Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE ÎNGRIJIRE AL PACIENTULUI A.S. cu HEMOPTIZIE

1. CULEGEREA DATELOR

Sursa de date:

- PACIENTA ;

- ECHIPA MEDICAL Ǎ ;

- FOAIA DE OBSERVA ŢIE.

Date relativ stabile:

- Numele şi prenumele: C.S.

- Vârsta: 47 ani

- Sex: masculin

- Stare civil ǎ: că s ă torit

- Domiciliu: Iaşi

- Ocupa ţie : inginer mecanic

- Naţionalitate: român ǎ

- Religie: ortodox ǎ

- Condiţii de via ţǎ :

Locuieşte î ntr­o cas ǎ cu 3 camere, în condi ţii salubre ;

are 2 copii, adolescen ţi.

- Obiceiuri: înainte de a se î mboln ăvi aprecia lectura, muzica.

Elemente fizice RH – pozitiv Grupa sanguin ǎ – AII.

Date Antropometrice Greutate –54 kg In ǎl ţime – 1.69 m

Anamneza

- A.H.C : părinţii aparent sănătoşi

- A.P.P :

2010: diagnosticat cu hepatită cronica,

mare fumător de la vârsta de 13 ani (1 pachet jumătate/zi );

consumator ocazional de alcool

Motivele internării

- durere toracică;

- tuse cu expectoraţie;

- hemoptizie î n cantitate medie;

- gre ţuri şi v ărs ături

- anorexie, caşexie;

- astenie fizică şi psihică

- anxietate;

Istoricul bolii Pacient diagnosticat în urmă cu un an cu neoplasm bronhopulmonar urmează chimioterapie 6 luni. Se internează cu hemoptizie în cantitate medie pentru tratament de specialitate. Parametrii vitali la internare : T= 36,8 grade C; TA = 80/6 0mm Hg; Fc = 110 / min. Spo2 = 90 % în aerul ambiant.

Diagnostic medical

1. Neoplasm bronhopulmonar (hemoptizie)

2. Hepatit ă cronic ă

Explor ări şi analize de laborator

VSH=20mm/lh, Ht=31%, Hb=8,2g%, L=9000/mm 3, uree=0,35g%, glicemie=0,75g%, colesterol=183 mg%, TGO=58UI/L, TGP=68UI/L, Na= 132mEq/l, K= 3,8mg%, TS=4min., TC=8min.

Data intern ării:17.02. 2011 Data extern ării: 21.02. 2011

2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR NEVOILE FUNAMENTALE

 

NEVOIA FUN­ DAMENTAL Ǎ

 

MANIFESTǍRI

 

SURSA DE DIFICULTATE

 

DE INDEPENDENŢǍ

DE DEPENDENŢǍ

1.

A respira şi a

­ respira ţie de tip abdominal;

­ tuse cronic ă ;

   

avea o bun ǎ

­ ambele hemitorace prezint ǎ acelea şi

­ expectora ţie ;

­boala

circulaţie

mi şcǎ ri de ridicare şi cobor âre în timpul respiraţiei şi expira ţiei;

­ hemoptizie

­ zgomote cardiace bine b ǎtute.

 

I

2. A bea şi a m ânca

­ reflex de degluti ţie, prezent ;

­ gre ţuri ; vă rs ă turi

 

­

procesul

­ mucoasa bucal ǎ umed ǎ ;

­ anorexie; ca şexie

proliferativ,

­ mastica ţie u şoar ǎ ;

­ consum redus de

chimioterapia

­ dentiţie : denti ţie lips ă.

lichide, alimente, s ǎruri minerale.

3. A elimina

urin ă î n cantitate 1400­1600 ml/24h normocrome ;

­

­hemoptizie ;

 

­

procesul

­ transpira ţii.

proliferativ

­ scaun normal, de consisten ţǎ bun ǎ ;

 

­ frecven ţǎ scaun 1/zi.

4. A se mi şca, a

­ mi şcări active de abduc ţie , adduc ţie,

­ poziţii antalgice

 

­ durerea

avea o bun ǎ

flexie, extensie, prona ţie şi supina ţie ale

­ dificultate în a se

posturǎ

membrelor corespunz ătoare

deplasa (a merge, a şeza, ridica)

5.A dormi, a se odihni

­

durata somnului 4­5 ore

­

adoarme greu, somn

­ durerea

 

agitat

­ spitalizarea

 

­ ochii î ncercǎna ţi

 

­ aţipiri în timpul zilei

6.

A se î mbrǎca şi

 

Dependent

­ dezinteres

fa ţă

de

­ boala;

dezbrǎca

 

ţinuta vestimentar ă

­ anxietatea

7.

Amen ţine

­

temperatura mediului î ntre 18­25 o C

­ transpira ţii

­ durerea;

temperatura corpului în limite normale

­ tegumente palide

­ Boala

8. A fi curat, îngrijit

Dependent

dezinteres fat ă de mă surile de igien ă

­ anxietatea

9. A evita pericolele

cunoa şte m ǎsurile de prevenire a accidentelor

­

­ anxietate

­ boal ǎ

­ durere

   

­ mediul de

spital

10.

A comunica

ordin biologic, func ţionare adecvat ǎ a organelor de sim ţ

­

­ vorbe şte rar, cu pauze

­ anxietate

 

ordin psihologic: dore şte s ă comunice despre boal ă

­

11.A practica religia

­ credincios

Independent

 

­ particip ǎ la slujbe religioase

Nu exist ă

12. A se realiza

Dependent

­ diminuarea interesului

­ v ârsta

13. A se recrea

Dependent

imposibilitatea de a efectua activit ăţi recreative

­

­ spitalizarea;

­ anxietatea

14. A î nv ǎţ a

dore şte s ă ob ţin ă informa ţii despre boal ă

­

nu are cuno ştin ţe despre boal ă

­

 

PROBLEME

- alimenta ţie inadecvat ǎ din cauza greţurilor şi v ărs ăturilor ; ca ş exie

- hemoptizia;

- deshidratare;

- disconfort legat de durerea toracic ă ;

- anxietate;

- isomnie;

- alterarea respira ţiei;

- alterarea stimei de sine manifestat ă prin dezinteres fa ţă de ţinuta vestimentar ă şi m ăsurile de igien ă;

- dificultate în a se recrea;

- lipsa cuno ştin ţelor despre boal ǎ ;

- risc crescut de apari ţie a complica ţiilor.

Pacientul are nevoie de echipa de î ngrijire pentru a­ şi redob ândi independen ţa. Dup ă identificarea problemelor, asistenta medical ă elaboreaz ă planul de î ngrijire şi aplic ă interven ţiile autonome şi delegate

3, 4, 5, PLANIFICAREA, APLICAREA, EVALUAREA Î NGRIJIRILOR

PROBLEME

OBIECTIVE

INTERVENŢ II

EVALUARE

AUTONOME

DELEGATE

1.Alimenta ţi e inadecvat ă cauzat ă de gre ţuri şi vă rsă turi;

Pacientul s ă prezinte diminuarea senzaţiei de greaţă ;

­

se asigur ă repaus la pat ;

­ se administreaz ă medica ţia prescris ă

­ în urma interven ţiilor, vă rs ă turile şi greaţa diminueaz ă treaptat; La internare:

se ob ţin informa ţii de la pacient despre situa ţiile care accentueaz ă senza ţia de greaţă şi vom ă;

­

se protejeaz ă lenjeria de pat cu mu şama şi alezǎ ;

­

Metoclopramid 1 fiol ă i.m. apoi

Caşexie

 

­ se izoleaz ă patul cu paravan;

­ în func ţie de starea bolnavului, se

1x3tb/zi.

T= 36,8grade C; TA = 80/6 0mm Hg; Fc = 110 / min. Spo2 = 90 % în aerul ambiant.

aş ează î n pozi ţie semi şez ândă , ş ez ând

sau în decubit dorsal, cu capul î ntr­o parte, aproape de marginea patului;

­Cefort 2 grame i.v. în priz ă unică pe zi

­

se susţine fruntea pacientului şi se

Pacientul s ă fie menajat fizic şi psihic în timpul vă rs ă turilor.

lini şte şte din punct de vedere psihic;

 

se ofer ă un pahar cu ap ă aromatizat ă pentru cl ătirea gurii;

­

După aplicarea intervenţiilor:

­

se educă pacientul s ǎ respire profund

pentru diminuarea senza ţiei de vom ǎ ;

­

se schimb ă lenjeria de corp ori de c âte

T= 36,8grade C; TA = 110/6 2mm Hg; Fc = 89 / min. Spo2 = 95 % în aerul ambiant.

 

ori este nevoie ;

­

se aerise şte salonul;

se p ăstreaz ă produsul eliminat pentru a­ l ară ta medicului.

­

 

Pacientul s ă fie alimentat corespuz ă tor şi echilibrat

­se interzice consumul alimentelor şi lichidelor pentru aproximativ 24 de ore; -se interzice administrarea de alimente fierbinţi; ­apoi se administrează bucăţi de gheaţă, apă cu sare (1 linguriţă la un pahar cu apă); ­ alimenta ţia oral ă la început lichide reci cu linguri ţa, apoi a doua zi , 12­14 mese, regimul se î mbog ăţe ş te, ad ăug ându­se

se administreaz ă în perfuzie ser fiziologic 9%0 1000ml ş i glucoz ă 5%

 

hidroelectrolit

ic şi acido­

5ooml;

bazic

supe mucilaginoase, legume fierte, ajung ându­se la o ra ţie caloric ă de 200­ 2500 calorii; ­ se face bilan ţul increta­excreta;

2. Alterarea

Pacientul s ă prezinte o

­ se asigur ă repaus la pat obligatoriu î n poziţ ia Fowler

- se recoltează sânge pentru determinarea HLG,VSH, transaminaze,

­ în urma interven ţiilor respiraţia se amelioreaz ă, pacientul se hidrateaz ă corespunz ător.

P=84

respiraţiei

respiraţie

­ se asigur ă condi ţii optime în salon:

corespunz ăto

temp. 22 0 C, aer curat, f ǎr ǎ curen ţi de aer

are

şi zgomot, bine luminat ;

­ umidifierea aerului ;

glicemie, uree etc. ­

se administreaz ă 1 tb de codenal pt calmarea tusei la indica ţia medicului ­oxigenoterapie 3­4 litri/minut

Pacientul s ă

fie hidratat corespunz ăto

­ hidratarea oral ă;

­ se monitorizeaz ă func ţiile vitale şi vegetative şi se noteaz ă în foaia

pulsatii/min

r

pacientului.

T.A.=138/80mm

Hg; T=36,6° C

R=18resp./min

ut

3.

Alterarea

Pacientul s ă prezinte ameliorarea

­ repaus la pat obligatoriu;

­ administreaz ă algocalmin 1fiol ă i.v.conform

se

­

durerea se

confortului

­ educ ă pacientul:

amelioreaz ă

cauzat ă

de

sǎ adopte pozi ţii antalgice;

sub tratament;

durerea

durerii .

­

perioadele de

toracică

­ se preg ă te ş te pacientul explor ări;

   

-se linişteşte şi se calmează pacientul, se înlătură anturajul agitat şi zgomotos; -se asigură condiţii de semiobscuritate cu evitarea stimulilor zgomotoşi;

 

recomand ării medicului.

acalmie se prelungesc;

4.Hemoptizi

Pacientul s ă

­

repaus obligatoriu la pat;

-se recoltează sânge pentru determinarea electroliţilor, HLG, VSH, grup

­ în urma interven ţiilor hemoptizia se remite;

e

nu mai prezinte hemoptizie

­se

educă pacientul

să inspire lent, profund

 

pentru a evita tusea;

se protejeaz ă lenjeria de pat cu mu şama şi alezǎ ;

­

 
 

­

se susţine şi calmeaz ă pacientul î n timpul sanguin, Rh,

 

­

starea

elimin ă rii;

glicemie, uree; T.C, T.S, Rh, grup sanguin - se administrează hemostatice la 6 ore

general ă ameliorat ă

se aplică pung ă cu ghea ţă în regiunea toracică;

­

 

TA=110/50mm

­ toaleta cavit ăţii bucale;

Hg

­ aspira ţie pentru evacuarea s ângelui;

P=95bat/min

­ se monitorizeaz ă func ţiile vitale şi

R=17R/min

vegetative. ( pulsul, tensiunea arteriala, semnele de deshidratare, scaunul, greutatea corporal si se noteaz ă în foia de observa ţii;

 

i.v etamsilat, gluconat de

t 0 =36,6 0 C

Pacientul s ă prezinte recolorarea tegumentelor

ă

)

calciu, adrenostazin i.m. vitamina K;

­se preg ăte şte exploră ri;

fizic

şi psihic

pentru

   

­

se colecteaz

ă

î ntr­un vas s ângele eliminat

sedative pentru

de

­

 

bolnav şi se prezint ă medicului ;

lini ştire:

­

se pregăteşte fizic şi psihic pacientul pentru

diazepam 1 tb/zi

 

de

recoltarea sângelui pentru determinarea probelor coagulare; se face proba de compatibilitate

­ administreaz ă ser fiziologic 9%0 în perfuzie, apoi

se

transfuzie cu sânge izogrup, izoRh

4.Risc

Pacientul s ă nu prezinte complicaţii

-se asigură repausul total la pat al pacientului în poziţie semişezând pe partea leziunii;

La indicatia

Pacientul prezint ă o stare general ă bun ă,

crescut

de

medicului se

complicaţii

 

recotează

 

- se aspiră secreţiile şi se îndepartează cheagurile de sânge pentru a preveni obstrucţia şi sufocarea pacientului; - se efectuează toaleta cavităţii bucale.

­

sanguin,

este echilibrat hemodinamic postoperator

P=84

glicemie , uree, creatinin ă, transaminaze; ­solu ţie perfuzabil ă NaCl 9%0 500 ml; glucoz ă 5%

 

pulsatii/min

T.A.=136/81mm

Hg; T=36,9° C

500ml

R=18resp./min

ut

4.Alterarea

Pacientul s ă­ şi redobî ndeasc ă stima de sine.

­

se educ ă pacientul s ǎ schimbe lenjeria

 

­pacientul con ş tientizeaz ă importan ţa igienei şi a ţinutei

stimei

de

de câte ori este nevoie;

sine

­

se men ţin tegumentele intacte şi curate;

se explică leg ătura dintre ţinuta vestimentară, imagine şi stima de sine;

­

   

se stimuleaz ă pac. s ă­ şi schimbe atitudinea fa ţă de aspectul fizic;

­

 

vestimentare pentru un aspect fizic plă cut.

­conştientizeaz ă pacientul în leg ă tură cu importan ţa men ţinerii curate a tegumentelor pentru prevenirea

î mboln ăvirilor.

 

5.

Dificultate

Pacientul s ă efectueze activit ăţi recreative

­ se explorează gusturile şi interesul

 

­pacientul prezint ă o stare de bine fizic şi psihic

în a se recrea

pacienului pentru activit ăţi recreative;

­

se faciliteaz ă accesul la ziare, reviste, TV,

se antreneaz ă şi stimuleaz ă î n aceste activit ăţi.

­

6.Insomnie

Pacientul

beneficieze de somn corespunz ăto

s ă

pacientul înva ţă s ă practice tehnici de relaxare înainte de culcare;

­

Se administreaz ă la indica ţia medicului 1 tb. diazepam 10 mg la ora 21 oo

pacientul se

odihne şte f ăr ă întrerupere 7­8 ore pe noapte;

­

­

se asigur ă condi ţii optime în salon:

aerisit cu temp. 22 0 C, f ǎrǎ curen ţi de aer

r.

şi zgomot, bine luminat

se treze şte diminea ţa odihnit.

­

se ofer ă pacientului un pahar cu lapte cald sau ceai de tei;

­

 

7.

Anxietate

Pacientul s ǎ aibǎ o stare de bine psihic şi fizic ;

se preg ăte şte pacientul fizic şi psihic pentru explor ări;

­

 

­pacientul are cuno ştin ţele despre boal ǎ, anxietatea s­a diminuat

 

­

se asigur ă un climat de lini şte şi

securitate ;

 

­

se încurajeaz ă pacientul s ǎ­ şi exprime

Pacientul s ă ob ţină informa ţii despre boal ă şi tratament temerile; ­ se
Pacientul s ă
ob ţină
informa ţii
despre boal ă
şi tratament
temerile;
­ se ofer ă informa ţii despre boal ǎ şi
tratament
­ se faciliteaz ă contactul cu familia.

1. EXTERNAREA

Epicriza Pacient î n v ârstă de 47 de ani, se interneaz ă pentru dureri toracice , greturi, v ărs ături, hemoptizie î n cantitate medie. La examenul clinic se constat ă durere toracic ă, paloarea tegumentelor, ca şexie. Pacientul urmeaz ă tratament cu hemostatice, se efectueaz ă transfuzie cu 2 unit ăţi de s ânge şi monitorizare a func ţiilor vitale.

Se externeaz ă cu recomand ările:

- regim igieno­dietetic

- să respecte tratamentul prescris de medic;

- să revin ă la control peste o lun ă.