Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ___________________________________ S.R.L./S.A.

Localitatea ______________, Judetul / sectorul ______________


Str. _________________, nr. ___, Bl. _____, Sc. _____, et. ____, ap. ____
CUI ________________
Reg. Com. _____________

Hotarare
a
Adunarii Generale a Asociatilor
Subsemnatii:
..
.
In calitate de asociati ai S.C. ______________________ cu sediul social in
localitatea _____________________, judetul / sectorul _____,
Str._______________________, nr. _____ , Bl. ______, Sc. ____, et.
_____, ap. _______, intruniti in AGA in data de ___________ am decis:
Conform:
- OMF nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar contabile de
catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
republicata
- art. 155 alin.(5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Codul Fiscal
- OMF nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe
valoarea adaugata conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordin 3420/21.12.2009 - pentru modificarea si completarea unor ordine
ale ministrului finantelor publice
Se imputerniceste domnul / doamna ___________________________, in
calitate de ADMINISTRATOR sa emita facturi si chitante pentru societatea
mentionata. Seria facturilor va fi ______ si numerele vor porni de la
______________. Numerele date facturilor vor fi consecutive. De
asemenea, seria chitantelor emise va fi ______ iar numerele vor porni de la
______________ . Numerele date chitantelor vor fi consecutive.
ASOCIATI: