Sunteți pe pagina 1din 2

DERIVATE I INTEGRALE

2
( )
( )
( f g) ( g)
f g f g
f g f g f g
f f g f g
g
g
f g
t t
+


,
o o
nr Derivata cu x
Derivata cu u
(u este o expresie care depinde de x) Integrala (nedefinit) cu x
Integrala(nedefinit) cu u
(u este o expresie care depinde de x)
1. c =0, c = constant
u este o expresie care
depinde de x
C dx 0
2. x =1

+ C x dx dx 1
3.
(x
n
) = nx
n-1
, nR* (u
n
) = nu
n-1
u C
n
x
dx x
n
n
+
+

+
1
1
C
n
u
dx u u
n
n
+
+

+
1
'
1
4.
x
x
2
1
) (
, x>0
u
2
1
) (
u
u

+ C x x dx x dx x
3
2
2
1
C u u dx u u +

3
2
'
5.
(a
x
)= a
x
ln a, aR* (a
u
)= a
u
ln au C
a
a
dx a
x
x
+

ln
C
a
a
dx u a
u
u
+

ln
'
6. (e
x
) = e
x
(e
u
) = e
u
u
C e dx e
x x
+

C e dx u e
u u
+

7. (lnx) =
x
1
, x

+
R (ln u) =
u
1
u
*
, | | ln
1
R x C x dx
x
+

C a x dx
a x
+ t
t

| | ln
1
C
a x
a x
a
dx
a x
+
+

ln
2
1 1
2 2
*
, | | ln
1
R u C u dx u
u
+

C a u dx u
a u
+ t
t

| | ln
1
C
a u
a u
a
dx u
a u
+
+

ln
2
1 1
2 2
8. (sin x) = cos x
(sin u) = cos uu
C x xdx +

cos sin C u dx u u +

cos sin
9. (cos x) = sin x
(cos u) = sin uu
C x xdx +

sin cos C u dx u u +

sin cos
10.
(tg x) =
x
2
cos
1
,
Z k k x + ,
2

(tg u) =
u
2
cos
1
u
C x tgxdx +

| cos | ln
C tgx dx
x
+
2
cos
1
C u dx u u tg +

| cos | ln ) (
C tgu dx u
u
+
2
cos
1
11.
(ctg x) =
x
2
sin
1

Z k k x ,
(ctg u) =
u
2
sin
1
u
C x ctgxdx +

| sin | ln
C ctgx dx
x
+
2
sin
1
C u dx u u ctg +

| sin | ln ) (
C ctgu dx u
u
+
2
sin
1
12.
(arcsin x) =
2
1
1
x
(arcsin u) =
2
1
1
u
u
C
a
x
dx
x a
+

arcsin
1
2 2
C
a
u
dx u
u a
+

arcsin
1
2 2
13.
(arccos x)=
2
1
1
x

(arccos u) =
2
1
1
u

u
C
a
x
dx
x a
+

arccos
1
2 2
C
a
u
dx u
u a
+

arccos
1
2 2
14.
(arctg x) =
2
1
1
x +
(arctg u) =
2
1
1
u +
u C
a
x
arctg
a
dx
a x
+
+

1 1
2 2
C
a
u
arctg
a
dx u
a u
+
+

1 1
2 2
15.
(arcctg x) =
2
1
1
x +

(arcctg u) =
2
1
1
u +

u C
a
x
arcctg
a
dx
a x
+
+

1 1
2 2
C
a
u
arcctg
a
dx u
a u
+
+

1 1
2 2
16. 2 2
2 2
1
ln | | dx x x a C
x a
+ t +
t

2 2
2 2
1
ln | | u dx u u a C
u a
+ t +
t


a
a
fdx 0 ) ( ) ( ) ( ) ( a F b F x F dx x f
b
a
b
a


dx x g x f x g x f dx x g x f ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
0
0,
( )
2 ( ) ,
a
a
a
dac f este ipar!
f x dx
f x dx dac f este par!

'


t t gdx fdx gdx f

+ C fdx fdx C f dx f +

'
) ( ) (
0
x f dt t f
x

,
_

( ) ) ( ) ( x f dx x f


[ ] ( ) ( ), . , ( ) ( )
b b
a a
dac f x g x x a b atunci f x dx g x dx