Sunteți pe pagina 1din 6

Analize – Etanol

Metodele fizice clasice de determinare a concentraţiei etanolului dintr-o probă sunt


bazate pe măsurarea densităţii relative (cu un picnometru calibrat, hidrometru sau
densimetru), scăderii punctului de fierbere a amestecului alcool-apă (utilizând un
ebuliometru) şi a indicelui de refracţie. În plus, cromatografia de gaze este rapidă şi fiabilă.
Diverse standarde interne precum acetona, acetatul de etil, n-propanolul, 2-propanolul şi
etilen glicolul au fost utilizate la determinarea densităţii relative.
Metodele chimice includ oxidarea cu bicromat la acid acetic în prezenţa acidului
sulfuric şi titrarea dicromatului nereacţionat cu sulfat de amoniu feros (difenilamină-4-
sulfonat de sodiu sau 1,10 fenantrolină adăugate ca indicatori):
2Cr2O72- + 3C2H5OH + 16H+→ 4Cr3+ + 3CH3COOH + 11H2O
Cr2O72- + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
pH-ul reacţiei este critic deoarece etanolul ar putea fi oxidat fie la acetaldehidă, fie la
un amestec de acetaldehidă şi acid acetic. Dacă amestecul etanol-apă este denaturat, pot
interfera alţi compuşi.
Puritatea chimică a etanolului este adesea determinată utilizând reacţii de acetilare
în care etanolul reacţionează cu o cantitate definită de anhidridă acetică sau anhidridă
ftalică în soluţie de piridină. Scăderea acidităţii soluţiei de anhidridă (după hidroliză şi
compararea cu o soluţie standard) corespunde reacţiei dintre grupele hidroxil. Orice grupă
hidroxil poate lua parte la aceste reacţii, care nu sunt specifice pentru etanol. Nu interferă
alte grupe funcţionale. Cantităţile de etanol pot fi determinate prin metode colorimetrice
utilizând compuşi cum ar fi 8-hidroxichinolonă sau acid vanadic, care formează compuşi
coloraţi cu alcoolii.
În plus, faţă de metodele fizice şi chimice, metoda biochimică este utilizată la
determinarea concentraţiei de etanol. Această metodă se bazează pe oxidarea etanolului
la acetaldehidă cu nicotinamidă-adenindinucleotidă (NAD+). Enzima alcool dehidrogenazei
catalizează reacţia:
CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+
Pentru a aduce reacţia la finalizare, semicarbazida, (aminooxi) acid acetic sau
enzima aldehidei dehidrogenazei sunt adăugate pentru a elimina acetaldehida din
amestecul de reacţie. Reacţia este urmată spectrofotometric la o lungime de undă de 340
nm în cazul în care absorbanţa este proporţională cu creşterea concentraţiei NADH. În
ciuda faptului că alţi alcooli pot deasemenea reacţiona, metoda este bună şi poate fi
utilizată la determinarea unor concentraţii foarte mici de etanol.
Câteva metode enzimatice folosesc sonde enzimatice cu enzime imobilizate.
Recent, sonde de electrod cu celule microbiane întregi au fost deasemenea dezvoltate
pentru determinarea alcoolului.

1
FIŞĂ TEHNICĂ - ALCOOL ETILIC

1. Identificarea substanţei. Societatea producătoare sau importatoare


Denumire: Alcool etilic
Alte denumiri: Alcool, etanol, etil hidroxil, metil carbinol.
Formula chimică: CH3CH2OH
Masa moleculară: 46,07
Obţinere şi utilizări: Produs din etilenă prin hidratare catalitică sau cu etil sulfat ca
intermediar prin hidroliza enzimatică a celulozei, prin fermentarea dextrinei, zahărului şi a
altor carbohidraţi sau prin oxidarea metanului. Alcoolul etilic anhidru este produs pe scară
largă prin distilare azeotropică. În laboratoare şi industrie alcoolul etilic este folosit ca
solvent pentru grăsimi, acizi graşi, petrol şi hidrocarburi; în producerea alcoolului denaturat,
în sinteze organice, fabricarea acetaldehidei, acidului acetic, acetat de etil, cauciucului
sintetic, la fabricarea produselor farmaceutice şi a parfumurilor, loţiunilor tonice,
cosmeticelor, pentru detergenţi, subdtanţe de curăţat, coloranţi, explozivi, antigel, etc. Este
folosit la fabricarea băuturilor alcoolice.
Unitatea solicitantă: SC SILAL TRADING SRL
Producător/ Importator/ Utilizator/ Transportor

2. Compoziţia/ informaţii asupra componentelor


Componenţi Cod Proporţia Concentraţia admisibilă
(Denumire) (Nr. CAS, UE) (%) (mg/ mc)
Medie Vârf
Alcool etilic 64 – 17 – 5 96 % 500 1000
200 – 578 – 6

3. Identificarea pericolelor (de aprindere şi explozie)


Punct de aprindere: 13oC
Temperatură de autoaprindere: 363oC
Limite inferioare de explozie: 3,3% v/v
Limite superioare de explozie: 19% v/v
Pericol de aprindere sau explozie: Alcoolul etilic este un lichid inflamabil ai cărui
vapori pot forma cu aerul amestecuri explozive. Reacţionează energic cu produşii oxidanţi.

4. Primul ajutor
În caz de inhalare: Se va transporta persoana expusă la ear curat şi dacă este
cazul, se va asigura respiraţia artificială. Se va apela la personal medical calificat.
În caz de contact cu pielea: După spălarea zonei afectate cu jet de apă uşor, se va
spăla zona cu săpun şi apă.
În cazul contactului cu ochii: Spălaţi imediat ochii cu jet de apă chiar sub pleoape cu
grijă, cel puţin 15 minute. Se va apela la asistenţă medicală.
În caz de inghiţire: Daţi victimei 1 – 2 pahare apă şi administraţi un medicament
pentru a induce voma. După acordarea primului ajutor, transportaţi victima la dispensarul
intreprinderii, policlinică sau spital, pentru asistenţă de specialitate.
Notă pentru medic: Testele pentru diagnostic vor include alcoolul în aerul expirat,
urină sau sânge. Cărbunele activ nu reduce absorbţia etanolului.

2
5. Măsuri de prevenire a incendiilor
Materiale pentru stingerea incendiilor: Pudre, spume speciale, bioxidul de carbon.
Se poate utiliza şi apa, cu condiţia folosirii în cantităţi foarte mari.
Procedee speciale de stingere a incendiilor: Deoarece focul poate produce
descompunerea termică toxică, purtaţi un aparat respirator izolant autonom, cu o faţă de
mască completă. Dacă este posibil şi fără riscuri secundare, mutaţi containerele din zona
de incendiu sau adăugaţi apă de răcire peste containerele expuse la foc, mult timp după ce
focul a fost stins. Pentru focuri mari , utilizaţi monitoare suspendate. Nu deversaţi
substanţele rezultate de la stingerea focului în canalizare sau în conductele de apă.

6. Măsuri luate în caz de scăpări accidentale


Împrăştieri/scurgeri: Anunţaţi personalul de securitate, evacuaţi personalul care nu
este indispensabil, îndepărtaţi toate sursele de căldură sau apindere şi prevedeţi o
ventilaţie adecvată. Personalul de serviciu trebuie protejat împotriva inhalării vaporilor sau
a contactului cu pielea. Încercaţi sa opriţi scurgerile fără riscuri suplimentare. Utilizaţi
pulverizarea cu apă pentru a dispersa vaporii şi diluaţi lichidul vărsat pe pardoseală. Pentru
scurgeri/împrăştieri mici, luaţi cu nisip sau alt absorbant necombustibil şi plasaţi-l în
containere pentru îndepărtare ulterioară. Pentru scurgeri/împrăştieri mari, îndiguiţi
scurgerea pe o zonă cât mai mare, pentru a capta lichidul, în vederea unei îndepărtări
ulterioare. Contactaţi furnizorul pentru recomandări detaliate.

7. Manipulare şi depozitare
Depozitaţi alcoolul etilic în containere ermetice fără pătrundere de aer şi umezeală,
într-un loc rece, uscat şi bine ventilat, departe de surse de căldură, aprindere şi de
materiale incompatibile. Protejaţi aceste containere de lovituri mecanice. Dacă se foloseşte
o cantitate mare de alcool etilic este preferat să se folosească tancuri de înmagazinare
subterane, în afara clădirilor. Stocarea se poate face în recipienţi de fier, oţel, cupru sau
aluminiu. Pentru cantităţi mici se pot folosi recipienţi de sticlă. În acest caz, recipienţii vor fi
protejaţi de o manta metalică. Pardoseala depozitului va fi din material impermeabil,
incombustibil şi astfel construită încât să evite scurgerea/împrăştierea lichidului în cazul
spargerii accidentale a recipienţilor. Echipamentul electric va respecta toate prevederile
legale în vigoare. Se interzice fumatul.

8. Controlul nivelului de noxe/protecţie individuală


Alegerea echipamentului de protecţie individuală se va face conform reglementărilor
legale în vigoare.
Protecţia respiratorie: Consultaţi specialistul pentru alegerea aparatului respirator.
Atenţie! Aparatele respiratorii filtrante nu protejează muncitorii în atmosferele deficitare în
oxigen. Dacă se utilizează aceste aparate se solicită un program scris de protecţie a căilor
respiratorii care să cuprindă cel puţin certificarea medicală, instruirea, test de adaptare,
monitorizarea periodică a mediului, întreţinere, inspecţie, curăţenie şi zone sanitare
corespunzătoare de depozitare.
Protecţia ochilor: Se poartă ochelari de protecţie sau ochelari de siguranţă chimică.
Alte mijloace de protecţie individuală: Mănuşi chimice de protecţie, bocanci şi şorţuri
pentru a preveni un contact prelungital substanţei cu pielea.
Ventilaţia: Asiguraţi sisteme de ventilare generală şi locală pentru a menţine
concentraţiile în aer sub limitele admise. Este preferată o ventilare locală, deoarece previne
dispersia poluanţilor la locul de muncă, prin captarea acestora la sursă.
3
Puncte de prim ajutor: Asiguraţi la locurile de muncă staţii de urgenţă pentru
spălarea ochilor, duşuri ultrarapide şi facilităţi de spălare.
Echipamentul contaminat: Separaţi îmbrăcămintea contaminată de hainele obişnuite
şi spălaţile înainte de refolosire. Îndepărtaţi acest material de pe echipamentul
dumneavoastră.
Observaţii: Niciodată nu mâncaţi, beţi sau fumaţi la locul de muncă. Aplicaţi o bună
igienă personala după folosirea acestui material în special înainte de a mânca, folosi
toaleta sau de a folosi cosmetice.

9. Proprietăţi fizice şi chimice


Punct de fierbere: 78,5oC
Punct de topire: -114,1oC
Solubilitate în apă: Miscibil cu apa în orice proporţie.
Alte solubilităţi: Alcooli, oxid de dietil, benzenul şi cea mai mare parte a solvenţilor
organici
Presiunea vaporilor: 43 mm Hg la 20oC
Densitatea vaporilor saturaţi: 1,24 kg/m3
Aspect şi miros: Lichid incolor, cu miros specific.
Greutate specifică: 0,7893 la 20oC/4oC
Vâscozitate: 1200 cP la 20oC
Tensiunea superficială: 22,75 dyne/cm în contact cu vaporii la 20oC
Incompatibilităţi chimice: În această categorie sunt incluşi agenţii puternic oxidanţi,
percloraţii, hipocloritul de calciu, oxizii clorului, azotatul de mercur, apa oxigenată, acidul
azotic, pentafluorura de brom. Se aprinde în contact cu trioxidul de fosfor, acidul disulfuric +
acidul azotos. Alcoolul etlic se aprinde şi apoi explodează în contact cu anhidrida acetică+
sulfat acid de sodiu. În prezenţa acidului azotic şi a azotatului de argint sau de mercur,
poate produce fulminaţi de argint sau mercur, care sunt produşi explozivi. Cea mai mare
parte a metodelor sunt insensibile la acţiunea alcoolului etilic.
Condiţii de evitat: Evitaţi sursele de căldură şi aprindere cât şi substanţele
incompatibile.
Produse periculoase de descompunere: Descompunerea termică, oxidativă a
alcoolului etilic poate produce oxizi de carbon. Oxidarea va conduce la formarea
acetaldehidei, acidului acetic sau a bioxidului de carbon.

10. Stabilitate şi reactivitate


Stabilitate: Alcoolul etilic este stabil la temperatura camerei în containere închise, în
condiţii normale de depozitare şi manipulare, în vederea prevenirii riscurilor de inflamare,
explozie şi intoxicare. Alcoolul etilic este un produs combustibil; el arde în aer cu o flacără
luminoasă formând bioxid de carbon şi apă.
Polimerizare: Nu suferă polimerizări accidentale.

11. Informaţii toxicologice


Cancerinogeneză: Este un cancerigen uman confirmat in cazul ingestiei, băuturilor
alcoolice. Ingestia cronică de alcool etilic este asociată cu ciroza.
Riscuri: Etanolul este un iritant al ochiului şi al mucoaselor. Concentraţii de 5000 –
10000 ppm produce iritări temporare ale ochilor şi nasului; la 1500 ppm apare lăcrimarea
continuă şi tusea; concentraţii mai mare de 20000 ppm sunt intolerabile. În condiţii de
manipulare şi folosire rezonabile, riscul expunerii industriale la alcool etilic este scăzut.
4
Nu există dovezi concrete că expunerea la alcool etilic provoacă ciroză. Se
dobândeşte o anumită toleranţă după expuneri repetate la alcool etilic iar aceasta poate fi
un factor individual de răspuns la o concentraţie dată. Binecunoscutele efecte ale
alcoolismului datorat ingestiei excesive de băuturi alcoolice nu sunt neapărat o consecinţă
a expunerii industriale tipice. În cele mai multe cazuri alcoolul etilic industrial conţine un
agent de denaturare pentru a-l face neplăcut pentru băutură.
Efecte medicale agravate de expunerea pe termen lung: Afecţiuni ale ficatului.
Organe ţintă: Membrane mucoase.
Căi primare de intrare: Inhalare, ingerare, contactul cu ochii.
Efecte acute: Expunerea prelungită la concentraţii excesive poate produce iritarea
membranelor, mucoaselor, a căilor respiratorii, dureri de cap, nervozitate, ameţeli,
tremurături, oboseală, greaţă. Stropirea cu lichid cauzează senzaţii de arsură, şi lăcrimare
cu înţepături şi închiderea reflexă a pleoapelor. Simptomele includ tulburări ale somnului,
halucinaţii, percepţii schimbate, convulsii, activităţi motorii schimbate, comă, dureri de cap,
alterarea secreţiilor gastrice, greaţă sau vomă, descreşterea temperaturii corpului.
Efecte cronice: Expunerea cronică la vapori poate da naştere unor iritaţii ale
membranelor, mucoaselor, dureri de cap, depresii, simptome incluzând somnolenţă şi lipsa
concentrării. Contactele prelungite cu pielea pot cauza dermatite.

12. Informaţii ecologice, efectele produsului în mediul înconjurător,


persistenţa şi biodegrabilitatea, toxicitate.
Toxicitate: LDLo (om, oral) 1400 mg/kg (cauzează somnolenţă şi stări de vomă)
LC50 (şoareci, inhalare) 20000 ppm/10h
LC50 (peşti) 8140mg/l/48h
Produsul se va amesteca cu apa; se infiltrează în sol; se acumulează prin absorbţie.
Alcoolul etilic este rapid biodegradabil. Este posibilă neutralizarea în staţiile de tratare a
apelor reziduale.

13. Consideraţii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare, etc.)


Pentru scurgeri/împrăştieri mici, luaţi cu nisip sau alt absorbant necombustibil şi
plasaţi-l în containere pentru îndepărtare ulterioară. Pentru scurgeri/împrăştieri mari,
îndiguiţi scurgerea pe o zonă cât mai mare, pentru a capta lichidul, în vederea unei
îndepărtări ulterioare. Deşeurile de produs se vor recupera sau recicla dacă este posibil.
Deşeul recuperat se va incinera. Reziduurile organice se vor incinera, în instalaţii autorizate
de către autoritatea publică teritorială de mediu. Metodele corespunzătoare de eliminare a
ambalajelor contaminate: ambalajele contaminate vor fi reutilizate. Contactaţi furniozorul
sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate.

14. Informaţii referitoare la transport


Conform reglementarilor legale în vigoare.
Eticheta: Simbol toxic: F – uşor inflamabil.
Fraze de risc: R11
Fraze de securitate S: (2) – 7 – 16
Grupa de ambalare: grupa “II” – substanţe periculoase

5
15. Informaţii referitoare la reglementări speciale

SR 13253/1996 -Ambalaje. Etichetarea substanţelor şi produşilor


chimici periculoşi
STAS 5055/1-91 - Ambalaje. Marcarea încărcăturilor
STAS 5055/2-91 - Ambalaje. Simboluri grafice de avertizare.
STAS ISO 780/91 -Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea
marfurilor.
STAS 12574/87 - Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate.
Ordinul Ministerului Apelor, -Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei. Norme
Pădurilor şi Protecţiei Mediului metodologice pentru determinarea emisiilor de
462/1993 poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.
Ordinul consiliului Naţional al -C 90 Normativ privind condiţiile de descărcare a
Apelor 14/1983 apelor uzate în reţelele de canalizare a centrelor
populate.
Ordinul Ministerului Muncii şi -Normativ cadru pentru acordarea şi utilizarea
Protecţiei Sociale 225/1995 echipamentului individual de protecţie

16. Alte informaţii


Control tehnic. Pentru a reduce riscurile potenţiale pentru sănătate, folosiţi o
ventilaţie exhaustivă locală care să menţină concentraţia noxei la cel mai scăzut nivel
posibil. Asiguraţi stăvilare şi geometrii speciale a duşumelelor pentru a limita răspândirea
lichidului împrăştiat. Interziceţi folosirea conductelor de aer sau oxigen pentru transportul
alcoolului etilic. Pentru a preveni existenţa surselor de aprindere în zonele în care o mare
cantitate de alcool etilic este produsă sau folosită, instalaţiile şi echipamentele electrice vor
fi conform normelor în vigoare.

Bibliografie:
Banca de date CHEMINFO – Material Safety Data Sheets – Canada.
Banca de date GESTIS – Material Safety Data Sheets – BIA Germania.
Material Safety Data Sheets Colecdon – Genium Publishing Corporation USA.
Fiches toxicologiques – INRS Franţa.