Sunteți pe pagina 1din 8

STUDIU DE CAZ

Analiza riscului de neplat pentru


dou companii
CERIN:
S SE ANAIZEZE !INANCIAR CEE D"U C"#$ANII $ENTRU CARE AU
!"ST C"ECTATE IN!"R#AIIE E%ATE DE &IANU 'I C"NTU DE
$R"!IT 'I $IERDERE !""SIND %(IDU DE ANAIZ !INANCIAR
ANE)AT 'I #ET"D""%IA DE RATIN% INDICAT*
BILANTUL CELOR DOU COMPANII
DENUMIREA INDICATORULUI
Compania
A
Compania
B

A ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1 644 1269
II. IMOBILIZARI CORPORALE 2 334081 339987
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 3 173877 160868
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 l 3! 4 "08602 "02124
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. #TOC$RI " 17668 40"7
II. CREANTE 6 8"88"9 2079073
III. INVE#TITII FINANCIARE PE TERMEN #C$RT 7 0 0
IV. CA#A #I CONT$RI LA BANCI 8 1084979 487987
ACTIVE CIRC$LANTE - TOTAL (rd. " l 8! 9 1961"06 2"71117
C. CHELTUIELI IN AVANS 10 0 2978
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
DE PANA LA UN AN 11 1602761 1"64862
E. ACTIVE CIRC$LANTE NETE% RE#PENCTIV &ATORII
C$RENTE NETE (rd. 9'10-11-18! 12 3"874" 1009233
F. TOTAL ACTIVE MIN$# &ATORII C$RENTE (rd. 4'12-
17! 13 867347 1"113"7
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA
MAI MARE DE UN AN 14 144279 237693
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1" 17108" 260270
I. VENIT$RI IN AVAN# (rd. 17'18! 16 0 0
- ()*+,-.. /+,-r) .,*+(-.-.. 17 0 0
- *+,.-)r. .,r+0.(-r-+ ., *,( 18 0 0
J. CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL 19 2000 2000
- 1/.-l ()2(1r.( ,+*r(- 20 0 0
- 1/.-l ()2(1r.( *r(- 21 2000 2000
- /-r.34,.)l r+0.+. 22 0 0
II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE - sol C 24 0 0
- sol D 2" 0 0
IV. REZERVE 26 400 400
V. REZULTATUL REPORTAT - sol C 27 0 "49"82
- sol D 28 0 0
VI. REZULTATUL E!ERCITIULUI "INANCIAR - Sol C 29 "49983 461412
- Sol D 30 0 0
R+/r-.5r+ /r46.-)l). 31 400 0
CAPITAL$RI PROPRII - TOTAL (rd. 19'23'24'2"-26'27-
28'29-30-31! 32 ""1983 1013394
P-r.34,.)l /)2l.1 33 0 0
CAPITAL$RI - TOTAL (rd. 32'33! 34 ""1983 1013394
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE AL CELOR DOU COMPANII
D#n$mi%#a ini&a'o%$l$i
C43/,.
A
C43/,.
B
(. Ci)%a # a)a&#%i n#'* +,-.,/( 0/(/1++
Pr4d)17.+ *8,d)-9 "230241 64147""
V+,.-)r. d., *8,5r+ 39r6)r. 0 0
V+,.-)r. d., ()2*+,7.. d+ +:/l4-r+ 6+r+,-+ CA ,+- 0 0
,. Va%ia2i# # s'o& . .
#4ld C 0 0
#4ld & 0 0
-. P%o$&2ia imo3ili4a'* . .
/. Al'# 5#ni'$%i in #6ploa'a%# /... (,/-7
VENITURI DIN E!PLOATARE +,-/,/( 0/,1(7/
+.a. C8#l'$i#lil# &$ ma'#%il# p%im# 9i ma'#%ial# &ons$ma3il# -7.++./ /+71.0+
+.3. Al'# &8#l'$i#li ma'#%ial# +7--7 (1.0:1
+.&. Al'# &8#l'$i#li in a)a%* &$ #n#%;ia 9i apa ,7,7 (,(1:
+.. C8#l'$i#li p%i5in m*%)$%il# . .
0. C8#l'$i#lil# &$ p#%sonal$l (+.(7, ++::+/
! #lr.. 1140"3 392684
2! C;+l-).+l.l+ 1) (.0)r9r.l+ <. /r4-+17. (41.l9 36139 166170
1.a. Amo%'i4*%i 9i p%o5i4ioan# p#n'%$ #p%#&i#%#a imo3ili4*%ilo%
&o%po%al# 9i n#&o%po%al# -//, 0+01.
