Maºini de spãlat rufe

ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109 Maºinile de spãlat rufe ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109 Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

1

Pag. 3 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109

Pag. 14 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109

Pag. 29 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILE DE SPÃLAT RUFE ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

2

INSTALARE
Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã. 3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare 1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 2. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (4 bucãþi, pentru modelul ARXXF 109 S EU/2 buc, pentru ARXXF 129 IT/3 bucãþi, pentru modelele ARXF 129/109) - a se vedea fig. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:

Nivelare
1. Instalaþi maºina pe o suprafaþa planã ºi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau înºurubând picioruºele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depaºeascã 2o.

pentru ARXXF ARSF 109

109

S,

pentru ARXXF 129 IT

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice ºi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3

pentru ARXF 109/129

1. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturatã):

Conectarea furtunului de evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreapta (a se vedea figura alaturatã):

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã):

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice »; ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat; ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 4 Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apa. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legatura electricã
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent, asiguraþi-vã ca: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”; • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; • Prizã sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima data aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 1. 5

Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri; - 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri; - 2002/96/CE.

Tasta Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. Indicatoare Avansare ciclu: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor.B: dacã doriþi întreruperea unui program. 6 Taste ºi indicatorul luminos Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Pe display se va aprinde indicatorul aferent funcþiei alese. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. Pe parcursul derulãrii programului. luminos Blocare Taste Tasta ºi ind. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. durata rezidualã pânã la initierea programului de spãlare. Indicator Uºã blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. selectorul rãmâne ferm. Aprinderea indicatorului va indica funcþionarea maºinii. Display: va indica durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare selectat. atunci uºa se poate deschide.Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu Pornire/Oprire Tasta Temperaturã Display Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Tasta Stoarcere Tasta si ind. N. sau. Tasta ºi indicator luminos Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. apãsaþi din nou aceasta tastã. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. « Personalizari »). luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încarca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. Tasta ºi indicator luminos Blocare taste: este folositã pentru a activa/dezactiva blocarea panoului de control. în cazul în care aþi optat pentru o pornire întârziata. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. luminos Funcþii Tasta ºi ind. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZA: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. « Personalizari »). Tasta Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. “Detergenþi ºi rufe”). . Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã.

N. þineþi apãsatã tasta timp 2 secunde. indicatorul va lumina intermitent. Indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent. se va emite un semnal acustic de avertizare iar funcþia nu se va putea activa. Dacã ledul este aprins. ledurile se aprind consecutiv pentru a indicã faza la care a ajuns programul în derulare: . cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea cap. . Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. hubloul nu se poate deschide. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. Simultan.Încheiere spãlare. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase.Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Pentru « a dezactiva » blocarea panoului de control. astfel: Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. Se evitã astfel modificarea accidentalã a unui program.Clatire. « Anomalii ºi remedii »). pentru a preveni daunele. Porniþi maºina de spãlat. În momentul selectãrii unei funcþii.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã.Spãlare. ! Aprinderea intermitentã. . Indicator luminos de stoarcere În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de stoarcere. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. ledul corespunzãtor se aprinde. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. setaþi maºina pe pauzã. þineþi apãsatã tasta timp de 2 sec.Stoarcere (turaþie de centrifugare). atunci panoul de control este blocat. în special de cãtre copii. Indicator luminos Blocare taste Pentru « a activa » blocarea panoului de comandã. apãsând tasta Pornire/Oprire. apãsând tasta START/PAUZA. pentru a-l deschide. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. . Indicator luminos de temperaturã În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de temperaturã. 7 . doar ultima selectatã va fi activatã. dupã care se sting. .Evacuare.

Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). max. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. alegând astfel unul nou. 6. Alegeþi funcþiile dorite. ARXF 109. La încheierea programului. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. indicatorul luminos END se va aprinde. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. 7. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. ARXF 109. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. “Detergenþi ºi rufe”). 2. (kg) Încãrcãturã max. Pentru a anula un ciclu selectat. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. stoarce-re (min. 4. 8. “Personalizãri”). ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 4/3 (ARSF 109) Albire Programe Speciale Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe dispy 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare o 90 C 1000 (ARXXF 109S. Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.1. (kg) Spalare Balsam Durata programului de spãlare 7 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. “Personalizãri”). Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap.) Încãrcãturã max. 3. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. 5. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. ARXF 129) • • • 6 Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 C o - • • 7 Ciclu de spãlare noctura: Colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • 8 . Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. spãlare (oC) Turaþie max. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ.

ARXXF 129 IT)/1 (ARXF 129/109)/ 1(ARSF 109) • • 10 Mãtase/perdele: pentru rufe din mãtase. ARXF 129) 7 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXF 109. ARSF 109) - 2 2(ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/2. ARXF 129 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. 30 C o 0 - • • 11 Lânã: pentru lânã. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. lenjerie. o 40 C 800 - 1.8 Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • 9 Camaºi 40 C o 800(ARXXF 109S)/600 (ARXXF 129 IT. casmir.5 (ARXF 129/109)/2.5 (ARXF 129/109)/ 2. ARXXF 129 IT)/2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S.5 (ARSF 109 • • • 1 Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare 40o C • • • 2 Bumbac. ARXF 109. etc. vâscozã.5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S.5/1(ARSF 109) • • Programe Zilnice 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 o C 1000 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate 40 C o • • • 3 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare 60oC 800 - • • 3 Sintetice: colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • Continuarea tabelului în pagina ce urmeazã 9 . ARXF 109.

ARXXF 129 IT)/2.5 • • Programe Partiale A 1000 (ARXXF 109S. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC 10 . ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT.5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXF 129) Clãtire - - - 7 (ARXXF 109S. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC.Continuarea tabelului din pagina precedentã Mix 30 min. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o Mix 15 min. 3) Programul pentru bumbac.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. ARXF 109. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 4 30 C o 800 - 3 • • 5 30 C o 800 - 1. ARXF 109. 2) Programul pentru bumbac.5 (ARXF 129/109)/ 2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. (2 apasari ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 - - - Datele specificate în tabel au valoare indicativã. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL 6 la temperaturã de 60oC. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 • B Clãtire delicatã - 800 - - • C Stoarcere - 1000 (ARXXF 109S.

cât ºi detergentul. pentru a încheia ciclul. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. în caz contrar. La încheierea ciclului de spãlare. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. prevãzute pentru programe sunt: . Lânã 600 rpm. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. Pentru a decolora rufele. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. apãsaþi tasta Start/Pauzã. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. ªi se economisesc timp ºi energie. 3 kg. Mix 15 min. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece. La încheierea ciclului.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurta de timp: dureazã 15 min. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicatã a celor mici. ARSF 109)/1200 rpm (ARXXF 129 IT. Ciclu Baby (programul 8). Sintetice 800 rpm. maºina se opreºte cu apã în cuvã. Personalizari Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperaturã se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programm »). 11 Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. ARXF 129). dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm (ARXXF 109S. ARXF 109. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). vãrsaþi decolorantul. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. adaugaþi la detergenþi. 1. Mix 30 min.5 kg. ªi se economisesc timp ºi energie. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. Turaþiile maxime.(programul 4): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min.Programe speciale Sterilizare (programul 6): Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizarea decolorantului (temperatura este superioarã valorii de 60oC). Mãtase excludere stoarcere. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa.

aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei. aparatul îºi încheie programul. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. La încheierea programului de spãlare. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupa cum urmeaza: 12 Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitãþi mari de apã. Pentru a activa funcþiile. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi programa pornirea întârziatã: apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza întârzierea doritã (de la 1 la 24 h). indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtãþitã. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. lãsând rufele la înmuiat. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. Nota: Semnalul luminos. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. D ºi E. În sens contrar. 6. D. Pentru programul Mãtase. intermitent. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. C. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. Pentru a dezactiva funcþia. . trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 11. Pentru a încheia programul. A. 10. 7. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. intermitent cu frecvenþa rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. B. N. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. tamburul efectueazã rotaþii lente.Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). ºi E. 8. procedaþi astfel: 1. intermitent. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. C. C. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. Clãtire Suplimentarã Selectând aceastã funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clatire. apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului END. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. 5. Aceastã funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. ! Nu este compatibilã cu programele 4. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. 6. 2. 5. D ºi E. Cãlcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. ! Se poate activa pentru toate programele. 11. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 5.

Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. destinat þesãturilor din mãtase. 1 faþã de pernã 150-200 gr. ARXXF 109 S)/2.5 kg) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performante la spãlare. foarte murdare.5 kg (ARXF 109/129. Utilizaþi programul 10.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. Sertar aditional 4: Albire. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . . Este indicat doar pentru rufele din bumbac. etc. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 7 kg (pentru ARXXF 129 IT. 1 prosop 150-250 gr. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmãºilor din material ºi culori diferite. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. ARSF 109). 2. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. ARXXF 109 S)/6 kg (ARXF 109/129)/5 kg (ARSF 109). Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10.se va varsã la începutul programului de spãlare. 1 faþã de masã 400-500 gr. Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. Vãrsaþi decolorantul în compartimentul adiþional 4. Lânã: Ariston este singura maºina de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. 13 Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus.Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. . iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente.200 gr. 1 halat de baie 900-1. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: .0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Fibre sintetice: 3 kg (pentru ARXXF 129 IT. 6.5 kg/ 1 kg (ARSF 109).

ARSD 109 14 . ARXXD 109 S. 109. 129. ARXD 149.INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU).

ARSD 109) . O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evita vibraþii. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. utilzare ºi siguranþã.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãºeascã 2o. acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii. pentru ARXD 149/129/109.109 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. În caz de vânzare. Legãturi hidraulice ºi electrice PENTRU ARXD 149. Dezambalaþi maºina de spãlat. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. compensaþi neregularitãþile. 4. 3. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. 2. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. 2. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legãtura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. mobilã sau altceva. Dacã este deteriorat. pentru ARXXD 149/3 bucaþi. reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. 129. 15 . unghiul de înclinare. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (2 bucaþi. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. alãturate – ºi cauciucul cu respectivul distantier. fãrã a o sprijini de ziduri. situate în partea din spate: PENTRU ARXXD 149 Nivelare 1. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. cesiune sau transport.a se vedea fig. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare.

! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. dacã este indinspensabil. Legatura electricã ! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. situate între 65-100 cm de pãmânt. în partea din spate. asiguraþi-vã cº: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece.1. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. 2. 3. dreaptã (a se vedea figura alaturata): sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi. 16 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturata): evacuare a apei. • Priza sã poata suporta sarcina maximã de putere a maºinii. fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gura de . Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alãturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmâna cufundatã în apã. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. indicatã în tabelul “Date tehnice”.

! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. În caz contrar. Atenþie! Producatorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. înlocuiþi priza. Date tehnice (ARXXD 149) Dimensiuni (L*Î*A): 59. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 6 kg.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã.• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. selectând programul Date tehnice (ARXD 149/129/109) Dimensiuni (L*Î*A): 59. 17 .5*85*52. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Legaturi hidraulice: presiune maximã: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.5 bar) capacitatea tamburului: 54 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul .05 Mpa (0. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. înainte de utilizare.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri .5 bar) capacitatea tamburului: 46 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm (ARXD 149)/1200 (ARXD 129)/1000 (ARXD 109) Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul (O SINGURA APÃSARE A TASTEI). temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 7 kg Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .2002/96/CE. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.5 cm Capacitate: de la 1 la 6 kg Legaturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri -89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . ! Dupã instalarea maºinii. Legaturi hidraulice: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.2002/96/CE. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. Primul program de spãlare Când folositi pentru prima datã aparatul. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni.5*85*60 cm Capacitate: de la 1 la 7 kg Legãturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC.05 Mpa (0.

