Sunteți pe pagina 1din 13

FI A POSTULUI

1. Date despre postul de munc:


1.Denumirea postului: Asistent medical generalist
2.Pozi ia n !O": 2221#1
$.Departament: S%n%tate
&.Locul de munc%: Spitalul !linic 'ude ean de Urgen % Tg()ure
*.Sec ia: ATI !OPII
+.O,iecti-ul postului:
preia pacientul nou internat. acord% primul a/utor n caz de urgen % i c0eam% medicul.
asigur% monitorizarea ,olna-ului. i administreaz% tratamentul prescris de medic.
preg%te te pacientul pentru e1ternare. preg%te te materialele i instrumentalul n
-ederea steriliz%rii.
2. Integrarea n structura organiza iei:
"ela ii de su,ordonare: ( su,ordonat: managerului. directorului de ngri/iri. medicului e2
sec ie. medicului de salon. medicului de gard%.
asistentei e2e.
are su,ordona i: in2irmiera. ngri/itoarea de cur% enie.
,rancardierul.
"ela ii de cola,orare: ( cola,oreaz% cu ntreg personalul medico(sanitar al
!ompartimentului ATI !OPII cunosc3nd rela ia ierar0ic% n 2unc ie de
cali2icarea din 2i a postului.
cola,oreaz% cu alte departamente. compartimente. sec ii din
cadrul Spitalului !linic 'ude ean Tg()ure .
de alt% natur% 4studen i5
3. Sarcinile i atribu iile postului:
des2% oar% acti-itatea n mod responsa,il con2orm reglement%rilor pro2esionale i
cerin elor postului6
preia pacientul nou internat i nso itorul acestuia 4n 2unc ie de situa ie5. -eri2ic%
toaleta personal%. inuta de spital i l repartizeaz% n salon6
in2ormeaz% pacientul 4apar in%torii5 cu pri-ire la structura sec iei i asupra
o,ligati-it% ii respect%rii regulamentului intern 4care -a 2i a2i at n salon56
acord% primul a/utor n situa ii de urgen % i c0eam% medicul6
particip% la asigurarea unui climat optim i de siguran % n salon6
identi2ic% pro,lemele de ngri/ire ale pacien ilor. sta,ile te priorit% ile. ela,oreaz% i
implementeaz% planul de ngri/ire i e-alueaz% rezultatele o, inute. pe tot parcursul
intern%rii6
o,ser-% simptomele i starea pacientului. le nregistreaz% n dosarul de ngri/ire i
in2ormeaz% medicul6
preg%te te ,olna-ul i a/ut% medicul la e2ectuarea te0nicilor speciale de in-estiga ii i
tratament6
preg%te te ,olna-ul. prin te0nici speci2ice. pentru in-estiga ii speciale sau inter-en ii
c0irurgicale. organizeaz% transportul ,olna-ului i la ne-oie supra-eg0eaz% starea
acestuia pe timpul transportului6
recolteaz% produse ,iologice pentru e1amenele de la,orator. con2orm prescrip iei
mediculu6
r%spunde de ngri/irea ,olna-ilor din salon i supra-eg0eaz% e2ectuarea de c%tre
in2irmier% a toaletei. sc0im,%rii len/eriei de corp i de pat. cre%rii condi iilor pentru
satis2acerea ne-oilor 2iziologice. sc0im,%rii pozi iei ,olna-ului6
o,ser-% apetitul pacien ilor. supra-eg0eaz% i asigur% alimentarea pacien ilor
dependen i. supra-eg0eaz% distri,uirea alimentelor con2orm dietei consemnate n 2oaia
de o,ser-a ie6
administreaz% personal medica ia. e2ectueaz% tratamente. imuniz%rile. test%rilr ,iologice.
etc.. con2orm prescrip iei medicale6
asigur% monitorizarea speci2ic% a ,olna-ului con2orm prescrip iei medicale6
preg%te te ec0ipamentul. instrumentalul i materialul steril necesar inter-en iilor6
asigur% preg%tirea preoperatorie a pacientului6
asigur% ngri/irile postoperator6
semnaleaz% medicului orice modi2ic%ri depistate 4de e1emplu: auz. -edere. etc.56
-eri2ic% e1isten a ,enzii7semnului de identi2icare a pacientului6
preg%te te materialele i instrumentalul n -ederea steriliz%rii6
respect% normele de securitate. manipulare i desc%rcare a stupe2iantelor. precum i a
medicamentelor cu regim special6
particip% la acordarea ngri/irilor paleati-e i instruie te 2amilia sau apar in%torii pentru
acordarea acestora6
supra-eg0eaz% modul de des2% urare a -izitelor apar in%torilor. con2orm regulamentului
intern6
e2ectueaz% -er,al i n scris preluarea7predarea 2iec%rui pcient i a ser-iciului n cadrul
raportuli de tur%6
preg%te te pacientul pentru e1ternare6
n caz de deces. in-entariaz% o,iectele. identi2ic% cada-rul i organizeaz% transportul
acestuia la locul sta,ilit de conducerea spitalului. Anun % decesul la "egistratura
Spitalului clinic 'ude ean de Urgen % )ure 6
utilizeaz% i p%streaz% n ,une condi ii. ec0ipamentele i instrumentalul din dotare.
supra-eg0eaz% colectarea materialelor i instrumentalul de unic% 2olosin % utilizat i se
asigur% de depozitarea acestora n -ederea distrugerii6
poart% ec0ipament de protec ie pre-%zut de regulamentul intern. care -a 2i sc0im,at ori
de cate ori este ne-oie. pentru p%strarea igienei i a aspectului estetic personal6
respect% reglement%rile n -igoare pri-ind pre-enirea. controlul i com,aterea in2ec iilor
nosocomiale6
respect% i ap%r% drepturile pacientului6
particip% la procesul de 2ormare a -iitorilor asisten i medicali6
supra-eg0eaz% i coordoneaz% acti-it% ile des2% urate de personalul din su,ordine6
respect% etica i deontologia pro2esiei i regulamentul intern6
cunoa te i respect% utilizarea produselor ,iocide ncadrate. con2orm pre-ederilor n
-igoare. n tipul I de produs utiliat prin: dezin2ec ia igienic% a m3inilor prin sp%lare.
dezin2ec ia igienic% a m3inilor prin 2recare. dezin2ec ia pielii intacte6
cunoa te i respect% utilizarea produselor ,iocide ncadrate. con2orm pre-ederilor n
-igoare. n tipul II de produs utiliat prin: dezin2ec ia supra2e elor. dezin2ec ia
dispoziti-elor 4instrumente5 medicale prin imersie. dezin2ec ia len/eriei 4material
moale56
cunoa te i respect% criteriile de utilizare i p%strare corect% a produselor dezin2ectante6
tre,uie s% cunoasc% n orice moment denumirea dezin2ectantului utilizat. data prepar%rii
solu iei de lucru i timpul de ac iune. precum i concentra ia de lucru6
ini iaz% izolarea pacientului i comand% o, inerea specinenelor de la to i pacien ii care
prezint% semne ale unei ,oli transmisi,ile. atunci c3nd medicul nu este momentan
disponi,il6
asigur% comunicarea cu institu iile de s%n%tate pu,lic% i cu alte autorit% i. unde este
cazul6
recolteaz% e antioanele pre(trans2uzionale. completeaz% i semneaz% 2ormularul 8cerere
de s3nge8 pentru unitatea de trans2uzie din spital. n -ederea e2ectu%rii pro,elor pre(
trans2uzionale6
e2ectueaz% trans2uzia sanguin% propriu(zis% i supra-eg0eaz% pacientul pe toat% durata
administr%rii i n urm%toarele ore6
nregistreaz% n 2oaia de o,ser-a ie rezultatele controlului ultim pre(trans2uzional i
toate in2orma iile rele-ante pri-ind procedura e2ectuat%6
n caz de reac ii trans2uzionale aplic% procedurile standard de urgen % i solicit% medicul
prescriptor sau de gard%6
returneaz% unit% ii de trans2uzie sanuin% din spital recipientele de s3nge total sau
componente sanguine trans2uzate. precum i unit% ile netrans2uzate6
particip% la instructa/ele pri-ind securitatea i s%n%tata n munc%. PSI6
men ine o rezer-% asigurat% i adec-at% de materiale pentru salonol respecti-.
medicamente i alte materialele necesare ngri/irii pacientului.
4. Responsabilit ile postului de munc:
r%spunde de corecta ndeplinire a sarcinilor de ser-iciu6
r%spunde pentru nendeplinirea sarcinilor de ser-iciul6
r%spunde pentru siguran a i integritatea aparaturii cu acre lucreaz%6
r%spunde de p%strarea secretului de ser-iciu. precum i de p%strarea secretului datelor i
al in2orma iilor cu caracter con2iden ial de inute sau la care are acces ca urmarea a
e1ecut%rii atri,u iilor de ser-iciu6
r%spunde pentru nc%lcarea normelor de comportament sta,ilite de "egulamentul Intern6
r%spunde pentru nc%lcarea normelor de securitate i s%n%tate n munc% i a normelor
PSI6
r%spunde pentru nesesizarea e2ului ierar0ic asupra oric%ror pro,leme sesizate pe
parcursul derul%rii acti-it%tii6
r%spunde pentru aplicarea corect% a tratamentului 2iec%rui ,olna-6
r%spunde pentru respectarea orelor de -izit% i de odi0n% ale ,olna-ilor6
r%spunde penru ordinea i cur% enia din saloan6
r%spunde de calitatea i operati-itatea lucr%rilor e1ecutate6
r%spunde de e-iden a. consemnarea i p%strarea rezultatelor. in-estiga iilor n 2oaia de
o,ser-a ie a pacientului6
r%spunde de corectitudinea datelor pe care le nregistreaz% n 2oaia de o,ser-a ie a
pacientului. raport de ser-iciu sau n alte documente6
r%spunde de predarea7preluarea su,stan elor medicamentoase scrise pe condic% prin
distri,uirea interal% con2orm prescrip iei6
r%spunde de completarea 2i ei de decont a su,stan elor medicamentoase. iar n cazul
celor r%mase. nedistri,uite 4re2uz pacient. deces5. anun % medicul pentru redistri,uire
consemnat% la alt pacient. aparat de urgen % sau 2armacie6
r%spunde de materialele sanitare i materialele consuma,ile prin utilizarea /udicioas%.
5. regtirea necesar postului:
De ,az%: Liceul Sanitar 9 curs de ec0i-alare de 1 an. coal% Postliceal% sanitar%6
De specialitate: !olegiu de asistent medical generalist.
!. "#perien a necesar postului:
:u necesit% e1perien % de lucru n e1ercitarea meseriei de asistent medical generalist.
$. %comodarea cerin elor postului:
Pentru o persoan% de,utant% n pro2esie perioada ini ierii n -ederea adapt%rii i e2ectu%rii
opera iunilor generale i speci2ice postului este de + luni.
Pentru o persoan% de,utant% n post. dar cu -ec0ime n meseria de asistent medical
generalist. acomodarea cu postul se realizeaz% n $(& luni.
Pentru o persoan% cu -ec0ime ntr(un post similar acomodarea se realizeaz% n 2($
s%pt%m3ni.
&. 'ompeten ele postului de munc:
sta,ile te priorit% ile pri-ind ngri/irea i ntocme te planul de ngri/ire6
e2ectueaz% urm%toarele te0ici:
( tratamente parenterale
( punc ii arterio(-enoase
( imuniz%ri
( recoltarea pro,elor de la,orator
( sonda/e i sp%l%turi intraca-itare
( pansamente i ,anda/e
( te0nici de com,atere a 0ipo i 0ipertermiei
( inter-en ii pentru monitorizare 40idratare. drena/ postural. umidi2icare. -i,ra ie.
tapot%ri. 2rec ii. etc.5
( intu,area ,olna-ului n cazuri de urgen %
( o1igenoterapie
( resuscitarea cardio(respiratorie
( aspira ia tra0eo(,ron ic%
( instituirea i urmarirea drena/ului prin aspira ie continu%
( ngri/e te ,olna-ul cu canul% tra0eo(,ron ic%
( mo,ilizarea pacientului
( m%surarea 2unc iilor -itale
( preg%tirea pacientului pentru e1plor%ri 2unc ionale
( preg%tirea pacientului pentru in-estiga ii speci2ice
( ngri/irea oc0ilor. mucoasei nazale. a mucoasei ,ucale etc.
( pre-enirea i com,aterea escarelor
( montarea sondelor -ezicale
( calmarea i tratarea durerii
( urm%re te i calculeaz% ,ilan ul 0idric
( supra-eg0eaz% nou(n%scultul a2lat n incu,ator
( stimuleaz% tactil nou(n%scultului
( m%sur%tori antropometrice
( -eri2icarea ,enzii de identi2icare a pacientului
( monitorizarea parametrilor -entilatiei mecanice asistate
!alit% i aptitudinale. de personalitate:
!alit% i 2izice:
s%n%tate general% normal%6
integritate anatomo2unc ional% a mem,relor superioare i in2erioare6
acuitate auditi-%. -izual% i cromatic% normal%.
!erin e psi0ice:
capacitatea de coordonare a mi c%rilor6
capacitatea de a e-alua i lua decizii6
spirit de o,ser-a ie6
memorie auditi-% i -izual%6
rezisten % la sarcinile respecti-e.
Aptitudini:
aptitudine general% de n-% are
aptitudine de percep ie spa ial% i a 2ormei6
coordonare oc0i(m3n%6
de1teritate digital%6
a,ilit% i de comunicare.
!alit% i de personalitate:
respect 2a % de 2iin a uman%6
moti-a ie nalt% 2a % de munca sa6
rezisten % 2izic%6
sta,ilitate n ac iuni6
spirit calm n situa ii de urgen % i cele critice6
2ermitate6
autoritate6
pruden %6
socia,ilitate6
polite e6
toleran %6
empatie6
loialitate.
(. 'ondi iile postului de munc:
)ediul 2izic de munc%:
zgomot
Pericol de accidente:
"iscuri ,iologice: cum ar 2i in2ec ii cauzate de leziunile pro-ocate de n ep%turi cu ace
sau r%niri cu o,iecte ascu ite6
"iscuri c0imice: includ dezin2ectan ii. antiseptice. medicamente. late16
"iscuri ergonomice: de e1emplu mane-rarea pacien ilor6
"iscuri psi0osociale: includ real iile uneori tensionate cu colegii. superiori sau
su,alternii6 -iolen a -er,al% sau 2izic% din partea pacien ilor sau a apar in%torilor
acestora6 stresul. satis2ac ia sc%zut% la locul de munc%. munca n sc0im,uri. munca de
noapte6
"iscuri 2izice: suprasolicitarea la locul de munc%. ;ilometrii parcur i zilnic. statul n
picioare.
Programul de lucru:
n sc0im,uri7ture 1272& i 127&<. se lucreaz% n regim de 2oc continuu.
Tipul de acti-it% i:
indi-idual i nec0ip%
1). 'ondi iile materialele ale postului:
aparat de -entila ie mecanic%6
aparat de -entilatie mecanic% porta,il%6
prize de o1igen6
prize de aspira ie 4-id56
priz% de aer comprimat6
trus% de intu,a ie di2icil%6
trus% de per2uzie6
truse de urgen %6
de2i,rilatoare6
ecogra2 porta,il6
=>? porta,il6
pulso1imetre porta,ile6
aparat de masurare gaze sanguine6
seringi6
seringi electrice automate6
pompe nutri ie enteral%6
sisteme de men inere7corectare a temperaturii corporale6
sisteme de o1igenoterapie6
monitor pentru 2unc ii -itale 4respira ie. cord. pulso1imetrie. temperatur%. tensiune
arterial%56
paturi6
incu,atoare6
saltele aniescare6
c3ntar pentru copii p3n% la 1 an6
2rigider pentru p%strarea medicamentelor6
2rigider pentru p%strarea alimentelor6
documente de e-iden % a ,olna-ilor6
calculator6
tele2on i sonerie de alarm%.
11. Sistemul de recompense:
salar de ,az%: peste 1@## "on6
spor de -ec0ime: 1#A6
spor de sec ie grea ATI: @*A6
spor de noapte: 1*A6
spor de s%r,%tori: se o2er% n 2unc ie de num%ul de ore lucrate s3m,%ta i duminica i n
s%r,%torile legale6
,onuri de mas%6
concediu pl%tit.
12. osibilit i de promo*are:
se poate promo-a la o -ec0ime de cel pu in * ani n c3mpul munci n 2unc ia de
asistent% principal%. Promo-area se poate realiza doar n urma unui e1amen.
13. "*aluarea pro+esional:
se e2ectueaz% anual de c%tre asistenta e2%.
)=TOD=L= UTILIBAT= C: "=ALIBA"=A FI =I D= POST
Una dintre metodele utilizate pentru culegerea de in2orma ii n -ederea realiz%rii 2i ei
postului este: analiza documentelor. mai e1act studiul 2i ei de post pentru 2unc ia de asistent
medical generalist.
O alt% metod% utilizat% este metoda inter-iului cu un coleg al de in%torului postului.
Cntre,%rile utilizate n -ederea culegerii de in2orma ii sunt:
1. !are este i n ce const% postul ocupat n prezent de d-s.D
asistent medical generalist la sec ia de terapie intensi-% copii.
preiau pacientul nou internat. acord primul a/utor n caz de urgen % i c0em medicul.
asigur monitorizarea ,olna-ului. i administrez tratamentul prescris de medic. preg%tesc
pacientul pentru e1ternare. preg%tesc materialele i instrumentalul n -ederea steriliz%rii.
2. !are sunt principalele scopuri i atri,u ii ale postuluiD
sunt cele men ionate n 2i a postului.
$. !are sunt responsa,ilit% ile postuluiD
pe l3ng% cele men ionate %n 2i a postului mai tre,uie s% r%spund de aplicarea corect% a
tratamentului 2iec%rui ,olna-6 de respectarea orelor de -izit% i de odi0n% ale ,olna-ilor6
de ordinea i cur% enia din saloan6 de calitatea i operati-itatea lucr%rilor e1ecutate6 de
e-iden a. consemnarea i p%strarea rezultatelor. in-estiga iilor n 2oaia de o,ser-a ie a
pacientului6 de corectitudinea datelor pe care le nregistreaz% n 2oaia de o,ser-a ie a
pacientului. raport de ser-iciu sau n alte documente6 de predarea7preluarea su,stan elor
medicamentoase scrise pe condic% prin distri,uirea interal% con2orm prescrip iei6 de
completarea 2i ei de decont a su,stan elor medicamentoase. iar n cazul celor r%mase.
nedistri,uite 4re2uz pacient. deces5. anun % medicul pentru redistri,uire consemnat% la
alt pacient. aparat de urgen % sau 2armacie6 de materialele sanitare i materialele
consuma,ile prin utilizarea /udicioas%.
&. !e instruire i e1perien % sunt necesare pentru ocuparea acestui postD
Liceul Sanitar 9 curs de ec0i-alare de 1 an. coal% Postliceal% sanitar% sau !olegiu de
asistent medical generalist. Facultatea de moa e i asistent medical generalist.
e1perien a nu este necesar%
*. !are sunt competen ele aptitudinale i de personalitate necesare postuluiD
!alit% i 2izice: s%n%tate general% normal%6 integritate anatomo2unc ional% a mem,relor
superioare i in2erioare6 acuitate auditi-%. -izual% i cromatic% normal%.
!erin e psi0ice: capacitatea de coordonare a mi c%rilor6 capacitatea de a e-alua i lua
decizii6 spirit de o,ser-a ie6 memorie auditi-% i -izual%6 rezisten % la sarcinile
respecti-e.
Aptitudini: aptitudine general% de n-% are6 aptitudine de percep ie spa ial% i a 2ormei6
coordonare oc0i(m3n%6 de1teritate digital%6 a,ilit% i de comunicare.
!alit% i de personalitate: respect 2a % de 2iin a uman%6 moti-a ie nalt% 2a % de munca sa6
rezisten % 2izic%6 sta,ilitate n ac iuni6 spirit calm n situa ii de urgen % i cele critice6
2ermitate6 autoritate6 pruden %6 socia,ilitate6 polite e6 toleran %6 empatie6 loialitate.
+. !are sunt riscurile postului de munc%D
zgomot. pericol de in2ec ii cauzate de leziunile pro-ocate de n ep%turi cu ace sau r%niri
cu o,iecte ascu ite6 utilizarea de dezin2ectan ii. antiseptice. medicamente. late16 risc de
accidentare la mane-rarea pacien ilor6 real iile uneori tensionate cu colegii. superiori
sau su,alternii6 -iolen a -er,al% sau 2izic% din partea pacien ilor sau a apar in%torilor
acestora6 stresul. satis2ac ia sc%zut% la locul de munc%. munca n sc0im,uri. munca de
noapte6 suprasolicitarea la locul de munc%. ;ilometrii parcur i zilnic. statul n picioare.
@. !are sunt condi iile materialele ale postuluiD
Salonul este dotat cu: aparat de -entila ie mecanic%6 aparat de -entilatie mecanic%
porta,il%6 prize de o1igen6 prize de aspira ie 4-id56 priz% de aer comprimat6 trus% de
intu,a ie di2icil%6 trus% de per2uzie6 truse de urgen %6 de2i,rilatoare6 ecogra2 porta,il6
=>? porta,il6 pulso1imetre porta,ile6 aparat de masurare gaze sanguine6 seringi6 seringi
electrice automate6 pompe nutri ie enteral%6 sisteme de men inere7corectare a
temperaturii corporale6 sisteme de o1igenoterapie6 monitor pentru 2unc ii -itale
4respira ie. cord. pulso1imetrie. temperatur%. tensiune arterial%56 paturi6 incu,atoare6
saltele aniescare6 c3ntar pentru copii p3n% la 1 an6 2rigider pentru p%strarea medi(
camentelor6 2rigider pentru p%strarea alimentelor6 documente de e-iden % a ,olna-ilor6
calculator6 tele2on i sonerie de alarm%.
<. !are este programul de lucruD
se lucreaz% in ture de 1272& si 1272&.
E. !are este sistemul de recompenseD
salar de ,az%: peste 1@## "on6
spor de -ec0ime: 1#A6
spor de sec ie grea ATI: @*A6
spor de noapte: 1*A6
spor de s%r,%tori: se o2er% n 2unc ie de num%ul de ore lucrate s3m,%ta i duminica i n
s%r,%torile legale6
,onuri de mas%6
concediu pl%tit.
1#. !are sunt posi,ilit% ile de promo-areD
se poate promo-a la o -ec0ime de cel pu in * ani n c3mpul munci n 2unc ia de
asistent% principal%. Promo-area se poate realiza doar n urma unui e1amen.
11. Sunte i e-aluat pro2esionalD De c%tre cineD
da se 2ace e-aluare anual%. de c%tre asistenta e2%.
PLA: D= A!TIFITAT= P=:T"U "=ALIBA"=A FI =I D= POST
:r.
ctr.
Data Tipul ac iunii "ealizat de:
1 2<.#&.2#1&
$#.#&.2#1&
Analiza documentelor: analiza 2i ei de
post. pentru postul de asistent medical
generalist.
2 #*7#&71& Cntocmirea 2i ei de inter-iu )acarie
Teodora
$ #*7#@71& Inter-iu cu un coleg al de in%torului
postului.
& #*71#71& "edactarea 2i ei de post n 2orma 2inal%