Sunteți pe pagina 1din 10

FACULTATEA DE FINANE, ASIGURRI, BNCI I BURSE DE VALORI

REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT

MANAGEMENTUL RISCULUI SI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA ACTIVITII FINANCIAR -BANCARE

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina-Olivia A!U

Bucuret !""#

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

A. CUPRINS
C. SINTEZE ALE PRILOR PRINCIPALE ALE TEZEI DE DOCTORAT......2 D. CURRICULUM VITAE.................................................................8

B. CUVINTE CHEIE
Risc i managementul riscului Modelarea riscului Criza financiara globala Instituii financiar-bancare Acordul de Capital Basel II Cerine de capital Management riscului operaional Pierderi Operaionale Distribuii ale frec enei i se erit!ii Abordarea distribuiei pierderilor Managementul riscului de pia! Risc alutar Risc de rat! a dob"nzii #aloare la risc Metode de m!surare a riscului Management bancar durabil Riscuri sociale i de mediu Principiile $%uator Principiile &RI Indici bursieri de sustenabilitate

C. SINTEZE ale prilor pri !ipale ale "e#ei $e $o!"ora"


The only thing we understand is that we dont understand how much risk the institutions are running. Warren BUFFET1

&lobalizarea pieelor financiare' dereglementarea i creterea sofistic!rii produselor i ser iciilor financiare au sporit comple(itatea i di ersitatea riscurilor financiare) *c+imb!rile care au a ut loc ,n pieele financiar-bancare ,n ultimii ani au adus la modific!ri semnificati e ,n profilul de risc al companiilor i instituiilor financiar-bancare) Rolul semnificati al acestora ,n creterea economic! i stabilitatea financiar! a facut ca managementul riscurilor financiare s! de in! mai important ca niciodata i ,n acelai timp s! reprezinte funcia principal! a instituiilor financiar-bancare moderne cu acti it!i orientate spre pia!)

.arren Buffet is one of t+e /orld0s most successful in estors in +istor1' and t+e largest s+are+older and C$O of Ber2s+ire 3at+a/a1) In 4556' +e /as ran2ed b1 7orbes as t+e ric+est person in t+e /orld /it+ an estimated net /ort+ of appro(imatel1 894 billion) ///)/i2ipedia)com

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

:n acest conte(t' lucrarea nostr! se concentreaz! pe ; risc<' una dintre cele trei concepte fundamentale ale finanelor= ntreaga cercetarea financiara se concentreaz n jurul a trei concepte fundamental: rentabilitatea, riscul i valoarea 2 >*tancu' I) 455?@) :n aceast! lucrare' am decis s! abord!m cele mai important' rele ant i comple( aspect legat de risc' i anume managementul riscului i impactul s!u asupra acti it!ii financiar-bancare) *ubiectul este de actualitate i de ine pro ocator pentru noi' dar ,n acelai timp deosebit de util pentru practica i cercetarea actual! ,n domeniul finanelor' ,n conte(tual crizei fianciare globale) Rezultatul unui studiu' recent realizat de *tandard A Poor >455B@' este foarte sugesti ! ,n acest sens) Acesta demonstreaz! c! principalii trei factori ai crizei financiare au fost= practicile defectuoase ale managementului riscului ,n b!nci i alte instituii financiareC comple(itatea crescut! a instrumentelor financiareC speculatorii de pe pieele financiare internaionale) Prin acest studiu se confirm! ne oia de a in esti ,n dez oltarea unor proceduri mai eficiente de identificare' m!surare i management al riscului) Criza financiar! global! >455?-455B@ a scos ,n e iden! numeroase probleme ale practicilor curente de management al riscului' a forat instituiile financiar-bancare s! analizeze modul ,n care gestioneaz! riscul i a demonstrat' totodata' necesitatea unei re izuiri fundamentale ale regulilor i reglement!rilor de management al riscului capitalului la risc) Pornind de la stadiul actual al cercet!rii ,n domeniu' de la obiecti ele propuse' precum i de la conte(tul financiar actual' am structurat lucrarea ,n patru capitole principale= Primul capitol Manifestarea riscului n contextul crizei financiare glo ale ofer! o sintez! a literaturii de specialitate ,n domeniul riscului' subliniind importana managementului riscului pentru instituiile financiare i ne oia stringent! de ,mbun!t!ire a acestuia ,n conte(tual crizei financiare globale actuale) In acest capitol am e(plicat originile crizei financiare' mecanismul de r!sp"ndire' riscurile acesteia pentru sistemul financiar-bancar i' totodata' am reliefat i formulat c"te a soluii pentru reformarea sistemului financiar global ,n scopul atenuarii riscurilor i restabilirii ,ncrederii) Mai mult' am e(plicat conceptul de risc i istoria sa' am prezentat c"te a clasific!ri ale riscurilor i principalii indicatori de m!surare a acestora) De asemenea' am prezentat structura i cerinele Acordului de Capital Basel II' precum i noile reglement!ri pri ind adec area capitalului la risc' regulile de m!surare i management al riscului financiar-bancar) Aceasta deoarece abordarea noastr! pri ind managementul riscului este ,n concordan! cu pre ederile Acordului de Capital Basel II)
4

