Sunteți pe pagina 1din 4

CHIMIE PROGRAMA DE BACALAUREAT- 2001

I STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN. Chimia , are n contextul examenului de bacalaureat pentru anul colar2000/2001, statut de disciplin opional i se susine ca prob scris pe o durata de 3 ore. Ele ii care susin bacalaureatul la chimie pot opta pentru chimia !eneral i anor!anic sau pentru chimia or!anic. II .COMPETENELE SPECIFICE URMRITE PRIN EXAMENUL DE BACALAUREAT A. C"#$#% &E'E(%)* +# %',(&%'#C*. - nsuirea i nele!erea terminolo!iei, conceptelor i .enomenelor corespun/toare chimiei !enerale. i anor!anice0 -re/ol area de probleme teoretice i de calcul aplic1nd re!ulile ,principiile i le!ile studiate0 *explicarea proprietilor substanelor pe ba/a relaiei structur 2 proprieti utili/1nd limba3ul speci.ic domeniului chimiei0 -aplicarea cunotinelor re.eritoare la substane i proprietile lor n contexte noi. 4. C"#$#% ,(&%'#C*. - nsuirea i nele!erea terminolo!iei, conceptelor de chimie or!anic0 -stabilirea de corelaii ntre structura claselor de compui or!anici studiai, proprietile .i/ico 2 chimice ale acestora i ntrebuinrile lor0 -utili/area limba3ului tiini.ic n pre/entarea cunotinelor nsuite i interpretarea proprietilor substanelor or!anice0 - re/ol area de probleme teoretice i de calcul .olosind al!oritmii nsuii.

III. CONINUTURI CHIMIE GENERAL I ANORGANIC (3 2 ORE SPTM!NAL" CLASA #-IX-#.


C#$. 1. S%&'(%'&# #%)*'+',- Atom. Element chimic. Numr atomic . Numr de mas. Mas atomic. Izotopi .Straturi , substraturi, orbitali. Ocuparea cu electroni a orbitalilor, substraturilor i a straturilor .Confi ura!ia electronic ."ela!ia dintre structura atomic a elementelor i locul ocupat de acestea #n sistemul periodic. $aria!ia propriet!ilor fizice i chimice periodice ale elementelor #n sistemul periodic. C#$. 2. L./0%'&, (1,*,(.% &e turi ionice, co'alente, co'alent coordinati'e.Interac!ii #ntre molecule. "e!ele ionice, re!ele atomice, re!ele moleculare. C#$ .3. S)+'2,,% (izol'area. Solubilitatea. )actorii care influen!eaz solubilitatea. (izol'area unui cristal ionic #n ap. (izol'area unei substan!e cu molecule polare #n ap. Concentra!ia procentual i molar . Aplica!ii de calcul . C#$. 3. L./,+. /#4.+)&. *arametrii de stare. Ecua!ia de stare a azelor perfecte. &e ea lui A'o adro. $olum molar . Mol. C#$ . 5. M.%#+.% Metode enerale de ob!inere a metalelor..*ropriet!i fizice enerale ale metalelor. Alia+e .*ropriet!i chimice enerale ale metalelor. ,ntrebuin!rile metalelor i alia+elor.Sodiul, potasiul, aluminiul, cuprul-metode de ob!inere, propriet!i chimice, o.izi, hidro.izi, sulfa!i, combina!ii comple.e.

CLASA # - XII-#
C#$ .1. N)2,'6, 7. .+.(%&)(1,*,.- "eac!ii cu transfer de electroni. Numr de o.idare .Stabilirea coeficien!ilor reac!iilor redo.. Element al'anic. *oten!ialele standard i sensul reac!iilor chimice .*ila &eclanche. Acumulatorul cu plumb. Electroliza i le ile electrolizei. Aplica!iile electrolizei % metod de ob!inere a metalelor i nemetalelor / electroliza #n topitur 01 metod de purificare a metalelor. C#$ .2. E6.&/,# (1,*,(0 8, .6.&/,# %.&*,(0 ..Entalpia /cldura0 de formare si stabilitatea substan!elor. $aria!ia de entalpie #n reac!iile chimice. $aria!ia de entalpie i ener ia de le tur.&e ea lui 2ess i consecin!ele le ii lui 2ess. C#$. 3 . E(1,+,9&'+ (1,*,(. Conceptul de echilibru. &e ea ac!iunii maselor. )actori care influen!eaz echilibrul chimic .*rincipiul lui &e Ch3telier. Echilibre #n sisteme omo ene lichide-reac!ii cu transfer de protoni. *rodusul ionic al apei. *2- ul. Echilibre #n solu!ii de electroli!i. Constant de aciditate .Constant de bazicitate. *rocesul de neutralizare. Solu!ii tampon.

CHIMIE ANORGANIC (1 ORE SPTM!NAL" CLASA #-IX-#.


C#$ .1 .S%&'(%'&# #%)*'+', -Atom .Element chimic. Numr atomic . Numr de mas. Mas atomic. Izotopi. Straturi , substraturi, orbitali. Ocuparea cu electroni a orbitalilor, substraturilor i a straturilor "ela!ia dintre structura atomic a elementelor i locul ocupat de acestea #n sistemul periodic. C#$. 2. L./0%'&, (1,*,(. %&e tura ionic. "e!ele ionice. &e tura co'alent polar i nepolar. "e!ele co'alente. C#$. 3 . S)+'2,,% (izol'area. Solubilitatea. )actorii care influen!eaz solubilitatea. (izol'area unui cristal ionic #n ap. (izol'area unei substan!e cu molecule polare #n ap. C#$. 5. M.%#+. % *ropriet!i fizice enerale ale metalelor. Alia+e . ,ntrebuin!rile metalelor i alia+elor.

CLASA # - XII-# C#$ .1. N)2,'6, 7. .+.(%&)(1,*,.- "eac!ii cu transfer de electroni. Numr de o.idare .Stabilirea coeficien!ilor reac!iilor redo..Element al'anic-alctuire i func!ionare. *ila &eclanche. Acumulatorul cu plumb. C#$ .2. E6.&/,# (1,*,(0 8, .6.&/,# %.&*,(0. Entalpia /cldura0 de formare i stabilitatea substan!elor.&e ea lui 2ess. C#$. 3 . E(1,+,9&'+ (1,*,(. Conceptul de echilibru. &e ea ac!iunii maselor. )actori care influen!eaz echilibrul chimic *rincipiul lui &e Ch3telier .

CHIMIE ORGANIC (3 2 ORE SPTM!NAL" CLASA #-X-#


C#$ .1.I6%&)7'(.&. :6 (1,*,# )&/#6,(0. )ormule brute , formule moleculare .Aplica!ii de calcul.Structura compuilor or anici.&e turi chimice #n compuii or anici. C#$ .2 . H,7&)(#&9'&,. A+(#6, . A+(1.6. . A+(#7,.6. . A+(1,6. . A&.6. /defini!ie ,nomenclatur , serie omoloa , radicali, structur , izomeri , metode de ob!inere ,propriet!i fizico chimice ,#ntrebuin!ri, reprezentan!i0 C#$. 3. C)*$'8, )&/#6,(, (' ;'6(2,'6, <,*$+.. D.&,=#2, 1#+)/.6#2, . A+())+, . F.6)+, . A*,6. . C)*$'8, (#&9)6,+,(, / defini!ie ,nomenclatur ,clasificare ,izomeri ,metode de ob!inere ,propriet!i fizico - chimice ,#ntrebuin!ri, reprezentan!i0

CLASA # - XI-#
C)*$'8, (#&9)>,+,(,/defini!ie , nomenclatur , clasificare , izomeri ,metode de ob!inere , propriet!i fizico - chimice ,#ntrebuin!ri, reprezentan!i.0 D.&,=#2, ;'6(2,)6#+, #, #(,4,+)& (#&9)>,+,(, E<%.&, ?G&0<,*, ?S0$'6'&, ?D.%.&/.62,/defini!ie ,nomenclatur ,clasificare , metode de ob!inere, propriet!i fizico - chimice ,#ntrebuin!ri0 C#$. 1. S'9<%#62. 6#%'&#+. (' ,*$)&%#620 ;,4,)+)/,(0A*,6)#(,4, ?$.$%,7. ? $&)%.,6. (defini!ie ,nomenclatur , clasificare , propriet!i fizico chimice , #ntrebuin!ri 0 @#1#&,7. - *)6)4#1#&,7. ?4#1#&)4# ?$)+,4#1#&,7. /defini!ie, nomenclatur, clasificare , structur propriet!i fizico - chimice ,#ntrebuin!ri.0 C#$. 3. N)2,'6, 7. %.16)+)/,. (1,*,(0 .Aplica!ii de calcul % con'ersie i randament. C#$. 5. R.#(2,, #+. ()*$'8,+)& )&/#6,(, 8, #$+,(#2,,+. +)& .%.16)+)/,(.. "eac!ii de halo enare. "eac!ii de hidroliz. "eac!ii de alchilare. "eac!ii de diazotare.

CHIMIE ORGANIC (1 OR SPTM!NAL" CLASA #-X-#


C#$.2.H,7&)(#&9'&,. A+(#6,/defini!ie ,serie omoloa , structur ,nomenclatur ,izomeri ,propriet!i fizico chimice , #ntrebuin!ri0 A+(1.6./defini!ie , nomenclatur ,serie omoloa ,structur , izomeri ,propriet!i chimice ,#ntrebuin!ri.0 A+(1,6./defini!ie , nomenclatur ,serie omoloa ,structur , propriet!i fizico chimice, #ntrebuin!ri.0 A&.6./defini!ie ,nomenclatur , propriet!i fizice, #ntrebuin!ri0 C#$. 3. C)*$'8, )&/#6,(, (' ;'6(2,'6, <,*$+.. D.&,=#2, 1#+)/.6#2, . A+())+,. C)*$'8, (#&9)>,+,(, /defini!ie , nomenclatura, clasificare, metode de ob!inere, propriet!i fizico - chimice, #ntrebuin!ri0

CLASA #-XI-#
S0$'6'&,? D.%.&/.62,? /structur ,nomenclatur , propriet!i fizice ,#ntrebuin!ri0

C#$.1. S'9<%#62. 6#%'&#+. (' ,*$)&%#620 ;,4,)+)/,(0A*,6)#(,4, ?$.$%,7.(defini!ie , nomenclatur , clasificare ,structur , propriet!i fizico chimice ,#ntrebuin!ri0 @#1#&,7. - /+'()4#? 4#1#&)4# ?$)+,4#1#&,7./defini!ie , nomenclatur , clasificare ,structur , propriet!i fizico - chimice ,#ntrebuin!ri0

IA SCHEME DE EAALUARE. EXEMPLE. 1 . M#%&,(.# 7. <$.(,;,(,;,(#%,,. ,n proba de e.amen , itemii 'or ilustra obiecti'ele pro ramei #n apro.imati' urmtoarele procente% 4#n!ele erea si #nsuirea terminolo iei ,conceptelor si fenomenelor 555567 - 89:1 4stabilirea corela!iei #ntre structura, propriet!ile si utilizrile substan!elor 587 -;9:1 4aplicarea cunotin!elor #n situa!ii noi i rezol'area de probleme55555.<7:. E'aluarea prin e.amenul de bacalaureat se realizeaz a'3nd #n 'edere con!inuturile si competen!ele specifice chimiei prezentate mai sus , astfel #nc3t fiecare ele' s-i poat face o ima ine clar asupra ni'elului su de pre tire /achizi!ii tiin!ifice i competen!e0 care s-l a+ute s-i alea ruta profesional pe care o 'a urma . *recizarea competen!elor 'izate pentru e.amenul de bacalaureat precum i a con!inuturilor #i permite profesorului s-i adapteze modalit!ile de e'aluare curent , sumati' la aceste cerin!e , ale 3ndu-i cu ri+ instrumentele de e'aluare. 2 . S%&'(%'&# $&)9.,. *robele pot con!ine itemi obiecti'i , semiobiecti'i i subiecti'i /cu ale ere multipl, cu ale ere dual , de tip pereche1 , itemi cu rspuns scurt i itemi de completare, #ntrebri structurate , itemi cu rspuns elaborat de tip eseu i rezol'are de probleme . 3.S,<%.*'+ 7. ()&.(%#&. 8, #()&7#&. # $'6(%#B'+',. *uncta+ul total acordat pe #ntrea a prob este de 699 puncte din care fiecare candidat primete 69 puncte din oficiu . *uncta+ul fiecrui subiect este precizat #n finalul acestuia . =aremele de corectare i notare con!in detalierea puncta+elor acordate pe subiecte . %5E'6#E 7entru aplicarea baremului analitic de corectare i notare pro.esorul corector poart ntrea!a responsabilitate . 8n a.ar de di i/iunile menionate ale puncta3elor , nu se acord alte .raciuni de punct. 'ota .inal se calculea/ prin mprirea puncta3ului obinut la /ece.