Sunteți pe pagina 1din 13

Aplicaii:

Problema 1
S se determine capitalul normativ total al bncii n baza indicatorilor din tabel.

d/o
Componentele CNT Suma, lei
1 Aciuni ordinare n circulaie 207 526 800
2 Surplus de capital 31 038 600
3 ro!itul nedistribuit 1 206 882 58"
# $apitalul de rezer% 1#3 #8" 780
5 &arimea calculata dar nerezer%ata a reducerilor pentru pierderi la acti%e si
an'a(amente conditionale
#7 8#7 "77
6 Aciuni pre!ereniale cumulati%e i par ial cumulati%e cu scaden a ne!i)at 500 000
7 *atorii subordonate cu scaden a ne!i)at 70 000
8 Total CNT ?
Reolvare 1:
1. *eterminm capitalul de 'radul + al bncii,
Capitalul de !r"# - 207 526 800 . 31 038 600 . 1 206 882 58" . 1#3 #8" 780 / #7 8#7 "77 -
- 1 5#1 08" 7"2 lei.
2. *eterminm capitalul de 'r.++ al bncii,
Capitalul de !r"## - 500 000 .70 000 - 570 000 lei
3. *eterminm $01 al bncii,
CNT - 1 5#1 08" 7"2 .570 000 - 1 5#1 65" 7"2 lei
Rspuns: $apitalul 0ormati% 1otal al bncii n perioada dat reprezint 1 5#1 65" 7"2 lei.
Problema $
2n baza indicatorilor prezenta i n tabel s se calculeze !radul de %u&icien ' a capitalului i
s se e)pun concluzia pri%ind respectarea normati%ului stabilit de 3anca 0a ional a &oldo%ei,

d/o
(enumirea indicatorilor Suma, lei
1 0umerar 250 "08 805
2 4alori mobiliare de stat 23# 352 338
3 0umerar / instrument n proces de ncasare 3"0 13" 000
# Soldul conturilor corespondente i mi(loacelor plasate n bncile din
5epublica &oldo%a i a rilor 6$*7
7 3"0 #08
5 $redite asi'urate prin prima ipotec reziden ial8 n stare de acumulare a
dob9nzii
100 1"0 520
6 $redite acordate sectorului public cu e)cep ia 'u%ernului central i
creditelor 'arantate sau asi'urate cu %alori mobiliare emise de acesta
30 56# 01"
7 1eren8 cldiri i utila(e 532 2"7 350
8 $redite curente "20 5"0 #00
" $01 200 "77 000
1) Su&icien a capitalului bancar ?
Reolvare $:
Sc - $01 : ;Acti%e ponderate la risc < 100=
1. $alculm suma acti%elor ponderate la risc,
;Acti%e ponderate la risc >0=? - >250 "08 805 . 23# 352 338? < 0 - 0 lei8
;Acti%e ponderate la risc >20= - >3"0 13" 000 . 7 3"0 #08? < 082 - 7" 505 88186 lei8
;Acti%e ponderate la risc >50=? - >100 1"0 520 . 30 56# 01"? < 085 - 65 377 26"85 lei8
;Acti%e ponderate la risc >100=? - >532 2"7 350 . "20 5"0 #00?< 1 - 1 #52 887 750 lei8
;Acti%elor ponderate la risc8 total - 1 5"7 770 "0181 lei@
2. $alculm su!iciena capitalului,
Sc - >200 "77 000 :1 5"7 770 "0181? <100= - 12858 =.
Concluzia: $on!orm normati%elor stabilite de 30& coe!icientul su!icien ei capitalului ponderat la
risc trebuie s !ie mai mare sau e'al cu 12=8 dup calculele e!ectuate acest coe!icient este de
12858 = ce ne demonstreaz c se include n limitele standarde i banca acti%eaz con!orm
cerin elor stabilite de banca central.
Problema *
2n baza indicatorilor prezenta i n tabel s se calculeze capitalul normativ total i s se
e)pun concluzia pri%ind cuantumul capitalului minim necesar pentru acti%itatea bncii stabilit de
30&,
N
d/o
(enumirea indicatorilor Suma,
mii lei
1 Aciuni ordinare n circulaie 100 000
2 Ac iuni pre!ereniale necumulati%e8 emise cu termen nelimitat8 n circulaie 50 567
3 Aciuni pre!ereniale cumulati%e Ai parial cumulati%e cu scaden ne!i)at
a!late n circulaie
55 000
# Surplus de capital la aciuni ordinare 300 000
5 Surplusul de capital atribuit aciunilor pre!ereniale cumulati%e Ai parial
cumulati%e
200 000
6 ro!itul nedistribuit Ai rezer%ele obinute sau ma(orate ca rezultat al distribuirii
pro!itului
100 335
7 $ota de participare n capitalul altor bnci 3 000
8 &arimea calculata dar nerezer%ata a reducerilor pentru Bierderi la acti%e si
an'a(amente conditionale
50 #60
+ Capitalul Normativ Total ?

Reolvare *:
Capitalul normativ total - $apitalul de 'radul + . $apitalul de 'radul ++ / cotele de
participare n capitalurile altor bnci
1? $alculm capitalul de 'radul + - 1.2.#.6C8 - 100 000 . 50 567 . 300 000 . 100 335 /
C 50 #60 - 500 ##2 mii lei
2? $alculm capitalul de 'radul ++ - 3.5 - 55 000 . 200 000 - 255 000 mii lei
3? $alculm capitalul normativ total - 500 ##2 . 255 000 / 3 000 - 752 ##2 mii lei.
Concluzia: con!orm cerin elor naintate de 30& capitalul de 'r. + trebuie s !ie de 150 mln. lei8 n
problem acest indicator se include n limitele admise de 3anca $entral reprezent9nd 500 ##2 mii
lei8 deci banca analizat i des! oar acti%itatea con!orm cerin elor le'islati%e n %i'oare.
Problema ,
2n baza indicatorilor prezenta i n tabel s se calculeze %u&icien a capitalului ponderat la
ri%c i s se e)pun concluzia.

d/o
(enumirea indicatorilor Suma, lei
1 $apitalul de 'radul + 265 230 000
2 $apitalul de 'radul ++ 0
3 $otele de participare n capitalurile altor bnci 23 350 220
# Acti%e ponderate la risc >cate'oria 20=? "8 320 #00
5 Acti%e ponderate la risc >cate'oria 50=? 165 33# 720
6 Acti%e ponderate la risc >cate'oria 100=? "38 667 15#
- Su&icien a capitalului ponderat la ri%c ?
Reolvare ,:
Capitalul normativ total - $apitalul de 'radul + . $apitalul de 'radul ++ / cotele de participare n
capitalurile altor bnci - 265 230 000 / 23 350 220 - 2#1 87" 780 lei@
Total active ponderate la ri%c - "8 320 #00 . 165 33# 720 . "38 667 15# - 1 202 322 27# lei@
Su&iciena capitalului ponderat la ri%c - >$01: 1otal acti%e ponderate la risc?<100 -
- >2#1 87" 780 : 1 202 322 27#?<100 - 20812 =.
Concluzia: con!orm normelor stabilite n 5epublica &oldo%a8 coe!icientul su!icien ei capitalului
ponderat la risc trebuie s !ie mai mare sau e'al cu 12=8 dup datele ob inute coe!icientul
su!icien ei capitalului ponderat la risc reprezint 20812 =8 deci acti%itatea bncii se des! oar n
condi iile stabilite de le'isla ia n %i'oare.
Problema .
2n baza indicatorilor prezenta i n tabel s se calculeze %uma activelor ponderate la ri%c,

d/o
(enumirea indicatorilor Suma,
lei
1 0umerar 877 000
2 4alori mobiliare de stat 100 33# "00
3 0umerar / instrument n proces de ncasare 70 000 300
# $redite asi'urate prin prima ipotec reziden ial8 n stare de acumulare a
dob9nzii
30 500 100
5 $redite acordate sectorului public cu e)cep ia 'u%ernului central i
creditelor 'arantate sau asi'urate cu %alori mobiliare emise de acesta
3 318 8"3
6 1eren8 cldiri i utila(e 1 #00 3"8 200
7 $redite curente i !r dob9nd 837 500 200
8 Soldul conturilor corespondente i mi(loacelor plasate cu termenul de peste
un an n bncile altor ri >cu e)cep ia 6$*7 i 5epublicii &oldo%a?
30 567 000
+ Suma activelor ponderate la ri%c ?
Reolvare .:
;DE -;DE>0=? . ;DE>20=? . ;DE>50=? . ;DE>100=?
$alculm suma acti%elor ponderate la risc,
;Acti%e ponderate la risc >0=? - >877 000 .100 33# "00?<0 - 0 lei8
;Acti%e ponderate la risc >20=? - 70 000 300<082 - 1# 000 060 lei8
;Acti%e ponderate la risc >50=? - >30 500 100 . 3 318 8"3?<085 - 16 "0" #"685 lei8
;Acti%e ponderate la risc >100= - >1 #00 3"8 200 . 837 500 200 . 30 567 000?<1 -
- 2 268 #65 #00 lei8

/Activelor ponderate la ri%c - 2 2"" 37# "5685 lei.
Rspuns: suma acti%elor ponderate la risc reprezint 2 2"" 37# "5685 lei.

Problema 0
2n baza condi iilor de acordare a creditului e)puse n tabel s se stabileasc >utiliz9nd
metoda 'erman?,
11 termenul e&ectu'rii pl' ii2
$1 dob3nda trime%trial' a&erent'2
*1 %' %e elaboree pro!ramul 4%' %e per&ectee !ra&icul1 de rambur%are a creditului"

d/o
(atele ini iale Condi ii
1 Suma creditului 50 000 lei
2 *ata acordrii creditului 01.01 2011
3 *ata !inal a contractului 31.12.2011
# erioada de acordare a creditului 1 an
5 $ondiii de rambursare a creditului Fa data !inal
6 eriodicitatea acGitrii dob9nzii 1rimestrial
7 5ata anual a dob9nzii 12 =
Reolvare 0:
1. Stabilim data e!ecturii plii dob9nzii trimestriale,
1rimestrul + / 30.03.2011
1rimestrul ++ / 30.06.2011
1rimestrul +++ / 30.0".2011
1rimestrul +4 / 30.12.2011
2. $alculm dob9nda a!erent ce urmeaz s !ie pltit n !iecare trimestru
> metoda 'erman?,
lei
zile
zile lei t rd K
D
s
1500
= 100 360
"0 = 12 000 . 50
100 360
0
=


=
3. er!ectm pro'ramul de rambursare a creditului Ai de acGitare a dobnzii a!erente,
(ata
e&ectu'rii
pl'ii
Nr"de ile Suma creditului
%pre rambur%are,
lei
(e rambur%at, lei
Credit (ob5nd' Total
30.03.11
30.06.11
30.0".11
30.12.11
"0
"0
"0
"0
50 000
50 000
50 000
0
0
0
0
50 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
51 500
Total ) .) ))) 0 ))) .0 )))
Problema -
2n baza condi iilor de acordare a creditului e)puse n tabel s se stabileasc >utiliz9nd
metoda 'erman?,
11 termenul e&ectu'rii pl' ii2
$1 dob3nda trime%trial' a&erent'2
*1 %' %e elaboree pro!ramul 4%' %e per&ectee !ra&icul1 de rambur%are a creditului"

d/o
(atele ini iale Condi ii
1 Suma creditului 200 000 lei
2 *ata acordrii creditului 01.01 2011
3 *ata !inal a contractului 31.12.2011
# erioada de acordare a creditului 1 an
5 $ondiii de rambursare a creditului 2n pl i periodice e'ale n
!iecare trimestru cu diminuarea
sumei creditului
6 eriodicitatea acGitrii dob9nzii 1rimestrial
7 5ata anual a dob9nzii 12=
Reolvare -:
1. Stabilim data e!ecturii plii dobnzii trimestriale,
1rimestrul + / 30.03.2011@
1rimestrul ++ / 30.06.2011@
1rimestrul +++ / 30.0".2011@
1rimestrul +4 / 30.12.2011.
2. a? $alculm plile ratelor periodice trimestriale din suma creditului,
5$ - Suma creditului : 0r. *e perioade >trimestru? - 200 000 : # - 50 000 lei.
b? 7!ectu9nd trimestrial rambursarea ratei periodice a creditului8 debitorul n consecin %a
micAora suma creditului spre rambursare Ai dobnda se %a calcula la !inele !iecrui trimestru8
dup cum urmeaz,
1rim.+,
1? la nceputul trim + suma creditului este de 50 000 lei@
2? dob9nda calculat pentru utilizarea creditului este,
lei
zile
zile lei t rd K
D
s
6000
= 100 360
"0 = 12 000 . 200
100 360
0
=


= @
3? la !inele trim. + debitorul %a rambursa suma de, 50 000>credit? . 6 000 >dob9nda? - .0 )))
lei.
1rim ++,
#? la nceputul trim ++ suma creditului este de 200 000 / 50 000 - 150 000 lei8
5? dob9nda calculat pentru utilizarea creditului este,
lei
zile
zile lei t rd K
D
s
#500
= 100 360
"0 = 12 150000
100 360
0
=


= @
6? la !inele trim ++ debitorul %a rambursa suma de, 50 000>credit? . #500 >dob9nda? - ., .))
lei.
1rim.+++,
7? la nceputul trim +++ suma creditului este de 150 000 / 50 000- 100 000 lei8
8? dobnda calculat pentru utilizarea creditului este,
lei
zile
zile lei t rd K
D
s
3000
= 100 360
"0 = 12 100000
100 360
0
=


=
"? la !inele trim + debitorul %a rambursa suma de, 50 000>credit? . 3000 >dob9nda? - 53000 lei.
1rim.+4,
10? la nceputul trim. +4 suma creditului este de 100 000 / 50 000 lei - 50 000 lei8
11? dobnda calculat pentru utilizarea creditului este,
lei
zile
zile lei t rd K
D
s
1500
= 100 360
"0 = 12 50000
100 360
0
=


= 8
12? la !inele trim + debitorul %a rambursa suma de, 50 000>credit? . 1 500 >dob9nda? - 51 500lei.
3. er!ectm pro'ramul de rambursare a creditului Ai de acGitare a dobnzii a!erente,
(ata
e&ectu'rii
pl'ii
Nr"de ile Suma creditului
%pre rambur%are,
lei
(e rambur%at, lei
Credit (ob5nd' Total
30.03.0"
30.06.0"
30.0".0"
30.12.0"
"0
"0
"0
"0
200 000
150 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
6 000
# 500
3 000
1 500
56 000
5# 500
53 000
51 500
Total ) $)) ))) 1. ))) $1. )))
Problema 8
2n baza indicatorilor prezenta i n tabel s se calculeze >utiliz9nd metoda 'erman?,
11 %contul i valoarea e&ectiv' a cambiei A2
$1 valoarea nominal' i valoarea e&ectiv' a cambiei 62
*1 valoarea nominal' i termenul de %contare a cambiei C2
,1 ta7a %contului i valoarea e&ectiv' a cambiei ("
5ezultatele ob inute s se include n tabel.
(enumire 8N 4lei1 t 4ile1 d 491 S 4lei1 P 4lei1
$ambia A 600 000 30 11 = H H
$ambia 3 H "0 12 = 1 800 H
$ambia $ H H 13 = 7 150 157 850
$ambia * 800 000 180 H 50 000 H
Total ? 7 7 ? ?
Reolvare 8:
$alculele se %or e!ectua dup urmtoarelor !ormule,
100 < 360
t d VN
S

=
@


=
100 < 360
1
t d
VN P
sau - 40 / S@

t d
S
VN
<
100 360
=
IJI 40 - . S@
d VN
S
t
<
100 360
=
@
t VN
S
d
<
100 360
=
.
Cambia A"
5500
36000
11 30 600000
=

= S
lei8 - 600 000 / 5 500 - 5"# 500 lei@
Cambia 6"
60000
"0 12
36000 1800
=

= VN
lei@ - 60 000 / 1 800 - 58 200 lei@
Cambia C" 40 - 157 850 . 7 150 - 165 000 lei@
120
13 165000
36000 7150
=

= t
zile@
Cambia ("
= 5 8 12
180 800000
36000 50000
=

= d
2 - 800 000 / 50 000 - 750 000 lei.
Respuns:
(enumire 8N
t
d S P
$ambia A 600 000 30 11= 5 500 5"# 500
$ambia 3 60 000 "0 12= 1 800 58 200
$ambia $ 165 000 120 13= 7 150 157 850
$ambia * 800 000 180 1285= 50 000 750 000
Total 1 0$. ))) : : 0, ,.) 1 .0) ..)
Problema +
2n baza datelor bncii pri%ind resursele depozitare8 incluse n tabel8 s se determine,
C $ostul resurselor atrase@
C 5ata dob9nzii medie pentru o unitate
monetar de capital atras.
Nr" Re%ur%e depoitare atra%e Suma, mii lei Rata medie a
dob3nii,9
1. *epozite p9n la 1 lun 1#6 600 2872
2. *epozite de la 1C3 luni 373 100 6855
3. *epozite 3C6 luni 757 000 6887
#. *epozite 6C12 luni 57# 200 108#"
5. *epozite mai mari de 12 luni 23# 700 11851
T;tal ? $ )8. 0)) ? 10- 0-+,)$
Reolvare +:
1. $alculm costul resurselor atrase,

=
=
m
1 j
j j
P * i C
:100 =- K>2872= < 1#6 600? . >6855= < 373 100? . >6887= < 757 000? .
. >108#"= < 57# 200? . >11851= < 23# 700?L , 100= - 167 67"802 mii lei@
2. *eterminm rata dob9nzii medie pentru o unitate monetar de capital atras,
= 100 <
M 5e
M M M M

=
atrase sursele
banc resurse atragere de Chelt
i
-
= 0# 8 8 = 100 <
2085600
02 8 16767"
=
Nr" Tipuri de re%ur%e Suma, lei Rata dob3nii,
9
1. *epozite p9n la 1 lun 1#6 600 2872
2. *epozite de la 1C3 luni 373 100 6855
3. *epozite 3C6 luni 757 000 6887
#. *epozite 6C12 luni 57# 200 108#"
5. *epozite mai mari de 12 luni 23# 700 11851
T;tal $ )8. 0)) 8,),
Concluie, pentru a atra'e un %olum de resurse n %aloare de 2 085 600 mln lei >suma tuturor
depozitelor bancare?8 banca %a plti dob9nzi a!erente tipurilor de resurse atrase n sum de
167 67"802 mii lei@
entru o unitate de capital atras banca acGit o rat medie a dob9nzii de 880#=.
Problema 1)
2n baza datelor din tabel s se determine,
11 %urplu%ul %au in%u&iciena reervei <Reduceri pentru pierderi la credite< 4&ondul de
ri%c1 a b'ncii2
$1 cota &ondului de ri%c 5n porto&oliul de credit al b'ncii"

d/o
Credite cla%i&icate/ (enumirea indicatorilor Suma, lei
1 Standarde 361 071 000
2 Supra%e'Geate 2"" 0"# 000
3 Substandarde 208 #5" 000
# *ubioase 1" 5"# 000
5 $ompromise 18 126 000
6 5ezer%a constituit de banc 11, ))) )))
Reolvare 1):
1. $alculm !ondul de risc con!orm cerinelor,
N5 - >361 071 000<2=,100=?.>2"" 0"# 000<5=,100=?.>208 #5" 000<30=,100=?.>1" 5"# 000<
60=,100=?.>18 126 000<100=,100=? - 11, .+0 $$) lei@
2. $alculm surplusul sau insu!iciena rezer%ei,
11# 5"6 220 C 11# 000 000 - .+0 $$) lei C insu!icien de rezer%a @
3. Oota !ondului de risc n porto!oliul de credit al bncii -
- 5ezer%a >!ondul de risc? , 1otal credite >porto!oliul de credit? ? < 100= -
- 11# 5"6 220 , "06 3## 000 < 100= - 1286#=

d/o
Credite cla%i&icate/ (enumirea
indicatorilor
Credite, lei Ri%cul, 9 Reerva
4&ondul de ri%c1, lei
1 Standarde 361 071 000 2 7 221 #20
2 Supra%e'Geate 2"" 0"# 000 5 1# "5# 700
3 Substandarde 208 #5" 000 30 62 537 700
# *ubioase 1" 5"# 000 60 11 756 #00
5 $ompromise 18 126 000 100 18 126 000
6 1otal "06 3## 000 P 11# 5"6 220
7 5ezer%a constituit la banc Q R 11# 000 000
8 Surplu% 4in%u&iciena1 reervei = : 4.+0 $$)1
Respuns:1? insu!icien de rezer%a - >5"6 220?@ 2? Sota !ondului de risc n porto!oliul de credit al
bncii -1286#= / indic un ni%el nalt al riscului a!erent porto!oliului de credite al bncii.
Problema 11
2n baza datelor din tabel s se determine,
11 %urplu%ul %au in%u&iciena reervei <Reduceri pentru pierderi la credite< 4&ondul de
ri%c1 a b'ncii2
$1 cota &ondului de ri%c 5n porto&oliul de credit al b'ncii"

d/o
Credite cla%i&icate/ (enumirea indicatorilor Suma, lei
1 Standarde 50 050 122
2 Supra%e'Geate #0 71# 010
3 Substandarde 10 221 568
# *ubioase 1 500 #63
5 $ompromise 1 200 235
6 5ezer%a constituit de banc 8 2#1 532
Reolvare 11:
1. $alculm !ondul de risc con!orm cerinelor,
N5->50050122<2=,100=?.>#071#010<5=,100=?.>10221568<30=,100=?
.>1500#63<60=,100?.>1200235<100=,100=?-10010028##.203570085.3066#708#."0027788.120
0235-820368681# lei@
2. .$alculm surplusul sau insu!iciena rezer%ei,
8 203 68681# C 8 2#1 532 - C 37 8#5886 lei C surplus de rezer%@
3. Oota !ondului de risc n porto!oliul de credit al bncii -
- 5ezer%a >!ondul de risc? , 1otal credite >porto!oliul de credit? ?< 100= -
- 8 203 68681#,103 686 3"8 <100= - 78"1=.
Credite cla%i&icate/ (enumirea
indicatorilor
Credite, lei Ri%cul, 9 Reerva
4&odul de ri%c1, lei
1 Standarde 50 050 122 2 1 001 0028##
2 Supra%e'Geate #0 71# 010 5 2 035 700850
3 Substandarde 10 221 568 30 3 066 #708#0
# *ubioase 1 500 #63 60 "00 277880
5 $ompromise 1 200 235 100 1 200 235800
6 1otal 103 686 3"8 P 8 203 68681#
7 5ezer%a constituit la banc R R 8 2#1 532800
8 Surplu% 4in%u&iciena1 reervei : : *- 8,.,80
Respuns, 1? surplus rezer%ei - 37 8#5886 lei@ 2? cota !ondului de risc n porto!oliul de credit al
bncii - 78"1= / indic c ni%elul riscului este acceptabil.
Problema 1$
S se determine valoarea e&ectiv' i valoarea %contului cambiei8 emis de banc cu
%aloarea nominal de 2 mil8 lei cu termenul de scaden la 20.12.20118 prezentat de client pentru
scontare la 8.10.20118 rata scontului !iind de 12= > utiliz9nd metoda american?.
Reolvare 1$:
1. *eterminm numrul de zile8 termenul de scontare,
t - 2# . 30 . 20 C 1 - 73 zile@
2. *eterminm %aloarea e!ecti% a cambiei,
lei A 1"52000
= 100 < 365
= 12 < 73
1 2000000 ? > = =
3. *eterminm %aloarea scontului,
S - 2 000 000 / 1 "52 000 - #8 000 >lei?.
Rspuns: 1? %aloarea e!ecti% / 1 "52 000 lei@ 2? %aloarea scontului / #8 000 lei.