i adec area a

*tancu' I) >455?@' 7IDADE$) Piee financiare i gestiunea portofoliului) In estiii directe i finanarea lor) Analiza i gestiunea financiar! a ,ntreprinderii <' $ditura $conomica' Bucureti

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

Criza financiar! declanat! la miFlocul lui 455?' a demonstrat anumite limite ale reglement!rilor Comitetului Basel i necesitatea re izuirii imediate a acestora) Aceast! criz! este considerat!' ca fiind cea mai gra ! de acest fel' de la Marea Recesiune) Dei au mai fost i alte crize financiare recente >Asia -BB?--BB6' Russia -BB?--BB6' Argentina 455-'etc)@' aceasta este diferit! prin modul de r!p"ndire la ni el global i impactul negati asupra economiei reale globale) Mai mult' aceasta difer! prin dou! aspecte principale= >-@ a demonstrat actorilor economici c"t de interconectate au de enit sistemele la ni el mondial ca urmare a globaliz!riiC >4@ a fost declanat! de c!tre o economie dez oltate' dar cu un ni el al datoriilor e(terne' f!r! precedent) Pr!buirea unor instituii financiar-bancare de renume >Ge+mann Brot+ers' .as+ington Mutual' Bear *tearns au intrat ,n faliment' iar Merrill G1nc+ a fost cump!rat! de Ban2 of America@' sal area in regim de urgen! a altora >De(ia' 7ortis' HB*@' demisia unor preedini de b!nci i directori financiari' trecerea pe pierderi de sute de miliarde de dolari' eforturile b!ncilor de a atrage capitaluri noi' toate acestea sunt semne c! ce a a merge foarte prost la ni elul sistemului financiar-bancar >IPM&' 455B@) Cu alte cu inte' toate acestea sunt e(emple eloc ente ale deficienelor practicilor de management al riscului) Ca o concluzie general!' riscul etse o component! intrinsec! a acti it!ii financiarbancare' dar instituiile financiare trebuie s!-i asume un ni el de risc potri it' astfel ,nc"t s! ofere acionarilor posibilitatea ma(imizarii alorii >scopul principal ,n orice afacere este ma(imizarea alorii acionarilorJ@) :n acest conte(t ,mbun!t!irea managementului riscului trebuie s! fie prioritatea numarul unu a directorilor de risc i directorilor financiari pe termen mediu i lung) !l doilea capitol "iscului #pera$ional % o nou& a ordare a managementul financiar% ancar n concordan$& cu !cordul 'asel (( abordeaz! problematica comple(! a managementul riscului operaional' risc definit i luat ,n considerare de c!tre Comitetul de la Basel' pentru prima dat! ,n 455K) Dupa o prezentare sistematic! a literaturii de specialitate ,n domeniu' ,n acest capitol am abordat urm!toarele aspecte= importanta managementului riscului operaional i locul s!u ,ntre celelalte riscuriC principalele abordari de m!surare a riscului operaional= Abordarea Indicatorului de Baz! >BIA@' Abordarea *tandard >*A@ i Abordarea de M!surare A ansat! >AMA@C elementele eseniale legate de riscul operaional i managementul s!u ,n concordan! cu Acordul de Capital Base II) Mai mult' am dez oltat' e(plicat i aplicat un model econometric de m!surare a riscului operaional >,n cadrul Abordarii de M!surare A ansate@' model bazat pe abordarea tip GDA >Goss Distribution Approac+ i am calculat e(punerea la risc prin utilizarea indicatorului de aloare operaional! la risc >Op#aR@) Acesta

