Maºini de spãlat rufe

ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109 Maºinile de spãlat rufe ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109 Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

1

Pag. 3 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109

Pag. 14 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109

Pag. 29 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILE DE SPÃLAT RUFE ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

2

INSTALARE
Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã. 3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare 1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 2. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (4 bucãþi, pentru modelul ARXXF 109 S EU/2 buc, pentru ARXXF 129 IT/3 bucãþi, pentru modelele ARXF 129/109) - a se vedea fig. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:

Nivelare
1. Instalaþi maºina pe o suprafaþa planã ºi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau înºurubând picioruºele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depaºeascã 2o.

pentru ARXXF ARSF 109

109

S,

pentru ARXXF 129 IT

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice ºi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3

pentru ARXF 109/129

1. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturatã):

Conectarea furtunului de evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreapta (a se vedea figura alaturatã):

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã):

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice »; ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat; ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 4 Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apa. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legatura electricã
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent, asiguraþi-vã ca: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”; • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; • Prizã sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima data aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 1. 5

Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri; - 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri; - 2002/96/CE.

Indicatoare Avansare ciclu: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. selectorul rãmâne ferm. 6 Taste ºi indicatorul luminos Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Pe display se va aprinde indicatorul aferent funcþiei alese. . sau. “Detergenþi ºi rufe”). atunci uºa se poate deschide. Aprinderea indicatorului va indica funcþionarea maºinii. Tasta ºi indicator luminos Blocare taste: este folositã pentru a activa/dezactiva blocarea panoului de control. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încarca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. N. Display: va indica durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare selectat. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. Tasta Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap.Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu Pornire/Oprire Tasta Temperaturã Display Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Tasta Stoarcere Tasta si ind. luminos Funcþii Tasta ºi ind. Tasta ºi indicator luminos Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. Indicator Uºã blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Pe parcursul derulãrii programului. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. durata rezidualã pânã la initierea programului de spãlare. « Personalizari »). Tasta Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. « Personalizari »). Tasta ºi indicator luminos START/PAUZA: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. luminos Blocare Taste Tasta ºi ind.B: dacã doriþi întreruperea unui program. în cazul în care aþi optat pentru o pornire întârziata. apãsaþi din nou aceasta tastã. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins.

Evacuare. . hubloul nu se poate deschide. Pentru « a dezactiva » blocarea panoului de control. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. . setaþi maºina pe pauzã. Dacã ledul este aprins. Simultan. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. ledul corespunzãtor se aprinde. În momentul selectãrii unei funcþii. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. pentru a preveni daunele. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea cap. .Clatire. apãsând tasta START/PAUZA. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. doar ultima selectatã va fi activatã. dupã care se sting. ! Aprinderea intermitentã. în special de cãtre copii.Încheiere spãlare.Spãlare. Porniþi maºina de spãlat. pentru a-l deschide. atunci panoul de control este blocat. « Anomalii ºi remedii »).B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã.Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. þineþi apãsatã tasta timp de 2 sec.Stoarcere (turaþie de centrifugare). . astfel: Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. se va emite un semnal acustic de avertizare iar funcþia nu se va putea activa. Indicator luminos de temperaturã În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de temperaturã. Indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent. N. ledurile se aprind consecutiv pentru a indicã faza la care a ajuns programul în derulare: . Indicator luminos Blocare taste Pentru « a activa » blocarea panoului de comandã. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. indicatorul va lumina intermitent. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Se evitã astfel modificarea accidentalã a unui program. 7 . Indicator luminos de stoarcere În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de stoarcere. Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. apãsând tasta Pornire/Oprire. þineþi apãsatã tasta timp 2 secunde.

Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). ARXF 129) • • • 6 Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 C o - • • 7 Ciclu de spãlare noctura: Colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • 8 . Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 4/3 (ARSF 109) Albire Programe Speciale Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe dispy 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare o 90 C 1000 (ARXXF 109S. 7.) Încãrcãturã max. ARXF 109. ARXF 109. stoarce-re (min.1. (kg) Spalare Balsam Durata programului de spãlare 7 (ARXXF 109S. “Personalizãri”). Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. 3. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. “Detergenþi ºi rufe”). apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. 8. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. 5. alegând astfel unul nou. spãlare (oC) Turaþie max. 2. Alegeþi funcþiile dorite. “Personalizãri”). Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. La încheierea programului. 6. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. (kg) Încãrcãturã max. max. Pentru a anula un ciclu selectat. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. indicatorul luminos END se va aprinde. 4.

ARXF 129) 7 (ARXXF 109S. lenjerie. ARXXF 129 IT)/2. ARXF 109. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXF 109. 30 C o 0 - • • 11 Lânã: pentru lânã.8 Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • 9 Camaºi 40 C o 800(ARXXF 109S)/600 (ARXXF 129 IT. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT.5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXF 129 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/1 (ARXF 129/109)/ 1(ARSF 109) • • 10 Mãtase/perdele: pentru rufe din mãtase.5 (ARXF 129/109)/2. ARXXF 129 IT)/2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S.5 (ARSF 109 • • • 1 Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare 40o C • • • 2 Bumbac. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. ARXF 109. vâscozã. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate 40 C o • • • 3 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare 60oC 800 - • • 3 Sintetice: colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • Continuarea tabelului în pagina ce urmeazã 9 . casmir. ARSF 109) - 2 2(ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S.5 (ARXF 129/109)/ 2.5/1(ARSF 109) • • Programe Zilnice 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 o C 1000 (ARXXF 109S. etc. o 40 C 800 - 1.

2) Programul pentru bumbac. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o Mix 15 min. ARXF 109. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. 3) Programul pentru bumbac. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARXF 109. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 - - - Datele specificate în tabel au valoare indicativã. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC 10 . ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXF 129) Clãtire - - - 7 (ARXXF 109S.5 • • Programe Partiale A 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 • B Clãtire delicatã - 800 - - • C Stoarcere - 1000 (ARXXF 109S.5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 4 30 C o 800 - 3 • • 5 30 C o 800 - 1. ARXXF 129 IT)/2. (2 apasari ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Continuarea tabelului din pagina precedentã Mix 30 min.5 (ARXF 129/109)/ 2. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL 6 la temperaturã de 60oC.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.

pentru a încheia ciclul. Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm (ARXXF 109S. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. La încheierea ciclului de spãlare. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. Ciclu Baby (programul 8). Sintetice 800 rpm. ARSF 109)/1200 rpm (ARXXF 129 IT. ªi se economisesc timp ºi energie.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurta de timp: dureazã 15 min. în caz contrar. maºina se opreºte cu apã în cuvã. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea.Programe speciale Sterilizare (programul 6): Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizarea decolorantului (temperatura este superioarã valorii de 60oC). Personalizari Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperaturã se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programm »). Lânã 600 rpm. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicatã a celor mici. Turaþiile maxime. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). Mix 30 min. Mãtase excludere stoarcere. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. 3 kg. cât ºi detergentul. prevãzute pentru programe sunt: . Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. 11 Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Pentru a decolora rufele. ARXF 109. apãsaþi tasta Start/Pauzã. ARXF 129). Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Mix 15 min.5 kg. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. La încheierea ciclului. 1. vãrsaþi decolorantul.(programul 4): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. adaugaþi la detergenþi. ªi se economisesc timp ºi energie.

Clãtire Suplimentarã Selectând aceastã funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clatire. C. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. Pentru a activa funcþiile. intermitent cu frecvenþa rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. D ºi E. 10. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. intermitent. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei. . Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. 8. 11. A. Nota: Semnalul luminos. ! Se poate activa pentru toate programele. La încheierea programului de spãlare. apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului END. procedaþi astfel: 1. 7. Pentru a dezactiva funcþia. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. D. lãsând rufele la înmuiat. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. ºi E. tamburul efectueazã rotaþii lente. 5. 5. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. Pentru programul Mãtase. C. Cãlcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. N. Aceastã funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. 6. Pentru a încheia programul. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. B. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. 6. aparatul îºi încheie programul. intermitent. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. C. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtãþitã. D ºi E. În sens contrar. 11. 2. 5. ! Nu este compatibilã cu programele 4. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi programa pornirea întârziatã: apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza întârzierea doritã (de la 1 la 24 h).Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupa cum urmeaza: 12 Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitãþi mari de apã. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins.

6. ARXXF 109 S)/2. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: .200 gr.culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Fibre sintetice: 3 kg (pentru ARXXF 129 IT. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. destinat þesãturilor din mãtase. 1 faþã de masã 400-500 gr. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmãºilor din material ºi culori diferite.5 kg/ 1 kg (ARSF 109). .tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Este indicat doar pentru rufele din bumbac.5 kg (ARXF 109/129. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. Vãrsaþi decolorantul în compartimentul adiþional 4. 1 faþã de pernã 150-200 gr. ARSF 109). Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .5 kg) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performante la spãlare. etc.se va varsã la începutul programului de spãlare.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. . ARXXF 109 S)/6 kg (ARXF 109/129)/5 kg (ARSF 109). Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. Utilizaþi programul 10. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 7 kg (pentru ARXXF 129 IT. Lânã: Ariston este singura maºina de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. 2. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. 1 prosop 150-250 gr.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. foarte murdare. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. 1 halat de baie 900-1. Sertar aditional 4: Albire. 13 Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1.Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.

ARSD 109 14 .INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU). 109. 129. ARXXD 109 S. ARXD 149.

zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legãtura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. fãrã a o sprijini de ziduri. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evita vibraþii. În caz de vânzare. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (2 bucaþi.109 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. 4. mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. cesiune sau transport. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. ARSD 109) . utilzare ºi siguranþã. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãºeascã 2o. Legãturi hidraulice ºi electrice PENTRU ARXD 149.a se vedea fig. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. 2. pentru ARXXD 149/3 bucaþi. situate în partea din spate: PENTRU ARXXD 149 Nivelare 1.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În cazul mochetelor sau a unui covor. alãturate – ºi cauciucul cu respectivul distantier. unghiul de înclinare. 15 . Dezambalaþi maºina de spãlat. Dacã este deteriorat. compensaþi neregularitãþile. pentru ARXD 149/129/109. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. 129.

în partea din spate. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. dreaptã (a se vedea figura alaturata): sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturata): evacuare a apei. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alãturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmâna cufundatã în apã.1. situate între 65-100 cm de pãmânt. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. • Priza sã poata suporta sarcina maximã de putere a maºinii. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. Legatura electricã ! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. asiguraþi-vã cº: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 16 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. dacã este indinspensabil. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. 2. 3. fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gura de . Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. indicatã în tabelul “Date tehnice”.

efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe.5*85*52.• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. înainte de utilizare.5*85*60 cm Capacitate: de la 1 la 7 kg Legãturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 7 kg Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .2002/96/CE. 17 . ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã.5 bar) capacitatea tamburului: 54 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul . Primul program de spãlare Când folositi pentru prima datã aparatul.05 Mpa (0.5 cm Capacitate: de la 1 la 6 kg Legaturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. înlocuiþi priza. Atenþie! Producatorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri -89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . Legaturi hidraulice: presiune maximã: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Dupã instalarea maºinii. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri .05 Mpa (0. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. În caz contrar. selectând programul Date tehnice (ARXD 149/129/109) Dimensiuni (L*Î*A): 59. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple.5 bar) capacitatea tamburului: 46 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm (ARXD 149)/1200 (ARXD 129)/1000 (ARXD 109) Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul (O SINGURA APÃSARE A TASTEI). Legaturi hidraulice: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.2002/96/CE. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 6 kg. Date tehnice (ARXXD 149) Dimensiuni (L*Î*A): 59. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº.

