Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei ISTORIA PEDAGOGIEI SOCIALE


UNIVERSALE
Anul de studiu: I Semestrul*: 2 Tipul de evaluare final (E / V / C): E
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie Op-op!ional F-facultativ: Ob
Ob
"umrul de credite: 5
Total ore #n planul de #nv!m$nt: 56 ore% Total ore de studiu individual: 79 ore Total ore pe semestru: 135
Titularul disciplinei Prof !"#$ %r V#or&' NICOLESCU
* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
&acultatea "umrul orelor de curs seminar activit i de
laborator proiect sau practic pe semestru Departamentul '
(olectivul
Domeniul de licen )edagogie social Total (** S * )
Speciali+area )edagogie social 56 ore 2( ore 2( - -
** C - curs, S - seminar, L - activiti de laborator, P - proiect sau lucrri practice
1 Ob#&)*#$&'& )!r+!'!# / +&,#"-r!'!#.
(ognitive anali+area ideilor pedagogice ale filosofilor antic,it!ii
s pre+inte ideile pedagogice ale marilor g$nditori ale epocii clasice
s decrie teorile pedagogice avansate din a doua -umtate a sec ./.
Afective implicarea in de+voltarea unor atitudini po+itive fa! de disciplin%
Ac ionale s pre+inte evolu!ia 0i contribu!ia marilor pedagogi de la #nceputul sec ..
2 Co,p&*&"/& +p&)#f#)& %#+)#p'#"&#
(unoa tere i #n elegere specificarea caracteristicilor modelului pedagogic repre+entat de (ristos% paradigma
cre0tin a educa!iei% valoarea paideutic a cr!ilor sacre
12plicare i interpretare identificarea conceptelor definitorii ale principalelor teorii pedagogice
e2plicarea principalelor cr!i pedagogice aduse de modernitatea european
/nstrumental-aplicative eviden!ierea tabloului evolutiv al pedagogiei relief$ndu-se principalele paradigme
Atitudinale facilitarea anali+ei comparative a principalelor doctrine pedagogice rom$ne0ti 0i
universale
formarea unor atitudini po+itive fata de disciplina
motivarea studentilor pentru studiu prin intelegerea rolului important al disciplinei in
cadrul stiintelor educatiei
3 T&,-*#)-.
A Co" #"!*!' *&,-*#) -' )!r+!'!#. "umr de ore
3 /storia pedagogiei fundament al culturii pedagogice% concepte 0i metode specifice%despre
istoria istoriei pedagogiei
4 Antic,itatea clasic: 1uropa ()itagora Socrate )laton Aristotel)intilian) 5rient ((onfucius)
6 )edagogia cre0tin: 12emplaritatea paideic a lui (ristos7 1duca!ia #n concep!ia unor g$nditori
cre0tini7
8 )edagogia te2telor sacre: 9edele 0i (oranul
: Rena0terea 0i reforma: 1rasmus Rabelais 9ives ;orus (amapnella *uter ;elang,ton
(alvin
< )edagogia clasic: (omenius *oc=e >ant Rousseau )estalo++i ?erbart &roebel Spencer
@ Reac!ii la pedagogia clasic: Ainet ;eumann *aB
C ;ari repere pedagogice #n sec7 ..: DeDeB Dur=,eim Sprangel
2 or&
0 or&
0 or&
2 or&
0 or&
0 or&
0 or&
0 or&
To*-' or&. 2(
T&,-*#)-
1 Co" #"!*!' *&,-*#) -' +&,#"-r!'!#. "umr de ore
1 2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
2 or&
To*-' or&. 2(
0 E$-'!-r&.
*a stabilirea notei finale se iau #n considerare: )onderea #n notare e2primat #n E
(TotalF3GGE)
rspunsurile la e2amen ' colocviu (evaluarea final)
CG E
evaluarea continu pe parcursul semestrului prin teste lucrri de control etc7 E
teme referate eseuri traduceri proiecte etc7
E
pre+en!a 4GE
Descrierea modalit ii practice de evaluare final ( de eemplu! lucrare scris " descriptiv i#sau test $ril, probleme etc% " ,
eaminare oral cu bilete, colocviu individual ori &n $rup, proiect etc%): 12aminare orala cu bilete
(erin e minime pentru nota : :
- cunoa0terea termenilor de specialitate%
- tratarea a cel pu!in unui subiect #n maniera adecvat cu
utili+area termenilor specifici 0i trimiteri la
bibliografie7
(erin e pentru nota 3G:
(unoa terea integral a con inutului cursului7
Re+olvarea tuturor subiectelor de e2amen7
57 D#+*r#b!#r&- *#,p!'!# *o*-' 2or& p& +&,&+*r!3 al activit!ilor de +*!%#! #"%#$#%!-' pretinse studentului:
T#,p &+*#,-* / -)*#$#*4/#
37 Studiul noti elor de curs 3G ore C7 )regtirea pre+entrilor orale -
47 Studiul dup manual ' suport de curs 34ore H7 )regtirea e2aminrii finale 3: ore
67 Studiul bibliografiei minimale indicate 34 ore 3G7 (onsulta ii 8 ore
87 Documentare suplimentar #n bibliotec 8ore 337 Documentare pe teren 4 or
:7 Activitate de pregtire a seminarului ' laboratorului < ore 347 Documentare pe /"T1R"1T 8 ore
<7 Reali+are de teme referate eseuri traduceri etc7 < ore 367 Alte activit i: 8 ore
@7 )regtirea lucrrilor de evaluare continu ' pe parcurs -
TOTAL or& +*!%#! #"%#$#%!-' 2p& +&,&+*r!3 @H or&
6 1#b'#o5r-f#&.
-3 ob'#5-*or#& 2,#"#,-'43.
37 Albulescu /7 Doctrine pedagogice 1d a // a Aucure0ti 1D) RA 4GGH
47 A$rsnescu It Jnitatea pedagogiei contemporane ca 0tiin!7 1d // Aucure0ti 1D) 3H@<
67 Kvnescul /7 /storia pedagogiei 1d a // a Aucure0ti /nstitutul de Arte Krafice 0i 1ditura ;inerva 3HG@
87 ;arrou ?7-/7 /storia educa!iei #n antic,itate 9ol / Aucure0ti 1d ;eridiane 3HH@
:7 Stanciu / K, 5 istorie a pedagogiei universale 0i rom$ne0ti p$n la 3HGG Aucure0ti 1D) 3H@@
<7 Stanciu / K, Icoala 0i doctrinele pedagogice #n sec .. 1d a /// a /a0i /nstitul 1uropean 4GG<
b3 op/#o"-'4 2&6*#"+43.
37 Antonescu7 KK /storia pedagogiei7 Doctrine fundamentale ale pedgogiei moderne 1d a /// a
Aucure0ti (ultura rom$neasc 3H6H
47 Antonescu7 KK 1duca!ie 0i cultur Aucure0ti 1D) 3H@4
67 (omenius L7A7 )ampaedia Aucure0ti 1D) 3H@@
87 (omenius L7A7 Didactica ;agna Aucure0ti 1D) 3H@G
:7 (uco0 (7 /storia pedagogiei7 /dei 0i doctrine pedagogice fundamentale /a0i )olirom 4GG3
<7 DeDeB L7 Democra!ie 0i educa!ie Aucure0ti 1D) 3H@4
@7 DeDeB L7 Trei scrieri despre educa!ie Aucure0ti 1D) 3H@@
C7 DeDeB L7&undamente pentru o 0tiin! a educa!iei Aucure0ti 1D) 3HH4
H7 ?erbart LR )relegeri pedagogice Aucure0ti 1D) 3H@<
3G7 >ant /7 Tratat de pedagogie7 Religia in limitele ra!iunii /a0i 3HH4
337 >a+ 1llen Secolul copilului Aucure0ti 1D) 3H@C
347 *oc=e L7 ($teva cugetri asupra educa!iei Aucure0ti 1D) 3H@3
367 ;ontessori ; Descoperirea copilului Aucure0ti 1D) 3H@@
387 "arlB ( /storia pedagogiei 9ol /7 (ernu!i )ublica!iile /nstitutului )edagogic 3H6:
3:7 "arlB (7 )edagogia general 1d a // a Aucure0ti 1D) 3HH<
3<7 )estalo++i LT7 Te2te alese Aucure0ti 1D) 3H<:
3@7 )estalo++i LT7 (um #0i #nva! Kertruda copii Aucure0ti 1D) 3H<:
3C7 Rousseau LL7 1mile sau despre educa!ie Aucure0ti 1D) 3H@6
3H7 Stan 17 Spa!iul public 0i educa!ia la vec,ii greci /a0i /nstitul 1uropean 4GG6
4G7 Spencer ? 1seuri despre educa!ie Aucure0ti 1D) 3H@6
437 Stoian St7 (coord) Din istoria g$ndirii pedagogice universale Aucure0ti 1SD) 3H:H
447 Suc,odols=i A )edagogia 0i marile curente filosofice Aucure0ti 1D) Aucuresti7

Data:
Semntura:

S-ar putea să vă placă și