Sunteți pe pagina 1din 14

TABELUL PERIODIC

AL

ELEMENTELOR

Chimia este stiinta care are ca obiect studierea substantelor si a transformarilor lor.
Este definita si ca stiinta despre atomi (elemente chimice) si combinatiile lor, deoarece
studiaza procesele de transformare a substantelor dintr-una in alta prin regruparea
atomilor si modificarea legaturilor dintre atomi. Chimia are stranse legaturi cu alte stiinte,
dintre care in primul rand cu fizica (limita dintre ele fiind relativa si facand obiectul a
doua discipline, chimie fizica si fizica chimica), precum si cu biologia (biochimia) si cu
geologia (geochimia) etc. Domeniul chimiei se imparete in: chimia anorganica, chimia
organica si chimia fizica. Chimia anorganica studiaza proprietatile fizice si chimice ale
elementelor si combinatiilor lor (in afara de compusii carbonului, studiati de chimia
organica),precum si legile generale ale combinarii chimice. Chimia organica studiaza
combinatiile carbonului cu cateva elemente (hidrogen, oxigen, azot, sulf, halogeni etc.).
Denumirea de chimie organica provine din conceptia gresita care a dominat pana la
inceputul sec.al XIX-lea, potrivit careia substantele organice nu ar putea proveni decat
din organismele vii. Sintetizarea substan-telor organice din substante minerale ( realizata
pentru prima oara de Wohler in 1828 prin sintetizarea ureii din substante tipic anorganice)
a spulberat aceasta conceptie gresita si a dovedit inca o data unitatea materiala,
indestructibila a lumii. Chimia fizica are ca obiect studierea, prin metode fizice, a legilor
si feno-menelor chimice precum si a structurii combinatiilor chimice. S-au mai dezvoltat,
pe baza acestor discipli-ne, numeroase alte ramuri, cum sunt: chimia analitica, chimia
combinatiilor compexe, chimia coloizilor, electrochimia, analiza fizico-chimica,
fotochimia, magnetochimia, radiochimia.
Au existat in decursul timpului mai multe tentative ale chimistilor de
clasificare a elementelor chimice: in metale si nemetale, acizi si baze,
in functie de valenta sau de alte proprietati. Aplicarea acestor metode
facea insa ca o serie de elemente sa se regaseasca in mai multe grupe
concomitent. O clasificare mai detaliata si mai utila s-a bazat la inceput
pe greutatea atomica si apoi pe numarul atomic. Aceasta clasificare a
condus la ceea ce cunoastem astazi sub denumirea de sistemul
periodic, inclus in tabelul periodic care ilustreaza grafic legaturile
dintre diferite elemente.

Notatia atomica.Notatia atomica este o modalitate de de a descrie doua

proprietati principale ale unui element numarul atomic si


numarul de masa. Elementele se scriu de obicei sub forma baX,
unde X este simbolul chimic al elementului, a este numarul sau
atomic iar b este numarul de masa.

1. Scurt istoric
Clasificarea initiala a elementelor cunoscute in metale si nemetale a
condus mai departe la diferentieri in functie de reactivitate. S-a
observat ca unele elemente au proprietati intermediare intre metale si
nemetale, acestea primind denumirea de metaloizi.
In 1828, J.W. Dbereiner a remarcat ca la unele elemente exista
aceeasi diferenta intre greutatea lor atomica (termenul actual utilizat
este masa atomica relativa) atunci cind sunt aranjate in grupe de cite
trei. De exemplu, a observat aceeasi diferenta intre greutatea atomica
a elementelor clor brom si brom iod. Pe aceeasi baza a gasit si alte
grupari asemanatoare care au devenit cunoscute sub denumirea de
triadele lui Dbereiner. John Newlands a aratat in 1864 ca aceste
clasificari sunt parte integranta dintr-o schema mai generala. Newlands