valoarea va fi indicatã pe display.Panoul de control Tasta ON-OFF Tasta Blocare taste Tasta Stoarcere Compartiment detergenþi Taste Selectare Programe Taste Funcþii Tasta cu Indicator Start/Pauza Tasta Temperaturã Taste Selectare Programe Tasta MEMO Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap.. este necesar sã þineþi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. Pe display se va aprinde indicatorul aferent. apãsaþi tasta MEMO. 18 Taste Funcþii: apãsaþi tasta pentru a selecta funcþia doritã. Tasta MEMO: þineþi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului ºi a personalizãrilor preferate. Tasta Pornire/Oprire : apãsaþi uºor tasta pentru a porni/opri maºina. þineþi ãpãsatã tasta circa 2 sec. Oprirea maºinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuºi. Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea “Tabelul de Programe”). mai ales dacã. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor. Tasta Stoarcere : apãsaþi pentru a reduce/exclude turaþia de stoarcere. Tasta Pornire Întârziatã : apãsaþi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului . o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. “Detergenti ºi rufe”). Pentru setarea ciclului precedent memorat. Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control. Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii. valoarea va fi indicatã pe display. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent. Pentru a opri maºina pe durata spãlãrii. în casa se aflã copii. þineþi apãsatã tasta circã 2 sec. de culoare verde indica funcþionarea maºinii. Pentru dezactivarea panoului de control.

Deschideþi compartimentul ºi vãrsaþi dergentul în conform indicaþiilor din cap. apãsaþi din nou tasta. pentru a preveni daunele. Dozarea detergentului. dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii. dacã programul nu prevede stoarcere. lent. 4. Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. Pentru a alege limba doritã. apãsaþi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde. apãsând tasta START/PAUZÃ.prestabilit. numele programului va aparea pe display. Apãsaþi tasta pe display va aparea mesajul OK. “Detergenþi ºi rufe”. Dacã simbolul nu este luminat. maºina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii. acestuia i se va asocia o . aºteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Încãrcarea maºinii. N. ! La prima punere în funcþiune. pentru confirmarea alegerii. Indicatoarele F corespund funcþiilor ºi se aprind în momentul în care funcþia selectatã este compatibilã cu programul stabilit. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. fãcând atenþie la cantitatea de încãrcãturã indicatã în tabelul de programe. START/PAUZA se va aprinde intermitent. indicatorul va lumina cu o luminã portocalie. apãsaþi tastele TEMPERATURÃ ºi STOARCERE. A ºi B va indica programul de spãlare selectat. hubloul nu se poate aprinde. Pornirea maºinii de spãlat. Deschideþi uºa hubloului. 5. Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã. ce va furnizeazã informaþii importante. acest rând nu va conþine niciun mesaj. Alegerea programului. apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare. Rândul D indicã valoarea maximã a turaþiei de stoarcere pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. întârzierea este indicatã pe display. pentru a-l deschide. setaþi maºina pe pauzã. puteþi deschide uºa. lent. Dacã doriþi sã selectaþi o altã limbã. indicatorul de culoare verde. Apãsaþi una din tastele SELECTORULUI DE PROGRAME pentru a selecta programul dorit. Încãrcaþi maºina. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii. Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã intermitent. 19 Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins. faza de spãlare în curs ºi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului. Îmchideþi hubloul. Primele 2 rânduri. apãsaþi din nou tasta. pe scurt. 2. Display-ul Display-ul este un instrument util pentru programarea maºinii dvs. O datã iniþiat programul. apãsaþi tasta BLOCARE TASTE. indicatorul lumineazã fix. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. durata rezidualã pânã la initerea programului selectat. repetaþi operaþiile indicate anterior. 3. acest rând nu va conþine niciun mesaj.

lent. Apãsaþi tasta START/PAUZÃ. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. puteþi deschide uºa. pe display va aparea numele fazei în curs. Pentru a dezactiva aceastã funcþie. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu o altã funcþie mai înainte selectatã. O altã apãsare a butoanelor va activa valorile maxime prevãzute. . Iniþierea programului. Pentru a programa o pornire întârziatã a programului selectat. Personalizarea ciclului de spãlare. Deschideþi uºa. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost intrerupt. selectaþi astfel programul dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/PAUZÃ. pe display se va aprinde simbolul .temperatura ºi o turaþie ce pot fi modificate. ledul corespunzãtor primei funcþii va lumina intermitent ºi doar a doua opþiune va fi activã ledul aferent funcþiei selectate se va aprinde. indicatorul se va stinge. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv temperatura de spãlare pânã la spãlarea la rece « OFF ». • Apãsaþi tasta corespunzãtoare activãrii funcþiei. Pe display va fi indicatã durata programului. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. Ledul corespunzãtor de culoare verde lumineazã clar iar uºa hubloului este blocata (ledul USA BLOCATà aprins). Selectarea pornirii întârziate. scoateþi rufele ºi opriþi aparatul. activaþi o pauzã de spãlare prin apãsarea tastei START/PAUZà – indicatorul de culoare portocalie. apãsaþi tasta aferentã pânã se va obþine întârzierea doritã. þineþi apãsatã tasta . Modificarea caracteristicilor programului. START/PAUZà va lumina intermitent. Aparatul selecteazã automat temperatura ºi stoarcerea maxime prevãzute pentru programul selectat care nu pot fi astfel mãrite. ! Dacã doriþi sã anulaþi un programul abia iniþiat. Simbolul UªÃ BLOCATà se va stinge ºi veþi putea deschide uºa hubloului. 6. iar funcþia nu va putea fi activatã. apãsaþi încã o datã butonul START/PAUZÃ. dacã simbolul UªÃ BLOCATà este stins. Pe durata programului de spãlare. simbolul va lumina intermitent. Atunci când aceasta opþiune este activã. Acþionaþi asupra urmãtoarelor taste: Modificarea temperaturii ºi/sau stoarcerea. • Apãsaþi din nou tasta pentru dezactivarea funcþiei. ! Funcþiile pot modifica sarcina recomandatã ºi/sau durata programului. Încheierea programului. 20 7. Pentru a deschide uºa pe parcursul unui program de spãlare. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv turaþia de stoarcere pânã la anularea acesteia « OFF ». 8. indicatorul aferent butonului se va aprinde. apãsaþi tasta pânã veþi vizualiza pe display simbolul « OFF ». Pentru a schimba programul pe durata derulãrii acestuia. Este semnalatã prin apariþia mesajului « ÎNCHEIERE PROGRAM ». Programul este întrerupt ºi aparatul este oprit.

) (kg) (oC) Duratã program Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) (o apãsarea tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3oapãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apãsarea tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 90o C 1400 7 3 • • • • 60 C o Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. spãlare stoarcere (min. Încãrcãtura max. 1400 7 3 • • • • o 40 C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 40o C 800 3 1. o (o apasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. max. (kg) Încãrcãturã max.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • Continuarea tabelului in pagina ce urmeazã 21 . Turaþie max. (kg) Programe Descrierea programelor Temp.Programe ºi funcþii Tabel de programe Încãrcãturã max.

(2oapãsãri ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Continuarea tabelului din pagina precedentã Bumbac (*) o (o apasare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) o (3 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsãri ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. 40o C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 • • • • 40 C o 800 3 1. (ooapãsare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • o 30 C 800 - - 1. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 90 C o 1400 7 3 • • • • 60o C 1400 7 3 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display.5 - • • 22 .

vâscozã. 30ºC 0 - - 2 1 • • Lânã: pentru lânã. lenjerie. Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. etc.5 1 • • • Programe Parþiale Stoarcere o (o apasare a tastei) Stoarcere delicata (2oapasari ale tastei) o Clatire (o apasare a tastei) - 1400 - - - - 7 - - 1400 - - - - 3 - - 1400 - - 7 3 • • Evacuare o (2 apasari ale tastei) - 0 - - - - 7 - * Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL Bumbac la temperatura de 60oC. 40ºC 600 - 1.Programe speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 1 • • • Memo: permite memorarea oricãrui tip de spãlare Puteþi verificã durata programelor de spãlare pe display. 23 . casmir.

(ooapasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 30 C 800 - - 3 • • 24 .) o ( C) Detergenþi Durata Încãrcãtura max. Turaþie max.5 • • • • Mix 30 min.Tabel de programe (pentru ARXD 149/129/109 EU. spãlare stoarce-re (min. max. (kg) programului de spãlare Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) o (o apãsare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) (2?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o Sintetice (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare o Sintetice (2 apasari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare 90o C 1400 6 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display o 90 C 1400 6 • • • • o 40 C 1400 6 • • • • 60oC 800 2. ARSD 109) Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • 40o C 800 2.

lenjerie.5 • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Programe Speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • • Memo: permite memorarea oricarui tip de spãlare Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. etc.Mix 15 min. 30 C o 0 - - 1 • • 40oC 600 1. Lânã: pentru lânã.5 • • • Programe Speciale/Memo Stoarcere o (o apãsare a tastei) Stoarcere delicatã o (2 apãsãri ale tastei) Clãtire (o apãsare a tastei) Evacuare (2 apãsãri ale tastei) o o - 1400 - • - • 6 800 2. casmir.5 6 6 1400 0 - - 25 . o (2 apasari ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. vâscozã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 30 C o 800 - - 1.

Prespãlare Selectând aceastã funcþie puteþi efectua prespãlarea. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele . nu depãºiþi nivelul maxim indicat pe pivotul central (a se vedea fig. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile ºi Evacuare. indicatorul aferent funcþiei „Cãlcare uºoarã” se va aprinde. lãsând rufele la înmuiat.permiþând 26 Introduceþi sertarul adiþional 4. ARSD 109 Aceastã opþiune este folositã pentru a reduce durata programului de spãlare. alãturatã). Pentru albirea pe durata spãlãrii. Pentru efectuarea doar a decolorãrii. . La încheierea programului de spãlare. ledul „Cãlcare uºoarã” luminând intermitent. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Calcare uºoarã”. Extra Clãtire Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. Programul Special Clãtire. vãrsaþi decolorantul în sertarul adiþional 4 ºi activaþi funcþia Antipatã.Funcþii de spãlare Antipatã: Aceasta funcþie este utilã pentru eliminarea petelor persistente. aflat în dotare. ! Nu este compatibilã cu programele . garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului. în sertarul 1. Obs. ! Nu se poate efectua decolorarea cu programele: ºi Evacuare. ! Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea. Când dozaþi decolorantul. Rapid – pentru ARXD 149/129/109 EU. 1/2 (Încãrcãturã redusã) – pentru ARXXD 149 EU Aceastã opþiune este folositã în cazul unei jumãtãþi de încãrcãturã sau a unei încãrcãturi mai mici decât cantitatea maximã permisã – a se vedea „Tabelul de programe”. în timp ce acela corerspunzãtor funcþiei START/PAUZà va lumina intermitentculoare portocalie. Evacuare ºi Antipatã. Pentru evacuarea apei ºi pentru a scoate rufele. tamburul efectueazã rotaþii lente. ! Nu este compatibilã cu programele ºi Evacuare. trebuie sã apãsaþi butonul START/PAUZà sau butonul „Calcare uºoarã”. Pentru a încheia programul. selectaþi programul dorit ºi activaþi funcþia Antipatã. este o funcþie foarte utilã pentru îndepãrtarea petelor rezistente. Pentru programul Mãtase/Perdele aparatul îºi încheie programul.: Adãugaþi detergentul în compartimentul corespunzãtor. Calcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. vãrsaþi detergentul ºi aditivii.

Sertar adiþional 4: Albire. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare.totodatã reducerea consumului de apã ºi energie electricã. ci are ca rezultate încrustarea parþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. În sens contrar. nu depãºiþi greutatea limita mentionata mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg Fibre sintetice: 2. 27 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. 1 prosop 150-250 gr. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . . Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. 1 faþã de masã 400-500 gr. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile . .200 gr.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.5 kg Mãtase: 1 kg Cât cântãresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr.se va varsa la începutul programului de spãlare. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. 1 faþã de pernã 150-200 gr. etc.tipul de þesãturã/simbolul de pe etichetã.5 kg Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. 1 halat de baie 900-1. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .

Lânã: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. 3 kg. Programul este indicat pentru îndepartarea corespunzãtoare de bacterii. garantând îndepãrtarea corespunzãtoare a detergenþilor de pe articole. 1. ªi se economisesc timp ºi energie. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. optimizând totodatã efectul aditivilor specifici igienizanþi.5 kg) în maºinã de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare.0508) data de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. maºina va efectua rotaþii lente ale tamburului. evitând astfel alergii pentru pielea delicatã a copiilor.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. utilizând o mare cantitate de apã. La încheierea programului de spãlare. Mix 30 min. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Este recomandat sa folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. Baby: este programul în mãsurã sã îndepãrteze murdaria tipicã copiilor. Mix 15 min. ªi se economisesc timp ºi energie. Mãtase: selectaþi programul de spãlare special destinat þesãturilor din mãtase. 28 . inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã.Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi. adiþionali detergentului. pentru încheierea ciclului.5 kg. Graþie programului puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Utilizaþi programul .

Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU). ARSL 105 29 . 145. ARXL 125 (EU). 125. ARXL 105 (EU). ARXXL 105.

În caz de vânzare. acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. Legãturi hidraulice ºi electrice numai pentru ARSL 105 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare.a se vedea fig. Dacã este deteriorat. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. În cazul mochetelor sau a unui covor. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionarii. Dezambalaþi maºina de spãlat. mobila sau altceva. Îndepãrtaþi ºuruburile de fixare a cuvei (3 bucãþi) . Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. cesiune sau transport. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii. situate în partea din spate: Nivelare 1. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o. 30 . 2. fãrã a o sprijini de ziduri. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. unghiul de înclinare. 3. compensaþi neregularitaþile. nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat. reglaþi piciorusele astfel încât sã menþineþi sub maºinã de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. 4. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. utilzare ºi siguranþã. 2.

nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. 2. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. în partea din spate. dreaptã (a se vedea figura alãturatã): 3. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã ramânã cufundatã în apã. situate între 65-100 cm de pãmânt. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã): sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cazi. Legaturã electricã Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. asiguraþi-vã cã: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. 31 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. ! Dupã instalarea maºinii.1. înlocuiþi priza. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. Fiþi atenþi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. În caz contrar. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. . dacã este indinspensabil. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. indicatã în tabelul “Date tehnice” • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat.

luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. selectând programul 1.2002/96/CE. « Personalizãri »). . Tasta Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina.Primul program de spãlare Când folosiþi pentru prima datã aparatul.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri. Indicatorul aferent funcþiei alese se va aprinde. . efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. Pe parcursul derulãrii programului. Dacã a fost selectatã funcþia “Pornirea întârziatã”. selectorul rãmâne ferm. Selector Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. înainte de utilizare.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: . Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. . 32 Selector Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap. În interiorul acestui compartiment este amplasat un suport pe care regasiþi schema programelor. Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziatã: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. “Detergenþi ºi rufe”). « Personalizãri »). Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu ºi Pornire întârziatã Tasta Pornire/Oprire Selector Temperaturã Selector Stoarcere Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Taste cu led Funcþii Tasta si ind. Taste cu led Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. durata rezidualã pânã la pornirea programului va fi indicatã.

Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. atunci uºa se poate deschide.« Personalizare »). N. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. apãsaþi din nou aceasta tastã. apãsaþi din nou aceastã tastã. ledurile se aprind consecutiv pentru a indica faza la care a ajuns programul în derulare : Dupã alegerea ºi activarea programului dorit. . ledul corespunzãtor se aprinde. indicatorul va lumina intermitent. .B: dacã doriþi întreruperea unui program. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase.Stoarcere (turaþie de centrifugare). Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. atunci uºa se poate deschide. indicându-vã starea de avansare a programului selectat. astfel: Pornire întârziatã Dacã aþi optat pentru funcþia Pornire întârziatã (a se vedea cap. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins.Indicator Uºa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii.B: dacã doriþi întreruperea unui program.Clãtire. iar funcþia nu se va putea activa. Dacã indicatorul Uºa blocatã este stins.Încheiere spãlare. ledul corespunzãtor acesteia va lumina intermitent. Indicator Usa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. În momentul selectãrii unei funcþii. indicatorul luminos se va stinge. . iar programul selectat va intra în funcþiune. valoarea întârzierii va fi vizualizatã prin aprinderea intermitenta a ledului respectiv. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. N. Ulterior. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. .Evacuare. indicatoarele luminoase se vor aprinde succesiv. apãsaþi aceasta tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. doar ultimã selectatã va fi activatã. La încheierea întârzierii selectate. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. dupã activarea programului.Spãlare. . Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. . 33 Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante.

Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. apãsând tasta START/PAUZÃ. 5. 3. « Anomalii si remedii »). ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. Alegeþi funcþiile dorite. 7. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. N. alegând astfel unul nou. ! Aprinderea intermitentã. 8. La încheierea programului. dupã care se sting. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. pentru a-l deschide. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZà (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indica apariþia unei anomalii (a se vedea cap. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATà este activã. hubloul nu se poate deschide. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. 34 . Pentru a anula un ciclu selectat. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. Indicatorul START/PAUZà se va aprinde intermitent.Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. apãsând tasta Pornire/Oprire. “Detergenþi ºi rufe”). 4. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Porniþi maºina de spãlat. 6. Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. setaþi maºina pe pauzã. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. pentru a preveni daunele. “Personalizari”). 2. “Personalizari”). 9. indicatorul luminos END se va aprinde.

ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 6 /5 (pentru ARSL 105) 6 /5 (pentru ARSL 105) 122 • • • • • 115 • 35 . (kg) spãlare Prespãlare Spãlare Albire Programe Speciale 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Ciclu de spãlare nocturã: Colorate rezistente puþin murdare Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare Cãmãºi Mãtase/perdele: pentru rufe din mâtase. 90 C o 1000 (ARXL 105. casmir. Lânã: pentru lânã. spãlare stoarce-re (min. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 165 • - • • 6 60º C 6 /5 (pentru ARSL 105) 137/155 • • 7 8 9 10 11 o 40 C - 4/3 (pentru ARSL 105) 290 • • 40º C 40o C o 30 C 800 600 0 2 2 1 1. max.) (oC) Încãrcãturã max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 1000 (ARXL 105. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 000 (ARXL 105. vâscozã. etc.5/1 (pentru ARSL 105) 118 70 55 • • - • • • 40oC 600 55 • • Programe Zilnice 1 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o 60 C o 40 C 1000 (ARXL 105. Turaþie max. (kg) Durata Încãrcãturã programului de max.Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. lenjerie.

ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 1000 (ARXL 105. 3) Programul pentru bumbac. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 70 • • 4 30oC 800 - 3 30 • • 5 o 30 C 800 - 1. 2) Programul pentru bumbac.5 85 • • • 60o C o 40 C - 85 • • 800 2. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate Sintetice: colorate rezistente foarte murdare Sintetice: colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. 36 . ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 6/5 (pentru ARSL 105) 36 • Clãtire delicatã 31 • Stoarcere 16 • - Stoarcere delicatã Evacuare 12 2 Datele specificate în tabel au valoare indicativã. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 6 la temperatura de 60oC.5 6/5 (pentru ARSL 105) 2. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 40 C o 1000 (ARXL 105.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min.5 15 • • Programe Parþiale A B C D E Clãtire - 1000 (ARXL 105. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 0 - - 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.2 3 3 Bumbac.

pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicata a celor mici. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. excludere stoarcere. 3 kg. adaugaþi la detergenþi. Turaþiile maxime. La încheierea ciclului. ªi se economisesc timp ºi energie. (programul 4). Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. Este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. rpm (ARXL 125)/ 1400 rpm 800 rpm. prevãzute pentru programe sunt: Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileste turaþia de stoarcere pentru programul selectat. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). Ciclu Baby (programul 8). ªi se economisesc timp ºi energie. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece . Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). La încheierea ciclului de spãlare. Turaþiile maxime. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. Mix 30 min. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. . Mix 15 min. cât ºi detergentul. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Sintetice Lânã Mãtase 37 Turaþie maximã. maºina se opreºte cu apã în cuva.Programe speciale Sterilizare (programul 6).(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. Pentru a decolora rufele. Personalizãri Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperatura se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programe »). Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizrea decolorantului (temperatura este superioara valorii de 60oC). pentru a încheia ciclul. 600 rpm. în caz contrar. prevãzute pentru programe sunt: Programe Bumbac ARSL 105)/1200 (ARXL 145). Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. 1. vãrsaþi decolorantul. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. apãsaþi tasta Start/Pauzã.5 kg. 1000 rpm (ARXL 105. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program.

în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. La a 5-a apãsare a tastei.Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). intermitent. La încheierea programului de spãlare. Apãsaþi de mai multe ori tasta pânã la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. tamburul efectueazã rotaþii lente. 5. 38 . aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtaþitã. Pentru a încheia programul. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. C. Pentru programul Mãtase. C. Pentru a activa funcþiile. Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi întârzia pornirea maºinii cu pânã la 12 h. lãsând rufele la înmuiat. si E. aparatul îºi încheie programul. aprinderea ledului respectiv indicã activarea functiei. A. ! Se poate activa pentru toate programele. 6. Notã: Semnalul luminos.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. D ºi E. 8. Cãlcare uºoarã Selectând aceasta funcþie. ! Nu este compatibilã cu programele 4. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitaþi mari de apã. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 11. 6. 2. funcþia se va dezactiva. 5. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. intermitent. N. intermitent cu frecvenþã rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. procedaþi astfel: 1. D ºi E. Clãtire Suplimentarã Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. 10. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). apãsati tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. B. C. D. 7. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. 11. Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. 5.

Fibre sintetice: 2. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .se va varsa la începutul programului de spãlare. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . Lânã: 1. 1 halat de baie 900-1. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multa spumã. foarte murdare.200 gr. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj.Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: compartimentul adiþional 4. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesaturi. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. Utilizaþi programul 10. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. Fibre delicate: 2 kg.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. Este indicat doar pentru rufele din bumbac. etc. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabila pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg / 5 kg (pentru ARSL 105). puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. . destinat þesãturilor din mãtase. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. 1 faþã de masã 400-500 gr. 1 prosop 150-250 gr. 6. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. În sens contrar. 1 faþã de pernã 150-200 gr.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.5 kg.5 kg/ 1 kg (pentru ARSL 105). 39 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul aditional 4 sã nu fi fost introdus. 2. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Vãrsaþi decolorantul în . Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmaºilor din material ºi culori diferite. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. Sertar aditional 4: Albire Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1.

• Nu trageþi de cablul de alimentare pentru a scoate maºina de spãlat din priza de curent. • În cazul defectiunilor. 2. proiectat pentru a preveni deschideri accidentale. Urmãtoarele instrucþiuni au fost furnizate ca o mãsurã de siguranþã ºi trebuie citite cu atenþie. . Precauþii ºi sfaturi ! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã în concordanþã cu regulile internaþionale de siguranþã. asiguraþi-vã ca interiorul acesteia este gol. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. Dispoziþii • Ambalajul produsului: urmaþi instrucþiunile locale astfel încât ambalajul sã fie refolosit. • Dacã trebuie s-o mutaþi. Simbolul „coº barat” este regãsit pe toate produsele pentru a aminti obligaþiile de a le colecta separat. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã. • Directiva Europeanã 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice ºi Electronice stipuleazã ca aparatele de uz domestic.5 kg. Nu încercaþi so mutaþi singuri pentru ca este foarte grea. Deschiderea manualã a uºii hubloului Dacã doriþi sã întindeþi rufele. • Nu permiteti copiilor sa se joace în apropierea masinii sau sa o atinga. . nu atingeti componentele interne ale masinii în scopul repararii acesteia. • Nu atingeþi niciodatã maºina de spãlat dacã aveþi mâinile sau picioarele ude sau umede. hubloul poate atinge temperaturi ridicate. • Nu atingeþi apa provenitã din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate. • Pe durata functionarii. • Înainte de a introduce rufele în maºina de spãlat.Lâna: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Trageþi de ºtecher./1 kg (pentru ARSL 105)) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. procedaþi astfel: 1. faceþi acest lucru cu grijã. iar uºa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentãrii electrice. împreunã cu 2-3 persoane. scoateþi ºtecherul din priza de curent. • Nu deschideþi compartimentul de detergenþi pe durata funcþionãrii aparatului. • Nu fortaþi uºa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere. vechi nu pot fi aruncate în acelaºi mod ca ºi deºeurile municipale. goliþi apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o gãleatã conform figurii alãturate: 40 Siguranþa generalã • Maºina de spãlat trebuie folositã doar de adulþi ºi în concordanþã cu instrucþiunile conþinute în acest manual. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare ºi reciclarea materialelor care intrã în compoziþia acestora ºi pentru a reduce impactul asupra sãnãtaþii umane ºi asupra mediului.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. dacã nu. asiguraþi-vã ca nivelul apei din interiorul aparatului se aflã sub nivelul de deschidere a uºii .

.Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Închideþi robinetul de apã dupã fiecare program de spãlare. trageþi spre dvs. monede) ºi. de spãlat este echipatã cu o pompa de auto-curãþare care nu necesitã operaþii de întreþinere ºi curãþare. 3. 41 5. Curãþarea compartimentului pentru detergenþi Poate fi scos în scopul de a fi curãþat. Curãþarea hubloului ºi a cuvei Lãsaþi întotdeauna intredeschis hublul pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute. asigurîndu-vã. trageþi apoi spre jos ºi. Scoateþi ºtecherul din prizã de curent atunci când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã operaþii de întreþinere. Nu utilizaþi solvenþi sau abrazivi. Folosiþi un material îmbibat în apã cãlduþã ºi sãpun. pânã când dispozitivul din plastic se detaºeazã din locaºul corespunzãtor. înainte de a-l împinge spre aparat de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. 4. Inspectaþi pompa de evacuare Maºina dvs. Se poate întâmpla ca anumite obiecte sã pãtrundã accidental în pompa (de exemplu: nasturi. demontaþi panoul de la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelniþe (a se vedea figura): Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea exteriorului ºi a pãrþilor din cauciuc. alãturatã ºi lãsaþi-l sub apã câteva minute. simultan deschideþi usa. neputând sã fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevãzut sã fie oprite intr-o „precamerã” accesibilã în partea de jos a pompei. folosiþi maneta indicatã. remontaþi panoul fixându-l corespunzãtor. Efectuaþi aceastã operaþiune dupã cum se poate vedea în fig. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor de apã.

presiunile puternice ar putea provoca crãpãturi neaºteptate. Anomalii ºi remedii ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECÞIUNI. • Verificaþi dacã existã suficientã presiune pe conducta de alimentare • Verificaþi dacã filtrul nu este opturat. „Cum sã efectuaþi un ciclu de spãlare”). asigurându-vã mai întâi de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. înºurubându-l cu grijã. 2. dupã îndepãrtarea capacului este normal sã se elibereze o micã cantitate de apã 3. De aceea. 1. 4. Verificaþi dacã aþi deschis acest robinet ºi. ! Nu folosiþi furtunuri deja folosite. deschideþi-l. • Verificaþi dacã aþi optat pentru o pornire întârziatã (a se vedea cap. de spãlat pot aparea diferite probleme. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spãlãrilor. în caz contrar. pentru a avea acces la aceastã precamerã este suficient sã îndepãrtãm panoul frontal aflat la baza maºinii de spãlat cu ajutorul unei ºurubelniþe (fig. • Este posibil ca un scurtcircuit sã fii afectat reþeaua electricã a casei sau chiar ca întreaga zonã în care se aflã ºi casa dvs. rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. îndepãrtaþi deci capacul. alaturatã).! Verificaþi ca programul de spãlare sã se fi încheiat ºi deconectaþi maºina de spãlat. la maºina dvs. • Verificaþi dacã tasta START/PAUZÃ a fost apãsatã. Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe an. înainte de a suna la unitatea de service. de asemenea dacã nu este cumva opritã apa în zona dvs. Programul de spãlare nu poate fi iniþiat: • Uºa maºinii de spãlat nu a fost corect închisã Verificaþi dacã tasta PORNIRE/OPRIRE este apãsatã. consultaþi instrucþiunile de mai jos: Maºina de spãlat rufe nu mai porneºte: • Verificaþi dacã ºtecherul este corect introdus în prizã. . lent): • Verificaþi dacã aþi conectat corect furtunul de alimentare la robinet ºi. 42 • O altã cauzã posibilã este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apã. repuneþi capacul. chiar de dvs. sã fie afectatã de o cadere a sursei de curent electric. CITIÞI ACESTE RÂNDURI: De-a lungul timpului. „Personalizãri”) Maºina de spãlat rufe nu se alimenteazã cu apã (ledul primei faze de spãlare se aprinde intermitent.. verificaþi interiorul. De cele mai multe ori. ºtergându-l cu grijã. aceste mici probleme pot fi remediate foarte uºor. • A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea cap.

„Instalare”). Pentru a elimina acest inconvenient. „Instalare”) Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi ledurile funcþiilor se aprind intermitent: • Opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din priza de curent. „Instalare”). • Aþi verificat dacã maºina de spãlat dispune de suficient spaþiu pentru vibraþii? Verificaþi dacã nu este foarte apropiatã de eventuale mobile/pereþi. (a se vedea cap. înainte de a reporni aparatul. aceasta operaþie trebuie efectuatã manual • Opþiunea „Cãlcare uºoarã” este activatã: pentru a completa programul. Dacã da. se gãsesc în comert supape antisifonare. se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu. Dacã dupã toate aceste verificãri. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe vibreazã prea tare pe durata operaþiei de centrifugare: • Aþi deblocat tamburul în conformitate cu instrucþiunile de instalare? (a se vedea cap. „Instalare”) • Aþi aºezat maºina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. Acest furtun trebuie aºezat la o înãlþime cuprinsã între 65 – 100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe pierde apã: • Verificaþi dacã furtunul de alimentare cu apã 43 este bine înºurubat (a se vedea cap. „Întreþinere ºi îngrijire”) • Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. . motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi evacueazã apa încontinuu. apãsaþi tasta START/PAUZÃ (a se vedea cap. • Verificaþi dacã capatul furtunului este cufundat în apã. „Instalare”). „Personalizãri”) • Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. În maºina de spãlat rufe se produce multã spumã: • Verificaþi dacã detergentul folosit este recomandat pentru spãlarea automatã (trebuie sã fie scris: „pentru maºina de spãlat”.Maºina de spãlat rufe se alimentezã cu apã ºi o eliminã încontinuu: • Verificaþi dacã nu cumva furtunul de evacuare este poziþionat prea jos. • Dacã locuinþa dvs. este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare. Maºina de spãlat rufe nu evacueazã sau nu stoarce rufele: • Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe. • Este obstrucþionatã caseta pentru detergent? (a se vedea cap. problemele de mai sus persistã. aºteptaþi cel puþin 1 min.) • Aþi folosit o cantitate mult prea mare de detergent. „de mânã sau în maºina de spãlat”. chemaþi Service-ul. închideþi robinetul de alimentare cu apã. opriþi maºina de spãlat rufe ºi contactaþi unitatea de service. „Instalare”). Dacã anomalia persistã. etc. trebuie sã scoateþi imediat furtunul din apã (a se vedea cap.

numãrul de serie (S/N…). 2. modelul maºinii (Mod.). tipul de anomalie. numele. de spãlat. aplicatã în partea din spate a maºinii dvs. Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã. A încerca sã o reparaþi singuri ar putea sã-i cauzeze daune majore ºi ar anula cu siguranþã garanþia produsului.Asistenþa Înainte de a lua legatura cu Service-ul: Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. 4. ! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi. ! Nu folosiþi decât piese de schimb originale. În caz contrar. 3. 44 . opriþi maºina ºi apelaþi Service-ul. (a se vedea capitolul de mai sus). Piese de schimb Maºina de spãlat este un aparat complex. Comunicaþi Service-ului: 1. adresã. numarul de telefon.

Fiºe tehnice 45 .

HOTPOINT ARISTON 46 .

HOTPOINT ARISTON 47 .

HOTPOINT ARISTON HOTPOINT ARISTON 48 .

societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip). barata cu douã linii în forma de X). • Simbolul alãturat (o pubela cu roþi. la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1). • Predarea. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea. este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate.VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. • Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi funcþionalitatea acestora. . semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate. de cãtre utilizatori. IAR PRODUCÃTORUL. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale. a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate. ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE • Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare.!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . . la punctele de colectare municipale. . • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor. aplicat pe un echipament electric sau electronic.

.HOTPOINT ARISTON NOTA: Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã.

S.R.F.R.R.Vineri: 900-1800.L. RIO SERVICE DIMOS S.L.L.L.R.R.micadan.L.R.R.R. sector 2. VIP GÃIEªTI V&D ELECTROSYSTEM S. PETROSTAR S.C.R. Basarabia 28A.C.R.L.R. POLUL NORD S. www. INTERPRESTV S.C.R. 0723 948 467.R.R. FRIGOSERVICE S. MPI SERVICE S. ANDASIL IMPEX ELECTROTERM SERVICE S.R. POLUL NORD S. P.L. Vidin nr. mobile: 0744 596 198.R. ELFRIG STAR 2002 S. VALTOCOM S.R.L.L.L.REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL: NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM.L. ACROMID SERV S.R.L. SÃVULESCU MASTERS BUªTENI TEO 93 S.ro Program: Luni .L. GORJ GORJ GIURGIU HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA IAªI IAªI MARAMUREª MEHEDINÞI MUREª NEAMÞ OLT PRAHOVA PRAHOVA SÃLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VÂLCEA VASLUI VRANCEA INIDAN S. SERVIªTEF S.F. ACINST S. 47 60044 Fabriano/Italia Tel. costul unui apel este de tarif local) Tel.R. Sâmbãtã: 900-1300 Judeþ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU BIHOR BISTRIÞA NÃSAUD BOTOªANI BRÃILA BRAªOV BRAªOV BUCUREªTI / ILFOV BUZÃU CÃLARAªI CARAª SEVERIN CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA COVASNA DAMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI Unitatea Service POLLSTAR COMPANY S.R.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni.ro. TEHNOFRIG S. e-mail: office@micadan. sector 2 022113 Bucureºti .R. cod poºtal: 023787. P.R. AMIO ELECTRONIC MARELVI IMPEX S.L. 0788 418 131 Str. S. CÂRSTEA MICADAN FRIGO MAT SUPER INSTAL S.L. LAZÃR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. DOMO S. MITTY ET CO. MITREA PREST S. TOTAL SERVICE ELFRIG STAR 2002 S.L.(0732) 6611 . BUZATU VIOREL MACOM S.L.F.A.F.R.L.L.R.R.L.R.R.L. P.L. MEGASTAR EXIM S. ANDASIL IMPEX MARELVI IMPEX S. Bucureºti. 3A.L.L. ELESERV S.L. FRIGOSERV P.L.L. S.L.R.L. VALOTIS COM S.R. MICADAN TEHNOFRIG ISTRIÞA S. parter. PRIMEX S. et 3.L. ELMA IAªI LIV SERVICE IAªI POLUL NORD S.R.

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE Maºini de spãlat rufe .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful