Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCA TIEINA JIONALE COLEGIUL AGRICOL NICOLAE CORNATEANU" TULCEA Strada Isaccei, nr. 104,Tel: 0040240/534955, Fax.

0040240534701. E-mail colagrtl(a)yahoo.com


Nr

ACORD DE PARTENERIAT COLAR


1 . Par-file c o n t r a c t u l u i : 1.1 . a. Colegiul b Agricol Nicolae Cornafeanu" Tulcea

1.2. I n i t i a t o r u l Colegiul Agricol Nicolae Cornafeanu" Tulcea. cu sediul Tn mun. Tulcea s t r . Isaccei n r . 104 reprezentat prin activitaplor educative prof. Serdaru Cristina se angajeaza Tn parteneriat cu cu sediul Tn activitaplor educative prof. 2. O b i e c t i v u l a c o r d u l u i d e p a r t e n e r i a t : 2 . 1 . Initiatorul v a folosi parteneriatul pentru:

coordonatorul

reprezentat prin coordonatorul ... Tn calitate d e p a r t e n e r .

> Intreprinderea d e acjiuni c o m u n e privind prevenirea si combaterea abandonului scolar;


> Elaborarea pliantelor d e prezentare, a planurilor d e cariera si a altor materiale care pot fi mediatizate Tn vederea consilierii si orientarii scolare a elevilor din unitatile scolare partenere; > Efectuarea d e vizite Tn unitatile scolare partenere pentru prezentarea ofertei scolare, conform planificarilor stabilite. 2.2. I n s t i t u f i a p a r t e n e r a v a p r o c e d a l a : Asigurarea resurselor u m a n e reprezentate prin grupa d e elevi participanta la actiunea c o m u n a stabilita conform graficului d e desfasurare. 3. O b l i g a f i i l e i n s t i t u f i i l o r a f l a t e Tn p a r t e n e r i a t : S a desfasoare actiunile c o m u n e conform graficului stabilit S a realizeze obiectivele cadru si obiectivele operationale propuse S a arhiveze si s a disemineze materialele produse: foto, C D etc. 2012 - 2013 din Partener: Colegiul Agricol Cornateanu" Tulcea Director, Yian Viorel prof.

4 . P e r i o a d a p a r t e n e r i a t u l u i e s t e anul scolar 5. P r e z e n t u l c o n t r a c t a r e n u m a r u l si s-a Tncheiat Tn doua exemplare. Initiator:

Nicolae

S-ar putea să vă placă și