Sunteți pe pagina 1din 71

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE


BRAOV
LUCRARE DE LICEN
Absolvent:
Di!ones!" Mtei
Con#"!$to% &tiin'i(i!:
)%o(*"niv*#%* C+%# A#in
BRAOV
,-./
UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"
FACULTATEA DE RELAII ECONOMICE INTERNAIONALE BRAOV
S)ECIALI0AREA: ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
)%o1%+ #e vlo%i(i!%e 2%in t"%is+
2oten'il"l"i !"lt"%l3 isto%i!
l Ro+4niei*
St"#i" #e !5
A1en'i #e t"%is+ 6)%lel /78
Absolvent:
Di!ones!" Mtei
Con#"!$to% &tiin'i(i!:
)%o(*"niv*#%* C+%# A#in
BRAOV
,-./
LUCRARE DE LICEN
LUCRARE DE LICEN
INTRODUCERE
Studiul asupra Romniei Programul de valorii!are prin turism a poten"ialului
!ultural# istori! al Romniei se $ns!rie $ntr#o serie mai larg% de lu!r%ri !u !ara!ter regional&
!onsa!rate unor spa"ii i'i!o#geograi!e& so!ial#e!onomi!e (i !ulturale& !u o anumit%
repre'entativitate $n ansam)lu teritorial na"ional* Supraa"a adia!ent% Romniei& un spa"iu !u
ve!+i semnii!a"ii spirituale& a e,er!itat de#a lungul timpului o mare or"% de atra!"ie pentru
!er!etarea (tiin"ii!% din dierite domenii& iind a)ordat% (i de geograi& att su) aspe!t i'i!o#
geograi!& !t (i su) raportul !omponentelor so!io#umane*
Pre'entul studiu a ost sus"inut de numeroase metode (i pro!edee de anali'% (i
evaluare !are s% permit% o vi'uali'are !on!ret% (i !ore!t% asupra evolu"iei (i perspe!tivelor
de de'voltare turisti!% ale unei 'one !e dispune de importante resurse turisti!e* Ne!esitatea
ela)or%rii unei lu!r%ri privind valorii!area poten"ialului turisti! la nivelul Romniei a derivat
din aptul !%& $n !uprinsul a!estui spa"iu geograi! $ntlnim numeroase orme native& valori
undamentale ale e,isten"ei umane (i elemente spe!ii!e de atra!"ie turisti!% !are& $n
!onte,tul unei optime e,ploat%ri& ar putea genera un plus $n !eea !e prive(te de'voltarea
a(e'%rilor umane din 'on%* Astel& ma-oritatea dire!"iilor de !er!etare au vi'at o anali'%
o)ie!tiv% asupra diversit%"ii (i !alit%"ii resurselor turisti!e& pre!um (i modalit%"ile prin !are
pot i valorii!ate a!estea& $n !onte,tul mai larg al de'volt%rii dura)ile*
.n alt% ordine de idei& la alegerea a!estei teme de !er!etare& din!olo de a!torul
o)ie!tiv # legat de !unoa(terea insui!ient% a poten"ialului turisti! din Romnia (i a ormelor
de valorii!are a a!estuia& a !ontri)uit (i un a!tor de ordin su)ie!tiv eu& autorul lu!r%rii
iind legat de a!este lo!uri prin numeroase elemente de ordin ae!tiv& !eea !e a !ondus !%tre
un ata(ament suplimentar a"% de a!est studiu* A!east% lu!rare a !ontinuat linia preo!up%rilor
mele pe linia !er!et%rii geograi!e a spa"iului romnes!* .n plan proesional& reali'area unei
lu!r%ri de asemenea amploare a !ontri)uit la $m)un%t%"irea a!tivit%"ii mele proesionale
printr#o sus"inut% mun!% de do!umentare (tiin"ii!% (i de teren !are& $n inal a !ondus la
!unoa(terea detaliat% a !ara!teristi!ilor spa"iului turisti! aerent Romniei*
Prin a!east% lu!rare de li!en"% s#a dorit adu!erea unui plus la nivelul )a'ei de
!uno(tin"e reeritoare la poten"ialul turisti! de !are Romnia dispune& $ntru!t a!est se!tor a
ost insui!ient studiat (i des!ris $n literatura de spe!ialitate* Ceea !e s#a dorit a ost
reali'area unei anali'e reeritoare la atra!tivitatea turisti!% a a!estor elemente (i reali'area
unei !orela"ii $ntre a!est grad de atra!tivitate (i gradul de valorii!are turisti!%* .n urma
a!estor anali'e& $n un!"ie de re'ultate& au ost identii!ate posi)ile solu"ii pentru de'voltarea
ulterioar% a turismului $n 'on%*
.n ela)orarea pre'entului studiu& o etap% important% a repre'entat#o sta)ilirea
o)ie!tivelor& iind propuse $n a!est sens reali'area a dou% !ategorii de o)ie!tive/
0 o)ie!tive generale& !e au $n vedere sta)ilirea dire!"iilor prin!ipale de
des%(urare a studiului1
0 o)ie!tive spe!ii!e& !are vi'ea'% sta)ilirea unor dire!"ii !on!rete de a!"iune
derivate din o)ie!tivele generale dar !are se !on!reti'ea'% prin a!tivit%"i )ine deinite !are
stau la )a'a des%(ur%rii !er!et%rii (tiin"ii!e
2)ie!tivele generale au vi'at& pe de o parte& utili'area metodelor potrivite temei de
studiu a)ordate $n vederea !ole!t%rii& anali'%rii (i interpret%rii datelor iar& pe de alt% parte&
de'voltarea pere!"ionarea proesional% prin $m)un%t%"irea metodologiei de lu!ru*
2)ie!tivele spe!ii!e au vi'at a!tivit%"ile !on!rete !are au ost $ntreprinse $n vederea
reali'%rii s!opului inal al lu!r%rii* S#au avut $n vedere a!tivit%"i de do!umentare asupra temei
de studiu (i asupra 'onei de interes& !u s!opul unei identii!%ri !t mai e,a!te a elementelor
de poten"ial turisti!& iar evaluarea !alitativ% a a!estor elemente a repre'entat unul dintre
o)ie!tivele de )a'% ale pre'entului studiu& !on!reti'at prin a!tivit%"i de apre!iere !alitativ% a
3
LUCRARE DE LICEN
elementelor identii!ate anterior& urm%rindu#se o ierar+i'are a a!estora* 2)ie!tivele spe!ii!e
au vi'at (i sta)ilirea unei leg%turi $ntre atra!tivitatea unora dintre elementele de patrimoniu (i
gradul de valorii!are prin turism& urm%rindu#se s% se sta)ileas!% da!% e,ist% o !orela"ie $ntre
importan"a turisti!% a unui element (i gradul lui de atra!tivitate& pe de o parte (i gradul de
valorii!are turisti!% a respe!tivului element& pe de alt% parte* .n urma a!estor anali'e au
putut i sta)ilite dire!"ii de de'voltare a turismului prin sta)ilirea unor linii dire!toare !a
suport pentru viitoare planuri de management& ie prin m%suri de promovare $n vederea
!re(terii !ererii turisti!e pentru anumite o)ie!tive& ie prin m%suri de !onservare (i prote-are a
a!estora*
Evaluarea elementelor de poten"ial turisti! a repre'entat o etap% !omple,%& de teren&
des%(urat% pe par!ursul mai multor luni* A!east% etap% a avut !a s!op $nregistrarea de date
reeritoare la valoarea turisti!% a elementelor identii!ate $n etapa de do!umentare* .n vederea
evalu%rii au ost luate $n !al!ul !riteriile de apre!iere a poten"ialului turisti!& o)ie!tivele
turisti!e iind !uantii!ate $n un!"ie de gradul lor de atra!tivitate& de gradul de interes& gradul
de !omple,itate& de gradul de !unoa(tere& a!!esi)ilitate (i dot%ri*
.n vederea reali'%rii !elui de#al treilea o)ie!tiv& respe!tiv sta)ilirea unei !orela"ii $ntre
gradul de atra!tivitate turisti!% al o)ie!tivelor (i gradul de valorii!are al a!estora din pun!t
de vedere turisti!& s#a avut $n vedere !al!ularea unor indi!atori reeritori la e!+iparea turisti!%
a teritoriului* Pentru a!easta& pe de o parte s#au luat $n !onsiderare datele oi!iale o)"inute de
la Dire!"ia 4ude"ean% de Statisti!%& iar pe de alt% parte s#a "inut !ont de un set de date
neoi!iale& o)"inute !a re'ultat al unei an!+ete reali'ate $n timpul etapei de teren& prin
apli!area de !+estionare la unit%"ile de !a'are $ntlnite $n arealul de studiu* C+estionarele au
vi'at (i o anali'% la nivelul !ir!ula"iei turisti!e& $n spe!ial num%rul de sosiri& respe!tiv
$nnopt%ri turisti!e $n unit%"ile de !a'are pre!um (i gradul de o!upare al a!estora* De
asemenea& s#a reali'at un sonda-& la nivelul o)ie!tivelor turisti!e repre'entative& $n vederea
determin%rii num%rului apro,imativ de vi'itatori $ntr#un anumit interval* Ulterior& $n etapa de
prelu!rare a materialului !ole!tat s#a avut $n vedere reali'area unei !orela"ii $ntre arealele !u
un )ogat poten"ial turisti! (i 'onele de !onvergen"% a lu,urilor de turi(ti* .n a!est el s#a
putut apre!ia da!% e,ist% o !on!ordan"% $ntre !ele dou% elemente& sau din !ontr%& da!% e,ist%
un de!ala- $ntre gradul de atra!tivitate (i !el de valorii!are*
CA)ITOLUL I
AS)ECTE CONCE)TUALE SI METODOLO9ICE )RIVIND )OLITICA
5
LUCRARE DE LICEN
)RODUSULUI TURISTIC
.* MANA9EMENT CONTEM)ORAN
Coordonatele mediului e!onomi! $n !are o irm% $(i des%(oar% $n pre'ent a!tivitatea*
Raportul naional-internaional este !ara!teri'at prin present prin l%rgirea progresiv% a
!mpului de a!tivitate a irmei de la nivel na"ional la nivel interna"ional& urmare a pro!esului
de interna"ionali'are (i glo)ali'are a vie"ii e!onomi!e*
Marea diversitate cultural pe plan interna"ional impli!% adaptarea strategiei
manageriale (i a pra!ti!ii de aa!eri la valorile !ultural spe!ii! ie!%rei 'one*
Managementul ca activitate practic repre'int% a!tivitatea de !oordonare a resurselor
unei organi'a"ii $ vederea atingerii unor o)ie!tive presta)ilite*
Managementul ca disciplin tiinific este un sistem organi'at de !uno(tin"e !are se
raportea'% la pro!esul o)ie!tiv de !ondu!ere (i urm%re(te !re(terea ei!ien"i a!estuia*
Corelaia managementului cu alte domenii ale cunoaterii:
# !u pra,iologia/ prin aptul !% vi'ea'% !re(terea ei!ien"ei a!"iunilor umane1
# !u e!onomia/ prin urm%rirea minimi'%rii eortului pe unitate de ee!t1
# !u psi+ologia si so!iologia/ prin a)ordarea pro)lemelor resurselor umane
individuale ( de grup1
# !u matemati!a& statisti!a/ prin a!tivitatea de optimi'are a de!i'iilor*
Orientri recente ale conceptului de management
3* 6anagementul !omparat/ pune a!!ent pe importan"a spe!ii!ului mediului $n
!are a!tivea'% organi'a"ia& asupra pro!esului de !ondu!ere* A!east% a)ordare
se reer% la pra!ti!a de management& a(a !um a!easta s#a airmat istori! $n
dierite "%ri& $n un!"ie de spe!ii!ul na"ional sau !ultural al a!estora*
5* 6anagementul inter!ultural/ re!unoa(te !ara!terul !onte,tual al a!"unii de
management un!"ie de spe!ii!ul mediului $n !are a!tivea'% organi'a"ia& dar
nu i'olat& !i $n !ondi"iile $n !are se produ!e !onta!tul (i !omuni!area dintre mai
multe !ulture* .n a!est !on!ept& !ultura repre'int% o varia)il% e,pli!ativ% (i nu
un parametru !a $n !on!eptual !omparatist*
7* 6anagementul aa!erilor 89usiness 6anagement: are domeniul de apli!are
e!onomia* Parti!ularit%"ile managementului aa!erilor $n !onte,tual (tiin"ei
!ondu!erii/
# se raportea'% la un anumit tip de organi'a"ie& respe!tiv $ntreprinderea e!onomi!1
# urm%re(te reali'area o)ie!tivelor irmei1
# se )a'ea'% pe legile pie"ei1
# "ine seama de natura !omple, a mediului $n !are se de'volt% irma*
,* TE:NICA O)ERA IUNILOR DE TURISM
,*. Co+2onentele #e5volt$%ii t"%is+"l"i
5*3*3* Atra!"iile turisti!e
0 atra!"iile naturale # ormele de relie& lora (i auna& pe de o parte& (i atra!"iile
antropi!e& istori!e sau moderne& !are se g%ses! su) orma !atedralelor& !l%dirilor
istori!e& !a'inourilor sau par!urilor de distra!"ii& pe de alt% parte1
0 !ultura e,primat% prin lim)%& mu'i!%& ol!lor& dansuri& gastronomie et!*
7
LUCRARE DE LICEN
Trei perspective pentru !lasii!area atra!"iilor turisti!e/
0 perspe!tiv% individual%
0 o perspe!tiv% organi'atori!% 8!e ia in !al!ul a!tori !um ar i !apa!itatea organi'atori!%
(i s!ala temporal%: (i spa"ial%
0 o perspe!tiv% !ognitiv%& in!lu'nd per!ep"iile (i e,perien"ele turi(tilor legate de
atra!"ii*
5*3*5 Ca'area
0 se!torul !omer!ial de !a'are 8+oteluri& moteluri& !ase de va!an"%& !ampinguri: (i
0 se!torul individual de !a'are re(edin"ele permanente private olosite pentru g%'duirea
prietenilor (i a rudelor 8re(edin"e se!undare:*
0 Camparea (i turismul de !aravan% pot !onstitui o !ategorie intermediar% unde !orturile
sau !aravanele parti!ulare sunt a(e'ate $n spa"ii de !ampare !omer!iale*
0 tipuri de !a'are !ole!tiva gen ta)ere de va!anta 8aso!iate politi!ilor de turism so!ial:*
0 6a-oritatea destina"iilor vor oeri o varietate mare de tipuri de !a'are& depin'nd de
natura staiunii si de clientela !%reia i se adresea'%*
0 In ultimul timp& s#a !onstatat !% turi(tii preer% ormele mai le,i)ile (i mai un!"ionale
!um ar i motelurile mi!i alate in proprietatea unei singure persoane sau
apartamentele $n!+iriate 8!ondominium#urile: pentru !teva nop"i sau in sistem time#
s+aring*
5*3*7 ;a!ilit%"ile si servi!iile lo!ale
0 Pe lng% urni'area a!estor servi!ii de )a'%& este !erut% de turi(ti o gam% larg% de
servi!ii au,iliare/ magazinele specializate in vn'area produselor turisti!e& !um ar i
maga'inele de suveniruri sau de arti!ole sportive (i altele oer% o gam% de produse de
uz general, spre e,emplu arma!ii& maga'ine alimentare sau de $m)r%!%minte*
0 Alte servi!ii suplimentare asociate produsului turistic propriu-zis sunt oerite de/
restaurante& )%n!i& !entre medi!ale (i saloane de ri'erie<!oaur%*
5*3*= Inrastru!tura
Pentru sus"inerea a!ilit%"ilor (i servi!iilor enumerate mai sus& este ne!esar% o
inrastru!tur% ade!vat%*
0 inrastru!tura de transport 8(osele (i par!%ri& spa"ii de ateri'are& linii de !ale erat%&
porturi:1
0 utilit%"ile pu)li!e su) orma energiei ele!tri!e& a servi!iilor de ap% (i !anali'are*
2 mare parte a a!estei inrastru!turi este destinata popula"iei re'idente sau altor nevoi
8agri!ultura:& dar poate i e,tins% si spe!ial pentru turism*
E,!eptnd autostr%'ile !u ta,%& inrastru!tura nu generea'% ea $ns%(i venituri dire!te* Spre
e,emplu& se produ! pu"ini )ani din asigurarea !anali'%rii sau a servi!iilor medi!ale dar
neasigurarea a!estor servi!ii a avut un impa!t nedorit asupra de'volt%rii turismului*
5*3*> ?ransporturile
0 Progresul $n domeniul transporturilor a a!ilitat a!!esul pe pie"e (i la dierite destina"ii*
De'voltarea turismului (i a transporturilor sunt dou% pro)leme interdependente1 turi(tii
au nevoie !a servi!iile $n transporturi& pentru !are pl%tes! din )ugetul propriu& s% ie
sigure, rapide i confortabile
0 ?oate a!este !riterii& $ns%& au $n!eput s% ie remar!ate abia !n a doua "umtate a
secolului nousprezece
0 De'voltarea de $n!eput a sta"iunilor )alneare (i a !elor de litoral a depins mult de
=
LUCRARE DE LICEN
de'voltarea !%ilor erate* Dup% !el de#al doilea r%')oi mondial& !re(terea rapid% a
num%rului de posesori de autoturisme a ost prin!ipala !au'% a !re(terii volumului
turismului individual& iar $m)un%t%"irea te+nologiei aeronauti!e a dus la o e,plo'ie a
num%rului de !%l%torii interna"ionale*
0 In aara !re(terii volumului trai!ului turisti!& a!este progrese din transporturi au
modii!at orientarea lu,urilor turisti!e (i au indus modele noi de de'voltare*
0 ?ransporturile turisti!e organi'ate $n interiorul destina"iilor sunt de asemenea
importante* Unele dintre a!estea pot i orientate spre turismul individual 8de e,emplu
turul $mpre-urimilor& gondolele sau vi'itarea pun!telor de interes:& $n timp !e ormele
variate ale transportului public 8auto)u'e& metrou: sunt olosite att de turi(ti !t (i de
re'iden"ii lo!alit%"ii* Leg%turile $ntre !ursele lungi (i sistemul de transport lo!al sunt de
asemenea !riti!e 8de e,emplu& servi!iile de tran'it de la aeroport $n !entrul ora(ului
sau la +otel:*
5*3*@ Investi"iile
0 Dat% iind importan"a (i diversitatea dieritelor se!toare ale turismului& este dii!il de
!uantii!at m%rimea relativ% (i importan"a ie!%rui se!tor* De(i investi"iile $n ie!are
se!tor pot varia de la !a' la !a'& cazarea i infrastructura solicit cele mai mari
c#eltuieli*
0 De'voltarea !u su!!es a turismului depinde in mare m%sur% de men"inerea unei
propor"ii ade!vate att $n interiorul !t (i $ntre a!este se!toare* Atra!"iile naturale sau
istori!e pot i !ompletate prin atra!"ii !onstruite de om !u s!opul de a m%ri interesul
pentru o sta"iune sau pentru a !ompleta pia"a de-a e,istent% 8distra!"ii dup% s!+i pe
prtii sau mu'eul igurilor de !ear% de la !as!ada Niagara:*
Investi"iile $n industria turismului sunt mari !onsumatoare de !apital& att din !au'a
!ostului ridi!at al inrastru!turii& !t si al e!+ipamentului turisti!* Din a!est pun!t de
vedere& industria turismului se de'volt% prin/
0 intermediul unor investiii specifice& legate dire!t de de'voltarea )a'ei te+ni!o#
materiale a a!tivit%"ii turisti!e propriu#'ise 8!a'are& alimenta"ie& transport& agrement
et!*: (i prin/
0 investiii nespecifice, destinate de'volt%rii inrastru!turii generale te+ni!e si so!iale&
!are !on!ur% la punerea $n valoare a o)ie!tivelor de interes turisti!*
5*3*A Prin!ipalii operatori in turism
A. Sectorul privat
0 Ric#ter o)serva !a in SUA BBC din industria voia-elor sunt !lasii!ate !a iind aa!eri
mi!i1
0 desi au numai 3DC din !ei 5 milioane anga-a"i in turism$%eele&:
0 Aten"ia este re!vent atras% (i de operatorii (i agen"iile mai mari (i mai vi'i)ile& (i
anume lan"urile +oteliere multina"ionale (i liniile aeriene& !ompleta"i de o multitudine
de operatori la s!ar% mi!% sau medie& $n spe!ial $n domeniile atra!"iilor sau servi!iilor
au,iliare*
0 Unele se!toare sau a!ilit%"i ne!esit% mai pu"in capital, 'no(-#o( sau deprinderi
antreprenoriale de!t altele !are sunt intensive $n !apital& au o perioad% relativ lung%
de re!uperare a investi"iei (i ne!esit% un $nalt grad de !alii!are te+ni!% (i managerial%*
0 In se!torul de !a'are& de e,emplu& spa"iile de !ampare& stru!turile !are oer% !a'are (i
mi! de-un pre!um (i motelurile se pretea'% mai )ine propriet%"ii (i oper%rii individuale
de!t marile +oteluri*
Cre(terea marilor so!iet%"i de turism s#a datorat/
>
LUCRARE DE LICEN
0 )rofitului*
0 evoluiei te#nologice*
0 naturii foarte competitive a multor piee turisti!e (i destina"ii1
0 tendinei de cretere a cotei de pia*
0 economiilor de scal*
Cre(terea num%rului opera"iunilor (i !on!entr%rilor $n interiorul industriei a ap%rut pe
ondul integr%rilor ori'ontale (i verti!ale*
0 +ntegrarea pe orizontal impli!% e,pansiunea $n interiorul unui se!tor al industriei&
spre e,emplu prin de'voltarea lan"urilor +oteliere sau a re"elelor prin des!+iderea de
noi rute*
0 +ntegrarea pe vertical adu!e laolalt% $n interiorul unei organi'a"ii dierite se!toare
ale industriei& spre e,emplu& !nd o !ompanie !ump%r% +oteluri sau un tour#operator
des!+ide agen"ii de voia- detailiste*
Pe lng% a!east% impli!are dire!t% in opera"iunile turisti!e& se!torul privat poate
urni'a de asemenea !apitalul ne!esar pro!esului de de'voltare 8!er!etarea pie"ei& design#
ul ar+ite!tural& !onstru!"ia et!*: (i s% asigure o mare parte din !apitalul ne!esar investi"iilor
$n turism*
B. Sectorul public
0 In eorturile de spri-inire a turismului& administra"iile !entrale sau ederale $n
ma-oritatea "%rilor sunt !ompletate de autorit%"ile lo!ale 8-ude"e& distri!te:* A!este
tipuri de autorit%"i e,ist% $n statele (i provin!iile din Ameri!a de Nord (i $n regiunile (i
departamentele din ;ran"a* A!tivit%"ile lor sunt !oordonate de organisme na"ionale de
turism*
0 Se!torul pu)li! este impli!at $n turism& dire!t sau indire!t& pentru dierite !onsiderente/
e!onomi!e& so!ial#!ulturale& de mediu& politi!e& is!ale et!*
Considerentele e!onomi!e ale impli!%rii se!torului pu)li! sunt/
0 $m)un%t%"irea situa"iei )alan"ei de pl%"i1
0 de'voltare regional%1
0 diversii!area e!onomi!%1
0 !re(terea veniturilor popula"iei1
0 !re(terea veniturilor statului1
0 !re(terea de noi lo!uri de mun!%1
0 stimularea investi"iilor non#turisti!e*
Considera"iile so!iale # statul are o r%spundere general% $n prote-area )un%st%rii
e!onomi!e (i so!iale a individului& spre e,emplu& prin reglement%ri privind s%n%tatea (i
legisla"ia de prote!"ie a !onsumatorului sau minimi'nd impa!tul so!ial negativ al
turismului sau al de'volt%rii altor domenii*
0 Responsa)ilitatea prote!"iei (i !onserv%rii mediului& att i'i! !t (i !ultural& de o)i!ei
revine se!torului pu)li!& de(i se poate spune !a r%spunderea este individual% (i
!ole!tiv% $n a!ela(i timp*
0 Datorita aptului !% turismul impli!% mi(!area oamenilor dintr#o "ar% $n alta& guvernele
pot $n!ura-a de'voltarea turismului pentru atingerea unor o)ie!tive politi!e viitoare*
Impli!area se!torului pu)li! $n de'voltarea turismului este de o)i!ei parte integrant% a
unei politi!i sau a unui program mai larg de interven"ie* ?urismul este $n!ura-at din
dorin"a !re(terii intr%rilor de valut% sau urm%re(te s!opuri politi!e* Impli!area
se!torului pu)li! in turism este posi)il s% ie mai mi!% in e!onomiile li)erale din vest&
!ara!teri'ate de ilo'oia unei e!onomii de pia"% li)ere& a"% de "%rile $n de'voltare sau
!u sisteme !entrali'ate
0 Cea mai dire!t% (i e,pli!it% maniestare a parti!ip%rii guvernului !entral la de'voltarea
turismului o !onstituie ,dministraia -aional a Turismului $,-T., !are este deinit%
@
LUCRARE DE LICEN
de 2rgani'a"ia 6ondial% a ?urismului 826?: !a/ Eautoritatea $n administra"ia !entrala
a statului& sau alt% organi'a"ie oi!ial%& responsa)il% de de'voltare a turismului la nivel
na"ionalF*
0 In timp !e a!tivit%"ile AN?#urilor pot inluen"a dire!t de'voltarea turisti!%& alte
autorit%"i !um sunt !ele !entrale (i guvernamentale pot avea un impa!t mai mare* In
prin!ipiu& statul are puterea de a reglementa numeroase domenii !are au inluen"%
asupra !ererii (i a de'volt%rii turismului* Reglement%rile ')orurilor !ivile& privind att
')orurile regulate !t (i !ele !+arter pot -u!a un rol determinant $n a!!esi)ilitatea (i $n
nivelul !ererii turisti!e*
0 Cea mai dire!t% (i e,pli!it% maniestare a parti!ip%rii guvernului !entral la de'voltarea
turismului o !onstituie ,dministraia -aional a Turismului $,-T., !are este deinit%
de 2rgani'a"ia 6ondial% a ?urismului 826?: !a/ Eautoritatea $n administra"ia !entrala
a statului& sau alt% organi'a"ie oi!ial%& responsa)il% de de'voltare a turismului la nivel
na"ionalF*
0 In timp !e a!tivit%"ile AN?#urilor pot inluen"a dire!t de'voltarea turisti!%& alte
autorit%"i !um sunt !ele !entrale (i guvernamentale pot avea un impa!t mai mare* In
prin!ipiu& statul are puterea de a reglementa numeroase domenii !are au inluen"%
asupra !ererii (i a de'volt%rii turismului* Reglement%rile ')orurilor !ivile& privind att
')orurile regulate !t (i !ele !+arter pot -u!a un rol determinant $n a!!esi)ilitatea (i $n
nivelul !ererii turisti!e*
0 )oliticile fiscale guvernamentale pot& de asemenea& $n!ura-a sau $n!etini de'voltarea
turismului* Guvernele pot i,a limitele legale ale m%rimii investi"iilor str%ine (i
repatrierii !(tigurilor (i& prin dedu!eri& stimulente (i ta,e& pot $n!ura-a sau limita
investi"iile $n turism sau le pot !anali'a !%tre anumite lo!alit%"i*
0 /tatul poate -u!a& de asemenea un rol c#eie in calitate de proprietar al pm0ntului sau
ca manager al resurselor, $n spe!ial $n 'one de interes spe!ial pentru turi(ti (i pentru
de'voltarea turismului& spre e,emplu 'onele de !oast% (i !ele $nalte& se al% $n
proprietatea pu)li!%*
0 /tatul este E!+ematF s% -oa!e un rol de coordonator !n realizarea amena"rilor i
atraciilor turistice pentru !ei !are !%l%tores! 8a!estea s% !orespund% nevoilor
turi(tilor& iar statul tre)uie s% se asigure !% a!este a!ilit%"i vor i disponi)ile a!olo
unde (i !nd vor i !erute& (i !a ele se vor ridi!a la standardele a(teptate:*
0 Responsabilitatea pentru terenul situat pe domeniul public poate !%dea $n sar!ina unor
niveluri administrative inferioare ale guvernelor& !um ar i regiunile, districtele i
municipalitile*
5*3*H Agen"ii e!onomi!i din turism
In ("n!'ie #e nt"% !tivit$'ii des%(urate& agen"ii e!onomi!i in turism se $mpart in
doua grupe distin!te/
# Agen"i #i%e!t 2%estto%i de servi!ii turisti!e1
# Agen"i inte%+e#i%i intre agen"ii e!onomi!i dire!t prestatori de servi!ii turisti!e si
turi(ti 8au !a o)ie!t de a!tivitate promovarea si !omer!iali'area de aran-amente
turisti!e in tara si str%in%tate:*
Agen"i #i%e!t 2%estto%i de servi!ii turisti!e
26? in 3BB3 a reali'at o !lasii!are standard !onorm !%reia prin!ipalii prestatori de
servicii in totalitate turistice 8prestatori dire!"i: sunt agenii prestatori de servicii:
# 1e transport turistic 8pe !ale erata& rutier& aerian& naval& in!lusiv transportul turisti!
pe !a)lu:1
A
LUCRARE DE LICEN
# %oteliere si servirea mesei in lo!alit%"i& sta"iuni si pe trasee turisti!e1
# 1e tratament in sta"iuni )alnear#turisti!e1
# 1e agrement-divertisment sportiv& !ultural& distra!tiv1
# 1e servicii complementare 8inan!iar#)an!are& asigur%ri& vi'e& re'erv%ri#$n!+irieri&
!er!etare& $nv%"%mnt& edu!a"ie& !onsultanta& proie!t%ri& !onstru!"ii turisti!e& pa'a si
prote!"ie& aso!ia"ii proesionale& reali'area de materiale pu)li!itare:*
Agen"ii e!onomi!i cu activitate turistica pariala sunt/
.ntreprinderile urni'oare de ga'e& ele!tri!itate& !onstru!"ii& te,tile& industriale&
agri!ole& ma-oritatea !elor inan!iar#)an!are& arma!euti!e& de transport ur)an&
tele!omuni!a"ii si alte asemenea
pre!um si o parte din unit%"ile de servire a mesei& !ulturale& sportive si de divertisment !e
prestea'% servi!ii att pentru turi(ti !at si pentru popula"ia re'identa*
Agen"ii de turism !" %ol #e inte%+e#i%i se !lasii!a in/
0 Agen"i tour#operatori spe!iali'a"i numai in organi'area de aran-amente turisti!e1
0 Agen"ii de turism !u a!tivitate de vn'are a aran-amentelor turisti!e organi'ate de
tour#operatori1
0 Agen"i !u a!tivitate mi,ta de tour#operatori si de vn'are dire!ta !%tre turi(ti a
aran-amentelor turisti!e proprii sau ale altor tour#operatori1
In toate tarile europene& agen"ii de turism tre)uie sa posede li!en"e de un!"ionare*
Astel& in ;ran"a& li!en"a este eli)erata persoanelor i'i!e !are/
# 4ustii!a preg%tirea proesionala1
# Nu au interdi!"ii de e,er!itare a opera"iunilor spe!ii!e agen"iilor de voia-1
# 4ustii!a ata de !lien"i o garan"ie inan!iara& destinata in spe!ial restituirii
!ontravalorii servi!iilor vndute1
# 4ustii!a o asigurare !are garantea'% pe!uniar responsa)ilitatea !ivil#proesionala1
# Dispun de mi-loa!ele materiale ade!vate pe teritoriul na"ional sau intr#unul din statele
Uniunii Europene
In Romnia& !onorm ordonan"ei nr* 3DA<3BBB& in s!opul prote!"iei turi(tilor& oerirea&
!omer!iali'area& vn'area servi!iilor si a pa!+etelor de servi!ii turisti!e pre!um si !rearea
de produse turisti!e pot i reali'ate numai de !%tre agenii economici din turism autorizai
de Ministerul Turismului& posesori de li!en'e #e t"%is+ sau de certificat de clasificare&
dup% !a'*
Persoanele i'i!e !e asigura !ondu!erea operativa a unei agen"ii de turism tre)uie sa
de"in% b%evet #e t"%is+*
Mo#ele #e o%1ni5%e si !on#"!e%e (i%+elo% #e t"%is+
2rganigramele rele!ta intr#o orma )idimensionala& modul in !are po'i"iile individuale
8posturile: sunt spe!iali'ate si !oordonate*
Dimensiunea/
0 2ri'ontala I rele!ta E!ine !e a!eF& adi!% natura si gradul spe!iali'%rii1
0 Jerti!ala I rele!ta elul in !are po'i"iile spe!iali'ate sunt !oordonate prin intermediul
rela"iilor de autoritate*
Prima organigrama din SUA a ost reali'ata de David 6!Callum in 3H>= !nd a ost
numit dire!tor general al Regionalei Cailor ;erate din NeK LorM si Erie si sem%na !u un
ar)ore !u r%d%!ini*
Din 3B3D& organigramele sunt olosite re!vent de oamenii de aa!eri din SUA& mai !u
seama in irmele Du Pont si General 6otors*
Con!eptele utili'ate de organigrame sunt insa reg%site pana la Repu)li!a Romana&
H
LUCRARE DE LICEN
Servi!iul Civil Prusa! sau la stru!tura statala a Jene"iei*
Di+ensi"ne o%i5ontl st%"!t"%ii o%1ni5to%i!e
De regula stru!tura organi'atori!a este !ompusa din/
# /tructura de producie/ deinita de totalitatea !adrelor de !ondu!ere si a
!ompartimentelor din !adrul $ntreprinderilor in !are se produ! )unuri si<sau servi!ii1
# /tructura funcionala/ !onstituita din totalitatea !adrelor de !ondu!ere si a
!ompartimentelor in !are se des%(oar% a!tivit%"i !u !ara!ter un!"ional de preg%tire si
luare a de!i'iilor in organi'a"ie*
Dimensiunea ori'ontala a stru!turii organi'atori!e impli!a gruparea in departamente a
posturilor !e pot i grupate in stru!turi/ 2uncionale* 3niti autonome* %ibride*
Matriceale
/tructura organizatorica funcionala
A!easta stru!tura grupea'% po'i"iile similare pentru a produ!e si vinde un servi!iu*
,vanta"ul ma"or ei!ienta si e!onomiile de s!ala !e re'ulta din gruparea spe!iali(tilor
!uprin(i in ie!are un!"ie1
1ezavanta"ul principal dii!ultatea reali'%rii unei !omuni!%ri& a unei !ooper%ri si a
unei !oordon%ri intre departamente
/tructura organizatorica bazata pe unitati autonome
2 organi'a"ie mare& !u o anumita stru!tura un!"ionala& este EspartaF in mai multe
irme mai mi!i& ie!are in!orpornd propriul set de a!tivit%"i un!"ionale sau opera"ionale&
!um ar i !ompartimentul propriu de reali'are al servi!iului de !a'are sau al servi!iului de
marMeting*
2 astel de organi'are este adoptata de $ntreprinderile mari& transna"ionale& !are
a!"ionea'% intr#un mediu insta)il si eterogen* E,emplu/ !ompania Nilton International*
,vanta"e o mai )una !oordonare intre un!"ii& intre unit%"ile autonome& o mai intensa
!on!entrare pe produs& !lient sau pia"a& re'ultnd un r%spuns mai rapid la posi)ilele
peri!ole*
1ezavanta" redu!erea proitului datorita spe!iali'%rii pe unit%"i autonome*
/tructura organizatorica #ibrid
A!easta stru!tura in!orporea'% unit%"i autonome& dar si departamente un!"ionale
!entrali'ate si lo!ali'ate la sediul !entral*
Este tipi!a !ompaniilor mari !e se !onrunta !u un mediu e,tern in!ert si eterogen*
,vanta" preia avanta-ele !on!entr%rii si !oordon%rii unit%"ilor autonome si are
departamente un!"ionale la nivel !entral& !a de e,emplu departamentul !er!etare#
de'voltare*
1ezavanta" pro)a)ilitatea ridi!ata de a i')u!ni un !onli!t intre !ondu!%torii
unit%"ilor independente si managerii stru!turilor un!"ionale ala"i la vrul !ompaniei*
Condi"iile !are impun o organi'are matri!eala sunt/
# O puternica presiune pentru o dubla concentrare pe te#nologie $grupri funcionale.
si pe produs $grupri in uniti autonome. De e,emplu& pentru a i ei!ienta in
se!torul alimenta"iei pu)li!e& o irma tre)uie sa a!"ione'e in doua dire!"ii/ prepararea
si servirea !lien"ilor pe de o parte si !unoa(terea preerin"elor a!estora pe de alta parte1
# )resiuni legate de cantitatea de informaie si capacitatea de prelucrare a acesteia
8stru!tura matri!eala este supra$n!%r!ata !u inorma"ie:1
# )resiuni asupra resurselor generale ale !ntreprinderii Nevoia de e!onomii de s!ala/
B
LUCRARE DE LICEN
spe!iali(tii din stru!turile un!"ionale pot i olosi"i de !%tre toate unit%"ile autonome
8!ele !are se o!upa de produs:*
1ezavanta" 4 !onu'ia !e se poate !rea in lupta pentru putere si stresul indus de aptul
!a unii lu!ratori tre)uie sa raporte'e mai multor persoane*
Di+ensi"ne ve%ti!l st%"!t"%ii o%1ni5to%i!e
Dimensiunea impli!a totalitatea !onta!telor intre su)divi'iunile stru!turii
organi'atori!e 8!ompartimente& un!tii:*
Liniile verti!ale repre'inta relatiile de autoritate*
Dupa !ontinutul lor relatiile sunt/
0 I* Relatii de autoritate 8ierar+i!e& un!tionale& de stat ma-or:
0 II* Relatii de !ooperare
0 III* Relatii de !ontrol
0 IJ* Relatii spontane 8din stru!tura inormala:
Pun!tele tari ale organigramei unei irme de turism
0 E,pli!a modul !um a!tivitatea !orespun'%toare unui post& departament sau divi'ie se
!oordonea'% !u a!tivitatea altor su)unit%"i ale $ntreprinderii si se integrea'% in ta)loul
general al organi'a"iei1
0 E,pli!a unde anume o!upantul unei po'i"ii este in m%sura s% re'olve o pro)lem%1
0 Arata num%rul de niveluri manageriale& aria autorit%"ii unui manager si !riteriile de
)a'a ale $mp%r"irii pe departamente1
0 A-uta managerii sa disting% si s% re'olve divergen"ele latente ale mun!ii& pro)lemele
de !oordonare& s% identii!e poten"ialele surse de !onli!t sau 'onele unde e,ist% o
dedu)lare a eortului %r% a i nevoie*
Pun!tele sla)e ale organigramei unei irme de turism
0 Nu rele!ta organi'area inormala a $ntreprinderii 8!ea !are apare spontan !nd
oamenii se aso!ia'% intre ei: !i numai sar!inile si rela"iile de autoritate1
0 Nu rele!ta legaturile ori'ontale 8de e,*/ !onta!tele dire!te dintre managerii
departamentelor1
0 Poate indu!e !ititorului !on!lu'ii gre(ite despre anvergura autorit%"ii ormale sau
despre m%rimea inluentei pe !are o are o!upantul unei anumite po'i"ii1
0 Poate sugera managerilor o vi'iune $ngusta asupra $ndatoririlor si intera!"iunilor !are
de!urg din po'i"iile lor1
0 Poate urni'a !on!urentei inorma"ii strategi!e despre a!tivitatea unor departamente
un!"ionale si de !oordonare1
0 Poate deveni dep%(it% in timp*
;* In(iint%e 1entiilo% #e t"%is+ si +o#litti #e 2%o+ov%e 2%o#"selo%
t"%isti!e* St%"!t"% te<ni! "nei 1entii #e t"%is+*
;*.* In(iint%e 1entiilo% #e t"%is+ in Ro+ni
7*3*3* 2)tinerea li!entei de !atre agentia de turism
In !onormitate !u prevederile N*G* nr* 57H<5DD3& li!entele de turism se eli)erea'a de
!atre Dire!tia Generala de Autori'are si Control din !adrul Autoritatii Nationale
pentru ?urism !are asigura si evidenta li!entelor eli)erate& respe!tiv a !elor suspendate
sau anulate*
3D
LUCRARE DE LICEN
Documentatia necesara obtinerii licentei de turism este urmatoarea: (conform
2rdinul 6inistrului E?urismuluiF nr* 3AD<5DD3:
Cererea de eli)erare a li!entei de turism1
Certii!atul de !onstatator de la 2i!iul Registrului Comertului din !are sa re'ulte
urmatoarele inormatii/ o)ie!tul de a!tivitate al so!ietatii& stru!tura a!tionariatului&
datele de identii!are a so!ietatii1
Copie legali'ata a )revetului de turism al persoanei !are !ondu!e agentia1
Copie de pe !ontra!tul de mun!a al persoanei !e detine )revetul de turism1
Dovada a!+itarii !ontravalorii prestatiei ee!tuate pentru eli)erarea li!entei*
Do!umentatia astel into!mita se transmite repre'entantului teritorial al Dire!tiei
Generale de Autori'are si Control de ?urism din !adrul 6inisterului E?urismuluiF&
!are o verii!a& soli!itand eventuale !ompletari*
?ermenul de solutionare a !ererii este de 7D de 'ile si !urge de la data inregistrarii
do!umentatiei !omplete*
Eli)erarea li!entei se a!e numai dupa verii!area la ata lo!ului a indeplinirii
!riteriilor minime de !atre Dire!tia Generala de Autori'are si Control din !adrul
6inisterului E?urismuluiF si !onsultarea !u repre'entantii din teritoriu ai aso!iatiei
proesionale de proil*
)ent%" ins!%ie%e (ililei "nei 1entii #e t"%is+ se v into!+i "%+to%e
#o!"+enttie:
Cerere1
Certii!atul de !onstatator de la 2i!iul Registrului Comertului privind sediul ilialei1
Li!enta de turism a agentiei de turism& in !opie1
9revetul de turism si !ontra!tul de turism& in !opie& ale persoanei !are !ondu!e iliala
din alta lo!alitate de!at agentia de turism si !ontra!tul de mun!a al persoanei !are
!ondu!e iliala din a!eeasi lo!alitate !u agentia de turism1
Dovada a!+itarii !ontravalorii prestatiei ee!tuate*
7*3*5* Suspendarea li!en elor de turism
Li!enta de turism se suspenda de !atre 6inisterul E?urismuluiF& in !a'ul in !are se
!onstata nerespe!tarea uneia dintre situatiile preva'ute la art* H din N*G* nr* 57H<5DD3*
Suspendarea se a!e pe o perioada de pana la un an*
Li!enta de turism este suspendata din oi!iu pe perioada in !are agentul e!onomi! nu
are in!+eiata polita de asigurare pentru ris!ul de insolva)ilitate a agentiei sau de
aliment*
In !a'ul in !are& !u o!a'ia verii!arilor ee!tuate in vederea avi'arii li!entei de turism&
se !onstata !a nu mai sunt indeplinite !onditiile !are au stat la )a'a a!ordarii a!esteia&
li!enta se suspenda pana la remedierea dei!ientelor*
;*,* B%evet%e !on#"!to%ilo% 1entiilo% #e t"%is+
In un!tie de nivelul si de !omple,itatea pregatirii proesionale si de indeplinirea
!riteriilor minime& se eli)erea'a )revete de turism pentru urmatoarele un!tii/
6anager in a!tivitatea de turism1
Dire!tor de agentie de turism tour#operatoare1
Dire!tor de agentie de turism detailista1
Dire!tor de +otel1
Dire!tor de restaurant1
33
LUCRARE DE LICEN
Ca)anier*
In vederea obtinerii brevetului de turism, persoana in cauza trebuie sa prezinte
urmatoarea documentatie:
Cerere1
Curri!ulum vitae !u pre!i'area e,presa a pregatirii proesionale si a e,perientei
proesionale 8insotit de de!laratie pe propria raspundere !a datele sunt reale:1
Copie dupa a!tul de identitate1
Copie de pe a!tele !are atesta pregatirea proesionala1
Copii de pe do!umentele de atestare a perioadei lu!rate in turism1
Atestat de lim)a straina de !ir!ulatie internationala1
Certii!at de !a'ier -udi!iar1
Dovada a!+itarii !ontravalorii prestatiei ee!tuate*
1ovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor
straini5*
,testat de limba romana pentru cetatenii straini5*
5,brogate prin Ordinul Ministrului 6Turismului7 nr 89:;<::<
9revetul de turism se retrage de !atre 6inisterul ?ransporturilor& Constru!tiilor si
?urismului in urmatoarele situatii/
Atun!i !and nu mai sunt indeplinite !riteriile !are au stat la )a'a eli)erarii a!estuia1
Atun!i !and& din motive imputa)ile titularului )revetului& a!estuia ii este anulata
li!enta de turism sau ii este retras !ertii!atul de !lasii!are a stru!turii de primire pe
!are a!esta o !ondu!e*
Conorm +otararii nr* 57H<5DD3 au intervenit noi pre!i'ari privind li!entele si )revetele
de turism& iar prin ordinul 6inistrului ?urismului nr* 3AD<5DD3 au ost apro)ate
normele metodologi!e privind !riteriile si metodologia pentru eli)erarea li!entelor si
)revetelor de turism*
;*;* C%ite%iile #e !%e#it%e IATA
Pentru !a o !erere de a!reditare sa ie a!!eptata& e,ista anumite !%ite%ii !e tre)uie
respe!tate/
Sediul agentiei1
Se!uritatea sediului agentiei1
Seiul agentiei1
Do!umente ne!esare pentru a!reditare1
Calii!area personalului1
Situatia inan!iara 8Criterii de perormanta e!onomi!o#inan!iara:1
Numele agentiei1
Standardul aa!erii1
6anagement1
General Sales Agen!O GSA 8Agent General de Jan'ari:
;*/* Re1le+ent%i le Uni"nii E"%o2ene in 2%ivint 1entiilo% #e t"%is+
Uniunea Europeana a initiat pentru prima data masuri in domeniul turismului o data !u
?ratatul de la 6aastri!+t 8A e)ruarie 3BB5& arti!olul 7?:* Ulterior& la reuniunea
ministrilor turismului de la Atena din 3> aprilie 3BB=& a ost ela)orata ECartea JerdeF*
De'voltarea turismului a ost in prim planul spri-inului oerit de Comunitate& in
35
LUCRARE DE LICEN
perioada 3BHB#3BB7 si apoi 3BB=#3BBB& pentru re!onversia e!onomi!a si de'voltarea
rurala*
In domeniul is!alitatii& din 3BB7 au ost introduse tarie minime !omune in statele
mem)re pentru ?JA 8ta,a minima standard de 3>C: si impo'it pe proit 8tari redus
minim > C:*
I+2o5it%e se%vi!iilo% t"%isti!e
Servi!iile oerite de restaurante sunt impo'itate !u 3>C ?JA* Statele mem)re pot
introdu!e una sau doua ta,e de minim >C la servi!iile !u !ara!ter so!ial sau !ultural&
intre !are sunt in!luse/
?ransportul !alatorilor1
Ca'area turistilor in +oteluri sau alte unitati de primire1
Servi!ii de tratament in statiunile )alneo#!limateri!e1
Utili'area instalatiilor sportive1
Intrarea in par!uri de distra!tii 1
Evenimente sportive1
Spe!ta!ole& teatre& !inematograe& targuri& gradini 'oologi!e*
Ctev inititive e"%o2ene
Pentru im)unatatirea !alitatii inormarii intreprinderilor& Uniunea Europeana a iniintat
o retea si un program de inormare* Reteaua EEuro#Ino#CentresF oera urmatoarele
servi!ii/
Diu'area de do!umente generale despre a!tiunile si legile !omunitare1
Inormarea operationala asupra intreprinderilor& mediului si a posi)ilitatilor !on!rete
de a!!es la dispo'itiile in vigoare in !adrul pietei uni!e1
A!tivitatile !onsiliului si asistenta*
Uniunea Europeana se impli!a si in prote!tia pasagerilor in transportul aerian in !a'uri
de reu' de im)ar!are& anularea ')orurilor sau intar'iere de lunga durata*
;*7* Mo#litti #e 2%o+ov%e 2%o#"selo% t"%isti!e
6odalitatile prin!ipale de !omer!iali'are a produselor turisti!e de !atre agentiile de
turism sunt/
Editarea de materiale pu)li!itare1
Reali'area de !ampanii pu)li!itare*
Indierent de strategia aleasa pentru atingerea o)ie!tivelor sale& ori!e reali'ator de
produse turisti!e tre)uie sa#si reali'e'e !omer!iali'area produselor sale prin una din
!ele doua modalitati
7*>*3* Editarea de materiale pu)li!itare
Produsele turisti!e sunt !omer!iali'ate in prin!ipal prin intermediul !ataloagelor si
)rosurilor*
Brosura turistica este deinita drept materialul de pre'entare editat intr#un numar
mare de e,emplare si diu'at prin reteaua de su!ursale si de agentii de turism*
Argumentele !omer!iale utili'ate in )rosurile turisti!e sunt/
;otograia& in !ulori !e sus!ita intersul pentru voia-1
Pretul de reerinta& vi'and sa atraga atentia turistului1
Calitatea grai!a1
Punerea in pagina a imaginilor*
37
LUCRARE DE LICEN
=tapele realizarii unei brosuri
.* Con!e2e%e b%os"%ii
Regula !on!eperii unui material pu)li!itar este urmatoarea/ !u !at o tara este mai putin
in!antatoare& !u atat esteti!a si !alitatea otograiei tre)uie sa permita inrumusetarea
realitatii*
,* Di("5%e b%os"%ii
9rosurile sunt diu'ate prin reteaua de su!ursale a reali'atorului si agentii de turism
sau adresate dire!t& ie ve!+ilor !lienti& ie anumitor !lienti potentiali& sele!tionati in
un!tie de dierite !riterii* ?ira-ul este in un!tie de reteaua de distri)utie a irmei si de
numarul presupus de !lienti* Costul de a)ri!atie al )rosurii tre)uie re!uperat prin
van'area produsului*
7*>*5* Reali'area de !ampanii pu)li!itare
In domeniul turismului e,ista un anumit paralelism intre a!tiunile de !omer!iali'are si
!ele de promovare/ am)ele a! apel la a!eleasi te+ni!i*
)"bli!itte !uprinde un !omple, de a!tivitati de inormare a !onsumatorilor despre
!omponentele& !alitatea si lo!ul unde poate i !onsumat produsul irmei& in s!opul
stimularii van'arilor*
Parti!ularitatile produsului turisti! determina utili'area unor mi-loa!e spe!ii!e de
promovare& !are se impart in doua !ategorii/
A: mi-loa!e de promovare !are atrag turistul !atre irma1
9: mi-loa!e de promovare !are stimulea'a revenirea turistilor*
Mes=ele 2"bli!it%e 2ot !ontine t%ei %1"+ente> %e(e%ito%e l:
)%et?
Contin"t &adi!a !ara!teristi!ile produsului pentru a#l dierentia de !el al !on!urentilor1
I+1ine #e +%!*
)ublicitatea poate imbraca forma/
Aiselor& pliantelor e,puse in agentiile de turism distri)uitoare1
Anunturilor/ reporta-e& !omuni!ate de presa1
Spoturilor pu)li!itare1
2rgani'arii de !onerinte de presa& !o!Mtail#uri de presa1
Joia-elor organi'ate si platite pentru 'iaristi si repre'entanti ai altor agentii de turism1
Parti!iparii la targuri& saloane& )urse de turism*
;*@* St%te1ii #e !o+e%!ili5%e 2%o#"selo% t"%isti!e
Produ!atorii si oertantii de produse turisti!e pot opta pentru una din urmatoarele
strategii/ strategia de spe!iali'are si strategia de nedierentiere*
.* St%te1i #e s2e!ili5%e
A!easta presupune gandirea si !omer!iali'area de produse turisti!e temati!e*
E,ista trei posi)ilitati de spe!iali'are/
Destinatia1
Clientela1
?ema*
Avnt=ele st%te1iei #e s2e!ili5%e
3=
LUCRARE DE LICEN
Strategia de spe!iali'are este oportuna la in!eputul a!tivitatii& !and tour#operatorul sau
alti reali'atori de produse turisti!e urmares! sa#si !reas!a !ira de aa!eri1
Strategia de spe!iali'are presupune o !lientela restransa si solva)ila& ata de strategia
de nedierentiere !are presupune un pu)li! larg si& de!i& !unoasterea pere!ta a
totalitatii !osturilor& pentru a propune pretul !el mai s!a'ut1
Strategia de spe!iali'are !onstituie pentru numerosi produ!atori o solutie logi!a pentru
a a!e ata !on!urentei si insta)ilitatii !omportamentale a turistilor*
,* St%te1i #e ne#i(e%entie%e
;a!torii !are determina a)ordarea strategiei de nedierentiere sunt/
Cresterea !on!urentei pe piata mondiala a turismului1
A!!entuarea !omportamentului pe piata al !umparatorului*
Ca urmare& oertantii si produ!atorii s#au adaptat si au tre!ut la/
Cresterea eorturilor de parti!ulari'are a oertei1
Cresterea a!tivitatii oertei1
Inluentarea !alitatii si dimensiunii !ererii turisti!e& olosind politi!i agresive de
marMeting*
;*A* O%1ni5%e inte%n 1entiei #e t"%is+
Din !omponenta unei mari agentii de turism a! parte mai multe )irouri&
!ompartimente si oi!ii* A!estea sunt/
3* >iroul secretariat & !u sar!ini in ee!tuarea de/
Lu!rari de se!retariat pentru dire!torul te+ni!1
Inregistrarea !orespondentei sosite si trierea ei pentru diversele )irouri si oi!ii si !are
ne!esita semnatura dire!torului te+ni!1
Instruirea si !oordonarea mun!ii pa'ni!ilor& !urierilor& !omisionarilor*
5* >iroul dezvoltare are rolul de a asigura !resterea van'arilor*
7* >iroul transporturi este organi'at pe dou% se!"ii !u atri)u"ii spe!ii!e/
/ecia contracte/
.n!+eie !ontra!te !u urni'orii de servi!ii de transport1
Sta)ile(te !ondi"iile (i tariele de vn'are a )iletelor& pre!um (i !omisioanele agen"iei1
.nto!me(te toate instru!"iunile !u privire la vn'area titlurilor )%ne(ti & !onta)ili'area
(i plata lor1
Sta)ile(te !u urni'orii !lau'ele !ontra!tuale (i urm%re(te respe!tarea lor*
/ectia materiala
.nto!me(te )iletele (i le distri)uie ilialelor & $mpreun% !u inorma"iile privind
validitatea (i vn'area lor& !nd nu este sta)ilit astel $n !ontra!t1
.nto!me(te registrele de sto! de )ilete (i r%spunde de gestionarea )iletelor*
=* >iroul turism este organi'at $n dou% !ompartimente/ produ!"ie (i re!ep"ie*
Compartimentul producie este ormat din trei se!"ii/
Se!tia programe generale1
Se!tia operativa generala1
Se!tia operativa !ongrese si pelerina-e*
Compartimentul recepie !onsta in organi'area servi!iilor de re!eptivitate& de primire
si de a!!es* El !uprinde trei se!tii/
Se!tia !ontra!te pentru servi!ii re!eptive1
Se!tia re!eptiva generala1
3>
LUCRARE DE LICEN
Se!tia operativa generala*
>* >iroul trafic accesoriu este !ompus din/
Se!tia servi!ii )an!are1
Se!tia asigurari diverse si e,pedieri )aga-e1
Se!tia servi!ii diverse*
@* >iroul tarife si documentare este ormat din/
Se!tia tarie1
Se!tia do!umentare agentiala1
Se!tia do!umentare neagentiala*
A* >iroul de publicitate este ormat din se!"ia !ontra!te& !are $n!+eie !ontra!tele (i
preg%te(te planurile pu)li!itare& devi'ele (i !omen'ile pentru pu)li!itatea a!tiv% (i
pasiv%& (i se!"ia reda!"ional% !are preg%te(te (i inserea'% te,tele pu)li!it%"ii*
H* >iroul difuzare si fisier general se o!upa !u e,pedierea do!umentatiei& a materialului
pu)li!itar si a !orespondentei !are#I parvine de la diverse se!tii si )irouri* Into!meste
si a!tuali'ea'a isierul general al !lientilor*
;*B* F"%ni5o%ii si !o%es2on#entii
2 agentie mare de turism intra in relatii !u doua !ategorii de urni'ori/ urni'ori de
servi!ii primare si urni'orii de servi!ii se!undare*
2urnizorii de servicii primare sunt urni'orii servi!iilor de/
?ransport1
Re!eptivitate1
Asistenta turisti!a lo!ala*
A!ordul intre agentia de turism si urni'orul de servi!ii !uprinde/
Natura si !ategoria servi!iilor prestate1
Conditiile si tariele la !are vor i prestate servi!iile1
Clau'e minore1
Durata a!ordului*
2urnizorii de servicii secundare $corespondentii.
Doua agentii de turism sunt in raport de !orespondenta !and una dintre ele urni'ea'a
propriile prestatii !lientilor !eleilalte sau vinde in 'ona -urisdi!tionala& in virtutea unui
a!ord ins!ris intre parti& servi!ii !omple,e produse de !ealalta agentie* Se poate deini
E!orespondentaF a!ea agentie de turism !are asista !lientela altei agentii de turism sau
vinde servi!ii organi'ate de a!easta*
;*C* Do!"+entti 1entiei #e t"%is+
Do!umenta"ia este !onstituit% din totalitatea inorma"iilor reeritoare la/ lo!alit%"ile de
interes turisti! (i lo!alit%"ile de interes proesional* Pentru ie!are lo!alitate sunt ne!esare
urm%toarele inorma"ii !u !ara!ter general (i proesional/
a: informaii generale/
inorma"ii istori!e& geograi!e& politi!e& religie& moned% !urent%& greut%"ile (i m%surile&
drapelul (i lim)a vor)it%1
!%ile de a!!es (i itinerariile !ele mai o)i(nuite pentru a a-unge $n "ara respe!tiv% pe
!alea terestr%& maritim%& aerian%1
str%'i na"ionale& autostr%'i& !anale naviga)ile1 !%i erate& porturi& aeroporturi1
pla-e& insule& la!uri& mun"i& !u dot%rile de se-ur (i de odi+n%1
3@
LUCRARE DE LICEN
!ompanii maritime (i aeriene operante $n "ar% (i spre e,terior1
ormalit%"i vamale 8drepturi de servi!ii& transport al )aga-elor $n trenuri& nave&
avioane:1
tratamente )alneare& diverse sporturi1
dotare +otelier% $n general& !amping& !ase de va!an"e& !%mine studen"e(ti1
restaurante (i lo!aluri !ara!teristi!e& teatre& s%li de spe!ta!ole renumite1
organi'%ri de vn%toare (i pes!uit1
o)ie!tive turisti!e (i dot%ri pentru !ongrese*
b. +nformatii profesionale:
Instru!"iuni pentru vi'itarea "%rii $ntr#o s%pt%mn%& 3D 'ile& 3> 'ile& o lun% 8pe !alea
erat% (i !u automo)ile de mi!% (i mare !apa!itate:1
Lista +otelurilor e,istente1
Itinerariile vi'itelor (i e,!ursiilor !ele mai renumite $n prin!ipalele lo!alit%"i turisti!e1
Indi!area lim)ilor vor)ite $n lo!alit%"i1
Lista tururilor ee!tuate !u transport auto sau !u diverse mi-loa!e1
Lista (i !alendarul !roa'ierelor (i voia-elor
O%1ni5%e (isie%"l"i
;i(ierul dintr#o organi'a"ie de turism tre)uie s% !on"in% adresele tuturor !lien"ilor
importan"i& adi!% a !lien"ilor !are a!+i'i"ionea'% $n mod o)i(nuit servi!ii de la agen"ie
sau !are au a!+i'i"ionat !+iar (i o singur% dat%& voia-uri de o oare!are importan"%*
.ntru!t ilialele (i su!ursalele agen"iei emit pentru ie!are $n!asare ee!tuat% un
do!ument pentru !asierie& lu!r%torul !are a ee!tuat vn'%rile va $nto!mi periodi! lista
noilor !lien"i importan"i pe !are i#a servit& indi!nd/ nume& prenume& se,& vrst%&
proesiune& starea !ivil%& adresa de domi!iliu& date preluate din pa(aport sau !are sunt
!erute prin $ns%(i natura servi!iilor prestate*
;*.-* )e%sonl"l 1entiei #e t"%is+
7*3D*3* Aspe!te teoreti!e privind piata mun!ii
)iata muncii poate i deinita !a spatiu e!onomi! in !are se intalnes!& se !onrunta si
se nego!ia'a& in mod li)er& !ererea de mun!a si oerta*
2unctiile pietei muncii:
Alo!area ei!ienta a resurselor de mun!a pe se!toare& ramuri& proesii& teritoriu in
!on!ordanta !u volumul si stru!tura !ererii de mun!a1
Unirea si !om)inarea a!torului mun!a !u mi-loa!ele de produ!tie1
Inluentarea ormarii si reparti'arii veniturilor1
Contri)uie la ormarea si orientarea !limatului de mun!a si la reali'area unei prote!tii
so!iale ade!vate1
;urni'ea'a inormatii pentru pro!esul de orientare proesionala& re!alii!area si
reintegrarea ortei de mun!a si solutionea'a prin me!anismele sale a!est pro!es*
Cererea de munca repre'inta nevoia de mun!a salariala !are se ormea'a la un
moment dat intr#o e!onomie*
Conditiile cererii de munca:
Pretul )unurilor re'ultate din utili'area a!torului mun!a1
Gradul de su)stituire a mun!ii !u un alt a!tor de produ!tie1
6odii!area pretului unui a!tor de produ!tie !are poate su)stitui mun!a1
Nivelul !alitativ al mun!ii1
3A
LUCRARE DE LICEN
Asteptarile intreprin'atorilor*
Oferta de munca repre'inta mun!a pe !are o pot intreprinde mem)rii so!ietatii in
!onditii salariale*
Conditiile ofertei de munca:
Numarul populatiei1
Rata parti!iparii la a!tivitatea e!onomi!a1
Numarul mediu de ore lu!rate anual1
Stru!tura pe se,e si varsta a populatiei1
?raditii& o)i!eiuri si !redinte religioase*
Caracteristici ale cererii si ofertei de munca:
Pe termen s!urt !ererea de mun!a este invaria)ila1
2erta de mun!a se ormea'a in de!ursul unui timp indelungat1
Posesorii ortei de mun!a au o mo)ilitate relativ redusa1
2erta de orta de mun!a este eminamente perisa)ila si are !ara!ter rigid1
Cererea si oerta de mun!a nu sunt omogene*
Modele de piata a muncii:
6odelul !on!urentei pere!te1
Piata monopolista1
6odelul de piata monopol#monopson
7*3D*5* Stru!tura personalului unei agentiei de turism
Stru!tura personalului unei agentii de turism este ormata din/
)ersonalul administrativ indeplineste sar!ini de gestiune generala si este !ompus din/
Personal !u un!tii de !ondu!ere1
Personal ordinar1
Personal de ordine1
Personal de ingri-ire*
)ersonal te#nic
Personal !u un!tii de !ondu!ere1
Personal destinat van'arilor1
Personal de e,e!utie*
)ersonalul specializat $asistenta turistica. este ormat din/
Curierii sunt proesionistii !are ii insotes! pe turisti in voia-e& punandu#le la dispo'itie
servi!iile !omandate !u anti!ipatie de !atre agentie& pentru !a voia-ul sa se desasoare
!onorm programului i,at& iar !lientii sa nu ai)a ni!i o preo!upare vi'and utili'area
mi-loa!elor de transport si sa se )u!ure de diversele )unuri si servi!ii in lo!alitatile de
tran'it sau de destinatie*
%ostess sau asistentele turistice sunt emei tinere !are indeplines! rolul de ga'da
pere!ta intampinandu#I pe !lienti in avioane& in terenuri& pe nave& in auto)u'ele de
linie a-utandu#i sa#si satisa!a mi!i ne!esitati& urni'and inormatii si adesea reeriri
e,pli!ative privind lo!alitatile par!urse*
?#izii turistici sunt proesionisti !are ii intampina pe turisti in lo!alitatile de destinatie
insotindu#i in vi'itarea a!estora& aratandu#le rumusetile naturale& o)ie!tivele
3H
LUCRARE DE LICEN
ar+eologi!e& artisti!e& ol!lori!e si istoria lo!alitatilor*
+nterpretii sunt proesionisti !are ii intampina pe !lienti in lo!alitatile de sosire sau de
tran'it& punandu#se la dispo'itia lor pentru a#i a-uta in dierite operatiuni !e tre)uie
ee!tuate pentru a a-unge la lo!urile unde vor tre)ui sa utili'e'e servi!iile re!eptive sau
alte mi-loa!e de transport pentru a !ontinua voia-ul*
Stru!tura ortei de mun!a o!upate in !adrul agentiilor de turism in anul 5DD>
Din totalul de H H73 de anga-ati/
7 7@@ )ar)ati 87H&33C:1
> =@> emei 8@3&HBC:1
Cei mai multi dintre anga-ati au varste !uprinse intre 5> si 7= de ani respe!tiv persoane
tinere =>&=DC*
Un pro!ent oarte mare de BD&D>C sunt anga-ati pe durata nedeterminata 8permanent:*
/* Me#i"l 1entiilo% #e t"%is+ si o2e%ti"nile lo%
/*.* )%in!i2lele !tivitti le 1entiei #e t"%is+

0 2rgani'area a!tivit%"ii turisti!e se reali'ea'% de !%tre diver(i agen"i e!onomi!i din
turism* A!e(tia sunt persoane -uridi!e& so!iet%"i !omer!iale !u !apital de stat& privat&
mi,t so!iet%"i amiliale sau persoane i'i!e !are prestea'% servi!ii spe!ii!e*
0 Agen"ia de turism oer% o gam% larg% de servi!ii sau produse turisti!e $n!epnd de la
re'erv%ri pe liniile aeriene sau $n +oteluri (i terminnd !u pa!+etele !omplete de
va!an"%*
0 Cele mai importante a!tivit%"i ale agen"iei de turism sunt/
vn'area de )ilete de transport1
vn'area de produse turisti!e1
vn'area servi!iilor !omplementare*
9 @anzarea de bilete de transport
o Conorm statisti!ilor oi!iale ale 26?& @D C din CA a unei agen"ii o repre'int%
eli)erarea titlurilor de transport aerian& a!tivitate numit% (i EtiMetingF sau E)illeterieF*
o IA?A permite emiterea de )ilete pentru un nr* de HD de !ompanii aeriene din lumea
$ntreag% pe liniile interna"ionale& a!tivitate pentru !are agen"iile primes! un !omision
de B C*
o Pentru a putea presta astel de servi!ii& agen"ia tre)uie s% !onstituie o garan"ie
inan!iar% (i s% de"in% stampila IA?A& numita si matri!ol%* 6atri!ola este numerotat%
pentru a identii!a re'erv%rile %!ute de agen"iile a!reditate*
o Pentru simplii!area )illeteriei aeriene $n agen"ii IA?A a !reat 9ILE?UL NEU?RU&
numit 9SP 89ANP SE??LE6EN? PLAN:*
< @anzarea de produse turistice
Produsele turisti!e se !ara!teri'ea'% prin !omple,itatea !omponentelor& $n !are
servi!iile oerite de prestatori se reg%ses! $n !ele mai dierite orme (i propor"ii*
Servi!iile turisti!e vndute pot i / servicii izolate i servicii compleAe*
o /erviciile izolate sunt a!ele servi!ii $n !are agen"ia se o!up% !u vn'area servi!iilor de
primire (i de a!!es la produse& (i anume/
/ervicii de primire 8QmeetingF sau QtranserF: !are !onstau $n punerea la dispo'i"ia
!lien"ilor a unui mi-lo! de transport (i a unuia sau mai multor un!"ionari ai agen"iei
!are vor)es! lim)a !lientului 8interpret:& !are (tiu s%#l a-ute $n opera"iunile de
3B
LUCRARE DE LICEN
sta"ionare 8transport )aga-e& vi'are )ilete: (i !are !unos! topograi! lo!urile unde vor
tre)ui utili'ate servi!iile lo!ale& re'ervate anterior*
/ervicii de acces prin !are se pune la dispo'i"ie un mi-lo! de transport (i unul sau mai
mul"i un!"ionari !are $nso"es! !lien"ii $n vi'ite& e,!ursii (i !are (tiu s% pre'inte& $n
lim)a !lien"ilor& atra!tivitatea 'onei*
o /erviciile compleAe sunt repre'entate de voia-ele generice (i voia-ele forfetare* ;ie!are
dintre a!estea poate i/ individual (i colectiv 8iind $n general $nso"it de unul sau mai
mul"i un!"ionari ai agen"iei: sau cu itinerariu propus de client (i cu itinerariu de"a
pregtit de agenie
0 @oia"ul colectiv este !on!eput& $n primul rnd& din pun!t de vedere al itinerariului (i al
pre"ului* Ulterior se determin% !ota individual% de parti!ipare 8!u !ondi"ia general% a
unui num%r minim de parti!ipan"i: (i apoi este oerit pe pia"a turisti!%*
0 ?uri(tii pl%tes! !ota de parti!ipare (i au dreptul la toate servi!iile $ns!rise $n programul
de voia-& e,!lusiv servi!iile a!ultative& adi!% !ele !are nu sunt !uprinse $n !ota
individual% de parti!ipare (i pe !are turistul le poate o)"ine $n timpul voia-ului& pl%tind
separat*
0 2rgani'area unui voia- !onst% $n ela)orarea unui devi' estimativ pentru determinarea
pre"ului de vn'are& $n preg%tirea (i urni'area tuturor servi!iilor de transport& de
primire (i de agen"ie& $n emiterea tuturor titlurilor 8)ilete deinitive (i )onuri de
s!+im): pentru servi!iile de transport& de primire (i de agen"ie*
B @anzarea serviciilor complementare
0 Servi!iile !omplementare& prin diversitatea (i !alitatea lor& $ntreges! gradul de
satisa!"ie a !onsumatorului $n !alitate de turist* Agen"iile de turism aso!ia'% vn'%rii
servi!iilor de )a'% o serie de servi!ii !omplementare& !um ar i/
Servi!iul de banc 8s!+im) valutar& reparti'%ri de valut%& emiterea de travelers
!+eRues:1
Servi!iul de eApediere a baga"elor& !u ie!are mi-lo! de transport1
Servi!iul de asigurri/ emiterea de poli"e de asigurare a )aga-elor (i asigurarea !ontra
ris!urilor naviga"iei aeriene1
Servi!iul de rezervri i cumprri de bilete pentru diverse spe!ta!ole (i maniest%ri1
Servi!iul de v0nzare a g#idurilor tip%rite $n lim)i de !ir!ula"ie interna"ional%1
Servi!iul de coresponden pentru clientel& $n general $n programele de voia-e lungi
se indi!% adresele ilialelor& su!ursalelor sau agen"iilor !orespondente& de unde
!unos!u"ii !lientului pot ridi!a eventuala !oresponden"% de la a!esta 8da!% nu este
ridi!at% $ntr#un num%r sta)ilit de 'ile& s!risorile se $ntor! la e,peditor:1
Servi!ii secundare/ ormalit%"i pentru o)"inerea pa(aportului& vi'e de intrare $n "%rile
!are le soli!it%*
/*,* )"n!te slbe le 1entiei #e t"%is+
0 Spe!ialistii au evidentiat !ateva tendinte !are se maniesta in pre'ent in a!tivitatea
agentiilor de turism si re!omanda anali'a SS2? pentru identii!area a!estora*
0 Putem mentiona urmatoarele aspe!te !a pun!te sla)e& !u pre!i'area !a a!estea pot
varia in un!tie de agentie/
Agentia isi pierde rolul !entral detinut anterior in !omer!iali'area produselor turisti!e&
o parte din operatiunile agentiei permitand !ai alternative de reali'are1
Con!urenta noilor distri)uitori& in general aso!iata !u te+nologii noi legate de
sistemele !omputeri'ate evidentia'a un pun!t sla) stru!tural al agentiei de voia-*
5D
LUCRARE DE LICEN
Divi'area se!torului agentiilor& al!atuit in mare parte din agentii mi!i& !are le situea'a
intr#o po'itie deli!ata in nego!ierile de ori!e el*
6ulte persoane nu au in!redere in politi!a agentiilor de turism*
E,ista o dierenta intre mi!ile agentii si !ele mari* A!este dierente se reera la1
2)ie!tivul agentiilor1
Puterea de nego!iere1
A!!esul la te+nologie si inovatie
/*;* )"n!tele t%i le 1entiei #e t"%is+
0 Punctele tari ale agentiilor de turism pot i sinteti'ate astel/
Apropierea ata de !lient este !apitalul ma-or al agentiilor si ni!i !lientii& ni!i
produ!atorii de va!ante nu par doritori sa renunte la a!easta1
Po'itia a!tuala a agentilor de turism prin !are ei distri)uie aproape BD C din anumite
produse turisti!e !um ar i transportul1
E,perienta agentiilor& !unoasterea domeniului in !are a!tivea'a si a produselor pe !are
le distri)uie si le promovea'a1
Posi)ilitatea oeririi de destinatii si servi!ii optime !are nu sunt a!!esi)ile
!on!urentilor sau !lientilor& legaturi !u importanti urni'ori de servi!ii*
Riscurile agentiei de turism:
Internetul1
De'voltarea noilor sisteme de re'ervare !omputeri'ata 8SRC: si sisteme de distri)utie
8SGD: ale agentiilor de voia- virtuale1
De'voltarea sistemelor ele!troni!e de distri)utie*
Ris!urile agentiei de turism pot i grupate& pe )a'a originii lor in/
0 ris!uri de s!adere a venitului&
0 ris!uri de s!adere a a!tivitatii agentiei&
0 ris!uri legate de pierderea un!tiei de intermediere si alte ris!uri*
?a)elul =*3* 2rigini si ee!te ale a!tivitatii agentiilor de turism
Ris!"%i O%i1ini E(e!te S!adere a venitului Politi!i ale produ!atorilor
Piata turisti!aS!aderea !omisioanelor
Preturi mai s!a'uteS!adere a a!tivitatiiNoi te+nologii
Strategii ale produ!atorilor
?e+nologi'area agentiilor
Cresterea numarului de agentiiGlo)ali'area aa!erilor
Con!entrare
E,!es de !apa!itati de produ!tie
Pierderea !ompetitivitatiiDe'intermediere ;un!tia& marimea si !ondu!erea aa!erii
Jan'area ele!troni!a de )ilete
Servi!ii pe internet
Distri)uitori automati
Jan'ari dire!te
Noi distri)uitori
Noi !anale de van'areAlte ris!uriCri'a !osturilor
Cri'a produ!tivitatii
Re!esiuni e!onomi!e
53
LUCRARE DE LICEN
Cri'e e!onomi!e latente
/*/* O2o%t"nittile 1entiei #e t"%is+
0 Prin pro!esul de integrare europeana s#a !reat o regiune ara rontiere in !adrul !areia
este asigurata mis!area li)era a )unurilor& persoanelor si servi!iilor1
0 Guvernele pot spri-ini anumite orme de turism prin a-utoare pentru de'voltare sau le
pot restri!tiona prin !ote de intrare ridi!ate1
0 ;lu!tuatiile de s!+im) valutar pot a!e anumite destinatii mai !onvena)ile sau mai
putin !onvena)ile !a pret1
0 Aparitia !orporatiilor multinationale !are oera servi!ii turisti!e in diverse tari1
0 Cresterea strategiilor de integrare verti!ala& in 6area 9ritanie& ?+omas ?ravel Group&
Airtours*
/*7* St%te1iile 1entiei #e t"%is+
0 Este e,trem de important !a agentiile de turism !are se gandes! la o s!+im)are a
po'itiei lor pe piata sa tina seama de avanta-ele pe !are le au/
Clientii 9a'a intregii strategii nu sunt urni'orii& !i !onsumatorii* C+eia !onsta in a#ti
!unoaste !lientul si a#i urni'a !eea !e el doreste*
Mar'etingul relational in se!torul agentiilor de turism* Esenta marMetingului relational
!onsta in atragerea& mentinerea si intensii!area relatiilor !u !lientul* 6arMetingul
relational in!lude de asemenea toate a!tivitatile !are au drept s!op mentinerea legaturii
!u !lientii pe o perioada lunga de timp*
Cno(-#o(-ul sau e,perienta de !alatorie* Gandirea strategi!a undamentala nu
inseamna pur si simplu orientarea !atre !el mai mare pret sau !ele mai mari
!omisioane* Se !ere o anali'a mult mai e,a!ta a pietei si a irmei& da!a tre)uie
asigurata o po'itionare strategi!a pe termen lung*
=*>*3* Strategia de po'itionare
0 )ozitionarea este pro!esul de sta)ilire si mentinere a unui lo! distin!t pe o piata pentru
o organi'atie si<sau oerta sa de produse individuale* A!est !on!ept oera inormatii
valoroase& ortandu#i pe manageri sa anali'e'e oerte e,istente ale agentiilor de turism
si sa urni'e'e anumite raspunsuri la urmatoarele intre)ari/
3* Ce repre'inta in pre'ent agentia noastra de turism in mintea !lientilor a!tuali si
potentiali T
5* Ce !lienti servim a!um si spre !are ne#ar pla!ea sa ne orientam spre viitor T
B Care sunt !ara!teristi!ile oertelor noastre !urente de servi!iiT
=* In ie!are !a'& prin !e diera oertele noastre de !ele ale !on!urentilor T
>* Cat de )ine per!ep !lientii !a oerta noastra vine in intampinarea nevoilor lor T
@* Ce s!+im)ari tre)uie sa a!em in oertele noastre pentru a ne intari po'itia
!ompetitiva in !adrul segmentelor de piata de interes pentru irma noastraT
=*>*5* Strategia de !restere
0 Competitivitatea din sera distri)utiei a a!ut !a strategiile de !restere sa ie !unos!ute&
atat de !atre produ!atorii de )a'a !at si de irmele !ele mai apropiate de !onsumator*
0 Integrarea este o strategie de grupare a irmelor& astel in!at a!estea sa ie !apa)ile sa
reali'e'e aa!eri !at mai proita)ile* Integrarea se poate a!e prin u'iuni& a!+i'itii sau
a!orduri de !ooperare pe termen lung intre irme*
0 +ntegrarea orizontala se reali'ea'a intre irme anga-ate in a!elasi el de a!tivitati&
adi!a agentiile detailiste intre ele sau agentiile angrosiste intre ele*
Prin!ipalele obiective ale a!estei strategii sunt/
Cote de piata mult mai mari1
55
LUCRARE DE LICEN
Eliminarea !on!urentilor1
Redu!erea !osturilor1
Intarirea imaginii numelui de mar!a1
Im)unatatirea !apa!itatii de nego!iere !u urni'orii si !lientii pentru a se putea )u!ura
de o po'itie mai puterni!a pe piata*
Cele mai re!ente integrari internationale ale agentiilor de turism s#au petre!ut
o!a'ional in aria de distri)utie* In a!est el& !ele doua grupuri prin!ipale pe plan mondial au
aparut prin integrarea agentiei Nort+ Ameri!an Carlton si European Sagonlits*
0 +ntegrarea verticala se produ!e in irme !u a!tivitati dierite& dar !are pot i
!omplementare una alteia intr#un anumit el* Pro!esul de integrare se produ!e prin
intelegeri si !ote din !apitalul dieritelor irme*
Obiectivele urmarite prin integrarile verti!ale vor i/
Avanta-ele aso!ierii dintre dierite irme1
Garantarea urni'arii produselor ne!esare1
Contra!te mai proita)ile1
2 mai )una !unoastere a pietei prin pre'enta in dierite domenii de a!tivitate1
Eliminarea dependentei de alte irme*
In !a'ul integrarii verti!ale& irmele dores! sa o)tina un !ontrol mai mare asupra
oertelor si asupra pietelor* Este !ara!teristi!a integrarii tour#operatorilor !u marile !ompanii
aeriene sau lanturi +oteliere* Este !a'ul prin!ipalilor tour#operatori germani 8?UI&
Ne!Merman: sau )ritani!i 8?+ompson:
0 Conorm Gee et al* 83BBD:& in !eea !e priveste strategia de !restere& managerul si<sau
proprietarul agentiei de turism se !onrunta !u trei alternative de !restere/ status Ruo&
redu!ere si !restere planii!ata*
/tatus Duo A!easta strategie este olosita de multe agentii !are operea'a ara a
)enei!ia de un plan de marMeting !on!ret*
Reducere* Strategia de redu!ere poate i potrivita pentru o agentie de marime mi!a sau
medie !are preera sa opere'e la s!ara redusa*
Cresterea planificata Cresterea se poate produ!e su) mai multe orme& in!lu'and o
!restere a veniturilor& proiturilor sau a numarului de amplasari* ?ipul de !restere va
determina dire!tia planului de marMeting*
/*@* Me#i"l eDte%n l 1entiilo% #e t"%is+
0 Mediul eAtern al unei agentii de turism repre'inta spatiul unde se situea'a sistemul
!omple, in !are a!easta isi desasoara a!tivitatea 'ilni!*
0 6ediul e,tern al agentiilor de turism este& in esenta& international sau !+iar mondial&
dat iind aptul !a& prin a!tivitatea ei& agentia sta)ileste permanent relatii si in!+eie
aa!eri !u urni'orii din alte tari*
0 In !onse!inta& anali'a mediului este o ne!esitate in )una gestionare a agentiilor de
turism& !are pentru a i ei!iente& tre)uie sa studie'e trei spatii teritoriale distin!te/
3: 6ediul in !are este amplasata agentia de turism 8tara& oras& !artier:1
5: 6ediul lo!ului de origine al !lientilor sai1
7: 6ediul destinatiei voia-elor sale*
=*@*3* ;a!torii de inluenta a mediului e,tern 8anali'a PES?:
0 ;a!torii !are inluentea'a mediul e,tern sunt a!ele elemente ale mediului !are tre)uie
luate in !onsiderare pentru !a inluentea'a semnii!ativ gestiunea si a!tivitatea
agentiilor de turism* A!esti a!tori intervin in mai multe moduri/
o Ca o)ie!t al aa!erii& de e,emplu/ !ererea si nevoile turistilor si ale agentiei1
57
LUCRARE DE LICEN
o Ca resurse& de e,emplu/ resurse inan!iare& te+ni!e& umane sau i'i!e1
o Ca oportunitati& de e,emplu/ s!aderea inlatiei poate promova !onsumul de voia-e1
o Ca limite& de e,emplu normativele administrative !are impiedi!a agentiile de turism
angrosiste sa vanda dire!t pu)li!ului1
o Ca amenintari& de e,emplu introdu!erea monedei uni!e Euro*
?a)elul =*5* ;a!torii ma!ro#e!onomi!i de inluenta a mediului e,tern al agentiilor de turism
)oliti!i Ein!l"siv le1isltiviFE!ono+i!i So!ili Te<nolo1i!i Reglementari privind prote!tia
mediuluiCresterea e!onomi!aDistri)utia venituluiC+eltuieli guvernamentalePoliti!i
is!aleRata proitului si politi!a monetaraRate de !restere demograi!a& indi!atori ai
populatiei& distri)utia varstei*Con!entrarea industriei pentru eortul te+nologi!Reglementari si
restri!tii privind !omertul internationalNivelul !+eltuielilor guvernamentale6o)ilitatea
so!iala si a ortei de mun!aInventii si domenii de de'voltare Legea apli!a)ila !ontra!telor si
prote!tia !onsumatoruluiPoliti!a in domeniul soma-uluiS!+im)arile in stilul si nivelul de
viataRata de transer te+nologi!Legile privind o!uparea ortei de mun!aImpo'itarea
Atitudinea ata de mun!a& !ariera si re!reere1 spiritul antreprenorialCi!lul de viata si vite'a de
im)atranire te+nologi!aAtitudinea si organi'area guvernamentalaRatele de s!+im)Edu!atia
Utili'area si !ostul energieiReglementarile privind !on!urentaRatele inlatiei6oda si
o)i!eiurileS!+im)ari in te+nologia inormatieiSta)ilitatea politi!a;a'a din !i!lul de viata al
aa!eriiConstienti'area starii de sanatate& )unastarea& sentimentul siguranteiInternetul
a!!esi)ilitate si s!+im)ariReglementari privind se!uritateaSiguranta !onsumuluiConditiile de
viataS!+im)ari in te+nologia tele!omuni!arii mo)ile
0 ,naliza )=/T este o metoda pe !are !onsultantii in domeniul strategiei o oloses!
pentru e,aminarea ma!ro#mediului in !are operea'a irmele*
0 PES? este a!ronimul a!torilor politi!i& e!onomi!i& so!iali si te+nologi!i*
0 Reali'area unei anali'e PES? este relativ simpla si poate i a!uta in !adrul unor
sedinte de tip )rainstorming* Utili'area anali'ei PES? este variata/ pentru planii!area
aa!erii si a strategiei& pentru de'voltarea aa!erii si a produsului*
0 E,ista si orme mai !omple,e ale anali'ei PES?& !um ar i anali'a SLEP? 8in!lude
a!torii legislativi: sau anali'a S?EEPLE 8a!tori so!io<demograi!i& te+nologi!i&
e!onomi!i& de mediu& politi!i& legislativi si eti!i:*
=*@*5* ?ipuri de relatii !u mediul e,tern
0 ?ipurile de relatii !u mediul e,tern ale agentiei de turism sunt multiple/
Reglementari sau dispo'itii legale1
Aso!iatii de intreprinderi* Agentiile de turism sunt de o)i!ei intreprinderi mi!i si
aso!ierea lor se a!e in s!opuri !omer!iale in unele o!a'ii& pentru redu!erea !osturilor&
pentru s!aderea is!alitatii* 6odelele o)isnuite de !ola)orare sunt/ aso!iatii de
intreprinderi in un!tie de 'ona teritoriala& aso!iatii in un!tie de marime sau tipuri de
a!tivitati& aso!iatii in un!tie de segmentele de piata& aso!iatii pentru o)ie!tive
!on!rete& grupuri de gestiune& aso!iatii proesionale*
A!orduri intre aso!iatii si intreprinderi turisti!e*
/*A* Me#i"l eDte%n l to"%3o2e%to%ilo%
Mediul politic
0 6ediul politi! este important pentru irmele de turism& deoare!e ai!i se gases! legi&
reguli si ta!ti!i*
0 De a!eea& este important sa sta)ilim lo!ul puterii politi!e in domeniul turismului si
!um poate puterea politi!a sa inluente'e viitorul si ee!tele a!estor ta!ti!i* Este
5=
LUCRARE DE LICEN
important& de asemenea& sa identii!am nivelul la !are operea'a o organi'atie de turism
intr#un mediu politi!*
0 De e,emplu& un tour#operator )elgian se va !onrunta !u un mediu politi! al
guvernului lo!al& al guvernului national si !u legislatia Uniunii Europene* In mod
aditional& va tre)ui sa se !onrunte !u medii politi!e din tarile ale !aror destinatii se
regases! in oerta sa*
6ediul e!onomi!
0 ;urni'orii de servi!ii turisti!e vor des!operi !a mediul e!onomi! international
ae!tea'a !ererea pentru servi!iile lor si !osturile de inantare a a!estor servi!ii*
E,emple de a!est gen sunt date de lanturi +oteliere pre!um 9est Sestern 8SUA: si
Inter!ontinental 84aponia:& operatori de transport& pre!um Eurotunnel 8UP<;ranta: si
Porean Air 8Coreea de Sud:& pre!um si detinatorii de atra!tii turisti!e& pre!um
DisneOland 8USA& ;ranta:*
6ediul so!io#!ultural
0 ;a!torii din mediul so!io#!ultural !are inluentea'a organi'atiile de turism sunt legati
de marimea si stru!tura populatiei& !lasa so!iala& de atitudini si de valori* Demograia
se o!upa !u studiul populatiei& iar populatia este importanta pentru organi'atiile de
turism din doua motive*
0 In primul rand& populatia este un a!tor !+eie !are inluentea'a !ererea pentru
organi'atiile de turism* In al doilea rand& orta de mun!a !are sustine organi'atiile de
turism este derivata din populatie* Spre e,emplu& o tara !u populatie numeroasa
repre'inta o piata potentiala pentru servi!iile turisti!e si una in !are e!onomiile la
s!ara pot i atinse*
6ediul te+nologi!
0 6ediul te+nologi! oera organi'atiilor de turism atat oportunitati& !at si amenintari*
2portunitatile re'ultate din de'voltarea te+nologi!a pot i des!operite in
aprovi'ionarea mai ietina& in im)unatatiri ale )unurilor si servi!iilor sau intr#un
marMeting mai )un*
=*H P2LI?ICA DE PR2DUS
Politica de produs reprezinta conduita organizatiei fata de dimensiunile,
structura si evolutia produselor si serviciilor ce fac obiectul propriei sale activitati.
Obiectul politicii de produs il constituie bunurile economice, adica atat bunurile reale, cat si cele nominale (bani, hartii de valoare etc.). La randul
lor, bunurile reale vizeaza atat bunurile materiale (obiecte), cat si bunurile imateriale (servicii, brevete, licente etc.).
In acceptiunea cea mai larga, politica de produs cuprinde politica de produs in sens strict, sortimentala si de service si garantie, precum si relatiile
si deciziile pe care acestea le antreneaza.
Obiectivele politicii de produs privesc modul de alocare a resurselor pentru dimensionarea adecvata a structurii fabricatiei sau a sortimentului
comercializat. Pe baza obiectivelor se stabilesc strategiile de produs care semnifica principalele directii in care organizatia isi concentreaza
potentialul uman, material si financiar, in vederea realizarii unor schimbari de ordin tehnologic, diferentieri de pret, variatii in dimensiunile unei linii
de produse, acreditarea unei noi imagini, schimbari in canalele de distributie sau modificari induse clientilor.
Din punct de vedere procesual, politica de produs isi propune trei sarcini
! introducerea produselor noi in fabricatie si pe piata, pentru castigarea unor clienti si segmente de piata noi"
! modernizarea produselor, pentru a raspunde cat mai bine cerintelor si pretentiilor de cumparare ale consumatorilor"
! eliminarea produselor imbatranite.
#ontinutul politicii de produs se concretizeaza in
! cercetarea produsului, in vederea satisfacerii diferentiate a consumatorilor
si a asigurarii unei pozitii de prim plan"
! activitatea de inovatie are in vedere stimularea capacitatilor de cercetare si productie, pentru asigurarea unui climat novator"
! modelarea produsului, pentru realizarea prototipurilor si testarea acestora in vederea definitivarii gamei de performante"
! asigurarea legala a produsului, pentru protectie impotriva contrafacerilor"
! atitudinea fata de produsele vechi, pentru a stabili oportunitatea de perfectionare a acestora sau scoaterea lor de pe piata.
Drept urmare a politicii de produs, se stabilesc
! gama de fabricatie, in functie de e$igentele pietei si de rentabilitatea fiecarei componente"
! politica sortimentala, in raport cu potentialul organizatiei si cu cerintele pietei"
! politica de service si garantie, care stabileste dimensiunile service%lui tehnic si comercial, precum si coordonatele politicii de garantie pentru
fideli%zarea clientilor si asigurarea managementului calitatii totale.
&.' #O(#)P)*)+ P*OD,-,L,I .,*I-.I#
Con!eperea unui produs turisti! presupune par!urgerea urm%toarelor etape/
3* Culegerea inorma"iilor despre /
cerere / motiva"ia !alatorii& venituri disponi)ile& timp li)er& vrsta& !ategorie so!io#
proesionala& gusturi turisti!e et!*1
oferta concurentei / produsele turisti!e oerite& preturile si tariele pra!ti!ate et!*1
5>
LUCRARE DE LICEN
anali'a propriei oerte !omparativ !u !ea a !on!urentei1
componentele / !are vor i in!luse in propria oerta / o)ie!tive turisti!e variate& )a'a materiala
spe!ii!a si servi!iile oerite& posi)ilit%"ile de a!!es in dierite 'one*
5* Sele!tarea o)ie!tivelor turisti!e& servi!iilor oerite si unit %"ilor prestatoare in un!"ie de tipologia
!lientelei (i parti!ularit%"ile !ererii*
7* Com)inarea 8pornind de la re'ultatele studierii !ererii: (i asam)larea !omponentelor produsului
turisti! 8organi'area preliminara: reali'ate !u mult $nainte de e,primarea !ererii $n !are tour#
operatorul alege/ destina"ia& mi-lo!ul de transport& unit%"ile de !a'are&m alimenta"ia& alte servi!ii
in!luse $n pa!+et& da!a grupul va )enei!ia de asistenta turisti!a reali'ata de !%tre g+id pe tot
par!ursul !alatorii et!*
=* Asigurarea servi!iilor ne!esare pe tot par!ursul !alatorii * Pentru a!easta agen"ia de turism /
$n!+eie !ontra!te& !onven"ii1
emite !omen'ile de re'ervare*
.n !a'ul produselor turisti!e de tip tour a!easta etapa presupune alegerea itinerariului (i $nto!mirea
programului turisti!*
>* Determinarea 8!al!ului: pre"ului produsului turisti! /
pornind de la !ostul servi!iilor de transport& !a'are& alimenta"ie et!*1
de la !elelalte elemente de !al!ul !onorm legii 8!omision& ?JA& asigur%ri& !ontri)u"ia de
parti!ipare la ondul de de'voltare (i promovare a turismului:*
@* Promovarea produsului turisti! /
reali'area (i distri)uirea )ro(urilor& pliantelor& ai(elor turisti!e et!*1
pu)li!itate prin mass#media
A* Lansarea produsului turisti! pe pia"a un (ir de a!tivit%"i prin !are agen"ia $(i a!e !unos!ute
produsele pe plan lo!al (i na"ional*
Categorii de produse turisti!e oerite de o agen"ie de turism si !ara!teristi!ile lor
!ir!uite1
se-ururi 8pa!+ete de va!anta:1
!roa'iere1
produse temati!e* E,emple/ vn%toare sportiva& !ongrese s*a*
La a!estea se ad%uga / re'erv%rile pe liniile aeriene sau $n +oteluri& vn'%ri de )ilete pentru ori!e mi-lo! de
transport terestru& marin sau aerian& servi!ii de primire 8EmeetingF sau EtranserF& $n!+irieri de autoturisme&
asigur%ri pentru ple!%ri in str%in%tate s*a*:
Se-ururile repre'int% un pa!+et de servi!ii oerite turi(tilor pentru petre!erea va!antei intr#o sta"iune
turisti!a* A!est tip de produs turisti! presupune r%mnerea in a!easta sta"iune*
2orme :
3* se-ururi !u pensiune !ompleta de tipul/
ormulei tradi"ionale pentru +otelurile din sta"iunile turisti!e1
ormulei moderne propusa de !lu)urile de turism !are ad%uga un program de anima"ie si
de sporturi*
5* se-ururi !omer!iali'ate in ormula / demipensiune& !a'are U mi! de-un sau doar simpla !a'are*
Cir!uitele sunt un produs turisti! vndut de o agen"ie de turism grupurilor organi'ate sau turi(tilor
individuali !are presupune vi'itarea pe par!ursul a!estora a unor o)ie!tive turisti!e& regiuni sau tari* Al%turi de
transport& pa!+etul de servi!ii poate in!lude !a'are $n ormula pensiune !ompleta& demipenisiune& !a'are U
mi! de-un* Cel mai utili'at mi-lo! de transport este auto!arul*
Croa'ierele # repre'int% un tur reali'at !u vaporul !are in!lude un pa!+et deservi!ii de va!ant% oerite
de un +otel plutitor / transport& !a'are& alimenta"ie& (i o multitudine de posi)ilit%"i de divertisment / )aruri&
restaurante& 8servirea mesei 5= de ore din 5=: sala de itnes& !inema & !a'inouri*
Paralel !u a!estea s#au de'voltat (i multe produse noi !are oer% transport (i !a'are !om)inate !u
servi!ii spe!iali'ate pentru dierite grupuri /
va!ante sportive 8sMO& gol& pes!uit:1
va!ante !u se-ururi de tratament pentru s%n%tate1
!alatorii de aventura 1
in!entive 1
pentru !onerin"e et!*
5@
LUCRARE DE LICEN
sau
ormulele !are aso!ia'% transportul !u anumite presta"ii1 e,emplu / ormulele fl&Edrive sau
fl&E#otel& !are pe lng% transport !u avionul oer% (i J2UCNERE pentru +otel& !are pot i
utili'ate $n mai multe sta"iunii turisti!e*
Con!eperea unui produs turisti! presupune par!urgerea urm%toarelor etape/
3* Culegerea inorma"iilor despre /
cerere / motiva"ia !alatorii& venituri disponi)ile& timp li)er& vrsta& !ategorie so!io#
proesionala& gusturi turisti!e et!*1
oferta concurentei / produsele turisti!e oerite& preturile si tariele pra!ti!ate et!*1
anali'a propriei oerte !omparativ !u !ea a !on!urentei1
componentele / !are vor i in!luse in propria oerta / o)ie!tive turisti!e variate& )a'a materiala
spe!ii!a si servi!iile oerite& posi)ilit%"ile de a!!es in dierite 'one*
A* Sele!tarea o)ie!tivelor turisti!e& servi!iilor oerite si unit %"ilor prestatoare in un!"ie de tipologia
!lientelei (i parti!ularit%"ile !ererii*
H* Com)inarea 8pornind de la re'ultatele studierii !ererii: (i asam)larea !omponentelor produsului
turisti! 8organi'area preliminara: reali'ate !u mult $nainte de e,primarea !ererii $n !are tour#
operatorul alege/ destina"ia& mi-lo!ul de transport& unit%"ile de !a'are&m alimenta"ia& alte servi!ii
in!luse $n pa!+et& da!a grupul va )enei!ia de asistenta turisti!a reali'ata de !%tre g+id pe tot
par!ursul !alatorii et!*
B* Asigurarea servi!iilor ne!esare pe tot par!ursul !alatorii * Pentru a!easta agen"ia de turism /
$n!+eie !ontra!te& !onven"ii1
emite !omen'ile de re'ervare*
.n !a'ul produselor turisti!e de tip tour a!easta etapa presupune alegerea itinerariului (i $nto!mirea
programului turisti!*
3D* Determinarea 8!al!ului: pre"ului produsului turisti! /
pornind de la !ostul servi!iilor de transport& !a'are& alimenta"ie et!*1
de la !elelalte elemente de !al!ul !onorm legii 8!omision& ?JA& asigur%ri& !ontri)u"ia de
parti!ipare la ondul de de'voltare (i promovare a turismului:*
33* Promovarea produsului turisti! /
reali'area (i distri)uirea )ro(urilor& pliantelor& ai(elor turisti!e et!*1
pu)li!itate prin mass#media
A* Lansarea produsului turisti! pe pia"a un (ir de a!tivit%"i prin !are agen"ia $(i a!e !unos!ute
produsele pe plan lo!al (i na"ional*
Categorii de produse turisti!e oerite de o agen"ie de turism si !ara!teristi!ile lor
!ir!uite1
se-ururi 8pa!+ete de va!anta:1
!roa'iere1
produse temati!e* E,emple/ vn%toare sportiva& !ongrese s*a*
La a!estea se ad%uga / re'erv%rile pe liniile aeriene sau $n +oteluri& vn'%ri de )ilete pentru ori!e mi-lo! de
transport terestru& marin sau aerian& servi!ii de primire 8EmeetingF sau EtranserF& $n!+irieri de autoturisme&
asigur%ri pentru ple!%ri in str%in%tate s*a*:
Se-ururile repre'int% un pa!+et de servi!ii oerite turi(tilor pentru petre!erea va!antei intr#o sta"iune
turisti!a* A!est tip de produs turisti! presupune r%mnerea in a!easta sta"iune*
2orme :
3* se-ururi !u pensiune !ompleta de tipul/
ormulei tradi"ionale pentru +otelurile din sta"iunile turisti!e1
ormulei moderne propusa de !lu)urile de turism !are ad%uga un program de anima"ie si
de sporturi*
5* se-ururi !omer!iali'ate in ormula / demipensiune& !a'are U mi! de-un sau doar simpla !a'are*
Cir!uitele sunt un produs turisti! vndut de o agen"ie de turism grupurilor organi'ate sau turi(tilor
individuali !are presupune vi'itarea pe par!ursul a!estora a unor o)ie!tive turisti!e& regiuni sau tari* Al%turi de
transport& pa!+etul de servi!ii poate in!lude !a'are $n ormula pensiune !ompleta& demipenisiune& !a'are U
mi! de-un* Cel mai utili'at mi-lo! de transport este auto!arul*
Croa'ierele # repre'int% un tur reali'at !u vaporul !are in!lude un pa!+et deservi!ii de va!ant% oerite
5A
LUCRARE DE LICEN
de un +otel plutitor / transport& !a'are& alimenta"ie& (i o multitudine de posi)ilit%"i de divertisment / )aruri&
restaurante& 8servirea mesei 5= de ore din 5=: sala de itnes& !inema & !a'inouri*
Paralel !u a!estea s#au de'voltat (i multe produse noi !are oer% transport (i !a'are !om)inate !u
servi!ii spe!iali'ate pentru dierite grupuri /
va!ante sportive 8sMO& gol& pes!uit:1
va!ante !u se-ururi de tratament pentru s%n%tate1
!alatorii de aventura 1
in!entive 1
pentru !onerin"e et!*
sau
ormulele !are aso!ia'% transportul !u anumite presta"ii1 e,emplu / ormulele fl&Edrive sau
fl&E#otel& !are pe lng% transport !u avionul oer% (i J2UCNERE pentru +otel& !are pot i
utili'ate $n mai multe sta"iunii turisti!e*
=*3D EJ2LU?IA ?URIS6ULUI IN?ERNA?I2NAL
.n anul 5DDD& s#au $nregistrat @BB milioane sosiri de turi(ti* Sus"inut de o puterni!%
e!onomie mondial% pre!um (i de evenimentele spe!iale "inute !u o!a'ia !omemor%rii noului
mileniu& turismul interna"ional a $nregistrat o !re(tere de apro,imativ A&=C $n 5DDD& !eea !e
repre'int% !ea mai ridi!at% rat% de !re(tere $nregistrat% $n ultimii 3D ani (i aproape du)lul
!re(terii
reali'ate $n 3BBB* A!est lu!ru $nseamn% aproape !u >D de milioane de sosiri de turi(ti mai mult
&
respe!tiv sosirile de turi(ti !u destina"ia Spania (i S*U*A* $nregistrate $ntr#un an* 9%trnul
!ontinent Europa & !are repre'int% >HC din turismul mondial& a $nregistrat o rat%
impresionant% de
!re(tere de @&3C !eea !e repre'int% =D7 milioane de sosiri* ?oate regiunile lumii au g%'duit
mai
mul"i turi(ti $n 5DDD& $ns% regiunea !u !ea mai $nalt% rat% de !re(tere de 3=&AC r%mne Asia de
Est
(i 'ona Pa!ii!ului*.n anul 5DDD& s#au $nregistrat @BB milioane sosiri de turi(ti* Sus"inut de o
puterni!%
e!onomie mondial% pre!um (i de evenimentele spe!iale "inute !u o!a'ia !omemor%rii noului
mileniu& turismul interna"ional a $nregistrat o !re(tere de apro,imativ A&=C $n 5DDD& !eea !e
repre'int% !ea mai ridi!at% rat% de !re(tere $nregistrat% $n ultimii 3D ani (i aproape du)lul
!re(terii
reali'ate $n 3BBB* A!est lu!ru $nseamn% aproape !u >D de milioane de sosiri de turi(ti mai mult
&
respe!tiv sosirile de turi(ti !u destina"ia Spania (i S*U*A* $nregistrate $ntr#un an* 9%trnul
!ontinent Europa & !are repre'int% >HC din turismul mondial& a $nregistrat o rat%
impresionant% de
!re(tere de @&3C !eea !e repre'int% =D7 milioane de sosiri* ?oate regiunile lumii au g%'duit
mai
mul"i turi(ti $n 5DDD& $ns% regiunea !u !ea mai $nalt% rat% de !re(tere de 3=&AC r%mne Asia de
Est
(i 'ona Pa!ii!ului*
Pentru anali'a evolu"iei turismului interna"ional (i deta(area tendin"elor !antitative (i
!alitative ale !ir!ula"iei turisti!e& e ne!esar% studierea unei perioade mai $ndelungate de timp
pentru o)"inerea unor !on!lu'ii general vala)ile*
A!tivitatea de turism !ara!teri'at% prin dispersarea $n spa"iu a lu,urilor interna"ionale
turisti!e& se remar!% (i printr#o reparti'are inegal% $n timp a !ererii de servi!ii $n general 8(i a
!elor turisti!e $n parti!ular:& !are& $n dierite 'one de interes turisti! e!+ivalea'% !u o
5H
LUCRARE DE LICEN
!on!entrare
pronun"at% a sosirilor de vi'itatori $n anumite perioade dintr#un an !alendaristi! (i respe!tiv !u
diminuarea # sau uneori !+iar !u sistarea sosirilor de turi(ti $n alte perioade*
Se impune pre!i'area !% distri)u"ia inegal% a !ererii de servi!ii turisti!e va e,er!ita $n
perspe!tiv% o presiune tot mai a!!entuat% asupra industriei turismului $n general& (i a
turismului
interna"ional $n parti!ular& pe m%sura !re(terii $n viitor a !ir!ula"iei turisti!e (i a trai!ului*
Importan"a m%sur%rii se'onalit%"ii este legat% de ei!ien"a utili'%rii inrastru!turii turisti!e
8$n spe!ial a !elei +oteliere:*
E,primarea se'onalit%"ii se a!e reerindu#ne la raportul dintre num%rul de $nnopt%ri
+oteliere din luna de ma,im% aluen"% turisti!% (i num%rul de $nnopt%ri +oteliere din luna de
minim% aluen"% turisti!%*
Din studiile 2*6*?* !u privire la se'onalitate se desprind urm%toarele !on!lu'ii/
0 !ea mai puterni!% se'onalitate este $nregistrat% de !%tre !ir!ula"ia turisti!% spre "%rile puterni!
de'voltate turisti! 8de e,emplu/ Austria& Elve"ia& Italia& ?ur!ia:*
0 $n "%rile s!andinave !a (i $n Germania& 4aponia& Anglia& !ir!ula"ia turisti!% este etalat% mai
uniorm pe par!ursul anului din urm%toarele motive/
a: oerta turisti!% nu este dependent% de a!torii naturali 8!lim%& relie: iind spe!iali'at% pe
turism de aa!eri& !ongrese& KeeM#end et!*
): e,isten"a unei sla)e spe!iali'%ri $n produ!"ia turisti!% a a!estei "%ri*
.n Spania (i 9elgia valoarea !oei!ientului de se'onalitate rele!t% o situa"ie parado,al%/ $n
Spania& $n mod aparent& se'onalitatea este s!%'ut% $n raport !u spe!ii!ul oertei dependent% de
!lim% a!est lu!ru se datorea'% $n prin!ipal politi!ii turisti!e a autorit%"ilor pu)li!e dar (i a
investitorilor din a!east% "ar% !are au !a o)ie!tiv prin!ipal prelungirea se'onului turisti!
8pro!ednd $n !onse!in"%:1 $n 9elgia se'onalitatea este oarte a!!entuat% $n raport !u lipsa de
spe!ii! turisti! a oertei a,at% mai ales pe turism de aa!eri (i !ongrese* Po'i"ia geograi!% a
"%rii
o e,pune se'onalit%"ii maniestate $n "%rile limitroe spre !are (i din !are lu,urile turisti!e
tran'itea'% 9elgia spre dierite destina"ii turisti!e*
5B
LUCRARE DE LICEN
CA)ITOLUL II
)RE0ENTAREA A9ENIEI DE TURISM G)ARALELA /78
7D
LUCRARE DE LICEN
GO l"+e Hnt%3o sin1"%$ 1en'ie8
,*.* S!"%t isto%i!
Paralela => ?urism a pornit la drum $n mai 3BBD& !u trei oameni inimo(i& $n sediul unei
oste lor%rii din !entrul 9u!ure(tiului* Un a!t de !ura- $niin"area primei agen"ii de turism
private din Romnia prin !are propunea s% oere romnilor (ansa de a vedea lumea* De la
a!east% idee a venit de altel (i sloganul E2 lume $ntr#o singur% agen"ieF*
Vi da!% $n primele luni de un!"ionare se vindeau !u pre!%dere 9*2*?*#uri 89ilete de
odi+n% (i tratament: pentru sta"iunile montane (i )alneo din "ar%& $n!et& $n!et s#au organi'at
primele grupuri !u destina"ii e,terne*
Printre a!estea (i r%mase la !ategoria !lasi!e Gre!ia !u auto!arul (i de#a dreptul
temerarul program pentru a!ei ani& EGIP? !u Croa'iera pe Nil*
Au tre!ut 5D de ani de la momentul de)utului (i Paralela => ?urism s#a "inut de !uvnt*
A pus lumea la dispo'i"ia turistului romn prin e,!ursii $n destina"ii !are a!oper% toate
meridianele (i paralelele*
.n plus& agen"ia a vrut (i a reu(it s% a-ung% mai aproape de turi(tii romni prin !ele =
agen"ii din 9u!ure(ti (i !ele peste 7D de sedii din "ar%& iar e!+ipa !elor 7 mu(!+etari a !res!ut
!a ;%t ;rumos $ntr#un an !t al"ii $n 'e!e& astel !% ast%'i este o armat% de peste 3DD de agen"i
73
LUCRARE DE LICEN
de turism*
,*,* )%i+ii ,/ #e ni #e b"ssines
A!um 5= de ani& doi prieteni !are $mp%rt%(eau a!eea(i pasiune& g+id%ria& au avut un
visW Revolu"ia le#a $ntredes!+is o poart% pe !are au intrat !t de repede au pututW
Al%turi de Adrian Grigores!u am $niin"at Agen"ia de ?urism PARALELA => la 3>
aprilie 3BBD* .nregistrata !u num%rul 7H=& era pra!ti! a 7H=#a so!ietate Xli)er% de !omunismXW
Prima agen"ie& !ea din 9d Elisa)eta& a ost des!+is% @ luni mai tr'iu& pe @ iunie 3BBD
(i din primul an am tr%it momente pe !are nu le voi mai traiW
J% pute"i imagina !oad% la ora H*7D& pentru )ilete de odi+n% pe Litoral sau la munteT
Ast%'i& !u siguran"%& nuW
Jeneam diminea"% $mpreun% !u 6i+ai St%niles!u& dire!torul agen"iei& la ora A& s%
preg%tim vn'area din a!ea 'i* Era greu& a)ia vedeam* La 5@ de ani nop"ile sunt s!urte& dar era
energia tinere"ii (i eram $n orm%W
Au urmat e,!ursiile e,terneW Prima ple!are $n str%in%tate& adi!% primul auto!ar la
Istan)ul1 (i am ple!at g+id& pe un auto!ar IRANNA?I2NAL& !ondus de ?raian 9rendea
8impe!a)il& de altelW:* ?re!eam rontiera a doua oar%& dup% o e,!ursie 9?? la Jarna # era (i
pentru mine o e,pedi"ieW Din primul meu grup au a!ut parte violonistul Petre Pana (i amilia&
!u !are am r%mas prieten pn% $n 'iua de a'i*
?ot $n 3BBD& s#a ondat ANA?#ul& aso!ia"ia noastr%W De !e m#au pus pe mine
Pre(edinteT Nu (tiu& poate pentru !% eram !el mai ne)un& !u***gura !ea mai mareW Cert este !%
ANA? a demarat )ine& (i este ast%'i !el mai important patronat din turismul romnes!W
Au urmat 'e!i& sute de auto!are de Istan)ul # Grig a !oordonat Xa!"iuneaX Istan)ulW A
urmat& $n 3BB3& drumul ELADEI& Evident& tot Grig& varianta XreloadedX& a preluat destina"ia
Gre!ia 8e pretutindenar& vor)a lui 6arin Preda:*
A venit apoi rndul C+inei& !u turi(tii#!omer!ian"i& !ele)rele !roa'iere pe Nil& !are
sunt a(a de rumoase& $n!t se )u!ur% de mare su!!es (i ast%'i*
Apoi& Campionatele de ot)al # Sorld Cup 3BB=& Anglia 3BB@& Coupe du 6onde
3BBH& 9elgia 5DDDW
.n 3BB@& primul !+arter& evident& spre AntalOaW
.n a!ei ani& Adrian Grigores!u (i 6i+ai St%niles!u au ple!at dintre noi* Ei vor r%mne
$ns% $ntotdeauna prietenii meiW
Am avut apoi parte& $n 5DDD& de epopeea Nanovra* Adi!% EYP2 5DDD* S% gestione'i
partea logisti!%#transport& !a'are (i mas%& timp de A luni& pentru delega"iile romne(ti& pentru
!ei !are au lu!rat ee!tiv la pavilion& nu a ost u(orW .i mul"umes! lui Sorin ;odoreanu pentru
!% a avut $n!redere& (i e!+ipei LE2NIDA 9RUDER& !are au gestionat evenimentul& $n
detaliile luiW .n 5DDD& mira-ul guvern%rii m#a p%!%litW Au ost 5 ani rumo(i& al%turi de
prietenul meu& Dan 6atei Agat+onW Ne#am !ertat& ne#am $mp%!at& dar am !el pu"in satisa!"ia
!% au ost& poate& !ei mai )uni ani ai turismului romnes!W
Am inali'at privati'area& am %!ut !ele mai )une (i ne)une programe de promovare/
Supers!+i $n Carpa"i # !u '%pad% artii!ial% (i prtiile din Predeal& Palinderu din 9u(teni&
ne)unia !u Dra!ula& Litoralul pentru ?o"i*** multe& oarte multeW
R%mne o perioad% important% din via"a meaW
Dupa 5DD7& am $n!eput e,tinderea re"elei # avem ast%'i $n grup& dire!t sau $n ra!i'%&
5> de agen"ii (i suntem $n e,tindere*
Suntem 35D de agen"i de turism !are $n!er!%m& ie!are& s% ne a!em )ine meseria&
adi!% mult mai )ine de!t se a!e $n RomniaW
Departamentul de Programe # 2ndina& Denisa& SimonaZ?+e Girls1 Jn'area #
CorinaZt+e team1 Distri)u"ia # 2ana Zt+e )and1 ?i!Metingul # 4o++nO and t+e Dolls1 to"i a!
parte din Paralela=>& poate !el mai mare operator de !ir!uite& unul din primii operatori de
75
LUCRARE DE LICEN
!+artere (i al >#lea operator !a volum de ti!Meting*
Au tre!ut 5= de ani !a 5= de 'ileW
Jom s%r)%tori a!east% aniversare pe 3> aprilie 5D3=& la CASA RADI2& !u to"i
prietenii PARALELEI => (i ai turismului romnes!W
Am avut un vis $n 3BBDW Pentru mine (i pentru noi& prin voi& to"i !ei !are a"i %!ut (i
a!e"i parte din PARALELA=>& visul a devenit realitateW
Am !reat SPIRI?UL PARALELA=> W
,*;* Ce %e!o+n#$ 1en'iI
# ?rei studii de pia"% ee!tuate $n 5DD@& 5DDA (i respe!tiv 5DDH !are au avut !a re'ultat
aptul !% Paralela => este agen"ia de turism !u !el mai mare !apital reputa"ional pe pia"a de
turism din Romnia1
# ?rusted 9rand $n domeniul turismului pentru doi ani !onse!utivi 85DDB (i 5D3D:*
Studiu reali'at de Reader[s Digest1
# 6ai mult de 7D de sedii (i iliale $n 9u!ure(ti (i $n "ar%1
# 5D de ani de a!tivitate ne$ntrerupt% $n domeniu1
# 6em)ru al International Air ?ransport Asso!iation din 3BB>1
# A!!es la )a'e de date 8+oteluri (i parteneri lo!ali: !are a!oper% toate !ontinentele1
# 2 e!+ip% de agen"i de turism oarte )ine preg%ti"i $n domeniu& mereu la dispo'i"ia
Dvs*
,*/* Si1"%n'$ J Kn!%e#e%e
Paralela => asigur% !lien"ii !orporate !u toate inorma"iile pre#!%l%torie& 5= ore<'i& !eea
!e in!lude ris!urile destina"iei& ultimele (tiri 8)reaMing neKs:& saturi privind !ontrolul medi!al
8da!% sunt ne!esare va!!inuri sau alte !ondi"ii de s%n%tate:& da!% este ne!esar% vi'a& pre"ul&
!um (i $n !e !ondi"ii se o)"ine& et!* .n !a'ul $n !are a!este vi'e se o)"in de la am)asadele din
9u!ure(ti& Paralela => ee!tuea'% (i a!est servi!iu*
Pentru a evita situa"iile !are pot ae!ta negativ siguran"a !lien"ilor& Paralela => pune la
dispo'i"ia a!estora o suit% standard de inorma"ii (i instrumente de siguran"% (i se!uritate*
A!east% suit% oer% inorma"ii (i instrumente !are !ontri)uie la !re(terea gradului de
!on(tienti'are a ris!urilor (i $m)un%t%"es! !omuni!area& urm%rirea (i identii!area rapid% a
!%l%torilor $n !a'ul unei !ri'e*
Cnd au lo! in!idente& Paralela =>& prin pro!esul de !omuni!are $n !a'uri de !ri'%&
in!lude o !omuni!are ei!ient%& pre!um (i pro!edurile de r%spuns (i de re!uperare !are asigur%
o permanent% inormare a !lien"ilor (i o mai )un% prote!"ie a a!estora*
Pentru nevoile de se!uritate avansat%& Paralela => lu!rea'% !u parteneri de top $n
domeniul gestion%rii ris!ului (i a asisten"ei medi!ale& a!e(tia oerind servi!ii de !alitate menite
s% monitori'e'e ris!ul personalului& s% prote-e'e !%l%torii (i s% r%spund% la in!idente de
urgen"% 5=<A*
,*7* Obie!t"l #e !tivitte
Agen"ia de turism $(i des%(oar% a!tivitatea $n domeniul / @77* A!tivit%"i ale agen"iilor
de turism 1 a!tivitatea prin!ipal% / @77D* 2)ie!tul de a!tivitate al so!iet%"ii !onorm !odului
C*A*E*N*#3BBA este urm%torul /
>>3*Noteluri
>>33*Noteluri (i moteluri !u restaurant
>>35*Noteluri (i moteluri %r% restaurant
77
LUCRARE DE LICEN
>>5*Alte mi-loa!e de !a'are de s!urt% durat%
>>55*Canpinguri
>>57*Alte mi-loa!e de !a'are
>>7*Restaurante
>>7D*Restaurante*
>>*Caenele (i )aruri
>>=3*Caenele (i )aruri %r% spe!ta!ol
>>=5* Caenele (i )aruri !u spe!ta!ol
@77*A!tivit%"i ale agen"iilor de turism
@77D* A!tivit%"i ale agen"iilor de turism (i asisten"% turisti!%
B7D*Alte a!tivit%"i de servi!ii
B7D>* Alte a!tivit%"i de servi!ii
A!tivit%"ile so!iet%"ii se des%(oar% la sediul irmei $n pun!tele de lu!ru de pe ra'a
-ude"ului 9u!ure(ti* Printre servi!iile oerite !lien"ilor de agen"ie& !ele mai importante sunt
oerta turisti!% intern% (i interna"ional% (i )iletele de avion* 2ertele turisti!e sunt de mai
multe eluri /
# pentru litoralul romnes!/ 6amaia& Eorie Sud& Eorie Nord& 6angalia& Costine(ti
et!*
# pentru sta"iunile montane/ Sinaia& 9ra(ov& Predeal& 9u(teni& Co'ia et!*
# pentru litoralul )ulg%res!/ Al)ena& Nisipurile de Aur et!*
# oerte e,oti!e/ 6alta& I)i'a& 6auritius& Insulele Canare et!*
# oerte e,terne/ Italia& Austria& Gre!ia& Germania& ;ran"a& Elve"ia& C+ina& India&
Anglia& ?ur!ia& Portugalia& Croa"ia& Rusia& Cipru& 4aponia& Ari!a et!*
De asemenea& agen"ia organi'ea'% (i !ir!uite $n !ola)orare !u alte irme& !ir!uitele pot
avea o durat% ma,im% de 5D de 'ile*
Agen"ia !ola)orea'% $n privin"a vn'%rii de )ilete de avion !u 5 !ompanii /
# Agen"ia 9lue Air !are este o !ompanie aerian% loK !ost (i !are !omer!iali'ea'%
)ilete doar pentru !teva "%ri din Europa8Italia& ;ran"a& Germania& Austria:* Avioanele a!estei
!ompanii $(i des%(oar% a!tivitatea pe aeroportul 9%neasa*
# Compania aerian% IA?A& !are !omer!iali'ea'% )ilete $n !ola)orare !u !ompanii din
$ntreaga lume& prin intermediul a!estei !ompanii se ')oar% $n toat% lumea !+iar (i $n Ameri!a*
?arom este !ea mai important% !ompanie aerian% romneas!% (i oer% !ele mai )une servi!ii*
Avioanele a!estei !ompanii $(i des%(oara a!tivitatea pe aeroportul 2topeni din 9u!ure(ti*
9iletele de avion sunt de +rtie (i $n ormat ele!troni!* Dar $n!epnd !u 3 ianuarie 5DDH&
)iletele de avion sunt numai $n ormat ele!troni!*
,*@* Anli5 SLOT
7=
LUCRARE DE LICEN
)"n!tele t%i: # Sediul dotat (i am)ient !u te+ni!% de ultim%
or%8aparatur%:& re!lama de "inut%& spa"ii de lu!ru pentru !lientel%1 #
Personal preg%tit !u studii medii (i superioare& (!olari'at $n domeniul turismului& tn%r (i
!ompetent 8)una !unoa(tere a lim)ilor str%ine: 1 #
Cola)orarea !u agen"ii de turism din "ar% 8mai ales din !apital%:1
# Posi)ilit%"i de !ola)orare !u irme !u !apital privat mi! (i mi-lo!iu& !u irme !u !apital de
stat& !u !entre de aa!eri (i irme str%ine1 # Poten"ialul turisti! al 'onei ridi!at1
# Imaginea )una $n e,terior1 # A!tivitate )un% de marMeting 8studierea
permanent% a pie"ei (i adaptarea la !erin"e :1 # Agen"ia este agent IA?A& putnd s%
emit% )ilete de avion* )"n!tele slbe: # Sla)%
!ir!ula"ie a inorma"iei $ntre dierite !ompartimente (i nivele1 #
Insui!ien"a ondurilor alo!ate pentru re!lam%1 #
Insui!ien"a ondurilor pentru promovare (i re!lama ei!ient%*
O2o%t"nit$'i: # Cre(terea interesului investitorilor
str%ini1 # De'voltarea !ooper%rii inter#regionale $n dierite domenii1
# Reali'area de programe de de'voltare (i asisten"% turisti!%1
# Noi legi ale mediului& turismului& ond e!onomi! $n "ar%1 #
E,tinderea pie"ei& !rearea unei m%r!i noi pentru !(tigarea unei po'itii avanta-oase pe pia"%1
# De'voltarea turismului !ultural8etnograi! (i religios:1
# Intrarea pe alte pie"e1 # Posi)ilitatea de de'voltare a
produsului pentru a veni $n $ntmpinarea !ererii (i penetrarea pe pia"%1
# Integrarea $n UE* A+enin'$%i: # Inla"ia1
# Soma-ul1 # Persisten"a situa"iilor e!onomi!e
8restru!turare& moderni'are:1 # Comer!iali'%rile de produse $n sistem
dumping1 # Apari"ia mi(!%rilor so!iale1
# Peri!olul men"inerii ve!+ilor mentalit%"i a !et%"enilor1
# S!%derea interesului !onsumatorilor pentru pa!+ete de va!an"% tradi"ionale 8s!%derea duratei
se-urului de la 3D 'ile la @ 'ile:1 # Intrarea unor noi touroperatori pe pia"%1
# Con!uren"a neloial%*

,*B* St%te1ii #e #e5volt%e 1en'iei
Agen"ia de turism Paralela => a!"ionea'% de !"iva ani pe pia"a romneas!%* Cu toate
a!estea& pentru a a-unge (i pentru a reu(i s% se men"in% printre !ei mai )uni de pe pia"%& o
irm% de turism tre)uie s% ie $n permanent preo!upat% de modul $n !are $(i satisa!e !lien"ii&
dar mai ales de imaginea pe !are (i#o a!e $n rndul a!estora* Avnd la )a'% a!este
!onsiderente pre!um (i aptul !% ori!e de!i'ie de management (i de marMeting are !onse!in"e
e!onomi!e deose)it de importante pentru viitorul irmei& agen"ia de turism Paralela =>& s#a
+ot%rt s% reali'e'e studierea permanent% a pie"ei (i adaptarea la !erin"ele a!esteia*
Pe viitor agen"ia dore(te e,tinderea a!tivit%"ii& prin !ola)orarea !u !t mai multe
agen"ii de renume din Romnia* Una dintre strategiile de de'voltare& pe !are managerul
agen"iei o !onsider% !ea mai potrivit%& se )a'ea'% pe prin!ipiul \\ !lientul are $ntotdeauna
dreptate \\* De!i anga-a"ii irmei $n!ear!% s% $ndeplineas!% !erin"ele !lien"ilor& oerindu#le
servi!ii de !ea mai )un% !alitate la pre"uri oarte a!!epta)ile* Se !onsider% !% da!% un !lient a
ost mul"umit de servi!iile agen"iei& a!est !lient !u siguran"% se va $ntoar!e (i anul viitor& (i va
adu!e (i alte !uno(tin"e !u el* .n !on!lu'ie prin servi!iile sale& agen"ia a reu(it de#a lungul
timpului s%#(i !ree'e $n ora(ul nostru !lien"i ideli !are vin $n ie!are an (i $(i a!+i'i"ionea'%
dierite pa!+ete de servi!ii& pornind de la se-ururi pe litoralul romnes! pn% la destina"ii
e,oti!e 8Du)ai& Carai)e& I)i'a et!*:* Agen"ia dore(te s% !onsolide'e leg%turile !u !ola)oratorii
7>
LUCRARE DE LICEN
e,terni& $n vederea promov%rii turismului romnes!& !are are oarte multe oerte turisti!e att
naturale !t (i antropi!e* Singurul de'avanta- !are#l pre'int% turismul romnes! $n a!est
moment este !% anga-a"ii $n turism nu au !uno(tin"ele ne!esare pentru un asemenea post
8!uno(tin"e de lim)i str%ine& atestate $n turism& !ursuri spe!iale pentru a putea lu!ra $n turism#
!ursuri de )armani& de +otel%rie et!* :* ]
De(i avem o "ar% rumoas% !u un poten"ial turisti! mare& a!est lu!ru nu este pe deplin
valorii!at& datorit% lipsei de interes din partea !elor !are se o!up% de promovarea oertei
turisti!e $n str%in%tate*
,*C* Con!l"5ii
S!opul ee!tu%rii a!estei !er!et%ri sele!tive $l !onstituie studiul imaginii agen"iei de
turism Paralela => $n rndul !onsumatorilor din Romnia* Se urm%re(te $n prin!ipal s% se
sta)ileas!% m%sura $n !are popula"ia apelea'% la servi!iile agen"iei Paralela => (i mai ales !are
sunt opiniile a!esteia !u privire la imaginea agen"iei*
Una dintre strategiile de de'voltare& pe !are managerul agen"iei o !onsider% !ea mai
potrivit%& se )a'ea'% pe prin!ipiul \\ !lientul are $ntotdeauna dreptate \\* De!i anga-a"ii
irmei $n!ear!% s% $ndeplineas!% !erin"ele !lien"ilor& oerindu#le servi!ii de !ea mai )un%
!alitate la pre"uri oarte a!!epta)ile*
A!east% so!ietate este agen"ie touroperatoare 8intermedia'% vn'area de oerte
turisti!e:& avnd !ontra!te de !ola)orare !u agen"ii de turism att din "ar% !t (i din str%in%tate&
printre a!e(tia se num%r%/ Romanti! ?ravel& Partago& 9estreissen& Pusadasi ?ur!ia (i multe
altele& astel reu(ind s% se men"in% (i s% evolue'e att pe pia"a )u!ure(tean% !t (i pe pia"a
romneas!%* Agen"ia de turism Paralela =>& este una dintre !ele mai renumite agen"ii din
Romnia datorit% numeroaselor premii !(tigate att $n "ar% !t (i $n str%in%tate pentru !alitatea
produselor oerite !lien"ilor*

CA)ITOLUL III
CONCE)EREA )RODUSULUI TURISTIC .N CADRUL A9ENIEI
G)ARALELA /78
.n etapele premerg%toare implement%rii !ampaniei ;onduri pentru !ultur% o investi ie
ne!esar%& unul dintre primele lu!ruri pe !are noi& mem)rii e!+ipei& a tre)uit s% le a!em a ost
s% dis!ut%m !um $n elegem ie!are !ultura& !e !onsider%m !% intr% i !e nu& pentru o)ie!tivul
!ampaniei& $n deini ia !ulturii* C i mem)ri& attea vi'iuni asupra !ulturii i de a)ia atun!i
!nd le#am pus !ap la !ap am reu it s% avem o perspe!tiv% aproape !omplet%/ de la valorile
i !redin ele !are al!%tuies! identitatea unei !omunit% i i multi!ulturalism& la tradi ii
populare& la me te uguri tradi ionale pe !ale de dispari ie i arte& pn% la edu!a ie&
7@
LUCRARE DE LICEN
patrimoniu i industrii !reative* A!east% enumerare nu poate de!t s% ne indi!e !omple,itatea
!ulturii i multiplele impli!a ii pe !are ea le are $n via a noastr% de 'i !u 'i* Astel& i
investi iile $n proie!te !ulturale au ee!te i impli!a ii $n domenii multiple/ un num%r mai
mare de lo!uri de mun!%& de'voltarea regiunilor 8inrastru!tur% so!ial%& rutier% et!*:&
de'voltarea turismului i o !re tere a !ererilor pentru alte servi!ii !one,e& !are au !a ee!t
!re terea !ompetivit% ii e!onomi!e& de'voltarea sistemului edu!a ional i& de !e nu& putem
men iona !+iar i de'voltarea i empoKermentul !omunit%"ii prin $n!ura-area parti!ip%rii la
pro!esul de!i'ional* Astel& !ultura -oa!% rolulul unui al patrulea pion al de'voltarii
sustena)ile& pe lng% !re terea e!onomi!%& in!lu'iunea so!ial% i e!+ili)rul mediului& !um o
numes! !ei de la United Cities and Lo!al Governments& o re ea !e repre'int%& la nivel glo)al&
interesele guvernelor lo!ale* Dup% !e am v%'ut !um poate !ultura !ontri)ui la de'voltarea
armonioas% a regiunilor de grani % prin Programul 2pera ional de Cooperare
?ransrontalier%& e timpul s% vedem !are e aportul !ulturii i la de'voltarea dura)il% din
interiorul grani elor& i anume a regiunilor administrative !uprinse de teritoriul Romniei*
Ultimul instrument stru!tural pe !are vi#l pre'ent%m $n !adrul !ampaniei ;onduri stru!turale
pentru !ultur% o investi ie ne!esar% este Programul 2pera ional Regional& prin !are pot i
o) inute onduri europene importante pentru ie!are regiune administrativ% a %ri* .n !ele !e
vor urma v% vom pre'enta programul& !u o!us pe relevan a sa pentru se!torul !ultural& i
elul $n !are alte state mem)re ale UE au administrat onduri pentru !ultur% !u o)ie!tive
similare& $n!er!nd s% vedem !e am putea a!e si noi $n a!east% dire! ie* .ns%& $nainte de a
$n!epe este ne!esar s% ne oprim un pi! aten ia asupra $mp%r irii teritorial # administrative a
Romniei* .n!% din a'a de pre#aderare& autorit% ile
romne au !ola)orat !u Eurostat 8Dire! ia European% de Statisti!%: pentru a $mp%r i teritoriul
Romniei $n regiuni de de'voltare& att $n s!opuri statisti!e& u urnd a!tivitatea Eurostat& !t
i pentru o alo!are i administrare mai ei!ient% a ondurilor stru!turale* Dup% !um vom
vedea mai $n!olo& o mai )un% administrare a ondurilor europene spri-in% de'voltarea
regional% i lo!al% e!+ili)rat%& 'onele !u o de'voltare e!onomi!% mai sla)% primind un
pro!ent mai mare din )ugetul alo!at prin P2R& de!t regiunile mai de'voltate* Astel& prin
Legea 73> din 5DD=& $n !onormitate !u Nomen!latura Unit% ilor ?eritoriale pentru Statisti!%&
Romnia a ost $mp%r it% $n opt regiuni de de'voltare& %r% !ara!ter -uridi!& !are !orespund
divi'iunilor de tip NU?S II i unei popula ii de ma,im 7 milioane de lo!uitori 8!u e,!ep ia
Regiunii Sud& !are $n 5DD=& avea 7*7=5*D=5 de lo!uitori:* ?oate !ele H regiuni ale %rii au un
produs intern )rut mai mi! de A>C din media !omunitar% i sunt eligi)ile& astel& pentru
inan %rile stru!turale din !adrul 2)ie!tivului Convergen %* Cele H regiuni de de'voltare $n
!are e $mp%r it teritoriul Romniei !uprind urm%toarele -ude e/
0 Regiunea Nord#Est 86oldova:/ Ia i& 9oto ani& Neam & Su!eava& 9a!%u i Jaslui*
0 Regiunea Jest 8Apusean%:/ Arad& Cara #Severin& Nunedoara i ?imi *
0 Regiunea Nord#Jest 8Some an%:/ 9i+or& 9istri a#N%s%ud& Clu-& 6aramure & Satu#
6are i S%la-*
0 Regiunea Centru 86ure an%:/ Al)a& Si)iu& 6ure & Narg+ita& Covasna i 9ra ov*
0 Regiunea Sud#Est 8Dun%rea de 4os:/ ?ul!ea& Jran!ea& Gala i& 9r%ila& 9u'%u i
Constan a*
0 Regiunea Sud 86untenia:/ Arge & Dm)ovi a& Pra+ova& Ialomi a& C%l%ra i& Giurgiu i
?eleorman*
0 Regiunea 9u!ure ti#Ilov/ muni!ipiul 9u!ure ti i -ude ul Ilov*
0 Regiunea Sud#Jest 82ltenia:/ 6e+edin i& Gor-& Jl!ea& 2lt i Dol-*
6ai mult inorma ii despre poten ialul de de'voltare al !elor H regiuni pute i g%si pe
situl Centrului de Cer!etare i Consultan % $n Domeniul Culturii& ai!i i ai!i (i $n do!umentul
!are pre'inta anali'a (i poten"ialul regiunilor prin prisma o)ie!tivelor Programului
2pera"ional Regional* ?oate regiunile de de'voltare ale Romniei intr% su) o)ie!tivul
7A
LUCRARE DE LICEN
Convergen % i sunt eligi)ile pentru ondurile europene alo!ate prin a!este instrument de
alo!are a ondurilor stru!turale*
.n Romnia& rolul e!onomi! !ulturii este v%'ut $n strns% leg%tur% !u turismul&
patrimoniul !ultural !ontri)uind la de'voltarea unei identit% i lo!ale sau regionale i la
atragerea turi tilor* E,pli!a ia este !% poten ialul turisti! nu poate i valorii!at e!onomi!
datorit% inrastru!turii turisti!e $nve!+ite i a ne!esit% ii& $n multe !a'uri& de restaurare a
patrimoniului !onstruit* Astel& toate !ele =H de proie!te !ontra!tate prin D6I >*3 vi'ea'%
restaurarea sau !onservarea !entrelor istori!e ale unor ora e sau a unor !l%diri de patrimoniu&
a unor !et% i medievale sau )iseri!i monument& reamena-area mu'eelor et!* Investi ia $n
inrastru!tura !ultural% are un rol esen ial $n pro!esul de de'voltare dura)il% lo!al% i
regional% i !ontri)uie la o)ie!tivul de a a!e Europa i regiunile ei lo!uri mai atra!tive
pentru investitori i or a de mun!%* .ntre)area !are se pune este/ este a!est lu!ru sui!ient&
!+iar i pentru a atinge o)ie!tivul spe!ii! al Programului 2pera ional RegionalT Este nevoie
de investi ii ma-ore $n restaurare i !onservare& $ns% %r% oamenii !are s% adu!% la via %
a!este spa ii& prin promovarea i preg%tirea unor programe !ulturale& artisti!e i so!iale
interesante& impa!tul va i limitat* .n lipsa a!estora va i dii!il s% se asigure !+iar $ntre inerea
ee!telor restaur%rii re!ent reali'ate*
;%r% un program !ultural potrivit& lo!urile se vor degrada& prin negli-en a i
de'interesul !are vor i o !onse!in % ireas!% a lipsei de vi'iune !u privire la destina ia
!ultural% i turisti!% a patrimoniului* Din a!est motiv& este salutar 8 i ne!esar: eortul de a
privi investi iile reali'ate !a parte integrant% a unei strategii de de'voltare regional%*
.n !e prive te patrimoniul !ultural& P2R este !omplementar strategiei Programului
Na ional de De'voltare Rural%& inan nd a!tivit% i !e presupun restaurarea<!onservarea
patrimoniului na ional i lo!al& dar i al patrimoniului mondial UNESC2* 6ai mult& toate
ini iativele de !onservare !ultural% propuse de autorit% ile lo!ale& tre)uie $nso ite de un plan
!are s% vi'e'e !onservarea 8sau restaurarea: !entrelor istori!e ale ora elor i ora ele
medievale $n $ntregimea lor& men inndu#se stilul ar+ite!toni! tradi ional*
Deoare!e proie!tele !ulturale inan ate prin P2R vi'ea'% doar patrimoniul
!ultural !onstruit& este olositor s% arun!%m o privire i $n !urtea ve!inilor& putnd trage
$nv% %minte utile din e,perien a lor* Ce ne interesea'% s% vedem este !um au a)ordat alte %ri
oportunitatea investi iilor $n se!torul !ultural prin ;ondul European de De'voltare Regional%&
2)ie!tivul Convergen % 8$n !are se $n!adrea'% i P2R:* 6ai mult& avnd $n vedere !% toate
proie!tele des% urate $n Romnia& inan ate prin P2R& au $n vedere patrimoniul !ultural& este
interesant s% vedem alte a)ord%ri i moduri de olosin % a investi iilor $n domeniu* Pentru
perioada 5DDD 5DD@& Gre!ia i Portugalia au ini iat programe opera ionale destinate spe!ial
se!torului !ultural& ondurile alo!ate dep% ind @DD de milioane de euro* Unul dintre motivele
de'volt%rii a!estor programe a ost !%& $n !iuda se!torului turisti! de'voltat din am)ele %ri&
pentru !ultur% au ost alo!ate& $nainte de a!este P2& sume destul de mi!i* Am)ele programe au
avut o stru!tur% similar%& !are s#a !on!entrat& $n prin!ipal& pe restaurarea patrimoniului i pe
moderni'area inrastru!turii i a a!ilit% ilor e,istente 8mu'ee& edii!ii& situri et!*:& $ns% se pot
distinge i elemente dierite*
.n Gre!ia& a ost ini iate i a! iuni pentru promovarea artei !ontemporane i a ost
!reat% o a,% prioritar% spe!ial% pentru promovarea ?IC $n se!torul !ultural& prin !are s#a
spri-init de'voltarea !on inutului digital i a!!esul la so!ietatea inorma ional%** Programul a
$n!er!at s% asigure !rearea $ntr#o varietate !t mai mare a a!ilit% ilor turisti!e $n toate
regiunile %ri& nu doar $n !ele ur)ane* .n Portugalia& s#au avut $n vedere s!opuri mai
am)i ioase privind $n!ura-area !ompetitivit% ii i restru!turarea industrial%& !a elemente ale
strategiei de de'voltare a e!onomiei !unoa terii* Cultura i !reativitatea au ost apre!iate !a
avnd un rol important $n !rearea de noi lo!uri de mun!% i !re terea gradului de atra! ie
turisti!%& avnd astel un impa!t i $n alte se!toare !one,e*
7H
LUCRARE DE LICEN
.ns%& se poate o)serva& la nivelul !elor dou% %ri& !% re'ultatele o) inute $n urma
implement%rii a!estor programe nu au ost olosite pentru a genera o de'voltare a e!onomiei
!reative i a promova !ompetitivitatea e!onomi!%* .n Gre!ia& re'ultatele nu au ost integrate
mai departe $ntr#un plan de a! iune !are s% genere'e o de'voltare a e!onomiei !reative i nu
s#a reu it impli!area se!torului privat* A!est lu!ru este vala)il i pentru Portugalia& a !%rui
program s#a !on!entrat $n spe!ial pe se!torul pu)li!* 6ai mult& Portugalia nu a reu it s%
asigure o distri)u ie uniorm% a proie!telor i ondurilor $n toate regiunile* Am)ele %ri au
avut re'ultate su)stan iale $n !eea !e prive te revitali'area inrastru!turii !ulturale& $n !rearea
de noi lo!uri de mun!% $n se!torul !ultural& dar prin o!usul pe inrastru!tur% i neintegrarea
investi iilor $ntr#un plan de de'voltare dura)il%& nu au reu it s% valorii!e investi iile ini iale
i s% impli!e att se!torul pu)li!& !t i !el privat* Astel& pentru perioada de programare
5DDA#5D37& strategia !elor dou% %ri s#a s!+im)at* Avnd pus% )a'a ne!esar% pentru
de'voltarea unui se!tor !reativ a!tiv& prin investi ia $n inrastru!tur%& nu au mai ini iat un
program opera ional pentru !ultur% i s#au !on!entrat pe promovarea ei $n !elelalte P2*
Romnia are un patrimoniu !ultural#istori! (i etno#ol!lori! de mare valoare (i
atra!tivitate turisti!%* E,ist% peste ADD valori de patrimoniu !ultural de interes interna"ional (i
na"ional !are s#au !onstituit !a valori ale patrimoniului universal su) egida UNESC2
8)iseri!ile ortii!ate& )iseri!ile !u res!e e,terioare& )iseri!ile din lemn din ?ransilvania&
6aramure(& S%la-& !et%"ile s%se(ti ortii!ate& !et%"ile da!i!e& par!urile ar+eologi!e et!*:* Pot i
remar!ate de asemenea uni!ate !ulturale pre!um !etatea medieval% lo!uit% Sig+i(oara*
?e'aurul etnograi! (i ol!lori! romnes! este de asemenea de mare originalitate& iind
repre'entat prin/
# ar+ite!tura spe!ii!% satelor din provin!iile istori!e romne(ti ?ransilvania& 6oldova&
9u!ovina& 6untenia& 2ltenia& 9anat1
# prelu!rarea lemnului& portul popular& arta de!or%rii o)ie!telor de utilitate !otidian%1
# maniest%ri etno!ulturale (i religioase tradi"ionale1
# !omunit%"i !u via"% rural% tradi"ional%*
?urismul !ultural#religios este sus"inut de o !apa!itate de !a'are !are repre'int% 37&5C
din totalul lo!urilor e,istente la nivelul $ntregii "%ri* Num%rul turi(tilor str%ini $n turismul
!ultural religios a $nregistrat o !re(tere de apro,imativ BDC $n 5DD7& a"% de anul 3BBB*
De'voltarea turismului !ultural impune re'olvarea pro)lemelor legate de inrastru!tura
de a!!es la o)ie!tivele turisti!e 8siturile ar+eologi!e& monumentele de ar+ite!tur% et!*:
$nve!+it% (i insui!ient%& lipsa spa"iilor de par!are dotate !u pun!te de inormare (i promovare
a o)ie!tivului turisti! !ultural& lipsa amena-%rilor $n pun!tele de )elvedere pentru ortii!a"ii&
!et%"i medievale& )iseri!i& monumente istori!e (i m%n%stiri*
?urismul !ultural repre'int% unul dintre domeniile importante ale turismului& situndu#
se att $naintea pie"elor tradi"ionale !t (i a altor ni(e turisti!e& !um ar i artele* Cer!et%rile au
indi!at !% turi(tii !are pra!ti!% turismul !ultural !+eltuies! !u 7H C mai mult pe 'i (i au o
durat% a se-urului !u 7=C mai lung% de!t turi(tii !are pra!ti!% orme tradi"ionale de turism *
Pentru Romnia este deose)it de important s% se !onserve !eea !e a r%mas din
mo(tenirea !ultural% a dieritelor regiuni ale "%rii& !are au ost grav ae!tate $n timp* Ne
reerim ai!i la !l%diri istori!e& monumente& mu'ee& teatre& lu!r%ri istori!e de art%* A!este
ini"iative de !onservare !ultural%& propuse de autorit%"ile lo!ale& vor tre)ui $nso"ite de o
planii!are !onsistent%& !are s% !onserve 8(i unde este posi)il s% restaure'e: !entrele istori!e
ale ora(elor& men"inerea stilului ar+ite!toni! tradi"ional (i !onservarea ora(elor istori!e
medievale*
,ctivitati eligibile:
# Restaurarea& !onsolidarea& prote!"ia (i !onservarea !l%dirilor de patrimoniu1
# Restaurarea& prote!"ia& !onservarea (i reali'area pi!turilor interioare& res!elor&
pi!turilor murale e,terioare1
7B
LUCRARE DE LICEN
# Lu!r%ri (i dot%ri pentru asigurarea iluminatului interior (i e,terior& a iluminatului de
siguran"% pre!um (i a !elui de!orativ1
# Restaurarea (i remodelarea plasti!ii a"adelor1
# Amena-%ri peisagisti!e pentru eviden"ierea o)ie!tivului turisti! de patrimoniu
rea)ilitat1
# Dot%ri interioare 8instala"ii& e!+ipamente (i dot%ri pentru asigurarea !ondi"iilor de
!limati'are& siguran"% la o!& antiera!"ie:1
# 6oderni'area utilit%"ilor aerente o)ie!tivului de patrimoniu 8energie ele!tri!%&
alimentare !u ap%& !anali'are:1
# Dot%ri pentru e,punerea (i prote!"ia patrimoniului !ultural mo)il (i imo)il
# Amena-area 'onelor de prote!"ie prin delimitarea (i $mpre-muirea o)ie!tivelor de
patrimoniu 8a!olo unde este !a'ul:1
# Constru!"ia utilit%"ilor ane,e 8par!a-e& grupuri sanitare& pun!te de inormare& re!lame
(i indi!atoare:1
# Amena-area < mar!area de trasee turisti!e < itinerarii !ulturale la o)ie!tivele turisti!e
de patrimoniu rea)ilitate1
# Constru!"ia < rea)ilitarea < amena-area !%ii de a!!es !%tre o)ie!tivul turisti! de
patrimoniu rea)ilitat1 a!este a!tivit%"i sunt eligi)ile numai $n !a'ul $n !are se poate argumenta
!% valorii!area o)ie!tivului de patrimoniu restaurat este ae!tat% de inrastru!tura de a!!es
dei!itar%*
/olicitanii pot fi/
0 unit%"i administrativ teritoriale 8autorit%"i ale administra"iei pu)li!e lo!ale:
0 autorit%"i ale administra"iei pu)li!e !entrale
0 2NG#uri 8persoane -uridi!e de drept privat %r% s!op patrimonial:
0 unit%"i de !ult
0 parteneriat $ntre unit%"i administrativ#teritoriale 8autorit%"i ale administra"iei pu)li!e
lo!ale
0 parteneriat $ntre unit%"i administrativ#teritoriale 8autorit%"i ale administra"iei pu)li!e
lo!ale (i autoritatea administra"iei pu)li!e !entrale
0 parteneriat $ntre unit%"i administrativ#teritoriale 8autorit%"i ale administra"iei pu)li!e
lo!ale: sau autoritatea administra"iei pu)li!e !entrale (i !ulte religioase
0 parteneriat $ntre unit%"i administrativ#teritoriale 8autorit%"i ale administra"iei pu)li!e
lo!ale: (i aso!ia"ii sau unda"ii*
Obiective/
# Cre(terea importan"ei turismului (i !ulturii& !a a!tor !are stimulea'% !re(terea
e!onomi!% $n regiuni& respe!tnd prin!ipiile de'volt%rii dura)ile (i ale prote!"iei mediului1
# E,tinderea se'onului turisti!1
# Cre(terea num%rului de turi(ti& prin valorii!area poten"ialului turisti! !ultural lo!al (i
regional pe pia"a turisti!% na"ional% (i interna"ional%*
Romnia dispune de un )ogat i valoros poten ial antropi!& re'ultat al e,isten ei i
istoriei de peste dou% milenii a poporului romn $n a!est spa iu geograi!* Componentele
poten ialului turisti! antropi!& !are se eviden ia'% prin atra!tivitatea i valoarea lor& se
grupea'% $n/
a: Poten ialul !ultural istori!/
0 Jestigii ar+eologi!e i monumente istori!e i de art%1
0 Elemente de etnograie i ol!lor1
0 Institu ii i evenimente !ultural artisti!e1
): Poten ialul te+ni!o e!onomi!
!: Poten ialul so!io demograi!*
=D
LUCRARE DE LICEN
;*.* )t%i+oni"l !"lt"%l M isto%i!
7*3*3* Jestigii ar+eologi!e si monumente istori!e (i de art%/
a:Jestigiile ar+eologi!e e,istente pe teritoriul Romniei sunt numeroase& de mare
valoare att pentru istoria& !ultura si !ivili'a ia poporului nostru& !at si pentru !ele universale*
Dintre a!estea pot i enumerate/ # !et% ile da!i!e/ Sarmi'egetusa& de la Coste ti si 9lidaru din
mun ii 2r% tiei1 # !et% ile da!o romane/ 6onumentul triumal ?ropaeum ?raiani de la
Adam!lisi& Dro)eta& unde se ala si ruinele podului ?raian& Dierna 2rsova1 Napo!a 8Clu-
Napo!a:& Potaissa 8?urda:1 # !et% ile medievale/ Sig+i oara& Neam & Su!eava& Curtea Je!+e
Palatul Joievodal din 9u!ure ti& Al)a Iulia& ?argovi te1 # !et% i %r%ne ti ortii!ate/
Depresiunea 9ra ovului& Q?ara 9rseiF R% nov& 9od& ;eldioara& Pre-mer& ?eliu 6aierus*
): 6onumentele istori!e si de arta de o mare varietate rele!ta evaluarea !ulturii si
!ivili'a iei auto+tone& dar si inluentele dieritelor !ulturi ale lumii !u !are a intrat in !ontra!t
intre !ele mai repre'entative se num%ra/ # m%n%stirile 9u!ovina# Su!evi a& 6oldovi a&
Jorone & Numor& Putna& Ar)ore& Dragomirna& Neam Agapia& Jarate!& Neam & 2ltenia
?ismana& Nore'u& Govora& Co'ia1 # )iseri!ile/ 9iseri!a Neagra din 9ra ov1 Q9iseri!a ?rei
Ierar+iF din Ia i* # )iseri!ile din lemn din 6aramure 1 Dragomiresti1 Ro'avlea # !astele si
palate !a/ 9ran& Peles& Corvine tilor Nunedoara& 6ogo oaia& Cotro!eni* # monumentele de
arta/ Ansam)lul S!ulptural al lui 9ran!usi de la 6arasesti& ?urnul C+indiei de la ?rgovi te
si altele*
!: Elementele etnograi!e si ol!lori!e/ !ara!teri'ate prin originalitate& )og% ie si
varietate& repre'int% o atra! ie inedita a Romniei* A!estea in!lud/
# ar+ite!tura si te+ni!a populara spe!ii!a& !ele din 'onele 9u!ovinei& ?arii 6o ilor&
6aramure & Dornelor1
# !rea ie artisti!a& produ! ia mestesugareas!a si arti'anul se remar!a prin !entrele de
!erami!a de la Nore'u& Corund& 2)oga& 6arginea si altele1 !entrele de prelu!rare a lemnului&
$n!ondeierea ou%lor& esutul !ovoarelor& !o-o!aritul1 # o)i!eiuri& tradi ii populare e,emplu/
?rgul de ;ete de pe 6untele G%ina& ;estivalul datinilor si o)i!eiurilor de iarna de la Sig+etu
6armatiei1
# !ostumele populare din 'onele Arge & 6us!el& 6oldova& 2ltenia& ?ransilvania*
Institu iile si evenimentele !ulturale
# artisti!e rele!ta intensitatea vie ii spirituale& tradi ia si modernismul in !ultura*
# edii!iile unor institu ii !ulturale !a/ Ateneul roman& 2perele din 9u!ure ti&
?imi oara& Clu-& Palatul Culturii din Ia i& 9i)liote!ile din 2radea& Al)a Iulia& Casa Satului
din 9ra ov1
# mu'eele si !asele memoriale !u proile diverse/ tiin ele naturii& istori!e& tiin a i
te+ni!a etnograi!a si arta* # evenimente !ulturale de tipul estivalurilor mu'i!ale/ George
Enes!u& Cer)ul de Aur& ale ilmului& ale teatrului& e,po'i ii si trguri& ser)%ri 8Ser)%rile 6arii&
Ser)%rile ^%pe'ii:1
# Case memoriale Ipote ti& 6ir!e ti& Stup!a1 # 6u'ee/ 6u'eul 9ruMint+al Si)iu&
6u'eul QAntipaF Su!eava1 # Palate/ Palatul Culturii Ia i1
# 9i)liote!i/ )i)liote!a 9at+Oaneum Al)a Iulia1 # Sate turisti!e/ Ru!ar& 9ran&
;undata& 9ogdan Jod%1
# Sate !u tradi ii ol!lori!e/ Nuda& Certe'e& Prislop*
d: Poten ialul te+ni!o e!onomi! in!lude/ # )ara-e de a!umulare/ I'vorul 6untelui&
Jidra& Jidraru& Por ile de ;ier1 # poduri/ Podul de la Cernavoda1 # ?ransagarasanul si alte
elemente te+ni!o e!onomi!e !are pot !onstitui atra! ii*
e: Poten ialul so!io demograi! !uprinde/ # ora ele !are sunt atra!tive prin
=3
LUCRARE DE LICEN
ar+ite!tura spe!ii!a& prin valorile de arta pe !are le ad%postes! sau evenimentele pe !are le
g%'duies!/ 9u!ure ti& Clu- Napo!a& ?imi oara& Al)a Iulia& 2radea& Sig+i oara& Ia i& 9istri a*
# lo!alit% ile rurale !are pe lng% a!este valori oer% si !ondi ii naturale deose)it de atra!tive
pentru petre!erea timpului li)er*
;*,* Re1i"ne Cent%"
Patrimoniul !ultural al unei regiuni in!lude toate urmele a!tivit%"ii umane des!operite
$n mediul $n!on-ur%tor* A!estea sunt surse de inorma"ii de ne$nlo!uit privind via"a (i
o!upa"iile oamenilor din dierite epo!i (i de'voltarea aptitudinilor artisti!e (i te+ni!e de#a
lungul timpului* Deoare!e monumentele& siturile (i mediile !ulturale sunt resurse !are pot i
re$nnoite& administrarea lor tre)uie %!ut% pe termen lung* 6onumentele (i siturile !ulturale
sunt surse de e,perien"e emo"ionale (i esteti!e uni!e& iar din a!est motiv so!ietatea modern%
nu are de!t de !(tigat din !onservarea (i utili'area a!tiv% a patrimoniului s%u*
Pe teritoriul Regiunii Centru se al% monumentele istori!e (i de ar+ite!tur% oarte
variate stilisti!& datnd din perioade istori!e dierite (i rele!tnd !ultura auto+ton%& pe !ea
mag+iar% (i german%& !ulturi !are s#au inluen"at re!ipro! $n a!east% 'on%* A!est mo'ai!
!ultural se !onstituie $ntr#o atra!"ie turisti!% important%& !are d% o not% spe!ii!% Regiunii*
Pre'int su!!int !ele mai repre'entative monumente !u valoare istori!% (i ar+ite!tural% din
Regiune* Cele mai semnii!ative monumente istori!e (i de ar+ite!tur% din Regiune sunt/
Castelul 9ran9ra(ov1 Cetatea Jau)an Al)a Iulia& !et%"ile medievale de la 9ra(ov& Si)iu&
Sig+i(oara& Se)e(& ;%g%ra(& ?rgu#6ure(& 9alvanOos1 ora(ul 9ra(ov !u prin!ipalele sale
o)ie!tive # 9iseri!a Neagr% !are !onstituie o em)lem% 8!el mai esti! monument goti! al
Europei:& 9iseri!a S* 9artolomeu& 'idurile de in!int% !u )astioanele es%torilor& ;ierarilor&
?urnul Negru& ?urnul Al)& Poarta S!+ei (i Poarta E!aterinei* 6u'eul -ude"ean de Istorie&
6u'eul Primei V!oli Romne(ti& 6u'eul de Art%& 6u'eul de etnograie (i Casa 6ure(enilor1
!etatea Si)iului !u !ele mai importante monumente de ar+ite!tur%/ pie"ele Nuet& Pia"a 6i!%&
Casa Artelor& !atedrala evang+eli!%#monument goti!& Pia"a 6are1 Castelul La'%r de la
La'%rea -ud* Narg+ita1 atra!"ii uni!e sunt monumentele ar+ite!turale (i istori!e se!uie(ti&
)iseri!ile ortii!ate (i arti'anatul din a!east% 'on%* 6u'eele de istorie& art%& etnograie&
)i)liote!ile do!umentare din Si)iu& ?rgu 6ure(& 9ra(ov& Al)a Iulia ad%postes! o)ie!te de
patrimoniu deose)it de interesante*
=5
LUCRARE DE LICEN
Conservarea patrimoniul ar+ite!toni! este important% din mai multe motive* .n primul
rnd& a!esta este o surs% uni!% de inorma"ii despre tre!utul unei 'one* Cl%dirile pot avea o
valoare sim)oli!% pentru !omunit%"ile lo!ale $n !are sunt situate& ad%ugndu#se astel la sim"ul
istoriei (i al identit%"ii al lo!uitorilor respe!tivi* De asemenea& !alit%"ile esteti!e (i artisti!e ale
unor !l%diri le a! importante pentru !onservare* 2 )un% administrare a patrimoniului
ar+ite!toni! este o parte esen"ial% a eortului de de'voltare dura)il% (i de redu!ere a
!onsumului de materii prime (i a polu%rii*
De mare valoare peisagisti!% (i (tiin"ii!% sunt (i par!urile na"ionale din Regiunea
Centru/ Par!ul Na"ional 9u!egi& Par!ul Natural Piatra Craiului& Par!ul natural 6un"ii
Apuseni& Par!ul Na"ional C%limani Sud& C+eile 9i!a'ului Nasmas& Par!ul natural ;%g%ra(&
Podragu#Suru& Par!ul natural Dum)rava Si)iului& Par!ul natural 6un"ii Cindrelului*
Regiunea Centru este de"in%toarea unor resurse )alneare e,trem de diverse (i
numeroase 8ape minerale& ape de '%!%mnt& la!uri s%rate& n%moluri sapropeli!e& ga'e moeti!e
et!*:* 4ude"ele !ele mai )ogate $n resurse sunt Narg+ita (i Covasna& urmate de 6ure(& Si)iu&
9ra(ov (i Al)a*
Regiunea Centru )enei!ia'% de un valoros patrimoniu turisti! antropi!& repre'entat
prin numeroase monumente istori!e& de ar+ite!tur% (i art%& edii!ii religioase& mu'ee (i !ase
memoriale& ar+ite!tur% (i !rea"ie te+ni!% popular%& maniest%ri populare tradi"ionale&
etnograie (i tradi"ie oral%& importante institu"ii !ulturale (i de (tiin"%& personalit%"i lo!ale&
tradi"ii !ulturale ale minorit%"ilor* Compo'i"ia etni!% eterogen% a Regiunii (i#a pus amprenta
asupra diversit%"ii !ulturale a a!esteia* Eterogenitatea etni!% repre'int% unul dintre atuurile
Regiunii& !are o individuali'ea'% a"% de !elelalte regiuni*
;*;* T"% !"lt"%l3isto%i! !" )%lel /7
BUCOVINA
Paralela => v% invit% $n pelerina- la m%n%stirile din Nordul 6oldovei& m%n%stiri !u
mare $n!%r!%tur% istori!%& spiritual%& ai!i poti i/ :oin% 2%in B"!ovin > )ele%in Hn in"t"l
M$n$sti%ilo%*
Paralela => organi'ea'% ?ur de 6%n%stiri !u g+id $nso"itor (i transport asigurat !u
mi!ro)u' de 3@ lo!uri sau autoturisme& $n un!"ie de num%rul de persoane* Ple!%ri 'ilni!e&
!onorm programului s%u la !ererea dumneavoastr%& la toate o)ie!tivele turisti!e din 9u!ovina
(i 6oldova de Nord*
=7
LUCRARE DE LICEN
?impul li)er al oaspe"ilor este o !ontinu% provo!are pentru agen"ie* De a!eea& agen"ia
oer% o gam% larg% de e,!ursii& pentru !are !lien"ii pot opta $n ori!e moment al se-urului* Vi
toate a!estea pentru !a va!an"a !lien"ilor s% ie !u adev%rat de neuitat*
Agen"ia v% provoa!% indierent de anotimp& vrsta (i o!a'ie& s% opta"i pentru e,!ursiile
organi'ate& $n !are pute"i vi'ita/ 6%n%stiri& 9iseri!i& 6u'ee& Cet%"i& Case 6emoriale& Ateliere
6e(te(ug%re(ti& Case ?radi"ionale& sau pute"i opta pentru alte a!tivit%"i rela,ante !um ar i/
pes!uit& e!+ita"ie& plim)%ri !u sania < !%ru"a tras% de !ai& prn' la "ar% $n gospod%ria "%ranului
)u!ovinean& stna turisti!a !u degust%ri de produse spe!ii!e 'onei* 2rgani'ea'%& $n premier%&
!u !ola)oratorii no(trii& ')oruri !u avionul deasupra 6%n%stirilor din 9u!ovina& !e oer% o
nou% vi'iune asupra mirii!elor piesa-e*
Clien"ii a!+i'i"ionea'% (i re'erv% e,!ursiile de mai sus& (i la re!ep"ia +otelului sau
pensiunii unde sunt !a'a"i& din 'onele Jorone"& Gura Numorului& 6%n%stirea Numorului*
?ururile de m%n%stiri se organi'ea'% la !ererea !lien"ilor 'ilni!*
?raseul 3# Putna lui Vtean
D"%t t%se"l"i : B o%e
Ple!are din Gura Numorului pe traseul/ 6oldovi"a& Su!evi"a& 6arginea& Putna& Sol!a& Gura
Numorului*
Se vi'itea'% /
# 6%n%stirea 6oldovi"a
# S!urt popas la Palma 833DD m : pentru otograie
# 6%n%stirea Su!evi"a
# Atelierul de !erami!% neagr% de 6arginea
# 9iseri!a de lemn Drago( Jod% se!*IJ#lea
==
LUCRARE DE LICEN
# 6%n%stirea Putna
# C+ilia lui Daniil Si+astru
)%e' : C- lei 2e%son$ E +ini+ / 2e%sone F
)%e' : .,7 lei 2e%son$ E 2ent%" , 2e%sone F
2ra de ple!are $n ?ururile de 6%n%stiri este/ .-:--
.n pre"ul e,!ursiilor nu sunt in!luse /
# 9iletele de intrare la o)ie!tivele turisti!e
# ?a,a oto < video
?raseul 5# Al)astru de Jorone"
D"%t t%se"l"i : ;>7 o%e
Ple!are din Gura Numorului pe traseul / Jorone"& 6%n%stirea Numorului& Ca!i!a (i retur
Se vi'itea'% /
# 6%n%stirea Jorone"
=>
LUCRARE DE LICEN
# 6u'eul 2)i!eiurilor Populare din 9u!ovina
# 6%n%stirea Numorului
# Salina Ca!i!a

)%e' : 7- lei 2e%son$ E +ini+ / 2e%sone F
)%e' : A7 lei 2e%son$ E 2ent%" , 2e%sone F

2ra de ple!are $n ?ururile de 6%n%stiri este/ .-:--

.n pre"ul e,!ursiilor nu sunt in!luse /
# 9iletele de intrare la o)ie!tivele turisti!e
# ?a,a oto < video*
?raseul 7# Capitala 6oldovei# Su!eava
D"%t t%se"l"i : 7 o%e*
Ple!are din Gura Numorului pe traseul/ P%ltinoasa& Ili(e(ti& Su!eava& Dragomirna& Gura
Numorului*
=@
LUCRARE DE LICEN
Se vi'itea'% /
# 6%n%stirea Dragomirna
# 6%n%stirea S* Ioan
# 6u'eul satului 9u!ovinean
# Cetatea de s!aun
# 6u'eul de Istorie& !u Sala ?ronului

)%e' : A- lei 2e%son$ E +ini+ / 2e%sone F
)%e' : ..- lei 2e%son$ E 2ent%" , 2e%sone F

2ra de ple!are $n ?ururile de 6%n%stiri este/ .-:--
=A
LUCRARE DE LICEN

.n pre"ul e,!ursiilor nu sunt in!luse /
# 9iletele de intrare la o)ie!tivele turisti!e
# ?a,a oto < video
BRAOV
A(e'%rile da!i!e (i ale popula"iei da!o romane a !%ror e,isten"% este atestat% prin
des!operirile ar+eologi!e de la 9ra(ov& R(nov& Rupea& ^%rne(ti& ;eldioara (i ?eliu dovedes!
!% (i dup% retragerea st%pnirii romane 85A3 e*n*:& a e,istat o !ontinuitate a popula"iei
auto+tone !are s#a men"inut (i $n perioada de tre!ere la eudalism (i $n !ontinuare pn% ast%'i*
6onumente de !ult
Prin!ipalele o)ie!tive !ultural istori!e
se leag% $n prin!ipal de muni!ipiul 9ra(ov/ # Bise%i! Ne1%$ #
!ea mai mare !onstru!"ie $n stil goti! din Romnia* Numele de
9iseri!a Neagr% l#a primit )iseri!a paro+ial% evang+eli!%
luteran% din 9ra(ov& dup% marele in!endiu al ora(ului din anul
3@HB* ;umul (i l%!%rile au $nnegrit 'idurile& $ns% nu au putut
distruge m%re"ia edii!iului* 9iseri!a Neagr%& !u o lungime de
HB m& este !el mai mare edii!iu religios $ntre Jiena (i Istan)ul
8Constantinopol:* Constru!"ia )iseri!ii $n stil goti! a $n!eput $n
anul 37H7& $n timpul paro+ului ?+omas Sander& (i a durat pn%
$n anul 3=AA*
Cs M"%e&enilo% # s#a $niin"at $n anul 3B@H& !a
urmare a dona"iei %!ute de urma(ii amiliei 6ure(ianu* 6u'eul este
!onsa!rat memoriei mai multor mem)ri ai a!estei amilii !u mari
merite in via"a !ultural% (i politi!% a vremii lor*
=H
LUCRARE DE LICEN
Cstel"l B%n ve!+ea !etate de s!aun
a %rii Romne(ti # este situat pe drumul !e leag% muni!ipiul
9ra(ov de Cmpulung* Poart% numele unui sat !onstruit de#a
lungul drumului !omer!ial !e lega odinioar% Jala+ia de
?ransilvania& drum situat $n interiorul unei tre!%tori lan!ate de
o parte (i de alte de mun"ii 9u!egi (i Piatra Craiului* Edii!iul a
ost !onstruit $n 37H5 de !%tre lo!uitorii 9ra(ovului& iind
amplasat pe o stn!% $nalt% (i str%-uit de dealuri& numite
Qm%guriF prin partea lo!ului*.n se!olul al IJ#lea !astelul %!ea
parte dintru#un !omple, de !et%"i de +otar* Castelul 9ran a ost
$ntotdeauna in!lus $n g+idurile turisti!e ale regiunii& deoare!e
!ono legendei& Dra!ula o)i(nuia adesea s% vin% ai!i* .n anul
3B>A !astelul 9ran a devenit mu'eu iar peste patru ani s#a
des!+is (i un se!tor etnograi! $n aer li)er menit s% ilustre'e
via"% (i o!upa"iile )r%nenilor !u parti!ularit%tile geograi!e ale
regiunii*
Cette R4&nov este situat% pe
drumul de ve!+e tradi"ie 9ra(ov#Ru!%r#Cmpulung 6us!el& !e
lega ?ransilvania de ara Romneas!% (i !onstruit% pe un deal
stn!os* Este amintit% pentru prima dat% $n do!umentele anului
37>>* .n se!olele urm%toare este re%!ut% (i !onsolidat% $n mai
multe rnduri* Cetatea de la R(nov ad%poste(te o valoroas%
=B
LUCRARE DE LICEN
unitate mu'eal% !e oer% vi'itatorului o sugestiv% !roni!% a
a(e'%rilor da!i!e& romane (i romne(ti din 'on% (i a R(novului
medieval (i modern*
6onumente de ar+ite!tur%
Bibliote! N"#e'en$3 6onument de ar+ite!tur% modern%
!onstruit $n stil neoromnes! la $n!eputul vea!ului YY* ;osta
!l%dire a Camerei de Industrie (i Comer" din 9ra(ov este
sediul 9i)liote!ii -ude"ene& institu"ie !are are $n ondurile sale
valori patrimoniale na"ionale (i universale*
Cs A%+tei3 6onument
de ar+ite!tur% !ontemporan% !onstruit $n perioada
inter)eli!%& !on!eput !a o sinte'% a ar+ite!turii moderne
!u stilul romnes! din primele de!enii ale se!olului YY&
oper% a ar+ite!tului Constantin Iot'u* ;ntna situat% $n
apropierea !l%dirii este !ea mai ve!+e arti'an% din 9ra(ov
8sr(itul se!olului YIY:*
)%i+$%i &i )o&t Cent%l$3 6onumente de
ar+ite!tur% modern% apar"innd stilului e!le!ti!&
ridi!ate la $n!eputul se!olului YY # 8a'i Prim%ria (i
Pree!tura:
6onumente de art% plasti!%
>D
LUCRARE DE LICEN
B"st"l l"i Ci2%in )o%"+bes!"3 Autor artistul Jladimir Predes!u*
Lo!a"ie/ $n par!ul din apropierea Li!eului Andrei Vaguna
B"st"l l"i St* O* Iosi(3 De'velit $n anul 3B5B& oper%
a artistului Corneliu 6edrea* Pe so!ulul de piatr% se al% un )a'orelie !u
trei planuri* Lo!a"ie/ Par!ul !entral
Stt"i l"i No<nnes :onte%"s3 2per% a s!ulptorului )erline' Naro
6agnussem& de'velit% $n anul 3HBH* Pe so!lul monumentului se al%
dou% )a'orelieuri din )ron'* Lo!a"ie/ Curtea 4* Nonterus
6onumente eroi!e
>3
LUCRARE DE LICEN
Mon"+ent E%oi #in )%i+"l
R$5boi Mon#il3 Comple, unerar (i monument al eroilor&
osta(i ai armatei romne !%'u"i pentru ap%rarea g%rii
9artolomeu& $n toamna anului 3B3@* De'velit $n anul 3B53& $n
!adrul unei !eremonii la !are a !ntat XCorul 9anatuluiX diri-at
de Ion Jidu*
Mon"+ente Revol"'i .CBC3 Ridi!ate $n memoria
eroilor Revolu"iei romne& !%'u"i $n de!em)rie 3BHB&
$n ora(ul 9ra(ov*
6onumente istori!e
Mon"+ente Revol"'i .CBC3 Ridi!ate $n memoria
eroilor Revolu"iei romne& !%'u"i $n de!em)rie 3BHB&
$n ora(ul 9ra(ov*
>5
LUCRARE DE LICEN
Cs 9<eo%1<e Di+3 Cl%direa $n !are a lo!uit o
perioad% de timp !ompo'itorul G+eorg+e Dima
83H=A#3B5>:& dire!tor al Conservatorului de mu'i!%
din Clu-& animator al vie"ii mu'i!ale din
?ransilvania*
6ARA6URE
A1en'i )%lel /7 v$ invit$ l "n (%"+os 2ele%in= 2e 2li"%i +%+"%e&ene ,@3
;- A"1"st ,-./
PR2GRA6UL EYCURSIEI/
^iua 3# vineri 5@ august/ ple!are din 9u!ure(ti ora @*7D Ploie(ti 9ra(ov Ji'itarea
6u'eului Prima V!oal% Romneas!% din S!+eii 9ra(ovului ?g 6ure( 6%n%stirea Re!ea
9istri"a 9or(a* Ca'are la pensiune $n 9or(a*
Prima V!oal% Romneas!% 6%n%stirea Re!ea
^iua 5# sm)%t% 5A august/ 6%n%stirea 9rsana& 6%n%stirea Dragomire(ti& 6%n%stirea Peri&
Cimitirul Jesel de la S%pn"a& uni! $n lume& aimos pentru !ru!ile viu !olorate& pi!turile (i
versurile umoristi!e& $ntoar!ere $n 9or(a* Ca'are la pensiune $n 9or(a*
6%n%stirea 9rsana 6%n%stirea Dragomire(ti Cimitirul Jesel de la S%pn"a

^iua 7# dumini!% 5H august/ Parti!ipare la S Liturg+ie la 6%n%stirea 6oisei& vi'itarea
mausoleului (i a Casei 6artirilor& 9ogdan Jod% vi'itarea )iseri!ii din lemn& Ieud vi'itarea
Q9iseri!ii din DealE se! YJII !onsiderat% $ntre !ele mai ve!+i )iseri!i din lemn din
6aramure(& iind $ns!ris% pe lista patrimoniului mondial UNESC2* 2p"ional parti!ipare la
>7
LUCRARE DE LICEN
Slu-)a de priveg+ere la S!+itul Pietroasa* Ca'are $n 9or(a la pensiune*
S!+itul Pietroasa Casa 6artirilor

^iua =# luni 5B august/ Parti!ipare la Slu-)a Nramului S!+itului Pietroasa ?IEREA
CAPULUI S; I2AN 92?E^?2RUL# Liturg+ie Ar+iereas!%& agap% la m%n%stire*
6%n%stirea Ro+ia& 6%n%stirea Ni!ula& Catedrala 6itropolitan% din Clu-& !a'are $n Ludus la
pensiune*
6%n%stirea Ni!ula Catedrala 6itropolitan% din Clu-

^iua ># mar"i 7D august/ Ne !ontinu%m drumul spre Sig+i(oara& vi'itarea Catedralei& a Cet%"ii
6edievale din Sig+i(oara& 6%n%stirea S Dimitrie& 9ra(ov Ploie(ti 9u!ure(ti
Cetatea 6edieval% din Sig+i(oara 6%n%stirea S Dimitrie

?ARI;/ =HD LEI DE PERS2AN PEN?RU GRUP DE 6INI6 3= PERS2ANE
?ARI;UL INCLUDE/
7 N2PI DE CA^ARE LA PENSIUNE .N S?AIUNEA 92RVA 6ARA6UREV
3 N2AP?E DE CA^ARE .N 2RAVUL LUDUS 4UDEUL 6UREV
?RANSP2R? 62DERN CU AER C2NDII2NA?
ASIS?EN ?URIS?IC DIN PAR?EA AGENIEI
PEN?RU DE?ALII VI .NSCRIERI NU E^I?AI S NE C2N?AC?AI
AGENIA DE ?URIS6 PARALELA =># DA5D 7=B @=D
SIBIU
Agentia Paralela => v% oer% pelerina- $n Si)iu (i Jl!ea pentru trei 'ile
^IUA I
#Si)iu 8Nermannstadt:

#Catedrala 6itropolitan%
>=
LUCRARE DE LICEN
#Comple,ul Na"ional 6u'eal Astra
#9iseri!a Evang+eli!% S* 6aria 8se!*YJ:
#Centrul istori!
#^idurile !et%"ii 8se!*YJ:
>>
LUCRARE DE LICEN
#6u'eul de lo!omotive !u a)ur
#9iseri!a !atoli!a S* ?reime 8se!* YJIII:
#Par!ul Dum)rava
#6%n%stirea 9rn!oveanu#Sm)%ta de Sus
>@
LUCRARE DE LICEN
Ms #e 2%4n5 se v se%vi l M$n$sti%e B%4n!oven"
C5%eO!in 3 A e5$+4nt"l )sto%l3C"lt"%l S(* Ie%%< Clini!
^IUA a II#a
#Catedrala Ar+iepis!opal% din Rmni!u Jl!ea 8!titoria S*Ierar+ Calini! al Rmni!ului:
#9iseri!a 9olni"% 8se!* al YJII#lea& !titoria epis!opului Climent al Rmni!ului:
#?ur )iseri!i monumente istori!e Rmni!u Jl!ea 8S* Dumitru& S*Cuvioas% Paras!+eva& ?o"i
sin"ii& 9unavestire& et!*:
#Par!ul ^%voi
>A
LUCRARE DE LICEN
#6u'eul Satului& pi!ni! la Nan
#Gradina 'oologi!% din Rmni!u Jl!ea
#;o! de ta)%r% !u mini!on!ert ol!lori! la 9iseri!a Cet%"uia
Mi! #e="n3 A e5$+4nt"l )sto%l3C"lt"%l S(* Ie%%< Clini!
C5%eO!in 3 A e5$+4nt"l )sto%l3C"lt"%l S(* Ie%%< Clini!
^IUA a III#a 8Jarianta 3:
# Salina# 2!nele 6ari& 89iseri!a din Salin% !u +ramul QSnta JarvaraF& tratamente !u
aerosoli salini:
# 6%n%stirea Govora& 8se!* al YJII#lea:
# 6%n%stirea Dintru#un lemn 8i!oana 6ai!ii Domnului se!*al YJ#lea:
# 6%n%stirea Surpatele 8se!* al YJII#lea:
>H
LUCRARE DE LICEN
# 6%n%stirea 9istri"a 86oa tele S*Grigorie De!apolitul&atelier pi!tur%&s!ulptur% i )roderie:
# Atelier de !erami!% Nore'u 8demonstra"ie de !one!"ionare a o)ie!telor din !erami!%:
# 6%n%stirea Nure'i 8patrimoniul Unes!o:
# 6%n%stirea Arnota 8ad%poste te mormntul Domnitorului 6atei 9asara)& !titorul s*l%!a :*
Mi! #e="n 3 A e5$+4nt"l )sto%l3C"lt"%l S(* Ie%%< Clini!
)%4n5 M M$n$sti%e Bist%i'
^IUA a III#a 8Jarianta a 5#a:
# 6%n%stirea ;r%sinei 8!titoria S*Ierar+ Calini! al Rmni!ului:
>B
LUCRARE DE LICEN
# S!+itul 2strov 8se!*al YJ#lea !titoria S*Joievod Neagoe 9asara)& =A de spe!ii de ar)ori&
ar)u(ti (i trandairi:
# S!+itul Co'ia Je!+e 8!titoria lui Radu& tat%l lui 6ir!ea& la sr(itul se!* al YIII#lea:
# 6%n%stirea Co'ia 8se!*al YIJ#lea& atelier tmpl%rie i s!ulptur%& ap% termal%:
@D
LUCRARE DE LICEN
Mi! #e="n 3 A e5$+4nt"l )sto%l3C"lt"%l S(* Ie%%< Clini!
)%4n5 M M$n$sti%e Co5i
CONCLU0II I )RO)UNERI
Strategia Romniei repre'int% do!umentul undamental al Planului de De'voltare al
-ude"ului& avnd rolul de a orienta de'voltarea -ude"ului $n perioada 5DDA 5D37 (i de a
undamenta a!!esul -ude"ului la ;ondurile Stru!turale (i de Coe'iune ale Uniunii Europene*
De asemenea& priorit%"ile prev%'ute $n Strategie sunt !ompati)ile !u domeniile de interven"ie
sta)ilite $n !adrul Programului 2pera"ional Regional (i a Programelor 2pera"ionale
Se!toriale/
0 Cre(terea Competitivit%"ii E!onomi!e&
0 Inrastru!tura de ?ransport&
0 Inrastru!tura de 6ediu&
0 De'voltarea Resurselor Umane&
0 De'voltarea Capa!it%"ii Administrative&
Pun!tul de ple!are al ela)or%rii Strategiei Planului de De'voltare al -udetului
Nunedoara& 5DDA#5D3= $l repre'int% Strategia Planului de De'voltare Regional% Jest 5DDA#
5D37& apro)at de !%tre Consiliul pentru De'voltare Regionala Jest (i transmis 6inisterului
Integrarii Europene*
Avnd $n vedere !oordonatele spa"iale (i teritoriale& $n sta)ilirea a,elor strategi!e de
interven"ie s#au luat $n !onsiderare urm%toarele do!umente !u !ara!ter strategi! ela)orate la
nivel lo!al sau regional/ Strategia de Inovare Regional%& Planurile de Amena-are a ?eritoriului
din -ude"& Planul Regional de A!"iune pentru .nv%"%mtul Proesional (i ?e+ni!& Planul
Regional de A!"iune pentru 6ediu& Strategia Euroregiunii DC6?*
De5volt%e e!ono+i!$* Strategia de de'voltare a e!onomiei lo!ale plea!% de la
elementele !are pot s% !ondu!% la !re(terea !ompetitivit%"ii/ promovarea rolului regional (i
na"iona1 identii!area unor noi se!toare de a!tivitate (i lo!ali'%ri spa"iale ale a!estora1
asigurarea or"ei de mun!% !e pre'int% !alii!%rile !erute de proilul irmelor !are $(i
des%(oar% a!tivitatea $n 'on%1 sta)ilirea& sus"inerea (i men"inerea parteneriatelor $n ela)orarea
(i apli!area strategiei1 $nt%rirea !apa!it%"ii institu"ionale $n plan lo!al*
Pro)leme strategi!e $ntmpinate $n reali'area de'volt%rii e!onomi!e vi'ea'%
urm%toarele aspe!te/
# Resursele )ugetare alate la dispo'i"ia administra"iei lo!ale (i alo!ate de'volt%rii
e!onomi!e lo!ale insui!iente nu a!oper% ni!i pe departe nevoile e,istente ale !omunit%"ii1
# Nivelul redus al investi"iilor& datorat per!ep iei !a iind o 'on% deavori'at%1
# Sla)a de'voltare a mi!ilor $ntreprin'%tori pre!um (i lipsa $n rndul a!estora a unui
@3
LUCRARE DE LICEN
spirit antreprenorial* Sistemul inan!iar#)an!ar nu spri-in% $n!eperea unei aa!eri& a!!esul la
!redite iind dii!il1
# Num%rul redus al produselor de mar!% !e a!"ionea'% !a un agent de marMeting pe
plan interna"ional (i !are ar putea ata!a se!toarele de ni(% ale pie"ei europene1
# Lipsa unor !ontra!te $ntre administra"ie (i agen"ii priva"i& astel $n!t s% se poat%
satisa!e $ntr#o m%sur% !t mai mare nevoile !elor din urm% prin eliminarea autori'a"iilor
inutile& redu!erea duratei de evaluare a !ererilor (i de ela)orare a de!i'iilor*
Avnd $n vedere pro)lemele strategi!e identii!ate $n urma anali'ei SS2?& au ost
identii!ate urm%toarele dire!"ii strategi!e de de'voltare/ !rearea unui mediu e!onomi!
!ompetitiv (i atra!tiv investi"iilor auto+tone (i str%ine (i gestionarea ei!ient% a de'volt%rii
e!onomi!e lo!ale* Pentru ie!are dire!"ie strategi!% au ost identii!ate o)ie!tive (i programe
opera"ionale menite s% !ontri)uie la atingerea o)ie!tivelor* Astel& programele opera"ionale
vi'ea'% urm%toarele aspe!te/
# $m)un%t%"irea<ela)orarea unor sisteme de planii!are& 'onare (i de'voltare 8PUG&
PU^& PUD et!*:* Reali'area a!estor do!umente ar putea permite !elor interesa"i $n de'voltarea
unei aa!eri s% a!% alegeri reeritoare la amplasare& e,pansiune& investi"ii (i planii!area
aa!erilor pe !are dores! s% le $ntreprind% $n !adrul podi(ului1
# spri-inirea de'volt%rii re"elelor de internet* Impli!area administra"iei lo!ale $n
de'voltarea inrastru!turii I? va stimula utili'area metodelor e#)usiness& !are permit agen"ilor
e!onomi!i s% $(i !one!te'e pro!esele interne (i e,terne mult mai ei!ient (i le,i)il& s% lu!re'e
mai u(or !u urni'ori& parteneri (i administra"ia pu)li!% (i s% satisa!% mai u(or nevoile (i
a(tept%rile !lien ilor1
# ra!ordarea la utilit%"i a tuturor 'onelor in!luse $n limitele Romaniei* Ra!ordarea la
utilit%"i a tuturor lo!alit%"ilor din !adrul podi(ului poate du!e la !re(terea gradului de
atra!tivitate pentru investitori pre!um (i la s!+im)area per!ep"iei generale asupra 'onei1
# rea)ilitarea (i asaltarea str%'ilor (i a drumurilor att $n lo!alit%"i !t (i la perierie*
Rea)ilitarea inrastru!turii poate du!e la o a!!esi)ilitate ridi!at% (i spre 'onele unde a!easta
nu e,ist% sau este sla) repre'entat% (i $n a!ela(i timp poate determina o !re(tere a nivelului de
per!ep"ia asupra 'onei al p%r"ilor interesate s% investeas!% ai!i1
# ela)orarea unui program de atragere a investi"iilor& sta)ilirea (i promovarea unor
)irouri de !onsultan"% $n aa!eri $n !ola)orare !u aso!ia"ii ale oamenilor de aa!eri 8a!estea ar
putea i amplasate $n !adrul prim%riilor:* Ela)orarea unor sonda-e de evaluare a atitudinii (i
nevoilor mediului de aa!eri& $n urma !%rora s% se identii!e 'onele unde administra"ia poate
a!"iona pentru a !rea !ondi"ii propi!e des%(ur%rii a!tivit%"ilor e!onomi!e1 $n a!est sens pot i
identii!ate anumite nevoi pe diverse domenii& pot i identii!ate !%i de $n!ura-are a agen"ilor
e!onomi!i pentru !a a!e(tia s% $(i pro!ure resursele de la nivel lo!al (i pot i identii!a"i
a!tori de ris! !e ar putea a!e !a un anumit agent e!onomi! s% p%r%seas!% lo!alitatea* Este
ne!esar% de asemenea editarea unui QG+idF!are s% !on"in% toate pro!edurile ne!esare a i
par!urse pentru a o)"ine toate apro)%rile ne!esare $n !a'ul demar%rii unei aa!eri& pre!um (i
!osturile presupuse* Crearea unui )rand lo!al ar putea du!e la valorii!area resurselor (i
tradi"iilor lo!ale prin !rearea unei imagini de e,!elen"%& de mar!%& pentru produsele spe!ii!e
Romaniei1
# evaluarea (i inventarierea tuturor spa"iilor (i terenurilor destinate investi"iilor&
pre!um (i !rearea unei )a'e de date olositoare unor posi)ili investitori* Constituirea (i
a!tuali'area unei )a'e de date !u inorma"ii generale& u(or a!!esi)ile (i olositoare posi)ililor
investitori poate du!e la diminuarea timpului $n !are a!e(tia se interesea'% $n vederea
a!+i'i"ion%rii unor terenuri pentru a#(i putea reali'a aa!erea* De asemenea evaluarea (i
inventarierea spa"iilor destinate investi"iilor determin% o mai )un% gestionare (i !unoa(tere a
lor1
# investirea $n 'onele destinate e,tinderii lo!alit%"ilor* A!easta presupune reali'area
@5
LUCRARE DE LICEN
unor investi"ii $n !eea !e prive(te e,tinderea !%ilor de a!!es (i a re"elei de utilit%"i (i $n aara
lo!alit%"ilor& !are s% determine amena-area unor noi gospod%rii pre!um (i !rearea unor spa"ii
propi!e investi"iilor1
# amena-area (i moderni'area de pie"e agroalimentare $n ie!are !omun%<ora(ul 9aia de
Aram%* .n a!est mod se pot $n!ura-a !omunit%"ile lo!ale s% $(i vnd% (i s% $(i promove'e
produsele alimentare& pre!um (i promovarea a!tivit%"ilor rurale tradi"ionale*
De'voltarea turismului* Romania de"ine un impresionant poten"ialul turisti! ormat
din e,tinsul peisa- !arsti! repre'entat printr#o mare diversitate a relieului astel !reat& de
e,isten"a elementelor loristi!e (i aunisti!e deose)ite& multe dintre ele iind $ns!rise $n
re'erva"ii naturale (i areale stri!t prote-ate& la !are se adaug% numeroase m%rturii ale unui
tre!ut de milenii& e,primat printr#o serie de monumente istori!e& de ar+ite!tura (i arta pre'ente
ai!i& unele uni!e prin valoarea (i ineditul lor* Astel& datorit% poten ialul turisti! pe !are
Romania $l de"ine& !omunit%"ile lo!ale s#au reunit $n Aso!ia"ia ?urismului Cultural#Istori!& $n
$n!er!area de a#(i !rea oportunit%"i reale de de'voltare*
.n vederea de'volt%rii turismului $n !onte,tul dura)ilit%"ii a Romniei au ost
determinate o serie de pro)leme strategi!e !are au $ngreunat de'voltarea sa turisti!%/
# Promovarea insui!ient% a poten"ialului turisti! al 'onei& a!!esul dii!il la inorma"ie
(i la produsul turisti!1
# Lipsa unui organism institu"ional spe!iali'at& !u atri)u"ii de promovare a turismului
lo!al1
# Inrastru!tur% turisti!% dei!itar%& !alitatea sla)% a drumurilor& lipsa unor !%i de a!!es
(i a unor mar!a-e rutiere (i indi!atoare de !ir!ula"ie interna ional%& par!%rile insui!iente
pentru auto!are la o)ie!tive& lipsa indi!atoarelor spre diverse o)ie!tive turisti!e s*a*1
# Investi"iile reduse reali'ate $n turism& lipsa mi-loa!elor inan!iare a"% de !ostul
ridi!at al investi"iilor& lipsa unui !adru avora)il a!ord%rii unor !redite $n vederea des!+iderii
unei aa!eri1
# Insui!ienta valorii!are a )a'ei materiale (i a logisti!ii1
# Nevoia de diversii!are a oertei turisti!e !u noi posi)ilit%"i de agrement (i rea!ere&
lipsa unor pa!+ete (i produse turisti!e !are s% a!opere $n totalitate nevoile turi(tilor a"% de
servi!iile oerite1
# Calitatea redus% a servi!iilor (i a standardelor la nivelul inrastru!turii turisti!e1
# Lipsa or"ei de mun!% !alii!ate $n turism pre!um (i lu!tua"ia de personal alat%
mereu $n !%utarea unui lo! de mun!% mai )un1
# E,isten"a unor de'avanta-e !ompetitive a"% de spa"iile $n!on-ur%toare $n !are
turismul este mai )ine de'voltat (i promovat& iar servi!iile oerite sunt la standarde mai $nalte*
Strategia de relansare a turismului $n Romnia are !a s!opuri prin!ipale promovarea
prin turism a !omunit%"ilor lo!ale& de'voltarea e!onomi!% a a!estora (i ridi!area nivelului de
trai prin de'voltarea se!torului turisti!& !are va !rea noi lo!uri de mun!% (i va putea !ontri)ui
la $m)un%t%"irea !ondi"iilor de via %* 2)ie!tivele strategiei de relansare a turismului $n
Romania au $n vedere $n!+eierea unui parteneriat amplu (i !orelarea tuturor ini"iativelor !u
privire la pre'entul (i viitorul turismului romanes!& !u parti!iparea ee!tiv% a autorit%"ilor
pu)li!e& a so!iet%"ii !ivile (i a se!torului privat $n vederea atragerii resurselor (i investitorilor
auto+toni& pu)li!i (i priva"i& pentru diversii!area (i !re(terea servi!iilor turisti!e (i $n inal&
pentru !re(terea num%rului de turi(ti pre!um (i a veniturilor dire!te (i indire!te din turism*
Dire!"iile strategi!e ale strategiei de de'voltare turisti!% vi'ea'% de'voltarea (i
promovarea& $n Romnia urm%toarelor orme de turism/ turismul !ultural& medi!al& religios1
turismul de evenimente1 turismul de aa!eri1 turismul de agrement de s!urt% durat% turismul
de KeeM#end& et!* .n a!est sens& programele opera"ionale presupun/
# de'voltarea turismului !ultural istori!* Restaurarea (i punerea $n valoare a tuturor
@7
LUCRARE DE LICEN
o)ie!tivelor din patrimoniul !ultural istori! 8monumente istori!e& !ase memoriale&
monumente $n!+inate unor personalit%"i sau unor lupte& !ase tradi"ionale:& promovarea
s%r)%torilor (i a tradi"iilor populare1 mar!area !orespun'%toare a tuturor o)ie!tivelor !ultural
istori!e (i introdu!erea lor $n !adrul unor trasee turisti!e& promovarea unor evenimente
!ulturale (i spe!ta!ole tradi"ionale& reali'area unor e,po'i"ii de art% !are s% promove'e arta
tradi"ional%1
# promovarea turismului religios e!umeni!* ?urismul religios este oarte )ine
repre'entat $n Romania prin e,isten"a unui num%r oarte mare de )iseri!i (i m%n%stiri* .n
vederea promov%rii a!estui tip de turism se pot reali'a !ir!uite !are s% a-ung% la mai multe
)iseri!i& reali'area unor !alendare !u s%r)%torile (i datele la !are se s%r)%tores! +ramurile
)iseri!ilor din Romania& a!+i'i"ionarea de !%tre prim%rii pre!um (i de investitorii priva"i
interesa"i $n de'voltarea turisti!% a unor auto)u'e !u destina"ie spe!ial% !are s% asigure
transportul turi(tilor spre a!este o)ie!tive1 #
de'voltarea turismului medi!al<)alnear* Romania de"ine resurse de ap% mineral% (i n%mol
!are& printr#o mai )un% valorii!are poate du!e la !re(terea re!unoa(terii lor pe plan regional (i
na"ional1 oerirea unor servi!ii turisti!e medi!ale (i de tratament !are s% ie a!!esi)ile unui
num%r !t mai mare de turi(ti1 !rearea unor pa!+ete turisti!e de tratament mai diversii!ate (i
pe mai multe perioade de timp 8!u dierite $ntinderi& de la 7 = 'ile& pn% la !teva
s%pt%mni:1
# de'voltarea turismului de evenimente* 2rgani'area unor estivaluri mu'i!ale&
ol!lori!e& sportive& trguri (i e,po'i"ii& !onerin"e& simpo'ioane& seminarii et!*& !are s% atrag%
vi'itatori auto+toni (i str%ini (i !are pot !onstitui prile-uri de promovare (i dinami'are a
turismului lo!al* 2rgani'area unor maniest%ri simultane $n !ola)orare !u ora(ele<!omunele
$nr%"ite din str%in%tate& prin intermediul prim%riilor !u !are e,ist% leg%turi privilegiate*
# de'voltarea turismului de aa!eri* Crearea unor s%li de !onerin"% dotate la standarde&
ie $n !adrul unit%"ilor de !a'are de-a e,istente& ie $n spa"ii pentru !onerin"% spe!ial
amena-ate1 !re(terea num%rului de lo!uri de !a'are pre!um (i a !ategoriei de !onort (i
oerirea unor servi!ii turisti!e de !alitate superioar%1 reali'area unor pa!+ete turisti!e
diversii!ate pentru parti!ipan"ii la !onerin"% 8reali'area unor !ir!uite turisti!e& organi'area
unor e,!ursii& parti!iparea la dierite s%r)%tori tradi"ionale et!*:1
# de'voltarea turismului de KeeM#end (i de s!urt% durat%* A!esta se adresea'% $n
spe!ial turi(tilor interni !u venituri mi!i (i medii& pre!um (i turi(tilor !are tran'itea'% 'ona (i
dores! s%#(i petrea!% KeeM#end#ul ai!i1 astel sens pot i organi'ate mini#va!an"e& !ir!uite (i
trasee turisti!e spe!iale1
# $niin"area unui )irou<oi!iu de turism* Amena-area unui spa"iu !entral& atra!tiv (i
a!!esi)il turi(tilor $n !adrul ie!%rei !omune& !are s% oere att !elor interesa"i& pre!um (i
agen"iilor de turism interesate $n reali'area unor pa!+ete turisti!e temati!e& inorma"ii (i
!onsiliera !u privire la poten"ialul turisti! (i o)ie!tivele turisti!e !are pot i vi'itate& pre!um (i
inorma"ii reeritoare la a!!esi)ilitate (i starea $n !are ele se al%* Reali'area unor a!tivit%"i de
marMeting (i de anali'% e!onomi!% prin !are s% se asigure promovarea (i de'voltarea unui
turism dura)il1 apli!area unor politi!i ra"ionale de de'voltare (i moderni'are dura)il% pe plan
lo!al $n vederea ei!ienti'%rii a!tului de administrare a resurselor turisti!e 8antropi!e (i
naturale:1
# !rearea unei )a'e de date !omplete reeritoare la oerta turisti!% a Romniei*
Cola)orarea !u institu"iile de $nv%"%mnt superior de proil pentru !ulegerea (i prelu!rarea
datelor 8prin organi'area unor pra!ti!i pentru studen"i:& !rearea (i a!tuali'area unei )a'e de
date privind oerta turisti!% din 'on% (i oportunit%"i de de'voltare 8)a'% turisti!%& o)ie!tive
turisti!e& servi!ii oerite& posi)ilit%"i de agrement et!*:1
# editarea (i distri)uirea unor materiale promo"ionale* Reali'area unor reviste de proil&
)ro(uri& pliante& +%r"i (i g+iduri turisti!e ilustrate1 !on!eperea unor pa!+ete de oerte turisti!e
@=
LUCRARE DE LICEN
pentru una& dou%& trei sau multe 'ile1 !rearea (i distri)uirea !alendarului (i programului de
evenimente din lo!a"iile turisti!e $n ino!+io(!uri& pe internet& la trgurile de turism (i la
repre'entan"ele de turism din "ar% (i din str%in%tate !u s!opul atragerii unui num%r mai mare
de turi(ti1
# organi'area unor tururi<!ir!uite turisti!e temati!e* Con!eperea unor programe
turisti!e !are s% vi'e'e o)ie!tivele turisti!e !lasii!ate pe !ategorii 8istori!e& !ulturale&
artisti!e& me(te(ug%re(ti& e!onomi!e& agroturisti!e& religioase& gastronomi!e& naturale et!*:1
# valorii!area turisti!% a sta"iunii )alneo!limateri!e 9ala* .n a!est sens tre)uie avut% $n
vedere reamena-area sta"iunii& rea)ilitarea (i moderni'area inrastru!turii (i a )a'ei materiale
(i de tratament& promovarea ei $n !adrul unit%"ilor medi!ale*
St%te1i #e #e5volt%e a !omunit%"ilor lo!ale prin a!tivit%"ile turisti!e are !a s!opuri
prin!ipale $n!ura-area lor $n vederea $m)un%t%"irii !ondi"iilor de trai& a relans%rii e!onomi!e
prin sus"inerea a!tivit%"ilor agri!ole& promovarea produselor tradi"ionale& !on(tienti'area
popula"iei a"% de importan"a integr%rii vie"ii $n a!tivit%"ile turisti!e*
2)ie!tivele strategiei de de'voltare !omunitar% au $n vedere !rearea unor parteneriate
$ntre autorit%"ile lo!ale (i !omunit%"i& pentru sus"inerea a!estora din urm% $n reali'area unor
a!tivit%"i e!onomi!e& a unor parteneriate $ntre mai multe gospod%rii $n vedere aso!ierii (i
parti!ip%rii !omune la a!tivit%"ile turisti!& pre!um (i !rearea unui !adru avora)il atragerii de
noi investitori !are s% !ola)ore'e !u !omunit%"ile (i autorit%"ile lo!ale*
Dire!"iile strategiei de de'voltare !omunitar% (i a !omunit%"ilor lo!ale vi'ea'%
$m)un%t%"irea inrastru!turii edilitare (i a !%ilor de a!!es& !on(tienti'area $n rndul popula"iei a
importan"ei p%str%rii (i promov%rii tradi"iilor lo!ale& importan a investirii $n de'voltarea unor
unit%"i (i servi!ii turisti!e& atragerea unor onduri $n !eea !e prive(te de'voltarea pe plan
turisti! a !omunit%"ilor ga'd%* 2)ie!tivele strategiei de de'voltare se pot !on!reti'a prin
implementarea unor programe opera"ionale dup% !um urmea'%/
# de'voltarea !%ilor de a!!es (i a inrastru!turii edilitare* Rea)ilitarea !elor de-a
e,istente pre!um (i a amena-%rii unora noi !are s% !reas!% nivelul de a!!esi)ilitate (i de
per!ep"ie a !ondi"iilor de trai $n lo!alit%"ile Romniei1
# sus"inerea e!onomi!% (i legislativ% a investi"iilor $n unit%"i de !a'are* Prin amena-area
$n !adrul gospod%riei propriu#'ise a unor spa"ii de !a'are destinate stri!t a!tivit%"ii turisti!e*
A!este spa"ii de !a'are pot i amena-ate $n mai multe moduri/ !amere mo)ilate destinate stri!t
primirii turi(tilor& de !ategorii dierite& $n lo!uin"ele personale sau $n !l%diri spe!ial amena-ate1
amena-area de !%tre lo!alni!i a unor !ase de va!an"% !u un!"ionare permanent% sau
dependent% de !ererea turisti!%1 amena-area $n !ur"ile oamenilor& $n gr%dini sau live'i a unor
spa"ii de !ampare 8!u !ort sau rulot%:* .n toate a!este !a'uri !omunit%"ile lo!ale vor i a-utate
de autorit%"i s%#(i reali'e'e investi"iile1
# asigurarea posi)ilit%"ii pentru lo!alni!i de a urma !ursuri de re!onversie proesional%&
!are s% du!% la !re(terea nivelului de !uno(tin"e reeritoare la a!tivit%"ile turisti!e& pre!um (i a
!onsilierii $n vederea reali'%rii unei aa!eri turisti!e1
# amena-area unor spa"ii de alimenta"ie pu)li!%* .n a!est sens se re!omand% utili'area
produselor e!ologi!e (i tradi"ionale ale produ!%torilor lo!ali pre!um (i $n!ura-area pentru
reali'area a!tivit%"ilor agri!ole !are s% determine o !re(tere e!onomi!% (i a veniturilor !elor
impli!a"i $n a!este a!tivit%"i1 astel pot i amena-ate spa"ii de alimenta"ie pu)li!% $n !adrul
pensiunilor de-a e,istente pre!um (i amena-area unor spa"ii spe!ial destinate alimenta"iei1
# sus"inerea !omer"ului !u produse auto+tone* .n toate satele& mai ales $n !ele !are sunt
situri etnograi!e (i etnool!lori!e se vor amena-a lo!uri de unde se vor putea a!+i'i"iona att
produse agroalimentare lo!ale 8la!tate& !arne& legume& ru!te et!*: !t (i o)ie!te de arti'anat
lo!ale& de !%tre turi(tii sosi"i pentru se-ur& dar (i pentru !ei ala"i $n tran'it "i lo!alit%"i* De
asemenea este ne!esar !a autorit%"ile lo!ale s% $n!ura-e'e amena-area (i de'voltarea de unele
!omple,e industriale agroalimentare& !are s% !omer!iali'e'e& $n !ondi"ii de stri!t% se!uritate
@>
LUCRARE DE LICEN
igieni!o sanitar%& produsele proprii 8la!tate& !arne& legume (i ru!te:& !are s% se adrese'e att
turi(tilor (i !et%"enilor proprii& !t (i altor so!iet%"i !omer!iale& in!lusiv turisti!e*
Aprovi'ionarea !u produse agroalimentare $n 'onele $n !are a!estea sunt dei!itare se poate
a!e prin !ooperare !u alte sate& !are sunt produ!%toare 8la s!+im): sau prin agen"i e!onomi!i
spe!iali'a"i* De asemenea& $n satele unde se dore(te o de'voltare turisti!%& e!onomi!%& dar (i $n
!eea !e prive(te !omunit%"ile& este ne!esar% amena-area (i a unor maga'ine de interes general
8vederi& tim)re& pli!uri& o)ie!te de arti'anat& suveniruri et!*:1
# $n!ura-area organi'%rii unor a!tivit%"i de agrement* .n!ura-area organi'%rii unor
s%r)%tori !mpene(ti $n !are s% se promove'e tradi"iile (i !ultura lo!al%& pentru atragerea unui
num%r mai mare de turi(ti1 de asemenea pe lng% !ele e,istente 8$n 9aia de Aram%: se mai pot
amena-a (i alte terenuri de sport 8volei& tenis& +and)al et!*:1
# al!%tuirea unor pa!+ete (i programe turisti!e !t mai diversii!ate& de la !ele !ultural
artisti!e& pn% la !ele !are vi'ea'% a!tivit%"i spe!ii!e satului& sau e,!ursii $n $mpre-urimi1
# impli!area !omunit%"ilor $n organi'area de programe temati!e pentru !ei interesa"i $n
petre!erea timpului $n natur%/ pentru speoturism& drume"ie& turism de !unoa(tere sau !u
valen"% (tiin"ii!%1
# impli!area lo!alni!ilor $n ela)orarea unor programe turisti!e !are s% vi'e'e ini"ierea
turi(tilor $n a!tivit%"i spe!ii!e 8'oote+nie& pomi!ultur%:*

BIBLIO9RAFIE
9adea L*& 9ug% D* 85DD5:& Geograia Romniei& vol*IJ& Edit* A!ademiei Romne&
9u!ure(ti& pag 7@#7H
C+i"i)a C* 6anagement si nego!ieri $n aa!erile interna"ionale& Ed* Universul
4uridi!& 9u!uresti& 5DD>& pag* 5@@#5@B
Lupu N*85DD5: E!onomie (i 6anagement& Editura All 9e!M& 9u!ure(ti& pag* @@
Gl%van J*83BB@:& Geograia turismului $n Romnia&Institutul de 6anagement $n
?urism QEDENF &9u!ure(ti& pag* 35#3=
Gl%van J*85DDD:& ?urismul $n Romnia&Edit*E!onomi!%&9u!ure(ti& pag* 7=#7A
9ar)u G+*& 3BH3& ?urismul interna"ional& parte integrant% a rela"iilor e!onomi!e
e,terne& ?urismul $n e!onomia na"ional%& Edit* Sport#?urism& 9u!ure(ti& pag* 77#=D
9aron& P*& Popa S* 85DDH:& E!onomia (i organi'area a!tivit%"ii de ?urism $n Romnia&
A*S*S*P* &9u!ure(ti& pag* =3#=@
9%ltare"u A* 85DD7:& Amena-area turisti!% dura)il% a teritoriului&Edit*SOlvO&9u!ure(ti&
pag* B@#3D5
Cndea 6& Erdeli G*& Peptenatu D* i Simion ?* 85DD7:& Poten"ialul turisti! al
Romniei (i amena-area turisti!% a spa"iului& Editura Universitar%& 9u!ure(ti& pag* 3D3#
3D7
@@
LUCRARE DE LICEN
Iones!u I*83BBB:& ?urismul#enomen e!onomi!&so!ial (i !ultural& pag* A7#A>
Iordan 9onia!iu S*83BBA:& Romnia#G+id turisti!&Editura Garamond&9u!ure(ti& pag*
5@#7B
Stan!iules!u Ga)riela 6anagementul operatiunilor de turism& Editura All 9e!M&
5DD7& 9u!uresti& pag* AA#3D7
KKK*se-urp=>*ro
KKK*regiunea!entru*ro
KKK*tursi)iup=>*ro
KKK*planregional*ro
KKK*paralela=>*ro
KKK*alin)ur!ea*ro
KKK*agentiideturism*ro
@A