Sunteți pe pagina 1din 38

Stagiari sistem colectiv 2010

I. Elaborarea situatiilor financiare (15 exercitii)


1. n exerciiul N se efectueaz reparaia capital a unui echipament tehnologic al
ntreprin!erii. "ostul reparaiei este !e #.$$$ lei %i este format !in&
' cheltuieli cu consumurile materiale (.$$$ lei)
' cheltuieli cu salariile *.$$$ lei)
' cheltuieli cu amortizarea 1.5$$ lei)
' cheltuieli cu ser+iciile prestate !e teri 5$$ lei.
Expertiza tehnic atest o cre%tere a !uratei !e utilitate a echipamentului cu * ani. "are
este tratamentul contabil al cheltuielilor ocazionate !e reparaia capital, conform I-. 1/
0Imobilizri corporale12
3ezol+are&
Potrivit IAS 16, cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizrilor
corporale, respectiv necorporale deja nreistrat n contabilitate trebuie s fie aduate la
valoarea contabil a activului atunci c!nd este probabil ca ntreprinderea s beneficieze de
avantaje economice viitoare mai mari dec!t nivelul de performan" prevzut ini"ial. #oate
celelalte cheltuieli ulterioare trebuie nscrise n cheltuielile e$erci"iului n cursul cruia sunt
anajate.
%n practica ntreprinderilor rom!ne&ti, cheltuielile sunt anajate dup natur, &i nu dup
destina"ie. 'e aceea, o solu"ie mai adecvat ar fi cea indirect, n care costul repara"iei
tranziteaz contul de profit &i pierdere(
) nregistrarea cheltuielilor materiale&
6*+ ,heltuieli cu materialele consumabile-.*+ /ateriale consumabile +.***
) nregistrarea cheltuielilor !e personal&
601 ,heltuieli cu salariile datorate personalului-0+1 Personal ) salarii datorate ..***
) nregistrarea cheltuielilor cu amortizarea&
6111 ,heltuieli cu amortizarea imobilizrilor-+11 Amortizarea imobilizrilor corporale 1.2**
) nregistrarea cheltuielilor cu ser+iciile prestate !e teri&
6+1 Alte cheltuieli cu lucrri &i servicii prestate de ter"i-0*1 3urnizori 2**
) inclu!erea costului reparaiei n +aloarea acti+ului (capitalizarea costului reparaiei)&
+1.1 4chipamente tehnoloice - 5++ 6enituri din produc"ia de imobilizri corporale 5.***
(. "e pre+! 4567 nr. 1.#5(8($$5 %i 4567 nr. (.$$18($$/ pri+in! mo!ificarea 4567 nr.
1.#5(8($$5 cu pri+ire la contractele !e leasing financiar2 Exist !iferene fa !e
pre+e!erile I-. 1# 0"ontracte !e leasing12
1
3ezol+are&
%n forma sa ini"ial, 7/3P nr. 1.52+8+**2 nu prezenta nicio precizare cu privire la
problema contractelor de leasin9 ntreprinderile trebuiau s aplice principiul prevalen"ei
economicului asupra juridicului pentru a contabiliza contractele de leasin financiar.
7rdinul a fost modificat prin 7/3P nr. +.**18+**6, iar printre modificrile aduse se
resesc &i aspecte referitoare la contractele de leasin financiar(
:a recunoa&terea n contabilitate a contractelor de leasin vor fi avute n vedere
prevederile contractelor ncheiate ntre pr"i, precum &i leisla"ia n vioare. 4ntit"ile care aplic
principiul prevalentei economicului asupra juridicului vor "ine cont &i de cerin"ele acestuia,
nreistrarea n contabilitate a amortizrii bunului care face obiectul contractului se efectueaz n
cazul leasinului financiar de ctre locatar8 utilizator, iar n cazul leasinului opera"ional, de
ctre locator8finan"ator. Achizi"iile de bunuri imobile &i mobile, n cazul leasinului financiar,
sunt tratate ca investi"ii, fiind supuse amortizrii pe o baz consecvent cu politica normal de
amortizare pentru bunuri similare, n n"elesul 7/3P nr. +.**18+**6, termenii de mai jos au
urmtoarele semnifica"ii(
a; ,ontractul de leasin este un acord prin care locatorul cedeaz locatarului, n schimbul unei
pl"i sau serii de pl"i, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioad stabilit.
b; :easinul financiar este opera"iunea de leasin care transfer cea mai mare parte din riscurile
&i avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului.
c; :easinul opera"ional este opera"iunea de leasin care nu intr n cateoria leasinului
financiar. Se observ c n ordin au fost preluate defini"iile din IAS 15.
<n contract de leasin poate fi recunoscut ca leasin financiar dac ndepline&te cel pu"in
una dintre urmtoarele condi"ii(
a; :easinul transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului p!n la sf!r&itul duratei
contractului de leasin. Aceast caracteristic este preluat ca atare din IAS 15.
b; :ocatarul are op"iunea de a cumpra bunul la un pre" estimat a fi suficient de mic n
compara"ie cu valoarea just la data la care op"iunea devine e$ercitabil, astfel nc!t, la nceputul
contractului de leasin, e$ist n mod rezonabil certitudinea c op"iunea va fi e$ercitat. Aceast
caracteristic este preluat ca atare din IAS 15.
c; 'urata contractului de leasin acoper n cea mai mare parte durata de via" economic a
bunului, chiar dac titlul de proprietate nu este transferat. Aceast caracteristic este preluat ca
atare din IAS 15.
d; 6aloarea total a ratelor de leasin, mai pu"in cheltuielile accesorii, este mai mare sau eal cu
valoarea de intrare a bunului, reprezentat de valoarea la care a fost achizi"ionat bunul de ctre
finan"ator, respectiv costul de achizi"ie. Aceast caracteristic este diferit de cea prevzut de
IAS 15 care precizeaz c valoarea actualizat a pl"ilor minimale acoper cea mai mare parte a
valorii juste.
e; =unurile care constituie obiectul contractului de leasin sunt de natur special, astfel nc!t
numai locatarul le poate utiliza fr modificri majore.
,onform 7/3P nr. 1.52+8+**2, ntreprinderile care ntocmesc situa"ii financiare
simplificate pot face e$cep"ie de la aplicarea principiului prevalentei economicului asupra
juridicului n situa"iile financiare individuale.
2
*. "are sunt particularitile bilanului contabil ntocmit conform 4567 nr. 1.#5(8($$52
3ezol+are&
3ormatul este predefinit, ntreprinderile neput!nd detalia sau restr!ne posturile
bilan"iere9 sursa acestui model se se&te n articolul 1* al 'irectivei a I6)a a ,44.
,heltuielile de constituire sunt recunoscute n activul bilan"ului chiar dac nu rspund
criteriilor de recunoa&tere stabilite de IAS= n cadrul conceptual >7/3P nr. 1.52+8+**2 a preluat
defini"iile activelor, datoriilor &i capitalurilor proprii, dar nu si coeren"a reprezentrii tranzac"iilor
&i evenimentelor cu aceste concepte;.
3ondul comercial neativ este considerat venit n avans &i nu este recunoscut ca venit, a&a
cum solicit practica interna"ional.
Activele pe termen lun destinate v!nzrii nu sunt prezentate separat, ci sunt cumulate cu
cele de"inute pentru a fi utilizate.
,rean"ele >altele dec!t cele financiare; cu scaden"a mai mare de un an sunt prezentate
distinct n masa activelor circulante.
,heltuielile n avans, veniturile n avans &i provizioanele pentru riscuri &i cheltuieli nu se
mpart n func"ie de scaden"e.
Primele de rambursare a mprumuturilor din emisiunea de oblia"iuni se deduc din
mprumutul obliatar.
Ac"iunile proprii se deduc din capitalurile proprii.
Prezen"a la pozi"iile 4 &i 3 a doi indicatori de analiz financiar relevan"i n aprecierea
modului n care ntreprinderea &i asiur continuitatea activit"ii. ,ontinuitatea activit"ii se
apreciaz pe baza unui cumul de factori. <n criteriu relevant n aprecierea continuit"ii este
modul n care ntre?prinderea &i asiur echilibrul financiar. Se consider c ntreprinderea &i
asiur minimul de echilibru financiar dac &i finan"eaz activele pe termen lun din surse de
finan"are pe termen lun &i respectiv activele pe termen scurt din surse pe termen scurt.
S procedm n cele ce urmeaz la modelarea bilan"ului 7/3P nr. 1.52+8+**2 pentru a
pune n eviden" echilibrul financiar. 6om a&eza fa" n fa" activele pe termen lun cu sursele pe
termen lun &i activele pe termen scurt cu sursele pe termen scurt(
:a pozi"ia 4 @Active circulante nete 8 'atorii curente neteA se afl fondul de rulment al
ntreprinderii. Pe baza acestui indicator se apreciaz modul n care ntreprinderea &i asiur
continuitatea activit"ii pe termen scurt.
3ondul de rulment reprezint e$cedentul de capitaluri permanente >surse de finan"are pe
3
termen lun; rmas dup finan"area interal a activelor pe termen lun si care poate fi utilizat
pentru finan"area activelor pe termen scurt >active circulante &i cheltuieli n avans;. 'in schema
de mai sus, fondul de rulment se poate deduce astfel(
>1; 3ond de rulment >4; - Surse pe termen lun >B C D C E; ) Active pe termen lun >A )
Subven"iile pentru investi"ii;, sau
>+; 3ond de rulment >4; - Active circulante >=; C ,heltuieli n avans >,; ) 'atorii care trebuie
pltite ntr)o perioad de p!n la un an >'; ) 6enituri n avans >I e$clusiv subven"iile pentru
investi"ii;.
A doua rela"ie de calcul a fost re"inut n modelul de bilan" conform 7/3P nr.
1.52+8+**2. Aceast rela"ie trebuie interpretat cu pruden" deoarece are la baz ipoteza c
ntotdeauna cheltuielile n avans si veniturile n avans sunt elemente pe termen scurt, n mod
normal, nainte de a calcula acest indicator se fac o serie de retratri &i reclasificri ale
elementelor de bilan". Ar trebui luate n considerare doar cheltuielile si veniturile n avans pe
termen scurt, dar &i datorii precum provizioanele pentru riscuri &i cheltuieli care au scaden"a
foarte probabil ntr)o perioad mai mic de un an.
Se consider c dac ntreprinderea are fond de rulment aceasta &i asiur continuitatea
pe termen scurt fr a fi dependent de finan"area prin credite pe termen scurt.
:a pozi"ia 3 @#otal active minus datorii curenteA se afl sursele de finan"are pe termen
lun ale ntreprinderii, numite &i capitaluri permanente. Pe baza acestui indicator se apreciaz n
ce msur ntreprinderea &i asiur continuitatea activit"ii pe termen lun. 'in schema de mai
sus, capitalurile permanente se pot determina astfel(
>i; ,apitaluri permanente >3; - ,apitaluri &i rezerve >B; C 'atorii care trebuie pltite ntr)o
perioad mai mare de un an >D; C Provizioane pentru riscuri &i cheltuieli >E;, sau
>ii; ,apitaluri permanente >3; - #otal activ >A C = C ,; ) Surse pe termen scurt >' C 1 e$clusiv
subven"iile pentru investi"ii;, sau
>iii; ,apitaluri permanente >3; - 3ond de rulment >4; C >Active imobilizate ) Subven"ii pentru
investi"ii;.
A treia rela"ie de calcul a fost re"inut n modelul de bilan" conform 7/3P nr.
1.52+8+**2.
9. "are sunt particularitile contului !e profit %i pier!ere ntocmit conform 4567 nr.
1.#5(8($$52
3ezol+are&
Acest model de cont de profit &i pierdere are ca surs articolul +. din 'irectiva a I6)a a
,44.
,ifra de afaceri net include &i veniturile din subven"ii dac au fost primite pentru cifra
de afaceri, precum &i veniturile din dob!nzi nreistrate de societ"ile de leasin, de&i ele sunt
contabilizate ca venituri financiare.
6aria"ia stocurilor si produc"ia de imobilizri sunt asimilate veniturilor din e$ploatare si
sunt considerate venituri latente sau nerealizate, &i nu transferuri de cheltuieli.
:a postul, Alte venituri din e$ploatareA se sesc o serie de venituri care pot fi
semnificative, precum veniturile din v!nzarea de imobilizri corporale &i necorporale, veniturile
din subven"ii pentru investi"ii, din despubiri etc.
6eniturile din subven"ii primite pentru acoperirea unor cheltuieli se deduc din cheltuielile
4
pentru care s)au primit, iar cheltuielile se prezint n mrime net.
4$isten"a posturilor de ajustare a valorii activelor &i provizioanelor pentru riscuri &i
cheltuieli n vederea prezentrii lor n bilan". Pentru a fi prezentate n bilan", activele sunt ajustate
cu amortizarea &i cu eventualele deprecieri constatate la data bilan"ului. Aceste ajustri enereaz
cheltuielile cu amortizarea &i cheltuielile cu provizioanele pentru deprecierea activelor. 'e
asemenea, se poate nt!mpla ca un activ depreciat n trecut s nreistreze o cre&tere de valoare,
n acest caz se va recunoa&te n contabilitate un venit din provizionul pentru depreciere.
Provizioanele pentru riscuri &i cheltuieli sunt msurate pe baza unor estimri. :a fiecare dat de
bilan" trebuie refcute estimrile &i, dup caz, majorate sau diminuate aceste datorii. /ajorarea
provizioanelor va determina o cheltuial cu ajustarea, iar diminuarea lor va enera un venit din
ajustare.
:a o simpl lectur a 7/3P nr. 1.52+8+**2 n varianta sa ini"ial se poate constata c
normalizatorii au preluat defini"iile activelor, datoriilor &i capitalurilor proprii prevzute n cadrul
conceptual al IAS=, dar nu si defini"iile cheltuielilor &i veniturilor. 7rdinul a fost modificat prin
asimilarea &i a acestor concepte >7/3P nr. +.**18+**6 privind modificarea &i completarea
7rdinului ministrului finan"elor publice nr. 1.52+8+**2 pentru aprobarea relementrilor
contabile conforme cu directivele europene;. 'e&i ordinul detaliaz acum conceptele de venit,
cheltuial, c!&tiuri, pierderi, cheltuieli de pltit, venituri de primit etc., solu"iile practice oferite
prin planul de conturi nu sunt ntotdeauna coerente cu aceste concepte. 7rdinul prevede ca n
contul de profit &i pierdere s fie recunoscute c!&tiurile &i pierderile din cesiunea de imobilizri.
,u toate acestea, solu"ia oferit de planul de conturi este de a recunoa&te venitul din v!nzare la
nivelul pre"ului de v!nzare &i cheltuiala la nivelul costului diminuat cu amortizarea nreistrat.
'e asemenea, v!nzarea de active financiare pe termen lun are alt tratament contabil dec!t
v!nzarea celor pe termen scurt.
%n acest model cheltuielile &i veniturile e$traordinare sunt prezentate distinct.
5. 7e 1$.1$.N s:a primit un a+ans !e la un client n sum !e 1$.$$$ lei (!in care ;<- 1=>).
7e 15.1$.N s:au +?n!ut mrfuri clientului. 6actura cuprin!e& pre !e +?nzare ($.$$$ lei,
;<- 1=>. "ostul !e achiziie a mrfurilor +?n!ute este !e 1@.$$$ lei. .oluia gsit !e
contabil este&
9111 A > 11.=$$.$$$
#$# 1$.$$$.$$$
99(# 1.=$$.$$$
/$# A *#1 1@.$$$.$$$
"e principiu contabil a fost nclcat2 -rgumentai rspunsul. "are ar fi fost soluia
corect2
3ezol+are&
,ontabilul a nclcat principiul necompensrii. n cursul lunii octombrie F au avut loc
dou tranzac"ii, iar contabilul nu a nreistrat dec!t una pentru valoarea net a celor dou.
,onform principiului necompensrii, orice compensare ntre elementele de activ &i de
datorii sau ntre elementele de venituri &i cheltuieli este interzis.
4ventualele compensri ntre crean"e &i datorii ale entit"ii fa" de acela&i aent economic
pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor leale, numai dup nreistrarea n contabilitate a
veniturilor &i cheltuielilor la valoarea interal.
5
.oluia contabilB corectB este(
a; 1*.1*.F ) nreistrarea ncasrii avansului de la client(
21+1 - G 1*.***
01H 1.0*.
00+5 1.2H5
b; 12.1*.F ) 6!nzarea de mrfuri(
0111 - G +..1**
5*5 +*.***
00+5 ..1**
6*5 - .51 11.***
/. .e cunosc urmtoarele informaii !in bilanul societii -C6- la *1.1(.N (n lei)& mrfuri
5$.$$$) rezer+e 1.$$$) pro+izioane pentru !eprecierea mrfurilor 5.$$$) clieni 9$.$$$)
titluri !e participare *.$$$ (!in care !isponibile pentru +?nzare n anul urmtor 5$$))
titluri !e plasament ($.$$$ (!in care titluri n +aloare !e 1$.$$$ sunt utilizate !rept
garanie pentru un cre!it primit cu o sca!en !e * ani)) acre!iti+e (.$$$) cheltuieli n
a+ans @.$$$ (!in care angaDate ntr:o perioa! mai mare !e 1 an /.$$$)) licene 5.$$$) cifra
!e afaceri ($$.$$$) +enituri n a+ans *.$$$ (!in care angaDate ntr:o perioa! mai mare !e 1
an, (.$$$)) pro+izioane pentru riscuri %i cheltuieli 5$.$$$ (!in care cu sca!ena foarte
probabil n anul urmtor ($.$$$)) cre!ite primite !e la bnci pe termen lung ($.$$$ (!in
care cu sca!ena n anul urmtor *.$$$)) furnizori 9$.$$$ (!in care cu
sca!ena mai mare !e un an *.$$$)) conturi la bnci *$.$$$) cre!ite primate pe termen
scurt =.$$$ (!in care pentru un cre!it !e *.$$$ s:a am?nat sca!ena cu ( ani, iar !ecizia a
fost luat naintea nchi!erii exerciiului financiar)) salarii !atorate #$.$$$. Eeterminai
+aloarea acti+elor curente %i a !atoriilor necurente conform mo!elului !e bilan !in I-. 1
07rezentarea situaiilor financiare1.
3ezol+are&
-cti+e curente
Stocuri >1;
02.***
,lien"i
0*.***
Active financiare disponibile pentru v!nzare
2**
Active financiare de"inute n vederea tranzac"ionrii >+;
1*.***
Alte active curente >.;
+.***
:ichidit"i >0;
.+.***
;otal acti+e curente
1(=.5$$
6
Stocurile sunt reprezentate de mrfurile evaluate la valoarea net >costul de 2*.*** lei
minus deprecierea de 2.*** lei;.
Activele financiare de"inute n vederea tranzac"ionrii sunt reprezentate de titlurile de
plasament utilizate n tranzac"ionare.
Alte active curente cuprind cheltuielile n avans anajate pentru o perioad mai mic de
un an.
:ichidit"ile cuprind conturile la bnci &i acreditivele.
Eatorii necurente
Sume datorate institu"iilor de credit >2;
+*.***
Provizioane pe termen lun
.*.***
Alte datorii necurente >6;
+.***
;otal !atorii necurente
5(.$$$
Alte datorii necurente sunt reprezentate de veniturile n avans pe termen lun.
#. . se !etermine cifra !e afaceri net conform mo!elului !e cont !e profit %i pier!ere
conform 4567 nr. 1.#5(8($$5, !ac se cunosc urmtoarele informaii (n lei)&
' +enituri !in pro+izioanele pentru riscuri %i cheltuieli 1$.$$$)
' +enituri !in +?nzarea !e imobilizri corporale 5$.$$$)
' +enituri !in +?nzarea !e mrfuri 9$.$$$)
' +enituri !in +?nzarea !e pro!use finite @$.$$$)
' +enituri !in !ob?nzi aferente contractelor !e leasing financiar 5.$$$)
' +enituri !in sub+enii pentru in+estiii #$.$$$)
' +enituri !in onorarii %i comisioane ($.$$$)
' +enituri !in chirii 5.$$$)
' +enituri !in ser+icii prestate terilor *$.$$$)
' +enituri !in pro!ucia !e imobilizri /$.$$$)
' +enituri !in !i+i!en!e ($.$$$)
' +enituri !in +?nzarea titlurilor !e plasament *$.$$$)
' +enituri !in sub+enii !e exploatare aferente cifrei !e afaceri ($.$$$.
3ezol+are&
Potrivit 7/3P nr. 1.52+8+**2, cifra de afaceri net cuprinde( Produc"ia v!ndut C
6enituri din v!nzarea mrfurilor C 6enituri din subven"ii de e$ploatare aferente cifrei de afaceri
C 6enituri din dob!nzi aferente contractelor de leasin financiar.
7
'ate fiind informa"iile de mai sus, cifra de afaceri net se determin astfel(
6enituri din v!nzarea de mrfuri
0*.***
>C; 6enituri din v!nzarea de produse finite
1*.***
>C; 6enituri din onorarii &i comisioane
+*.***
>C; 6enituri din chirii
2.***
>C; 6enituri din servicii prestate ter"ilor
.*.***
>C; 6enituri din subven"ii de e$ploatare aferente cifrei de afaceri
+*.***
>C; 6enituri din dob!nzi aferente contractelor de leasin financiar
2.***
(A) "ifra !e afaceri netB
($$.$$$
@. .e cunosc urmtoarele informaii (n lei)&
' echipamente tehnologice 1$.$$$)
' cifr !e afaceri 1$$.$$$)
' titluri !e participare *$.$$$)
' pro+izioane pentru riscuri %i cheltuieli *$.$$$ (!in care cu sca!ena foarte probabil n
anul urmtor 1$.$$$))
' mprumut !in emisiunea !e obligaiuni 5$.$$$ (!in care partea cu sca!ena n anul
urmtor 1$.$$$))
' pro+izioane pentru !eprecierea terenurilor %i construciilor ($.$$$)
' amortizarea echipamentelor tehnologice (.$$$)
' mprumuturi acor!ate pe termen scurt *5.$$$)
' sub+enii pentru in+estiii 1$.$$$ (!in care #.$$$ +or fi reluate la +enituri ntr:o perioa!
mai mare !e 1 an))
' fon! comercial achiziionat ($.$$$)
' cheltuieli !e !ez+oltare 5.$$$ (este foarte puin probabil obinerea !e a+antaDe
economice))
' terenuri %i construcii #$.$$$)
' cheltuieli n a+ans ($.$$$ (!in care angaDate ntr:o perioa! mai mare !e 1 an 5.$$$))
' furnizori 9$.$$$ (!in care cu sca!ena ntr:o perioa! mai mare !e 1 an 1@.$$$))
' ;<- !e plat (.$$$.
Eeterminai +aloarea acti+elor necurente %i a !atoriilor curente conform mo!elului !e
bilan !in I-. 1 07rezentarea situaiilor financiare1.
3ezol+are&
8
-cti+e necurente
4chipamente
1.***
#erenuri &i construc"ii
2*.***
3ond comercial
+*.***
#itluri de participare
.*.***
,heltuieli n avans
2.***
;otal acti+e necurente
11*.$$$
Eatorii curente
3urnizori
0*.***
%mprumuturi obliatare
1*.***
Provizioane pe termen scurt
1*.***
6enituri n avans
..***
Alte datorii curente >#6A;
+*.***
;otal !atorii curente
@*.$$$
=. .e cunosc urmtoarele informaii (n lei)&
' ncasri !e la clieni 5.$$$)
' ncasri !in +?nzarea !e titluri !e plasament ($$)
' cheltuieli cu salariile 5$$)
' pli ctre furnizorii !e stocuri 9$$)
' ncasri !in emisiunea !e obligaiuni #$$)
' ncasri !in +?nzarea !e imobilizri corporale =$$)
' utilaDe !einute n leasing financiar (.$$$)
' ncasri !in cre!ite primite !e la bnci *$$)
' pli !e !ob?nzi 1$$)
' ncasri !e !i+i!en!e ($$)
' pli ctre furnizorii !e imobilizri @$$)
' impozit pe profit pltit (5$)
' salarii pltite *$$)
' lichi!iti la nceputul anului 1.5$$.
9
. se ntocmeasc tabloul fluxurilor !e trezorerie conform I-. #.
3ezol+are&
;abloul fluxurilor !e trezorerie
6luxuri !in acti+itatea !e exploatare&
%ncasri de la clien"i
2.***
Pl"i ctre furnizorii de stocuri >0**;
Salarii pltite >.**;
Impozit pe profit pltit >+2*;
-. 6lux net !e trezorerie !in exploatare
9.$5$
6luxuri !in acti+itatea !e in+estiii&
%ncasri din v!nzarea de imobilizri corporale
H**
%ncasri din v!nzarea de titluri de plasament
+**
%ncasri de dividende
+**
Pl"i ctre furnizorii de imobilizri >1.1**;
F. 6lux net !in acti+itatea !e in+estiii (5$$)
6luxuri !in acti+itatea !e finanare&
%ncasri din emisiunea de oblia"iuni
5**
%ncasri din credite primite de la bnci
.**
Pl"i de dob!nzi >1**;
". 6lux net !e trezorerie !in acti+itatea !e finanare
=$$
E. <ariaia lichi!itBilor (- G F G ")
9.95$
E. Cichi!itBi la nceputul anului
1.5$$
6. Cichi!itBi la sf?r%itul anului (E G E)
5.=5$
1$. Eefinii caracteristicile calitati+e ale informaiei contabile a%a cum sunt ele prezentate
n "a!rul general pentru ntocmirea %i prezentarea situaiilor financiare elaborat !e I-.F.
3ezol+are&
Situa"iile financiare sunt utile dac ndeplinesc o serie de patru caracteristici calitative(
10
inteliibilitatea, relevan"a, credibilitatea &i comparabilitatea.
1. Inteligibilitatea
7 calitate esen"ial a informa"iilor furnizate de situa"iile financiare este aceea c ele pot fi
u&or n"elese de utilizatori, n acest scop, se presupune c utilizatorii dispun de cuno&tin"e
suficiente privind desf&urarea afacerilor &i a activit"ilor economice, de no"iuni de contabilitate
&i au dorin"a de a studia informa"iile prezentate. #otu&i, informa"iile privind unele probleme
comple$e, care ar trebui incluse n situa"iile financiare datorit relevan"ei lor n luarea deciziilor
economice, nu ar trebui e$cluse doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de n"eles pentru
anumi"i utilizatori.
(. 3ele+ana
Informa"iile sunt relevante atunci c!nd influen"eaz deciziile economice ale utilizatorilor,
ajut!ndu)i pe ace&tia s evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, confirm!nd sau
corect!nd evalurile lor anterioare.
Ielevan"a informa"iei este influen"at de natura sa &i de praul de semnifica"ie.
Informa"iile sunt semnificative dac omisiunea sau declararea lor eronat ar putea influen"a
deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situa"iilor financiare. Praul de semnifica"ie
depinde de mrimea elementului sau a erorii, judecat n mprejurrile specifice ale omisiunii sau
declarrii eronate.
*. "re!ibilitatea (fiabilitatea)
Informa"ia este credibil atunci c!nd nu con"ine erori semnificative, nu este prtinitoare,
iar utilizatorii pot avea ncredere c reprezint corect ceea ce &i)a propus s reprezinte sau ce se
a&teapt n mod rezonabil s reprezinte. Informa"ia poate fi relevant, dar at!t de pu"in credibil
sub aspectul naturii sau reprezentrii nc!t recunoa&terea acesteia s poat induce n eroare.
a; Ieprezentarea fidel
Pentru a fi credibil, informa"ia trebuie s reprezinte cu fidelitate tranzac"iile &i alte
evenimente pe care aceasta fie &i)a propus s le reprezinte, fie pe care ar putea fi de a&teptat, n
mod rezonabil, s le reprezinte.
,ea mai mare parte a informa"iilor financiare este supus unui anumit risc de a da o
reprezentare mai pu"in credibil dec!t ar trebui. Aceasta nu se datoreaz prtinirii, ci mai derab
dificult"ilor inerente, fie n identificarea tranzac"iilor &i a altor evenimente care urmeaz a fi
evaluate, fie n conceperea &i aplicarea tehnicilor de evaluare &i prezentare care pot transmite
mesaje care corespund acestor tranzac"ii &i evenimente. %n anumite cazuri, msurarea efectelor
financiare ale elementelor poate fi at!t de incert nc!t ntreprinderile, n eneral, s nu le
recunoasc n situa"iile financiare >de e$emplu, fondul comercial enerat intern;, n alte cazuri,
totu&i, poate fi relevant recunoa&terea elementelor respective &i prezentarea, n acela&i timp, a
riscului de eroare care planeaz asupra recunoa&terii &i evalurii.
b; Prevalenta economicului asupra juridicului
Pentru ca informa"ia s prezinte credibil evenimentele &i tranzac"iile pe care le reprezint
este necesar ca acestea s fie contabilizate &i prezentate n concordan" cu fondul lor &i cu
realitatea economic, si nu doar cu forma lor juridic.
3ondul tranzac"iilor sau al altor evenimente nu este ntotdeauna n concordan" cu ceea ce
11
transpare din forma lor juridic. 'e e$emplu, o ntreprindere nstrineaz un activ altei pr"i ntr)
un astfel de mod nc!t documentele s sus"in transmiterea dreptului de proprietate pr"ii
respective &i cu toate acestea contractul ncheiat s asiure ntreprinderii dreptul de a se bucura n
continuare de avantaje economice viitoare de pe urma activului respectiv, n astfel de
circumstan"e, raportarea unei v!nzri nu ar reprezenta, credibil, tranzac"ia ncheiat.
c; Feutralitatea
Pentru a fi credibil, informa"ia cuprins n situa"iile financiare trebuie s fie neutr, adic
lipsit de influen"e. Situa"iile financiare nu sunt neutre dac, prin selectarea &i prezentarea
informa"iei, influen"eaz luarea unei decizii sau formularea unui ra"ionament pentru a realiza un
rezultat sau un obiectiv predeterminat.
d; Pruden"a
,ei care elaboreaz situa"ii financiare se confrunt cu incertitudini care, inevitabil,
planeaz asupra multor evenimente &i circumstan"e, cum ar fi ncasarea crean"elor ndoielnice,
durata de utilitate probabil a echipamentelor etc. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin
prezentarea naturii &i valorii lor, dar &i prin e$ercitarea pruden"ei n ntocmirea situa"iilor
financiare.
Pruden"a nseamn includerea unui rad de precau"ie n e$ercitarea ra"ionamentelor
necesare pentru a face estimrile cerute n condi"ii de incertitudine, astfel nc!t activele &i
veniturile s nu fie supraevaluate, iar datoriile &i cheltuielile s nu fie subevaluate. #otu&i,
e$ercitarea pruden"ei nu permite, de e$emplu, constituirea de rezerve ascunse sau provizioane
e$cesive, subevaluarea deliberat a activelor sau a veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat
a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situa"iile financiare nu ar mai fi neutre &i astfel nu ar mai
avea calitatea de a fi credibile.
e; Interalitatea
Pentru a fi credibil, informa"ia din situa"iile financiare trebuie s fie complet, n limitele
rezonabile ale praului de semnifica"ie &i ale costului ob"inerii acelei informa"ii. 7 omisiune
poate face ca informa"ia s fie fals sau s induc n eroare si astfel s nu mai aib un caracter
credibil &i s devin defectuoas din punct de vedere al relevan"ei.
9. "omparabilitatea
<tilizatorii trebuie s poat compara situa"iile financiare ale unei ntreprinderi n timp
pentru a identifica tendin"ele n pozi"ia financiar &i performan"ele sale. <tilizatorii trebuie,
totodat, s poat compara situa"iile financiare ale diverselor ntreprinderi pentru a le evalua
pozi"ia financiar, performan"a acestora &i modificrile pozi"iei financiare.
Astfel, msurarea &i prezentarea efectului financiar al acelora&i tranzac"ii &i evenimente
trebuie efectuate ntr)o manier consecvent n cadrul unei ntreprinderi &i de)a lunul timpului
pentru acea ntreprindere &i ntr)o manier consecvent pentru diferite ntreprinderi.
7 implica"ie important a calit"ii informa"iei de a fi comparabil este ca utilizatorii s fie
informa"i despre politicile contabile utilizate n elaborarea situa"iilor financiare &i despre orice
schimbare a acestor politici, precum &i despre efectele unor astfel de schimbri. <tilizatorii
trebuie s fie n msur s identifice diferen"ele ntre politicile contabile pentru tranzac"ii &i alte
evenimente asemntoare utilizate de aceea&i ntreprindere de la o perioad la alta, c!t &i de
diferite ntreprinderi.
12
Fu este indicat pentru o ntreprindere s continue s eviden"ieze n contabilitate, n
aceea&i manier, o tranzac"ie sau alt eveniment dac metoda adoptat nu men"ine caracteristicile
calitative de relevan" &i credibilitate.
Fu este indicat pentru o ntreprindere nici s lase politicile sale contabile neschimbate
atunci c!nd e$ist alternative mai relevante &i mai credibile.
11. "are sunt elementele care !efinesc performana financiar a ntreprin!erii n +iziunea
"a!rului general pentru ntocmirea %i prezentarea situaiilor financiare elaborat !e I-.F2
Eefinii aceste elemente %i explicitai !efiniiile.
3ezol+are
4lementele care definesc performan"a financiar sunt veniturile &i cheltuielile.
6eniturile sunt cre&teri de avantaje economice viitoare n cursul perioadei contabile care
au ca rezultat o cre&tere a capitalurilor proprii, diferit de cea care provine din contribu"iile
proprietarilor capitalului. ,heltuielile sunt diminuri de avantaje economice n cursul perioadei
contabile care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii, diferit de cea care provine din
distribuirile n favoarea proprietarilor de capital.
'efini"iile propuse de cadrul conceptual sunt foarte cuprinztoare, referindu)se at!t la
veniturile8cheltuielile anajate n cursul normal al activit"ilor, c!t &i la c!&tiurile8pierderile,
plusurile8minusurile de valoare survenite pe parcursul perioadei, indiferent dac sunt latente sau
realizate. 4$ist ns &i elemente care, de&i corespund defini"iilor veniturilor &i cheltuielilor
deoarece enereaz cre&teri sau diminuri de capitaluri proprii, nu sunt incluse n contul de profit
&i pierdere, ci fiureaz printre elementele capitalurilor proprii >dup cum a"i putut observa,
rezervele din reevaluare rspund defini"iei veniturilor, dar nu sunt trecute n contul de profit &i
pierdere pentru a nu fi distribuite, ci sunt recunoscute n masa capitalurilor proprii;.
Aceste defini"ii acoper mai mult dec!t elementele recunoscute drept venituri &i cheltuieli
n contul de profit &i pierdere. :a defini"iile de mai sus rspund(
i; veniturile &i cheltuielile n mrime brut9
ii; c!&tiurile &i pierderile9
iii; plusurile &i minusurile de valoare.
