Sunteți pe pagina 1din 3

Cum a subminat Nicolae Ceauescu economia Naional

Foto: TheYoungDylanWaitsInTheCave / flickr.com De Valentin Vasilescu

La ordinul CFSN, Tribunalului Militar excepional, special constituit pe 25 decembrie 1 ! la T"r#o$ite, a decis condamnarea la moarte a preedintelui Nicolae Ceauescu pentru in%raciunea de subminare a economiei naionale& ' supunem ateniei un comentariu de 'alentin 'asilescu, pilot de a$iaie, %ost comandant ad(unct al )eroportului Militar *topeni&
http://romanian.ruvr.ru/ !"#$""$ %/Cum&a&su'minat&(icolae&Ceau)escu&economia&nationala&##*+/ ,nfr-ngerile suferite .e armata american/ 0n r/1'oiul .in Vietnam au 2ifonat puternic prestigiul .e mare putere a )34 2i a .eschis calea 35)) spre noi pie6e .in 6/ri ale lumii a treia. 7otiv pentru care )34 au lansat o nou/ strategie .e politic/ e8tern/ 0n privin6a 6/rilor .in 9uropa .e 9st: .iferit/ .e cea aplicat/ fa6/ .e 35)). ;ferirea .e avanta<e economice unui stat .in aceast/ 1on/ s&a reali1at 0n func6ie .e atitu.inea acestuia fa6/ .e 7oscova 2i .e a.optarea unor reforme interne politice 2i economice. =lec-n. .e la aceast/ nou/ orientare: (icolae Ceau2escu: cel care 0n august ">?+ a fost singurul 2ef .e stat .in 9uropa .e est care s&a opus 0n/'u2irii @prim/verii .e la =ragaA .e c/tre trupele Tratatului .e la Var2ovia: a conceput o nou/ cale .e ac6iune: menit/ s/ asigure 5om-niei finan6area 2i tehnologia necesar/ .e1volt/rii in.ustriale pe principii mo.erne. http://BBB.youtu'e.com/BatchC vDi(fuyT==g99EfeatureDshareElistD=Fr);h%vu5G*+H!CW=mrHB$y$<p4=GFYf1 Ceau2escu a aflat c/ am'asa.orul sovietic .in )34: 4natoli Do'r-nin ar fi spus 0ntr&un cerc restr0ns: c/ cel mai 'ine plasat la pre1i.en6ialele .in I noiem'rie ">?+ era vice&pree.intele .emocrat 0n e8erciiu Ju'ert Jumphrey: 0n conte8tul 0n care can.i.a6ii =arti.ului Democrat nu mai pier.user/

alegerile .in "># . ,n ciu.a tuturor: Ceau2escu a .ecis s/ se implice cu toate resursele .e care .ispunea: 0n ve.erea c-2tig/rii fotoliului .e la Casa 4l'/: .e c/tre can.i.atul repu'lican 5ichar. (i8on. Ceu2escu a timis o echip/ .e e8per6i 0n politic/ e8tern/: 0n frunte cu Corneliu 7/nescu: cel mai capa'il .iplomat rom-n al tuturor timpurilor: s/ spri<ine staff&ul .e campanie a lui (i8on. 7/nescu a me.iat pe l-ng/ li.erul chine1 7ao He.ong o .iscu6ie telefonic/ cu (i8on: o'6in-n. anticipat prima invita6ie a unui pre2e.inte american .e a vi1ita China comunist/ 2i promisiunea 0nc/l1irii rela6iilor .intre cele .ou/ state. Tot 7/nescu: care lucrase la ;(3: 0n comitetul celor "+ naiuni 0ns/rcinat cu .e1armarea: l&a convins pe (i8on s/ inclu./ pe lista priorit/6ilor ini6ierea .iscu6iilor pentru un Tratat .e .e1armare nuclear/ cu 35)). =rin urmare: ini6iativele lui Ceau2escu au avut impact: alegerile pre1i.en6iale fiin. c02tigate .e (i8on cu *#.* K: la * .% K 2i pe ! ianuarie ">?>: el a .evenit al #%& lea pre2e.inte al )34. Dar 2i singurul prieten american al 5om-niei. Vi1ita lui 5ichar. (i8on 0n 5om-nia: .in august ">?> a fost prima vi1it/ a unui pre2e.inte american 0ntr&o 6ar/ comunist/. http://youtu.'e/1yLLJ)&#IMI 4 urmat 0n ">%" primirea 5om-niei 0n N4TT O4cor.ul Neneral pentru Tarife i ComerP 2i un an mai t-r1iu 0n Fon.ul 7onetar Internaional. ,n anul ">%# Ceau2escu a mi1at totul pe rela6ia 'ilateral/ rom-no&american/: f/c-n. presiuni puternice pentru a o'6ine Clau1a (a6iunii celei mai Favori1ate Ocare presupunea facilit/6i vamale pentru pro.usele rom-ne2ti importate .e )34P. 4cor.area ei .epin.ea .e raporturile .intre ma<oritatea .emocrat/ 2i repu'licanii .in Congresul )34: precum 2i .e rela6iile .intre Congres 2i pre2e.in6ie. 3n alt o'iectiv urm/rit .e Ceau2escu a fost o'6inerea unui cre.it .e I!!&?!! milioane .e .olari )34: pe termen lung: cu o .o'-n./ mic/ .e K. Cre.itul urma s/ fie folosit .e 5om-nia pentru achi1i6ionarea unor tehnologii americane necesare in.ustriei rom-ne2ti. Din .ocumente americane .e la Departamentul .e )tat .eclasificate 0n ultimii ani reiese c/ Jenry Qissinger: consilier al pre2e.intelui 5ichar. (i8on pe pro'leme .e securitate na6ional/: numit ulterior ministru .e 98terne al )34: a scris .e m-n/ pe o a.res/ 0n care se propunea invitarea la Washington a lui Nierek: li.erul comunist polone1: @)/ spunem nu =oloniei. Ceau2escu tre'uie s/ vin/ primulR. Ceau2escu a a<uns 0n )34 pe # .ecem'rie ">%# la 'a1a militar/ 4n.reBs: fiin. transportat cu elicopterul pre1i.en6ial: .irect pe pelu1a .in fa6a Casei 4l'e: un.e au avut loc ceremoniile .e primire. =e timpul 2e.erii la Washingon: .elega6iei con.use .e Ceau2escu i s&a pus la .ispo1i6ie re2e.in6a Glair Jouse: un.e a fost primit ime.iat .e Jen.rich Lohannes Witteveen: pre2e.intele Fon.ului 7onetar Interna6ional 2i 5o'ert 7c(amara: pre2e.intele G/ncii Interna6ionale pentru 5econstruc6ie 2i De1voltare: pe care Ceau2escu i&a presat cu clau1a na6iunii celei mai favori1ate. )eparat .e ace2tia: Ceau2escu a fost vi1itat .e trei influen6i senatori americani: Jenry Lackson: 4'raham 5i'icoff 2i 9.uar. Qenne.y. 4poi a mers el 0nsu2i la Congresul )34. Dup/ vi1ita la Congres: un.e a 2i conferen6iat: s&a semnat o .eclara6ia comun/. 3rm/toarea 1i: Ceau2escu a .e.icat&o unei noi run.e .e .iscu6ii cu pre2e.intele (i8on 2i unei 0nt-lniri cu <urnali2ti americani. Dup/&amia1/: tot la re2e.in6a Glair Jouse s&a 0nt-lnit cu ministrul finan6elor: Neorge )chult1 2i cu ministrul comer6ului: Fre.erick Dent. Ceau2escu a p/r/sit capitala american/ 0n .iminea6a celei .e&a .oua 1i: f/c-n. un a.ev/rat tur .e for6/ prin patru state americane .in nor.&estul )34. =rima oprire a f/cut&o la se.iul Neneral 9lectric .in Wilmingron: statul Carolina .e (or.: un.e a 2i semnat un contract pentru 9lectroputere Craiova. De acolo a a<uns la Clevelan.&;hio: la o firm/ pro.uc/toare .e auto'asculante 2i ma2ini agricole .e mare tona<: apar6in-n. concernului White 7otors Corporation: o'6in0n. transfer tehnologic pentru 4utocamioane Gra2ov. )eara: Ceau2escu a poposit la Jartfor.: statul Connecticut la renumitul centru .e cercet/ri me.icale 0n .omeniul spitalicesc: un.e a fost configurat/ arhitectura viitoarei re6ele .e spitale <u.e6ene .in 5om-nia. 4 .oua 1i: .iminea6a: a vi1itat o fa'ric/ .e ma2ini unelte pentru o6el ino8i.a'il 2i 0nalt aliat: .e un.e Ceau2escu a preluat re6eta 2i a construit Com'inatul .e ;6eluri )peciale .e la T-rgovi2te: apoi a 1'urat spre (eB York 2i s&a 0nt-lnit cu oameni .e afaceri americani: la se.iul firmei 7anufacturer Janover

Trust. Dup/&amia1/: Ceau2escu l&a primit pe Qurt Wal.heim: secretarul general al ;(3: pe Davi. 5ockefeller: pre2e.intele '/ncii Chase 7anhattan: precum 2i pe repre1entan6i ai cercurilor evreie2ti .in 4merica. (icolae Ceauescu i&a scurtat vi1ita 0n )34 atunci c0n. 2i&a .at seama c/ nu mai putea o'6ine nimic pentru 5om-nia. =ute6i compara 2i singuri eficien6a aceastei vi1ite: av-n. ca reper pe cea recent 0ncheiat/ .e premierul Victor =onta pe continentul american sau pe cea a pre2e.intelui Traian Gasescu la Washinton: .in martie !!I. http://gov.ro/ro/stiri/premierul&victor&ponta&a&efectuat&o&vi1ita&oficiala&in&sua http://BBB.presi.ency.ro/C$5IDDf.etEi.D"##" Ceau2escu a continuat s/ promove1e cu perseveren6/ interesul na6ional 2i 0n ">%I 5om-nia a primit clau1a na6iunii celei mai favori1ate: iar un an mai t-r1iu i s&a oferit 2i regimul generali1at .e preferin6e vamale Ovala'il 0n 9uropa .e est numai 0n ca1ul 5om-nieiP. Din acel moment: 5om-nia a avut posi'ilitatea .e a accesa cre.ite nelimitate cu .o'-n./ preferen6ial/ .e K. (u pentru 'or.uri sau terenuri .e fot'al 0n pant/: ci pentru construirea .e mari o'iective in.ustriale: a.uc/toare .e profit 2i .e locuri .e munc/. ,ncet: .ar sigur: comer6ul )34 cu 5om-nia a a<uns 0n ">%+ la peste un miliar. 3)D: spre .eose'ire .e cel al )34 cu 35)) care era .e .oar #!! .e milioane 3)D. =entru compara6ie: 0n !" volumul schim'urilor comerciale ale 5om-niei cu partenerul strategic american a fost .e :# miliar.e 3)D. ,n timp ce e8porturile americane 0n 5usia .in acela2i an au fost .e "!:? miliar.e 3)D iar importurile americane .in 5usia: .e #! .e miliar.e 3)D. http://BBB.youtu'e.com/BatchCvDiTg7>$kvkFB Not: Toate informaiile prezentate n articol aparin autorului. Postul de radio Vocea Rusiei nu rspunde pentru ele. Valentin Vasilescu 7ai mult: http://romanian.ruvr.ru/ !"#$""$ %/Cum&a&su'minat&(icolae&Ceau)escu&economia& nationala&##*+/