IN

V E L ISU L D E
N

L E C T R O N I SI

u m a ru l a to m ic a l u n u i e le m e n t
P r im u l
re p r e z in ta n u m a r u l d e p ro to n i d in
stra t
n u c l e u l fi e c a r u i a t o m . A c e s t a e s t e
a c e l a s i c u n u m a r u l d e e l e c tr o n i c a r e
o r b i t e a z a i n ju r u l n u c l e u l u i . E l e c t r o n i i
n u s e m i s c a p e o r b i t e b i n e d e fi n i t e , c i
fo r m e a z a u n n o r d e e le ctr o n i c a re
i n c o n jo a r a n u c l e u l . C u to a t e a c e s t e a ,
fi e c a r e e l e c t r o n a r e u n n i v e l e n e r g e t i c
b i n e d e fi n i t . A c e s t e n i v e l e e n e r g e t i c e
s u n t g r u p a t e i n s t r a t u r i . I n fi e c a r e s t r a t
e lec tro n ii su n t d is tr ib u iti p e u n u l s a u
m a i m u lte o r b ita le .
N u m a r u l d e m a sa es te e g a l c u n u m a r u l
in tr eg c e l m a i a p r o p ia t d e v a lo a r e a
m a s e i a to m ic e r e la tiv e c a re a r a ta d e c ite
o r i m a sa a to m u lu i e s te m a i m a r e d e c it
u n ita tea a to m ic a d e m a sa .

O TA T IA

N u cleu l

T O M IC A

A l d o ile a
stra t

A l tre ilea
stra t

E x e m p l u : i n v el i s u l d e el ec t r o n i a l c lo r u l u i

a grupat elementele pe linie in ordinea masei lor atomice si atunci cind


a observat aparitia unor elemente cu proprietati similare la intervale
regulate, a regrupat elementele si in in coloane:

Newlands a observat ca proprietatile primelor sapte elemente reapar si


la urmatoarele sapte, astfel incit primul si al optulea, al doilea si al
noulea si asa mai departe, apartin aceluiasi grup sau familii. El a numit
acest fenomen legea octavelor. Gazele nobile care nu fusesera
descoperite pina in anul 1890, si-au gasit locul in aceasta schema la
sfirsitul fiecarei linii. Aceasta teorie nu a fost luata in serios la acea
vreme mai mult datorita alegerii termenului muzical de octava de
catre Newlands.
Ideile lui Newlands au fost dezvoltate si reformulate mai clar de catre
chimistul rus Dmitry Mendeleyev. Mendeleyev a formulat legea
periodicitatii care se bazeaza pe ipoteza ca proprietatile elementelor
sunt intr-o dependenta periodica in functie de masele lor atomice. El a
aranjat elementele intr-un tabel, lasind spatii libere acolo unde nu
existau elemente cunoscute cu masa atomica sau proprietati fizice si
chimice corespunzatoare pozitiei respective.
Primele opt elemente dupa hidrogen si heliu sunt litiu, beriliu, bor,
carbon, nitrogen, oxigen, fluor si neon (neonul inca nu fusese
descoperit la vremea aceea). Aceste elemente au fost grupate de catre
Mendeleyev pentru a forma prima linie sau perioada din tabelul
periodic. Celelalte elemente cunoscute au fost aranjate sub aceasta
prima linie in ordinea masei lor atomice astfel incit sa rezulte un tabel
in care elementele de pe coloane prezinta proprietati similare.

Mendeleyev a aranjat de asemenea si elementele pe care le


cunoastem astazi sub denumirea de metale tranzitorii in perioade mai
lungi astfel incit sa nu se regaseasca in tabel in regiunea ocupata de
nemetale.
Decizia lui Mendeleyev de a lasa anumite locuri libere in tabel a fost
confirmata ulterior prin descoperirea de elemente ale caror proprietati

R U PA R E A

E LEM

EN TELO R
D m i t r y M en d el ey ev
(1 8 3 4 - 1 9 0 7 )

fusesera astfel anticipate. De exemplu, el a prognozat descoperirea


unui element pe care l-a numit eka-aluminiu si ale carui proprietati le-a
intuit printr-un studiu al tendintelor si similitudinilor dintre elementele
din tabelul sau. Patru ani mai tirziu a fost descoperit galiu ale carui
proprietati corespundeau pe deplin cu cele prognozate de catre
Mendeleyev.
Tabelul periodic al elementelor este instrumentul cel mai valoros in
studiul chimiei anorganice. A ajutat la estimarea masei atomice
relative reale a elementelor si la descoperirea de noi elemente. Un

studiu mai riguros al sistemului periodic bazat pe masa atomica scoate


insa in evidenta si o serie de anomalii; de exemplu, argonul si potasiul,
iodul si telluriumul, cobaltul si nichelul, judecind dupa proprietatile lor,
ar trebui sa fie plasate incorect in functie de masele lor atomice.
Aceasta anomalie a ramas o lunga perioada de timp neexplicata, dar
acum se cunoaste ca masa atomica a unui element are o importanta
mai mare decit masa atomica relativa. Aceste anomalii dispar atunci
cind elementele sunt aranjate in functie de numarul atomic.

T A B E L U L P E R IO D IC A L E L E M E N T E L O R

M e ta l e a l ca l i n e
M e ta l e a l c a l i n o p a m i n to a s e
G az e n o b ile

N e m e ta l e

M e ta l e
tr a n z i ti o n a l e
L a n ta n i d e

M e ta l e b l o c -p

A c ti n i d e

M e ta l o i z i

2. Gruparea elementelor in tabelul periodic


Tabelul periodic al elementelor este aranjat astfel incit sa scoata in
evidenta similitudinea dintre anumite elemente. Elementele dintr-o

anumita zona a tabelului au proprietati asemanatoare in timp ce


elementele situate la o distanta semnificativa au un comportament
diferit. Intre aceste extreme exista o variatie gradata a proprietatilor
fizice si chimice ca rezultat al masei atomice relative si configuratiei
electronice a elementelor care intervin in aceasta zona intermediara.
2.1 Perioade
Elementele dintr-o perioada au acelasi numar de straturi electronice in
atom, numar care coincide si cu numarul stratului exterior. In cadrul
aceleasi perioade elementele sunt aranjate in ordinea crescatoare a
numerelor atomice. In aceeasi perioada fiecare element contine un
electron in plus pe ultimul strat comparativ cu elementul anterior.
Aceasta conduce la o crestere a masei nucleului si sarcinii elementelor
de la stinga spre dreapta in cadrul fiecarei perioade, fara a avea insa si
o crestere a numarului de straturi de electroni.
Rezulta in acest fel o crestere a fortei de atractie exercitata de catre
nucleu asupra electronilor din ultimul strat numit si strat de valenta.
O alta consecinta este si contractarea stratului de valenta de la stinga
spre dreapta, cu electronii din acest strat orbitind mai aproape de
nucleu (scade raza atomica). Acest fenomen reflecta o tendinta de
crestere a atractiei atomului pentru electroni pe masura ce ne
deplasam de la stinga spre dreapta in cadrul aceleasi perioade.
Metalele alcaline si alcalino-pamintoase care sunt situate la
capatul din stinga al perioadelor prezinta o slaba atractie pentru
electronii din stratul exterior de valenta, electroni pe care ii cedeaza
usor formind astfel ioni pozitivi. Spunem ca aceste elemente sunt
electropozitive, spre deosebire de elementele situate la dreapta
perioadelor care sunt electronegative. Halogenii, situati la
extremitatea din dreapta a perioadelor, sunt elemente puternic
electronegative si, posedind o afinitate mare pentru electroni,
formeaza usor ioni negativi cu metalele sau cu hidrogenul prin
atragerea unui electron in stratul de valenta.

2.2 Grupe
Deplasindu-ne de sus in jos in coloanele (grupele) tabelului periodic,
fiecare element va avea un strat de electroni in plus fata de cel de
deasupra lui. Chiar daca sarcina nucleului creste pe aceasta directie,
straturile suplimentare si distanta din ce in ce mai mare a nucleului
fata de electronii de pe ultimul strat face ca acesti electroni sa fie mai
putin legati. Una dintre cauze o constituie influenta straturilor
interioare de electroni care au un efect de ecranare, reducind astfel
forta de atractie exercitata asupra electronilor de valenta, ceea ce
conduce la formarea de cationi.
Influenta combinata a acestor factori conduce la o tendinta puternica a
elementelor metalice din coltul din stinga jos al tabelului periodic
(metalele alcaline grele) de a forma cationi, in timp ce elementele
nemetalice din coltul din dreapta sus (halogenii usori) formeaza
anioni.
2.3 Legaturi pe diagonala
Ca urmare a celor doua tendinte importante din tabelul periodic
contractia straturilor de electroni de la stinga la dreapta perioadelor
(cresterea electronegativitatii) si cresterea numarului de straturi de
electroni in grupe de sus in jos (descresterea electronegativitatii) se
intimpla deseori ca un element sa aiba o raza atomica si raza ionica
apropiate de ale elementului pozitionat mai jos pe diagonala decit
elementele din propria grupa. Deoarece exista o serie de proprietati
care sunt dependente de aceste raze si de valorile electronegativitatii,
comportarea elementelor situate pe diagonala poate fi uneori
asemanatoare. De exemplu, litiu se aseamana ca proprietati chimice
cu magneziu mai mult decit ne-am astepta. Astfel de asemanari pot fi
observate si in cazul altor perechi de elemente pozitionate similar.

Exemple de legaturi pe diagonala in tabelul periodic


3. Blocurile de elemente de tip s, p, d si f
Este cunoscut ca substraturile de electroni sunt formate din orbitali de
acelasi tip si care au aceeasi energie; acestia sunt notati cu simbolurile
s, p, d, f.
Tipuri de orbitali

Elementele chimice se pot clasifica in grupuri sau blocuri, dupa tipul de


orbital in care intra electronul distinctiv.
3.1 Elemente de tip bloc s
Toate elementele din blocul s sunt metale si se regasesc in grupele 1 si
2 ale tabelului periodic. Blocul s contine metalele alcaline si
metalele alcalino-pamintoase. Aceste metale sunt puternic
reactive, pierzind cu usurinta electronii lor de valenta pentru a forma

compusi ionici cu numere de oxidare +1 sau +2 (Numarul de oxidare


este un numar care indica citi electroni trebuie sa primeasca sau sa
cedeze atomul dintr-un compus pentru a forma un atom neutru.

Avind numai unul sau doi electroni de valenta, legatura metalica din
structura metalelor din blocul s este relativ slaba, astfel incit acestea
sunt metale cu temperaturi de topire scazute.

E TA L EL E

L C A L IN E

M e ta le le a lca lin e fo r m e a z a g ru p a 1 in ta b e lu l p e r io d ic . A ce ste e le m e n te


s u n t m e t a l e s i t o a t e a u u n e l e c t r o n p e c a r e i l c e d e a z a u s o r. T o a t e m e ta l e l e
a l c a l i n e , c u e x c e p t i a l i t i u m - u l u i , t r e b u i e s a fi e p a s t r a t e i n u l e i d e o a r e c e
r e a c ti o n e a z a r a p i d c u o x i g e n u l d i n a e r s i v io le n t c u a p a . M e ta l e le a l c a li n e
s u n t n e o b i s n u i t e c a m e t a l e , fi i n d m e t a l e m o i s i a v i n d p u n c t e d e t o p i r e
s i fi e r b e r e s c a z u t e .
G ru p a 1
M e ta le a lc a lin e
D aca se in tr o d u c e
p otasiu in ap a, se
el i b er ea z a o c a n t i t a t e
a sa d e m a r e d e en er g ie
in c it h id r o g en u l p r o d u s
in tim p u l r ea ct iei
se ap r in d e.

M ETALE A LCALINO-P AMINTOASE


M e ta le le a lca lin o -p a m in to a s e s u n t e le m e n te le d in g ru p a a d o u a d in
ta b e lu l p e r io d ic . C h ia r d a ca n u s u n t la fe l d e re a ctiv e ca si m e ta le le
a lc a lin e d in g r u p a 1 , si a ce s tea su n t e le m e n te ca re se co m b in a u s o r c u a lte
e le m e n te . A c e ste e le m e n te s u n t u tiliz a te in in d u s tr ia a e ro n a u tica p e n tr u
f a b r i c a r e a d e a l i a je u s o a r e .
G ru p a 2
M e ta le a lc a lin o p a m in to a se
A l i a je u s o a r e
S tr u c tu r a a ces tu i
a v i o n es t e r ea l iz a t a
d in tr -u n aliaj d e
m a g n ez iu si a lu m in iu

3.2 Elementele de tip bloc p


Elementele de tip bloc
periodic. Blocul include
nemetale. Metaloizii
antimoniu) se gasesc si

p sunt cele din grupele 13-18 din tabelul


un amestec de metale de tip bloc p si
(sau semi-metalele germaniu, arsenic,
ei in acest bloc. Toate aceste elemente au

ETALE D E

IP

LO C

M e t a l e l e d e t i p b l o c p p r e z i n t a u n e l e p r o p r i e t a t i s p e c i fi c e
m e t a l e l o r c u m a r fi l u c i u , c o n d u c t i b i l i t a t e t e r m i c a s i
e le c tr ic a s i m a le a b ilita te .
A u s i c ite v a
p r o p r ie ta ti tip ic
n e m e ta lic e .
D e e x e m p lu ,
p o t fo r m a
io n i c o m p le c s i c u
o x ig e n u l, la
A r m u r a d in s e c .X II I
fe l c a n e m e ta a c o p e r ita c u u n s tr a t
l e l e , c u m a r fi
s u b tire d e S n p e n tr u
fo s fo r u l s i
a fi p ro te ja ta im p o s u lfu l.
tr iv a r u g in ii.

E T A L O IZ I

M e ta lo z ii a u a s p e c t m e ta lic d a r d in p u n c t d e v e d e r e
c h im ic s e c o m p o r ta a tit c a m e ta le le c it s i c a n e m e ta le le .
A n t i m o n i u l , g e r m a n i u l s i a r s e n i c u l s u n t c l a s i fi c a t i c a
m e ta lo iz i. U n e o r i s i n e m e ta le c a te lu r iu s a u s ilic iu s u n t
in c lu s e in a c e a s ta c la s a . M e ta lo iz ii s i- a u d o v e d it
im p o r ta n ta in in d u s tr ia s e m ic o n d u c to r ilo r .
C r ista l d e
s ilic iu
C h ip d in
s ilic iu

orbitalii de tip p partial ocupati. Aceste elemente prezinta o variatie


mai mare a proprietatilor fizice si chimice comparativ cu cele din blocul
de tip s. Blocul p include si halogenii puternic reactivi si un numar de
nemetale extrem de importante cum ar fi carbonul, nitrogenul si

ALO G ENI

H a lo g e n ii fo r m e a z a g r u p a a 1 7 - a d in t a b e lu l p e r io d ic . T o a t e
a c e s te e le m e n te a u u n e le c tr o n lip s a . In fo r m a p u r a a u u n
m ir o s in t e p a t o r s i p o t a r d e p ie le a . S e c o m b in a u s o r c u a lt e
e le m e n te - m e ta le in g e n e r a l - fo r m in d s a r u r i c h im ic e .
S a r u r ile h a lo g e n e s u n t u tiliz a te in m e d ic a m e n te , a n tis e p tic e
s i p e n t r u a c o p e r i r e a fi l m e l o r f o t o g r a fi c e .

F
a
p
p

ila m e n tu l la m p ii a fo s t
c o p e r it c u io d p e n tr u a
r o d u c e o lu m in a m a i
u te r n ic a

Lam pa
c u h a lo g e n

oxigenul. Aceste elemente tind sa formeze intre ele compusi


covalenti. Tot in blocul p se regasesc si gazele nobile.

3.3 Elemente de tip bloc d


Blocul d contine metalele tranzitionale care au partial ocupat
orbitalii d. Energetic, acesti orbitali sunt asemanatori cu cei situati
imediat deasupra lor. Ca urmare a energiei tranzitionale scazute,
electronii din orbitalul d pot trece usor pe un nivel energetic mai inalt
prin absorbtia de radiatii electromagnetice din domeniul vizibil. Unele
dintre elementele cele mai grele din blocul d prezinta o puternica
instabilitate nucleara, motiv pentru care nu se gasesc in forma
naturala ci trebuie produse numai pe cale sintetica.

3.4 Elemente de tip bloc f


Elementele din blocul f sunt lantanidele si actinidele. Acestea au orbitalii 4f sau 5f
ocupati partial sau total si uneori au orbitalul 5d sau 6d ocupat pe jumatate. Ca urmare a
diferentelor mici intre nivelele energetice din aceasta regiune a tabelului periodic,
lantanidele au proprietati asemanatoare.
O contractie pronuntata apare in seria lantanidelor din blocul f. Ca
rezultat al acestei contractii, elementele care urmeaza in tabel imediat
dupa lantanide au raze atomice si ionice similare cu elementele din
grupa situata imediat la stinga lantanidelor.
Tendinta generala pentru elementele cu electronegativitate puternic
diferita intre ele este de a forma legaturi ionice. Atomii metalelor tind
sa formeze cationi (ioni pozitivi) avind o raza ionica mare.
Nemetalele tind sa formeze legaturi covalente intre ele.
Oricare dintre elementele din grupa metalelor tranzitionale, inclusiv
lantanidele si actinidele prezinta o mai mare asemanare intre ele decit
exista in alte zone ale tabelului periodic. Similitudinea rezulta ca
urmare a faptului ca stratul de electroni care este completat de-a
lungul unei perioade nu este stratul exterior, astfel incit diferentele din
cadrul acestei serii de elemente sunt mai putin evidente ca in alte
zone, stratul exterior fiind similar.

S-ar putea să vă placă și