*tancu' I) >455?@' 7IDADE$) Piee financiare i gestiunea portofoliului) In estiii directe i finanarea lor) Analiza i gestiunea financiar! a ,ntreprinderii <' $ditura $conomica' Bucureti

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

reprezint!' in fapt' un studiu de caz real dez oltat de noi in scopul stabilirii c+eltuielilor de adec are a capitalui la riscul operational) Dei Abordarea A ansat! de M!surare ofer! posibilitatea dez olt!rii de c!tre instituiile financiar-bancare a oric!rui model' Acordul Basel II sugereaz! totui trei metodeLabord!ri alternati e de m!surare= Abordare Distribuiei Pierderilor >GDA@' *corecards' i Abordarea de M!surare Intern!) Asa cum am precizat anterior' modelul propus de noi se bazeaz! pe abordare tip GDA) :n primul rand am analizat pierderile operaionale interne' apoi am integrat i analizat pierderile operaionale e(terne i ,n final am calculat Op#aR conform cerinelor Acordului de Capital Basel II) C"te a dintre rezultatele modelui menionat sunt= GDA pare s! fie cea mai potri it! abordare pentru modelarea riscului operaional i calcularea capitalului necesar acoperirii acestui riscC distribuia Poisson se potri ete cel mai bine pentru distribuia frec enei >alte distribuii alternati e pot fi' ,ns!' utilizate= distribuia Binomial! sau Binomial! Degati !@C distribuiile parametrice >Gognormal' .eibull' Pareto@ sunt potri ite pentru distribuia se erit!ii >,n practic! este necesar!' de obicei' aplicarea aa-numitei mi(ture of distributions@C Op#aR total obinut prin ,nsumarea alorilor #aR indi iduale >potri it Basel II@' ,n opinia noastr!' este o aloare supraestimat! a e(punerii la riscul operaional' deoarece nu ia ,n considerare corelaia ,ntre pierderi' i ,n acest fel efectul di ersific!rii a lui Mar2o/itzC ni elul de ,ncredere de BB'BM pentru calcularea #aR >stabilit de Basel II@ este' ,n opinia noastr!' e(cesi de ridicat i face din cerina de capital pentru riscul operaional o m!sur! prea conser ati != de e(emplu' pentru distribuiile Nfat tails<' poate fi obinut! o aloare foarte mare pentru Op#aR duc"nd la o alocare e(agerat! de capital) Concluzia noastr! general! este c! se pot realiza economii substaniale de capital prin te+nici acti e de management al riscului operaional' dar Op#aR estimat >egal cu cerina de capital@ depinde de calibrarea distribuiilor aggregate ale pierderilor operaionale)

!l treilea capitol Managementul riscului de pia$& ) componenta ma*or& a managementului riscului financiar% ancar se a(eaz!' ,n special' pe dez oltarea a patru studii de caz ce e ideniaz! modul de implementare a c"tor a dintre reglement!ri Comitetului de la Basel pri ind managementul riscului de pia! >,n particular' riscul alutar i riscul de dob"nd!@ ,n acti itatea financiar-bancar!) Intenia noastr! este s! acoperim anumite lipsuri din literatur! legate de m!surarea riscului de pia!) Problematica trat!rii acestui risc de ine foarte important! ,n conte(tul actual al pieelor naional! i internaional! foarte olatile >,n ultima perioad! ultimul lucru predictibil a fost c! pieele r!m"n impredictibile@) Inventnd moneda omenirea a

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

fcut un mare salt spre viitor, dar ca i roata, superba investi ie comparabil cu descoperirea scrisului nu a adus numai efecte pozitive, ci i numeroase!!!!!! accidente>Bran' P)' 455J@) Dup! o scrut! prezentare a literaturii de specialitate ,n domeniu' am detaliat i clarificat c"te a elemente importante legate de risc' precum= metodologia #alorii la Risc >#aR@ pentru m!surarea riscului >cu cele trei abord!ri principale= Ris2 Metrics sau arian!-co arian!' simularea istoric! i simularea Monte Carlo@C metode moderne utilizate ,n managementul riscului de pia!' precum produsele deri ati eC modele de pre izionare a cursului de sc+imb >eseniale pentru un management eficient al riscului alutar@C metode pentru m!surarea si managementul riscului de dob"nd!) Mai mult' ,n acest capitol am dez oltat i prezentat urm!toarele studii de caz= >-@ un model econometric de pre izionarea cursului de sc+imb $HRLRODC >4@ un model de m!surare a riscului alutar bazat pe metodologia #aRC dou! modele pentru m!surarea riscului de dob"nd!= >J@ un model bazat pe metodologia gap-ului de durat! i >K@ un altul mi(' mai comple( utilizat ,n special de b!ncile comerciale) De subliniat ca modelele empirice dez oltate sunt ,n conformitate cu pre ederile Acordului de Capital Basel II) C"te a din rezultatele obinute ,n urma aplic!rii modelelor menionate anterior sunt= model B$$R este cel mai potri it model pentru pre izionarea cursului $HRLROD ,n noul conte(t macroeconomic rom"nesc' caracterizat de= liberalizarea complet! a contului de capital' olatilitate ridicat! a piaei alutare' necesitatea ,ndeplinirii criteriilor de la Maastric+t i aderarea la $RM II ,n ederea preg!tirii pentru adoptarea $uro ,n 45-KC metodele bazate pe analiza gap-ului sunt cele mai utilizate pentru m!surarea i managementul riscului de dob"nda > Reprising Model or 7unding &ap ModelC Modelul &ap-ului de MaturitateC Modelul &ap-ului de Durat!C dar i *imularea *tatic! i Dinamic!@C necesitatea re izuirii reglement!rilor naionale i internaionale referitoare la managementul riscului de pia!)

!l patrulea capitol Managementul riscului n contextul finan$&rii dez+olt&rii dura ile ) o nou& a ordare c&tre un managementul ancar dura il ,ncepe cu o prezentare a literaturii de specialitate ,n domeniul managementului bancar durabil > nu prea bogat! deoarece idea acestui tip de management este relati nou!K@ i apoi dez olt! c"te a subiecte neacoperite de literature rom"n! p"n! la momentul actual' precum= necesitatea implement!rii principiilor
"

Pentru prima dat! conceptual a fost introdus ,n literatura de c!tre Bouma, J., Jeucken, M. & Klinkers, L. n 2001. :n ceea ce pri ete literatura rom"n! singura lucrare care abordeaz! aceast subiect este articolul ; Acti itatea bancar! pentru o dez oltarea durabil!< S ancu, !. & Eremia, ". #200$%. Acesta a fost' de fapt' punctul de plecare al acestui capitol)

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

managementului bancar durabilC rolul b!ncilor ,n dez oltarea durabil! a societ!iiC politici de management al riscului social i de mediu' practici bancare ino ati e in domeniu i e enimente care au conturat rolul b!ncilor ,n dez oltarea durabil!C standarde internaionale pri ind managementul bancar durabil >*ustainable Ban2ing Management' *BM@ precum= Principiile $%uator pentru finanarea proiectelor de in estiii durabile sau principiile &RI de raportare durabil!C sisteme de e aluare a performanelor *BM precum sistemele de scoring Ban2Erac2 A ... sau *AM &roupC indici bursieri ai dez oltarii durabile= Do/ Oones *ustainabilit1 Inde( sau sau seria de indici 7E*K&ood) Mai mult ' am dez oltat un studiu de caz real pri ind implementarea *BM la 3*BC &roup' unul dintre cele mai mari grupuri de ser icii financiarbancare la ni el mondial' recunoscut i recompensat pentru eforturile sale pri ind implementarea *BM= 7inancial Eimes i-a acordat ,n 4559 premiul N*ustainable Ban2 of t+e Pear<) *tudiul de caz a demonstrat c!= *BM este un aspect principal al gu ernanei corporati e ,n cadrul grupului 3*BC i unul dintre obiecti ele strategice ale b!ncii) Mai mult' 3*BC a demonstrat lumii c! secretul dez olt!rii durabile globale const! ,n dez oltarea i susinerea reciproc! a celor JP= Planet' People A Profit) Ca o concluzie final! a cercet!rii ,n domeniul managementului riscului dorim s! subliniem si e(primam opinia noastra c!= dei riscurile sociale i de mediu nu au intrat ,n atenia Comitetului de la Basel p"n! acum' ,n urm!tori ani' un nou Acord Basel III a acoperi i aceste probleme legate de managementul bancar durabil' m!surarea riscurilor sociale de mediu' monitorizarea acestora i adec area capitalului) Criza financiar! global! a subliniat c"t de important este s! pri eti ,nainte la pro oc!rile iitorului i aceasta este una dintre ele) NC riza actual subliniaz c durabilitatea este nucleul construirii unei economii globale sntose! "n numr din ce n ce mai mare de institu ii financiare# o consider la baza piramidei privind sursele de oportunit i de afaceri in viitor >E+unell' G) 455B@) 7!c"nd acest lucru instituiile financiar-bancare ii pot atinge obiecti ul pri ind ma(imizarea alorii acionari i' de asemenea' asigur! ma(imizarea N alorii< pentru ,ntreaga economie' pentru mediu i pentru societate) #pinii personale ,i propuneri. Pornind de la rezultatele cercet!rii noastre' dar i de la literatura de specialitate in domeniu' in finalul lucrarii am e(primat i formulat cate a opinii personale i' respecti ' propuneri legate de reformarea sistemului financiar-bancar i re izuirea cadrului legislati Basel II cu scopul de a readuce ,ncrederea ,n integritatea' sigurana i stabilitatea sistemului financiar-bancar) :n acest conte(t' enumeram c"te a dintre recomandari' precum >argumentarea i modul de realizare sunt detaliate in lucrare@= re izuirea reglement!rilor

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

naionale i internaionale legate de managementul riscului de pia!C sc+imbarea reglement!rilor pri ind capitalul cu scopul de a reduce pro-ciclicitateaC ,nt!rirea cooper!rii internaionale pri ind supra eg+erea sistemului financiar globalC ,mbun!t!ind acordurile de sc+imb de informaii i implementarea principiilor Consiliului de *tabilitate 7inanciar! referitoare la managementul global al risculuiC consolidarea e(punerilor bilaniere i e(trabilaniereC modelele de masurare a riscului trebuie s! susin!' dar nu s! influeneze maFor luarea deciziilorC asigurarea faptului c! gu ernana instituiilor financiar-bancare reflect! importana risculuiC re izuirea principiilor politicilor de compensare) In continuare' e(prim!m c"te a dintre opiniile i recomand!rile noastre pri ind managementul riscului ,n conte(tul finan!rii dez oltarii durabile) :n opinia noastr!' managementul bancar durabil este una din pro oc!rile iitorulu' reglement!rile Acordului de Capitl de la Basel ar trebui s! ia ,n considerare anumite aspecte legate de manifestarea riscurile sociale i de mediu) Pornind de la rezultatele cercet!rii > in special' ale studiului de caz dez oltat la 3*BC &roup@ consider!m util! realizarea urmatorelor acti itati' in scopul dez olt!rii unui managementul bancar durabil >sustainable ban2ing management' *BM@= semnarea i implementarea principiilor *BM >precum Principiile $%uator@ ,n acti itatea financiar-bancar!C crearea unui departament ,n cadrul autorit!ilor naionale ,ns!rcinat cu elaborarea reglementarilor pri ind implementarea principiilor *BMC crearea unui department specializat ,n cadrului fiec!rei instituii financiare al c!rui principal obiecti s! fie implementarea acestor principiiC dez oltarea unor produse i programe pri ind finanarea dez olt!rii durabileC realizarea de in estiii pentru cercetare i ino are in acestbscop i al crearii unei piee ,n acest domeniuC stabilirea unor reguli de finanare a proiectelor de in estiii ,n concordan! cu standardele I7C i Principiile $%uator referitoare la riscurile sociale i de mediuC organizarea de conferine' forumuri bancare i sesiuni de lucru pe tema mangementului bancar durabil' cu participani din mediul financiar-bancar i academicC inc+eierea unor parteneriate cu uni ersit!ile i institutele de cercetare in scopul realizarii unor studii pri ind impactul riscurilor sociale i de mediu asupra acti it!ii financiarbancare)

D. CURRICULUM VITAE
-ate personale= $dresa stabil: %omiciliul flotant: *tr) Aleea Eeilor nr)-' Bl)$' *c)-' Ap)-' Ora #"nFu-Mare' Oudeul Me+edini' Cod) 44QK55 Q' C+) $douard Ea an' &enR e -459' *uisse

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

&elefon: 5?4J)J44)--Q L 54Q4)JQ5)9-J %ata i locul naterii: -Q)59)-B?B' #"nFu-Mare' Me+edini' Rom"nia '(mail = Oli iaSBaluT1a+oo)frC 7lorentina)BaluTunige)c+ .tudii/ 4556 - prezent= &'(T')"T, *pecializarea= Co "rol $e %e&"i' e U*!+E)S!T"TE" &!* ,E*E+" Coordonator Utiinific = -ro.. Uni/. &r. Bernar0 M')")& 455J - prezent= &'(T')"T, *pecializarea= Finan1e "("&EM!" &E STU&!! E('*'M!(E &!* BU(U)E2T! Coordonator Utiinific= -ro.. Uni/. &r. !on ST"*(U 4559 - 4556= M"STE) V Comunicare ,n limba englez! pentru predare si cercetare economic! Facul a ea 0e )ela1ii Economice !n erna1ionale ACAD$MIA D$ *EHDII $CODOMIC$ DID BHCHR$UEI 4554 - 455K= STU&!! "-)'FU*&"TE V BADCA*' *pecializarea= B!nci i asigur!ri Facul a ea 0e Finan1e, "si3ur4ri, B4nci 5i Burse 0e +alori ACAD$MIA D$ *EHDII $CODOMIC$ ' BHCHR$UEI -BB6 - 4554= STU&!! U*!+E)S!T")E, *pecializarea= B!nci i Burse de #alori Facul a ea 0e Finan1e, "si3ur4ri, B4nci 5i Burse 0e +alori ACAD$MIA D$ *EHDII $CODOMIC$ ' BHCHR$UEI

-BBK - -BB6 = (ole3iul *a1ional Economic 6T7E'&') ('STES(U8, Drobeta-Eurnu-*e erin *pecializarea= 7inane - Contabilitate -iplome0 Premii ,i -istinc$ii/ Aprilie 4559= 6&i9lom4 *icolae ,eor3escu : )oe3en8 pentru rezultate remarcabile ,n acti itatea de cercetare tiinific! ,n proiecte finanate de organisme naionale i internaionale Aprilie 455Q= 6&i9lom4 0e Lau048 pentru debut ,n acti itatea de cercetare tiinific! ,n proiecte finanate de organisme naionale i internaionale Aprilie 455K= Iulie 455J= -remiul ! : Sim9o;ionul !n erna1ional al Tinerilor (erce 4 ori, Academia de *tudii $conomice' Republica Moldo a &i9lom4 6M",*" (UM L"U&"E8, Concursul Daional= 6*EHD$DEHG ADHGHI ID $CODOMI$8, $diia 455J

-BB6= 2EF< &E -)'M'=!E, Colegiul Daional $conomic ;E+eodor Costescu< -BB6= " es a -ro.esional in S a is ic4 5i (on a>ili a e -BB?= -)EM!UL ! : 'lim9ia0a *a1ional4 0e Economie -BB?= -)EM!UL ! : 'lim9ia0a Ju0e1ean4 0e Economie

Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. Ion STANCU

Doctorand: Florentina - Olivia activitii financiar-bancare

A!U

Managementul riscului i impactul acestuia asupra

-BBQ= -)EM!UL al !!!?lea : 'lim9ia0a *a1ional4 0e Ma ema ic4 -BBK - -BB6= -)EM!!@ !, al !!?lea, al !!!?lea, Meniuni' obinute la Olimpiadele Oudeene i Concursuri de matematic!' fizic!' economie' contabilitate' stenografie 1xperien$& profesional& ,i stagii de preg&tire/ 455B Vprezent= Basel !! (om9liance -ro.esional "ssocia ions #B(-"% V membru 455B V prezent= "socia1ia El/e1ian4 0e 'r3ani;are 5i Mana3emen V membru 455B- prezent= "socia1ia 0oc oran;ilor 0in ,ene/a -membru 7e ) 4556 - prezent= "sis en Uni/ersi ar &oc oran0 : &e9ar amen ul 7E( 7acultatea de Utiine $conomice i *ociale U*!+E)S!T"TE" &!* ,E*E+", EL+E=!" Oct) 455K - prezent= "sis en Uni/ersi ar &oc oran0 : (a e0ra 0e Finan1e 7acultatea de 7inane' Asigur!ri' B!nci i Burse de #alori "("&EM!" &E STU&!! E('*'M!(E, BU(U)E2T! Oct) 4554- 455K= -re9ara or &oc oran0 ? (a e0ra 0e Finan1e 7acultatea de 7inane' Asigur!ri' B!nci i Burse de #alori "("&EM!" &E STU&!! E('*'M!(E, BU(U)E2T! 4554 - 455K= 455- - 4554= 455-= 4555= *tagiu bancar V Banca *a1ional4 a )omAniei, Bucure5 i *tagiu bancar V Banca )omAn4 0e EB9or ? !m9or , Bucure5 i *tagiu bancar V Banca *a1ional4 a )omAniei, Bucure5 i *tagiu bancar V Banca (omercial4 )omAn4, Bucure5 i

'urse de cercetare/ 455?= U*!+E)S!T"TE &E ,E*E+E, EL+ET!" Departamentul 3$C V Administrarea Afacerilor Coordonator Utiinific= Prof) Hni ) Dr) Bernard MORARD 4559= U*!+E)S!T"TE L!B)E &U B)UCELLES, BEL,!" Centrul de cercetare V DHGB$A' Departamentul= Modelare economic! Coordonator Utiinific= Prof) Hni ) Dr) Al1 BAPAR 455Q= U*!+E)S!T"TE" -")!S &"U-7!*, F)"*=" Departamentul de cercetari econometrice Coordonator Utiinific= Prof) Hni ) Dr) Regis BOHRBODAI* 2im i str&ine/ 3uno,tin$e P3/ 7rancez!' $nglez!' Rus!' Programe *oft/are= Microsoft Office' *P**' $- #ie/s' $as17it' Cr1stal Ball *isteme de Operare= .indo/s BQLB6LM$L4555LDELWPL#istaL?