Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat

Director General,
Ec. Manole Alin-Mihai

CAIET DE SARCINI
BITUM RUTIER PENTRU DRUMURI 50/70 I 70/100
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si
constituie ansamblul criteriilor pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant,
propunerea tehnica si financiara.
I. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE DE PRODUSE
Achizitionare BITUM RUTIER PENTRU DRUMURI 50/70 I 70/100.
Bitumul care face obiectul achiziiei este un bitum neparafinos pentru drumuri,
provenit din ieiuri neparafinoase selecionate, utilizat n tehnica rutier din Romnia,
de tip D 50-70 i D 70-100, conform cerinelor specificate n SR EN 12591:Bitum si lianti
bituminosi.Specificatii pentru bitumuri rutiere;
- Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri,
indicativ AND 537-2003;
- Normativ AND 605/2013: Mixturi asfaltice executate la cald.Conditii tehnice privind
proiectarea, prepararea si punerea in opera.
Cantitatea totala estimata a se aproviziona va fi de 1000 tone Bitum Tip D 50-70 i
D 70-100.
Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de
produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta
destinatie.
Produsul care face obiectul achiziiei trebuie s detina atestat de conformitate
in baza Ordinului ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr.
1558/26.08.2004. Certificatul de atestare a conformitii trebuie s fie emis de unul
din organismele recunoscute n domeniul produselor conform Ordinului ministrului
transporturilor construciilor i turismului nr. 1746/20.12.2005.
Transportul va fi asigurat de ctre furnizor si va fi inclus in preul ofertei.
II.

CONDITII DE LIVRARE
1

Livrarea produselor se va face in transe, la comanda, funcie de necesarul de


bitum al beneficiarului.
Locul de livrare al produsului: Secia Dragomireti, comuna Dragomireti,
judeul Dmbovia.
Termenul de livrare a cantitatii este pana la 31.07.2014.
Timpul de onorare a comenzii este de 1(una) zi de la lansarea acesteia prin fax
sau e-mail catre furnizor.
III. CARACTERISTICI TEHNICE
a) BITUM TIP D 50/70
Nr.
crt.

8.
9.
10.

CONDITII DE
ADMISIBILITATE
SR EN 12591
0
Penetraie la 25 C, 1/10 (mm)
50 - 70
0
Punct de nmuiere IB, C
46 - 54
0
Ductilitate la 25 C - cm.
Min. 100
0
Ductilitate la 5 C - cm.
Min. 4,0
0
Punct de rupere Fraass, ( C)
Max. - 8
0
Punct de inflamabilitate, ( C)
Min. 230
Solubilitate n solveni organici, %
Min. 99,0
0
Rezistenta la intarire la 163 C, metoda RTFOT:
- pierdere de mas, (%)
Max. 0,5
- penetraie rezidual (%)
Min. 50
0
- creterea punctului de nmuiere, C.
Max. 9
0
- ductilitate rezidual la 25 C, cm
Min. 50
Coninut de parafin, %.
Max. 2
0
Viscozitate dinamic la 60 C,Pa*s
Min. 145
0
Min. 295
Viscozitate cinematic la 135 C, mm/s

11.

Indice de penetratie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

CARACTERISTICI

Min -1,5, max +0,7

METODA DE
VERIFICARE
SR EN 1426
SR EN 1427
SR 61-96
SR 61-96
SR EN 12593
SR EN 2592
SR EN 12592
SR EN 12607-1
SR EN 12607-1
SR 61
SR EN 12606-1
SR EN 12596
SR EN 12595,
SR EN 12591,Anexa A

b) BITUM TIP D 70/100


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CARACTERISTICI

Penetraie la 250 C, 1/10 (mm)


Punct de nmuiere IB, 0 C
Ductilitate la 250 C - cm.
Ductilitate la 50 C - cm.
Punct de rupere Fraass, (0C)
Punct de inflamabilitate, (0C)
Solubilitate n solveni organici, %

CONDITII DE
ADMISIBILITATE
SR EN 12591
70 - 100
43 - 51
Min. 100
Min. 4,0
Max. - 10
Min. 230
Min. 99,0

METODA DE
VERIFICARE
SR EN 1426
SR EN 1427
SR 61-96
SR 61-96
SR EN 12593
SR EN 2592
SR EN 12592
2

7.

8.
9.
10.
11.

IV.

Rezistenta la intarire la 1630C, metoda RTFOT:


- pierdere de mas, (%)
- penetraie rezidual (%)
- creterea punctului de nmuiere,0C.
- ductilitate rezidual la 250 C, cm
Coninut de parafin, %.
Viscozitate dinamic la 600 C, Pa*s
Viscozitate cinematic la 1350 C, mm/s
Indice de penetratie

Max. 0,8
Min. 46
Max. 9
Min. 75
Max. 2
Min. 90
Min. 230
Min -1,5, max
+0,7

SR EN 12601
SR EN 12607-1
SR 61
SR EN 12606-1
SR EN 12596,Pas
SR EN 12595,
SR EN 12591,Anexa A

CONTROLUL CALITATII

1.

Prelevarea probelor
Prelevarea i pregtirea probelor pentru verificarea calitii se efectueaz
conform SR EN 58; SR EN 12594.
- Rapoartele de incercare vor cuprinde caracteristicile solicitate;
- Neincadrarea valorilor conform tabelului de mai sus, atrage dupa sine
descalificarea ofertei;
V. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DOCUMENTE.
Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul i manipularea se fac conform
SR EN 12591.Transportul produselor care fac obiectul contractului se va asigura de
catre furnizor. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc
produsele :
- factura fiscala
- bon de cantar
- avizul de insotire a marfii
- scrisoare de trasura
- declaratie de performanta insotita de raportul de incercare cu caracteristicile
prezentate in tabel se va emite pentru fiecare comanda , in conformitate cu
cerintele caietului de sarcini.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a face verificari ale cantitatilor
de materiale livrate, prin sondaj si la un alt cantar omologat, dect cel al furnizorului;.
Avizul de expediere va fi nsotit, in mod obligatoriu, de bonul de cantar.
Neprezentarea bonului de cantar, in mod repetat, (la mai mult de 3 livrari), va
conduce la rezilierea unilaterala a contractului de catre autoritatea contractanta;
3

VI. TERMEN DE PLATA


Plata produselor ctre furnizor se va efectua in termen de 30 zile calendaristice
de la primirea facturii.
VII. RECEPTIA
Receptia cantitativa si calitativa a produsului livrat se face de catre Beneficiar .
n cazul n se constat neconformiti ale produselor livrate sau ntrzieri ale
termenelor de livrare prevzute n comand transmis, beneficiarul are dreptul de a
rezilia unilateral contractul.

VIII. MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE


Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in
totalitate cerintele din caietul de sarcini .
Propunerea tehnica va contine si urmatoarele documente :
- Ofertantul, va prezenta obligatoriu, in limba romna, declaratia de performanta
a produselor care fac obiectul contractului , certificatul de control al productiei
in fabrica ntocmit de organismul de inspecie notificat, marcaj CE si fisa tehnica
de securitate.
IX. MOD DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertantul va prezenta oferta sa financiar n lei/to, sub urmtoarea form :
Pre unitar
fr TVA
la
productor
lei/to
A
1

Adaos
comercial
(incl. valoare
transport)
fr TVA

Pre unitar
fr TVA la
achizitor

lei/to

1+2

TVA

Pre unitar cu TVA


la achizitor
lei/to

lei/to
lei/to

3+4

3x24%
B
2

A+B
3

Componentele preului vor fi: A (lei/ton) + B(lei/ton) + TVA


A: preul bitumului la productor n baza declaraiei productorului n lei/ton
ataat la oferta financiar.
4

B: este fix, determinat n urma licitaiei cu strigare, pe toat perioada de


derulare a contractului i reprezint preul transportului i alte cheltuieli legate
de ndeplinirea contractului, n lei/ton.
Preu l este ferm i nemodificabil pe o perioad de 30 de zile de la semnarea
contractului.
Dup expirarea celor 30 de zile, pentru livrarile ulterioare, preul unitar al
produsului (componenta A) se va ajusta, pe baz de acte doveditoare de la
productor, prezentate de furnizor.
Furnizorul are obligaia de a prezenta propunerea financiar defalcat pe
elementele componente ale formrii pretului astfel nct n momentul actualizrii s se
poat aplica formula de mai sus.

BIROU ACHIZIII-APROVIZIONARE,
Ec. Gurgu Liliana

SEF LABORATOR,
Ing. Naescu Mihaela