Sunteți pe pagina 1din 30

INTEGRITATE I TRANSPAREN

Proiect:

Profesioniti n managementul educaional reuni!ersitar "PR#$EP%


PROMEP COVASNA 8/15/2011

In!estete n oameni&
Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!" #$a prioritar% ! &Educaia 'i formarea profesional% (n spri)inul cre'terii economice 'i dezvolt%rii societ%ii *azate pe cunoa'tere+ Domeniul ma)or de intervenie !,! &#cces la educaie 'i formare profesional% iniial% de calitate+ -itlul proiectului. Profesioniti n managementul educaional reuni!ersitar /eneficiar. 0inisterul Educaiei1 2ercet%rii1 -ineretului 'i Sportului 3um%r de identificare al contractului. 40"7 3r, de (nregistrare al #0POSDRU. POS DRU5!5!,!5S52

INTEGRITATE I TRANSPAREN S'P#RT (E )'RS *ormatori entru +udeul )o!asna, Ildi-o Ga.dag Toni $arcela A ostoiu Ramona (aniela ieiu )laudia /lad G0eorg0e (umitrescu 1ar2u $iu

PROMEP Covasna

)'PRINS

34 INTEGRITATEA 5N SE)T#R'6 E(')AI#NA6 !,!, 2aracteristici 'i principii cu privire la integritate !,2, 6ntegritate1 etic%1 deontologie !,", 6ntegritatea (n Rom8nia !,4, 6ntegritatea (n sectorul educaional preuniversitar

2 7 7 9

74 SISTE$'6 E(')AI#NA6 I TRANSPARENA 2,!, Prezentare :egea nr, 725200" privind transparena decizional% !0 2,2, Prezentare :egea nr, 7445200! privind li*erul acces la informaiile de interes pu*lic !9 2,", #sigurarea transparenei (n sectorul pu*lic 22 2,4, #specte practice privind transparena 27 1I16I#GRA*IE SE6E)TI/ 78

PROMEP Covasna

34 INTEGRITATEA 5N SE)T#R'6 E(')AI#NA6


1.1. Caracteristici i principii cu privire la integritate Integritatea public poate fi definit% at8t prin prisma integrit%ii proceselor ; de luare a deciziilor1 de implementare a deciziilor1 de gestiune a *anilor pu*lici1 c8t 'i prin prisma integrit%ii personalului sau agenilor pu*lici <ale'i locali1 funcionari pu*lici=, Reprezentanii entit%ilor pu*lice au o*ligaia sa acorde un tratament imparial si ec>ita*il tuturor persoanelor care se adreseaz% acestora, Promovarea unui sistem de integritate public are ca rol prevenirea 'i com*aterea corupiei sau a oric%rui act de neintegritate pu*lic%, Corupia este reprezentat%1 (n general1 de orice act de folosire a puterii pu*lice (n interes personal, O prima component% a integrit%ii pu*lice o reprezint% transparena in desf%'urarea activit%ii instituiilor pu*lice1 prin care (nelegem setul de instrumente prin care administraia <instituiile si autorit%ile administraiei pu*lice locale= da socoteal% cet%enilor5contri*ua*ililor cu privire la activitatea desf%'urat% in serviciul acestora, Modalitile prin care se operaionalizeaz% transparenta in de. ; asigurarea accesului cet%enilor la informaiile de interes pu*lic? ; participarea cet%enilor la ela*orarea de acte normative si la 'edinele pu*lice, -ransparena are rolul de a preveni aciuni care amenin% integritatea pu*lica <acte de corupie= si de a evalua performanta administraiei pu*lice l<capacitatea administrativa=, 0ecanismele prin care se asigur% integritatea pu*lic% urm%resc1 (n general1 urm%toarele aspecte. ; mic'orarea num%rului ocaziilor de manifestare a fenomenului corupiei <reform% sistematic%=? ; mecanisme de prevenire1 constr8ngere 'i m%rire a gradului de responsa*ilitate? ; ela*orarea 'i implementarea de strategii de contracarare a corupiei. #ceste mecanisme formeaz% un sistem de integritate,1 ce urmrete. ; contraponderi 'i ec>ili*r%ri? ; interdependen% (ntre diferitele ramuri 'i agenii ale guvernului? ; controlul conflictelor de interese (n sectorul pu*lic? ; dispersarea centrelor de putere, Sistemul de integritate ntruchipeaz. 9 o perspectiv% cuprinz%toare asupra reformei? ; o serie de procese la nivel guvernamental <coduri de conducere1 transform%ri la nivel organizaional1 reforme )uridice1 sc>im*%ri de procedura (n sectorul *irocratic etc,=

PROMEP Covasna

; participarea societ%ii civile <sectorul privat1 mass media1 categoriile profesionale1 *isericile 'i mosc>eile etc,=, -ransparenc@ 6nternational ilustreaz% sistemul de integritate public ca pe un templu grec1 cu acoperi'ul plat <integritatea naional%= care este susinut de un num%r de Ast8lpi+ <fiecare dintre ei reprezent8nd un element aparte (n cadrul sistemului naional de integritate=,

Pe acoperi' se afla trei sfere. ; Acalitatea vieii+1 ; Adomnia legii+ 'i ; Adezvoltarea pe termen lung+, Este esenial ca acoperi'ul s% se menin% orizontal pentru ca aceste trei sfere s% nu se rostogoleasc%, A-emplul+ (nsu'i este construit 'i susinut de c%tre Apopor5vigilena pu*lic%+, St8lpii includ. ; e$ecutivul1 ; parlamentul1 ; sistemul )uridic1 ; serviciul pu*lic1 ; instituii menite s% veg>eze la aplicarea legii <comisiile parlamentare1 2urtea de 2onturi1 #vocatul Poporului1 poliia1 comisiile anticorupie etc,=1 ; societatea civil% <inclusiv asociaiile profesionale 'i sectorul privat=1 ; mass media 'i ; ageniile internaionale, Pot fi considerate principii care s% asigure integritatea (n sectorul pu*lic1 urm%toarele.

PROMEP Covasna

B principiul legalitii. autorit%ile si instituiile pu*lice au o*ligaia de a respecta drepturile si li*ert%ile cet%enilor1 normele procedurale1 li*era concurenta si tratamentul egal acordat *eneficiarilor serviciilor pu*lice? B principiul supremaiei interesului public. ordinea de drept1 imparialitatea si eficienta autorit%ilor si instituiilor pu*lice sunt ocrotite si promovate de lege? B principiul bunei administrri. autorit%ile si instituiile pu*lice sunt datoare sa ('i desf%'oare activitatea (n realizarea interesului general1 cu un grad ridicat de profesionalism1 (n condiii de eficienta1 eficacitate si economicitate a folosirii resurselor? B principiul bunei conduite. este (ncura)at 'i stimulat personalul cu o *un% conduit% dovedit% (n e$ercitarea atri*uiilor de serviciu 'i care promoveaz% o imagine favora*il% instituiei? B principiul bunei credine. este (ncura)at 'i stimulat personalul care ('i e$ercit% atri*uiile cu *un% credin%? B principiul responsabilitii. este (ncura)at 'i stimulat personalul care se implic% activ (n realizarea competenelor legale, Cntr;o alt% a*ordare!1 sunt promovate apte principii relevante din perspectiva integrit%ii vieii pu*lice. ; altruism. cei care dein funcii pu*lice ar tre*ui s% ia deciziile numai (n termeni de interes pu*lic1 aceste decizii nu tre*uie luate pentru a do*8ndi *eneficii financiare sau alte avanta)e materiale pentru ei (n'i'i1 familie sau apropiai ; integritatea. Funcionarii 'i oficialii pu*lici nu tre*uie s%;'i creeze o*ligaii financiare sau de alt gen fa% de organizaii sau indivizi din afar%1 care ar putea e$ercita o influen% asupra modului (n care ('i duc la (ndeplinire (ndatoririle oficiale ; obiectivitatea. Cn timpul gestion%rii afacerilor pu*lice1 persoanele aflate (n funcii pu*lice tre*uie s% fac% aceste alegeri numai pe *az% de merit ; responsabilitatea. 2ei care sunt numii (n funcii pu*lice sunt responsa*ili pentru deciziile 'i aciunile lor (n faa pu*licului 'i tre*uie s% se supun% oric%rui gen de cercetare analitic% specific% funciei lor ; deschidere. Persoanele aflate (n funcii pu*lice tre*uie s% fie pe c8t de transparente posi*il cu privire la toate deciziile 'i aciunile lor, ; onestitatea. Persoanele care dein funcii pu*lice au datoria de a declara orice interese particulare ce au leg%tur% cu (ndeplinirea datoriilor pu*lice 'i de a lua atitudine (n sensul rezolv%rii oric%ror conflicte de interese care pot ap%rea1 astfel (nc8t s% prote)eze interesul pu*lic, ; capacitile de conducere. Oficialii pu*lici tre*uie s% promoveze 'i s% spri)ine aceste principii prin modul de conducere 'i prin puterea e$emplului personal, 1.2. Integritate etic deontologie Se poate spune1 din perspectiva individual%1 c% integritatea este o c>estiune de opiune personal%? ine de asumarea unui set de valori etice1 de asigurarea unui anumit grad al respectului de sine,
1

Ghidul Transparency International, Sisteme de Integritate Public, Volum editat de Jeremy Pope, Asociaia Romn pentru Transparen, ucure!ti, 2""2#

