Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCATIEI

AL REPUBLICII MOLDOV

,
-2033 IIl1

,1. 23-33-48, : 23-35-15
\V\\"\\'.dU.1d

Maii Adunai Na\ionale, . I


D-2033 Chi~inau
RepubIica Moldova
tel. 23-33-48, fax: 23-35-15
\\"\\'\\'.edu.l11d

DISPOZITIE
Nr.

j)tJ

din

~/J-~tJ-

2014

Clli~inau

Ref. privire la definitivarea instrumentelor de evaluare aferente standardelor de fii


1\'iiin baza de competen!e
I scopul generalizarii pl"ocesului de pilotal"e instrumentelor de evaluare aferente
standal"delor de fii ivii in baza de mt 1istitiil de ivmit primar ~i
secundar general. emit urmatoal"ea
D 1 S Z 1 1 :
1. Se organizeaza la data de 28 ianuarie 2014, ora 9.30 seminarul Vl la analiza
rezultatelor pilotarii ansamblului de instrumente de evalual"e aferel1te standardelol" de
fii inva!arii 1baza de mt, in incinta Institutului de $tiinte ale Educatiei
(stl".Doina, 104), conform agendei din 1.
2. Dil"ectiile gel1erale raionale/municipale invatamint, tineret ~i sport vor delega ~i asigura
participarea cadrelor didactice la seminarul preconizat (lista conform anexei 2).
3. Clleltuielile de transport (col1form foii de delegare, semnata ~i sigelata) ~i alimel1tare l1tl
rtiiii la seminar vor fi suportate de catre Institutul de $tiinte ale duii. sprijinit de
UNICEF Moldova.
4. Se desemneaza responsabil de organizarea ~i desta~urarea seminarului. Institutul de $tiinte
ale Educatiei (dna Lilia Pogol~a).
5. Se desemneaza responsabil de realizarea prezentei diszi
Directiei 1vmit preul1iversitar.

Viceministru

. Gora~, 23 32 12

dna Valentina Cllicu. ~efa

Liliana Nicolaescu-Onofrei

MINlSTERUL EDUCAT1El
lNSlTUTUL DE ~N ALE EDUCATIEl
UNICEF Moldova

sem;nar.l.i

AGENDA
r
"Analiza rezolta!elor pilo!iiri; proieetoloi aosambIolo; de ins!rome,,!e de evaloare aferen!e s!andardelo de efieienlii inviiliirii
'" baza de tt"
CIti~inau

9:30 - 10:00
10:00-10:30
10:00 - 1: 10
10: 10 -1 0:40

10:40- 11:10
11:10-13:10

, 28 ianuaric

2014

111re!!.istrarea tiilJlltil
tivi 1l (sala fstivii)
Deschiderea

silu1ui:

Lilia POGo~A,

.., director I$; Va\cl1til1a CH1ClJ, ~e( Direc\ie 111vmllltPreul1iversitar,

1'"",,'"'' ",,,II.'l,,, ",,"" .1, "",,.'!" ., """" 1"0;,,(,,1'".",""I", ,,,,,,,,,,,".' ".1"'" "","1' "."." 1",.'
,fi,I,,,,' i""t"" 1"b.z' "l"'''* " .""" l"""'''''' , "",10,"' N,~I" BUCUN.
"<., . 1"0'. ",,IO' .dj<!
p"l,"

~tiil1\a, I$
Pauza cafea (Cal1til1a I$)

Activitati

ill ateliere

"."". . ,," ,""l.". , ,,,,,,,,,"'"' ., ",''" "".,,1, '1'''.''.''"'

,fi""'I' ''''','';' 1"b,,~ ,,,,,,,,.,,,, " ,,,,,11.,,1'"

I)ilotarii acestora.

13:10-

14:00

14:00 - 15:00
15:00 - 16:30

Atclierul 1.
Aria curriculara .,ljmbii ~i
comul1icarc" Moderatori:
dr.A.GHICOV, ; dl'.A.POPOV1CI,
; dr.I.GUTU, USM;
d.N.GIIOV , ;
dr.M.V01>COVSCAIA,
I$; dl'.A.
NIKICENKO, ;
.SINI,
;
N.DIIIV ,
(sala 312)
Pauza prinz (Cal1til1a I$E)
COlltilluarea

activitatilor

in ateliere

Atclicrul 2.
Aria curricu\ara "Matcmatica ~i
~tiil1\c"
Modcratori: ., ;
.11..GI1>S1, 11'1';
\'.I'GiNU,
; . GOH.A$,
; Z.GALBEN-I'ANCIUC,
I.
.,Gh.Asachi"; E.MI1IAl1>OV, L
.,c.Sibirskii"
(sala 311)

Activitati

Atclicrul 3.
Aria curriculara ,,$tiil1\e
socioumal1istc"
Modcratori: C.LUNGU, ;
E.PAH.LICOV, ; ...,
I$
(sala 208)

Atelierul 4.
Aria uiu\" "Arte ~i
llgii" ~i .,SporC
Modcratori: .I"[1,
; V.Nl, ;
(sala 314)

p1enare (sala tsti\'ii)

''''''('''", ' ,," ,,,,,,,l.".' ,"''.' 1,,"''''''' p,,,,',,I,,' ,,,,,,,''''.' ,,,,""""",,., ",''" "",,,(, ,,",,.,,.,1",.'
eficiellt

illvatarii ill baza tt: Moderatori ai ti\'iti\' 111atelierc IMcmbl'i ai grupurilor pi\otarc
a
GCllera1izari ~i COllc1uzii. Moderatori: Ijlia ;, Valcl1til1a Cll1CtJ

Lista nominaIa participantilor la pilotarea proiectului ansamblului de instrumente


aferente standardelor de eficienta iviiii

de evaluare

1. Chicu Va\entina, Ministeru\ Educa!iei


2. Gora~ Mariana, Ministerul Educatiei
3. Dr.Ghicov Adrian, Ministerul Educatiei
4. Dr.Nikitcenko \, Ministerul Educatiei
5. Lungu Corina, Ministerul Educa!iei
6. Parlicov Eugenia, Ministeru\ Educatiei
7. Valentina, Ministerul Educatiei
8. Dr.Popovici Angela, Ministerul Educatiei
9. Dr.Gorbaciova Nina, Ministerul Educatiei
10. Paginu Victor, Ministerul Educatiei
11. Cotovitcaia Daniela, Ministerul Educatiei
12. Onica Vasile, Ministerul Educatiei
\3. Dimitrova Nadejda, Ministerul Educatiei
14. Stoletneaia , Ministerul Educatiei
15. D.l.Gmlshi Anatol, Institutul de Politici Publice
16. D.Gu Ion, Universitatea de St~t din. Moldov~..
."
.. ~
17 Galben-Panciuc Zinaida, cadru dldactlc, grad dldactlc superlOr, LT "Gh.Asachl , hl~u
18: Badica Claudia, cadru didactic, grad didactic 1, LT ". $ternnuca", Ialoveni
19. State Livia, cadru didactic, grad didactic superior, LT ". Eminescu", Chi~inau
.
20. Florea Margareta, cadru didactic, grad didactic superior, L ". Sadoveanu", Calara~1
21. Patra~cu Vera, cadru didactic, grad didactic superior, LT "M.Eminescu", ince~ti
22. Procopii Svet\ana, cadru didactic, grad didactic superior, LT "M.Cogalniceanu", Chi~inau
23. Guza Larisa, cadru didactic, grad didactic 1, LT "D.Cantemir", i
24. Iasicov Tamara, cadru didactic, grad didactic 1, LT nr.l, Briceni
25. Bejenuta Liliana, cadru didactic, grad didactic 1, LT moldo-turc, UT AG
26. Galeru Larisa, cadru didactic, grad didactic superior, LT moldo-turc, Chi~inau
27. Copil Ina, cadru didactic, grad didactic superior, LT ". Eminescu", Chi~inau
28. Covalenco Svetlana, cadru didactic, grad didactic superior, L Suruceni, Ialoveni
29. D Tamara, cadru didactic, grad didactic superior, DGITS, Chi~inau
30. Colontai Silvia, cadru didactic, grad didactic 1, LT "Kiril ~i Metodii", Chi~inau
31. Tibuliscaia Valentina, cadru didactic, grad didactic 1, LT ". Gorikii", Ba1ti
32. Cara Liubov, cadru didactic, grad didactic superior, LT Be~alma, UTA Gagauzia
33. Mustea! Svetlana, cadru didactic, grad didactic , LT "Neciui-Levitkii", Chi~inau
34. Kurleanteva Olga, cadru didactic, grad didactic 1, LT "V.Suhomlinskii", Edinet
35. Tvintamaia Elena, cadru didactic, grad didactic 1, LT "Popovici Nihoreni", Ri~cani
36. Angela, cadru didactic, grad didactic , gimnaziul Slobodca-$ii, Briceni
37. Ciolac Svetlana, cadru didactic, grad didactic 1, gimnaziul "1. Vazov", Taraclia
38. Liudmila, cadru didactic, grad didactic 1, gimnaziul Tvardita, Taraclia
39. Artiomina - Melinte Natalia, cadru didactic, LT "1. Vazov", Taraclia 40. Jacota Liubomira, cadru didactic, grad didactic , LT "Vasil Levski", Chi~inau
41. Ceavdari Ludmila, cadru didactic, grad didactic 1, LT ". Guboglo", Ceadir-Lunga
42. Isiumbeli Lidia, cadru didactic, grad didactic 1, LT "B.Ianacoglo", , Ceadir-Lunga
43. Gelmek Sofia, cadru didactic, grad didactic 1, LT "Doljnenco", Vulcane~ti
44. Cisa Al1a, cadru didactic, grad didactic , gimnaziul Comrat
45. Loghinesc.u Mariana, ~ad~ didactic, grad didactic 1, LT "1. Creanga", Flore~ti
46. Uzum Ls, cadru dldactlc, grad didactic 1, LT "1 Voda", l
47. ~ictoria, cad~u di~actic, grad didactic , LT "Gh. Asachi", Chi~inau
48. Tudor N~, ~adru dldact~c, gr~d didactic , LT "Gh. Asachi", Chi~inau
49. Ba~eanu.Zl~alda, cad~ dld~ctIC, grad didactic superior, LT "1.L. Caragiale", Orhei
50. BUJor VlO, cadru dldactlc, grad didactic superior, LT "G. Cosbuc", BaIti
51. Gara~a C?abriela, ca~ru didactic, grad didactic superior, LT ". Viteazul", Cimi~lia
52. I NI~a, .cadru dldac~ic, ~rad didactic superior, LT ". Alecsandri", Coliba~i, Cahul
53. Moraru VlO, cadru dldactlc, grad didactic 1, LT "M.Eminescu", Balti

54. Vi~covschi Angela, cadr didactic, grad didactic 11, LT "Evrica", R1bnita
55. Nuca , cadr didactic, grad didactic 11, LT ". Alecsandri", Ungheni
56. Caisin Tatiana, cadr didactic, grad didactic 1, LT "Gaudeamus", Chisinau
57. Ciorchina Maria, cadr didactic, grad didactic 11, gimnaziu Bahmut, Calara~i
58. Macari Ala, cadru didactic, grad didactic superior, LT Vasieni, Ialoveni
59. Jitari Mariana, cadru didactic, grad didactic superior, LT "S.Haret", Chi~inau
60. Prisacaru Larisa, cadr didactic, grad didactic superior, LT "M.Eliade", Chi~inau
61. Chihai Ruslana, cadru didactic, grad didactic superior, LT "P.~ternnuca", Ialoveni
62. Ba~ Ludmila, cadr didactic, grad didactic superior, LT ". Stere", Soroca
63. La~cu , cadru didactic, grad didactic superior, LT '!. Eminescu", Chi~inau
64. Parfene Carolina, cadru didactic, grad didactic superior, LT "Ginta Latina", Chi~inau
65. Ungureanu Nina, cadru didactic, grad didactic superior, LT "L.Blaga", Iargara, Leova
66. Elena, cadr didactic, grad didactic superior, LT"I. Creanga", Chi~inau
67. Ciuvaga Victor, cadr didactic, grad didactic superior, LT "C.Stere", Soroca
68. Mura Valentina, cadru didactic, grad didactic superior, L "Ginta Latina", Chi~inau
69. Rusu m, cadru didactic, grad didactic superior, LT "Gh. Asachi", Chi~inau
70. Mihailov Elena, cadru didactic, grad didactic superior, LT "C.Sibirskii", Chi~inau
71. Litvinova Tatiana, cadru didactic, grad didactic superior, LT "T.Maiorescu", Chi~inau
72. Violeta, cadru didactic, grad didactic superior, LT "M.Eminescu", Chi~inau
73. il Veronica, cadru didactic, grad didactic superior, L ince~ti
74. Buga Alina, cadru didactic, grad didactic superior, LT Ungheni
75. Rudei , cadr didactic, grad didactic superior, LT ". Agapie", Pepeni, Singerei
76. Pulbere Ala, cadru didactic, grad didactic 1, L ,,1. Creanga", Chi~inau
77. Buruian Eugenia, cadru didactic, grad didactic 1, specialist principal ORiTS ince~ti
78. Gheorghita Galina, cadr didactic, grad didactic superior, ~ef adjunct ORiTS Ungheni
79. Bivol Maria, cadru didactic, grad didactic 1, LT "Olimp", s. Coste~ti, laloveni
80. Rojcov Claudia, cadru didactic, grad didactic superior, L "1. L. 'gil", Orhei
81. Sacara Andrei, cadru didactic, grad didactic superior, LT "Miguel de Cervantes", Chi~inau
82. Vanovschi , cadru didactic, grad didactic superior, LT "V.Alecsandri", Chi~inau
83. Ostafii Silvia, cadru didactic, grad didactic 11, LT "B.P.Hajdeu", s. 0Iane~ti, $tefan Voda,
84. Bodrg Irina, cadr didactic, grad didactic 11, LT "Gh. Asachi", Chi~inau
85. Zosim Liuba, cadr didactic, grad didactic 1, specialist DRiTS Floresti
86. Oermenji lon, cadr didactic, grad didactic 1, LT "Gh.Asachi", Chi~i'nau
87. Rebeja Svetlana, cadru didactic, grad didactic 1, LT Siret, Stra~eni
88. Prisacaru Lilia, cadru didactic, grad didactic superior, LT "Ion ~i Doina Aldea- Teodorovici",
Chi~inau
89. Ursu Zinaida, cadr didactic, grad didactic superior, LT "Ginta Latina", Chi~inau
90. Ghetiu Maria, cadr didactic, specialist ORiTS l
91. ~ Angela, cadru didactic, grad didactic superior, LT "Gh.Asachi", Chisinau
92. $ Ina, cadru didactic, grad didactic 1, LT "M.Eminescu", Cahul
'
93. Or.Filipov Valeriu, cadru didactic, grad didactic superior, LT ". Russo", Coju~na, Stra~eni
94. Andreev Larisa, cadru didactic, grad didactic 1, L ". $ternnuca", laloveni
95. l Aneta, cadru didactic, grad didactic superior, LT ". Negrzzi", Chisinau

S-ar putea să vă placă și