Sunteți pe pagina 1din 8

RO

Manual de
instrucţiuni
pentru utilizator
Uno 24 MI
Uno 24 MFFI

UCR
Ðóêîâîäñòâî äëÿ
ïîëüçîâàòåëÿ
Uno 24 MI
Uno 24 MFFI

60
40 80
20 100
0 120

319g
1
1. RECOMANDĂRI
RO Acest aparat este destinat producerii de apă caldă pentru uz casnic.
Trebuie să fie conectat la o instalaţie de încălzire şi la o reţea de
Stimate Domn, distribuţie pentru apă caldă menajeră, în funcţie de prestaţiile şi de
capacitatea sa.
dorim să vă mulţumim pentru că aţi preferat să achiziţionaţi Se interzice utilizarea în alte scopuri decât cele precizate.
cazanul dumneavoastră dintre produsele noastre. Suntem siguri Producătorul nu este considerat răspunzător pentru eventualele
că v-am furnizat un produs performant din punct de vedere daune provocate de utilizări improprii, greşite sau iraţionale.
tehnic. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neavizate.
Această broşură a fost realizată pentru a vă informa, cu În cazul în care simţiţi miros de gaz, nu acţionaţi nici un întrerupător
recomandări şi sfaturi, despre instalaţia dvs., despre utilizarea electric, nu folosiţi telefonul, soneria sau oricare alt obiect care ar
corectă a acesteia cât şi despre întreţinerea sa astfel încât să-i putea provoca scântei.
puteţi aprecia toate calităţile. Deschideţi imediat uşile şi ferestrele, închideţi robinetul central de
Păstraţi cu grijă această broşură pentru orice altă ulterioară gaz (la contor) şi solicitaţi ajutorul unui centru de asistenţă tehnică
consultaţie. autorizat.
Serviciul nostru tehnic rămâne la dispoziţia dvs. pentru probleme În cazul în care intenţionaţi să părăsiţi locuinţa pentru o perioadă
de orice natură. îndelungată, închideţi şi robinetul central de gaz.
Cu mulţumiri, Înainte de orice intervenţie la cazan, este necesar să se întrerupă
alimentarea electrică închizând întreru-pătorul exterior cazanului.
.
GARANŢIE PANOUL DE COMANDĂ
Garanţia acestui aparat va intra în vigoare începând cu data
punerii în funcţiune, care trebuie să fie executată doar de către
Centre de Asistenţă Tehnică autorizate de importator (vezi
certificatul de garanţie), aflat în evidenţa MTS ROMÂNIA. A
Garanţia nu este valabilă decât dacă la punerea în funcţiune
Centrul de Asistenţă Tehnică a verificat instalarea perfectă a
cazanului (conform normative-lor în vigoare şi a indicaţiilor din
manualul de instrucţiuni pentru instalator). B
Pentru orice fel de intervenţie în cadrul circuitului electric, F
hidraulic şi de gaz, adresaţi-vă exclusiv centrului de asistenţă
tehnică autorizat din zonă.
G C
Deşi am acordat o atenţie deosebită în publicarea acestei H
broşuri şi am făcut o serie întreagă de verificări, s-ar putea să se
fi strecurat anumite greşeli din partea serviciului nostru tehnic. Vă I
rugăm să ne comunicaţi în acest sens eventualele inexactităţi 20
40
60
80
100
D
întâlnite, cu scopul de a contribui la îmbunătăţirea serviciului L 0 120

nostru.
E

CUPRINS DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE


A- Deviator vară/iarnă, reglare încălzire
1. RECOMANDĂRI B- Buton Reset / Funcţie curăţă cămin
Panoul de comandă C- Buton ON/OFF
D- Funcţie Confort
2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
E- Selector reglare temperatură dispozitiv sanitar
3. SFATURI UTILE
SFA F- Led verde de semnalizare a funcţiei Confort
4. ÎNTREŢINERE G- Led roşu de semnalizare a neaprinderii
5. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ H- Led galben de semnalizare a unei evacuări de fum anormale
I - Led verde de semnalizare a arzătorului aprins
IMPORT
IMPOR TANT ! L- Termohidrometru
Citiţi cu atenţie acest manual.
Aceste instrucţiuni se vor alătura celor prezentate în manualul Aprinderea în acelaşi timp a ledului roşu „G” şi a celui galben „H”,
“INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU INST ALA
INSTALA TOR
ALAT OR”. indică o stare de oprire totală din cauza lipsei de apă sau de
Păstraţi cu grijă broşurile care însoţesc aparatul pentru a putea fi circulaţie sau din cauza supraîncălzirii. De fiecare dată când
consultate de către utilizator, instalator precum şi de către Centrul cazanul este alimentat electric, cele trei leduri se aprind în acelaşi
de Asistenţă Tehnică autorizat. timp pe o perioadă de o secundă.