PROMEP Covasna

Din e$terior1 integritatea individului este cuantificat%1 evaluat% fie prin prisma elementelor ce configureaz% con'tiina colectiv%1 fie prin prisma conform%rii cu regulile o*ligatorii din acest domeniu, 6ntegritatea personal% este determinat% de conduita etic% a individului, !tica (lat.&ethica) reprezint%1 conform Dicionarului e$plicativ al lim*ii rom8ne1 totalitatea normelor de conduit% moral%, 0orala a fost definit% ca 'tiina *inelui 'i a fericirii1 'tiina moravurilor1 Aansam*lul regulilor care guverneaz% raporturile dintre oameni+ <P, Sollier=, Cn concepia lui tefan #do2le+a <Psi>ologia consonantist%1 /ucure'ti1 !9D2= morala este . % 'tiina profila$iei 'i terapeuticii r%ului? % filozofia 'i igiena fizic% 'i psi>ic% a vieii sociale? % 'tiina ec>ili*rului social? % 'tiina moralit%ii 'i a imoralit%ii1 a drepturilor 'i (ndatoririlor1 a viciilor 'i a virtuilor? % 'tiina acordului sau a consonanei intre interesele indivizilor sau (ntre interesele individului 'i interesele societ%ii? % 'tiina armoniei 'i a ec>ili*rului (ntre sine 'i societate, Prof, 2ostic% Eoicu o*serva c%. &e$ist% o moral: ersonal: definit% ca ec>ili*ru al dorinelor interioare 'i al nevoilor e$terioare <F, Spencer=1 al%turi de o moral: social:1 (neleas% ca ec>ili*ru (ntre propriile dorine 'i dorinele altora, E$ist% o moral: o.iti!: <morala *inelui care ne spune ce tre*uie s% facem= 'i o moral: negati!: <morala r%ului care ne spune ce nu tre*uie s% facem1 s% ne a*inem a face=, E$ist% o moral: minor:; a lucrurilor m%runte <maniere alese1 politee1 moral% estetic%= al%turi de o moral: ma+or: sau a lucrurilor importante care se confund%1 (n concepia autorului citat1 cu dreptul, E$ist% o moral% religioas% 'i una laic%1 dup% cum1 din punct de vedere al e$tensiunii sale1 e$ist% o moral% familial%1 o moral% de grup1 o moral% naional% 'i o moral% internaional%, Fiecare categorie social% are morala sa special% 'i proprie. a intelectualilor 'i a muncitorilor? a st%p8nilor 'i servitorilor? a profesorilor 'i elevilor? a guvernanilor 'i a guvernailor? a *%r*ailor 'i femeilor? a adulilor 'i a copiilor? a 'efilor 'i a su*alternilor etc,+2 #cela'i autor a dat urm%toarele definiii conceptelor de moralitate1 imoralitate 'i amoralitate. "Moralitatea reprezint suma virtuilor sociale (justiie, altruism, caritate, buntate, mil, generozitate, iubire, devotament, adevr, sinceritate, modestie, respectul pentru altul etc.), este concordana dintre tendinele i comportamentele proprii i tendinele i comportamentele altora. 0oralitatea este.

&ostic Voicu ' Teoria (eneral a dreptului, )d* +ni,ersul -uridic, ucure!ti, 2""5, pa(* 13$#

PROMEP Covasna

arta de a amplifica forele individuale prin punerea lor (n concordan% cu forele sociale? % ec>ili*rul (ntre drepturi 'i (ndatoriri? % este ceea ce se conformeaz% cu interesul general? ceea ce este util vieii sociale1 ma)orit%ii societ%ii? % s%n%tatea social%, Imoralitatea este opusul moralit%ii1 suma viciilor sociale <egoism1 r%utate1 ur%1 orgoliu1 minciun%1 ipocrizie1 dispre etc,=1 este starea de dezec>ili*ru (n favoarea drepturilor 'i pe socoteala (ndatoririlor individului, 6moralitatea d%uneaz% vieii sociale1 fiind cea care contrazice interesul general al ma)orit%ii, #moralitatea este o stare neutr% intermediar% sau ne>ot%r8t% (ntre moralitate 'i imoralitate, Ea desemneaz% gradul cel mai mic de moralitate 'i1 (n acela'i timp1 cel mai mic grad de imoralitate, Ea (nseamn% izolare1 individualism1 indiferen% social%+", % Una din c%ile formale de asigurare a unui comportament etic al funcionarilor pu*lici este adoptarea unui cod etic sau cod de deontologie profesional%1 lucru care s; a 'i (nt8mplat (n sistemul nostru de drept prin adoptarea :egii nr, 752004 privind 2odul de conduit% a funcionarilor pu*lici4, $eontologia <fr,1 deontologie% reprezint% doctrina privitoare la normele de conduit% 'i la o*ligaiile etice ale unei profesiuni <conform DEG1 ed, !99D=, Sintagma HdeontologieH provine din cuvintele grece'ti deontos care (nseamn% Hceea ce se cuvineH 'i logos care (nseamn% H'tiin%H, Cntr;o accepie general%1 0, Oroveanu definea noiunea de deontologie ca fiind "ceea ce trebuie fcut i cuprinde obligaiile de ndeplinit, normele de conduit i ndatoririle morale ale unei profesii"7, Cn accepiune special%1 cu referire la funcionarii pu*lici1 acela'i autor define'te noiunea de deontologie ca fiind !ansamblul atribuiilor, obligaiilor morale i juridice ale acestora necesare pentru ndeplinirea misiunilor ce incumb funciilor lor, considerate ca ndatoriri n slujba societii, n scopul nfptuirii raionale, eficiente, operative i legale a administraiei de stat i a satisfacerii drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice. "rin specificul obiectului su de cercetare, deontologia se afl la interferena ntre drept i moral, ea put#nd fi definit ca reprezent#nd ansamblul normelor referitoare la comportamentul profesional i moral al funcionarilor publici n serviciu i n afara serviciului. Deontologia profesional%1 (n general1 desemneaz% totalitatea normelor de conduit%1 (n care se evideniaz% $minima moralia cu privire la e$ercitarea unei profesiuni <de medic1 avocat1 procuror1 )udec%tor1 poliist1 comerciant1 militar1 cadru didactic etc=, 3ormele de deontologie profesional% sintetizeaz% e$periena unei profesiuni 'i prescriu reguli cu privire la e$ercitarea profesiunii respective (n societate, #ceste
3 4

&ostic Voicu ' Teoria (eneral a dreptului, )d* +ni,ersul -uridic, ucure!ti, 2""5, pa(* 13.# Pu/licat 0n 1onitorul 23icial, Partea 4, nr* 15. din 235"252""4# 5 1* T* 2ro,eanu 6 7eontolo(ia 3uncionarului pu/lic, )d* Academiei Romne, 8tudii de drept romnesc, pa( 35#

PROMEP Covasna

norme se reg%sesc (n instruciuni1 statute1 coduri etc,1 adoptate de autorit%ile internaionale 'i naionale a*ilitate, 3ormele de deontologie profesional%1 (n sens general1 nu prev%d sanciuni? sunt1 (n ultim% analiz%1 e$presia filozofiei unei profesiuni1 sinteza comandamentelor pe care societatea le formuleaz% la adresa acestora, Ele sunt1 mai degra*%1 profesiuni de credin%1 care confer% slu)itorilor lor un statut aparte1 sunt recomand%ri care au (n su*stana lor norme )uridice, #tunci c8nd normele deontologice sunt (nc%lcate 'i prin nesocotirea lor sunt afectate valorile ap%rate prin drept1 ele sunt sancionate de c%tre stat1 devenind astfel norme )uridiceI, #cest lucru se (nt8mpl% 'i (n cazul normelor deontologice aplica*ile personalului din administraia pu*lic% rom8neasc%1 funcionari pu*lici 'i personal contractual1 norme care au fost legiferate 'i au caracter o*ligatoriu, 1.%. Integritatea n &om'nia #sigurarea integrit%ii (n Rom8nia1 din punct de vedere reglementar1 se face pe dou% paliere. administrativ 'i penal, 28t prive'te palierul administrativ1 e$ist% reglement%ri care s% asigure un anumit grad de disciplinare a comportamentului personalului care activeaz% (n sectorul pu*lic 'i nu numai1 astfel. ; :egea nr, 7 privind 2odul de conduit% a funcionarilor pu*lici1 pu*licat% (n 0onitorul Oficial1 Partea 61 nr, !77 din 2"50252004? ; :egea nr,47752004 privind 2odul de conduit% a personalului contractual din autorit%ile 'i instituiile pu*lice? ; :egea nr, 77! privind protecia personalului din autorit%ile pu*lice1 instituiile pu*lice 'i din alte unit%i care semnaleaz% (nc%lc%ri ale legii pu*licat% in 0onitorul Oficial1 Partea 6 nr, !2!4 din !75!252004? ; :egea nr, 7052007 pentru modificarea 'i completarea legii nr, 752004 privind codul de conduit% a funcionarilor pu*lici <consilierul de etic%=? ; :egea nr, 7445200! privind li*erul acces la informaiile de interes pu*lic? ; :egea nr, 725200" cu privire la transparena decizional%? ; :egea nr, !I!5200" privind conflictul de interese1 etc, 28t prive'te palierul penal1 e$ist% reglement%ri care (ncrimineaz% faptele de corupie1 precum. % &uarea de mit <art,274 2od Penal= este fapta funcionarului care pretinde ori prime'te *ani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accept% promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge1 (n scopul de a (ndeplini1 a nu (ndeplini ori a (nt8rzia (ndeplinirea unui act privitor la (ndatoririle sale de serviciu sau (n scopul de a face un act contrar acestor (ndatoriri,

4dem ' pa(* 144#

PROMEP Covasna

% 'area de mit <art,277 2od Penal= este aceea'i fapt% privit% (n oglind% 'i este reprezentat% de promisiunea1 oferirea sau darea de *ani ori alte foloase unui funcionar de c%tre o persoan% pentru satisfacerea nelegal% a unui interes, 9 "rimirea de foloase necuvenite ((odul "enal, art. )*+) este definit% drept primirea de c%tre un funcionar1 direct sau indirect1 de *ani ori alte foloase1 dup% ce a (ndeplinit un act1 (n virtutea funciei sale 'i la care era o*ligat (n temeiul acesteia, ; ,raficul de influen i cumprarea de influen % ((odul "enal, art. )*- i &egea .+./)001, art. +2). #ceasta este infraciunea prin care se pretind *ani sau alte foloase de la o persoan% fizic% sau )uridic% de c%tre o alt% persoan% care are influen% sau las% s% se cread% c% are influen% asupra unui funcionar pentru a;l determina s% fac% ori s% nu fac% un act ce intr% (n atri*uiile sale de serviciu, ; 3nfraciuni asimilate celor de corupie, :egea nr, 7D52000 pentru prevenirea1 descoperirea 'i sancionarea faptelor de corupie1 a introdus sancionarea unor fapte din sfera economic%1 fapte anterior neincriminate 'i care se constituiau (n portie de generare a corupiei, Sunt astfel sancionate. a) sta*ilirea1 cu intenie1 a unei valori diminuate a *unurilor aparin8nd statului (n cadrul procedurilor de privatizare4 *= acordarea de credite sau de su*venii cu (nc%lcarea legii? c= utilizarea creditelor sau a su*veniilor (n alte scopuri dec8t cele pentru care au fost acordate4d= influenarea operaiunilor economice ale unui agent economic de c%tre cel ce are sarcina de a;l supraveg>ea1 de a;l controla sau de a;l lic>ida? e= efectuarea de operaiuni financiare1 ca acte de comer1 incompati*ile cu funcia1 atri*uia sau (ns%rcinarea pe care o (ndepline'te o persoan% ori (nc>eierea de tranzacii financiare1 utiliz8nd informaiile o*inute (n virtutea funciei1 atri*uiei sau (ns%rcin%rii sale? f= folosirea1 (n orice mod1 direct sau indirect1 de informaii ce nu sunt destinate pu*licit%ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, ; 5buzul n serviciu art .1) din &egea nr. -6/)000. 6nfraciunea de a*uz (n serviciu contra intereselor pu*lice1 infraciunea de a*uz (n serviciu contra intereselor persoanelor 'i infraciunea de a*uz (n serviciu prin (ngr%direa unor drepturi1 dac% funcionarul pu*lic a o*inut pentru sine sau pentru altul un avanta) patrimonial sau nepatrimonial1 se pedepse'te cu (nc>isoare de la " la !7 ani, ; infraciuni mpotriva intereselor financiare ale (omunitilor 7uropene, :egea 7D52000 a introdus de asemenea serie de prevederi relative la fondurile Uniunii Europene, #stfel sunt sancionate special ca fapte de corupie1 falsul 'i uzul de fals prin care se o*in pe nedrept fonduri europene precum 'i fraudarea acestor fonduri c>iar (n cazul (n care ele au fost o*inute (n mod legal, Dat% fiind importana acestor fonduri pentru economia naional% 'i necesitatea unei *une 'i corecte a*sor*ii a lor este sancionat% 'i fraudarea din culp% <gre'eal%1 neatenie= a acestor fonduri, 1.(.Integritatea n sectorul educaional preuniversitar 5n domeniul educaiei au fost identificate1 pe *aza unei analize <3ote 'i c>estionare transmise structurilor 0E2- 'i instituiilor din su*ordine privind identificarea vulnera*ilit%ilor (n domeniul specific de activitate din cadrul sistemului educaional1 2ampania 3aional% #nti;corupie +F%r% Jpag%+1 raport de cercetare 2entrul Educaia 2000K A#dministrare 'i practici lipsite de integritate (n 'coal%+1 dez*ateri pu*lice cu sindicatele din educaie1 asociaii1 O3L;uri ocazionate de

1"

PROMEP Covasna

ela*orarea pac>etului legislativ privind (nv%%m8ntul preuniversitar 'i statutul cadrelor didactice1 rapoartele corpului de control al ministrului educaiei1 cercet%rii 'i tineretului= a nivelului corupiei1 (n sistemul educaional <at8t pentru (nv%%m8ntul preuniversitar c8t 'i pentru cel superior= o serie de factori de risc precum. insta*ilitate legislativ% <lipsa corel%rii actelor normative ce reglementeaz% acest domeniu=? ineficiena unora dintre structurile de cooperare locale 'i naionale? a*sena canalelor de informare continu% 'i eficient% nivel sc%zut al competiiei intra 'i interinstituionale? salarizarea inadecvat%? un sistem deficitar de selecie1 evaluare 'i promovare a personalului? insuficiena controalelor interne <audit1 corp de control=? preocupare redus% a conducerilor unit%ilor de (nv%%m8nt (n leg%tur% cu procesul de ac>iziii pu*lice privind materialele didactice? insuficiena campaniilor de prevenie1 informare 'i con'tientizare? lipsa unor proceduri o*iective 'i transparente pentru evaluarea activit%ii elevilor 'i studenilor <testele naionale=, Pro2leme identificate. administrarea deficitar% a 'colilor cu referire la procesul decizional? comunicare ineficient% at8t la nivelul unit%ilor de (nv%%m8nt1 cu *eneficiarii serviciilor educaionale precum 'i (ntre structurile reprezentative ale elevilor1 profesorilor 'i p%rinilor 'i autorit%ile locale? un proces de selecie1 evaluare 'i promovare viciat <evaluarea difereniat% a resurselor umane (n (nv%%m8ntul preuniversitar accentul pe decala)ul rural; ur*an1 (n (nv%%m8ntul superior ; sistemul de evaluare 'i promovare lipsit de transparen%=? proceduri 'i formalit%i administrative greoaie <procesele de ac>iziie pu*lic%=? insuficienta fundamentare a deciziilor? necunoa'terea sau interpretarea eronat% a prevederilor legale? insuficiena datelor5informaiilor deinute de c%tre cadrele didactice precum 'i de *eneficiarii serviciilor educaionale? instruire deficitar% pe pro*lematicile specifice anticorupiei,

11

PROMEP Covasna

74 SISTE$'6 E(')AI#NA6 I TRANSPARENA


2.1. )rezentare *egea nr. +2,2--% privind transparena decizional #, #specte generale :egea transparenei prevede o modalitate de implicare a cet%enilor (n luarea deciziilor la nivelul administraiei, Sfera modurilor de participare a cet%enilor (n viaa organelor administrative statale este mult mai larg%, Cncerc8nd s% definim participarea cet%eneasc%1 vom spune c% ea este procesul prin care preocuprile, nevoile i valorile cetenilor sunt ncorporate procesului de luare a deciziilor n cadrul administraiei publice locale.7 Dintre avanta)ele particip%rii cet%ene'ti pentru administraia pu*lic% putem aminti. Resta*ile'te 'i construie'te (ncrederea (ntre administraia pu*lic% 'i cet%eni, #)ut% administraia s% identifice nevoile comunit%ii mai repede 'i cu o satisfacie mai mare pentru cet%eni, Ofer% gratuit administraiei pu*lice informaii (n leg%tur% cu deciziile ce tre*uie luate, 2onduce comunitatea c%tre consens 'i nu c%tre conflict,

#dministraia 'i cet%enii sunt capa*ili s% a*ordeze (mpreun% pro*lemele 'i oportunit%ile (ntr;un mod mult mai creativ,

Ealori de *az% pentru practicarea particip%rii pu*lice.D Pu*licul ar tre*ui s% ai*% un cuv8nt de spus (n deciziile ce privesc acele aciuni care le afecteaz% viaa, Participarea pu*lic% include promisiunea c% aceasta va influena decizia, Procesul particip%rii pu*lice comunic% interesele 'i vine (n (nt8mpinarea nevoilor tuturor participanilor, Procesul particip%rii pu*lice solicit% 'i faciliteaz% implicarea acestor persoane potenial afectate, Procesul particip%rii pu*lice invit% participanii s%;'i defineasc% modul propriu de implicare, Procesul particip%rii pu*lice arat% participanilor felul (n care contri*uia lor a afectat decizia,

Procesul particip%rii pu*lice furnizeaz% participanilor informaiile necesare pentru ca ace'tia s% participe (ntr;un mod c8t mai semnificativ,

0etodele de participare cet%eneasc% variaz% in funcie de nivelul implic%rii pu*licului (n activitatea administraiei,
.

Pentru detalii, ,e;i )ric &<e=tynd !i >rances &<e=tynd, Participarea ceteneasc pentru mbuntirea procesului decizional n administraia public local, Researc< Trian(le 4nstitute? Pro(ramul de Asisten pentru Administraia Pu/lic din Romnia, ucure!ti 2""1* 9 7up 4nternational Association 3or Pu/lic Participation*

12

PROMEP Covasna

Paleta artici :rii u2lice9 Informare )onsultare 8cop9 8cop9 Oferirea de O*inerea de informaii r%spunsuri de ec>ili*rate 'i la pu*lic (n o*iective c%tre leg%tur% cu pu*lic pentru analize1 ca acesta s% alternative1 (neleag% decizii1 acte pro*lemele1 normative1 etc, alternativele 'i soluiile,

"romisiune9 "romisiune9 &E% inem la &E% inem la curent+, curent1 v% ascult%m sugestiile 'i (ngri)or%rile 'i v% comunic%m cum au fost influenate deciziile de participarea pu*lic%+,

7:emple de instrumente folosite9 2omunicate pu*lice #fi'e /ro'uri /uletine informative 2omunicare
:

"romisiune9 &3e adres%m vou% pentru a primi sfaturi directe 'i sugestii inovative pentru formularea soluiilor 'i (ncorpor%m sfaturile 'i recomand%rile voastre (n luarea deciziei1 (n cea mai mare m%sur% posi*il%+, 7:emple de 7:emple de 7:emple de instrumente instrumente instrumente folosite9 folosite9 folosite9 Solicitarea de Lrupuri de 2omitete comentarii lucru consultative Focus grupuri #udieri pu*lice cet%ene'ti 2>estionare Eot deli*erativ #udieri pu*lice 2ondici de 2onstruirea sugestii consensului Cnt8lniri pu*lice Referendum

Im licare 8cop9 :ucrul direct cu pu*licul1 pe tot parcursul procesului1 pentru a se asigura c% pro*lemele 'i (ngri)or%rile pu*licului sunt (nelese 'i luate (n considerare (n mod real, "romisiune9 &:ucr%m cu voi pentru a ne asigura c% pro*lemele 'i (ngri)or%rile voastre se reflect% direct (n alternativele dezvoltate 'i v% comunic%m cum au fost influenate deciziile de participarea pu*lic%+,

)ola2orare 8cop9 Parteneriat cu pu*licul (n fiecare aspect al lu%rii deciziilor1 inclusiv (n ela*orarea alternativelor 'i identificarea soluiei preferate,

(elegare 8cop9 Plasarea deciziei finale (n m8inile pu*licului,

"romisiune9 &Eom pune (n practic% ceea ce decidei voi+,

7:emple de instrumente folosite9 Eot direct Referendum Murii cet%ene'ti Decizii delegate

4dem*

13

PROMEP Covasna

Paleta artici :rii u2lice Informare )onsultare prin radio5-E #udieri pu*lice local Site;uri de Ne* Prezent%ri pu*lice Rapoarte anuale

Im licare

)ola2orare

(elegare

Cn acest conte$t1 procesele prev%zute de :egea transparenei prev%d iniiativa administraiei de a implica cet%enii (n pro*leme specifice luarea deciziilor (n cadrul 'edinelor pu*lice 'i ela*orarea de acte normative, Utilizarea altor te>nici de participare r%m8ne (n continuare necesar%, Potrivit :egii transparenei1 cet%enii 'i organizaiile constituite de ace'tia ('i vor putea e$prima opiniile 'i interesele (n leg%tur% cu ela*orarea de acte normative 'i (n leg%tur% cu luarea unor decizii administrative, 6nstrumentele pe care le au la (ndem8n% sunt consultarea lor de c%tre autorit%ile pu*lice (n leg%tur% cu proiectele de acte normative 'i participarea la 'edinele pu*lice ale respectivelor autorit%i, Eom trata (n cele ce urmeaz% separat cele dou% procese, :egea nu tre*uie privit% ca favoriz8nd cet%enii 'i defavoriz8nd lucr%torii (n administraie pentru c% m%re'te volumul de munc%, Din contra1 administraia prime'te numeroase informaii valoroase 'i necesare1 (n mod gratuit 'i particularizat pentru proiectul de act normativ sau decizia respectiv%, C'i spore'te astfel capacitatea de a lua >ot%r8ri 'i de a adopta acte normative coerente 'i adaptate nevoilor1 care vor fi mai u'or acceptate 'i puse (n aplicare, /, Procesele reglementate de legea transparenei #utorit%ile pu*lice a c%ror activitate cade su* incidena :egii transparenei adopt% sau redacteaz% (n mod constant acte normative 'i iau decizii care influeneaz% viaa sau activitatea oamenilor, :egea transparenei permite cet%enilor s% comenteze proiectele de acte normative 'i s% ('i spun% cuv8ntul referitor la deciziile care sunt adoptate de autorit%ile pu*lice (n cadrul unor 'edine pu*lice, Eom discuta1 pe r8nd1 despre fiecare dintre acestea, Un act normativ este un act cu aplica*ilitate general% adoptat de o autoritate pu*lic%, #ctele normative pot fi adoptate de Parlament sau de organe ale administraiei pu*lice <Luvern1 0inistere1 organe ale administraiei pu*lice centrale 'i locale=, Proiectele de acte normative pot fi clasificate (n proiecte ela*orate (n cadrul unor organe ale administraiei pu*lice 'i proiecte ela*orate (n afara administraiei, -oate actele adoptate de autorit%i administrative1 cu e$cepiile prev%zute de lege1 intr% su* incidena :egii transparenei, Proiectele de lege sunt 'i ele redactate de organe ale

14

PROMEP Covasna

administraiei pu*lice <de regul% 0inistere= (nainte de a fi supuse apro*%rii Luvernului 'i (naintate (n Parlament, Cn consecin%1 'i proiectele de lege intr% su* incidena :egii transparenei, Singura categorie de proiecte de acte normative care nu sunt supuse prevederilor :egii transparenei sunt propunerile legislative redactate de mem*ri ai Parlamentului 'i (naintate de ace'tia 2amerei (n care activeaz%, #ctele normative pot reglementa situaii noi sau pot fi acte de modificare1 completare sau (nlocuire ale unora de)a e$istente, Potrivit legii1 cet%enii tre*uie consultai asupra tuturor proiectelor de actelor normative emise sau redactate de autorit%i pu*lice1 cu c8teva e$cepii, 3u are loc un proces de consultare (n cazul ela*or%rii unor acte normative. privind ap%rarea naional%1 sigurana naional% 'i ordinea pu*lic%1 privind interesele strategice1 economice 'i politice1 ale %rii1 conin8nd valori1 termene de realizare 'i date te>nico;economice ale unor activit%i comerciale sau financiare1 dac% pu*licitatea acestora aduce atingere principiului concurenei loiale1 sau privind datele personale 6nterzicerea particip%rii la ela*orarea unor acte normative1 c>iar dac% acestea vizeaz% domenii importante precum securitatea naional%1 este lipsit% de sens (n condiiile (n care actele sunt pu*licate (n 0onitorul Oficial, Cn situaii care1 datorit% circumstanelor e$cepionale1 impun adoptarea unor soluii imediate1 pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului pu*lic1 este prev%zut% posi*ilitatea de a adopta acte normative f%r% a urma un proces consultativ, #ceast% reglementare ('i poate dovedi utilitatea (n situaii de criz%, Cn caz de cutremur1 de e$emplu1 Luvernul poate emite >ot%r8ri care s% limiteze efectele dezastrului, Din cauza timpului limitat de reacie avut la dispoziie1 un proces de consultare nu poate avea loc, Este important (ns% ca aceast% e$cepie s% nu fie folosit% 'i (n situaii care nu sunt deloc &e$cepionale+, -re*uie o*servat% leg%tura actului emis cu situaia e$cepional% respectiv%, 2>iar (ntr;o real% situaie de e$cepie1 numai actele normative care evit% o grav% atingere adus% interesului pu*lic pot fi adoptate f%r% consult%ri, :egea transparenei face de mai multe ori precizarea c% opiniile e$primate de cet%eni sau organizaii (n timpul consult%rilor au doar valoare de recomandare, Decizia r%m8ne la latitudinea autorit%ii pu*lice, #ctul normativ va fi trimis1 dup% consult%ri1 spre analiz% 'i avizare1 potrivit procedurii legale privind ela*orarea actelor normative, El va include modific%ri redactate pe *aza acelor opinii1 e$primate (n procesul de consultare1 care au fost selectate de c%tre funcionarii pu*lici responsa*ili de redactarea actului respectiv, #utorit%ile pu*lice sunt o*ligate de lege s% precizeze1 (n raportul anual privind transparena decizional%1 num%rul de recomand%ri incluse (n proiectele de acte

15

PROMEP Covasna

normative, De'i nu este e$pres prev%zut de lege1 autorit%ile pu*lice pot face pu*lice motivele includerii doar a unor puncte de vedere sau a respingerii altora, .edinele publice la care se refer% :egea transparenei sunt1 (n fapt1 toate 'edinele care sunt necesare pentru desf%'urarea activit%ii autorit%ii pu*lice respective 'i pe care autoritatea respectiv% le declar% ca fiind pu*lice, E$cepiile sunt e$pres reglementate de lege, 2et%enii 'i asociaiile legal constituite nu pot participa la 'edinele (n care sunt prezentate informaii. privind ap%rarea naional%1 sigurana naional% 'i ordinea pu*lic%1 privind interesele strategice economice 'i politice ale %rii1 conin8nd valori1 termene de realizare 'i date te>nico;economice ale unor activit%i comerciale sau financiare1 dac% pu*licitatea acestora aduce atingere principiului concurenei loiale1 sau privind datele personale Definiia dat% de lege 'edinelor pu*lice las% declararea acestora ca pu*lice la latitudinea autorit%ilor respective1 prin regulamentul lor de organizare 'i funcionare, 2, Participarea la procesele reglementate de :egea transparenei Pentru a influena decizii sau acte normative1 persoanele pot participa fie individual1 (n calitatea lor de cet%eni1 fie organizai (n ceea ce legea nume'te &asociaii legal constituite+, :egea nu limiteaz% (n nici un fel accesul la mecanismele prev%zute de aceasta1 oricine av8nd dreptul de a participa1 indiferent de ce interes reprezint%, 2et%enii pot participa la procesele reglementate de :egea transparenei f%r% deose*ire de ras%1 naionalitate1 origine etnic%1 lim*%1 religie1 se$1 opinie1 apartenen% politic%1 avere sau origine social%, Din formularea actual% a te$tului de lege reiese c% cet%enii str%ini sau apatrizii1 inclusiv cei rezideni (n Rom8nia1 nu se pot folosi de mecanismele create de :egea transparenei, Ei (ns% pot apela la organizaiile legal constituite pentru a putea *eneficia de drepturile prev%zute de lege, Organizaiile pot participa 'i ele1 prin reprezentanii lor, :egea transparenei d% dreptul de participare numai organizaiilor &de reprezentare civic%+1 adic% a organizaiilor neguvernamentale1 sindicatelor 'i altor organizaii non;profit recunoscute legal, Organizaiile neguvernamentale sunt asociaiile 'i fundaiile reglementate de Ordonana nr, 2I520001 a'a cum a fost modificat% de Ordonana "75200" 'i de :egea 24I52007,!0
1"

Pentru detalii a se ,edea 1arieta A,ram, 1arian @icolae, Aoraiu 7umitru, o(dan 7umitrac<e, Ghid legislativ pentru organizaiile neguvernamentale din Rom nia, APA72R6&A, ucure!ti, 2""2*

1$

PROMEP Covasna

3u pot folosi direct mecanismele acestei legi societ%ile comerciale1 organizaiile cooperatiste1 asociaiile agricole1 partidele politice, Ele pot s% intervin% fie prin intermediul unor persoane <cum ar fi proprietari1 mem*ri1 persoane cu funcii de conducere= fie prin intermediul unor organizaii neguvernamentale create pentru a le reprezenta interesele, Un punct de vedere poate fi susinut de o persoan%1 de o asociaie f%r% personalitate )uridic%1 de o persoan% )uridic% non;profit sau de o coaliie, D, Participare la procesul de ela*orare a actelor normative Surse de informare cu privire la proiectele de acte normative supuse consult%rilor. anun pe pagina de 6nternet a instituiei pu*lice? anun afi'at (ntr;un spaiu accesi*il pu*licului din sediul instituiei? mass;media1 dac% aceasta preia anunul trimis de instituia respectiv%, #naliz8nd modurile de informare cerute de lege1 o*serv%m c% se presupune1 ca 'i (n cazul :egii accesului la informaiile de interes pu*lic1 e$istena unui site de Ne* al instituiei1 care s% fie 'i actualizat periodic, De asemenea1 putem o*serva c% difuzarea c%tre mass;media a anunului este o*ligatorie, Depinde de instituia respectiv% c%tre ce mi)loace de informare (n mas% direcioneaz% anunul1 precum 'i de organele mass; media (n ce m%sur% sunt interesate s% (l pu*lice, #nunul va cuprinde. nota de fundamentare a proiectului1 e$punerea de motive sau referatul de apro*are?

te$tul complet al proiectului de act normativ? termenul de trimitere a comentariilor <cel puin !0 zile= 'i modul (n care cei interesai pot trimite (n scris comentariile,

O alt% modalitate important% de a primi informaia referitoare la consult%rile asupra proiectelor de acte normative este procedura depunerii unei cereri la autoritatea pu*lic% respectiv%, Formularea legii este destul de vag%1 menion8nd c% proiectele de acte normative vor fi trimise tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaii, Este de presupus c% instituiile pu*lice vor sta*ili proceduri pentru trimiterea anunurilor c%tre cei care au depus cereri, Putei solicita (ns% ca anunurile s% va fie trimise (n form% electronic%1 la o adres% de e;mail pe care o vei preciza (n cerere, O*serv%m c% aici1 (n privina inform%rii1 :egea transparenei se refer%1 la persoane1 nu la ceteni1 deci at8t cet%enii str%ini 'i apatrizii c8t 'i persoanele )uridice1 orice form% de organizare ar avea1 pot primi informaiile despre proiectele de acte normative, Repet%m c% numai cet%enii 'i organizaiile neguvernamentale pot s% fie 'i consultate,

1.

PROMEP Covasna

Cn cazul actelor normative cu relevan% asupra mediului de afaceri1 instituia pu*lic% iniiatoare va transmite anunul c%tre asociaiile de afaceri 'i c%tre alte asociaii legal constituite1 pe domenii specifice de afaceri, Potrivit legii1 participarea la ela*orarea de acte normative se poate face (n procesul de redactare a unui proiect de act normativ1 anterior supunerii spre analiz% 'i avizare autorit%ii pu*lice care l;a ela*orat, 2et%enii au la dispoziie un timp limitat1 sta*ilit de autoritatea pu*lic% 'i f%cut pu*lic (n anunul iniial, #cest termen nu poate fi (ns% mai scurt de !0 zile de la data pu*lic%rii anunului, 2omentariile1 prev%zute de lege ca &propuneri1 sugestii1 opinii cu valoare de recomandare+1 vor fi primite de o persoan% desemnat% special de conduc%torul autorit%ii pu*lice, O alt% modalitate de consultare1 pe l8ng% comunicarea de comentarii (n scris1 o reprezint% organizarea de dez*ateri pu*lice, Dez*aterile pu*lice pot fi solicitate (n scris de c%tre o asociaie legal constituit% sau de o alt% autoritate pu*lic%1 iar autoritatea pu*lic% iniiatoare a proiectului de act normativ este o*ligat% s% le organizeze, Din partea societ%ii civile1 solicitarea organiz%rii de dez*ateri pu*lice poate fi f%cut% doar de organizaii nu 'i de c%tre persoane individuale, Cns% nimic nu (mpiedic% cet%enii s% participe la dez*ateri1 c>iar dac% nu reprezint% o organizaie, De asemenea1 de'i autorit%ile pu*lice nu sunt neap%rat *eneficiare (n mod direct ale procedurilor din :egea transparenei1 totu'i ele pot fi cele care solicit% organizarea unor dez*ateri pu*lice, Dez*aterile vor avea loc (n termen de cel mult !0 zile de la pu*licarea anunului privind organizarea lor, :egea nu prevede nici o modalitate de organizare 'i structurare a acestor dez*ateri pu*lice, -ermenul de dezbatere public a fost folosit (n Rom8nia pentru a descrie o (nt8lnire pu*lic% (n care se ofer% o oportunitate formal% pentru sc>im*ul de informaii, De e$emplu1 dez*aterile pu*lice au oferit o oportunitate pentru un sc>im* de informaii pe tema *ugetelor planificate ale prim%riei, Cmp%rt%'ind c8teva dintre caracteristicile (nt8lnirilor 'i audierilor pu*lice1 dez*aterile pu*lice sunt (ntr;o oarecare m%sur%1 un format unic (n Rom8nia1 care se dovede'te a servi foarte *ine nevoilor comunit%ilor1 (n acest timp, #udierile pu*lice sunt de o*icei mult mai formale dec8t (nt8lnirile pu*lice, O audiere pu*lic% este caracterizat% prin ascultarea atent% de c%tre oficiali a comentariilor cet%enilor, O,,,P :a audirea pu*lic%1 reprezentanii administraiei ascult% 'i nu ofer% r%spunsuri1 deoarece o audire pu*lic% nu este o oportunitate pentru un sc>im* de informaii interactiv <comparativ cu discuiile unei (nt8lniri pu*lice de mai sus=, Formatul de audiere 'i ascultare a)ut% la asigurarea c%. <a= procesul va r%m8ne apolitic? <*= personalit%ile nu devin un factor de concentrare a ateniei? <c= oficialii guvernamentali nu devin defensivi 'i <d= nu doar una sau dou% teme de discuie ocup% (ntreg timpul

19

PROMEP Covasna

alocat, Dup% ce toi cet%enii care au dorit s% vor*easc% au f%cut acest lucru <sau dup% ce timpul pentru comentarii pu*lice a e$pirat=1 oficialii mulumesc cet%enilor pentru participare 'i1 de o*icei1 (n acest moment audierea se (nc>eie!!, #udierea pu*lic% este un proces de consultare (n care procedurile permit tuturor p%rilor interesate s% prezinte puncte de vedere *ine argumentate <depoziii= 'i s% descrie fapte (n leg%tur% cu o anumit% tem% supus% ateniei factorilor de decizie (n materie de politici pu*lice, Cn urma acestori eforturi p%rile implicate se a'teapt% ca factorii de decizie s% ia (n consideraie 'i s% se inspire considera*il din propunerile f%cute atunci c8nd ela*oreaz% proiecte legislative, De'i o*iectul procesului de audiere pu*lic% este (n esen% redactarea unui raport pe *aza depoziiilor scrise1 cea mai spectaculoas% faz% este evenimentul pu*lic propriu; zis care ofer% o scen% pentru depunerea ver*al% a depoziiilor, Cn acest sens evenimentul pu*lic creeaz% cadrul pentru prezent%ri spectaculoase care atrag atenia pu*lic% asupra temei puse (n discuie, De aceea1 prezentatorii sunt ale'i (n funcie de potenialul lor de a avea impact din punct de vedere al relaiilor pu*lice, Cn orice caz1 m%rturiile scrise sunt acelea care au parte de e$aminare detaliat% de c%tre e$peri!2, #lte te>nici de consultare ce pot fi folosite 'i care pot fi solicitate de c%tre cet%eni1 de'i nu sunt e$pres prev%zute (n lege. consultarea electronic%1 su* forma unui forum electronic (nt8lniri (n comunitate1 organizate de autoritatea pu*lic% local% (ntr;un loc pu*lic1 (n apropierea comunit%ii care va fi afectat% de actul normativ respectiv 'i nu la sediul autorit%ii, E, Participarea la 'edine pu*lice #utoritatea pu*lic% este o*ligat% s% fac% pu*lic anunul cu privire la 'edin% cu cel puin trei zile (nainte de desf%'urarea acesteia, #nunul va fi f%cut pu*lic prin. afi'are la sediul autorit%ii? inserare (n site;ul de Ne*? comunicare c%tre mass;media, #nunul va conine. data1 ora 'i locul de desf%'urare? ordinea de zi, O*servaiile f%cute (n partea referitoare la acte normative se menin 'i aici. legea presupune e$istena unui site de Ne* al instituiei1 care s% fie 'i actualizat periodic, Difuzarea c%tre mass;media a anunului privind 'edina este o*ligatorie, Depinde de instituia respectiv% c%tre ce mi)loace de informare (n mas% direcioneaz% anunul1 precum 'i de organele mass;media (n ce m%sur% sunt interesate s% (l pu*lice,
11

)ric &<e=tynd !i >rances &<e=tynd, Participarea ceteneasc pentru mbuntirea procesului decizional n administraia public local, Researc< Trian(le 4nstitute ' Pro(ramul de Asisten pentru Administraia Pu/lic din Romnia, ucure!ti 2""1* 12 Academia de Ad,ocacy, ===*ad,ocacy*ro

1:

PROMEP Covasna

:egea prevede c% anunul tre*uie adus la cuno'tina cet%enilor 'i asociaiilor legal constituite care au prezentat anterior sugestii 'i propuneri1 (n scris1 referitor la aspectele ce vor fi discutate (n cadrul 'edinei, :egea face aici referire la acele persoane sau organizaii care1 folosindu;se fie de dreptul la petiie1 fie de procedurile :egii transparenei privitoare la consult%rile asupra proiectelor de acte normative1 au formulat anterior puncte de vedere legate de su*iectele de pe ordinea de zi a respectivei 'edine, #ceast% procedur% presupune c% persoana responsa*il% cu trimiterea anunului va verifica1 (nainte de fiecare 'edin% pu*lic%1 ordinea de zi 'i registrul (n care s;au (nscris petiiile cet%enilor1 lista celor care au depus comentarii scrise asupra proiectelor de acte normative ce vor fi dez*%tute 'i1 eventual1 lista participanilor la dez*aterile asupra acelor acte1 pentru a realiza o list% suplimentar% de distri*uie a anunului, Cn lipsa unui sistem informatizat de eviden% a petiiilor 'i comentariilor asupra proiectelor de acte normative1 aceast% operaiune este foarte mare consumatoare de timp 'i energie, Participarea la 'edin% se va face (n limita num%rului de locuri din sala (n care se va desf%'ura 'edina, Pentru a determina cine sunt persoanele care au prioritate1 legea introduce noiunea de &ordine de prec%dere+ 'i las% la dispoziia persoanei care conduce 'edina s% sta*ileasc% cine are mai mare interes (n a participa, 2riteriul celui mai mare interes nu poate fi folosit (n sensul de a (mpiedica participarea la 'edina pu*lic% a categoriilor de persoane prote)ate prin prevederile Ordonaei !"752000 privind prevenirea 'i sancionarea tuturor formelor de discriminare1 cu modific%rile ulterioare, 0ass;media are acces preferenial la 'edin%1 trec8nd peste ordinea de prec%dere, #cela'i pre'edinte de 'edin% mai are la (ndem8n% un instrument de control al 'edinei Q posi*ilitatea de a avertiza sau c>iar de a evacua din sal% un participant1 (n cazul (n care acesta nu respect% regulamentul de organizare 'i funcionare a 'edinelor1 parte a regulamentului instituiei pu*lice respective, 2ei care nu pot participa la 'edin% vor avea acces1 (n condiiile legii accesului la informaiile de interes pu*lic1 la minuta 'edinelor pu*lice, 2a 'i (n cazul actelor normative1 contri*uiile participanilor la 'edinele pu*lice au doar valoare de recomandare1 adoptarea deciziilor in8nd de competena e$clusiv% a autorit%ilor pu*lice, 2,2, )rezentare *egea nr. +((,2--1 privind liberul acces la informaiile de interes public #, :i*erul acces la informaiile de interes pu*lic :i*erul acces la informaiile de interes pu*lic este reglementat (n Rom8nia de :egea nr, 744 din !2 octom*rie 200!1 pu*licat% (n 0onitorul Oficial nr, II" din 2" octom*rie 200!, :egea 7445200! a intrat (n vigoare dup% scurgerea termenului de I0 de zile prev%zut (n art, 2", 2onform prevederilor aceluia'i articol1 normele metodologice de aplicare a :egii 7445200! au fost adoptate prin Fot%r8rea de Luvern nr, !2" din 7 fe*ruarie 2002 'i au intrat (n vigoare la data pu*lic%rii (n 0onitorul Oficial nr, !I71 adic% D martie 2002,

2"

PROMEP Covasna

:egea 7445200! define'te informaia de interes public ca fiind orice informaie care prive'te sau rezult% din activit%ile unei autorit%i pu*lice sau instituii pu*lice1 indiferent de suportul ori de forma sau de modul de e$primare, Din definiia dat% de lege informaiei de interes pu*lic1 putem trage urm%toarele concluzii. toate informaiile deinute de entit%ile pu*lice sunt informaii de interes pu*lic ? informaiile de interes pu*lic sunt cele care privesc activitatea unei entit%i pu*lice c8t 'i cele care rezult% din activit%ile respectivei entit%i? informaia de interes pu*lic poate fi su* diverse forme1 e$primat% (n diverse moduri1 sau se poate afla (nregistrat% pe diverse suporturi, 6nformaia poate fi cunoscut% de c%tre anga)aii entit%ii pu*lice1 f%r% a fi stocat% (ntr;un document sau poate fi consemnat% pe un document, $ocument poate (nsemna orice mediu de stocare a informaiilor1 cum ar fi. ; documentele pe suport >8rtie <documentele tip%rite1 copii1 traduceri1 sc>ie1 >ari1 plan'e1 fotografii1 desene1 note1 etc,=1 ; mediile de stocare ale calculatoarelor <suporturi optice1 *enzi magnetice1 casete1 disc>ete1 >ard;discuri1 memorii PRO0 'i EPRO01 etc,=1 ; microfilme1 dispozitivele de procesare porta*ile <agende electronice1 laptop= la care >ard;discul este folosit pentru stocarea informaiilor, Documentele aflate (n entit%ile pu*lice pot fi. ; produse de anga)aii entit%ii? ; gestionate de entitate? ; produse de alte entit%i <pu*lice sau private= 'i intrate (n gestiunea entit%ii pu*lice 'i care au leg%tur% cu atri*uiile legale ale acesteia, /, 6nformaii pu*lice din oficiu 6nformaiile pu*lice din oficiu tre*uie s% fie prezentate (ntr;o form% accesi*il% 'i concis% care s% faciliteze contactul persoanei interesate cu entitatea pu*lic% respectiv%, De asemenea1 ele tre*uie s% fie prezentate corect din punct de vedere al propriet%ii termenilor1 din punct de vedere gramatical1 al punctuaiei 'i ortografic1 (n conformitate cu normele academice (n vigoare, Ele vor fi pu*licate (ntr;un *uletin informativ1 actualizat anual, Documentele incluse (n categoria informaiilor din oficiu <actele normative1 organigrama1 *ugetul 'i *ilanul conta*il1 programele 'i strategiile= tre*uie pu*licate (n *uletinul anual (n integralitatea lor 'i nu doar ca referine de tip *i*liografic, E$cepie pot face :egile 'i Fot%r8rile de Luvern cu caracter general1 care nu sunt specifice entit%ii respective, Ji acestea pot fi (ns% redate fragmentar1 prezent8ndu;se acele seciuni5articole relevante pentru entitatea pu*lic%,

21

PROMEP Covasna

Cn unit%ile administrativ;teritoriale (n care o minoritate naional% deine o pondere de cel puin 20R din num%rul populaiei informaiile din oficiu se vor difuza 'i (n lim*a rom8n% 'i (n lim*a minorit%ii respective1 costurile traducerii fiind suportate de entitatea pu*lic% respectiv%, #ccesul la informaiile din oficiu va fi permis de c%tre entitatea pu*lic% (n mod minimal prin. a, pu*licare1 alternativ sau simultan1 prin. o prin afi'are la sediul entit%ii? aceasta tre*uie realizat% (ntr;un spaiu care s% permit% accesul u'or al cet%enilor, o (n 0onitorul Oficial al Rom8niei1 partea a 6E;a, -re*uie avute (n vedere costurile legate de pu*licarea acestor documente, o (n pu*licaii proprii1 cum ar fi *uletine informative1 *ro'uri de prezentare1 *ro'uri speciale care s% conin% *uletinul informativ sau 0onitorul Oficial al unit%ii administrativ;teritoriale, o (n mi)loace de informare (n mas%, o pe pagina de Ne* a entit%ii, :egea 7445200! introduce prezumia e$istenei unei pagini de 6nternet a fiec%rei entit%i pu*lice, *, consultare la sediul entit%ii1 (n spaii special amena)ate (n acest scop1 respectiv punctele de informare;documentare <P6D=, Pot fi folosite1 de asemenea1 spaiile 'i personalul 2entrelor de 6nformare pentru 2et%eni sau se pot realiza acorduri cu /irourile de 2onsiliere pentru 2et%eni 1 acolo unde acestea e$ist%, 6nformaiile din oficiu1 c>iar dac% sunt disponi*ile (n mai multe moduri1 vor fi comunicate 'i la cerere, Practica recent% a instanelor )udec%tore'ti a sta*ilit c% o*ligaia entit%ilor pu*lice de a comunica din oficiu unele informaii de interes pu*lic nu e$clude o*ligaia acestora de a comunica informaiile 'i (n scris1 la cererea solicitantului1 conform art, I din :egea 7445200!, Cn acest scop structurile sau persoanele responsa*ile de informarea pu*lic% direct% vor avea la punctul de informare;documentare copii pe >8rtie 'i (n format electronic al documentelor ce conin informaiile din oficiu1 pentru a fi date celor care le solicit%, 2, Solicitarea informaiilor de interes pu*lic Persoanele interesate <fizice sau )uridice= pot solicita informaii (n *aza :egii 7445200! privind li*erul acces la informaiile de interes pu*lic1 ver*al sau (n scris, Unde se depune solicitareaS ; pentru a o*ine informaii de interes pu*lic solicitarea se depune la compartiment de 6nformare5Relaii cu Pu*licul al entit%ii pu*lice, ; funcionarii pu*lici din cadrul acestui compartiment sunt o*ligai s% furnizeze informaiile solicitate,

22

PROMEP Covasna

; solicitarea de informaii depus% (n scris tre*uie (nregistrat% fie la compartimentul de 2omunicare5Relaii cu pu*licul1 fie la registratur%1 dac% este compartiment separat, Dac% solicitarea se realizeaz% (n scris1 aceasta tre*uie s% cuprind%. entitatea pu*lic% la care se adreseaz% cererea? informaia solicitat%? numele1 prenumele 'i semn%tura solicitantului1 precum 'i adresa la care se solicit% primirea r%spunsului, Entit%ile pu*lice au o*ligaia s% r%spund% (n scris (n termen de 1- zile. Dac% durata pentru identificarea 'i difuzarea informaiei solicitate dep%'e'te !0 zile1 comunicarea se va realiza (n termen de "0 zile1 cu (n'tiinarea1 (n scris1 a solicitantului despre acest fapt1 (n termenul de !0 zile, 2e se (nt8mpl% dac% r%spunsul nu (l mulume'te pe solicitant S Dac% (n urma r%spunsului primit1 consider% c% i;a fost (nc%lcat dreptul privind li*erul acces la informaiile de interes pu*lic1 poate adresa o reclamaie administrativ% conduc%torului entit%ii pu*lice c%reia i;ai solicitat informaia, Reclamaia tre*uie depus% (n termen de "0 de zile de la primirea r%spunsului e$plicit sau de la e$pirarea termenului de r%spuns din partea entit%ii, Cn cazul (n care reclamaia se dovede'te (ntemeiat%1 va primi informaiile solicitate (n termen de !7 zile de la depunerea reclamaiei administrative 'i i se va comunica modul (n care a fost sancionat disciplinar funcionarul care a gre'it, Dac% 'i dup% primirea r%spunsului la reclamaia administrativ% consider% c% i s;a (ncalcat drepturile prev%zute de lege1 poate face pl8ngere (n termen de "0 de zile de la primirea r%spunsului1 la instana de contencios administrativ <-ri*unalul administrativ ; fiscal=, Fot%r8rea tri*unalului poate fi supus% recursului la 2urtea de apel, Decizia 2urii de apel este definitiv% 'i irevoca*il%, Pl8ngerea la tri*unal 'i recursul la 2urtea de apel se )udec% (n procedur% de urgen% 'i nu se pl%te'te ta$% de tim*ru,

23

PROMEP Covasna

2.%. #sigurarea transparenei n sectorul public #, #/ORD#RE# :# 36EE:U: U36U366 EUROPE3E -ratatul instituind o 2onstituie pentru Europa consacr% (n Partea 61 -itlul E E$ercitarea competenelor Uniunii1 2apitolul 66 ; Dispoziii speciale1 o serie de principii cu inciden% direct% asupra modului de asigurare a transparenei, Principiul democraiei reprezentative!" consfine'te dreptul oric%rui cet%ean s% participe la viaa democratic% a Uniunii 'i asigur% adoptarea deciziilor (ntr;un mod c8t mai desc>is 'i la un nivel c8t mai apropiat de cet%ean, De asemenea este recunoscut dreptul cet%enilor1 asociaiilor reprezentative 'i societ%ii civile de a;'i putea face cunoscute punctul de vedere1 Uniunea urm8nd s% (ntrein% un dialog continuu 'i consult%ri1 prin intermediul 2omisiei1 cu aceste structuri!4, 3u (n ultimul r8nd 2onstituia European% consacr% (n mod e$pres principiul transparenei procedurilor instituiilor1 organelor1 organismelor 'i ageniilor Uniunii!7 (n coninutul acestuia fiind cuprinse. o*ligaia instituiilor Uniunii de a;'i desf%'ura activitatea (n modul cel mai desc>is posi*il1 caracterul pu*lic al dez*aterilor Parlamentului European 'i ale 2onsiliului <este pentru prima dat% pentru acesta din urma c8nd 'edinele sunt pu*lice=1 atunci c8nd adopta o propunere legislativa1 dreptul cet%enilor Uniunii 'i al persoanelor )uridice cu sediul (ntr;un stat mem*ru sau (nregistrate (ntr;un stat mem*ru de a avea acces la documentele instituiilor Uniunii1 (n condiiile prev%zute de Partea a 666;a a 2onstituiei ; o lege europeana care va sta*ili limitele acestui acces1 precum 'i regulile de procedura ale fiec%rei instituii, /, #/ORD#RE# C3 RO0T36# a4 )reterea trans arenei i integrit:ii n administraia u2lic:38 Una dintre cauzele cele mai importante ale apariiei 'i (ntreinerii fenomenului de corupie este lipsa de transparen% a sistemului administrativ, 2a atare apare necesitatea ca1 pe de o parte1 s% fie completat cadrul legislativ privitor la transparena administraiei pu*lice1 iar de pe alt% parte s% fie continuat% implementarea prevederilor de)a e$istente pentru a atinge anumite standarde de transparen% (n sectorul pu*lic, Cn acest sens se vor avea (n vedere revizuiri legislative1 e$puse (n planul de aciune1 (n urm%toarele domenii. acordarea de finan%ri neram*ursa*ile din fondurile pu*lice1 finanarea partidelor politice1 alocarea fondurilor pu*lice pentru pu*licitate1 regimul ac>iziiilor pu*lice1 regimul funcionarilor pu*lici1 regimul inspeciilor la agenii economici, Cn privina accesului la informaia de interes pu*lic1 respectiv (n privina particip%rii cet%ene'ti la procesul de luare a deciziilor1 se poate constata1 pe de;o
13

Articolul 464$ 6 Principiul democraiei repre;entati,e Articolul 464. 6 Principiul democraiei participati,e 15 Articolul 465" 1$ Repre;int o/iecti,ul 1 al domeniului prioritar 4B pre,enire, transparen, educaie din cadrul 8trate(iei naionale anticorupie pe perioada 2""562"".
14

24

PROMEP Covasna

parte1 implementarea parial% a prevederilor legale 'i1 pe de alt% parte1 (nt8rzierea (n revizuirea reglement%rilor care restr8ng accesul la informaie (n sensul unei definiri precise a informaiilor e$ceptate de la accesul pu*lic, Cn acest domeniu se va continua monitorizarea implement%rii acestor acte normative, Un accent important (n cadrul acestui o*iectiv se pune pe includerea normelor incluse (n codurile de conduit% (n programele de preg%tire profesional% specializat% a personalului din sectoare pu*lice considerate vulnera*ile, Cn scopul asigur%rii coordon%rii luptei (mpotriva corupiei 'i a coerenei politicilor pu*lice din domeniu1 planul de aciune include referiri la strategii 'i planuri anticorupie sectoriale <de e$emplu. sectorul vamal1 poliia 'i instituiile de control=, Strategiile sectoriale vor include responsa*ilit%i clare pentru toate organele cu atri*uii (n lupta (mpotriva corupiei (n ariile respective <de e$emplu #utoritatea 3aional% a E%milor1 0inisterul #dministraiei 'i 6nternelor1 0inisterul Finanelor Pu*lice=, Cn vederea cre'terii calit%ii actului de control 'i a pro*elor1 se vor realiza de c%tre structurile de control administrativ planuri de control pe sectoarele cele mai vulnera*ile1 (n cooperare cu Parc>etul 3aional #nticorupie, 24 Trans arena deci.ional: Pentru (ntregirea cadrului legal care consacr% principiul transparenei1 (n anul 200" a fost adoptat% :egea nr, 72 privind transparena decizional% (n administraia pu*lic%1 care impune entit%ilor pu*lice s% permit% participarea societ%ii civile 'i a reprezentanilor comunit%ii de afaceri1 cu rol consultativ1 la procesul decizional, #ce'tia urmeaz% s% fie consultai at8t (n faza de concepie 'i ela*orare1 c8t 'i (n cea de implementare a deciziilor1 (n vederea asigur%rii calit%ii 'i legitimit%ii acestora, Pu*licul tre*uie s% fie permanent informat asupra activit%ii autorit%ilor pu*lice1 at8t (n stadiul de evaluare a planurilor de activitate1 c8t 'i (n momentul adopt%rii 'i implement%rii deciziilor1 furniz8ndu;i;se (n orice moment informaii complete1 o*iective 'i consistente de natur% financiar% ori (n leg%tur% cu misiunea 'i planificarea strategic% a entit%ilor pu*lice, -ransparena permite oric%rei persoane asupra c%reia produce efecte un act al unei entit%i pu*lice s% cunoasc% temeiul acestuia, :a r8ndul lor entit%ile pu*lice primesc de la entit%ile superioare feed;*acU const8nd (n evaluarea am%nunit% a activit%ii lor, c4 (e ce este im ortant: trans arena< Din totalul actelor normative emise (n Rom8nia1 ma)oritatea cov8r'itoare sunt creaia puterii e$ecutive, Dincolo de normele emise direct de Luvern prin intermediul ordonanelor 'i a ordonanelor de urgen%1 marea ma)oritate a legilor adoptate de Parlament sunt iniiate de Luvern1 fiind redactate (n cadrul instituiilor administraiei pu*lice, Cn aplicarea legilor 'i ordonanelor1 Luvernul1 ministerele1 alte instituii statale centrale sau de la nivel local1 dar 'i toate instituiile administraiei pu*lice locale emit (n

25

PROMEP Covasna

mod continuu un mare num%r de acte normative,!7 -ot acest corp de legislaie apare 'i este frecvent modificat f%r% implicarea celor interesai1 fie c% sunt cei care urmeaz% s% aplice actele respective sau cei a c%ror activitate este reglementat% prin acestea, :ipsa transparenei decizionale1 al%turi de alte carene ale activit%ii de reglementare1 conduce la (ncrederea sc%zut% a societ%ii (n fora 'i importana actelor normative, #*sena consult%rilor face ca normele s% fie frecvent modificate sau (nlocuite1 lucru ce determin% o accentuat% insta*ilitate legislativ% 'i nu ofer% sigurana necesar% cadrului legal e$istent (n Rom8nia, #plicarea real% a principiului transparenei ar duce la o mai mare (ncredere (n legi 'i reglement%ri1 din moment ce ele au fost adoptate cu consultarea celor interesai, Cncrederea (n cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii1 cu consecine pozitive asupra dezvolt%rii economice 'i a meninerii unor relaii de cooperare (ntre aparatul guvernamental 'i societate, #sociaia Rom8na pentru -ransparen% a realizat1 (n octom*rie 200211 (n parteneriat cu 6R6S 2enter Rom8nia 'i #genia de 0onitorizare a Presei H#cademia 2aavencuH1 un studiu preliminar cu privire la modalit%ile de consultare, 2oncluziile preliminare ale acestui studiu relevau urm%toarele pro*leme identificate (n leg%tur% cu gradul de implicare a societ%ii civile (n procesul de luare a deciziilor. 3u e$ist% o coeren% sau consecven% a consult%rii 'i implic%rii societ%ii civile (n procesul decizional1 inclusiv (n cel ce are ca rezultat adoptarea de acte normative? De'i1 (n anumite situaii1 cooperarea instituiilor pu*lice cu O3L a reprezentat un succes1 regula o constituie lipsa transparenei? 6nstituiile care prefer% opacitatea se ascund (n faa interpret%rii a*uzive a unui te$t de lege1 refle$ al practicii de meninere a secretului (n )urul activit%ii decizionale? Participarea organizaiilor neguvernamentale la procese decizionale a avut loc ca rezultat al iniiativelor acestora, :a succesul acestor iniiative a concurat desc>iderea manifestat% de unele instituii pu*lice1 datorit% iniiativelor personale de la nivelul conducerii acelor instituii? Dialogul autorit%i;societate civil% tinde s% fie mai degra*% acceptat la nivelul principiilor dec8t al unor decizii concrete? -e>nicile de consultare a societ%ii civile sunt (nc% la (nceput1 'i sunt folosite ezitant1 de'i a fost utilizat% o palet% larg% de astfel de te>nici, 6nstituiile statului manifest% tendina folosirii lor mai mult ca un scop dec8t ca mi)loc, #spectele practice care ar asigura reu'ita lor nu sunt luate (n considerare1 iar contri*uiile aduse sunt de multe ori ignorate (n sta*ilirea versiunii finale a actului?

:egea privind transparena decizional% (n administraia pu*lic% a fost adoptat% de Parlament (n forma final% pe !9 decem*rie 2002 'i promulgat% de Pre'edintele
1.

Cn cursul anului 2""1, spre eDemplu, Parlamentul a adoptat .:$ de le(i 0n timp ce Eu,ernul a adoptat 99 de ordonane !i 1:5 de ordonane de ur(en* Tot 0n 2""1, au 3ost adoptate 13$$ de Aotrri de Eu,ern, dintre care 132" au 3ost pu/licate 0n 1onitorul 23icial* 1inisterele !i alte instituii ale administraiei centrale au adoptat .2: de ordine care au 3ost pu/licate 0n 1onitorul 23icial* Aceste date au 3ost o/inute 3olosind /a;a de date le(islati, a pro(ramului F)E)4*

2$

PROMEP Covasna

Rom8niei pe 20 ianuarie 200", :egea1 devenit% nr, 72 din 200"1 a fost pu*licat% (n 0onitorul Oficial nr, 70 din " fe*ruarie 200" 'i a intrat (n vigoare pe data de 4 aprilie a aceluia'i an,

2.(. #specte practice privind transparena #. #rticolul + din lege stabilete e/cepiile transparenei.

aplicarea

*egii

3u are loc un proces de consultare (n cazul ela*or%rii unor acte normative1 iar cet%enii 'i asociaiile legal constituite nu pot participa la 'edinele (n care sunt prezentate informaii. privind ap%rarea naional%1 sigurana naional% 'i ordinea pu*lic%1 privind interesele strategice1 economice 'i politice1 ale %rii1 care conin valori1 termene de realizare 'i date te>nico;economice ale unor activit%i comerciale sau financiare1 dac% pu*licitatea acestora aduce atingere principiului concurenei loiale1 sau privind datele personale, #plic8nd principiului )uridic potrivit c%ruia e$cepiile sunt de strict% interpretare 'i aplicare1 respectiv lu8nd (n considerare o interpretare a legii potrivit scopului ei 'i (n sensul aplic%rii legii1 autorit%ile pu*lice locale 'i centrale sunt (ncura)ate s% interpreteze respectivul articol c8t mai restrictiv cu putin%, E$cepiile prev%zute de :egea transparenei tre*uie s% fie interpretate (n mod restrictiv1 (n sensul aplic%rii legii pentru ma)oritatea situaiilor care intr% (n sfera de aplicare a acesteia, Cn acest scop1 este util% reamintirea art, !1 alin, 2 din lege care prevede (n mod clar c% legea are drept scop &s% sporeasc% gradul de responsa*ilitate a administraiei pu*lice fa% de cet%ean1 ca *eneficiar al deciziei administrative1 s% stimuleze participarea activ% a cet%enilor (n procesul de luare a deciziilor administrative 'i (n procesul de ela*orare a actelor normative 'i s% sporeasc% gradul de transparen% la nivelul (ntregii administraii pu*lice,+ 0. 1ransmiterea proiectelor de acte normative ctre cei care au depus cerere pentru primirea respectivelor informaii conform art. 2 alin. 1 necesit realizarea unor baze de date cu persoanele i organizaiile solicitante. #ceste *aze de date tre*uie s% fie u'or de interogat1 pentru a permite trimiterea la timp 'i complet% a informaiilor1 respectiv s% conin% preferinele fiec%rui solicitant, :ucr8nd (mpreun% cu serviciul de te>nic% de calcul si cu 2entrele de informaii pentru cet%eni!D sau alte departamente1 autorit%ile pu*lice sunt (ncura)ate s% dezvolte *azele de date cuprinz8nd solicitanii de informaii referitoare la proiectele de acte normative1 astfel (nc8t ele s% permit% informarea acestora complet% 'i la timp,
19

Pentru detalii, ,e;i site6ul Asociaiei @aionale a &entrelor de 4n3ormaii pentru &eteni, ===*ancic*ro*

2.

PROMEP Covasna

:egea prevede transmiterea anunurilor privind proiectele de acte normative c%tre cei care au depus cerere1 f%r% a preciza modul de acoperire a c>eltuielilor legate de aceast% operaiune, Este de dorit ca transmiterea proiectelor de acte normative c%tre cei care au depus cerere s% se realizeze (n mod gratuit, Pentru aceasta1 transmiterea (n form% electronic% este modul cel mai accesi*il, Cn acest sens1 va tre*ui solicitat% 'i adresa de email a persoanelor 'i organizaiilor care au f%cut cerere, C. #rticolul 2 alin. 3 i 4 prevd obligativitatea organizrii de nt'lniri pentru dezbaterea public a unui proiect de act normativ n cazul n care acest lucru este cerut n scris de ctre o asociaie legal constituit sau de ctre o alt instituie public. De'i legea nu prevede acest lucru (n mod e$pres1 autoritatea pu*lic% (ns%'i poate organiza astfel de dez*ateri f%r% s% e$iste o cerere (n acest sens1 atunci c8nd reglementarea prezint% o importan% mare pentru comunitate, -ermenul prev%zut de lege pentru desf%'urarea dez*aterii este de ma$imum !0 zile de la pu*licarea datei 'i locului unde urmeaz% a fi organizat%, :egea nu precizeaz% modul (n care va fi organizat% dez*aterea, Din e$periena altor %ri1 putem trage concluzia c% modul (n care va fi structurat% (nt8lnirea are un rol foarte mare (n asigurarea faptului c% rezultatele acesteia sunt utile pentru autoritatea pu*lic% organizatoare, Pentru a o*ine ma$imum de eficien%1 (nt8lnirea tre*uie structurat% (n a'a fel (nc8t s% asigure participarea tuturor celor interesai1 iar ace'tia s% ('i e$pun% punctul de vedere (n leg%tur% cu actul normativ ce face su*iectul dez*aterii1 f%r% a se a*ate de la acesta 'i f%r% a se implica (n discuii deviate de la su*iect, Pentru a atinge acest deziderat1 prezent%m (n continuare1 dou% e$emple de organizare a unor astfel de dez*ateri, 'ezbaterea cu agend precizat i facilitator al discuiilor 5udierile publice $. #rticolul 3 din lege precizeaz modul de desfurare al edinelor publice. #utoritile publice locale i centrale sunt ncura5ate s interpreteze respectivul articol astfel nc't s nu mpiedice participarea la dezbateri a nici unei pri interesate. #stfel1 se recomand% ca 'edinele s% fie inute (n cea mai (nc%p%toare sal% de consiliu din incinta instituiei sau1 (n cazul (n care interesul manifestat pentru 'edin% este mare1 (n alte s%li din localitate1 care s% permit% accesul unui num%r c8t mai mare de persoane, Jedinele instituiilor pu*lice care prezint% mai mare interes pot fi transmise (n direct prin intermediul posturilor radio;-E locale, Pentru *una desf%'urare a 'edinelor1 este indicat ca1 la (nceputul fiec%rei 'edine pu*lice1 persoana care conduce 'edina s% prezinte pe scurt prevederile din regulamentul de organizare 'i funcionare a instituiei1 referitoare la procedurile de urmat (n cazul acestora, De asemenea1 (n timpul 'edinei1 persoana care conduce lucr%rile tre*uie s% se asigure c% d% dreptul la e$primare tuturor participanilor,

29

PROMEP Covasna

!. #plicarea prevederilor legii presupune utilizarea unor documente i,sau formulare cum ar fi6 anunul privind elaborarea unui act normativ anunul privind edina public cererea de nscriere n lista privind trimiterea de informaii despre proiecte de acte normative etc. Pentru o mai u'oar% aplicare a legii1 este recomanda*il ca aceste documente s% fie standardizate1 cel puin la nivelul respectivei autorit%i pu*lice, Utilitatea standardiz%rii formatului acestor documente const% at8t (n u'urina folosirii lor de c%tre cet%eni1 c8t 'i (n facilitarea proces%rii informaiei respective de c%tre autorit%ile administraiei pu*lice, 7. )otrivit legii autoritatea public este singura responsabil de acceptarea sau respingerea sugestiilor i comentariilor primite de la ceteni sau organizaii. Procesul de consultare reprezint% pentru autorit%i o important% surs% de informaii despre impactul actului normativ respectiv1 informaii ce pot fi o*inute prin procedurile prev%zute de :egea transparenei (n mod gratuit 'i structurat, Cn acela'i timp1 punctele de vedere ce vor fi primite pot fi1 de multe ori1 contradictorii1 reprezent8nd interese divergente ale diferitelor persoane sau organizaii, Selectarea contri*uiilor revine autorit%ii pu*lice respective1 (ns% autorit%ile pu*lice sunt (ncura)ate s% fac% pu*lice argumentele pentru acceptarea sau respingerea comentariilor primite (n cadrul procesului de consultare, 8. )rocedura de urgen reglementat de art. 2 se refer la situaiile e/cepionale n care nu e/ist timpul necesar consultrii. Este de dorit ca autorit%ile pu*lice s% interpreteze (n sens restrictiv prevederea art, I referitoare la situaiile de urgen%, De asemenea1 (n sensul :egii transparenei1 de'i acest lucru nu este e$pres prev%zut de lege1 autorit%ile pot s% pu*lice1 odat% cu actul adoptat f%r% consultare1 'i o not% de fundamentare a aplic%rii procedurii de urgen%,

2:

PROMEP Covasna

1I16I#GRA*IE SE6E)TI/

#. *ucrri de specialitate

;hidul ,ransparenc< 3nternational, 8isteme de 3ntegritate "ublic, =olum editat de >erem< "ope, 5sociaia ?om#n pentru ,ransparen, @ucureti, )00)4 (ostic =oicu A ,eoria general a dreptului, 7d. Bniversul juridic, @ucureti, )00*4 C. ,. Droveanu % 'eontologia funcionarului public, 7d. 5cademiei ?om#ne, 8tudii de drept rom#nesc4 7ric (heEt<nd i Frances (heEt<nd, "articiparea ceteneasc pentru mbuntirea procesului decizional n administraia public local, ?esearch ,riangle 3nstituteG"rogramul de 5sisten pentru 5dministraia "ublic din ?om#nia, @ucureti )00.4 8trategia naional anticorupie pe perioada )00*%)00-4 Carieta 5vram, Carian Hicolae, Ioraiu 'umitru, @ogdan 'umitrache, ;hid legislativ pentru organizaiile neguvernamentale din ?om#nia, 5"5'D?%(I, @ucureti, )00)4 (odru =rabie, ?olul 5vocatului "oporului n aprarea liberului acces la informaiile de interes public, 5sociaia ?om#n pentru ,ransparen, )00).

0. 9ite:uri

EEE.transparenc<.org.ro EEE.advocac<.ro EEE.ancic.ro.

C. *egislaie &egea nr. - privind (odul de conduit a funcionarilor publici, publicat n Conitorul Dficial, "artea 3, nr. .*- din )1/0)/)00J4 &egea nr.J--/)00J privind (odul de conduit a personalului contractual din autoritile i instituiile publice4 &egea nr. *-. privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publice i din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii publicat in Conitorul Dficial, "artea 3 nr. .).J din .-/.)/)00J4 &egea nr. *0/)00- pentru modificarea i completarea legii nr. -/)00J privind codul de conduit a funcionarilor publici (consilierul de etic)4 &egea nr. *JJ/)00. privind liberul acces la informaiile de interes public4 &egea nr. *)/)001 cu privire la transparena decizional4 &egea nr. .+./)001 privind conflictul de interese4 &egea **J/)00J privind contenciosul administrativ4 &egea .66/.KKK, 8tatutul funcionarilor publici.

3"

PROMEP Covasna

S-ar putea să vă placă și