1(. Ca 1$.$(.N, societatea -C6- achiziioneaz un stoc !e mrfuri la costul !e 1.$$$ lei,
;<- 1=>, n baza a+izului !e nsoire. Eup o sptm?n se prime%te factura, iar aceasta
cuprin!e un cost !e 1.($$ lei, ;<- 1=>.
. se contabilizeze achiziia %i primirea facturii.
3ezol+are
1. Achizi"ia mrfurilor n baza avizului de nso"ire(
G - 0*1 3urnizori ) facturi nesosite 1.1H*
.51 /rfuri 1.***
00+1 #6A nee$iibil 1H*
+. Primirea facturii(
13
0*1 3urnizori ) facturi nesosite - 0*1 3urnizori 1.1H*
00+6 #6A deductibil- 00+1 #6A nee$iibil 1H*
G - 0*1 3urnizori +.1
.51 /rfuri +**
00+6 #6A deductibil .1
1*. Ca 1$.$(.N, societatea -C6- +in!e un stoc !e mrfuri la preul !e +?nzare !e 1.$$$ lei,
;<- 1=>, n baza a+izului !e nsoire) costul mrfurilor +?n!ute @$$ lei. Eup o
sptm?n se ntocme%te %i se remite clientului factura, iar aceasta cuprin!e un pre !e
1.($$ lei, ;<- 1=>.
. se contabilizeze +?nzarea %i remiterea ulterioar a facturii.
3ezol+are&
1. 6!nzarea de mrfuri n baza avizului de nso"ire(
011 ,lien"i ) facturi de ntocmit - G 1.1H*
5*5 6enituri din v!nzarea mrfurilor 1.***
00+1 #6A nee$iibil 1H*
+. 'escrcarea de estiune(
6*5 ,heltuieli privind mrfurile - .51 /rfuri 1**
.. 'up o sptm!n se ntocme&te &i se nreistreaz factura(
0111 ,lien"i - 011 ,lien"i ) facturi de ntocmit 1.1H*
00+1 #6A nee$iibil - 00+5 #6A colectat 1H*
0111 ,lien"i - G +.1
5*5 6enituri din v!nzarea mrfurilor +**
00+5 #6A colectat .1
19. Ca 1$.$(.N, societatea -C6- achiziioneaz un stoc !e mrfuri la costul !e 1.$$$ lei,
;<- 1=>, n baza a+izului !e nsoire. Eup o sptm?n se prime%te factura, iar aceasta
cuprin!e un cost !e =$$ lei, ;<- 1=>. . se contabilizeze achiziia %i primirea facturii.
3ezol+are&
1. Achizi"ia mrfurilor n baza avizului de nso"ire(
G - 0*1 3urnizori ) facturi nesosite 1.1H*
14
.51 /rfuri 1.***
00+1 #6A nee$iibil 1H*
+. Primirea facturii(
0*1 3urnizori ) facturi nesosite - 0*1 3urnizori 1.1H*
00+6 #6A deductibil - 00+1 #6A nee$iibil 1H*

0*1 3urnizori - G 11H
.51 /rfuri 1**
00+6 #6A deductibil 1H
15. Ca 1$.$(.N, societatea -C6- +in!e un stoc !e mrfuri la preul !e +?nzare !e 1.$$$ lei,
;<- 1=>, n baza a+izului !e nsoire) costul mrfurilor +?n!ute @$$ lei. Eup o
sptm?n se ntocme%te %i se remite clientului factura, iar aceasta cuprin!e un pre !e =$$
lei, ;<- 1=>. . se contabilizeze +?nzarea %i remiterea ulterioar a facturii.
3ezol+are&
1. 6!nzarea de mrfuri n baza avizului de nso"ire(
011 ,lien"i ) facturi de ntocmit - G 1.1H*
5*5 6enituri din v!nzarea mrfurilor 1.***
00+1 #6A nee$iibil 1H*
+. 'escrcarea de estiune(
6*5 ,heltuieli privind mrfurile - .51 /rfuri 1**
.. 'up o sptm!n se ntocme&te &i se nreistreaz factura(
0111 ,lien"i - 011 ,lien"i ) facturi de ntocmit 1.1H*
00+1 #6A nee$iibil - 00+5 #6A colectat 1H*
G - 0111 ,lien"i 11H
5*5 6enituri din v!nzarea mrfurilor 1**
00+5 #6A colectat 1H
15
III. Expertize contabile (5 intrebari)
1. "e nelegei prin calitatea expertizelor contabile2
3ezol+are&
,alitatea e$pertizelor contabile este o rezultant a competen"ei &i independen"ei
e$pertului contabil. %ns membri ,orpului trebuie s)&i e$ercite profesia cu cuno&tin" &i
devotament. :ealitatea, impar"ialitatea &i dorin"a de a fi utili clien"ilor i inspir n
recomandrile pe care le fac. 4i trebuie s se ab"in de la orice lucrri inutile efectuate numai din
dorin"a de c!&ti.
,alitatea e$pertizei contabile trebuie arumentat, justificat, demonstrat prin aplicarea
principiilor contabilit"ii &i a normelor profesionale, elaborate de ,orp, privind e$ercitarea
calit"ii de e$pert contabil &i efectuarea lucrrilor de e$pertiz contabil.
Aprecierea calit"ii e$pertizei contabile, n baza arumentrii &tiin"ifice a e$pertizei
contabile, se realizeaz pe dou nivele(
a. nivelul individual, concret al fiecrei e$pertize contabile, unde calitatea este apreciat
de ctre solicitant, n func"ie de utilitatea e$pertizei n atinerea scopurilot. Iespinerea
concluziilor >total sau par"ial; nu nseamn c e$pertiza nu este de calitate.
16
b. nivelul de ansamblu al lucrrilor efectuate de profesionistul contabil. %n acest sens
,4,,AI a elaborat Ieulamentul privind auditul de calitate n profesia contabil. Auditul este
de ordin eneral &i nu punctual.
4$pertul contabil trebuie sa efectueze e$pertizele contabile pentru care a fost solicitat si
pe care le)a acceptat cu constiincioizitate, devotament, corectitudine si impartialitate. 4$pertizele
contabile trebuie sa fie utile celor care le)au solicitat.
4$pertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. In elaborarea lor, e$pertul
trebuie sa foloseasca metode specifice contabilitatii. ,oncluziile e$pertului contabil trebuie sa fie
fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca
obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile.In e$pertizele
contabile judiciare, e$pertul contabil este un tert in proces, care prin calitatea lui procesuala
contribuie la stabilirea adevarului de catre oranele in drept.
Pentru asiurarea calitatii e$pertizelor contabile judiciare si e$trajudiciare, e$pertii
contabili solicitati in efectuarea acestora trebuie sa aplice(
) principiile contabilitatii
) normele profesionale elaborate de ,4,,AI privind e$ercitarea calitatii de e$pert
contabil si efectuarea de lucrari de e$pertiza contabila
Fedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de e$pertiza contabila
judiciara pot fi sanctionate de oranele in drept care le)au dispus prin inlocuirea e$pertului si
dispunerea unei noi e$pertize contabile.
(. "e conine capitolului I al 3aportului !e expertizB contabilB 2 (Intro!ucere)
3ezol+are&
,API#7:<: I J IF#I7'<,4I4 J al Iaportului de e$pertiz contabil trebuie s cuprind cel
pu"in urmtoarele pararafe(
I. Pararaful de identificare a e$pertului contabil nominalizat pentru efectuarea e$pertizei
contabile, care trebuie s cuprind informa"ii cu privire la( numeie &i prenumele e$peetului,
domiciliul, numrul carnetului de e$pert contabil &i pozi"ia din #abloul e$per"ilor contabili9
II.Pararaful de identificare a oranului care a dispus efectuarea e$pertizei contabile
judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea e$pertizei contabile e$trajudiare. %n acest
pararaf se men"ioneaz(
a. %n cazul e$pertizelor contabile judiciare( actul care a stat la baza numirii e$pertului,
respectiv %ncheiere de &edin" >n cazurile civile; sau 7rdonan" a oranelor de urmrire
penal >n cauzele penale;, cu men"ionarea datei acestuia, denumirea &i calitatea
procesual a pr"ilor, domiciliul sau sediul social al acestora, numrul &i anul dosarului &i
natura acestuia >civil sau penal;9
b. %n cazul e$pertizelor contabile e$trajudiciare( denumirea clientului, domiciliul sau sediul
social al acestuia, numrul &i data contractului n baza cruia se efectueaz e$pertiza
contabil solicitat.
17
III. Pararaful privind identificarea mprejurrilor &i circumstan"elor n care a luat
na&tere litiiul n care s)a dispus efectuarea e$pertizei contabile judiciare sau conte$tul n care a
fost contractat e$pertiza contabil e$trajudiciar.
I6. Pararaful privind identificarea obiectivelor e$pertizei contabile. %n cazul
e$pertizelor contabile judiciare, formularea obiectivelor e$pertizei contabile se preia @ad)
literamK din formularea acestora n @%ncheierea de &edin"K >cauzele civile;, respectiv n
7rdonan"a oranelor de urmrire &i cercetare penal >cauzele penale;. %n cazul e$pertizelor
contabile e$trajudiciare, formularea obiectivelor acestora trebuie s fie cea din contract.
6. Pararaful privind identificarea datei sau perioadei &i locului n care s)a efectuat
e$pertiza contabil. %n cazul e$pertizelor contabile, dispuse de oranele n drept, n cauze civile,
data &i locul nceperii lucrrilor e$pertizei contabile trebuie documentat prin citarea pr"ilor
prin scrisoare cu aviz de primire.
6I. Pararaful privind identificarea materialului documentar care are letur cauzal cu
obiectivele e$pertizei contabile &i care a stat la baza ntocmirii raportului de e$pertiz contabil.
/aterialul documentar nominalizat n acest pararaf trebuie s fie strict adecvat necesit"ilor de
documentare a obiectivelor e$pertizei contabile judiciare sau e$trajudiciare.
6II. Pararaful privind identificarea datei sau perioadei n care s)a redactat raportul de
e$pertiz contabil cu men"ionarea e$pres dac s)au mai efectuat sau nu alte e$pertize
contabile av!nd acelea&i obiective. 'e asemenea, n acest pararaf, trebuie men"ionat dac s)au
folosit lucrrile altor e$per"i >contabili, tehnic, etc;, probleme ridicate de pr"ile interesate n
e$pertiz &i e$plica"iile date de acestea n timpul efecturii e$pertizei.
6III. Pararaful privind identificarea datei ini"iale p!n la care raportul de e$pertiz
contabil trebuia depus la beneficiar &i indicarea eventualelor perioade de prelunire fa" de
termenul ini"ial.
*. "are sunt principiile fun!amentale ce trebuie respectate pentru realizarea obiecti+elor
profesiei contabile2
3ezol+are&
Principiile fundamentale privesc(
) IF#4DII#A#4 J drept, cinstit, sincer.
<n contabil profesionist trebuie s fie sincer &i corect n realizarea sarcinilor
profesionale.
) 7=I4,#I6I#A#4 J corect, fr idei preconcepute
7biectivitatea se define&te prin cum trebuie s fie profesionistul contabil &i cum s
ac"ioneze, &i anume( s nu admit prejudicii, s nu admit abateri, s nu admit conflicte de
interese sau influen"area altora, s nu influen"eze n direc"ia nclcrii obiectivit"ii.
18
) ,7/P4#4FLM PI734SI7FA:M J lucrri efectuate cu rij &i s!ruin", pstrarea la zi
a nivelului de pretire9
Profesionistul contabil trebuie s)&i ndeplineasc sarcinile profesionale cu aten"ie,
competen", asiduitate, avnd datoria permanent de a)&i men"ine cuno&tin"ele profesionale,
aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asiura c un client sau un patron este beneficiarul unui
serviciu profesional competent &i bazat pe ultimele evolu"ii din domeniul practicii, leisla"iei,
tehnicii.
) ,7F3I'4FLIA:I#A#4 J pstrarea secretului profesional9
,onfiden"ialitatea este un principiu fundamental al profesiei &i const n principal n
pstrarea secretului profesional. 'atele &i infoma"iile referioare la o lucrare privind un anume
client nu pot fi fcute public dec!t n anumite circumstan"e prevzute de norme &i reulament.
) PI734SI7FA:IS/ J comportament corespunztor e$ien"elor profesiei contabile9
Profesionistul contabil trebuie s ac"ioneze ntro manier conform cu buna reputa"ie
a profesiei &i s se ab"in de la orice comportament care ar putea discredita profesia.
) I4SP4,#AI4A F7I/4:7I #4EFI,4 NI PI734SI7FA:4 J e$ecutarea lucrrilor
conform normelor tehnice &i profesionale aplicabile, pentru satisfacerea cerin"elor clientului sau
anajatorului &i compatibilitatea cu e$ien"ele interit"ii, obiectivit"ii &i independen"ei.
<n contabil profesionist trebuie s)&i ndeplineasc sarcinile profesionale n
conformitatea cu standardele tehnice &i profesionale relevante.
,ontabilii profesioni&ti au datoria de a e$ecuta cu rij &i abilitate instruc"iunile
clientului n msura n care sunt compatibile cu cerin"ele de interitate, obiectivitate &i cu
independen"a.
4i trebuie n plus s se conformeze standardelor profesionale &i tehine promulate de
standardele de audit, ,omitetul pentru Standarde Interna"ionale de ,ontabilitate, 7ranismul
profesional al membrilor &i alte oranisme de relementare, leisla"ia relevant.
9. Explicai principiul confi!enialitBii2
3ezol+are&
,onfiden"ialitatea este strict, n afar de cazurile n care a primit o autoriza"iei special
de a divula informa"iile sau n caz de oblia"ii leale sau profesionale.
Profesioni&tii contabili trebuie s se asiure c persoanele anajate, sub orice form,
subalterni sau colaboratori, respect acelea&i reuli de confiden"ialitate.
,onfiden"ialitatea mai implic de asemenea faptul c, informa"iile primite nu sunt folosite
de profesionistul contabil n beneficiul personal sau al unui ter".
Acest principiu nu se aplic divulrii informa"iilor care permit profesionistului contabil
s ndeplineasc oblia"iile sale, stabilite prin normele profesionale.
%n interesul public &i al profesiunii, normele profesionale trebuie s defineasc conceptul
de confiden"ialitate &i s furnizeze o orientare asupra naturii &i ntinderii oblia"iilor leate de
confiden"ialitate &i asupra circumstan"elor n care divularea de informa"ii primite n cursul
e$ercitrii unei misini, trebuie autorizat sau cerut.
19
7blia"iile de confiden"ialitate sau secret profesional sunt nscrise n leisla"ia fiecrei
"ri.
Pentru a stabili dac informa"iile confiden"iale pot fi divulate, trebuie avute n vedere
mai multe aspecte, &i anume(
a. c!nd divularea este autorizat de client( dac interesele tuturor pr"ilor >cu deosebire
ter"i; pot fi lezate9
b. c!nd divularea este cerut de lee sau c!nd e$ist oblia"ii profesionale de divulare(
) profesionistul trebuie s fac apel la judecata sa pentru a determina tipul de informa"ii care
pot fi divulate9 trebuie s se evite situa"iile care implic fapte sau opinii nejustificate sau
nejustificabile9
) profesionistul trebuie s se asiure c persoanele care primesc informa"iile sunt destinatarii
corec"i ai unor astfel de informa"ii, adic cu abilit"i s primeasc astfel de informa"ii9
) profesionistul trebuie s stabileasc dac divularea &i consecin"ele acesteia implic
responsabilitatea sa.
%n toate aceste cazuri se recomand consultarea oranismului profesional &i8sau a unui
avocat.
5. 4norariile %i in!epen!ena.
3ezol+are&
,!nd onorariile primite de la un client sau de la un rup de care apar"ine acel client,
reprezint o parte importan" din onorariile brute totale ale cabinetului n ansamblu, dependen"a
fa" de acest client sau rup trebuie e$aminat cu aten"ie, cci independen"a poate fi pus n
pericol.
7ranismele membre ale I3A, stabilesc reuli &i furnizeaz instruc"iuni membrilor lor
referitoare la acest subiect9 acestea trebuie s fie n concordan" cu nivelul de dezvoltare a
profesiei contabile, cu situa"ia economic a fiecrei "ri.
Serviciile profesionale nu trebuie s fie propuse sau efectuate, unui client, pe baz de
acorduri sau contracte conform crora facturarea onorariilor este condi"ionat de importan"a
problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
%n "rile n care facturarea onorariilor este condi"ionat de rezultat, este autorizat de
leisla"ie sau de normele oranismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care
independen"a nu este obliatorie.
7norariile fi$ate de tribunal sau de alt autoritate public nu sunt considerate ca intr!nd
n aceast cateorie. 'impotriv, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt
considerate ca intr!nd n aceast cateorie.
7norariile facturate trebuie s reflecte n mod fidel valoarea serviciilor prestate, "n!nd
cont de urmtoarele elemente(
1. competen"a &i cuno&tin"ele ob"inute pentru tipul de serviciu prestat9
+. nivelul de instruire &i e$perien"a persoanei care particip la lucrare9
.. timpul afectat de fiecare persoan efecturii lucrrii9
0. radul de responsabilitate al misiunii respective9
7norariile se calculeaz n func"ie de tarifele orare sau zilnice n vioare, pentru fiecare
participant la misiune, la nivelul fiecrei firme, fiecrui profesionist.
20
<n profesionist contabil nu trebuie s propun servicii profesionale pentru onorarii
subestimate.
,!nd se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie s se asiure c
nu este sacrificat calitatea sa &i c se respect normele oranismului interna"ional cu privire la
calitate.
,heltuielile &i diversele rambursri J deplasri de e$emplu J se nreistreaz distinct.
Perceperea de comisioane sau plata de ctre un profesionist contabil ca liber profesionist, este
strict interzis.
,riteriile de care se "ine seama n stabilirea onorariilor sunt(
a. competen"a &i cuno&tin"ele necasare serviciului prestat9
b. nivelul de formare, instruire &i e$perien" a persoanei participante la misiune9
c. timpul afectat >ore, zile;9
d. riscurile &i radul de responsabilitate a misiunii.
IH. "onsultanta fiscala acor!ata contribuabililor (/ exercitii)
1. 4 societate comercialB a trimis n luna august n !elegaie 5 salariai, fiecare c?te 5 zile.
Eiurna acor!atB a fost !e @$ lei8zi8salariat. "heltuielile cu transportul sunt !e 15$$ lei, iar
cheltuielile reprezent?n! cazarea sunt !e 5.$$$ lei. .B se precizeze care este ni+elul
cheltuielilor !e!uctibile %i care este ni+elul cheltuielilor ne!e!uctibile.
3ezol+are&
,heltuieli care au deductibilitatea limitat(
) indemniza"ia total acordat - 1* lei8zi8salariat O 2 zile O 2 salaria"i - +.*** lei
) indemniza"ia deductibil ma$im - +,2 O 1. lei8zi8salariat O 2 zile O 2 salaria"i - 11+,2 lei
) diferen"a de +.*** J 11+,2 - 1.115,2 lei reprezint cheltuial nedeductibil
,heltuieli interal deductibile(
) cheltuielile cu transportul - 12** lei
) cheltuielile cu cazarea - 2.*** lei
21
)
#otal cheltuieli deductibile - 11+,2 C 12** C 2*** - #.*1(,5 lei
#otal cheltuieli nedeductibile - 1.1@#,5 lei
(. 4 societate comercialB plBtitoare !e impozit pe profit realizeazB n primul trimestru al
anului ($$H +enituri totale n sumB !e 1*95$ lei, !in care (*$$ lei reprezintB +enituri
neimpozabile. n aceea%i perioa!B, societatea comercialB nregistreazB cheltuieli totale n
sumB !e =#$$ lei, !in care 15#$ lei reprezintB cheltuieli ne!e!uctibile. Eeterminai
impozitul pe profit !e platB aferent trrimestrului I al anului ($$H.
3ezol+are&
Profit contabil - #otal venituri J #otal cheltuieli - 1..02* J H.5** - ..52* lei
Profit impozabil - Profit contabil C ,helt neded J 6 neimpozabile - ..52* C 1.25* J +..** -
..*+* lei
Impozit pe profit - 16G O ..*+* lei - 01.,+* lei
'ac veniturile totale nreistrate la data de .1 decembrie a anului precedent se ncadreaz la
minim * lei, are de pltit impozit minim - +.+** lei 8 0 - 22* lei
Av!nd n vedere c impozit minim P impozit pe profit -P impozit pe profit de plat aferent trim I
- 55$ lei
*. 4 persoanB fizicB realizeazB n luna aprilie ($$H +enituri !in salarii la !ouB locuri !e
muncB astfel&
: la locul !e muncB !e bazB un salariu !e nca!rare n +aloare !e 1.@$$ lei %i sporuri *$>
!in salariul !e nca!rare)
: la un alt loc !e muncB un salariu brut !e =$$ lei lunar.
7ersoana are n ntreinere * copii minori. Ee asemenea, persoana este nscrisB n sin!icat
la primul loc !e muncB %i plBte%te o cotizaie !e ($ lei lunar. Eeterminai&
impozitul pe +enitul !in salarii lunar !atorat la locul !e muncB !e bazB)
impozitul pe +enitul !in salarii lunar !atorat la celBlalt loc !e muncB.
3ezol+are&
7t locul !e muncB !e bazB&
6enitul brut din salarii - 11** C .*GO11** - +..0* lei
,AS - +..0* $ 1*,2G - +02,5 lei
,ASS - +..0* $ 2,2G - 1+1,5 lei
AS - +..0* $ *.2G- 11,5 lei
22
6enit net - 6enit brut J ,ontribu"ii obliatorii - +..0* J +02,5 J 1+1,5 J 11,5 - 1.H2.,H lei
'educerea personal se stabile&te n func"ie de numrul de persoane considerate n ntre"inere, iar
copilul minor este ntotdeauna considerat n ntre"inere.
Pentru venit brut lunar cuprins intre 1*** si .*** lei, calculm (
'educerea personal - 22* O Q1) >+..0* J 1***;8+***R - 1H* lei
6enitul impozabil - 6enit net J 'educere personal J ,otiza"ie sindicat - 1.H20 J 1H* J +* -
1.500 lei
Impozit - 16G $ 1.500 - (#= lei
7t celBlalt loc !e muncB &
6enit impozabil - 6enit net - H** lei
Impozitul lunar - 16G O 6enit Impozabil - 16G $ H** - 199 lei
9. 4 persoanB impozabilB nregistratB n scopuri !e taxB conform art. 15* !in "o!ul fiscal
achiziioneazB un imobil, n +aloare !e (9$.$$$ lei, fBrB ;<-, n anul ($$# n +e!erea
!esfB%urBrii !e operaiuni cu !rept !e !e!ucere %i !e!uce integral taxa pe +aloarea
a!BugatB la !ata achiziionBrii. n anul ($$= nchiriazB n ntregime imobilul n regim !e
scutire !e taxa pe +aloarea a!BugatB. n ce constB aDustarea ;<- n acest exemplu2
3ezol+are&
>vezi Art 10H din ,odul 3iscal;
Ajustarea reprezint o procedur aplicabil atunci c!nd s)a dedus #6A pentru un bun &i
ulterior, n perioada de ajustare bunul este ori v!ndut n reim de scutire, ori este casat, ori &i
nceteaz e$isten"a n cadrul activit"ii companiei respective din orice alt motiv dec!t v!nzarea
cu #6A J n e$emplul nostru, prin inchiriere.
Perioada de ajustare este de 2 ani, respectiv p!n n anul +*11 inclusiv.
%n cadrul perioadei de ajustare, respectiv n anul +**H, bunul respectiv este nchiriat,
atunci se fac ajustri de #6A, astfel(
#va dedus >n anul +**5; - +0*.*** O 1HG - 02.6** lei
23
Perioada de ajustare - 2 ani
Perioada rmas din perioada de ajustare - . ani
Ajustri - >#6A dedus; 8 >perioada de ajustare; $ >perioada rmas din perioada de ajustare; -
02.6** 8 2 O. - +5..6* lei
Suma de (#.*/$ lei se nscrie n decontul de #6A al lunii n care este nchiriat imobilul n anul
+**H la r!ndul +0 cu semnul minus.
5. .B se !etermine acciza !atoratB pentru o cantitate !e 15.$$$ sticle !e $,# litri !e +in cu o
concentraie alcoolicB !e 1* gra!e. -cciza unitarB %i cursul !e schimb sunt cele pre+Bzute
!e co!ul fiscal.
3ezol+are&
6aloare acciz - nivelul accizei specifice O cursul de schimb leu8euro O cantitatea >n hectolitri;
Pentru anul +*1*(
nivelul accizei specifice - .0,*2 euro
cursul de schimb - 0,+611 lei8euro
cantitatea hectolitri; - >12.*** O *.5;81** - 1*2 hl
Acciza datorat - .0,*2 O 0,+611 O 1*2 - 15.(/( lei
/. .B se !etermine impozitul pe clB!ire !atorat !e proprietarul care o +in!e cunosc?n!
urmBtoarele !ate& clB!irea este situatB n me!iu urban, suprafaa utilB este 1$5 mp, !in
care ($ mp sunt afereni unui garaD situat la subsol %i *$ mp sunt afereni unei mansar!e cu
!estinaie !e spaiu !e locuit, +aloarea impozabilB unitarB este //= lei8mp, anul construirii
clB!irii este 1=/5. Impozitul este achitat n ntregime pe ($ martie %i se acor!B bonificaia
maximB.
3ezol+are&
Suprafa"a total desf&urat a cldirii - 1*2 mp O 1,+ - 1+6 mp, din care
) +* mp O 1,+ - +0 mp J pt arajul situat la subsol >valoarea impozabil pentru
determinarea impozitului este 2*G din valoarea impozabil a cldirii din care face parte;
) .* mp O 1,+ - .6 mp J pt mansard cu destina"ia de spa"iu de locuit >valoarea impozabil
pentru determinarea impozitului este 52G din valoarea impozabil a cldirii din care face
parte;
1) calcul impozit pentru clB!ire&
6aloare impozabil - >1+6 mp J +0 mp J .6 mp; O 66H lei8mp - 00.120 lei
Ieducerea valorii impozabile cu 1*G >vechime ntre .* &i 2* ani; - 00.120 O 1*G - 0.012,0*
lei
6aloare impozabil n urma aplicrii reducerii - .H.5.1,6* lei
24
Impozit anual - *,1G O .H.5.1,6* - .H,50 lei
=onifica"ie - .H,50 O 1*G - .,H5 lei
Impozit de plat - .H,50 J .,H5 - .2,55 lei
() calcul impozit pentru garaD
6aloare impozabil - +0 mp O 66H lei8mp O 2*G - 1.*+1 lei
Impozit anual - *,1G O 1.*+1 - 1 lei
*) calcul impozit pentru mansar!B
6aloare impozabil - .6 mp O 66H lei8mp O 52G - 11.*6. lei
Impozit anual - *,1G O 11.*6. - 11,1 lei
Impozit total datorat - .2,55 C 1 C 11,1 - /1,@ lei
HI. Iinerea contBbilitBii unei entitBi (5 exerciii)
1. 4 societate +in!e n prezent 1$.$$$ !e pro!use, cost +ariabil unitar 1$ lei, pre !e
+?nzare unitar 1( lei, costuri fixe 1$.$$$ lei. Eac ar sc!ea preul cu $,5 lei, +?nzrile ar
cre%te cu 1$>. Este !ecizia acceptabil2
3ezol+are
1. ,alculul rezultatului n forma ini"ial(
,ifra de afaceri >1*.*** bucO 1+ lei8buc; 1+*.***
),osturile variabile >1*.*** bucO 1* lei8buc; 1**.***
-/arja pe costurile variabile +*.***
),osturile fi$e 1*.***
-Iezultat 1*.***
+. ,aculul rezultatului n condi"iile reducerii pre"ului cu *,2 lei8buc &i a cre&terii cantit"ii
v!ndute cu 1*G(
,ifra de afaceri >11.*** bucO11,2* lei8buc; 1+6.2**
),osturile variabile >11.*** bucO1* lei8buc; 11*.***
-/arja pe costurile variabile 16.2**
),osturile fi$e 1*.***
-Iezultat 6.2**
25
Ieducerea pre"ului de vanzare concomitent cu cre&terea volumului vanzrilor duce la o
diminuare a rezultatului. Pe termen scurt, o asemenea situa"ie este inacceptabil.
(. 4 societate +in!e n prezent 1$.$$$ !e pro!use, cost +ariabil unitar 1$ lei, pre !e
+?nzare unitar 1( lei, costuri fixe 1$.$$$ lei. Eac ar cre%te preul cu $,5 lei %i s:ar in+esti n
publicitate suma !e (.$$$ lei, +?nzrile ar cre%te cu 5$$ buci. Este !ecizia acceptabil2
3ezol+are&
1. ,alculul rezultatului n situa"ia ini"ial(
,ifra de afaceri >1*.*** bucO 1+ lei8buc; 1+*.***
),osturile variabile >1*.*** bucO 1* lei8buc; 1**.***
-/arja pe costurile variabile +*.***
),osturile fi$e 1*.***
-Iezultat 1*.***
+. ,alculul rezultatului n condi"iile cre&terii pre"ului cu *,2 lei8buc, majorarea costurilor fi$e cu
+.*** lei &i a cre&terii cantit"ii v!ndute cu 2** buc"i(
,ifra de afaceri >1*.2** bucO1+,2* lei8buc; 1.1.+2*
),osturile variabile >1*.2** bucO1* lei8buc; 1*2.***
-/arja pe costurile variabile +6.+2*
),osturile fi$e 1+.***
-Iezultat 10.+2*
%n conte$tul prezentat rezultatul societ"ii cre&te cu 0.+2* lei. 7 asemenea decizie este
acceptabil pentru societate &i pe termen scurt.
*. "ifra !e afaceri a unei societi este n prezent !e 1$$.$$$ lei) cheltuielile +ariabile
corespon!ente sunt !e /$.$$$ lei, iar cheltuielile fixe sunt !e ($.$$$ lei. "u c?t +a cre%te
procentual rezultatul societii n con!iiile cre%terii cu 1$> a cifrei !e afaceri (cheltuielile
fixe +or rm?ne nemo!ificate)2
3ezol+are&
,oeficientul de volatilitate sau levierul opera"ional >:o; e$prim procentajul varia"iei rezultatului
ob"inut pentru o varia"ie procentual a cifrei de afaceri.
:o- 1C >,f8I; - 1C > +*.***C+*.***;-+
I-,A),v),f-1**.***)6*.***)+*.***-+*.*** lei
26
Astfel un levier operational C+ semnific faptul c pentru o varia"ie pozitiv de 1*G a cifrei de
afaceri, rezultatul cre&te cu SI- :oO1*G-+*G
9. 5anagerul unei mici societi !e pro!ucie este interesat !e structura costului
ntreprin!erii sale. -stfel, n situaia !e fa, societatea sa pro!uce 5$$ !e buci !in
pro!usul 7 (singurul pro!us fabricat), pe care l +in!e cu 1.$$$ lei bucata. "osturile
+ariabile unitare implicate sunt !e #$$ lei, iar costurile fixe totale sunt !e 1$$.$$$ lei.
5anagerul societii analizeaz posibilitatea schimbrii structurii costului astfel& el
consi!er c un efort in+estiional suplimentar !e ($$.$$$ lei n ma%ini !e pro!ucie ar
a+ea !rept consecin sc!erea costului +ariabil unitar la *$$ lei. Jtiliz?n! meto!a !irect:
costing (costurilor +ariabile), prezentai !iferite calcule care l:ar putea aDuta s ia !ecizia
respecti+.
3ezol+are&
1. ,alculul rezultatului n situa"ia ini"ial(
,ifra de afaceri >2** bucO1.*** lei8buc; 2**.***
),osturile variabile >2** bucO5** lei8buc; .2*.***
-/arja pe costurile variabile 12*.***
),osturile fi$e 1**.***
-Iezultat 2*.***
+. ,alculul rezultatului n condi"iile schimbrii structurii costurilor
,ifra de afaceri >2** bucO1.*** lei8buc; 2**.***
),osturile variabile >2** bucO.** lei8buc; 12*.***
-/arja pe costurile variabile .2*.***
),osturile fi$e .**.***
-Iezultat 2*.***
Se observ ca rezultatul societ"ii nu se modific n noua situatie. /odificarea structuriii
costurilor >reducerea costului variabil, concomitent cu majorarea costurilor fi$e;, n condi"iile n
care cifra de afaceri rm!ne constant, nu antreneaz nici un efect asupra rezultatului societ"ii.
5. "ifra !e afaceri a unei societi este !e ($$.$$$ lei, marDa asupra cheltuielilor +ariabile
este !e 5$.$$$ lei, iar ni+elul le+ierului operaional este 5. "are este +aloarea rezultatului
!ac cifra !e afaceri cre%te la (5$.$$$ lei2
3ezol+are&
%n condi"iile ini"iale, rezultatul se poate determina pornind de la rela"ia de calcul a levierului
opera"ional(
:o-1C,osturi fi$e8rezultat-marja pe costuri variabile
--PIezultat-/arja pe costuri variabile8levier opera"ional- 2*.***82-1*.*** lei
27
,re&terea cifrei de afaceri este de +2G, la un levier opera"ional de 2, antreneaz o cre&tere a
rezultatului de SI- :oO+2G-1+2G
--PIezultatul va deveni- 1*.***lei O1+2G-1+.2** lei in condi"iile cre&terii cifrei de afaceri de
la +**.*** lei la +2*.*** lei.
HII. -lte lucrBri efectuate !e experii contabili %i !e contabilii autorizai (= exerciii)
1. Eispunei !e urmtoarele informaii& toate aciunile filialei au fost achiziionate cu 9./$$
lei. <alorile Duste ale acti+elor achiziionate %i ale obligaiilor preluate sunt urmtoarele&
stocuri 1.5$$ lei) creane ($$ lei) numerar (.$$$ lei) terenuri %i cl!iri 9.$$$ lei) furnizori
1./$$ lei) mprumuturi !in emisiuni !e obligaiuni 1.5$$ lei. -u fost efectuate pli n
+aloare !e 9.($$ lei pentru achiziia cl!irilor. Eeterminai fluxul !e numerar pro+enit !in
acti+itatea !e in+estiii conform I-. # 0.ituaiile fluxurilor !e trezorerie1.
3ezol+are&
3lu$ul de numerar provenit din activit"ile de investi"ii este calculat n felul urmtor(
)pl"i pentru achizi"ia ac"iunilor filialei )0.6**
Cnumerar aferent activelor preluate C+.***
)pl"i pentru achizi"ia cldirilor )0.+**
3lu$ul de numerar provenit din activit"ile de investi"ii )6.1**
(. 4 societate care ine e+i!ena pro!uselor finite la cost stan!ar! efectueaz urmtoarele
operaii n cursul lunii august&
' consum !e materii prime& (5.$$$ u.m.)
' consum !e materiale consumabile& 5.$$$ u.m.)
' salarii& 1$.$$$ u.m.)
' se obin pro!use finite la costul !e pro!ucie efecti+ !e 9$.$$$ u.m.) costul stan!ar! este
!e 99.$$$ u.m.)
28
' se +?n! pro!use finite la preul !e /$.$$$ u.m., ;<- 1=>, cost stan!ar! al pro!uselor
finite +?n!ute& ((.$$$ u.m.)
' sunt acor!ate gratuit pro!use finite la cost stan!ar! !e 11.$$$ u.m., ;<- 1=>)
' sunt utilizate pro!use finite pentru aciuni !e protocol la cost stan!ar! !e 11.$$$ u.m.
.ol!ul iniial al contului *95 07ro!use finite1 este 5.$$$ u.m., iar sol!ul iniial al contului
*9@ este 1.$$$ u.m. (n negru). Ca sf?r%itul anului +aloarea realizabil net a pro!uselor
finite este !e 9.$$$ u.m.
"erine&
a) Efectuai nregistrrile contabile corespunztoare conform 4567 nr. 1.#5(8($$5.
b) "alculai +aloarea la care sunt prezentate n bilan pro!usele finite.
c) "alculai cifra !e afaceri %i rezultatul !in exploatare.
3ezol+are&
a) efectuarea nregistrBrilor conform 4567 1#5(8($$5&
)nreistrarea costului de materii prime(
6*1 ,helt cu materii prime - .*1 /aterii prime
+2.***
)nreistrarea consumului de materiale consumabile(
6*+ ,heltuieli cu materialele consumabile - .*+ /ateriale consumabile
2.***
)nreistrarea cheltuielilor salariale(
601 ,heltuieli cu remunerarea personalului - 0+1 Personal)salarii datorate
1*.***
)ob"inere produse finite la cost standard(
.02 Poduse finite - 511 6aria"ia stocurilor
1**.***
)nreistrarea diferen"elor favorabile(
.01 'iferen"e pre" la produse finite - 511 6aria"ia stocurilor )0.***
)v!nzare produse finite(
0111 ,lien"i - G
51.0**
5*1 6enituri din v!nzarea produselor finite
6*.***
00+5 #6A ,olectat
11.0**
)descrcarea de estiune a produselor finite la costul standard(
511 6aria"ia stocurilor - .02 Produse finite
++.***
29
) descrcarea diferen"elor de pre" la produse finite(
511 6aria"ia stocurilor - .01 'iferen"e de pre" la produse finite )1..06
T->Sid .01CId .01;8>Sid .02CId .02;->1***)0***;8>2.***C00.***;- )*,*61+
Suma pentru descrcarea diferen"elor de pre"-TO++.***- )1..06
)acordarea de produse finite ratuit la cost standard
621+ 'ona"ii &i subven"ii acordate - G
1..*H*
.02 Produse finite
11.***
00+5 #6A colectat
+.*H*
)utilizarea de produse finite pentru protocol(
6+. ,heltuieli de protocol, reclam &i publicitate - .02 Produse finite
11.***
)descrcarea diferen"elor de pre" la produse finite(
511 6aria"ia stocurilor - .01 'iferen"e pre" la produse finite )1..06
T->Sid .01CId .01;8>Sid .02CId .02;->1***)0***;8>2.***C00.***;- )*,*61+
Suma pentru descrcarea diferen"elor de pre"-TO++.***- )1..06
b) <aloarea la care sunt prezentate n bilan la sf?r%itul anului&
,onform 7/3P 152+ &i IAS +, stocurile trebuie s fie prezentate n bilan" la valoarea
realizabil net mai pu"in cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.
6aloarea net a stocurilor de produse finite la data bilan"ului- Sfd .02)Sfd .01-2***)
.*5-06H.
6aloarea realizabil net la data bilan"ului- 0.6H. u.m.
6aloarea ajustrii pentru deprecierea produselor finite- 0.6H.)0.***-6H. u.m.
)nreistrarea ajustrii pentru depreciere a stocului de produse finite
6110 ,heltuieli de e$ploatare privind - .H02 Ajustri pentru
6H.
ajustrile pentru deprecierea activelor circulante deprecierea produselor finite
c) "alculul cifrei !e afaceri si a rezultatului !in exploatare&
1. ,ifra de afaceri - Iulaj creditor 5*1 6enituri din v!nzarea produselor finite - 6*.***
+. 6enituri din e$ploatare - Iulaj creditor 5*1 6enituri din v!nzarea produselor finite C
%nchiderea contului 511 6aria"ia stocurilor-6*.***C+*.6H.-1*.6H. u.m.
.. ,heltuieli de e$ploatare - +2.***C2.***C1*.***C1..*H*C11.***-60.*H*
0. Iezultatul din e$ploatare - 6enituri din e$ploatare),heltuieli din e$ploatare-1*.6H.)
60.*H*-16.6*. u.m.

30
*. .ocietatea -C6- achiziioneaz la $1.$1.N un echipament la un pre !e 9$.$$$ lei)
cheltuielile !e transport incluse n factur sunt !e 9.$$$ lei, ;<- 1=>. -C6- estimeaz o
!urat !e utilitate !e ($ ani %i o +aloare rezi!ual !e 9.$$$ lei pentru echipament. Ca
sf?r%itul exerciiului N, !eoarece exist in!icii !e !epreciere, echipamentul este testat
pentru !epreciere, +aloarea recuperabil !eterminat fiin! !e *@.$$$ lei. Ca $1.$#.NG1
managementul ntocme%te un plan !e +?nzare a echipamentului %i ntreprin!e aciuni
pentru a gsi un cumprtor. -cti+ul necurent este clasificat ca !isponibil pentru +?nzare.
<aloarea Dust a echipamentului este !e *@.$$$ lei, iar cheltuielile ocazionate !e +?nzare
sunt estimate la *.$$$ lei. <?nzarea este estimate s aib loc peste / luni. Ca sf?r%itul
exerciiului NG1 +aloarea Dust minus cheltuielile !e cesiune este !e *9.$$$ lei.
a) "are sunt nregistrrile efectuate !e -C6-, %tiin! c aceasta aplic normele I-. %i
I63.2
b) "e nregistrare ar fi efectuat !ac la *1.1(.NG1 +aloarea Dust minus cheltuielile !e
cesiune ar fi estimat la 95.$$$ lei2
3ezol+are&
a) Efectuarea nregistrBrilor conform normelor I-. %i I63.
)nreistrarea echipamentului n contabilitate
G - 0*0 3urnizori de imobilizri
00.56*
+1.1 4chipamente tehnoloice
00.***
00+6 #6A deductibil
56*
)stabilirea valorii amortizabile
,onform IAS 16, valoarea de amortizat - valoare contabil J valoare rezidual - 00.***)
0.***- 0*.***
)nreistrara amortizrii n anul F
6111 ,heltuieli de e$ploatare - +11. Amortizarea echipamentelor
+.***
privind amortizarea imobilizrilor
)nreistrarea deprecierii de valoare la .1.1+.F
:a .1.1+.F valoarea just a echipamentului a fost stabilit la .1.***
6aloarea net - 6aloare contabil)Amortizare-00.***)+.***-0+.***
6aloarea ajustare pentru depreciere - 0+.***C.1.***-0.***
611. ,heltuieli de e$ploatare privind - +H1. Ajustri pentru deprecierea
0.***
ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor echipamentelor
) nreistrarea amortizrii n anul F-1(
31
6111 ,heltuieli de e$ploatare - +11. Amortizarea echipamentelor
+.***
privind amortizarea imobilizrilor
)nreistrarea deprecierii de valoare la .1.1+.FC1
:a .1.1+.FC1 valoarea just a chipamentului a fost stabilit la .0.*** >s)au sczut cheltuielile
ocazionate de v!nzare;
6aloarea net - 6aloarea contabil)Amortizare-.1.***)+.***-.6.***
6aloare ajustare pentru depreciere - .6.***).0.***-+.***
611. ,helt de e$ploatare privind - +H1. Ajustri pentru deprecierea
+.***
ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor echipamentelor
b) efectuarea nregistrBrilor contabile !acB la *1.1(.NG1, +aloarea DustB minus cheltuielile
!e cesiune este !e 95.$$$
)anularea ajustrii de valoare de la .1.1+.F(
+H1. Ajustri pentru deprecierea echipamentelor - 511. 6enituri de e$ploatare privind
0.***
ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor
)nreistrarea diferen"ei din reevaluare >cre&tere de valoare;
+1.1 4chipamente tehnoloice - 1*2 'iferen"e din reevaluare
2.***
9. .ocietatea -C6- prezint urmtoarea situaie a capitalurilor proprii la $1.$1.N&
' capital social& ($.$$$ u.m.)
' rezer+e& (.$$$ u.m.)
' rezer+e !in ree+aluare& *.$$$ u.m.)
' rezultat reportat& 1.@$$ u.m.
n cursul exerciiului N s:au realizat urmtoarele operaii&
' s:a maDorat capitalul social prin aport n numerar, fiin! emise (.$$$ !e aciuni, pre !e
emisiune 1,( u.m., +aloare nominal 1 u.m.)
' s:au !istribuit !i+i!en!e n +aloare !e @$$ u.m.)
' s:a maDorat capitalul social prin ncorporarea !e rezer+e n +aloare !e *.$$$ u.m., fiin!
!istribuite gratuit *.$$$ !e aciuni)
' s:au ree+aluat imobilizri corporale cu urmtoarele caracteristici& cost !e achiziie /.$$$
u.m., amortizare cumulat (.$$$ u.m., +aloare Dust @.$$$ u.m.)
' au fost rscumprate (.$$$ !e aciuni la preul !e 1,5 u.m. pe aciune, care au fost
ulterior anulate.
3ezultatul contabil net al exerciiului N a fost un profit !e (.5$$ u.m.
a) Efectuai nregistrrile contabile corespunztoare pentru operaiile !e mai sus.
b) "alculai total capitaluri proprii la sf?r%itul exerciiului NG1.
3ezol+are(
32
a) efectuarea nregistrBrilor contabile conform 4567 1#5(8 ($$5
)majorarea capitalului social(
026 'econtri cu asocia"ii privind capitalul - G
+.0**
1*11 ,apital subscris nevrsat
+.***
1*01 Prime de emisiune
0**
)depunere aport(
21+ ,onturi la bnci - 026 'econtri cu asocia"ii privind capitalul
+.0**
1*11 ,apital subscris nevrsat - 1*1+ ,apital subscris vrsat
+.***
)distribuire dividende(
115 Iezultat reportat - 025 'ividende de plat
1**
025 'ividende de plat - 21+ ,onturi la bnci
1**
)majorare de capital social prin ncorporare de rezerve din reevaluare n sum de ..***(
1*6 Iezerve statutare - 1*1+ ,apital subscris vrsat
+.***
)reevaluare imobilizri corporale prin metoda anulrii amortizrii(
+11 Amortizarea imobilizrilor corporale)cldiri - +1+ ,ldiri
+.***
+1+ ,ldiri - 1*2 Iezerve din reevaluare
0.***
)rscumpararea de ac"iuni(
1*H Ac"iuni proprii - 21+ ,onturi la bnci
..***
)anularea ac"iunilor rscumprate(
1*1+ ,apital subscris vrsa - 1*H Ac"iuni proprii
+.***
10H Pierderi leate de rscumprarea de titlur - 1*1+ ,apital subscris vrsat
1.***
b)calculati totalul capitalurilor proprii la sf?r%itul exerciiului NG1&
33
,apitaluri proprii -,apital social C rezerve C pierdere8c!&ti din emisiune, rscumprare de
titluri C rezultat reportat C rezultatul e$erci"iului
,apital social FC1 - +*.***C+.***C+.***)..***-+1.***
Iezerve - +.***)+.***-*
Iezerve din reevaluare - ..***C0.***-5.***
Pierderi din rscumprare de ac"iuni - 1.***
Iezultat reportat - 1.1**)1**-1.***
Iezultat curent - +.2**
,apitaluri proprii - +1.***C*C5.***)1.***C1.***C+.2**-.*.2**.
5. Ca $1.$#.N, o ntreprin!ere obine o sub+enie !e 5$.$$$ u.m. pentru a achiziiona o
instalaie, al crei cost este !e =$.$$$ u.m. %i care +a fi amortizat conform meto!ei
!egresi+e pe o !urat !e @ ani. . se prezinte nregistrrile contabile aferente exerciiului N
%tiin! c societatea recunoa%te sub+enia primit n categoria +eniturilor n a+ans.
3ezol+are&
) nreistrarea subven"iei pentru investi"ii(
002 Subven"ii uvernamentale - 1.1 Subven"ii pentru investi"ii
2*.***
) nreistrarea instala"iei achizi"ionate(
+1.1 4chipamente tehnoloice - 0*0 3urnizori de imobilizri
H*.***
) nreistrarea amortizrii instala"iei n e$erci"iul F(
T->1**81;O+-+2G
Amortismentul n primul an - H*.***O+2GO281+-H..52 u.m.
6111 ,heltuieli de e$ploatare privind - +11. Amortizarea echipamentelor
H..52
amortizarea imobilizrilor
) nreistrarea subven"iei la venituri(
1.1 Subven"ii pentru investi"ii - 5210 6enituri din subven"ii pentru investi"ii
2.+*1
#recerea pe venituri a subven"iei se face propor"ional cu valoarea acesteia din total valoare activ(
>2*.***8H*.***;OH..52-2.+*1
/. .ocietatea !eine echipamente achiziionate la nchi!erea exerciiului N:( cu /$.$$$ u.m.
Echipamentele se amortizeaz linear, ncep?n! cu 1 ianuarie N:1, pe o !urat !e / ani. Ca
*1 !ecembrie N, con!ucerea ntreprin!erii !eci!e ree+aluarea echipamentelor. <aloarea
Dust a acestora este estimat la *$.$$$ u.m. Ca *1 !ecembrie NG1, in?n! cont !e
34
schimbrile inter+enite pe pia, echipamentele sunt, !in nou, ree+aluate. <aloarea Dust
este estimat la 5$.$$$ u.m.
. se contabilizeze !iferenele constatate la *1.1(.N %i la *1.1(.NG1 %tiin! c societatea
folose%te ca proce!eu !e ree+aluare anularea amortizrii cumulate %i ree+aluarea +alorii
nete.
3ezol+are&
) nreistrarea amortizrii n anul F)1(
6111 ,heltuieli de e$ploatare privind - +11. Amortizarea echipamentelor 1*.***
amortizarea imobilizrilor
6aloarea rmas F)1 - 6*.***)1*.*** - 2*.***
)nreistrare amortizare n anul F &i reevaluare la .1.1+.F >metoda anulrii amortizrii;, unde
valoarea just - .*.***(
6111 ,heltuieli de e$ploatare privind - +11. Amortizarea echipamentelor 1*.***
amortizarea imobilizrilor
+11. Amortizarea echipamentelor - +1. 4chipamente +*.***
611. ,heltuieli de e$ploatare privind - +H1. Ajustri pentru deprecierea 1*.***
ajustarea pentru deprecierea imobilizrilor echipamentelor
) nreistrare amortizare n anul F &i reevaluare la .1.1+.F >metoda anulrii amortizrii;, unde
valoarea just - 2*.***
Amortizare FC1 - .*.***8 0 ani-5.2**
6aloare rmas FC1 - .*.***)5.2**- ++.2**
6111 ,heltuieli de e$ploatare privind - +11. Amortizarea echipamentelor
5.2**
amortizarea imobilizrilor
+11. Amortizarea echipamentelor - +1. 4chipamente
5.2**
+H1. Ajustri pentru deprecierea - 511. 6enituri de e$ploatare privind
1*.***
echipamentelor ajustarea pentru deprecierea imobilizrilor
+1. 4chipamente - 1*2 Iezerve din reevaluare
15.2**
#. Jn teren cumprat n exerciiul N:( la un cost !e *$$.$$$ u.m. a fost ree+aluat, n
exerciiul N:1, la *5$.$$$ u.m. ntre timp (!in N:1 p?n n prezent), rezer+a !in ree+aluare
contabilizat nu a suportat nicio mo!ificare. Ca nchi!erea exerciiului N, +aloarea
recuperabil a terenului este (5$.$$$ u.m.
35
. se efectueze testul !e !epreciere a terenului %i s se contabilizeze e+entuala pier!ere
constatat n conformitate cu I-. */ 0Eeprecierea acti+elor1.
3ezol+are&
) nreistrarea achizi"iei terenului n anul F)+(
+11 #erenuri - 0*0 3urnizori de imobilizri
.**.***
) nreistrare reevaluare teren la .1.1+.F)1, valoare just .2*.***9
+11 #erenuri - 1*2 Iezerve din reevaluare
2*.***
) nreistrare reevaluare teren la .1.1+.F, valoare just +2*.***
a; reducerea rezervei din reevaluare
1*2 Iezerve din reevaluare - +11 #erenuri
2*.***
b; ajustare pentru depreciere de valoare(
611. ,heltuieli de e$ploatare privind - +H11 Ajustri pentru deprecierea
2*.***
ajustarea pentru deprecierea imobilizrilor terenurilor
@. .e cunosc urmtoarele informaii (n lei)&
1$1( ' .ol! final 1$$$
1/(1 ' .ol! final @5$
1$91 ' 3ulaD !ebitor 1*$
1/(1 ' .ol! iniial /$$
1$91 ' .ol! iniial @$
1$1( ' .ol! iniial #5$
1$91 ' .ol! final 15$
Eob?nzi pltite #$
1/(1 ' 3ulaD !ebitor 1$$
Informaii suplimentare&
' prima !e 1*$ lei a fost ncorporat n capitalul social (alte cre%teri !e capital prin operaii
interne nu au a+ut loc))
' ntregul capital social subscris a fost +rsat)
' nu au a+ut loc cre%teri !e capital prin aport n natur)
"alculai fluxul net !e trezorerie !in acti+itatea !e finanare.
3ezol+are&
/ajorarea capitalului subscris vrsa - 1***)52*)1.*-1+* >ncorporarea primei nu a presupus
intrare de numerar, fiind e$clus din majorare;
36
'ob!nzi pltite - )5* >s)a presupus ca dob!nzile pltite sunt leate de activitatea de finan"are;
Iambursare de mprumuturi - )1** >de&i apare un rulaj creditor de .2* s)a presupus c acesta nu
este nso"it de o intrare de numerar;
Incasare prim de emisiune la majorarea capitalului social - 12*C1.*)1*-+**
3lu$ul net de trezorerie din activitatea de finan"are - 1+*)5*)1**C+**-12*
=. .e cunosc urmtoarele informaii aferente exerciiului N (+alori exprimate n milioane
u.m.)& .i *$1 A ($, 3" #$# A 95$, .i 911 A 1#, 3E /$1 A /($, .f *$1 A 95, .i *#1 A *@, 3E
/$# A 9$, .i 9$1 A ($, 3" #$9 A 5#5, 3E /=1 A (5, .f 911 A (*, .f *#1 A (/, .f 9$1 A 19$, .i
99(* A @, .i 991 A (, .f 991 A 5, .i 9(1 A ($, .f 99(* A 5, .f 9(1 A 9$, 3E /91 A #$$. ;oate
achiziiile %i +?nzrile sunt impozabile ;<-. 5ateriile prime %i mrfurile intrate au fost
achiziionate. "alculai fluxul net !e trezorerie !in acti+itile !e exploatare.
3ezol+are&
1. 3lu$ul net de trezorerie din activit"ile de e$ploatare se determin prin metoda indirect(
Profit8>pierdere; - 02*)6+*)0*C252)5** - ) ..2 )..2
>,re&terea;8'escre&terea stocului de materii prime >+*)02; )+2
>,re&terea;8'escre&terea stocului de mrfuri >.1)+6; 1+
>,re&terea;8'escre&terea crean"elor clien"i >+.)15; )6
>,re&terea;8'escre&terea datoriilor fa" de furnizori >10*)+*; 1+*
>,re&terea;8'escre&terea datoriilor fa" de stat reprezent!nd #6A >2)1; ).
>,re&terea;8'escre&terea datoriilor fa" de personal >)+*C0*; +*
Impozit pe profit pltit >+C+2)2; )++
Fumerar utilizat n e$ploatare )+.H
+. 3lu$ul net de trezorerie din activit"ile de e$ploatare se determin prin metoda direct(
Pentru determinarea ncasrilor de la clien"i >I, 011;, folosim urmtoarea rela"ie(
Si 011 C I' 011 J I, 011 - Sf 011
I, 011 - Si 011 C I' 011 J Sf 011
Iulajul debitor al contului 011 ,lien"i se determin pornind de la rulajele creditoare ale
conturilor de venituri(
I' 011 - >I, 5*0 C I, 5*5; O 1,1H - >252 C 02*; O 1,1H - 1.+1H, 52 milioane u.m.
I, 011 - 15C1.+1H,52)+. - 1.+1.,52 milioane u.m.
Pl"ile realizate ctre furnizori >I' 0*1; se determin astfel(
Si 0*1 C I, 0*1 J I' 0*1 - Sf 0*1
I' 0*1 - Si 0*1 C I, 0*1 J Sf 0*1
37
Iulajul creditor al contului 0*1 3urnizori se determina pornind de la rulajele debitoare ale
conturilor de stocuri(
Si .*1 C I' .*1 J I, .*1 - Sf .*1
I' .*1 - )Si .*1 C I, .*1 C Sf .*1
I, .*1 reprezint I' al contului 6*1.
I' .*1 - )+*C6+*C02- 602 milioane u.m.
Si .51C I' .51 J I, .51 - Sf .51
I' .51 - Sf .51 J Si .51 C I, .51
I, .51 este I' al contului 6*5.
I' .51 - +6).1C0*- +1 milioane u.m.
I, 0*1 - >I' .*1CI' .51;O1,1H- >602C+1;O1,1H- 1**,15 milioane u.m.
%nlocuind n rela"ia prin care se determin I' 0*1, ob"inem(
I' 0*1 - +*C1**,15)10*-61*,15 milioane u.m.
#6A pltit este I' al contului 00+. #6A de plat.
#6A deductibil - >602C+1;O*,1H-1+5,15
#6A colectat - >252C02*;O*,1H-1H0,52
#6A de plat - 1H0,52)1+5,15-66,11 milioane u.m. >I, 00+.;
Si 00+. C I, 00+. J I' 00+. - Sf 00+.
I' 00+. - Si 00+. C I, 00+. J Sf 00+.
I' 00+. - 1C66,11)2 - 6H,11 milioane u.m.
Impozitul pe profit pltit - Si 001 C I, 001) Sf 001 - +C+2)2- ++ milioane u.m.
Salarii pltite - Si 0+1 C I, 0+1 J Sf 0+1 - +*C5**)0*-61* milioane u.m.
#abloul flu$urilor de trezorerie din e$ploatare, prin metoda direct este(
C Incasri clien"i - 1.+1.,52 milioane u.m.
) Pl"i furnizori - ) 61*,15 milioane u.m.
) Pl"i salarii - ) 61*,** milioane u.m.
) Pl"i #6A - ) 6H,11 milioane u.m.
) Impozit pe profit pltit - ) ++,** milioane u.m.
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
3lu$ de trezorerie - ) +.H,** milioane u.m.
38