2
2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE FUNCŢIONAREA PE TIMP DE IARNĂ ŞI DE VARĂ
VARĂ

ATENŢIE Cazanul produce apă caldă destinată încălzirii şi pentru uz casnic.


Instalarea, punerea în funcţiune şi operaţiunile de întreţinere Se înţelege prin funcţionare în regim de iarnă atunci când se
trebuie să fie efectuate conform instrucţiunilor, doar de către per- furnizează apă caldă pentru încălzire şi pentru consum sanitar.
sonal calificat. Prin funcţionare în regim de vară se înţelege atunci când este
O instalare greşită poate provoca prejudicii persoanelor, furnizată numai apă caldă pentru consum sanitar. Panoul de
animalelor sau obiectelor, situaţie în care producătorul nu este comandă al cazanului permite selecţionarea fie a funcţionării de
răspunzător. iarnă cât şi cea de vară.

A A
PREGĂTIREA ÎN VEDEREA FUNCŢIONĂRII
Dacă cazanul este instalat în interiorul apartamentului verificaţi
să fie respectate reglementările referitoare la pătrunderea aerului
de combustie şi la ventilarea incintei în care este instalat aparatul
(conform legilor în vigoare).
- Controlaţi periodic presiunea apei pe termohidrometro “L“ şi
verificaţi, în condiţiile unei instalaţii reci, ca aceasta să aibă o Menţinând selectorul „A” în poziţia „ „ se selectează starea de
valoare cuprinsă între 0,2 şi 1,3 bar. vară. Starea de funcţionare de iarnă se selectează poziţionând
Dacă presiunea se situează sub valoarea minimă, este necesar selectorul „A” între valorile de minim şi de maxim.
să fie restabilită cu ajutorul robinetului de umplere amplasat în
partea inferioară a cazanului. Odată atinsă valoarea medie de 1 REGLAREA ÎNCĂLZIRII
bar, închideţi din nou robinetul. Dacă scăderea presiunii este
foarte frecventă este probabil L Este posibil să se regleze temperatura
A
să existe o pierdere de apă în 40
60
80
apei de încălzire acţionând asupra
i n s t a l a ţ i e 0
20 100
120
butonului “A“
“A“, poziţionând indicatorul în
În acest caz este necesară intervalul dintre minim şi maxim, se
intervenţia instalatorului obţine o temperatură care variază între
pentru eliminarea acestei circa 45°C şi 80°C.
pierderi. Pe termohidrometrul „L” este posibilă
relevarea temperaturii de trimitere a
SFATURI UTILE
SFA cazanului.

- Dacă duritatea apei este ridicată, se recomandă introducerea în


CONTROLUL CU AJUTORUL CRONOTERMOST
AJUTORUL ATULUI
CRONOTERMOSTA
instalaţie a unei instalaţii de dedurizare pentru a reduce formarea Dacă se instalează un cronotermostat este recomandabil să se
de incrostaţii de calcar în schimbătoarele cazanului, obţinând astfel menţină temperatura apei de încălzire la valoarea maximă (prin
un randament mai ridicat cu o întreţinere redusă. intermediul butonul “A“
“A“), cu scopul de a obţine un
- În cazul unei perioade prelungite de nefolosire a cazanului, se randament mai mare al cazanului şi A
recomandă scoaterea cazanul de sub tensiune, închiderea pentru a utiliza în mod eficient reglarea
robinetul de gaz extern şi dacă există posibilitatea unor temperaturi temperaturii ambientale.
joase, goliţi cazanul şi instalaţia hidraulică pentru a evita spargerea
ţevilor datorită congelării apei.
- Pentru un confort sporit cât şi pentru o utilizare mai raţională a
căldurii se recomandă instalarea unui termostat de cameră
conectat eventual la un ceas programator. REGLAREA APEI CALDE MENAJERE
- Curăţarea părţilor vopsite şi din material plastic trebuie realizată
doar cu apă şi detergenţi neutri, nu pe bază de alcool. Se poate alege temperatura de furnizare E
a apei de la 36°C până la circa 56°C în
PROCEDURA DE APRINDERE funcţie de debitul apei şi de poziţia
corespunzătoare a butonului între valorile
Pentru a porni cazanul apăsaţi pe butonul „C”. minim şi maxim.
Sistemul electronic va realiza aprinderea arzătorului, fără nici o
intervenţie manuală, dar în funcţie de cererea de apă caldă
menajeră sau de încălzire.
FUNCŢIA ECONOMIE/COMFORT
Dacă după aproximativ 10 C
Funcţia Confort poate fi activată apăsând pe D
secunde nu se produce
butonul „D” Funcţia „Confort” este indicată de
aprinderea arzătorului,
aprinderea led-ului „F”.În mod normal cazanul
dispozitivele de siguranţă ale
funcţionează pe „Economy” întrucât apa sanitară
cazanului vor bloca ieşirea G B se încălzeşte doar dacă se solicită o prelevare
gazului şi se va aprinde ledul
de către utilizator.
roşu “G”
“G”.
Activând funcţia „Confort” apa conţinută în
schimbătorul secundar şi în schimbătorul primar
Pentru repornirea sistemului este necesar să se apese şi să se se menţine într-o condiţie de preîncălzire cu F
elibereze butonului de deblocare “B““B“. scopul de a obţine o furnizare mai rapidă a apei
Dacă intervine din nou blocarea, controlaţi ca robinetul de gaz să calde sanitare la cerere, cu un confort evident
fie deschis şi apoi apelaţi Centrul de Asistenţă Tehnică autorizat pentru utilizator.
cel mai apropiat.

3
ÎNTRERUPEREA ÎNCĂLZIRII OPRIREA TEMPORARĂ DA
DATTORITĂ DEFICIENŢELOR
DE EV
EVACUARE
ACUARE A FUMULUI
Pentru a întrerupe încălzirea, învârtiţi A
butonul “A“ până în poziţia “ ““. Cazanul este prevăzut cu dispozitive de siguranţă care, în caz de
Cazanul va rămâne în regim de funcţionare ficienţe ale sistemului de evacuare a fumului, întrerup automat
de vară , producând doar apă caldă intrarea gazului blocând cazanul.
menajeră. Blocarea aparatului este temporară şi este
semnalată de aprinderea ledului galben “H“ timp
de circa 15 minute. După această perioadă, dacă H
PROCEDURA DE OPRIRE
condiţiile de evacuare a fumului revin la normalitate,
cazanul porneşte din nou în mod automat.
Pentru a închide cazanul apăsaţi pe butonul „C”. C
Închideţi robinetul de gaz amplasat sub IMPORT
IMPOR TANT !
cazan şi acţionând asupra întrerupătorului Dacă acest incident se repetă frecvent, cereţi sprijinul Centrului de
de alimentare electrică din afara cazanului, Asistenţă Tehnică autorizat pentru controlulsistemului de evacua-
aduceţi-l în poziţia OFF (oprit). re a fumului şi a modului de ventilare a incintei în care este instalat
cazanul.
3. SFATURI UTILE
SFA
SIGURANŢĂ ANTIÎNGHEŢ
SITUAŢII DE OPRIRE A CAZANULUI
Aparatul este prevăzut cu dispozitive de siguranţă care intervin în
Cazanul este dotat cu un dispozitiv care, în cazul în care tempera-
anumite situaţii provocând oprirea cazanului. Unele din aceste
tura scade sub 8 0 C activează pompa de circulaţie pana la
situaţii sunt semnalate prin intermediul ledurilor şi uneori pot fi
atingerea a 180C. Dacă temperatura scade sub 30C, se aprinde
îndepărtate chiar de către utilizator.
arz\torul la putere minimă pana la atingerea unei temperaturi de
33)C. Acest system de siguranţă este activ atăt pentru circuitul
OPRIREA DATORITĂ LIPSEI APRINDERII
DAT sanitary cat si pentru cel de încălzire.
Un astfel de dispozitiv se activează doar atunci când cazanul este
În cazul lipsei aprinderii automate a arzătorului se aprinde ledul în perfectă stare de funcţionare:
roşu “G“
“G“. Pentru a îndepărta această situaţie de blocare a - presiunea din instalaţie este suficientă
cazanului, este necesar să se apese şi să se elibereze butonul - cazanul este alimentat electric
“B“ de deblocare. Dacă acest incident se repetă frecvent, trebuie - cazanul este alimentat cu gaz
să vă adresaţi unui Centru de Asistenţă Tehnică autorizat.

OPRIREA DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII


DAT
În cazul în care sondele relevă o temperatură
superioară celei limită de siguranţă, cazanul
4. ÎNTREŢINERE
se blochează şi se aprind ledurile galben G Programaţi împreună cu Centrul de Asistenţă Tehnică autorizat
„H” şi roşu „G”.
revizia anuală a cazanului.
Pentru a îndepărta această situaţie de H
O întreţinere corespunzătoare produce mereu o economie în
blocare, aşteptaţi câteva minute pentru a
utilizarea instalaţiei.
permite răcirea schimbătoru-lui, apoi
apăsaţi şi eliberaţi butonul “B“ de deblocare. B
Dacă acest incident se repetă frecvent,
apelaţi la un Centru de Asistenţă Tehnică
autorizat. 5. SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
OPRIREA DATORITĂ INSUFICIENTEI CIRCULAŢII A APEI
DAT Cazanele noastre sunt proiectate pentru funcţionarea cu gaz metan
Dacă faza de pornire se întrerupe cu aprinderea în acelaşi timp a sau cu gaz petrolier lichefat (GPL). Dacă este necesară modificarea
ledului roşu „G” şi a celui galben „H”, cauza probabilă este cazanului pentru funcţionarea cu un alt tip de gaz decât cel pentru
presiunea insuficientă a apei de încălzire în instalaţie. Controlaţi care a fost fabricat, adresaţi-vă Centrului de Asistenţă Tehnică
deci presiunea prin intermediul termohidrometrului „L” iar dacă autorizat pentru efectuarea acestei operaţiuni.
rezultă inferioară a 0,2 bari, treceţi la reintegrarea apei cu ajutorul
robinetului situat în partea inferioară a cazanului, până la obţinerea
presiunii de 0,7 bari.

L
60
40 80
20 100
0 120

Readucerea sistemului la valorile iniţiale se obţine apăsând pe


butonul de Reset „B”. Pentru a evita ca operaţiunea de reset să se
repete în mod greşit în caz de lipsă de apă în circuit, cazanul
dezabilitează această funcţie după a cincia tentativă. Resetarea
poate fi efectuată oprind şi pornind cazanul prin intermediul
butonului „C”.
Dacă cazanul nu porneşte din nou iar ledul rămâne aprins, solicitaţi
intervenirea Serviciului autorizat de Asistenţă Tehnică.
Dacă se produc căderi de presiune frecvente în instalaţie, solicitaţi
verificarea de către hidraulic a unor eventuale scurgeri de apă.
4
Íåìåäëåííî îòêðîéòå äâåðü è îêíà, ïåðåêðîéòå öåíòðàëüíûé
UCR ãàçîâûé êðàí (íà ñ¸åò¸èêå) è îáðàòèòåñü â ñîîòâåòñòâóþùóþ
ñëóæáó òåõïîìîùè.
 ñëó¸àÿõ Âàøåãî äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ, òàêæå
Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü! ïåðåêðûâàéòå öåíòðàëüíûé êðàí ïîäà¸è ãàçà.
Ìû õîòèì ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà òî, ¸òî Âû ïðèîáðåëè êîòåë
íàøåãî ïðîèçâîäñòâà. Ìû óâåðåíû, ¸òî ïðåäîñòàâèëè Âàì Ïðåæäå ¸åì ïðèñòóïèòü ê ¸èñòêå èëè òåõíè¸åñêîìó
òåõíè¸åñêè ñîâåðøåííóþ ïðîäóêöèþ. îáñëóæèâàíèþ, íåîáõîäèìî îòêëþ¸èòü êîòåë îò
 ýòîé èíñòðóêöèè ñîäåðæèòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ýëåêòðîñåòè ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî âûêëþ¸àòåëÿ “OFF”.
óñòàíîâêè êîòëà è ðåêîìåíäàöèè è ñîâåòû ïî ýêñïëóàòàöèè.
Íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü ýòó èíñòðóêöèþ äëÿ ïîñëåäóþùèõ
êîíñóëüòàöèé. ÏÀÍÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Íàø òåõíè¸åñêèé öåíòð âñåãäà â Âàøåì ðàñïîðÿæåíèè.

Ñ íàèëó¸øèìè ïîæåëàíèÿìè,
êîìïàíèÿ “Merloni TermoSanitari spa”
A
ÃÀÐÀÍÒÈß
Ãàðàíòèÿ íà äàííîå îáîðóäîâàíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
äàòû ïåðâîãî âêëþ¸åíèÿ, êîòîðîå äîëæíî B
îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ¸èòåëüíî óïîëíîìî¸åííûì MTS F
ïåðñîíàëîì.
Òàëîí íà ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå âûäàåòñÿ íàøèì
òåõíè¸åñêèì öåíòðîì ïîñëå ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè G C
óñòàíîâêè êîòëà è ïåðâîãî âêëþ¸åíèÿ. H
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ëþáîãî âìåøàòåëüñòâà â
ýëåêòðè¸åñêèå öåïè, â ãèäðàâëè¸åñêóþ èëè ãàçîâóþ I
ñèñòåìó îáðàùàéòåñü â ðàéîííûå ñëóæáû. 20
40
60
80
100
D
L 0 120

Íåñìîòðÿ íà âíèìàíèå, ñ êîòîðûì ìû îòíîñèìñÿ ê E


ïóáëèêàöèè ýòîãî ìàòåðèàëà è êîíòðîëþ çà êà¸åñòâîì,
íåêîòîðûå îøèáêè ìîãóò ïðîéòè ìèìî íàøèõ
êîíòðîëüíûõ ñëóæá. Ñ öåëüþ óëó¸øåíèÿ ðàáîòû íàøåé
ñëóæáû ìû ïðîñèì Âàñ ñîîáùàòü îá ýòèõ îøèáêàõ.
ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÎÂ ÊÎÍÒÐÎËß È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ: A - Переключатель на летний/зимний режим, регуляция


отопления
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ B - Кнопка обнуления / Функция автоматической чистки
Òåõíè¸åñêèå äàííûå дымохода
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ C - Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.)
2. Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè D - Режим Confort
3. Ïîëåçíûå ñîâåòû E - Рукоятка регуляции температуры горячей воды
4. Òåõíè¸åñêîå îáñëóæèâàíèå F - Зеленый светодиод режима Confort
5. Ïåðåõîä íà äðóãîé òèï ãàçà G -Красный светодиод сигнализации сбоя зажигания
H -Желтый светодиод сигнализации неисправного
ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß дымоудаления
Âíèìàòåëüíî ïðî¸òèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. I - Зеленый светодиод сигнализации включенной горелки
Äëÿ ïîëó¸åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàéòåñü L - Термоманометр
ê “ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ”
Ñîõðàíèòå âñå èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè äëÿ Одновременное включение красного светодиода “G” и
òîãî, ¸òîáû óñòàíîâùèê è íàø óïîëíîìî¸åííûé ïåðñîíàë желтого “Н” означает блокировку котла по причине
ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè. отсутствия воды или циркуляции, или перегрева. Каждый
раз при включении электропитания котла три светодиода
1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß загораются одновременно примерно на одну секунду.
Äàííûé àïïàðàò ñëóæèò äëÿ íàãðåâà âîäû äëÿ áûòîâûõ íóæä.
Âîäîíàãðåâàòåëüíûé êîòåë ïîäñîåäèíÿåòñÿ ê ñèñòåìå
îòîïëåíèÿ è ê ñåòè ðàçáîðà ãîðÿ¸åé âîäû ñ ó¸åòîì åãî
ìîùíîñòè è õàðàêòåðèñòèê. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü
êîòåë â èíûõ öåëÿõ, êðîìå óêàçàííûõ çäåñü.
Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìîæíûå
ïîëîìêè, ïðîèçîøåäøèå èç-çà èñïîëüçîâàíèÿ êîòëà íå ïî
íàçíà¸åíèþ èëè â ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè è
ýêñïëóàòàöèè.
Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì è íåäååñïîñîáíûì ëèöàì
ïîëüçîâàòüñÿ àïïàðàòîì áåç ïðèñìîòðà.
Ïî¸óâñòâîâàâ çàïàõ ãàçà, íå âêëþ¸àéòå ýëåêòðîïðèáîðû,
òåëåôîí, à òàêæå ëþáûå äðóãèå ïðèáîðû, ìîãóùèå âûçâàòü
èñêðåíèå.

5
2. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÇÈÌÍÈÉ È ËÅÒÍÈÉ
ÐÅÆÈÌÛ ÐÀÁÎÒÛ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
Óñòàíîâêà, ïåðâîå âêëþ¸åíèå, ðåãóëèðîâêà è òåõíè¸åñêîå Êîòåë ñëóæèò äëÿ îòîïëåíèÿ è äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ãîðÿ¸åé âîäû
îáñëóæèâàíèå äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ, ñîãëàñíî èíñòðóêöèè äëÿ áûòîâûõ íóæä. Â çèìíåì ðåæèìå ðàáîòû êîòåë
è èñêëþ¸èòåëüíî êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì. îáåñïå¸èâàåò âûïîëíåíèå îáåèõ ýòèõ ôóíêöèé.  ëåòíåì
Çà óùåðá, íàíåñåííûé ëþäÿì, æèâîòíûì èëè èìóùåñòâó â ðåæèìå êîòåë âûïîëíÿåò ôóíêöèþ òîëüêî ïðèãîòîâëåíèÿ
ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè, ïðîèçâîäèòåëü ãîðÿ¸åé âîäû äëÿ áûòîâûõ íóæä.
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò. A A

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
Åñëè êîòåë óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðè ïîìåùåíèÿ, íåîáõîäèìî
óáåäèòüñÿ â íàëè¸èè íîðìàëüíîãî ïðèòîêà âîçäóõà è
âåíòèëÿöèè â ïîìåùåíèè (ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì
íîðìàòèâàì).
- Ïåðèîäè¸åñêè ïðîâåðÿéòå äà âëåíèå Выбор летнего режима функционирования производится с
âîäû ïî ìàíîìåòðó “L”. Â õîëîäíîì рукояткой “А”, установленной в положение “ ”. Выбор зимнего
L режима функционирования производится, установив рукоятку “А”
êîòëå äàâëåíèå äîëæíî ïîääåðæèâàòüñÿ 60

между минимальным и максимальным значениями.


40 80
ìåæäó 0,2 è 1,3 áàð. Åñëè äàâëåíèå 0
20 100
120
îïóñòèëîñü íèæå ìèíèìàëüíîãî
çíà¸åíèÿ, íåîáõîäèìî ïîâûñèòü åãî,
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÎÒÎÏËÅÍÈß
îòêðûâ íàïîëíèòåëüíûé êðàí,
ðàñïîëîæåííûé â íèæíåé ¸àñòè êîòëà. Âû ìîæåòå ðåãóëèðîâàòü òåìïåðàòóðó
îòîïëåíèÿ ñ ïîìîùüþ ðó¸êè “A”, A
Äîâåäÿ äàâëåíèå äî ñðåäíåé âåëè¸èíû
â 0,7 áàð, çàêðîéòå êðàí. óñòàíîâèâ åå â ïîëîæåíèå ìåæäó
Ïðè¸èíîé ¸àñòîãî ïàäåíèÿ äàâëåíèÿ îòìåòêàìè “ìèí.” è “ìàêñ.”.
ìîæåò áûòü óòå¸êà âîäû èç ñèñòåìû. Òåìïåðàòóðà ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà
 ýòîì ñëó¸àå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ïðåäåëàõ îò 45°Ñ äî 80°Ñ.
â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåõíè¸åñêóþ На термоманометре “L” показывается
ñëóæáó. температура подачи горячей воды.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
- Äëÿ æåñòêîé âîäû ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü
ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ Ñ ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÎÌ-ÒÀÉÌÅÐÎÌ
ñìÿã¸èòåëü, ¸òîáû óìåíüøèòü îáðàçîâàíèå íàêèïè â
òåïëîîáìåííèêàõ è îáåñïå¸èòü òåì ñàìûì âûñîêóþ  ñëó¸àå óñòàíîâêè êîìíàòíîãî
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû â òå¸åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà òåðìîñòàòà-òàéìåðà, ðåãóëèðîâêó A
âðåìåíè. òåìïåðàòóðû îòîïëåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ
- Åñëè Âû íå áóäåòå ïîëüçîâàòüñÿ êîòëîì â òå¸åíèå îñóùåñòâëÿòü íà íåì, ïðè ýòîì ðó¸êà
äëèòåëüíîãî âðåìåíè, îòêëþ¸èòå åãî îò ýëåêòðîñåòè, “A” äîëæíà íàõîäèòüñÿ â ïîëîæåíèè
ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà¸è ãàçà, à òàêæå, ïðè âåðîÿòíîñòè ìàêñèìàëüíîãî çíà¸åíèÿ. Ýòèì
íèçêèõ òåìïåðàòóð, ñëåéòå âîäó èç êîòëà è ãèäðàâëè¸åñêèõ äîñòèãàåòñÿ íàèáîëüøèé ÊÏÄ êîòëà è
ñèñòåì âî èçáåæàíèå çàìåðçàíèÿ â íèõ âîäû. íàèáîëüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü ðåãóëèðîâêè
- Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèáîëüøåãî êîìôîðòà è ðàöèîíàëüíîãî òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû.
èñïîëüçîâàíèÿ òåïëà ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíîâèòü
êîìíàòíûé òåðìîñòàò-òàéìåð.
- Äëÿ î¸èñòêè îêðàøåííûõ ýëåìåíòîâ êîòëà è äåòàëåé èç ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÃÎÐß×ÅÉ ÂÎÄÛ
ïëàñòìàññû èñïîëüçóéòå òîëüêî âîäó è õèìè¸åñêè ÄËß ÁÛÒÎÂÛÕ ÍÓÆÄ
íåàêòèâíûå ìîþùèå ñðåäñòâà (íå íà ñïèðòîâîé îñíîâå). Êàê â çèìíåì, òàê è â ëåòíåì ðåæèìå E
ðàáîòû òåìïåðàòóðà ãîðÿ¸åé âîäû äëÿ
ÇÀÆÈÃÀÍÈÅ áûòîâûõ íóæä ðåãóëèðóåòñÿ ðó¸êîé
“E”.
Для включения котла нажать кнопку “С”. C Äèàïàçîí ðåãóëèðîâêè - îò 36°Ñ äî
Ýëåêòðîííûé áëîê îáåñïå¸èò 56°Ñ, â çàâèñèìîñòè îò ðàñõîäà âîäû
çàæèãàíèå ãîðåëêè áåç Âàøåãî è ïîëîæåíèÿ ðó¸êè “E”.
âìåøàòåëüñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
âûáðàííûì ðåæèìîì ïðèãîòîâëåíèÿ ÐÅÆÈÌ “ÝÊÎÍÎÌÈ´ÍÛÉ/ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ”
ãîðÿ¸åé âîäû èëè îòîïëåíèÿ.
Åñëè ¸åðåç 10 ñåêóíä íå ïðîèñõîäèò çàæèãàíèÿ ãîðåëêè, Режим Confort подключается при помощи кнопки
“D”. Включение режима Confort сигнализируется D
ñèñòåìà çàùèòû êîòëà ïåðåêðûâàåò ïîäà¸ó ãàçà, ïðè ýòîì
çàæèãàåòñÿ êðàñíûé ñâåòîâîé èíäèêàòîð “G”. Äëÿ включением светодиода “F”.
ïîâòîðíîãî çàïóñêà êîòëà íåîáõîäèìî íàæàòü è îòïóñòèòü Обычно котел работает в режиме “Economy”, так
êíîïêó ðàçáëîêèðîâêè “B”. как нагрев горячей воды производится, только когда
пользователь открывает водопроводный кран.
G B При включении режима Confort вода,
содержащаяся во вторичном и в первичном
теплообменниках, поддерживается в подогретом
F
состоянии с целью получения более быстрой
подачи горячей бытовой воды после открывания
 òîì ñëó¸àå, åñëè çàæèãàíèÿ ñíîâà íå ïðîèñõîäèò, водопроводного крана, что является очевидным
óáåäèòåñü, ¸òî ãàçîâûé êðàí îòêðûò, ïîñëå ¸åãî îáðàòèòåñü удобством для пользователя:
â ôèðìåííóþ ñåðâèñíóþ ñëóæáó.
6
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ÐÅÆÈÌÀ ÎÁÎÃÐÅÂÀ Сброс системы производится при помощи кнопки Сброса “В”. Во
избежание ошибочного повторного сброса в случае отсутствия воды в
´òîáû âûêëþ¸èòü ðåæèì îòîïëåíèÿ, A циркуляции, котел отключает эту функцию после пятой попытки. Сброс
óñòàíîâèòå ðó¸êó “A” â ïîëîæåíèå “ производится посредством выключения и включения котла при
”. Êîòåë ïðè ýòîì áóäåò ðàáîòàòü â помощи кнопки “С”.
ëåòíåì ðåæèìå, îáåñïå¸èâàÿ òîëüêî Если котел не подключается, и светодиод продолжает гореть,
ïðèãîòîâëåíèå ãîðÿ¸åé âîäû äëÿ необходимо обратиться в уполномоченный Центр Технического
áûòîâûõ íóæä. Обслуживания.
В случае частого падения давления в системе необходимо поручить
водопроводчику проверку возможных утечек воды.
ÂÛÊËÞ×ÅÍÈÅ ÊÎÒËÀ ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÈÇ-ÇÀ ÍÅÏÎËÀÄÎÊ Â
ÑÈÑÒÅÌÅ ÎÒÂÎÄÀ ÎÒÕÎÄßÙÈÕ ÃÀÇÎÂ
Для выключения котла нажать кнопку “С”. C
Çàêðîéòå ãàçîâûé êðàí ïîäà¸è ãàçà íà Êîòåë èìååò ïðåäîõðàíèòåëüíûå óñòðîéñòâà, êîòîðûå â
êîòåë, è ïîëíîñòüþ îòêëþ¸èòå êîòåë îò ñëó¸àå íåïîëàäîê â ñèñòåìå îòâîäà îòõîäÿùèõ ãàçîâ
ýëåêòðîïèòàíèÿ (âíåøíèé âûêëþ¸àòåëü àâòîìàòè¸åñêè ïðåêðàùàþò ïîäà¸ó ãàçà, îñòàíàâëèâàÿ òåì
ïîäà¸è ýëåêòðîïèòàíèÿ â ïîëîæåíèå ñàìûì êîòåë.
“OFF”).  òàêèõ ñëó¸àÿõ ïðîèñõîäèò âðåìåííàÿ îñòàíîâêà êîòëà íà
15 ìèíóò, î ¸åì ñèãíàëèçèðóåò æåëòûé ñâåòîâîé èíäèêàòîð
“H”.
Ïî èñòå¸åíèè ýòîãî âðåìåíè, ïðè óñëîâèè
3. ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ óñòðàíåíèè íåïîëàäîê â ñèñòåìå îòâîäà
îòõîäÿùèõ ãàçîâ, ïðîèñõîäèò àâòîìàòè¸åñêîå H
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÊÎÒËÀ âêëþ¸åíèå êîòëà.
Êîòåë èìååò óñòðîéñòâà áåçîïàñíîñòè, êîòîðûå Âíèìàíèå!
ñðàáàòûâàþò â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ, âûçûâàÿ Ïðè ¸àñòîì ïîâòîðåíèè ïîäîáíîé ñèòóàöèè îáðàòèòåñü â
áëîêèðîâêó ðàáîòû êîòëà. Î âîçíèêíîâåíèè íåêîòîðûõ ôèðìåííûé öåíòð òåõíè¸åñêîé ïîìîùè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé ñèãíàëèçèðóþò ñâåòîâûå èíäèêàòîðû. ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ñèñòåìû îòâîäà îòõîäÿùèõ ãàçîâ è
Íåêîòîðûå ïîäîáíûå íåïîëàäêè ìîãóò áûòü óñòðàíåíû âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèÿ.
ñàìèì ïîëüçîâàòåëåì.
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÇÀÌÅÐÇÀÍÈß
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÇÀÆÈÃÀÍÈß
 ñëó¸àå áëîêèðîâêè ñèñòåìû çàæèãàíèÿ ãîðåëêè, Êîòåë îñíàùåí ñïåöèàëüíûì óñòðîéñòâîì, êîòîðîå â ñëó÷àå
çàãîðàåòñÿ êðàñíûé ñâåòîâîé èíäèêàòîð “G”. Äëÿ òîãî ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû äî 8°Ñ âêëþ÷àåò öèðêóëÿöèîííûé
¸òîáû óñòðàíèòü ýòó áëîêèðîâêó íàæìèòå è îòïóñòèòå êíîïêó íàñîñ â ðåæèìå îòîïëåíèÿ. Åñëè òåìïåðàòóðà îïóñêàåòñÿ
“B”.  ñëó¸àå ¸àñòîãî ïîâòîðåíèÿ ýòîé ñèòóàöèè îáðàòèòåñü íèæå 3°Ñ, òî âêëþ÷àåòñÿ íà ìèíèìàëüíîé ìîùíîñòè
çà ïîìîùüþ â ôèðìåííûé öåíòð òåõíè¸åñêîãî ãîðåëêà, è ïðè äîñòèæåíèè òåìïåðàòóðû 33°Ñ êîòåë
îáñëóæèâàíèÿ. âûêëþ÷àåòñÿ. Ýòî óñòðîéñòâî àêòèâíî êàê â ðåæèìå ÇÈÌÀ,
òàê è â ðåæèìå ËÅÒÎ.
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÏÎ ÏÅÐÅÃÐÅÂÓ Ýòî óñòðîéñòâî âêëþ¸àåòñÿ òîëüêî â íîðìàëüíî
Если датчики отмечают температуру, превышающую предельные ðàáîòàþùåì êîòëå, â êîòîðîì:
безопасные значения, котел блокируется, и включается желтый - äàâëåíèå âîäû ñîîòâåòñòâóåò íîðìå;
- åñòü ïîäà¸à ýëåêòðîýíåðãèè è ãàçà.
светодиод “Н” и красный “G”.
Äëÿ òîãî ¸òîáû óñòðàíèòü ýòó íåïîëàäêó G
ïîäîæäèòå íåñêîëüêî ìèíóò, ¸òîáû äàòü
H
îñòûòü òåïëîîáìåííèêó; çàòåì íàæìèòå
è îòïóñòèòå êíîïêó “Í”. 4. ÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
 ñëó¸àå ¸àñòîãî ïîâòîðåíèÿ ýòîé ñèòóàöèè
B
îáðàòèòåñü çà ïîìîùüþ â ôèðìåííûé Ñîãëàñóéòå ñ ôèðìåííûì öåíòðîì òåõíè¸åñêîãî
öåíòð òåõíè¸åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. îáñëóæèâàíèÿ ãðàôèê åæåãîäíûõ ïðîâåðîê ðàáîòû êîòëà.
Ïðàâèëüíîå è ðåãóëÿðíîå òåõíè¸åñêîå îáñëóæèâàíèå áóäåò
ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ ÈÇ-ÇÀ ñïîñîáñòâîâàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ
àïïàðàòà.
ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÉ ÖÈÐÊÓËßÖÈÈ ÂÎÄÛ
Если запуск прерывается с одновременным включением
красного светодиода “G” и желтого “Н”, возможной причиной
является недостаточное давление воды в системе отопления.
Следовательно необходимо проверить давление по 5. ÏÅÐÅÍÀËÀÄÊÀ ÍÀ ÄÐÓÃÎÉ ÒÈÏ ÃÀÇÀ
термоманометру “L”, и если оно будет ниже 0,2 бар, следует
произвести подпитку системы водой через кран, распололженный Íàøè êîòëû ìîãóò ðàáîòàòü êàê íà ìåòàíå, òàê è íà
в нижней части котла, вплоть до повышения давления до 0,7 бар. ñæèæåííîì ãàçå.
 ñëó¸àå íåîáõîäèìîñòè ïåðåõîäà íà äðóãîé òèï ãàçà
L îáðàòèòåñü â îäèí èç íàøèõ ôèðìåííûõ öåíòðîâ
60
40 80
20 100 òåõíè¸åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ.
0 120

7
Merloni Termosanitari Romania
Termosanitari
Str. Johann Strauss, nr. 2A,
sector 2, Bucuresti
Tel. +4 (01) 2319521
+4 (01) 2319521
Fax. +4 (01) 2319475
e-mail: service@mtsgroup.ro

Merloni Termosanitari S.p.A.


Termosanitari
42/44 Shovkovychna Str.,
Kyiv 01004, Ukraine
fax (044)-490-6512
e-mail: mtskiev@ln.ua