Sunteți pe pagina 1din 8

FI TEHNIC DE SECURITATE Cloroform

1. Identificarea substanei/amestecului 1.1 Element de identificare a produsului Numele produsului Numr de nregistrare REACH Cloroform pentru cromatografia de gaze Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE) Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior.

1.2 Utilizri relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizri contraindicate Utilizri identificate 2. Identificarea pericolelor 2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) Cancerogenitatea, Categoria 2, H351 Toxicitate acut, Categoria 4, Oral(), H302 Iritarea pielii, Categoria 2, H315 Toxicitate asupra unui organ int specific - expunere repetat, Categoria 2, H373 Clasificare (67/548/CEE 1999/45/CE) Xn; R22 - 48/20/22 Xi; R38 Carc.Cat.3;R40 sau Reactiv pentru analiz

2.2 Elemente pentru etichet Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare Atenie Fraze de pericol H351 Susceptibil de a provoca cancer. H302 Nociv n caz de nghiire. H373 Poate provoca leziuni ale organelor n caz de expunere prelungit sau repetat. H315 Provoac iritarea pielii.

Fraze de precauie P302 + P352 N CAZ DE CONTACT CU PIELEA: splai cu mult ap i spun. P314 Consultai medicul, dac nu v simii bine. Utilizare limitat numai pentru instalaii industrial.
Marcare redus (125 ml) Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare Atenie Fraze de pericol H351 Susceptibil de a provoca cancer. Utilizare limitat numai pentru instalaii industrial.

Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE) Simbol(uri) Xn Nociv Fraza(e) 22-38-40-48/20/22 indicnd R (risc) Nociv n caz de nghiire. Iritant pentru piele. Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente. Nociv: pericol de efecte grave asupra sntii la expunere prelungit prin inhalare i prin nghiire. Purtai echipament de protecie i mnui corespunztoare.

Fraz(e) S

36/37

3. Compoziie/informaii privind componenii Formula Nr. CAS Nr. Index Nr.CE Masa molecular CHCl 67-66-3 602-006-00-4 200-663-8 119,38 g/mol CHCl (Hill)

4. Msuri de prim ajutor 4.1 Descrierea msurilor de prim ajutor Dup inhalare: aer curat. n cazul opririi respiraiei: se aplic respiraie gur la- gur sau ventilarea mecanic, iar dac este necesar masca cu oxigen! Chemai imediat medicul. Dup contactul cu pielea: splai cu mult ap. ndeprtai mbrcmintea contaminat. Dup contactul cu ochii: cltii cu mult ap. Chemai imediat

oftalmologul. Dac este ingerat Mare grij Pericol prin aspirare Se va ine tractul respirator curat. Se va chema de urgen medicul. Dup aceea administrai: crbune activat (20 - 40 g n suspensie 10 %). In caz de vomitare spontan: Pericol de aspiraie. Posibil blocaj respirator. Chemai medicul. 4.2 Cele mai importante simptome i efecte, att acute, ct i ntrziate Tuse, Insuficien respiratorie, stop respirator, Ameeli, narcoz, agitaie, spasme, ameeal (mbtare), Ameeal, Vrsturi, Tulburri de stomac/intestine, tulburri cardiovasculare, Dureri de cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonat ) Efect de uscare puternic ce conduce la o piele aspr i crpat. 4.3 Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare Laxativ: Sulfat de sodiu (1 lingur/1/4 l ap ).

5. Msuri de combatere a incendiilor 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor Mijloace de stingere corespunztoare Se vor folosi metode de stingere adecvate condiiilor locale i mediului nconjurtor. Mijloace de stingere necorespunztoare Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti. 5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz Neinflamabil. Cldura ambiental poate genera vapori periculoi. n caz de incendiu se poate degaja: Acid clorhidric gazos, Fosgen 5.3 Recomandri destinate pompierilor echipamentelor speciale de protecie pentru pompieri Nu staionai n zona periculoas fr aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu pielea, pstrai o distan de siguran i purtai mbrcminte de protecie adecvat. Informaii suplimentare Se vor suprima gazele/vaporii/ceaa folosind un jet de ap. Se va avea grij ca apa folosit la stingerea incendiilor s nu contamineze apa de suprafa sau pnza de ap freatic.

