Sunteți pe pagina 1din 9

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 1

Data revizuirii : 15.06.2011

1.

Identificarea substantei/preparatului a societatii/intreprinderii

Denumire

Antigel Bardi Auto Concentrat, G12

Utilizarea substanței / preparatului.

Antigel racire concentrat

Identificarea companiei

Samato Kft. Hungary, 7960 Sellye Malom u. 1. , +36 73 480687 www.samato.hu samato@t-online.hu

Informatii despre substanța / preparat

Péter Sághi, Samato Kft. +36 30 9275 001

Număr telefon de urgență:

National Institute of Chemical Safety

number :

+36 1 3030939

+36 80 201 199 (gratuit, numai pentru Ungaria)

2.

Identificarea pericolelor

Riscuri profesionale de sănătate : Xn (nociv)

R 22: Nociv în caz de înghițire.

 

Nota:

În caz de înghițire poate provoca confuzie mentală, efecte asupra sistemului nervos central și a rinichilor.

Poate provoca iritarea ușoară a ochilor : arsura tranzitorie a ochilor, roșeață, tulburarea vederi, inflamație a irisului și a țesuturilor. Sub formă de aerosoli poate provoca orbire.

Poate provoca iritarea ușoară a pielii: arsura tranzitorie a pielii, umflarea și roșeață. Pericol de resorbție a pielii.

Inhalarea de vapori, spray-uri sau abur generat la temperatură ridicată poate produce efecte ușoare, de arsură a cai respiratorii. Vapori care pot provoca necroze.

Pericole privind siguranța: Simbolul de pericol nu este necesar.

Pericole pentru mediul înconjurător: Simbolul de pericol nu este necesar. Notă: A nu se deversa în cursurile de apă fără eliminare.

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 2

Data revizuirii : 15.06.2011

3.

Composition

Textul frazelor R este prezentat în secțiunea

Concentratie

Numar CAS

EINCS

Simbol

Expresii-R

16.

 

Etilen glicol (HOCH 2 CH 2 OH)

>30 %

107-21-1

203-473-3

Xn

22

Trimiterea nr. de pre-înregistrare: 05-211459956-24-0000

 

4.

Primul ajutor

Informatii Generale

Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente, sau nu induceti voma.

 

Ingerare

Spălați imediat gura cu apă. Cu multă apă. Nu provocați voma! Dacă vărsăturile apar în mod spontan, lasati capul mai jos de talie pentru a preveni intrarea de lichid în plămâni. Obțineti asistență medicală.

 

Inhalare

Scoateți persoana expusă la aer curat dacă sunt observate efecte adverse. Dacă respirația sa oprit, se aplică respirație artificială. Daca respiratia este greoaie, administrati oxigen. Obțineti asistență medicală.

Contactul cu ochii

Clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele deschise. Odihnesti ochii cu cel puțin 30 de minute. Dacă simptomele persistă (roșeață, durere de arsură, tulburarea vederi, umflaturi) obțineti îngrijire medicală.

Contactul cu pielea

Spălați-vă imediat cu apă și săpun. Dacă simptomele persistă (roșeață, umflături, durere, vezica urinara) obțineti asistență medicală.

5.

Măsuri de stingere a incendiilor

Pericol de incendiu

Moderat periculoase (a se vedea, de asemenea, secțiunea 9 - Punct de inflamabilitate).

Mijloace de stingere

pulbere, spumă rezistentă la alcool, apa, CO2

Pericole speciale de substanța în sine, produsele sale de ardere sau vapori acesteia

In timpul arderi poate forma gaze și vapori periculosi (dioxid de carbon, monoxid de carbon, compuși organici).

Echipamente speciale de protecție pentru pompieri

Utilizați aparat autonom de respirat

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 3

Data revizuirii : 15.06.2011

6.

Măsuri în cazul pierderilor accidentale

Precauții personale

Evitați contactul direct cu produsul. Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși de cauciuc, cizme de cauciuc și o mască. Evitați sursele de aprindere, nu fumați.

Precauții pentru mediul înconjurător

Inconjurati scurgerea cu pământ sau nisip. Colectati materialele deversate în recipiente adecvate. Dacă este necesar absorbiti scurgerile cu materiale inerte. Aruncați materialul în conformitate cu cerințele legislației locale. În caz de scurgeri în sistemul de canalizare informati oficialii locali.

Metode de curățare

Excludeti sursele de aprindere. Ventilați adecvat spațiile închise. Vărsati nisip, pământ sau alti absorbanți adecvati in conținutul lichid . Recuperati lichidul liber prin pompare. Aruncați în conformitate cu reglementările locale. Curățați cu o cantitate mare de apă zona contaminată.

7. Manipulare si depozitare

Sfaturi de manipulare în condiții de siguranță Păstrați măsuri generale aplicabile pentru operațiunile cu substanțe chimice. Asigurati ventilația necesară adecvată. Păstrați materiale departe de flăcăra deschisa. Fumatul interzis. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. Evitați inhalarea de vapori sau contactul cu pielea și ochii. Temperatura manipulare : max. 40°C

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei Respectați normele generale de protecție împotriva incendiilor industriale

Sfaturi privind compatibilitatea de depozitare Păstrați materialul departe de căldură, scântei sau flacără deschisă. Stocati in loc racoros, uscat, bine ventilat în recipientele originale inchise etans. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de alimente sau băuturi. Materialele de depozitare neadecvate sunt: nu se recomandă utilizarea de fier placat sau galvanizat sau containere de otel. Temperatura de stocare: (-13) – max. 30°C.

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 4

Data revizuirii : 15.06.2011

8. Controale ale expunerii / Protectie personala.

Inginerie, masuri si control:

Nu este necesar .

Limite de expunere:

EU (2000/39/EC) etilen glicol

Opt ore: 52 mg/m3 Risc de absorbtie prin piele

Pe termen scurt : 104 mg/m3

Ministero della Salute (Italy, 3/2004). Piele STEL: 104 mg/m3 15 minute(s). Forma: Toate formele STEL: 40 ppm 15 minute(s). Forma: Toate formele TWA: 52 mg/m3 8 ore(s). Forma: Toate formele TWA: 20 ppm 8 ore(s). Forma: Toate formele

INSHT (Spain, 1/2004). Piele VLA-EC: 104 mg/m3 15 minute(s). Forma:Toate formele VLA-EC: 40 ppm 15 minute(s). Forma: Toate formele VLA-ED: 52 mg/m3 8 ore(s). Forma: Toate formele VLA-ED: 20 ppm 8 ore(s). Forma: Toate formele

EH40-OES (United Kingdom (UK), 5/2003). Piele STEL: 104 mg/m3 15 minute(s). Forma: Vapori TWA: 10 mg/m3 8 ore(s). Forma: Particule TWA: 52 mg/m3 8 ore(s). Forma: Vapori

TRGS900 MAK (Germany, 8/2004). Piele Spitzenbegrenzung: 26 mg/m3 Forma: Toate formele Spitzenbegrenzung: 10 ppm Forma: Toate formele TWA: 26 mg/m3 8 ore(s). Forma: Toate formele TWA: 10 ppm 8 ore(s). Forma: Toate formele

Protectie personala:

Mască de protecție :

În condiții normale de utilizare, masca nu este de obicei necesară. Folositi aparate de respirație aprobate în cazul în care vapori, ceața

și aerosoli generati depasesc limitele de expunere recomandate .

Protecția mâinilor :

mănuși de protecție (rezistente chimic)

Protecția ochilor:

ochelari cu protecție chimica

Protecția pieli:

îmbrăcăminte de protecție, eventual cizme de protecție rezistente la

produse chimice

Altele:

Măsuri generale de protecție / de igienă:

Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea vaporilor. Asigurați-vă facilități de spălat după orele de lucru și înainte de pauze. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați cu apă caldă și săpun.Când utilizați sa nu mâncati și nu fumati sau beti. Nu purtați inele, ceasuri sau îmbrăcăminte similara sub care s-ar putea infiltra material și provoca o reacție cu pielea.

Control si expunere mediu:

Nu deversați în sistemul de canalizare / ape de suprafață / ape subterane

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 5

Data revizuirii : 15.06.2011

9. Proprietati fizice si chimice

Formă

Lichid

Culoare

Roz

Miros

Caracteristic

Dimensiunea particulelor

Nu se aplica

Temperatura de fierbere

aprox.155 o C

Punct de aprindere

7 - 9

Temperatura de aprindere

410 o C

Proprietati oxidare

Nu se aplica

Temperatura de autoaprindere

Nu se autoaprinde

Limită inferioară de explozie

Nu se aplica

Limita superioară de explozie

Nu se aplica

Numărul de ardere

Nu se aplica

Rata de evaporare

Nu se aplica

Presiunea vaporilor

< 1 mbar (20 °C) Metoda: Calculul lui Syracuse

Densitate

1,11- 1,145 g/cm 3 Metoda: DIN 51757

Densitatea în vrac

Nu se aplica

Punct de curgere

-36 o C ASTM D 1177 50/50 V/V apa

Solubilitate în apă

(20 °C) miscibil în toate proporțiile

Rezervă Alakalina(HCL 0,1 M)

Peste 10

Valoare pH

6.5-8 (Solutie apoasa – 25/100 ml) Metoda : DIN 53785

Partiție octanol / apă Coeficientul (log Pow) :

Nu se aplica

Viscozitate (cinematica)

aprox. 23 mm2/s ( 20 °C) Metoda: DIN 51562

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 6

Data revizuirii : 15.06.2011

10.

Stabilitate si reactivitate

Reactivitate

Vezi secțiunea 10.3. "Posibilitatea de reacții periculoase"

Stabilitate chimica

În condiții normale produsul este stabil.

Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții cu substanțe alcaline. Reacții cu agenți oxidanți.

Condiții de evitat.

Nu se cunoaște.

Materiale incompatibile

Nu se cunoaște.

Produse de descompunere periculoase

Agent tare de oxidare. Reactioneaza violent cu acid clor sulfonic, oleum, acid sulfuric, acid percloric. Cauze de aprindere la temperatura camerei, cu trioxid de crom, permanganat de potasiu și de sodiu peroxid; provoaca calcinare la 100 ° C, cu dicromat de amoniu, cloratul de argint, clorură de sodiu și nitrat de uranil.

11.

Informatii toxicologice

RTECS#:

CAS# 107-21-1: KW2975000

 

LD50/LC50

Draize test, iepure, ochi: 500 mg/24H Slab; Draize test, iepure, ochi: 100 mg/1H Slab; Draize test, iepure, ochi: 0.012 ppm/3D; Draize test, iepure, ochi: 1440 mg/6H Moderat; Oral, soarece: LD50 = 5500 mg/kg; Oral, sobolan: LD50 = 4700 mg/kg; Piele, iepure: LD50 = 9530 uL/kg; Altele:Etilenglicolul este mult mai acut toxic pentru om decât pentru animalele de laborator prin ingestie. Doză orală unică letală pentru om a fost estimata la 1,4 ml / kg (1,56 g / kg) sau aproximativ 100 ml (111 g) pentru un adult .

Carcinogenicitate

Etilen glicol - Nu este listat ca substanță cancerigenă de ACGIH, IARC, NTP, sau CA Prop 65

Simptomele de otrăvire cu glicol:

Tulburări de respirație, paralizie a sistemului nervos central iar în caz de toxicitate grava poate fi fatal.

 

Inhalare:

Temperatura ridicata de amestecare sau acțiunile mecanice pot forma vapori, care pot provoca efecte ușor de arsură în nas, gât și plămâni. Contactul cu pielea:

Toxicitate acută:

Contactul prelungit și / sau repetat poate provoca iritarea ușoară: efecte temporare, arsuri, roșeață ușoară locală pe piele și / sau umflături. Pericol de resorbție a pielii. În caz de contact pe termen scurt nu sunt așteptate alte efecte improbabile. Contactul cu ochi:

Poate provoca iritatii usoare: efecte temporare de ardere, roșeață ușoară și / sau vedere slabă.

 

Inhalare:

Toxicitate cronică

În caz de expunere prelungită sau repetată poate provoca: latență, oboseală, coordonare locomotorie dezordonata, inconștiență, leziuni ale rinichilor.

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 7

Data revizuirii : 15.06.2011

12. Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Toxicitate Peste

LC0 1.000 mg/l (golden orfe) LL50 > 100 mg/l (96 h, Zebra fish (Danio rerio)) Metoda : OECD 203 Prin analogie cu un produs similar.

Toxicitate Daphnia

EC50 > 100 mg/l (48 h, Daphnia magna) Metoda : OECD 202 Informațiile se referă la componentul principal.

Toxicitate Alge

EC50 6.500 - 13.000 mg/l (96 h, Selenastrum capricornutum) Informațiile se referă la componentul principal.

Toxicitate Bacterii

EC20 > 1.995 mg/l (30 min, namol activat) Metoda : ISO 8192 Informațiile se referă la componentul principal.

12.2. Persistență și degradabilitate

Biodegradabilitate

90 - 100 % (10 d) Metoda : OECD 301 A Produsul este ușor biodegradabil în conformitate cu OCDE criteria. Informațiile se referă la componentul principal.

12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumulare

nu a fost testat .

12.4. Mobilitate în sol

Transport și distribuție între mediu si compartimente:

nu a fost testat .

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

În ceea ce privește toate datele disponibile toxicologice și ECOTOX, se poate afirma că substanța nu îndeplineste criteriile PBT și nici vPvB. Datele se referă la componentul principal.

12.6. Alte efecte adverse

Alte observații ecotoxicologice

Dacă este gestionat corect nu se produce nici o perturbare în stațiile de epurare. Produsul a fost clasificat în conformitate cu metoda de calcul a UE Directiva privind preparatele periculoase.

13.

Dispozitii considerari

Oricare ar fi nu pot fi salvate de recuperare sau de reciclare si ar trebui să fie gestionate într-o unitate corespunzătoare aprobata de eliminare a deșeurilor. Prelucrarea utilizarea sau contaminarea acestui produs poate schimba opțiunile de gestionare a deșeurilor. Aruncați recipientul și conținutul neutilizat, în conformitate cu cerințele locale.

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 8

Data revizuirii : 15.06.2011

14.

Informatii privind transpotrtul

ADR

nu este restricționată nu este restricționată nu este restricționată nu este restricționată nu este restricționată

ADNR

RID

IATA

IMDG

15.

Reglementare informatii

 

Etichetarea în conformitate cu directivele EC Clasificarea și etichetarea în conformitate cu directivele UE [67/548/CEE și 88/379/CEE, 1999/45/CE (versiuni existente)] și la Regulamentul Maghiar [44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (versiune existentă)] pentru substanțele periculoase și preparate periculoase :

 

X

n

Simboluri ale pericolelor:

Simboluri ale pericolelor :

Nociv

Componentele periculoase să fie indicate pe etichetă Etilen glicol

Sodium-2-ethylhexanoate

 

Fraze de

R

22

Nociv în caz de înghițire

risc:

 

Sfaturi de

S

2

A nu se lăsa la îndemâna copiilor

siguranta

S

26

În caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multa apa si cereti sfatul medicului.

S

46

În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și ai se arăta ambalajul sau eticheta.

Însemn tactil de avertizare a pericolului În caz de distribuție pentru populație

 

SAMATOSAMATO

Antigel Glicosam G12

Fișa Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (EC) No 1907/2006

Page 9

Data revizuirii : 15.06.2011

16. Other

Textul frazelor R atribuie ingrediente/componente menționate în Secțiunea 3 22 Nociv în caz de înghițire.

Informațiile conținute în această fișă cu MSD se bazează pe cunoștințele disponibile la momentul compilării. Această informație a fost obținută la testele efectuate de către sau pentru Samato sau extrase din literatura de specialitate și este relativă la indicațiile de siguranță și utilizarea corectă a produsului. Samato nu își asumă nici o responsabilitate pentru aplicații care sunt incorecte sau necorespunzătoare sau nu în conformitate cu informațiile raportate de mai sus. Pentru orice aplicație în afara programului normal prevăzut, este recomandabil să se solicite informații de la Samato date kft. Datele furnizate aici nu constituie specificații de calitate. Acest MSDS anulează și înlocuiește orice eliberare precedenta.

Sághi Péter

Samato Kft