Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE FINANE An universi !r "#$"% "#$& PROGRAMA ANALITIC.

Disciplina: ECONOMIA ASIGURRILOR 1' Constituir a! or"ani#ar a $i %unc&ionar a soci t'&ilor ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : societate de asigurare-reasigurare, capital, portofoliu de activitate, structura organizatoric, departamente de activitate, fluxuri informaionale. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' Bis ri(e!nu) G*') Asigurri i Reasigurri n Romnia, E+i ur! Universi !r,) Bu(ure- i) "##.) /!0' 123-141) 143-5#&' "' B60+!n) D' M') ontrolul n asigurri, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9N!/6(!) "##5) /!0' "&-1#' &' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' $$-31' 1' Ne0ru) T') Asigurri " #$id practic, E+i ur! C';' Be(<) C68e(7i! Oe(6n6:i(!) Bu(ure- i) "##.) /!0' $43-$42' -' M (iul %inanciar $i riscuril acti+it'&ii ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : riscul de su%scriere, riscul de credit, riscul reasigurrii, riscul operaional, riscul necorelrii activelor cu pasivele, profilul de risc al asigurtorului. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' C6ns !n ines(u) D') A0') &anagement financiar n asigurri, E+i ur! E(6n6:i(,) Bu(ure- i) /!0' "5-$#"' "' D6r=!:) M') 'ntroduction to Ris( &anagement and 'nsurance, "##3' &' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' $$#-$2&' 1' L!s er) D') S(*:i+ ) C*') 'nnovating to insure t$e uninsura%le, S@iss Re) Si0:! N6' 1%"##5) * /A%%@@@'s@issre'(6: .' Sol+a)ilitat a soci t'&ilor ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a*cu+int c, i : conceptul de solva%ilitate, mar*a de solva%ilitate comercial, mar*a de solva%ilitate statutar, modele de solva%ilitate, modelul coeficientului fix, modelul R+ , a%ordarea %azat pe scenarii, a%ordarea pro%a%ilistic, standarde de solva%ilitate. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' CEA) ,olvenc- '', Pu>8i(! i6ns) * /A%%@@@'(e!'!ssur'6r0 "' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' 35-$$1' &' C6ns !n ines(u) D') A0') &anagement financiar n asigurri, E+i ur! E(6n6:i(,) Bu(ure- i) /!0' $&3-$2#'

1' Be88er) P*') ,olvenc- '' and 'ncentives for ,-stemic Ris( !xposures, T*e Genev! P!/ers 6n Ris< !n+ Insur!n(e) v68' 51) "#$$' 5' Ne0ru) T') Asigurri " #$id practic, E+i ur! C';' Be(<) C68e(7i! Oe(6n6:i(!) Bu(ure- i) "##.) /!0' "#$-"#1' .' T,n,ses(u) P') i (68!>6r! 6ri) Asigurri comerciale moderne, E+i ur! C';' Be(<) C68e(7i! Oe(6n6:i(!) Bu(ure- i) "##3) /!0' $1&-$.5' 3' V,(,re8) I8') Ber(e!) F8') Asigurri i Reasigurri, E+i ur! M!r<e er EC/er ) Bu(ure- i) "#$#' /' R # r+ l t ,nic $i ( t r0inar a cor ct' a lor. Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : rezerva de prime, rezerva de daune, rezerva de daune neavizate, rezerva de catastrof, rezerva pentru riscuri neexpirate, rezerva de egalizare, rezerva matematic. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' B60+!n) D' M') &ecanismul gestiunii financiare n societile de asigurri, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##5) /!0' $1.-$.3' "' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' $&4-$14' &' Ciu:!-) C') !conomia Asigurrilor, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##&) /!0' 24-4&' 1' C6ns !n ines(u) D') A0') &anagement financiar n asigurri, E+i ur! E(6n6:i(,) Bu(ure- i) /!0' "#3-"$#' 1. G stiun a acti+2pasi+ 3n soci t'&il ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : risc, domeniu de aplicare, clasa de produse, rata do%nzii, testarea cas$-flo., corelarea fluxurilor financiare, imunizarea, analiza financiar n dinamic, proces decizional. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' C6ns !n ines(u) D') A0') &anagement financiar n asigurri, E+i ur! E(6n6:i(,) Bu(ure- i) /!0' "&5-"21' "' M! i-) D') Ciu:!-) C') Aspectele-fundament ale gestiunii activ-pasiv la societile de asigurare, V68' DLu:e! =in!n(i!r, E /reFen -i /es/e( iveG) E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##1) /!0' .21-.4$' &' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' $.4-"#4' 1' Pier:!H)M') M! *6u8in) P') C6*en) A') /a #estion Actif-0assif d1une compagnie d1assurance ou d1un investisseur institutionnel, E(6n6:i(!) P!ris) "##"' 4. Anali#a %lu5urilor ( nu0 rar al soci t'&ilor ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : activitate te$nic de su%scriere, activitate de investiii, ncasri n numerar din primele %rute, pli n numerar privind daunele, pli ctre reasigurtori, pli ctre furnizorii de %unuri i servicii, fluxuri de trezorerie. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' Bis ri(e!nu) G*') Asigurri i Reasigurri n Romnia, E+i ur! Universi !r,) Bu(ure- i) "##.) /!0' 13$-135'

"

"' B60+!n) D' M') &ecanismul gestiunii financiare n societile de asigurri, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##5) /!0' $.3-$.4' &' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' $&#-$&2' 1' ;6H !n+) R') 2$e 3alue of !nterprises Ris( &anagement, J6urn!8 6= Ris< !n+ Insur!n(e) v68' 32) "#$$' 5' V,(,re8) I8') Ber(e!) F8') Asigurri i Reasigurri, E+i ur! M!r<e er EC/er ) Bu(ure- i) $44&) /!0' &1"- &14' .' V,(,re8) I8') Ber(e!) F8') Asigurri i Reasigurri, E+i ur! M!r<e er EC/er ) Bu(ure- i) "#$#' 6' Structura $i costul capitalului un i soci t'&i ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : costul datoriilor din activitatea de asigurare, rata estimat a daunelor, rezerva de prime necuvenite, rezerva de daun, pierdere, rata marginal a impozitului pe profit. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' B60+!n) D' M') &ecanismul gestiunii financiare n societile de asigurri, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##5) /!0' $&3-$.3' "' B6u8!n0er) F+') Gires) E') Assurance et &anagement de la 3aleur, Assur!n(e) Au+i ) A( u!ri! ) E+i ur! E(6n6:i(!) P!ris) "##&' &' Br6@ne) M') B!nH!) ;') A 2$eor- of t$e 4emand for 5nder.riting, J6urn!8 6= Ris< !n+ Insur!n(e) v68' 34) "#$"' 1' C6ns !n ines(u) D') A0') &anagement financiar n asigurri, E+i ur! E(6n6:i(,) Bu(ure- i) /!0' &$&-&"#' 5' D*!ene) J') 6ptimal apital Allocation 0rinciples, J6urn!8 6= Ris< !n+ Insur!n(e) v68' 32) "#$$' .' Nis 6r) E' I') 7inanele ntreprinderii, E+i ur! Pres! Universi !r, C8u9e!n,) C8u9N!/6(!) "##") /!0' ".-55' 7. Pia&a asi"ur'rilor 3n Ro08nia. Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : societi de asigurri generale, societi de asigurri de via, asigurtori cu activitate compozit, rapoarte de activitate. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' B60+!n) D' M') ontrolul n asigurri, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9N!/6(!) "##5) /!0' $$-1#' "' CSA) Rapoarte anuale 899:-89::, * /A%%@@@'(s!-is('r6 &' ;!r+e8in) J') Raising apital in an 'nsurance 6ligopol- &ar(et, T*e Genev! Ris< !n+ Insur!n(e Revie@) v68' &3) Issue $) "#$"' 1' Ne06i7,) I') Aplicaii 0ractice n Asigurri i Reasigurri, E+i ur! E !/e) Si>iu) "##$) /!0' $$-.3' 5' Ne0ru) T') Asigurri " #$id practic, E+i ur! C';' Be(<) C68e(7i! Oe(6n6:i(!) Bu(ure- i) "##.) /!0' $21-$43' 9' Supra+ ", r a pi & i asi"ur'rilor. Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : autoritate de supraveg$ere, monitorizare, atri%uii, sanciuni, organigrama, cooperare, su%ordonare, raportri.

&

R % rin& )i)lio"ra%ic : $' Bis ri(e!nu) G*') Asigurri i Reasigurri n Romnia, E+i ur! Universi !r,) Bu(ure- i) "##.) /!0' 141-143' "' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' $.1-$2.' &' CSA) /egislaie, * /A%%@@@'(s!-is('r6 1' Ne06i7,) I') Aplicaii 0ractice n Asigurri i Reasigurri, E+i ur! E !/e) Si>iu) "##$) /!0' ."5-."2' 5' Ne0ru) T') Asigurri " #$id practic, E+i ur! C';' Be(<) C68e(7i! Oe(6n6:i(!) Bu(ure- i) "##.) /!0' $42-"#$' 1:' Distri)u&ia pro(us lor ( asi"urar . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : agent de asigurare, %ro(er de asigurare, capital, contract de mandat, rspundere, comsion de %ro(era*, telemar(eting, comercializare electronic. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' B60+!n) D' M') &oralitatea %ro(erilor de asigurare, V68' DLu:e! =in!n(i!r, E /reFen -i /es/e( iveG) E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##1) /!0' 3.$-3..' "' Ciu:!s) C') !conomia societatii de asigurare, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##4) /!0' $5#-$.&' &' Ciu:!-) C') Asigurrile 'nternaionale " Ar$itectur i 0ro%lematic la de%utul mileniului ''', E+i ur! In e8(re+6) Dev!) "##$) /!0' $5"-$3#' 1' ;!s in0s) R') ,o -ou .ant to %e an insurance agent 8nd !dition, "##4' 5' Bin+er') J') Bin+er) G') ,ecrets of ,uccessful 'nsurance ,ales, N!/68e6n ;e88 F6un+! i6n) Vir0ini!) "#$"' .' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' $45-"$#' 11' Asi"urar a riscurilor (in 0 (iul 3ncon;ur'tor. Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : surse i tipuri de riscuri legate de mediu, contaminare, degradare, accidente industriale ma*ore, eco-management, daune ecologice. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' Busen*!r ) J') B!u:!nn) P') 2$e insura%ilit- of ecological damage, S@iss Re) "##&) * /A%%@@@'s@issre'(6: "' CERNA E E(68e +es Mines +e P!ris) /e marc$; de l1assurance du ris<ue pollution en 7rance, * /A%%@@@'(en re-(ire+'=r%/ers6%Iuiri6n-!ssur!n(es'PDF &' C6ns !n ines(u) D') A0') Asigurarea riscurilor din mediul ncon*urtor, C68e(7i! N!7i6n!8,) V68' 53) E+i ur! Se:ne) Bu(ure- i) "##") /!0' $$-$2"' 1-' Co0pl 0 ntaritat a r "i0urilor ( pr + ( r $i prot c&i . Conc pt l ( )a#a* cu+int c, i : asigurtori tradiionali, protecie social, prevedere privat, complementaritate, solidaritate social, asigurri de accidente " vtmri corporale, asigurri de %oal, asigurri de pensii, pia rezidual, pia potenial, asigurare voluntar, regim o%ligatoriu, extensie de garanie. R % rin& )i)lio"ra%ic :

$' Bis ri(e!nu) G*') Asigurri i Reasigurri n Romnia, E+i ur! Universi !r, Bu(ure- i) "##.) /!0' "$-&#' "' C,8in) D') 0ensii i alte drepturi de asigurri sociale, E+i ur! ;!:!n0iu) "#$#' &' En!(*e) S') Ene) ') 0ensii, prestaii sociale i asigurri. 2eorie i practic, E+i ur! Re0i! Au 6n6:, M6ni 6ru8 O=i(i!8) "#$"' 1' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' "$&-"54' 5' S,8,0e!n) V') Asigurrile sociale i pensiile ntre sistemul pu%lic i cel privat n Romnia, E+i ur! Li:es) "##4' .' eu8e!n) V') 0rotecie i asigurri sociale, E+i ur! Mir 6n) Ti:i-6!r!) "##&) /!0' $15-$1"' 1.' Europa asi"ur'rilor 2 ar0oni#ar $i (i+ rsitat . Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : atuurile asigurrii europene, capacitatea de reasigurare, coeficient de multiplicare, 0'+=locuitor, prime de asigurare=locuitor, multiplicarea asigurrilor o%ligatorii, protecia mediului, protecia consumatorului, interdependena comunitar, vulnera%ilitatea con*unctural. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' "33-"4"' "' S@iss Re) /es marc$;s de l1assurance en !urope centrale et orientale: ;volution actuelle et ;tat des pr;paratifs en vue de l1ad$;sion > l15!, Si0:! nJ $%"##$) * /A%%@@@'s@issre'(6: &' S@iss Re) /1!urope en point de mire: mutation structurelle de l1assurance nonvie, Si0:! nJ &%"###) * /A%%@@@'s@issre'(6: 1/' Pia&a int rna&ional' ( asi"urar < ar,it ctur' $i pro)l 0atic'. Conc pt l ( )a#a * cu+int c, i : actori, caracteristici, tendine, pro%lematic, piee mature, piee emergente, densitatea asigurrilor, gradul de penetrare, intensificarea concurenei, glo%alizarea pieelor de asigurare. R % rin& )i)lio"ra%ic : $' Ciu:!-) C') !conomia Asigurrilor, E+i ur! C!s! C,r7ii +e iin7,) C8u9-N!/6(!) "##&) /!0' 32-24' "' L!:>er ) D'-C8') )conomie des assurances, Ar:!n+?C68in) P!ris) $44.) /!0' "4"-&31' &' Ne06i7,) I') Aplicaii 0ractice n Asigurri i Reasigurri, E+i ur! E !/e) Si>iu) "##$) /!0' .2-41' 1' T*6H s) R') 'nsurance 2$eor- and 0ractice, E+' R6u 8e+0e) Ne@ Y6r<) "#$#' Dir ctor ( ( part0 nt! Pro%. uni+. (r. Cristina CIUMA= Titular (isciplin'! Pro%. uni+. (r. Cristina CIUMA=