Maºini de spãlat rufe

ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109 Maºinile de spãlat rufe ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109 Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

1

Pag. 3 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109

Pag. 14 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109

Pag. 29 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILE DE SPÃLAT RUFE ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

2

INSTALARE
Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã. 3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare 1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 2. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (4 bucãþi, pentru modelul ARXXF 109 S EU/2 buc, pentru ARXXF 129 IT/3 bucãþi, pentru modelele ARXF 129/109) - a se vedea fig. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:

Nivelare
1. Instalaþi maºina pe o suprafaþa planã ºi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau înºurubând picioruºele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depaºeascã 2o.

pentru ARXXF ARSF 109

109

S,

pentru ARXXF 129 IT

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice ºi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3

pentru ARXF 109/129

1. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturatã):

Conectarea furtunului de evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreapta (a se vedea figura alaturatã):

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã):

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice »; ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat; ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 4 Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apa. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legatura electricã
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent, asiguraþi-vã ca: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”; • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; • Prizã sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima data aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 1. 5

Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri; - 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri; - 2002/96/CE.

Tasta Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. Indicator Uºã blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. sau. « Personalizari »). Indicatoare Avansare ciclu: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. N. « Personalizari »). Aprinderea indicatorului va indica funcþionarea maºinii. durata rezidualã pânã la initierea programului de spãlare. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZA: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. Tasta ºi indicator luminos Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încarca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. apãsaþi din nou aceasta tastã. Pe parcursul derulãrii programului. luminos Blocare Taste Tasta ºi ind. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. . luminos Funcþii Tasta ºi ind. Pe display se va aprinde indicatorul aferent funcþiei alese. Tasta ºi indicator luminos Blocare taste: este folositã pentru a activa/dezactiva blocarea panoului de control. “Detergenþi ºi rufe”).Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu Pornire/Oprire Tasta Temperaturã Display Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Tasta Stoarcere Tasta si ind.B: dacã doriþi întreruperea unui program. atunci uºa se poate deschide. Display: va indica durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare selectat. selectorul rãmâne ferm. 6 Taste ºi indicatorul luminos Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. Tasta Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. în cazul în care aþi optat pentru o pornire întârziata.

Indicator luminos Blocare taste Pentru « a activa » blocarea panoului de comandã. þineþi apãsatã tasta timp de 2 sec. În momentul selectãrii unei funcþii. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. Indicator luminos de temperaturã În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de temperaturã. Porniþi maºina de spãlat. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea cap. astfel: Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. ! Aprinderea intermitentã. Dacã ledul este aprins. N. . atunci panoul de control este blocat.Spãlare. Simultan.Încheiere spãlare. apãsând tasta Pornire/Oprire. Indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. . aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. pentru a-l deschide. ledurile se aprind consecutiv pentru a indicã faza la care a ajuns programul în derulare: . Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. indicatorul va lumina intermitent. þineþi apãsatã tasta timp 2 secunde. se va emite un semnal acustic de avertizare iar funcþia nu se va putea activa.Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. Indicator luminos de stoarcere În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de stoarcere.Evacuare. setaþi maºina pe pauzã. . Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. doar ultima selectatã va fi activatã. hubloul nu se poate deschide. apãsând tasta START/PAUZA. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. Se evitã astfel modificarea accidentalã a unui program.Clatire. pentru a preveni daunele. Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. « Anomalii ºi remedii »). dupã care se sting.Stoarcere (turaþie de centrifugare). Pentru « a dezactiva » blocarea panoului de control. . ledul corespunzãtor se aprinde. în special de cãtre copii. 7 .

indicatorul luminos END se va aprinde. Pentru a anula un ciclu selectat. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. 8. 5. “Personalizãri”). indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). max. La încheierea programului.1. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. spãlare (oC) Turaþie max. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. 4. 2. stoarce-re (min. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. “Personalizãri”). “Detergenþi ºi rufe”). ARXF 109. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. Alegeþi funcþiile dorite. 3. ARXF 109. alegând astfel unul nou. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 4/3 (ARSF 109) Albire Programe Speciale Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe dispy 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare o 90 C 1000 (ARXXF 109S. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. 7. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. (kg) Spalare Balsam Durata programului de spãlare 7 (ARXXF 109S. ARXF 129) • • • 6 Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 C o - • • 7 Ciclu de spãlare noctura: Colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • 8 . ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. (kg) Încãrcãturã max. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. 6.) Încãrcãturã max. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei.

5 (ARSF 109 • • • 1 Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare 40o C • • • 2 Bumbac.5/1(ARSF 109) • • Programe Zilnice 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 o C 1000 (ARXXF 109S.5 (ARXF 129/109)/2. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S.5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. lenjerie. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARSF 109) - 2 2(ARXXF 109S. ARXF 109. o 40 C 800 - 1. ARXF 129) 7 (ARXXF 109S. vâscozã. casmir. ARXXF 129 IT)/1 (ARXF 129/109)/ 1(ARSF 109) • • 10 Mãtase/perdele: pentru rufe din mãtase. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXF 109. ARXF 129 1000 (ARXXF 109S.8 Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • 9 Camaºi 40 C o 800(ARXXF 109S)/600 (ARXXF 129 IT. ARXF 109. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate 40 C o • • • 3 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare 60oC 800 - • • 3 Sintetice: colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • Continuarea tabelului în pagina ce urmeazã 9 .5 (ARXF 129/109)/ 2. 30 C o 0 - • • 11 Lânã: pentru lânã. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/2. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. etc. ARXXF 129 IT)/2.

5 (ARXF 129/109)/ 2.5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o Mix 15 min. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 - - - Datele specificate în tabel au valoare indicativã.5 • • Programe Partiale A 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/2. (2 apasari ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Continuarea tabelului din pagina precedentã Mix 30 min. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 • B Clãtire delicatã - 800 - - • C Stoarcere - 1000 (ARXXF 109S. 3) Programul pentru bumbac.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL 6 la temperaturã de 60oC. 2) Programul pentru bumbac. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXF 109. ARXF 129) Clãtire - - - 7 (ARXXF 109S. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC 10 . ARXF 109. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 4 30 C o 800 - 3 • • 5 30 C o 800 - 1.

(programul 4): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Pentru a decolora rufele. ARXF 109. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Mãtase excludere stoarcere. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii.Programe speciale Sterilizare (programul 6): Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizarea decolorantului (temperatura este superioarã valorii de 60oC). Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. ªi se economisesc timp ºi energie. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Sintetice 800 rpm. în caz contrar. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Mix 30 min.5 kg. Lânã 600 rpm. cât ºi detergentul. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurta de timp: dureazã 15 min. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. Mix 15 min. ARSF 109)/1200 rpm (ARXXF 129 IT. Ciclu Baby (programul 8). 11 Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. vãrsaþi decolorantul. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece. în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicatã a celor mici. adaugaþi la detergenþi. 1. pentru a încheia ciclul. ARXF 129). prevãzute pentru programe sunt: . La încheierea ciclului de spãlare. maºina se opreºte cu apã în cuvã. apãsaþi tasta Start/Pauzã. 3 kg. ªi se economisesc timp ºi energie. Turaþiile maxime. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). La încheierea ciclului. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. Personalizari Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperaturã se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programm »). Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm (ARXXF 109S.

11. intermitent cu frecvenþa rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. C. N. lãsând rufele la înmuiat. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. intermitent. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. Cãlcare uºoarã Selectând aceastã funcþie.Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. C. ! Se poate activa pentru toate programele. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei. 5. aparatul îºi încheie programul. Aceastã funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. A. . B. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). ! Nu este compatibilã cu programele 4. D ºi E. 11. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. În sens contrar. 8. Pentru a dezactiva funcþia. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. procedaþi astfel: 1. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. ºi E. Clãtire Suplimentarã Selectând aceastã funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clatire. tamburul efectueazã rotaþii lente. Pentru a activa funcþiile. 5. 10. Nota: Semnalul luminos. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupa cum urmeaza: 12 Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitãþi mari de apã. apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului END. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. Pentru programul Mãtase. 6. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. 6. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. Pentru a încheia programul.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtãþitã. intermitent. Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi programa pornirea întârziatã: apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza întârzierea doritã (de la 1 la 24 h). indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). D ºi E. 2. La încheierea programului de spãlare. C. 5. 7. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. D.

Vãrsaþi decolorantul în compartimentul adiþional 4. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmãºilor din material ºi culori diferite. Este indicat doar pentru rufele din bumbac. 1 faþã de masã 400-500 gr. Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. Fibre sintetice: 3 kg (pentru ARXXF 129 IT. ARSF 109).200 gr.5 kg) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performante la spãlare. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 7 kg (pentru ARXXF 129 IT. 1 faþã de pernã 150-200 gr. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor.5 kg/ 1 kg (ARSF 109). 6. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate.Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. ARXXF 109 S)/6 kg (ARXF 109/129)/5 kg (ARSF 109). Lânã: Ariston este singura maºina de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. . foarte murdare. 1 halat de baie 900-1. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Utilizaþi programul 10. . Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. destinat þesãturilor din mãtase. Sertar aditional 4: Albire. 1 prosop 150-250 gr. ARXXF 109 S)/2. etc.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã.5 kg (ARXF 109/129. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus.se va varsã la începutul programului de spãlare. 2. 13 Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .

ARXD 149. 129. ARSD 109 14 . 109. ARXXD 109 S.INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU).

Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (2 bucaþi. În cazul mochetelor sau a unui covor. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evita vibraþii. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. mobilã sau altceva. unghiul de înclinare. fãrã a o sprijini de ziduri. pentru ARXXD 149/3 bucaþi. ARSD 109) . utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. situate în partea din spate: PENTRU ARXXD 149 Nivelare 1. În caz de vânzare. Dezambalaþi maºina de spãlat. 2. acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii. utilzare ºi siguranþã. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. cesiune sau transport. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. alãturate – ºi cauciucul cu respectivul distantier. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãºeascã 2o. Dacã este deteriorat. 15 . reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare.a se vedea fig. Legãturi hidraulice ºi electrice PENTRU ARXD 149. 129. nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legãtura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 3. pentru ARXD 149/129/109. 4.109 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. compensaþi neregularitãþile. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 2.

Legatura electricã ! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. dacã este indinspensabil. asiguraþi-vã cº: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alãturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmâna cufundatã în apã. în partea din spate. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. dreaptã (a se vedea figura alaturata): sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi. 2.1. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. indicatã în tabelul “Date tehnice”. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gura de . situate între 65-100 cm de pãmânt. 16 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. 3. • Priza sã poata suporta sarcina maximã de putere a maºinii. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturata): evacuare a apei.

2002/96/CE. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat.5 bar) capacitatea tamburului: 46 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm (ARXD 149)/1200 (ARXD 129)/1000 (ARXD 109) Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul (O SINGURA APÃSARE A TASTEI). ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri -89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . înainte de utilizare. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 7 kg Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . ! Dupã instalarea maºinii.5*85*60 cm Capacitate: de la 1 la 7 kg Legãturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat.• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat.2002/96/CE. înlocuiþi priza. Atenþie! Producatorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Legaturi hidraulice: presiune maximã: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri . efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. Primul program de spãlare Când folositi pentru prima datã aparatul. Legaturi hidraulice: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.5 cm Capacitate: de la 1 la 6 kg Legaturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 6 kg.05 Mpa (0. În caz contrar. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. Date tehnice (ARXXD 149) Dimensiuni (L*Î*A): 59.5*85*52.5 bar) capacitatea tamburului: 54 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul . Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .05 Mpa (0. selectând programul Date tehnice (ARXD 149/129/109) Dimensiuni (L*Î*A): 59. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. 17 . deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni.

Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii. mai ales dacã. 18 Taste Funcþii: apãsaþi tasta pentru a selecta funcþia doritã. Tasta Pornire Întârziatã : apãsaþi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului . Pentru dezactivarea panoului de control. apãsaþi tasta MEMO. Tasta Stoarcere : apãsaþi pentru a reduce/exclude turaþia de stoarcere. Tasta Pornire/Oprire : apãsaþi uºor tasta pentru a porni/opri maºina. “Detergenti ºi rufe”). Pentru a opri maºina pe durata spãlãrii. Oprirea maºinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuºi. o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. în casa se aflã copii. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. de culoare verde indica funcþionarea maºinii. valoarea va fi indicatã pe display. Tasta MEMO: þineþi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului ºi a personalizãrilor preferate. este necesar sã þineþi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec. þineþi apãsatã tasta circã 2 sec. Pentru setarea ciclului precedent memorat.Panoul de control Tasta ON-OFF Tasta Blocare taste Tasta Stoarcere Compartiment detergenþi Taste Selectare Programe Taste Funcþii Tasta cu Indicator Start/Pauza Tasta Temperaturã Taste Selectare Programe Tasta MEMO Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. þineþi ãpãsatã tasta circa 2 sec. Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control. valoarea va fi indicatã pe display. Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea “Tabelul de Programe”). Pe display se va aprinde indicatorul aferent. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent..

B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt. 3. apãsaþi tasta BLOCARE TASTE. repetaþi operaþiile indicate anterior. pentru confirmarea alegerii. numele programului va aparea pe display. indicatorul de culoare verde. Alegerea programului. Dozarea detergentului. dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii. O datã iniþiat programul. acest rând nu va conþine niciun mesaj. maºina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii. Pentru a alege limba doritã. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii. Primele 2 rânduri. Îmchideþi hubloul. Dacã doriþi sã selectaþi o altã limbã. apãsaþi din nou tasta. ce va furnizeazã informaþii importante. Pornirea maºinii de spãlat. Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã intermitent. Încãrcaþi maºina. apãsaþi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde. Deschideþi compartimentul ºi vãrsaþi dergentul în conform indicaþiilor din cap. acestuia i se va asocia o . 2. dacã programul nu prevede stoarcere. lent. durata rezidualã pânã la initerea programului selectat. lent. ! La prima punere în funcþiune. Display-ul Display-ul este un instrument util pentru programarea maºinii dvs. acest rând nu va conþine niciun mesaj. pentru a-l deschide. A ºi B va indica programul de spãlare selectat. aºteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. faza de spãlare în curs ºi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului. apãsaþi din nou tasta. fãcând atenþie la cantitatea de încãrcãturã indicatã în tabelul de programe. START/PAUZA se va aprinde intermitent. Dacã simbolul nu este luminat. puteþi deschide uºa.prestabilit. Rândul D indicã valoarea maximã a turaþiei de stoarcere pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. “Detergenþi ºi rufe”. setaþi maºina pe pauzã. apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare. pe scurt. pentru a preveni daunele. întârzierea este indicatã pe display. apãsând tasta START/PAUZÃ. 5. Apãsaþi tasta pe display va aparea mesajul OK. Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. apãsaþi tastele TEMPERATURÃ ºi STOARCERE. Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã. 4. Apãsaþi una din tastele SELECTORULUI DE PROGRAME pentru a selecta programul dorit. Deschideþi uºa hubloului. N. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. hubloul nu se poate aprinde. indicatorul lumineazã fix. 19 Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins. Indicatoarele F corespund funcþiilor ºi se aprind în momentul în care funcþia selectatã este compatibilã cu programul stabilit. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Încãrcarea maºinii. indicatorul va lumina cu o luminã portocalie.

Apãsaþi tasta START/PAUZÃ. ! Dacã doriþi sã anulaþi un programul abia iniþiat. Pentru a deschide uºa pe parcursul unui program de spãlare. Pe durata programului de spãlare. Ledul corespunzãtor de culoare verde lumineazã clar iar uºa hubloului este blocata (ledul USA BLOCATà aprins). pe display se va aprinde simbolul . ledul corespunzãtor primei funcþii va lumina intermitent ºi doar a doua opþiune va fi activã ledul aferent funcþiei selectate se va aprinde. Aparatul selecteazã automat temperatura ºi stoarcerea maxime prevãzute pentru programul selectat care nu pot fi astfel mãrite. activaþi o pauzã de spãlare prin apãsarea tastei START/PAUZà – indicatorul de culoare portocalie. lent. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. • Apãsaþi din nou tasta pentru dezactivarea funcþiei. apãsaþi tasta pânã veþi vizualiza pe display simbolul « OFF ». Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv turaþia de stoarcere pânã la anularea acesteia « OFF ». Este semnalatã prin apariþia mesajului « ÎNCHEIERE PROGRAM ». 6. Modificarea caracteristicilor programului. O altã apãsare a butoanelor va activa valorile maxime prevãzute. puteþi deschide uºa. apãsaþi încã o datã butonul START/PAUZÃ. selectaþi astfel programul dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/PAUZÃ. 20 7. Deschideþi uºa. Acþionaþi asupra urmãtoarelor taste: Modificarea temperaturii ºi/sau stoarcerea. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu o altã funcþie mai înainte selectatã. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost intrerupt. Personalizarea ciclului de spãlare. Pe display va fi indicatã durata programului. indicatorul se va stinge. 8. Pentru a schimba programul pe durata derulãrii acestuia. • Apãsaþi tasta corespunzãtoare activãrii funcþiei. indicatorul aferent butonului se va aprinde. Programul este întrerupt ºi aparatul este oprit. simbolul va lumina intermitent. dacã simbolul UªÃ BLOCATà este stins. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. iar funcþia nu va putea fi activatã. apãsaþi tasta aferentã pânã se va obþine întârzierea doritã. Încheierea programului. Simbolul UªÃ BLOCATà se va stinge ºi veþi putea deschide uºa hubloului. pe display va aparea numele fazei în curs. Selectarea pornirii întârziate. START/PAUZà va lumina intermitent. Pentru a programa o pornire întârziatã a programului selectat. Atunci când aceasta opþiune este activã. scoateþi rufele ºi opriþi aparatul. þineþi apãsatã tasta . Pentru a dezactiva aceastã funcþie. Iniþierea programului. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv temperatura de spãlare pânã la spãlarea la rece « OFF ».temperatura ºi o turaþie ce pot fi modificate. ! Funcþiile pot modifica sarcina recomandatã ºi/sau durata programului. .

(kg) Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • Continuarea tabelului in pagina ce urmeazã 21 .) (kg) (oC) Duratã program Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) (o apãsarea tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3oapãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apãsarea tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. spãlare stoarcere (min.Programe ºi funcþii Tabel de programe Încãrcãturã max. o (o apasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 90o C 1400 7 3 • • • • 60 C o Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. Turaþie max. 1400 7 3 • • • • o 40 C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1. max. (kg) Încãrcãturã max.5 • • • • 40o C 800 3 1. Încãrcãtura max.

5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • o 30 C 800 - - 1. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 90 C o 1400 7 3 • • • • 60o C 1400 7 3 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display.5 • • • • 40 C o 800 3 1. 40o C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. (ooapãsare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 - • • 22 .Continuarea tabelului din pagina precedentã Bumbac (*) o (o apasare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) o (3 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsãri ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min.

lenjerie. Matase/perdele: pentru rufe din mãtase.Programe speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 1 • • • Memo: permite memorarea oricãrui tip de spãlare Puteþi verificã durata programelor de spãlare pe display. casmir. 40ºC 600 - 1. etc.5 1 • • • Programe Parþiale Stoarcere o (o apasare a tastei) Stoarcere delicata (2oapasari ale tastei) o Clatire (o apasare a tastei) - 1400 - - - - 7 - - 1400 - - - - 3 - - 1400 - - 7 3 • • Evacuare o (2 apasari ale tastei) - 0 - - - - 7 - * Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL Bumbac la temperatura de 60oC. 30ºC 0 - - 2 1 • • Lânã: pentru lânã. 23 . vâscozã.

) o ( C) Detergenþi Durata Încãrcãtura max. max. ARSD 109) Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • 40o C 800 2. Turaþie max. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 30 C 800 - - 3 • • 24 . (ooapasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 • • • • Mix 30 min. (kg) programului de spãlare Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) o (o apãsare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) (2?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o Sintetice (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare o Sintetice (2 apasari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare 90o C 1400 6 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display o 90 C 1400 6 • • • • o 40 C 1400 6 • • • • 60oC 800 2. spãlare stoarce-re (min.Tabel de programe (pentru ARXD 149/129/109 EU.

5 6 6 1400 0 - - 25 . lenjerie. casmir. etc. 30 C o 0 - - 1 • • 40oC 600 1. Lânã: pentru lânã. o (2 apasari ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Mix 15 min. vâscozã.5 • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Programe Speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • • Memo: permite memorarea oricarui tip de spãlare Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 30 C o 800 - - 1.5 • • • Programe Speciale/Memo Stoarcere o (o apãsare a tastei) Stoarcere delicatã o (2 apãsãri ale tastei) Clãtire (o apãsare a tastei) Evacuare (2 apãsãri ale tastei) o o - 1400 - • - • 6 800 2.

Evacuare ºi Antipatã. Pentru evacuarea apei ºi pentru a scoate rufele. Obs.permiþând 26 Introduceþi sertarul adiþional 4. alãturatã). în timp ce acela corerspunzãtor funcþiei START/PAUZà va lumina intermitentculoare portocalie. nu depãºiþi nivelul maxim indicat pe pivotul central (a se vedea fig. tamburul efectueazã rotaþii lente. Când dozaþi decolorantul. lãsând rufele la înmuiat. Pentru a încheia programul. aflat în dotare. ! Nu este compatibilã cu programele ºi Evacuare. Programul Special Clãtire. 1/2 (Încãrcãturã redusã) – pentru ARXXD 149 EU Aceastã opþiune este folositã în cazul unei jumãtãþi de încãrcãturã sau a unei încãrcãturi mai mici decât cantitatea maximã permisã – a se vedea „Tabelul de programe”. . în sertarul 1. ARSD 109 Aceastã opþiune este folositã pentru a reduce durata programului de spãlare. indicatorul aferent funcþiei „Cãlcare uºoarã” se va aprinde. vãrsaþi decolorantul în sertarul adiþional 4 ºi activaþi funcþia Antipatã. Extra Clãtire Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. Prespãlare Selectând aceastã funcþie puteþi efectua prespãlarea. Pentru albirea pe durata spãlãrii. ! Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele . ! Nu este compatibilã cu programele . selectaþi programul dorit ºi activaþi funcþia Antipatã. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului. Calcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Calcare uºoarã”. trebuie sã apãsaþi butonul START/PAUZà sau butonul „Calcare uºoarã”. vãrsaþi detergentul ºi aditivii. Pentru efectuarea doar a decolorãrii. este o funcþie foarte utilã pentru îndepãrtarea petelor rezistente. Pentru programul Mãtase/Perdele aparatul îºi încheie programul. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile ºi Evacuare. ! Nu se poate efectua decolorarea cu programele: ºi Evacuare.Funcþii de spãlare Antipatã: Aceasta funcþie este utilã pentru eliminarea petelor persistente. ledul „Cãlcare uºoarã” luminând intermitent. La încheierea programului de spãlare.: Adãugaþi detergentul în compartimentul corespunzãtor. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. Rapid – pentru ARXD 149/129/109 EU.

) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. nu depãºiþi greutatea limita mentionata mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg Fibre sintetice: 2. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. 1 faþã de masã 400-500 gr.totodatã reducerea consumului de apã ºi energie electricã. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.5 kg Mãtase: 1 kg Cât cântãresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. În sens contrar.tipul de þesãturã/simbolul de pe etichetã. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . .200 gr. 1 faþã de pernã 150-200 gr. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. 1 prosop 150-250 gr.se va varsa la începutul programului de spãlare. etc.5 kg Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. . Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . 1 halat de baie 900-1. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile . ci are ca rezultate încrustarea parþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. 27 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. Sertar adiþional 4: Albire.

28 . Mix 15 min. ªi se economisesc timp ºi energie. garantând îndepãrtarea corespunzãtoare a detergenþilor de pe articole. utilizând o mare cantitate de apã. ªi se economisesc timp ºi energie. Graþie programului puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Utilizaþi programul . maºina va efectua rotaþii lente ale tamburului. 1.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Lânã: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Programul este indicat pentru îndepartarea corespunzãtoare de bacterii. optimizând totodatã efectul aditivilor specifici igienizanþi. evitând astfel alergii pentru pielea delicatã a copiilor.0508) data de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. 3 kg. Baby: este programul în mãsurã sã îndepãrteze murdaria tipicã copiilor. adiþionali detergentului. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã .: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min.5 kg) în maºinã de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare.Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi. pentru încheierea ciclului. Este recomandat sa folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. La încheierea programului de spãlare. Mãtase: selectaþi programul de spãlare special destinat þesãturilor din mãtase. apãsaþi tasta START/PAUZÃ.5 kg. Mix 30 min.

145. ARXL 125 (EU). ARXL 105 (EU). ARXXL 105. ARSL 105 29 .Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU). 125.

situate în partea din spate: Nivelare 1. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. unghiul de înclinare. utilzare ºi siguranþã. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. Dezambalaþi maºina de spãlat. Îndepãrtaþi ºuruburile de fixare a cuvei (3 bucãþi) . În caz de vânzare. Legãturi hidraulice ºi electrice numai pentru ARSL 105 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. Dacã este deteriorat. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat.a se vedea fig. acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii. reglaþi piciorusele astfel încât sã menþineþi sub maºinã de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionarii. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 4. 2. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier. compensaþi neregularitaþile. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. 30 . În cazul mochetelor sau a unui covor. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 2. mobila sau altceva. nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat. cesiune sau transport. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. 3.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. fãrã a o sprijini de ziduri.

situate între 65-100 cm de pãmânt. înlocuiþi priza. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. 2. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. Legaturã electricã Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. dacã este indinspensabil. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. ! Dupã instalarea maºinii. asiguraþi-vã cã: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii. în partea din spate. În caz contrar. 31 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã): sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cazi. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. dreaptã (a se vedea figura alãturatã): 3. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº.1. . legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã ramânã cufundatã în apã. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. indicatã în tabelul “Date tehnice” • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. Fiþi atenþi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Dacã a fost selectatã funcþia “Pornirea întârziatã”. Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu ºi Pornire întârziatã Tasta Pornire/Oprire Selector Temperaturã Selector Stoarcere Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Taste cu led Funcþii Tasta si ind. Taste cu led Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziatã: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. . Pe parcursul derulãrii programului. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri. Indicatorul aferent funcþiei alese se va aprinde. Selector Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. selectorul rãmâne ferm.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri. selectând programul 1. Tasta Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina.Primul program de spãlare Când folosiþi pentru prima datã aparatul. .2002/96/CE. . “Detergenþi ºi rufe”). În interiorul acestui compartiment este amplasat un suport pe care regasiþi schema programelor. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . « Personalizãri »). efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. « Personalizãri »). înainte de utilizare. 32 Selector Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. durata rezidualã pânã la pornirea programului va fi indicatã.

Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. apãsaþi din nou aceastã tastã. În momentul selectãrii unei funcþii. Dacã indicatorul Uºa blocatã este stins. indicându-vã starea de avansare a programului selectat.Stoarcere (turaþie de centrifugare). Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. N. Ulterior.Evacuare.Încheiere spãlare. doar ultimã selectatã va fi activatã.« Personalizare »). . astfel: Pornire întârziatã Dacã aþi optat pentru funcþia Pornire întârziatã (a se vedea cap. dupã activarea programului.Clãtire. . apãsaþi aceasta tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. . atunci uºa se poate deschide.Spãlare. indicatoarele luminoase se vor aprinde succesiv.B: dacã doriþi întreruperea unui program. . ledurile se aprind consecutiv pentru a indica faza la care a ajuns programul în derulare : Dupã alegerea ºi activarea programului dorit. N. iar programul selectat va intra în funcþiune. iar funcþia nu se va putea activa. 33 Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Indicator Usa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. La încheierea întârzierii selectate. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. valoarea întârzierii va fi vizualizatã prin aprinderea intermitenta a ledului respectiv. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. atunci uºa se poate deschide.Indicator Uºa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii.B: dacã doriþi întreruperea unui program. . indicatorul luminos se va stinge. indicatorul va lumina intermitent. . apãsaþi din nou aceasta tastã. ledul corespunzãtor acesteia va lumina intermitent. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. ledul corespunzãtor se aprinde.

Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZà (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indica apariþia unei anomalii (a se vedea cap. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. 2. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. apãsând tasta Pornire/Oprire. setaþi maºina pe pauzã. 6. pentru a-l deschide. pentru a preveni daunele. hubloul nu se poate deschide. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. Indicatorul START/PAUZà se va aprinde intermitent. 5. Porniþi maºina de spãlat. « Anomalii si remedii »). uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. alegând astfel unul nou. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. 34 . “Personalizari”). 8. “Personalizari”). Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. indicatorul luminos END se va aprinde. dupã care se sting. 9. 7.Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. “Detergenþi ºi rufe”). Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). 3. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. Pentru a anula un ciclu selectat. apãsând tasta START/PAUZÃ. N. Alegeþi funcþiile dorite. ! Aprinderea intermitentã. 4.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATà este activã. La încheierea programului.

(kg) spãlare Prespãlare Spãlare Albire Programe Speciale 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Ciclu de spãlare nocturã: Colorate rezistente puþin murdare Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare Cãmãºi Mãtase/perdele: pentru rufe din mâtase. Lânã: pentru lânã. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 165 • - • • 6 60º C 6 /5 (pentru ARSL 105) 137/155 • • 7 8 9 10 11 o 40 C - 4/3 (pentru ARSL 105) 290 • • 40º C 40o C o 30 C 800 600 0 2 2 1 1. max. 90 C o 1000 (ARXL 105. etc. vâscozã.Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. (kg) Durata Încãrcãturã programului de max. casmir. Turaþie max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 6 /5 (pentru ARSL 105) 6 /5 (pentru ARSL 105) 122 • • • • • 115 • 35 .5/1 (pentru ARSL 105) 118 70 55 • • - • • • 40oC 600 55 • • Programe Zilnice 1 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o 60 C o 40 C 1000 (ARXL 105.) (oC) Încãrcãturã max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 1000 (ARXL 105. lenjerie. spãlare stoarce-re (min. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 000 (ARXL 105.

1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 6 la temperatura de 60oC. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 1000 (ARXL 105.5 6/5 (pentru ARSL 105) 36 • Clãtire delicatã 31 • Stoarcere 16 • - Stoarcere delicatã Evacuare 12 2 Datele specificate în tabel au valoare indicativã. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 70 • • 4 30oC 800 - 3 30 • • 5 o 30 C 800 - 1. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 40 C o 1000 (ARXL 105. 2) Programul pentru bumbac.2 3 3 Bumbac. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min.5 85 • • • 60o C o 40 C - 85 • • 800 2. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate Sintetice: colorate rezistente foarte murdare Sintetice: colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. 3) Programul pentru bumbac. 36 . ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 0 - - 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 6/5 (pentru ARSL 105) 2. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC.5 15 • • Programe Parþiale A B C D E Clãtire - 1000 (ARXL 105. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC.

prevãzute pentru programe sunt: Programe Bumbac ARSL 105)/1200 (ARXL 145). apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizrea decolorantului (temperatura este superioara valorii de 60oC). apãsaþi tasta Start/Pauzã. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. 600 rpm. Pentru a decolora rufele. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. rpm (ARXL 125)/ 1400 rpm 800 rpm. vãrsaþi decolorantul. Mix 30 min. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. ªi se economisesc timp ºi energie. Sintetice Lânã Mãtase 37 Turaþie maximã. 1000 rpm (ARXL 105. Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. excludere stoarcere. La încheierea ciclului de spãlare. ªi se economisesc timp ºi energie. Ciclu Baby (programul 8). prevãzute pentru programe sunt: Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileste turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Personalizãri Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperatura se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programe »). Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece . pentru a încheia ciclul. Turaþiile maxime. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicata a celor mici. adaugaþi la detergenþi. Mix 15 min. . maºina se opreºte cu apã în cuva. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program.Programe speciale Sterilizare (programul 6). La încheierea ciclului. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. 1. în caz contrar. (programul 4). cât ºi detergentul. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac.5 kg. Turaþiile maxime. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. 3 kg. Este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min.

intermitent. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã.Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). 11. 5. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. funcþia se va dezactiva. B. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). Clãtire Suplimentarã Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi întârzia pornirea maºinii cu pânã la 12 h. Notã: Semnalul luminos. D. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. 11. Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. C. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. La încheierea programului de spãlare. Cãlcare uºoarã Selectând aceasta funcþie. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitaþi mari de apã. 5. si E. Apãsaþi de mai multe ori tasta pânã la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. ! Nu este compatibilã cu programele 4. aparatul îºi încheie programul. D ºi E. 8. intermitent cu frecvenþã rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. Pentru a activa funcþiile. N. ! Se poate activa pentru toate programele. procedaþi astfel: 1. 38 . tamburul efectueazã rotaþii lente. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtaþitã. intermitent. 6. Pentru programul Mãtase. 6. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. 2. 10. lãsând rufele la înmuiat. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. aprinderea ledului respectiv indicã activarea functiei. C.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. A. 7. La a 5-a apãsare a tastei. 5. C. D ºi E. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. apãsati tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. Pentru a încheia programul.

Este indicat doar pentru rufele din bumbac. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabila pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg / 5 kg (pentru ARSL 105). 2. 39 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul aditional 4 sã nu fi fost introdus. destinat þesãturilor din mãtase. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: compartimentul adiþional 4. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. etc. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multa spumã.Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace.5 kg/ 1 kg (pentru ARSL 105).) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. În sens contrar.se va varsa la începutul programului de spãlare. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. 1 faþã de pernã 150-200 gr. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. 1 prosop 150-250 gr. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare.200 gr. Sertar aditional 4: Albire Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. Fibre sintetice: 2. Vãrsaþi decolorantul în . Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmaºilor din material ºi culori diferite. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. Lânã: 1. 1 halat de baie 900-1. Fibre delicate: 2 kg. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Utilizaþi programul 10. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .5 kg. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesaturi. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. . 1 faþã de masã 400-500 gr. foarte murdare. 6.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta.

Precauþii ºi sfaturi ! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã în concordanþã cu regulile internaþionale de siguranþã. hubloul poate atinge temperaturi ridicate. • Nu permiteti copiilor sa se joace în apropierea masinii sau sa o atinga. goliþi apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o gãleatã conform figurii alãturate: 40 Siguranþa generalã • Maºina de spãlat trebuie folositã doar de adulþi ºi în concordanþã cu instrucþiunile conþinute în acest manual. Deschiderea manualã a uºii hubloului Dacã doriþi sã întindeþi rufele. vechi nu pot fi aruncate în acelaºi mod ca ºi deºeurile municipale. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã. împreunã cu 2-3 persoane. faceþi acest lucru cu grijã.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. • Înainte de a introduce rufele în maºina de spãlat. asiguraþi-vã ca nivelul apei din interiorul aparatului se aflã sub nivelul de deschidere a uºii . • Directiva Europeanã 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice ºi Electronice stipuleazã ca aparatele de uz domestic. • Nu deschideþi compartimentul de detergenþi pe durata funcþionãrii aparatului. iar uºa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentãrii electrice. . • Nu fortaþi uºa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere. • Nu atingeþi apa provenitã din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate. 2. proiectat pentru a preveni deschideri accidentale. scoateþi ºtecherul din priza de curent. Simbolul „coº barat” este regãsit pe toate produsele pentru a aminti obligaþiile de a le colecta separat. Trageþi de ºtecher. • Pe durata functionarii. Nu încercaþi so mutaþi singuri pentru ca este foarte grea.5 kg. . Urmãtoarele instrucþiuni au fost furnizate ca o mãsurã de siguranþã ºi trebuie citite cu atenþie. • Dacã trebuie s-o mutaþi. nu atingeti componentele interne ale masinii în scopul repararii acesteia. dacã nu. asiguraþi-vã ca interiorul acesteia este gol. procedaþi astfel: 1. • Nu atingeþi niciodatã maºina de spãlat dacã aveþi mâinile sau picioarele ude sau umede.Lâna: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare ºi reciclarea materialelor care intrã în compoziþia acestora ºi pentru a reduce impactul asupra sãnãtaþii umane ºi asupra mediului. • Nu trageþi de cablul de alimentare pentru a scoate maºina de spãlat din priza de curent./1 kg (pentru ARSL 105)) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. • În cazul defectiunilor. Dispoziþii • Ambalajul produsului: urmaþi instrucþiunile locale astfel încât ambalajul sã fie refolosit.

3. pânã când dispozitivul din plastic se detaºeazã din locaºul corespunzãtor. asigurîndu-vã. de spãlat este echipatã cu o pompa de auto-curãþare care nu necesitã operaþii de întreþinere ºi curãþare. trageþi spre dvs. Curãþarea hubloului ºi a cuvei Lãsaþi întotdeauna intredeschis hublul pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute. Efectuaþi aceastã operaþiune dupã cum se poate vedea în fig. . Inspectaþi pompa de evacuare Maºina dvs. 4. trageþi apoi spre jos ºi. remontaþi panoul fixându-l corespunzãtor. simultan deschideþi usa. Nu utilizaþi solvenþi sau abrazivi. Se poate întâmpla ca anumite obiecte sã pãtrundã accidental în pompa (de exemplu: nasturi. neputând sã fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevãzut sã fie oprite intr-o „precamerã” accesibilã în partea de jos a pompei. monede) ºi. demontaþi panoul de la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelniþe (a se vedea figura): Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea exteriorului ºi a pãrþilor din cauciuc.Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Închideþi robinetul de apã dupã fiecare program de spãlare. înainte de a-l împinge spre aparat de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. Scoateþi ºtecherul din prizã de curent atunci când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã operaþii de întreþinere. folosiþi maneta indicatã. Curãþarea compartimentului pentru detergenþi Poate fi scos în scopul de a fi curãþat. alãturatã ºi lãsaþi-l sub apã câteva minute. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor de apã. 41 5. Folosiþi un material îmbibat în apã cãlduþã ºi sãpun.

Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spãlãrilor. Anomalii ºi remedii ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECÞIUNI. de spãlat pot aparea diferite probleme. asigurându-vã mai întâi de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. 2. consultaþi instrucþiunile de mai jos: Maºina de spãlat rufe nu mai porneºte: • Verificaþi dacã ºtecherul este corect introdus în prizã. 1. „Personalizãri”) Maºina de spãlat rufe nu se alimenteazã cu apã (ledul primei faze de spãlare se aprinde intermitent. Programul de spãlare nu poate fi iniþiat: • Uºa maºinii de spãlat nu a fost corect închisã Verificaþi dacã tasta PORNIRE/OPRIRE este apãsatã. • A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea cap. • Verificaþi dacã tasta START/PAUZÃ a fost apãsatã. îndepãrtaþi deci capacul. • Verificaþi dacã aþi optat pentru o pornire întârziatã (a se vedea cap. chiar de dvs. De aceea. Verificaþi dacã aþi deschis acest robinet ºi. înainte de a suna la unitatea de service. deschideþi-l. . 4. presiunile puternice ar putea provoca crãpãturi neaºteptate. • Verificaþi dacã existã suficientã presiune pe conducta de alimentare • Verificaþi dacã filtrul nu este opturat. „Cum sã efectuaþi un ciclu de spãlare”). • Este posibil ca un scurtcircuit sã fii afectat reþeaua electricã a casei sau chiar ca întreaga zonã în care se aflã ºi casa dvs. în caz contrar. repuneþi capacul. sã fie afectatã de o cadere a sursei de curent electric.! Verificaþi ca programul de spãlare sã se fi încheiat ºi deconectaþi maºina de spãlat. aceste mici probleme pot fi remediate foarte uºor. pentru a avea acces la aceastã precamerã este suficient sã îndepãrtãm panoul frontal aflat la baza maºinii de spãlat cu ajutorul unei ºurubelniþe (fig. dupã îndepãrtarea capacului este normal sã se elibereze o micã cantitate de apã 3. De cele mai multe ori. rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. ! Nu folosiþi furtunuri deja folosite. de asemenea dacã nu este cumva opritã apa în zona dvs. înºurubându-l cu grijã.. 42 • O altã cauzã posibilã este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apã. alaturatã). lent): • Verificaþi dacã aþi conectat corect furtunul de alimentare la robinet ºi. ºtergându-l cu grijã. verificaþi interiorul. CITIÞI ACESTE RÂNDURI: De-a lungul timpului. Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe an. la maºina dvs.

Dacã dupã toate aceste verificãri. Acest furtun trebuie aºezat la o înãlþime cuprinsã între 65 – 100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. opriþi maºina de spãlat rufe ºi contactaþi unitatea de service. „Instalare”). . problemele de mai sus persistã. aceasta operaþie trebuie efectuatã manual • Opþiunea „Cãlcare uºoarã” este activatã: pentru a completa programul. Pentru a elimina acest inconvenient. etc. „Instalare”). motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi evacueazã apa încontinuu. „Instalare”). În maºina de spãlat rufe se produce multã spumã: • Verificaþi dacã detergentul folosit este recomandat pentru spãlarea automatã (trebuie sã fie scris: „pentru maºina de spãlat”. este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare.Maºina de spãlat rufe se alimentezã cu apã ºi o eliminã încontinuu: • Verificaþi dacã nu cumva furtunul de evacuare este poziþionat prea jos. „Personalizãri”) • Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. „Instalare”) • Aþi aºezat maºina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. înainte de a reporni aparatul. se gãsesc în comert supape antisifonare. (a se vedea cap. chemaþi Service-ul. „de mânã sau în maºina de spãlat”. se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu. apãsaþi tasta START/PAUZÃ (a se vedea cap. Dacã anomalia persistã. trebuie sã scoateþi imediat furtunul din apã (a se vedea cap. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe vibreazã prea tare pe durata operaþiei de centrifugare: • Aþi deblocat tamburul în conformitate cu instrucþiunile de instalare? (a se vedea cap. „Instalare”) Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi ledurile funcþiilor se aprind intermitent: • Opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din priza de curent. • Verificaþi dacã capatul furtunului este cufundat în apã. „Instalare”). • Dacã locuinþa dvs. • Este obstrucþionatã caseta pentru detergent? (a se vedea cap.) • Aþi folosit o cantitate mult prea mare de detergent. Maºina de spãlat rufe nu evacueazã sau nu stoarce rufele: • Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe. • Aþi verificat dacã maºina de spãlat dispune de suficient spaþiu pentru vibraþii? Verificaþi dacã nu este foarte apropiatã de eventuale mobile/pereþi. Dacã da. închideþi robinetul de alimentare cu apã. „Întreþinere ºi îngrijire”) • Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. aºteptaþi cel puþin 1 min. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe pierde apã: • Verificaþi dacã furtunul de alimentare cu apã 43 este bine înºurubat (a se vedea cap.

adresã. numãrul de serie (S/N…).Asistenþa Înainte de a lua legatura cu Service-ul: Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea capitolul de mai sus). A încerca sã o reparaþi singuri ar putea sã-i cauzeze daune majore ºi ar anula cu siguranþã garanþia produsului. În caz contrar. Piese de schimb Maºina de spãlat este un aparat complex. numele. opriþi maºina ºi apelaþi Service-ul. ! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi. modelul maºinii (Mod. de spãlat. 3. numarul de telefon. 44 . Comunicaþi Service-ului: 1. 2. 4. aplicatã în partea din spate a maºinii dvs.). tipul de anomalie. ! Nu folosiþi decât piese de schimb originale. Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã.

Fiºe tehnice 45 .

HOTPOINT ARISTON 46 .

HOTPOINT ARISTON 47 .

HOTPOINT ARISTON HOTPOINT ARISTON 48 .

reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. . semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate. IAR PRODUCÃTORUL. • Predarea. a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip). DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale.VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1). LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea. • Simbolul alãturat (o pubela cu roþi. . Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare. . la punctele de colectare municipale.!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . de cãtre utilizatori. ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE • Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. aplicat pe un echipament electric sau electronic. • Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi funcþionalitatea acestora.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. barata cu douã linii în forma de X). ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.

HOTPOINT ARISTON NOTA: Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã. .

ro Program: Luni .R. PETROSTAR S.L.R. cod poºtal: 023787.R. INTERPRESTV S.L. Bucureºti.REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL: NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM.R.L. POLUL NORD S.R.L.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.R.R. 47 60044 Fabriano/Italia Tel. 0788 418 131 Str. SÃVULESCU MASTERS BUªTENI TEO 93 S. POLUL NORD S. AMIO ELECTRONIC MARELVI IMPEX S.R. MEGASTAR EXIM S.R.L. FRIGOSERV P. e-mail: office@micadan. RIO SERVICE DIMOS S.F. mobile: 0744 596 198.L. VALTOCOM S.L.L.L.C. S. TEHNOFRIG S. ELMA IAªI LIV SERVICE IAªI POLUL NORD S.R. MITTY ET CO. P.L. ELFRIG STAR 2002 S.R. SERVIªTEF S.R. BUZATU VIOREL MACOM S.F. VIP GÃIEªTI V&D ELECTROSYSTEM S. www. MPI SERVICE S. costul unui apel este de tarif local) Tel.L. ANDASIL IMPEX ELECTROTERM SERVICE S.L.Vineri: 900-1800.ro.A.R. Sâmbãtã: 900-1300 Judeþ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU BIHOR BISTRIÞA NÃSAUD BOTOªANI BRÃILA BRAªOV BRAªOV BUCUREªTI / ILFOV BUZÃU CÃLARAªI CARAª SEVERIN CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA COVASNA DAMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI Unitatea Service POLLSTAR COMPANY S.L.R. ELESERV S. PRIMEX S. S.R.C. ACINST S.L.L.micadan.R. P.R. MICADAN TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.R.R.L.R. 0723 948 467.L.R. Vidin nr. et 3. sector 2 022113 Bucureºti .R. sector 2. GORJ GORJ GIURGIU HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA IAªI IAªI MARAMUREª MEHEDINÞI MUREª NEAMÞ OLT PRAHOVA PRAHOVA SÃLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VÂLCEA VASLUI VRANCEA INIDAN S. S.R. P. MITREA PREST S.L. VALOTIS COM S.L.C.L.(0732) 6611 . CÂRSTEA MICADAN FRIGO MAT SUPER INSTAL S. FRIGOSERVICE S. ANDASIL IMPEX MARELVI IMPEX S. TOTAL SERVICE ELFRIG STAR 2002 S.R.L.L.L. parter. Basarabia 28A.R. 3A.R.R.R.L.L.L.L.F.R.L.F. LAZÃR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. ACROMID SERV S.L.L. DOMO S.

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE Maºini de spãlat rufe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful