Maºini de spãlat rufe

ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109 Maºinile de spãlat rufe ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109 Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

1

Pag. 3 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109

Pag. 14 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109

Pag. 29 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILE DE SPÃLAT RUFE ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

2

INSTALARE
Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã. 3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare 1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 2. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (4 bucãþi, pentru modelul ARXXF 109 S EU/2 buc, pentru ARXXF 129 IT/3 bucãþi, pentru modelele ARXF 129/109) - a se vedea fig. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:

Nivelare
1. Instalaþi maºina pe o suprafaþa planã ºi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau înºurubând picioruºele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depaºeascã 2o.

pentru ARXXF ARSF 109

109

S,

pentru ARXXF 129 IT

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice ºi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3

pentru ARXF 109/129

1. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturatã):

Conectarea furtunului de evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreapta (a se vedea figura alaturatã):

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã):

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice »; ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat; ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 4 Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apa. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legatura electricã
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent, asiguraþi-vã ca: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”; • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; • Prizã sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima data aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 1. 5

Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri; - 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri; - 2002/96/CE.

Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZA: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. în cazul în care aþi optat pentru o pornire întârziata. Indicatoare Avansare ciclu: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Pe parcursul derulãrii programului. Aprinderea indicatorului va indica funcþionarea maºinii. Tasta ºi indicator luminos Blocare taste: este folositã pentru a activa/dezactiva blocarea panoului de control. Tasta Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. durata rezidualã pânã la initierea programului de spãlare. . sau. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. selectorul rãmâne ferm. « Personalizari »). apãsaþi din nou aceasta tastã. luminos Blocare Taste Tasta ºi ind. luminos Funcþii Tasta ºi ind. “Detergenþi ºi rufe”). N. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. atunci uºa se poate deschide.Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu Pornire/Oprire Tasta Temperaturã Display Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Tasta Stoarcere Tasta si ind. Display: va indica durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare selectat. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. Tasta ºi indicator luminos Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. Indicator Uºã blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Tasta Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. « Personalizari »). luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încarca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. Pe display se va aprinde indicatorul aferent funcþiei alese. 6 Taste ºi indicatorul luminos Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile.B: dacã doriþi întreruperea unui program.

indicatorul va lumina intermitent.Stoarcere (turaþie de centrifugare).Clatire. . Dacã ledul este aprins. indicatorul corespunzãtor se va aprinde.Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. apãsând tasta START/PAUZA. doar ultima selectatã va fi activatã. se va emite un semnal acustic de avertizare iar funcþia nu se va putea activa. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. atunci panoul de control este blocat. pentru a-l deschide. Porniþi maºina de spãlat. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. pentru a preveni daunele. setaþi maºina pe pauzã. Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. 7 . dupã care se sting. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. Indicator luminos de temperaturã În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de temperaturã. ledul corespunzãtor se aprinde. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii.Evacuare. apãsând tasta Pornire/Oprire. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. ! Aprinderea intermitentã. în special de cãtre copii. N. þineþi apãsatã tasta timp 2 secunde. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea cap. . Pentru « a dezactiva » blocarea panoului de control. Indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent. În momentul selectãrii unei funcþii. Simultan. « Anomalii ºi remedii »). þineþi apãsatã tasta timp de 2 sec. Indicator luminos de stoarcere În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de stoarcere. Se evitã astfel modificarea accidentalã a unui program. indicatorul corespunzãtor se va aprinde.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã.Spãlare. Indicator luminos Blocare taste Pentru « a activa » blocarea panoului de comandã. ledurile se aprind consecutiv pentru a indicã faza la care a ajuns programul în derulare: . .Încheiere spãlare. hubloul nu se poate deschide. . astfel: Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare.

Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.) Încãrcãturã max. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. “Personalizãri”). indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 4/3 (ARSF 109) Albire Programe Speciale Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe dispy 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare o 90 C 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. “Personalizãri”). 5. Alegeþi funcþiile dorite. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. (kg) Spalare Balsam Durata programului de spãlare 7 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. 3. ARXF 129) • • • 6 Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 C o - • • 7 Ciclu de spãlare noctura: Colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • 8 . max. ARXF 109. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei.1. ARXF 109. “Detergenþi ºi rufe”). alegând astfel unul nou. 4. 6. spãlare (oC) Turaþie max. 8. 7. La încheierea programului. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. (kg) Încãrcãturã max. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. 2. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. indicatorul luminos END se va aprinde. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. stoarce-re (min. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. Pentru a anula un ciclu selectat.

30 C o 0 - • • 11 Lânã: pentru lânã. ARXXF 129 IT)/2. etc.5 (ARXF 129/109)/ 2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. casmir.5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXF 109.5 (ARXF 129/109)/2.5/1(ARSF 109) • • Programe Zilnice 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 o C 1000 (ARXXF 109S. vâscozã. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate 40 C o • • • 3 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare 60oC 800 - • • 3 Sintetice: colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • Continuarea tabelului în pagina ce urmeazã 9 . ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT.8 Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • 9 Camaºi 40 C o 800(ARXXF 109S)/600 (ARXXF 129 IT. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXF 129) 7 (ARXXF 109S. ARXF 109. lenjerie.5 (ARSF 109 • • • 1 Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare 40o C • • • 2 Bumbac. ARSF 109) - 2 2(ARXXF 109S. ARXF 109. o 40 C 800 - 1. ARXXF 129 IT)/1 (ARXF 129/109)/ 1(ARSF 109) • • 10 Mãtase/perdele: pentru rufe din mãtase. ARXXF 129 IT)/2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXF 129 1000 (ARXXF 109S.

mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 4 30 C o 800 - 3 • • 5 30 C o 800 - 1. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. ARXF 109.Continuarea tabelului din pagina precedentã Mix 30 min.5 (ARXF 129/109)/ 2. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o Mix 15 min. (2 apasari ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. ARXF 109. ARXXF 129 IT)/2. 2) Programul pentru bumbac. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC 10 . ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 - - - Datele specificate în tabel au valoare indicativã.5 • • Programe Partiale A 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 • B Clãtire delicatã - 800 - - • C Stoarcere - 1000 (ARXXF 109S. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL 6 la temperaturã de 60oC.5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. ARXF 129) Clãtire - - - 7 (ARXXF 109S. 3) Programul pentru bumbac.

ARXF 109. maºina se opreºte cu apã în cuvã. Turaþiile maxime. ªi se economisesc timp ºi energie. Mix 30 min.Programe speciale Sterilizare (programul 6): Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizarea decolorantului (temperatura este superioarã valorii de 60oC).(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurta de timp: dureazã 15 min.5 kg. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). în caz contrar. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. Ciclu Baby (programul 8). 1. 3 kg. în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicatã a celor mici. ARXF 129). apãsaþi tasta Start/Pauzã. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. La încheierea ciclului. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. Mix 15 min. Lânã 600 rpm. ªi se economisesc timp ºi energie. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Sintetice 800 rpm. La încheierea ciclului de spãlare. Mãtase excludere stoarcere. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. adaugaþi la detergenþi. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. vãrsaþi decolorantul.(programul 4): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. 11 Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece. ARSF 109)/1200 rpm (ARXXF 129 IT. Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm (ARXXF 109S. prevãzute pentru programe sunt: . detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). cât ºi detergentul. Personalizari Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperaturã se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programm »). pentru a încheia ciclul. Pentru a decolora rufele. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program.

Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi programa pornirea întârziatã: apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza întârzierea doritã (de la 1 la 24 h). N. tamburul efectueazã rotaþii lente. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. D ºi E. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. ! Se poate activa pentru toate programele. În sens contrar. Pentru a activa funcþiile. 2. Clãtire Suplimentarã Selectând aceastã funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clatire. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. intermitent. Aceastã funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. aparatul îºi încheie programul.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. intermitent cu frecvenþa rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales.Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. B. procedaþi astfel: 1. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. La încheierea programului de spãlare. 5. 10. Cãlcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. lãsând rufele la înmuiat. 5. D. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. 11. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. 7. Pentru a dezactiva funcþia. C. ºi E. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupa cum urmeaza: 12 Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitãþi mari de apã. 6. C. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. ! Nu este compatibilã cu programele 4. Pentru programul Mãtase. 5. Nota: Semnalul luminos. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei. Pentru a încheia programul. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtãþitã. A. . 8. apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului END. intermitent. C. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. D ºi E. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). 11. 6. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4.

Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã.5 kg) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performante la spãlare. destinat þesãturilor din mãtase. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . 1 halat de baie 900-1. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus.200 gr. Este indicat doar pentru rufele din bumbac.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. etc. ARSF 109). . 2.Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus.5 kg (ARXF 109/129. . Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmãºilor din material ºi culori diferite. Lânã: Ariston este singura maºina de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Fibre sintetice: 3 kg (pentru ARXXF 129 IT. Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. 13 Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. 1 faþã de masã 400-500 gr. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. 1 faþã de pernã 150-200 gr.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta.5 kg/ 1 kg (ARSF 109).se va varsã la începutul programului de spãlare. foarte murdare. Utilizaþi programul 10. Vãrsaþi decolorantul în compartimentul adiþional 4. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. 1 prosop 150-250 gr. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. ARXXF 109 S)/2. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Sertar aditional 4: Albire. 6. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 7 kg (pentru ARXXF 129 IT. ARXXF 109 S)/6 kg (ARXF 109/129)/5 kg (ARSF 109).

ARSD 109 14 . ARXXD 109 S. 129. 109.INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU). ARXD 149.

Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. situate în partea din spate: PENTRU ARXXD 149 Nivelare 1. mobilã sau altceva. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evita vibraþii. Dezambalaþi maºina de spãlat. reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãºeascã 2o. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 129. utilzare ºi siguranþã. Legãturi hidraulice ºi electrice PENTRU ARXD 149. pentru ARXD 149/129/109. În cazul mochetelor sau a unui covor. 4. În caz de vânzare. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. 15 . alãturate – ºi cauciucul cu respectivul distantier. unghiul de înclinare. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. fãrã a o sprijini de ziduri. ARSD 109) . Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii).a se vedea fig. 2. compensaþi neregularitãþile. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. pentru ARXXD 149/3 bucaþi. acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii. 2.109 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (2 bucaþi. 3. nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legãtura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. cesiune sau transport. Dacã este deteriorat.

• Priza sã poata suporta sarcina maximã de putere a maºinii. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. 2. dreaptã (a se vedea figura alaturata): sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gura de . furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturata): evacuare a apei. asiguraþi-vã cº: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. Legatura electricã ! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent.1. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. indicatã în tabelul “Date tehnice”. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. 16 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. 3. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. dacã este indinspensabil. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alãturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmâna cufundatã în apã. în partea din spate. situate între 65-100 cm de pãmânt.

temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 7 kg Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . 17 . înainte de utilizare.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã.5 cm Capacitate: de la 1 la 6 kg Legaturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. Legaturi hidraulice: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.5*85*60 cm Capacitate: de la 1 la 7 kg Legãturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. ! Dupã instalarea maºinii. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. selectând programul Date tehnice (ARXD 149/129/109) Dimensiuni (L*Î*A): 59.05 Mpa (0. Date tehnice (ARXXD 149) Dimensiuni (L*Î*A): 59. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 6 kg.05 Mpa (0.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri -89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . În caz contrar. Atenþie! Producatorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.5 bar) capacitatea tamburului: 46 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm (ARXD 149)/1200 (ARXD 129)/1000 (ARXD 109) Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul (O SINGURA APÃSARE A TASTEI).5*85*52.• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat.2002/96/CE. efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. Primul program de spãlare Când folositi pentru prima datã aparatul.2002/96/CE. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri . nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº.5 bar) capacitatea tamburului: 54 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul . înlocuiþi priza. Legaturi hidraulice: presiune maximã: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.

Pentru dezactivarea panoului de control. Pentru a opri maºina pe durata spãlãrii. valoarea va fi indicatã pe display. o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. de culoare verde indica funcþionarea maºinii. valoarea va fi indicatã pe display. Tasta Pornire/Oprire : apãsaþi uºor tasta pentru a porni/opri maºina. Tasta MEMO: þineþi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului ºi a personalizãrilor preferate. þineþi ãpãsatã tasta circa 2 sec. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent. Tasta Pornire Întârziatã : apãsaþi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului .Panoul de control Tasta ON-OFF Tasta Blocare taste Tasta Stoarcere Compartiment detergenþi Taste Selectare Programe Taste Funcþii Tasta cu Indicator Start/Pauza Tasta Temperaturã Taste Selectare Programe Tasta MEMO Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. 18 Taste Funcþii: apãsaþi tasta pentru a selecta funcþia doritã. Tasta Stoarcere : apãsaþi pentru a reduce/exclude turaþia de stoarcere. Pe display se va aprinde indicatorul aferent. apãsaþi tasta MEMO. Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii.. þineþi apãsatã tasta circã 2 sec. Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control. “Detergenti ºi rufe”). este necesar sã þineþi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec. Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea “Tabelul de Programe”). mai ales dacã. Pentru setarea ciclului precedent memorat. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. Oprirea maºinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuºi. în casa se aflã copii.

B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. întârzierea este indicatã pe display. dacã programul nu prevede stoarcere. faza de spãlare în curs ºi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. apãsaþi tastele TEMPERATURÃ ºi STOARCERE. “Detergenþi ºi rufe”. apãsaþi tasta BLOCARE TASTE. durata rezidualã pânã la initerea programului selectat. aºteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. Dozarea detergentului. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. Display-ul Display-ul este un instrument util pentru programarea maºinii dvs. numele programului va aparea pe display. indicatorul va lumina cu o luminã portocalie. 4. setaþi maºina pe pauzã. apãsaþi din nou tasta. lent. Apãsaþi tasta pe display va aparea mesajul OK. START/PAUZA se va aprinde intermitent. Alegerea programului. lent. Deschideþi uºa hubloului. Pornirea maºinii de spãlat. Deschideþi compartimentul ºi vãrsaþi dergentul în conform indicaþiilor din cap. A ºi B va indica programul de spãlare selectat. maºina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii. Pentru a alege limba doritã. fãcând atenþie la cantitatea de încãrcãturã indicatã în tabelul de programe. Încãrcaþi maºina. Rândul D indicã valoarea maximã a turaþiei de stoarcere pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. Dacã doriþi sã selectaþi o altã limbã. ce va furnizeazã informaþii importante. hubloul nu se poate aprinde. acest rând nu va conþine niciun mesaj. repetaþi operaþiile indicate anterior. Apãsaþi una din tastele SELECTORULUI DE PROGRAME pentru a selecta programul dorit. Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã intermitent. indicatorul de culoare verde. Primele 2 rânduri. 19 Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins. puteþi deschide uºa. pentru a preveni daunele. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii. ! La prima punere în funcþiune. apãsaþi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde. Indicatoarele F corespund funcþiilor ºi se aprind în momentul în care funcþia selectatã este compatibilã cu programul stabilit. Îmchideþi hubloul. indicatorul lumineazã fix. 5. 2. Încãrcarea maºinii.prestabilit. apãsând tasta START/PAUZÃ. acest rând nu va conþine niciun mesaj. Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. pentru a-l deschide. N. dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii. pentru confirmarea alegerii. apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare. acestuia i se va asocia o . Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã. apãsaþi din nou tasta. Dacã simbolul nu este luminat. 3. O datã iniþiat programul. pe scurt. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt.

Este semnalatã prin apariþia mesajului « ÎNCHEIERE PROGRAM ». indicatorul aferent butonului se va aprinde. ledul corespunzãtor primei funcþii va lumina intermitent ºi doar a doua opþiune va fi activã ledul aferent funcþiei selectate se va aprinde. 6. Atunci când aceasta opþiune este activã. dacã simbolul UªÃ BLOCATà este stins. Pentru a dezactiva aceastã funcþie. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv turaþia de stoarcere pânã la anularea acesteia « OFF ». Încheierea programului. simbolul va lumina intermitent. puteþi deschide uºa. scoateþi rufele ºi opriþi aparatul. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost intrerupt. apãsaþi încã o datã butonul START/PAUZÃ. Personalizarea ciclului de spãlare. indicatorul se va stinge. selectaþi astfel programul dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/PAUZÃ. apãsaþi tasta pânã veþi vizualiza pe display simbolul « OFF ». ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. 20 7. Pe durata programului de spãlare. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu o altã funcþie mai înainte selectatã. lent. Pe display va fi indicatã durata programului. Pentru a programa o pornire întârziatã a programului selectat. Programul este întrerupt ºi aparatul este oprit. • Apãsaþi din nou tasta pentru dezactivarea funcþiei. • Apãsaþi tasta corespunzãtoare activãrii funcþiei. Pentru a schimba programul pe durata derulãrii acestuia. Deschideþi uºa. Modificarea caracteristicilor programului. Aparatul selecteazã automat temperatura ºi stoarcerea maxime prevãzute pentru programul selectat care nu pot fi astfel mãrite. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv temperatura de spãlare pânã la spãlarea la rece « OFF ». ! Dacã doriþi sã anulaþi un programul abia iniþiat. ! Funcþiile pot modifica sarcina recomandatã ºi/sau durata programului. pe display va aparea numele fazei în curs. START/PAUZà va lumina intermitent. Simbolul UªÃ BLOCATà se va stinge ºi veþi putea deschide uºa hubloului. Ledul corespunzãtor de culoare verde lumineazã clar iar uºa hubloului este blocata (ledul USA BLOCATà aprins). . Pentru a deschide uºa pe parcursul unui program de spãlare. Selectarea pornirii întârziate. iar funcþia nu va putea fi activatã.temperatura ºi o turaþie ce pot fi modificate. Acþionaþi asupra urmãtoarelor taste: Modificarea temperaturii ºi/sau stoarcerea. pe display se va aprinde simbolul . þineþi apãsatã tasta . Apãsaþi tasta START/PAUZÃ. apãsaþi tasta aferentã pânã se va obþine întârzierea doritã. Iniþierea programului. activaþi o pauzã de spãlare prin apãsarea tastei START/PAUZà – indicatorul de culoare portocalie. 8. O altã apãsare a butoanelor va activa valorile maxime prevãzute.

Programe ºi funcþii Tabel de programe Încãrcãturã max.) (kg) (oC) Duratã program Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) (o apãsarea tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3oapãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apãsarea tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. Turaþie max. (kg) Încãrcãturã max. (kg) Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • 40o C 800 3 1. spãlare stoarcere (min. max. 1400 7 3 • • • • o 40 C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • Continuarea tabelului in pagina ce urmeazã 21 . mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 90o C 1400 7 3 • • • • 60 C o Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. Încãrcãtura max. o (o apasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.

40o C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • o 30 C 800 - - 1. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 90 C o 1400 7 3 • • • • 60o C 1400 7 3 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display.Continuarea tabelului din pagina precedentã Bumbac (*) o (o apasare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) o (3 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsãri ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min.5 • • • • 40 C o 800 3 1.5 - • • 22 . mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. (ooapãsare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.

Programe speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 1 • • • Memo: permite memorarea oricãrui tip de spãlare Puteþi verificã durata programelor de spãlare pe display. 30ºC 0 - - 2 1 • • Lânã: pentru lânã. etc. lenjerie. vâscozã.5 1 • • • Programe Parþiale Stoarcere o (o apasare a tastei) Stoarcere delicata (2oapasari ale tastei) o Clatire (o apasare a tastei) - 1400 - - - - 7 - - 1400 - - - - 3 - - 1400 - - 7 3 • • Evacuare o (2 apasari ale tastei) - 0 - - - - 7 - * Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL Bumbac la temperatura de 60oC. Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. 40ºC 600 - 1. casmir. 23 .

(ooapasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. Turaþie max.5 • • • • Mix 30 min. spãlare stoarce-re (min.5 • • • • 40o C 800 2. (kg) programului de spãlare Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) o (o apãsare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) (2?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o Sintetice (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare o Sintetice (2 apasari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare 90o C 1400 6 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display o 90 C 1400 6 • • • • o 40 C 1400 6 • • • • 60oC 800 2.) o ( C) Detergenþi Durata Încãrcãtura max. ARSD 109) Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.Tabel de programe (pentru ARXD 149/129/109 EU. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 30 C 800 - - 3 • • 24 . max.

5 6 6 1400 0 - - 25 .5 • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Programe Speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • • Memo: permite memorarea oricarui tip de spãlare Matase/perdele: pentru rufe din mãtase.5 • • • Programe Speciale/Memo Stoarcere o (o apãsare a tastei) Stoarcere delicatã o (2 apãsãri ale tastei) Clãtire (o apãsare a tastei) Evacuare (2 apãsãri ale tastei) o o - 1400 - • - • 6 800 2. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 30 C o 800 - - 1.Mix 15 min. casmir. vâscozã. o (2 apasari ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. etc. Lânã: pentru lânã. lenjerie. 30 C o 0 - - 1 • • 40oC 600 1.

Pentru programul Mãtase/Perdele aparatul îºi încheie programul. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. Extra Clãtire Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. selectaþi programul dorit ºi activaþi funcþia Antipatã. Programul Special Clãtire. tamburul efectueazã rotaþii lente. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Calcare uºoarã”.: Adãugaþi detergentul în compartimentul corespunzãtor. Când dozaþi decolorantul. ! Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea. lãsând rufele la înmuiat. Calcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. vãrsaþi detergentul ºi aditivii. Pentru a încheia programul. nu depãºiþi nivelul maxim indicat pe pivotul central (a se vedea fig.Funcþii de spãlare Antipatã: Aceasta funcþie este utilã pentru eliminarea petelor persistente. indicatorul aferent funcþiei „Cãlcare uºoarã” se va aprinde. ! Nu se poate efectua decolorarea cu programele: ºi Evacuare. Evacuare ºi Antipatã. Pentru efectuarea doar a decolorãrii. ! Nu este compatibilã cu programele ºi Evacuare. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. Obs. Rapid – pentru ARXD 149/129/109 EU. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile ºi Evacuare. în timp ce acela corerspunzãtor funcþiei START/PAUZà va lumina intermitentculoare portocalie. în sertarul 1. Prespãlare Selectând aceastã funcþie puteþi efectua prespãlarea. Pentru evacuarea apei ºi pentru a scoate rufele. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele . vãrsaþi decolorantul în sertarul adiþional 4 ºi activaþi funcþia Antipatã. ! Nu este compatibilã cu programele . trebuie sã apãsaþi butonul START/PAUZà sau butonul „Calcare uºoarã”. alãturatã). ARSD 109 Aceastã opþiune este folositã pentru a reduce durata programului de spãlare.permiþând 26 Introduceþi sertarul adiþional 4. este o funcþie foarte utilã pentru îndepãrtarea petelor rezistente. 1/2 (Încãrcãturã redusã) – pentru ARXXD 149 EU Aceastã opþiune este folositã în cazul unei jumãtãþi de încãrcãturã sau a unei încãrcãturi mai mici decât cantitatea maximã permisã – a se vedea „Tabelul de programe”. Pentru albirea pe durata spãlãrii. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului. aflat în dotare. ledul „Cãlcare uºoarã” luminând intermitent. . La încheierea programului de spãlare.

Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . ci are ca rezultate încrustarea parþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.200 gr. 1 faþã de pernã 150-200 gr. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare.tipul de þesãturã/simbolul de pe etichetã.totodatã reducerea consumului de apã ºi energie electricã. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. În sens contrar. .) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile . etc.se va varsa la începutul programului de spãlare.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace.5 kg Mãtase: 1 kg Cât cântãresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Sertar adiþional 4: Albire. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. 27 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . nu depãºiþi greutatea limita mentionata mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg Fibre sintetice: 2. . 1 halat de baie 900-1. 1 prosop 150-250 gr.5 kg Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. 1 faþã de masã 400-500 gr.

3 kg. Utilizaþi programul .5 kg. garantând îndepãrtarea corespunzãtoare a detergenþilor de pe articole. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. optimizând totodatã efectul aditivilor specifici igienizanþi.Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi. Mix 15 min. 1. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. pentru încheierea ciclului. 28 . inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Mãtase: selectaþi programul de spãlare special destinat þesãturilor din mãtase. adiþionali detergentului.0508) data de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. ªi se economisesc timp ºi energie.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. utilizând o mare cantitate de apã. Este recomandat sa folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. evitând astfel alergii pentru pielea delicatã a copiilor. ªi se economisesc timp ºi energie. Programul este indicat pentru îndepartarea corespunzãtoare de bacterii.5 kg) în maºinã de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. La încheierea programului de spãlare. Baby: este programul în mãsurã sã îndepãrteze murdaria tipicã copiilor. maºina va efectua rotaþii lente ale tamburului. Lânã: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Mix 30 min. Graþie programului puteþi spãla þesãturi din lânã (1.

Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU). ARXL 105 (EU). ARXL 125 (EU). 125. ARSL 105 29 . 145. ARXXL 105.

Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. situate în partea din spate: Nivelare 1. În cazul mochetelor sau a unui covor. 4. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. Dezambalaþi maºina de spãlat. reglaþi piciorusele astfel încât sã menþineþi sub maºinã de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. 30 . mobila sau altceva. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier. 2. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionarii. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. 3. În caz de vânzare. acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. Îndepãrtaþi ºuruburile de fixare a cuvei (3 bucãþi) . 2. fãrã a o sprijini de ziduri. nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii. unghiul de înclinare. cesiune sau transport. Dacã este deteriorat. utilzare ºi siguranþã. Legãturi hidraulice ºi electrice numai pentru ARSL 105 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. compensaþi neregularitaþile. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.a se vedea fig. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare.

! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. Fiþi atenþi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. dreaptã (a se vedea figura alãturatã): 3. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat.1. 2. situate între 65-100 cm de pãmânt. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. asiguraþi-vã cã: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei. Legaturã electricã Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã ramânã cufundatã în apã. înlocuiþi priza. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. În caz contrar. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. ! Dupã instalarea maºinii. dacã este indinspensabil. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. în partea din spate. . ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. 31 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã): sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cazi. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. indicatã în tabelul “Date tehnice” • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat.

2002/96/CE. . .89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri.Primul program de spãlare Când folosiþi pentru prima datã aparatul. Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziatã: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. selectând programul 1. Tasta Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. Taste cu led Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri. Selector Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . Dacã a fost selectatã funcþia “Pornirea întârziatã”. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. « Personalizãri »). Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu ºi Pornire întârziatã Tasta Pornire/Oprire Selector Temperaturã Selector Stoarcere Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Taste cu led Funcþii Tasta si ind. « Personalizãri »). efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. “Detergenþi ºi rufe”). Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. Pe parcursul derulãrii programului. înainte de utilizare. În interiorul acestui compartiment este amplasat un suport pe care regasiþi schema programelor. . durata rezidualã pânã la pornirea programului va fi indicatã. Indicatorul aferent funcþiei alese se va aprinde. 32 Selector Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. selectorul rãmâne ferm. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap.

ledurile se aprind consecutiv pentru a indica faza la care a ajuns programul în derulare : Dupã alegerea ºi activarea programului dorit. apãsaþi din nou aceastã tastã. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. doar ultimã selectatã va fi activatã. iar funcþia nu se va putea activa.B: dacã doriþi întreruperea unui program. ledul corespunzãtor se aprinde. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. N. N. În momentul selectãrii unei funcþii. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. ledul corespunzãtor acesteia va lumina intermitent.Stoarcere (turaþie de centrifugare). Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. dupã activarea programului. apãsaþi aceasta tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. indicatorul luminos se va stinge. . Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. atunci uºa se poate deschide. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. . Dacã indicatorul Uºa blocatã este stins. Indicator Usa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii.Încheiere spãlare. indicându-vã starea de avansare a programului selectat. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. indicatorul va lumina intermitent.Spãlare. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment.Evacuare.Indicator Uºa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii.B: dacã doriþi întreruperea unui program.« Personalizare »). valoarea întârzierii va fi vizualizatã prin aprinderea intermitenta a ledului respectiv. iar programul selectat va intra în funcþiune. atunci uºa se poate deschide. . apãsaþi din nou aceasta tastã. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior.Clãtire. astfel: Pornire întârziatã Dacã aþi optat pentru funcþia Pornire întârziatã (a se vedea cap. indicatoarele luminoase se vor aprinde succesiv. . Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. 33 Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Ulterior. . . La încheierea întârzierii selectate.

Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. 4. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. pentru a preveni daunele. 5. N. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. 9. hubloul nu se poate deschide. Porniþi maºina de spãlat. alegând astfel unul nou. indicatorul luminos END se va aprinde. apãsând tasta START/PAUZÃ. 8.Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. ! Aprinderea intermitentã. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. pentru a-l deschide. 34 . Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. apãsând tasta Pornire/Oprire. “Personalizari”). « Anomalii si remedii »).B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATà este activã. 7. Indicatorul START/PAUZà se va aprinde intermitent. 2. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. Pentru a anula un ciclu selectat. 3. dupã care se sting. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Alegeþi funcþiile dorite. “Detergenþi ºi rufe”). setaþi maºina pe pauzã. La încheierea programului. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. 6. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZà (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indica apariþia unei anomalii (a se vedea cap. “Personalizari”).

Lânã: pentru lânã.) (oC) Încãrcãturã max. vâscozã. 90 C o 1000 (ARXL 105. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 165 • - • • 6 60º C 6 /5 (pentru ARSL 105) 137/155 • • 7 8 9 10 11 o 40 C - 4/3 (pentru ARSL 105) 290 • • 40º C 40o C o 30 C 800 600 0 2 2 1 1.Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. (kg) Durata Încãrcãturã programului de max. (kg) spãlare Prespãlare Spãlare Albire Programe Speciale 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Ciclu de spãlare nocturã: Colorate rezistente puþin murdare Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare Cãmãºi Mãtase/perdele: pentru rufe din mâtase. spãlare stoarce-re (min. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 000 (ARXL 105. max. Turaþie max. lenjerie. etc. casmir. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 1000 (ARXL 105. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 6 /5 (pentru ARSL 105) 6 /5 (pentru ARSL 105) 122 • • • • • 115 • 35 .5/1 (pentru ARSL 105) 118 70 55 • • - • • • 40oC 600 55 • • Programe Zilnice 1 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o 60 C o 40 C 1000 (ARXL 105.

ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 2. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate Sintetice: colorate rezistente foarte murdare Sintetice: colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min.2 3 3 Bumbac. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 1000 (ARXL 105. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 6 la temperatura de 60oC.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 40 C o 1000 (ARXL 105. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC.5 6/5 (pentru ARSL 105) 36 • Clãtire delicatã 31 • Stoarcere 16 • - Stoarcere delicatã Evacuare 12 2 Datele specificate în tabel au valoare indicativã.5 6/5 (pentru ARSL 105) 2. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 0 - - 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 85 • • • 60o C o 40 C - 85 • • 800 2.5 70 • • 4 30oC 800 - 3 30 • • 5 o 30 C 800 - 1.5 15 • • Programe Parþiale A B C D E Clãtire - 1000 (ARXL 105. 36 . 3) Programul pentru bumbac. 2) Programul pentru bumbac.

maºina se opreºte cu apã în cuva. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. 600 rpm. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). ªi se economisesc timp ºi energie. Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizrea decolorantului (temperatura este superioara valorii de 60oC). Pentru a decolora rufele. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. adaugaþi la detergenþi. La încheierea ciclului. La încheierea ciclului de spãlare. excludere stoarcere. prevãzute pentru programe sunt: Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileste turaþia de stoarcere pentru programul selectat.5 kg. rpm (ARXL 125)/ 1400 rpm 800 rpm. 1000 rpm (ARXL 105. cât ºi detergentul. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece . în caz contrar. Sintetice Lânã Mãtase 37 Turaþie maximã. Mix 15 min. Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. pentru a încheia ciclul. prevãzute pentru programe sunt: Programe Bumbac ARSL 105)/1200 (ARXL 145). în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicata a celor mici. . Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. 1. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. ªi se economisesc timp ºi energie. 3 kg. Turaþiile maxime.Programe speciale Sterilizare (programul 6).(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Personalizãri Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperatura se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programe »). Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. vãrsaþi decolorantul. (programul 4). apãsaþi tasta Start/Pauzã. Mix 30 min. Turaþiile maxime. Ciclu Baby (programul 8). Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor.

Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. procedaþi astfel: 1. lãsând rufele la înmuiat. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. apãsati tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. C. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. intermitent. C. 7. 10. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitaþi mari de apã. 5. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. tamburul efectueazã rotaþii lente. 6. intermitent. D ºi E. Clãtire Suplimentarã Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. Pentru a încheia programul. 2. 6. D. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. Notã: Semnalul luminos. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtaþitã. La încheierea programului de spãlare. La a 5-a apãsare a tastei. Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi întârzia pornirea maºinii cu pânã la 12 h. C. 5. ! Nu este compatibilã cu programele 4. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. Apãsaþi de mai multe ori tasta pânã la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. aparatul îºi încheie programul. si E. aprinderea ledului respectiv indicã activarea functiei. D ºi E. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 11. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). funcþia se va dezactiva. 8. A. ! Se poate activa pentru toate programele. N. B. 5.Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). 11. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. Pentru a activa funcþiile. 38 . Cãlcare uºoarã Selectând aceasta funcþie. intermitent cu frecvenþã rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. Pentru programul Mãtase.

dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus.se va varsa la începutul programului de spãlare. Fibre sintetice: 2. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multa spumã.Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. foarte murdare. Vãrsaþi decolorantul în .tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmaºilor din material ºi culori diferite. . Este indicat doar pentru rufele din bumbac.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Utilizaþi programul 10. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Lânã: 1. etc. destinat þesãturilor din mãtase.5 kg/ 1 kg (pentru ARSL 105). 1 faþã de pernã 150-200 gr. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. Sertar aditional 4: Albire Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. 1 prosop 150-250 gr. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. 39 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul aditional 4 sã nu fi fost introdus. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: compartimentul adiþional 4. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr.5 kg.200 gr. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabila pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg / 5 kg (pentru ARSL 105). Fibre delicate: 2 kg. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . În sens contrar.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesaturi. 6. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. 1 halat de baie 900-1. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. 2. 1 faþã de masã 400-500 gr. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Nu folosiþi decât detergenþi speciali. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã.

• În cazul defectiunilor. asiguraþi-vã ca nivelul apei din interiorul aparatului se aflã sub nivelul de deschidere a uºii . goliþi apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o gãleatã conform figurii alãturate: 40 Siguranþa generalã • Maºina de spãlat trebuie folositã doar de adulþi ºi în concordanþã cu instrucþiunile conþinute în acest manual. Precauþii ºi sfaturi ! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã în concordanþã cu regulile internaþionale de siguranþã.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. 2. • Nu fortaþi uºa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere. • Pe durata functionarii. • Înainte de a introduce rufele în maºina de spãlat.5 kg. . nu atingeti componentele interne ale masinii în scopul repararii acesteia./1 kg (pentru ARSL 105)) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. • Nu trageþi de cablul de alimentare pentru a scoate maºina de spãlat din priza de curent. faceþi acest lucru cu grijã. . vechi nu pot fi aruncate în acelaºi mod ca ºi deºeurile municipale. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. • Nu deschideþi compartimentul de detergenþi pe durata funcþionãrii aparatului. • Nu atingeþi apa provenitã din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate. procedaþi astfel: 1. Dispoziþii • Ambalajul produsului: urmaþi instrucþiunile locale astfel încât ambalajul sã fie refolosit. asiguraþi-vã ca interiorul acesteia este gol. • Directiva Europeanã 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice ºi Electronice stipuleazã ca aparatele de uz domestic. Nu încercaþi so mutaþi singuri pentru ca este foarte grea. • Nu atingeþi niciodatã maºina de spãlat dacã aveþi mâinile sau picioarele ude sau umede. • Nu permiteti copiilor sa se joace în apropierea masinii sau sa o atinga. hubloul poate atinge temperaturi ridicate. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare ºi reciclarea materialelor care intrã în compoziþia acestora ºi pentru a reduce impactul asupra sãnãtaþii umane ºi asupra mediului. Simbolul „coº barat” este regãsit pe toate produsele pentru a aminti obligaþiile de a le colecta separat. Urmãtoarele instrucþiuni au fost furnizate ca o mãsurã de siguranþã ºi trebuie citite cu atenþie. împreunã cu 2-3 persoane. proiectat pentru a preveni deschideri accidentale. scoateþi ºtecherul din priza de curent. Trageþi de ºtecher. • Dacã trebuie s-o mutaþi. Deschiderea manualã a uºii hubloului Dacã doriþi sã întindeþi rufele. iar uºa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentãrii electrice. dacã nu.Lâna: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M.

alãturatã ºi lãsaþi-l sub apã câteva minute. demontaþi panoul de la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelniþe (a se vedea figura): Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea exteriorului ºi a pãrþilor din cauciuc. Curãþarea compartimentului pentru detergenþi Poate fi scos în scopul de a fi curãþat. trageþi apoi spre jos ºi. Scoateþi ºtecherul din prizã de curent atunci când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã operaþii de întreþinere. monede) ºi. Nu utilizaþi solvenþi sau abrazivi. Efectuaþi aceastã operaþiune dupã cum se poate vedea în fig. Inspectaþi pompa de evacuare Maºina dvs. Folosiþi un material îmbibat în apã cãlduþã ºi sãpun. trageþi spre dvs. Curãþarea hubloului ºi a cuvei Lãsaþi întotdeauna intredeschis hublul pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor de apã. 4. Se poate întâmpla ca anumite obiecte sã pãtrundã accidental în pompa (de exemplu: nasturi. 41 5. remontaþi panoul fixându-l corespunzãtor.Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Închideþi robinetul de apã dupã fiecare program de spãlare. 3. pânã când dispozitivul din plastic se detaºeazã din locaºul corespunzãtor. înainte de a-l împinge spre aparat de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. de spãlat este echipatã cu o pompa de auto-curãþare care nu necesitã operaþii de întreþinere ºi curãþare. simultan deschideþi usa. folosiþi maneta indicatã. neputând sã fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevãzut sã fie oprite intr-o „precamerã” accesibilã în partea de jos a pompei. asigurîndu-vã. .

de spãlat pot aparea diferite probleme. presiunile puternice ar putea provoca crãpãturi neaºteptate. De aceea. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spãlãrilor. Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe an. 4. pentru a avea acces la aceastã precamerã este suficient sã îndepãrtãm panoul frontal aflat la baza maºinii de spãlat cu ajutorul unei ºurubelniþe (fig. Programul de spãlare nu poate fi iniþiat: • Uºa maºinii de spãlat nu a fost corect închisã Verificaþi dacã tasta PORNIRE/OPRIRE este apãsatã. 2. ! Nu folosiþi furtunuri deja folosite. CITIÞI ACESTE RÂNDURI: De-a lungul timpului. • Verificaþi dacã existã suficientã presiune pe conducta de alimentare • Verificaþi dacã filtrul nu este opturat. 42 • O altã cauzã posibilã este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apã. deschideþi-l. în caz contrar.! Verificaþi ca programul de spãlare sã se fi încheiat ºi deconectaþi maºina de spãlat. aceste mici probleme pot fi remediate foarte uºor.. dupã îndepãrtarea capacului este normal sã se elibereze o micã cantitate de apã 3. • Verificaþi dacã tasta START/PAUZÃ a fost apãsatã. alaturatã). înainte de a suna la unitatea de service. Verificaþi dacã aþi deschis acest robinet ºi. • A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea cap. De cele mai multe ori. verificaþi interiorul. Anomalii ºi remedii ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECÞIUNI. rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. înºurubându-l cu grijã. de asemenea dacã nu este cumva opritã apa în zona dvs. „Cum sã efectuaþi un ciclu de spãlare”). 1. . asigurându-vã mai întâi de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. • Verificaþi dacã aþi optat pentru o pornire întârziatã (a se vedea cap. repuneþi capacul. sã fie afectatã de o cadere a sursei de curent electric. îndepãrtaþi deci capacul. chiar de dvs. lent): • Verificaþi dacã aþi conectat corect furtunul de alimentare la robinet ºi. la maºina dvs. „Personalizãri”) Maºina de spãlat rufe nu se alimenteazã cu apã (ledul primei faze de spãlare se aprinde intermitent. ºtergându-l cu grijã. • Este posibil ca un scurtcircuit sã fii afectat reþeaua electricã a casei sau chiar ca întreaga zonã în care se aflã ºi casa dvs. consultaþi instrucþiunile de mai jos: Maºina de spãlat rufe nu mai porneºte: • Verificaþi dacã ºtecherul este corect introdus în prizã.

apãsaþi tasta START/PAUZÃ (a se vedea cap. • Este obstrucþionatã caseta pentru detergent? (a se vedea cap. motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi evacueazã apa încontinuu. „Instalare”). (a se vedea cap. chemaþi Service-ul. • Aþi verificat dacã maºina de spãlat dispune de suficient spaþiu pentru vibraþii? Verificaþi dacã nu este foarte apropiatã de eventuale mobile/pereþi. Pentru a elimina acest inconvenient. • Verificaþi dacã capatul furtunului este cufundat în apã. „Instalare”) • Aþi aºezat maºina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare. Maºina de spãlat rufe nu evacueazã sau nu stoarce rufele: • Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe. Dacã anomalia persistã. „Instalare”). se gãsesc în comert supape antisifonare. aºteptaþi cel puþin 1 min. închideþi robinetul de alimentare cu apã. • Dacã locuinþa dvs. „Întreþinere ºi îngrijire”) • Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. „Instalare”) Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi ledurile funcþiilor se aprind intermitent: • Opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din priza de curent. „de mânã sau în maºina de spãlat”. opriþi maºina de spãlat rufe ºi contactaþi unitatea de service. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe pierde apã: • Verificaþi dacã furtunul de alimentare cu apã 43 este bine înºurubat (a se vedea cap. aceasta operaþie trebuie efectuatã manual • Opþiunea „Cãlcare uºoarã” este activatã: pentru a completa programul. Dacã da. trebuie sã scoateþi imediat furtunul din apã (a se vedea cap. „Personalizãri”) • Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. În maºina de spãlat rufe se produce multã spumã: • Verificaþi dacã detergentul folosit este recomandat pentru spãlarea automatã (trebuie sã fie scris: „pentru maºina de spãlat”. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe vibreazã prea tare pe durata operaþiei de centrifugare: • Aþi deblocat tamburul în conformitate cu instrucþiunile de instalare? (a se vedea cap. Dacã dupã toate aceste verificãri. „Instalare”). înainte de a reporni aparatul.) • Aþi folosit o cantitate mult prea mare de detergent. .Maºina de spãlat rufe se alimentezã cu apã ºi o eliminã încontinuu: • Verificaþi dacã nu cumva furtunul de evacuare este poziþionat prea jos. etc. Acest furtun trebuie aºezat la o înãlþime cuprinsã între 65 – 100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu. „Instalare”). problemele de mai sus persistã.

modelul maºinii (Mod. adresã. de spãlat. numele. A încerca sã o reparaþi singuri ar putea sã-i cauzeze daune majore ºi ar anula cu siguranþã garanþia produsului. Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã. 3. 44 . opriþi maºina ºi apelaþi Service-ul.Asistenþa Înainte de a lua legatura cu Service-ul: Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea capitolul de mai sus). ! Nu folosiþi decât piese de schimb originale. În caz contrar.). numãrul de serie (S/N…). numarul de telefon. tipul de anomalie. 4. ! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi. 2. Comunicaþi Service-ului: 1. aplicatã în partea din spate a maºinii dvs. Piese de schimb Maºina de spãlat este un aparat complex.

Fiºe tehnice 45 .

HOTPOINT ARISTON 46 .

HOTPOINT ARISTON 47 .

HOTPOINT ARISTON HOTPOINT ARISTON 48 .

de cãtre utilizatori. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor. . a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1). • Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi funcþionalitatea acestora. . aplicat pe un echipament electric sau electronic.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). barata cu douã linii în forma de X). DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. • Predarea. semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE • Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor. IAR PRODUCÃTORUL. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip). • Simbolul alãturat (o pubela cu roþi. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. .VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. la punctele de colectare municipale. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea. reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate.

.HOTPOINT ARISTON NOTA: Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã.

L. sector 2. VALOTIS COM S.R. S.R.L.L.A. sector 2 022113 Bucureºti . www. costul unui apel este de tarif local) Tel. parter.L. ELMA IAªI LIV SERVICE IAªI POLUL NORD S. ACINST S.R. P.R.R.C.L. GORJ GORJ GIURGIU HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA IAªI IAªI MARAMUREª MEHEDINÞI MUREª NEAMÞ OLT PRAHOVA PRAHOVA SÃLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VÂLCEA VASLUI VRANCEA INIDAN S.L.L. et 3. P.F.R. SÃVULESCU MASTERS BUªTENI TEO 93 S. MPI SERVICE S. S. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.R.L. MEGASTAR EXIM S. 3A.R.C.L. MITTY ET CO.R.L.L. TEHNOFRIG S. 0788 418 131 Str. ANDASIL IMPEX MARELVI IMPEX S. ELFRIG STAR 2002 S.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.R.R.L.L.(0732) 6611 .R.ro.L.L. FRIGOSERV P.R.ro Program: Luni .R. VALTOCOM S. POLUL NORD S.C.L.L. ACROMID SERV S.L.L.REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL: NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM. PRIMEX S. TOTAL SERVICE ELFRIG STAR 2002 S.Vineri: 900-1800. P.R. SERVIªTEF S. CÂRSTEA MICADAN FRIGO MAT SUPER INSTAL S.R. LAZÃR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. e-mail: office@micadan.L. RIO SERVICE DIMOS S.micadan.L. DOMO S. Basarabia 28A. AMIO ELECTRONIC MARELVI IMPEX S.L.F.R. BUZATU VIOREL MACOM S.R.R.F. Bucureºti.R. ANDASIL IMPEX ELECTROTERM SERVICE S.R. Sâmbãtã: 900-1300 Judeþ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU BIHOR BISTRIÞA NÃSAUD BOTOªANI BRÃILA BRAªOV BRAªOV BUCUREªTI / ILFOV BUZÃU CÃLARAªI CARAª SEVERIN CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA COVASNA DAMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI Unitatea Service POLLSTAR COMPANY S. VIP GÃIEªTI V&D ELECTROSYSTEM S. PETROSTAR S.L. ELESERV S.R.R.R.F. Vidin nr. INTERPRESTV S.R.L.L. cod poºtal: 023787.R. mobile: 0744 596 198.L.R.R. 0723 948 467.L.R.L. POLUL NORD S. MITREA PREST S.R.L. MICADAN TEHNOFRIG ISTRIÞA S. S. FRIGOSERVICE S.L.

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE Maºini de spãlat rufe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful