Sunteți pe pagina 1din 40

află mai multe detalii pe

ariston.com/ro

CLAS ONE
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREŢINERE

CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ ÎN CONDENSARE

3301021 3301030 3301035


3301022 3301031
3301023 3301032
420000427700
Generalităţi............................................................................................................3 Vă mulțumim că ați ales CLAS ONE
Recomandări (avertizări) pentru instalare....................................................3 compatibil cu aplicația ARISTON NET
Marcarea CE.............................................................................................................3 serviciu proiectat și fabricat de ARISTON
Norme de siguranţă..............................................................................................4 pentru a furniza o nouă experiență în
utilizarea sistemelor casnice de încălzire și
Descrierea produsului......................................................................................6
Panoul de comenzi...............................................................................................6 preparare de apă caldă menajeră. Ariston
Afișaj...........................................................................................................................6 Net vă permite să porniți, să opriți și să
Vedere de Ansamblu............................................................................................7 verificați temperatura de încălzire și a
Dimensiuni cazan..................................................................................................8 apei calde, oricând și oriunde, de pe un
Distanţe minime pentru instalare...................................................................8 smartphone sau PC . Acesta vă permite să
Gabarit montare....................................................................................................8 monitorizați constant energia consumată
pentru a vă asigura o economie la factura
Instalare...................................................................................................................9 de gaz. De asemenea vă anunță în timp real dacă există vreo eroare
Recomandări pentru prima instalare.............................................................9 de funcționare a centralei dumneavoastră. Totodata, când serviciul
Racordarea la gaz..................................................................................................9 de
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică)................................................. 10 teleasistență este activat, centrul de service Ariston, va fi în măsură
Racorduri hidraulice.......................................................................................... 10
să vă observe majoritatea problemelor de la distanță sau să aranjeze
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa
o intervenție la centrală de comun acord cu dumneavoastră.
de recirculare....................................................................................................... 10
Dispozitivul de suprapresiune....................................................................... 10
Curăţarea instalaţiei de încălzire................................................................... 10
Instalaţii cu incalzire in pardoseala.............................................................. 10
Evacuare condens.............................................................................................. 11
Schema hidraulică.............................................................................................. 12
Racordarea conductelor de aspiraţie şi evacuare gaze arse............... 13
Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum............................... 13
Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse ................. 14
Tipologie de aspiraţie/evacuare fum.......................................................... 15
Conectările electrice ........................................................................................ 16
Conectarea componentelor periferice....................................................... 16
Conectarea termostatului de ambianţă..................................................... 16
Schema electrică................................................................................................ 17

Punerea în funcţiune...................................................................................... 18
Pregătirea pentru punerea în funcţiune.................................................... 18
Procedura de aprindere................................................................................... 19
Prima pornire....................................................................................................... 19
Funcţia de Aerisire.............................................................................................. 19
Procedură de control al arderii...................................................................... 20
Reglaj al puterii de încălzire maxime.......................................................... 22
Aprindere lenta................................................................................................... 22
Reglaj al întârzierii la aprindere încălzire................................................... 22
Tabel reglare gaz................................................................................................. 22
Schimbare gaz..................................................................................................... 22
Funcţia Auto ........................................................................................................ 23

Sisteme de protecţie centrală.................................................................... 24


Oprire de siguranţă............................................................................................ 24
Blocarea funcţionării......................................................................................... 24
Avertisment la funcţionare gresită.............................................................. 24
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare.................................................. 25
Funcţia anti – îngheţ......................................................................................... 25

Aria tehnica......................................................................................................... 26

Întreţinere........................................................................................................... 33
Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea
interiorului centralei.......................................................................................... 33
Note generale...................................................................................................... 34
Proba de funcţionare........................................................................................ 34
Curăţare schimbător primar........................................................................... 34
Curăţare sifon....................................................................................................... 34
Operaţiuni de golire instalaţie....................................................................... 34
Informaţii pentru utilizator............................................................................. 34
Eliminarea si reciclarea cazanului................................................................. 35
Placa de timbru caracteristici......................................................................... 35

Date tehnice....................................................................................................... 36
GENERALITĂŢI

INSTALAŢIA ŞI PRIMA PUNERE ÎN /reparaţie la centrală, trebuie să întrerupeţi


FUNCŢIUNE (PRIMA PORNIRE) alimentarea electrică a centralei aşezând
A CENTRALEI TREBUIE SĂ FIE întrerupătorul bipolar extern în poziţia “OFF”.
EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL
CALIFICAT ÎN CONFORMITATE CU Eventualele reparaţii efectuate, folosind exclusiv
NORMELE NAŢIONALE DE INSTALARE IN piese de schimb originale, trebuie să fie executate
VIGOARE ŞI CU EVENTUALELE DISPOZIŢII doar de tehnicieni calificaţi. Nerespectarea
ALE AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI ALE indicaţiilor de mai sus poate compromite siguranţa
INSTITUŢIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ. aparatului şi pentru aceasta constructorul nu este
DUPĂ PRIMA PORNIRE A CENTRALEI responsabil.
TEHNICIANUL TREBUIE SA INFORMEZE
UTILIZATORUL FINAL CU PRIVIRE LA În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor aşezate
FUNCŢIONAREA CENTRALEI ŞI ASUPRA în apropierea conductelor sau dispozitivelor de
DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢĂ. evacuare gaze arse şi a accesoriilor lor, scoateţi
aparatul din funcţiune aşezând întrerupătorul
bipolar extern în poziţia “OFF” şi închizând
Acest aparat este destinat producerii apei calde robinetul de gaz. La terminarea lucrărilor puneţi
menajere pentru uz casnic si agent termic pentru personalul calificat să verifice eficienţa conductelor
incalzire. sau dispozitivelor.
Trebuie să fie racordat la o instalaţie de încălzire
şi la reţeaua de distribuire apă rece menajeră Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi
compatibile cu capacităţile şi puterile sale. centrala şi aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia
Este interzisă folosirea în scopuri diferite de cele “OFF”.
specificate. Constructorul nu este responsabil Curăţaţi cu o cârpă umezită cu apă şi săpun.
pentru eventualele defecţiuni apărute din cauza Nu folosiţi detergenţi agresivi, insecticide sau
folosirii improprii, greşite şi neadecvate sau pentru produse toxice.
nerespectarea instrucţiunilor din prezentul manual.
Respectarea normelor în vigoare permite o
Instalaţia, întreţinerea (revizia) şi orice altă funcţionare sigură, ecologică şi o economie de
intervenţie trebuie să fie efectuate în conformitate energie.
cu normele în vigoare şi conform instrucţiunilor În cazul folosirii unui kit sau unui opţional trebuie
furnizate de către constructor. O instalare greşită să fie folosite cele originale.
poate provoca daune persoanelor, animalelor şi
lucrurilor şi pentru care firma constructoare nu este
Marcaje CE
responsabilă. Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele
directive:
Centrala este furnizată pe un palet, într-un - 2009/142/CEE cu privire la aparatele pe gaz
ambalaj de carton, după ce aţi scos ambalajul - 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea
verificaţi integritatea aparatului şi asiguraţi-vă că electromagnetică
- 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
elementele furnizate sunt complete. În cazul unor “ numai art.7 (&2), art.8 si anexa de la III la v ”
neconformităţi adresaţi-vă furnizorului. - 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică
Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de - 2009/125/CE Produse cu Impact Energetic
plastic, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna - 813/2013 Regulamentul delegat (ue)
copiilor, deoarece sunt surse de pericole.

În cazul defecţiunilor şi /sau unei proaste


funcţionări opriţi aparatul, închideţi robinetul de
gaz şi nu încercaţi să îl reparaţi singur, adresaţi-vă
personalului calificat.
Înainte de orice intervenţie de întreţinere (revizie)

/3
GENERALITĂŢI

NORME DE SIGURANŢĂ
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
Legendă simboluri:
jurul acestuia din cauza proiectării schijelor,
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare prezintă riscul
loviturilor, tăieturilor.
provocării de leziuni, în anumite circumstanţe
Folosiţi aparaturi electrice adecvate uzului
chiar mortale, pentru persoane.
(în mod special asiguraţi-vă că priza şi cablul
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare
electric de alimentare sunt întregi şi că părţile
prezintă riscul provocării daunelor, în anumite
dotate cu motor rotativ sau alternativ sunt
circumstanţe chiar foarte grave, pentru obiecte,
corect fixate), utilizaţi-le în mod corect, nu
plante şi animale.
încrucişaţi conductele cu cablul de alimentare,
Instalaţi aparatul pe un perete solid, nesupus asiguraţi-vă că nu vor cădea de la înălţime,
vibraţiilor. deconectaţi-le şi după utilizare puneţi-le la
Zgomot în timpul funcţionării locul lor.
Nu deterioraţi, atunci când găuriţi Leziuni din cauza proiectărilor de schije
peretele, cablurile electrice sau tuburile sau de fragmente, inhalare praf, lovituri,
(conductele) existente. tăieri, înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii jurul acestuia din cauza proiectării schijelor,
din cauza pierderilor de gaz prin conductele loviturilor, tăieturilor.
deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja Asiguraţi-vă că scările portabile sunt bine
existente. Inundaţii din cauza pierderilor de sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că
apă prin conductele deteriorate. treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că
Efectuaţi conectările electrice cu conductori nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le
cu secţiune adecvată. supraveghează.
Incendiu prin supraîncălzire din cauza Leziuni din cauza căderilor de la înălţime sau
trecerii curentului electric în cabluri din cauza tăieturilor (scări duble).
subdimensionate. Asiguraţi-vă că scările castel sunt bine
Protejaţi tuburile şi cablurile de conectare sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că
astfel încât să evitaţi deteriorarea lor. treptele sunt întregi şi nu sunt alunecoase, că
Electrocutare la contactul cu conductorii sub au balustrade de-a lungul rampei şi parapete
tensiune. Explozii, incendii sau intoxicaţii pe platformă.
din cauza pierderilor de gaz prin conductele Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
deteriorate. Deteriorarea instalaţiilor deja Asiguraţi-vă că în cazul efectuării
existente. Inundaţii din cauza pierderilor de lucrărilor la o anumită înălţime (în general,
apă prin conductele deteriorate. mai mult de doi metri peste nivel) au fost
Asiguraţi-vă că mediul de instalare şi prevăzute bare de susţinere (parapete)
instalaţiile la care trebuie să se conecteze în zona de lucru sau centuri de siguranţă
aparatul sunt în conformitate cu normele în individuale apte să prevină căderea, că în
vigoare. spaţiul parcurs la o eventuală cădere nu există
Electrocutare la contactul cu conductorii obstacole periculoase, că eventual impact va
sub tensiune, incorect instalaţi. fi atenuat de suprafeţe de oprire semirigide
Deteriorarea aparatului din cauza condiţiilor sau deformabile.
improprii de funcţionare. Leziuni din cauza căderilor de la înălţime.
Folosiţi ustensile şi aparaturi manuale Asiguraţi-vă că locul de muncă dispune de
adecvate uzului (în mod special asiguraţi-vă condiţii igienice şi sanitare adecvate în ceea
că ustensila nu s-a deteriorat şi că mânerul ce priveşte iluminatul, ventilarea, soliditatea.
este întreg şi corect fixat), utilizaţi-le în mod Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc.
corect, asiguraţi-vă că nu vor cădea de la Protejaţi aparatul şi zonele din apropierea
înălţime, după utilizare puneţi-le la locul lor. locului de muncă cu material adecvat.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul
de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, acestuia din cauza proiectării schijelor,
înţepături, zgârieturi. loviturilor, tăieturilor.

4/
GENERALITĂŢI

Manevraţi aparatul cu protecţiile adecvate, acide.


cu grijă şi precauţie maximă. În cazul în care se simte miros de ars sau
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul se vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi
acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor, alimentarea electrică, deschideţi ferestrele şi
zdrobirilor. anunţaţi tehnicianul.
În timpul lucrărilor dotaţi-vă cu Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării
echipamentul individual de protecţie adecvat. de fum, intoxicaţiilor.
Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau
de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri,
înţepături, zgârieturi, zgomot, vibraţii.
Organizaţi dezmembrarea materialului şi
aparaturilor astfel încât manevrarea acestora
să fie uşoară şi sigură, evitând grămezile care
pot provoca căderi sau prăbuşiri.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul
acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor,
zdrobirilor.
Operaţiunile în interiorul aparatului
trebuie să fie efectuate cu maximă precauţie
astfel încât să se evite contactele bruşte cu
părţile ascuţite.
Leziuni din cauza tăierilor, înţepăturilor,
zgârieturilor.
Faceţi operabile toate funcţiile de
siguranţă şi control pe care le necesită o
intervenţie la aparat şi, înainte de punerea
în funcţiune, asiguraţi-vă că ele funcţionează
corect.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza
scurgerilor de gaz sau din cauza unei
evacuări a fumului necorespunzătoare.
Deteriorarea sau blocarea aparatului din
cauza funcţionării necontrolate.
Goliţi componentele care ar putea conţine
apă caldă, activând evacuările respective,
înainte de manevrarea lor.
Leziuni din cauza arsurilor.
Efectuaţi îndepărtarea depunerilor
de calcar de pe componente respectând
specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului
utilizat; în plus aerisiţi încăperea, folosiţi
echipament de protecţie adecvat şi evitaţi
amestecarea cu produse diverse, protejând
aparatul şi obiectele din jur.
Leziuni din cauza contactului pielii şi ochilor
cu substanţe acide, inhalare sau ingestie de
agenţi chimici nocivi.
Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
jurul lui din cauza coroziunii la substanţe

/5
DESCRIEREA PRODUSULUI

PANOUL DE COMENZI DISPLAY

1 2 3 4 5 6 7 8

Legenda:
1. Display (a) Prin apăsarea simultană a tastelor aveţi
2. Taste +/- reglarea temperaturii în circuitul menajer acces la Parametrii de setare, reglare,
3. Tasta MODE - selectare modalitate de funcţionare diagnoză
(vară / iarnă) (b) Prin apăsarea a tastelor, se modifi că şi se
4. Functia Confort, buton activare/dezactivare memoreaza setările parametrilor
5. Tasta ON/OFF
6. Functia Auto, buton activare/dezactivare
7. Tasta RESET
8. Taste +/- reglarea temperaturii de încălzire

Legend
Cifre pentru indicaţii:
- stare cazan
- temperaturi setată (°C) cu
indicator de nivel
- semnalare coduri eroare
(ERROR)
- reglări meniu
Cerere intervenţie asistenţă tehnică
Semnalare flacără cu indicator putere
utilizată
Setare mod incalzire
Funcționare la eficiență maximă

Modul incalzire activ Clip-in solar connected (optional)


Setare mod ACM Indicator eroare
Cod de eroare afișat pe display
Mod ACM activ
Senzor extern conectat - opțional
Confort circuit sanitar activa
WI-FI activ - optional
Centrala oprita cu functia anti-inghet
(activat cu kit-ul Ariston Net)
activa
Functia anti-inghet activata
AUTO Termoreglare activată

6/
DESCRIEREA PRODUSULUI
Vedere de Ansamblu

CLAS ONE CLAS ONE SYSTEM

1 1

20 20
2 2

3 3

4 4

5 5

6 18 6 18
7 17 17
16 16
8 8
15 15
9 9
14
13 13
10 12 10 12

11 11

1. Racord metalic evacuare gaze arse


2. Purjor manual
3. Sonda tur încalzire
4. Schimbător de căldură
5. Electrod aprindere flacără/ de aprindere
6. Amortizor de zgomot
7. Schimbator de caldura secundar in placi
8 Sifon
9. Supapa de siguranta 3 bar
10. Valva gaz
11. Robinet de umplere
12. Filtru circuit încălzire
13. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
14. Fluxmetru c. sanitar
15. Vana cu 3 cai motorizata
16. Presostat de sarcină minimă
17. Sonda retur încalzire
18. Ventilator
20. Prize pentru analiza gaze arse (fum)

/7
DESCRIEREA PRODUSULUI

Dimensiuni cazan Şablon instalare

200 200
120 120 180

25
745
745

136
353 (compact)

65 67 67 65 150
28

315 (Mod. 24)


/R 385 (Mod. 30/35)
Legendă
A. Tur Instalatie
B. Iesire apa calda
C. Intrare gaz
D. Intrare apa rece
E. Retur Instalatie
R. Retur boiler

Distanţe minime pentru instalare


Pentru a permite o desfăşurare uşoară a operaţiunilor de întreţinere
(revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanţele minime 320
indicate în schemă.
Aşezaţi centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o
nivelă cu bulă.

60
30

420020160100 - 03/2017
350

50 50

450
300

8/
INSTALARE

Recomandări pentru prima instalare


Centrala serveşte pentru încălzirea agentului termic la o
ATENŢIE
temperatură mai mică decât temperatura de fierbere. ÎN APROPIEREA CENTRALEI NU TREBUIE SĂ
Aceasta trebuie să fie racordată la o instalaţie de încălzire EXISTE OBIECTE INFLAMABILE.
şi la o reţea de apă menajeră, ambele dimensionate în ASIGURAŢI-VĂ CĂ AMBIENTUL DE INSTALARE
conformitate cu prestaţiile şi cu puterea centralei. ŞI INSTALAŢIILE LA CARE TREBUIE SĂ FIE
Înainte de a racorda centrala este necesar:
- să efectuaţi o spălare atentă a conductelor instalaţiilor
RACORDAT APARATUL SUNT ÎN CONFORMITATE
pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, CU NORMELE ÎN VIGOARE.
de la sudură sau murdăriile care pot compromite corecta DACĂ ÎN ÎNCĂPEREA DE INSTALARE ESTE
funcţionare a centralei, PRAF ŞI/SAU SUNT VAPORI AGRESIVI,
- să verificaţi pregătirea (dotarea) centralei pentru APARATUL TREBUIE SĂ FUNCŢIONEZE ÎN MOD
funcţionarea cu tipul de gaz disponibil (citiţi cele
prezentate pe eticheta ambalajului şi pe placa de timbru
INDEPENDENT FAŢĂ DE AERUL DIN ÎNCĂPERE.
cu caracteristicile centralei),
- să verificaţi ca nu cumva coşul de evacuare gaze arse (fum) ATENŢIE
să fie întrerupt (gâtuit) şi ca nu cumva să fie racordate şi INSTALAREA ŞI PRIMA APRINDERE
alte evacuări de la alte aparate, cu excepţia cazului în care (PORNIRE) ALE CENTRALEI TREBUIE SĂ
acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulţi utilizatori
conform celor prevăzute de Normele în vigoare,
FIE EFECTUATE DE CĂTRE PERSONALUL
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum deja CALIFICAT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE
existente, dacă acestea sunt perfect curăţate şi să nu NAŢIONALE DE INSTALARE, ÎN VIGOARE ŞI
prezinte resturi de zgură, deoarece eventuala desprindere CONFORM EVENTUALELOR PREVEDERI ALE
a acestora ar putea obstrucţiona trecerea gazelor arse AUTORITĂŢILOR LOCALE ŞI ALE INSTITUŢIILOR
(fumului) determinând situaţii periculoase,
- să verificaţi, în cazul racordării la coşuri de fum neadecvate,
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.
dacă acestea au fost intubate,
- în prezenţa apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista Racordarea la gaz
riscul de acumulare de calcar având ca şi consecinţă Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparţin
diminuarea eficienţei componentelor centralei, categoriilor prezentate în următorul tabel:
- evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de
Naţiunea Modelul Categoria
combustie conține concentrații de clor ridicate (ambient
CLAS ONE 24
de tip piscină), şi/sau alți produşi toxici precum amoniacul CLAS ONE 30
(salon de coafură), agenții alcalini (spălătorie)..., CLAS ONE 35
RO CLAS ONE SYSTEM 18 II2H3P
Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie şi circuit de CLAS ONE SYSTEM 24
CLAS ONE SYSTEM 35
alimentare cu aer sunt izolate (etanşe) faţă de mediu, nu au CLAS ONE SYSTEM 30
limite datorate condiţiilor de aerisire şi volumului încăperii.
Pentru a nu compromite funcţionarea normală (regulată) a Asiguraţi-vă cu ajutorul plăcii de timbru aşezate pe ambalaj şi
centralei, locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu pe aparat, că centrala este destinată ţării în care va trebui să
valoarea temperaturii limită de funcţionare şi să fie protejat fie instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care
astfel încât centrala să nu intre în contact direct cu agenţii centrala a fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile
atmosferici. admise de ţara de destinaţie.
Centrala este proiectata pentru instalarea la perete .Asigurati- Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate şi
va ca peretele poate sustine greutatea acesteia. dimensionate conform celor prevăzute de Normele specifice
La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea şi în baza puterii maxime a centralei; asiguraţi-vă şi de corecta
distanţelor minime care garantează accesibilitatea la dimensionare şi de racordarea robinetului de interceptare.
componentele centralei. Înainte de instalare se recomandă o curăţare atentă a
conductelor de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri
care ar putea compromite funcţionarea centralei.
Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde
gazului pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea
placa de timbru de pe centrală).
În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului
(metan sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea
centralei, in cazul in care este insuficientă, ar putea duce la
reducerea puterii generatorului cu consecinţe neplăcute
asupra utilizatorului.

/9
INSTALARE
Racordarea la reţeaua de apă (hidraulică) Dispozitivul de suprapresiune
În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F inclusa in
la reţeaua de apă (hidraulică) şi la instalaţia de gaz. Fiţi atenţi ca pachetul cu manualul de utilizare si instalare.
presiunea maximă a reţelei de apă să nu depăşească 6 bar, în caz Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată
contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune. la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru
a evita - în cazul intervenţiei acestuia - vătămarea persoanelor,
Racorduri hidraulice animalelor şi deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este
responsabil.

Curăţarea instalaţiei de încălzire


În cazul instalării la instalaţii vechi deseori este sesizată prezenţa
F substanţelor şi aditivilor în apă şi care ar putea influenţa in mod
I negativ funcţionarea şi durata de viaţă a noii centrale. Înainte de
A înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalaţiei
B pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot
R C G compromite corecta funcţionare a centralei. Verificaţi dacă vasul
de expansiune are o capacitate adecvată conţinutului de apă al
D L centralei.
E
2
3
1

0 4
bar

H Instalatii de incalzire in pardoseala


In instalatiile de incalzire in pardoseala, montaţi un termostat
de siguranţă pe turul incalzirii in pardoseala. Pentru conexiunea
electrică a termostatului consultaţi paragraful “Racordări Electrice”.
În cazul unei temperaturi de tur prea ridicate, centrala termică se va
opri atât în regim apă caldă menajeră, cât şi în regim încălzire, iar pe
A. Tur Instalatie afişaj va apărea codul de eroare 1 16 “termostat pardoseală deschis”.
B. Iesire apa calda - CLAS ONE Centrala termică reporneşte la închiderea termostatului cu rearmare
C. Intrare gaz automată.
D. Intrare apa rece În cazul în care instalarea unui termostat nu este posibilă, instalaţia
E. Retur Instalatie pardoselii va trebui să fie protejată cu o supapă termostatică sau cu
F. Evacuare dispozitiv suprapresiune un by-pass pentru a împiedica atingerea unei temperaturi prea ridi-
G. Robinet de umplere cate la nivelul pardoselii.
H. Robinet de golire
I. Evacuare condens Racordare boiler indirect
L. Manometru CLAS ONE SYSTEM
R. Retur boiler - CLAS ONE System Centrala termică este prevăzută pentru gestionarea producţiei de
apă caldă menajeră cu un boiler indirect. Reglarea temperaturii este
efectuată de către o sondă NTC (consultaţi schema electrică).
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de
În caz de control al temperaturii cu termostat, este necesară
recirculare
modificarea versiunii centralei termice (de la boiler la Sistem) din
Pentru dimensionarea tevilor şi a radiatoarelor instalaţiei de parametrul 228.
încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual in funcţie de debitul Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul conţinut în kit.
(capacitatea) cerut/ă, în funcţie de valorile prezentate pe graficul
pompei de recirculare. ATENŢIE!!
MODELELE SYSTEM
600 FUNCŢIE ANTI LEGIONELA
Legionela este un tip de bacterie în formă de
500 bastonaș, care este prezentă în mod natural în apa de
izvor. ”Boala legionarilor” constă într-un anumit tip de
400 pneumonie cauzat de inhalarea vaporilor de apă ce conțin
această bacterie. În acest sens, trebuie să evitați perioade
mbar

lungi de stagnare a apei în boiler, care ar trebui așadar să


300
mCA

fie folosit sau golit cel puțin o dată pe săptămână.

200 Standardul european CEN/TR 16355 oferă indicații cu


privire la buna practică ce trebuie adoptată pentru
100 a preveni proliferarea legionelei în apa potabilă; de
asemenea, în cazul în care există norme locale care impun
0 restricții ulterioare privind legionela, acestea ar trebui să
0 200 400 600 800 1000 1200 fie aplicate.
l/h
Centralele CLAS ONE SYSTEM conectate la un boiler
indirect extern ( cu sonda NTC - parametru 228 = 1)
folosesc o functie automata de dezinfectare a apei din
interior, ACTIVATA DIN FABRICA.
Aceasta functie va fi operabila ori de cate ori centrala

10 /
INSTALARE
Evacuare condens
Eficienţa energetică ridicată produce condens, care trebuie să fie
este alimentata electric, dar in orice caz la fiecare 30 zile, eliminat. În acest scop, folosiţi un furtun de plastic plasat în aşa fel
incalzind apa pana la 60 C timp de o ora (parametru 257 - încât să evitaţi orice stagnare a condensului în interiorul centralei
Aria tehnica). termice. Acest furtun trebuie să fie racordat la un sifon de evacuare,
Este posibil să se stabilească frecvența de activare a funcției de cu posibilitate de control vizual.
Legionella Parametru 258 - Aria tehnica. Respectaţi normele de instalare în vigoare din ţara în care se
INFORMATI UTILIZATORII DESPRE MODUL DE OPERARE AL efectuează instalarea şi conformaţi-vă eventualelor reglementări ale
ACESTEI FUNCTII ASTFEL INCAT SA SE EVITE INCIDENTELE. autorităţilor locale şi ale organismelor de sănătate publică.
Înainte de punerea în funcțiune, sifonul trebuie să fie umplut cu apă.
Temperatura din boiler scade gradual pana cand se ajunge
Sifonul este umplut cu apă în timpul procedurii de aerisire a cazanului
la temperatura setata pentru acm.
(sau a unui sistem de încălzire) - vezi p. 17.
Cu functia activata, displayul va arata“Ab” Asigurați-vă că sifonul conține apă; în caz contrar, acesta trebuie să
fie reumplut.
Deschide ventilul de aerisire manuală pe schimbătorul principal
până la umplerea completă a acestuia.
Verificați din nou presiunea sistemului pe manometru.

ATENŢIE!
ABSENŢA APEI ÎN SIFON PROVOACĂ
Recomandam instalarea unei vane de amestec la iesirea de EMANAŢII ALE FUMULUI EVACUAT ÎN
acm din centrala pentru a evita arsurile cu apa fierbinte .
AERUL AMBIANT.
FUNCTIA ESTE DEZACTIVATA DACA CENTRALA ESTE NUMAI
IN MODUL INCALZIRE .
Functia este valabila numai pentru boilerul extern .
Pentru un tratament complet al intregii instalatii, contactati
un specialist .

Atenție: în timp de aparatul efectuează ciclul de


dezinfectare termică, temperatura ridicată a apei
poate provoca arsuri. Fiți atenți așadar la temperatura
apei înainte de baie sau de duș.

/ 11
INSTALARE
Schema hidraulică

1
1

3 3

4 4

5 5
21 21
6 6

20 20

7 7
8 19 19
9 18 9 18
17
17
16
10 16
10

12 15
14 12
11 13 14
11
13
A R
A B C D E C D E

1. Purjor manual
3. Schimbător de căldură
4. Electrod aprindere flacără/ de aprindere
5. Sonda retur încalzire
6. Sonda tur încalzire
7. Valva gaz
8. Schimbator de caldura secundar in placi
9. Supapa de siguranta 3 bar
10. By-pass automat
11. Robinet de umplere
12. Sifon
13. Robinet de golire
14. Filtru circuit încălzire
15. Fluxostat c. sanitar
16. Vana cu 3 cai motorizata
17. Hidrometru
18. Presostat de sarcină minimă
19. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
20. Vas de expansiune
21. Ventilator

12 /
INSTALARE
Racordarea conductelor de Aspiraţie şi Evacuare gaze Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare şi
arse evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.
Centrala este adecvată pentru funcţionarea in modalitatea B luând Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de
aer din ambient şi in modalitatea C luând aer din exterior. aspiraţie şi alta de evacuare), este necesar să folosiţi una din cele
La instalarea unui sistem de evacuare fiţi atenţi la izolări pentru a două prize de aer.
evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer. Se îndepărtează partea superioară a prizei de aer prin tăiere cu un
Kitul de evacuare nu trebuie inclinat , ci montat in pozitie orizontala cuțit adecvat.
deoarece tubul coaxial este deja inclinat cu scurgere catre centrala .
În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată
trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată şi in conformitate
cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de
exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese gal-
vanice, etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C
cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest
mod se protejează centrala de efectele coroziunii.
Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial
este obligatorie folosirea accesoriilor originale.
Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre în contact
cu materiale inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate în
apropierea
acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din
materiale inflamabile.
Joncţiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este
realizată cu racord (mufă) tată/mamă şi garnitură de etanşeizare.
Racordurile trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a con-
densului.

Tipologia de conectare a centralei la coşul de fum


- conectarea coaxială a centralei la coşul de fum de aspirare/ evac-
uare,
- conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspi-
rarea aerului din exterior,
- conectarea dublă a centralei la coşul de fum de evacuare cu aspi-
rarea aerului din ambient.
La conectarea centralei la coşul de fum trebuie să fie folosite pro-
duse rezistente la condens. Pentru lungimi şi schimbări de direcţie a
conectărilor consultaţi tabelul tipologiei de evacuare.
Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate
separat de aparat în funcţie de diferitele soluţii de instalare. Centrala
este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare şi evacu-
are gaze arse coaxial.
Racordarea centralei la coşul de fum este efectuată la toate apa-
ratele cu tuburi coaxiale Ø 60/100.
Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultaţi catalogul
gaze arse. Rezistenţa suplimentară trebuie luată in consideraţie la
dimensiunea de mai sus.
Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente şi exem-
plele de instalare consultaţi catalogul gaze arse.

ATENTIE
ASIGURATI-VA CA NU SUNT
OBSTRUCTIONATE CONDUCTELE DE
EVACUARE SI VENTILARE.

ATENTIE
ASIGURATI-VA CA NU PREZINTA SCAPARI
DE GAZE CONDUCTELE DE EVACUARE GAZE
ARSE.
SE VOR FOLOSI NUMAI KITURI DE EVACUARE
GAZE ARSE PENTRU CENTRALE CU CONDENSARE

/ 13
INSTALARE

Tabel lungimi tuburi de aspirare şi de evacuare gaze arse Tipologie de aspiraţie/evacuare fum

Lungimea maximă tuburi aspirare Aer de combustie provenit din ambient


/evacuare (m) B23 Evacuarea gazelor arse în exterior.
Aspirare aer din ambient
Tipologie CLAS ONE Diametru
de Conducte
24 30 35
evacuare (mm)
CLAS ONE SYSTEM
18 24 30 35
C13 B33 Evacuarea gazelor arse în coşul de
fum singur sau colectiv integrat in
C33 8 7 6
Sisteme coaxiale

clădire.
C43 ø 60/100
Aspirare aer din ambient.
B33 8 7 6
C13
C33 32 33 24 27
C43 ø 80/125

B33 32 33 24 27
Aer de combustie provenit din exterior
S1 = S2 C13 Evacuarea gazelor arse prin peretele
C13 36/36 24/24 26/26 16/16 extern în acelaşi câmp de presiune.
ø 80/80
C33 48/48 40/40 32/32
C43 36/36 24/24 26/26 16/16
Sisteme duble

C13 9/9 7/7 7/7 6/6


C33 Evacuarea gazelor arse şi aspirare
C33 12/12 9/9 9/9 8/8 ø 60/60 aer din exterior cu terminal la
acoperiş extern în acelaşi câmp de
C43 9/9 7/7 7/7 6/6
presiune.
S1 + S2

C53 50 60 50 35 ø 80/80
C83 18 14 14 12 ø 60/60
B23 50 60 50 35 ø 80
C43 Evacuarea gazelor arse şi aspirare
aer prin coşul de fum singur sau
colectiv integrat in clădire.

S1 = aspirare aer - S2 = evacuare gaze arse


C53 Evacuarea gazelor arse în exterior şi
aspirare aer prin peretele extern în
acelaşi câmp de presiune.

C83 Evacuarea gazelor arse prin coşul


de fum singur sau colectiv integrat
in clădire.
Aspirare aer prin peretele extern.

14 /
INSTALARE
Conectarea Componentelor Periferice
ATENŢIE Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedaţi
ÎNAINTE DE ORICE INTERVENŢIE astfel:
- opriţi alimentarea electrică a cazanului
LA CENTRALĂ, ÎNTRERUPEŢI - scoateți carcasa
ALIMENTAREA ELECTRICĂ CU AJUTORUL - rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi
ÎNTRERUPĂTORULUI BIPOLAR EXTERN. - deblocați cele două cleme pentru a avea acces la conexiunișe
perifericelor și la placa de bază.

Conectările electrice
Pentru o mai mare siguranţă adresaţi-vă personalului calificat ca să
facă o verificare atentă a instalaţiei electrice.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de lipsa împământării instalaţiei sau de anomaliile de alimentare
electrică.
Verificaţi dacă instalaţia este adecvată pentru puterea maximă
absorbită de la centrală şi indicată pe placa de timbru.
Controlaţi dacă secţiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai
mică de 0,75 mm2. Corecta conectare cu o eficientă împământare a
instalaţiei este indispensabilă pentru a garanta siguranţa aparatului.
Cablul de alimentare trebuie conectat la o reţea de 230V-50Hz
respectând polarizarea L-N şi împământarea.
ÎN CAZUL ÎN CARE TREBUIE SĂ SCHIMBĂM CABLUL DE
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, ACESTA TREBUIE SĂ
FIE ÎNLOCUIT DE UN TEHNICIAN AUTORIZAT. UTILIZAȚI PIESE
DE SCHIMB ORIGINALE CE POT FI ACHIZITIONATE PRINTR-UN
SERVICE AUTORIZAT.

Cablu alimentare

60
N
L
H05V2V2-F T
BUS
B
TA2
SE
TNK
SOL
TA1

IMPORTANT!
Racordarea la reteaua electrică trebuie să fie făcută
printr-o priză fixă (fără a folosi alte improvizații)
și un comutator bipolar ce va deconecta
echipamentul în cazul unei suprapresiuni electrice. Astfel, aveţi acces la cutia cu borne (vezi fig) pentru a conecta:
BUS - = conexiune senzor de camera (dispozitiv modulant)
Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. FLOOR/ TA2 - termostatul incalzirii prin pardoseala sau termostatul
Este interzisă folosirea tevilor instalaţiei sanitare, de încălzire şi de de ambianţă 2 (selectat cu parametrul 223)
gaz pentru realizarea instalaţiei de împământare a aparatului. SE - Sonda Externă
Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor. TNK - Sondă boiler - CLAS ONE SYSTEM
În cazul în care este necesară înlocuirea siguranţelor de reţea, folosiţi TA1 - Termostatul de ambianţă 1
siguranţe de 2A rapide.
Atenţie!
Pentru racordarea şi poziţionarea cablurilor perifericelor
Comandă la distanţă Temperaturi opţionale vedeţi recomandările referitoare la instalarea
Sonde Solar acestora.
Termostatul Conectarea termostatului de ambianţă
de ambianţă 1
OK

1 2 3 4 5 6 7
- introduceţi cablul termostatului;
- slăbiţi opritorul de cablu cu o şurubelniţă şi să introduceţi, unul
Sondă boiler (*)
câte unul, toate cablurile de la termostat;
- conectaţi cablurile la borne, după indicaţiile din figură,
îndepărtând puntea;
- asiguraţi-vă că papucii sunt bine strânşi pe cabluri şi că acestea
nu vor suferi şocuri de tracţiune, la deschiderea sau închiderea
panoului port-instrumente;
FLOOR
CN1

T B
- închideţi uşa interioară, uşa port-instrumente şi mantaua frontală.
BUS TA2 SE TNK SOL TA1

(*) CLAS one


(*) =SYSTEM
GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

/ 15
INSTALARE
Schema electrică cazan
Pentru o mai bună siguranţă se efectuează de personal califi cat un
control al instalaţiei electrice.
Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate
de lipsa împământării a instalaţiei sau pentru anomalii de alimentare
electrică.

Nr = negru
Bi = alb
Bl = albastru
Mr = maro
Rs = roşu
Gr = gri

Sondă boiler
CLAS ONE System
NL Electrod aprindere flacără

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V


T B TA2
BUS FLOOR SE TNK SOL TA1 N L

Bl

Sonda de retur

Bl
Bl Valva gaz
Sonda de tur Rd
Rd

Fluxostat c. sanitar
CLAS ONE
Bk
Gry
Bk Bk
Bl
Br
Bk Ventilator
Presostat de
sarcină minimă
Br
Bl
Rd Pompa de recirculare
Wh
Valva comutatoare (cu 3 cai )
motorizată Br
Bk

16 /
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Pregătirea pentru punerea în funcţiune


Pentru a garanta siguranţa şi buna funcţionare a centralei, punerea
în funcţiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat şi
care să fie autorizat de lege, în acest sens.
2
Alimentarea Electrică
- Verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa de alimentare coincid cu da-
tele înscrise pe placa de timbru a centralei;
- verificaţi eficienţa împământării.

Umplerea și ciclul de aerisire a circuitului de încălzire


ATENŢIE!!
CONECTAȚI CONDUCTA DE REFULARE A
CONDENSULUI ÎNAINTE DE UMPLEREA ȘI
DEZAERAREA CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE.
În timpul instalării inițiale sau a altor operațiuni de mentenanță
trebuie să realizam o aerisire corectă a circuitului de încălzire și a
cazanului.
Procedați după cum urmează:
- Deschideți ventilul de aerisire manuală poziționat la marginea
schimbătorului principal (2). Robinetul este deja conectat
printr-o conductă la sifonul de condens
- Ridicați capacul aerisitorului automat și lăsați-l deschis în
permanență.
- Deschideți treptat robinetul de umplere, până când apa se aude
cum curge, nu deschideți complet robinetul.
- Deschideți fiecare robinet de aerisire din instalația de încălzire,
începând cu cel mai jos situat.
- Închideți-le numai atunci când apa este fără aer.
- Închideți ventilul de aerisire manual atunci când apa este fără
aer.
- Continuați procesului de umplere a sistemului până la cel puțin
1,5 bar valoare vizualizată pe manometrul cazanului.

ATENŢIE!!
SE VERIFICĂ DACĂ SIFONUL DE CONDENS CONȚINE APĂ;
DACĂ NU, ACESTA TREBUIE SĂ FIE REUMPLUT. DESCHIDE
VENTILUL DE AERISIRE MANUALĂ AL SCHIMBĂTORULUI
PRINCIPAL PÂNĂ LA UMPLEREA COMPLETĂ.
VERIFICAȚI DIN NOU PRESIUNEA SISTEMULUI PE
MANOMETRU

Alimentare Gaz
Procedaţi în următorul mod:
- verificaţi dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe
placa de timbru a centralei;
- deschideţi uşile şi ferestrele;
- evitaţi apariţia scânteilor şi flăcărilor libere;
- verificaţi etanşeitatea instalaţiei de combustibil cu robinetul de
interceptare al centralei pus pe închis şi ulterior deschis, iar valva
de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (sesizo-
rul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

/ 17
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Procedura de aprindere Prima pornire


Apăsaţi tasta ON/OFF de pe panoul de comenzi pentru a aprinde 1. Asiguraţi-vă că:
cazanu: - robinetul de gaz este închis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asiguraţi-vă în
orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o
instalaţie de împământare bună;
- ridicaţi, cu ajutorul unei şurubelniţe, dopul valvei de
suprapresiune, automată;
- puneţi în funcţiune cazanul (apăsând tasta On/Off) şi selectaţi cu
tasta Mode modalitatea stand-by; cazanul nu
primeşte nici o cerere, nici de la circuitul de
încălzire, nici de la cel sanitar.
- activaţi ciclul de aerisire apăsând tasta
● mod de functionare MODE timp de 5 secunde.
● cifrele indica : Cazanul va începe un ciclu de dezaerare
- temperatura setata pe incalzire care va dura cam 7 minute; în caz de
- temperatura setata pe apa calda menajera necesitate, acesta poate fi întrerupt
Indeplinirea anumitor functii este prezentata : apăsând tasta MODE.
- În timpul ciclului de dezaerare deschideți
ventilul de aerisire manuală (2), de pe schimbătorul de căldură
principal și închideți-l când apa nu mai are aer.
- La terminarea acestuia, verificaţi să nu mai existe aer în
Ciclul de dezaerare pornit instalaţie; în caz contrar, repetaţi operaţia;
- aerisiţi caloriferele;
- Verificati daca dispozitivul de masura al presiunii din instalatie
indica o suficienta presiune (intre 1 si 1,5 mbar ). Daca nu,
displayul va afisa semnalul ca este nevoie de restabilire a
Post-circulatie incalzire
presiunii . Restabiliti presiunea , deschizand robinetul de umplere
al centralei , situat dedesubtul acesteia .
- conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată
şi fără nici un obstacol
Post-circulatie apa calda menajera - asiguraţi-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăpere
sunt deschise (instalarea tip B).
- Verificati daca sifonul contine apa . Daca nu, acesta trebuie
reumplut . Dacă este necesar, deschideți ventilul de aerisire al
schimbătorului principal până la umplerea completă.
N.B : Daca centrala nu este folosita pentru
o lunga perioada de timp, sifonul trebuie
reumplut inainte de pornirea centralei
.Sifonul are rol de garda hidraulica, si este
periculos pornirea centralei fara apa in
sifon, deoarece gazele arse pot fi eliberate in
incapere
2. Deschideţi robinetul de gaz şi verificaţi etanşeitatea racordurilor,
inclusiv cele ale centralei, verificând ca aparatul de măsură să nu
semnaleze nici o trecere de gaz. Eliminaţi eventualele scăpări de
gaz.
3. Puneţi în funcţiune cazanul selectând cu Tasta MODE
funcţionarea (încălzire sau apă caldă menajeră).

Funcţia de Aerisire
Apăsând tasta MODE timp de 5 secunde cazanul va începe
un ciclu de aerisire care va dura aproximativ 7 minute. Funcţia
poate fi întreruptă apăsând din nou tasta MODE. Dacă este
necesar, puteţi activa un nou ciclu. Verificaţi ca şi cazanul să fie
în modalitatea Stand-by (nicio cerere de la circuitul de încălzire
sau de la cel sanitar).

18 /
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Procedură de control al arderii 4


Ordinea operaţiilor trebuie respectată obligatoriu în această
procedură. 2

Operatia 1:
Alimentati valva de gaz.
Desurubati surubul 1 si introduceti furtunul manometrului pe stut .
Porniti centrala pe ACM in putere maxima,

1
activand modul TEST ( tineti apsat butonul

2
RESET timp de 10 sec si rotiti butonul pentru

3
a selecta ACM la putere maxima ).Presiunea 1

4
gazului trebuie sa corespunda cu valoarea
stabilita in functie de tipul de gaz pentru care
este construit cazanul , vezi tabel modificari valori .
Măsuraţi valoarea nivelului de CO2 (%) şi comparaţi-o cu valorile
conţinute în tabelul de mai jos (valori cu cheson închis).
Operaţia2 pregătirea materialului de măsurare
Racordaţi aparatul de măsurare etalonat în priza de masura gaze arse CLAS ONE 24/30/35
din stânga prin defiletarea şurubului şi îndepărtarea obturatorului. CLAS ONE System 18/24/30/35
Gas CO2 (%) MAX CO2 (%) MIN
G20 9,2 ± 0,5 8,9 ± 0,5
G31 10,0 ± 0,5

N.B : VALORI OBTINUTE CU CAPACUL INCHIS.

Dacă valoarea nivelului de CO2 (%) măsurată este diferită


de valorile indicate în tabel, procedaţi la reglarea vanei de gaz
respectând indicaţiile de mai jos, în caz contrar, treceţi direct la
operaţia 4.

Reglarea vanei de gaz la debitul de gaz maxim


Reglati valva de gaz rotind surubul de reglaj 4 in sensul acelor de
ceasornic pentru a reduce nivelul de CO2 ( o tura reduce nivelul de
CO2 cu aprox. 0,2-0,4%) Asteptai circa 1 min dupa fiecare reglare
a surubului de reglaj pentru a se stabiliza valoarea de CO2.Daca
valoarea masurata corespunde valorii din tabel , reglajul este
complet, iar daca nu reluati procedure de reglare din nou .
Notă: funcţia “modul test” se dezactivează automat după 30 minute
sau manual prin apăsare scurtă pe tasta RESET.

Operaţia 4
Verificarea nivelului de CO2 la debitul de gaz minim
Operaţia 3 Cu functia de analiza a gazelor arse activa,
Ajustarea nivelului de CO2 la debitul de gaz maxim apăsați butonul 2 pentru a selecta semnul
(apă caldă menajeră) si .
Efectuaţi o extragere de apă caldă menajeră la debitul de apă maxim. Centrala este fortata sa functioneze la putere
Selectaţi “modul test” apăsând pe tasta RESET timp de 10 secunde. minima .
ATENŢIE! Prin activarea funcţiei Curăţare, temperatura apei la Aşteptaţi 1 minut pentru ca centrala termică să se stabilizeze înainte
ieşirea din centrala termică poate fi mai mare de 65°C. de a realiza analizele de ardere.
Daca valoarea de CO2 citita difera de cea din tabel, reglati valva de
Pe display apare si semnul . Centrala gaz urmand instructiunile de mai jos, iar daca valoarea este corecta
este fortata sa functioneze la putere maxima pe treceti direct la operatia 5 .
incalzire.
Reglarea vanei de gaz la debitul de gaz minim
Scoateti capacul surubului de reglaj 2 , rotind surubul in sens invers
acelor de ceasornic pentru a reduce nivelul de CO2 .Asteptati circa
Apăsați butonul 2 entru a forta centrala
1 min pentru ca valoarea reglata sa se stabilizeze .Daca valoarea
sa functioneze la putere maxima pe ACM .Pe
masurata corespunde cu valoarea din tabel, reglajul este complet,
display va aparea semnul . iar daca nu reluati procedura de reglaj din nou.
Puneti capacul surubului de reglaj 2.
ATENTIE : Daca valoarea CO2 la putere minima a fost schimbata,
Aşteptaţi 1 minut pentru ca centrala termică să se stabilizeze înainte este necesar sa reluati reglajul valvei de gaz la putere maxima .
de a realiza analizele de ardere.

/ 19
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Operaţia 5
Finalul reglajului
Ieşiţi din modul curăţare apăsând pe RESET.
Opriţi extragerea. 30,2
5
Reasamblaţi partea frontală a aparatului. M 3 027,4
STE 3
Remontaţi obturatorul prizelor de ardere. E /SY STEM
S ON / SY
A
CL S ON E
submeniu 3 - parametru 1 CLA
21,4
Reglaj putere încălzire maximă M 24
T E 17,6
YS
submeniu 2 - parametru 0 E / S EM 18
S ON ST
CLA ONE SY
Reglaj aprindere lentă CLA
S
submeniu 3 - parametru 5
Reglaj întârziere aprindere încălzire
4,7
3,9
Reglaj al puterii de încălzire maxime 3,4
Acest parametru limitează puterea utilă a centralei termice.
Procentajul este echivalentul unei valori de putere cuprinse între
puterea minimă (0) şi puterea nominală (99) indicată în graficul de
mai jos.
Pentru a controla puterea maximă de încălzire a centralei termice,
accesaţi parametrul 231.
SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ
Aprindere lentă ACEASTA CENTRALA A FOST PROIECTATA SA
Acest parametru limitează puterea utilă a centralei termice în faza LUCREZE CU DIFERITE TIPURI DE GAZ .
de aprindere.
Procentajul este echivalentul unei valori de putere utilă cuprinse ACEASTA OPERATIE TREBUIE EXECUTATA DE
între puterea minimă (0) şi puterea maximă (99) PERSONAL CALIFICAT .
Pentru a controla aprinderea lentă a centralei termice, accesaţi URMATI INSTRUCTIUNILE DIN KIT SI PROCEDATI
parametrul 220.
LA REGLAREA VALVEI DE GAZ IN FUNCTIE DE
Reglaj al întârzierii la aprindere încălzire TIPUL DE GAZ FOLOSIT .
Acest parametru 235, permite reglarea în mod manual (0) sau
automat (1) a timpului de aşteptare înainte de o reaprindere
ulterioară a arzătorului după stingere pentru a se apropia de
temperatura prestabilită.
Prin selecţionarea modului manual, este posibilă reglarea anticiclului
pe parametrul 236 de la 0 la 7 minute
Prin selecţionarea modului automat, anticiclul va fi calculat automat
de centrala termică pe baza temperaturii prestabilite.

Tabel reglare gaz


CLAS ONE
CLAS ONE System
Parametru
18 24 30 35
G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31
Indice Wobbe inferior (15°C, 1013 mbari)( MJ/m3) 45,67 70,69 45,67 70,69 45,67 70,69 45,67 70,69
Presiune intrare gaz (mbar) 20 37 20 37 20 37 20 37
Aprindere lentă 220 98 64 62 62
Maximum C. H.power Adjustable 231 60 56 60 60
Viteză ventilator minimă (%) 233 3 3 3 3
Viteză ventilator maximă încălzire (%) 234 60 75 84 85
Viteză ventilator maximă apă caldă menajeră (%) 232 60 90 90 94
Diafragmă vană gaz (mm) mm 5 (*) 3,6 5 (*) 3,6 5,8 (*) 4,0 6,8 (*) 4,7

Debit gaz max/min max apă caldă menajeră 1,90 1,40 2,75 2,02 3,17 2,33 3,65 2,68
(15°C, 1013 mbari) max încălzire 1,90 1,40 2,33 1,71 2,96 2,18 3,28 2,41
(nat - m3/h) (GPL - kg/h) min 0,39 0,29 0,39 0,29 0,46 0,33 0,53 0,39

(*) diafragmă de gaz integrat în aer / amestecător cu gaz


       (Nedetașabil)

20 /
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

Funcţia Auto
Funcţia permite cazanului să se adapteze automat la modul de
funcţionare (temperatura caloriferelor) şi la condiţiile exterioare,
în scopul de a atinge şi menţine constantă temperatura ambiantă
stabilită.
În funcţie de elementele periferice conectate, precum şi de numărul
zonelor comandate, cazanul reglează automat temperatura pe
circuitul de tur.
Stabiliţi deci parametrii care vă interesează (vezi meniu reglaje).
Pentru a activa funcţia păsaţi tasta Auto.
Pentru informaţii detaliate, consultaţi Manualul de termoreglare
ARISTON.

Exemplul 1:
Instalaţie cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu termostat
ambianţă on/off:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 04 - Termoreglare de bază
2 44 - Boost Time (opţional)
poate fi reglat numai timpul de aşteptare (mărirea temperaturii
în circuitul de tur cu câte 4°C). Valoarea diferă în funcţie de
tipul aparatului şi instalaţiei.
Dacă Boost Time = 00, funcţia nu este activă

Exemplul 2:
Instalaţie cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu termostat
ambianţă on/off şi sondă externă:
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 01 = numai sonda externă
422 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu buşonul de reglare
a temperaturii de încălzire, care, dacă funcţia Auto este
dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).

Exemplul 3:
Instalaţie cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu control
telecomandat + sondă externă
în acest caz este necesar să introduceţi parametrii:
421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectaţi 0=sonda externă + sonda ambianţă
422 - Selectaţi curba de termoreglare
- selectaţi curba care vă interesează în baza tipului instalaţiei,
aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate
permite să micşoraţi sau să măriţi temperatura de set-point
(poate fi modificată şi de utilizator, cu encoderul, care, dacă
funcţia Auto este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel
curba).
424 - Influenţa senzorului de ambianţă
- vă permite să reglaţi influenţa pe care senzorul de ambianţă
o are asupra calculării temperaturii de set-point pe circuitul
de tur (20 = maximă, 0 = minimă)

/ 21
SISTEME DE PROTECŢIE CENTRALĂ

Condiţii de oprire a aparatului Important


Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa Dacă oprirea se repetă frecvent, vă recomandăm să apelaţi la un Centru
electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează, de Asistenţă Tehnică autorizat. Din motive de siguranţă, centrala va
permite în orice caz un număr maxim de 5 încercări de rearmare în 15
dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
minute (prin apăsarea tastei RESET ). Dacă centrala se opreşte rar, acest
blocare, pe display-ul panoului de comandă este afişat un cod care lucru nu constituie o problemă.
se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
Se pot verifica două tipuri de opriri.
Prima cifră a codului de eroare (de ex., 1 01) vă arată grupul în care
Oprire de siguranţă a intervenit anomalia:
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat 1 - Circuitul Primar
după încetarea cauzei care a provocat oprirea. 2 - Circuitul Sanitar
Pe display apare intermitent mesajul 3 - Partea Electronică internă
4 - Partea Electronică externă
împreună cu codul anomaliei (de ex. 5 - Aprindere şi Detectare
/ ) și apare simbolul. 6 - Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere
Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala 7 - Incalzire multizonala
porneşte din nou, reluându-şi funcţionarea
obişnuită. Avertisment la funcţionare greşită
În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă Acest anunţ apare pe display în forma următoare:
puteţi să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi 5 P1 = prima încercare de aprindere eşuată
prima cifră (care arată grupul unde a intervenit anomalia) este
repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe
urmată de litera P (anunţ) şi de codul referitor la acel anunţ.
panoul de comandă.
Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după restartare,
opriţi centrala. Poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe OFF,
închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat. Aviz funcţionare greşită pompa de circulatie
Pe circulator se află un led care indică starea de funcţionare:
Oprire de siguranţă din cauza presiunii insuficiente a apei Led stins:
În caz de presiunii insuficiente în circuitul Pompa nu este alimentata electric.
de încălzire, cazanul va semnala oprirea de Led verde fix:
siguranţă. pompa in functiune
Led verde intermitent:
Pe display apare intermitent mesajul
schimbare viteză în curs
împreună cu codul anomaliei Led roşu :
Verificaţi presiunea pe higrometru şi în caz semnalează blocarea pompei sau
de necesitate completaţi nivelul de apă lipsa apei
deschizând robinetul de sub cazan. Închideţi
robinetul imediat ce presiunea se ridică la 1
- 1,5 mbari.
Dacă cererea de completare a nivelului este
frecventă, opriţi centrala, poziţionaţi întrerupătorul electric extern în
poziţia OFF, închideţi ,robinetul de gaz şi apelaţi un instalator califi
cat pentru a verifi ca eventualele pierderi de apă.
Blocarea funcţionării
Această eroare este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu dispare
nici după eliminarea cauzei care a determinat oprirea centralei.
Pe display clipeste si codul de eroare , e.g. Err/501 si
apare simbolul .
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar va putea fi deblocat
prin apăsarea tastei .
După câteva încercări de deblocare, dacă problema se repetă, este
necesar să intervină un instalator calificat.

22 /
SISTEME DE PROTECŢIE CENTRALĂ

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare Funcţia anti – îngheţ


Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C
Circuitul Primar
pompele de recirculare rămân în funcţiune timp de 2 minute şi valva
1 01 Temperatură excesivă cu trei căi în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar
1 03 (apă menajeră) şi încălzire la intervale de un minut. Pe display este
1 04 afişat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După primele două
1 05 Circulaţie insuficientă minute de circulaţie pot apărea următoarele situaţii:
1 06 A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulaţia este
întreruptă;
1 07
B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C se va
1 08 Lipsă de apă (necesară umplerea)
efectua o altă circulaţie de două minute; în cazul in care se
1 10 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situaţia C.
1 12 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire C) dacă temperatura de tur este mai mică de 4°C se aprinde
1 14 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la
1 16 Termostat pardoseală deschisă 33°C.
1 18 Problemă la sonda circuit primar Cu boilerul,dacă temperatura apei menajere este mai mică de
8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când
1 P1
temperatura apei menajere ajunge la 12°C, după care timp de două
1 P2 Semnalare circulaţie insuficientă minute se efectuează o post – circulaţie.
1 P3 Funcţia este activă mereu, cu excepţia cazurilor de opriri de sigurnaţă
Circuitul Sanitar care împiedică funcţionarea pompei de recirculare şi a sondei NTC
Sonda superioara boiler circuit deschis de tur.
2 03
CLAS ONE SYSTEM Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă
Sonda de integrare acm circuit deschis stare de funcţionare:
2 05 - dacă presiunea în instalaţie este sufi cientă;
(Kit solar opţional)
Supratemperatura boiler - dacă centrala este alimentată la curent electric;
2 09 - dacă gazul este furnizat.
CLAS ONE SYSTEM
Partea Electronică internă
ATENTIE !!! LA MODELELE SISTEM
3 01 Eroare Display EEPR DECONECTATI CABLUL VANEI CU 3 CAI DACA CENTRALA NU
3 02 GP-GIU eroare de comunicare ESTE CONECTATA LA UN BOILER INDIRECT EXTERN ( CENTRALA
3 03 Eroare placa electronica FUNCTIONEAZA NUMAI IN MODUL INCALZIRE ).
3 04 Prea multe RESET ALTFEL, FUNCTIA ANTI-INGHET NU ESTE ACTIVA .
3 05 Eroare placa principală
3 06 Eroare placa principală
3 07 Eroare placa principală
3 P9 Intretinere programata - chemati asistenta tehnica
Partea Electronică externă
4 11 Senzor de camera 1 indisponibil
4 12 Senzor de camera 2 indisponibil
4 13 Senzor de camera 3 indisponibil
Aprindere şi Detectare
5 01 Lipsă flacără
5 02 Detectare flacără cu valvă gaz închisă
5 04 Detaşare flacără
5 P1 Prima încercare de aprindere eşuată
5 P2 Prima încercare de aprindere eşuată
5 P3 Detaşare flacără
Alimentare cu aer – Evacuare gaze ardere
6 10 Sondă termofuzibilă deschisă
6 12 Viteză ventilator insuficientă
Încălzire Multizonală (Modul Gestionare Zonă - opţional)
701 Sonda tur z1 defecta
702 Sonda tur z2 defecta
703 Sonda tur z3 defecta
711 Sonda retur z1 defecta
712 Sonda retur z2 defecta
713 Sonda retur z3 defecta
722 Supratemperatura zona 2
723 Supratemperatura zona 3
750 Schema hidraulica nedefinita

/ 23
ARIA TEHNICA

Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic COD TEHNIC


Cazanul vă permite gestionarea completă a instalaţiei de încălzire şi GAS Acces direct la parametrii pentru verificare/schimbare
apă caldă menajeră. in cazul reglarii sau schimbarii tipului de gaz
Navigarea în interiorul meniurilor vă permite să personalizaţi
220 - 231- 232- 233 - 234 - 270
funcţionarea instalaţiei şi a perifericelor aferente acesteia, optimizând
astfel confortul şi consumul energetic. În plus, meniurile vă pot da SET Acces direct la parametrii pentru verificare/schimbare
multe informaţii utile cu privire la buna funcţionare a cazanului. in cazul setarii/punerii in functiune a centralei
220 - 231- 223 - 245 - 246
Inainte de accesarea meniurilor, pe display apare textul “ reglari PCB Acces direct la parametrii pentru verificare/schimbare
rapide” pentru a avea acces la toti parametrii .Pentru a vedea toti in cazul schimbarii PCB
parametrii valabili si meniul accesati MENIU COMPLET . 214 - 220 - 228 - 229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253
VIS Acces direct la parametrii pentru afisarea modului de
functionare a centralei
821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 -
835 - 874
ZONE Acces direct la parametrii pentru afisarea/setarea
zonelor de incalzire.
040 - 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 -434 - 534 - 634 - 830
ERR Afisarea ultimelor 10 erori de la eroarea 0 la eroarea 9.
Rotiti butonul encoder pentru a derula erorile
MENIU - vedeti tabelul pe urmatoarele pagini
0 Retea
0 4 Display centrala
2 Parametri cazan
2 0 Setari generale
2 1
2 2 Setari
2 3 Incalzire
2 4 Incalzire-2
2 5 Parametru apă caldă menajeră
2 6 Setari centrala in modul manual
2 7 Test si utilitati
2 8 Reset menu
4 Parametri zona 1
4 0 Setare temperatura
4 2 Setari zona 1
4 3 Diagnostic zona 1
5 Parametri zona 2
5 0 Set-point zone2
5 2 Setari zona 2
5 3 Diagnostic zona 2
6 Parametri zona 3
6 0 Setare temperatura
6 2 Setari zona 3
6 3 Diagnostic zona 3
8 Parametru pentru asistenţă tehnică
8 0 Statistici centrala 1
8 1 Statistici centrala 2
8 2 Cazan
8 3 Temperatura cazan
8 4 Solar si acumulare
8 5 Service
8 6 Istoric erori
8 7

24 /
ARIA TEHNICA

Parametrii referitori la fiecare meniu sunt specificaţi în paginile care Informaţiile referitoare la parametrii sunt indicate pe display.
urmează. ATENŢIE! PARAMETRII CARE POT FI MODIFI CATI NUMAI DE
Diferiti parametri pot fi accesati si modificati utilizand butonul “+” și “-” INSTALATORII SPECIALIZAŢI, POT FI ACCESATE NUMAI DUPĂ
, “+” OK și “-” ( vezi figura de mai jos). INTRODUCEREA CODULUI DE ACCES.

Pentru a avea acces la Parametri, procedaţi astfel:


(de exemplu modificați parametrul: 231)
1. Apăsaţi simultan tastele 2 “+” şi “-” timp de 5 secunde.
Centrala necesită introducerea codului de acces,
pe display apare 222

2. Apăsaţi tasta “+” pentru a selecta


codul234.
2 8
3. Apăsaţi tasta “+” OK. Displaul va afisa
2. Taste “+” şi “-” pentru a accesa parametrii şi pentru a le intai “reglare rapida” GAS
modifica valoarea.
4. Apăsaţi tasta “+” pentru a selecta
8. Tasta “+” OK pentru a memora modifi cările diferiţilor
MENU
parametri
5. Apăsaţi tasta “+” OK. displayul va afisa meniul 0
Tasta “-” (ESC) pentru a ieşi din parametri.

6. Apăsaţi tasta “+” pentru a selecta meniul 2.

7. Apăsaţi tasta “+” OK pentru a accesa meniul.


Displayul arata submeniul 20.

8. Apăsaţi tasta “+” pentru a selecta submeniul


23.

9. Apăsaţi tasta “+” OK OK pentru a accesa submeniul


parametrii ; displayul va afisa 230.

10. Apăsaţi tasta “+” pentru a selecta parametrul


231.

11. Apăsaţi tasta “+” OK pentru a accesa parametrul;


displayul va afisa valoarea , de ex. 70.

12. Apăsaţi tasta 2 “+” sau “-” pentru a selecta


noua valoare , de ex. 75

13. Apăsaţi tasta “+” OK pentru salvarea valorii


modificate . Pentru a iesi din meniu fara a salva valoarea , apasati
“-” (ESC).

Apăsaţi tasta “-” (ESC) pentru a reveni la afisajul normal.

/ 25
ARIA TEHNICA

parametru

parametru
submeniu

submeniu
reglaj din

reglaj din
meniu

meniu
uzină

uzină
descriere valoare descriere valoare
INTRODUCERE COD 222 2 3 INCALZIRE
Apăsați butonul 2 pentru a selecţiona 234 2 3 0 <nedisponibil>
şi apăsaţi pe tasta OK 2 3 1 Reglare putere încălzire de la 0 până la 100
0 4 DISPLAY CENTRALA max.
0 4 0 Zona de setare pe display de la 1 la 3 1 consultaţi tabelul reglare gaz paragraful Punere în
funcţiune
0 4 1 Temporizare lumina fundal de la 0 la 10 (minute) 24
sau 24 (ore) 2 3 2 Procent putere maxima de la 0 până la 100
sanitara
0 4 2 Dezactivare buton 0= activare functie 0
NEMODIFICABIL
termoreglare AUTO
1= dezactivare functie REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau
AUTO a plăcii electronice consultaţi tabelul reglare gaz
2 PARAMETRI CAZAN 2 3 3 Procent putere minima de la 0 până la 100
2 0 SETARI GENERALE NEMODIFICABIL
2 0 0 Setare temperatura de la 36 la 60 (°C) 45 REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau
sanitara a plăcii electronice consultaţi tabelul reglare gaz
CLAS ONE 2 3 4 Procent putere maxima pe de la 0 până la100
Setare temperatura de la 40 la 60 (°C) 45 incalzire
sanitara NEMODIFICABIL
CLAS ONE SYSTEM REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau
Setari cu butonul de ACM 2 a plăcii electronice consultaţi tabelul reglare gaz
2 0 1 Pre-incalzire ACM 0 = OFF 2 3 5 Selectare Tip întârziere a 0 = Manual 1
1 = ON aprinderii la încălzire 1 = automat
2 1 PARAMETRI GENERICI consultaţi paragraful Reglare gaz
2 1 4 Tip pompa cazan 0 = Eficienta standard 1 2 3 6 Reglare temporizare de la 0 până la 7 min 3
1 = Eficienta inalta întârziere a aprinderii la
2 2 SETARI încălzire
2 2 0 Aprindere lentă de la 0 până la 99 60 2 3 7 Postcirculare la încălzire de la 0 până la 15 3
minute sau CO (în
REZERVAT SAT
continuu).
2 2 3 Selectare Termostat 0 = Term. de 1
2 3 8 <nedisponibil>
pardoseală sau Termostat siguranţă pardoseală
Ambianţă zona 2 1 = Term. Ambianţă 2 3 9 <nedisponibil>
zona 2 2 4 INCALZIRE-2
2 2 4 Termoreglare 0 = Absent 2 4 0 <nedisponibil>
1 = Prezent 2 4 1 <nedisponibil>
Termoreglarea poate fi activata prin apasarea butonului 2 4 2 <nedisponibil>
AUTO. 2 4 3 Postventilare după 0 = OPRIT 0
2 2 5 Întârziere aprindere 0 = Dezactivată 0 solicitare încălzire 1 = PORNIT
încălzire 1 = 10 secunde 2 4 4 Temporizare după de la 0 până la 60
2 = 90 secunde creşterea temperaturii de minute
3 = 210 secunde încălzire
2 2 8 Versiune Centrală Termică de la 0 până la 5 0 activat doar cu TA On/Off (Pornit/Oprit) şi termoreglare
CLAS ONE activată (parametru 421 sau 521 = 01
NEMODIFICABILĂ Acest parametru permite stabilirea timpului de
Vers. Centrala de la 0 la 5 1 aşteptare înainte de creşterea automată a temperaturii
CLAS ONE SYSTEM 0 = A NU SE UTILIZA de tur calculată cu pas de 4°C (max 12°C). Dacă acest
– NU SE POATE MODIFICA 1 = acumulare exter- parametru rămâne la valoarea 00, această funcţie nu
Atenţie! na cu sonda NTC este activă.
Modificarea de la 1 la 2 în 2 = acumulare exter- 2 4 5 Turatie maxima pompa de la 75 până la 100 % 100
cazul legării la un boiler na cu Termostat
2 4 6 turatie minima pompa de la 40 până la 100 %
extern, cu ajutorul unui set 3 - 4 - 5 = A NU SE
ARISTON. UTILIZA 2 4 7 Indicare dispozitiv pentru 0 = numai sondă 1
presiune circuit încălzire temperatură
DOAR PENTRU SERVICE – a se folosi doar ca înlocuitor al
1 = presostat la
P.C.B.
minim
2 2 9 Putere nominala centrala 2 = senzor de
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau presiune
a plăcii electronice REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a plăcii
electronice

26 /
ARIA TEHNICA

parametru

parametru
submeniu

submeniu
reglaj din

reglaj din
meniu

meniu
uzină

uzină
descriere valoare descriere valoare

2 4 9 Corectie temperatura de la -3 până la 3 (°C) 0 2 6 SETARI CENTRALA IN MODUL MANUAL


externa
2 6 0 Activare mod manual 0 = Oprit 0
Activa numai cu un senzor extern conectat 1 = Pornit
2 5 PARAMETRU APĂ CALDĂ MENAJERĂ 2 6 1 Control pompa de 0 = Oprit 0
2 5 0 Funcţie CONFORT 0 = Dezactivată 0 circulatie centrala 1 = Pornit
1 = Temporizată 2 6 2 Control ventilator 0 = Oprit 0
2 = Totdeauna activa 1 = Pornit
CLAS ONE SYSTEM - Activ cu centrala conectată la un 2 6 3 Control vana cu cai 0 = Apa calda 0
boiler extern cu sondă NTC. menajera
Temporizată = activată timp de 30 de minute după o 1 = Incalzire
captare apă caldă menajeră 2 7 TEST SI UTILITATI
Aparatul permite creşterea confortului apei calde 2 7 0 Modul test TEST+ = putere maximă
menajere prin intermediul funcţiei “CONFORT”. (analiza gaze arse ) de încălzire
Această funcţie menţine la temperatură constantă TEST+ = putere
schimbătorul secundar (sau boiler extern) într-o maximă DHW
perioadă de inactivitate a centralei termice. TEST+ = putere
Când funcţia este activă, pe afişaj apare COMFORT minimă
Nota : aceasta functie poate fi activata sau dezactivata de
utilizator - consultand Manualul de utilizare . Este posibila activarea functiei de curatare a cosului (
functia de analiza gaze arse ) apasand butonul RESET 10
2 5 1 Întârziere de aprindere de la 5 la 120 minute 0 sec.
în timpul unui ciclu 2 7 1 Functia de aerisire 0 = Oprit 0
COMFORT 1 = Pornit
2 5 2 Întârziere tur apă caldă de la 5 la 200 5 Rotiti butonul encoder pentru a selecta ON si apasati OK.
menajeră (de la 0,5 până la 20 Ciclul de aerisire poate fi activat apasand ESC 5 sec.
secunde) 2 8 RESET MENU
Antilovitură de berbec 2 8 0 Revenire la setarile din Reset ?
2 5 3 Stingere a arzătorului 0 = anticalcar 0 fabrica Ok=da, ESC=nu
în regim de apă caldă (oprire la > 67°C) Pentru a reseta toţi parametrii de reglare din uzină,
menajeră 1 = + 4°C /reglare apăsaţi pe tasta MENU
2 5 4 Postcirculare şi 0 = OPRIT 0 4 PARAMETRI ZONA 1
postventilare după 1 = PORNIT 4 0 SETARE TEMPERATURA
o captare apă caldă
4 0 2 Setare T zona 1 de la 35 până la 82°C 70
menajeră
(temperatură înaltă)
OFF = 3 minute de postcirculare şi postventilare după
de la 20 până la 45°C 20
o captare de apă caldă menajeră dacă temperatura
(temperatură joasă)
măsurată în centrala termică o impune.
ON = întotdeauna activat la 3 minute de postcirculare şi se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) ( vezi 421).
de postventilare după o captare de apă caldă menajeră. 4 2 SETARI ZONA 1
2 5 5 Temporizare apă caldă de la 0 până la 30 0 4 2 0 Domeniul de temperaturi 0 = de la 20 până la 1
menajeră minute zona 1 45°C
2 5 7 Functia anti-legionella 0 = OPRIT (temperatură joasă)
1 = PORNIT 1 = de la 35 până la
82°C
CLAS ONE SYSTEM - Activ cu centrala conectată la un
(temperatură înaltă)
boiler extern cu sondă NTC.
selectare pe baza tipologiei instalaţiei
Funcţia împiedică apariţia bacteriilor de legionela care
pot apărea de obicei în conductele şi tuburile boilerelor, 4 2 1 Selectare tip de 0 = temperatură de 1
la temperatură redusă (între 20 şi 40 °C). termoreglare de bază în tur fixă
Funcția este activată de fiecare dată când centrala funcţie de perifericele 1 = dispozitiv On/Off
este alimentată electric și, în orice caz, la fiecare 30 de conectate 2 = numai sonda de
zile (dacă temperatura nu depășește 59 ° C), ridicând interior
temperatura apei la 60 ° C timp de o oră. Pentru a activa 3 = numai sonda de
Când funcția este activată pe display apare termoreglarea, apăsaţi pe exteriior
tasta AUTO. 4 = sonda de interior
Antilegionela in curs
Afişajul prezintă simbolul si sonda externa
2 5 8 Trecventa antilegionella de la 24 până la 480 100
(oră) sau 30 zile

/ 27
ARIA TEHNICA

parametru

parametru
submeniu

submeniu
reglaj din

reglaj din
meniu

meniu
uzină

uzină
descriere valoare descriere valoare
4 2 2 Curba de termoreglare de la 1.0 până la 3.5 1.5 4 2 6 Reglare temperatură de la 35 până la 82 °C 35
(temperatură înaltă) minimă încălzire zona 1 dacă parametrul 420 = 1
de la 0.2 până la 0.8 0.6
de la 20 până la 45 °C 20
(temperatură joasă)
3.5 3.0 2.5 2.0 dacă parametrul 420 = 0
°C 100
4 3 DIAGNOSTIC ZONA 1
instalaţiei

haute température
de turdeal’installation

înaltă
90 1.5
4 3 4 Cerere de caldura zona 1 0 = OPRIT

joasă Temperatură
80 1.2 1 = PORNIT
1.0 5 PARAMETRI ZONA 2
température de départ

70

60
5 0 SETARE TEMPERATURA
Temperatură

0.8 5 0 2 Setare T zona 2 de la 35 până la 82°C 70


basse température
50
0.6
(temperatură înaltă)
40
Temperatură
0.4
de la 20 până la 45°C 20
30 0.2
(temperatură joasă)
Valvale 25 se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) ( vezi 521).
t o
tememapréeur rpde c 20 10 5 0 -5 -10 -15 -20 °C
per atureestons 15 °C température externe
atu amabiigne Temperatură externă
ră a bialintă 5 2 SETARI ZONA 2
mb te
ian
tă 5 2 0 Domeniul de temperaturi 0 = de la 20 până la 45°C 1
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică zona 2 (temperatură joasă)
calculează temperatura de tur cea mai potrivită ţinând 1 = de la 35 până la 82°C
cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie. (temperatură înaltă)
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de selectare pe baza tipologiei instalaţiei
emiţător al instalaţiei şi de izolaţia locuinţei. 5 2 1 Selectare tip de 0 = temperatură de 1
4 2 3 Decalare paralela curba de la - 14 până la 14 0 termoreglare de bază în tur fixă
temp. (temperatură înaltă) funcţie de perifericele 1 = dispozitiv On/Off
Functia AUTO activa de la - 7 până la 7 0 conectate 2 = numai sonda de
(temperatură înaltă) interior
Pentru a activa 3 = numai sonda de
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este
termoreglarea, apăsaţi pe exteriior
posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi
tasta AUTO. 4 = sonda de interior
temperatura de tur calculată şi deci temperatura
Afişajul prezintă simbolul si sonda externa
ambiantă.
Prin accesarea parametrului
5 2 2 Curba de termoreglare de la 1.0 până la 3.5 1.5
si rotirea butonului encoder,
este posibil sa deplasam (temperatură înaltă)
paralel curba de caldura de la 0.2 până la 0.8 0.6
.Valoare deplasarii poate fi (temperatură joasă)
citita pe display : de la -14 la vezi parametru 422
+14 pentru dispozitivele de În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică
Este posibila adaptarea temperatura inalta si de la
calculează temperatura de tur cea mai potrivită ţinând
curbei de incalzire prin -7 la +7 pentru dispozitivele
cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie.
apasarea butonului 8 de joasa temperatura.
Fiecare pas corespunde cu Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de
o crestere/descrestere cu 1 emiţător al instalaţiei şi de izolaţia locuinţei.
°C a temperaturii agentului 5 2 3 Decalare paralela curba de la - 14 până la 14 0
termic cu respectarea valorii temp. (temperatură înaltă)
tinta setate . Functia AUTO activa de la - 7 până la 7 0
4 2 4 Influenta proportionala de la 0 până la + 20 20 (temperatură înaltă)
ambient Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este
Functia AUTO activa posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi
dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda temperatura de tur calculată şi deci temperatura
ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea = ambiantă.
20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra Prin accesarea parametrului si rotirea butonului encoder,
reglării. este posibil sa deplasam paralel curba de caldura .Valoare
4 2 5 Reglare temperatură de la 35 până la 82 °C 82 deplasarii poate fi citita pe display : de la -14 la +14 pentru
maximă încălzire zona 1 dispozitivele de temperatura inalta si de la -7 la +7 pentru
dacă parametrul 420 = 1
dispozitivele de joasa temperatura.Fiecare pas corespunde
de la 20 până la 45 °C 45 cu o crestere/descrestere cu 1 °C a temperaturii agentului
dacă parametrul 420 = 0 termic cu respectarea valorii tinta setate .

28 /
ARIA TEHNICA

parametru

parametru
submeniu

submeniu
reglaj din

reglaj din
meniu

meniu
uzină

uzină
descriere valoare descriere valoare
5 2 4 Influenta proportionala de la 0 până la + 20 20 6 2 3 Decalare paralela curba de la - 14 până la 14 0
ambient temp. (temperatură înaltă)
Functia AUTO activa Functia AUTO activa de la - 7 până la 7 0
dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda (temperatură înaltă)
ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea = Pentru a adapta curba termică la nevoile instalaţiei, este
20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra posibil să decalaţi paralel curba astfel încât să modificaţi
reglării. temperatura de tur calculată şi deci temperatura
5 2 5 Reglare temperatură de la 35 până la 82 82 ambiantă.
maximă încălzire zona 2 °C Prin accesarea parametrului si rotirea butonului encoder,
dacă parametrul 520 = 1 este posibil sa deplasam paralel curba de caldura .Valoare
de la 20 până la 45 °C 45 deplasarii poate fi citita pe display : de la -14 la +14 pentru
dispozitivele de temperatura inalta si de la -7 la +7 pentru
dacă parametrul 520 = 0 dispozitivele de joasa temperatura.Fiecare pas corespunde
5 2 6 Reglare temperatură de la 35 până la 82 °C 35 cu o crestere/descrestere cu 1 °C a temperaturii agentului
minimă încălzire zona 2 dacă parametrul 520 = 1 termic cu respectarea valorii tinta setate .
de la 20 până la 45 °C 20 6 2 4 Influenta proportionala de la 0 până la + 20 20
dacă parametrul 520 = 0 ambient
Functia AUTO activa
5 3 DIAGNOSTIC ZONA 2
dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda
5 3 4 Cerere de caldura zona 2 0 = OPRIT
ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea =
1 = PORNIT
20, temperatura măsurată are o influenţă maximă asupra
6 PARAMETRI ZONA 3 reglării.
6 0 SETARE TEMPERATURA 6 2 5 Reglare temperatură de la 35 până la 82 °C 82
6 0 2 Setare T zona 3 de la 35 până la 82°C 70 maximă încălzire zona 3 dacă parametrul 620 = 1
(temperatură înaltă)
de la 20 până la 45 °C 45
de la 20 până la 45°C 20
dacă parametrul 620 = 0
(temperatură joasă)
6 2 6 Reglare temperatură de la 35 până la 82 °C 35
se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) ( vezi 621)
minimă încălzire zona 3 dacă parametrul 620 = 1
6 2 SETARI ZONA 3
de la 20 până la 45 °C 20
6 2 0 Domeniul de temperaturi 0 = de la 20 până la 1
dacă parametrul 620 = 0
zona 3 45°C
(temperatură joasă) 6 3 DIAGNOSTIC ZONA 2
1 = de la 35 până la 6 3 4 Cerere de caldura zona 3 0 = OPRIT
82°C 1 = PORNIT
(temperatură înaltă) 8 PARAMETRU PENTRU ASISTENŢĂ TEHNICĂ
selectare pe baza tipologiei instalaţiei 8 0 STATISTICI CENTRALA -1
6 2 1 Selectare tip de 0 = temperatură de 1 8 0 0 Nr de cicluri vana deviatoare. (n x10)
termoreglare de bază în tur fixă 8 0 1 Timp pompa pornita (h x10)
funcţie de perifericele 1 = dispozitiv On/Off
8 0 2 Nr cicluri pompa cazan. (n x10)
conectate 2 = numai sonda de
interior 8 0 3 Durata viata cazan (h x10)
Pentru a activa 3 = numai sonda de 8 0 4 Timp ventilator pornit (h x10)
termoreglarea, apăsaţi pe exteriior 8 0 5 Nr cicluri ventilator(n x10)
tasta AUTO. 4 = sonda de interior 8 0 6 Nr detectie flacara incalzire (n x10)
Afişajul prezintă simbolul si sonda externa 8 0 7 Nr detectie flacara ACM (n x10)
8 1 STATISTICI CENTRALA -2
8 1 0 Functionare pe incalzire (h x10)
6 2 2 Curba de termoreglare de la 1.0 până la 3.5 1.5
8 1 1 Functionare arzator acm (hx10)
(temperatură înaltă)
8 1 2 Nr de detasari de flacara (n x10)
de la 0.2 până la 0.8 0.6
(temperatură joasă) 8 1 3 Nr de cicluri de aprindere
vezi parametru 422 8 1 4 Durata medie de cerere de caldura
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică 8 2 CENTRALĂ TERMICĂ
calculează temperatura de tur cea mai potrivită ţinând 8 2 0 <nedisponibil>
cont de temperatura exterioară şi de tipul de instalaţie. 8 2 1 Stare ventilator 0 = OFF
Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcţie de tipul de 1 = ON
emiţător al instalaţiei şi de izolaţia locuinţei. 8 2 2 Viteză ventilator (x100)rot/min
8 2 3 <nedisponibil>
8 2 4 Pozitie vana cu 3 cai 0 = sanitar
1 = incalzire
8 2 5 Debit apă caldă menajeră (l/min)

/ 29
ARIA TEHNICA

parametru
submeniu

reglaj din
meniu

uzină
descriere valoare

8 2 6 <nedisponibil>
8 2 7 % modulare pompa
8 2 8 Putere instantanee gaz
8 3 TEMPERATURĂ CENTRALĂ TERMICĂ
8 3 0 Temperatură reglare încălzire (°C)
8 3 1 Temperatură tur încălzire (°C)
8 3 2 Temperatură retur încălzire (°C)
8 3 3 Temperatură apă caldă menajeră (°C)
8 3 5 Temperatură externa (°C)
8 4 SOLARĂ ŞI RECIPIENT
8 4 0 Temperatură măsurată acumulată (°C)
8 4 2 Temperatură intrare apă caldă menajeră solară (°C)
Activat exclusiv cu kitul solar conectat sau cu recipient
extern
8 5 SERVICE - ASISTENŢĂ TEHNICĂ
8 5 0 Luni pana la urmatoare de la 0 până la 60 24
verificare (luni)
Odată ce parametrul a fost reglat, centrala termică va
semnala utilizatorului scadenţa viitoarei operaţiuni de
întreţinere
8 5 1 Activare avizare verificare 0 = Oprit 0
1 = Pornit
8 5 2 Anulare avizare verificare Resetare
OK = da
ESC = nu
după efectuarea operaţiunii de întreţinere, reglaţi
parametrul pentru a şterge avertismentul
8 5 3 <nedisponibil>
8 5 4 Versiune SW interfata
8 5 5 SW versiune placa electronica
8 6 ISTORIC ERORI
8 6 0 Ultimele 10 erori de la Err 0 până la
Err 9
Acest parametru permite vizionarea ultimelor 10 erori ale
boilerului, precum şi ziua, luna şi anul de referinţă.
Accesaţi parametrul pentru a obţine secvenţa erorilor de la
numărul E-0 la numărul E-9.
Următoarele date sunt indicate în secvenţă pentru fiecare
greşeală individual:
E -0 - număr eroare
1 08 - cod eroare
8 6 1 Resetare listă de erori Resetare
OK = da
ESC = nu

30 /
ÎNTREŢINERE

Instrucţiuni pentru deschiderea carcasei şi controlarea


interiorului centralei (c)
Înainte de a executa o operaţie pe cazan, decuplaţi-l de la alimentarea
electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern şi robinetul de gaz.
Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:
1. deşurubaţi cele două şuruburi de pe panoul frontal (a)să îl trageţi
în faţă şi să îl desprindeţi din cârligele superioare (b);
2. rotiţi panoul de comandă şi trageţi-l spre voi (c).

(a)

(b)

/ 31
ÎNTREŢINERE

Întreţinerea(verificarea, revizia) este esenţială pentru Operaţiuni de golire instalaţie


siguranţa, buna funcţionare şi durata centralei. Golirea instalaţiei de încălzire trebuie efectuată în modul următor:
Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare. - opriţi (stingeţi) centrala şi aşezaţi întrerupătorul bipolar extern în
Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse poziţia OFF şi închideţi robinetul de gaz;
- slăbiţi (desfaceţi) valva automata de evacuare aer;
(combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de
- deschideţi robinetul de evacuare al instalaţiei strângând apa care
substanţe poluante, în conformitate cu normele în vigoare. se scurge într-un rezervor pentru apă;
Înainte de începerea operaţiunilor de întreţinere: - evacuaţi de la punctele cele mai de jos ale instalaţiei (unde sunt
- deconectaţi electric centrala şi aşezaţi întrerupătorul prevăzute).
bipolar extern în poziţia OFF Dacă este prevăzut ca instalaţia să se ţină oprită în zonele unde
- închideţi robinetul de gaz şi robinetele de apă ale temperatura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C,
instalaţiilor termice şi sanitare; este recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalaţia de
La sfârşit se redau (se reiau) reglările iniţiale. încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel
de lichid, verificaţi cu atenţie compatibilitatea cu oţelul inox din care
Note generale este făcut corpul centralei.
Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel Se recomandă folosirea produselor antigel ce conţin GLICOL de tip
PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE
puţin o dată pe an, următoarele controale (verificări):
CILLIT CC 45, care nu este toxic şi care în acelaşi timp are şi calităţile
1. Controlul garniturilor de izolare (susţinere) pe partea de apă cu
unui antigel, antincalcar şi anticoroziv) în dozele prescrise de
eventuala înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
producător, în funcţie de temperatura minimă prevăzută.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala
Verificaţi în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul
înlocuire a garniturilor şi redarea etanşeităţii.
centralei şi înlocuiţi amestecul atunci când valoarea măsurată este
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
mai mică decât limita prescrisă de producător.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii şi eventual demontarea şi
curăţarea arzătorului.
NU AMESTECAŢI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare şi
Constructorul nu este responsabilă pentru defecţiunile cauzate
curăţarea camerei de combustie
aparatului sau instalaţiei şi provocate din cauza folosirii de substanţe
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare şi
antigel sau aditivi neadecvaţi
curăţarea arzătorului şi injectorului
7. Curăţarea schimbătorului principal de căldură.
Golirea instalaţiei sanitare
8. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă încălzire:
Ori de câte ori există pericolul de îngheţ, trebuie golită instalaţia
- siguranţă temperatura limită.
sanitară în felul următor:
9. Verificarea funcţionării sistemelor de siguranţă pe partea de
- Închideţi robinetul de la reţeaua de apă,
gaz:
- deschideţi toate robinetele de apă caldă şi rece,
- siguranţă lipsă gaz sau flacără (ionizare).
- goliţi de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).
10. Controlul eficienţei producţiei de apă menajeră (verificarea
debitului si a temperaturii).
11. Controlul general al funcţionării aparatului.
ATENŢIE
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul
Goliţi componentele ce ar putea conţine apă calda, activând
unei carpe de bumbac sau cu un smirghel foarte fin.
eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor.
Efectuaţi desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor
Proba de funcţionare
respectând specificaţiile din fişa de siguranţă a produsului utilizat,
După ce aţi efectuat operaţiunile de întreţinere şi verificare,
aerisind ambientul, folosind echipament de protecţie, evitând
reumpleţi circuitul de încălzire la presiune de circa 1,0 bar şi aerisiţi
să amestecaţi produse diferite, protejând aparatul şi obiectele
instalaţia. Reumpleţi şi instalaţia de apă menajeră.
înconjurătoare.
- Puneţi în funcţiune aparatul.
Închideţi ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea
- Dacă este necesar aerisiţi din nou instalaţia de încălzire.
presiunii gazului sau a reglărilor de gaz.
- Verificaţi setările şi buna funcţionare a tuturor dispozitivelor de
Asiguraţi-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare.
comandă, reglare şi control.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieşind fum din
- Verificaţi izolarea (etanşeitatea) şi buna funcţionare a instalaţiei de
aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeţi alimentarea
evacuare gaze arse / alimentare aer necesar arderii (comburent).
electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi informaţi
tehnicianul.
Curăţare schimbător primar
Curăţare parte evacuare fum
Informaţii pentru utilizator
Se ajunge în interiorul schimbătorului primar demontând arzătorul.
Informaţi utilizatorul cu privire la modalităţile de funcţionare ale
Spălarea poate fi efectuată cu apă şi detergent ajutându-vă de un
instalaţiei.
pămătuf nemetalic, clătiţi cu apă.
În special, livraţi utilizatorului toate manualele de instrucţiuni şi
avertizaţi-l să le păstreze împreună cu aparatul.
Curăţare sifon
Avertizaţi utilizatorul să:
Se ajunge la sifon dop evitând vasul de condens situat în partea de
- Controleze periodic presiunea apei în instalaţie; informaţi-l cu
jos. Spălarea poate fi făcută cu apă şi detergent.
privire la umplerea instalaţiei cu apă şi la aerisirea caloriferelor.
Remontaţi sifon dop recuperatorului de condens în locaşul său.
- Controleze şi să regleze temperatura precum şi să comande
NB: în caz de neutilizare prelungită a aparatului, dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice şi
sifonul trebuie umplut înainte de o nouă pornire. corecte ale instalaţiei.
- Execute, conform normelor, operaţiile de întreţinere ale
Lipsa apei în sifon este periculoasă şi poate instalaţiei.
antrena ieşirea fumului în atmosferă. - Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer
necesar arderii şi de evacuare a gazelor de ardere.

32 /
ÎNTREŢINERE

Eliminarea si reciclarea cazanului . Placa de timbru caracteristici


Produsele noastre sunt proiectate si fabricate pentru cea mai
mare a componentelor din materiale reciclabile
Cazanul si accesoriile sale trebuie eliminate in mod 2
1
corespunzator si materialele diferite diferentiate, acolo unde
4
este posibil. 3 5

6
Ambalajul utilizat pentru transportul cazanului trebuie
eliminat de instalator/dealer. 7
8 MAX MIN
Q 14
ATENTIE : 9 12
P60/80°C 15
13
Reciclarea si eliminarea cazanului si a accesoriilor trebuie
10 11 16 17 18
facuta conform normelor si reglemantarilor in vigoare .
20
19 21
22

1. Marca
2. Producător
3. Mode- Nr de serie
4. Cod comercial
5. Nr omologare
6. Ţări de destinaţie – categorie gaz
7. Predispunere Gaz
8. Tip instalaţie
9. Date electrice
10. Presiune maximă sanitară
11. Presiune maximă încălzire
12. Tip cazan
13. Clasă NOx / Eficienţă
14. Capacitate termică max – min
15. Putere termică max – min
16. Debit specific
17. Calibrare putere cazan
18. Debit nominal în circ.sanitar
19. Gaz utilizabil
20. Temperatura ambiantă minimă de funcţionare
21. Temperatura maximă încălzire
22. Temperatura maximă circ. sanitar

/ 33
DATE TEHNICE

Model: CLAS ONE 24 30 35


Model: CLAS ONE SYSTEM 18 24 30 35
NOTĂ GEN.

Certificat CE (pin) 0085CR0393


C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-
Tip centrală termică
C93(X)-B23-B23P-B33
Putere calorică nominală max/min (Hi) Qn kW 18,0 / 3,7 22,0 / 3,7 28,0 / 4,3 31,0 / 5,0
Putere calorică nominală max/min (Hs) Qn kW 20,0 / 4,1 24,4 / 4,1 31,1 / 4,8 34,4 / 5,6
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Hi)Qn kW 18,0 / 3,7 26,0 / 3,7 30,0 / 4,3 34,5 / 5,0
Putere calorică nominală apă caldă menajeră max/min (Hs)Qn kW 20,0 / 4,1 28,9 / 4,1 33,3 / 4,8 38,3 / 5,6
CARACTERISTICI ENERGETICE

Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn kW 17,6 / 3,4 21,4 / 3,4 27,4 / 3,9 30,2 / 4,7
Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn kW 19,4 / 3,9 23,6 / 3,9 30 / 4,5 33,5 / 5,3
Putere utilă max/min apă caldă menajeră Pn kW 17,2 / 3,4 24,9 / 3,5 28,7 / 4,1 33,0 / 4,8
Randament de ardere (la coşul de fum) % 98,1 98,0 98,0 97,9
Randament la puterea calorică nominală (60/80°C) % 97,6 / 87,9 97,5 / 87,8 97,9 / 88,2 97,5 / 87,8
Randament la puterea calorică nominală (30/50°C) % 107,6 / 96,9 107,3 / 96,7 107,3 / 96,6 108,2 / 97,4
Randament la 30 % la 30°C % 109,4 / 98,5 109,8 / 98,9 109,6 / 98,7 109,6 / 98,7
Randament la puterea calorică minimă (60/80°C) % 93,1 / 83,8 93,1 / 83,8 91,1 / 82 93,3 / 84
Stele de Randament (dir. 92/42/EEC) stea ★★★★
Pierdere la nivelul coşului de fum cu arzătorul în funcţiune % 1,9 2,0 2,0 2,1
Presiune aer disponibilă Pa 100 100 100 100
Clasă Nox class 5
Temperatură fum (G20) (80°C-60°C) °C 60 61 62 63
EMISII

Conţinut de CO2 (G20) (80°C-60°C) % 9,2 / 8,9


Conţinut de O2 (G20) (80°C-60°C) % 4,0 3,9 4,2 4,3
Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) Kg/h 28,8 42,1 48,6 56,1
Exces de aer (80°C-60°C) % 23 23 25 26
Presiune de umflare vas de expansiune bar 1
Presiune maximă de încălzire bar 3
CIRCUIT ÎNCĂLZIRE

Capacitate vas de expansiune l 8


Temperatură de încălzire min/max
°C 35 / 82
(plajă temperatură înaltă)
Temperatură de încălzire min/max
°C 20 / 45
(plajă temperatură joasă)
Temperatură apă caldă menajeră min/max - CLAS ONE °C 36 / 90
CIRCUIT APĂ CALDĂ MENAJERĂ

Temperatură apă caldă menajeră min/max - CLAS ONE SYSTEM °C 40 / 60


Debit specific apă caldă menajeră (∆T=30°C) - CLAS ONE l/min 12,1 14,5 16,7
Cantitate de apă caldă ∆T=25°C - CLAS ONE l/min 14,5 17,4 20,0
Cantitate de apă caldă ∆T=35°C - CLAS ONE l/min 10,4 12,5 14,3
Stea confort apă caldă menajeră (EN13203) - CLAS ONE stea ★★★
Debit minim de apă caldă - CLAS ONE l/min 2,0 2,0 2,0
Presiune apă caldă menajeră max/min bar 7 / 0,2
Tensiune/frecvenţă de alimentare V/Hz 230 / 50
Putere electrică absorbită totală W 60 77 83 84
ELECTRICĂ

Indicele de eficiență energetică pompa de circulație > 0,23


Temperatură ambiantă minimă de utilizare °C +5
Nivel de protecţie a instalaţiei electrice IP X5D
Greutate kg 29,7 29,7 32,3 34,6

34 /
DATE TEHNICE

Date ErP - EU 813/2013


Model: CLAS ONE 24 30 35
Model: CLAS ONE SYSTEM 18 24 30 35
da da da
Cazan cu condensare: da/nu
da da da da
da da da
Instalație de încălzire cu funcție dublă: da/nu
nu nu nu nu
nu nu nu
Cazan de tip B1: da/nu
nu nu nu nu
nu nu nu
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor da/nu
nu nu nu nu
nu nu nu
Apparecchio a bassa temperatura da/nu
nu nu nu nu
ARISTON THERMO S.p.A.
Date de contact
(Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.)
Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN -
ITALIA
ErP INCALZIRE
Puterea termică nominală Pn kW 18 22 28 31
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată P4 kW 18,0 22,0 28,0 31,0
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută
(temperatura retur 30°C)
P1 kW 5,1 6,6 8,4 9,3
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs % 93 94 94 94
Randamentul util la putere termică nominală și regim
de temperatură ridicată
η4 % 87,9 87,8 88,2 87,8
Randamentul util la 30 % din puterea termică nominală și regim de
temperatură scăzutăe (temperatura retur 30°C)
η1 % 98,5 97,2 98,7 98,7
ErP APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Profilul de sarcină declarat XL XL XXL
CLAS ONE
Randamentul energetic aferent încălzirii apei 83 82 86
ηwh %
CLAS ONE
Consumul zilnic de energie electrică 0,200 0,190 0,220
Qelec kWh
CLAS ONE
Consumul zilnic de combustibil 23,490 23,870 28,020
Qfuel kWh
CLAS ONE
CONSUMUL AUXILIAR DE ENERGIE ELECTRICĂ
În sarcină totală elmax kW 0,024 0,030 0,039 0,035
În sarcină parțială elmin kW 0,014 0,014 0,015 0,012
În modul standby PSB kW 0,004 0,004 0,004 0,004
ALȚI PARAMETRI
Pierderea de căldură în standby Pstby kW 0,039 0,039 0,043 0,047
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000
Nivelul de putere acustică, în interior LWA dB 51 49 51 52
Emisii de oxizi de azot NOx mg/kWh 57 53 51 55

/ 35
DATE TEHNICE

FIȘĂ A PRODUSULUI - EU 811/2013


Marca

Model: CLAS ONE


24 30 35
Profilul de sarcină declarat XL XL XXL
Clasa de randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor A A A
Clase de randament energetic aferent încălzirii ape A A A
Puterea termică nominală Pn kW 22 28 31
Consumul anual de energie QHE GJ 55 50 40
Consumul anual de energie electrică AEC kWh 44 42 48
Consumul anual de combustibil AFC GJ 19 19 22
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs % 94 94 94
Randamentul energetic aferent încălzirii apei ηwh % 83 82 86
Nivelul de putere acustică, în interior LWA dB 49 51 52

FIȘĂ A PRODUSULUI - EU 811/2013


Marca

Model: CLAS ONE SYSTEM


18 24 30 35
Clasa de randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor A A A A
Puterea termică nominală Pn kW 18 22 28 31
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor ηs % 93 94 94 94
Consumul anual de energie QHE GJ 24 55 50 40
Nivelul de putere acustică, în interior LWA dB 51 49 51 52

36 /
DATE TEHNICE

Instrucțiuni pentru completarea etichetei pentru


pachetele de instalație de încălzirea incintelor (sau
încălzire cu funcție dublă), regulator de temperatură și
dispozitiv solar.
1 2 1. denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a
I II furnizorului;
2. identificatorul de model al comerciantului și/sau al furnizorului;
3. clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
3 6 a instalației pentru încălzirea incintelor, deja incarcate;
4. clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii
A A+++ incintelor și de randament energetic aferent încălzirii apei ale
instalației de încălzire cu funcție dublă, deja incarcate;
A++
5. Indicarea posibilității de a include un colector solar, un
5 A +
A + rezervor de apă caldă, un regulator de temperatură și/sau o

+
instalație suplimentară pentru încălzirea incintelor în pachetul de
A instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și
dispozitiv solar;
B 6. clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor

+
a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator
C de temperatură și dispozitiv solar, determinat in concordanta cu
figura 1 din paginile urmatoare.
D Vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier
aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru
+ E încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar
trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care
figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.
F 7. clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor
+ G
a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator
de temperatură și dispozitiv solar, determinat in concordanta cu
figura 1 din paginile urmatoare.
2015 811/2013 Vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier
aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație de încălzire
cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar
trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care
figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.

I 1 II 2

3 A
6
A+++
A++
4 A XL A+ A+
A
B
5 C

+
D
E
F
G

+ XL
7
A+++
A++ A++
+ A+
A
B
C

+
D
E
F
G

2015 811/2013

/ 37
DATE TEHNICE
PACHETE DE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ,
REGULATOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR
Fișa pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă,
regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să conțină
elementele prevăzute la literele (a) și (b):
a) elementele prevăzute în figura 1 pentru evaluarea randamentului
energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al unui pachet de
instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură
și dispozitiv solar, inclusiv următoarele informații:
- I: valoarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii
incintelor al instalației de încălzire cu funcție dublă
preferențiale, exprimată în %;
- II: factorul de ponderare a puterii termice a instalațiilor de
încălzire preferențiale și suplimentare din cadrul unui pachet,
(vezi REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 811/2013 - anexa IV
- 6.a);
- III: valoarea expresiei matematice: 294/(11 · Prated), unde
Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă
preferențială;
- IV: valoarea expresiei matematice 115/(11 · Prated), unde
Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă
preferențială;
în plus, pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu
funcție dublă preferențiale:
-
V: valoarea diferenței dintre randamentele energetice
sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice
medii și mai reci, exprimată în %;
-
VI: valoarea diferenței dintre randamentele energetice
sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice
mai calde și medii, exprimată în %;
b) elementele prevăzute în figura 5, pentru evaluarea randamentului
energetic aferent încălzirii apei al unui pachet de instalație de
încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv
solar, unde trebuie incluse următoarele informații:
- I: valoarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al
instalației de încălzire cu funcție dublă, exprimată în %;
- II: valoarea expresiei matematice (220 · Qref)/Qnonsol, unde Qref se
ia din anexa VII - tabelul 15 REGULAMENTUL DELEGAT (UE)
NR. 811/2013, iar Qnonsol din fișa de produs a dispozitivului
solar pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL și XXL al
instalației de încălzire cu funcție dublă;
- III: valoarea expresiei matematice (Qaux · 2,5)/(220 · Qref), exprimată
în %,, unde Qaux se ia din fișa de produs a dispozitivului solar,
iar Qref din anexa VII - tabelul 15 REGULAMENTUL DELEGAT
(UE) NR. 811/2013 pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL
și XXL.

38 /
Figura 1 Figura 5
DATE TEHNICE

1
Rendamentul energetic sezonier aferent încălzirii incitelor al cazanului
‘I’
% Rendamentul energetic aferent încălzirii apei al instalației de incălzire cu funcție dublă
1
Regulator de temperatură
Clasa
2 Profilul de sarcină declarat: ‘I’ %
Din fișa regulatorului de temperatură
I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, + %
V = 3%, VI = 4 %, VII = 3,5%, VIII = 5%

/ 39
Contribuție solară - Din fișa dispozitivului solar Electricitate auxiliară
Cazan suplimentar
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii
Din fișa cazanului
incitelor (în %) 2
3
%
(1,1 x ‘I’ - 10%) x ‘II’ - ‘III’ - ‘I’ = + %
( - ‘I’ ) x 0,1 =
Contribuție solară - Din fișa dispozitivului solar 3
Rendamentul energetic aferent încălzirii apei al pachetului în condiții climatice medii
Dimensiunea Volumul Rendamentul colectorului
Clasa rezervorului
A* = 0,95, A = 0,91,
%
colectorului (în m2) rezervorului (în m3) (în %) B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81
4 Clase de randament energetic aferent încălzirii apei a pachetului în condiții climatice medii
( ‘III’ x + ‘IV’ x ) x 0,9 x ( /100 ) x = + %
Pompă de caldură suplimentară + ++ +++
Randamentul energetic sezonier aferent G F E D C B A A A A
Din fișa pompei de căldură încălzirii incitelor (în %)
5
M < 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 33 % ≥ 36 % ≥ 39 % ≥ 65 % ≥ 100 % ≥ 130 % ≥ 163 %
( - ‘I’ ) x ‘II’ = + %
L < 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 37 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 115 % ≥ 150 % ≥ 188 %
Contribuție solară și pompă de caldură suplimentară
6 XL
4 5 < 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 38 % ≥ 55 % ≥ 80 % ≥ 125 % ≥ 160 % ≥ 200 %
Alegeți valoarea mai mică 0,5 x SAU 0,5 x = % XXL < 28 % ≥ 28 % ≥ 32 % ≥ 36 % ≥ 40 % ≥ 60 % ≥ 85 % ≥ 131 % ≥ 170 % ≥ 213 %
7
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incitelor al pachetului % Randamentul energetic aferent încălzirii apei în condiții climatice mai reci sau mai calde
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incitelor al pachetului
3 2
Mai reci: - 0,2 x =
%
+ ++ +++
3 2
G F E D C B A A A A Mai calde: + 0,4 x = %
< 30% ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150%
Cazan și pompă de caldură suplimentară instalate cu emițătora de căldură la temperatură scazută, la 35°C?
7
Din fișa pompei de căldură
+ (50 x ‘II’) =
% Este posibil ca randamentul energetic al pachetului de produse
prevăzut in prezenta fișă să nu corespundă randamentului energetic
real al acestuia, odată instalat într-o clădire, deoarece randamentul
energetic este influențat de alți factori, cum sunt pierderea de
căldură în sistemul de distribuție și dimensionarea produselor în
raport cu mărimea și caracteristicile clădirii.
ITALIAN DESIGN

Ariston Thermo Romania SRL


Polona Business Center, Strada Polonă nr. 68-72
Etaj 1, Sector 1, Cod Poștal 010505, București
Telefon: 004021-2319521
420010820100

Fax : 004021-2319510
199 111 222
e-mail: service.ro@aristonthermo.com
www.ariston.com/ro