6. Msuri de luat n caz de dispersie accidental 6.1 Precauii personale, echipament de protecie i proceduri de urgen Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspir vaporii, aerosolii. A se evita contactul cu substana. Se va asigura ventilaie adecvat. Evacuati zona periculoasa, respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist. Sfaturi pentru personalul care intervine n situaii de urgen: Echipament de

protectie, vezi sectiunea 8.


6.2 Precauii pentru mediul nconjurtor A nu se arunca la canalizare.

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curenie Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate. Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5) Strngei cu un material absorbant de lichide (e.g. Chemozorb ). Trimitei pentru evacuare. Curai zona afectat. Nu inhalai vaporii. 6.4 Trimiteri ctre alte seciuni Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13.

7. Manipularea i depozitarea 7.1 Precauii pentru manipularea n condiii de securitate Lucrai cu glug. Nu inhalai substana. A se evita producerea de vapori/aerosoli. 7.2 Condiii de depozitare n condiii de securitate, inclusiv eventuale incompatibiliti Protejat de lumin. nchis ermetic. A se depozita ntre +15 C i +25 C. 7.3 Utilizare final specific (utilizri finale specifice) Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice.

8. Controale ale expunerii/protecia personal 8.1 Parametri de control Componente avnd limit de expunere profesional Componente Baz Valoare Praguri limit Valoare limit de expunere ce nu trebuie depit n timpul oricrei perioade de lucru, Observaii Cloroform (67-66-3)
ECTLV Absorbie cutanat: Medie temporal. 2 ppm 10 mg/m 2 ppm 10 mg/m Poate fi absorbit prin piele. Poate fi absorbit prin piele.

RO OEL

Medie temporal.

Absorbie cutanat:

Etanol (64-17-5)
RO OEL Valorile limit admisibile 5.000 ppm pentru expunere pe 9.500 mg/m termen scurt: Medie temporal. 1.000 ppm 1.900 mg/m

Proceduri de monitorizare recomandate

Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca trebuie sa fie conforme cu cerintele normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9 8.2 Controale ale expunerii Msuri de ordin tehnic Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii echipamentelor de protectie personala. Vezi sectiunea 7.1. Msuri de protecie individuale mbrcmintea de protecie trebuie selectat specific locului de munc, n funcie de concentraia i cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistena, la chimicale, a mbrcminii de protecie trebuie s fie stabilit cu furnizorul. Msuri de igien Schimbai imediat mbrcmintea contaminat. Aplicai o crem ecran de protecie a pielii. Splai minile i faa dup lucrul cu substana. Protecia ochilor / feei Ochelari de protecie Protecia minilor contact total: Materialul mnuii: Viton (R) Grosimea mnuilor: 0,70 mm Timpul de penetrare: > 480 min contact prin stropire: Materialul mnuii: cauciuc butil Grosimea mnuilor: 0,7 mm Timpul de penetrare: > 10 min Mnuile de protecie a fi utilizate trebuie s respecte specifica iile directiveiCE 89/686/EEC i a standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject (contact total), KCL 898 Butoject (contact prin stropire). Timpii pragului de rupere declarai mai sus au fost determinai de KCL prin teste delaborator conform EN374 pe probe cu tipul mnuilor recomandate. Aceast recomandare se aplic numai produselor declarate n foaia cu datele de sigurani furnizat de noi precum i scopului specificat de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte substane i n condiiile deviante de la cele declaraten EN374 v rugm contactai furnizorul CE-mnui aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de). Protecia respiraiei cerut cnd sunt generai vapori/aerosoli. Tipul filtrului recomandat: Filtru AX (EN 371) Antreprenorul trebuie s se asigure c ntreinerea, curarea i testarea de dispozitivelor de protecie respiratorie sunt efectuate n conformitate cu instruciunile productorului.

9. Proprietile fizice i chimice

Informaii privind proprietile chimice de baz Indicaii generale Aspect: Form: Culoare: Miros: Valoare pH:

fizice i

lichid incolor dulceag Nedefinit.

Schimbare de stare de agregare Punct de topire/Interval de topire: -63 C Punct de fierbere/Interval de fierbere: 61 C Punct de inflamabilitate: Pericol de explozie: Limite de inflamabilitate: inferioar: superioar: Presiune vaporic la 20 C: Densitate la 20 C: Solubil n / amestecabil cu: Apa la 20 C: Vscozitate: dinamic: cinematic: Nivelul solventului: Solvent organic: VOC (EC) Alte informaii neaplicabil Produsul nu este explozibil. Nedefinit. Nedefinit. 211 hPa 1,47 g/cm 8 g/l Nedefinit. Nedefinit. 0,0 % 0,00 % Nu exist alte informaii relevante.
3

10 Stabilitate i reactivitate 11 Stabilitate i reactivitate


10. Stabilitate i reactivitate 10.1 Reactivitate Nu sunt asteptate reactii periculoase la manipularea produsului in confo rmitate cu scopul de utilizare.
10.2 Stabilitate chimic sensibil la cldur Sensibilitate la lumin

Stabilizator Etanol 10.3 Posibilitatea de reacii periculoase Risc de explozie cu: sensibil la oc, aliaje metalice, magneziu, Aluminiu, Fier, Amoniac, Amine, oxizi de azot, baze, Oxigen, amide alcaline, compui organici nitro, Alcooli, hidroxizi alcalini, Metanol, Hidroxid de sodiu, alcalii tari, alcoolai, Fluor, compui peroxi, Metale alcalino -

pmntoase, Metale alcaline

Reacii violente posibile cu: fosfine, bis(dimetilamino)dimetilstaniu, Metale, hidruri nemetalice 10.4 Condiii de evitat nclzire puternic. 10.5 Materiale incompatibile cauciuc, plastice variate 10.6 Produi de descompunere periculoi n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

11. Informaii toxicologice

Informaii privind efectele toxicologice Toxicitate acut: Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare: 67-66-3 trichloromethane Oral LD50 695 mg/kg (rat) Inhalativ LC50/4 h 47,4 mg/l (rat) Iritabilitate primar: Pe piele: Irit pielea i mucoasele. la ochi: Efect iritant Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante. Informaii cu privire la urmtoarele grupe de efecte posibile: Efecte CMR (efect cancerigen, mutagen i toxic pentru reproducere) Carc. 2

12. Informaii ecologice

Toxicitate Toxicitate acvatic: Efect nociv asupra organismelor acvatice. Persisten i degradabilitate Nu exist alte informaii relevante. Comportament n compartimentele ecologice: Potenial de bioacumulare Datorit coeficientului de distribuie n-octanol/ap, este de ateptat o acumulare la valoarea nominal n organisme. Mobilitate n sol Nu exist alte informaii relevante. Alte indicaii ecologice: Indicaii generale: Clasa de pericol pentru ape 3 (Clasif. conform listelor): foarte periculos A nu se infiltra n apele freatice, n reeaua de ap sau n canalizare, nici mcar n mici cantiti. Pericol pentru apele potabile chiar n cazul scurgerii unei mici cantiti de produs n subsol. Do not allow to enter waters, waste water, or soil. Rezultatele evalurii PBT i vPvB PBT: neaplicabil vPvB: neaplicabil Alte efecte adverse Nu exist alte informaii relevante.

13. Consideraii privind eliminarea Metode de tratare a deeurilor Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in conformitate cu alte reglementari nationale si locale. Pastrati chimicalele in recipientele originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu aceleasi prec autii ca si produsul. 14. Informaii referitoare la transport ADR/RID UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III IATA UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III IMDG UN 1888 CHLOROFORM, 6.1, III Ghid de Urgen (EmS) F-A S-A Reglementrile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementrile internaionale i n forma aplicabil n Germania. Posibilele abateri naionale n alte ri nu sunt luate n considerare.

15. Informaii de reglementare Evaluarea securitii chimice: Nu a fost efectuat o evaluare a securitii chimice.

Vidican Alin Mihai, Chiorean Andrei ERSM