Sunteți pe pagina 1din 107
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

PractEc

GHID DE PRACTICA

Titlul proiectului: „Practicieni de succes în domeniul economic” Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/132900 Beneficiar: Universitatea din Craiova Partener: AJOFM Dolj

2014

PractEc

Beneficiar: Universitatea din Craiova Partener: AJOFM Dolj 2014 Pr act Ec Universitatea din Craiova A.J.O.F.M. DOLJ

Universitatea din

Craiova

Beneficiar: Universitatea din Craiova Partener: AJOFM Dolj 2014 Pr act Ec Universitatea din Craiova A.J.O.F.M. DOLJ

A.J.O.F.M. DOLJ

2

CUPRINS

GHIDUL DE PRACTICĂ

Introducere

I. Prezentarea proiectului PRACTEC - „Practicieni de succes în domeniul economic”

II. Cadrul legal

III. Scopul şi obiectivele practicii de specialitate

IV. Recunoaşterea, evaluarea şi certificarea stagiului de practică

V. Centrul de practică

VI. Îndrumar pentru studenţi şi coordonatori de practică

VII. Biroul de practică. Orientarea profesională a absolvenţilor în scopul facilitării tranziţiei la viaţa activă

Anexa 1 Programele analitice de practică pe specializări

Anexa 2a Atestatul de efectuare a practicii- licență

Anexa 2b Atestatul de efectuare a practicii-master

Anexa 3 Raportul de practică

Anexa 4 Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică

Anexa 5 Convenţia de practică

PractEc | Ghid de practică

3

4

8

9

10

11

14

19

21

97

98

99

103

105

3

INTRODUCERE

Facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă constituie o preocupare atât pentru politicile din domeniul educației, cât și pentru cele din domeniul ocupării forţei de muncă. Finalitatea sa demonstrează că viitorul absolvent poate deveni un exponent viabil al sistemului de învățământ pe piața muncii, cu alte cuvinte reflectă faptul că instituția de învățământ care l-a creat este una competitivă. Tranziția de la școală la viața activă este un proces îndelungat, care necesită atenție, răbdare și o pregătire temeinică. Stagiile de practică ale studenților sunt prima ocazie cu care studenții iau contact cu mediul activității practice și au capacitatea de a-i pregăti pe studenți pentru statutul lor de absolvent și, respectiv, de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Practica studenților este un element regăsit adesea în documentele de specialitate la nivel european, precum și în politicile și strategiile naționale. Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), a valorificat oportunitatea de a accesa Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane pentru a-și perfecționa sistemul de derulare a stagiilor de practică pentru studenți. Sprijinul financiar susține o reformă a procedurilor specifice și facilitează apropierea dintre mediul academic și mediul economico-social, interesul fiind centrat pe student, pe creșterea competențelor, a adaptabilității și competitivității acestuia. Ghidul de față conține repere utile tuturor factorilor interesați în derularea stagiilor de practică. Este un ghid pentru studenți, profesori și angajatori și a fost elaborat cu sprijinul acestora. El prezintă cadrul și obiectivele practicii pentru studenți și localizează practica prin descrierea funcțiunilor biroului de practică din universitate, respectiv a centrelor de practică din mediul economico-social. Documentul este un bun îndrumar pentru studenți, coordonatori și tutori, punctând descriptorii care trebuie urmăriți în derularea activităților practice, precum și modul de recunoaștere, evaluare și certificare a stagiilor de practică Ghidul este gândit ca un document de lucru, în continuă schimbare și îmbunătățire, tocmai pentru a include cât mai multe experiențe și exemple. Ghidul, ca de altfel întregul proiect, poate fi considerat ca un exercițiu ale cărui rezultate pot fi multiplicate și extinse.

Ghid de practică

PractEc

4

I. PREZENTAREA PROIECTULUI PRACTEC - „Practicieni de succes în domeniul economic

PRACTEC (POSDRU/161/2.1/G/132900) este un proiect tip grant, cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementat de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj.

Bugetul total al proiectului este de 1.976.502,40 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.936.972,35 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni. Data începerii este 29 mai 2014, iar data finalizării proiectului este 28 august 2015.

1.1. Partenerii în proiect

Universitatea

din Craiova

FEAA

1.1. Partenerii în proiect Universitatea din Craiova FEAA Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie

Universitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie a învăţământului superior românesc, parte a comunităţii academice europene, împărtăşind valorile culturale, morale, educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia.

De la înfiinţarea sa, din anul 1947, Universitatea din Craiova şi-a asumat misiunea de a contribui la dezvoltarea cunoaşterii, a ştiinţei şi culturii naţionale, la integrarea acestora în patrimoniul universal. Acceptarea competiţiei şi participarea la schimbul de valori au permis selectarea şi consolidarea unui valoros corp profesoral, formator competent şi generos al elitelor ştiinţifice şi culturale, constituit în prezent din peste 850 de cadre didactice.

Pe parcursul existenţei sale, Universitatea din Craiova a evoluat către o structură complexă, ce include astăzi 10 facultăţi.

Celor peste 20.000 de studenţi ai săi, Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire în toate ciclurile de studii universitare (licenţă, master, doctorat) şi formele de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă).

Universitatea din Craiova a încurajat constant cercetarea ştiinţifică şi a favorizat întrunirile academice. Universitatea şi universalitatea au mers împreună, existând convingerea că nici o ştiinţă, demnă de acest nume, nu poate prospera dacă nu depăşeşte folosinţa locală, pentru a servi lumii întregi.

Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere, Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna, concretizându-şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară, tematica cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaborări academice.

PractEc | Ghid de practică

5

 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova ( FEAA ) este una din instituţiile academice cu renume şi tradiţie din mediul universitar românesc, având drept misiune pregătirea unor economişti care să răspundă nevoilor unei piețe a forței de muncă tot mai exigente, fiind cea mai mare dintre cele 10 facultăţi ale Universităţii din Craiova.

Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică este reprezentată de 10 specializări la ciclul universitar de licenţă, învăţământul cu frecvenţă, 3 specializări la învăţămânul la distanţă, 15 programe de studii universitare de master şi o şcoală doctorală. În plus, în anul 2009 FEAA a obţinut certificarea Sistemului de Management al Calităţii conform Standardului SR EN ISO 9001: 2008.

Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru FEAA din Universitatea din Craiova. Aceasta se desfăşoară în departamente şi centre de cercetare, dar şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare prin care FEAA să realizeze excelenţa în cercetare. Ultimii ani au marcat o mai pronunţată orientare a activităţii de cercetare ştiinţifică a personalului didactic din facultate, la cerinţele şi standardele domeniilor în care se angajează absolvenţii facultăţii, în condiţiile competitivităţii şi valorificării durabile a rezultatelor cercetării, ale economiei bazate pe cunoaştere.

FEAA a încheiat parteneriate în cadrul unor programe internaţionale de

colaborare, acorduri bilaterale cu universităţi din Franţa, Italia, Grecia,

Portugalia, Belgia, Slovenia, Olanda, Spania, Germania, Turcia, etc

Prin

intermediul burselor ERASMUS + , anual un număr considerabil de studenţi și cadre didactice universitare ale FEAA beneficiază de stagii de pregătire în străinătate la universităţi de prestigiu. Acestea sunt adresate atât studenţilor de la ciclul licenţă, cât şi celor înscrişi la master şi doctorat.

Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor FEAA abilităţile necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi administrarea afacerilor şi le permite desfăşurarea de activităţi în următoarele profesii: asistent manager, administrator al proiectelor financiare, antreprenor, analist de piaţă, agent de vânzări, agent de turism, contabil autorizat, expert contabil, cenzor independent, manager financiar- contabil, ofiţer de credite, broker, auditor financiar, administrator relaţii cu clienţii, manager de export, cercetator ştiinţific, profesor, analist programator.

AJOFM Dolj

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj este o instituție publică cu personalitate juridică, înființată în anul 1999. Funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) Bucuresti. Principalele sale obiective sunt: aplicarea strategiilor și politicilor privind ocuparea și formarea profesională a forței de muncă, prevenirea somajului, aplicarea măsurilor de protecție socială pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă precum și cele supuse riscului pierderii locului de muncă în condițiile legii, aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de

riscului pierderii locului de muncă în condițiile legii, aplicarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de

Ghid de practică

PractEc

6

muncă . AJOFM Dolj este o ag enție teritorială care asigură la nivel județean: i
muncă . AJOFM Dolj este o ag enție teritorială care asigură la nivel județean: i

muncă. AJOFM Dolj este o agenție teritorială care asigură la nivel județean:

implementarea măsurilor de prevenire a șomajului, protecția socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizarea și coordonarea activității de ocupare și de formare profesională a forței de muncă.

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea aptitudinilor practice ale studentilor economisti (ciclul licenta si master) si cresterea nivelului de calificare al acestora prin corelarea cunostiintelor teoretice acumulate cu activitatea practica specifica specializarii, prin stagii de practica realizate in cadrul unui parteneriat intre universitati si mediul economico- social si orientarea si consilierea profesionala a acestora pentru dezvoltarea carierei si a cresterii gradului de insertiei pe piata muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

- Compatibilizarea, completarea si flexibilizarea cunostintelor teoretice dobandite de 1000 de studenti (ciclul licenta si master) ai unei universitati din Romania cu cerintele si nevoile practice ale domeniului de activitate spre care se vor indrepta dupa absolvire;

- Consilierea profesionala a 800 de studenti (ciclul licenta si master), orientarea lor spre activitati pentru care au reale aptitudini, constientizarea valorii personale pe piata fortei de munca, de maniera sa permita o decizie informata a acestora cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor sau posibilitatea de a ocupa un loc de munca;

- Optimizarea relatiei intre mediul academic si mediul practic cu scopul permanentei adaptari a curriculei la cerintele si nevoile acestui mediu si realizarea unei tranzitii mai usoare de la scoala la viata activa pentru viitori absolventi;

- Acomodarea a celor 1000 de studenti (ciclul licenta si master) cu mediul viitoarei activitati practice, ceea ce va conduce la o mai facila insertie a acestora pe piata muncii;

- Constientizarea studentilor (ciclul licenta si master) privind importanta activitatii de consiliere si orientare a lor in functie de aptitudinile reale, pentru cresterea calitatii si productivitatii muncii;

1.3. Grupul ţintă al proiectului

Grupul ţintă este format din:

- 1000 de studenţi din anul al II-lea de studii (ciclul de licență și master) ai Universității din Craiova, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, toate specializările, care vor participa la stagiile de practică (ca parte a planului de învăţământ pentru ciclul de studii universitare de licenţă și master);

PractEc | Ghid de practică

7

1.4. Rezultatele aşteptate

A. Rezultate care susţin atingerea obiectivelor specifice:

- 1000 de sudenti (ciclul de licenta si master) sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă; - 800 de studenti (ciclul de licenta si master) ce beneficiaza de servicii de consiliere si orientare în carieră;

- 1 analiza a rezultatelor generate de activitatile de orientare si consiliere profesionala;

- 100 de parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practici-tranziţia de la şcoală la viaţa activă. B. Alte rezultate:

- Un procent de 30% din studentii (ciclul de licenta si master) sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă vor obţine un loc de muncă sau vor participa activ la cursuri ulterioare;

- Un număr de 50 de studenti (ciclul de licenta si master) care au beneficiat de consiliere/orientare isi vor găsi un loc de muncă; - Un numar de 250 studenti (ciclul de licenta si master) din cele care au beneficiat de consiliere/orientare isi vor continua studiile

1.5. Subvenții și premii:

- Se vor acorda subventii in cuantum de 200 lei/ student pentru sprijinirea desfasurarii

activitatii de practica a studentilor (ciclul licenta si master).

- Se vor acorda 20 de premii in cuantum de 1500 lei per student pentru rezultate exceptionale obtinute pe parcursul stagiilor de practica.

Ghid de practică

PractEc

8

II. CADRUL LEGAL

Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 1 , Legea nr. 258/2007 2 , privind practica elevilor şi studenţilor şi Regulamentele FEAA 3 .

Practica este activitatea desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte. Organizatoul de practică este instituţia de învăţământ universitar, respectiv Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative. Partenerul de practică sau centrul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Sportului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor. Practica studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract-cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator şi partenerul de practică. Activitatea de practică se desfăşoară cu program cumulat, la sfârşitul semestrului IV, în conformitate cu planul de învăţământ, pe baza unei programe analitice întocmite de instituţia de învăţământ superior a practicantului.

Practica de specialitate a studenţilor, ciclul Licență, din FEAA este disciplină obligatorie, are alocate 90 de ore şi 3 puncte credit, fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii, ca un stagiu compact de trei săptămâni. Ea se încheie cu un raport de practică, care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului.

Practica de specialitate a studenţilor, ciclul Master, din FEAA este disciplină obligatorie, are alocate 140 de ore şi puncte credit conform planurilor de învățământ, fiind prevăzută în curricula universitară în anul al II-lea de studii, ca un stagiu compact în săptămânile 8-11 din semestrul II. Ea se încheie cu un raport de practică, care va fi evaluat în cadrul colocviului de la finalul stagiului.

Aceasta se va desfăşura la organizaţii din domeniul producţiei, comerţului, serviciilor, la instituţii de credit, instituţii financiare nebancare şi alte organizaţii ale pieţei financiare, la instituţii ale administraţiei publice locale sau în alte organizaţii cu personalitate juridică.

1 Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 18, din 10 ianuarie 2011

2 Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 493, din 24 iulie 2007

3 http://feaa.ucv.ro

PractEc | Ghid de practică

9

III. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE

Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către student cu activitatea practică aferentă specializării, ca o primă etapă în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după absolvire. De asemenea, practica de specialitate urmărește acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi, ceea ce va conduce la o mai facilă inserţie a absolvenților pe piaţa muncii.

Studenții vor urmări atingerea următoarelor obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1/ cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii desfăşurate.

2/ identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica.

3/ cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea organizaţiei şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice.

În afară de aceste obiective generale, studenţii trebuie să urmărească și o serie de obiective specifice (descriptori) detaliate în programele analitice de practică, în funcţie de specializare şi tipul organizaţiei în care se va desfăşura practica de specialitate, prezentate în Anexa 1.

Ghid de practică

PractEc

10

IV. RECUNOAŞTEREA, PRACTICĂ

EVALUAREA

ŞI

CERTIFICAREA

STAGIULUI

DE

Finalizarea

stagiului

de

practică

și

obținerea

creditelor

alocate

disciplinei

sunt

condiționate de parcurgerea a trei etape: recunoașterea, evaluarea și certificarea.

1/

Stagiul de practică va fi recunoscut în cadrul colocviului de practică numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

există convenţia de practică între facultate şi centrul de practică;

studentul (anul II, ciclul licență) a fost prezent la centrul de practică minimum 84 de ore din cele 90 prevăzute;

studentul (anul II, ciclul master) a fost prezent la centrul de practică minimum 133 de ore din cele 140 prevăzute;

studentul şi-a desfăşurat stagiul de practică într-un domeniu direct legat de specializarea sa, folosind şi dobândind cunoştinţe relevante pentru viitoarea profesie, având ca referinţă fișa disciplinei/programa analitică de practică;

raportul de practică a fost verificat şi semnat de către tutorele de practică;

centrul de practică a eliberat un Atestat de efectuare a practicii, prezentat în Anexa 2, semnat de reprezentantul centrului de practică și de tutore.

2/ Activitatea de practică va fi evaluată în două etape: pe parcursul desfășurării stagiului de practică și la finele stagiului de practică potrivit unui program calendaristic stabilit în prealabil şi anunţat tuturor celor implicaţi.

Evaluarea pe parcurs este realizată de tutorele de practică prin acordarea unui calificativ pe baza Fișei de evaluare pe parcursul stagiului de practică prezentată în Anexa 4.

Evaluarea finală este realizată prin colocviu susținut în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică. Notele obținute în urma colocviului vor fi de la 1 la 10. În acordarea notei, se ţine seama de calitatea Raportului de practică întocmit conform Anexei 3, de modul de susținere a acestuia și de răspunsurile la întrebările formulate de comisie.

3/

Certificarea

stagiului

de

practică

se

realizează

prin

acordarea

punctelor

credit

prevăzute în curriculă și eliberarea certificatului de practică PRACTEC.

PractEc | Ghid de practică

11

V. CENTRUL DE PRACTICĂ

Oricare ar fi nivelul lor, aproape toate programele de învățământ universitar prevăd la ora actuală un stagiu de practică. Acesta permite studenților folosirea cunoştințelor teoretice într-un cadru profesional și facilitarea, în acest fel, a trecerii de la cadrul învățământului la cel al organizației, familiarizându-se cu universul muncii. Şi pentru centrele de practică, stagiul este un prilej de a participa în mod concret la formarea viitorilor angajați și de a fi în contact direct cu instituțiile de învățământ și cu tinerii.

Centrul de practică reprezintă organizaţia care desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în oferta educațională a FEAA, conţinutul fișelor disciplinelor/programelor analitice de practică şi care poate asigura procesul de instruire practică a studenţilor în baza unei convenţii încheiate în acest sens.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, centrul de practică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a/ să deţină o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice primite de practicant în cadrul procesului de instruire; b/ să aibă specialişti cu studii superioare care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării practicii studenţilor; c/ să desfăşoare programul de activitate astfel încât să permită realizarea activităţii de practică a studenţilor în condiţii normale, fără a se depăşi ora 20 00 .

Centrul de practică desemnează persoanele care se ocupă de îndrumarea şi urmărirea activităţii de practică a studenţilor – tutorii de practică. Pe perioada de practică, tutorele împreună cu coordonatorul de practică, în calitate de reprezentant al FEAA, urmăresc şi înregistrează prezenţa la activitățile zilnice ale practicantului şi semnalează eventualele abateri centrului de practică şi FEAA. Tutorele de practică trebuie să îl ajute pe student să-şi realizeze obiectivele de practică prevăzute în fișa disciplinei/programa analitică, punându-i la dispoziţie mijloacele necesare. De asemenea, tutorele este obligat să instruiască practicantul cu privire la normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le va desfăşura. Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi (pentru ciclul licență), respectiv de 8 ore pe zi (pentru ciclul master) în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică, cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul fișei disciplinei/programei analitice de practică.

Ghid de practică

PractEc

12

Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică stabilite de comun acord între coordonator, tutore şi student, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Anexa 3 la Ghidul de practică ce completează fișa disciplinei/programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică. La sfârşitul stagiului de practică, în conformitate cu fișa disciplinei/programa analitică, FEAA împreună cu centrul de practică efectuează o evaluare a cunoştinţelor practicantului şi îi acordă o notă conform metodologiei prevăzute la secţiunea Recunoaşterea, evaluarea și certificarea stagiului de practică. Realizarea în condiţii optime a obiectivelor practicii de specialitate presupune ca toate părţile implicate în această activitate să dea dovadă de profesionalism şi să contribuie la consolidarea relaţiei profesionale student - tutore - coordonator de practică.

Relaţia student - tutore - coordonator de practică trebuie să fie o relaţie onestă, bazată pe respect profesional şi să asigure condiţiile necesare pentru buna pregătire a studentului, cu o largă disponibilitate pentru dialog.

La centrul de practică studentul trebuie:

-şi dezvolte capacităţile de a transpune noţiunile teoretice în practică, legătura teoriei cu practica constituind astfel un proces de continuitate;

să înţeleagă modul de organizare a activităţii pe care o desfăşoară organizaţia respectivă;

să perceapă esenţa activităţilor desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice ale centrului de practică;

-şi dezvolte abilităţile de rezolvare a problemelor practice şi să comunice direct cu persoanele implicate în aceste activităţi;

-şi asume responsabilitatea pentru realizarea sarcinilor stabilite de tutorele de practică;

să dobândească cunoştinţe despre culegerea şi folosirea informaţiilor;

să înveţe să susţină o activitate/operaţiune sau să întocmească raportul asupra unei activităţi/operaţiuni într-un mod adecvat, obiectiv, concis, care să răspundă scopului propus;

să înveţe cum să stabilească o relaţie profesională cu clienţii, furnizorii, partenerii organizaţiei, dar şi o relaţie colegială cu salariaţii din centrul de practică sau cu specialişti din domeniul economic;

să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare cu privire la activităţile desfăşurate;

să demonstreze respect pentru valorile profesiei de economist şi să se familiarizeze cu normele conduitei deontologice specifice profesiei.

În perioada de desfăşurare a practicii la centrul de practică, responsabilitatea pentru o bună îndrumare a studentului, pentru realizarea cu succes a obiectivelor practicii, revine, în primul rând, tutorelui, desigur, cu colaborarea şi sprijinul coordonatorului de practică. Întâlnirile periodice la centrul de practică, prin vizite programate ale coordonatorului de practică, în care să se discute colegial despre problemele de interes comun privitoare la derularea programului de pregătire practică a studenţilor, vor facilita asigurarea unei relaţii mai bune între FEAA şi centrele de practică, vor antrena interesul tutorilor şi al studenţilor.

PractEc | Ghid de practică

13

Tutorele trebuie să asigure studentului toate informaţiile de ordin general de care acesta are nevoie pentru:

familiarizarea cu centrul de practică prin prezentarea organizaţiei;

cunoaşterea locului şi rolului ei în cadrul sistemului economic şi social;

identificarea obiectivelor organizaţiei şi a metodologiei de lucru;

explorarea problemelor curente;

cunoaşterea colectivului cu care va lucra.

În corelaţie cu fișa disciplinei/programa analitică de practică, vor fi stabilite activităţile, obiectivele, scopul şi acţiunile preconizate pentru perioada de instruire practică a fiecărui student. Acest demers va trebui să-i permită studentului înţelegerea cu exactitate a rolului său în cadrul centrului de practică, iar tutorelui obligaţiile pe care le are faţă de student. Tutorele trebuie să se pună de acord cu prevederile programei de practică pentru a putea verifica dacă sunt îndeplinite obiectivele învăţării practice şi dacă acestea corespund profilului studentului, pentru ca la finele practicii să-i poată evalua activitatea. La sfârşitul stagiului de practică tutorele are obligaţia de a întocmi Fişa de evaluare pe parcursul stagiului de practică (conform Anexei 4) din care să rezulte numărul orelor efectuate, referiri la punctualitatea, disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice de către student. Rezultatele evaluării activităţii pe parcurs vor fi prezentate atât studentului, cât şi coordonatorului de practică.

Coordonatorul de practică trebuie să întreţină o legătură permanentă cu studenţii şi cu tutorii din centrele de practică nu numai pentru a controla dacă cei implicaţi îşi fac datoria, dar mai ales pentru a-i încuraja pe studenţi în activitatea lor, a purta discuţii critice şi a avea permanent informaţii în scopul îmbunătăţirii procesului de instruire, identificării nevoilor neacoperite, realizării acordului între toţi cei implicaţi în procesul complex al practicii de specialitate. Coordonatorul de practică are obligaţia de a monitoriza studenţii prin vizite efectuate la centrele de practică și de a sprijini tutorii de practică pe parcursul desfăşurării stagiului de practică.

Convenţia

de

practică

se

încheie

anticipat

desfăşurării

activităţii

de

practică.

Conţinutul cadru al convenţiei de practică este prevăzut în Anexa 5.

 
 

Ghid de practică

 

PractEc

14

VI. ÎNDRUMAR PENTRU STUDENŢI ŞI COORDONATORI DE PRACTICĂ

Sfaturi pentru studenţi

Stagiul de practică este o etapă esenţială în formarea voastră profesională care vă permite să vă familiarizaţi cu universul profesional şi să aplicaţi cunoştinţele acumulate. Următoarele informaţii vă vor ajuta în obţinerea unei tranziţii reuşite de la stadiul de student la cel de profesionist remunerat. Urmaţi aceste sfaturi şi ar trebui să vă descurcaţi excelent nu numai în parcurgerea cu succes a stagiului de practică, ci şi în carieră.

Sfaturi generale:

1/ Înainte de alegerea centrului de practică informaţi-vă cu privire la profilul acestuia,

2/

perspectivele dezvoltării profesionale pe care vi le oferă, corespondenţa sa cu aşteptările voastre. În centrul de practică trebuie să vă comportaţi ca un salariat potenţial. Persoanele pe care le veţi întâlni cu ocazia unui stagiu vor constitui viitoarea voastră reţea profesională.

3/

Depinde de voi să o faceţi să prindă viaţă! Corelaţi teoria cu practica - aplicaţi cunoştinţele acumulate în sala de curs la mediul de lucru, lumea ″reală″.

4/

Pregătiţi un CV pentru debutul stagiului de practică, pentru a-i orienta pe tutori în privinţa

5/

competenţelor şi talentelor voastre şi a-i ajuta la repartizarea diferitelor sarcini de lucru. Obţineţi o imagine completă şi realistă asupra culturii şi aşteptărilor centrului de practică.

6/ Nu întârziaţi la programul de practică convenit. Nu părăsiţi locul de muncă în timpul orelor de practică fără permisiune. Îmbrăcaţi-vă adecvat. 7/ Dobândiţi informaţii cu privire la oportunităţile unei cariere şi ale unui loc de muncă

permanent. 8/ Dezvoltaţi şi demonstraţi o etică a muncii solidă. Abţineţi-vă de la activităţi lipsite de etică.

9/

10/ Nu utilizaţi resursele companiei (telefon, calculator, consumabile, etc.) pentru uz personal, cu excepţia cazului în care vi s-a dat permisiunea expresă în acest sens. 11/ Respectaţi Regulamentul de ordine interioară al centrului de practică şi normele de securitate aplicabile în organizaţie. 12/ Cereţi sprijinul tutorelui de practică ori de câte ori simţiţi nevoia; 13/ Participarea la programul de practică presupune aderarea la aceleaşi standardele academice ca şi cursurile convenţionale. Imposibilitatea de a respecta îndrumările tutorelui şi ale coordonatorului de practică va avea probabil ca rezultat un calificativ nesatisfăcător. Retragerea din stagiu, înainte de finalizare, va avea ca rezultat nepromovarea examenului. 14/ La sfârşitul stagiului de practică nu trebuie să uitaţi:

- să transmiteţi raportul de stagiu de practică la universitate (către coordonatorul de practică) şi la centrul de practică (către tutorele de practică);

Fiţi politicoşi. Trataţi toţi angajaţii cu respect. Evitaţi actele de nesupunere.

- să participaţi la evaluarea calităţii stagiului prin completarea fişei de evaluare;

PractEc | Ghid de practică

15

- să mulţumiţi tuturor celor care v-au ajutat în demersul vostru pe parcursul stagiului de practică. 15/ Dacă v-a plăcut practica în cadrul acelei organizaţii şi dispuneți de timp, nu ezitați să cereți permisiunea de a rămâne în continuare sub formă de voluntariat.

20 de principii de bază pentru un stagiu de practică de succes:

1/

Stabiliţi obiective personale. Înainte de a începe stagiul trebuie să vă stabiliţi obiectivele pe care doriţi să le atingeţi, să vă decideţi cu privire la sfera profesională în care doriţi să vă specializaţi, ce noi competenţe doriţi să dobândiţi.

Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară

Sugestie: Stabilirea de obiective nerealiste ar putea face chiar şi un stagiu reuşit să pară nesatisfăcător, aşa că asiguraţi-vă că obiectivele voastre sunt realiste şi realizabile în timpul stagiului.

2/

Ţineţi un calendar, jurnal sau planificator zilnic pentru a urmări activităţile de lucru,

3/

proiectele sau alte sarcini, pentru uz personal şi referinţe viitoare. Gestionaţi-vă timpul la locul de muncă. Stabiliţi priorităţi, faceţi eforturi suplimentare

şi fiţi întreprinzător, aveţi iniţiativă. Oferiţi-vă în mod voluntar pentru a-i ajuta pe alţii. Cooperaţi şi participaţi la proiecte noi. Contribuiţi la discuţii. 4/ Stabiliţi întâlniri periodice cu coordonatorul de practică. Asiguraţi-vă că aveţi întâlniri periodice cu ocazia cărora puteţi împărtăşi experienţele şi lecţiile învăţate - atât bune, cât şi rele - şi totodată daţi şi rapoarte de progres.

şi rele - şi totodată daţi şi rapoarte de progres. Sugestie: În timp ce doriţi să

Sugestie: În timp ce doriţi să-l ţineţi pe coordonator la curent cu realizările voastre, nu uitaţi să fiţi şi un bun ascultător şi să învăţaţi cât mai multe în timpul acestor întâlniri.

5/ Ascultaţi şi urmaţi instrucţiunile. Ascultaţi cu atenţie şi luaţi notiţe. Cereţi lămuriri dacă unele aspecte vă sunt neclare.

Urmaţi întocmai până la finalizare, orice proiect care vă este atribuit. În cazul în care

constataţi că proiectul atribuit va fi întârziat din motive independente de voinţa dumneavoastră, informaţi imediat tutorele sau coordonatorul de practică. Asiguraţi-vă că declaraţi doar fapte - nu veniţi cu scuze. Prezentarea faptelor ar putea duce la o revizuire a termenelor sau asistenţă suplimentară pentru a respecta termenul final. 7/ Abordaţi toate sarcinile cu entuziasm şi o atitudine pozitivă. În aproape orice

6/

8/

organizaţie, noul angajat/stagiar va trebui să ″îşi câştige meritele″. Vi se vor da, fără îndoială, sarcini de lucru de rutină, dar cheia este să îndepliniţi toate sarcinile de lucru cu acelaşi nivel de entuziasm şi profesionalism. Evitaţi negativismul. Cel mai rapid mod de a ″demola″ un stagiar bun este adoptarea unei atitudini negative. Aşadar, evitaţi să vă plângeţi, să fiţi nepoliticoşi, lipsiţi de respect faţă de colaboratori, să sosiţi târziu, să plecaţi devreme, să nu respectaţi termenele, să aveţi o atitudine arogantă, să purtaţi ţinute necorespunzătoare, să vă comportaţi neprofesionist, să păreţi inflexibili etc.

9/

Nu pierdeţi nici o ocazie de a învăţa mai multe despre organizaţie. Profitaţi de orice oportunitate pentru a participa la reuniunile organizaţiei, conferinţe şi evenimente; participaţi la ateliere de instruire şi citiţi toate materialele organizaţiei.

Ghid de practică

PractEc

16 Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare, dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de

16

Sugestie: Întrunirile pot părea plictisitoare, dar ele pot oferi adesea o bună ocazie de a vă spori cunoştinţele, de a socializa şi de a construi relaţii.

10/ Sprijiniţi politicile organizaţiei. Fiţi fideli politicii organizaţiei, inclusiv normelor de siguranţă. Dacă descoperiţi că o politică este în contradicţie cu valorile personale sau principiile voastre morale, puteţi contacta coordonatorul de practică. 11/ Obţineţi cât mai multă expunere. Fie că s-a luat sau nu hotărârea ca stagiarii să fie mutaţi, prin rotaţie, între departamente, abordaţi sarcini noi, cunoaşteţi oameni din afara departamentului dumneavoastră şi participaţi la evenimentele sociale ale organizaţiei. Cu cât sunteţi mai expuşi la idei noi şi oameni noi, cu atât veţi învăţa mai multe. 12/ Demonstraţi loialitate. Toţi angajatorii observă şi apreciază loialitatea. Nu indicaţi punctele slabe percepute ale angajatorului sau produselor/serviciilor, cu excepţia cazului în care vi se solicită direct să discutaţi aceste probleme cu tutorele vostru. 13/ Nu vă fie teamă să puneţi întrebări. Amintiţi-vă întotdeauna că un stagiu este o experienţă de învăţare pentru voi. În timp ce angajatorul se aşteaptă să obţină un anumit nivel de muncă de la voi, nu se aşteaptă nimeni să ştiţi totul. Cereţi sfaturi şi puneţi întrebări ori de câte ori vă confruntaţi cu ceva care nu este familiar pentru voi. Fiţi deschişi către idei şi proceduri noi - amintiţi-vă că nu ştiţi totul şi că profesorii voştri nu v-au învăţat totul.

S ugestie: Oamenii inteligenţi ştiu că într - adevăr nu există întrebări stupide, aşa că întrebaţi înainte Oamenii inteligenţi ştiu că într-adevăr nu există întrebări stupide, aşa că întrebaţi înainte de a acţiona.

14/ Adaptaţi-vă. Nu opuneţi rezistenţă schimbării. Acomodaţi-vă la situaţii noi şi schimbaţi priorităţile fără rezistenţă. 15/ Preluaţi iniţiativa. Angajatorii adoră angajaţii care se aruncă cu capul înainte în rezolvarea problemelor dificile. Asiguraţi-vă că lucraţi cu tutorele vostru şi împărtăşiţi succesele cu el, astfel încât să nu vă depăşiţi autoritatea. 16/ Fiţi demni de încredere. Prezenţa şi punctualitatea consecvente sunt remarcate şi apreciate de către conducere. Setaţi-vă alarma devreme, pentru a evita traficul, obstacolele la găsirea unui loc de parcare şi alte evenimente care pot cauza întârzieri. Este mai bine să ajungeţi mai devreme decât să riscaţi să fiţi în întârziere. 17/ Găsiţi-vă un mentor. Un mentor este cineva de la un nivel superior din organizaţie care se îngrijeşte de voi şi se asigură că învăţaţi ce trebuie să ştiţi şi că vă îndepliniţi misiunile.

Sugestie: Tutorele dvs. ar putea fi mentorul. Tutorele dvs. ar putea fi mentorul.

18/ Creaţi-vă reţele sociale. Unul din instrumentele cheie în job-hunting este utilizarea reţelei sociale proprii pentru a găsi următorul pas în cariera dumneavoastră, fie el un alt stagiu sau un loc de muncă după absolvire. Construiţi-vă relaţii profesionale cu tutorele şi alte persoane din organizaţie. Aceste persoane sunt, de asemenea, o sursă bună pentru a obţine alte sfaturi şi ponturi legate de vânătoarea de locuri de muncă pe baza anilor lor de experienţă. 19/ Plecaţi cu realizări palpabile. Unul dintre obiectivele dvs. în acest stagiu este să obţineţi rezultate palpabile - atât pentru CV-ul vostru, cât şi pentru portofoliul carierei. Poate că aţi realizat o broşură, aţi computerizat un sistem de inventariere, aţi organizat o conferinţă de vânzări, v-aţi întâlnit cu clienţii, aţi depistat tendinţele industriei, etc.

PractEc | Ghid de practică

17 Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate

17

Sugestie: Redactarea la zi a unui jurnal vă poate ajuta să vă amintiţi toate lucrurile pe care le-aţi realizat pe durata stagiului de practică.

20/ Păstrăţi legătura cu tutorele şi alţi angajaţi din centrul de practică şi după finalizarea stagiului. Majoritatea stagiilor sunt experienţe extraordinare, aşa că aveţi grijă să valorificaţi această experienţă în activităţile viitoare.

Sfaturi pentru coordonatorii de practică

1/

Una din funcţiile cele mai importante în coordonare este de a vă asigura că se iau în considerare nevoile studenţilor stagiari în toate etapele proiectului. Printre aceste nevoi, trebuie să se includă următoarele:

- respect faţă de diferenţele culturale şi individuale;

- preocupare pentru alţii;

- oportunităţi de a participa activ;

- posibilitatea de a face alegeri şi de a-şi asuma responsabilităţi;

-

securitate.

2/

Succesul dumneavoastră este strâns legat de succesul proiectului pe care îl coordonaţi.

3/

Trebuie aşadar să acceptaţi rolul de mentor sau model de imitat. Cele mai importante condiţii pentru construirea unor relaţii pozitive cu tinerii sunt să

4/

credeţi în abilităţile lor şi să îi respectaţi. Comunicaţi cu studenţii pe care îi aveţi în subcoordonare, încercaţi să-i apropiaţi cât mai mult de dumneavoastră, daţi-le curajul să îşi exprime opiniile în ceea ce priveşte practica lor şi încercaţi să le oferiţi condiţii cât mai bune pe perioada practicii. În calitate de coordonator al practicii, trebuie să pregătiţi studenţii pentru elaborarea unui

5/

proiect profesional cunoscând funcţiile şi posturile pe care ar putea să le ocupe într-o organizaţie; Proiectul profesional realizat în cadrul stagiului de practică trebuie să permită studenţilor

6/

punerea în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul cursurilor şi să faciliteze trecerea de la învăţământul superior la practica din organizaţii; Înainte de începerea stagiului de practică trebuie să vă asiguraţi că studenţii au înţeles obiectivele şi conţinutul practicii.

7/ Asiguraţi-vă că monitorizarea şi evaluarea stagiului sunt realizate. Este recomandată prezenţa activă a dumneavoastră la centrele de practică pentru a face o monitorizare reală a derulării stagiului. 8/ Păstraţi legătura cu tutorii de practică din organizaţii pentru a rezolva împreună problemele apărute.

9/

În calitate de coordonator, încurajaţi stagiarii să-şi găsească mentori în interiorul centrului de practică. Mentorii pot fi utili în proiect din mai multe motive. În primul rând, ei pot lucra ca ghizi pentru studenţi. Apoi, ei pot oferi expertiză tehnică şi sprijin pentru tineri.

10/ Încurajaţi studenţii să dezvolte propria reţea de contacte în domeniul organizaţiei. Parte din experienţa de stagiu constă în a căuta oportunităţi şi a iniţia contacte cu potenţiali angajatori. 11/ Sunteţi garantul relaţiei dintre obiectivele programei de practică şi cele ale stagiului.

Ghid de practică

PractEc

18

12/ Asiguraţi-că fiecare document ataşat dosarului nu este o întâmplare, ci un document relevant în desfăşurarea stagiului de practică.

PractEc | Ghid de practică

19

VII. BIROUL

DE

PRACTICĂ.

ORIENTAREA

PROFESIONA

A

ABSOLVENŢILOR ÎN SCOPUL FACILITĂRII TRANZIŢIEI LA VIAŢA ACTIVĂ

Biroul de practică (BP) este o unitate structurală cu funcţionalitate distinctă în cadrul FEAA. Rolul său principal este de a asigura derularea în bune condiţii a stagiilor de practică, printr-o bună comunicare cu tutorii din centrele de practică şi coordonatorii de practică din FEAA.

Din punct de vedere organizatoric, BP este coordonat de responsabilul cu biroul de practică, şi are în structura sa :

coordonatorii de practică;

responsabilul relaţiei cu centrele de practică;

secretariatul biroului.

În cadrul biroului de practică se vor desfăşura următoarele categorii de activităţi:

A. Organizarea stagiilor de practică – biroul de practică va face demersurile organizatorice şi administrative pentru derularea în bune condiţii a stagiilor de practică. Biroul de practică va funcţiona ca un nod de comunicare între studenţi, coordonatorii de practică şi tutorii din centrele de practică.

În acest sens, biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii:

- stabilirea şi menţinerea unei relaţii permanente cu reprezentanţi din mediul economic în vederea stabilirii centrelor de practică şi identificării eventualelor posibilităţi de angajare într-un loc de muncă a absolvenţilor care au făcut parte din grupul ţintă;

- stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu studenţii din grupul ţintă în vederea asigurării derulării stagiilor de practică;

- încheierea convenţiilor de practică cu centrele de practică stabilite.

B. Organizarea de activităţi extracurriculare pe lângă stagiile de practică derulate ca parte a planurilor de învăţământ, biroul de practică va asigura organizarea unor activităţi extracurriculare, menite să stimuleze comunicarea, lucrul în echipă şi spiritul competitiv al studenţilor.

Biroul de practică va coordona:

- seminarii pentru studenţii din grupul ţintă cu scopul asigurării unui suport în vederea integrării viitoare a acestora pe piața muncii (simulări de interviuri, modul de întocmire a unui CV).

C. Medierea relaţiei student-angajator biroul de practică urmăreşte, pe termen mediu şi lung creşterea şanselor de angajare pentru studenţii din grupul ţintă.

În acest sens, biroul de practică va îndeplini următoarele funcţii:

- realizarea şi actualizarea unei baze de date cu CV-urile studenţilor din grupul ţintă;

- actualizarea bazei de date cu studenţii care desfăşoară stagii de practică prin proiectul PRACTEC, inclusiv cu feedback-ul primit de la centrele de practică;

Ghid de practică

PractEc

20

- furnizarea informaţiilor solicitate de eventuali angajatori cu privire la performanţele şi disponibilitatea absolvenţilor care au facut parte din grupul ţintă precum şi stabilirea unei relaţii între aceştia;

- crearea unei baze de date cu locurile de muncă disponibile pe piața regională a muncii în scopul orientării profesionale a absolvenților.

PractEc | Ghid de practică

21

ANEXA 1

PROGRAMELE ANALITICE DE PRACTICĂ PE SPECIALIZĂRI

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE (română și engleză) Anul II, cursuri de zi şi ID

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei

Practica de specialitate

 

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

Economie și afaceri internaționale

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

 

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO obligatorie

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea EAI, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Obiective generale

Conţinutul

A. Studiul firmei internaţionale 1. Prezentarea firmei, a domeniului de activitate şi a pieţelor pe care

practicii

Ghid de practică

PractEc

22

(descriptori)

 

acţionează;

2. Tipuri de operaţiuni internaţionale ale firmei;

3. Planul de afaceri;

4. Prezentarea partenerilor comerciali externi ai firmei;

B. Studiul instrumentelor de politică comercială utilizate de către firmele cu activitate de export-import

1. Analiza mecanismelor şi instrumentelor politicii vamale din ţările

 

partenere de afaceri;

2. Evaluarea vamală şi formalităţile vamale practicate în cazul importurilor româneşti;

3. Instrumentarul politicii comerciale netarifare; studii de caz pe pieţe şi grupe de produse;

4. Metode şi tehnici de promovare a exporturilor;

C. Procesul de negociere internaţională

1. Particularităţile negocierii funcţie de tipul acesteia (comercială,

 

diplomatică, socială);

2. Modalităţi de pregătire a negocierii;

3. Derularea procesului de negociere;

4. Echipele de negociatori (tipologie, selectare etc.);

5. Strategii, tehnici, tactici şi stratageme utilizate în negocierea internaţională;

D. Contractarea şi derularea operaţiunilor de export-import

1. Contractul de vânzare internaţională (obiect, clauze privind cantitatea, calitatea, ambalarea, preţul, condiţii de livrare, condiţii de plată);

2. Livrarea la extern (pregătirea mărfii pentru export, facturarea la extern);

3. Logistica internaţională;

E. Vămuirea mărfurilor

1.

Structura organelor vamale. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea specialistului în domeniul vămuirii;

2.

Clauzele contractului internaţional de vânzare – cumpărare (contract comercial extern), necesar pentru vămuirea mărfurilor, condiţiile financiare, temei pentru perfectarea actelor vamale;

3.

Procedurile ce reglementează exportul;

4.

Rolul condiţiilor de livrare, reglementate de INCOTERMS la determinarea valorii în vamă;

5.

Regimul vamal import. Conţinutul, condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv;

6.

Declararea mărfurilor. Depunerea declației vamale. Punerea în liberă circulaţie;

7.

Documentele care însoţesc declaraţia vamală;

8.

Taxe vamale şi măsuri de politică comercială;

9.

Prohibiţii şi restricţii;

10.

Valoarea în vamă. Procedura corectării valorii în vamă a mărfurilor. Actele necesare pentru confirmarea valorii în vamă declarate;

11.

Garantarea achitării drepturilor de import/export (cu excepţia tranzitului), condiţiile generale, modalitatea, mărimea;

12.

Drepturile de import/export. Calculul şi ordinea achitării drepturilor de import/export. Tipurile taxelor vamale;

13.

Procedura restituirii excedentului drepturilor de import/export

PractEc | Ghid de practică

23

anterior achitate;

14. Încasarea obligaţiilor vamale. Actul constatator;

15. Tariful Integrat al Comunităţii Europene – TARIC. Nomenclatura Combinată - nomenclatura de bază pentru Tariful Vamal Comun;

16. Originea mărfurilor. Încadrare tarifară;

17. Depozitarea provizorie a mărfurilor;

18. Regimul vamal de tranzit (clasificarea, termenii, procedura);

19. Facilităţile tarifare. Condiţiile de aplicare a facilităţilor tarifare;

20. Vămuirea mărfurilor livrate prin intermediul expedierilor poştale internaţionale. Procedura declarării mărfurilor transportate prin conducte şi prin linii de transport electric;

21. Regimul vamal export. Conţinutul, condiţiile şi ordinea plasării mărfurilor în regimul vamal respectiv. Declaraţia de export;

22. Contravenţii şi infracţiuni vamale;

23. Destinaţiile vamale. Tipurile destinaţiilor vamale. Alegerea şi schimbarea destinaţiilor vamale;

24. Regimurile vamale suspensive: caracterizarea generală;

25. Destinaţia vamală zonă liberă. Conţinutul, condiţiile şi ordinea plasării / încheierii regimului vamal respectiv;

F. Tehnica plăţilor şi finanţării internaţionale

1. Mijloace şi instrumente de plată utilizate în tranzacţiile internaţionale;

2. Modalităţi de plată în comerţul internaţional;

3. Tehnici de finanţare pe termen scurt şi mediu;

4. Tehnici de finanţare pe termen lung;

G. Comensurarea şi managementul riscului tranzacţiilor internaţionale ale firmei.

H. Calculul indicatorilor de profitabilitate ai operaţiunilor externe pentru firmă.

Modul de

desfăşurare a

practicii

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

vor fi prezentate în prima zi de practică de că tre coordonatorul de practică în prezenţa
vor fi prezentate în prima zi de practică de că tre coordonatorul de practică în prezenţa

Ghid de practică

PractEc

24

Evaluarea şi

stabilirea notei

finale

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul programei analitice de practică.

este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.
este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.

PractEc | Ghid de practică

25

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea MANAGEMENT Anul II, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

Practica de specialitate

 

disciplinei

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

Management

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

 

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO Obligatorie

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea MG, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Obiective generale

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Conţinutul practicii (descriptori)

A.

Cunoaşterea firmei/instituţiei şi departamentului

1.

cunoaşterea

structurii

organizatorice

a

întreprinderii

Ghid de practică

PractEc

26

(componente, organigrama, tipuri);

2. cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor unui compartiment/departament din întreprindere: producţie/resurse umane/aprovizionare/ vânzare/calitate, evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei);

3. descrierea fluxurilor informaţionale, cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora;

4. descrierea unei tehnici şi metode de management folosite în cadrul organizaţiei.

B. Departamentul aprovizionare

1. elaborarea unei cereri de ofertă;

2. identificarea potenţialilor furnizori;

3. analiza ofertelor;

4. elaborarea documentaţiei în vederea participării la licitaţiile publice (NIR, Notă constatatoare de diferenţe, aviz de însoţire etc).

C. Departamentul vânzări/marketing

1. analiza portofoliului de produse şi servicii;

2. alcătuirea unei fişe de produs;

3. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare, certificate de garanţie, proces verbal de recepţie, notă de intrare de recepţie, notă constatatoare de diferenţe, fişă de magazie, bon de consum, factură, documente de transport);

4. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/serviciu;

5. elaborare argumentaţie pentru prezentarea unui produs;

6. cunoaşterea modalităţilor de plată: tichete de masă; CEC, OP, sponsorizare, EURO 200; numerar; tichete cadou; cupon tip voucher sau bonus; card bancar; reducere de preţ;

7. întocmire declaraţii de conformitate;

8. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie;

9. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete, afişe deko, fişe tehnice);

10. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă, marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget, acoperirea şi rotaţia stocurilor, articolele cu vânzare zero;

11. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii

D. Departamentul de producţie

1. cunoaşterea principalelor fluxuri de producţie sau operaţii;

2. înţelegerea activităţilor specifice logisticii interne;

3. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate;

4. cunoaşterea şi analiza: regulilor specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului); structurii sortimentale pe raion; împărţirii pe grupe şi

PractEc | Ghid de practică

27

 

subgrupe; articolelor de bază ale raionului raportat la articolele de sezon; modalităţilor de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere (vertical, orizontal etc); criteriilor de alocare a linearului pe produse, familii de produse;

5. aplicarea metodelor de analiză a eficienţei sortimentului existent;

6. elaborarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii sortimentului existent: introducerea de produse noi, renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (procedura reduceri preţ non food);

E.

Resurse umane

1. descrierea procesului de recrutare, selecţie şi angajare a personalului;

2. cunoaşterea sistemului de salarizare; determinarea salariului şi a contribuţiilor sociale aferente;

3. determinarea productivităţii muncii;

4. întocmirea dosarelor de acordare a indemnizaţiilor de şomaj şi a ajutoarelor sociale;

5. înţelegerea demersului şi a structurii unui proces de mediere şi consiliere în vederea găsirii unui loc de muncă;

6. participarea la organizarea burselor de locuri de muncă, burse generale şi specializate pe meserii şi pentru persoanele cu handicap;

7. angajare personal-contract de muncă, ROI, fişă post, dosar personal;

8. pontaje, ore suplimentare, concedii de odihnă, concedii medicale, situaţii, rapoarte;

9. determinarea productivităţii muncii.

Modul de desfăşurare a practicii

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

Ghid de practică

PractEc

28

Evaluarea şi stabilirea notei finale

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul programei analitice de practică.

PractEc | Ghid de practică

29

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Specializarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Anul II, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

Practica de specialitate

 

disciplinei

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

ECTS

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

 

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Obligatorie

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea ECTS, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Obiective

generale

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Ghid de practică

PractEc

30

 

A. Cunoaşterea firmei şi departamentului

1. cunoaşterea structurii organizatorice a întreprinderii (componente, organigramă, tipuri);

2. cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor unui compartiment/departament din întreprindere: producţie/resurse umane/aprovizionare/ vânzare/calitate, evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei);

3. descrierea fluxurilor informaţionale, cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora;

4. elaborarea unei cereri de ofertă;

5. identificarea potenţialilor furnizori;

6. analiza ofertelor;

7. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor

specifice sistemului de calitate. A1. Participarea la activitățile din cadrul firmei de turism:

1. alcătuirea şi verificarea programelor turistice;

2. realizarea şi verificarea calculaţiilor de preţ;

3. întocmirea de deconturi;

4. întocmirea de grafice de acţiuni;

5. gestiunea relaţiilor cu prestatorii de servicii în domeniu;

6. verificarea corespondenţei;

7. gestiunea pachetelor de servicii oferite;

8. actualizarea tarifelor şi verificarea condiţiilor contractuale;

Conţinutul

practicii

(descriptori)

9. verificarea deconturilor;

10. efectuarea încasărilor şi plăţilor;

11. redactarea de materiale de prezentare;

12. efectuarea de rezervări;

13. furnizarea de informaţii;

14. atribuirea de camere (spaţii cazare);

15. gestiunea informaţiilor de cazare şi rezervare;

16. calculul unor indicatori de cuantificare a capacităţii de cazare turistică;

17. realizarea de rapoarte şi grafice de activitate;

18. verificarea viramentelor şi instrumentelor de plată;

19. respectarea legislaţiei în vigoare (HG 899/2011 - Norme de aplicare. Clasificarea structurilor de primire. Agenţii de turism);

20. organizarea de evenimente, conferinţe, team building;

21. tehnici de promovare a produsului turistic;

22. organizarea de târguri de profil.

A2. Participarea la activitățile specifice de comerţ şi retail:

1. reguli specifice de repartizare a spaţiului de vânzare pe raioane (planul magazinului);

2. modalităţi de prezentare a produselor pe mobilierul de expunere;

3. criterii de alocare a linearului pe produse, familii de produse;

4. metode de analiză a eficienţei asortimentului existent;

5. modalităţi de îmbunătăţire a asortimentului existent: introducerea de produse noi, renunţarea la produsele neprofitabile sau cu viteză mică de rotaţie (indicatorii de rezultate pe baza cărora se adoptă decizia), rentabilitatea indirectă;

6. caracteristicile asortimentului din punct de vedere al

PractEc | Ghid de practică

31

dimensiunilor sale (lărgime, profunzime, coerenţă, asortiment bogat, asortiment restrâns);

7. relaţiile cu furnizorii, criterii de acordare a reducerilor (pe cantitate, pe valoare, în funcţie de numărul produselor achiziţionate de la furnizor);

8. indicatori de determinare a atractivităţii produselor;

9. caracteristicile consumatorilor din zona de atracţie;

10. modalităţi de aprovizionare a magazinului şi a mobilierului de expunere;

11. tehnicile de promovare a vânzărilor utilizate şi efectele acestora;

12. comportamentul consumatorilor în situaţii de ruptură de stoc şi metode de eliminare a unor astfel de neajunsuri;

13. analiza ponderilor mărcilor proprii ale distribuitorilor în asortiment;

14. tehnici de promovare a produselor şi magazinului (publicitatea, promovarea vânzărilor, marca, relaţiile publice, sponsorizarea);

15. dimensionarea aleilor de circulaţie în cadrul magazinului;

16. studierea cumpărătorilor (produse cumpărate, valoarea cumpărărilor, frecvenţa cumpărărilor, recenţa cumpărărilor);

17. analiza comparativă a articolelor aflate în promoţie;

18. identificarea elementelor signalectice privind articolele expuse (etichete, afişe deko, fişe tehnice);

19. elaborarea de rapoarte privind: vânzările de referinţă, marja şi numărul de clienţi Like for Like/buget, acoperirea şi rotaţia stocurilor, articolele cu vânzare zero;

20. cunoaşterea modalităţilor de prezentare a articolelor din gama mărcilor proprii;

21. realizarea de corecţii ale stocurilor;

22. efectuarea de inventare parţiale.

B. Resurse umane

1. descrierea procesului de recrutare, selecţie şi angajare a personalului;

2. cunoaşterea sistemului de salarizare; determinarea salariului şi a contribuţiilor sociale aferente;

3. conceperea unui chestionar, constituirea unui eşantion, culegerea informaţiilor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu, gradul de satisfacere a cerinţelor

consumatorilor/clienţilor);

4. angajare personal-contract de muncă, ROI, fişa postului, dosar personal;

5. pontaje, ore suplimentare, concedii de odihnă, concedii medicale, situaţii, rapoarte.

Ghid de practică

PractEc

32

Modul de

desfăşurare a

practicii

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa
şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa

Evaluarea şi

stabilirea notei

finale

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul programei analitice de practică.

este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.
este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.

PractEc | Ghid de practică

33

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea MARKETING Anul II, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

Practica de specialitate

 

disciplinei

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

Marketing

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

 

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

 

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO Obligatorie

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea MK, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Obiective generale

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Ghid de practică

PractEc

34

 

A.

Cunoaşterea firmei şi departamentului

1. cunoaşterea structurii organizatorice a întreprinderii (componente, organigrama, tipuri);

2. cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare (identificarea atribuţiilor compartimentului de marketing, evidenţierea relaţiilor compartimentului cu alte subunităţi structurale din interiorul şi exteriorul organizaţiei, fişa postului pentru directorul de marketing şi agentul de vânzări);

3. descrierea fluxurilor informaţionale, cunoaşterea modalităţilor de elaborare a principalelor documente întocmite în cadrul compartimentului supus studiului şi circuitul acestora.

B.

Studiul pieţei

1. identificarea surselor de informaţii interne şi documentare utilizate în studiul pieţei: tipuri de rapoarte întocmite, reviste, statistici utilizate, fişierul clienţilor;

2. descrierea pieţei întreprinderii cu menţionarea principalilor clienţi, cauzelor fluctuaţiilor volumului de vânzări;

3. conceperea unui chestionar, constituirea unui eşantion, culegerea informaţiilor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor pe o temă de interes (de exemplu, gradul de satisfacţie al consumatorilor/clienţilor);

4. analiza structurii cifrei de afaceri pe clienţi şi zone geografice;

5. întocmirea şi actualizarea fişierului clienţi.

C.

Politica de produs

Conţinutul

1. descrierea produselor şi serviciilor (game de produse, linii de produse, sortimente, caracteristici, ciclul de viaţă, mărci înregistrate la OSIM);

practicii

(descriptori)

2. analiza gamei de produse şi servicii;

3. identificarea clienţilor pe baza surselor documentare.

D.

Politica de preţ

1. întocmirea unei fişe de antecalculaţie a preţului pentru un produs/ serviciu;

2. studiul privind preţurile practicate de concurenţă;

3. studiul politicii de preţ ″Cel mai ieftin″.

E.

Politica de distribuţie

1. identificarea circuitele de distribuţie utilizate;

2. cunoaşterea principalelor activităţi logistice;

3. elaborarea unei cereri de ofertă;

4. analiza ofertelor;

5. identificarea potenţialilor furnizori;

6. prezentarea relaţiilor cu furnizorii: materii prime aprovizionate, furnizori etc.

F.

Politica de comunicare

1. identificarea şi descrierea principalelor mijloace de comunicare utilizate;

2. elaborare pliant de prezentare a ofertei firmei;

3. analiza acţiunilor promoţionale efectuate în ultimul an;

4. cunoaşterea modului de organizare a activităţii de participare la târguri şi expoziţii.

G.

Forţa de vânzare

1.

înţelegerea specificului criteriilor de selecţie, pregătire, motivare şi remunerare a forţei de vânzare;

PractEc | Ghid de practică

35

2. organizarea forţei de vânzare: număr de agenţi, atribuţii, zone acoperite, circuite;

3. cunoaşterea criteriilor de performanţă pentru agenţii de vânzări;

4. întocmirea principalelor documente întâlnite în activitatea de vânzare a produselor şi de aprovizionare (contract de cumpărare/vânzare, certificate de garanţie, proces verbal de recepţie, notă de intrare de recepţie, notă constatatoare de diferenţe, fişă de magazie, bon de consum, factură, documente de transport);

5. identificarea şi elaborarea documentelor şi a procedurilor specifice sistemului de calitate.

H. Elaborarea de rapoarte

1. rapoarte zilnice:

2. rapoarte săptămânale

Modul de

desfăşurare a

practicii

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa
şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa

Evaluarea şi

stabilirea notei

finale

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul programei analitice de practică.

este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.
este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.

Ghid de practică

PractEc

36

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Specializarea CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Anul II, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

Practica de specialitate

 

disciplinei

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

Contabilitate şi informatică de gestiune

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

 

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Obligatorie

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea CIG, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Obiective

generale

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, t şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

PractEc | Ghid de practică

37

 

În funcţie de tipul entităţii, economice, de producţie şi prestări de servicii sau publice, şi avându-se în vedere conţinutul disciplinelor de

contabilitate financiară, contabilitate de gestiune şi respectiv publică, studenţii vor rezolva temele de practică ce se nominalizează în continuare

în

scopul

aprofundării

conceptelor

şi

dezvoltării competenţelor şi

abilităţilor practice.

 

Temele ce privesc practica propriu-zisă sunt delimitate astfel:

 

A. Teme

comune

disciplinelor

de

contabilitate

şi

entităţilor

de

 

practică

 

1.

misiunea entităţii:

 
 

a) obiectivele organizaţionale globale;

 

b) activităţi permise;

 

c) reţeaua de furnizori şi clienţi;

 

d) poziţia pe piaţa internă şi externă.

 

2.

organizarea şi conducerea specifice activităţii entităţii:

 
 

a) descrierea structurilor funcţionale;

 

b) descrierea structurii contabile;

 

c) centrele de responsabilitate;

 

d) categoriile de personal, activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora.

 

3.

gama de produse şi servicii specifice informaţiei contabile:

 
 

a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii contabile şi caracteristicile acestora;

b) fluxuri de informaţii contabile;

 

Conţinutul

c) tehnici de obţinere şi circulaţie a produselor şi serviciilor contabile;

practicii

(descriptori)

d) aprofundarea relaţiei entitate-terţi.

 

B. Teme specifice contabilităţii financiare de la entităţile economice

 

1.

Tehnici şi proceduri contabile privind imobilizările:

 
 

a) intrarea imobilizărilor corporale prin achiziţie;

 

b) intrarea imobilizărilor corporale prin leasing financiar şi operaţional;

c) obţinerea imobilizărilor corporale în antrepriză şi cu efort propriu;

d) efectuarea şi reflectare în contabilitate a operaţiunilor de reevaluare a activelor imobilizate;

e) ieşirea imobilizărilor corporale prin vânzare şi casare.

 
 

2.

Tehnici şi proceduri contabile privind stocurile:

 
 

a) primirea de stocuri de la furnizori cu şi fără diferenţe la recepţie;

b) stocuri primite de la furnizori, precum şi reducerile comerciale şi financiare aferente;

c) procurarea şi darea în folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar;

d) obţinerea producţiei şi urmărirea distribuirii acesteia.

 
 

3.

Tehnici şi proceduri contabile în relaţie cu terţii:

 
 

a) urmărirea serviciilor efectuate entităţii de către terţi;

 

b) calculul şi evidenţa drepturilor salariale, inclusiv a obligaţiilor fiscale şi sociale aferente acestora;

c) determinarea şi contabilizarea operaţiilor aferente impozitului pe profit/venit şi taxei pe valoarea adăugată;

d) reflectarea în contabilitate a impozitelor şi taxelor locale.

 
 

4.

Tehnici şi proceduri contabile privind trezoreria:

 
 

Ghid de practică

PractEc

38

a) încasări şi plăţi efectuate în numerar;

b) încasări şi plăţi efectuate prin conturile de la bancă;

c) acordarea şi justificarea avansurilor de trezorerie

d) primirea şi rambursarea împrumuturilor şi urmărirea dobânzilor aferente.

5.

Tehnici şi instrumente specifice contabilităţii în partidă simplă:

a) înregistrarea cheltuielilor;

b) constituirea veniturilor;

c) determinarea venitului net.

C. Teme specifice contabilităţii de gestiune de la entităţile de

producţie şi prestări de servicii

1. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe comenzi şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia;

2. calculaţia costurilor în condiţiile metodei pe faze şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia;

3. calculaţia costurilor în condiţiile metodei globale şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia;

4. calculaţia costurilor în condiţiile metodei coeficienţilor de echivalenţă şi posibilităţi de perfecţionare a acesteia;

5. rolul relaţiei cost-volum-profit în stabilirea rentabilităţii pe produse şi pe ansamblul entităţii;

6. utilizarea metodologiei standard în proiectarea tehnico-economică şi urmărirea nivelului cheltuielilor şi al costurilor.

D. Teme specifice entităţilor publice

1. contabilitatea capitalurilor proprii constituite pe seama bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

2. contabilitatea datoriilor publice interne şi externe contractate şi garantate de unităţile administrativ-teritoriale;

3. tratamente şi practici contabile privind urmărirea şi deprecierea activelor fixe corporale aflate în proprietatea instituţiilor publice;

4. evidenţa şi mişcarea stocurilor la instituţiile publice;

5. politici contabile privind decontările cu terţii;

6. contabilitatea fondurilor şi finanţărilor din surse bugetare şi extrabugetare la instituţiile publice.

Modul de

desfăşurare a

practicii

Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore pe zi, în intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică. La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul programei analitice de practică. Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate anterior, precum şi concluziile studentului. Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborare şi de transmitere sunt prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa tutorelui de practică.

şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa
şi vor fi prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa

PractEc | Ghid de practică

39

Evaluarea şi

stabilirea notei

finale

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10. Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al FEAA. Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care completează conţinutul programei analitice de practică.

este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.
este prezentată detaliat în ghidul de practică , care completea ză conţinutul programei analitice de practică.

Ghid de practică

PractEc

40

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea FINANŢE ŞI BĂNCI (română și engleză) Anul II, cursuri de zi

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea

Practica de specialitate

 

disciplinei

Facultatea

Economie şi Administrarea Afacerilor

 

Profilul

Economic

 

Programul de Studiu:

 

Semestrul: IV

 

Număr credite: 3

Finanţe şi Bănci

   

Numărul orelor pe semestru/activităţi

 

Total

Curs

Seminar

Laborator

Proiect/Lucrări

practice

3 săpt. x 30 ore

 

-

-

-

90 ore

Categoria formativă a disciplinei: DS

 

DF – fundamentală

DS specialitate

 

DC - complementară

 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO

 

DO

Do – opţională

 

Df – facultativă

 

Obligatorie

 

Scop

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din anul al II-lea la specializarea FB, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa muncii. Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

Obiective

generale

Studenţii trebuie să realizeze următoarele obiective generale, indiferent de tipul instituţiei unde se desfăşoară practica:

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică; 2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică; 3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, studenţii trebuie să-şi însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.).

Conţinutul

A. Practica la instituţiile de credit În funcţie de tipul unităţii teritoriale a instituţiei de credit şi de

practicii

PractEc | Ghid de practică

41

(descriptori)

accesul la informaţii, studenţii vor realiza următoarele teme de practică în scopul aprofundării conceptelor şi dezvoltării competenţelor şi abilităţilor practice necesare activităţii instituţiilor de credit. 1. misiunea instituţiei de credit:

a) obiectivele organizaţionale globale;

 

b) activităţi permise;

 

c) reţeaua;

 

d) poziţia pe piaţa bancară;

 

2. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a instituţiei de credit:

a) descrierea structurilor funcţionale;

 

b) front-office şi back-office;

c) centrele de responsabilitate;

d) categoriile de personal, activităţile desfăşurate şi atribuţiile de serviciu ale acestora;

3. gama de produse şi servicii bancare şi managementul relaţiei bancă client:

a) cunoaşterea ofertei de produse şi servicii şi a caracteristicilor acesteia;

b) canalele de distribuţie;

 

c) tehnici de vânzare a produselor şi serviciilor bancare

d) aprofundarea relaţiei bancă-client;

4. tehnica

de

realizare

a fiecărui tip de operaţiuni bancare

desfăşurată la unitatea teritorială a instituţiei de credit:

 

a) deschiderea de conturi;

b) constituirea de depozite bancare;

c) operaţiuni de primire şi eliberare de numerar;

d) operaţiuni de virament;

e) operaţiuni valutare inclusiv cele privind casele de schimb valutar;

f) operaţiuni cu carduri;

 

g) operaţiuni de creditare a persoanelor fizice şi juridice;

 

h) operaţiuni privind tranzacţiile efectuate de clienţi pe piaţa de capital;

5. managementul operaţiunilor şi performanţelor instituţiei de credit:

a) cunoaşterea operaţiunilor active şi pasive;

 

b) cunoaşterea structurii veniturilor şi cheltuielilor instituţiei de credit;

c) tratarea principalilor indicatori de performanţă folosiţi în analiza rezultatelor instituţiei de credit/unitaţii teritoriale a instituţiei de credit;

6. gestiunea

riscurilor

semnificative care afectează activitatea

instituţiilor de credit şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare controlului riscurilor:

a) identificarea, evaluarea şi administrarea riscului de credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional, reputaţional atât la nivel de ansamblu a instituţiei de credit cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia;

b) cunoaşterea strategiei privind tratamentul riscurilor semnificative;

c) tratarea indicatorilor utilizaţi pentru măsurarea riscurilor semnificative;

d) cunoaşterea organizării şi a atribuţiilor compartimentului de administrare a riscurilor semnificative şi ale comitetului de

 

Ghid de practică

PractEc

42

administrare a riscurilor sau a structurilor similare la nivelul unităţilor teritoriale

e)

sistemul de control intern.

 

B.

Practica la societăţile de asigurări

Studenţii vor realiza următoarele teme de practică.

1. misiunea societăţii de asigurări:

a) obiectivele specifice;

b) activităţi desfăşurate;

c) reţeaua;

d) poziţia pe piaţa asigurărilor;

2. modul concret de organizare şi conducere a activităţii în unitatea teritorială a societăţii de asigurări: