Sunteți pe pagina 1din 6

(aici se va scrie numele

spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: 1/6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
#P)*+,

D%)'!&*) -'N')#L

D#&# #P)*+#)%%: 25102011
ASISTENTA MEDICALA DE SPECIALITATE
1. Scop
Pr"cedura sta.ileste c"nditiile de des/asurare ale pr"cesului de ac"rdare
c"nsultatii medicale de specialitate
2. Domeniu
Pr"cedura se aplica de catre medicii specialisti si de pers"nalul medical asistent
3. Definitii si prescurtari
3.1 Definitii
$e aplica de/initiile din :
$) 'N %$* 0000:2006 1$isteme de management al calitatii Principii /undamentale si
v"ca.ular2
3.2 Prescurtari
D- 3 Direct"r -eneral
$D 3 $e/ Departament $electia si '4pertiza (edicala si Psi5"l"gica a pers"nalului
aer"nautic
$(! 3 $e/ Nucleul !alitatii
4. Documente e referinta
$) 'N %$* 0000:2006 1$isteme de management al calitatii Principii /undamentale si
v"ca.ular2
$) 'N %$* 0001:2006 1 $isteme de management al calitatii !erinte2
$) 'N %$* 0007:2010 1 $isteme de management al calitatii -5id pentru
im.unatatirea calitatii2
!"ntractul cadru cu casele de asigurari medicale de sanatate
N"rme de aplicare ale c"ntractului cadru
!. Proceura
!.1 E"emente"e efinitorii a"e procesu"ui
!.1.1 )esp"nsa.il de pr"ces: $D
!.1.2 Date de intrare:
cerinte legale privind c"ntractul cadru8

(aici se va scrie numele


spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: 2/6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
reguli de .una practica pr"/esi"nala8
s"licitarile pacientil"r privind ac"rdarea de c"nsultatii medicale8
.uletine de analize medicale, rezultate e4amene medicale
anteri"are8
.ilete de trimitere de la medicul de /amilie8
!.1.3 Date de iesire:
.ilete de trimitere8
scris"are medicala8
registru c"nsultatii8
/ise medicale speci/ice8
certi/icate medicale8
recepte8
/isa tratament
!.1.4 )esurse necesare:
resurse umane 9 medici si asistente8
/inanciare 9 d"tare te5nica necesara, apr"vizi"nare c"nsuma.ile
medicale si intretinerea ec5ipamentel"r medicale necesare
des/asurarii in .une c"nditiuni a pr"cesului
!.1.! Parametrii de sistem de m"nit"rizat:
/recventa nec"n/"rmitatil"r pr"cesului depistate intern8
/recventa relativa a reclamatiil"r primite de la pacienti8
ev"lutia satis/actiei pacientului8
ev"lutia venituril"r din c"nsultatii medicale de specialitate8
!.2 #enera"itati
!.2.1 :al"ri/icand marea e4perienta a medicil"r specialisti antrenati in pr"cesul de
e4pertiza a pers"nalului spitalului, presteaza servicii medicale de specialitate la un
inalt nivel calitativ
!.3 Masuri or$ani%atorice pentru asi$urarea conitii"or pentru
esfasurarea asistentei meica"e e specia"itate
!.3.1 !"nducerea spitalului urmareste asigurarea c"nditiil"r pentru servicii medicale de
calitate:
- selectia pr"/esi"nala a pers"nalului medical n"u anga;at si instruirea l"r permanenta
privind n"utatile din d"meniul medical de specialitate8
- in/"rmarea pacientil"r privind c"nsultatiile de specialitate "/erite (pliante, pu.licatii
medicale, c"n/erinte, "rientarea pacientil"r in cadrul spitalului, etc)
- spatii adecvate, d"tate cu t"ate utilitatile igienice si /uncti"nale necesare8
- m".ilier medical si .ir"tic8
- d"tarea cu ec5ipamente si instrumentar medical necesar /iecarei specializari,
intretinerea lui permanenta8
- m".ilier adecvat in spatiile de asteptare, c"nditii suplimentare de c"n/"rt (d"zat"are
apa, ca/ea, etc)8
- servicii de curatenie, igienizare si sterilizare8

(aici se va scrie numele


spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: </6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
- servicii de in/"rmare privind n"utatile legale si medicale in d"meniul de specialitate8
- serviciu de medicina de urgenta pentru cazurile de incidente
!.3.2 (edicul specialist ia masuri privind in/"rmarea preliminara a pacientil"r privind
c"nditiile "rganizat"rice si cele legale in care se presteaza serviciile medicale, prin:
- a/isarea pr"gramului de c"nsultatii8
- pr"gramarea tele/"nica a pacientil"r8
- a/isarea c"nditiil"r in care se ac"rda retete gratuite si c"mpensate8
- pri"ritatile de acces la c"nsultatie8
- a/isarea alt"r cerinte ale !asel"r de asigurari8
!.3.3 %n cazul in care pr"gramul anuntat nu p"ate /i respectat din m"tive ".iective,
pacientii pr"gramati sunt anuntati tele/"nic, prin a/isare pe usa ca.inetului sau serviciul
este asigurat de catre un alt medic specialist
!.4 Desfasurarea procesu"ui e asistenta meica"a e specia"itate
!.4.1 Pentru mics"rarea timpului de asteptare, medicul specialist rec"manda pacientil"r
sa se prezinte la ca.inet in .aza unei pr"gramari preala.ile (avand in vedere si
pr"gramarea e4pertizei pers"nalului aer"nautic 9 care are pri"ritate) =rgentele sunt
acceptate /ara pr"gramare
!.4.2 La prezentare, medicul de /amilie identi/ica pacientul, veri/ica respectarea
c"nditiil"r !asel"r de asigurari si analizeaza d"cumentele medicale de interes (.ilet de
trimitere de la medicul de /amilie, rezultatele analizel"r anteri"are, etc) Pacientul este
ap"i ascultat privind mani/estarile pe care le incrimineaza, i se /ace " anamneza si ap"i
este e4aminat
!.4.3 %n cazul in care medicul este c"mplet elucidat in privinta diagn"sticului pacientului,
ii rec"manda acestuia tratamentul adecvat (reteta gratuita sau c"mpensata partial sau
nec"mpensata 9 prin c"nsultarea >armaciei spitalului) sau se int"cmeste scris"area
medicala catre medicul de /amilie
!.4.4 %n cazul in care medicul are inca du.ii privind diagn"sticul, rec"manda pacientului
e/ectuarea un"r analize paraclinice si/sau de la."rat"r si revenirea pentru " n"ua
c"nsultatie
!.4.! Daca este cazul, pacientului i se rec"manda internarea (+ilet de internare de la
medicul de /amilie)
!.4.& )ezultatele /iecarei c"nsultatii si tratamentul indicat sunt inregistrate in )egistrul de
c"nsultatii )ezultatele investigatiil"r e4ecutate in cadrul specialitatii sunt d"cumentate
c"respunzat"r
!.4.' Daca este necesar, medicul pr"grameaza pacientul pentru " c"nsultatie ulteri"ara
pentru a urmari ev"lutia ulteri"ara a acestuia si m"dul de raspuns la tratamentul prescris
!.4.( Pentru cresterea calitatii serviciil"r medicale de specialitate, se urmaresc:
- sta.ilirea unui numar ma4im "ptim de pacienti 9 in c"nc"rdanta cu al"carea timpului
su/icient pentru des/asurarea in .une c"nditiuni a c"nsultatiil"r8
- ac"rdarea pentru /iecare pacient a timpului necesar c"municarii cu acesta8
- in/"rmarea pacientului privind caracteristicile ."lii de care su/era si regimul de viata si
imun"dietetic de urmat (de pre/erinta in scris)8
- pr"gramarea preala.ila a pacientil"r pentru "ptimizarea timpului de asteptare8

(aici se va scrie numele


spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: 7/6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
- in/"rmarea pacientului pe pr".lematica medicala si legala speci/ica, pe timpul stati"narii
in asteptare (a/isare pe usa ca.inetului, pe peretii salii de asteptare, /urnizarea un"r
pliante, etc)
- "ptimizarea c"nditiil"r de asteptare (asigurarea de scaune su/iciente, asigurarea
c"nditiil"r de incalzire si a cel"r sanitare etc)
!.! Monitori%area si ana"i%a procesu"ui
!.!.1 )eclamatiile pacientil"r sunt rap"rtate si analizate de Direct"rul -eneral si se/ul de
pr"ces c"n/"rm prevederil"r pr"cedurii ?&ratarea reclamatiil"r primite de la .ene/iciar/
pacient? c"d P$-17
!.!.2 Nec"n/"rmitatile depistate intern sau alte "rganisme de c"ntr"l a.ilitate sunt
centralizate si analizate de resp"nsa.ilul de pr"ces c"n/"rm prevederil"r pr"cedurii
?&ratarea serviciului nec"n/"rm? c"d P$-1<
!.!.3 Peri"dic, sunt lansate sesiuni de evaluare a satis/actiei pacientului )ezultatele
sunt centralizate de $e/ul Nucleului !alitatii si sunt transmise resp"nsa.ilului de pr"ces
pentru analiza
!.!.4 'v"lutia numarului de c"nsultatii ac"rdate si a puncta;el"r c"respunzat"are este
centralizata de .ir"ul $tatistica si este rap"rtata se/ului de pr"ces
!.!.! $e/ul de pr"ces urmareste pre"cuparile in d"meniul calitatii serviciil"r medicale la
nivel medical si e/ectueaza c"mparatii cu unitati medicale per/"rmante (.enc5mar@ing)
!.!.& &"ate in/"rmatiile privind ev"lutia pr"cesului sunt analizate "perativ de
resp"nsa.ilul de pr"ces si in cadrul sedintel"r de analiza ale managementului $e/ul de
pr"ces sta.ileste "ri de cate "ri este nev"ie masuri de im.unatatire - in limita
c"mpetentel"r %n cazul in care masurile de im.unatatire pr"puse depasesc c"mpetentele
pr"prii, se/ul de pr"ces se adreseaza Direct"rului -eneral pentru apr".are
!.!.' $e/ul de pr"ces urmareste e4ecutarea masuril"r de im.unatatire, precum si e/ectul
acest"ra, si ia masuri in c"nsecinta

(aici se va scrie numele


spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: 5/6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
&. )esponsa*i"itati
)ESP+NSA,IL #!&%:%&#&% %N !#D)=L >*)(=L#)' $%
$% P)*!'D=)%% P%'$' $!)%$'
P#)&%!%P#N&%

MEDIC SPECIALIST #>%$#A, PL%#N&'
P#!%'N&
+%L'& D' &)%(%&')'
MEDIC SPECIALIST !#)N'& D' $#N#&#&'
P#!%'N& #D':')%N&#/&#L*N

MEDIC SPECIALIST +%L'& D' &)%(%&')'
P#!%'N&

MEDIC SPECIALIST +=L'&%N' D' )'B=L&#&'
P#!%'N& )'B=L&#&' %N:'$&%-#&%%


MEDIC SPECIALIST
P#!%'N& )'&'&#, $!)%$*#)' ('D%!#L#

MEDIC SPECIALIST )'-%$&)= D' !*N$=L&#&%%
P#!%'N&

MEDIC SPECIALIST )'-%$&)= D' !*N$=L&#&%%
P#!%'N&
SE- P)+CES %N)'-%$&)#)% $P'!%>%!'
)ESP+NSA,IL P)+CES -)#>%!'
C+ND.CE)E SPITAL P$-05
P$-16
STABILIRE DIAGNOSTIC SI
TRATAMENT ADECVAT
PRIMIRE PACIENT SI VERIFICARE
RESPECTARE CONDITII LEGALE
EXAMINARE PACIENT SI
RECOMANDARE EXAMENE
SUPLIMENTARE/INTERNARE
EXECUTARE EXAMENE CLINICE
SI PARACLINICE
INREGISTRARE REZULTATE
CONSULTATIE
URMARIRE EVOLUTIE PACIENT
ANALIZA SI IMBUNATATIRE
PROCES
MONITORIZARE PARAMETRII
PROCES
INFORMAREA PRELIMINARA A
PACIENTULUI

(aici se va scrie numele


spitalului/ unitatii)
PL-25
Pagina: 6/6
Numar ed/rev: 1/0
Data revizie:25102011
!"pie c"ntr"lata:
#$%$&'N&# ('D%!#L# D' $P'!%#L%&#&'
'. Inre$istrari
C1 )egistru c"nsultatii
C2 +uletin de analize, +uletine de e4amene speci/ice, >ilme radi"gra/ice etc
C< )eteta
C7 +ilet de trimitere
C5 $cris"are medicala
C6 >isa tratament
CC !5esti"nar m"nit"rizare satis/actie pacient
(. Ane/e
61 )egistru c"nsultatii
62 +uletin de analize, +uletine de e4amene speci/ice, >ilme radi"gra/ice etc
6< )eteta
67 +ilet de trimitere
65 $cris"are medicala
66 >isa tratament
6C !5esti"nar m"nit"rizare satis/actie pacient
INT+CMIT0 1E)I-ICAT0
DDDDDDDDD DDDDDDDDDD
(se va trece numele Ei prenumele) (se va trece numele Ei prenumele)

S-ar putea să vă placă și