Sunteți pe pagina 1din 11

HOTARAREnr.

799din17septembrie2014
privindimplementareaProgramuluioperationalAjutorareapersoanelordefavorizate
EMITENT:GUVERNUL
PUBLICATIN:MONITORULOFICIALnr.688din19septembrie2014
Dataintrariiinvigoare:19septembrie2014

Formaactualizatavalabilaladatade:23septembrie2014
Prezentaformaactualizataestevalabiladela19septembrie2014panaladataselectata

Intemeiulart.108dinConstitutiaRomaniei,republicata,alRegulamentului(UE)nr.223/2014al
ParlamentuluiEuropeansialConsiliuluidin11martie2014privindFonduldeajutoreuropean
destinatcelormaidefavorizatepersoanesialRegulamentului(UE)nr.1.303/2013alParlamentului
EuropeansialConsiliuluidin17decembrie2013destabilireaunordispozitiicomuneprivindFondul
europeandedezvoltareregionala,Fondulsocialeuropean,Fonduldecoeziune,Fonduleuropean
agricolpentrudezvoltareruralasiFonduleuropeanpentrupescuitsiafacerimaritime,precumside
stabilireaunordispozitiigeneraleprivindFonduleuropeandedezvoltareregionala,Fondulsocial
european,FonduldecoeziunesiFonduleuropeanpentrupescuitsiafacerimaritimesideabrogarea
Regulamentului(CE)nr.1.083/2006alConsiliului,

GuvernulRomanieiadoptaprezentahotarare.

ART.1
Prezentahotararecreeazacadruljuridicsiorganizatoricpentruaplicareadispozitiilor
Regulamentului(UE)nr.223/2014alParlamentuluiEuropeansialConsiliuluidin11martie2014
privindFonduldeajutoreuropeandestinatcelormaidefavorizatepersoane,publicatinJurnalul
OficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.72din12martie2014,sialeRegulamentului(UE)nr.
1.303/2013alParlamentuluiEuropeansialConsiliuluidin17decembrie2013destabilireaunor
dispozitiicomuneprivindFonduleuropeandedezvoltareregionala,Fondulsocialeuropean,Fondul
decoeziune,FonduleuropeanagricolpentrudezvoltareruralasiFonduleuropeanpentrupescuitsi
afacerimaritime,precumsidestabilireaunordispozitiigeneraleprivindFonduleuropeande
dezvoltareregionala,Fondulsocialeuropean,FonduldecoeziunesiFonduleuropeanpentrupescuit
siafacerimaritimesideabrogareaRegulamentului(CE)nr.1.083/2006alConsiliului,publicatin
JurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.347din20decembrie2013.
ART.2

Intextulprezenteihotarari,termeniisiexpresiiledemaijosauurmatoareleintelesuri:
a)program:ProgramuloperationalAjutorareapersoanelordefavorizatefinantatdinFondulde
ajutoreuropeandestinatcelormaidefavorizatepersoane;
b)organizatiipartenere:institutiipublicesi/sauorganizatiinonguvernamentalealecaror
operatiuniaufostselectatepentrufinantareprinProgramuloperationalAjutorareapersoanelor
defavorizatedecatreAutoritateademanagement;
c)gruptinta:categoriiledepersoanecelemaidefavorizateprevazutelaart.3caroralisedistribuie
gratuitasistentamaterialadebazasi/sauajutoarealimentare,inconformitatecuprevederile
Regulamentului(UE)nr.223/2014siinconformitateculegislatianationala;
d)asistentamaterialadebaza:rechizitescolaresighiozdanecaresedistribuiegratuitelevilordin
invatamantuldestat,primarsigimnazial,acoperitideOrdonantaGuvernuluinr.33/2001privind
acordareaderechizitescolare,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.126/2002;
e)ajutoarealimentare:alimentedebazadistribuitegratuitpersoanelordelaart.3alin.(1);
f)cupoaneindividuale:tiparituricucaracterspecial,protejateimpotrivafalsificariisau
contrafacerii,pecaresuntinscrisenumele,prenumele,codulnumericpersonalsiadresadedomiciliu
alepersoaneidingrupultinta.
ART.3
(1)Categoriiledepersoanecelemaidefavorizatecaresuntdestinatarifinaliinconformitatecu
prevederileRegulamentului(UE)nr.223/2014sunt:
a)familiilesipersoanelesingurecaroraleestestabilit,prindispozitiescrisaaprimarului,dreptulla
unvenitminimgarantatacordatinbazaLegiinr.416/2001privindvenitulminimgarantat,cu
modificarilesicompletarileulterioare;
b)familiilebeneficiaredealocatiepentrusustinereafamilieiacordatainbazaLegiinr.277/2010
privindalocatiapentrusustinereafamiliei,republicata,cumodificarileulterioare;
c)someriicarebeneficiazainconditiileLegiinr.76/2002privindsistemulasigurarilorpentrusomaj
sistimulareaocupariiforteidemunca,cumodificarilesicompletarileulterioare,deindemnizatiede
somajincuantumlunarstabilitconformprevederilorlegalepanala400lei,inclusiv,sisomerii
inregistratilaagentiilepentruocupareaforteidemuncajudetenesauamunicipiuluiBucuresticare
nubeneficiazadeindemnizatiedesomajinconditiileLegiinr.76/2002,cumodificarilesicompletarile
ulterioare;
d)pensionariisistemuluipublicdepensiialecarordrepturi,obtinutedinpensiesau,dupacaz,din
pensiicumulate,seaflasub400lei/luna;
e)pensionariisistemuluipublicdepensiibeneficiarideindemnizatiasocialapentrupensionari,
acordatapotrivitOrdonanteideurgentaaGuvernuluinr.6/2009privindinstituireapensieisociale
minimegarantate,aprobataprinLegeanr.196/2009,alcarorvenitseaflasub400lei/luna;
f)persoanelecuhandicapgravsiaccentuat,neinstitutionalizate,adultisicopii;

g)persoanelebeneficiarealeprevederilorLegiinr.49/1991privindacordareadeindemnizatiisi
sporuriinvalizilor,veteranilorsivaduvelorderazboi,cumodificarilesicompletarileulterioare,Legii
nr.44/1994privindveteraniiderazboi,precumsiuneledrepturialeinvalizilorsivaduvelorderazboi,
republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare,Legiinr.49/1999privindpensiileI.O.V.R.,cu
modificarilesicompletarileulterioare,Legiinr.309/2002privindrecunoastereasiacordareaunor
drepturipersoanelorcareauefectuatstagiulmilitarincadrulDirectieiGeneraleaServiciuluiMuncii
inperioada19501961,cumodificarilesicompletarileulterioare,Decretuluilegenr.118/1990
privindacordareaunordrepturipersoanelorpersecutatedinmotivepoliticededictaturainstaurata
cuinceperedela6martie1945,precumsicelordeportateinstrainatateoriconstituiteinprizonieri,
republicat,cucompletarileulterioare,OrdonanteiGuvernuluinr.105/1999privindacordareaunor
drepturipersoanelorpersecutatedecatreregimurileinstaurateinRomaniacuinceperedela6
septembrie1940panala6martie1945dinmotiveetnice,aprobatacumodificarisicompletariprin
Legeanr.189/2000,cumodificarilesicompletarileulterioare,Legiirecunostinteifatadeeroiimartiri
siluptatoriicareaucontribuitlavictoriaRevolutieiromanedindecembrie1989,precumsifatade
persoanelecaresiaujertfitviatasauauavutdesuferitinurmarevolteimuncitorestianticomuniste
delaBrasovdinnoiembrie1987nr.341/2004,cumodificarilesicompletarileulterioare,Legiinr.
109/2005privindinstituireaindemnizatieipentruactivitateadeliberprofesionistaartistilor
interpretisauexecutantidinRomania,republicata,Legiinr.8/2006privindinstituireaindemnizatiei
pentrupensionariisistemuluipublicdepensii,membriaiuniunilordecreatorilegalconstituitesi
recunoscutecapersoanejuridicedeutilitatepublica,cumodificarilesicompletarileulterioare,Legii
nr.578/2004privindacordareaunuiajutorlunarpentrusotulsupravietuitor,cumodificarile
ulterioare,dacanurealizeazaaltevenituriinafaradeceleprovenitedindrepturilebanestiacordate
deacestelegialecarorcuantumcumulatseaflasub400lei/luna.
(2)Persoanelecarefacpartedinmaimultedintrecategoriileprevazutelaalin.(1)beneficiazade
ajutoarealimentareosinguradataincadrulprogramuluianualsipentruosinguracategoriede
persoanedefavorizatecareiaiiapartinladatadistribuiriiajutoarelor.
(3)Persoanelecareintraingrupultintaintredataconstituirii/actualizariibazeidedatesidata
distribuiriiasistenteimaterialedebazasiaajutoareloralimentaresuntinclusedecatreautoritatile
localepelistesuplimentare.
(4)PebazadatelorexistentelanivelulMinisteruluiMuncii,Familiei,ProtectieiSocialesi
PersoanelorVarstnice,aceastainstitutieconstituiesiactualizeazaanualbazadedateprivind
persoanelecaresuntincluseingrupultintasipentrucarevorfitiparitecupoaneleindividuale.
(5)Primescasistentamaterialadebaza,respectivrechizitescolaresighiozdane,eleviidin
invatamantuldestat,primarsigimnazial,inconformitatecudispozitiileOrdonanteiGuvernuluinr.
33/2001,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.126/2002.
(6)MinisterulEducatieiNationale,prininspectoratelescolare,esteresponsabilcuimplementarea
operatiuniiprivindasistentamaterialadebaza.
ART.4
(1)CupoaneleindividualepentruajutorseproducdecatreCompaniaNationala"Imprimeria
Nationala"S.A.,inconformitatecudispozitiileart.15alin.(1)dinOrdonantadeurgentaa

Guvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachizitiepublica,acontractelorde
concesiunedelucraripublicesiacontractelordeconcesiunedeservicii,aprobatacumodificarisi
completariprinLegeanr.337/2006,cumodificarilesicompletarileulterioare,siart.6lit.A.d)din
anexalaOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.199/2000privindinfiintareaCompanieiNationale
"ImprimeriaNationala"S.A.,aprobatacumodificariprinLegeanr.402/2001,cumodificarilesi
completarileulterioare,curespectareaLegiinr.677/2001pentruprotectiapersoanelorcuprivirela
prelucrareadatelorcucaracterpersonalsiliberacirculatieaacestordate,cumodificarilesi
completarileulterioare.
(2)Distribuireacupoanelorpentruajutorserealizeazadecatrefurnizoruldeserviciuuniversalin
domeniulserviciilorpostaledesemnatinacestscopdecatreautoritateadereglementarein
domeniu,astfelcumacestaestedefinitlaart.2pct.24dinOrdonantadeurgentaaGuvernuluinr.
13/2013privindserviciilepostale,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.187/2013.
ART.5
(1)Ajutoarelealimentareseridicadecatrepersoaneledingrupultintadelacentrelededistributie
aleprimariilorinacarorrazateritorialaisiaudomiciliul/resedinta,pebazacuponuluiindividualsia
actuluideidentitate.
(2)Persoaneleprevazutelaart.3alin.(3)vorprimiajutoarealimentarepebazalistelor
suplimentaresiaprezentariiunuidocumentcareatestaincadrareaingrupultinta,care,dupacaz,
poatefi:
a)dispozitiascrisaaprimaruluisaumandatulpostalpentruplatadrepturilor,pentrucategoriade
persoaneprevazutalaart.3alin.(1)lit.a)sib);
b)carnetuldesomervizatconformprevederilorlegalesaumandatulpostalorioricealtdocument
princareseatestaplataindemnizatieidesomajcuvenitelunar,pentrusomeriicarebeneficiazade
indemnizatiedesomajincuantumlunarstabilitconformprevederilorlegalepanala400lei,inclusiv,
sauadeverintaeliberatadeagentiapentruocupareaforteidemuncajudeteanasauamunicipiului
Bucuresticareatestainregistrareapersoaneicasomerinevidentaagentieipentruocupareaforteide
muncajudetenesauamunicipiuluiBucuresti,pentrusomeriicarenubeneficiazadeindemnizatiede
somajinconditiileLegiinr.76/2002,cumodificarilesicompletarileulterioare;
c)deciziadepensiesaumandatpostalpentruplatadrepturilor,pentrucategoriadepersoane
prevazutalaart.3alin.(1)lit.d)sie);
d)certificatuldeincadrareingraddehandicapgravsiaccentuat,pentrucategoriadepersoane
prevazutalaart.3alin.(1)lit.f);
e)mandatpostalpentruplatadrepturilor,pentrucategoriadepersoaneprevazutalaart.3alin.(1)
lit.g).
(3)Persoaneleprevazutealart.3alin.(3)primescajutoarealimentareincadrulprogramuluiin
limitacantitatilorramasedisponibile,dupadistribuireapebazadecuponindividual.

(4)Asistentamaterialadebazaestedistribuitaprininspectoratelescolaresiscoliconformschemei
dedistributieprevazutedeOrdonantaGuvernuluinr.33/2001,aprobatacumodificarisicompletari
prinLegeanr.126/2002.
ART.6
(1)InsensulprevazutdeRegulamentul(UE)nr.223/2014,MinisterulFondurilorEuropene
indeplinestefunctiadeAutoritatedemanagementpentruProgramuloperationalAjutorarea
persoanelordefavorizatesiarecalitateadebeneficiarpentruoperatiuneadedistribuireaajutoarelor
alimentaresiimplicitdeautoritatecontractantainsensulprevazutdeOrdonantadeurgentaa
Guvernului.nr.34/2006,aprobatacumodificarisicompletariprinLegeanr.337/2006,cu
modificarilesicompletarileulterioare,pentruatribuireacontractelordeachizitiepublicaa
ajutoareloralimentare.
(2)MinisterulEducatieiNationalearecalitateadebeneficiarpentruoperatiuneadedistribuirea
asistenteimaterialedebaza.
(3)AutoritateadeAuditdepelangaCurteadeConturi(AA)estedesemnatacaautoritatedeaudit
pentruProgramuloperationalAjutorareapersoanelordefavorizate.
(4)AutoritateadecertificaresiplatadincadrulMinisteruluiFinantelorPublice(ACP)este
desemnatacaautoritatedecertificaresiplatapentruProgramuloperationalAjutorareapersoanelor
defavorizate.
ART.7
(1)ResurseledisponibiledinFonduleuropeanpentruajutorareapersoanelordefavorizatepentru
Romaniadinangajamentulbugetarpentruperioada20142020suntincuantumde442.562.008,00
euro,inpreturicurente,inconformitatecudefalcareaanualaprezentatainDeciziadepunerein
aplicareaComisieinr.190/2014din3aprilie2014destabilirearepartizariianualearesurselor
globalepentrufiecarestatmembrudinFonduleuropeandedezvoltareregionala,Fondulsocial
europeansiFonduldecoeziuneincadrulobiectivuluiprivindinvestitiilepentrucrestereeconomicasi
ocupareaforteidemuncasialobiectivuluidecooperareteritorialaeuropeana,arepartizariianualea
resurselorpentrufiecarestatmembrudinalocarilespecificepentruinitiativaprivindocupareafortei
demuncainrandultinerilor,impreunaculistaregiuniloreligibile,precumsiasumelorcareurmeaza
safietransferatedinalocarilefiecaruistatmembrudinFonduldecoeziunesidinfondurile
structuralecatreMecanismulpentruinterconectareaEuropeisicatreajutorulpentrucelemai
defavorizatepersoanepentruperioada20142020,publicatainJurnalulOficialalUniuniiEuropene,
seriaL,nr.104din8aprilie2014.
(2)RatadecofinantareaUniuniiEuropenelanivelulprogramuluioperationalestede85%din
cheltuielilepubliceeligibile.
(3)Cheltuielilesunteligibilepentruabeneficiadesprijindinprogramuloperationaldacaaufost
angajatesiplatitedeunbeneficiarintre1decembrie2013si31decembrie2023.
(4)Cheltuielileefectuatepentruimplementareaprogramului,cumarfi,faraaselimitalaacestea:
costuriadministrative,transport,dedepozitare,costurilepentrupregatirea,gestionarea,

