Sunteți pe pagina 1din 10

Organizarea sistematica a A.P.; sistemul A.P.

In Romania
*statul se imparte in 3 sisteme:
-sistemul lesislativ
-sistemul jurisdictional
-sistemul exectutiv = A.P. + factorul politic
*A.P = activitatea pe care statul o desfasoara in vederea in mod permanent a unor trebuinte de
interes general;
*se disting doua tipuri de administratie: cea publica si cea privata;
administratiile private sunt indreptatite spre obtinerea de profit, pe cand cele publice au ca scop
satisfacerea trebuintelor de interes general;
*A.P. Nu trebuie confundata cu statul deoarece statul are misiuni primare, iar A.P. Are misiuni
secondare;
*totodata, A.P. Nu trebuie sa se confunde nici cu puterea executiva, lipsindu-i factorul politic;
*un prim tutelar al puterii de a administra este statul, dar nu singurul, ci si comunitatile locale; astfel,
exista doua subsisteme ale A.P.:
-subsistemul statal;
-subsistemul local;
Notiunea de organ public/autoritate publica
*organul A.P. = acea structura organizationala care, potrivit Constitutiei, are personalitate de drept
public si actioneaza din oficiu pentru executarea legii, sub controlul direct sau indirect al
Parlamentului;
*clasificarea organelor A.P.:
1.dupa criteriul modului de formare:
-organe ale A.P numite: guvern, prefect;
-organe ale A.P alese: CL, CJ, primar, presedinte;
2.dupa conducerea lor:
-organe ale A.P colegiale: CL, CJ, guvern
-organe ale A.P unipersonale: presedinte, primar, prefect;
3.dupa competenta lor:
a.competenta teritoriala:
-organe ale A.P centrale: guvern, presedinte;
-organe ale A.P locale: primar, CL;
b.competenta temporala:
-organe ale A.P cu competenta temporata determinata;
-organe ale A.P cu competenta temporata nedeterminata;
c.competenta materiala:
-organe ale A.P cu competenta materiala generala: guvern, presedinte, primar, prefect;
-organe ale A.P cu competenta materiala speciala: ministerele;

Sarcinile, competenta si capacitatea organelor A.P.

*sarcinile organelor A.P=obiectivele sau finalitatea activitatii organelor A.P.;


*elementele componente ale unui organ A.P.:
-factorul uman;
-resursele materiale si financiare;
-mijloacele juridice: competenta si capacitatea;
*competenta=atributiile (drepturile si obigatiile) unui organ al A.P=mijloc juridic de realizare a
sarcinii;
*caracterele competentei:
1.caracterul legal : atributiile sunt stabilite de lege;
2.caracterul obligatoriu : au obligatia de a-si exercita atributiile;
3.caracterul autonom : organele ierarhic superioare au obligatia de a le asigura independenta
necesara realizarii competentei;
*raporturile specifice dreptului administrativ sunt cele de subordonare ierarhica, iar in cazul acestori
raporturi se admite puterea de instructiune, nu si cea de injoctiune;
*capacitatea:
-capacitatea juridica=aptitudinea generala a unor persoane fezice sau juridice de a avea drepturi si
obligatii in cadrul unor raporturi juridice;
-capacitatea adminstrativa=aptitudinea organelor A.P de a fi subiecte in cadrul raporturilor de drept
administrativ;
*corelartia sarcini-competente:
-competenta este unul dintre mijloacele juridice de realizare a sarcinilor, iar sarcina este finalitatea
indeplinirii competentei;
*corelatia competenta-capacitate:
exista doua teze:
-prima este a profesorului Romulus Ionescu: notiunea de competenta se identifica cu cea de
capacitate;
-a doua este a profesorului Ilie Iovanas: cele doua nu se identifica desi au o oarecare legatura
(deosebiri: capacitatea este specifica numai organelor administrative, pe cand competenta pot avea si
structurile organizatorice ale organelor A.P; i timp ce unele atribucii ce alcatuiesc competenta pot fi
transmise altor organe, capacitatea nu poate fi transmisa altui subiect de drept);
*in concluzie, consideram ca cea de-a doua vaianta este mai nuantata si ca permite explicarea mai
multor situatii practice;
Consideratii privind forma de guvernamant si regimul politic
*forma de guvernamant ofera solutia la problema de a sti cine exercita puterea suverana in stat;
a.monoctratie(o singura persoana);
b.oligarhie(ungrup restrans de oameni);
c.democratie(poporul);
*forma de guvernamant este utilizata si pentru a face distinctia intre state, sub aspectul modului de
desemnare a sefului de stat:
a.monarhie(desemnat ereditar si pe viata);
b.republica(ales pe o perioada de timp);
*regimul politic reprezinta odul de executare a puterii politice intr-o societate; astfel exista:
-regim constitutional;
-regim absolutist(nu exista limitari);
-regim liberal(respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor);
-regim autoritar(prioritatea intereselor statului);
-regim totalitar(uni-partidice);
-regim democratic(pluritardism);

*potrivit principiului separatiei puterilor in stat, vom avea:


-regim prezidential;
-regim semi-prezidential;
-regim parlamentar;
*in Romania avem un regim semiprezidential atenuat sau semiparlamentar, cu atributiile presedintelui
mai limitate decat intr-o republica semi-prezidentiala, si asta se vede prin:
-in sistemul nostru constitutional guvernul raspunde polititc numai in fata parlamentului;
-presedintele nu are drept de initiativa legislativa;
-decretele presedintelui emise in exercitarea celor mai importante atributii ale sale trebuie
contrasemnate de catre primul ministru;

Administratia centrala de specialitate

Categorii de organe de specialitate:


*ministerele, care se organizeaza in subordinea G;
*alte organe:
-institutii aflate direct in subordinea G;
-servicii publice ale ministerelor;
-autoritati administrative autonome;
*moduri de infiintare:
a.potrivit legii (ministerele si ministrii sunt aprobati de Parlament prin oferirea votului de incredere)
b.prin lege organica (autoritati centrale autonome);
c.prin acte ale guvernului (trebuie recunoscute de catre lege si trebuie obtinut avizul CCR);
Actele organelor administratiei centrale de specialitate:
*ministerele emit ordine si instructiuni (diferenta: ordinele pot avea si caracter individual si
normativ, pe cand instructiunile au doar caracter individual);
*Ministrul finantelor emite precizari, norme tehnice, conventii;
*BNR emite norme, ordine;
Clasificarea organelor administratiei centrale de specialitate:
1.in functie de statutul organelor:
-organe subordonate (G sau ministerelor) ;
-organe centrale autonome;
2.infunctie de modul de infiintare:
-prin lege organica (autoritati centrale autonome);
-prin procurarea votului de incredere (miinistrii);
-prin acte ale G (alte organe de specialitate);
3.d.p.d.v al denumirii:
-ministerele (autoriati centrale subordonate G);
-alte organe de specialitate (comisii, consilii);
Administratia publica locala
Principii de funcionare:

1.Deconcentrarea este redistribuirea de competente administrative si financiare de catre ministere si


celelalte organe de specialitate ale A.P centrale, catre propriile structuri de specialitate din teritoriu;
*elemente:
-reprezinta o forma specifica a centralizarii;
-autoritatile centrale si locale sunt de natura statala;
-competenta de decizie apartine atat organelor centrale, cat si celor locale;
-intre puterea centrala si cea din teritoriu exista un raport de subordonare ierarhica;
2.Descentralizarea reprezinta transferul de competenta administrativa si financiara de la nivelul A.P
centrale, la nivelul A.P locale catre sectorul privat;
*elemente:
-autoritatile din teritoriu sunt persoane publice autonome, alese de colectivitatile teritoriale;
-autoritatile din teritoriu dispun de o putere de decizie proprie;
-intre autoritatile din teritoriu si cele centrale nu exista raporturi de subordonare;
Principiile descentralizarii:
a.principiul subsidiaritatii (exercitarea competentelor de catre autoritatea A.P locale situata
administrativ cel mai aproape de cetatean si care dispune de capacitatea administrativa necesara);
b.principiul asigurarii resurselor corespunzatoare competentelor transferate;
principiul responsabilitatii autoritatilor A.P locale in raport cu competentele ce le revin;
c.principiul responsabilitatii autoritatilor A.P locale in raport cu competentele ce le revin;
d.principiul asigurarii unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii si reguli
obiective;
e.principiul echitatii (toti cetatenii au acces la serviciile publice);
f.principiul constrangerii bugetare;
3.Tutela administrativa= totalitatea mijloacelor prin intermediul carora organele centrale
supravegheaza respectarea legalitatii de catre organele locale;
4.Autonomia locala= aptitudinea legala a autoritatilor autonome de a decide in mod independent si
sub propria raspundere, in limitele legii supra problemelor colectivitatilor teritoriale in care
functioneaza;
5.Diferenta intre deconcentrare si descentralizare:
*deconcentrarea implica recunoasterea in favoarea organelor administrative din teritoriu a unei
anumite puteri de decizie, in timp ce descentralizarea presupune un transfer de competenta de natura
administrativa, de la nivel central la nivel local;
Autoritatile A.P locale:
I.Consiliul Judetean:
1.Statutul constitutional:
*este autoritatea A.P pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea
realizarii serviciilor publice de interes judetean;
*se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat;
*intre autoritatile locale si cele judetene nu exista raport de subordonare;
2.Presedintele C.J:
*indeplineste functia de reprezentant al judetului in relatia cu alte autoritati publice;
*raspunde in fata C.J de buna bunctionare a A.P judetene;
*raspunde de buna functionare a aparatului propriu de specialitate;
3.Mandatul si functionarea:
*C.J se alege pentru un mandat de 4 ani;
*forma de lucru este sedinta cu caracter lunar; se poate intruni si in sedinte extraordinare la cererea
prefectului, a presedintelui C.J sau a 1/3 din numarul consilierilor;
4.Actele C.J:
*sunt hotararile si se comunica in mod obligatoriu prefectului;
*sunt supuse controlului de legalitate, se semneaza de catre presedintele care a condus sedinta si se
contrasemneaza de catre secretarul judetului;

*presedintele C.J emite dispozitii care pot avea atat caracter normativ, vcat si individual;
5.Raspuderea C.J:
a.dizolvarea de drept:
*daca consiliul nu se intruneste de doua ori consecutiv;
*daca nu a adoptat nici o hotarare timp de trei sedinte consecutiv;
*cada numarul consilierilor s-a redus la jumatate +1 si nu se poate completa;
b.dizolvarea prin referendum:
*referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate prefectului de cel putin 25% din numarul
cetatenilor cu drept de vot, sau in cazut dizolvarii C.L;
II.Consiliul Local:
*autoritate colegiala a A.P locale aleasa in vederea solutionarii proplemelor de interes local;
1.Statutul consilierilor locali:
A.conditii:
*sa aiba minim 23 de ani in ziua alegerilor;
*sa nu le fie interzisa asocierea in partide politice;
*sa aiba cetatenie romana si domiciliu in Romania;
*sa aiba domiciliul in unitatile administrativ teritoriale in care urmeaza sa fie alesi;
B.incompatibilitati:
*functia de primar sau viceprimar;
*functia de prefect sau subprefect;
*calitatea de functionar public in aparatul propriu al CL/CJ/prefecturii;
*presedinte, vicepresedinte, director in consiliul de administratie la regiile autonome;
*presedinte sau secretar al adunarilor generale la o societate comerciala care are filiale in acea unitate
administrativ teritoriala;
*reprezentant al statulului la o societate comerciala;
*senator sau deputat;
*ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat;
2.Functionarea C.L.:
*forma de lucru este sedinta cu caracter lunar;
*exista sedinte extraordinare la cererea primarului sau a 1/3 din consilieri;
*sedintele sunt conduse de un presedinte de sedinta ales pe 3 ani;
3.Actele C.L:
*adopta hotarari care se comunica obligatoriu primarului si prefectului;
*se adopta cu majoritatea membrilor prezenti;
*pot avea atat caracter normativ, cat si individual;
4.Raspunderea C.L si a consilierilor locali:
a.raspundere adm-disciplinara: suspendarea de drept din functie atunci cand a fost arestat preventiv;
b.raspundere administrativ-ptrimoniala;
c.raspubdere penala: suspendarea consilierului arestat preventiv;
5.Dizolvarea C.L:
a.de drept: cand nu se intruneste doua sedinte consecutiv, cand nu adopta nici o hotarare in trei
sedinte sau cand numarul consilierilor a ajuns la jumatate +1 si nu pot fi inlocuiti;
b.prin referendum: initiat de minim 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot;
III.Primarul:
*autoritate a A.P cu caracter executiv:
1.Conditii si incompatibilitati:
a.Conditii:
*sa aiba drept de vot;
*sa aiba minim 23 de ani in ziua alegerilor;
*sa aiba domiciliul in acea unitate administrativ-teritoriala;
*sa nu ii fie interzisa asocierea in partide politice;
b.Incompatibilitati:
*consilier local;

*prefect/subprefect;
*calitatea de funcionar public;
*presedinte, vicepresedinte, director la societati comercile;
*reprezentant al statului in adunarile societatilor comerciale;
*membru al unui grup de interes economic;
*calitatea de comerciant persoana fizica;
*senator sau deputat;
*ministru, secretar de stat, subsecretar de stat;
2.Actele primarului:
*adopta dispozitii care se trimit obligatoriu prefectului in maxim cinci zile de la adoptare;
*acestea au atat caracter normativ, cat si individual;
3.Raspunderea primarului:
*raspundere administrativa;
*raspundere civila;
*raspundere contraventionala;
*raspundere penala;
4.Suspendarea primarului:
*este numai de drept, atunci cand a fost arestat preventiv;
*incetarea mandatului are loc, de regula, la data punerii in functie a noului primar;
*exceptii:
-suspendarea de drept/referendum local;
-imposibilitatea de a exercita mandatul datorita unei boli grave pe 6 luni;
*daca nu isi exercita mandatul timp de 45 de zile consecutiv;
Prefectul
1.Statutul constitutional:
*reprezentantul guvernului pe plan local;
*este organ de tutela administrativa, are dreptul de a putea ataca in fata instantei de contencios
administrativ actele emise de C.L, C.J si primar daca i se par a fi ilegale;
2.Raporturile dintre prefect si autoritatile locale:
*raporturi de colaborare, astfel incat intre prefect si autoritatile A.P locale sa nu existe presiuni in
desfasurarea activitatii;
3.Actele prefectului:
*emite ordine, care sunt acte administrative;
*ele pot avea atat caracter normativ, cat si individual;

Administratorul public
*ii pot fi delegate de catre primar atributii de coordonare a aparatului propriu sau a serviciilor
publice de interes local, precum si calitatea de ordonator principal de credite;
*el va putea exista nu doar la nivel local, ci si la nivel judetean, unde ii pot fi delegate aceleasi
atributii;
Dmeniul public

1.Definitie:
*este format din ansamblul bunurulor mobile si imobile, publice sau private, care prin natura lor sau
vointa legiuitorului sunt supuse unor norme speciale de protectie, deduse din faptul ca au o utilitate
publica, satisfacandin mod direct sau indirect un interes public si care sunt supuse unui regim juridic
de putere, asupra lor exercitandu-se, de catre o persoana morala de drept public, un drept de
proprietate publica sau un drept de paza si protectie administrativa;
2.Trasaturi:
-bunurile domeniale:
*trebuie sa prezinte acele particularitati care sa justifice protectia speciala de care se bucura;
*au o utilitate publica, au rolul de a satisface interesul public prin intermediul unui serviciu public;
*sunt guvernate de un regim de putere publica, putand fi vorba de:
a.un regim de putere publica exclusiv;
b.un regim mixt, combinatie intre regimul de drept comun si cel de drept administrativ;
*implica o persoana morala de drept public care poate exercita urmatoarele drepturi:
a.titulara unui drept de proprietate (stat sau unitatea administrativ teritoriala);
b.titulara unui drept de paza si protectie (orice persoana care actioneaza in numele statului
sau a unitatii administrativ teritoriale);
3.Corelatia dintre domeniu public si proprietate publica:
*exista o relatie de la intreg la parte, deoarece in domeniul public se includ pe langa bunurile
proprietate publica si bunurile proprietate privata, care, prin semnificatia lor economica, culturala,
etc justifica apartenenta la domeniul public, ceea ce atrage un regim specific in care normele de drept
public se suprapun cu cele de drept privat, avand un rol dominant fata de acesta din urma;
Pesedintele Romaniei
1.Statut constitutional: un exeutiv bicefal sau dualist;
-rolul P :
*este unul din doi sefi al executivului;
*reprezentantul Romaniei pe plan intern si extern;
*garantul intependentei nationale;
*vegheaza la raspectarea Const;
*are rol de mediere intre puterile statului si popor;
2.Atributiile P:
A.in raport cu Parlamentul:
*convocarea in sedinte a Parl;
*promulgarea de legi;
*adresarea de mesaje Parl;
*dizolvarea Parl (cu refuzarea votlui de investitura);
B.in raport cu justitia:
*numirea juecatorilor si a procurorilor;
*acordarea gratierii individuale;
*declansarea urmaririi penale a membrilor G;
C.in raport cu poporul:
*poporul isi manifesta suveranitatea prin referendum;
*referendumul poate fi:
-constitutional;
-legislativ;
-consultativ;
-de demitere a P;
D.ca sef al executivului:
a.in raport cu G:
*numirea G;

*desemnarea candidatului la functia de PM;


*revocarea si numirea unor membri ai G;
*consultarea G cu privire la probleme urgente;
*participarea la sedintele G;
b.in raport cu alte autoritati publice:
*presedintele CSAT;
*numirea sau participarea la numirea in functii publice;
c.in domeniul apararii nationale:
*declararea mobilizarii fortelor armate;
*respingerea agresiunii armate;
d.in situatii exceptionale:
*invocarea starii de asediu (trebuie contrasemnata de PM);
e.in domeniul politicii externe:
*incheierea tratatelor internationale in numele Romaniei;
*acreditarea misiunilor diplomatice;
*infiintarea/desfiintarea misiunilor diplomatice;
*acreditarea reprezentantilor diplomatici ai altor state;
3.Actele P:
A.Tipuri:
*acte juridice-decrete;
*acte politice-mesaje, apeluri, sesizari;
*operatiuni administrative-acreditarea reprezentantilor straini;
B.Natura decretelor:
*nu pot fi secrete;
*exista doua opinii:
-au doar caracer individual;
-au atat caracter individual, cat si normativ;
C.Regimul juridic al decretelor:
*acte administrative;
*unele trebuie contrasemnate de catre PM;
*trebuie peblicate in MO;
*sunt supuse controlului de legalitate realizate de contenciosul administrativ;
4.Raspunderea P:
*administrativ-patrimoniala;
*ca simplu cetatean;
*politica: incalca prevederile Constitutiei;
-fazele: declansarea procedurii de suspendare, comunicarea P, sesizarea CCR pentru avizul
consultativ, discutarea propunerii de suspendare, apare starea de interimat, se organizeaza
referendumul in 30 de zile de la aprobare, daca poporul accepta => este demis si se organizeaza
alegeri in 3 luni;
*penala: acuzarea de inalta tradare de catre 2/3 din Parl;
-faza politica: declansarea procedurii penale, votarea cererii, daca se aproba, rezulta:
-faza judiciara: Parchetul General hotaraste daca il trimite in judecata sau il scoate de sub
urmarirea penala; daca este trimis in judecata este judecat de catre ICCJ, demiterea P daca il gasesc
vinovat;
Guvernul
1.Reglementarea G:
*ar rol politic (asigrarea politicii interne si externe) si rol administrativ (conduce A.P);
2.Statutul G:
*parlamentar prin origine si guvernamental prin functiune;

*organ central al A.P;


*unul dintre cei doi sefi ai executivului;
*este organul colegial dintre cei doi sefi ai executivului;
*are raporturi de supraordonare, cooperare si tutela administrativa;
*trebuie sa coopereze cu biserica, patronatele, sindicatele;
*are initiativa legislativa;
3.Structura G:
*membri stabiliti prin Const: PM si M;
*membri stabiliti prin lege organica: ministri delegati cu insarcinari speciale de catre PM;
4.Investitura G:
*P propune, Parl accepta sau nu PM si dupa, PM are la dispozitie 10 zile pentru alegerea echipei
guernamentale si a programului de lucru, solicitarea votului de incredere a Parl pentru lista cu echipa
sa si pentru program iar dupa P numeste membri care depun juramantul;
5.Functionarea G:
*forma de lucru este sedinta saptamanala plus sedinte extraordinare;
*participa cei care trebuie Constitutional sa participe: membri G, secretarul general al G plus cei care
au fost invitati: P sau secretarii de stat;
*dezbaterile sunt inregistrate;
*cvorumul (majoritatea ceruta pentru a adopta o lege) = jumatate +1 din membri G;
6.Actele G: hotarari si ordonante;
-hotararile:
*se emit pentru a se executa legile;
*sunt supuse controlului de legalitate de nstantele judecatoresti;
*sunt semnate de Pmsi contrasemnate de M care le pun in executare;
*trebuie publicate in MO;
*pot fi normative sau individuale;
-ordonantele obistuite:
*ca si cele de urgenta, au rolul de a inlocui legea;
*pot interveni in domeniul legilor ordinare;
*trebuie sa existe lege de abilitare a G de catre Parl sau vointa legiuitorului;
*exista ord care se supun aprobarii Parl si ordonante care nu se supun aprobarii;
*G poate modifica sau abroga propriile ordonantele deja emise;
-ordonantele de urgenta:
*nu necesita lege de abilitare;
*pot interveni si in domeniul legilor organice;
*se supun aprobarii Parl;
*trebuie publicate in MO;
*exista limite/omenii in care G nu le poate aplica, domenii specificate de Const;
7.Raspunderea G:
*raspunderea politica a G;
*raspunderea poliica a fiecarui membru;
*raspunderea penala a membrilor G;
*raspunderea administrativ-disciplinara;
*raspunderea administrativ-patrimoniala;
*raspunderea administrativ-contraventionala;
A.Raspunderea politica a G si membrilor sai:
*cea mai drastica sanctiune este demiterea care are loc dupa adoptarea unei motiuni de cenzura;
a.motiunea de cenzura: solutie pentru cazuri extreme cand Parl realizeaza ca G nu mai merita
increderea acordata;
-procedura: pot initia 14 din Parl, G este anuntat, se desparte motiunea timp de 30 de zile, daca este
aprobata => este demis;
b.angajarea raspunderii G:
-obiectele angajarii raspunderii G: programul de guvernare, declaratie de politica generala, proiect de
lege;

-se face in fata Parl, Parl poate adopta motiunea de cenzura in termen de 3 zile sau poate sa nu o
adopte => actele care au facut obiectul angajarii raspunderii sunt aprobate;
B.Raspunderea penala a membilor G:
*exista doua tipuri de fapte: cele comise in indeplinirea mandatului si cele in afara atributiilor de
serviciu;
*daca le face in indeplinirea mandatului: Parl sau P pot cere urmarirea penala (procedura de cerere a
urmaririi penale in Parl: orice parlamentar are dreptul de a cere acest lucru, o comisie parlamentara
de ancheta cerceteaza cazul si intocmeste un raport e baza caruia se discuta in Parl si apoi se
voteaza), apare suspendarea (dispusa de P sau de drept), ICCJ judeca cazul si daca este vinovat =>
este demis.