.1. C;+l-).+l. 3442 6"670
.2. V+,.-)r. 0 0
1.3. A<$s'a%#a 5alo%ii a&'i5#lo% &i%&$lan'# . .
2.1. C;+l-).+l. 0 0
2.2. V+,.-)r. 0 0
:. Al'# &8#l'$i#li # #6ploa'a%# ,,.+(. /+10:7
8.1. C;+l-).+l. /r.*.,d /r+(-7..l+ +:-+r,+ 2188"2 429944
8.2. C;+l-).+l. 1) l-+ .3/45.-+% -:+ <. *9r(93.,-+ (.3.lr+ 1"76 17116
8.3. C;+l-).+l. 1) d+(/90)2.r.% d4,7.. <. 1-.*+l+ 1+d-+ 82 10629
8.4. C;+l-).+l. /r.*.,d d428,5.l+ d+ r+6.,,7r+ =,r+0.(-r-+ d+ +,-.-97.l+ d+
l+(.,0 0 0
7. A<$s'*%i p%i5in p%o5i4ioan#l# p#n'%$ %is&$%i 9i &8#l'$i#li (1(.:+ :7(:+
C;+l-).+l. 17108" 8918"
V+,.-)r. 0 0
CHELTUIELI DE E!PLOATARE /+(-..( +7+(-,:
REZULTATUL DIN E!PLOATARE
PRO"IT 1,(,/. /1+:00
PIERDERE . .
(.. V#ni'$%i in in'#%#s# # pa%'i&ipa%# . .
- d., 1r+ =, 1dr)l 0r)/)l). 0 0
((. V#ni'$%i in al'# in5#s'i2ii )inan&ia%# 9i &%#an2# &a%# )a& pa%'# in
a&'i5#l# imo3ili4a'# . .
- d., 1r+ =, 1dr)l 0r)/)l). 0 0
(,. V#ni'$%i in o3=n4i :+7, (:7:(
- d., 1r+ =, 1dr)l 0r)/)l). 0 18981
(-. Al'# 5#ni'$%i )inan&ia%# . .
VENITURI "INANCIARE :+7, (:7:(
(/. A<$s'a%#a 5alo%ii imo3ili4*%ilo% )inan&ia%# 9i a in5#s'i2iilo%
)inan&ia%# #2in$'# &a a&'i5# &i%&$lan'# . .
C;+l-).+l. 0 0
V+,.-)r. 0 0
(+. C8#l'$i#li p%i5in o3=n4il# . 1,(
- d., 1r+ =, 1dr)l 0r)/)l). 0 0
(0. Al'# &8#l'$i#li )inan&ia%# ,: -/+71+
CHELTUIELI "INANCIARE ,: -/+,+/
REZULTATUL "INANCIAR
PRO"IT :+0/ 0/,-+
PIERDERE
REZULTATUL CURENT
PRO"IT 1,7:./ +/.(.(
PIERDERE
VENITURI E!TRAORDINARE . .
CHELTUIELI E!TRAORDINARE . .
REZULTATUL E!TRAORDINAR
PRO"IT . .
PIERDERE
VENITURI TOTALE +,/,:-- 0//0(1+
CHELTUIELI TOTALE /+(-.,7 +7.0.1/
REZULTATUL BRUT
PRO"IT 1,7:./ +/.(.(
PIERDERE
IMPOZITUL PE PRO"IT (17:,( 1:0:7
Al'# &8#l'$i#li &$ impo4i'# &a%# n$ apa% >n #l#m#n'#l# # mai s$s . .
REZULTATUL NET al #6#%&i2i$l$i )inan&ia%
PRO"IT +/77:- /0(/(,
PIERDERE
C43/,.
A
C43/,.
B
EBIT (A! 729804 "40822
EBIT (B! V+r.6.1r+ 729804 "40822
%(ID DE ANAIZ !INANCIAR A D"U C"#$ANII
Denumire indicator Formula Interpretare
Situatia neta Situatia neta = Active totale Este egal cu averea actionarilor
Datorii totale Crestere arata ca activele au avut o dinamica mai
mare decat datoriile totale.
Fondul de rulment FR = Capital propriu + DTL
Active fie
!n managementul modern se tinde spre un FR cat
mai aprope de "
#ariatia tre$uie redusa.
%egativ ar putea reflecta pro$leme in functie
modul de finantare al acestui deficit &e' finantare
stocuri prin credite $ancare(
FR)"
Nevoia de fond de rulment
net
%FR = Creante + Stocuri + C*elt.
in avans DTS #enituri in
avans
!n managementul modern se tinde spre %FR cat
mai aproape de "
+entru %FR mai mare ca " inseamna ca stocurile
si creantele s,au finantat prin capitalul propriu sau
datorii pe termen lung
%FR)"
%FR-FR
Trezoreria neta T% = Conturi la $anca + !nvestitii
pe TS
Cresterea tre.oreriei prea mult fara motiv nu e o/
Cifra de afaceri Cresterea e o/
0rmea.a o anali.a pe structura
Valoarea adaugata (toate) 1 crestere e o/
Producia exercitiului 1 crestere e o/
xcedentul !rut din
exploatare
E2E = #aloarea adaugata + Alte
venituri din eploatare , C*elt.
+ers Alte c*elt de eploatare
1 crestere e o/
Profitul din exploatare +Eploatare = E2E Amorti.ari
si provi.ioane pentru deprecierea
imo$il A3ustari privind
provi.ioanele pentru riscuri si
c*eltuieli
1 crestere e o/
Profitul curent +Curent = #enituri din eploatare
C*eltuieli din eploatare +
#enituri financiare C*eltuieli
financiare
1 crestere e o/
Profitul net +%et = #enituri totale C*eltuieli
totale !mpo.it pe profit Alte
c*eltuieli cu impo.itele
1 crestere e o/
"IT Re.ultatul net + C*eltuieli cu
do$an.ile + !mpo.itul pe profit
E $ine cat mai mare.
Evolutia E2!T tre$uie comentata si prin prisma
evolutiei amorti.arii
Daca E2!T a sca.ut mult nu e rau daca e sca.uta
din cau.a amorti.arii
"ITD# E2!T + Amorti.ari si provi.ioane
pentru deprecierea activelor fie
E $ine cat mai mare
Eprima potentialul afacerii
$% &ate de lic'iditate
&ata curenta RC = &A circulante + C*. !n
avans( 4 &DTS + #enituri in
avans(
!nterpretarea se face in functie de dinamica
componentelor activelor circulante
Daca lic*iditatea curenta e mare din cau.a
stocurilor e nasol
&ata rapida RR = &Active circulante + C*. !n
avans Stocuri(4&DTS + #enituri
in avans(
Crestere e o/ insa atentie la cas* din $anca
F&N raportat la C# De recomandat o scadere5 catre " e ideal
(% &ate de profita!ilitate
)ar*a !ruta de profit #aloarea adaugata totala 4 Cifra
de afaceri neta
E $ine sa creasc6
)ar*a !ruta de profit +
Productia vanduta
#aloare adaugata productie 4
+roductie vanduta
E $ine sa creasca
)ar*a !ruta de profit + #aloarea adaugata productie 4 E $ine sa creasca.
)arfuri vandute 7arfa vanduta 1 valoare prea mare poate sa in*i$e productia
)ar*a de profit operational E2!T 4 Cifra de afaceri neta E $ine sa creasca
)ar*a de profit net +rofit net 4 Cifra de afaceri neta E $ine sa creasca
,% &ate privind eficienta
&otatia -tocurilor Costuri $unuri vandute 4 Stocuri Cat mai mare
&otatia activelor totale Cifra de afaceri neta 4 Active
totale
Cat mai mare
&otatia activelor fixe Cifra de afaceri neta 4 Active
imo$ili.ate
Tendinta po.itiva
De comparat cu concurenta
.% &ate privind indatorarea
Indatorare totala &DTS + DTL(4Capitaluri proprii Efectul de levier tre$uie sta$ilit de actionari.
Raportat la sector
Indatorare la termen DTL 4 Capital propriu 7ai mare decat indatorarea totala ca dinamica
Reflecta ec*ili$ru pe termen lung al firmei
&ata de indatorare &DTS + DTL( 4 Active totale Efect de levier la total pasive si tre$uie sta$ilit de
actionari
Raportat la sector
&ata de indatorare pe
termen lung
DTL 4 Active totale !n functie de sector
Solva!ilitatea Active totale 4 &DTS + DTL( este
inversul ratei de indatorare
Efect de levier interpreta$il5 de comparat cu
sectorul
&ata de acoperire a
do!anzilor
E2!T 4 C*eltuieli privind
do$an.ile
E $ine sa fie cat mai mare &atentie insa la
interpretare(
&ata de acoperire a
c'eltuielilor financiare fixe
&E2!T + Leasing (4 &Do$an.i +
Leasing(
E $ine sa fie cat mai mare
/% &enta!ilitate
&enta!ilitatea economica E2!T 4 &Active imo$ili.ate +
Active circulante + C*eltuieli in
avans( = E2!T 4 Active totale
E $ine sa fie cat mai mare
&0# +rofit net 4 Total active Cat mai mare
&0 +rofit net 4 Capitaluri proprii Cat mai mare
&enta!ilitatea C# +rofit net 4 CA Cat mai mare
&enta!ilitatea generala +rofit net 4 C*eltuieli totale Cat mai mare
Se cere:
+* S calcula,i -i s comenta,i indicatorii .nanciari din
ta/elul de mai 0os1
2* Aplica,i sistemul de ratin3 prezentat mai 0os 4n
ta/elul a5erent*

Compania
A
Compania
B
R- 1)r+,-9
R- r/.d9
F4,d)l d+ r)l3+,- ,+- > C.6r d+ 61+r.
Mr? 2r)- d+ /r46.- /+ -4-l
Mr? 2r)- d+ /r46.- /+ /r4d)1-. *,d)-
Mr? 2r)- d+ /r46.- /+ 3r6)r.l+ *,d)-+
Mr? d+ /r46.- 4/+r-.4,l
Mr? d+ /r46.- ,+-
R4--. (-41)r.l4r
R4--. 1-.*+l4r -4-l+
R4--. 1-.*+l4r 6.:+
Indatorare totala
Indatorare la termen
Rata de indatorare
Rata de indatorare pe termen lung
Solvabilitatea
R- d+ 14/+r.r+ d42,5.l4r
R- d+ 14/+r.r+ 1;+l-).+l.l4r 6.,,1.r+ 6.:+
R+,-2.l.--+ +14,43.19
ROA
ROE
R+,-2.l.--+ CA
R+,-2.l.--+ 0+,+rl9
METODOLOGIA DE CALCUL A RATINGULUI UNEI COMPANII
Ratin3 E 6$oor7: pentru puncta0 8 +2 p*
Ratin3 D 6Accepta/le7: pentru puncta0 4ntre +2 -i 9: p*
Ratin3 C 6Intermediate7: pentru puncta0 4ntre 9: p -i ;9 p*
Ratin3 & 6%ood7: pentru puncta0 4ntre ;9 -i +<< p*
Ratin3 A 6=er> 3ood7 pentru puncta0 peste +<<p
INDICAT"R !"R#UA $""R ACCE$TA&E INTER#EDIATE %""D =ER? %""D
Current liquidity
Current assets
Cl !"# $% !"#&Cl$ '% $&Cl$"( #% $"(&Cl$") *% $")Cl $!%
Current lia+ilities
De+ts ser,i-e rati.
Gr.ss %r./t 0
de%re-iati.n
!"!! 1 !"'* $% !"2! 1 !"** '% $"!! 1 $"'* #% $"2! 1 $"** *% 3"!! 1 4 $!%
Instal5ent 0 due
interest
6.l,en-y
O7n -a%ital8$!!
6* $% *&6$' '% $'&63! #% 3!&63) *% 3)6 $!%
T.tal lia+ilities
Pr./ta+ility
Net %r./t8$!!
Ne9ati,e
,alue
!% U% t. 2: 2% O,er 2: $!%
Turn.,er
6%eed .; turn.,er
6t.-<s8n
DI6TRIBUTION COMMERCE AND 6ER=ICE6
O,er $>$
days
3%
$2$ 1 $>!
days
)%
$3$ 1 $2!
days
$!%
*$ 1 $3!
days
$(%
U% t. *!
days
$2%
Turn.,er
INDU6TR? AND AGRICULTURE
O,er 3>$
days
3%
3'$ 1 3>!
days
)%
$>$ 1 3'!
days
$!%
$3$ 1 $>!
days
$(%
U% t. $3!
days
$2%
Clients %eri.d
-.lle-ti.n
Re-ei,a+les8n
DI6TRIBUTION COMMERCE AND 6ER=ICE6
O,er $>$
days
$%
$2$ 1 $>!
days
'%
$3$ 1 $2!
days
#%
*$ 1 $3!
days
*%
U% t. *!
days
$!%
Turn.,er
INDU6TR? AND AGRICULTURE
O,er 3>$
days
$%
3'$ 1 3>!
days
'%
$>$ 1 3'!
days
#%
$3$ 1 $>!
days
*%
U% t. $3!
days
$!%
Pr./ta+ility rati.
O%eratin9 %r./t8$!!
$ 1 '"*: (% Bet7een 2 1 *"*: #% M.re .r equal 7it@ $!: $!%
Turn.,er
Trend .; turn.,er
Turn.,er $ATurn.,er !
De-reasin9 !
De-reasin9 in
-.5%aris.n
7it@ last )
5.nt@s
( C.nstant # In-reasin9 $!
T)r,4*+r 0