este necesar sã þineþi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec. Oprirea maºinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuºi. apãsaþi tasta MEMO. Tasta Pornire/Oprire : apãsaþi uºor tasta pentru a porni/opri maºina. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent. Pentru setarea ciclului precedent memorat. Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea “Tabelul de Programe”). Tasta MEMO: þineþi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului ºi a personalizãrilor preferate. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor. Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii. Tasta Stoarcere : apãsaþi pentru a reduce/exclude turaþia de stoarcere. o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. “Detergenti ºi rufe”). mai ales dacã. în casa se aflã copii.Panoul de control Tasta ON-OFF Tasta Blocare taste Tasta Stoarcere Compartiment detergenþi Taste Selectare Programe Taste Funcþii Tasta cu Indicator Start/Pauza Tasta Temperaturã Taste Selectare Programe Tasta MEMO Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. Pe display se va aprinde indicatorul aferent. Tasta Pornire Întârziatã : apãsaþi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului . Pentru a opri maºina pe durata spãlãrii. de culoare verde indica funcþionarea maºinii.. Pentru dezactivarea panoului de control. þineþi apãsatã tasta circã 2 sec. valoarea va fi indicatã pe display. valoarea va fi indicatã pe display. þineþi ãpãsatã tasta circa 2 sec. Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. 18 Taste Funcþii: apãsaþi tasta pentru a selecta funcþia doritã.

Deschideþi uºa hubloului. 4. O datã iniþiat programul. Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã. dacã programul nu prevede stoarcere. apãsaþi tasta BLOCARE TASTE. fãcând atenþie la cantitatea de încãrcãturã indicatã în tabelul de programe. lent. hubloul nu se poate aprinde. Indicatoarele F corespund funcþiilor ºi se aprind în momentul în care funcþia selectatã este compatibilã cu programul stabilit. Display-ul Display-ul este un instrument util pentru programarea maºinii dvs. faza de spãlare în curs ºi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului. apãsaþi tastele TEMPERATURÃ ºi STOARCERE. apãsaþi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde. pentru a-l deschide. ce va furnizeazã informaþii importante. Deschideþi compartimentul ºi vãrsaþi dergentul în conform indicaþiilor din cap. Apãsaþi tasta pe display va aparea mesajul OK. indicatorul va lumina cu o luminã portocalie. Apãsaþi una din tastele SELECTORULUI DE PROGRAME pentru a selecta programul dorit. 2. numele programului va aparea pe display. Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã intermitent. Dacã doriþi sã selectaþi o altã limbã. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. A ºi B va indica programul de spãlare selectat. START/PAUZA se va aprinde intermitent. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii. Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. acest rând nu va conþine niciun mesaj. apãsând tasta START/PAUZÃ.prestabilit. indicatorul lumineazã fix. acest rând nu va conþine niciun mesaj. ! La prima punere în funcþiune. Primele 2 rânduri. N. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt. dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii. pentru a preveni daunele. Dacã simbolul nu este luminat. Încãrcarea maºinii. repetaþi operaþiile indicate anterior. Pornirea maºinii de spãlat. pentru confirmarea alegerii. Alegerea programului. pe scurt. Îmchideþi hubloul. Rândul D indicã valoarea maximã a turaþiei de stoarcere pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. Pentru a alege limba doritã. apãsaþi din nou tasta. 3.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. aºteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. indicatorul de culoare verde. “Detergenþi ºi rufe”. setaþi maºina pe pauzã. 5. durata rezidualã pânã la initerea programului selectat. Dozarea detergentului. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. 19 Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins. apãsaþi din nou tasta. apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare. întârzierea este indicatã pe display. puteþi deschide uºa. maºina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii. acestuia i se va asocia o . Încãrcaþi maºina. lent.

Pentru a deschide uºa pe parcursul unui program de spãlare. scoateþi rufele ºi opriþi aparatul. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu o altã funcþie mai înainte selectatã. dacã simbolul UªÃ BLOCATà este stins. • Apãsaþi din nou tasta pentru dezactivarea funcþiei.temperatura ºi o turaþie ce pot fi modificate. Modificarea caracteristicilor programului. Programul este întrerupt ºi aparatul este oprit. Personalizarea ciclului de spãlare. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv turaþia de stoarcere pânã la anularea acesteia « OFF ». Atunci când aceasta opþiune este activã. START/PAUZà va lumina intermitent. Selectarea pornirii întârziate. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. simbolul va lumina intermitent. . þineþi apãsatã tasta . pe display se va aprinde simbolul . ! Dacã doriþi sã anulaþi un programul abia iniþiat. Ledul corespunzãtor de culoare verde lumineazã clar iar uºa hubloului este blocata (ledul USA BLOCATà aprins). Încheierea programului. 20 7. Pentru a schimba programul pe durata derulãrii acestuia. apãsaþi tasta pânã veþi vizualiza pe display simbolul « OFF ». Deschideþi uºa. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. puteþi deschide uºa. Este semnalatã prin apariþia mesajului « ÎNCHEIERE PROGRAM ». apãsaþi încã o datã butonul START/PAUZÃ. lent. ! Funcþiile pot modifica sarcina recomandatã ºi/sau durata programului. Acþionaþi asupra urmãtoarelor taste: Modificarea temperaturii ºi/sau stoarcerea. • Apãsaþi tasta corespunzãtoare activãrii funcþiei. iar funcþia nu va putea fi activatã. pe display va aparea numele fazei în curs. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost intrerupt. indicatorul aferent butonului se va aprinde. Pentru a programa o pornire întârziatã a programului selectat. O altã apãsare a butoanelor va activa valorile maxime prevãzute. 6. selectaþi astfel programul dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/PAUZÃ. activaþi o pauzã de spãlare prin apãsarea tastei START/PAUZà – indicatorul de culoare portocalie. 8. Iniþierea programului. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv temperatura de spãlare pânã la spãlarea la rece « OFF ». Aparatul selecteazã automat temperatura ºi stoarcerea maxime prevãzute pentru programul selectat care nu pot fi astfel mãrite. ledul corespunzãtor primei funcþii va lumina intermitent ºi doar a doua opþiune va fi activã ledul aferent funcþiei selectate se va aprinde. Pentru a dezactiva aceastã funcþie. apãsaþi tasta aferentã pânã se va obþine întârzierea doritã. Simbolul UªÃ BLOCATà se va stinge ºi veþi putea deschide uºa hubloului. Pe display va fi indicatã durata programului. indicatorul se va stinge. Apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Pe durata programului de spãlare.

mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 90o C 1400 7 3 • • • • 60 C o Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. (kg) Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • 40o C 800 3 1.) (kg) (oC) Duratã program Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) (o apãsarea tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3oapãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apãsarea tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. (kg) Încãrcãturã max. o (o apasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Programe ºi funcþii Tabel de programe Încãrcãturã max. max. spãlare stoarcere (min. 1400 7 3 • • • • o 40 C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • Continuarea tabelului in pagina ce urmeazã 21 . Încãrcãtura max. Turaþie max.

(2oapãsãri ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 - • • 22 .5 • • • • 40 C o 800 3 1. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 90 C o 1400 7 3 • • • • 60o C 1400 7 3 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. (ooapãsare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. 40o C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • o 30 C 800 - - 1.Continuarea tabelului din pagina precedentã Bumbac (*) o (o apasare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) o (3 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsãri ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min.

5 1 • • • Programe Parþiale Stoarcere o (o apasare a tastei) Stoarcere delicata (2oapasari ale tastei) o Clatire (o apasare a tastei) - 1400 - - - - 7 - - 1400 - - - - 3 - - 1400 - - 7 3 • • Evacuare o (2 apasari ale tastei) - 0 - - - - 7 - * Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL Bumbac la temperatura de 60oC. lenjerie. 30ºC 0 - - 2 1 • • Lânã: pentru lânã. 23 . vâscozã.Programe speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 1 • • • Memo: permite memorarea oricãrui tip de spãlare Puteþi verificã durata programelor de spãlare pe display. 40ºC 600 - 1. Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. etc. casmir.

(kg) programului de spãlare Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) o (o apãsare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) (2?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o Sintetice (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare o Sintetice (2 apasari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare 90o C 1400 6 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display o 90 C 1400 6 • • • • o 40 C 1400 6 • • • • 60oC 800 2.) o ( C) Detergenþi Durata Încãrcãtura max. (ooapasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. max. ARSD 109) Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. spãlare stoarce-re (min.5 • • • • 40o C 800 2. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 30 C 800 - - 3 • • 24 .5 • • • • Mix 30 min. Turaþie max.Tabel de programe (pentru ARXD 149/129/109 EU.

Mix 15 min. lenjerie.5 • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Programe Speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • • Memo: permite memorarea oricarui tip de spãlare Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. o (2 apasari ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 6 6 1400 0 - - 25 . 30 C o 0 - - 1 • • 40oC 600 1. etc. Lânã: pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 30 C o 800 - - 1. vâscozã.5 • • • Programe Speciale/Memo Stoarcere o (o apãsare a tastei) Stoarcere delicatã o (2 apãsãri ale tastei) Clãtire (o apãsare a tastei) Evacuare (2 apãsãri ale tastei) o o - 1400 - • - • 6 800 2. casmir.

Pentru efectuarea doar a decolorãrii. Obs. Când dozaþi decolorantul. Extra Clãtire Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire.permiþând 26 Introduceþi sertarul adiþional 4. La încheierea programului de spãlare. în timp ce acela corerspunzãtor funcþiei START/PAUZà va lumina intermitentculoare portocalie. în sertarul 1. Pentru a încheia programul. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. ledul „Cãlcare uºoarã” luminând intermitent. este o funcþie foarte utilã pentru îndepãrtarea petelor rezistente. selectaþi programul dorit ºi activaþi funcþia Antipatã. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Calcare uºoarã”. 1/2 (Încãrcãturã redusã) – pentru ARXXD 149 EU Aceastã opþiune este folositã în cazul unei jumãtãþi de încãrcãturã sau a unei încãrcãturi mai mici decât cantitatea maximã permisã – a se vedea „Tabelul de programe”. indicatorul aferent funcþiei „Cãlcare uºoarã” se va aprinde. lãsând rufele la înmuiat.: Adãugaþi detergentul în compartimentul corespunzãtor. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului. Prespãlare Selectând aceastã funcþie puteþi efectua prespãlarea. Rapid – pentru ARXD 149/129/109 EU. Pentru evacuarea apei ºi pentru a scoate rufele. aflat în dotare. nu depãºiþi nivelul maxim indicat pe pivotul central (a se vedea fig. Calcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. alãturatã). ! Nu se poate efectua decolorarea cu programele: ºi Evacuare. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele . Programul Special Clãtire. ! Nu este compatibilã cu programele . tamburul efectueazã rotaþii lente. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. trebuie sã apãsaþi butonul START/PAUZà sau butonul „Calcare uºoarã”.Funcþii de spãlare Antipatã: Aceasta funcþie este utilã pentru eliminarea petelor persistente. vãrsaþi detergentul ºi aditivii. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile ºi Evacuare. ! Nu este compatibilã cu programele ºi Evacuare. ! Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea. ARSD 109 Aceastã opþiune este folositã pentru a reduce durata programului de spãlare. Pentru programul Mãtase/Perdele aparatul îºi încheie programul. . Evacuare ºi Antipatã. Pentru albirea pe durata spãlãrii. vãrsaþi decolorantul în sertarul adiþional 4 ºi activaþi funcþia Antipatã.

În sens contrar.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace.5 kg Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. 1 faþã de masã 400-500 gr. .totodatã reducerea consumului de apã ºi energie electricã. nu depãºiþi greutatea limita mentionata mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg Fibre sintetice: 2.tipul de þesãturã/simbolul de pe etichetã. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat.5 kg Mãtase: 1 kg Cât cântãresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile . Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. 1 halat de baie 900-1. Nu folosiþi decât detergenþi speciali.se va varsa la începutul programului de spãlare. 1 faþã de pernã 150-200 gr. .200 gr. 1 prosop 150-250 gr. 27 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Sertar adiþional 4: Albire. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . etc. ci are ca rezultate încrustarea parþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.

: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. 3 kg. utilizând o mare cantitate de apã. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. garantând îndepãrtarea corespunzãtoare a detergenþilor de pe articole. La încheierea programului de spãlare. Este recomandat sa folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate.Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi.5 kg. Utilizaþi programul . Mix 30 min. apãsaþi tasta START/PAUZÃ.5 kg) în maºinã de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. ªi se economisesc timp ºi energie. Lânã: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Baby: este programul în mãsurã sã îndepãrteze murdaria tipicã copiilor. Mãtase: selectaþi programul de spãlare special destinat þesãturilor din mãtase. 1. Programul este indicat pentru îndepartarea corespunzãtoare de bacterii. ªi se economisesc timp ºi energie. 28 . maºina va efectua rotaþii lente ale tamburului. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Mix 15 min. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. pentru încheierea ciclului. optimizând totodatã efectul aditivilor specifici igienizanþi. adiþionali detergentului. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. evitând astfel alergii pentru pielea delicatã a copiilor. Graþie programului puteþi spãla þesãturi din lânã (1.0508) data de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min.

125. ARXXL 105. ARXL 105 (EU).Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU). 145. ARXL 125 (EU). ARSL 105 29 .

lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. Dezambalaþi maºina de spãlat. reglaþi piciorusele astfel încât sã menþineþi sub maºinã de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii. mobila sau altceva.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). Legãturi hidraulice ºi electrice numai pentru ARSL 105 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. utilzare ºi siguranþã. cesiune sau transport. compensaþi neregularitaþile. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat.a se vedea fig. situate în partea din spate: Nivelare 1. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. 4. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. 2. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. 30 . zgomote sau deplasãri pe durata funcþionarii. 3. fãrã a o sprijini de ziduri. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. unghiul de înclinare. Îndepãrtaþi ºuruburile de fixare a cuvei (3 bucãþi) . 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. În caz de vânzare. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o. În cazul mochetelor sau a unui covor. Dacã este deteriorat. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii. nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier.

! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. Fiþi atenþi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. situate între 65-100 cm de pãmânt. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi.1. înlocuiþi priza. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. . dreaptã (a se vedea figura alãturatã): 3. 2. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã): sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cazi. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. indicatã în tabelul “Date tehnice” • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. 31 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. asiguraþi-vã cã: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. dacã este indinspensabil. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. Legaturã electricã Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. În caz contrar. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Dupã instalarea maºinii. în partea din spate. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã ramânã cufundatã în apã.

efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. Dacã a fost selectatã funcþia “Pornirea întârziatã”.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri. înainte de utilizare. « Personalizãri »). selectând programul 1. “Detergenþi ºi rufe”).89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri. .2002/96/CE. « Personalizãri »). Indicatorul aferent funcþiei alese se va aprinde. 32 Selector Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. Tasta Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu ºi Pornire întârziatã Tasta Pornire/Oprire Selector Temperaturã Selector Stoarcere Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Taste cu led Funcþii Tasta si ind.Primul program de spãlare Când folosiþi pentru prima datã aparatul. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. . În interiorul acestui compartiment este amplasat un suport pe care regasiþi schema programelor. Taste cu led Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziatã: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Selector Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. . Pe parcursul derulãrii programului. selectorul rãmâne ferm. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . durata rezidualã pânã la pornirea programului va fi indicatã.

Spãlare. indicându-vã starea de avansare a programului selectat. astfel: Pornire întârziatã Dacã aþi optat pentru funcþia Pornire întârziatã (a se vedea cap. La încheierea întârzierii selectate. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. Dacã indicatorul Uºa blocatã este stins.Indicator Uºa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. apãsaþi din nou aceastã tastã. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã.B: dacã doriþi întreruperea unui program. . valoarea întârzierii va fi vizualizatã prin aprinderea intermitenta a ledului respectiv. N. Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare.Clãtire. Indicator Usa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Ulterior. ledul corespunzãtor se aprinde. ledul corespunzãtor acesteia va lumina intermitent. doar ultimã selectatã va fi activatã. În momentul selectãrii unei funcþii. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. . Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. . Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. apãsaþi aceasta tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins.B: dacã doriþi întreruperea unui program.« Personalizare »). dupã activarea programului. 33 Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. indicatoarele luminoase se vor aprinde succesiv. N.Evacuare. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. atunci uºa se poate deschide. . indicatorul va lumina intermitent. iar programul selectat va intra în funcþiune. . ledurile se aprind consecutiv pentru a indica faza la care a ajuns programul în derulare : Dupã alegerea ºi activarea programului dorit. atunci uºa se poate deschide. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. . Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. iar funcþia nu se va putea activa.Încheiere spãlare. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins.Stoarcere (turaþie de centrifugare). indicatorul luminos se va stinge. apãsaþi din nou aceasta tastã.

Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. 2. Alegeþi funcþiile dorite. setaþi maºina pe pauzã. ! Aprinderea intermitentã. 34 . Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. dupã care se sting. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. N. 5. “Personalizari”). apãsând tasta START/PAUZÃ. La încheierea programului. 9. indicatorul luminos END se va aprinde. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATà este activã. Indicatorul START/PAUZà se va aprinde intermitent. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. 4. pentru a preveni daunele. 3. pentru a-l deschide. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. “Detergenþi ºi rufe”). Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Porniþi maºina de spãlat. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. “Personalizari”). 8. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. 7. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. apãsând tasta Pornire/Oprire. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). 6. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Pentru a anula un ciclu selectat. hubloul nu se poate deschide. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZà (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indica apariþia unei anomalii (a se vedea cap. « Anomalii si remedii »). alegând astfel unul nou. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale.Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins.

) (oC) Încãrcãturã max. spãlare stoarce-re (min.5/1 (pentru ARSL 105) 118 70 55 • • - • • • 40oC 600 55 • • Programe Zilnice 1 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o 60 C o 40 C 1000 (ARXL 105. max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 1000 (ARXL 105. lenjerie. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 6 /5 (pentru ARSL 105) 6 /5 (pentru ARSL 105) 122 • • • • • 115 • 35 . ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 000 (ARXL 105. (kg) spãlare Prespãlare Spãlare Albire Programe Speciale 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Ciclu de spãlare nocturã: Colorate rezistente puþin murdare Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare Cãmãºi Mãtase/perdele: pentru rufe din mâtase. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 165 • - • • 6 60º C 6 /5 (pentru ARSL 105) 137/155 • • 7 8 9 10 11 o 40 C - 4/3 (pentru ARSL 105) 290 • • 40º C 40o C o 30 C 800 600 0 2 2 1 1. Lânã: pentru lânã. Turaþie max. casmir.Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. (kg) Durata Încãrcãturã programului de max. 90 C o 1000 (ARXL 105. etc. vâscozã.

mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.2 3 3 Bumbac.5 85 • • • 60o C o 40 C - 85 • • 800 2. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 6 la temperatura de 60oC.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. 2) Programul pentru bumbac. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 1000 (ARXL 105. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate Sintetice: colorate rezistente foarte murdare Sintetice: colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min.5 15 • • Programe Parþiale A B C D E Clãtire - 1000 (ARXL 105. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC.5 70 • • 4 30oC 800 - 3 30 • • 5 o 30 C 800 - 1.5 6/5 (pentru ARSL 105) 36 • Clãtire delicatã 31 • Stoarcere 16 • - Stoarcere delicatã Evacuare 12 2 Datele specificate în tabel au valoare indicativã. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 0 - - 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 6/5 (pentru ARSL 105) 2. 36 . 3) Programul pentru bumbac. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 40 C o 1000 (ARXL 105.

Este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. (programul 4). Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). în caz contrar. maºina se opreºte cu apã în cuva. . Turaþiile maxime. pentru a încheia ciclul. excludere stoarcere. Sintetice Lânã Mãtase 37 Turaþie maximã. ªi se economisesc timp ºi energie. cât ºi detergentul. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. La încheierea ciclului de spãlare. Turaþiile maxime. La încheierea ciclului. adaugaþi la detergenþi. Mix 30 min. Ciclu Baby (programul 8). rpm (ARXL 125)/ 1400 rpm 800 rpm. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max.Programe speciale Sterilizare (programul 6). vãrsaþi decolorantul. prevãzute pentru programe sunt: Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileste turaþia de stoarcere pentru programul selectat. 600 rpm. Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. prevãzute pentru programe sunt: Programe Bumbac ARSL 105)/1200 (ARXL 145). dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. Pentru a decolora rufele. 1000 rpm (ARXL 105. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Mix 15 min. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece . apãsaþi tasta Start/Pauzã.5 kg. Personalizãri Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperatura se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programe »). 3 kg. ªi se economisesc timp ºi energie. Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizrea decolorantului (temperatura este superioara valorii de 60oC). în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicata a celor mici. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. 1. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare.

Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi întârzia pornirea maºinii cu pânã la 12 h. Clãtire Suplimentarã Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. C. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. N. Pentru programul Mãtase. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). La încheierea programului de spãlare. 5. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. 5. La a 5-a apãsare a tastei. Notã: Semnalul luminos. 11. funcþia se va dezactiva.Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). 7. D ºi E. lãsând rufele la înmuiat. C. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. Cãlcare uºoarã Selectând aceasta funcþie. B. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie).B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. C. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. Apãsaþi de mai multe ori tasta pânã la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. 5. procedaþi astfel: 1. intermitent. Pentru a activa funcþiile. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. aparatul îºi încheie programul. intermitent. 10. apãsati tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. D. si E. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. tamburul efectueazã rotaþii lente. A. 6. 8. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. Pentru a încheia programul. 2. aprinderea ledului respectiv indicã activarea functiei. Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitaþi mari de apã. 38 . ! Se poate activa pentru toate programele. D ºi E. 11. 6. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtaþitã. intermitent cu frecvenþã rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. ! Nu este compatibilã cu programele 4.

! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multa spumã. .) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . 1 prosop 150-250 gr. 1 faþã de pernã 150-200 gr. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: compartimentul adiþional 4.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.se va varsa la începutul programului de spãlare. 39 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul aditional 4 sã nu fi fost introdus.5 kg/ 1 kg (pentru ARSL 105). Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Este indicat doar pentru rufele din bumbac.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. 1 faþã de masã 400-500 gr. Lânã: 1. 2. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. destinat þesãturilor din mãtase.Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace.200 gr. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesaturi. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. 1 halat de baie 900-1. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmaºilor din material ºi culori diferite. În sens contrar. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. etc. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Utilizaþi programul 10. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. 6. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabila pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg / 5 kg (pentru ARSL 105). Vãrsaþi decolorantul în .5 kg. foarte murdare. Fibre delicate: 2 kg. Fibre sintetice: 2. Sertar aditional 4: Albire Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe.

asiguraþi-vã ca nivelul apei din interiorul aparatului se aflã sub nivelul de deschidere a uºii . • Directiva Europeanã 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice ºi Electronice stipuleazã ca aparatele de uz domestic. dacã nu.5 kg. • Pe durata functionarii. • Nu atingeþi apa provenitã din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate. goliþi apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o gãleatã conform figurii alãturate: 40 Siguranþa generalã • Maºina de spãlat trebuie folositã doar de adulþi ºi în concordanþã cu instrucþiunile conþinute în acest manual. vechi nu pot fi aruncate în acelaºi mod ca ºi deºeurile municipale. împreunã cu 2-3 persoane.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. procedaþi astfel: 1. Nu încercaþi so mutaþi singuri pentru ca este foarte grea. faceþi acest lucru cu grijã. nu atingeti componentele interne ale masinii în scopul repararii acesteia.Lâna: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. • Nu fortaþi uºa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere. Simbolul „coº barat” este regãsit pe toate produsele pentru a aminti obligaþiile de a le colecta separat. . • Dacã trebuie s-o mutaþi. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Trageþi de ºtecher. 2. • Nu atingeþi niciodatã maºina de spãlat dacã aveþi mâinile sau picioarele ude sau umede. Precauþii ºi sfaturi ! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã în concordanþã cu regulile internaþionale de siguranþã. • În cazul defectiunilor. asiguraþi-vã ca interiorul acesteia este gol. Dispoziþii • Ambalajul produsului: urmaþi instrucþiunile locale astfel încât ambalajul sã fie refolosit. Urmãtoarele instrucþiuni au fost furnizate ca o mãsurã de siguranþã ºi trebuie citite cu atenþie. . inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã. proiectat pentru a preveni deschideri accidentale. scoateþi ºtecherul din priza de curent. hubloul poate atinge temperaturi ridicate. • Înainte de a introduce rufele în maºina de spãlat./1 kg (pentru ARSL 105)) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare ºi reciclarea materialelor care intrã în compoziþia acestora ºi pentru a reduce impactul asupra sãnãtaþii umane ºi asupra mediului. Deschiderea manualã a uºii hubloului Dacã doriþi sã întindeþi rufele. • Nu deschideþi compartimentul de detergenþi pe durata funcþionãrii aparatului. iar uºa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentãrii electrice. • Nu trageþi de cablul de alimentare pentru a scoate maºina de spãlat din priza de curent. • Nu permiteti copiilor sa se joace în apropierea masinii sau sa o atinga.

înainte de a-l împinge spre aparat de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. 41 5.Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Închideþi robinetul de apã dupã fiecare program de spãlare. pânã când dispozitivul din plastic se detaºeazã din locaºul corespunzãtor. monede) ºi. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor de apã. alãturatã ºi lãsaþi-l sub apã câteva minute. Se poate întâmpla ca anumite obiecte sã pãtrundã accidental în pompa (de exemplu: nasturi. remontaþi panoul fixându-l corespunzãtor. Curãþarea hubloului ºi a cuvei Lãsaþi întotdeauna intredeschis hublul pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute. Folosiþi un material îmbibat în apã cãlduþã ºi sãpun. 3. demontaþi panoul de la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelniþe (a se vedea figura): Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea exteriorului ºi a pãrþilor din cauciuc. asigurîndu-vã. Curãþarea compartimentului pentru detergenþi Poate fi scos în scopul de a fi curãþat. trageþi spre dvs. neputând sã fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevãzut sã fie oprite intr-o „precamerã” accesibilã în partea de jos a pompei. 4. Inspectaþi pompa de evacuare Maºina dvs. trageþi apoi spre jos ºi. folosiþi maneta indicatã. simultan deschideþi usa. Scoateþi ºtecherul din prizã de curent atunci când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã operaþii de întreþinere. . de spãlat este echipatã cu o pompa de auto-curãþare care nu necesitã operaþii de întreþinere ºi curãþare. Efectuaþi aceastã operaþiune dupã cum se poate vedea în fig. Nu utilizaþi solvenþi sau abrazivi.

• Verificaþi dacã tasta START/PAUZÃ a fost apãsatã.. asigurându-vã mai întâi de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. sã fie afectatã de o cadere a sursei de curent electric. 1. 2. De aceea. îndepãrtaþi deci capacul. pentru a avea acces la aceastã precamerã este suficient sã îndepãrtãm panoul frontal aflat la baza maºinii de spãlat cu ajutorul unei ºurubelniþe (fig. Verificaþi dacã aþi deschis acest robinet ºi. Programul de spãlare nu poate fi iniþiat: • Uºa maºinii de spãlat nu a fost corect închisã Verificaþi dacã tasta PORNIRE/OPRIRE este apãsatã. • Este posibil ca un scurtcircuit sã fii afectat reþeaua electricã a casei sau chiar ca întreaga zonã în care se aflã ºi casa dvs. „Personalizãri”) Maºina de spãlat rufe nu se alimenteazã cu apã (ledul primei faze de spãlare se aprinde intermitent.! Verificaþi ca programul de spãlare sã se fi încheiat ºi deconectaþi maºina de spãlat. • Verificaþi dacã existã suficientã presiune pe conducta de alimentare • Verificaþi dacã filtrul nu este opturat. de spãlat pot aparea diferite probleme. rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. înºurubându-l cu grijã. la maºina dvs. chiar de dvs. dupã îndepãrtarea capacului este normal sã se elibereze o micã cantitate de apã 3. de asemenea dacã nu este cumva opritã apa în zona dvs. CITIÞI ACESTE RÂNDURI: De-a lungul timpului. în caz contrar. aceste mici probleme pot fi remediate foarte uºor. Anomalii ºi remedii ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECÞIUNI. verificaþi interiorul. . înainte de a suna la unitatea de service. • A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea cap. lent): • Verificaþi dacã aþi conectat corect furtunul de alimentare la robinet ºi. • Verificaþi dacã aþi optat pentru o pornire întârziatã (a se vedea cap. repuneþi capacul. 4. alaturatã). ºtergându-l cu grijã. De cele mai multe ori. „Cum sã efectuaþi un ciclu de spãlare”). presiunile puternice ar putea provoca crãpãturi neaºteptate. consultaþi instrucþiunile de mai jos: Maºina de spãlat rufe nu mai porneºte: • Verificaþi dacã ºtecherul este corect introdus în prizã. Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe an. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spãlãrilor. 42 • O altã cauzã posibilã este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apã. deschideþi-l. ! Nu folosiþi furtunuri deja folosite.

• Aþi verificat dacã maºina de spãlat dispune de suficient spaþiu pentru vibraþii? Verificaþi dacã nu este foarte apropiatã de eventuale mobile/pereþi. • Verificaþi dacã capatul furtunului este cufundat în apã. chemaþi Service-ul. motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi evacueazã apa încontinuu. Dacã da. „Instalare”). etc. În maºina de spãlat rufe se produce multã spumã: • Verificaþi dacã detergentul folosit este recomandat pentru spãlarea automatã (trebuie sã fie scris: „pentru maºina de spãlat”. Maºina de spãlat rufe nu evacueazã sau nu stoarce rufele: • Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe. problemele de mai sus persistã. Dacã anomalia persistã. închideþi robinetul de alimentare cu apã.) • Aþi folosit o cantitate mult prea mare de detergent. Pentru a elimina acest inconvenient. înainte de a reporni aparatul. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe pierde apã: • Verificaþi dacã furtunul de alimentare cu apã 43 este bine înºurubat (a se vedea cap. apãsaþi tasta START/PAUZÃ (a se vedea cap. „Întreþinere ºi îngrijire”) • Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. • Dacã locuinþa dvs. Acest furtun trebuie aºezat la o înãlþime cuprinsã între 65 – 100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. Dacã dupã toate aceste verificãri.Maºina de spãlat rufe se alimentezã cu apã ºi o eliminã încontinuu: • Verificaþi dacã nu cumva furtunul de evacuare este poziþionat prea jos. „Personalizãri”) • Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”) Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi ledurile funcþiilor se aprind intermitent: • Opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din priza de curent. „Instalare”) • Aþi aºezat maºina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. trebuie sã scoateþi imediat furtunul din apã (a se vedea cap. „Instalare”). „Instalare”) Maºina de spãlat rufe vibreazã prea tare pe durata operaþiei de centrifugare: • Aþi deblocat tamburul în conformitate cu instrucþiunile de instalare? (a se vedea cap. opriþi maºina de spãlat rufe ºi contactaþi unitatea de service. aºteptaþi cel puþin 1 min. (a se vedea cap. . • Este obstrucþionatã caseta pentru detergent? (a se vedea cap. se gãsesc în comert supape antisifonare. aceasta operaþie trebuie efectuatã manual • Opþiunea „Cãlcare uºoarã” este activatã: pentru a completa programul. „Instalare”). este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare. „de mânã sau în maºina de spãlat”. „Instalare”). se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu.

44 . A încerca sã o reparaþi singuri ar putea sã-i cauzeze daune majore ºi ar anula cu siguranþã garanþia produsului. modelul maºinii (Mod. ! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi. Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã. aplicatã în partea din spate a maºinii dvs. (a se vedea capitolul de mai sus). Piese de schimb Maºina de spãlat este un aparat complex. numele. 2. numarul de telefon.). 4. tipul de anomalie. numãrul de serie (S/N…). adresã. de spãlat. ! Nu folosiþi decât piese de schimb originale. 3.Asistenþa Înainte de a lua legatura cu Service-ul: Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. Comunicaþi Service-ului: 1. opriþi maºina ºi apelaþi Service-ul. În caz contrar.

Fiºe tehnice 45 .

HOTPOINT ARISTON 46 .

HOTPOINT ARISTON 47 .

HOTPOINT ARISTON HOTPOINT ARISTON 48 .

PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea. semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. • Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi funcþionalitatea acestora. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip). barata cu douã linii în forma de X). ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate. • Predarea.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. IAR PRODUCÃTORUL. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. la punctele de colectare municipale. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor. • Simbolul alãturat (o pubela cu roþi. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE).!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1). Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare. a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice. . . este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. de cãtre utilizatori. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale. . ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE • Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor. aplicat pe un echipament electric sau electronic.

HOTPOINT ARISTON NOTA: Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã. .

FRIGOSERV P. ACROMID SERV S.L.L.R.R. Vidin nr.C.F.L. FRIGOSERVICE S.R.R.L.L.ro Program: Luni . 47 60044 Fabriano/Italia Tel.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.L. SÃVULESCU MASTERS BUªTENI TEO 93 S. TOTAL SERVICE ELFRIG STAR 2002 S. ELMA IAªI LIV SERVICE IAªI POLUL NORD S. VALTOCOM S.R.R. MPI SERVICE S.L. S.F. ACINST S.L.L.ro.L.R. Bucureºti.A.R. cod poºtal: 023787.L.L. TEHNOFRIG S. 0788 418 131 Str.R. S.R. P.L.L. et 3.L.R. Basarabia 28A.L.L.F. S.C.R. parter. INTERPRESTV S.L. LAZÃR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd.R.R.R. P.R.R.L.R. MICADAN TEHNOFRIG ISTRIÞA S. Sâmbãtã: 900-1300 Judeþ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU BIHOR BISTRIÞA NÃSAUD BOTOªANI BRÃILA BRAªOV BRAªOV BUCUREªTI / ILFOV BUZÃU CÃLARAªI CARAª SEVERIN CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA COVASNA DAMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI Unitatea Service POLLSTAR COMPANY S.R. PRIMEX S. MEGASTAR EXIM S. RIO SERVICE DIMOS S.R.L. e-mail: office@micadan.micadan.R. 0723 948 467.L. ELESERV S.L. BUZATU VIOREL MACOM S. POLUL NORD S.L. PETROSTAR S.R. VALOTIS COM S. sector 2.L. VIP GÃIEªTI V&D ELECTROSYSTEM S.F. P.R.REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL: NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM. SERVIªTEF S.R.R. www. MITTY ET CO.R. MITREA PREST S.R. AMIO ELECTRONIC MARELVI IMPEX S. ANDASIL IMPEX MARELVI IMPEX S. CÂRSTEA MICADAN FRIGO MAT SUPER INSTAL S. 3A.L. GORJ GORJ GIURGIU HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA IAªI IAªI MARAMUREª MEHEDINÞI MUREª NEAMÞ OLT PRAHOVA PRAHOVA SÃLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VÂLCEA VASLUI VRANCEA INIDAN S.C.L. DOMO S.R.R. sector 2 022113 Bucureºti .L. costul unui apel este de tarif local) Tel.Vineri: 900-1800.L. ANDASIL IMPEX ELECTROTERM SERVICE S.L. mobile: 0744 596 198. POLUL NORD S.R.L. ELFRIG STAR 2002 S.(0732) 6611 .

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE Maºini de spãlat rufe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful