Sunteți pe pagina 1din 7

ROLUL-ASISTENTEI-MEDICALE-IN-EXAMINAREA-CLINICA-

PACIENTULUI

CAPITOLUL IIIROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN


ÎNGRIJIREAPACIENTULUI CU OCLUZIE INTESTINALĂ

"Unicul rol al asistentei medicale este de a ajuta individul


s ă n ă t o s s a u pacient în realizarea acelor activităţi care contribuie la
sănătatea sau recuperareal u i , l a o m o a r t e l i n i ş t i t ă ( a c t i v i t ă ţ i p e
carele-arfaceneajutat,dacă ar
a v e a puterea, voinţa sau cunoştinţele necesare). Deci, rolul asistentei este de a aju
ta pacientul, de a ajuta individul să devină cât mai repede posibil independent
de oastfel de asistenţă." (Virginia Henderson)

PROCESUL DE ÎNGRIJIRE. NOŢIUNI TEORETICE

Procesul de îngrijire reprezintă un set de acţiuni prin care se îndeplinesc îngrijiri de


nursing de care pacientul are nevoie.Procesul nursing este un proces intelectual
compus din diferite etape, logiccoordonate având ca scop obţinerea unei stări mai
bune a pacientului. Acesta permite acordarea de îngrijiri individualizate adaptate
fiecărui pacient.Aceste etape sunt

:1. Culegerea de date

este etapa iniţială a procesului de îngrijire, aceastareuneşte toate informaţiile


necesare îngrijirii unui pacient. Se începe de lainternarea pacientului şi reprezintă
primul contact cu pacientul care este foarteimportant pentru obţinerea acceptului
colaborării acestuia.Asistentul medical prin comportamentul său trebuie să-i creeze
pacientuluiimaginea unei persoane competente şi să contribuie la îngrijirea să.

2. Analiza şi sinteza datelor

presupune:examinarea datelor, clasificareadatelor în independente şi dependente,


identificarea resurselor pacientului,stabilirea problemelor de îngrijire şi a
priorităţilor şi stabilirea cauzelor sau asurselor de dificultate.Asistentul medical
trebuie să cunoască exact cauza problemei ca prinacţiunile proprii să acţioneze
asupra acestei cauze.
3. Planificare îngrijirilor

se face prin stabilirea unui plan de acţiune aetapelor, mijloacelor ce se impun în


îngrijire, adică organizarea îngrijirilor conform unei strategii bine definite ţinând
cont în mod deosebit de îngrijirile şitratamentele prescrise de medic.

4. Implementarea sau aplicarea îngrijirilor

constituie momentulrealizării intervenţiilor. Scopul este aducerea pacientului într-o


stare optimă deindependenţă, de satisfacerea nevoilor.

5. Evaluarea

constituie aprecierea muncii asistentului medical în funcţie derezultatele obţinute.


Se face evaluarea după o anumită perioadă; în general unobiectiv indică în ce ritm
trebuie făcută evaluarea.

3.1 ROLUL PROPRIU

3.1.1 ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE MEDIU

Î n g r i ji r e a p a c i e n t u l u i c u o c l u z i e i n t e s t i n a l ă n e c e s i t ă o s u p r a v e g h e
r e ş i îngrijire foarte atentă, de aceasta depinzând viaţa pacientului. De aceea
pacientulcu ocluzie intestinală este internat de urgenţă şi amplasat în
serviciul de terapie
intensivă. Scopul acestei unităţi este restabilirea
f u n c ţ i i l o r v i t a l e a l e organismului şi reechilibrarea hidro
e l e c t r o l i t i c ă a p a c i e n t u l u i , d u p ă c a r e pacientul este transferat în
secţia de specialitate de care aparţine.Unitatea de terapie intensivă are la bază
saloane mari, divizate în încăperima i mi c i c u 1 - 2 p a t u r i , p r i n p e r e ţ i
d e s t i c l ă s a u p a no u r i mo b i l e . Î n a c e s t
f e l , pacientul este ferit de aspectul nedorit al celorlalţi pacienţi gravi, în schimbasi
stenta medicală poate supraveghea în orice moment pe toţi pacienţii din salon.Es t e
i mp o r t a n t c a î n sa l o a n e l e d e t e r a p i e s ă s e r e a l i z e z e u n
mi c r o c l i ma t o p t i ma l , c a r e s ă r e d u c ă l a mi n i m e f o r t u r i l e d e
a c o mo d a r e a p a c i e n t u l u i ;
aer c o n d i ţ i o n a t , t e m p e r a t u r a o p t i m ă d e 2 0 –
2 2 g r a d e , l u m i n o z i t a t e i n d i r e c t ă , odihnitoare.Paturile trebuie să fie
înconjurate de spaţiu pentru aparate şi personalul deî n g r i ji r e . Î n a c e s t e
saloane se utilizează diferite tipuri de paturi de
terapiei n t e n s i v ă , p r e v ă z u t e c u a p ă r ă t o a r e , r o ţ i p e n t r u d e p l a s
a r e , s o m i e r ă m o b i l ă , d i s p o z i t i ve me c a n i c e p e n t r u s c h i mb a r e a p o
z i ţ i e i p a c i e n t u l u i ş i a n e x e p e n t r u perfuzii, transfuzii, pentru ca pacientul s
ă fie transportabil în orice moment îns a l a d e o p e r a ţ i e s a u d e e x p l o r ă r i
f u n c ţ i o n a l e , f ă r ă s ă f i e s c o s d i n p a t s a u s ă s e întrerupă tratamentul.
Paturile vor fi prevăzute cu saltea antiescară. La
fiecare pat sunt adaptate instalaţiile pentru administrarea de oxigen, pentru aspirar
easecreţiilor. Înzestrarea camerelor de terapie intensivă se completează
cu aparateelectronice de supraveghere a pacienţilor, cu instrumentar şi
materiale
necesare pentru tratamente curente, pansamente, precum şi pentru cazurile de urge
nţă.Sarcinile asistentei medicale în camera de terapie intensivă sunt
legate în maremă s u r ă d e i n v e n t a r u l t e h n i c , p e c a r e t r e b u i e s ă - l
î n t r e ţ i n ă î n p e r f e c t ă s t a r e d e funcţionalitate şi sterilitate. Dintre acestea
unele sunt adunate în truse, pentru a fil a î n d e mâ n a me d i c u l u i , î n o r i c e
mo me n t . Es t e a bs o l u t n e c e s a r s ă e x i s t e t r u s a pentru reanimare cardio-
respiratorie şi reechilibrare circulatorie.Primirea pacientului în serviciul de terapie
intensivă trebuie făcută operativ,fără pierdere de timp cu probleme
administrative.M e d i c u l t r e b u i e s ă f i e a ju t a t d e o d a t ă d e ma i mu l t e
asistente, pentru
c a a p r e c i e r e a mo me n t a n ă a s t ă r i i p a c i e n t u l u i , i n s t i t u i r e a mă s u r i l o r
t e r a p e u t i c e imediate şi recoltările de probe pentru efectuarea examenelor de
laborator, să sef a c ă d e o d a t ă . P a c i e n t u l t r e b u i e a d u s î n p o z i ţ i a
a d e c v a t ă c e r u t ă d e me d i c ,
lan e v o i e d e z b r ă c a t ( c â t e o d a t ă p r i n t ă i e r e a h a i n e l o r ) , m ă s u r a
t pulsul, TA.,temperatura, respiraţia. Indicaţiile de suprave
ghere, recoltările, planul dehidratare, alimentare şi de medi
c a ţ i e s e c o n s e m n e a z ă î n f i ş a d e t r a t a m e n t intensiv.Poziţia
pacientului în pat va fi determinată de starea lui momentană.
Deficit decunoştinţe privind boalaautoîngrijirea ladomiciliu.Acumularea de
noicunoştinţe.-Explorez nivelul decunoştinţe al pacientului privind boala.-Stimulez
dorinţa decunoaştere.-Educ pacientul şi familia privind :- limitarea eforturilor
fizice şi psihice una - două săptămâni,apoi reluarea eforturilor fizicetreptat până
ajunge la normal.- va anunţa medicul dacă arefebră sau tulburări de
tranzitintestinal.-educ pacientul asuprarespectarii dietei (mese micişi frecvente), în
funcţie detoleranţa digestivă.-dieta va cuprinde alimente şi preparate uşor
digerabile,care să asigure un aportsuficient de glucide şi unaport suficient de
aminoacizinecesari regenerării celulare.-va respecta un orar almeselor – trei
mese principale pe zi şi două gustări întremese – fructeC o l a b o r a r e a
c u f a mi l i a . P a c i e nt u l a f o s t i n f o r m a t cu privire la conduita pecare trebuie
să o deţină ladomiciliu. Acesta s-a arătainteresat de aspectele care privesc
vindecarea totalăşi, astfel, a acumulatcunoştinţele necesare.
38
-va reveni la control
39

EVALUARE FINALĂ
Pacient în vârstă de 76 de ani, s-
a i n t e r n a t d e u r g e n ţ ă p e d a t a d e 24.01.2011, cu următoarele
manifestări de dependenţă: dureri vii abdominale, cucaracter, intermitent,
vărsături alimentare de două zile care de aproximativ 3-4ore au devenit
bilioase, distensie abdominală, clapotaj intestinal, fatigabilitate, palpitaţii,
stare generală alterată, nelinişte.În urma examenelor clinice şi paraclinice
(HLG completă, VSH, TS,TC,u r e e , g l i c e mi e , b i l i r u b i n ă , t i mp Qu i c k ,
f i b r i n o g e n , I P , i o n o g r a mă , c o l e s t e r o l , trigiceride, electroforeză, TS, TC,
grup sg+Rh, Ex. urină, Ecografie abdominală,Rx. pulmonar, Rgf. abdominală
pe gol, EKG) s-a stabilit diagnosticul:
Ocluzieintestinală prin volvulus mezenterial.
Pentru problemele de dependenţă pe care pacientul le prezintă s-au
stabilitobiectivele de îngrijire şi intervenţiile necesare conduitei de
urgenţă.Ob i e c t i v e l e p r o p u s e p e n t r u a c t u a l e l e p r o b l e me d e d e p e n d e n
ţă au fostr e a l i z a t e ş i p a c i e n t u l a f o s t p r e g ă t i t f i z i c ş i p s i h i c
î n v e d e r e a i n t e r v e n ţ i e i chirurgicale. S-a intervenit chirurgical
î n d a t a d e 2 4 .0 1 .2 0 1 1 , p r a c t i c â n d u - s e devolvulare,
dezinvaginare.A t â t i n t r a -
cât şi postoperator în secţia de ATI, nu au interv
e n i t complicaţii şi pacientul a fost transferat în secţia de c
h i r u r g i e î n d a t a d e 27.01.2011 cu următoarele probleme de
dependenţă: afebril, durere la
nivelul plăgii operatorii, integritate tegumentară afectată, alimentaţie deficitară, tr
anzitintestinal reluat, poziţie antalgică, insomnie, anxietate.În urma intervenţiilor
cu rol propriu şi delegat, a tratamentului administrat(glucoză 10% -1000 ml +
insulină 8 ui, soluţie Ringer 500 ml,ser fiziologic- 500ml, Metoclopramid 3 f/zi
1 fiolă i.v., Augmentin 3 grame/zi, Algocalmin
3f/zi,P i a f e n 3 f / z i ) o b i e c t i v e l e p r o p u s e p e n t r u p r o b l e m e l e d e
d e p e n d e n ţ ă a u f o s t rezolvate.Astfel că, în data de 01.02.2011 pacientul
prezintă stare generală
bună,a f e b r i l ă , t r a n z i t i n t e s t i n a l p r e z e n t , m i c ţ i u n i f i z i o l o g i c e
, mişcare şi posturăadecvată, somn fiziologic odihnitor, ech
i l i b r a t p s i h i c ş i f ă r ă c o m p l i c a ţ i i postoperatorii.Pacientul s-a externat
cu următoarele recomandări:

va respecta un orar al meselor – trei mese principale pe zi şi două


gustăriîntre mese – fructe; dieta va cuprinde alimente şi preparate uşor
digerabile, cares ă a s i g u r e u n a p o r t s u f i c i e n t d e g l u c i d e ş i u n a p o r t
s u f i c i e n t d e a mi n o a c i z i necesari regenerării celulare;

va mânca 4–5 mese pe zi (se recomandă mese mici şi fracţionate);

după mesele principale va sta culcat aproximativ ½ oră;

consumul de lichide cel puţin 2 l pe zi;

respectarea tratamentului medicamentos prescris de medic;

revenirea la control clinic şi biologic peste 30 zile

REFERAT DE PRACTICA
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN INGRIJIREA PACIENTILOR CU
AFECTIUNEA
CAPITOLUL 1 Anatomia si fiziologia sistemului -------
1.1 Anatomia sistemului -------
1.2 Fiziologia sistemului ------
CAPITOLUL 2 Afectiuni ale sistemului --------
2.1 Definitie
2.2 Patologie
2.3 Simptomatologie
2.4 Clasificare
2.5 Tratament
CAPITOLUL 3 Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientilor cu -------
3.1 Rol propriu
3.1.1 Asigurarea conditiilor de spitalizare
3.1.2 Rolul asistentei medicale in examinarea clinica
3.1.3 Supravegherea pacientului
3.2 Rol delegat
3.2.1 Rolul asistentei medicale in ingrijirea pacientului
3.2.2 Administrarea medicamentatiei
3.2.3 Descrierea unei tehnici
CAPITOLUL 4 Studiu de caz
4.1 Culegerea datelor
4.2 Analize de laborator
4.3 Planul de ingrijire
4.4 Epicriza