monitorizareaprimiriisipredariiajutoareloralimentare,asistentaadministrativasitehnica,audit,
informaremasuridecontrolsievaluare,asistentatehnica,inclusivconsolidareacapacitatii
organizatiilorpartenere,sefinanteazadinprogram,inconformitatecudispozitiileRegulamentului
(UE)nr.223/2014.
(5)AngajamentelebugetarealeUniuniiEuropenesefacintranseanualeinperioada1ianuarie
201431decembrie2020.DeciziaComisieideadoptareaprogramuluioperationalconstituieo
deciziedefinantareinsensulart.84dinRegulamentul(UE,Euratom)nr.966/2012alParlamentului
EuropeansialConsiliuluidin25octombrie2012privindnormelefinanciareaplicabilebugetului
generalalUniuniisideabrogareaRegulamentului(CE,Euratom)nr.1.605/2002alConsiliului,
publicatinJurnalulOficialalUniuniiEuropene,seriaL,nr.298din26octombrie2012si,odata
notificatacatrestatulmembruincauza,constituieunangajamentjuridicinsensulregulamentului
respectiv.
(6)ComisiaEuropeanaefectueazaplatisubformadeprefinantare,platiintermediaresiplatiale
solduluifinal.
(7)Inurmadecizieideadoptareaprogramuluioperational,ComisiaEuropeanaplatesteosumacu
titludeprefinantare,reprezentand11%dincontributiatotalaacordatadinfondprogramului
operational.Prefinantareaseutilizeazanumaipentruplaticatrebeneficiariincadrulimplementarii
programuluioperational.
(8)Pentruimplementareainconditiioptimeaproiectuluisiaderulariioperatiunilorincepandcu
anul2014,seasigurainbugetulMinisteruluiFondurilorEuropene,incalitatedebeneficiar,sumele
necesarepentruplatacheltuielilorocazionatedeimplementareaproiectului.
(9)Crediteledeangajamentsicreditelebugetarenecesareimplementariiprogramuluioperational
sestabilescavandinvedereDeciziadepunereinaplicareaComisieinr.190/2014din3aprilie2014si
sereflectainanexalabugetulMinisteruluiFondurilorEuropeneincalitatedeautoritatede
management.
(10)Inbugetelebeneficiarilor,launtitludecheltuielidistinct,secuprindsumelenecesare
finantariitotaleaproiectelor.
(11)Propuneriledecreditedeangajamentsidecreditebugetarepentruasigurareasumelor
necesareimplementariicorespunzatoareaproiectelorsestabilescdecatrebeneficiaripebazafiselor
defundamentarealeproiectelorpropuselafinantare/finantateincadrulprogramuluioperational,
avizatedeprincipiudecatreAutoritateademanagement.
(12)DupaautorizareacheltuielilordecatreAutoritateademanagement,conformprevederilor
legalenationalesialeUniuniiEuropene,sumelereprezentandfonduristructuralecuveniteafi
rambursatebeneficiarilor,conformcontractelor/deciziilor/ordinelordefinantare,sevireazade
Autoritateademanagementinconturiledeveniturialebugetelordincareaufostfinantate
proiectelerespective.
ART.8

Atributiileinstitutiilorpublicecentralesilocalecuresponsabilitatiinimplementareaprogramului
suntprezentateinanexacarefaceparteintegrantadinprezentahotarare.
ART.9
LadataintrariiinvigoareaprezenteihotarariseabrogaHotarareaGuvernuluinr.600/2009privind
stabilireabeneficiarilordeajutoarealimentarecareprovindinstocuriledeinterventiecomunitare
destinatecategoriilordepersoanecelemaidefavorizatedinRomaniasiatributiileinstitutiilor
implicateinplanuleuropean,publicatainMonitorulOficialalRomaniei,ParteaI,nr.373din3iunie
2009,cumodificarilesicompletarileulterioare.

PRIMMINISTRU
VICTORVIORELPONTA

Contrasemneaza:

Viceprimministru,
ministrulafacerilorinterne,
GabrielOprea

Viceprimministru,
ministruldezvoltariiregionale
siadministratieipublice,
NicolaeLiviuDragnea

Ministrulfonduriloreuropene,
EugenOrlandoTeodorovici

Ministrulfinantelorpublice,
IoanaMariaPetrescu

Ministruldelegatpentrubuget,
DariusBogdanValcov

Ministrulmuncii,familiei,
protectieisociale
sipersoanelorvarstnice,
RovanaPlumb

Ministruleducatieinationale,
RemusPricopie

Bucuresti,17septembrie2014.
Nr.799.

ANEXA

Atributiileinstitutiilorpublicecentrale
silocalecuresponsabilitatiinaplicarea
siderulareaProgramuluioperational
Ajutorareapersoanelordefavorizate

A.MinisterulFondurilorEuropene(MFE)areurmatoareleatributii:
a)indeplinestefunctiadeAutoritatedemanagementinsensulprevazutdeRegulamentul(UE)nr.
223/2014alParlamentuluiEuropeansialConsiliuluidin11martie2014privindFonduldeajutor
europeandestinatcelormaidefavorizatepersoane;
b)arecalitateadebeneficiarinsensulprevazutdeRegulamentul(UE)nr.223/2014sieste
responsabildeinitiereasiimplementareaoperatiunilordedistribuireaajutoareloralimentareprin:
organizareasiderulareaprocedurilordeachizitiepublicapentruselectareaoperatorilor
economici,conformprevederilorlegale;

incheiereasiimplementareacontractelorcuoperatoriieconomiciselectati;
platacheltuielilordeclaratedeoperatoriieconomiciconformcontractelorincheiatecuMFE;
selectareasiincheiereacuorganizatiilepartenereaunuiacorddecolaborareprivindpunereain
aplicareaprogramului;
decontarea,dupacaz,organizatiilorpartenere,pebazadedocumentejustificative,acosturilor
administrativesidetransportaleacestorapentruderulareaprogramului,inlimitaa5%dinvaloarea
ajutoareloralimentaredistribuite,inconformitatecuart.26alin.(2)lit.c)dinRegulamentul(UE)nr.
223/2014.
c)stabileste,inbazanumaruluidepersoaneincluseingrupultinta,cantitatiledeajutoarecevorfi
alocatefiecaruijudet,respectivmunicipiuluiBucuresti;
d)primestedelaorganizatiileparteneredesemnateprinProgramuloperationalAjutorarea
persoanelordefavorizate,panaladatade1maiaanuluiurmatorceluideraportare,unraportanual
sicentralizeazalaniveldetaradateleprivindrealizareaprogramului,invedereaintocmiriisi
transmiteriiRaportuluianualdeimplementareaprogramuluicatreComisiaEuropeanapanaladata
30iunieaanuluiurmatorceluideraportare,conformart.13alin.(1)dinRegulamentul(UE)nr.
223/2014;
e)publicaunrezumatalcontinutuluifiecaruiraportanualdeimplementare,precumsialcelui
final;
f)asiguraprinstructurilepropriisi,dupacaz,impreunacureprezentantiiorganizatiilorpartenere,
verificareamaterialasicontabilaadistribuiriiajutoareloralimentareintoateetapeledepunerein
aplicareaprogramuluisipetoatadurataacestuia,latoatenivelurilelantuluidedistributie,inclusivla
nivellocal;
g)previne,detecteaza,corecteazaneregulilesirecupereazasumeleplatitenecuvenit,impreunacu
oricedobanziaferenteplatilorintarziate.NotificaComisiaEuropeanacuprivirelaneregulilecare
depasesc10.000euroincontributiidinparteafonduluisiotinelacurentcuprivirelaevolutia
semnificativaaproceduriloradministrativesijuridicecorespunzatoare;
h)asigura,prinCompaniaNationala"ImprimeriaNationala"S.A.,imprimareacupoanelor
individuale,distribuireaacestoraprinfurnizoruldeserviciuuniversalindomeniulserviciilorpostale
desemnatinacestscopdecatreautoritateadereglementareindomeniusitransmitereacupoanelor
individualepentruajutoarealimentarelafiecaredomiciliualbeneficiaruluifinal;
i)primesterapoartecentralizatelanivelnationalprivindsituatiacupoanelordistribuitesiacelor
nedistribuiteinbazasituatiilorprimitedeladistribuitor;
j)monitorizeazasievalueazamoduldeimplementareaProgramuluioperationalAjutorarea
persoanelordefavorizatesiiamasuridecrestereaeficienteiimplementarii;
k)primeste,analizeazasiimplementeazapropunerideimbunatatireapuneriiinaplicarea
programului;
l)stabilesteformatulcadrualtuturordocumentelorsuportpentruimplementareaprogramului;

m)informeazaComisiaintermendetreiluniinlegaturacumasurilecorectiveluateinurma
primiriidelaComisiaEuropeanaaunorobservatiicuprivirelaimplementareaprogramului;
n)inperioadadederulareaprogramului,poateevaluaeficacitateasieficientaacestuia.Inacest
sensvaefectuaunstudiustructuratprivinddestinatariifinaliin2017siin2022,inconformitatecu
modeluladoptatdeComisiaEuropeana;
o)elaboreazasipublica,informatExcel,olistadeproiecte,contractesaudeactiunisprijiniteprin
intermediulprogramuluicareincludecelputinurmatoareleinformatii:numelesiadresapersoanei
dingrupultinta,cuantumulalocat,tipuldesaraciematerialavizat;
p)subrezervadisponibilitatiifondurilordinprefinantaresidinplatileintermediare,incalitateasa
deAutoritatedemanagement,ramburseazabeneficiarilorvaloareatotalaacheltuieliloreligibile
efectuatedecatreacestia,celtarziuintermende90deziledeladatadepuneriicereriideplatade
catrebeneficiar;
r)stabilesteinbazaunuiprotocolincheiatcuMinisterulEducatieiNationalemasurilenecesare
pentruimplementareaoperatiunilordedistribuireaasistenteimaterialedebaza;
s)asiguraactiunideinformaresicomunicarecatregrupultinta,publicullargsimassmediaprivind
rolulsicontributiaUniuniiEuropene,ainstitutiilorimplicateinderulareaprogramului.Asigura
existentalapunctelededistributieaajutoareloralimentarecelputinaunuiafis,expusvizibil,cuo
dimensiuneminimaA3,cuprinzandinformatiidespreprogram,fonduldeajutoreuropeandestinat
celormaidefavorizatepersoane,sprijinulfinanciaralUniunii,emblemaUniuniiEuropene,faraa
stigmatizabeneficiarii.
B.MinisterulEducatieiNationaleareatributiidebeneficiarinsensulprevazutdeRegulamentul
(UE)nr.223/2014siimplementeazaoperatiunileprivindasistentamaterialadebazainconformitate
cuprevederileOrdonanteiGuvernuluinr.33/2001privindacordareaderechizitescolare,aprobata
cumodificarisicompletariprinLegeanr.126/2002.
C.MinisterulMuncii,Familiei,ProtectieiSocialesiPersoanelorVarstniceareurmatoareleatributii:
a)stabilestecategoriiledepersoanecarefacpartedingrupultinta;
b)constituiesiactualizeazaanualbazadedateprivindpersoanelecarefacpartedingrupultinta,
precumsitransmitereaacesteiacatretoateinstitutiileimplicate;
c)comunicaanual,lasolicitareaMinisteruluiFondurilorEuropene,numaruldebeneficiaripe
judetesitotalulnational,cabazapentrualocareacantitatilordeajutoarealimentarepefiecarejudet;
d)elibereaza,prinagentiileteritorialepentruocupareaforteidemunca,adeverintaprevazutala
art.5alin.(2)lit.b)dinhotarare.
D.Institutiileprefectuluirealizeazamonitorizareapredariiajutoareloralimentaredecatre
operatoriieconomicicatrereprezentantiiautoritatilorpublicelocale,precumsiaprocesuluide
distributieefectuatdeautoritatileexecutivealeautoritatilorpublicelocalecatrepersoanelecare
apartingrupuluitinta.

E.Autoritatileexecutivealeautoritatilorpublicelocaleparticipantelaprogramauurmatoarele
atributii:
a)intocmesclistelesuplimentareinconditiileprevazutelaart.5alin.(2)dinhotarare;
b)primescdelaoperatoriieconomici,submonitorizareaInstitutieiprefectului,ajutoarele
alimentaresiasigurapastrareaacestorainconditiicorespunzatoaresidesiguranta,precumsi
evidentadegestiunepanaladistribuire;
c)intermende30deziledelapreluare/receptie,distribuieajutoarelealimentarepersoanelordin
grupultinta,caredetincupoaneindividualesauseaflapelistesuplimentare,pebazadocumentelor
deidentitate;
d)justificacantitatiledistribuitecusemnaturadeprimireapersoanelordingrupultintapeversoul
cuponului,alaturidedatasicantitateaprimita;
e)transmitMinisteruluiFondurilorEuropene:
unexemplaraldocumentuluidepreluareaajutoareloralimentaredelaoperatoruleconomic,
laterminareadistributieiajutoareloralimentare,cupoaneleindividuale,impreunacuosituatie
centralizatoareprivinddistributia,careincludesilistelesuplimentareprevazutelaart.3alin.(3);
f)pastreazacelputin3anicopiaevidentelordegestiunesilistelededistributie.Termenulcurgede
lasfarsitulanuluiintocmiriiacestora;
g)asiguralanivelullocalitatiiactiuniledeinformaresicomunicareprevazutelalit.A.s).