperiul sovietic. numit ºi Imperiul Rãului s-a dezmembrat fãrã un foc de puºcã. þarul Rusiei. au fost uciºi în timpul revoltei de cãtre alte trupe sovietice. premiul „Ovidiu Creangã”. ºi a adus atâtea schimbãri negative în lumea întreagã. unde a învãþat el. „„„ Martoff – Zederban. multe nenorociri ºi suferinþe popoarelor din aceastã uriaºã þarã. fiind acceptatã ca o nouã cale a omenirii spre un viitor mai bun. Acei marinari care au luat pare la asaltul Palatului de Iarnã la Peterburg. „„„ Zinovieff – Apfeldaum „„„ Kameneff – Rosenfeld „„„ Suchanoff – Gimel „„„ Sagherschi – Krochmal „„„ Uritsky – Silberºtein „„„ Larin – Lurie „„„ Bogdanoff – Silberºtein „„„ Kamkov – Katz „„„ Ganetzky – Furºtenberg evreu Dan – Gurevitch „„„ Meschovsky – Goldberg „ „„ Oarvus – Helphant „„„ Riasanov – Goldenberg evreu Martinov – Zibar „„„ Chernomorsky – Chernomordik „„„ Solntzev – Bleichmann „„„ – 275 – .de 200 de dolari pentru cel mai bun elev care terminã ºcoala.

uzinelor. Teohari Georgescu… Ana Pauker era pentru toþi din Biroul Politic – prima. erau viitoarele cadre comuniste. înfiinþarea sovromurilor. dar majoritatea tot erau evrei. Olef Aschberg ºi Nye Banen din Stochhplm. Au hotãrât: desfiinþarea partidelor politice. Luca Laszlo. restul erau evrei ºi unguri. ruºi. Donath Anerei ºi alþii. fabricanþi. din cei “ilegaliºti”. Iacob Schiff a fost directorul bãncii Kuhu. (Din cartea Împãratul Nicolae II ºi evreii) DISTRUGEREA ROMÂNIEI Din cei aproape 900 de comuniºti din România înainte de rãzboi numai 6 erau români. cu toate cã era Gh. . Loeb et Ko din New York. Paul ºi Felix Warburg – Hamburg.Ana Pauker. Dej era singurul român în birou. Bancherii care au contribuit: Max Warburg. ªi nu erau din cei sãraci. ucraineni… Partidul comunist român era… fãrã români. negustori. Otto Kahn. bãncilor etc… suprimarea cultului greco-catolic spre bucuria ungurilor catolici. Apoi a crescut pânã la 5000. refuzul planului Marshall – 276 – .Piatnisky Abramovich „„ Zvesdin Maklakowsky Lapinschi „„ – Zivin – Rein – Voinºtein – Rosenblum – Loeverschein „„„ „ „„„ „„„ „ Bobzov – Natansohn „„„ Axelrod – Ortohodox „„„ Garin – Garfeld evreu Glasunov – Schultze „„„ Joffe – Joffe „„„ La fel este interesant faptul cã bolºevismul a fost finanþat de bãncile evreieºti din SUA. Au venit mulþi unguri din Ungaria. mai puþini armeni. ca baronul Neuman. Hanauer Guggenheim ºi Max Breitung din America. Jerome P. naþionalizarea fabricilor. Dej. ci bogaþi – evrei bancheri. unguri… toþi strãini neamului nostru. care 90% erau neromâni. pânã la 23 august 1944. În “ilegaliºti” au fost incluºi ºi foºtii agenþi KGB. care dãdeau bani pentru sionism – “ajutorul roºu”. Mortimer Schiff. Voievodina.

patriarhul Justinian Marina. Rakoczi. – 277 – . Filipovici. A. Istoricii – Roller. Lãzãrescu. Miklos Goldbergher. care ar fi ridicat economia. Evreii din lagãrele fasciste au devenit ilegaliºti antifasciºti. ministrul petrolului – M. devenise academician. Luca Laszlo lucra pentru Budapesta. era bucuros de suprimarea cultului greco-catolic. Bogdan. cadre noi în funcþii înalte. Petru Iosif-Roma. Bughici – Moscova. evreu basarabean. Bãlãnescu. externe – de Gizela Voos. birourile statului erau alogeni. Ministru de externe – Ana Pauker-Robinsohn. Langffelder. Mureº. Numai în 1960. adjuncþi: Grigore Preoteasã – soþia evreicã. când Ana a dispãrut din politica româneascã. Florescu. Walter Roman. Erau susþinuþi ºi de comuniºtii “români”: Ana Pauker. Ambasador: Stoica – Berlin. istoria de Mihail Roller. Ardeleanu Clava. Krakauer Charlote. Balanescu – Paris. armata. fãrã studii. Patriarhia românã. (cu nume de împrumut). aderarea la Moscova. Nicolae Ciorroiu – soþia evreicã. Pauker a dat Moscovei Insula ªerpilor. Preoþii greco-catolici au fost aruncaþi în puºcãrii cu credincioºii ce se împotriveau. cultura – Teodor Rudenko. Antonovici. Mathyasz Rakoczi era împotriva României. ºi au format “Regiunea autonomã maghiarã” – Tg. Andrei Goanþã. evreu basarabean. A. D. Pãsculescu. Ionescu. toþi evrei. 112 persoane din externe erau evrei. Luca Laszlo vroia ca Ardealul sã fie unguresc. Lidia Lãzãrescu. Duºmanii comuniºti spuneau cã România e un stat multinaþional. C. evreu. cãci avea mai mulþi enoriaºi acum ºi biserici noi. Davidovici – Israel. Banat… Totul se trãgea de la Internaþionala comunistã condusã de Dimitrov. a venit Cornel Mãnescu care a curãþat aparatul de evrei.în România. S. evreicã. evreu. Propaganda condusã de Iosif Chiºinevschi. Dobrogea. a jefuit România cu sovromurile. trimiºi special. Marcusolin. Ida Felix. Luca. toþi evrei veniþi de la Moscova. Deutah Olga – toþi strãini. Herscovici – nici un român. Toma. Brucan – BrukhezWaºhington. scriau istoria falsã. la Stalin. Roller era spion sovietic. format din acapararea de pãmânturi strãine: Basarabia. toþi devotaþi lui Stalin. M. La Moscova colonia maghiarã Bela Kun. Bucovina. ªerban. securitate – de Vineze. agent al Kominternului supus Moscovei. Onescu Marcu. izolarea României de Apus. au distrus cadrele vechi româneºti. E. Eduard Mezinger. evreu. Iosif Petru. În toate secþiile. Ungurii ºi evreii au deþinut poziþii-cheie în partidul comunist-vroiau sã maghiarizeze Transilvania.

Ady. Nicolski. Toþi acei strãini de la putere s-au stãruit sã distrugã România. Luka Laszlo comanda cadrele. Mulþi dintre ei s-au stabilit în Basarabia.. Protopopov.. Hirch.. iar în a doua jumãtate a secolului 19 în sate ºi centre raionale. Moldovenii i-au primit cu aceeaºi bunãtate ºi bunãvoinþã cum i-au primit ºi pe alþi strãini veniþi sã trãiascã în mijlocul lor. ei. Herisan A. Kovacs Tiusz. Când un ungur cãdea vinovat de ceva sãreau cu toþii sã-l scape. Oprescur D. agent nkvd. Este ºtiut cã evreii nu agreau muncã fizicã ºi cu lucrul pãmântului nu se ocupau. soþia.... Didenko.. Dintre toþi numai Mladin ªtefan era român. în rezistenþã. Aºa cum înainte la moldoveni era considerat ruºinos sã te ocupi cu comerþul. Gonciaruk. Fux Beria. spion sovietic. Maximenko F. Mazuru (evreu).. lucrându-ºi pãmântul ºi fãcând pâinea cea de toate zilele. ºefi de unitãþi erau: Nikonov S. Ebner S. Kangheþ. Adolbert.. apoi au ajuns sã se stabileascã ºi prin sate. Bichel. care îi alunga sau îi forþa sã plece în alte þãri sau regiuni.. Emil Botnãraº. deschizând localuri de consum: bodegi. Pauker. Petruc. Gribici V. primea ºi salariu de la ambasada sovieticã. Hary B. Hirsch T. agenþi kgb. În securitatea lui Pantiuºa: Nicolski. Ana Tema era acuzatorul lui L. Schlesinger P.... Cacica S. Lobe. buni la suflet.. Ei o jefuiau fãrã milã. Bucikov. birturi. Chioreanu M. Blaukenºtein.. De obicei la sate ei þineau crâºme ºi dughene. crâºme ºi magazine. Nicolau V. Kohner A.. Roszma Adolbert ºi soþia. Se mai ocupau cu – 278 – ... ocupându-se cu comerþul. Didenko. Bodnarenko. La început au fost mai mulþi prin orãºele. Protopopov. În SSI – S. Hirsch T. M.. general de securitate.. Hohan A. Niconov. Bucikov. Pãtrãºcanu. restaurante..NKVD-ul era în România ca acasã: A. toþi erau strãini neamului românesc. evreu. Friedlander E. nu aveau aceastã îndeletnicire. unde erau mai puþin persecutaþi. ofiþer. Luca.. Bercovici. la marginea imperiului rus þarist. Chiºinevski. nu a fost nici un evreu sau ungur. EVREII ÎN BASARABIA ºI ÎN ROMÂNIA Evreii au apãrut în Basarabia începând cu veacul al 18-19. Rudenko. mulþi dintre ei fãrã carte ºi s-au folosit de aceasta. rutean. Boller. trimiþând totul în Uniunea Sovieticã.. Kochner Adolf. dezertor Bondarenko-Pantiuºa.. Grumberg (Nikolski).. Demeter S. aºezânduse în oraºe. Schimerler.. Ebner S. În munþi. M.. Adam M. Evreii au înþeles repede cã moldovenii sunt oameni naivi. Srabo. Alexeev I. Majoritatea au venit din cauza antisemitismului rusesc ºi ucrainean.

nu erau leneºi. ªi în Basarabia. le dãdeau mãrfuri pe datorie. ei nu se purtau rãu cu evreii. în rate. Nu toþi evreii comercianþi erau oneºti ºi oameni de treabã. avocaþi. cu ajutorul conducerii ºi indiferenþii poporului. ohranca þaristã de sub conducerea baronului L. care îºi lucrau din greu pãmântul. Aproape toþi ºtiau sã citeascã. ºtiind cã moldovenii sunt oameni de cuvânt ºi întorceau datoriile scrise în condicã. de viaþa grea. Popor fãrã uscãturi nu existã. mai ales când þãranii vedeau cum ei se îmbogãþesc vãzând cu ochii în timp ce gospodãria lor se ruina ºi era mereu în nevoie. dar e greu sãi dai înapoi. Comerþul. se rãspândise în toate þãrile ºi peste tot ocupându-se cu comerþul. stãpâni pe pãmânturi. îºi fãceau studiile stãruindu-se sã devinã medici. Membrii acestor partide deseori. La 6-8 aprilie 1903 la Chiºinãu. Mulþi dintre evreii ocupaþi în comerþ acordau diferite privilegii cumpãrãtorilor. care se rãspândea sub formã de dispreþ faþã de evrei ºi faþã de îndeletnicirile lor. iar dobânda ºi datoriile creºteau. oameni cu credinþã în Dumnezeu ºi în fapte bune. alimentatã ºi încurajatã de neamuri strãine. cu o dobândã destul de mare. nu creºteau vite. a apãrut antisemitismul. venite pe pãmântul Basarabiei în timpul þarului.cãmãtãria. care apãreau ca niºte jefuitori de bunuri. buni matematicieni. sã-ºi ridice nivelul de viaþã. nu le plãcea munca fizicã. Aceastã ostilitate împotriva evreilor era provocatã. cãmãtãria nu era pe placul moldovenilor. la ordinul guvernului a organizat ºi sãvârºit un pogrom de proporþie în timpul – 279 – . Ruºii. banchiri. ajutându-i cu bani la nevoie. învãþau. care era murdarã ºi cu puþin folos. îºi bateau joc de ei. înglodându-i în datorii ºi mai mari. Ei nu lucrau la coarnele plugului. comercianþi. ªi în România erau partide ostile evreilor ºi aveau filiale ºi în Basarabia. câºtiguri bune. care le aducea foloase mari. dar care trezea nemulþumirea populaþiei cãci e uºor sã împrumuþi banii. mai ales în timpul þarului rus. se tocmeau cu evreii sã le lucreze pãmântul sau în gospodãrie în contul datoriilor. erau silitori. Dacã datornicii nu puteau sã-ºi achite datoriile. În literatura de pe atunci ei erau numiþi cu cuvinte de ocarã “jidan”. ucrainenii îi învinuiau pe evrei de toate relele ºi formau pãrerea cã ei sunt vinovaþi de sãrãcirea lor. Evreii fiind asupriþi se luptau pentru existenþa lor. Unii îi înºelau pe bieþii þãrani. Levendali. mai ales cã erau ºi ani de secetã. unde trãiau 45% de evrei ºi 46% de ruºi. Acest neam nu avea þara lui. Mai era ºi altceva. Din aceastã cauzã se formase o pãrere rea despre evreii comercianþi. Moldovenii bãºtinaºi erau buni la suflet.

Grupe de evrei. act barbar care s-a terminat cu 45 de jertfe omeneºti sub ochii poliþiei þariste. slujind ruºilor sovietici. Sute de mii de moldoveni au luat calea pribegiei. ei. erau indignaþi de purtarea regelui. Atunci divorþul se fãcea foarte greu. fãrã lupte. cel legionar. Atunci ei au dus o politicã antinaþionalã. averea strânsã cu anii. Atunci s-a format un curent puternic împotriva evreilor. care a avut înrâurire ºi asupra unor politicieni din Þarã. Bineînþeles cã în Constituþie aceste lucruri erau interzise. unii fiind ºi agitatori ºi spioni sovietici. având în spate soldaþii armatei roºii. ce luptaserã pentru Unirea cu România în 1918. în armata românã. Mulþi oameni de stat. îi arãtau cu degetul pe cei ce lucrase în poliþie. Ba mai mult. guvernul român a fost impus sã primeascã 300 de mii de evrei din Germania lui Hitler ºi sã le acorde cetãþenia. ocupând Basarabia ºi Bucovina. Începând cu anul 1933 a apãrut ºi s-a rãspânditã fascismul în Germania. care se retrãgea întristatã. magazinele lor erau devastate. petrolierii ºi alþii împãrþeau profitul cu regele ºi erau ºi primiþi la curtea regalã. cu toate cã majoritatea lor nu era cu nimic vinovatã. În 1941 s-a început rãzboiul. Era partidul lui Cuza ºi. din moºi strãmoºi. care în þarã fuseserã scutiþi chiar de – 280 – . casa. Nimeni nu s-a aºteptat la o aºa purtare din partea evreilor. unii din ei. ruºi. le luau armele. În 1940 sovieticii au dat nãvalã. la Paris. îi bãteau chiar.. îi scuipau. urã faþã de alte etnii. Putea oare sã uite poporul român aceastã umilire ºi agresivitate din partea unui neam care n-a trãit rãu în România. prosovieticã. pãmântul.cãruia evreii erau prinºi în stradã. de pe pãmântul strãmoºesc. care nu a fost alungat din þarã. care încãlca toate regulile. mai ales cã regele Carol intrase în contact cu marii industriaºi evrei din þarã ºi jefuiau împreunã poporul român.. polonezii etc. mai ales cã Lupeasca se amesteca ºi în treburile de stat. Unii dintre evrei au luat armele în mânã împotriva armatei române. cu toate cã trãiau în România ºi erau trataþi binevoitor. ucraineni rupeau epoleþii ofiþerilor ºi soldaþilor. îi înjurau. cum fãceau ruºii ºi ucrainenii. trebuia sã ai ºi încuviinþarea bisericii. În anul 1923 a fost aprobatã o constituþie cu largi principii de democraþie care interzicea orice profanare. În 1918 românii au eliberat Basarabia de hoardele bolºevice. prãdate. Dupã primul rãzboi mondial. pe cei ce fuseserã în Sfatul Þãrii. în mai micã mãsurã. bãtuþi. numitã de popor „Lupeasca”. Industriaºii Max Aushnit. Aceastã legãturã crease un protest general împotriva evreilor. Mulþi dintre ei ºi-au bãtut joc de armata românã. o parte din popor. Majoritatea evreilor i-au primit cu urale. În acele vremuri regele Carol II se despãrþise de regina Elena ºi trãia cu evreica Lupu. lãsând aici totul.

puneþi în funcþiune memoria. Cealaltã e mai vastã. conform declaraþiei lui Filderman. pe când regimul lui Horty a exterminat 150 de mii de evrei numai în Ardealul de Nord. Antonescu n-a trimis nici un tren cu evrei în Germania. care ocupase atunci toatã Europa ºi o jumãtate de Rusie. ºi nimeni nu-ºi mai aminteºte de ei? Au uitat cã puterea sovieticã a interzis 20 de ani emigraþia evreilor din URSS? Apoi birul de 10 mii de ruble ce trebuia plãtit sã-þi dea drumul? De ce nu se aminteºte de el? A fost interzisã plecarea evreilor din România cândva? Cine dorea pleca liber în Israel. numiþi trântori. când e vorba despre lagãrele sovietice. Ei provocau dezordine ºi fãceau propagandã sovieticã. A fost o crimã sã pedepseºti o mulþime nevinovatã. fãcutã la Geneva în faþa Tribunalului în 1955. afarã de România? Mai rãsfoiþi istoria.armatã. dar mereu ascunsã. li se încãlcau drepturile elementare ale omului! Aþi uitat cã toate þãrile socialiste. Astãzi el este învinuit ca criminal de rãzboi. doctor în drept la Universitatea din Paris. Asta e o laturã a activitãþii lui vizibilã. expulzaþi din locuinþe. Cât se poate manipula fariseic opinia publicã ºi înºela o lume întreagã? De ce tac conducãtorii evreilor. Da. sunt analfabeþi ºi se dedau la insinuaþii ºi minciuni cum cã România a ucis cei mai mulþi evrei. numãr egal cu cel al evreilor suferinzi din toatã România. Putea oare poporul român sã rabde aceste înjosiri ºi umilinþe pe pãmântul sãu din partea unui neam cu care trãia zeci de ani împreunã? Oare aceasta era recunoºtinþa lui? Ce ar fi fãcut Stalin dacã evreii s-ar fi purtat aºa cu armata roºie? Cred cã ar fi fost raºi de pe faþa pãmântului! În urma atâtor acþiuni duºmãnoase a unei pãrþi din evrei ºi sub presiunea lui Hitler. Comuniºti în România erau puþini: evrei. ucraineni. unguri. în Transnistria în timp de rãzboi. Lobi nu cunosc istoria. care sabotau. îºi bãteau joc de ei. îi asupreau. el care a salvat cei mai mulþi evrei din toate þãrile Europei de rãsãrit. cum cerea Hitler. Mareºalul I. Antonescu le-a dat voie la 20 de mii de evrei sã emigreze liber din Bucovina ºi a mai dat mii de paºapoarte în alb pentru evreii din Ungaria ºi Ardealul ocupat de unguri. umiliþi. În URSS cei care doreau sã plece erau daþi afarã din partid. mareºalul Ion Antonescu a fost nevoit sã-i deporteze împreunã cu þiganii care nu lucrau ºi cu alþii. au rupt relaþiile diplomatice cu Israelul. e mai importantã. aveþi ºi voi un Dumnezeu ºi nu – 281 – . la ordinul Moscovei. bulgari etc. ocupate de Hitler. arhivele. preºedinte al Uniunii evreilor din România. au murit în lagãrul de acolo mulþi! Unii dintre conducãtori. paznici ºi alte brute. unde au murit de zece ori mai mulþi oameni nevinovaþi. inclusiv evrei. din serviciu.

care a luptat ºi împotriva neamului sãu – 282 – . aciuaþi în România în anii ’30. E bine cã s-a fãcut aceastã comemorare pentru acei 45 de oameni uciºi de hoardele antisemite ruseºti. ienicerul rus. prieteni la cataramã. Am avut mulþi colegi de liceu evrei. cãreia i s-a furat 33% din pãmânturi ºi o treime din populaþie cu ajutorul evreilor. sã judece drept. în Moldova. Oare nu erau sinagogi în România? În Bãlþi erau douã ºcoli primare ºi douã licee evreieºti. Orice om care a trãit ºi trãieºte pe acest pãmânt trebuie sã fie cinstit. Românii basarabeni n-au avut nimic comun cu acest act barbar pentru cã ei erau numai 10% din populaþia Chiºinãului ºi se aflau la periferiile lui. Dar nu poporul. De ce au fugit evreii din URSS? Dupã ce au susþinut regimul totalitar ani la rând ºi fãceau propagandã ºi în alte þãri fiind plãtiþi de el? De ce au plecat în Israel? Da. dupã venirea lui Hitler la putere în Germania. care au rãmas în viaþã datoritã cã trãiau în România. fiindcã s-au gãsit oameni inimoºi ºi au imortalizat aceastã tragedie promovatã de o politicã ºovinã ºi agresivã faþã de minoritãþile naþionale din imperiu. Azi. care era blând ºi care nu a obijduit neamuri strãine. care au sãvârºit crime mai mari ca fasciºtii n-au fost pedepsiþi. Sunt multe probleme care azi se lãmuresc rãsfoind arhivele. inclusiv faþã de evreii ºi românii din Basarabia. n-au avut un Nurenberg.scuipaþi în fântâna din care aþi bãut apã. jurnale evreieºti. La 6 aprilie 2003 s-a comemorat 100 de ani de la sãvârºirea pogromului contra evreilor de la Chiºinãu. Comemorarea este o faptã care meritã sã fie salutatã. organizat ºi declanºat de autoritãþile þariste de ocupaþie a Basarabiei româneºti. trãdãtori de neam. comuniºtii. care au pus la zidul ruºinii crima ocupanþilor ruºi. cum a fost Kruºevan. Numai atunci va fi pace ºi înþelegere între toþi cei care locuiesc aici împreunã. sunt duºmanii neamului nostru ºi vor sã ne distrugã aici. în care ºi-au pierdut viaþa 45 de evrei nevinovaþi. A fost aºa ceva în URSS? Erau publicaþii. sã ne ºteargã de pe faþa pãmântului nostru de mii de ani. Contra acestei politici ºovine ºi antiumane ºi-a ridicat vocea în presa timpului marii scriitori Lev Tolstoi ºi Korolenko. Cu ei ne împãcam de minune. Unele cercuri evreieºti fac o politicã duºmãnoasã împreunã cu ºovinii ruºi împotriva neamului nostru românesc ºi doresc sã distrugã aceastã þarã. ºi a unor moldoveni. ziare. sã nu o facem pe neznaiul. Oare nu evreii banchiri au pus pe picioare Germania fascistã dupã lovitura de stat din Rusia în 1917 ºi au instaurat regimul totalitar comunist? Cine a condus Uniunea Sovieticã imediat dupã revoluþie? Cine a condus România dupã 23 august 1944? Hai sã nu ne facem morþi în pãpuºoi cu sacul plin. au fost ºi unii guvernatori români care ºi-au bãtut joc de evrei.

De câte ori mã duceam cu automobilul meu în România. Vârsta înainta cu fiecare an ºi nu mai credeam cã voi ajunge cândva pe plaiurile Ardealului. când pentru prima oarã am primit voie de la conducerea comunistã. Ea se îngrijea de mine. În anul 2002 venind la Bucureºti dupã inaugurarea Muzeului Memoriei Neamului (a victimelor regimului comunist) la Chiºinãu. fiind deja prea bãtrân ºi având fricã sã nu cad undeva în drum ºi sã nu fie nimeni lângã mine în locuri strãine. În amintirea acestor jertfe s-a ridicat la Chiºinãu ºi un memorial cu participarea conducerii Moldovei. o luam spre Bucureºti. având o chemare de la sora mamei mele din Bucureºti. sediul dnei Ana Blandiana.pentru Rusia. aprobatã de Moscova dupã scrisoarea trimisã de tanti Vera lui Brejnev. cã regimul totalitar comunist a ucis o jumãtate de milion de oameni în 50 de ani de ocupaþie sovieticã ruseascã. la Lvov. Cei ce avuserã posibilitatea de a nimeri dupã Carpaþi. Totodatã este o ruºine pentru neamul nostru moldovenesc. purtând în geantã medicamentele necesare. care trãiam atunci în Ucraina. memoria singurã poate fi o formã de justiþie” Motto Memorialului Sighet Auzisem de acest memorial prin anii 1998. unde trãiau rudele mele. dar nu am avut posibilitatea de al vizita. ci numai o simplã piatrã postatã lângã gara din Chiºinãu. cu care nu mã despãrþeam niciodatã. Veronica. Iatã unde a ajuns neamul nostru din cauza bunãtãþii lui ºi cine sunt conducãtorii noºtri! MEMORIALUL DE LA SIGHETUL MARMAÞIEI “Atunci. Fusesem în Ardeal în 1963. în amintirea cãrora nu se face nici o comemorare ºi nu existã nici un memorial. Eram împreunã cu soþia mea. jandarmul Europei ºi “temniþa popoarelor” (Lenin). cele douã veriºoare Leana ºi Valentina. pe atunci conducãtorul Uniunii Sovietice. Descoperirea ei era ca un vis care nu se împlinea. am trecut ºi prin Piaþa Amzei unde era Fundaþia Alianþa Civicã. Aici ne-am întâlnit cu dna Ana Blandiana ºi cu soþul ei Romulus Rusan pe care îi cunoºteam din anii precedenþi. de unde au fost duºi în Siberia circa 200 de mii de basarabeni. dintre care o jumãtate nu s-au mai întors înapoi. Dar am avut noroc. povesteau lucruri interesante. Le-am arãtat fotografiile – 283 – . Transilvania era ceva departe pentru mine. când justiþia nu reuºeºte sã fie o formã de memorie. minunându-se de cele vãzute acolo.

cum zic aici oamenii þinutului sãu. care împreunã cu soþul sãu Romulus Rusan au depus sforþãri mari spre a-l întemeia. Ideea transformãrii închisorii în muzeu aparþinea dnei Ana Blandiana. am reuºit sã ajung ºi în casa lui Gavrilã Buju.muzeului nostru. Clãdirea era chiar în centru. Le înlocuiserã Mercedesurile. aºa îl numeau acolo în Canada. reîntors din America unde fusese cu soþia sa Mia la fiul lor. Ne uitam prin geam bucurându-ne de frumuseþea locurilor ce se perindau în faþa ochilor. al victimelor regimului comunist întemeiat de noi. într-o cãmãruþã unde eram numai noi doi cu soþia. cu toatã sãrãcia care domnea în Basarabia. La proiectul acestui memorial au lucrat arhitectul Alexandru – 284 – . care împreunã cu Romulus Rusan. Dupã Salva am intrat în munþi ºi trenul ne ducea prin tuneluri. de loc din Maramureº.Vã invitãm la Memorialul Sighet la simpozionul 10! Ne-a spus simpatica dna Ana. El citise anunþul meu din ziarul românesc “Clipa” din SUA ºi luând legãtura cu mine. Aºa cum am fost ajutaþi în înfãptuirea acelui muzeu de la Chiºinãu ºi de un român cu suflet de mare patriot. în Maramureº. Chiºinãul era plin acum de maºini din alte þãri. sã fiu la Borºa ºi sã vizitez ºi Memorialul de la Sighet. din Borºa. Maºinile sovietice deveniserã o raritate. Acum îmi dãdeam seama ce frumoasã este þara noastrã româneascã! Am fost cazaþi la un cãmin al poliþiei de frontierã. o maºinã germanã. Datoritã lor am nimerit la Sighet. Am luat trenul de la Iaºi spre Timiºoara. prin locuri de o frumuseþe rãpitoare. ca douã albine stãruitoare au reuºit sã facã atât de mult pentru biruinþa adevãrului ºi a dreptãþii în þara româneascã în amintirea celor cãzuþi la datorie împotriva genocidului comunist. El ne luase cu automobilul ginerelui sãu. Audi. Aºa cã aveam mai multe motive sã ajung în Mara-Mu. ne-a trimis o sumã de dolari pentru înfãptuirea muzeului. El a fost omul care a jucat un rol însemnat pentru noi ºi mai ales pentru mine. La Salva am fost nevoiþi sã aºteptãm vreo trei ore trenul ce venea de la Bucureºti ºi mergea la Sighet. Memorialul de la Sighet ne-a impresionat puternic. . jurnalistul care lucra la “Literatura ºi Arta” condus de vestitul poet ºi scriitor Nicolae Dabija. Peugeut ºi alte mãrci care erau net superioare celor ruseºti. Gaby Buju. unde ajunsese la vârsta de 18 ani dupã multe peripeþii. foºtii deþinuþi ºi deportaþi politici din Basarabia spre mirarea lor de reuºita noastrã. aproape de Memorial. Fiatul. Ajunsesem la Iaºi prin bunãvoinþa lui Sergiu Nucã. La Iaºi ne-a întâlnit ca întotdeauna prietenul meu Vlad ªuparschi. un leagãn al românismului din vechime.

În 1993 Ana Blandiana s-a adresat la Consiliul Europei la Strasbourg pentru a cere sprijinul Europei de a transforma închisoarea într-un memorial. Arhiva de istorie oralã s-a îmbogãþit cu 850 de înregistrãri. Memorialul victimelor Comunismului ºi Rezistenþei de la Sighet a fost declarat ansamblu de interes naþional prin lege. – 285 – . oameni de culturã. cu mãrturii ale persoanelor supravieþuite din închisori ºi lagãrele þãrii. pe casete audio ºi video. Începând cu anul 1993 a avut loc la Sighet câte un simpozion anual cu diferite teme despre tragedia românilor în timpul conducerii comuniste 1946-89. La evenimente au participat mii de oameni din România. Au fost deschise 12 celule de la parter. În fiecare an era programatã vizita la închisoarea de la Sighet ºi la groapa comunã de la cimitirul sãracilor. În fiecare an la Sighet au fost inaugurate noi spaþii în cadrul Memorialului. În 1994 ia fiinþã Fundaþia “Academia Civicã” cu 175 de membri fondatori – preºedintã Ana Blandiana.Beldiman. culturale ale democraþiei interbelice. din alte þãri foste comuniste. care are un trist renume. Trebuie de spus cã anume în România teroarea a fost cea mai durã ºi cea de mai lungã duratã dintre toate þãrile cãzute sub jugul comunist sovietic. Din 1993 s-au þinut 10 simpozioane în cadrul Memorialului victimelor Comunismului ºi al Rezistenþei de la Sighet. Clãdirea închisorii din Sighet este atribuitã Fundaþiei Academia Civicã în vederea transformãrii în memorial. Se prezintã filme despre teroarea comunistã ºi se organizeazã expoziþii documentare. specializaþi în analiza lor. Memorialul s-a fãcut la Sighet fiindcã aici a fost prima dintre închisorile politice ale stalinismului în România ºi anume în ea au fost exterminate elitele politice spirituale. puse la dispoziþia vizitatorilor. devenite sãli de muzeu. vicepreºe-dinþi – Ion Caramitru. În timpul conducerii comuniste aici au fost exterminaþi mii de oameni printre care ºi floarea intelectualitãþii române. Datoritã unor români cu suflet mare dna Ana Blandiana ºi Romulus Rusan. “De la adevãrul istoric la judecata istoriei”. La nordul României lângã râul Tisa se aflã oraºul Sighet. Horia Bernea ºi Laurenþiu Ulici având ca scop crearea Memorialului. La 21 mai 1993 a avut loc primul simpozion “Memorialul Sighet”. El a fost înfiinþat ca sã se ºtie adevãrul despre teroarea comunistã din România ºi sã nu se mai repete niciodatã în viitor. Dorana Coºeveanu ºi academicianul Alexandru Zub ajutaþi de alþi oameni de bunã credinþã cu suflet mare. S-au editat multe cãrþi din colecþia “ Analele Sighet” ºi a apãrut ºi “Cartea neagrã a comunismului” scrisã de Stephan Courtois. ªantierul a fost deschis la 11 iulie 1996. La aceste simpozioane participau martorii ºi eroii evenimentelor dar ºi istorici savanþi.

Memorialul victimelor comunismului ºi al Rezistenþii a fost inaugurat la 20 iunie 1997. închisoarea fiind reconstruitã ºi transformatã într-un muzeu. Din august 1948 a devenit loc de detenþie pentru intelectualii ºi pentru þãranii din Maramureº. Institutul Polonez din Bucureºti. Penitenciarul era cunoscut sub numele “Colonia Dunãrea”. Primii au fost 18 elevi ºi studenþi. unii trecuþi de 85. El se referea nu numai la aceastã închisoare din Sighet ci ºi la întregul univers concentraþionar din România. politicieni). când a devenit lagãr sovietic. dar în realitate era un loc de exterminare pentru elitele þãrii. istorici. Ilie Lazãr. În prezenþa sponsorilor Miºu Cârciog ºi dnei Margaret Holmes. Memorialul a fost deschis de dna Ana Blandiana. Pe o hartã mare a þãrii sunt marcate prin cruci cele 300 locuri de detenþie. cu celulele sale. A doua salã a muzeului cuprinde o schemã a închisorii realizate – 286 – . mãrturiilor despre represiunile sãvârºite de regimul comunist totalitar. Prin Sighet se fãcea ºi repatrierea foºtilor prizonieri ºi foºtilor deportaþi din URSS. British Council. azile psihiatrice ºi gropi comune. Majoritatea aveau peste 60 de ani. Alexandru Todea. academicieni. Datoritã dnei Ana Blandiana ºi lui Romulus Rusan. Sarcina memorialului este pãstrarea memoriei. Centrul Cultural Francez. Centrul Ceh din Bucureºti. majoritatea lor nejudecaþi. Simpozionul a avut un vast program de comunicãri cu tema “Anii 1973-1989. preoþi. Iuliu Maniu ºi alþii… Sala hãrþilor este o reprezentare în spaþiu a gulagului românesc. Tot în 1950 au fost aduºi la Sighet 43 de episcopi ºi preoþi greco-catolici ºi romano-catolici.aceastã închisoare a fost transformatã într-un Memorial Naþional. Iuliu Hossu. de muncã forþatã. În 1950 au fost internaþi aici peste 80 de demnitari (foºti miniºtri. Emil Haþieganu. construitã în 1897 a funcþionat ca închisoare de drept comun pânã în 1944. Cronica unui sfârºit de sistem”. viaþa unor oameni ai elitei politice ºi religioase din perioada interbelicã a României. ziariºti. preºedinta Fundaþiei Academia Civicã. cu ajutorul unor sponsori cu inimã bunã s-a înfiinþat acest Memorial. Sãlile sunt dedicate lui Corneliu Coposu. dedicat celor care au suferit în timpul comunismului ºi într-un centru internaþional de studii. unde se evidenþiazã aspecte din istoria personalã. dintre care unii ºi azi trãiesc la Sighet. Memorialul conþine parterul. domiciliu obligatoriu. La 5-7 iulie 2002 a avut loc al 10 simpozion al Memorialului Sighet organizat de dna Ana Blandiana ºi Romulus Rusan cu sprijinul Fundaþiei Hanns Seidel. Închisoarea din Sighet. unitate de muncã specialã.

Stephane Courtois – Paris. Alexandru Zub – Iaºi. Brãtianu. rezistenþei anticomuniste. fost deþinut politic ºi luptãtor antisovietic din gulagul sovietic. Ei au fost: Cicerone Ioniþoiu – Paris. Petru Opriº – Bucureºti. Giurescu. Hans Bergel – Munchen. Vasile Paraschiv – Ploieºti. Moldova. La acest simpozion au luat parte foºtii disidenþi ºi deþinuþi politici care au fãcut comunicãri. Sala “Munca forþatã” prezintã aspecte din locurile de muncã forþatã din þarã unde Canalul Dunãre – Marea Neagrã a fost cel mai infernal din seria ºantierelor unde deþinuþii erau exterminaþi. Iulius Filip – Cluj. I. La etajul 1 sunt sãlile dedicate deportãrilor. Tot aici în alte sãli sunt arãtate metodele de torturã de la Securitate. I. Ion Cepleanu – Paris. Invitaþii din Republica Moldova ºi-au exprimat sincerele lor mulþumiri pentru înfiinþarea acestui memorial – 287 – . Sala “Colectivizarea” dã o imagine completã a dramei satului românesc. Bujor Nedelcovici – Paris. închis la Sighet între anii 1950-55. dr. Brã-tianu ºi Iuliu Maniu cu activitatea lor politicã înainte de 1918. cimitirul sãracilor. unde deþinutul stãtea în lanþuri în picioare toatã ziua. În cadrul muzeului existã 2 expoziþii dedicate lui Gh. La inaugurarea sãlilor Basarabia în Gulag au participat ºi doi reprezentanþi invitaþi din Republica Moldova. preºedintele victimelor regimului comunist din R. Sunt expuse documente referitoare la represiunile contra þãranilor. în istorie Anatol Petrencu ºi Vadim Pirogan. rolul lor la Marea Unire. suferinþele Bisericii. care au explicat vizitatorilor exponatele. unde erau înmormântaþi deþinuþii exterminaþi în groapa comunã. regimul de detenþie din închisori. Mircea Stãnescu – Paris. Mircea Carp – Munchen. La etajul doi se aratã sala Lotului lui Viºoaian ºi sala unde a murit Gh. În ultima zi a simpozionului oaspeþii au vizitat cimitirul Cearda. Dragoº Petrescu – Bucureºti. fotografiile ºi mãrturiile foºtilor deþinuþi politici în închisorile ºi lagãrele din URSS. femeile în închisoare. Smaranda Vultur – Timiºoara. alegerile din 1946 ºi procesul grupului de la Tãmãdãu. Sãlile “Viaþa cotidianã din penitenciar ºi închisoarea-nãuntru ºi în afarã aduc mãrturii despre asprul regim de detenþie. Dennis Deletant – Londra. Tot aici se aflã celula de pedepsire “Celula Neagrã”. Anatol Petrencu – Chiºinãu ºi alþii… Tot aici la 9 iulie 2002 s-au inaugurat încã zece sãli printre care ºi sãlile “Basarabia în Gulag”. Nicolas Werth – Paris. Thirry Wolton – Paris. deportãrile din Bãrãgan. În una din sãli sunt expuse picturile ºi desenele pictorului Victor Zâmbrea.de istoricul Constantin C.

soþia mea. Comuniºtii criminali trebuie sã rãspundã în faþa popoarelor pentru crimele sãvârºite în timpul regimurilor în toate acele þãri conduse de URSS. fosta învãþãtoare a lui Gabi. Cu diferite mijloace de transport am ajuns la Borºa. vroiam sã aflu cât mai multe despre el. supuºi Moscovei. îngrijorându-ne sã nu facã vre-un chibiþ ºi sã fim nevoiþi sã mergem pe jos. Petrea. o femeie simpaticã. Dar noi am întârziat ºi nimeni nu ne-a mai aºteptat. Ileana. pãrãsind Memorialul. Petrea. aºa se numea aici un dig de pãmânt galben adus prin þevi din minele – 288 – . Dupã câteva ore cu trenul. El nu ºtia multe adevãruri. situat în Canada. pârâea ºi trosnea. Tractorul nu era nou. ne-a hrãnit cu un pilaf foarte gustos. nu era acasã. s-a dus în alte þãri. împreunã cu Veronica. sã câºtige un ban. care ne-a ajutat sã facem la Chiºinãu Muzeul Memoriei Neamului. cãci minele ºi alte întreprinderi nu lucrau cu anii. totul fusese distrus de noua putere democraticã cu comuniºti în frunte careºi fãceau treburile lor. Avea acolo douã fete. care ºtia deja de la Gabi cã noi trebuia sã venim pe la ei. Am trecut pe lângã “cenzurã”. ne-a dus în munþi. apoi ne-a dus cu maºina la dna Valerica. Mã interesa tot ce era legat de dânsul. o strãduþã cu gropi mari ºi adânci. ridicându-ne tot mai sus în munþi. A venit în sfârºit ºi fratele lui Gabi.care trebuie sã fie o pildã ºi un serios avertisment pentru toatã lumea ca aceastã tragedie ºi genocid comunist sã nu se mai repete niciodatã. cãci drumul era abrupt. care urcându-ne pe un tractor. cãci comuniºtii din România. Maºinãria asta vãzuse multe. unde trebuia sã fim întâmpinaþi de fratele lui Gabi. Având un numãr de telefon. fusese cumpãrat de Gabi pentru fratele sãu. Sora lui Gabi. unde locuia el ºi mama lui dna Ileana Buju. Trebuie sã spun cã mult tineret pãrãsise Borºa. pentru noi. sã înþeleg de ce acest român din Maramureº ne-a trimis un ajutor de 1000 de dolari. fãceau totul ca sã educe tineretului dispreþ ºi urã împotriva marilor eroi ai neamului. Mã gândeam ce are el cu Basarabia. se îmbogãþeau. Îmi era greu pe suflet. care ºi ele se aranjase la lucru. când mã adresam unora care þipau cã sunt patrioþi. tânãrã. plecase la muncã în Italia. dorind sã o cunosc pe mama acestui român. am ajuns la Viºeul de Sus. dar în realitate erau niºte profitori minciunoºi ºi farisei. ºi ai credinþei. basarabenii. Gavrilã Buju. care ne-a luat acasã. un bãrbat tânãr. am plecat la Borºa. care nu ºtia bine nici istoria þãrii sale. am gãsit-o pe Dna Silvia Belciug. MARA-MU De la Sighet. nici nu a trecut prin rãzboiul care a distrus atâtea fiinþe nevinovate. o veriºoarã a lui Gabi. Tractorul ne ridica pe Valea Luceafãrului.

þinea piept vânturilor. nu ne ajungeau puteri. spre casa ei. Casa ei era din bârne. cum aºeza uºurel fânul în cãpiþã. I-am ajutat ºi noi. ne opream. mare. de vreo cinzeci de ani. în satul Rotundu. Era ceva frumos în aceastã femeie. lapte gustos. Mama Ileana. cu viaþa ei asprã. trãia cu amintirea lui Gavrilã. în aceste locuri pe care ea nu le-ar fi schimbat niciodatã. Nu ºi-a refãcut viaþa. ridicându-se spre casa ei. vieþii de loc uºoare. ca zãpada. ºi mã gândeam la soarta ei singuraticã. o casã bunã. cã Petrea trãia alãturi. cu pãrul bine însurit. Am ieºit apoi din casã. trãia singurã. a insistat sã mergem ºi la ea în casã. ne-a hrãnit cu lapte de vacã din munþi. aromat. subþiricã. nu pãrea cã are 72 de ani. Am stat de vorbã. nume ca al ei. gâfâind. de nepoþica Ileana. cu un cojocel frumos. sã pãrãseascã mãcar – 289 – . miºcându-ne cu greu pe costiºele abrupte sã strângem iarba deja uscatã în cãpiþe. care trãia mai sus de Petrea. o mai ajuta. Povestea de fiul sãu Gabi ºi uneori îi tremura glasul ºi o lacrimã zgârcitã apãrea în ochii ei frumoºi ºi blajini. Ne uitam la ea. nu a dorit sã-ºi ia alt bãrbat. Dar ea nu dorea. E drept. fire puternicã ºi devotatã acestor locuri mãnoase. mergea repede în sus. A venit aici ºi mama Ileana. Ne uitam cu mirare ºi admiraþie cum aceastã femeie. dar el avea viaþa lui. într-o þarã strãinã. cu problemele sale. Noi dupã ea. Soþul ei Gavrilã nu mai era demult. urmând-o. tare. proaspãt ºi cãlduþ. familia lui. iernii grele din munþi. demult. pe care îl luase cândva. aici în munþi. fãcutã încã de tatãl lor Gavrilã Buju. care ºi-ar fi legat soarta cu ea. Ea a luat o greblã ºi a început sã strângã iarba cositã. viitorul fân pentru vãcuþa ei. cu nevoile ºi bucuriile ei. Ne-a primit în casã. departe peste mãri ºi þãri. urcã în sus ca o cãprioarã. din dragoste ºi cu care nu a avut norocul sã fie împreunã la bãtrâneþe. mai degrabã pãrea o fetiºcanã sprintenã ºi harnicã. nu arãta la anii ei. Afarã un omulean îi cosea iarba în curte pe costiºe. cu o fustã neagrã. Mâinile ei lucrau repede. jos. trebuia sã ne odihnim. miºcãrile erau vioaie ºi. se vedea cã-i fãcutã de o mânã gospodãreascã. dar era bunã. care nu vroia sã se mute nici în iernile cele grele. cu toate cã se gãseau oameni de treabã. Gabi îºi fãcuse o cãsuþã frumoasã în Rotundu ºi o rugase pe mama Ileana sã stea în ea. Îmbrãcatã într-o bluzã albã. cu dorul de fiul ei atât de depãrtat. fãcutã de mâini de gospodar. Mã uitam la ea ºi o admiram pe aceastã femeie din munþi. nu ne venea sã credem. în casa bãtrâneascã. o femeie micuþã. în casa construitã de Gabi pentru ea acolo.Borºei. ºi sã vezi minune! Ea. Am ajuns la casa lui Petrea. cu o gãleatã plinã cu apã într-o mânã ºi cu o sacoºã în altã mânã. Ne-am ridicat în sus.

nedorinduºi o altã viaþã… De acolo de sus se cobora uneori la vale. numitã “zemstva”. când ruºii sovietici au nãvãlit în Basarabia. În viaþa ei niciodatã nu fusese la doctori ºi nici leacuri nu luase în gurã. Dupã ce a terminat ºcoala de opt clase din sat. vãzând cine îºi face mendrele acolo. N-a rezistat. N-a intrat nici în comsomol. la Bãlþi. un bãrbat în vârstã. cum au pãþit-o alþii. un nepot de a lui Costache Leancã. Începând de prin 1986. þãran din Cuhneºti.iarna munþii. duºi în Rusia ºi exterminaþi în lagãrele sovietice la o vârstã de 52 de ani. Am plecat a doua zi. cu toate cã erau democraþi de stânga. Costache Leancã. s-a inclus în miºcarea de eliberare naþionalã. care vuiau de lume dornicã de adevãr ºi libertate. sãrbãtoarea de la “Hora de la Prislop” ºi “Adormirea Maicii Domnului” de la mãnãstirea Moisei. pe care îl detesta. cu misterele lor. nepotul. Amândoi. þinând în mâini volanul de parcã toatã viaþa numai cu asta s-ar fi ocupat. cu frumuseþea ºi aroma florilor de munte. sã-ºi mai vadã nepoþii ºi nepoþelele. numai una. care ne-a dus la garã cu maºina sa. unde trãia cu grijile ºi nevoile gospodãriei. Am mai fost odatã la Borºa. a plecat singur la Chiºinãu sã înveþe la o ºcoalã profesionalã. nãscut într-o familie de opt copii. lucrând în acelaºi timp la o construcþie. Soþia. pe timpul þarului. au fost arestaþi. a fost scrisã prima cerere de Unire cu România de cãtre þãranii moldoveni. pe vremea aceea. ocupând-o cu forþa. fetiþa Maria studia la Universitatea din Iaºi. sã mai stea de vorbã. de ºapte ori a fost ales deputat în parlamentul României pânã în 1940. Apoi a terminat Institutul Politehnic. cu pajiºtele bogate cu iarbã mãtãsoasã. Am ajuns la gara Viºeul de Sus datoritã aceleiaºi doamne Silvia Belciug. luând parte la adunãri ºi manifestaþii pe strãzile Chiºinãului. invitaþi prin telefon de Gabi Buju din Canada sã vedem sãrbãtorile mari din Maramureº. a pornit un business – 290 – . Maria. plinã de amintiri triste ºi vesele. Costache Leancã în 1918 a fost preºedintele adunãrii de la Bãlþi. Seara mai învãþa la o ºcoalã medie. Pe Anatol. ºi Costache Leancã ºi prietenul sãu ªtefan Pirogan. prietenul tatãlui meu care a trãit în casa noastrã. nici în partid. a avut o mare tãrie de caracter ºi voinþã. lucra la o bancã. A stat o iarnã în casa lui Gabi. Anatolie strâmtorat la lucru. S-a întors în casa ei. trecut de cincizeci. pe domnul Anatol Gorj. în cartierul Pãmânteni. la Bãlþi. venea în Rotundu. Aici. pe la fata sa Ileana. unde nãscuse trei copii. De loc ºi el din Cuhneºti. o chemau acolo sus munþii. tãvãlugul sovietic nu l-a îndoit la pãmânt. care ºtiau din ce neam se trag ºi cine sunt fraþii lor. tatãl meu. unde a trãit o viaþã întreagã. cum au fãcut ºi mai înainte. Am profitat de faptul cã aveam un prieten.

se aruncau ca niºte fulgere înghiþind prada. Alãturi de ei trãia ºi Valerica Steþcu. Lângã casã avea un bazin în care înotau pãstrãvi. Când le aruncam câte o bucãþicã de pâine. Alãturi de ei îºi fãceau casã fetele lor. Cât am stat în casa lui Gabi Buju. pe ºoseaua BorºaCluj. fiind înconjuraþi de bunãvoinþa ºi simpatia lor. Am trãit câteva zile în casa lui Gabi toþi patru. nepotul meu. fiind cazaþi în casa lui Gabi. totul era verde. de a citi. erau veniþi mii de oameni din toate colþurile þãrii sã asculte slujba. Nici acolo nu aveau lefuri mari. pe care îi bãgau în construcþie. trecând prin multe oraºe ºi sate din Nordul Moldovei ºi Maramureºului. frumoasã. care lucrau în Italia ºi câºtigau bani. care s-a dovedit a fi o femeie simpaticã ºi sociabilã. O femeie energicã. o casã bunã. Am plecat cu toþii la mãnãstirea din Moisei. La început au trãit sus. apoi la amiazã ºi seara ne duceam la ea la masã. iar noi sã ne ridicãm vreo trei kilometri pânã la mãnãstire. sus. care ne-a primit ºi ea cu bucurie ºi dragoste de neam. toþi eram români. care venise în concediu din Italia ºi povesteau lucruri ºi întâmplãri interesante despre viaþa lor de acolo. sã luãm parte la sãrbãtorile din Maramureº. aducând mâncarea. venitã din Italia. Eram amândoi cu soþiile. Venea la noi dimineaþa. Îmi place acest om pentru setea lui de a cunoaºte. cu soare frumos.mic. cã de. Aici. prietenele noastre pe viaþã. Era luna august. o casã cu trei etaje. în munþi. ce o fãcea un episcop din Maramureº. Era profesoarã de limbã francezã ºi mai fusese primãriþã. Ileana. Sora Ileana trãia alãturi. unde erau fiicele ºi soþii lor. aduºi de ea de la o crescãtorie de peºti. eram serviþi de Ileana. mulþi îmbrãcaþi în – 291 – . fãceau economii pentru a aduce banii în þarã ºi a construi casa. Lume multã. aleasã de popor în Rotundu. Am stat patru zile la ei. învãþãtoarea lui Gabi cândva demult. Ne-a primit cu braþele deschise. Dar ºi eu eram prea bãtrân. de care se îngrijea. o moarã într-un sat. când mulþi nu iau nici o carte în mânã. Am avut toþi ocazia sã vedem frumuseþile þãrii noastre. dar trãind modest. Ne-am oprit la Borºa. ca sã mai pot învârti volanul maºinii mele ºi am dãruito lui Alexei. Am luat parte ºi la praznicul de la mãnãstirea din Moisei “Adormirea Maicii Domnului”. Maºina a trebuit s-o lãsãm jos. dar a fost o alunecare de pãmânt ºi ºi-au fãcut casã în Rotundu. Ne plãcea s-o ascultãm cum povesteºte diferite întâmplãri din viaþa lor ºi a Borºei. care-i sunase sorii sale. fãcutã cu mâinile ei ºi a soþului Ion. Dna Valerica ne-a mai povestit câte ceva despre Gabi. Avea casa ei. El mi-a propus sã vizitãm Borºa. unde a lucrat douã luni de zile ºi câºtigase ceva bani. acolo îºi durase o casã. Anatol avea un “Jiguli” cu care am plecat spre Borºa. peste drum de casa lui Gabi.

unde veneau din toate pãrþile oamenii cu suflet de români. introducerea cenzurii. Tot în acest oraº este fabrica de automobile Dacia. filiala Argeº – Aristide Ionescu. interzicerea a tot ce avea caracter naþional. Ne-am luat rãmas bun de la aceºti oameni simpli. Am venit îndemnaþi de Gabi. dar am întârziat cu câteva zile ºi nu am vãzut frumuseþea obiceiurilor ºi a îmbrãcãmintei naþionale a celor veniþi din munþi ºi de la ºes la Hora de la Prislop. regele Mihai a fost expulzat din þarã ºi neamul românesc a cunoscut dezmãþul. Este un oraº frumos. jafurile ºi crimele comuniste. unguri. Români erau numai ºase oameni. care ne-au primit cu atâta dragoste ºi bunãvoinþã. iþari largi. curat ºi cine-l viziteazã rãmâne impresionat de tot ce vede aici. care se opuneau politicii comuniste. ocupate de sovietici în 1840 prin protocolul secret adiþional la pactul Molotov-Ribbentrop. Municipiul Piteºti este un important centru economic industrial. cultural ºi sportiv al þãrii româneºti. majoritatea strãini. împãrtãºindu-ne gândurile ºi visele lor la o viaþã mai bunã. Piteºti – Tudor Pendiuc. cu sprijinul inimosului primar al or. Stalin a hotãrât pedepsirea ofiþerilor români care au luptat la rãsãrit pentru eliberarea Basarabiei ºi Bucovinei. României i s-a impus un guvern comunist. SIMPOZIONUL DE LA PITEºTI Între 4 ºi 6 octombrie 2002 a avut loc la Piteºti un simpozion organizat de Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici din judeþul Argeº – preºedinte Sergiu Rizescu. introducerea a mii de consilieri sovietici la întreprinderi ºi instituþii. ruºi. reºedinþa judeþului Argeº. care þineau la obiceiurile ºi hramurile strãvechi. Mai era aici o sãrbãtoare la Prislop. Dupã armistiþiul de la 23 august 1944 România a fost ocupatã de armata sovieticã timp de 14 ani. Pentru bolºevizarea României s-a recurs la falsificarea istoriei naþionale ºi a rezultatelor alegerilor parlamentare. În partidul comunist român în 1944 erau nu mai mult de 900 membri. Muzeul judeþean Argeº cu colaboratorii Vasile Novac ºi Remus Petre Cârstea.haine naþionale. evrei. cu suflet mare. ruteni. Peste 1 milion de români. care împreunã cu firma Renault construieºte azi noile modele care înfrumuseþeazã minunatele ºosele ale României. Oraºul Piteºti. port ce s-a pãstrat din moºistrãmoºi. limbii ruse obligatorie. Institutul român de istorie recentã – Marius Oprea. A venit ºi vremea sã ne despãrþim ºi sã ne întoarcem acasã. este situat la confluenþa râului Argeº cu râul Doamnei. în cãmãºi albe. Fundaþia Memoria. au – 292 – .

Trãiascã regele ………. Tg. trimiºi în România.. D a .15 ani... Reeducarea de la Piteºti condusã de securitatea românã a fost Care au rupt Moldova-n douã!... cãrora li se promitea eliberarea ºi grade în securitatea românã. schingiuiþi peste 700.. Cãci nouã nu ne de joc de gardieni ºi de ºef... cunoscutã sub numele de “Fenomenul Piteºti”.. Târguºor. Înjurã-aceastã naþiune! marea lor fãþãrnicie. Ridicã nasturii vechi soare. Dej a ordonat lichidarea tuturor politici.. Peste-o moºie destrãmatã. ºi alþii. Aiud.... care adesea se terminau cu exterminarea deþinuþilor.. la fund pânã la sângerare..5-10 Ai 4. Se aplicau metode oribile de torturã continuã.. ºi de acoliþii sãi: Stoian Ion.. .colhozurilor nãmeþi.. turnãtori ºi cãlãi ai Visat-a Românie Mare!. umpluþi cu rouã. ªerbãnescu C.. cioclii Canalul Morþii din Danseazã românimii!!! Dobrogea… În timpul reeducãrii au fost uciºi 64 de deþinuþi politici. Sighet.. Eu rãmas stau. Echipa lui Þurcanu era sprijinitã direct de e securitate.. România a fost singura þarã care timp de 10 ani a opus o rezistenþã armatã împotriva bolºevizãrii.. parcã cineva-n altar D em i c av e s e l i e al o r. Doamne-un plan 1.. au fost la Piteºti.. o. a constat în recrutarea unor deþinuþi politici... Pe glia ruptã în bucãþi extinsã ºi în alte puºcãrii: Gherla... chiar ºi Leonida Lari Deadversarilor izbãvire pentru Þarã!!! a unor tovarãºi din partidul comunist. 4. Tineretul antibolºevic a fost supus unui regim special de “reeducare” ºi exterminare. Deþinuþii erau în bãtuþi la tãlpi pânã la leºin. prietenilor lor.. torturi... în schimbul smulgerii de la alþi deþinuti a informaþiilor nedeclarate la anchete. bãtaie în strãmoºii grup cu bâtele.. ei fac paºi. tãi... Scopul “reeducãrii satanice prin torturã” era distrugerea totalã Pe unde Eminescu-n Iaºi Privind tãcuþi dansânda fizicã ºi psihicã ºi transformarea victimelorgloatã... trecuþi prinPeste cele mai neimaginabile Pe-unde noºtri erau dragi Moºia lui ªtefan. Te i a î nm i n t ec u om î n i e .. Teohari Georgescu (Burach Tescovici)..propagandã ai ei.. bãgaþi cu capul în tinetele cu urinã ºi altele… J e r t f i t u s a up e n t r uU n i r e ! Ajunsã astãzi de ocarã...... cãpitanul Alexandru Dumitrescu... Ce vãd în iarnã ochii mei. Frãmântã glodul neºtire. Cine au fost cãlãii României? Aratã-ne.. 2.. Agentul nr. Cobilaº Nicolae. Pop C.. tu stai.. de Popescu Ce lume înºelãciune. 293 – 3. .fost aruncaþi în lagãre ºi închisori. Reeducarea prin torturã. în atei.10-20 ani. Închisorile în care s-au comis cele mai barbare crime. Vo i n d u s eî nt o a t ep r i m i i . . Ce clipe pline amar.. Iosif Chiºinevschi (Ioºca – Brottman).. împotriva slugilor Moscovei ºi cozilor de topor. printre împotriva ……. Mã ia în suflet c-un fior... G.. Gh... ei se calcã în nedragi.e i danseazã.. Ocna... în mai mult de 100 au invalizi pe viaþã. ani etc. . Pe-o iarnã grea........ Canalul Dunãre-Marea Neagrã… Conducãtorii partidelor politice patriotice au fost încarceraþi ºi exterminaþi... au cântat: “Deºteaptã-te române” De ….. “Literatura ºi Arta” 8 mai 2003 2.. Livinschi M.. Da. ... Mulþi în dintre tineret erau judecaþi pentru fapte: cã spuneau cã Ana Pauker este “bivoliþã neagrã”… De 1. fost NEAMUL student la drept. inspirat de agenþii sovietici ai NKVD-ului. 1 al Kremlinului a fost Ana Pauker (Hannach Robinschn). Echipele de torþionari de la Piteºti au INVOCARE PENTRU ROMÂNESC fost conduse de Eugen Þurcanu.... 3. ea stã în loc.. elevilor ºi studenþilor...20 ani. Hora Unirii – o joacã-acei.. Romanescu G..

Constantin Stere Toma Istrati Sergiu Grossu ºi soþia Nicoleta – 294 – .

Ovidiu Creangã cu nepoatele Nicolae Dima Mihai ºi Victoria Ursu – 295 – .

Pavel Dudnic Lidia Aºtefanei Anatol Corj Nicolae Caireac Boris Ojog Simion Hachi Ioan Rusu Gheorghe Cucereavâi Andrei Stoica – 296 – .

Memorialul de la Sighetul Marmaþiei. 2002 Vergiliu Stefanin – 297 – .

– 298 – .

Partea II Boris Movilã }NTRE DOU+ LUMI – 299 – .

Garã pentru doi. Institutul Pedagogic „ Ion Creangã” din Chiºinãu. Ostrovski. redactor ºi redactor ºef-adjunct la Editura „Cartea Moldoveneascã” (19721976). 1928. director artistic ales al Studioului „Moldova-film” (1987-1992). Verºigora. (1948-1952). Asachi” (19941995) ºi redactor la Editura „Museum” (din 1996). Mrejele de L. A tradus din limba rusã zeci de cãrþi din literatura clasicã ºi contemporanã (Oameni cu conºtiinþã curatã (partea a doua) de P. scenarist ºi traducãtor. Stanev etc. redactor ºi secretar responsabil la Editura Enciclopedicã „Gh. jud. ªcoala Pedagogicã din Bãlþi (1947-1948). Nicolae Esinencu. A activat în calitate de învãþãtor la ºcoala din satul natal (1944-1947). Cãpitanul Jan Zvãpãiatul de L. La Studioul „Moldova-film” a fost redactor la multe filme – 300 – . O misiune importantã) º. Nicolae Dabija. Nãscuþi de furtunã de N. cursuri de perfecþionare – redacturã. N. ºef de cabinet metodic la „Moldinformkino” (1976-1977). vina fiindu-i cererea insistentã de editare a cãrþilor bune ºi de turnare a filmelor în limba românã. filme artistice (Teheran-42. 1976 ºi 1980 este eliberat de câteva ori din funcþiile pe care le deþinea pentru „naþionalism”.). Bãlþi. redactor ºi ºef de redacþie la Editura „ªcoala sovieticã” (1952-1958). publicist. 1977-1980). a contribuit la editarea volumului de „Poezii” de M. redactor ºef la Comitetul de Cinematografie al R. în anii 70 a organizat editarea volumelor din colecþiile „Dintre sute de catarge” ºi „Debut”. Corlãteanu. A urmat Liceul „Ion Creangã” din Bãlþi (1939-1944). aici fiind promovaþi tinerii scriitori: Leonida Lari. Facultatea de Istorie ºi Filologie (cu prof. „Operelor alese” ale lui Zamfir Arbore. Hâjdieni. Ludmila Sobieþchi. director al Biroului de propagandã a artei cinematografice al Uniunii Cineaºtilor din fosta URSS (1985-1987). (1964-1968).CURRICULUM VITAE Redactor de film ºi de carte. Dumitru Ciobanu º.a.M. S-a nãscut la 6 oct. Marcela Benea. redactor ºi membru al colegiului de scenarii la Studioul „Moldova-film” (1958-1964). Idiot (Dostoievski).S. L. la Moscova (1954). Hoþul de piersici de Em.a. Krucikovski.a.Caþ (Ceza) º. ªcoala primarã în satul natal. redactor superior la Secþia dublare a filmelor în limba românã a Studioului „Moldova-film” (1980-1985). În 1972. Redactor la mai multe edituri. în com.S. Nina Josu. Greennwood. Micul vagabond de I. redactor ºef al Asociaþiei de filme documentare „Panorama” a studioului „Moldova-film” (1968-1972. Eminescu (1956). Boussenard.

Nu m-ai întrebat dacã nu tânjesc dupã cinematografie. Flux. Anatol CODRU „Literatura ºi arta”. ªt. Tot de la aceste culmi trebuie. apreciat cu Premiul Internaþional „Crucea Sudului”. dar sã aºteptãm sã se rotunjeascã SUTA aia. Fãrã îndoialã. un mare singuratic ºi fratele tuturor acelora. cã se zãresc anii lui muºcaþi la coamã de o stea buiacã ºi care freamãtã la numãrul 60! – ani. Capitala. cu zimþii probãluiþi de toate potãile. tot despre o aniversare trebuia sã vorbesc eu acum.documentare ºi artistice (Ultima lunã de toamnã. Femei din Moldova (cca 100 de articole). pentru cã e un înfocat care îºi mâncã pâinea cu magiunul amar al cinematografiei. medalia „Meritul Civic” (1995). A redactat volumele Pe drumurile pribegiei ºi Oameni ºi timpuri de V. valoarea ºi tãria sacrificãrii lor adevãrate.a. Membru al Uniunii Cineaºtilor din R. Redactor ºi coautor la enciclopediile Chiºinãu (30 de articole). Aºteptaþi-ne în zori. în regia lui Em. C. de un portocal care este un om ºi care omul acesta nu e altul decât Boris Movilã.Druþã.Iu. Distincþii: Maestru emerit al artei din R. scenariu: I.. Loteanu º. versificând în acest chip.. ar mai fi de spus multe despre Boris Movilã. înhãmându-l la carul rãspunderii ºi datoriei.a. Adicã. Moldova (1992). la Cannes.X. Colaboreazã cu articole (cca 200) pe diverse teme ºi probleme acute la publicaþiile: Literatura ºi arta. cã vine furtunoasã. Mesagerul. regia: V. Organizaþia naþionalã din Basarabia. unde se aratã zorii liliachii ºi bate vânt de împrospãtare pe toate laturile þãrii. Ion DRON UN SUFLET DE HAR ºI NEÎMPÃCARE . Luceafãrul º.a. Ursachi º. Ciocana Nouã º. ce vroiam eu sã spun pânã la urmã? Dacã nu mã înºealã mintea.Derbeniov. cã meritã. Moldova (1978). sã-l ducã tocmai în culmile dealului.a.. 6. în Argentina ºi Grand Prix. „Arcaºii lui ªtefan cel Mare” de M.).1988 CE NU M-A ÎNTREBAT EUGEN CIOCLEA? . A scris scenarii pentru filmele documentare Vasile Alecsandri. Pirogan.. ºi isprãvim noi. ªi-þi – 301 – . pe care destinul la lovit zdravãn peste cãciulã. Glasul Naþiunii. laureat al sãptãmânalului „Literatura ºi Arta” (1996-2002).

ci ºi în aceeaºi mãsurã pe colectiv. care ºi cu mijloace puþine ºtie a face lucruri mari. Mai pe scurt. azi nu ne-am fi hârtolat în toate pãrþile ca oamenii beþi.1992 PÃZEA! K.. fiind astfel bãnuit – 302 – .-ul ATACÃ.. Deci acum 5-6 ani ni s-a încredinþat o misiune iniþiatã de Mahu. cãci ne lipseºte voinþa ºi duritatea lui Boris Movilã.. Cineaºtii noºtri nu numai cã trãiesc întro lume a miracolului ºi a deosebitelor greutãþi cotidiene.G. Cinematografia nu e numai cea mai importantã dintre arte. le simt lipsa! Numai un singur exemplu. un dosar sub titlul „Înaltã trãdare sub formã de spionaj”.. aºa cum o preferã unii. Nu era mare noutate cã în timpuri de tristã amintire sã fie pus sub urmãrire un colaborator ºtiinþific sau o persoanã care lucra la o anumitã întreprindere cu restricþii ºi care se aflã în legãturã de rudenie cu cineva din. Dar câþi creatori de seamã mai ascunde acea uriaºã fabricã a filmului.XI. ªi. Israel sau S. sã vedeþi cã se bazeazã nu numai pe individualitate. Dar caracterul misiunii lãsa sã se înþeleagã faptul cã dl Movilã este o persoanã ce ar putea prezenta un anume pericol pentru Moldova. Nu le fac complimente. am putut constata cã numitul Mahu i-a deschis dlui Movilã. care consta în filmarea lui Boris Alexandrovici Movilã. Dacã am fi pãstrat acea mânã de intelectuali cu vechea pregãtire.spun sincer cã tânjesc grozav.. care.-ului din acele timpuri.B. urma sã facem o muncã obiºnuitã pentru activitatea K.B.U. nr. ªi eu tânjesc dupã acel colectiv. dupã efectuarea unui ºir de mãsuri operative ºi speciale. Iurie COLESNIC „Lanterna magicã”.19. peste un timp. la un om de-o puritate sufleteascã deosebitã. ªi sunt oameni de un curaj deosebit. pe lângã toate fiind ºi în vârstã... în care scop urma sã i se instaleze în apartament aparataj secret de ascultare.A. Boris Movilã este omul care trebuia sã fie ministru. redactor sau regizor (nu mai þin minte ce funcþie exercita) la studioul „Moldovafilm” pentru a-i „depista” relaþiile. de-o credinþã naþionalã ieºitã din comun. Fiindcã ne lipseºte energia ºi elanul lui Boris Movilã. care fãcea o muncã perfect paºnicã ºi care nu deþinea nici un fel de secrete militare sau de stat. Reforma învãþãmântului se miºcã prea încet. precum ºi pentru a-l studia bine pe dumnealui ºi pe vecinii acestuia. Patru ani am fãcut ºcoalã la unul dintre cei mai fenomenali oameni ai noºtri. dar nedeclaratã..G. ci în primul rând e artã colectivã. sã zicem. 1-15.. În culturã reforma demult a îngheþat. . într-adevãr.

– 303 – ..G. În scurt timp am aflat cã Mahu îl învinuia pe dl Movilã de spionaj în favoarea. Dar tov. îi era supravegheat apartamentul.” a fost încadrat cu filatori. Mahu ne cerea „mãsuri active”. Ne dãdeam seama de caracterul absurd ºi nefondat al învinuirilor.-ului. Fiece miºcare a lui se afla sub observaþia K.. unui simplu cineast pe motiv cã ar face activitate de spionaj.cã ar putea deveni agent al serviciilor de spionaj al acestor þãri.B. Aveam. nu? de ce sã ne mirãm.A. În schimb mira faptul cã i se deschidea dosar unei persoane deja înaintate în vârstã. României. Mahu „spionul Movilã B. ªi astfel se face cã la sugestia tov.

au plecat câteva sute de mii de gimnaziºti ºi liceeni. acum 30 de ani în urmã. Satul meu n-a fost o excepþie. La vârsta de numai 16. specialiºti. majoritatea absolutã basarabeni (Handrabura. Livovschi º. mitropoliþii de Oltenia Vornicescu ºi de Ardeal Plãmãdealã ºi alte zeci ºi sute de personalitãþi marcante. ºtiinþificã ºi artisticã. Satele ºi oraºele noastre au rãmas fãrã intelectualitate tehnicã. unde în 1941 au fost deportate 5000 familii ºi 53 mii de tineri duºi la muncã forþatã. înþeleptul nostru scriitor Ion Druþã. Coºeriu. am fost numit învãþãtor în satul meu natal Hâjdieni. Din cei puþini rãmaºi aici unii au ajuns în Siberia. ªi toate aceste „mãsuri” se realizau „în interes de securitate a statului” ºi. iar astãzi ele ne strivesc.S. – 304 – . unde au fost repartizaþi pe judeþe. Printre cei plecaþi erau ºi viitoarele mari somitãþi ale neamului românesc: academicianul Gleb Drãgan. pe care noi nu le observam. 26 mai 1992.. Am spus cã ne vom opri doar la un caz. Nu i s-ar fi permis..). vreo jumãtate de milion de oameni. „Þara”. fricã de Siberia.. cei mai buni gospodari. au fugit peste Prut. monarhiste: N. „POVARA BUNÃTÃÞII NOASTRE”. I. Ei n-au vrut sã rãmânã sã dea ochii a doua oarã cu satrapii lui Beria ºi Stalin. când Armata Roºie a „eliberat” raioanele din nordul Basarabiei de la ocupanþii români. ne asfixiazã. lingvistul E. aproape toþi intelectualii. scriitorul Paul Goma. Un fost colaborator al secþiei a 7-ea a K.i se asculta telefonul.a. În 1944 din Basarabia s-au evacuat în România circa 10 mii de învãþãtori ºi medici. sat bogat care pe atunci avea vreo patru mii de locuitori. i se citea corespondenþa ºi toate aceste acþiuni au durat destul de mult. fãrã aprobarea procuraturii.-ului R.G. cazaþi ºi aranjaþi la lucru în ani foarte grei pentru þarã. Bine a zis. cã din cei circa 15 învãþãtori buni. în România. S-a creat o lipsã totalã de intelectuali. pãrinþii lor. Þin minte ca acuma. raionul Glodeni. alþii în anii 4050 au fost decimaþi moraliceºte în numeroasele campanii ideologice contra rãmãºiþelor româno-burgheze. cu 4 clase de liceu teoretic „Ion Creangã” din Bãlþi.M. El a sesizat atunci niºte procese ºi fenomene sociale.S. Costenco. împrãºtiate în toatã lumea. Le era fricã de anul ’40. Nu putea fi nici vorbã ca el sã poatã pleca undeva peste hotare. Chiaburu.. Lipsiþi de intelect Era pe la sfârºitul lui martie începutul lui aprilie 1944. toþi au plecat.B. când au fost arestaþi 11 mii de intelectuali.5 ani. desigur.

Corlãteanu. cã se cheltuie miliarde de ruble din bugetul statului. lânã. ouã. raizo. În 1944. în Basarabia în câteva luni au fost recrutaþi ºi mobilizaþi peste 300 de mii de bãrbaþi ºi.. M. raifo. Au luptat. G. care pânã la urmã îi înnebuni cu totul pe þãrani. dupã „eliberare”. dupã o scurtã pregãtire militarã. deci. care ar trebui sã fie analizatã ºi prezentatã obiectiv de onoraþii noºtri istorici. de istorie ºi tradiþii. Dezmoºteniþi... în care toþi ºefii erau ruºi sau moldoveni. Dar pânã la asta toþi au trimis acasã scrisori în trei colþuri cu alfabet latin ºi eu le citeam mai ales femeilor în vârstã. Noi toþi eram de naþionalitate românã. rezultatele cãreia le culegem azi cu vârf ºi îndesat. rusificare. raispolcom. Ablov.a. pauperizaþi!. Iatã o problemã dureroasã. lapte. fructe. trãdarea. sã deschidã ochii mulþimii la aceastã tragedie. ºi mediocritatea noastrã. Rusev. rãmaºi dupã mãcelul din 37 organizat de Stalin în Transnistria. P. cu mici excepþii. L. Deleanu. limba românã a devenit moldoveneascã.. mancurtizare. V. iar alfabetul latin a fost înlocuit cu cel rusesc fãrã nici un fel de plebiscit ºi fãrã nici un fel de þipete din partea noastrã. mai ales „Sovietskaia Moldavia” ºi „Moldova Socialistã” ºi o sã vã cutremuraþi de învinuirile aduse multor intelectuali basarabeni. Atunci în capul mesei s-au cocoþat veneticii.. Cibotaru ºi mulþi alþi cunoscuþi ºi necunoscuþi opiniei publice.Coroban. Corobceanu. raiono. de culturã.. Rãsfoiþi presa timpului. când în toate centrele raionale strada principalã era plinã de raiuri (raicom. o treime din ei au murit. Zadnipru. rai. rai.Vasilenco. legume º. Am fost lipsiþi de intelectualitate. care le sileau sã achite cât mai repede impozitul în naturã (gospostavca): pâine. Cemârtan. membri de partid. T. carne. Grecu. De acu în ’44 la poarta þãrancelor moldovence veneau activiºti. raizdrav.. Meniuc. Ocupaþia sovieticã ºi plecarea intelectualitãþii noastre în România a fost prima loviturã de moarte aplicatã demnitãþii noastre de om ºi celei naþionale a basarabenilor. au fost trimiºi la front. privilegiul pe care basarabenii încã nu-l aveau. În ’46 a mai început ºi lunga perioadã – 305 – . iar peste noapte am devenit moldoveni. licheismul. rai). atunci a început procesul de deznaþionalizare. ceilalþi rãniþi ºi teferi s-au întors acasã. impozit. trecutã ca ºi multe altele ce vor urma sub tãcere ºi þinute în arhivele statului sub ºapte lacãte timp de o jumãtate de secol de cãtre fosta conducere antinaþionalã a Moldovei Sovietice. N. A. ignoranþa. L. dispariþia memoriei noastre istorice. A. Atunci a început. E. minciuna ºi forþa brutã.

nici þipetele copiilor. peste Prut. legea lui Stalin – lichidarea chiaburimii ca clasã. la rece. cuptoare. În iunie au început deportãrile. când în basarabeni a fost bãgatã frica-n oase pentru multe decenii ºi generaþii. provocatã artificial de conducerea antinaþionalã de venetici ºi lachei. Foame în þarã. în ’49. Erau þinuþi în beciuri. cãþel ºi pisicã la casã. uneltele de producere. Dupã acest act de genocid. Foamea. n-a fost. în primul rând copiii ºi bãrbaþii veniþi de pe front. pe care le fãcuse ºi le cumpãrase. ªi majoritatea nu vroia.a împrumuturilor de stat. Au fost aproape doi ani de coºmar. condamnat de 4 ori ºi de marele scriitor rus A. a fost o tragedie naþionalã. ªi iar ameninþãri cu Siberia. Þãranii au fost acei care au suportat toate vitregiile soartei. Oamenii nu vroiau sã-ºi dea pãmântul. dând pãmântul. distrofici. A doua zi începea totul de la început ºi tot aºa. dar ei erau puþini. Peste un an. vitele ºi uneltele de muncã. Þãranii erau chemaþi la Sovietul sãtesc sã scrie cereri de intrare în colhoz. vitele de muncã. cotrobãiau prin sobe. Într-o noapte peste 11 mii de familii a celor mai buni gospodari de la sate ºi intelectuali din oraºe au fost expulzaþi în Siberia. a fost greu. a început al treilea calvar al poporului nostru – deportãrile. în care oamenii au murit ca muºtele. În ’46-’47 a mai dat ºi seceta. þãranii au intrat în colhoz. sub podele. Nu-i impresionau nici bocetele ºi blestemele femeilor. care a cosit lumea în dreapta ºi în stânga. a fost a doua mare loviturã de îngenunchere a neamului nostru. ei constituiau atunci marea majoritate a locuitorilor din republicã. nici privirile disperate ºi înjurãturile bãrbaþilor. rãmânând cu gãini. Ca sã achite obligaþiile împrumutului ei trebuiau sã vândã vacã. sãpau în grãdini ºi cãutau pâine. exproprierea ºi colectivizarea. ca în fundul Rusiei la sfârºitul anilor 20. care conºtient au trimis în mormânt un sfert de milion de români. la cercul polar.Soljeniþin în opera sa capitalã „Arhipelag gulag”. ei refuzau cã nu ºtiau ce-i asta. care au þinut timp de 10 ani. Eu am dat vreo 8. toþi ceilalþi erau umflaþi. ªi atunci a fost aplicatã. Intraserã cei sãraci. ºi iar beciuri. rupând bucãþica de la gurã. saraele. care a provocat o foame groaznicã. începând din 1944. purcel ºi cãþel. luau tot ce gãseau.5 – 306 – . Concomitent. La noi însã ea a luat proporþii colosale. fãrã nimic. În fiecare sãptãmânã în primãvara lui ’47 tãiam din catalog câte un nume de copil mort de foame. la muncã forþatã au fost trimiºi 80 mii de tineri. de circa 2-3 ori mai mulþi decât au murit pe front. lãsaþi acasã sã vorbeascã cu soþiile ºi iar chemaþi la Sovietul sãtesc. Cu toate astea grupuri de haidãi din sat în frunte cu reprezentantul raionului (upolnomocenîi) mãturau podurile.

. alsacieni etc. Jocul de-a naþiunea Ce-aþi zice dacã astãzi italienii ar þipa în gura mare cã ei sunt florentini. s-au format douã-trei sute de ani în urmã. sicilieni ºi nu italieni? Închipuiþi-vã cã nemþii ar striga la congrese cã sunt bavarezi. dar mite un individ. care au ocupat ºi stãpânit numeroase pãmânturi ºi popoare strãine. sãlbatic. relativ independente. neapolitani. pomerani. datã poporului nostru jefuit. veneþieni. România º. Da. Spania ºi mai apoi Rusia – toate foste mari imperii. au avut dreptate: ne-au eliberat de pãmânt. novgorodieni. nimicirea altarelor. normanzi. alteori se uneau împotriva unui duºman comun. Ca naþiuni ºi state moderne Anglia.a. – 307 – . iar casa mi-a fost luatã cu hapca. ci deseori la voinþa unor mari lideri naþionali sau chiar pe calea armelor. a icoanelor ºi a cãrþilor sfinte. Actul acesta barbar. care uneori au luptat între ele. de genocid. ªi aceste crime. licheismul ºi laºitatea politicii criminale a guvernanþilor de atunci din republicã. Pentru þãranii basarabeni fenomenul acesta a fost egal cu un cataclism. de viaþã. Toatã pasãrea pre limba ei piere.ha de pãmânt al pãrinþilor. act care a demascat trãdarea. la comanda guvernatorilor le-au botezat „eliberare” ºi „ajutor dezinteresat frãþesc”. minciuna e argumentul veneticilor. materialã ºi spiritualã. pe mulþi ne-au mutat din Basarabia sã trãim în Siberia. deportãrile ºi colectivizarea – dezmoºtenirea ºi pauperizarea – toate calamitãþile ºi atrocitãþile astea s-au abãtut asupra basarabenilor ºi bucovinenilor „eliberaþi” numai în decurs de 5 ani. pe când Italia. e cucoanã ºi stãpânã în casa noastrã. sfârºitul lumii. La un astfel de mãcel e greu sã reziste un popor. a fost o a treia loviturã mortalã. cnezate. arestãrile. impilat ºi lipsit de demnitate de om ºi naþionalã. de demnitate. francezii ar susþine morþiº cã sunt provansali. s-au constituit ceva mai târziu – 130-150 de ani. care au costat viaþa a peste 400 mii de români. când ºi în aceste þãri a început sã se dezvolte societatea capitalistã ºi s-au constituit nu prin plebiscit. împrumuturile ºi foamea. pentru cã era însoþit ºi de distrugerea ºi pângãrirea bisericilor ºi mãnãstirilor. Morþii pe front ºi invalizii. Aºa e când istoria e cenuºãreasã. iar þara e condusã cu bâta. Franþa. pscoviteni sau kievleni ºi nici într-un caz nu sunt ruºi? Cele enumerate mai sus au fost în evul mediu timp de câteva sute de ani principate. au fost trecute sub tãcere ºi mulþi din istoricii noºtri. vestfalieni. prusaci ºi nu nemþi. am fost dezmoºtenit pentru ce mã judec cu statul de 40 ani. Germania. iar ruºii sunt moscoviþi. ca în Germania ºi Italia. state feudale. birurile.

cu o mentalitate nedeformatã. ea n-are nimic comun cu ºtiinþa ºi teoria aceasta poate fi folositã numai în scopuri interne. Se ºtie cã România s-a format ca naþiune modernã ºi stat unitar la mijlocul secolului trecut. Astãzi. Olteniei. Druþã. Cuvântul „român” era izgonit de peste tot. foste principate ºi state feudale.d. o provenienþã etnicã. cu puþinã carte ºi oneºti. care au afirmat sus ºi tare cã nu existã douã limbi. Atunci conducerea reacþionarã a republicii a ignorat ºi condamnat concluziile savanþilor ºi a continuat sã divizeze naþiunea românã ºi limba ei în douã. sã nu treacã peste el nici pasãrea. din pãcate. unele declaraþii revizioniste din campania electoralã ale liderilor agrarieni. din cauza lui nu se mai putea edita literatura clasicã. oameni politici ºi guvernanþi din secolul trecut îi numeau pe basarabeni – români. cuvântarea tendenþioasã a preºedintelui M. însã. altfel de lideri de partide ºi conducãtori de stat. Ei au mai spus cã politica a douã limbi urmãreºte scopuri ideologice. „Casa noastrã – Republica Moldova”.a.a. în urma unirii Moldovei. a douã limbi. social ºi politic a unit comunitãþi de oameni ºi popoare. cu o judecatã sãnãtoasã. în linii mari. prezenþa ºi rolul politic nefast al lui I. Pentru oamenii normali. o religie. la care au participat celebri lingviºti sovietici din Moscova. enumerate mai sus. Poporul a fost înºelat ºi mancurtizat mai departe.. Pe lume. afirmaþiile mincinoase ºi fariseice antinaþionale ale liderilor socialiºti ºi „Edinstvo” continuã aceeaºi politicã românofobã de existenþã a douã naþiuni. ci una – românã. cã te compromiþi. o culturã.m. o istorie. Munteniei. a douã culturi º. tradiþii ºi alte particularitãþi. o limbã. Gândurile ºi intenþiile sunt destul de strãvezii: noi nu mai suntem o – 308 – .Noul sistem economic. atacat necruþãtor zeci de ani de cerberii realismului socialist ºi ai ideologiei marxist-leniniste. Transilvaniei. cu ea nu poþi ieºi peste hotare. necesitatea unei graniþe cu un zid înalt de sârmã ghimpatã la Prut ºi o lipsã totalã a ei la rãsãrit. pãmânturi ºi locuitori care au avut ºi au comun multe trãsãturi caracteristice. peste zidul chinez de la Prut sã-l punã ºi pe cel de la Berlin. mai sunt ºi altfel de oameni. care aveau trãsãturi comune: un teritoriu. fãrã interese meschine ºi ambiþii personale – totul e logic ºi firesc. Snegur ºi ale celorlalþi delegaþi.. În anii cincizeci ai secolului nostru la Academia de ªtiinþe au avut loc douã conferinþe. Numeroase documente din trecut mãrturisesc cã timp de peste 100 ani de ocupaþie ruseascã a Basarabiei mulþi savanþi. Kiev ºi Leningrad. Banatului º. în problemele naþionale se repeta aceeaºi politicã din anii regimului totalitar comunist.

istoricii. semnat tâlhãreºte la miez de noapte de cãtre MolotovRibbentrop. nu sunt italian. nu sunt francez. mai ba! E mai mult ca fantastic. ci normandez. sunt moldovean. cã el vrea sã se întoarcã înapoi la adolescenþã ºi tinereþea de altã datã. Dar logica vieþii ºi istoria ne spune cã naþiunile ºi limbile lor nu se creeazã peste noapte. nu mai vorbim aceeaºi limbã. suntem manipulaþi de oricine. nu sunt neamþ. tot aºa au sã procedeze ºi coreenii din cele douã Corei. confirmã adeziunea ei la protocolul adiþional secret. tocmai de aceºti oameni geniali se tem ºi fug conducãtorii noºtri de azi ºi consilierii lor. Ne-am rãtãcit cu totul. ei au mai multã demnitate omeneascã ºi conºtiinþã naþionalã. - – 309 – . trãind în America.. Genialul exponent al neamului nostru Mihai Eminescu a spus scurt ºi clar: „De la Nistru pân’ la Tisa. nu-i aºa? Am ajuns de râsul gãinilor. tot românul plânsu-mi-sa. în manifestul sãu politic din 1990 ne-a spus cine suntem ºi cu cine sã ne unim. clasicii literaturii noastre româneºti n-au scris în douã limbi. nemþii din Germania democraticã au dãrâmat zidul din Berlin ºi s-au unit cu Patriamamã – Germania Federativã: vietnamezii au fãcut acelaºi lucru. Noi suntem mai prejos. Ei sunt mai culþi. e caraghios. Poporul care nu-ºi cunoaºte istoria ºi trecutul nu are viitor. E caraghios. cã nu ºtim cine suntem. mai civilizaþi.” ºi „Suntem români ºi punctum”. suntem ciulini. exact cum ar zice un erou dintr-un roman fantastic.. nici prin decrete. Pe un erou de roman l-am mai înþelege. Soljeniþân. dar pe niºte conducãtori de stat. cã e o ficþie. A. Deputaþii noºtri la Moscova au tãcut pentru cã el la mulþi din ei ºi atunci ºi acuma le convine. Pãi. nu ºtim de unde venim ºi încotro ne ducem. noi vrem sã ne întoarcem înapoi cu 140 de ani în urmã la Moldova noastrã feudalã. cã ne dezicem de þarã ºi de neam. e absurd! Mai întâi. târtani. ei n-au avut douã naþionalitãþi – moldoveneascã ºi românã. plebiscite sau interese ºi ambiþii personale. ci napolitan ºi tot aºa mai departe. este egal cu nu sunt rus – sunt moscovit. ci prin firea lucrurilor în decurs de sute ºi mii de ani. ci bavarez. Conducerea republicilor baltice au cerut insistent pânã acest act criminal a fost abrogat. acolo unde vor ei sã se întoarcã e maximum o treime din acea Moldovã. Nu sunt român. lumea ar trebui sã ne plângã de milã. Dupã aproape o jumãtate de secol de ocupaþie sovieticã. Conducerea. în mod obiectiv.naþiune românã. la ordinul celor doi dictatori sângeroºi de împãrþire ºi cotropire a unor teritorii ºi popoare strãine. Cronicarii. nu mai suntem o parte din acelaºi stat.

Akkermanul ºi alte multe oraºe de negoþ. apoi plãteau impozite de 2-3 ori mai mici ca moldovenii.. bãgând în hotarele ei o faþã de pãmânt roditor ºi numeros de oameni. Pentru ei e puþin.. Ei erau privilegiaþi. Þarul s-a exprimat destul de clar.. Iatã ce scria þarul Alexandru I la 5 august 1812: „Rãzboiul prelungit 5 ani între împãrãþia Rusiei ºi Poarta Otomanã acum mulþumitã þie celui Prea Înalt s-a isprãvit cu noroc. ucraineni º. impozitele erau mari.”. I-a cãzut o manã din cer. Ei însã rãscolesc cu înfrigurare cronicile ºi scotocesc cu acul ca într-o nucã învãscutã cuvintele moldovean ºi moldovenesc cu alte gânduri de-a otrãvi ºi mai departe mentalitatea poporului nostru din Basarabia. E caraghios. au promovat din plin politica ºovinã de expulzare.zicea A. rezultatul e acelaºi. pânã la Extremul orient. ca sã prindã rãdãcini. C. Unde dispar moldovenii? Imperiul þarist. apoi cel sovietic. sub pretextul de eliberare. limba românã a fost exilatã – 310 – . V. în care se aflã cetãþile cele vestite: Hotinul. mai ales în judeþele de sud. Aceastã dãruitã nouã de la Dumnezeu pace a adus împãrãþiei Ruseºti însemnate foloase. Domnii istorici P. bulgari. Vom nimeri la zidul infamiei ºi vom fi blestemaþi de urmaºi. Bârnea.. La care se poate adãuga cã n-are nici geografie. Þaranov. În decurs de un secol guvernul þarist prin diferite metode a reuºit sã strãmute mii de basarabeni spre rãsãrit. la început erau scutiþi de impozite. þãranii din raioanele de nord ºi din centru erau fãrã pãmânt. Consecinþele unei astfel de activitãþi de falsificare a istoriei ºi de transformare a ei într-o servitoare a guvernanþilor a dus deja la pierderea Transnistriei ºi a moldovenilor de acolo. mai vor ºi o Basarabie. nemþi. Benderul. e ruºine! Cum ºi-o face omul nu i-o face nimeni. Autohtonii erau strâmtoraþi ºi marginalizaþi în toate: guvernatori erau numiþi numai generali ruºi. pacea s-a încheiat. Ismailul. O fac din ignoranþã sau din fariseism. rusificare ºi de exterminare fizicã a naþionalitãþilor mai mici de pe teritoriile ocupate ºi anexate. concomitent aducând aici. Puºkin.Stratievschi. V. iar feciorii lor scutiþi de armatã. mii de coloniºti de toate naþionalitãþile: gãgãuzi. cã prea orbecãim. Dar viaþa nu iartã nimic. feudalismul ºi iobãgia înfloreau.a. Rezultatele alegerilor parlamentare ºi ale plebiscitului sunt un final tragic al politicii de 50 de ani de deznaþionalizare ºi mancurtizare a poporului. familii întregi erau expulzaþi spre rãsãrit. Stati ar trebui sã-i lãmureascã poporului problema formãrii naþiunilor ºi statelor moderne. Chilia.

P. XIX cu cealaltã jumãtate de Moldovã de peste Prut. s-a format naþiunea moldoveneascã. adicã – 311 – . I. pentru ca ultimii sã fie deznaþionalizaþi. avea trei biserici. iar unul din ei. care. Peste puþin timp. Însã istoricii sovietici afirmau cã în secolul al XIX-lea în Basarabia economia ºi cultura s-au dezvoltat. baºtina lui A. cu gând diabolic a format Republica Sovieticã Socialistã Autonomã Moldoveneascã. în Basarabia. Enghels. a strâns literatura religioasã în limba românã din biserici ºi mãnãstiri ºi a fãcut focul cu ea. Lebedev. apoi din biserici ºi înlocuitã cu cea rusã.a. în oraºe moldovenii constituiau 15%. 20 mii au fugit peste Nistru. Marx ºi F. Toate astea au fost fixate într-o hartã de prin anii 30. apoi din ºcoli. Marinat.femei. iar mai apoi la imperiul sovietic a fost anexatã întreaga Românie. conform spuselor dumnealui. Populaþia de peste 700 mii de moldoveni din Transnistria a fost supusã la grele încercãri. rusificaþi ºi mancurtizaþi. Lenin „Rusia e temniþa popoarelor” e mai justã? Dar dacã comparãm Basarabia din sec. izolatã de centrele ei istorice ºi culturale ca Iaºi. la sesiunea Sovietului Suprem al U. smulse în 1940 de la þara vecinã România. atunci e clar cã avem de a face cu un act de cotropire ºi ocupaþie a acestui pãmânt ºi de rusificare ºi exterminare a acestui popor. Cu alte cuvinte RSSAM a fost un pretext cu intenþia de a înghiþi toatã naþiunea românã. la Balta.S. Pânã în anul 1940 în RASSM erau 14 raioane cu circa 250 de state mari de moldoveni. în 1924. iar un loc de exil numitã provincie dezvoltatã? Nu cumva cealaltã afirmaþie a lui V. despre care de nenumãrate ori au vorbit K. analfabetismul populaþiei a atins cifre record: 90% bãrbaþi ºi 98% . mitropoliþii. Unul din ele era Valea Hoþului. la care din Basarabia ºi Bucovina au fost invitaþi 7 moldoveni ºi 19 ruºi ºi ucraineni. Suceava. În felul acesta guvernul þarist a reuºit sã reducã ponderea populaþiei române în Basarabia de la 93% pânã la 80%. Stalin. 60 mii au murit de foame. I. Þinutul Herþa ºi judeþele de sud ale Basarabiei. Atunci a început politica de divizare a naþiunii române în douã: în români ºi moldoveni. capii bisericii. În 1940.. Un adevãrat genocid.R. ruptã. plus Bucovina de Nord. succesorul fidel al politicii ºovine þariste de cotropire a pãmânturilor strãine. publicatã acum doi ani în sãptãmânalul „Literatura ºi arta”. Argumente? Poftim. Poate oare fi numitã naþiune o populaþie analfabetã ºi fãrã intelectualitate.S. Putna º.din instituþiile de stat ºi organizaþiile obºteºti. erau ºi ei ruºi. încãlcânduse canoanele bisericeºti.. care se întindeau pânã la Bug. Stalin i-a dãruit Ucrainei 9 din cele 14 raioane ale RASSM. În 1931-33 au fost deportaþi circa 20 mii de oameni. la care a alipit Basarabia ºi Bucovina.

S. Hruºciov a rãmas fãrã nici un rãspuns. majoritatea cu conducere rusã. încât moldovenii au devenit minoritari ºi numãrul lor s-a redus la 50% la Chiºinãu. românii? În sudul Basarabiei ºi în Bucovina pânã la ocupaþie populaþia românã era majoritarã.S.S. în Basarabia ºi Bucovina. menþiona cã populaþia ucraineanã în Ismail constituie 4-6%.S. Dar ce s-a fãcut cu celelalte câteva sute de sate? Unde au dispãrut câteva sute de mii de moldoveni? Cine i-a înghiþit? Nemþii. pe când cea – 312 – .U. În Moldova Sovieticã erau 4 oraºe mai mari cu o populaþie de peste 100 mii de locuitori. Cu toate acestea în iulie 1940 în Basarabia ºi Bucovina. la Tiraspol – 1 ºcoalã. pe români? Sau în 1944 la posturile de primi secretari de raioane de partid din Basarabia erau 25 ruºi ºi 9 moldoveni. la o astfel de nedreptate trimis lui N.S. Pentru aceastã operaþie de reducere a lor în propria þarã la Sovietul Miniºtrilor exista un departament special al lui Damaskin. Dupã numãrul moldovenilor cu studii superioare la mia de locuitori republica ocupa locul al 14-lea. iar în cele de partid numai 2. Dupã o astfel de politicã antinaþionalã timp de 45 de ani populaþia românã din teritoriile din Ucraina a devenit minoritarã. mai ales în oraºe. în stânga Nistrului au rãmas numai 5 raioane cu câteva zeci de sate moldoveneºti. preºedinte la Kominternului. nici de lucru nu aveau. Ei erau expulzaþi spre rãsãrit.S. e lipsitã de cele mai elementare drepturi naþionale ºi e pe cale de dispariþie. recent ocupate de imperiul sovietic. în cele 10 comitete executive judeþene au nimerit 4 moldoveni.S.C. secretarul prezidiului Sovietului Suprem al U. Fiind la conducere cei veniþi au rusificat învãþãmântul aproape complet. ca Ucraina sã fie mai mare ºi sã aibã ieºire la Dunãre.C. Moldovenilor de la sate nu li se fãcea la oraºe nici înscriere. 30 ruseºti ºi vreo 30 mixte. În urma acestui fapt la sesiune toþi au aplaudat furtunos. al P. a Râbniþa – 1 ºcoalã. cu o suprafaþã de 17 mii km2 ºi cu o populaþie de peste 1 milion de oameni. într-o informaþie trimisã lui Malenkov. Protestul lui Dimitrov. la Tighina – 1 ºcoalã. Aºadar. 15 ºcoli moldoveneºti. care se stãruia din rãsputeri sã expulzeze cât mai mulþi moldoveni la rãsãrit cu fanfare militare la gãri.M. mai puþin de 40% la Bãlþi. În urma unei astfel de politici antinaþionale în perioada postbelicã populaþia moldoveneascã a crescut numai cu circa 45%. 30% la Tighina ºi 20% la Tiraspol. În perioada postbelicã ele au fost invadate de strãini în aºa mãsurã..o treime din teritoriul noii republici unionale R.R.R. În 1940 Gorkin. turcii. În Chiºinãu erau 19 grãdiniþe moldoveneºti ºi 112 ruseºti. al doilea de la coadã din U. Ce minune e ºi asta? Cine îi înghite ºi aici. secretar al C.

ca la ei acasã. Soljeniþân. cu capul plecat. tot noi suntem numiþi extremiºti. iar cea rusã cu 180%. Iatã de ce noi dispãrem. iar noi umblãm gârboviþi. ei râd de noi cã termenul de atestare de cunoaºtere a limbii de stat pentru 1-2% din ei a fost amânat sau anulat. dacã n-am avut cap. XX. fãcând mereu comisii de conciliere. Zãu. sã cerem egalitate în drepturi cu ei. vor un alt imn. criminali ruºi din Þãrile Baltice au fugit la noi ºi au devenit miniºtri. naþionaliºti ºi chiar fasciºti. cã e nevoie de prima limbã de stat – rusa. Ce era sã le mai cedãm? Chiºinãul ºi Bãlþul? Pãi ele nu-s ale noastre. în frunte cu ºefii actuali. Deci. κi bat joc ºi au de cine. Ba mai mult. „ajutorului permanent ºi dezinteresat” din partea fratelui mai mare în decurs de 150 ani noi am ajuns cu 35% sau cu circa o treime mai puþini faþã de populaþia totalã din republicã. pentru cã am îndrãznit sã atentãm la privilegiile celor veniþi. atâta românofobie. În 4 ani ei n-au vrut sã înveþe 400 de cuvinte româneºti. au sã-ºi facã ºi bazã militarã. În locul fiecãrui moldovean plecat la Rãsãrit veneau 3-5 strãini ºi se opreau numai în oraºe. am avut în spate Þara Româneascã cu 25 milioane de fraþi de sânge. Cât de superioare sunt popoarele ºi conducerea lor din Þãrile Baltice. datoritã numeroaselor „eliberãri” ale românilor de sub români. Iatã de ce ponderea moldovenilor în perioada postbelicã s-a redus de la 80% la 65%. ªi sã vezi. Ele sunt libere. rãspândesc minciuni cã se închid ºcolile ruseºti. aºa cum au vrut ei. dar ce folos? Am pierdut totul. cineva din mare dragoste ne înghite pe un capãt! Oare istoricii noºtri n-au nimic de spus despre toate acestea cinstit ºi onest. pupând mâna ºi caftanul celor de la rãsãrit. au venit toate figurile reacþionare din fostul Imperiu Sovietic. cã fraþii de peste Prut nu ne-au dat nici un fel de ajutor (ce-am vãzut la televizor în timpul rãzboiului de la Nistru a fost un miraj) ºi alte absurditãþi ºi bazaconii. ei au pornit rãzboi împreunã cu cazacii ºi puºcãriaºii. cã în ele se predã în limba românã. în prezent mulþi lideri promoveazã o politicã antiromâneascã. tot la Tiraspol. n-au nici un pic de curaj? ªi nici ruºine? A. Lucrul acesta i-a supãrat foc.ucraineanã cu 120%. marele exponent spiritual al poporului rus de la sfârºitul sec. Oare ei nu pot fi bãrbaþi. Noi am fost într-o situaþie mai favorabilã decât ei. au fãcut greve. Nostalgie ºi lacrimi dupã fostul Imperiu sovietic. veniþi din închisorile din Rusia. – 313 – . ne-au rãscroit pãmântul încã o datã dupã Stalin ºi Hitler. în cartea sa „Arhipelag gulag” se opreºte de 4 ori la soarta tragicã a basarabenilor deportaþi la Cercul Polar ºi la intenþiile lui I. ºiau fãcut state. plâng dupã alfabetul chirilic pentru o limbã de provenienþã latinã. Stalin de a-i lichida complet. când moldovenii munceau.

. servilismului. trecerea de la situaþia de naþionalitate dominantã la cea de minoritarã cu drepturi egale. Un alt factor decisiv în procesul de nimicire ºi dispariþie a naþiunii române în partea de est a þãrii. deznaþionalizãrii ºi mancurtizãrii cetãþeanului ºi naþiunii. În pofida acestor drepturi acordate – minoritatea rusã nu le acceptã ºi nu vrea sã le respecte. Destrãmarea U. În aceºti doi ani ea ne-a dovedit cã nu poate sã depãºeascã acest prag psihologic.. Ne aflãm în faþa unei situaþii unice. trimis din Paris ºi publicat de curând în „Literatura ºi arta”. care de veacuri a cucerit teritorii strãine ºi popoare pe care le-a condus. Acesta e rezultatul trãdãrii. ea refuzã pur ºi simplu egalitatea în drepturi. Ea nu poate sã renunþe la orgoliul ºi mândria de naþiune. prãbuºirea comunismului ºi crearea celorlalte 14 republici independente i-a gãsit pe neaºteptate pe cei 25 mil. cãpãtat „de facto” i-a descumpãnit ºi dezorientat. respectiv. În articolul sãu „Un prag psihologic pe care minoritatea rusã nu-l poate depãºi”.R.În ce prãpastie economicã ºi politicã ne-a înfundat conducerea republicii prin politica ei antinaþionalã! Noi am pierdut ºi demnitatea ºi pãmântul. în special. În ce priveºte Republica Moldova.S. „Prezenþa armatelor ruseºti pe teritoriul Þãrilor Baltice ºi ale Republicii Moldova menþine încordarea ºi incitarea la nesupunere.. Acest nou statut. Eugen Holban a fãcut o analizã ºi niºte constatãri extrem de exacte referitoare la naþiunea rusã ºi rolul ei în teritoriile ocupate de la vecini de cãtre Rusia þaristã ºi Imperiul sovietic: „Imperiul rus s-a nãscut cucerind ºi a supravieþuit veacuri prin cuceriri. afarã de minoritatea rusã. cã largile drepturi lingvistice ºi culturale acordate minoritãþii ruse ºi celorlalte axeazã acest tânãr stat în fruntea þãrilor în ce priveºte drepturile minoritãþilor ºi drepturile omului. în Republica Moldova. care o respinge. unde cunoaºtem mai bine situaþia. – 314 – ..” 13% de ruºi au acaparat peste 50% din posturile de conducere din economia ºi cultura republicii. Ea nu vrea sã renunþe la poziþia de naþiune dominantã – cu toate privilegiile ce-i revin. afirmãm pe baza legislaþiei existente acolo. Istoria ruºilor este o istorie a cuceririlor. minoritatea rusã s-a arãtat refractarã.. de ruºi stabiliþi în aceste republici de mai mulþi sau mai puþini ani într-o situaþie de naþiune minoritarã.S. inclusiv drepturile generale ale omului ce le-au fost acordate în Þãrile Baltice ºi. În ciuda drepturilor lingvistice ºi culturale. Numeroase minoritãþi din lume luptã pentru a obþine egalitatea în drepturi.

în caz contrar suntem niºte cârpe. istorici.a. ziariºti. mâneºterguri. iar în cele din centru..Acesta este adevãrul ºi nu pretinsul „naþionalism agresiv”. ne dovedeau cã: omãt. care am apãrut pe lume din junglele ecuatoriale. care au „dovedit” lumii cã din 1944 a mai apãrut o limbã romanicã – moldoveneascã. ca o piatrã de moarã. rusificaþi ºi aproape lichidaþi circa un milion de români din Transnistria ºi teritoriile limitrofe din Ucraina. lojitor º. Parcã suntem din Patagonia. cheatru. ªi academicianul I. alta în Basarabia ºi o a treia.. D..” Domnilor guvernanþi! Fiþi ºi voi o datã bãrbaþi. mai ales. curechi. au sucit-o. gâtlegãu. a servit cu trup ºi suflet guvernanþilor de atunci ºi datoritã lui au fost mankurtizaþi. iar – 315 – . Dar ºefii atotºtiutori au pus piciorul în prag ºi au spus: „Nu!”. ne striveºte. Ea a devenit o povarã. 1994 PRIN FALSIFICÃRI ºI MINCIUNI Sãraca limbã românã! În biata noastrã Moldovã. apelaþi la toate organizaþiile internaþionale ºi veþi vedea c-o sã fim stimaþi ca oameni ºi ca naþiune. bateþi cu pumnul în masã.. Ciobãnismul. puneþi piciorul în prag. Ciobanu: S-o îngrãmãdit nãrodul în izbã ºi o votat pentru chiroºcã. e pe cale de dispariþie.a. la care marii savanþi romaniºti ruºi de la Moscova. de parcã am fi fost un trib african. ce ruºine! Iatã la ce ne-a dus bunãtatea noastrã fãrã discernãmânt. podval. „Literatura ºi arta”. au boþit-o pânã au învineþit-o ºi au tãiat-o în multe bucãþi. ªi asta s-a fãcut cu mâinile multor „savanþi” deai noºtri ºi. de apã nãscãtor. ºi cã haina ei fireascã a alfabetul latin. pânã când în Transnistria ºi în raioanele de sud ºi de nord ale Basarabiei a dispãrut. mai ales în oraºe.a. seaun. ca sã facã pe plac tuturor conducãtorilor autohtoni ºi celor venetici. seapã. Mihail. O astfel de bãtaie de joc faþã de limbã nicãieri în lume nu existã. cauza tuturor relelor. Sau ce caraghioºi eram noi la începutul anilor ’50. care ne apasã. Cum s-a fãcut limba moldoveneascã dupã represiunile lui Stalin din 1937 spunea I. iscãliturã. Singuri ne semnãm sentinþa. chepcã º. ca fenomen ºi mentalitate tipice. ci una – românã. Suntem foarte bogaþi în limbi: una peste Prut. au cârnit-o. peste Nistru. literaþi. ne asfixiazã. Aici se aflã. Vartician º. hiþel. dupã pãrerea noastrã. lingviºti. în decurs de peste 50 de ani. cea mai purã moldoveneascã. sunt moldoveneºti. chipãruº. când la Chiºinãu s-au organizat câteva conferinþe ºtiinþifice în problema limbii. sunt douã. Kiev ºi Leningrad dovedeau pigmeilor noºtri transnistreni cã nu existã douã limbi.

zeii le-au furat minþile ºi ei dau în gropi. Cã e o limbã – românã. ºi dacã vroiau. care se trage de la daci ºi romani. C. Eminescu. Ca ºi predecesorii lor. Oare congresul „Casa noastrã – Republica Moldova” nu este o continuare directã a acelor timpuri de tristã ºi ruºinoasã amintire din anii ’50? Oare fosãiala scribilor. dar ca niciodatã face ºi multã neghinã. Þaranov. izgonind imnul „Deºteaptã-te. o istorie. mai ales. volens-nolens joacã rolul coloanei a cincea. V. – 316 – .zãpadã. care în sudoarea frunþii scociorãsc. rolul lor nefast de mankurtizare ºi imbecilizare de data aceasta a basarabenilor au preluat-o domnii istorici P. ardei. Creangã. s-au adus dovezi cu carul. V. nu seamãnã cumva cu activitatea febrilã de pescari amatori. doamne! Dar clasicii noºtri – Alecsandri. introducând nomenclatura. mulþi din conducãtorii de azi. a douã culturi. semnãturã. Coºbuc. lingvistica. ei sunt acei care prin falsificãri ºi minciuni susþin politica Imperiului Rus de divizare ºi ocupare a pãmânturilor ºi naþiunilor strãine. ªtafeta ciobãnismului ºi a varticianismului de altãdatã. a douã istorii ºi douã popoare? Câtã miopie. Mihai. o culturã. Bârnea. înþelegeau lucrul acesta ºi netoþii. cum se vede. sociologia. o naþiune ºi o þarã. Stati ºi alþii ca ei. care vor cu orice preþ sã pescuiascã ceva „pur moldovenesc” pentru „a dovedi” din nou lumii existenþa a douã limbi. vrând sãi nimiceascã pe agrarieni ºi socialiºti. Sadoveanu – au scris într-o singurã limbã – românã – ºi erau români. sunt româneºti. în visul lor permanent de-a acapara puterea. cronicile ºi operele talentaþilor noºtri înaintaºi. având niþel bun simþ ºi un pic de raþiune. Stratievschi. câte ceva despre limbã. S-au scris atâtea. Aºadar. Sãracul pãmântul nostru! Rodeºte bine grâu. române”. Haºdeu. Mateevici. varzã. molipsiþi de boala totalitarismului ºi a dictaturii. Dar. cu gânduri diabolice. publicistica. cele umaniste: istoria. ªi iatã cã ecoul bigotismului ºi caraghioslâcului de atunci rãsunã din nou azi în sãlile palatelor ºi în sferele înalte ale puterii de stat. În marea lor dorinþã de a conduce. rãfuindu-se cu opoziþia ºi cu intelectualii din multe instituþii seamãnã leit cu bolºevicii de a se bãga ºi dirija ºtiinþe ºi artele ºi.

ca limba. Nemþii. Atunci ce ne facem cu Sahalinul. Anglia. Nu vã bãgaþi în ele. se vorbeºte franceza? Deci râurile. lingvistica ºi sociologia în pace. la mii de kilometri depãrtare de Paris. dupã exemplul nostru. Italia. Obi. vor cere de la ruºi Königsbergul. leagãnul Germaniei. australienii aflaþi la mii de kilometri distanþã de Anglia. ªi atunci în loc de 160 de þãri ale ONU se vor înregistra câteva mii ºi noi nu vom mai ºti de cine am fost recunoscuþi ca stat suveran ºi independent. care uneori vara seacã. Provense sau Normandia. se plãmãdesc în mod firesc în decurs de sute ºi mii de ani. munþii ºi oceanele nicãieri ºi niciodatã n-au tãiat limbile în bucãþi.a. care nu existã? Aceste fenomene istorico-sociale. a fãcut din una douã limbi ºi douã naþiuni. Domnilor guvernanþi! ªi domnilor parlamentari! Lãsaþi istoria. ceva mai mare ca Republica Moldova. Lombardia sau Piemont. care pupau mâna ºi caftanul ocupanþilor. Germania nu s-au bãgat în astfel de probleme. Franþa. se creeazã. sau de Germania. Asta e treaba savanþilor. numai la noi. Ural.? De ce ruºii din Chiºinãu ºi Tiraspol vorbesc rusa ca cei din Extremul Orient? Dar cât se deosebeºte rusa vorbitã în Siberia de cea din partea europeanã. Sã zicem cã noi am fost 45 de ani sub ocupaþie ruseascã ºi ni s-a schimbat limba. canadienii. Oare acolo locuiesc sahalinieni ºi nu ruºi? ªi vorbesc limba sahalinianã ºi nu rusã? De ce americanii. cãci aºa au voit guvernanþii. Nici un preºedinte din þãrile civilizate ºi democrate. care la sfârºitul secolului XX vor o altã limbã ºi o altã naþiune. de exemplu. în 1944 a tãiat limba noastrã românã în douã? Dacã-i aºa. institutelor ºi academiilor. limba. Lena º. Enisei. ªi mai e ºi periculoasã. Se pot molipsi de la noi ºi alte popoare. vorbesc limba englezã ca cei din Londra ºi nu le este ruºine? De ce peste 20 de þãri latino-americane peste un întreg ocean vorbesc spaniola ca la Madrid? În câte þãri ale lumii. Italia. nici un speaker de parlament sau lider de partid din Franþa. care la fel a fost 40 de ani sub ocupaþia japonezã. Oare noi nu – 317 – . Sau poate dorinþa conducãtorilor noºtri de a se întoarce înapoi cu vreo 200 de ani la fosta Moldovã feudalã dicteazã necesitatea unei alte limbi ºi altei naþiuni – moldoveneºti? N-aº spune cã e o tendinþã progresistã.Oare ei într-adevãr cred cã Prutul ãsta lat de numai 100 metri. în zeci de state. Spania se pot destrãma fiecare. în caz contrar ele n-au nici un rost ºi trebuie lichidate. sãrmanul Prut. fosta capitalã a Prusiei. De cãtre Prusia sau Bavaria. America. atunci de ce rusa nu-i tãiatã în zeci de limbi de râurile Volga. Italia ºi Franþa? Vedeþi la ce babilonie ºi scandal mondial poate duce ambiþia agrarienilor ºi socialiºtilor.

un beþivan. din brigada de câmp a cãreia fãcea ºi ea parte. dar în zadar. – 318 – . iar pãmântul. sau ale nimãnui. acum devenite ale tuturor. ca toate celelalte. cu el o sã aibã de a face”. din colhozurile ºi sovhozurile noastre. Revoltatã. Ea se plângea cã sâmbãta el le scotea la cules cireºe ºi viºine pentru soþia lui. Un tip care se comporta cu aceastã brigadã de femei ca un vechil de pe moºia boierului. Era o brigadã de femei. Cine nu ieºea la cules i se reducea o zi de muncã. de faþã era ºi brigadierul. care trebuia sã facã dulceaþã ºi compot. sunt jefuite în primul rând de cei obraznici ºi leneºi.Nu-þi place. care muncesc prost sau deloc. ºi un brigadier-vechil ca mulþi alþii. lipsind-o de câteva sute de kilograme de grâu. când þara arde? E caraghios ºi e absurd. îþi tai 300 kg de grâu ºi ai sã ºtii altã datã sã-þi þii gura! o repezi preºedintele. pentru aceleaºi norme ºi aceleaºi rezultate câºtigã mai mult ca noi? îl întreabã Lida într-o zi pe preºedintele colhozului în prezenþa mai multor femei. „Literatura ºi arta”. acum colhoznicã pensionarã. Situaþii foarte des întâlnite în realitatea noastrã din agriculturã. în ajutor îi sare o vecinã ºi repetã întrebarea. a adunat femeile ºi a dorit sã verifice faptele din scrisoare. 28 iulie 1994 EROI SAU TRÃDÃTORI DE NEAM? Cu câþiva ani în urmã venea pe la noi fosta mea elevã din anii ’40. vitele ºi uneltele de muncã. foste ale lor cândva. dar ce folos? Ameninþarea brigadierului cã „dacã deschide cineva gura. Afarã de ea.avem astãzi altceva mai bun de fãcut. Odatã ne-a rugat s-o ajutãm sã facã o plângere la „ Viaþa satului ” asupra brigadierului. Aºa se strivesc personalitãþile ºi se educã mentalitatea de turmã. A încercat reporterul sã le dezlege limbile. ªi iatã cã într-o zi a venit în sat un corespondent al ziarului. Aceasta a fost ºi este cea mai convenabilã ºi mai eficace formã de proprietate prin care statul totalitar a lichidat clasa þãrãnimii de altãdatã ºi a exploatat-o nemilos pe cea colhoznicã. Aceste relaþii antiumane dintre indivizi în procesul de producþie. Ea a fost una din cele pãgubaºe. . nãscute ºi promovate de proprietatea de stat sau cea cooperatist-colhoznicã. celelalte tãceau. dar preºedintele se rãfuieºte ºi cu ea. Toate celelalte femei tac. avea asupra lor efectul ºarpelui boa asupra victimei. . o femeie foarte muncitoare. Omul a plecat ºi ele au început sã þipe revoltate. tot din colhozul nostru. Prezenþa lui acþiona asupra lor ca cea a lupului asupra turmei. în care þãranii sunt pauperizaþi complet.De ce femeile din satul vecin.

Îmi spune fâsticitã: „Dacã-i scriu. neomenos. servilism ºi carierism – metehne aduse ºi promovate cu ajutorul mankurþilor locali de „fratele mai mare” de la rãsãrit. au creat o mentalitate gregarã. a speciei umane de la noi. O întreb pentru ce-i trebuie. acum scuipã pe pãmânt ºi pe vite. care mai înainte se bãteau de la haturi. concepþia despre viaþã ºi a unei muncitoare pensionare tipice. corupþie ºi dezmãþ. Beþii ºi hoþii. la întrebarea – 319 – . Iatã mentalitatea. într-un sat din raionul Cimiºlia. a ajutat biserica din satul lui. care. nu-i stimeazã pe cei credincioºi. Unde s-a mai auzit una ca asta? Copii bolnavi fizic ºi mintal. deznaþionalizatã. mã roagã sã-i dau adresa lui Ion Druþã de la Moscova. Cu câteva zile în urmã. pilonul statului sovietic. fiind sistematic impilatã. Are loc un proces înfloritor de denigrare.relaþii dintre cetãþeni ºi proprietate. o femeie cinstitã ºi cumsecade. a personalitãþii. om liber ºi independent. asemenea unei ciume au apãrut ºi s-au rãspândit beþia ºi hoþia în masã. lipsitã de demnitatea de om. ªi erau câteva sute pânã la „eliberarea” din 1944. la denigrarea valorilor general-umane ºi negarea celor naþionale în ultimii ani. strivitã ca individ ºi personalitate. Mulþi dintre þãranii individuali. femei ºi copii. fostã muncitoare la o fabricã de confecþii din Bãlþi. ºi a muncitoarei. Poate el ne va ajuta”. Druþã cu o plângere contra unui preot care pe atunci fãcea parte din opoziþie ºi încã nu era simpatizat de stat. Ca un rãspuns la exploatarea nemiloasã ºi a colhoznicei. Circa 20 de mii. Se opreºte ºi stã pe gânduri. Am auzit cã-i om credincios. cã-i hapsân. în care pentru pãmânt au murit mii de oameni. Un reprezentant tipic al dictaturii proletare. Prin ’90-’91. vreau sã mã plâng de popa de la biserica noastrã. demoralizare ºi abrutizare a individului. pe atunci pensionarã. deziluzia. parcã mata nu ºtii câte se pot întâmpla?” Am rãmas perplex. „De ce þi-i teamã sã semnezi?” „Ei. la tot pasul. La oraºe ºi sate. existã ºi ea cu frica în oase. apaticã ºi decepþionatã. sã semnez scrisoarea sau nu?”. au inoculat în decurs de zeci de ani în câteva generaþii frica. se teme sã semneze o scrisoare particularã pentru I. într-o discuþie cu Nana. Bãrbaþi. Femei alcoolice la sate. Se eschiveazã. pentru care pãmântul ºi animalele de tracþiune erau mai scumpe decât viaþa. indiferenþa ºi slugãrnicia. Amintiþi-vã de rãscoalele þãrãneºti din toate þãrile ºi de cea de la noi din 1907. a muncit pânã la bãtrâneþe. fãþãrnicie. apoi zice: „Vreau sã-i scriu o scrisoare.

Un om sau un popor bolnav trebuie mai întâi tratat. Odatã cu dispariþia ei am fost lipsiþi de conºtiinþã ºi demnitate naþionalã. readus la stare normalã. 17 noiembrie 1994 MINCIUNA MOºIERILOR ROºII – 320 – . cum fac azi toate naþiunile civilizate. cu o istorie falsificatã. el nu vrea sã arunce lanþurile robiei. iar Imperiul Rus face ce doreºte cu noi. sã aibã conºtiinþã naþionalã ºi apoi sã stãm la sfat cu el. Suntem un popor bolnav. care-ºi cer rezolvarea ºi care ne pot face eroi sau trãdãtori de neam. Iar primministrul ºi adjunctul speakerului au încãlecat mârþoaga românofobiei ºi se specializeazã în denigrarea neamului ºi a Þãrii Româneºti. iar vântul pe care-l semãnaþi ne va aduce furtunã. În fiece zi preºedintele republicii stã la sfat cu poporul. ciulini. Unica noastrã salvare de la pieire ºi dispariþie este lupta contra obscurantismului. Am ajuns o specie de oameni fãrã neam ºi fãrã þarã. el nu face un pas fãrã a consulta poporul. Iatã de ce suntem desconsideraþi. Poftim mentalitate. aparatul de partid ºi de stat a pus la bãtaie milioane ºi miliarde. iatã de ce minoritãþile naþionale ne hãcuiesc pãmântul. umiliþi ºi împilaþi. ne învârtim ºi ne rostogolim încotro bate vântul. Sclavul trãieºte cu ziua de ieri. voi sãpaþi groapa în care puteþi cãdea primii. vindecat.învãþãtorilor „ce limbã strãinã ar dori sã înveþe copiii lor – franceza sau engleza”. Domnilor guvernanþi. pentru trezirea conºtiinþei naþionale ºi unirea forþelor materiale ºi intelectuale ale poporului român. pentru cã ea a rãpit o bucatã din pãmântul þãrii ºi a ucis o jumãtate de mln. Despre demnitatea omeneascã nici vorbã nu poate fi. Suntem niºte târtani. politica separatistã pe care o promovaþi volens-nolens înteþeºte ura contra fraþilor noºtri români. Moscova nu poate fi Meca. mulþi din pãrinþi au cerut limba rusã. ªi în aceastã direcþie s-a lucrat feroce. Dau cu barda în mamã. pentru cã ei au vin ºi mere ºi trebuie sã le vândã la Tiumen. „Literatura ºi arta”. iar pe ocupanþi în „eliberatori” ºi „salvatori”. de români. lupta pentru integrarea economiei ºi a spiritualitãþii noastre de pe ambele maluri ale Prutului. poftim dorinþã de a intra în „casa comunã” a Europei. În câteva zeci de ani ne-a transformat fraþii de sânge în „jandarmi” ºi în „duºmani”. bigotismului ºi a minciunii. Acestea sunt problemele ºi imperativele vremii. cu un trecut furat. n-a cruþat nimic pentru a ne mankurtiza ºi deznaþionaliza. frustraþi ºi înºelaþi ca nimeni alþii. ca sã poatã judeca liber ºi logic.

mai luãm ce-i al nostru ºi ce nu ni s-a dat – ºi o ducem cumva”. acuma ºi ziua. chipurile. la 5-6 km depãrtare de sat. la indicaþia celor de sus. fie chiar ºi pãmântul acestuia din urmã. þi se taie orice poftã de-a deveni proprietar ºi de aceea majoritatea þãranilor considerã deocamdatã cã e mai bine la colhoz. cum spuneau niºte femei din raionul Ialoveni. într-o vãgãunã unde nici tractoarele nu lucrau înainte vreme. mari patrioþi ai neamului ºi oameni deºtepþi ºi cu carte (pe care actualii parlamentari îi ignoreazã ºi-i desconsiderã.SAU CUM SE ÎMPROPRIETÃRESC ÞÃRANII? Slavã Domnului. sã lâncezeascã în proprietatea diabolicã inventatã de Stalin. Prea multã rea voinþã. când au fost lichidate moºiile ºi iobãgia. li se „lãmureºte”. se face totul sã menþinem poporul nostru în stare de iobãgie ºi de hoþie. agrarieni ºi socialiºti. în loc sã rãsfoim câteva file de istorie ºi sã vedem ce-au fãcut înaintaºii noºtri. Bietul nostru Cod funciar ar fi el bun. dacã n-ar fi atât de formal. fariseism ºi alte beteºuguri manifestã majoritatea ºefilor de gospodãrii agricole ºi chiar cei din raioane. cã am ajuns la ziua când au dreptul la existenþã mai multe forme de proprietate. cã au sã aibã multe griji pe cap. iar noi. Ce-i drept. pietros. Sã nu uitãm cã era la început de secol ºi s-a – 321 – . împotrivire. taþii ºi buneii noºtri. de care cândva a fost entuziasmat ºi Hitler. îndatã îþi cade bucuria în scârbã. Dar când începi sã analizezi puþin cum se face împroprietãrirea þãranilor cu pãmânt. ªi când te gândeºti cã 4-5% de americani (fermieri) hrãnesc toatã America ºi pot hrãni o lume întreagã. oamenilor cã au dreptul la pãmânt ºi tot atunci sunt preveniþi cã n-au sã aibã cu ce-l lucra. când vine vorba sã taie pãmânt din moºia statului ºi sã-l dea þãranului. cu traista ºi cu sacul mai furãm. Dar s-au mai fãcut cândva reforme agrare? Da. cândva noaptea. li s-a propus niºte pãmânt lutos. ºi pe deasupra. „unde te faci a lucra. cei din Sfatul Þãrii. pe la începutul anilor ’20. unde þãranii puteau lua credite. li se mai fãceau ºi alte înlesniri ca ei sã prindã rãdãcini ºi sã stea bine pe picioare. au fãcut reforma agrarã. cu jumãtate de gurã. Sunt speriaþi cã vor trebui sã plãteascã impozite mari. ºefii se fac a plãti. De exemplu. de parcã uneltele ºi maºinile agricole nu-s tot ale lor. se fac adunãri prin sate. deschizând bãnci agricole în plase. Iar inventãm biciclete ºi descoperim Americi. când moºierilor li s-au lãsat câte 100 ha de pãmânt cu condiþia sã-l lucreze singuri. Dupã astfel de adunãri ºi „lãmuriri”. sãrac ºi neputincios. în loc sã-i venereze) acum 70 de ani. Deci se face totul ca þãranii sã nu ia pãmânt. s-au fãcut.

plãtesc colhozului pânã la 80% din recoltã. va cãpãta un caracter de masã. din care vom putea ieºi numai în cazul în care reforma agrarã. greºeli. suspiciuni ºi nedreptãþi. „Literatura ºi arta”.a. Am nimerit într-un cerc vicios. Intelectualii de astãzi din satele noastre sunt copiii þãranilor de ieri. iar þãranii nu vor primi pãmânt. aºa cã copiii lor au dreptul juridic. aºa spuneau pãrinþii noºtri despre pãrinþii lor. vitele ºi uneltele de muncã. am primit 30 de ari de pãmânt. lucrãm aproape douãzeci de ani. vom þipa cã facem reforme mari fãrã a schimba nimic în fond. prin viclenia ei. morale. la o cotã de pãmânt cel puþin ca toþi ceilalþi sãteni. se va face într-adevãr. nu al moºierilor sau al statului. împroprietãrirea þãranilor cu pãmânt ºi tehnicã. muncind pe pãmântul lor. (privind suspendarea pânã la 1 februarie 1995 a unor articole principale ale Codului funciar blocheazã. Apoi cine o sã mai vrea sã ia pãmânt? Peste Prut s-a terminat cu proprietatea stalinistã în agriculturã. pentru cã nu vor fi ambii intelectuali? se plânge o familie de învãþãtori dintr-un sat din raionul Glodeni. condamnã la pauperizare pãturi întregi sociale.fãcut ceva. care au dat în colhoz pãmântul. va fi susþinutã în viaþã deschis de reprezentanþii tuturor puterilor de stat de sus pânã jos.Suntem amândoi învãþãtori. adicã sunt exploataþi ca pe timpul lui Stalin. Altã formã de gospodãrire este arenda. adicã ne vom autodistruge ca niºte netoþi. Astãzi þãranii din Strãºeni. pentru care la începutul secolului þãranii plãteau moºierului 50% din recoltã. Dimpotrivã: ultima hotãrâre din 8 noiembrie a. cotã – 322 – . mai mult nu ni se cuvine. care provoacã mari nedumeriri. Mulþi dintre ei au fost cei mai buni gospodari ºi au dat cel mai mult pãmânt. Peste un an-doi þara va fi în rând cu lumea civilizatã. Deocamdatã majoritatea parlamentarã nu doreºte sã propunã spre examinare amendamente. avem doi copii. dacã suntem un stat de drept ºi o þarã democraticã. cod care are imperfecþiuni. Glodeni º. 1 decembrie 1994 AVEM OARE NEVOIE DE INTELECTUALI? . practic. unul din autorii de bazã ai acestuia fiind partidul agrarienilor. E vorba de Codul funciar. în anul viitor împroprietãrirea va fi stopatã. mersul reformei agrare ºi. completãri sau modificãri în Codul funciar în vederea îmbunãtãþirii lui. lacune. mai ales. Ce vor face copiii noºtri în viitor.c. ºi vom aþâþa mereu românofobia. Cãlãraºi. iar noi ne vom bãlãci mulþi ani în mocirla mizeriei materiale ºi.

oameni fãrã cãpãtâi. Aveau ºi ei o speranþã. Bunul-simþ ºi raþiunea ne sugereazã cã EI AU ªI DREPT MORAL la o cotã de pãmânt ca sãtenii care au muncit cu sapa sau pe tractor. alþi intelectuali au participat direct la alfabetizarea sãtenilor. ºi conducãtorii satelor ar trebui sã dea alarma. împrejurãrile m-au silit sã abandonez specialitatea ºi sã muncesc în alt domeniu.Sunt agronom de profesie. De bine.46 din noua Constituþie a republicii. . Ei au muncit toatã viaþa. medicii. inclusiv pe conducãtorii de tot felul ºi de tot rangul din satele noastre. Oare asta e recunoºtinþa celor care au ajuns la putere? Deci INTELECTUALITATEA SATULUI ARE ªI JURIDIC. Soþia e învãþãtoare. Dar. pentru cã primii. la ocrotirea sãnãtãþii colhoznicilor ºi muncitorilor din sovhozuri. adoptatã de curând în care se spune: „Dreptul la moºtenire a proprietãþii este garantat”?! Pe lângã toate acestea. i-au învãþat a scrie. vor fi ºomeri. mulþi dintre care nu sunt ºi nu vor fi intelectuali. sã fie clarvãzãtori ºi sã amelioreze aceastã situaþie. am lucrat 13 ani într-un colhoz. cicã. egalã cu cea a þãranului. Ni s-au dat 30 de ari de pãmânt. la prosperarea materialã ºi spiritualã a satelor pentru o leafã mizerã. de rãu. ducând o viaþã plinã de griji ºi nevoi. învãþãtorii. care guverneazã astãzi. care s-ar putea complica ºi avea urmãri nedorite pentru societatea noastrã. dar care nu vor putea deveni nici þãrani. între intelectuali ºi þãrani parcã ar fi trecut o pisicã neagrã – au apãrut suspiciuni. Iar refuzul conducerii republicii de-a împroprietãri intelectualii este o mare nedreptate socialã ºi o crimã faþã de copiii lor. ªI MORAL DREPTUL LA O COTà DE PÃMÂNT. i-au instruit ºi educat. pentru cã nu vor avea nici o palmã de pãmânt. au contribuit la propãºirea. a citi ºi a socoti. O altã imperfecþiune a Codului funciar este lipsa de logicã la stabilirea – 323 – . bibliotecarii. i-au cultivat ºi civilizat. am putea lucra mai mult. i-au fãcut ceea ce sunt astãzi. care le-au luat averea cu hapca ºi au folosit-o fãrã nici o recompensã timp de aproape jumãtate de secol. sã audã cei de sus. hoinari. domnilor guvernanþi. Ce ne facem în viitor? se plânge o altã familie de intelectuali din raionul Glodeni. avem doi bãieþi. pretind la pãmântul þãranilor. în fosta campanie electoralã o parte din intelectuali ºi-au dat votul pentru Partidul Agrar.însoþitã de scuzele de rigoare din partea organelor de stat. ª-apoi ce ne facem cu art. din pãcate.

Codul funciar are nevoie de amendamente. fãrã tergiversãri. spre o societate primitivã. Neglijarea ºi ignorarea în continuare a doleanþelor acesteia înseamnã suspiciune ºi duºmãnie faþã de ea. sunt Codurile funciare ºi experienþa din þãrile vecine: România. Aºadar. N-are dreptul la cotã. are dreptul la 1.32 ha de pãmânt. De ce la împroprietãrirea cu pãmânt nu se stabileºte criteriul de bazã: cât pãmânt a dat persoana respectivã sau pãrinþii ei colhozului ºi câþi ani a muncit ea acolo? Indiferent când. pentru cã aplicarea lui în varianta actualã provoacã mari ºi grave nedreptãþi sociale ce privesc pãturi largi ale populaþiei ºi în primul rând intelectualitatea. Sau poate nu mai avem nevoie de intelectuali? Lupta împotriva intelectualitãþii ne poate da înapoi cu zeci de ani. deznaþionalizat. a condiþiilor ºi a dreptului de împroprietãrire cu pãmânt a þãranului. când zeci de mii de intelectuali s-au refugiat din faþa balaurului roºu peste Prut. Care om normal s-ar opune – 324 – . sunt specialiºti ºi comisii care examineazã ºi examineazã pe faþã ºi pe dos aceastã problemã. 15 decembrie 1994 MÃCIUCA ÎN MÂNA PROSTULUI ºI CARUL CU OALE STRICATE Tot ce e raþional e folositor ºi binevenit. chiar ºi acei care ne scuipã în ochi. Altul a venit în sat – de curând ºi a lucrat un an-doi. Ar fi ceva mai echitabil.unei baze. mai aproape de adevãr. când s-a aprobat Codul funciar ºi. Pentru a obþine cetãþenia în Franþa e nevoie sã trãieºti. mai cu dreptate. A lucrat omul în colhoz 13 ani ºi a fost silit de împrejurãri sã plece. Ungaria º.a. rusificat ºi cel mai împilat dintre toate naþiunile din fostul Imperiu sovietic. Mã rog. poftim. Toþi veneticii care au sosit aici cu o zi înainte de adoptarea acestei legi au devenit în mod obligatoriu cetãþeni ai Republicii Moldova. sã munceºti ºi sã respecþi timp de 10 ani Constituþia ºi poporul francez. completãri ºi precizãri fãcute operativ. de aceea a fost cel mai mankurtizat. ca o turmã fãrã cioban. Se întâmplã exact ca ºi cu Legea cetãþeniei. e logic. trãsãturã caracteristicã tuturor regimurilor totalitare. Bulgaria. Opriþi-vã! Aþi uitat oare cã tragedia noastrã se trage din anul ’44. „Literatura ºi arta”. iar majoritatea celor rãmaºi au fost deportaþi în Siberia? Poporul a rãmas fãrã sprijin moral ºi spiritual. pot exista ºi alte criterii. De ce pensia se stabileºte conform vechimii în muncã ºi mãrimii lefii? Pentru cã aºa e raþional.

dupã un pronunþat colorit politic”.?” „Cine a luat decizia sã-l scoatã din listã. pentru cã în hotãrârea revãzutã a Guvernului Enciclopedia Naþionalã e proiectatã în 4 volume. Astfel de informaþii sunt numite „alimente” pentru meditaþie”. Noi leam numi otravã. deci este o mare diferenþã... Dacã mai punem la socotealã ºi faptul cã multe ediþii au fost realizate pe banii sponsorilor. încã 4 volume” i se comunicã cititorului în al doilea articol din 3 decembrie. având 125 de colaboratori. superficial. Guvernul a transformat-o în Editura Enciclopedicã „ Gh.” „Dacã e sã dezvãluim toate subtilitãþile. deoarece o enciclopedie nu este o moºie proprie. „Cei aceasta – neglijenþã. jurnaliºtii. cum afirmã „M.. artiºtii?” „. rãmânând 25 de colaboratori. la 3 decembrie 1994. ci 4 volume.cum s-a întâmplat cã din lista jurnaliºtilor „au cãzut” publiciºtii cu renume..S.. bunãoarã. Asachi ”.. compozitorii. scriitorii. care au îngroºat norii de deasupra editurii..M. iar la 19 noiembrie 1991. ulterior.S.. Nu 12+4=16 volume. Iatã ºi a doua dezinformare crasã.. rãfuialã. harababurã politicã sau miopie profesionalã?” „Socotim cã ziarul „Moldova Suveranã” a bãtut la timp – 325 – . savanþii. „Actualele pofte sunt exagerat de mari: 12 volume ºi. Pânã acum autorul articolelor trebuia pur ºi simplu sã citeascã ºi sã copieze atent niºte documente oficiale.?” „Cum se întâmplã.. „Selecþia pentru viitoarea enciclopedie s-a fãcut însã voluntar. la 17 noiembrie. figureazã în douã liste?” De ce unul figureazã. Deci personalul ºi cheltuielile de întreþinere s-au redus de cel puþin 5 ori.progresului? Sã purcedem deci de pe aceste poziþii la analiza a douã articole apãrute în „ Moldova suveranã ”: „Spiscele” de Andrei Hropotinschi. Articolul al doilea e plin de întrebãri de tipul: „Dupã care criteriu au fost aleºi pentru enciclopedie oamenii politici.”. pe publicistul.. metode ºi procedee. Aºa cã prima descoperire senzaþionalã ºi înfricoºãtoare despre ruinarea economicã a republicii din primul articol este prima dezinformare. cã doctorul în filologie. Din 1968 în republicã a funcþionat Redacþia principalã a Enciclopediei Sovietice Moldoveneºti în cadrul Academiei de ªtiinþe a R. atunci cheltuielile au fost reduse de zeci de ori. apoi nu credem cã enciclopedia trebuie lãsatã la cheremul unor diletanþi?!” „Cei incluºi în listã sunt selectaþi conform criteriului: „numai ai noºtri ca brazii”. ºi „Enciclopedia nu-i moºie proprie”.S. iar altul nu? Precum ºi afirmaþii ºi învinuiri categorice ca: „ Harþagul responsabililor de la redacþia enciclopediei ni se pare neant. Mai departe e vorba de ceva mai serios: poziþie ºi concepþie. prin hotãrârea nr. pictorii.646. de exemplu.

Capitol complicat. regizorii iluºtri º. Se cuvin mai întâi câteva lãmuriri.M. studierea practicii precursorilor noºtri de la Editura enciclopedicã. editarea multor antologii de prozã ºi poezie cu ocazia diferitelor aniversãri. sunt recomandaþi de conducerea uniunilor de creaþie. Corbu.. actorii. Prima etapã de lucru asupra enciclopediei. arta. care se crede mai deºtept decât este. precar ºi exploziv. cineaºtii. din acest registru – personalitãþi marcante din perioada sovieticã – a revenit subsemnatului. O altã dezinformare. cultura. alcãtuirea registrului de cuvinte-termeni.ª. ºi nu cum se afirmã despre el în unul din articole. precum ºi a literaturii de specialitate. 2. 1993-1994. redactor-ºef al editurii. ªi totuºi autorul are dreptate parþial: e multã miopie profesionalã ºi harababurã politicã. Mai întâi s-a alcãtuit un îndrumar metodic pentru redactori ºi autori. instituþiilor ºi organizaþiilor de mai sus ca în termen de 2-3 luni sã ne recomande personalitãþile marcante din colectivele respective. sculptorii. Statul. s-au pãstrat ºi formele de organizare ºi dirijare ale acestor instituþii de stat.. Un capitol. mai finanþeazã ºtiinþa. renumiþii oameni de ºtiinþã ºi tehnicã sunt recomandaþi de conducerea A. În termenul stabilit am primit aproape toate listele semnate de ºefi ºi chiar cu ºtampile. de cãtre redacþia respectivã care numãrã 8 oameni. fãrã a comite un act duºmãnos ºi iresponsabil. responsabil de colectarea – 326 – . de bine. Deci.. ne-am adresat conducerilor ministerelor. organizaþii obºteºti etc. muzicienii. în afarã de cele de la A. alineatul 2.” ºi multe altele. ci în paginile ziarului. arhitecþii. Afirmaþii de felul acesta sunt rezultatul firesc al unei gândiri cam primitive a unui om dezechilibrat ºi iresponsabil. Am muncit la el peste o jumãtate de an. Lungu. fiecare a câte 120 coli de autor.ª.3). Printr-o scrisoare oficialã.alarma. S-o luãm mai bine de la început. În aceastã chestiune am avut o convorbire neplãcutã cu dl H. pictorii. uniuni de creaþie. Practica mea de lucru la editurã timp de aproape 15 ani. De ce am recurs la aceste metode ºi procedee vechi de selectare ºi recomandare a personalitãþilor marcante? Pentru cã în viaþa noastrã sau pãstrat deocamdatã suprastructurile proprii regimului totalitar. îl numim convenþional capitol. care conþinea scopul ºi condiþiile de apreciere. dar strict necesare. de rãu. În el se menþioneazã cã scriitorii. Registrul conþine circa 35 mii de cuvinte-termeni pentru 4 volume. s-a fãcut timp de un an de zile. registru controlat ºi precizat în întregime de E. a primelor dicþionare. care pot pãrea plictisitoare. (pag. iar pe parteneri îi considerã mai proºti decât sunt. ne-au ajutat sã nu dãm în gropi.a.M. dar nu în enciclopedie.

care mi-a spus cã lucrul acesta e dificil. altele cinci fiind în lucru. e o muncã grea. Poftim un rãspuns succint la câteva întrebãri din articolele publicate în „M.. – 327 – . Sociologie ºi Drept.t. adicã o tratare a problemei în mod obiectiv.”. Apropo. la care au participat cu vãdit entuziasm ºi cointeresare sute de oameni. ce conþin peste 150 de personalitãþi. Iu. complicatã ºi migãloasã. tot prin aceeaºi hotãrâre. trecute sub tãcere. Mã rog. inclusiv 6 academicieni. cu condiþia cã procesul de selectare va continua.a. rezultatele selecþiei. Credem cã în mare am obþinut rezultatul dorit. Secþia de ºtiinþe agricole a A. a celor decedate din perioada sovieticã. Poate oare aceastã muncã. care a lansat deja un volum din „Basarabia necunoscutã”.ª. sã-i zicem prealabile. altele lucreazã ºi astãzi la ele (Uniunea Pictorilor. au fost puse în discuþie la 17 martie a. entuziasm ºi mijloace. precum ºi din prima jumãtate a secolului nostru ºi din secolul trecut. acoperite de slin ºi mucegai. cum se afirmã în ziar? Mai mult.a. aproape irealizabil ºi cã el trebuie inclus în normele de muncã ale colaboratorilor.ºi trimiterea materialelor. a strangula editura ºi a se rãfui cu directorul ei. apoi revãzut. doctori în ºtiinþe. Colesnic. Mitropolia º. Institutul de Filozofie. dupã cum se afirmã în ziar.). volume ce vor însuma ºi scoate la lumina zilei circa 500-600 de personalitãþi marcante din trecut. cel mai hulit în ziar. la ºedinþa consiliului redacþional format de Guvern. dumnealui nu mai funcþioneazã la Studioul „Anima-film” din 1992. O altã dezinformare. miniºtri. ºedinþã la care listele au fost aprobate ºi majoritatea membrilor au cerut ca instituþiile ºi organizaþiile sã continue lucrul de selectare a personalitãþilor marcante în viaþã. La consiliu au participat 18 membri. Tot atunci s-au aprobat ºi principiile de bazã de prezentare ºi apreciere a persoanelor cu lucrãri ºi opere contradictorii. Unul din pionierii acestei munci de revalorificare a spiritului nostru naþional este Iu. Scurt timp dupã aceea unele instituþii ºi organizaþii au prezentat liste suplimentare. asta era treaba lor. sã fie numitã „pe furiº”. preºedinþi de uniuni º. (ºedinþa consiliului a fost protocolatã). refugiate în Apus ºi deportate în Siberia de cãtre regimurile þarist ºi sovietic de ocupaþie. care cere timp. A urmat apoi o acþiune duºmãnoasã împotriva noastrã în scopul de a compromite.S. Bucovina ºi Transnistria în decurs de aproape douã secole. a ziariºtilor. calomniate ºi discreditate. ªi la acest capitol se va mai lucra mult ºi bine. Scoaterea din anonimat a personalitãþilor celebre din Basarabia.M.

Colesnic. Dar. 18). degeaba. cu o þinutã ºtiinþificã impunãtoare. ºi I.”. unor ministere. a fost editatã în 1898. aflat în lucru. S-a comis o încãlcare flagrantã a eticii profesionale. a sfidat sute de specialiºti din conducerile instituþiilor. Þopa (nr. – 328 – . ªi acum apar câteva întrebãri: dar cine ºi-a transformat instituþia în „moºie proprie”: noi – enciclopedia sau A. despre care autorul habar nu are. 28) º. ca dovadã cã prima etapã de lucru asupra Enciclopediei Naþionale în temei s-a încheiat. învinuindu-i de miopie politicã.”. redactorul-ºef al „ Sãptãmânii ”. Coval (nr.S. Aºa a decurs lucrul la editurã. neºtiind ce se face la editurã. iar baba se enciclopedeºte”. dornic de senzaþii. Hropotinschi dã publicitãþii câteva liste ºi douã articole. Aldea-Teodorovici (pag. fãrã a se interesa de o problemã atât de serioasã. capitolul despre care este vorba mai sus – personalitãþi marcante din perioada sovieticã – neterminat. ºi D. neavând listele tuturor personalitãþilor. care în articolul sãu de fond din 7 decembrie 1994 exclamã cu reproº: „Satul arde. Hropotinschi – cotidianul Guvernului „M. Apropo. iar prin afirmaþia atât de boacãnã „numai ai noºtri ca brazii” – de suspiciune faþã de regim. Când direcþia editurii a prezentat noii conduceri a Asociaþiei de Stat „Cartea Moldovei” (director general Gh. Aducem la cunoºtinþa cititorului cã în liste e ºi T. cine a indus în eroare opinia publicã ºi cercurile conducãtoare referitor la enciclopedie.a.S. fapt la care puþini s-ar fi încumetat. dar nu ireparabilã.Mazilu) circa o jumãtate din registrul de cuvinte-termeni. uniuni. redactorulºef A. la obiecþia lui V.S. neclarificându-se el însuºi.”? Cine a dat alarma în van. Oare nu e timpul ca responsabilii sã fie niºte oameni mai aºezaþi. 16). Dacã unii figureazã de douã ori. i-a fãcut un serviciu prost celui de la „M. aproape acum o sutã de ani. ªi iatã aici dumnealor au cãlcat în strãchini ºi au dat cu oiºtea-n gard. ªeful Asociaþiei. dar din exces de zel a început sã dea alarma. 29. cine a rãspândit atâta dezinformare ºi minciunã pe capul cititorilor? Jertfã a acestei influenþe nefaste a cãzut chiar ºi Viorel Mihail. e o greºealã tehnicã. dându-i o nadã pe care acela a înghiþit-o fãrã a se gândi. a fost transmis pe ascuns redacþiei cotidianului guvernamental „M. organizaþii. Sperãm cã informaþia de mai sus este încã un rãspuns la restul întrebãrilor din articolele pomenite ºi încã o dezminþire a afirmaþiilor ºi învinuirilor la adresa noastrã. pag. unul din cei mai mari ºi lucizi animatori ai noii enciclopedii.Mihail cã nici România nu are încã o enciclopedie. pot sã vã aduc la cunoºtinþã cã prima enciclopedie românã în trei volume solide.

mai este de lucru în sens de selectare. Parcã e un vis. mândria. oraºe ºi raioane pot deveni un moment de cotiturã în destinul poporului nostru. precum ºi în fostele þãri socialiste. nu-i aºa. chiar în cele mai grele vremuri. – 329 – . personalitãþile marcante. Zilele acestea ne-a vizitat dl M. excludere. colaboratorii editurii. ºtiinþificã. iar editurile cu un car cu oale. Noi. în mãsura necesitãþilor. Opriþi-vã ºi gândiþi-vã. Dupã apariþia acestor articole ea s-a tensionat ºi mai tare. meschinãria ºi secretomania. dispunând de mijloace materiale ºi financiare. Chiar în condiþiile de existenþã a unei constituþii ºi legislaþii ciuntite. 2 februarie 1995 DEMNITATEA OMENEASCÃ ºI CONºTIINÞA NAÞIONALÃ Se apropie un eveniment mare în viaþa noastrã: alegerile locale din 16 aprilie. s-a fãcut cu sârguinþã. competenþã. editurile enciclopedice. „Literatura ºi arta”. dar e frumos. ºi pentru ele face sã mai cheltuieºti. mai frumoasã ºi de a pune bazele uni stat de drept. echilibraþi ºi mai exigenþi faþã de ei înºiºi? Autoritatea statului depinde mult ºi de faptul cât adevãr sau dezinformãri ºi minciunã publicã cotidienele guvernamentale pe paginile lor. prima etapã de lucru asupra noii Enciclopedii Naþionale. scrutinul dã cetãþenilor posibilitãþi de a-ºi organiza o viaþã mai demnã. În altã ordine de idei. s-au pãstrat. completare ºi precizare. s-ar adãuga câte un volum dupã modelul celei britanice. Autoritãþile locale. mai chibzuiþi. profesionalism. ºi s-a mirat când a auzit cã editura noastrã e pe cale de a fi lichidatã. cã la capitolul cu pricina. Alegerile locale în sate. Ne-am gândit la rostul lor ºi ne-am dat seama cã sunt foarte importante. elaboratã în decurs de 6-7 ani. ce reprezintã spiritul. conºtiinþa naþionalã ale poporului nostru. mai civilizatã. limitate. excluzând ideologia. fie ºi mai restrânse. face ºi trebuie sã fie editatã. O enciclopedie în 4 volume. în caz contrar vã puteþi alege cu un car cu cioburi. imperfecte. Mulþi din conducere au fost dezorientaþi ºi ºi-au schimbat poziþiile. Zeabliuk. cartea de vizitã. Atmosfera în jurul editurilor ºi mai ales al celei enciclopedice era încãrcatã mai de mult. Ea ar putea fi un trunchi la care în viitor. Acum seamãnã cu o mãciucã.judicioºi. suntem ferm convinºi cã ceea ce s-a fãcut pânã acuma. precum ºi scoaterea din anonimat a sute de personalitãþi remarcabile. e bine fãcut. sã te baþi ºi sã suferi. cu multã informaþie obiectivã. Mãciuca în mâna prostului e o armã periculoasã. redactor-ºef al Editurii Enciclopedice din Ucraina. vrem sã informãm cititorul cã în fostele republici unionale.

sã ocupãm o poziþie de observatori impasibili? Se poate. Scrutinul actual poate deveni. am derutat locuitorii de la sate ºi am lãsat electoratul la cheremul partidului agrarian. când prin divizarea miºcãrilor ºi forþelor politice în zeci de partide. frica ºi românofobia din sufletul ºi mintea moldovenilor. ale cãror cereri în numãr de peste 200 mii au umplut dulapurile ºi mesele multor primãrii. într-adevãr. culturã. oraºe ºi raioane. pe care trebuie sã-i alegem. al primarilor ºi consilierilor din sate. întemeia mici întreprinderi industriale pe baza materiei prime locale. temelia. el poate favoriza alegerea în organele locale a unor oameni oneºti.pot amenaja localitãþile. propunând amendamente radicale la construcþia ºi legislaþia în vigoare. cã nu mai doreºte sã se prezinte la urne. cã e decepþionat. De aceea în þãrile occidentale li se atribuie o importanþã mare. un punct de cotiturã în viaþa noastrã. poate face sã triumfe raþiunea ºi bunulsimþ. pot dezvolta meºteºugurile populare. dar asta înseamnã sã mai pierdem 2-3 ani. susþinând ºi promovând persoane cu merit în rol de lideri la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale. la rândul lor. atunci noi repetãm greºelile din februarie 1994. necesare. construi drumuri ºi localuri pentru învãþãmânt. contribuind astfel la instituirea unui stat de drept. Conducãtorii acestor organe. Se zvoneºte însã cã electoratul s-a cam sãturat de alegeri. Cum pot fi realizate posibilitãþile ºi perspectivele de mai sus? Prin ºi cu ajutorul autoritãþilor locale. în timpul iernii. obscurantismul. inteligenþi. mai ales. deschide ateliere de artizanat. ambiþiilor unora ºi indiferenþei altora. împroprietãrirea þãranilor ºi intelectualilor. unindu-se. am dat circa 20% din numãrul de mandate din – 330 – . pot favoriza o a doua renaºtere a conºtiinþei naþionale româneºti. pot exercita o influenþã puternicã asupra instituþiilor republicane. ºi desfãºura multe alte activitãþi. muncitori. Iar în oraºe. indiferent. medicinã. talpa conducerii de sus. ocroti mediul. „graþie” pasivitãþii moldovenilor. Ei pot urgenta reforma economicã ºi cea agrarã. Dacã e aºa. sã ne dea ºi sã ne facã? Sã ignorãm aceastã posibilitate. pot spulbera sentimentele de umilinþã ºi inferioritate. iar unele formaþiuni politice s-au dezis de astfel de acþiuni. ªi ce pot da alegerile locale nu pot da cele parlamentare sau prezidenþiale. pot restabili astfel demnitatea de om în locul mentalitãþii de turmã. pânã la noile alegeri. pentru cã el poate schimba baza. ªi mã întreb: de ce nu am folosi din plin aceste posibilitãþi? Ce aºteptãm? Cine ºi ce sã ne aducã.

parlamentul actual agrarienilor ºi interfrontiºtilor. Deci, consider cã toþi ca unul, in corpore, trebuie sã participãm la aceastã campanie, sã lãmurim rostul ºi scopul acestui scrutin ºi sã mobilizãm locuitorii satelor ºi ai oraºelor sã vinã la alegeri, cãci ele pot însemna o cotiturã iniþiatã de jos în viaþa noastrã. Satele au nevoie de lãmuriri, explicaþii, îndrumãri. Trebuie sã le ajutãm, pentru cã acolo sunt pãrinþii, bunicii, strãbunicii noºtri, talpa þãrii, acolo sunt rãdãcinile ºi izvoarele neamului nostru românesc. Trebuie sã-i ajutãm pentru cã sunt înºelaþi, mankurtizaþi ºi rãtãciþi. ªi ei nu mai vor sã voteze pentru venetici, pentru cei propuºi de sus sau chiar de organele locale. Pãi, tocmai asta trebuie sã li se lãmureascã oamenilor, cã aceste alegeri, spre deosebire de toate celelalte, sunt modalitatea cea mai eficace deocamdatã de manifestare ºi confirmare a voinþei ºi doleanþelor cetãþenilor noºtri. Legislaþia în vigoare dã câteva posibilitãþi de realizare a acestor aspiraþii ºi anume: Candidaturile pentru postul de primar ºi de consilier pot fi propuse de cãtre toate blocurile ºi partidele politice înregistrate; 5-10 sãteni mai lucizi, mai cu autoritate în sat, formând un grup de iniþiativã, îi conving pe oamenii cei mai cinstiþi, muncitorii, competenþi sã candideze pentru funcþiile de primari ºi consilieri. Propunerile acestui grup sunt valabile în cazul în care candidatura pentru postul de primar este susþinutã de 4% sau cel puþin 150 de persoane din numãrul de alegãtori, iar cea a consilierilor – de 2% sau minimum 50 de persoane, acestea fiind confirmate prin liste cu semnãturi. Având aceastã susþinere, cei mai îndrãzneþi cetãþeni îºi propun singuri în mod independent candidaturile în buletinul de vot pentru posturile de mai sus. Afarã de aceasta: candidatul pentru postul de primar trebuie sã aibã minimum 25 de ani ºi 5 ani trãiþi în localitatea respectivã, iar consilierii – 21ºi, respectiv, 2 ani. Alte informaþii suplimentare le puteþi obþine la sectoarele de alegeri. Dupã cum vedeþi, procedura de propunere a candidaþilor este destul de simplã ºi realizabilã. ªi dacã acest grup de iniþiativã îi va propune pe cei mai buni consãteni, care îºi dau consimþãmântul, ºi în nici un caz rude sau prieteni, dacã aceºtia nu meritã, suntem siguri cã satul îi va susþine ºi candidaturile acestora vor fi alese în conducerea localã. Aºa se face în Franþa, Germania, Italia, Elveþia ºi alte þãri. Doar adeseori citim ºi auzim despre mulþi primari cu renume. ªi azi se mai întâlnesc pe ici-pe colo ºi la noi din acei care þin într-adevãr la consãtenii

– 331 –

lor. Pe parcursul campaniei electorale în ajutorul acestor grupuri de iniþiativã vor veni, practic ºi teoretic, liderii partidelor ºi formaþiunilor politice democratice din centru sau prin intermediul secþiilor raionale. O garanþie de succes al scrutinului ar constitui-o ºi faptul dacã mãtuºa Mãrioara ºi moº Gheorghe ar primi în ziua alegerilor cel mult douã buletine – unul, sã zicem, cu candidaturile propuse din oficiu, ºi altul cu cele independente, propuse de consãtenii lor – ºi nu zece-douãzeci, cum s-a mai întâmplat, cu care ei nu ºtiu ce sã facã ºi pe care, împreunã cu paºaportul, le aruncã în urnã. Un factor important în procesul de renaºtere ºi prosperare materialã ºi spiritualã a societãþii îl constituie poziþia intelectualilor ºi, în primul rând, a celor de la sate. E vorba de un mare detaºament de cadre didactice, medici, bibliotecari, directori de case de culturã, ingineri ºi chiar agronomi, de zeci ºi sute de specialiºti în fiecare sat, care ar putea face minuni, dacã ar vrea. E o mare datorie moralã ºi o responsabilitate civicã faþã de consãteni. Vor fi pasivi, indiferenþi sau se va trezi în ei o ambiþie bunã de a schimba ceva spre mai bine în destinul poporului? Se vor încadra în campania electoralã cu toatã inima, cu toatã râvna ºi dorinþa de a participa activ la selectarea, propunerea ºi susþinerea candidaturilor celor mai cinstiþi, mai harnici ºi mai culþi sãteni pentru organele locale sau se vor vãicãri în continuare? E timpul sã exclamãm: Jos birocraþii, diletanþii, leneºii, fariseii, hoþii ºi beþivii din organele ºi organizaþiile de stat! Dragi pedagogi, medici, ingineri, agronomi ºi alþi intelectuali, de la fiecare se cere sã fie cetãþean, sã-ºi stimeze profesiune, sã fie ceva mai dârz ºi principial în rezolvarea problemelor, în atingerea unor mari scopuri sociale, adicã se cere puþin, cât ne lasã inima, ca sã nu ne mustre conºtiinþa pentru faptul cã n-am fãcut nimic pentru noi ºi neamul nostru. De dumneavoastrã depinde în mare mãsurã cine va nimeri în organele de conducere locale: oameni sau creaturi, ºi cine ne va conduce satele, raioanele, oraºele. Aºadar, salvarea e în mâinile noastre. Nimeni nu ne poate ajuta cu nimic. Un individ, ca ºi o comunitate, trezindu-se dintr-un somn letargic, se poate dezmetici, îºi poate scoate albeaþa de pe ochi ºi scutura minciuna ºi întunericul din creier, se poate ridica în picioare ºi privi la soare, are ºansa de a deveni om. Aceste ºanse sunt rare, una la doi-trei ani. Deci, s-o folosim raþional, sã n-o ratãm, cum s-a mai întâmplat, cãci meºteri mai suntem la aºa ceva. Avem noi oare demnitatea de oameni de a ne

– 332 –

afirma ca naþiune, ca cei din Þãrile Baltice sau din Cecenia? Iatã încã o ºansã de a ne alege conducerea pe care o meritãm. „Literatura ºi arta”, 23 februarie 1995

DILETANÞI, FANFARONI ºI BIROCRAÞI
La 20 martie, în urma a douã anunþuri fãcute în timpul telejurnalului „Mesager”, am vizionat la TVM, cu o mare întârziere, pe la orele 22.00, „reflecþiile” la evenimentele care au avut loc ziua în Piaþa Marii Adunãri Naþionale. O ºedinþã cu reflecþii ale unui grup de ºefi din echipa guvernamentalã, prezidatã de dl viceprim-ministru Gr. Ojog. O ºedinþã organizatã ºi þinutã la Guvern fulger, ca dupã un mare cutremur sau potop. ªi niºte reflecþii profunde, la genunchiul broaºtei, pentru oameni naivi, ale unor feþe, una ca una, cenuºii ºi posace, speriate ºi derutate, care bâlbâiau ºi îndrugau cã Parlamentul a hotãrât, executivul executã, mitingul n-a fost autorizat, se încalcã legea ºi constituþia, participanþii þipau, nu ºtiau nici ei ce doresc ºi tot bâlbâieli de felul acesta, înºirate de miniºtri, rectori ºi alþi diriguitori, care priveau în pãmânt. Îþi venea sã plângi de atâta sãrãcie de minte ºi minciunã, ºi sã râzi de atâta caraghioslâc. O adevãratã tragicomedie. ªi ea a þinut peste o sãptãmânã, când dl Gr. Ojog zicea cã e nevoie de o altã comisie, cã aceasta nu e competentã, iar dl P. Gaugaº afirma contrariul, cã comisia e competentã ºi poate soluþiona toate problemele, ºi n-am mai înþeles, din spusele contradictorii, existã sau nu o hotãrâre a colegiului Ministerului Învãþãmântului sau e numai un proiect cu privire la cursul de Limbã ºi cel de Istorie a Moldovei ºi poveºti tot de felul acesta. În lupta contra acestor intenþii ºi acþiuni josnice, machiavelice, de o nouã îndobitocire ºi idiotizare a unui popor, cum s-a procedat deja aproape o jumãtate de secol pe acest pãmânt ºi se mai continuã ºi astãzi de cãtre proprii guvernanþi, sunt bune, dle P. Lucinschi, preºedinte al Parlamentului, toate metodele ºi mitingurile din Piaþa Marii Adunãri Naþionale. N-o faceþi pe supãraþii ºi mai încet cu ameninþãrile. Nu e cinstit ºi nu vã stã bine. Voi singuri aþi recurs la jocul de-a bumerangul, nu ºtiaþi cã e periculos ºi loveºte dureros? Aþi plasat mine care au început sã explodeze. Cum ºi-o face omul nu i-o face nimeni. Ce-i drept, cu întârziere, s-a inclus furios în lupta contra tineretului studios ºi a opoziþiei dl prim-ministru A. Sangheli, operând cu calomnii ºi foarte multe dezinformãri. Simþind cã li se clatinã fotoliile, zilnic se buluceau la Radio ºi Televiziune (probabil, cu autorizaþia dlui Usatâi) cu tot felul de insinuãri la adresa tineretului, a intelectualitãþii ºi a

– 333 –

neamului românesc. Fioros ºi oribil a apãrut pe ecran ºi dl V. Senic, orbit de ura lui patologicã faþã de þarã ºi poporul nostru românesc, faþã de opoziþie, care, chipurile, face un joc politic, se rãfuieºte pentru înfrângerea suferitã în februarie 1994, scoþând mulþimea în stradã. Minciuni sfruntate, mulþimea aceasta nu e turmã, lumea iese singurã în piaþã. Uitaþi-vã ce se face la Bucureºti, Budapesta, Moscova, Paris, Londra, Berlin... Pieþele sunt pline de lume, uneori chiar ºi cu tractoare. „Vox populi, vox dei”. Auziþi? Cum de-au îndrãznit niºte elevi, studenþi, pedagogi ºi pãrinþi, la care s-au alãturat apoi ºomeri ºi þãrani din satele din împrejurimi, sã încalce interdicþiile Parlamentului, Guvernului, Primãriei? Cum de-a îndrãznit Kopernik ºi Galilei sã afirme cã Pãmântul e rotund ºi se învârteºte, încãlcând canoanele bisericii catolice ºi ale inchiziþiei? Câtã impertinenþã ºi obrãznicie! Cum de-au îndrãznit þãranii, muncitorii ºi intelectualii moldoveni, câþiva ani în urmã, fãrã autorizaþii, sã vinã de trei ori la Chiºinãu, câte o jumãtate de milion, sã cearã limbã, alfabet, stemã, drapel, suveranitate ºi independenþã, sã rãstoarne temeliile Imperiului Sovietic, stabilite tot de cãtre o Constituþie, un parlament, un guvern ºi un executiv orãºenesc Chiºinãu? Poate cã toþi trebuiau sã fie cuminþei, ascultãtori, sã stea acasã pe cuptor? ªi aproape toþi cei din ºedinþa sus-pomenitã cãutau capul relelor, rãufãcãtorilor, organizatorii ºi diversioniºtii, care au indus în eroare elevi, studenþi, pedagogi, pãrinþi, i-au scos în piaþã sã þipe fãrã nici un motiv. Deci, organizatori ºi diversioniºti, care încalcã liniºtea ºi ordinea publicã, care nici în ruptul capului nu vor sã fie liniºte, pace ºi „ghine” în „þãriºoara” noastrã. O metodã foarte cunoscutã de a depista rãufãcãtorii. Ea nu vã aminteºte de niºte timpuri nu prea îndepãrtate? Mie – da. Domnilor guvernanþi, cauzele le-aþi creat voi, nu cãutaþi þapi ispãºitori ºi copite de cai morþi. Ce-a fost ºi ce-o mai fi, cã în viitor multe au sã mai fie, revoltele abia încep, sunt consecinþe reale ale unor acþiuni nesãbuite, antiumane ºi antinaþionale ale întregii conduceri agrariene. Mai pe scurt, cum e turcul ºi pistolul, sau – dupã sac ºi petec. Aºa cã uitaþi-vã mai întâi în oglindã la domniile voastre ºi nu faceþi pe mironosiþele, pe mortul în pãpuºoi cu sacul plin. Intelectualitatea vrea istoria neamului românesc a lui N. Iorga, nu surogat de la Tiraºpolea sau a lui Mohov, Sovietov, Stratievski º.a. Limba românã a lui Eminescu, nu scornelile lui Stalin, I.D. Ceban, Iakovlev, Stati, vrea un ministru de învãþãmânt ºi un rector de universitate

– 334 –

cu ceva scrupule, puþinã carte ºi un pic de bãrbãþie. Evenimentele din zilele urmãtoare au demonstrat cã minciuna, fariseismul ºi frica nu mai au efect. Ce m-a fãcut sã pun mâna pe toc ºi sã reflectez ºi eu referitor la „reflecþiile” acelor demnitari din Guvern? ªi gestul meu este o consecinþã a unor cauze care se aflã în felul de a fi ºi în comportamentul câtorva dregãtori din actualul Guvern. Este un rezultat al relaþiilor mele de muncã ºi de serviciu, pe care le-am avut timp de peste o jumãtate de an cu câþiva din guvernatorii de astãzi. Sã ne întoarcem puþin înapoi ºi sã vedem ce istorie curioasã, demascatoare ºi plinã de învãþãminte s-a întâmplat pânã la aceste evenimente, care confirmã ºi concretizeazã exact cele anticipate. La sfârºitul anului 1993 fostul Guvern al republicii a comandat Editurii Enciclopedice „Gh. Asachi ” o carte de vizitã – „Republica Moldova. Consemnãri” – pentru a o înmâna oaspeþilor, inclusiv turiºtilor care ne viziteazã þara. O broºurã de 2,5 coli, inclusiv o coalã de text ºi ceva fotografii. O iniþiativã bunã. Am fost numai redactor. Am comandat textul domnului N. Misail. Prin luna mai 1994 l-am avut. Conþinea: date generale, aºezarea geograficã, scurt istoric, forma de stat, economia (agricultura, industria, transportul), viaþa spiritualã; învãþãmântul, ºtiinþa, medicina, cultul religios, cultura, teatrul, literatura, muzica, cinematografia, pictura, arhitectura, ziaristica, sportul, turismul º.a. Primele capitole au câte 1-2, celelalte 0,5-1,0 pagini. Despre toate câte puþin. S-au inclus evenimentele cele mai importante, personalitãþile marcante din trecut ºi prezent, indicii cei mai caracteristici, totul pe cât posibil exprimat prin date statistice ºi comparaþii. Autorul N. Misail, subsemnatul, redactorul-ºef E. Lungu, redactorul V. Romanciuc ºi directorul Iu. Colesnic ne-am strãduit sã fim cât mai obiectivi, sã reflectãm starea realã de lucruri din republicã cu realizãrile, problemele, greutãþile ei. Credeam cã orice vizitator, timp de o orã, dupã cinã, în hotel, stând în fotoliu, trãgând o pipã, o va rãsfoi, va citi ºi va lua cunoºtinþã de republicã. Broºura crea o imagine succintã, dar veridicã a republicii noastre. Am prezentat manuscrisul spre aprobare dlui G. Lupoi, viceministru de stat, 25 de pagini au fost examinate douã luni de zile. Mã rog, voia la cei mari. Mi-am dat seama cã ºefii nu sunt siguri de sine ºi nu-s stãpâni pe situaþie. Guvernul era abia format de câteva luni, era încã nou, lucrãtorii – modeºti ºi timizi. La o replicã a mea cã va fi o carte bunã, mi s-a rãspuns „foarte bunã”. Extrema putea deveni un semn de

– 335 –

prost augur. Mi s-a spus sã mai prezint manuscrisul încã o datã înainte de a fi dat la tipar, ceea ce am ºi fãcut peste trei luni. Acum era ceva mai îngrijit ortografic ºi cizelat stilistic, având 60 de fotografii bune color. De data aceasta examinarea lui a durat peste douã luni, au fost cerute avize de la 10 ministere ºi departamente. Deci o broºurã se scrie circa o jumãtate de an ºi se analizeazã cam tot atâta timp. Randamentul eficacitãþii activitãþii unor membri ai Guvernului e egal cu zero. Pe timpul bolºevicilor pentru acest lucru se cerea maximum una-douã sãptãmâni. Mulþi din ei se strãduiau sã respecte ºi termenele. Ce conþineau avizele de mai sus ºi cum au fost totalizate? În ºase ministere de bazã (economie, agriculturã, finanþe º.a.) s-au nimerit oameni pragmatici ºi au recomandat manuscrisul spre editare cu anumite precizãri, completãri, obiecþii cu care suntem de acord ºi care se pot realiza imediat. Majoritatea obiecþiilor Institutului de Istorie al Academiei de ªtiinþe sunt concrete, acceptabile ºi se pot realiza ºi ele uºor. Dupã o discuþie la Ministerul Culturii cu adjunctul dl I. Pãcuraru ºi doi ºefi de direcþii, avizul primar foarte negativ, plin de afirmaþii abstracte, a fost înlocuit cu câteva propuneri concrete, precizãri ºi corectãri fireºti, care s-au fãcut pe loc. Aºadar, au rãmas douã avize tendenþioase ºi distrugãtoare, care sunt cate-goric împotriva editãrii cãrþii. Primul, de la dl Gh. Mazilu, ºef al Asociaþiei de Stat „Cartea Moldovei”, e plin de insinuãri generale de tipul: „Autorii nu au o concepþie clarã, ce ar însemna o carte de vizitã a unei þãri”, „în text dominã mentalitatea de miting cu întrebãri subiective ºi tendenþioase, cu un vãdit scepticism faþã de destinul Republicii Moldova”, „de tendenþionism ideologic sufãr”; „date generale”, „scurt istoric”, „economia naþionalã”, „compartimentul viaþã spiritualã, numeroase date statistice”, „o asemenea carte de vizitã poate doar trezi repulsie la vizitatorii strãini”, „autorii... mai degrabã compromit imaginea statului Republica Moldova decât o susþin” ºi ultima sentinþã, care deschide Cutia Pandorei ºi, volens-nolens, demascã, divulgã gândurile secrete ale citatelor de mai sus ºi ale altora de felul acesta, este „...întreaga naraþiune e împãnatã de fapte ºi momente de micã însemnãtate, interpretate ºi comentate de pe poziþii unioniste”. Asta-i, domnilor, grija, durerea ºi frica dlui Gh. Mazilu pentru „þãriºoarã”, lupta cu ideile ºi poziþiile unioniste, lipsa în manuscris a veninului, vrajbei ºi românofobiei împotriva neamului ºi a Þãrii Româneºti. Pãziþi-vã de oamenii negri în cerul gurii, ranchiunoºi, care dau cu barda în neamul nostru, care au închis o enciclopedie, în care trebuiau sã fie scoase din anonimat ºi valorificate peste o mie de personalitãþi

– 336 –

marcante basarabene, bucovinene, transnistrene din secolul trecut ºi din prima jumãtate a secolului nostru, þinute în arhive sub ºapte lacãte de Imperiile Rus ºi cel Sovietic, sub ocupaþia cãrora am avut fericirea sã ne aflãm. Iatã unul din cei mai activi producãtori ºi promotori ai românofobiei, ai mankurtizãrii ºi distrugerii conºtiinþei naþionale româneºti în Republica Moldova. ªi al doilea aviz, la fel împotriva editãrii acestui manuscris, foarte concret, spre deosebire de cel de mai sus, este al Secþiei de probleme sociale ºi umanistice a Cancelariei de stat a Republicii Moldova. Aici sa operat fãrã menajamente ºi eufemisme, lucrurilor li s-au spus pe nume. Sã citãm câteva alineate, sã vedem ce gândesc unii dregãtori din Guvern, sã ne dãm seama de unde porneºte fanfaronada, unde e unul din izvoarele românofobiei, care emanã permanent suspiciune ºi urã contra þãrii ºi a neamului românesc: „Trãsãturile de caracter ale moldovenilor sunt prezentate exclusiv prin spusele lui D. Cantemir, exprimate cu 300 de ani în urmã” (pag.1)” – puþin umor ºi autocriticã supãrã, se pare cã demnitarii n-au citit nimic din literatura clasicã francezã ºi cea rusã despre popoarele respective. „De fiecare datã, la începutul unui compartiment, expunerea începe cu evidenþierea aspectelor negative: în prezent Moldova traverseazã o gravã crizã socialã ºi economicã... (pag.5)”, „industria Republicii Moldova poartã ºi ea amprentele crizei economice (pag.6)”, acest gând e prezent de câteva ori ºi el supãrã la fel urechea diriguitorilor de parcã „þãriºoara” noastrã s-ar afla într-o perioadã de dezvoltare ºi înflorire, de parcã nam mai ºti ce sã facem de atâta bine. Niºte simple constatãri ale realitãþilor noastre, ca, de exemplu: „cu toate cã inflaþia în Republica Moldova a înregistrat în ultimul an cel mai înalt nivel din lume”, „complexul agroindustrial al republicii este marcat ºi el de transformãrile ce au loc în þãrile postcomuniste (pag. 6)”, „o serioasã modernizare necesitã ºi cele 10 mii kilometri de drumuri (pag. 7”, „clima ºi landºaftul R.M. ar putea oferi ºanse mai mari industriei turismului (pag. 12)” º. a. constatãri, care ar mobiliza societatea ºi statul la ieºirea din crizã, duc la urmãtoarea concluzie: „Lectura acestor pagini creeazã impresia cã autorul urmãreºte scopul sã scoatã în evidenþã în primul rând neajunsurile”. A fost nevoie numai de o jumãtate de an ca partidul agrarian de guvernãmânt sã se îmbolnãveascã de o boalã numitã „lãudãroºenie”, „fanfaronadã” (lachirovcã), împotriva cãreia chiar ºi fostul partid comunist în decurs de 70 de ani a adoptat douã hotãrâri serioase, condamnând acest fenomen periculos pentru societate.

– 337 –

Urmãtoarele pasaje sunt calificate drept „afirmaþii discutabile, date care nu ar fi neapãrat sã fie incluse în aceastã carte”; „canonic Biserica Ortodoxã din Moldova este supusã Patriarhiei de la Moscova. Printr-un act din 19 decembrie 1992 al sfântului sinod Patriarhia românã a reactivat Mitropolia Basarabiei (stil vechi), cu reºedinþa la Chiºinãu, la cererea unui grup de feþe bisericeºti din Moldova. În fruntea ei a fost desemnat Episcopul de Bãlþi Petru”, „o perioadã sumbrã pentru literatura din R.M. este cea a dominaþiei bolºevice, când se promoveazã insistent politica fabricãrii unei „limbi moldoveneºti” ºi a unei „literaturi sovietice moldoveneºti (pag.10)”, „la 3 noiembrie (parlamentul) alege drept stemã de Stat strãvechiul simbol al românilor moldoveni – capul de bour – (pag. 3)”. Cineva e contra clasicilor muzicii româneºti George Enescu ºi Alexandru Cristea ºi-i scoate din text. Poftim nume, date ºi informaþii discutabile ºi de prisos, care pot fi uºor excluse din carte. În continuare în aviz se spune: „Pentru a nu nimeri în situaþii delicate este necesar ca autorul sã-ºi îndrepte atenþia asupra marilor valori ale acestui pãmânt ºi ale acestui neam” – vorbe, ºi toate de clacã. Ni se mai imputã cã textul abundã în vocabule neadecvate: „ideologia separatismului ºi a conservatismului bolºevic”, „greve împotriva limbii”, „dominaþie bolºevicã”, „jug spiritual” º.a., care se referã în text la conducerea ºi la regimul lui Smirnov ºi Maracuþa din Transnistria. Doamne, unii au încurcat stânga cu dreapta ºi ziua cu noaptea. Ei vor dansuri, cântece, fanfare ºi festivaluri. Altceva nimic. Marasm mai ceva ca pe timpuri. Sã continuãm ºi cu ceva admonestãri: „De fapt se face multã politicã (anexarea Basarabiei (la Rusia) – pag. 2, Sfatul Þãrii, Unirea (la România în 1918) – pag. 2, deportãrile în masã – pag. 3, foametea organizatã – pag. 2, ideologia separatismului – pag. 4)”. Vedeþi Dumneavoastrã, asta-i buba, asta-i supãrã pe guvernanþii noºtri. Aceste mari adevãruri istorice, aceste jaloane în istoria tragicã a moldovenilor, jumãtate de secol ascunse sau falsificate, care în avizul dlui Gh. Mazilu sunt numite „fapte ºi momente de micã însemnãtate”, „tendenþionism ideologic”, iar în ultimul aviz sunt atestate ca „multã politicã”, ºi împreunã luate sunt determinate ca „poziþii unioniste”, care acþioneazã asupra dregãtorilor ca tãmâia asupra necuratului. ªi ultimul aviz se terminã cu: „Cartea nu poate fi recomandatã pentru tipar...” Decizia finalã de închidere a cãrþii date a fost adoptatã de dl G. Lupoi pe baza ultimelor douã avize – unul general ºi abstract, altul

– 338 –

foarte concret – ambele categoric contra, ignorându-se avizele pozitive cu ceva obiecþii acceptabile ale celor ºase ministere ºi altele douã cu obiecþii mai multe ºi mai serioase, pe care la fel, în mod selectiv, le acceptãm. ªi, din pãcate, a fost strangulatã o carte bunã, care seamãnã mult cu alta, analogicã, ce prezenta Germania în lume, peste care am dat întâmplãtor mai târziu, la o expoziþie de carte germanã, organizatã la Chiºinãu. În una din ultimele convorbiri telefonice cu dl ministru adjunct mi s-a spus cã manuscrisul e foarte prost, în viitor nu pot avea loc nici un fel de tratative ºi compromisuri de a urni totuºi piatra din loc, o nouã audienþã mi s-a refuzat ºi pentru noi tratative mi-a fost recomandatã dna S. Bolduratu. Ce minune! Un manuscris, care în august era foarte bun, peste patru luni, în ianuarie, a devenit foarte prost. Dorind sincer sã editãm cartea, am cãutat în modul cel mai serios sã capãt o audienþã mai sus, la dl Gh. Gusac, ministru de stat ºi, fãrã a ceda în mare, fãrã a o vinde pe mama, sã soluþionãm problema. Am cerut foarte insistent prin secretarã o audienþã. Am aºteptat douã sãptãmâni, dar totul a fost în van. ªefii parcã s-au sfãtuit între ei. Audienþã nu mi-au acordat. Atunci am fost la dna S. Bolduratu. M-a ascultat atentã, parcã mi-a înþeles intenþiile bune de a nu îngropa un lucru bun, fãcut pe jumãtate, de a nu arunca pe vânt circa 6 mii lei cheltuiþi deja, mi-a spus cã ea, în urma unui astfel de aviz negativ ca al ministrului adjunct, nu poate rezolva cazul pozitiv ºi mi-a recomandat ºi promis sã intrãm împreunã mai sus, la viceprim-ministrul dl Gr. Ojog. Am fost de acord ºi chiar m-am bucurat cã am ocazia sã-i aduc la cunoºtinþã unei persoane atât de sus-puse ºi alte fapte de comportare samavolnicã, josnicã a unor demnitari subalterni din domeniul culturii pe care-l conduce. Am telefonat mai bine de-o sãptãmânã ºi degeaba. Dl Gr. Ojog era veºnic sau ocupat, sau plecat. Atunci dna S. Bolduratu mi-a spus sã mai aºtept pânã când îmi va telefona ea. Îi sunt recunoscãtor pentru intenþiile bune. Am mai aºteptat vreo douã sãptãmâni, dar în zadar. Am înþeles cã ºi dl Gr. Ojog, ca ºi subalternii sãi, nu doreºte sã se întâlneascã, nici chiar în interes de serviciu, cu cetãþenii. Trebuie sã-i asculþi, sã cercetezi cazul, sã promiþi ceva, sã iei mãsuri. Dar de unde? Þi-ai gãsit omul! Cu cât e mai plãcut ºi mai fotogenic sã înmânezi cheile de la o casã nouã unei familii de sinistraþi. M-am ciocnit de o altã boalã veche – birocratismul. ªi eu, care fãcând slujbã la stat aproape 50 de ani, am fost în audienþã la majoritatea secretarilor cu ideologia ai c.c.,

– 339 –

miniºtri, ºi viceprimi-miniºtri (Tcaci, Cornovan, Corobceanu, Calin º.a.) în aceeaºi zi sau a doua zi, care, la rugãminte, rezolvau unele probleme, am aºteptat în zilele noastre de democraþie sãptãmâni ºi luni de zile ca sã nimeresc, în interes de serviciu, la câþiva din funcþionarii Guvernului ºi totul a fost în zadar. Dacã aþi auzi ce spun pe ºoptite unele secretare ºi dactilografe despre subalternii ºefilor din aparatul de stat. Sunt atât de mulþi în ultima vreme, toþi rotunjori, durdulii, rotofei, grãsuþi ºi rumeori, parcã-s fãcuþi de-o mamã, unul aduce o hârtie la maºinã, iar altul vine ºi-o ia. Redactilografiem de ne spetim, cã ei îs mulþi, dar nu ºtiu a scrie sau a corecta o simplã scrisoare. Iatã în privinþa slujbaºilor, funcþionarilor de stat, care, cicã, ating cifra de douãzeci de mii ºi sunt atacaþi de microbul birocratismului, batem recordul ºi ocupãm unul din primele locuri în ce priveºte densitatea ºi numãrul lor la kilometru pãtrat ºi pe cap de locuitor, întrecând de circa 4-5 ori cele mai dezvoltate þãri din Europa Occidentalã. Oameni buni, guvernanþii noºtri sunt foarte bolnavi, în mai puþin de un an mulþi agrarieni ºi adepþii lor, fiind la putere, fenomen social care stricã cel mai mult omul lipsit de culturã, s-au îmbolnãvit foarte grav de fanfaronadã, birocratism ºi suspiciune faþã de cetãþeni. Stimaþi cititori ºi alegãtori, ei trebuie trataþi, vindecaþi, ei trebuie trecuþi în opoziþie, sã-ºi mai revinã, sã se trezeascã, cã au prins la seu, mulþi sau obrãznicit, calcã în strãchini ºi au uitat ce-i aceea greblã. În lupta contra diletantismului, obscurantismului, minciunii ºi fariseismului raþiunea, adevãrul ºi demnitatea, stegarul cãrora este tineretul, mai devreme sau mai târziu, ca întotdeauna, vor învinge neapãrat. „Literatura ºi arta”, 13 aprilie 1995

CELE PATRU PUTERI ERAU TREI – PETRU ºI ANDREI
Statul de drept presupune trei puteri (ºi cu presa – patru), ca o orchestrã compusã din trei instrumente. Dacã lipseºte unul din ele – nu e orchestrã; dacã unul cântã fals, muzica e falsã. Justiþia, puterea a treia, trebuie sã fie balanþa, echilibrul dintre celelalte douã – legislativã ºi executivã. Ea trebuie sã apere constituþia ºi legislaþia în vigoare. Fãrã ea statul e totalitar ºi þara nu e democratã. Existã la noi justiþie ºi îºi îndeplineºte ea funcþia celei de a treia puteri în stat? Sã analizãm acest fenomen printr-un exemplu, un proces judiciar pe care l-am simþit pe pielea proprie timp de aproape 40 de ani. Am lucrat ca învãþãtor la ºcoala din Hâjdieni, raionul Glodeni, din

– 340 –

1944 pânã în 1947. În primii doi ani în casa mea a trãit felcerul Pavlov cu familia, dupã el învãþãtorul O. Gârlã, tot cu familia. Locuiau pe gratis, iar eu nu plãteam impozit pe casã. În 1947 am plecat la studii, la ªcoala Pedagogicã din Bãlþi, apoi la Institutul Pedagogic din Chiºinãu. Tot atunci am predat provizoriu casa ºi gospodãria Sovietului Sãtesc (preºedinte A. ªvaiþer, secretar Vl. Burcã) cu document oficial (adeverinþã) ca sã fie folositã conform destinaþiei, îngrijitã ºi sã mi se întoarcã la cererea mea. Am fãcut un bine autoritãþilor locale fãrã a cere nimic în loc. În 1949 preºedintele Sovietului Sãtesc A. ªvaiþer a fost deportat. În locul lui a fost numit Gh. Jacov. Timp de 5-6 ani, cât m-am aflat la studii, în timpul vacanþelor, veneam în sat. În iulie 1954 Sovietul Sãtesc, fãrã ºtirea ºi aprobarea mea, a vândut casa ºi gospodãria învãþãtorului N. Obuhovschi, care locuia de câþiva ani în ea, cu 3750 ruble. Eu, cetãþean al U.R.S.S., cu drepturi depline, care am fost patru ani învãþãtor în sat, fiind nelegal expropriat, am dat Sovietului Sãtesc Hâjdieni în judecatã. Procesul, care a avut loc la 30 octombrie 1956 (preºedinte Bacinskaia), la care am participat, iar reclamatul în persoana preºedintelui Sovietului Sãtesc Hâjdieni Vl. Burcã nu s-a prezentat (ulterior am aflat cã nu a fost chemat), a decurs într-o atmosferã de vãditã vigilenþã revoluþionarã, iar decizia a fost arbitrarã: de-a mã lipsi de proprietatea personalã (casa ºi gospodãria) din cauza pãrinþilor (tata a fost arestat în 1941 ºi judecat, a murit în 1942 întrun lagãr din Perm; mama, de frica organelor locale, s-a refugiat cu fratele ºi sora în 1944 în România, repatriaþi ulterior în 1957). La acest proces am avut impresia cã la adoptarea hotãrârilor judecãtorii sunt lipsiþi de cea mai elementarã logicã ºi bun-simþ. Fiind nedreptãþit, am fãcut recurs la Judecãtoria Supremã a R.S.S.M., care, prin decizia din 26 noiembrie 1956 (preºedinte Dunaeva), a lãsat în vigoare hotãrârea judecãtoriei raionale. La apelurile mele adresate Procuraturii R.S.S.M. de a ataca hotãrârile judiciare de mai sus am primit douã rãspunsuri: din 16.04.’57 ºi 19.06.’57 – insinuante, în care pãrinþii erau învinuiþi de antisovietism, iar eu, ca urmaº, nu aveam dreptul la proprietate personalã ºi eram învinuit de falsificare a documentelor (adeverinþa de la Sovietul Sãtesc din 1947), care la procese au fost intenþionat complet ignorate (consilier superior de justiþie Cerneaev). Instanþele judiciare, raionalã ºi republicanã, încãlcând chiar ºi

– 341 –

nu s-au fãcut nici un fel de reforme. Judecãtoria Supremã mi-a rãspuns cã examinarea problemei în cauzã nu se poate face. ºi odatã cu el ºi regimul totalitar. .2 a Codului de procedurã civilã (C. Mai întâi am cãutat prin scrisori ºi telefonic dosarul la Arhivele raionale ºi ale Judecãtoriilor din Glodeni.. Fãleºti ºi Râºcani.M. în domeniul justiþiei.C. Prerogativa aceasta aparþine Procuraturii Republicii sau Judecãtoriei Supreme..M. am dreptul sã mã adresez Judecãtoriei raionale cu rugãmintea de a reconstitui dosarul pierdut. mai bine zis al procedurilor. În cazul în care materialele de reconstituire sunt insuficiente.Constituþia stalinistã de pe acele vremuri.C. care erau împreunã la Arhiva din Glodeni – contractul de vânzare-cumpãrare a casei de cãtre N. conform Anexei nr. Ceea ce nu s-a întâmplat. ci mintea închistatã. Rãspunsul a fost urmãtorul: conform normelor procesuale judecãtoria popularã raionalã nu are dreptul sã revadã hotãrârea anterioarã a acestei judecãtorii.C. dar fãrã nici un folos. când Imperiul Sovietic s-a prãbuºit.P.2 a C.. în speranþa cã problema mea ar putea fi soluþionatã odatã cu adoptarea de cãtre Parlament a legii cu privire la reabilitarea ºi remunerarea celor deportaþi ºi persecutaþi. ca cetãþean. am dreptul de a intenta o acþiune conform regulilor generale. dar fãrã rezultat. atunci conform art. au trecut vãdit de partea puterii executive. Am fãcut din nou recurs la Judecãtoria Supremã a R. În aceeaºi scrisoare mi s-a explicat cã. Au trecut 35 de ani. Deci. când republica a devenit un stat de drept ºi o þarã democratã. s-a pierdut. de a revedea decizia din 1956 ºi de a-mi întoarce casa expropriatã pe nedrept ori de a-mi restitui valoarea ei. zeiþa justiþiei.C. unde s-a aflat arhiva când raionul a fost lichidat. Am fost sfãtuit sã mai aºtept. sã anuleze hotãrârea Judecãtoriei raionale Glodeni din 1956 ºi sã-mi restituie casa sau costul ei. Ce mai puteam face pe atunci în acele condiþii de regim totalitar? M-am adresat secþiei de supraveghere a organelor administrative a C.). Uneori mi se pãrea cã Temis. totul a rãmas ca odinioarã. au confirmat ºi justificat actul de dezmoºtenire comis faþã de mine. Din douã documente.P. În septembrie 1991.. care asigura dreptul cetãþeanului la proprietate personalã ºi nevinovãþia copiilor pentru faptele pãrinþilor. nu are ochii legaþi. La cererea mea de recurs. 6 Anexa nr. al P. cu toate cã în jur totul se restructura. pentru cã dosarul judiciar din 1956 din Glodeni nu este. Obuhovschi din 1954 ºi dosarul – 342 – . m-am adresat Judecãtoriei raionale Glodeni cu o nouã cerere.

La cererea mea din aprilie 1992 cãtre Judecãtoria raionalã Glodeni de-a intenta un proces. conform tarifelor de stat. care nu era încã stabilit. proces care la 17. fac cerere la biroul avocaþilor ºi cu taxa respectivã. Judecãtoria n-a întreprins nimic pentru reconstituirea dosarului dispãrut.2. dar în zadar. sã prezinte Judecãtoriei un act de evaluare a casei ºi gospodãriei. Totuºi consideram cã am câºtigat procesul. minus uzura de 25% în medie. ºefa unei firme de specialitate. sumã echivalentã pe atunci cu mai puþin de jumãtate din costul unei plite de gaz. fost secretar de Soviet Sãtesc în 1947 ºi preºedinte în 1956.09. ca în anul 1956.. a fost substituitã hotãrârea judecãþii. cãreia i-am plãtit cinci din douãzeci ºi ºase mii ruble taxã. Eram mulþumit ºi de atâta. ªerºniova. La sfârºitul lui decembrie 1993 judecãtorul I. Cazacu mi-a fãcut o surprizã: mi-a spus sã fac recurs la Judecãtoria Supremã pentru cã la fostul proces n-am câºtigat nimic. Dar înainte de proces am fost chemat ºi mi s-a arãtat dosarul – 343 – . a fost distrus din cauza adeverinþei. simbolic. Judecãtorul I. care confirma cã eu eram proprietarul casei. ci s-a reconstituit dosarul pierdut din 1956.procesului judiciar din 1956 – primul existã. Deci îmi surâdea perspectiva de a lua totul de la început. care a cumpãrat casa de la N. apoi a mi-o întoarce. cã am predat-o provizoriu Sovietului Sãtesc pentru a o folosi. conform Anexei nr. Trei luni am aºteptat hotãrârea judecãþii. Mutelicã. Cazacu îi dã misiunea lui L. Ce puteam face altceva? Am fãcut din nou recurs la Judecãtoria Supremã. O minune. cel puþin moral. Am înþeles cã în acest rãstimp s-a întâmplat ceva. ºi O. Burcã. în valoare de circa 217 mii rub. iar al doilea a dispãrut.. Aºadar.93 se terminã cu hotãrârea cã eu am câºtigat litigiul ºi trebuie sã mi se restituie costul casei. am primit rãspuns cã procesul a avut loc ºi cã dosarul pierdut nu poate fi reconstituit din lipsã de documente. care au fost apreciate. Obuhovschi ºi trãieºte în ea. deci. ºi prezentarea câtorva documente pe care le mai aveam. cu doi martori: Vl. aproximativ 175 mii rub.

În schimb. persoanã pe care am împuternicit-o sã ia în locul meu hotãrârea de la Judecãtorie. Paterãu. Chicerman. inclusiv a celor prezentaþi pe atunci la „Mesager” în prezenþa Preºedintelui Republicii. primarul din s. sã cerceteze cazul de gravã falsificare a documentelor în incinta judecãtoriei. la care se examineazã problema mea ºi se adoptã decizia de restituire a dosarului pentru reexaminare într-o altã componenþã. Obuhovschi. preºedinte al Judecãtoriei din Glodeni. grefiera Judecãtoriei. nici consilierul de la Chiºinãu n-am înþeles nimic. ªi iatã cã la 25. A.din raion cu ultima hotãrâre. apoi m-am adresat Direcþiei – 344 – . ea s-a jurat cã nu ºtie nimic. ºi P. Eladi. L. care nu a fost la judecatã ºi nu ºtie nimic nici cu spatele. Despre asta ºtiu martorii Vl. A doua minune.93 a fost din nou substituitã. Întrebând-o pe grefiera A. au dispãrut. prin urmare. ªerºniova. O. ªi despre care termen de prescripþie e vorba? Când începe ºi unde se terminã? Nici eu. în care se spune cã cererea mea a fost respinsã pentru cã am încãlcat termenul de prescripþie stabilit pentru intentarea unui proces. Darvin. precum ºi numele ºi depoziþiile contra mea ale reclamantului V. care nu s-a prezentat. a apãrut numele m a r t o r u l u i N. Cine ºi cu ce scop a fost lucrul acesta? M-am adresat dlui V.1994 are loc ºedinþa Colegiului Judiciar Civil al Judecãtoriei Supreme. Burcã. iar judecãtorul I. motivând pe atunci cã dosarul era la Judecãtoria Supremã. În decurs de o lunã trebuia sã aibã loc un nou proces la Judecãtoria din Glodeni. autoarea actului de evaluare a casei. Mutelicã. La o examinare mai atentã a dosarului cu procesul în cauzã am descoperit niºte lucruri absurde: în procesul-verbal numele ºi depoziþiile martorilor mei nu figureazã. Darvin ce înseamnã asta.09. hotãrârea judecãþii din 17. Hâjdieni. Am aºteptat douã luni. scrisoare la care nici azi nu mi-a rãspuns. În urma acestui caz dictonul „Judecãtorul se supune numai legii” mi se pãrea o parodie la adresa oamenilor justiþiei. Una era clar. Cazacu sa mirat numai fãrã a spune ceva. conþinutul dosarului judiciar a fost distrus a doua oarã. a deciziei judecãþii. Mã mir cã astfel de semnale alarmante trec cu atâta uºurinþã pe lângã un ºef de instituþie. Aºadar. O falsificare totalã a procesului-verbal ºi. iar despre reconstituirea dosarului pierdut nu era nici vorbã. pentru cã a decedat cu mulþi ani în urmã.02. cã la Judecãtoria din Glodeni s-a comis o samavolnicie. în 1993.

94 ºi hotãrârea Judecãtoriei din Glodeni din 3. 5 procese judiciare în prima instanþã la Judecãtoria din Glodeni ºi 5 recursuri la Judecãtoria Supremã. în prezenþa mea. sã treacã prin ce am trecut eu ºi sã pãþeascã ce-am pãþit eu. totul se reia de la început.Judecãtoriilor a Ministerului Justiþiei ºi. de douã ori aceiaºi martori chemaþi la judecatã. Îmi venea sã scuip ºi sã dau totul dracului! Revoltat la culme. din nou cu aceiaºi martori Vl. dupã intervenþia dlui V. mai uºor trece o cãmilã prin urechile acului decât sã þi se facã dreptate. ºi cã ea trebuie. Russu.1994. ce necunoscute sunt labirinturile justiþiei. Mutelicã. meticulos ºi profesional ºi a adoptat decizia cã primãria s. Multe obstacole ºi piedici existã în jurisprudenþã. a treia oarã. depunând aceleaºi mãrturii. Nu doresc nimãnui. Uneori credeam cã labirinturile justiþiei sunt prea lungi ºi încurcate ca sã le poþi da de capãt ºi sã ieºi la luminã. ºedinþã care de data aceasta a fost condusã de judecãtorul C. costul fiecãrei cãlãtorii echivalând cu o jumãtate de pensie ºi câte 4-5 zile pierdute. cu dreptul de-a face recurs în timp de 10 zile. judecându-te cu statul. Deci un nou proces.94. ºi la 8.06. Cu alte cuvinte.05. Un mic bilanþ: ºase cãlãtorii în raionul Glodeni ºi în Hâjdieni cu 2-3 autobuze. care a examinat problema în modul cel mai serios.08.05.94 se adoptã hotãrârea de-a anula decizia Colegiului Juridic Civil din 8. La 16 decembrie 1994 are loc un nou ºi ultim proces judiciar la Judecãtoria din Glodeni. Poftim. înapoi nu mai scoþi. ca ºi cãile Domnului. 4 – 345 – . conform tarifelor de stat.06. îmi pare cã am ajuns la sfârºit dupã aproape 40 de ani. Hâjdieni a comis o nedreptate faþã de mine când mi-a vândut casa ºi m-a expropriat. Hâjdieni despre restituirea pagubei materiale. Ce-ai scãpat în gura lui. sã-mi restituie circa un sfert din valoarea ei (una din condiþiile puse de mine). care s-au mirat la culme cã sunt chemaþi a doua oarã sã dea aceleaºi depoziþii. Burcã ºi O.94 ºi a restitui dosarul pentru o nouã examinare într-o altã componenþã. Colegiul Juridic Civil adoptã decizia de-a lãsa în vigoare hotãrârea Judecãtoriei din Glodeni. ºi la ºedinþa din 15. toate eforturile mele din atâþia ani au fost zadarnice. Stãnilã. Florea. am mai fãcut ºi ultimul recurs la Prezidiul Judecãtoriei Supreme a Republicii. ºi s-a adoptat hotãrârea „De-a dispune încetarea procesului referitor la acþiunea mea civilã cãtre primãria s. mi s-a rãspuns cã procesul a avut loc la 3. Slavã Domnului. nici duºmanilor mei. De data asta s-a gãsit o altã chiþibuºãrie „încetarea procesului”. sub preºedinþia judecãtorului V. Am fãcut din nou recurs la Judecãtoria Supremã. adicã de a înceta procesul.

Dumnezeu mi-i martor cã n-am atacat ºi n-am ponegrit pe nimeni din ambiþie sau din interes personal. sã aducem niºte argumente în urmãtoarea chestiune care se cere elucidatã. la nivel raional. când au avut loc deportãrile ºi colectivizarea. nu se fac bilanþuri anuale. 25 mai 1995 CONSECINÞE ALE PARVENITISMULUI ºI CARIERISMULUI Cred cã a venit timpul sã spunem lucrurilor pe nume. sed lex” în viaþa republicii noastre nu se aplicã. Deocamdatã vechea maximã latinã „Dura lex. unul dintre ideologii partidului agrarian. sau n-ai dat ortul popii de foame ca ceilalþi zeci ºi sute de copii din satul nostru. revoltaþi. Mi-i consãtean. absurdã! Câteva deducþii: trei din patru judecãtori din Glodeni suferã de lipsã de omenie. implicaþi în soluþionarea unui simplu litigiu civil. Din cele trei puteri într-un stat de drept. ar disciplina. . judecãtoreºti. Oare. groparul ºi piaza lui rea. De ce instanþele republicane respective nu examineazã rebutul judecãtoriilor raionale. Probabil cã aceeaºi situaþie e ºi în alte raioane. care în 1946-’47 mureau de foame ca muºtele. Ori nu ºtie ce-a fost pe atunci. expertul ºi consultantul lui. Atunci cântai altfel. Justiþia raionalã face foarte mult rebut. la dezbaterea multor probleme simple. ea e cenuºãreasã la poarta puterii executive. ori o face pe prostul. ar spori exigenþa civicã ºi profesionalã a corpului judecãtoresc. N-aº vrea sã-i spun: pãcat cã n-ai nimerit ºi tu la urºii albi. sã mai limpezim apele. nu se dau publicitãþii? Aceasta ar ordona. ªi e firesc sã-mi pun întrebarea: avem noi oare justiþie în Þara Moldovei? „Literatura ºi arta”. multe dosare restituite pentru reexaminare în instanþele primare. de curaj civic ºi demnitate profesionalã. inclusiv preºedintele. O istorie incredibilã. n-am fost colegi: când am învãþat copiii în sat. ca sã fii cinstit. sã fii om. – 346 – . în cele mai multe cazuri. ar întãri autoritatea celei de-a treia puteri în stat. necãjiþi. câþi nervi ºi câte puteri pierdute în zadar! Parcã suntem în þara nãucilor. s-ar respecta Constituþia ºi legislaþia în vigoare. de unde sã-þi vinã numai numele. Este vorba de dl Vasile Stati. funcþioneazã douã.judecãtori din Glodeni. Am participat ºi am asistat la procese „pe sus” ºi „pe jos”. fantasticã. am vãzut mulþi oameni nedreptãþiþi. el umbla pe sub masã.e absolutã nevoie sã treci prin chinurile lui Tantal? Nu sunt atât de rãu ºi câinos.

Despre persoana dlui Vasile Stati s-a vorbit cândva ºi se vorbeºte destul de des în ultimul timp. ambiþia ºi ranchiuna. În felul acesta îi înºiram pe membrii consiliului artistic. Era curios. al comsomolului. pe atunci lucrãtor al C. În timpul discuþiilor Vasile susþinea morþiº cã I.C.C. el apãra cu osârdie puritatea ideologiei comuniste. Cimpoi. Pe la mijlocul anilor ’60. îmbrãcat la modã. mai ales cã în secþia de literaturã moldoveneascã lucrau I. adeseori îl întâlneam pe consãteanul meu Vasile. Tot pe la începutul anilor ’70. pe care îi angajasem ºi cu care el era la cuþite. care asuda învârtind la flaºneta comsomolului de educaþie comunistã a tineretului. unde se afla C. zâmbea plãcut ºi punea întrebãri: „Cine-i ãsta”? Era Ion C. Scurt timp dupã aceea au fost destituiþi ºi ei. ªi. mergeam uneori împreunã la serviciu cu troleibuzul.C. de vinã sunt diletantismul. – 347 – . visând zi ºi noapte la aripa dreaptã a clãdirii. pe coridoarele lungi. Într-o zi dl Stati dã un telefon ºi-mi spune cã i s-ar fi plâns E. Bodiul are perfectã dreptate când afirmã cã Ion Druþã ºi opera lui îl împiedicã sã educe poporul moldovenesc în spiritul comunist. dar mã abþineam ºi speram cã pãcatele tinereþii se vor evapora. I. ºi acuma multe exhibiþii. Ciocanu ºi M. ªi. cu covoare. ale Casei Guvernului. Mulþi dintre cei care-l cunosc încearcã sã ridice vãlul ºi sã analizeze acest fenomen tipic pentru acele vremuri din epoca sovieticã. Sã ne oprim la câteva fapte. ca sã vezi minune! Peste vreo 8-10 ani Vasile îi învaþã pe scriitori cum se scriu romanele ºi cum ar trebui sã fie condusã Uniunea scriitorilor. omul va mai prinde la minte.. adjunct la secþia de culturã a C. Pe la începutul anilor ’70 lucram ca redactor-ºef adjunct la Editura „Cartea moldoveneascã” în secþiile de literaturã artisticã originalã ºi de traduceri. dar. El nu ºtia sau o fãcea pe niznaiul cã primele cãrþi au fost scrise la mãnãstiri de cãtre cãlugãri. dar consultasem în prealabil câteva ediþii asemãnãtoare româneºti ºi bulgare ºi i-am rãspuns cam tãios sã nu se amestece mai mult în treburile mele. fiind o vreme vecini. ºi nu la vorbe. cu toate cã era ºef mare. al partidului comunist. Russev ºi mã întreabã cu un ton de ºef: de ce pe coperta cãrþii despre letopiseþele Moldovei a lui E. Era un tânãr spilcuit.. El a fãcut ºi înainte. probabil. „Dar ãstlalt?” Era Arhip Cibotaru. pe când lucram la Comitetul pentru Cinematografie. Ruseev sunt desenaþi o chilie ºi un cãlugãr? Eu încã nu vãzusem coperta. Ciobanu. cum se vede. sociabil ºi maleabil.-ul partidului. La plecarea mea de la editurã a pus umãrul bine ºi dumnealui. el a apucat-o serios ºi definitiv pe drumul duºmãniei faþã de þarã ºi de naþiunea noastrã.

i-a pus în buzunar carnetul de membru al Uniunii Scriitorilor. Vorba e cã eu îl cunosc foarte bine pe Miºa Bruhis. mi-a spus cu emfazã cã într-o casã specialã pentru lucrãtorii C. onestitatea ºi cultura sa româneascã între M. Când l-am întâlnit ºi l-am întrebat unde locuieºte. silit de un concurs de împrejurãri sã plece pe la începutul anilor ’70 în Israel. Era un aprig apãrãtor al cãlãului. cinstit ºi serios. Stati era în fruntea cohortei de luptãtori contra „clevetitorilor” din Occident. anti-„model” de „operã” scrisã strict dupã principiile realismului socialist.El stãtea ferm pe poziþiile realismului socialist. Zis ºi fãcut: susþinerea tezei cu tema: termenii de origine slavã din industria noastrã textilã ºi din cea casnicã l-a aburcat la rangul de candidat în ºtiinþe ºi i-a deschis uºile Academiei.C. pentru pasivitate în aceastã privinþã savantul N. fost ºi fotbalist pânã la rãzboi. Peste un timp a dispãrut de prin troleibuze. Materiale scrise la comanda C. Bruhis. e o distanþã ca de la cer la pãmânt. care ne „falsificau” istoria ºi negau existenþa limbii ºi a naþiunii moldoveneºti. Un evreu basarabean. Aºadar. – 348 – . Învârtindu-se ca o giruetã mulþi ani în cercurile conducãtoare ale comsomolului ºi apoi ale partidului. cunoscãtor al limbilor francezã ºi germanã. foarte documentat ºi exigent în activitatea sa de redactor la editurã ºi la Institutul de marxism-leninism. moldoveanul V. citat care ne-ar fi convins de caracterul calomniator ºi falsificator al realitãþilor din Moldova Sovieticã. Era un fel de ripostã datã „clevetitorilor” din Apus. al partidului. Prin cunoºtinþele. Corlãteanu a fost destituit din postul de director al Institutului de Limbã ºi Literaturã al Aª. Numai cã articolele lui erau complet lipsite de logicã ºi de argumente. Cam tot pe atunci am citit în presã câteva articole de criticã împotriva lui Mihail Bruhis. o combinaþie ºmecherã moldo-rusã. Lectura lor îþi fãcea impresia cã el criticã niºte lucrãri pe care nu le citise ºi pe care le ºtia doar din auzite. al partidului. cu liceu românesc. spre ruºinea conducerii de atunci a Uniunii. cu care am lucrat vreo opt ani de zile. chiºinãuian. el a sesizat bine cã trambulina cea mai sigurã de a pãtrunde în lumea ºtiinþei ºi a literaturii sunt elogiile ºi plecãciunile aduse elementului slav ºi rus din cultura noastrã ºi o atitudine cât mai ostilã faþã de spiritualitatea româneascã. nu conþineau nici un citat din lucrãrile lui M. Bruhis ºi consãteanul meu. ºi i-a deschis larg ºi uºile acestei organizaþii de creaþie. Stati. Apropo. care a contribuit cel mai mult la mankurtizarea ºi rusificarea basarabenilor. V. Mai apoi romanul „Cãlin de la Crasna”. om cu carte.C.

îl preþuieºte ºi-l avanseazã. Acesta a fost un rezultat firesc al parvenitismului ºi carierismului tipic ce se încuraja ºi se promova pe acele timpuri în Moldova Sovieticã. Apropo. De aceea ruºii ne propun: „Hai sã vorbim ruseºte”. i-a fost recunoscãtor ºi l-a promovat. ºi acesta. dupã cum pofta vine mâncând. „dovedind” din nou cã noi suntem urmaºii turcilor. s-a mai cuminþit. pe bunã dreptate. fapt pentru care a fost exclus din Uniunea Scriitorilor ºi concediat din funcþia de ºef al secþiei de culturã a C. România. Câþiva ani dupã prãbuºirea totalitarismului. tot aºa ºi succesele obþinute cu uºurinþã în atâtea domenii i-au sucit minþile ºi dracul l-a pus sã se lãcomeascã la muncã strãinã ºi sã sãvârºeascã un furt literar. Stati a apãrut din nou pe arena politicã în rolul de ideolog al P. Germania. Italia. din republicã. cã s-a maturizat. fãcând de ruºine ºi conducerea republicii. Caþaveicã) le vorbeºte de la tribuna Parlamentului deputaþilor într-o românã perfectã ºi le propune ca limba de stat a Republicii Moldova sã se numeascã „moldoveneascã” (un adevãrat Tartufe). tot aºa. Shakespeare. Stati a servit cu trup ºi suflet fostul regim totalitar.m. la rândul lui. monedã cu care conducerea sistemului totalitar plãtea servilismul ºi licheismul. Tolstoi. A urmat apoi o activitate febrilã de publicare a romanului în ziarul „Cultura”. apoi în revista „Nistru”.A. ci „moldoveni” get-beget.d.M. una de ºtiinþã ºi alta de creaþie. ª. al partidului. cu scopul de a ocupa ºi a anexa România la Imperiul sovietic. Ei. ignoreazã argumentele celor mai mari savanþi romaniºti din Moldova. Balzac. dar am greºit. cu aceeaºi abnegaþie ºi acelaºi devotament. aprobã art. o nãscocire diabolicã a tãticului Stalin. cred în scornelile acestui saltimbanc. Anglia ºi alte þãri. Goethe.S-a ºupurit bine ºi s-a bãgat ca ºmirghelul în douã din cele mai prestigioase instituþii. În ultima vreme V. alãturi de corifeii literaturii universale: Dante. 13 din Constituþie cu limba de stat „moldoveneascã”.C. Eminescu. slujeºte noul regim. ºi în calitate de expert ºi de lexicograf amator (cum îl numeºte. de ar veni un alt regim (care se bazeazã pe minciunã). adicã o hoþie. pentru „dovezi” cã ne tragem de la slavi ºi nu suntem români. Credeam cã i s-au spulberat gãrgãunii ºi ambiþiile. neînþelegând nimic din acest caraghioslâc. dl V. pentru „dovezi” în faþa lumii cã nici în ruptul capului nu suntem români. I. Nu m-aº mira dacã peste un timp. ºi el cu aceeaºi credinþã lar servi. Rusia. mai apoi o carte la editurã ºi nu maº fi mirat dacã ar fi apãrut ºi în seria „Biblioteca ºcolarului”. care nu ºtiu în ce limbã vorbesc ºi cine sunt.D. ºi regimul. – 349 – .a. ºi poporul ei. ªi.

ipocrizie ºi fariseism..Ce coincidenþã uimitoare de interese reciproce. produs al aceluiaºi regim ºi al aceleiaºi epoci. se vor uni „benevol” a doua oarã cu Imperiul Rus. cu oameni cinstiþi ºi muncitori. care au mai rãmas în viaþã. Stati. de lângã sanatoriul „Codru” de la Cãlãraºi. ideal. dupã douã luni de bombardamente ale aviaþiei ºi artileriei ruseºti. Hâjdieni. îi furã minþile. recent sosit din America. ªi aveau perfectã dreptate. sã facã – 350 – . Cam astea ar fi câteva din trãsãturile caracteristice ale dlui V. în urma cãrora cecenii. a creat o comisie specialã pentru a examina cazul. Mi-i ruºine când mã gândesc cã ne tragem dintr-un sat mare ºi frumos din nordul Moldovei. jafuri. exact ca în zicala „O mânã spalã pe alta”. Când zeii vor sã-l pedepseascã pe om. cã tare multe mai avem acolo de unde am plecat cinci ani în urmã. 1 iunie 1995 ARGAÞI ºI STÃPÂNI La începutul lunii februarie a. Aºa am pãþit ºi noi. staþia de maºini ºi unelte agricole. sociologii ºi alþi specialiºti ar trebui sã le studieze. de lungã duratã. sã alegeþi grâul de neghinã. apoi sportiv. ce se întâmplã? Ce înseamnã toate acestea? Ce semnificaþie au astfel de evenimente? Istoricii. spuneau grecii antici.. Atenþiune. ar fi bine sã luaþi aminte. mascate de francheþea ºi amabilitatea artificialã ºi înºelãtoare.c. tablouri de astea se întâlnesc tot mai des. colhoznicii au devastat clãdirea fermei de vite. Devastãri. cu cozile de topor. nu-i aºa? Ce ideolog ºi ce trubadur iscusit de falsificãri. Din pãcate. În Costeºti – Ialoveni. pe care a repetat-o a doua zi. sã gãseascã cauzele. sã punã diagnosticul. exact a la Suslov. „Mesager”-ul de la TVM a prezentat o informaþie însoþitã de imagini zguduitoare. domnilor deputaþi agrarieni. A doua zi preºedintele republicii. Iatã unde am ajuns cu cei din coloana a cincea. Ce cred ei oare despre noi? „Literatura ºi arta”. distrugeri. Ori poate vã conduceþi dupã alt principiu „Calul de dar nu se cautã la dinþi” ºi „Scopul scuzã mijloacele?”. când am cocoþat prostia ºi necinstea la tribunã ºi-n capul mesei ºi am fãcut-o cu mâinile noastre. Acelaºi tablou îngrozitor l-am vãzut cu un an ºi ceva în urmã într-un fost complex monastic. De câte comisii va fi nevoie? Au sã ne ajungã oare funcþionari? ªi ce folos? ªi totuºi. Imaginile semãnau cu cele din Groznâi.

stãpâni. mankurtizaþi. XX þãranii basarabeni devasteazã ºi distrug munca lor de câteva decenii. argaþi. þãran basarabean. alþii – rãtãciþi. localuri. ªi-a dat viaþa pentru o cãruþã ºi doi cai. Evenimentele astea sunt aidoma unor rãbufniri vulcanice. dar astãzi? E un nonsens. În primele zile ale rãzboiului a fost arestat. pentru cã erau împilaþi ºi exploataþi nemilos? Sã admitem: astea au avut loc cu 100-200 de ani în urmã. târtani. Viaþa însã nu iartã nimic. ce au avut ºi au loc în viaþa satelor noastre cu þãrani împilaþi. fiind puºi în aceleaºi condiþii. ai cãrui pãrinþi la începutul anilor douãzeci au fost împroprietãriþi de Guvernul român la propunerea Sfatului Þãrii. materializate în clãdiri. alþii. Sã urãºti pânã într-atât rezultatele muncii tale. alþii sunt iobagi. – 351 – . sã le comparãm. 45 – 50 q de porumb ºi 20 q de floarea-soarelui la ha. rezultate fireºti ºi logice ale minciunii ºi represaliilor. stâlpi ai societãþii. Sau poate oamenii în diferite timpuri. cu care lucra 9 ha de pãmânt. care distrugeau strungurile ºi clãdirile manufacturilor în Europa occidentalã pentru cã munceau 1416 ore pe zi sau ca ca þãranii din secolul trecut ºi de la începutul secolului nostru. Iar la sfârºitul sec. munca lor. acumulatã decenii la rând. Pentru doi cai. ciulini. Unii erau cetãþeni. care demascã niºte procese social-psihologice tragice. sã ne lãmurim puþin ce se întâmplã cu noi ºi la noi? Cu mai bine de 50 de ani în urmã taicã-meu. peste 50 de ani. numeroase maºini ºi unelte agricole. recolta – 30-35 q de grâu. care pârjoleau conacele ºi averile moºierilor. încât sã le jefuieºti ºi sã le devastezi ca barbarii? Sã te comporþi ca primii muncitori de acum douã sute de ani.pronosticuri. care le-a fost rãpitã de un regim totalitar. Unii aveau demnitate de om. ºi-a dat viaþa pentru o cãruþã ºi doi cai. o absurditate. sã încercãm sã le gãsim cauzele ºi consecinþele. în fond. îºi distrug orbeºte munca lor. devenitã strãinã ºi odioasã pentru ei. Primii erau proprietari. Ce-i asta? Ce se întâmplã cu poporul nostru? În anii ’40 unii se bãteau de la haturi. exploataþi. atât de scumpe. Plãtim din gros pentru cele sãvârºite de fostele conduceri ºi vom mai plãti. pentru cã în mare continuã aceeaºi politicã fardatã ºi muºamalizatã. altfel boala ce nu e tratatã se poate agrava. condamnat la 8 ani de lagãr ºi a murit în 1942 în regiunea Perm. o aberaþie. alþii mentalitate de turmã. acþioneazã la fel? Sã analizãm câteva forme de proprietate ºi stãri economico-sociale care promoveazã astfel de fenomene.

ei sunt stãpâni ºi-ºi pãzesc averea ca ochii din cap. am vizitat doi fermieri care aveau un singur tractor tip „Bielarus”. De ce sunt distruse bunurile materiale? Pentru cã nu sunt ale nimãnui sau sunt de haram. Fiind în Franþa. porcii. producþia de carne. combine º.R. Trãind la marginea satului.A.spune dl Aristide Boghean. care în gospodãriile oamenilor consumã de douã ori mai puþinã hranã. Era luna august.S.S.a. sovhozurilor ºi întreprinderilor sunt deservite de oameni angajaþi pentru o platã aproape mizerã. unelte ºi mijloace de transport ºi tracþiune ale colhozurilor. lânã fiind de douã-trei ori mai mare. Vin la amiazã acasã ºi le – 352 – . defectate. De ce? Pãmântul ºi animalele erau ale lor. nu? Maºinile ºi utilajele personale ale aceloraºi lucrãtori funcþioneazã zeci de ani. În fosta U. ei manifestând o grijã ºi o comportare corespunzãtoare faþã de aceste valori. Vacile. ducându-se ºi venind de la câmp.5 ha de grãdinã.” din 19 ianuarie 1995.A. Din douã-trei unitãþi se face una. mã rog. Paradox. tone de cereale. în lunca Prutului. o viaþã întreagã sunt îngrijite. . se produceau anual de 4 ori mai multe tractoare ºi combine decât în S. dl Tache.Automobile. camioane. se îngraºã de douã ori mai repede.S. þãranii procedeazã aºa?” Ea râde ºi îmi spune: „Vezi ce groasã sunt? Am câteva capoate pe mine”. Peste câþiva ani ele sunt jerpelite. ºi tot anual se cumpãrau de acolo 15-20 mln. Aºa se acumuleazã ºi creºte ºi bogãþia þãrii prin intermediul cetãþenilor ei. Un alt exemplu: „Pânã la ’40. „Ce ºtii mata? Fiecare capot are patru buzunare. pe la el treceau zilnic rude ºi cunoscuþi.U. avea cam 1. erau stãpâni.S.R. oile ºi gãinile. primarul comunei Goteºti din raionul Cantemir. dar asigura cu zarzavaturi toate satele din preajmã. De ce? Este bunul lor. Era Uniunea Sovieticã o þarã bogatã cu cetãþenii sãraci. de parcã ar fi noi. Am observat cã o femeie se întorcea la amiazã sã ia masa în sat? Am întrebat-o: „De când. maºini. am vreo 16 de toate. Acum însã avem sute de hectare de grãdinã ºi nu prea se simte”. lapte. ce funcþiona de peste 15 ani ºi semãna cu unul nou-nouþ. Ei aveau grijã zi ºi noapte de avutul lor. în sãptãmânalul „L. colhoznic. Mai bine de douãzeci de ani la rând mi-am petrecut concediul la socru-meu. Þãranii colhoznici din fosta U. posedau 2-3% de pãmânt arabil pe lângã casã ºi la loturi. nu te aprinzi?”. un simplu gospodar. ei erau cointeresaþi. ºi ies din funcþiune. cum lucrezi. în raionul Glodeni. „Pãi. tractoare. care satisfãceau necesitãþile sãtenilor ºi ale unei pãrþi din orãºeni ºi produceau legume de calitate. însã produceau circa 20% de legume.

ei se fac a ne plãti. Câtã fãþãrnicie. Dacã ne plãtesc puþin. au dreptul de a fura. îi petreceau. „Pãi. Ne furãm ºi noi munca noastrã”. circa trei milioane. seara la fel aduc. sã mã caute. care la amiazã ºi seara aduceau zilnic acasã în 810 buzunare de la capot 2-3 kg de grâu de la fãþarea colhozului. ªi fãrã sã vreau. Cãlãtoream deseori la Moscova. de distrugere a nervilor. S-a schimbat ceva de atunci? Da. Era cam tot pe atunci. vreo 2-3 kg. þãranii sunt ceva mai liberi ºi. Odatã. la Casa Cineaºtilor. Þãranul îºi furã munca lui.A. iar ei – jandarmii lumii.aduc cu grâu de la fãþare. Tot aºa aduc ºi rãsãritã. au rãmas aceleaºi. dar mai ales faptul cã mulþimi de oameni se opreau zilnic în drumul lor sã ia masa la fermieri. dupã cum nu pot sã calomniez þãranii noºtri. nu te prinde paznicul?” „Cum sã mã prindã. cum se comportau. ca sã þinã 5-10 ani. porumb ºi alte cereale”. „ªi mai face cineva aºa?” „Toate femeile din brigada de câmp. l-au doborât la alegerile prezidenþiale pe J. aduc aºa câteva zile la rând ºi strâng 1-2 puduri. ordinea economicã ºi socialã cu mulþimea de funcþionari. Doamne. fermieri care emanau putere. îmi apãrea în memorie þãranca din raionul Glodeni ºi brigada ei de femei. Karter. felul cum vorbeau ºi râdeau. caraghios ºi tragic. Administraþia. film despre un mare marº al pãcii. turnat de o regizoare tânãrã. care are ºi el multe greutãþi. sã mã achipuie? Îi dau peste mânã”. M-au impresionat multe lucruri. Colhozurile ºi sovhozurile se numesc asociaþii ºi societãþi pe acþiuni. statui. Împroprietãrirea se face cu þârâita. pânã atunci poate piere mãgarul sau moare boierul. E nostim. când acesta le-a lezat interesele. finanþatã de un sponsor. am vizionat un film documentar american. Firmele. ªi se folosesc de el la maximum. Doamne. dar una e cert. idoli pe pãmântul ºi în þara lor. hrãneau câteva sute de oameni. câtã minciunã! Nu sunt atât de naiv sã idealizez viaþa fermierului din occident. colhoznica noastrã ºi fermierul american parcã erau oameni de pe planete diferite. în prima jumãtate a anilor optzeci. Ei. care întâmpinau mulþimea. semãnau cu niºte piloni.U. Altceva nu s-a schimbat nimic. siguranþã. pe lângã dreptul de a bea. iar la noi 90% trãiesc ca neoamenii. Ce ruºine! Sã-þi furi munca proprie. ale cãrui coloane au traversat S. demnitate. cã acolo 90% au trãit ºi trãiesc omeneºte. O politicã de tergiversare. – 353 – . Mã uitam la bãrbaþii aceia în maºini sau pe cai. ce trãiesc pe socoteala argaþilor din sate. Pe atunci noi eram mai liberi ºi mai democraþi. iar ei erau cei mai exploataþi ºi mai reacþionari. tot munca lor. Noi eram eliberatori. de la Oceanul pacific pânã la cel Atlantic.

pe carel derivã. robot e o manifestare de atrofiere a materiei cenuºii. absolut greºit. Compartimentul economico-social din mentalitatea ºi concepþia despre viaþã a unei pãrþi a þãranilor noºtri este complet deformat. se pare. unealtã. Dar epoca de aur a feudalilor noºtri îºi trãieºte ultimele zile. „Literatura ºi arta”. de aceea guvernanþii îºi fac relativ uºor „þãriºoarã” pe mentalitatea economicã ºi spiritualã bolnavã a poporului. când avem atâtea cozi de topor. þara. Pauperizarea omului ºi transformarea lui în argat. În faþa unei populaþii înfometate.Starea aceasta de lucruri explozivã guvernanþii de azi o vor apãra ºi o vor menþine cu dinþii. trecutul. societãþi pe acþiuni ori alte bazaconii de felul dat.. chiar ºi a copiilor. e contrar celui normal. Acest adevãr l-a înþeles pânã la urmã majoritatea. peste douã sute de mii de cereri de împroprietãrire. A fi stãpân ºi nu argat e în firea ºi natura omului. ªi totuºi. pentru cã schimbarea ei radicalã înseamnã moartea lor ca clasã privilegiatã ºi dominantã. e manifestarea raþiunii. ce se aflã în sertarele primãriilor din republicã. cu preþul vieþii. Dar acelaºi primar Aristide Boghean mai spune: „La cele 170 de cereri zilnic se adaugã altele. sovhoz.. roada nouã va fi furatã în proporþie de 70-80%. când ocupanþii sunt fraþi. Dacã guvernanþii nu vor sã facã reforma de sus se poate întâmpla s-o facã þãranii de jos.. iar fraþii de sânge sunt duºmani.. când individul ºi comunitatea nuºi cunosc originea etnicã. a demnitãþii omeneºti ºi a conºtiinþei naþionale româneºti. predecesorii. lui îi este mai aproape de inimã Coºbuc decât Moþpan. Dacã nici primãvara asta nu se va mai împãrþi pãmântul. Proprietatea descãtuºeazã la maximum forþele fizice ºi spirituale ale omului. El totuna va rãzbi ºi va ieºi la suprafaþã ca untdelemnul deasupra apei. El este baza ºi promotorul celui spiritual. funcþionãrii materiei cenuºii. 10 august 1995 – 354 – . invocând zeci ºi sute de motive. ca nimeni alþii. câþi spini ºi mãtrãgunã. naþiunea. ºi acesta e ºi mai schimonosit. când între noi e graniþã cu sârmã ghimpatã. nimeni nu va putea sta în cale”. lumea se lehãmetuieºte de nãluca unei vieþi fericite în colhoz. cãci. Aºa se întâmplã în viaþã ºi în istorie: uneori guvernanþii înþeleg adevãrul ultimii ºi prea târziu. De aceea ciuma românofobiei e atât de repede ºi efectiv inoculatã în mijlocul unei mari pãrþi a populaþiei. le pune în miºcare. care-ºi apãrã cu dârzenie jucãriile. aceastã realitate i-a ºi înspãimântat pe guvernanþii noºtri. e ºi o sfidare serioasã a autoritãþilor statale cã þãranul basarabean vrea pãmânt ºi libertate. afarã de o bunã parte din conducãtori. Probabil cã. istoria.

S. pline de românofobie. mobilizarea ºi trimiterea pe front în ultimul an al rãzboiului a peste 300 mii de bãrbaþi. închiderea ºi distrugerea a circa 900 biserici din 1100 ºi 23 mãnãstiri din 25. „regimul burghezomoºieresc românesc” etc.NECESITATEA INTEGRÃRII SPIRITUALE În decurs de peste 45 de ani moldovenii din stânga Prutului au fost lipsiþi de demnitate omeneascã ºi conºtiinþã naþionalã. „Eliberarea” comunistã de cãtre ruºi moldovenii au plãtit-o cu circa o jumãtate de milion de vieþi omeneºti. La tot pasul se vorbea despre „ocupaþia româneascã”. prost instruiþi. bãtãile interminabile. pauperizarea þãranilor. deci dozã de groazã la care majoritatea populaþiei n-a rezistat. cu desproprietãrirea þãranilor la sate ºi naþionalizarea bunurilor la oraºe. Dacã acest proces de împilare ºi jefuire a omului în U. dintre care circa 1/3 a rãmas pentru totdeauna la Königsberg. E vorba de frica de NKVD ºi forþa fizicã brutalã. Berlin. Literatura artisticã de programã ºi lectura extraºcolarã. luarea forþatã a pâinii de la toþi prin mãturarea podurilor. „impunerea limbii române”. mai ales cele de ºtiinþe umanistice. în Basarabia s-a desfãºurat în timp de 5 ani. agravatã intenþionat prin impozite mari în naturã impuse þãranilor. din ’45 pânã în 1950. în Ungaria. jefuirea lor completã. mai ales copii ºi bãrbaþi veniþi de pe front. La procesul de deznaþionalizare. Factorii decisivi care au contribuit la acest proces au fost mai mulþi. patru valuri de deportãri a circa 500 mii de persoane.R. precum ºi filmele condamnau jandarmii ºi perceptorii români. dispariþia oamenilor. presa. pisicã ºi cãþel.S. Ea a însoþit ºi continuã sã însoþeascã viaþa moldoveanului de la naºtere pânã la moarte. a avut loc în decurs de 13-15 ani. La aceasta se mai adaugã: Foametea din 1946-47. moartea de foame a circa 250 mii de oameni. cu chinuri a sute de mii. împrumuturile bãneºti colosale timp de 10 ani la rând. mankurtizare ºi rusificare a moldovenilor o mare contribuþie au avut-o ideologia. cartea sovieticã moldoveneascã ºi cea rusã. colectivizarea din 1949. erau antiromâneºti. foºtii gospodari rãmânând în ogradã numai cu gãini. Totul era – 355 – . pentru cã circa 85% din fondul de cãrþi din bibliotecile republicii sunt în limba rusã. adicã de trei ori mai repede. care s-au manifestat prin arestãri. peste 130 mii de tineri trimiºi la muncã la minele de cãrbuni din Donbas ºi la tãiat pãduri în Siberia. împuºcãri. Manualele ºcolare pentru toate treptele de învãþãmânt.

independente. Muncitorimea ºi intelectualitatea era instruitã în limba rusã cu scopul de-a uita ºi a abandona limba românã. în personalitate. Realizarea cât mai rapidã în România a reformelor economice ºi sociale. rebotezate în „societãþi pe acþiuni”. „salvatorul” era ºi mai continuã sã fie considerat poporul rus. S-a format o mentalitate de turmã. ce numãrã circa 60 mii. ºcoli de specialitate ºi din toate instituþiile de învãþãmânt superior. tehnologii). pãturã creatã pe timpul regimului totalitar. care pregãteau muncitori de toate profesiile. bolnavã. radioul. avionul. care ar apãra cetãþeanul. al literaturii ruse. trecerea la economia de piaþã. racheta. împroprietãrirea ºi descãtuºarea þãranului. tehnicii. diferite maºini. Denigrarea ºi calomnierea þãrii ºi a poporului român se intensifica mai ales în campaniile de luptã contra ideilor ºi influenþelor burgheze din Apus. mai ales la sate. falsificarea crasã a istoriei. E o stare de lucruri absurdã. Ea a constituit baza fostului partid comunist. din peste 50 de ºcoli medii tehnice. literaturii. Lichidarea sindicatelor guvernamentale. Aceºtia sunt stãpânii economiei.construit pe minciunã. transformarea lui în cetãþean independent. artei ruse (electricitatea. sporirea nivelului de viaþã. manipularea ºi substituirea succeselor în domeniile ºtiinþei. Astãzi ea este folositã ºi manipulatã de cercurile diriguitoare agrariene. statale. tragicã? Înfãptuirea reformei agrare la sate. liber. prin intermediul manualelor. apoi în mintea ºi imaginaþia majoritãþii populaþiei chipul ocupantului ºi al duºmanului era þara ºi poporul român! Iar „eliberatorul”. formarea unui stat de drept dupã exemplul Germaniei Federale faþã de – 356 – . a trecutului. În primãriile din republicã sunt depuse cam un sfert de milion de cereri de împroprietãrire. aparate. Piramida a fost rãsturnatã ºi pusã cu vârful în jos. persoana. specialiºti pentru veriga medie ºi specialiºti cu studii superioare. Eforturile depuse de regimul totalitar sovietic rusesc ºi-au atins în mare mãsurã scopul. crearea altora. Care este ieºirea din aceastã situaþie deplorabilã. iar de obicei prin exagerarea. Un rol nefast în acest proces l-a avut ºi faptul cã în anii ’70 ºi la începutul anilor ’80 limba românã a fost izgonitã din circa 110 ºcoli tehnice-profesionale. Dacã o parte a intelectualitãþii a scãpat de acest dezastru datoritã accesului ºi la alte surse de informaþie în afarã de cele oficiale. ai colhozurilor ºi sovhozurilor. uneori în mod direct. De exemplu: mulþi pãrinþi preferã pentru copiii lor limba rusã drept limbã strãinã.

Un alt factor. Acesta e unul din cei mai eficienþi factori de luptã contra românofobiei. Sporirea fondului de carte româneascã în bibliotecile noastre e un lucru necesar ca aerul. de afirmare a românismului. spiritualitãþii neamului. aventurieri. Alba-Iulia etc. studenþi ºi doctoranzi. Am întâlnit ºi am vorbit cu mulþi tineri care au vizitat aceste locuri sfinte. De aceasta se tem ca de foc guvernanþii de azi. este literatura de toate genurile trimisã în Republica Moldova. Ei au mãrturisit cã privesc astãzi lumea cu alþi ochi. prietenilor ºi cunoscuþilor. Putna. Adevãrul istoric ºi ºtiinþific i-a scos – împreunã cu o bunã parte a corpului profesoral – pe studenþi la greva de o lunã de zile în Piaþa Marii Adunãri Naþionale din Chiºinãu. de aceea manualul de istorie pentru clasele 1-4 „Daciada” (aut.cea Rãsãriteanã. cât mai multã publicitate prin intermediul mijloacelor de informare. Or. exercitã o influenþã pozitivã asupra semenilor lor. folosind amvonul ºi biserica pentru propagarea – 357 – . Acordarea de ajutoare materiale în toate momentele cruciale (calamitãþi naturale ºi sociale). E nevoie de manuale ºi literaturã. Târgoviºte. majoritatea preoþilor întâmplãtori. Trebuie asigurate cu manuale toate ºcolile din Republica Moldova. a pãrinþilor. rudelor. au un rol colosal în cunoaºterea istoriei adevãrate. Nicolae Dabija ºi Aurelian Silvestru) a fost eliminat din programa de învãþãmânt. mai ales la sate. dar cu un caracter de masã mai pronunþat. Suceava. 4-5 ani de studii cu manuale româneºti au trezit conºtiinþa naþionalã a tineretului studios. cititã de un numãr tot mai mare de tineri ºi maturi în bibliotecile „ Onisifor Ghibu”. contribuie la studierea limbii. De aceea se dã lupta în jurul limbii ºi istoriei românilor. la fel de eficace. O amplã integrare spiritualã. Basarabenii nu-ºi cunosc locurile sfinte. Acordarea de burse cât mai multor elevi din licee. la contactul cu cultura europeanã. Aceste mii de tineri. De aceea excursiile elevilor ºi ale tineretului la Iaºi. devin cetãþeni ºi patrioþi. O mare daunã provoacã neamului ºi Þãrii Româneºti. izvoarele materiale ºi spirituale ale neamului. Literatura artisticã originalã ºi tradusã. „ Transilvania”. Excursiile în þarã ºi odihna a cât mai multor copii în tabere sunt un alt factor decisiv. Mai multã voinþã ºi insistenþã din partea Guvernului de la Bucureºti în realizarea programului de integrare economicã cu Republica Moldova ºi de slãbire a dependenþei ei economice ºi psihologice faþã de Rusia. toþi elevii ºi studenþii. Se ºtie cã e mai bine o datã sã vezi decât de zece ori sã auzi. fãrã studii ºi pregãtire cuvenitã. locuind ºi studiind în România.

Lipsa acestei organizãri duce la pierderea de cel puþin 25-30% din recoltã. Faptul ca atare e de duzinã. Germania îi adunã acasã pe toþi nemþii care trãiesc prost în alte þãri. sã ducã tratative cu þãrile vecine în care trãiesc români. din diasporã. – 358 – . Aceastã crimã. ar participa la culesul roadei de legume ºi fructe pentru o remunerare în naturã. sã simtã ei cã nu sunt uitaþi. sunt þinute în secret. E timpul ca ºi statul român sã aibã grijã de toþi românii din afara statului actual. de care nu poþi face rost uºor la piaþã sau în altã parte. abandonaþi ºi sã înceapã a aborda problema retrocedãrii teritoriilor ocupate. ca ajutor. între judeþe ºi comune. împreunã cu toate celelalte acte antinaþionale. sec. ªi aceasta trebuie sã se facã într-o atmosferã solemnã. Intensificarea ºi diversificarea relaþiilor de pe ambele maluri ale Prutului. sã se spunã clar ºi rãspicat de unde ºi cine le-a dãruit obiectele ºi literatura. Livezile din preajma Durleºtilor. Ele au nevoie de literaturã (biblii) în limba românã. colective ºi persoane. Dar sã le înºirãm. bunãoarã. Tot aºa trebuie sã li se spunã cã unii din mitropoliþii ruºi din Basarabia.c. încãlzind mitropolia o iarnã întreagã. în anii 70. diferite obiecte de cult. 24 august 1995 PÂNà LA DUMNEZEU TE MÃNÂNCà SFINÞII S-au întâmplat cele ce urmeazã între 10 ºi 15 septembrie a. Biserica ortodoxã românã prin intermediul Mitropoliei Basarabiei ar putea acorda ajutor în mod centralizat sau în mod individual: o bisericã românã dintr-o comunã anumitã trimite în dar. cointeresatã. ar contribui la slãbirea românofobiei. au strâns din toate bisericile literatura religioasã în limba românã ºi au ars-o. Dar la o micã analizã e important ºi semnificativ. sunt pline de mere ºi prune ce putrezesc pe pãmânt. ca acestea sã le dea ajutorul posibil. pentru cã se întâlneºte la fiecare pas. alteia din Republica Moldova aceea de ce ea are nevoie.. la aproprierea românilor.. care.românofobiei. „Literatura ºi arta”. demascând o ordine economicã draconicã ºi antiumanã. Dar ce se face în toatã republica. nu se aduc la cunoºtinþa populaþiei bãºtinaºe. Zeci ºi sute de centnere de fructe. E pãcat cã nici conducãtorii acestor gospodãrii ºi nici autoritãþile capitalei nu informeazã ºi nu organizeazã populaþia liberã. faþã de lumea adunatã la bisericã. În ultimii ani s-au restabilit ºi deschis circa 500-600 de biserici. al XIX-lea. Se ºtie cã gospodãriile din suburbiile Chiºinãului au legumãrii ºi livezi ºi toamna au nevoie de braþe de muncã. bune pentru sucuri. se transformã în îngrãºãminte.

Sistemul economic stalinist e un cazan diabolic. restul fiind tineri. cote de pãmânt nu li se dau. Am fost repartizaþi în douã echipe: una de bãrbaþi. iar alþii mãnâncã ºi ultimii – 359 – . mentalitatea þãranului nostru tipic de azi. exprimatã cu puþinã ironie: „Unde te grãbeºti. iar dacã s-ar face. Nu mã apuc sã neg importanþa gospodãriilor experimentale. omule. un om parcã cumsecade. au plecat aproape toþi. a recoltei. cu soþia ºi fiica. „Folosu-i tot acelaºi”. Dacã câmpul acela cu legume ar fi fost inundat ºi roada distrusã complet. la toþi le e fricã cã nu vor avea cu ce lucra pãmântul. omule? Nu vezi cã ºi femeile stau toate ºi nu lucreazã? Marfa e murdarã!” Peste 10-15 min. adicã lucrezi bine sau prost. iar bãtrânii ºi copiii din oraº le duc dorul sau le consumã în cantitãþi mici din cauza preþurilor mari. e tot un drac. Eram câþiva oameni în vârstã. Mai marele peste ei îmi zise: „Unde te grãbeºti. alta de femei. în care unii pun. progresist în dezvoltarea ramurii respective. cei bãtrâni îºi aduc aminte cu nostalgie de hectarele. am repetat propunerea ºi din nou am fost pus la punct: „ªezi cuminte ºi nu te rãþoi. Mai zilele trecute am fãcut o cãlãtorie la brigada de legume din satul Bãcioi. Culegeam alãturi de ºeful echipei. Lumea parcã lucra. Ei au eliberat cãldãrile de roºii-marfã ºi le-au umplut repede cu roºii galbene pentru ei ºi peste încã vreo 10-15 min. Lucrul în acea zi s-a terminat. presupun cã ei n-ar fi suferit ca proprietarii ºi ar fi dormit liniºtit. cu privire la soarta pãmântului. pasivitatea majoritãþii oamenilor. mi-a spus sã vin dimineaþa la ora opt la cules roºii cu platã în naturã. nu lucra nimeni. câteva ore sau o zi întreagã. Ei au auzit cã în colhozuri ºi sovhozuri þãranii au diferite cote de pãmânt pe lângã loturi. ªi ploiþa care a venit peste vreo trei ore a confirmat încã o datã cuvintele lor. „ªezi ºi nu te rãþoi!”. dar degeaba. de cercetãri ºtiinþifice în domeniul agriculturii – ele au un rol important. Am încercat de câteva ori sã pornesc oamenii la lucru. Era rouã. exprimatã exact în: „Nu te sâli. am pornit culesul. „Nu vezi cã toþi ceilalþi nu lucreazã?”. În sfârºit. „stãpânii” pãmântului au dispãrut. animalele ºi uneltele date în colhoz în 1949. unde brigadierul Ion (numele îmi scapã). tineri ºi bãtrâni.unde situaþia e similarã? E o crimã când fructele ºi legumele se pierd cu tonele. cã folosu-i tot acelaºi”. cã la ei în sat e gospodãrie experimentalã. Din cauza ploii m-am dus peste vreo douã zile. cã folosu-i tot acelaºi”. omule?”. Discutam despre multe. Am aºteptat vreo 30 min. iar tineretul nu ºtie aproape nimic despre asta ºi e cam pasiv. Dar m-a ºocat indiferenþa. împroprietãrirea nu se face. Poftim.

ºi pentru o categorie de funcþionãraºi. când vine brigadierul. Omul s-a mirat ºi a promis sã ia mãsuri. toþi cei trei funcþionãraºi manifestând o impertinenþã. spunându-mi cã am venit cu torbele sã car averea þãranilor. Mi-a cerut-o. A zis sã aºteptãm pânã la orele 17. am mai stat sub ploaie mai bine de o orã ºi am plecat acasã fãrã nimic. adicã. I-am cerut încã o datã sã ne facã plata. A început cearta. A refuzat. und leoarcã. Brigadierul a zis sã mai aºteptãm.apãrã ºi vor sã-ºi pãstreze aceastã invenþie pe vecie. Am luat o sacoºã cu ardei. Un sistem bun pentru cei leneºi ºi trântori. celãlalt cu douã. care tãceau. demnã de niºte vechili de pe fostele moºii boiereºti. ce vor mai apãrea pe parcurs. Îi þinea hangul celãlalt tip ºi unul nou-sosit. pe câte o jumãtate de zi. Checiu. unul cu trei sacoºe. firea lui robace. ºefuleþi ºi soldãþoi. un paznic. la directorul gospodãriei. Un sistem care a ucis în om dragostea de pãmânt. El l-a trântit în pãmânt ºi l-a cãlcat furios cu picioarele. care miºunã prin satele noastre. „Nu te sfãdi cu ei”. Trei oameni am lucrat câte o jumãtate de zi. câþiva oameni. cã am apã caldã ºi 200300 lei pe lunã. Putea un om sã lucreze într-o jumãtate de zi cât 10 ºi sã primeascã câteva zeci de kg de legume? Cicã. Am urcat în autobuz. i l-am dat adjunctului. probabil. dl A. N-a vrut. vorbe pentru care m-am supãrat ºi i-am spus cã aºa nu e frumos. Iatã cum apãrã ºefuleþii ºi vechilii din colhozuri ºi – 360 – . a vãrsat-o în maºinã. demnitatea de om implantându-i în suflet pasivitate. L-am chemat sã vadã cantitatea de roºii pe care le-am cules. Era abia ora 13. transformând înstrãinarea ºi ura în niºte trãsãturi de caracter ale þãranului basarabean. cã îmi bat joc de oamenii unde lucrez. La urmãtoarea staþie au urcat ºi cei doi din Chiºinãu. ciraci care susþin ordinea ºi sistemul economic reacþionar ce-i hrãneºte. În sacoºã a rãmas un ardei. ºi vreo doi din sat. Am mai aºteptat puþin. Pe drum am intrat. A încetat puþin ploaia. o obrãznicie ºi agresivitate feroce. a mers în câmp ºi a vãzut. stãteau în maºinã ºi noi. Erau de faþã vreo doi din Chiºinãu. în ploaie. Primul s-a uitat la noi ºi ne-a întrebat: „Nu v-au dat nimic?” S-a mirat ºi a întors capul ruºinat.30. ºoferul. unii cãrau în felul acesta legume ºi le vindeau la piaþã. la picioarele lui. Am vrut sã plecãm acasã. El ºi un tip ca el. i-am povestit ce s-a întâmplat. Mam adresat adjunctului de brigadier sã ne facã socotealã pentru munca la 3 oameni. dar timpul s-a stricat ºi ploaia s-a înteþit. poate se face timp frumos ºi continuãm lucrul. ªi a plecat. Omuleanul cu care am lucrat împreunã zise: „Nu hãmãi!”. indiferenþã. urã chiar faþã de avutul obºtesc. teama de proprietatea privatã. spiritul întreprinzãtor. având vreo 20 kg de legume. stãteam afarã. am cântãrit-o faþã de oameni: erau 4 kg.

ºi cum se demascã el singur nu-l demascã nimeni. a apãrut adjunctul brigadierului. cã nu are nevoie de oameni strãini. sã pãrãsesc câmpul. primeau 50% din roadã. peste o orã ºi ceva. Obiecþii la care i-am replicat cã dimineaþa. dar toate argumentele mele n-au avut nici un efect asupra vechilului. care luau pãmânt de la boieri. cu opt clase terminate. cã ziua de muncã se plãteºte 2. Spuneau cã noaptea vin unii din sat cu sacul sã fure legume. În sfârºit. gura pãcãtosului adevãr vorbeºte. pe când la începutul secolului arendaºii. cã unii ar lua cote de pãmânt. cã cei din sat nu au de lucru.D. un fenomen întâlnit la tot pasul. sã împartã ºi sã fãrâmiþeze gospodãriile mari colective. Doi bãieþi de vreo 15-16 ani. Au trecut câteva zile. ºi cã nu au cu ce lucra pãmântul. Am vrut sã vãd ce mãsuri a luat directorul. a fãcut o echipã din 10-12 femei ºi doi bãrbaþi ºi ne-a trimis la cules ardei. despre pensii. bãrbaþii. trecere la economia de piaþã. educate de regimul totalitar sovietic. intrare în Europa. Într-o dimineaþã m-am dus din nou la lucru. adicã maximum 10% din recoltã. îmi imputã cã m-am plâns directorului ºi îmi spune sã las lucrul ºi sã plec. Comedie nu altceva! Însã.M. câþiva din membrii lui au declarat public cã ei nu vor permite nimãnui sã distrugã. Aþi vãzut? Iatã unde-i buba! S-au cocoþat pe kolhozuri ºi nu mai vor sã se dea jos. erau paznici. dar nu li se dau ºi se tem de impozite mari. care „apãra” interesele ºi avutul þãranilor de mine. Am lucrat timp de vreo orã ºi jumãtate. la 9. hoþul din oraº. cã 2-3 zile în urmã am muncit 3 oameni ºi nu ni s-a plãtit nimic. Aceste douã temeri sunt sperietorile cu care agrarienii îi þin în frâu pe þãranii moldoveni în colhozuri ºi sovhozuri ºi-i exploateazã ca pe timpul lui Stalin. Femeile vorbeau despre iehoviºti. Dar pe la orele 11 adjunctul vine ºi.A. cã sunt mici ºi neachitate cu lunile. ªi scamatoria asta se cheamã împroprietãrire a þãranilor. La congresul II al P. Oamenii care au primit cote se cheamã cã lucreazã pe pãmântul lor ºi toamna primesc câte 100-300 kg grâu la ha. cãruia oamenii parcã îi ziceau Petrea. trebuia sã cãrãm ardeii cu sacul într-o remorcã de la marginea câmpului.15. s-a fãcut timp frumos. reformã agrarã.40 lei. lucrau 24 de ore. Dintre marile metehne furatul ºi beþia sunt alte douã trãsãturi de caracter ruºinoase ale þãranului nostru. Ba mai mult. porunci paznicului sã mã dea afarã – 361 – . reacþia ºefuleþilor ºi ce mai zic oamenii. parcã aducânduºi aminte de ceva.sovhozuri avutul þãranilor. m-a trimis la lucru ºi nu mi-a spus nimic. cã lucrasem de acuma vreo orã ºi jumãtate. Noi. cum se zice în Biblie.

reforma agrarã înfãptuitã a trezit în mijlocul agrarienilor din Basarabia fricã ºi suspiciune. þãranca. Iar în privinþa subalternilor l-am rugat sã-i mai seceleze. sã fie mai civilizaþi. paznicii º. pentru cã întâmplãrile ºi evenimentele sunt ca niºte rãbufniri vulcanice. în Þarã. s-a fãcut timpul mesei ºi m-am întors la Chiºinãu decepþionat ºi înrãit. Aºtept ºi acum. mã gândesc sã-l dau în judecatã. nu te pune cu ei!” ªtia ea. Checiu. mai creºtini. Faptul cã peste Prut. Iatã întâmplarea pe care am vrut sã v-o spun. Am aºteptat vreo orã. Întâmplarea mi-a confirmat încã o datã zicala cã pânã la Dumnezeu te mãnâncã sfinþii. sunt apãrate prin toate mijloacele. CA SÃ-ÞI SPUN CINE EºTI „Mesager ”-ul ne informeazã deseori despre schimbul de oaspeþi – 362 – . Îmi pare cã acolo totu-i pe dos. Pãcat cã noi vom îndura cel mai mult chinurile ºi mizeria materialã ºi spiritualã a unei perioade interminabile de tranziþie. 5 octombrie 1995 SPUNE-MI CU CINE UMBLI. care la noi. Ce era sã fac? M-am dus din nou la dl director A. A doua zi i-am telefonat ºi l-am rugat sã achite datoria pentru douã zile de muncã. sociale ºi psihologice. ei sã-l execute. brigadierii. cum am muncit la Bãcioi ºi cum am fost rãsplãtit. am lucrat o orã ºi jumãtate ºi din nou nu mi s-a plãtit nimic. care fac ce vor. sfinþii conduc. iar acesta ca un soldãþoi mã ameninþã cã mã aruncã în râul de alãturi. þãranii au fost într-adevãr împroprietãriþi. E tristã. pentru cã ei sunt nãscuþi ºi hrãniþi de structurile economice totalitare. mai ales la sate.din câmp.. dar. Am pierdut o jumãtate de zi. fenomen care a provocat ºi dezlãnþuit românofobia ºi ura contra Þãrii ºi neamului românesc. „Literatura ºi arta”.a. antiumane. ce zice. nu l-am gãsit. din pãcate. dãdu dovadã de exces de zel ºi de importanþã în exerciþiul funcþiunii. ascunse. ce aruncã din strãfunduri la suprafaþã mistere ºi dezvãluie legitãþi ºi colizii economice. chiar ºi cu preþul vieþii. În timpul certei o femeie în vârstã a strigat: „Omule. mã apucã de mâini. interesantã ºi plinã de învãþãminte. învãþate de la „fratele mai mare”. Iatã comportarea ºefuleþilor ºi ciracilor faþã de acei care vor ºi muncesc cinstit ca sã câºtige ceva. trânti câteva înjurãturi. adjuncþii. Dar toate fenomenele au un început ºi un sfârºit. care într-o stare de liniºte relativã par ceva normal ºi cu ochiul liber nu se prea vãd. stând pe spatele þãranilor ca lipitorile ºi nu-i stârpeºti cu nimic. gospodãriile colective ºi de stat au fost lichidate. sã fie el director ºi nu ei ºi dacã a dat un ordin.

domnilor? E ceva straniu. s-a cãsãtorit. prieteni la cataramã cu cei care pretind la Ardeal. are trei feciori. ungurii. 6). o femeie de vreo 80 de ani. leagãnul strãmoºilor noºtri. Seara discutam cu soacra lui.dintre Chiºinãu ºi Budapesta. Acolo a terminat liceul ºi Facultatea de Agronomie. am întâlnit ºi unguri – grupuri. nici politicoºi. maghiarii? Sã-i ascultãm. Daco-romanii vor trebui sã disparã de pe acest teritoriu”. îi furã minþile. ca sã sileascã guvernele din þãrile vecine s-o aplice ungurilor din Transilvania ºi Slovacia? Nostalgia dupã Imperiul Austro-Ungar ºi stãpânirea de pãmânturi ºi popoare strãine? Ne-au gãsit tocmai pe noi sã-i facã în ciudã României? Ce cãutãm noi atâta în Ungaria? Nu cumva acelaºi lucru? Sã fim aliaþi. deocheat în vizitele astea atât de dese. Fiind adeseori la Geoagiu-Bãi. Nu vom mai repeta slãbiciunile Ungariei de-altãdatã. nãscutã la sfârºitul secolului trecut. Cine sunt ºi ce scopuri urmãresc. judeþul Hunedoara. Nici cã se poate mai clar. ziarul maghiar „Pesti Hirlap” scria: „Dacã noi. (Ziarul „Românul”. pag. îi biciuiau pe þãranii români iobagi la ei. naþionalitãþile vor trebui sã se acomodeze. ºi ele se vor acomoda chiar din primele 24 de ore. sã-i facem ºi noi în ciudã României? Când zeii vor sã-l piardã pe om. vom recupera Þara. toþi ingineri. cu lacrimi în ochi. nici omenoºi. familii. încruntaþi. ªi. prin mulþimile de oameni de la ºtrand. la începutul secolului nostru. izolaþi. 27-11-5. România. ºi toate peste capul þãrii vecine. la cumnatul meu Ion Macovei din comuna Geoagiu. La 15 aprilie 1932. care în 1944 s-a evacuat cu liceul ca multe alte mii ºi zeci de mii de copii ºi tineri basarabeni din calea Armatei Roºii. Vorbea curgãtor. mereu aparte. culturale ºi politice cu Ungaria.III-95. murmura ca o apã de izvor. Asta – 363 – . dar sunt uimit. sunt prea bãtãtoare la ochi vizitele ºi întâlnirile cordiale atât de dese dintre guvernanþii actuali din cele douã þãri. a lucrat ca agronom-ºef la cooperativa din sat. Sunt departe de gândul de a nu avea relaþii normale economice. vorbind numai în limba lor. pe moºie. Ce-i asta. bãtrâna povestea cum grofii unguri cãlãri. N-aº zice cã sunt nici sociabili. pe care l-au asuprit sute de ani. Am fost de câteva ori în Transilvania. Ce cautã ei la noi? Model de fãrâmiþare a teritoriului ºi donare a lui minoritãþilor naþionale? Gãgãuzilor ºi ruºilor? Poate vor ºi ei sã acorde autonomie românilor în Ungaria ºi nu ºtiu cum? Sau poate îi intereseazã experienþa acumulatã de niºte oameni iresponsabili ºi fãrã demnitate omeneascã ºi naþionalã. E ceva anormal în relaþiile astea.

Cine nu înþelege ce-i asta. Sunã cam caraghios. Nu. Noi trebuie sã avem pretenþii. de inimã ºi de suflet. ale colhozurilor ºi sovhozurilor. ºi Cita. a unei bucãþi de pãmânt românesc ºi a unei pãrþi de naþiune româneascã (circa 16%). distanþa dintre noi e de-o azvârliturã de bãþ. salvatoarea. sã mai cumpere 1-2 mil. Avem cu ce ne rãsplãti: zahãr. tone pentru noi. nici gaze. cum au fãcut Þãrile Baltice. preferãm Siberia sau Sahalinul – 5 sau 10 mii km. fãrã a pierde demnitatea omeneascã ºi naþionalã. Ce ºtiau grecii antici nu cunosc guvernanþii noºtri. el ne dicteazã ºi ne dirijeazã ºi economia. sã facem o linie de cale feratã între Botoºani ºi Bãlþi. coniac.a. ca sã-þi spun cine eºti”. fãrã nici un ºantaj sau presiune. România importã petrol. sã restabilim niºte poduri peste Prut ºi multe alte lucruri. dolari. culturale ºi politice cu Federaþia Rusã. Sangheli.se întâmplã ºi cu conducerea noastrã. Sunt pentru relaþii reciproce avantajoase ºi echitabile. Brejnev). Asta se cheamã „economie economicoasã” (L. peste capul Ucrainei. ne spune cã vom avea de toate ºi cãldurã. Totul ni se vinde mai scump cu cel puþin 20%. Sunt pentru relaþii bune economice. exact ca greierul din fabulã. ea e „eliberatoarea. El a vizitat ºi Tiumenul. Cele mai strânse legãturi economice. „ocrotirea” care ne „apãrã” de statul ºi poporul român. prim-ministrul republicii. El e pe acolo în fiecare lunã ºi. sã aducem o conductã de gaze din Carpaþi. la fraþii de peste Prut. le avem cu Rusia. ºi Sahalinul. le traducem „moldoveneºte”: „Spune-mi cu cine umbli. În schimb suntem supuºi imperiului. dar ce sã-i faci. Rafinãrii au de ajuns. întreþinãtoarea” noastrã. ulei º. la circa 700-800 km. Mãmuca Rusia. iar mãrfurile noastre le preferã cu o jumãtate de preþ faþã de cele mondiale. Sã construim o linie electricã de înaltã tensiune din raioanele de sud spre Cernavodã. afarã de datorii în sumã de circa 200 mln. Vara. ºi politica. Acolo-i speranþa în existenþa structurilor economice staliniste. Avem stãpân. dar numai pe picior de egalitate. nici petrol. ºi de acolo a venit ºi vine lumina dictaturii. iarna se jeluieºte cã ni se închid robinetele ºi nu avem aproape nimic. Minoritatea rusã de la noi e cea mai privilegiatã din fostul Imperiu Sovietic. ºi alte centre în cãutarea carburanþilor ºi a pieþei de desfacere a produselor agricole. nu ei. primul rând. vin. 13% de – 364 – . în loc sã mai taie buricele ce ne þin în supuºenie. el le înmulþeºte. aºa-i logica ruºilor ºi a guvernanþilor agrarieni: e ca funia în sac. Nu vrem sã cãutãm ºi sã gãsim alte surse de energie la alþi parteneri ºi în. Mare specialist în strângerea legãturilor cu acest vecin de la rãsãrit e dl A.

care rãspândeºte atâtea minciuni. ci mai bine decât bãºtinaºilor. În ultimii ani în Moldova au venit mai mulþi ruºi decât au plecat. Cu alte cuvinte. Deci. au pretenþii. au introdus alfabetul rus pentru limba românã. care ne-au vizitat Chiºinãul ºi. nu-i gãseºti cu lumânarea. În oraºele Tiraspol. pe când în Franþa omul aºteaptã 10 ani. Tratatul între R. Ei se joacã cu noi ca pisica cu ºoarecele. În Chiºinãu. timp de peste 150 de ani.a. Râbniþa. ei au preconizat limba rusã ca limbã de stat. de circa ºase ori mai multe grãdiniþe de copii. iar în Duma de Stat ºi în alte cercuri guvernamentale se aud deja ameninþãri ºi prevenþii cã pânã Transnistria nu va obþine un statut special. Armatele ruse au fost retrase din toate fostele þãri socialiste ºi fostele republici unionale în 1-3 ani. La noi ei au stabilit în tratat pentru armata a 14-a un termen de ocupaþie de încã 3 ani. lor li s-a acordat tuturor dreptul de cetãþenie. iar în Þãrile Baltice acest drept li se acordã numai celor veniþi acolo pânã în 1940.R. care ne-au vizitat recent. dând dovadã de respect faþã de þarã. 85% din fondul de cãrþi din bibliotecile republicii ºi peste 90% din presa periodicã din chioºcurile noastre este în limba rusã (date ºi fapte pentru dl V. pupãm mâna ºi poala caftanului. Transcaucazia.ruºi au pus mâna pe circa 55% din posturile de conducere din economia ºi cultura republicii. nu le-a fost rãu. fac gãlãgie cum cã ruºii aici sunt lipsiþi de drepturi elementare ºi sunt asupriþi. mai ales Tiraspolul. Þãrile Baltice. armata nu va pleca de aici. care au decimat circa o jumãtate de milion de români.M. semnat cu trei ani în urmã. ºi F. care este de origine latinã. mai stã undeva uitat într-un sertar la preºedinþie. noi mai suntem ºantajaþi.. iar noi ne cãciulim. Ei. chiar ºi celor sosiþi în ajunul votãrii acestei legi în parlament. la o populaþie româno-rusã aproape egalã. fãrã a primi riposta cuvenitã ºi a fi puºi la punct în ministerele respective. Senic. în 1990 ruºii aveau de douã ori ºi ceva mai multe ºcoli. Drept exemplu ne pot servi pretenþiile absurde ºi comportarea agresivã a membrilor comisiei Dumei de Stat ruse. la ferme ºi la plantaþiile de tutun. fãrã voia noastrã. Din ce colþuri ale fostului Imperiu Sovietic au plecat în Rusia cei mai mulþi ruºi? Din Asia Mijlocie. Tighina din „Republica Moldoveneascã Nistreanã” e câte o ºcoalã româneascã ºi nici acelea nu funcþioneazã. încât ºi ruºii pufnesc în râs). pe când noi l-am ratificat a doua zi. foºtii ocupanþi. Ei au ocupat oraºele ºi centrele raionale. mulþi din care – 365 – . pânã acuma n-a fost prezentat parlamentului pentru ratificare. sau cã ei nu reuºesc sã transporte armamentul în acest rãstimp º. în sate. Lista privilegiilor ºi a atrocitãþilor sãvârºite împotriva poporului nostru poate fi continuatã ºi totuºi liderii ºi comisiile de la Moscova.

XV a depus eforturi colosale. ºi turcii. relaþii. ce spun ºi ce vor? N-am auzit sã se fi întâmplat aºa ceva. ei se convertesc la religia islamicã. Katek. Socialist ºi Interfront. ªi asta se cheamã politicã externã. Dar era oare nevoie de a da gãgãuzilor – 366 – . domnilor. aþi fost sã-i vedeþi mãcar o datã? Sã vã interesaþi ce-i doare. popor autohton de circa 20 mln. agresivi. chiar ºi atunci când popoarele ºi-au scuturat lanþurile robiei. participãri la multe ºi diferite conferinþe. nu ºagã. trãind în Bulgaria. Norilsk. ªi cu toate astea vã duceþi mereu încolo. pentru apãrarea cãrora ªtefan cel Mare în sec. exact ca sclavii din antichitate.au plecat de acasã. Extremul Orient ºi alte centre ºi regiuni din Rusia? A zecea sau a suta parte din cele pe care le au ruºii aici? Voi toþi. au loc vizite reciproce. BAM. Noi aici ºi ai noºtri acolo suntem slugi. care trepãdaþi pe acolo mereu. în prezent. peste care turcii au nãvãlit ºi l-au ocupat ºi cãruia nu i se permite nici un fel de autonomie. sã curgã sânge. iar socialiºtii ºi interfrontiºtii ºi în aceastã chestiune umblã cu minciuni.. de cedare a pãmântului strãmoºesc trebuie înscris în vãzul tuturor în biografia ºi activitatea alianþei partidelor Agrarian. Gãgãuzii tind spre Turcia la studii.M. Uite atunci poate sã înceapã un rãzboi. El a fost dus în raioanele de sud. Ce drepturi au cele 200-300 mii de consângeni de la Tiumen. afaceri. E foarte bine. Guvernanþii noºtri au stabilit relaþii bune ºi cu Turcia. care locuiesc în sudul Mãrii Caspice. au devenit mai obraznici. un neam de-al lor. ªi câtã cruzime trebuie sã ai sã trimiþi 35 mii de soldaþi cu ste de tunuri. s-a creºtinat. când nãvãleau. Asta-i. promovatã de un stat suveran ºi independent! Anul trecut ne-a vizitat „þãriºoara” ºeful statului turc – dl Demirel. Câtã dragoste ºi pioºenie a manifestat faþã de neamul lor. O sã avem de furcã cu ei. îi tãiau ca pe niºte trãdãtori de credinþã. Aºa a vrut guvernul þarist în secolul nostru. A vrut sã-i vadã ºi sã-i susþinã în aspiraþiile lor separatiste de a-ºi face un stat cu baºkan în R. de parcã ar fi fost nedreptãþiþi ºi asupriþi de noi. ei aici sunt stãpâni ºi domni. fie chiar ºi trãdãtor. au sã ne pofteascã repede sã plecãm de aici. împreunã cu ºovinii.. Iujnâi. în patru state islamice din Asia. care. al stãpânilor. noi sã fim înfieraþi ºi condamnaþi de aceeaºi Turcie ºi Europã ca agresori ºi puºi la stâlpul infamiei. Actul de înaltã trãdare. Aºa vreþi ºi voi. întruniri în problema Mãrii Negre. tancuri ºi avioane ºi sã nimiceºti mii de kurzi. vã duceþi ºi vã bãgaþi în sufletul lor. Dl Demirel a fost dus sã vadã gãgãuzii.

Care sunt succesele partidelor de mai sus în politica internã. inclusiv geopolitici. ºi nu sunt minoritate naþionalã. fãrã a ne deznaþionaliza ca ruºii ºi a ne invada oraºele. înviora.S. politicã externã ce loveºte direct în suveranitatea ºi independenþa R. absurde în faþa sau de dragul vecinului de la sud. care este o continuare a celei interne. speranþele mulþimii s-au îndeplinit? Nu! Unii vor zice cã a fost puþin timp. În ea se descurcã greu ºi unele state ceva mai mari ºi mai experimentate. Oare ºi aceste tratate. iar cel al importului – cu 11%. în primul rând. ªi asta se numeºte grija partidelor de guvernãmânt faþã de popor. ºi ne-a þinut într-o stare înapoiatã ºi primitivã. iar starea materialã a cetãþeanului se va ameliora ºi îmbunãtãþi. pe când era Imperiu Otoman. foste imperii care ne-au ocupat. Dacã aceste judeþe ar fi întoarse Moldovei. recent aprobatã de parlament. noi reprezentând doar o monedã de schimb. ca limbã de stat. ei ar ridica capul ºi s-ar comporta ca cei de la Comrat. relaþii. Dar starea de lucruri nici nu s-a stopat. cât de argumentatã ºi fructuoasã este grija guvernanþilor faþã de popor în acest domeniu? Primul act mare pe care l-a sãvârºit noul parlament a fost ratificarea intrãrii R. Se fac toate astea intenþionat sau din neºtiinþã? Nu are importanþã. care consfinþeºte „limba moldoveneascã”. umilitoare. dificilã. comportamentul nostru ºi miza cea mare.I. 13 din Constituþie. inclusiv în fostele judeþe din sudul Basarabiei. Bunã grijã! Nimic de zis. Acesta e un ºir de compromisuri ºi cedãri unilateralã. Dar sã admitem cã problema politicii extern e foarte complicatã. depinde de mulþi factori. care. înþelegeri cu Turcia în folosul gãgãuzilor. pe aceºti trei vecini. Afirmaþiile conducãtorilor s-au confirmat. Poftim.M. intrarea republicii în – 367 – . ce-i drept. A trecut mai bine de un an. Se spunea sus ºi tare cã în urma acestui act economia republicii se va redresa. comportamentul dintre noi ce seamãnã cu niºte raporturi dintre stãpâni ºi slugi se cheamã politicã externã cu vecinul de la sud? Politica noastrã externã. mi se pare o ruºine.. Rezultatul anual al relaþiilor economice ale republicii cu CSI este trist: volumul exportului a scãzut cu 18%.M. ªi nu sunt minoritate naþionalã. în C. nerecunoscutã de ºtiinþã. relaþiile dintre noile state se vor restabili ºi intensifica. Ei sunt în numãr de circa o jumãtate de milion în Bulgaria.pãmânt pentru asta? De ce Ucraina nu are problema gãgãuzilor? Ei sunt stabiliþi în regiunea Odesa. ceva absurd. ceva ce seamãnã exact cu art. ne-a stãpânit vreo 300 de ani. Consecinþele sunt aceleaºi. împilat ºi deznaþionalizat secole la rând.

ªi nici unul din ei nu-i ºocat ºi na observat cum se legalizeazã pe fondul sãrãciei noastre înãlþarea unor mici palate de sute de mii sau chiar milioane de lei. iar pentru a majora pensiile. Iatã pe lângã cine umblãm. banii pentru aceasta existã. europene. finanþate de la buget pe anul 1995. adicã pentru nomenclaturã. parlamentul dlui P. devenim neoameni. economicã ºi spiritualã cu þara noastrã. când economia era mai puternicã. În planul de construcþii de locuinþe. Numai integrarea totalã ºi complexã. Dar ce ne facem cu renumita grevã a tineretului studios? Independenþa fictivã. ne cãciulim. cum se practica mai înainte. „Literatura ºi arta”. pentru cã aceste locuinþe costã foarte scump. ne-ar putea scoate din prãpastia economicã ºi socialã ºi din neagra mizerie în care am nimerit. Bodiul. D. ªtiþi ce înseamnã asta? Un lux.-ste. În anii ’70-’80 I. mai ales la nord. Lucrul acesta s-a fãcut atunci. ºi a fãcut blocuri cu multe etaje. 23 noiembrie 1995 OBSCURANTISMUL ÎN CONSTITUÞIE Ziua de 9 februarie 1996 va intra în istoria poporului nostru ca una – 368 – . în multe centre raionale se prevãd construcþii de case a câte un apartament pentru ºefii locali. iar bugetul îl aprobã. ne vor înghiþi tot bugetul republicii.S. care nu vor sã trãiascã la bloc. Dar slabã nãdejde. Acuma. stima vizavi de popoarele din Þãrile Baltice. anemic. provenite din rãsãrit. Moþpan ºi D.I.CSI deocamdatã seamãnã cu mersul unui rac. salariile sau pentru a finanþa învãþãmântul. Lucinschi. sãrac. pentru cã aceeaºi situaþie dezastruoasã e ºi în celelalte state C. Sangheli. ne gudurãm. ne umilim. este prevãzutã construcþia multor case a câte un apartament. pentru cã întreþinerea unui aparat colosal de stat ºi plata carburanþilor ºi altor materii prime. ªi lucrul acesta îl proiecteazã în buget guvernul lui A. Dar lucrul acesta nu-l doresc guvernanþii. prelungind la infinit chinurile poporului. care au ºtiut sã se afirme ca naþiuni civilizate. a interzis construirea de locuinþe a câte un apartament pentru ºefii de partid ºi de stat. Delapidarea bugetului ºi aºa foarte mic. când þara arde. aparentã. ºtiinþa ºi cultura nu sunt. la mari cataclisme sociale ºi la pieire. Deci. în care a adunat toatã protipendada. ocrotirea sãnãtãþii. care seamãnã românofobia. ne dezonorãm. pierdem respectul. în unele centre raionale. bursele. Diacov. Sã dea Domnul al doilea an sã fie mai norocos. ne duce sigur la o pauperizare ºi demoralizare totalã. România. prim-secretar al CC al PCM. dupã lungi discuþii.

apãra ca o leoaicã. Stati º. sã ne apãrãm ºi sã nu ne încurcãm cu alþii. cu care s-au sfãtuit. tot la aceastã tribunã. Doamnã ºi domnule deputaþi. au trecut doar cinci ani ºi omul se transformã în maimuþã. ca ºi primul. Mã rog. o simplã lucrãtoare de la Ministerul Telecomunicaþiilor. cu cei imbecilizaþi timp de 50 de ani de regimul sovietic rusesc. Priveam „Mesagerul” ºi mã simþeam uluit. pe atât de diletanþi. Au dat buzna analfabeþii la tribunã. sãracii! Mai bine ar trage în plug. ºi eu propun ca limba noastrã sã se numeascã moldovneascã. 13 al Constituþiei cu privire la denumirea limbii de stat..Noi am fost moldoveni ºi suntem moldoveni. trãsnit ºi scuipat de cele ce se întâmplau la „rãscrucea proºtilor”. ai lui moº Gheorghe ºi ai mãtuºii Mãrioara. cred cã zâmbeau pe sub mustãþi de satisfacþie. le-au dat drumul. ziua când s-a discutat în Parlament amendamentul Preºedintelui Republicii dl M. vã daþi seama cât de jalnici ºi caraghioºi sunteþi? Nu. o fatã tânãrã ºi frumoasã. Iartã-i. sã se screamã ºi sã se bâlbâie în vãzul tuturor. sã vã uitaþi în ea. urmaºi fideli ai ciobãnismului. cãrturari ºi înþelepþi erau aceia. . Aºa-i cu limba asta moldoveneascã. . V. habar nu are despre ce vorbeºte. Tabula rasa. Uitaþi-vã la televizor cum vorbesc ºefii ºi subalternii lor. impertinenþi ºi renegaþi sunt cei actuali. Poftim. cum se chinuie ºi asudã. aceea culeg. am grãit moldovneºti ºi grãim moldovneºti. Pe cât de patrioþi. ce-au semãnat. Senic. Cam aºa a glãsuit al doilea parlamentar. adunãtura analfabeþilor ºi imperti-nenþei. Snegur la art. dreptul limbii române de a deveni limbã oficialã. cu mâna la gurã. cu talpa crãpatã ºi buricul verde. ca pe reprezentanþi ai poporului. cam aºa a cuvântat o doamnã parlamentarã. majoritatea. privindu-ºi ucenicii ºi adepþii la tribunã. care. bat-o crucea! Ideologii regimului totalitar V.din cele mai negre ºi ruºinoase zile de la sfârºitul secolului. ai tãlpii þãrii. ªi nu dea Domnul sã comparaþi deputaþii din Parlamentul de azi cu cei din Sfatul Þãrii.a. cã nu ºtiu ce fac! Cu 58 de voturi. care buchisea cu greu cele scrise pe hârtie. ºi am vorghit ºi vorghim moldovneºti ºi nu sântem altcineva ºi nu vorghim altfel ºi trebuie sã ne mândrim. – 369 – . Totuºi sã încercãm sã vã dãm o oglindã.Noi am fost moldoveni ºi suntem moldoveni. i-au trimis. o deputatã din fostul Soviet Suprem. fãrã fiþuicã. Doamne. au respins amendamentul Preºedintelui. O „argumentare” ºtiinþificã extraordinarã! Cu cinci ani în urmã. cum au zis unii.

Ruºii ne spun cã noi vorbim româneºte. ºi acum ne-au spus nouã. sesiune la care au participat ºi savanþii ruºi ºi ucraineni de la S. a compuºilor chimici. ºi altele vreo zece se bãteau între ele. iar oamenii – smintiþi. cu naþiunea ºi istoria.? În caz de îmbolnãvire a unui deputat. dacã n-aþi fi aºa. Pãi. sã zicem. ea este un subdialect al limbii române. proºti ca noaptea. iar deputaþii de Moscova afirmã cã ei vorbesc în limba „moscovitã”. Ceaþi zice despre o astfel de adunãturã? Cã-i caraghioasã. De ce vã bãgaþi în tãrâþe?. ca ºi Moldova. Savanþii din lumea întreagã ne spun acelaºi lucru. ca cele de mai sus. Aþi spune cã aceasta e treaba medicilor ºi cã e caraghios ºi e o crimã sã faci aºa ceva.. Exact! Anul trecut a avut loc o sesiune ºtiinþificã specialã pentru Parlament în problema denumirii limbii de stat. ºi aceste cnezate. pentru cã ºi Moscova a fost stat independent. aþi fi oameni normali. ne ambiþionãm ºi zicem „nu”! Facem cum zice buhaiul satului. ci în „novgorodeanã”. Iar noi ne încãpãþânãm. De ce atunci sunteþi caraghioºi ºi criminali? Pãi. ºi ele sunt de competenþa specialiºtilor respectivi. a divizãrii atomului etc. chiar ºi în chestiunile pe care le discutã ºi apoi adoptã legi. aþi adopta o hotãrâre (cu 58 de voturi) ca chirurgul sã-i facã operaþie la stomac prin anus. câþiva dintre acei care au fost de douã ori în 1953 la Chiºinãu cu aceeaºi ocazie. ar spune cineva. moldovenilor. De ce. ªi atunci. dl Moþpan sau Popuºoi. folosiþi tribuna parlamentului ºi înºelaþi lumea? Nu ºtiþi cã tãcerea e de aur? De ce vã ocupaþi cu ceea ce nu se cade. neavând habar despre ce vorbiþi. pentru cã Novgorodul a fost cnezat. iar la plãmâni – prin ureche? Cred cã nu.Sã vedeþi ce portret aveþi. – 370 – .. la care deputaþii n-au venit. exact acelaºi lucru e ºi cu limba. câteva sute de ani. Petersburg ºi Kiev. ªi ele sunt ºtiinþe. Ce-aþi zice dacã eu aº afirma cã rãsadul de tutun sau butaºii de viþãde-vie trebuie sãdiþi cu rãdãcinile în sus? Aþi merge cu maºina pe un pod înalt construit de un cioban? Aþi locui într-un bloc proiectat de un tutunar? Ar putea un vier elabora un plan militar de cucerire a Berlinului? Ia-þi da voie lui moº Gheorghe sã vã facã operaþie de apendicitã? Aþi vota în Parlament o lege a ecuaþiilor. Închipuiþi-vã cã la Moscova are loc o astfel de adunãturã ºi câþiva deputaþi de la Novgorod susþin cã ei nu vorbesc în limba rusã. pentru cã nu ºtiu ºi nici nu vor sã ºtie nimic. Nu-i aºa? Pe ce bazã afirmaþi cã limba noastrã oficialã e „moldoveneascã” ºi nu e românã? Nu existã „limbã moldoveneascã literarã”. ca ºi Moldova. A ce semãnãm noi? A oameni smintiþi. cã vorbim limba românã.

pentru cã nu cunosc limba românã). plãtim din gros pentru mentalitatea mioriticã ºi preceptul „Capul plecat sabia nu-l taie”. în consecinþã. pãmântul. Dupã mine. suntem unici. biserica ºi clerul. Dacã pentru tratarea unei boli. buni de expus la Muzeul de Raritãþi.ªi se întâmplã aceasta pentru cã neglijaþi ºi negaþi ºtiinþa. cea mai importantã este cea economicã. e nevoie de o diagnosticare justã a cauzelor economice ºi sociale. Bucuriile ºi durerile. Societatea noastrã e grav bolnavã.. Deci.. la o aºa ruºine? Suntem fenomenali. în aceste domenii ale vieþii Imperiul Sovietic a rãmas în urmã cu cel puþin un sfert de secol. când cibernetica ºi genetica au fost declarate ºtiinþe burgheze. preferaþi obscurantismul. de aºa parlament ºi de-o aºa þarã! Cum sã nu te simþi uluit. Halal de aºa deputaþi. Cui aparþine el? Colectivizarea agriculturii – 371 – . doleanþele ºi interesele unei pãrþi sunt fireºti ºi pentru cealaltã. spelunci ale capitalismului ºi tot aºa s-a votat contra lor ºi. tot aºa. condiþie fãrã de care orice tratament e inutil ºi zadarnic. sã le soluþionãm? Sunt vechi. parlamentarii agrarieni. Starea unui popor sau a unei naþiuni la fel seamãnã cu cea a unui organism omenesc. pentru a trata ºi soluþiona bolile ºi problemele unei societãþi. a factorilor obiectivi ºi subiectivi. ideologia de tristã amintire din perioada dictaturii. e nevoie de o examinare a stãrii ei din trecut ºi prezent. acceptã minciuna ºi obscurantismul ºi le plaseazã în articolele Constituþiei. care au devenit o laºitate. care au provocat aceastã stare. Viaþa e luptã. 22 februarie 1996 PROBLEME ºI SOLUÞII. învãþãmântul ºi ºcoala) Societatea omeneascã seamãnã foarte mult cu un organism. Trebuie sã bem paharul amãrãciunii pânã la fund ºi dupã asta poate va începe renaºterea. „Literatura ºi arta”. Destinul a fost hain cu noi. dureri sau ipohondrii a organismului omenesc e nevoie mai întâi de a diagnostica cauzele. ca sã se menþinã la putere. Aºadar. Care sunt cauzele. legea de bazã a þãrii. de o jumãtate de secol. scuipã pe ºtiinþã ºi adevãr. (Împroprietãrirea þãranilor. trãsnit ºi scuipat privind la o astfel de adunãturã de diletanþi ºi impertinenþi. problemele ºi cum sã le tratãm. socialiºti ºi interfrontiºti (care nu au dreptul sã participe la soluþionarea acestei probleme. Deci. de o sesizare ºi descoperire a cauzelor principale. trebuie sã luptãm. învierea. adevãrul istoric ºi acceptaþi întunericul.

a dezmoºtenit sãtenii economiceºte. concomitent cu activitatea ideologicã intensã de îndoctrinare. s-o întãreascã ºi s-o domine în viitor. Moldovenismul pentru mulþi din ei constã în „jin”. care se uitã în pãmânt ºi nu la soare. Ei au dispãrut. o stare fireascã pentru un sistem totalitar. adicã toþi argaþii din colhozuri ºi sovhozuri. întorcându-ne. Snegur. care îºi urãºte fratele ºi se pupã cu moscalul. o fiinþã cu mentalitate de turmã. Aºadar. Glodeni. personalitate care se va debarasa de minciunã ºi românofobie. cum pe bunã dreptate a menþionat dl M. Dovadã? Moldovenii din Transnistria. ce a dus la deznaþionalizare. Problema aceasta este una din cele mai stringente ºi ea poate fi tratatã ºi soluþionatã numai revenind. socialiºtii ºi agrarienii vor s-o menþinã cu orice preþ. procesul va dura circa 100 de ani. a lichelismului ºi slugãrniciei faþã de elementul rus.în 1949 prin metodele cele mai barbare. a pauperizat. care va alege primari în sate ºi deputaþi în parlament oameni cinstiþi. competenþi ºi muncitori. foarte uºor de manipulat. Metoda e cunoscutã: înfãptuirea reformei agrare. „mânãºterguri”. Kutuzov. iar dl prim-ministru a declarat cã au fost împroprietãriþi circa un milion de þãrani. în decurs de trei ani au fost împroprietãriþi ceva mai bine de 50 mii de þãrani. Sate de astfel de þãrani existã deja ca Mihai Tãrâþã ºi Alexandru Babin din Hâjdieni. obscurantismul ºi chiar fanatismul asiatic. Preºedintele Republicii. într-un târtan. Kotoþki ºi alte atribute „pur naþionale”. în cetãþean ºi om liber care sã cugete ºi sã acþioneze cum îi dicteazã bunul-simþ. care s-au aflat sub ocupaþia „binefãcãtoare” a Imperiului Rus mai mult timp ca basarabenii. de moºierii roºii ºi brigadierii lor. Suvorov. deznaþionalizarea ºi rusificarea spiritualã a majoritãþii populaþiei au transformat þãranul nostru într-un individ fãrã ºira spinãrii. pe care comuniºtii. Dar. în primul rând deportãrile. mankurtizare ºi rusificare a majoritãþii basarabenilor. Acest proces s-a desfãºurat paralel. pe care vântul îl rostogoleºte în orice direcþie. Dintr-un milion au rãmas circa câteva zeci de mii. din pãcate. demnitatea de om ºi conºtiinþa naþionalã. o crimã pe care istoria omenirii nu a mai cunoscut-o ºi care a bãgat frica în oasele þãranilor noºtri în câteva generaþii ºi pe multe decenii. pauperizarea ºi dezmoºtenire economicã. la vechea stare ºi ordine de lucruri de altãdatã. Minciuna a fost argumentul suprem care a nãscut primitivismul. în principiu. transformarea lui din argat în stãpân pe o anumitã cotã de avere. care au obþinut recolte duble ºi triple faþã de societatea pe acþiuni ºi se simt oameni. împroprietãrirea þãranului. „gâtlegãu”. un ciulin. de promovare a românofobiei. „Petru întâi”. Deci. „mãligã”. cãrora li s-a spus ce cote de pãmânt – 372 – .

bariere ºi tergiversãri. þara e asiguratã cu toate produsele agricole ºi. Ea ar trebui sã devinã un capitol de bazã al tuturor programelor partidelor ºi miºcãrilor sociale democrate. Orice jertfã materialã ºi intelectualã în numele unui scop nobil cum ar fi salvarea – 373 – . considerãm cã misiunea sfântã a intelectualitãþii noastre este de a se angaja cu toatã inima în realizarea reformei agrare. pe care le-am pierdut. iar þãrãnimea în viitorul apropiat îºi va impune voinþa tot mai mult la alegerile puterilor de stat. ni le-au furat veneticii. oricât de ciuntit ar fi el. ne poate salva de la pieirea ºi dispariþia naþionalã. Lupta pentru realizarea reformei agrare e o datorie civicã a tuturor oamenilor cinstiþi. sã devinã o rubricã permanentã. înscãunând democraþia. iar ºefii îi pun sã semneze aceste hârtii prin toate mijloacele. a Codului funciar. pentru cã salvarea þãranului din starea de dobitocie ºi idio-tism în care a fost adus înseamnã salvarea satului. articol de fond. iar satul e leagãnul tradiþiilor ºi trecutului nostru. Guvernul ºi toate organele lui acþioneazã exact ca în proverbul: „Cu furculiþa îþi dã. agramaþii au devenit unii din cei mai mari inventatori ºi nãscocitori de piedici. experienþa Sfatului Þãrii etc. examinarea ºi tratarea pe larg ºi profundã a temei „Împro-prietãrirea þãranului” (pãmântul. Au trecut numai trei ani de la împroprietãrirea fraþilor de peste Prut. El se face cu sânge. zahãr. a mass-media democrate. ºi care muncesc ca înainte. mai bine zis. ca mijloc de stopare a privatizãrii. ulei º. Pornind de la toate acestea. cum spunea poetul. Împroprietãrirea þãranului este veriga de bazã din lanþul de probleme acute.a. credite.). din importatoare de cereale. iar alþii leapãdã pãmântul. a devenit exportatoare. Problema datã trebuie sã fie cap de afiº. Mulþi þãrani nu rezistã acestor chinuri ºi o parte din ei îºi retrag cererile. produse în cantitãþi stabilite de preºedinþii gospodãriilor agricole. tehnica. e factorul obiectiv decisiv. Recent. Oamenii nu vor. Satul e faþa ºi sufletul naþiunii noastre. el rãmânând acolo unde a fost. înlesniri. prin mobilizarea mijloacelor de informare. adicã totul rãmâne ca odinioarã. Când cuþitul a ajuns la os. care ne poate scoate din mocirlã spre luminã. a specialiºtilor la abordarea. iar cu coada îþi scoate ochii”. în unele sate agrarienii.li se cuvin. primind tot ca înainte grâu. au mai nãscocit un juvãþ pentru gâtul þãranilor de a-i þine în colhoz: un contract pe trei ani. nu se face. În realitate procesul împroprietãririi este un adevãrat calvar pentru þãranii noºtri. spre deosebire de oraºe. prin care aceºtia se obligã sã nu cearã cota de pãmânt ºi sã nu iasã din colhoz.

iar unul din ei în anii ’70 a strâns toatã literatura bisericeascã în limba românã ºi a ars-o. Iudaismul a salvat naþiunea evreiascã de la pieire. este decorat cu ordinul Patriarhiei ruse „Vladimir”. independent? Zãu. uciºi. iar cei rãmaºi aici au fost deportaþi. a naþiunii. când biserica rusã. fiind la cheremul guvernului. Iorga. Destinul a fost hain – 374 – . ªi asta se cheamã politicã naþionalã într-un stat suveran. aveau mare dreptate vechii greci spunând: „Când zeii vor sã-l piardã pe om. distruse. de la deznaþionalizare.neamului. îi furã minþile”. Doar în sufletul bãtrânilor mai palpita flacãra credinþei. ca ºi guvernul þarist. cum e înãlþarea unei clopotniþe. ºi de aceea cã am fost de-o religie ºi o credinþã creºtinã ortodoxã ca ruºii. nu este zadarnicã. le menþine. Deci. Dupã „eliberarea” din 1940 ºi 1944 Mitropolia Basarabiei a fost lichidatã. latrine. iar apoi o jumãtate de veac am rãmas fãrã sprijin ºi ajutor moral ºi spiritual în ocrotirea ºi pãstrarea neamului românesc. fraþi cu ruºii. Majoritatea preoþilor au plecat peste Prut. Cu ce se deosebeºte astãzi politica mitropolitului Vladimir de cea a predecesorilor sãi din gubernia Basarabia din secolul trecut. Pentru soluþionarea acestei probleme ne-ar trebui cel puþin 2-3 ani. timp de peste un secol am avut parte de o bisericã ºi un cler duºmani ai naþiunii noastre. ªi peste 2000 de ani a contribuit la renaºterea statului Israel. Noi însã am fost deznaþionalizaþi ºi rusificaþi ca nimeni alþii. când autorul unui act de mare binefacere din Bãlþi. Islamul ºi coranul au scãpat popoarele din Asia Mijlocie de la mankurtizare. Ea le apãrã. Tragedia noastrã se trage ºi de aici. Am rãmas fãrã sprijinul ºi apãrarea religiei ºi bisericii. iar un nou lãcaº sfânt este numit „Newski”? Parcã am fi la Pskov sau Novgorod. Iar biserica ºi clerul peste tot în lume joacã un rol colosal în educarea conºtiinþei naþionale ºi a patriotismului. Religia. patriarhului ºi mitropoliþilor ruºi. iar cea din Polonia i-a salvat pe polonezii de origine slavã. ºi moºii ºi mãtuºele moldovence ascultau duminicile slujba în limba rusã ºi erau puºi sã se închine ºi sã se roage de sãnãtatea þarului ºi þarinei. când biserica rusã a jucat rolul de ocupant ºi rusificator. prefãcute în depozite. spunea N. circa 900 din 1100 de biserici ºi mãnãstiri au fost închise. când limba românã a fost izgonitã ºi din biserici. instituþii ateiste. când sarcinile bisericii ruse erau identice cu politica agresivã a Imperiului Rus. a numit în gubernia Basarabia 10 mitropoliþi ruºi. biserica ºi clerul înseamnã foarte mult în viaþa unui popor. le consolideazã. sãli de sport. „cluburi”. Biserica catolicã ºi cea protestantã din Þãrile Baltice au salvat aceste popoare de la rusificare. dacã sunt ale neamului ºi nu ale veneticilor ºi ocupanþilor. ªi asta dupã o altã sutã de ani de ocupaþie þaristã din secolul trecut.

zicea un preot în curtea unei biserici pline de lume în timpul campaniei electorale din raionul Glodeni.Nu. – 375 – . sã le sfinþeascã ºi sã audã slujba. cã-s flãmând ºi însetat. vânzãtorilor de neam ºi þarã. cã el îi semnul pãcii. fost miliþian. pãrinte. renegaþilor. în noaptea învierii Domnului Isus Hristos. Doamne pãzeºte. a clerului în întregime. unde locuia. . Faptele vorbesc cã circa trei din patru preoþi sunt foºti miliþieni. ºi pentru „hulub”. el îi pâinica noastrã. Mã rog. ci devotamentul ºi slugãrnicia faþã de ea. Asta e a doua cauzã sau a doua boalã grea de care suferim ºi care ne þine în starea dramaticã actualã. aºa vrea Domnul. . unii din ei au studii „pe miriºte”. dar au pupat lacãtul ºi s-au întors acasã revoltaþi. Decât aºa. pe care n-o intereseazã cinstea ºi competenþa clerului.Conducãtorii voºtri au grijã numai de voi. Iatã ºi un alt rol pe care-l joacã mulþi preoþi în defãimarea bisericii ºi a religiei. Ascultaþi-mã pe mine. nu i-o face nimeni. nu dorm nopþile ºi se gândesc cum sã vã facã viaþa mai bunã. sã nu încercaþi nici sã vã gândiþi. A încuiat biserica ºi a plecat în satul vecin din Criuleni. Aºa e. s-o votãm ori nu? . deocamdatã. cu cozonaci ºi pascã.Dar ce ne facem cu „crucea”. aventurieri. persoane suspecte. iatã cine trebuie sã facã educaþia moralã ºi sã restabileascã conºtiinþa naþionalã a majoritãþii populaþiei. eu sunt categoric împotriva introducerii religiei ca obiect de studiu în ºcoalã. ºi nu l-am ucis pe tata. iatã în faþa cui trebuie sã-ºi spovedeascã ei pãcatele ºi sã pupe mâna. În amvon ºi la tribunã a dat buluc mediocritatea cu coate ascuþite. asigurând victoria agrarienilor ºi socialiºtilor. Ea trebuie ºi poate fi tratatã. mai bine nimic. .Mã duc ºi eu sã mãnânc ºi sã beau ceva. cum ºi-o face omul. a zis un preot. Poftim. pe mâinile cui au nimerit bisericile noastre cu milioane de credincioºi de la 18 ani pânã la adânci bãtrâneþe. afaceriºti. obiect predat de clerul actual. Nu. c-o sã nimeriþi în iad! Iatã ce rol au jucat mulþi „preoþi” în campania electoralã. care s-a afirmat pe timpul imperiului ºi care se poate menþine numai în cazul supuºeniei oarbe Patriarhiei ruse. crucea asta îi semnul diavolului. ºi nu-l supãraþi. Sã votaþi numai pentru „spicuºor”. ca ºi prima. numind lupii ciobani la stânã. dând mandate de deputaþi moºierilor roºii. toatã pasãrea pre limba ei piere.cu noi ºi totul s-a întâmplat în mod contrar. Mulþimea a venit spre ziuã. într-o perioadã de 4-5 ani.

Mãi. încât tema „Religia.Guvernul republicii susþine deschis aceastã bisericã ºi aceastã mitropolie. ªi ea ne-ar ajuta sã ieºim din situaþia grea în care suntem. în vãzul tuturor. ea poate furniza atâtea materiale. Preotul ºi învãþãtorul erau personalitãþi cãrora înainte vreme þãranii le cereau ajutorul în ceas de grea cumpãnã. Sangheli îl guverneazã. Volens-nolens. Trebuie izgonite din bisericã impertinenþa. ruºinii ºi absurdului din viaþa noastrã. se cere efectuatã o atestare serioasã a cadrelor bisericeºti. e altceva. anul trecut Hristos nu s-a nãscut. E necesarã o reformã radicalã în activitatea bisericii la cerea opiniei publice ºi la intervenþia organelor de stat în scopul redresãrii situaþiei etice ºi profesionale a corpului clerical. ca în toatã lumea. el se pune într-o situaþie precarã. profesional ºi spiritual din activitatea bisericii ºi a clerului e deplorabilã. Starea de lucruri de ordin moral. cu cine þine. ºi acest al treilea pilon pe care ne sprijinim e – 376 – . ci în ianuarie. Pe cât de sãnãtoasã. Isus Hristos nu s-a nãscut la 25 decembrie. ca între guvernul þarist ºi biserica rusã în gubernia Basarabia în secolul trecut. demnitãþii omeneºti ºi conºtiinþei naþionale. a Anului Nou? Dupã ei. la 7 ianuarie. reciclarea lor în instituþiile româneºti de profil. la o sãptãmânã dupã sãrbãtorirea tot atât de oficialã a revelionului. ca ºi prima. Dacã am fi fãcut noi lucrul ãsta. ar contribui la ridicarea moralului. raþionalã ºi efectivã este ºcoala. pregãtirea oamenilor care ar avea dreptul la predici ºi dialog cu poporul. biserica ºi clerul” sã devinã pentru toatã presa democratã o rubricã permanentã de reflectare a fariseismului. ªi a treia problemã care preocupã societatea omeneascã este ºcoala. Poporul ar înþelege scopul ºi ar susþine o astfel de iniþiativã. caraghioasã. Când gafa o face prim-ministrul. treziþi-vã puþin. Cum se poate ca dl prim-ministru sã participe demonstrativ la sãrbãtorirea Crãciunului stil vechi alãturi de mitropolitul Vladimir. Deci. Deci. cã prea cãlcaþi în strãchini! Oare bunul-simþ ºi logica nu vã spun nimic? Aceasta e a doua cauzã importantã ºi a doua problemã gravã care trebuie tratatã ºi care cere ºi ea 4-5 ani. Din pãcate. încotro trage? Cu biserica ºi majoritatea clerului care-i potrivnic neamului nostru românesc ºi pe care dl A. ar putea fi inclusã ºi ea în programele partidelor democrate pentru a fi soluþionatã în viitor. Câþi sunt de aceºtia astãzi? Problema aceasta. amoralitatea ºi ignoranþa. oameni buni. instruirea ºi educarea cadrelor tinere în licee seminariale ºi facultãþi teologice. κi dã seama ce face. învãþãmântul. pe atât este ºi societatea. ar fi treacãmeargã. ºi astãzi se produce aceeaºi cârdãºie între bisericã ºi stat.

Sã nu fim atât de rânzoºi ºi sã ne cãlcãm pe ambiþia de a face mereu manuale. Magadan ºi Sibe