Maºini de spãlat rufe

ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109 Maºinile de spãlat rufe ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109 Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

1

Pag. 3 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXF 109 S (EU), ARXXF 129 (IT), ARXF 129 (EU), ARXF 125 (EU), ARXF 109 (EU), ARSF 129 (EU), ARSF 109

Pag. 14 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU), 129, ARXXD 109 S, ARXD 149, 129, 109, ARSD 109

Pag. 29 INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILE DE SPÃLAT RUFE ARXL 145 (EU), ARXXL 105, 125, 145, ARXL 125 (EU), ARXL 105 (EU), ARSL 105

2

INSTALARE
Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În caz de vânzare, cesiune sau transport, acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii, utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare, utilzare ºi siguranþã. 3. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). 4. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii.

Dezambalare ºi nivelare
Dezambalare 1. Dezambalaþi maºina de spãlat. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã este deteriorat, nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legatura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. 2. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (4 bucãþi, pentru modelul ARXXF 109 S EU/2 buc, pentru ARXXF 129 IT/3 bucãþi, pentru modelele ARXF 129/109) - a se vedea fig. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier, situate în partea din spate:

Nivelare
1. Instalaþi maºina pe o suprafaþa planã ºi rigidã, fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau altceva. 2. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã, compensaþi neregularitãþile, deºurubând sau înºurubând picioruºele de reglare; unghiul de înclinare, mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depaºeascã 2o.

pentru ARXXF ARSF 109

109

S,

pentru ARXXF 129 IT

O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii, zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a unui covor, reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare.

Legaturi hidraulice ºi electrice
Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare, lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. 3

pentru ARXF 109/129

1. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturatã):

Conectarea furtunului de evacuare
Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare a apei, situate între 65-100 cm de pãmânt;

2. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat, înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece, în partea din spate, dreapta (a se vedea figura alaturatã):

sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi, legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã):

3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice »; ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã, adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat; ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate, ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. 4 Extremitatea liberã a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmânã cufundatã în apa. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire; dacã este indinspensabil, furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm.

Legatura electricã
! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent, asiguraþi-vã ca: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale; • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii, indicatã în tabelul “Date tehnice”; • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice »; • Prizã sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat. În caz contrar, înlocuiþi priza. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã, nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº, deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. ! Dupã instalarea maºinii, priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã.

Primul program de spãlare
Când folosiþi pentru prima data aparatul, înainte de utilizare, efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe, selectând programul 1. 5

Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri; - 89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri; - 2002/96/CE.

Tasta Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins.Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu Pornire/Oprire Tasta Temperaturã Display Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Tasta Stoarcere Tasta si ind. Display: va indica durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare selectat. Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. apãsaþi din nou aceasta tastã. atunci uºa se poate deschide. “Detergenþi ºi rufe”). în cazul în care aþi optat pentru o pornire întârziata. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. Indicatoare Avansare ciclu: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Tasta ºi indicator luminos Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina. selectorul rãmâne ferm. apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. . « Personalizari »). Pe parcursul derulãrii programului. durata rezidualã pânã la initierea programului de spãlare. luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încarca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. sau. Pe display se va aprinde indicatorul aferent funcþiei alese.B: dacã doriþi întreruperea unui program. N. Indicator Uºã blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZA: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. luminos Blocare Taste Tasta ºi ind. 6 Taste ºi indicatorul luminos Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Aprinderea indicatorului va indica funcþionarea maºinii. « Personalizari »). Tasta ºi indicator luminos Blocare taste: este folositã pentru a activa/dezactiva blocarea panoului de control. luminos Funcþii Tasta ºi ind. Tasta Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap.

apãsând tasta START/PAUZA. þineþi apãsatã tasta timp 2 secunde. ledul corespunzãtor se aprinde.Clatire. 7 . astfel: Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. În momentul selectãrii unei funcþii. indicatorul corespunzãtor se va aprinde. dupã care se sting. Porniþi maºina de spãlat.Încheiere spãlare. . cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZÃ (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indicã apariþia unei anomalii (a se vedea cap. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. pentru a-l deschide. aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. ! Aprinderea intermitentã. Dacã ledul este aprins. pentru a preveni daunele. Indicator luminos de temperaturã În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de temperaturã. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. « Anomalii ºi remedii »). doar ultima selectatã va fi activatã. Se evitã astfel modificarea accidentalã a unui program. apãsând tasta Pornire/Oprire. N. . Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins.Spãlare. ledurile se aprind consecutiv pentru a indicã faza la care a ajuns programul în derulare: . Simultan. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. . atunci panoul de control este blocat. se va emite un semnal acustic de avertizare iar funcþia nu se va putea activa.Stoarcere (turaþie de centrifugare). Indicatorul START/PAUZÃ se va aprinde intermitent. þineþi apãsatã tasta timp de 2 sec. Pentru « a dezactiva » blocarea panoului de control.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. indicatorul va lumina intermitent.Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. indicatorul corespunzãtor se va aprinde.Evacuare. în special de cãtre copii. hubloul nu se poate deschide. . Indicator luminos de stoarcere În momentul în care aþi optat pentru o anumitã valoare de stoarcere. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. Indicator luminos Blocare taste Pentru « a activa » blocarea panoului de comandã. setaþi maºina pe pauzã.

Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge. Pentru a anula un ciclu selectat. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. 5. 7. 2. 4. alegând astfel unul nou. spãlare (oC) Turaþie max. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe.) Încãrcãturã max. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. (kg) Încãrcãturã max. ARXF 109. (kg) Spalare Balsam Durata programului de spãlare 7 (ARXXF 109S. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. La încheierea programului. indicatorul luminos END se va aprinde. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap. “Personalizãri”). ARXF 129) • • • 6 Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 C o - • • 7 Ciclu de spãlare noctura: Colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • 8 . 8. Alegeþi funcþiile dorite. ARXF 109.1. 3. “Detergenþi ºi rufe”). Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ. max. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 4/3 (ARSF 109) Albire Programe Speciale Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe dispy 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare o 90 C 1000 (ARXXF 109S. stoarce-re (min. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. 6. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. “Personalizãri”).

ARXF 109. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT.5 (ARXF 129/109)/2. lenjerie. ARXF 129) 1000 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. 30 C o 0 - • • 11 Lânã: pentru lânã. ARXXF 129 IT)/2. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. o 40 C 800 - 1. casmir. vâscozã.5 (ARSF 109 • • • 1 Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare 40o C • • • 2 Bumbac. ARXF 109. etc. ARXF 129) 7 (ARXXF 109S. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate 40 C o • • • 3 Sintetice: colorate rezistente foarte murdare 60oC 800 - • • 3 Sintetice: colorate rezistente puþin murdare o 40 C 800 - • • Continuarea tabelului în pagina ce urmeazã 9 . ARXF 109. ARSF 109) - 2 2(ARXXF 109S.5/1(ARSF 109) • • Programe Zilnice 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare 60 o C 1000 (ARXXF 109S.8 Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • 9 Camaºi 40 C o 800(ARXXF 109S)/600 (ARXXF 129 IT.5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S.5 (ARXF 129/109)/ 2. ARXXF 129 IT)/2. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXXF 129 IT)/1 (ARXF 129/109)/ 1(ARSF 109) • • 10 Mãtase/perdele: pentru rufe din mãtase. ARXF 129 1000 (ARXXF 109S.

5 (ARSF 109) 7 (ARXXF 109S. ARXF 109. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL 6 la temperaturã de 60oC. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 - - - Datele specificate în tabel au valoare indicativã.5 • • Programe Partiale A 1000 (ARXXF 109S. 3) Programul pentru bumbac. ARXF 129) Clãtire - - - 7 (ARXXF 109S. 2) Programul pentru bumbac. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC. ARXF 109. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 • B Clãtire delicatã - 800 - - • C Stoarcere - 1000 (ARXXF 109S. ARSF 109)/1200 (ARXXF 129 IT. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o Mix 15 min. ARXXF 129 IT)/6 (ARXF 129/109)/5 (ARSF 109) 3(ARXXF 109S. (2 apasari ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.Continuarea tabelului din pagina precedentã Mix 30 min. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC 10 .: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 4 30 C o 800 - 3 • • 5 30 C o 800 - 1.5 (ARXF 129/109)/ 2. ARXXF 129 IT)/2.

La încheierea ciclului de spãlare. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). apãsaþi tasta START/PAUZÃ. pentru a încheia ciclul. Ciclu Baby (programul 8). Mix 15 min. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. în caz contrar. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. cât ºi detergentul. La încheierea ciclului. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicatã a celor mici. Lânã 600 rpm. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. ARSF 109)/1200 rpm (ARXXF 129 IT. apãsaþi tasta Start/Pauzã. Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. adaugaþi la detergenþi. ARXF 109.5 kg. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). 1. ªi se economisesc timp ºi energie. Mix 30 min. ARXF 129). ªi se economisesc timp ºi energie. Sintetice 800 rpm.(programul 4): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min. Personalizari Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperaturã se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programm »). 11 Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea. vãrsaþi decolorantul. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lâna ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Pentru a decolora rufele.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurta de timp: dureazã 15 min. Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare.Programe speciale Sterilizare (programul 6): Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizarea decolorantului (temperatura este superioarã valorii de 60oC). prevãzute pentru programe sunt: . Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. 3 kg. maºina se opreºte cu apã în cuvã. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Turaþiile maxime. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. Programe Turaþie maximã Bumbac 1000 rpm (ARXXF 109S. Mãtase excludere stoarcere.

5. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. ! Se poate activa pentru toate programele. intermitent.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 5. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. aparatul îºi încheie programul. 7. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. A. ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. N. C. B. 11. 6. apãsaþi tasta pânã la vizualizarea mesajului END. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. 8. Aceastã funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. La încheierea programului de spãlare. Pentru a activa funcþiile. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. D. Clãtire Suplimentarã Selectând aceastã funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clatire. Nota: Semnalul luminos. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtãþitã. C. C. ! Nu este compatibilã cu programele 4. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). intermitent cu frecvenþa rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. Cãlcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. 5. 10. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. 11. D ºi E. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. ºi E. Pentru a încheia programul.Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. În sens contrar. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. Pentru programul Mãtase. lãsând rufele la înmuiat. 2. . procedaþi astfel: 1. D ºi E. tamburul efectueazã rotaþii lente. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. Pentru a dezactiva funcþia. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi programa pornirea întârziatã: apãsaþi de mai multe ori tasta respectivã pentru a vizualiza întârzierea doritã (de la 1 la 24 h). Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupa cum urmeaza: 12 Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitãþi mari de apã. apãsaþi tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. aprinderea ledului respectiv indicã activarea funcþiei. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. 6. intermitent.

culori: separaþi rufele colorate de cele albe. Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. Fibre sintetice: 3 kg (pentru ARXXF 129 IT.5 kg (ARXF 109/129. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. 13 Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1.200 gr. ARXXF 109 S)/6 kg (ARXF 109/129)/5 kg (ARSF 109). .tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmãºilor din material ºi culori diferite. Utilizaþi programul 10. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . 1 faþã de masã 400-500 gr. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor. 2. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. destinat þesãturilor din mãtase. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. 6. 1 halat de baie 900-1. etc. Este indicat doar pentru rufele din bumbac. ARSF 109). Lânã: Ariston este singura maºina de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Vãrsaþi decolorantul în compartimentul adiþional 4. 1 faþã de pernã 150-200 gr.Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus.5 kg/ 1 kg (ARSF 109).se va varsã la începutul programului de spãlare. Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. ARXXF 109 S)/2. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. foarte murdare. .5 kg) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performante la spãlare. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 7 kg (pentru ARXXF 129 IT.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Sertar aditional 4: Albire.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. 1 prosop 150-250 gr.

109. 129. ARXD 149. ARXXD 109 S.INSTALARE ªI UTILIZARE MAªINILOR DE SPÃLAT RUFE ARXXD 149 (EU). ARSD 109 14 .

unghiul de înclinare. mobilã sau altceva. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. 4.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. În cazul mochetelor sau a unui covor. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãºeascã 2o. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii).a se vedea fig. fãrã a o sprijini de ziduri. situate în partea din spate: PENTRU ARXXD 149 Nivelare 1. Legãturi hidraulice ºi electrice PENTRU ARXD 149. 2.109 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. utilzare ºi siguranþã. compensaþi neregularitãþile. Dezambalaþi maºina de spãlat. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã. pentru ARXXD 149/3 bucaþi. 15 . 3. reglaþi picioruºele astfel încât sã menþineþi sub maºina de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. alãturate – ºi cauciucul cu respectivul distantier. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionãrii. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. În caz de vânzare. 129. 2. cesiune sau transport. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. pentru ARXD 149/129/109. nu îl conectaþi la reþeaua electricã ºi luaþi legãtura cu magazinul de la care l-aþi cumpãrat. acesta serveste noului proprietar în vederea instalãrii. ARSD 109) . O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evita vibraþii. Îndepartaþi ºuruburile de fixare a cuvei (2 bucaþi. Dacã este deteriorat.

dreaptã (a se vedea figura alaturata): sau sprijiniþi-l pe marginea unei chiuvete sau unei cãzi. 2. 3. fãrã a-l îndoi la o conducta de evacuare sau la o gura de . ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. în partea din spate. dacã este indinspensabil. asiguraþi-vã cº: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale. Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alaturata): evacuare a apei. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. • Priza sã poata suporta sarcina maximã de putere a maºinii. indicatã în tabelul “Date tehnice”. 16 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. Legatura electricã ! Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alãturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã rãmâna cufundatã în apã.1. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici curbat nici îndoit. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. situate între 65-100 cm de pãmânt.

! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. 17 . Legaturi hidraulice: presiune maximã: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri .2002/96/CE.5 cm Capacitate: de la 1 la 6 kg Legaturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat.05 Mpa (0.05 Mpa (0.5 bar) capacitatea tamburului: 46 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm (ARXD 149)/1200 (ARXD 129)/1000 (ARXD 109) Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul (O SINGURA APÃSARE A TASTEI).73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri -89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri . ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. În caz contrar. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. selectând programul Date tehnice (ARXD 149/129/109) Dimensiuni (L*Î*A): 59.5*85*60 cm Capacitate: de la 1 la 7 kg Legãturi electrice: a se vedea eticheta cu caracteristici tehnice aplicatã pe aparat. ! Dupã instalarea maºinii. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .• Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat.73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri . deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 6 kg. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. Legaturi hidraulice: presiune maximã: 1 Mpa (10 bar) presiune minimã: 0. Atenþie! Producatorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. Primul program de spãlare Când folositi pentru prima datã aparatul. înainte de utilizare. temperatura: 60oC efectuat cu o încãrcãturã de 7 kg Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .5 bar) capacitatea tamburului: 54 lt Turaþie centrifugare: 1400 rpm Programe de control conform Normativei IEC 60456: programul . Date tehnice (ARXXD 149) Dimensiuni (L*Î*A): 59.5*85*52. efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº.2002/96/CE. înlocuiþi priza.

þineþi ãpãsatã tasta circa 2 sec. Tasta MEMO: þineþi apãsatã respetiva tastã pentru memorarea ciclului ºi a personalizãrilor preferate. Simbolul aprins indicã blocarea panoului de control. þineþi apãsatã tasta circã 2 sec. Tasta Pornire Întârziatã : apãsaþi pentru a stabili o pornire întârziatã a programului . Tasta Stoarcere : apãsaþi pentru a reduce/exclude turaþia de stoarcere. Tasta Temperaturã : este folosit pentru a reduce valoarea temperaturii.Panoul de control Tasta ON-OFF Tasta Blocare taste Tasta Stoarcere Compartiment detergenþi Taste Selectare Programe Taste Funcþii Tasta cu Indicator Start/Pauza Tasta Temperaturã Taste Selectare Programe Tasta MEMO Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. Pentru a opri maºina pe durata spãlãrii.. o apãsare scurtã sau accidentalã nu va permite oprirea maºinii. Pe display se va aprinde indicatorul aferent. valoarea va fi indicatã pe display. Tasta Selectare Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare (a se vedea “Tabelul de Programe”). Tasta Blocare taste : pentru a activa blocarea panoului de control. este necesar sã þineþi apãsatã tasta mai mult timp– circa 2 sec. valoarea va fi indicatã pe display. Tasta Pornire/Oprire : apãsaþi uºor tasta pentru a porni/opri maºina. Oprirea maºinii pe durata spãlãrii în derulare va anula programul însuºi. Pentru dezactivarea panoului de control. În acest mod nu sunt posibile modificãri accidentale ale programelor. Indicatorul Start/Pauza ce lumineazã intermitent. 18 Taste Funcþii: apãsaþi tasta pentru a selecta funcþia doritã. apãsaþi tasta MEMO. de culoare verde indica funcþionarea maºinii. Pentru setarea ciclului precedent memorat. “Detergenti ºi rufe”). mai ales dacã. în casa se aflã copii.

O datã iniþiat programul. apãsaþi simultan tastele BLOCARE TASTE + TEMPERATURÃ + STOARCERE pemtru 5 secunde. Încãrcarea maºinii. acest rând nu va conþine niciun mesaj. lent. ce va furnizeazã informaþii importante. Primele 2 rânduri. 3. setaþi maºina pe pauzã. START/PAUZA se va aprinde intermitent. ! La prima punere în funcþiune. apãsaþi tastele TEMPERATURÃ ºi STOARCERE. Încãrcaþi maºina. hubloul nu se poate aprinde. pentru a-l deschide. acestuia i se va asocia o . indicatorul va lumina cu o luminã portocalie. Pentru a reporni programul de spãlare din momentul în care a fost întrerupt. 4. durata rezidualã pânã la initerea programului selectat. apãsaþi din nou tasta. faza de spãlare în curs ºi toate indicatiile referitoare la faza de avansare a programului. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. indicatorul de culoare verde. acest rând nu va conþine niciun mesaj. Îmchideþi hubloul. apãsaþi tasta BLOCARE TASTE. întârzierea este indicatã pe display. puteþi deschide uºa. Apãsaþi tasta pe display va aparea mesajul OK. fãcând atenþie la cantitatea de încãrcãturã indicatã în tabelul de programe.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATÃ este activã. apãsând tasta START/PAUZÃ. Deschideþi uºa hubloului. pentru a preveni daunele. Rândul E indicã valoarea maximã de temperaturã pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. N. maºina vã va solicita selectarea limbii iar display-ul va intra automat în meniul corespunzãtor selectãrii limbii. Tasta cu indicator START/PAUZÃ: în momentul în care indicatorul verde lumineazã intermitent. Dozarea detergentului. dacã programul nu prevede stoarcere. Alegerea programului. 19 Simbol Hublou blocat Dacã simbolul este aprins. indicatorul lumineazã fix. pentru confirmarea alegerii. Pentru a alege limba doritã. aºteptaþi ca simbolul sã sa se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. Dacã doriþi sã selectaþi o altã limbã. 2. Pornirea maºinii de spãlat. Indicatoarele F corespund funcþiilor ºi se aprind în momentul în care funcþia selectatã este compatibilã cu programul stabilit. lent. dacã programul nu prevede stabilirea temperaturii. pe scurt. Apãsaþi una din tastele SELECTORULUI DE PROGRAME pentru a selecta programul dorit. Display-ul Display-ul este un instrument util pentru programarea maºinii dvs. Dacã simbolul nu este luminat. Rândul D indicã valoarea maximã a turaþiei de stoarcere pe care maºina o poate efectua în baza programului stabilit. Deschideþi compartimentul ºi vãrsaþi dergentul în conform indicaþiilor din cap. A ºi B va indica programul de spãlare selectat. Pentru a stabili o pauzã a spãlãrii. 5. “Detergenþi ºi rufe”. Rândul C indicã durata rezidualã pânã la încheierea programului de spãlare în curs iar în cazul în care a fost stabilitã o pornire întârziatã. numele programului va aparea pe display. repetaþi operaþiile indicate anterior.prestabilit. apãsaþi din nou tasta. apãsaþi tasta pentru activarea programului de spãlare.

! Funcþiile pot modifica sarcina recomandatã ºi/sau durata programului. • Apãsaþi din nou tasta pentru dezactivarea funcþiei. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu o altã funcþie mai înainte selectatã. indicatorul se va stinge. apãsaþi tasta pânã veþi vizualiza pe display simbolul « OFF ». Pentru a programa o pornire întârziatã a programului selectat. START/PAUZà va lumina intermitent. • Apãsaþi tasta corespunzãtoare activãrii funcþiei. Pe display va fi indicatã durata programului. Aparatul selecteazã automat temperatura ºi stoarcerea maxime prevãzute pentru programul selectat care nu pot fi astfel mãrite. lent. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv temperatura de spãlare pânã la spãlarea la rece « OFF ». Este semnalatã prin apariþia mesajului « ÎNCHEIERE PROGRAM ». Selectarea pornirii întârziate.temperatura ºi o turaþie ce pot fi modificate. simbolul va lumina intermitent. Simbolul UªÃ BLOCATà se va stinge ºi veþi putea deschide uºa hubloului. Personalizarea ciclului de spãlare. Pe durata programului de spãlare. Pentru a schimba programul pe durata derulãrii acestuia. pe display se va aprinde simbolul . indicatorul aferent butonului se va aprinde. Modificarea caracteristicilor programului. Pentru a dezactiva aceastã funcþie. 6. dacã simbolul UªÃ BLOCATà este stins. 20 7. puteþi deschide uºa. Deschideþi uºa. Iniþierea programului. . O altã apãsare a butoanelor va activa valorile maxime prevãzute. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. ledul corespunzãtor primei funcþii va lumina intermitent ºi doar a doua opþiune va fi activã ledul aferent funcþiei selectate se va aprinde. ! Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat. Prin apãsarea butonului putem diminua progresiv turaþia de stoarcere pânã la anularea acesteia « OFF ». activaþi o pauzã de spãlare prin apãsarea tastei START/PAUZà – indicatorul de culoare portocalie. þineþi apãsatã tasta . Încheierea programului. apãsaþi încã o datã butonul START/PAUZÃ. selectaþi astfel programul dorit ºi apãsaþi din nou tasta START/PAUZÃ. Atunci când aceasta opþiune este activã. 8. ! Dacã doriþi sã anulaþi un programul abia iniþiat. Pentru a deschide uºa pe parcursul unui program de spãlare. Apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Pentru a relua programul exact din momentul la care a fost intrerupt. apãsaþi tasta aferentã pânã se va obþine întârzierea doritã. iar funcþia nu va putea fi activatã. scoateþi rufele ºi opriþi aparatul. Ledul corespunzãtor de culoare verde lumineazã clar iar uºa hubloului este blocata (ledul USA BLOCATà aprins). Programul este întrerupt ºi aparatul este oprit. Acþionaþi asupra urmãtoarelor taste: Modificarea temperaturii ºi/sau stoarcerea. pe display va aparea numele fazei în curs.

5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • Continuarea tabelului in pagina ce urmeazã 21 . mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 90o C 1400 7 3 • • • • 60 C o Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. (kg) Programe Descrierea programelor Temp. spãlare stoarcere (min.5 • • • • 40o C 800 3 1. o (o apasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. 1400 7 3 • • • • o 40 C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1. Turaþie max.Programe ºi funcþii Tabel de programe Încãrcãturã max.) (kg) (oC) Duratã program Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) (o apãsarea tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3oapãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apãsarea tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. (kg) Încãrcãturã max. Încãrcãtura max. max.

Continuarea tabelului din pagina precedentã Bumbac (*) o (o apasare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) o (2 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) o (3 apãsãri ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare Sintetice o (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare Sintetice o (2 apãsãri ale tastei): colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 90 C o 1400 7 3 • • • • 60o C 1400 7 3 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. (ooapãsare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. 40o C 1400 7 3 • • • • 60oC 800 3 1.5 - • • 22 . (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã.5 • • • • 40 C o 800 3 1.5 • • • • 30oC 800 - - 3 - • • o 30 C 800 - - 1.

lenjerie. casmir.Programe speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 1 • • • Memo: permite memorarea oricãrui tip de spãlare Puteþi verificã durata programelor de spãlare pe display. etc.5 1 • • • Programe Parþiale Stoarcere o (o apasare a tastei) Stoarcere delicata (2oapasari ale tastei) o Clatire (o apasare a tastei) - 1400 - - - - 7 - - 1400 - - - - 3 - - 1400 - - 7 3 • • Evacuare o (2 apasari ale tastei) - 0 - - - - 7 - * Programul de control conform normativei EN 60456: SETAÞI PROGRAMUL Bumbac la temperatura de 60oC. Matase/perdele: pentru rufe din mãtase. 30ºC 0 - - 2 1 • • Lânã: pentru lânã. 23 . vâscozã. 40ºC 600 - 1.

(kg) programului de spãlare Prespãlare Spãlare Balsam Albire Bumbac (*) o (o apãsare a tastei): rufe albe foarte murdare Bumbac (*) (2?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (*) (3?apasari ale tastei): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o Sintetice (o apasare a tastei): colorate rezistente foarte murdare o Sintetice (2 apasari ale tastei): colorate rezistente puþin murdare 90o C 1400 6 • • • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display o 90 C 1400 6 • • • • o 40 C 1400 6 • • • • 60oC 800 2.5 • • • • 40o C 800 2. Turaþie max.Tabel de programe (pentru ARXD 149/129/109 EU. max. ARSD 109) Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp.5 • • • • Mix 30 min. (ooapasare a tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual o 30 C 800 - - 3 • • 24 .) o ( C) Detergenþi Durata Încãrcãtura max. spãlare stoarce-re (min.

30 C o 0 - - 1 • • 40oC 600 1. vâscozã.5 6 6 1400 0 - - 25 . o (2 apasari ale tastei): pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 30 C o 800 - - 1. lenjerie. etc. casmir.Mix 15 min. Lânã: pentru lânã.5 • • Puteþi verifica durata programelor de spãlare pe display Programe Speciale/Memo Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare 40 C o 800 - 2 • • • Memo: permite memorarea oricarui tip de spãlare Matase/perdele: pentru rufe din mãtase.5 • • • Programe Speciale/Memo Stoarcere o (o apãsare a tastei) Stoarcere delicatã o (2 apãsãri ale tastei) Clãtire (o apãsare a tastei) Evacuare (2 apãsãri ale tastei) o o - 1400 - • - • 6 800 2.

Când dozaþi decolorantul. Prespãlare Selectând aceastã funcþie puteþi efectua prespãlarea. Extra Clãtire Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. indicatorul aferent funcþiei „Cãlcare uºoarã” se va aprinde. în sertarul 1. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele .: Adãugaþi detergentul în compartimentul corespunzãtor. vãrsaþi decolorantul în sertarul adiþional 4 ºi activaþi funcþia Antipatã. lãsând rufele la înmuiat. în timp ce acela corerspunzãtor funcþiei START/PAUZà va lumina intermitentculoare portocalie. Programul Special Clãtire. alãturatã). ! Folosirea sertarului adiþional 4 exclude prespãlarea. ! Nu este compatibilã cu programele .permiþând 26 Introduceþi sertarul adiþional 4. Pentru programul Mãtase/Perdele aparatul îºi încheie programul. ARSD 109 Aceastã opþiune este folositã pentru a reduce durata programului de spãlare. Pentru efectuarea doar a decolorãrii. ledul „Cãlcare uºoarã” luminând intermitent. Pentru evacuarea apei ºi pentru a scoate rufele. ! Nu se poate efectua decolorarea cu programele: ºi Evacuare. La încheierea programului de spãlare. Calcare uºoarã Selectând aceastã funcþie. nu depãºiþi nivelul maxim indicat pe pivotul central (a se vedea fig. 1/2 (Încãrcãturã redusã) – pentru ARXXD 149 EU Aceastã opþiune este folositã în cazul unei jumãtãþi de încãrcãturã sau a unei încãrcãturi mai mici decât cantitatea maximã permisã – a se vedea „Tabelul de programe”. selectaþi programul dorit ºi activaþi funcþia Antipatã. . Rapid – pentru ARXD 149/129/109 EU. trebuie sã apãsaþi butonul START/PAUZà sau butonul „Calcare uºoarã”. Obs. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Calcare uºoarã”. Pentru a încheia programul. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. ! Nu este compatibilã cu programele ºi Evacuare. Evacuare ºi Antipatã. tamburul efectueazã rotaþii lente. Pentru albirea pe durata spãlãrii. aflat în dotare. vãrsaþi detergentul ºi aditivii. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. este o funcþie foarte utilã pentru îndepãrtarea petelor rezistente. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile ºi Evacuare.Funcþii de spãlare Antipatã: Aceasta funcþie este utilã pentru eliminarea petelor persistente.

1 prosop 150-250 gr. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) . puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. . Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe. Sertar adiþional 4: Albire.) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj.tipul de þesãturã/simbolul de pe etichetã.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.se va varsa la începutul programului de spãlare.totodatã reducerea consumului de apã ºi energie electricã. ! Aceasta este incompatibilã cu opþiunile . 1 faþã de masã 400-500 gr.200 gr.5 kg Fibre delicate: 2 kg Lânã: 1. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . ci are ca rezultate încrustarea parþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. 1 faþã de pernã 150-200 gr. Nu folosiþi decât detergenþi speciali.5 kg Mãtase: 1 kg Cât cântãresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multã spumã. etc. În sens contrar. 27 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul adiþional 4 sã nu fi fost introdus. nu depãºiþi greutatea limita mentionata mai jos (valabilã pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg Fibre sintetice: 2. 1 halat de baie 900-1. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. .

pentru încheierea ciclului. La încheierea programului de spãlare. Programul este indicat pentru îndepartarea corespunzãtoare de bacterii. utilizând o mare cantitate de apã. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Graþie programului puteþi spãla þesãturi din lânã (1. maºina va efectua rotaþii lente ale tamburului.Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesãturi. Mix 15 min. Mãtase: selectaþi programul de spãlare special destinat þesãturilor din mãtase. adiþionali detergentului. Lânã: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Mix 30 min.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. apãsaþi tasta START/PAUZÃ. Stabilind programul la 30oC puteþi spãla împreuna rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. optimizând totodatã efectul aditivilor specifici igienizanþi.5 kg. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. 28 . garantând îndepãrtarea corespunzãtoare a detergenþilor de pe articole. ªi se economisesc timp ºi energie. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã . Este recomandat sa folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. 1. evitând astfel alergii pentru pielea delicatã a copiilor. 3 kg. Utilizaþi programul .0508) data de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã. ªi se economisesc timp ºi energie. Baby: este programul în mãsurã sã îndepãrteze murdaria tipicã copiilor.: este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min.5 kg) în maºinã de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare.

125.Maºinile de spãlat rufe ARXL 145 (EU). ARXL 125 (EU). ARXL 105 (EU). ARXXL 105. 145. ARSL 105 29 .

a se vedea fig. Instalaþi maºina pe o suprafaþã planã ºi rigidã. Aceste piese trebuie pãstrate ºi montate pentru a evita deteriorarea interiorului acesteia pe durata transportului. mãsurat pe planul de lucru nu trebuie sã depãseascã 2o. Legãturi hidraulice ºi electrice numai pentru ARSL 105 Conectarea furtunului de alimentare cu apã ! Înainte de conectare. 2. 30 . Introduceþi capacele din plastic în orificiile rãmase libere (din punguþa cu accesorii a maºinii). reglaþi piciorusele astfel încât sã menþineþi sub maºinã de spãlat un spaþiu suficient pentru ventilare. Îndepãrtaþi ºuruburile de fixare a cuvei (3 bucãþi) . compensaþi neregularitaþile. fãrã a o sprijini de ziduri. O nivelare precisã conferã stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii. utilzare ºi siguranþã. alãturatã – ºi cauciucul cu respectivul distantier. nu îl conectati la reteaua electrica si luati legatura cu magazinul de la care l-ati cumparat. lãsaþi apa sã curgã pentru a se limpezi. Dezambalare ºi nivelare Dezambalare 1. acesta serveºte noului proprietar în vederea instalãrii.Instalarea Este important sã pãstraþi acest manual de instrucþiuni ºi sã-l consultaþi în orice moment. Dezambalaþi maºina de spãlat. utilizãrii ºi remedierii eventualelor probleme ale acestui aparat. cesiune sau transport. ! Ambalajele nu constituie jucãrii pentru copii. Citiþi cu atenþie instrucþiunile conþinute în acest manual: veþi gãsi informaþii referitoare la instalare. unghiul de înclinare. În cazul mochetelor sau a unui covor. zgomote sau deplasãri pe durata funcþionarii. 3. mobila sau altceva. Verificaþi ca aparatul sã nu fi fost deteriorat pe durata transportului. 4. situate în partea din spate: Nivelare 1. În caz de vânzare. 2. Dacã este deteriorat. deºurubând sau înºurubând piciorusele de reglare. Dacã podeaua nu este perfect orizontalã.

asiguraþi-vã cã: • Priza sã fie cu împãmântare ºi conform prevederilor legale • Priza sã poatã suporta sarcina maximã de putere a maºinii. ! Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. ! Presiunea apei trebuie sã fie cuprinsã în valorile tabelului « Date tehnice » ! Dacã lungimea furtunului de alimentare nu este suficientã. 2. ! Dupã instalarea maºinii. în partea din spate. ! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau comprimat. 31 Conectarea furtunului de evacuare Conectaþi furtunul de evacuare. furtunul de prelungire trebuie sã aibã acelaºi diametru cu furtunul original ºi nu trebuie sã depãºeascã 150 cm. priza de curent trebuie sã fie uºor accesibilã. ! Nu este recomandabilã folosirea furtunurilor de prelungire. deoarece este foarte periculoasã expunerea aparatului la ploi ºi furtuni. înlocuiþi priza. situate între 65-100 cm de pãmânt.1. ci doar pe acelea furnizate împreunã cu maºina de spãlat. dacã este indinspensabil. fãrã a-l îndoi la o conductã de evacuare sau la o gura de evacuare a apei. Întroduceþi garnitura A (din punguþa cu accesorii) în extremitatea furtunului de apã ºi înºurubaþi-o la un robinet filetat de apã rece (a se vedea figura alãturatã): sau sprijiniti-l pe marginea unei chiuvete sau unei cazi. ! Nu funcþioneazã la temperaturi mai mici de 16oC. . Conectaþi furtunul de alimentare cu apã la aparat. ! Maºina de spãlat nu trebuie instalatã afarã. adresaþi-vã unui magazin specializat sau unui tehnician autorizat. ! Cablul de alimentare trebuie sã fie înlocuit doar de tehnicienii autorizaþi. Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice responsabilitate pentru cazul în care aceste norme nu se respectã. În caz contrar. nici chiar în cazul în care spaþiul este protejat de un acoperiº. Legaturã electricã Înainte de a introduce ºtecherul în prizã de curent. Fiþi atenþi ca furtunul sa nu fie nici curbat nici îndoit. ! Nu utilizaþi niciodatã furtunuri uzate. înºurubându-l la un robinet filetat de apã rece. legând ghidajul aflat în dotare de robinet (a se vedea figura alaturatã): Extremitatea libera a furtunului de evacuare nu trebuie sã ramânã cufundatã în apã. dreaptã (a se vedea figura alãturatã): 3. indicatã în tabelul “Date tehnice” • Tensiunea de alimentare sã fie cuprinsã în valorile indicate în tabelul « Date tehnice » • Priza sã fie compatibilã cu ºtecherul maºinii de spãlat.

efectuaþi un program de spãlare cu detergent ºi fãrã rufe. Acest aparat corespunde urmãtoarelor Directive Comunitare: .73/23/CEE din 19/02/73 (Tensiuni Joase) ºi ulterioare modificãri. durata rezidualã pânã la pornirea programului va fi indicatã. « Personalizãri »). Selector Temperaturã: este folositã pentru a selecta temperatura sau spãlarea la rece (a se vedea cap. Taste cu led Funcþii: apãsaþi aceste taste pentru a selecta funcþiile disponibile. Panoul de control Indicatoare Avansare ciclu ºi Pornire întârziatã Tasta Pornire/Oprire Selector Temperaturã Selector Stoarcere Indicator uºã blocatã Compartiment detergenþi Selector Programe Taste cu led Funcþii Tasta si ind.Primul program de spãlare Când folosiþi pentru prima datã aparatul. Dacã a fost selectatã funcþia “Pornirea întârziatã”. 32 Selector Stoarcere: este folositã pentru a activa/anula stoarcerea (a se vedea cap.89/336/CEE din 03/05/89 (Compatibilitate Electromagneticã) ºi ulterioare modificãri. Indicatorul aprins va indica faza în curs de desfaºurare. În interiorul acestui compartiment este amplasat un suport pe care regasiþi schema programelor. « Personalizãri »). luminos Start/Pauzã Compartiment de detergenþi: este folosit pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea cap. “Detergenþi ºi rufe”). Selector Programe: este folosit pentru a stabili programele de spãlare. selectorul rãmâne ferm. . . Pe parcursul derulãrii programului. Indicatorul aferent funcþiei alese se va aprinde. . selectând programul 1. înainte de utilizare.2002/96/CE. Indicatoare Avansare ciclu/Pornire întârziatã: prin intermediul acestora puteþi urmãri fazele de avansare ale programelor. Tasta Pornire/Oprire: este folositã pentru a porni/opri maºina.

atunci uºa se poate deschide. . La încheierea întârzierii selectate.Stoarcere (turaþie de centrifugare). apãsaþi aceasta tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. apãsaþi din nou aceasta tastã.Încheiere spãlare. Dacã indicatorul Uºã blocatã este stins. . Tastele Funcþii ºi ledurile corespunzãtoare Aceste taste îndeplinesc acelaºi rol pe care-l îndeplinesc indicatoarele luminoase. doar ultimã selectatã va fi activatã. indicându-vã starea de avansare a programului selectat. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã.B: dacã doriþi întreruperea unui program. .« Personalizare »). ledurile se aprind consecutiv pentru a indica faza la care a ajuns programul în derulare : Dupã alegerea ºi activarea programului dorit. . N. N.B: dacã doriþi întreruperea unui program. apãsaþi din nou aceastã tastã. Dacã selectaþi o funcþie incompatibilã cu altã funcþie selectatã anterior. Indicatoare avansare program Pe durata procesului de spãlare. Ulterior. indicatorul luminos se va stinge. Pentru a continua spãlarea din momentul la care a fost întreruptã. În momentul selectãrii unei funcþii. iar programul selectat va intra în funcþiune. dupã activarea programului. indicatoarele luminoase se vor aprinde succesiv. iar funcþia nu se va putea activa. ledul corespunzãtor se aprinde.Spãlare. . valoarea întârzierii va fi vizualizatã prin aprinderea intermitenta a ledului respectiv. atunci uºa se poate deschide. Dacã funcþia selectatã este incompatibilã cu programul selectat.Evacuare.Clãtire. astfel: Pornire întârziatã Dacã aþi optat pentru funcþia Pornire întârziatã (a se vedea cap. . apãsaþi aceastã tastã: ledul va lumina intermitent (culoare portocalie) în timp ce ledul corespunzãtor fazei în curs va rãmâne aprins. Dacã indicatorul Uºa blocatã este stins. ledul corespunzãtor acesteia va lumina intermitent. indicatorul va lumina intermitent. 33 Indicatoare luminoase Aceste indicatoare luminoase vã furnizeazã informaþii importante. Indicator Usa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii.Indicator Uºa blocatã: va indica posibilitatea deschiderii uºii. Tasta ºi indicator luminos START/PAUZÃ: este folositã pentru a activa/întrerupe programele într-un anumit moment.

uºa maºinii este blocatã pentru a preveni deschideri accidentale. dupã care se sting. 6. “Detergenþi ºi rufe”). aºteptaþi ca indicatorul sã se stingã înainte de a deschide uºa maºinii. 2. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului Programe. alegând astfel unul nou. 9. La încheierea programului. Opriþi maºina apãsând tasta Pornire/Oprire. 3. Scoateþi rufele ºi lãsaþi uºa întredeschisã pentru uscarea cuvei. N. Cum sã efectuaþi un program de spãlare 1. Activaþi programul apãsând tasta START/PAUZÃ.Indicator Hublou blocat Dacã indicatorul este aprins. setaþi maºina pe pauzã. Indicatorul Uºã blocatã se va stinge.B: Dacã funcþia PORNIRE ÎNTÂRZIATà este activã. apãsând tasta Pornire/Oprire. indicatorul luminos END se va aprinde. Porniþi maºina de spãlat. « Anomalii si remedii »). Adaugaþi detergentul ºi aditivii (a se vedea cap. Indicatorul START/PAUZà se va aprinde intermitent. Toate indicatoarele se aprind câteva secunde. Introduceþi rufele ºi închideþi uºa. apãsaþi tasta START/PAUZà pentru întreruperea de moment a ciclului. Pentru a anula un ciclu selectat. 7. 34 . hubloul nu se poate deschide. apãsând tasta START/PAUZÃ. pentru a-l deschide. ceea ce va indica posibilitatea deschiderii uºii. indicatorul luminos se va aprinde (culoare verde). Reglaþi turaþia de stoarcere (a se vedea cap. “Personalizari”). pentru a preveni daunele. “Personalizari”). cu frecvenþã rapidã a indicatorului START/PAUZà (culoare portocalie) concomitent cu cea a unui alt led indica apariþia unei anomalii (a se vedea cap. 5. 8. Alegeþi funcþiile dorite. 4. ! Aprinderea intermitentã. Reglaþi temperatura de spãlare (a se vedea cap.

(kg) Durata Încãrcãturã programului de max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 165 • - • • 6 60º C 6 /5 (pentru ARSL 105) 137/155 • • 7 8 9 10 11 o 40 C - 4/3 (pentru ARSL 105) 290 • • 40º C 40o C o 30 C 800 600 0 2 2 1 1.5/1 (pentru ARSL 105) 118 70 55 • • - • • • 40oC 600 55 • • Programe Zilnice 1 1 Bumbac: rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Bumbac (2): rufe albe ºi colorate delicate foarte murdare o 60 C o 40 C 1000 (ARXL 105.Programe Tabel de programe Programe Descrierea programelor Temp. casmir. lenjerie. (kg) spãlare Prespãlare Spãlare Albire Programe Speciale 6 Sterilizare: Rufe albe foarte murdare Sterilizare (1): Rufe albe ºi colorate rezistente foarte murdare Ciclu de spãlare nocturã: Colorate rezistente puþin murdare Ciclul Baby: colorate delicate foarte murdare Cãmãºi Mãtase/perdele: pentru rufe din mâtase. Lânã: pentru lânã. 90 C o 1000 (ARXL 105. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 1000 (ARXL 105. spãlare stoarce-re (min. vâscozã. etc. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 000 (ARXL 105. max.) (oC) Încãrcãturã max. Turaþie max. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 6 /5 (pentru ARSL 105) 6 /5 (pentru ARSL 105) 122 • • • • • 115 • 35 .

ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 6 /5 (pentru ARSL 105) 2. colorate (3): rufe albe puþin murdare ºi colorate delicate Sintetice: colorate rezistente foarte murdare Sintetice: colorate rezistente puþin murdare Mix 30 min. 1) Programul de control conform normativei EN 60456: SETATI PROGRAMUL 6 la temperatura de 60oC. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual Mix 15 min. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 0 - - 6 /5 (pentru ARSL 105) 2.5 6/5 (pentru ARSL 105) 2.5 6/5 (pentru ARSL 105) 36 • Clãtire delicatã 31 • Stoarcere 16 • - Stoarcere delicatã Evacuare 12 2 Datele specificate în tabel au valoare indicativã. 36 .5 85 • • • 60o C o 40 C - 85 • • 800 2.2 3 3 Bumbac. ARSL 105/1200 (ARXL 125)/1400 (ARXL 145) 800 1000 (ARXL 105.5 70 • • 4 30oC 800 - 3 30 • • 5 o 30 C 800 - 1. prelungit: SETAÞI PROGRAMUL 1 la temperatura de 40oC.: pentru împrospãtarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. mãtase ºi rufele recomandate a fi spãlate manual 40 C o 1000 (ARXL 105. (2oapãsãri ale tastei): pentru împrospatarea rapidã a rufelor puþin murdare – nu este recomandat pentru lânã. rapid: SETAÞI PROGRAMUL 2 la temperatura de 40oC. 2) Programul pentru bumbac.5 15 • • Programe Parþiale A B C D E Clãtire - 1000 (ARXL 105. 3) Programul pentru bumbac.

prevãzute pentru programe sunt: Programe Bumbac ARSL 105)/1200 (ARXL 145). Ciclul a fost conceput pentru a diminua încãrcarea bacterianã prin folosirea unei cantitãþi sporite de apã ºi prin optimizarea aditivilor speciali de igienizare. rpm (ARXL 125)/ 1400 rpm 800 rpm. adaugaþi la detergenþi.(programul 5): este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 15 min. 3 kg. Temperatura poate fi redusã pânã la spãlarea la rece . . pentru a încheia ciclul. cât ºi detergentul. Stabilind programul 5 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Mix 30 min. în scopul de a evita apariþia alergiilor pe pielea delicata a celor mici. ªi se economisesc timp ºi energie. Este recomandat pentru spãlarea rufelor puþin murdare într-o perioadã scurtã de timp: dureazã 30 min.Programe speciale Sterilizare (programul 6). excludere stoarcere. Ciclu Baby (programul 8). La încheierea ciclului. Turaþiile maxime. detergentul ºi aditivii în sertarele corespunzãtoare (a se vedea paragraful « Compartimentul pentru detergenþi »). prevãzute pentru programe sunt: Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileste turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Ciclu de spãlare nocturnã (programul 7). apãsaþi tasta START/PAUZÃ. pentru a stoarce rufele ºi pentru a evacua apa. în caz contrar. maºina se opreºte cu apã în cuva. 1. dupã 8 ore maºina comandã automat stoarcerea ºi evacuarea apei. Turaþiile maxime. (programul 4). 1000 rpm (ARXL 105. 600 rpm. Reglarea turaþiei de stoarcere Apãsaþi tasta STOARCERE se stabileºte turaþia de stoarcere pentru programul selectat. Este un program de igienizare la temperaturã ridicatã ce presupune utilizrea decolorantului (temperatura este superioara valorii de 60oC). Sintetice Lânã Mãtase 37 Turaþie maximã. Pentru a decolora rufele. Maºina va împiedica în mod automat alegerea unei temperaturi mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Este un ciclu mai puþin zgomotos ce va permite folosirea maºinii pe timpul nopþii. Personalizãri Reglarea temperaturii Apãsând tasta Temperatura se fixeazã temperatura de spãlare (a se vedea « Tabelul de programe »). Stabilind programul 4 la 30oC puteþi spãla împreunã rufe de diferite þesãturi (exceptând lânã ºi mãtasea) cu o încãrcãturã de max. Programul a fost conceput pentru articolele sintetice ºi din bumbac. Acest program îndepãrteazã eficient atât murdaria ce pãteazã în mod obiºnuit hainele copiilor. Mix 15 min. apãsaþi tasta Start/Pauzã. La încheierea ciclului de spãlare. vãrsaþi decolorantul. ªi se economisesc timp ºi energie. maºina efectueazã o rotaþie lenta a cuvei pentru a limita sifonarea.5 kg.

D ºi E. apãsati tasta corespunzãtoare funcþiei dorite. D. apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. ! Nu este compatibilã cu programele: 4. iar cel al fazei de Clãtire va rãmâne aprins. La a 5-a apãsare a tastei. tamburul efectueazã rotaþii lente. ! Se poate activa pentru toate programele. C. trebuie sã apãsaþi tasta START/PAUZà sau „Cãlcare uºoarã”. Notã: Semnalul luminos. 38 . intermitent. Pentru evacuarea apei ºi pentru scoaterea rufelor. 11. lãsând rufele la înmuiat. Clãtire Suplimentarã Selectând aceasta funcþie se obþin rezultate îmbunãtãþite la clãtire. procedaþi astfel: 1. în faza iniþialã a ciclului ºi a duratei de timp îndelungate. A. Pentru programul Mãtase. Pornire întârziatã Selectând aceasta funcþie puteþi întârzia pornirea maºinii cu pânã la 12 h. aprinderea ledului respectiv indicã activarea functiei. 10.B: Dupã apãsarea tastei START/PAUZÃ. ledul „Cãlcare uºoarã” ºi START/PAUZà se vor aprinde (culoare portocalie). 6. Maºina va împiedica automat alegerea unei turaþii mai mari decât maxima admisã pentru fiecare program. Pentru a încheia programul.Turaþia de stoarcere poate fi redusã sau exclusã (prin selectarea simbolului ). în timp ce acela corerspunzãtor fazei END va rãmâne aprins. C. intermitent cu frecvenþã rapidã indicã faptul cã funcþia respectivã nu este compatibilã cu programul ales. Aceasta funcþie este indicatã în special pentru pielea sensibilã. D ºi E. ! Nu este compatibilã cu programele 4. Apãsaþi de mai multe ori tasta pânã la aprinderea selectorului aferent valorii întârzierii dorite. Super Spãlare Graþie utilizãrii unei cantitaþi mari de apã. spãlarea ºi stoarcerea se vor modifica în vederea reducerii pliurilor þesãturilor. aparatul îºi încheie programul. 7. 5. aceasta funcþie garanteazã o spãlare îmbunãtaþitã. se va putea modifica întârzierea doar diminuând-o. intermitent. Cãlcare uºoarã Selectând aceasta funcþie. 5. C. 8. Pentru a activa funcþiile. 6. ! Aceastã opþiune nu poate fi activatã cu programele 4. 2. 5. si E. N. La încheierea programului de spãlare. funcþia se va dezactiva. B. indicatoarele aferente funcþiilor „Cãlcare uºoarã” ºi „START/PAUZÔ se vor aprinde (culoare portocalie). Funcþii Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat permit obþinerea unei calitãþi superioare de spãlare: rufe curate ºi albe. garantându-vã totodatã ºi îndepãrtarea optimã a detergentului de pe rufe. 11.

Mãtase: selectaþi programul special de spãlare 10. Sertar aditional 4: Albire Ciclu de albire Albirea poate fi efectuatã numai pentru programele: 1. iar detergentul ºi balsamul în compartimentele aferente. 1 halat de baie 900-1. Cât cântaresc rufele? 1 cearsaf 400-500 gr.5 kg. puteþi cauza daune sau blocaje maºinii de spãlat. destinat þesãturilor din mãtase. Fibre sintetice: 2.5 kg/ 1 kg (pentru ARSL 105). foarte murdare. În sens contrar. Sortarea rufelor: Subdivizaþi rufele în funcþie de: . 1 faþã de pernã 150-200 gr.200 gr. Programul asigurã o calitate maximã ºi reduce formarea pliurilor.se va varsa la începutul programului de spãlare. 1 prosop 150-250 gr. Vãrsaþi decolorantul în . Este recomandat sã folosiþi un detergent specific pentru rufe delicate. .Detergenþi ºi rufe Compartimentul de detergenþi Un bun rezultat la spãlare depinde de o dozare corectã de detergenþi: folosirea dozelor ridicate de detergent nu contribuie la o spãlare mai eficace. 1 faþã de masã 400-500 gr. Sertarul 2: Detergent pentru spãlare (praf sau lichid) .) – nu trebuie sã depãºeascã nivelul maxim indicat pe grilaj. Cãmaºi: utilizaþi programul special 9 pentru spãlarea cãmaºilor din material ºi culori diferite. Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi introduceþi detergentul sau aditivul dupã cum urmeazã: compartimentul adiþional 4. nu depãºiþi greutatea limitã menþionatã mai jos (valabila pentru rufe uscate): Þesãturi rezistente: 6 kg / 5 kg (pentru ARSL 105). ci are ca rezultate încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea ambientului. Perdele: vã recomandãm sã le pliaþi ºi sã le introduceþi într-o faþã de pernã. Atenþie la greutate! Goliþi buzunarele ºi controlaþi nasturii! Pentru a obþine cele mai bune rezultate la spãlare. Fibre delicate: 2 kg. ! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlarea manualã deoarece aceºtia produc prea multa spumã. etc. 39 Sertarul 1: Detergent pentru prespãlare (praf) – verificaþi întotdeauna ca sertarul aditional 4 sã nu fi fost introdus. Sertarul 3: Aditivi (balsam de rufe.culori: separaþi rufele colorate de cele albe.tipul de þesãturã/simbolul de pe eticheta. 6. Lânã: 1. 2. Utilizaþi programul 10. recomandaþi a fi folosiþi pentru maºina de spãlat rufe. Este indicat doar pentru rufele din bumbac. dupã care alegeþi unul dintre ciclurile descrise mai sus. Nu folosiþi decât detergenþi speciali. Recomandãri referitoare la spãlarea diferitelor þesaturi.

hubloul poate atinge temperaturi ridicate. Precauþii ºi sfaturi ! Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construitã în concordanþã cu regulile internaþionale de siguranþã. iar uºa hubloului nu se deschide din cauza întreruperii alimentãrii electrice. asiguraþi-vã ca interiorul acesteia este gol. nu atingeti componentele interne ale masinii în scopul repararii acesteia.0508) datã de compania The Woolmark Company care garanteazã spãlarea tuturor produselor din lânã./1 kg (pentru ARSL 105)) în maºina de spãlat cu garanþia unor înalte performanþe la spãlare. • Nu fortaþi uºa: s-ar putea deteriora mecanismul de închidere. . • Dacã trebuie s-o mutaþi. • Pe durata functionarii. faceþi acest lucru cu grijã. proiectat pentru a preveni deschideri accidentale. . • În cazul defectiunilor. procedaþi astfel: 1. Aparatele uzate trebuie colectate separat pentru a optimiza taxa de recuperare ºi reciclarea materialelor care intrã în compoziþia acestora ºi pentru a reduce impactul asupra sãnãtaþii umane ºi asupra mediului. inclusiv a acelora care conþin eticheta ce recomandã spãlarea manualã. Nu încercaþi so mutaþi singuri pentru ca este foarte grea. Simbolul „coº barat” este regãsit pe toate produsele pentru a aminti obligaþiile de a le colecta separat. asiguraþi-vã ca nivelul apei din interiorul aparatului se aflã sub nivelul de deschidere a uºii . 2. • Înainte de a introduce rufele în maºina de spãlat. Deschiderea manualã a uºii hubloului Dacã doriþi sã întindeþi rufele. Urmãtoarele instrucþiuni au fost furnizate ca o mãsurã de siguranþã ºi trebuie citite cu atenþie. • Nu permiteti copiilor sa se joace în apropierea masinii sau sa o atinga.5 kg. Graþie programului 11 puteþi spãla þesãturi din lânã (1. • Directiva Europeanã 2002/96/EC referitoare la Echipamentele Electrice ºi Electronice stipuleazã ca aparatele de uz domestic. • Nu trageþi de cablul de alimentare pentru a scoate maºina de spãlat din priza de curent. Trageþi de ºtecher. • Nu atingeþi niciodatã maºina de spãlat dacã aveþi mâinile sau picioarele ude sau umede.Lâna: Ariston este singura maºinã de spãlat care a obþinut certificarea Woolmark Platinum Care (M. Dispoziþii • Ambalajul produsului: urmaþi instrucþiunile locale astfel încât ambalajul sã fie refolosit. • Nu atingeþi apa provenitã din evacuare – poate atinge temperaturi ridicate. scoateþi ºtecherul din priza de curent. dacã nu. împreunã cu 2-3 persoane. vechi nu pot fi aruncate în acelaºi mod ca ºi deºeurile municipale. goliþi apa în exces cu ajutorul furtunului de evacuare într-o gãleatã conform figurii alãturate: 40 Siguranþa generalã • Maºina de spãlat trebuie folositã doar de adulþi ºi în concordanþã cu instrucþiunile conþinute în acest manual. • Nu deschideþi compartimentul de detergenþi pe durata funcþionãrii aparatului.

Folosiþi un material îmbibat în apã cãlduþã ºi sãpun. Efectuaþi aceastã operaþiune dupã cum se poate vedea în fig. 4. asigurîndu-vã.Întreþinere ºi îngrijire Oprirea apei ºi a curentului electric Închideþi robinetul de apã dupã fiecare program de spãlare. Scoateþi ºtecherul din prizã de curent atunci când curãþaþi maºina de spãlat ºi când se efectueazã operaþii de întreþinere. Se limiteazã astfel uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor de apã. pânã când dispozitivul din plastic se detaºeazã din locaºul corespunzãtor. de spãlat este echipatã cu o pompa de auto-curãþare care nu necesitã operaþii de întreþinere ºi curãþare. 3. înainte de a-l împinge spre aparat de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. Inspectaþi pompa de evacuare Maºina dvs. alãturatã ºi lãsaþi-l sub apã câteva minute. Nu utilizaþi solvenþi sau abrazivi. . Curãþarea hubloului ºi a cuvei Lãsaþi întotdeauna intredeschis hublul pentru a evita formarea mirosurilor neplãcute. Curãþarea compartimentului pentru detergenþi Poate fi scos în scopul de a fi curãþat. monede) ºi. trageþi apoi spre jos ºi. simultan deschideþi usa. remontaþi panoul fixându-l corespunzãtor. folosiþi maneta indicatã. trageþi spre dvs. 41 5. demontaþi panoul de la baza maºinii cu ajutorul unei ºurubelniþe (a se vedea figura): Curãþarea maºinii de spãlat Curãþarea exteriorului ºi a pãrþilor din cauciuc. Se poate întâmpla ca anumite obiecte sã pãtrundã accidental în pompa (de exemplu: nasturi. neputând sã fie expulzate prin intermediul filtrului de evacuare este prevãzut sã fie oprite intr-o „precamerã” accesibilã în partea de jos a pompei.

Programul de spãlare nu poate fi iniþiat: • Uºa maºinii de spãlat nu a fost corect închisã Verificaþi dacã tasta PORNIRE/OPRIRE este apãsatã. aceste mici probleme pot fi remediate foarte uºor. înainte de a suna la unitatea de service. Controlarea furtunului de alimentare cu apã Controlaþi furtunul de alimentare cel puþin o datã pe an. de asemenea dacã nu este cumva opritã apa în zona dvs. deschideþi-l. alaturatã). Verificaþi dacã aþi deschis acest robinet ºi. • Verificaþi dacã existã suficientã presiune pe conducta de alimentare • Verificaþi dacã filtrul nu este opturat.! Verificaþi ca programul de spãlare sã se fi încheiat ºi deconectaþi maºina de spãlat. pentru a avea acces la aceastã precamerã este suficient sã îndepãrtãm panoul frontal aflat la baza maºinii de spãlat cu ajutorul unei ºurubelniþe (fig. De cele mai multe ori. 1. „Personalizãri”) Maºina de spãlat rufe nu se alimenteazã cu apã (ledul primei faze de spãlare se aprinde intermitent. 2. Anomalii ºi remedii ÎN CAZUL UNOR MICI DEFECÞIUNI. lent): • Verificaþi dacã aþi conectat corect furtunul de alimentare la robinet ºi. CITIÞI ACESTE RÂNDURI: De-a lungul timpului. ! Nu folosiþi furtunuri deja folosite. îndepãrtaþi deci capacul. dupã îndepãrtarea capacului este normal sã se elibereze o micã cantitate de apã 3. consultaþi instrucþiunile de mai jos: Maºina de spãlat rufe nu mai porneºte: • Verificaþi dacã ºtecherul este corect introdus în prizã. în caz contrar. • Verificaþi dacã aþi optat pentru o pornire întârziatã (a se vedea cap. repuneþi capacul. 42 • O altã cauzã posibilã este nedeschiderea robinetului de alimentare cu apã. De aceea. rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. „Cum sã efectuaþi un ciclu de spãlare”). de spãlat pot aparea diferite probleme. verificaþi interiorul. presiunile puternice ar putea provoca crãpãturi neaºteptate. ºtergându-l cu grijã. asigurându-vã mai întâi de a fi introdus cârligele în orificiile corespunzãtoare. la maºina dvs. . • Verificaþi dacã tasta START/PAUZÃ a fost apãsatã. înºurubându-l cu grijã. • A fost fixatã o întârziere de pornire (a se vedea cap. 4. chiar de dvs. Dacã prezintã crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit: pe parcursul spãlãrilor. sã fie afectatã de o cadere a sursei de curent electric.. • Este posibil ca un scurtcircuit sã fii afectat reþeaua electricã a casei sau chiar ca întreaga zonã în care se aflã ºi casa dvs.

este posibil sã aibã loc fenomene de sifonare. „de mânã sau în maºina de spãlat”. apãsaþi tasta START/PAUZÃ (a se vedea cap. Dacã dupã toate aceste verificãri. „Instalare”) Ledul START/PAUZÃ (portocaliu) ºi ledurile funcþiilor se aprind intermitent: • Opriþi aparatul ºi scoateþi ºtecherul din priza de curent. „Personalizãri”) • Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea cap. Dacã anomalia persistã. Maºina de spãlat rufe nu evacueazã sau nu stoarce rufele: • Programul ales nu prevede evacuarea apei: pentru anumite programe. înainte de a reporni aparatul. etc. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe vibreazã prea tare pe durata operaþiei de centrifugare: • Aþi deblocat tamburul în conformitate cu instrucþiunile de instalare? (a se vedea cap. Acest furtun trebuie aºezat la o înãlþime cuprinsã între 65 – 100 cm de la nivelul solului (a se vedea cap. „Instalare”). • Este obstrucþionatã caseta pentru detergent? (a se vedea cap. problemele de mai sus persistã. • Aþi verificat dacã maºina de spãlat dispune de suficient spaþiu pentru vibraþii? Verificaþi dacã nu este foarte apropiatã de eventuale mobile/pereþi. chemaþi Service-ul. Dacã da. • Dacã locuinþa dvs. „Instalare”) Maºina de spãlat rufe pierde apã: • Verificaþi dacã furtunul de alimentare cu apã 43 este bine înºurubat (a se vedea cap. „Întreþinere ºi îngrijire”) • Furtunul de evacuare nu este bine fixat? (a se vedea cap. motiv pentru care maºina de spãlat încarcã ºi evacueazã apa încontinuu. se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu. „Instalare”). Pentru a elimina acest inconvenient. aºteptaþi cel puþin 1 min. închideþi robinetul de alimentare cu apã.) • Aþi folosit o cantitate mult prea mare de detergent. „Instalare”).Maºina de spãlat rufe se alimentezã cu apã ºi o eliminã încontinuu: • Verificaþi dacã nu cumva furtunul de evacuare este poziþionat prea jos. (a se vedea cap. • Verificaþi dacã capatul furtunului este cufundat în apã. aceasta operaþie trebuie efectuatã manual • Opþiunea „Cãlcare uºoarã” este activatã: pentru a completa programul. trebuie sã scoateþi imediat furtunul din apã (a se vedea cap. „Instalare”) • Aþi aºezat maºina în plan perfect orizontal? (a se vedea cap. se gãsesc în comert supape antisifonare. „Instalare”). În maºina de spãlat rufe se produce multã spumã: • Verificaþi dacã detergentul folosit este recomandat pentru spãlarea automatã (trebuie sã fie scris: „pentru maºina de spãlat”. opriþi maºina de spãlat rufe ºi contactaþi unitatea de service. .

). ! Nu folosiþi decât piese de schimb originale. adresã. Piese de schimb Maºina de spãlat este un aparat complex. 44 . opriþi maºina ºi apelaþi Service-ul. Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã. În caz contrar. numele. 4. de spãlat. tipul de anomalie. (a se vedea capitolul de mai sus). numãrul de serie (S/N…). A încerca sã o reparaþi singuri ar putea sã-i cauzeze daune majore ºi ar anula cu siguranþã garanþia produsului. 3. numarul de telefon. modelul maºinii (Mod. ! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi. aplicatã în partea din spate a maºinii dvs.Asistenþa Înainte de a lua legatura cu Service-ul: Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. Comunicaþi Service-ului: 1. 2.

Fiºe tehnice 45 .

HOTPOINT ARISTON 46 .

HOTPOINT ARISTON 47 .

HOTPOINT ARISTON HOTPOINT ARISTON 48 .

!!! CONDIÞII OBLIGATORII PENTRU INSTALAREA ªI UTILIZAREA PRODUSELOR INDESIT COMPANY SPA: TOATE PRODUSELE VOR FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI ªI VOR FI GARANTATE DACÃ: . de cãtre utilizatori. este interzisã eliminarea deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice (DEEE) alãturi de deºeurile municipale nesortate. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot conþine substanþe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului ºi sãnãtãþii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv ºi gestionate conform prevederilor legale. • Deºeurile de echipamente electrice ºi electronice pot fi predate ºi distribuitorilor. ΪI ASUMà DREPTUL DE A SUSPENDA GARANÞIA PRODUSULUI PÂNà CE ACESTA VA FI INSTALAT ÎN CONDIÞIILE IMPUSE DE PRODUCÃTOR.PRESIUNEA APEI ªI TENSIUNEA REÞELEI ELECTRICE SUNT ÎN LIMITELE IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE. . semnificã faptul cã acesta face obiectul unei colectãri separate ºi nu poate fi eliminat împreunã cu deºeurile municipale nesortate. reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora. a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice. IAR PRODUCÃTORUL. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip) faciliteazã refolosirea. • Predarea. Contactaþi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primãriei pentru informaþii detaliate.PRESIUNEA GAZULUI NATURAL (METAN) ESTE DE 20 mbari ªI 30 mbari PENTRU GPL (BUTELIE). . Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare. LIPSIT DE CONDENS ªI UMIDITATE. barata cu douã linii în forma de X). PRIN SERVICE-UL AUTORIZAT. DACà ACESTE CONDIÞII NU SUNT ÎNDEPLINITE. societãþile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziþioneazã echipamente noi de acelaºi tip).VOR FI INSTALATE ªI UTILIZATE ÎNTR-UN MEDIU CU TEMPERATURA AMBIANTà CUPRINSà ÎNTRE 16-32 OC. aplicat pe un echipament electric sau electronic. la punctele de colectare municipale. PRODUSUL NU VA FUNCÞIONA ÎN PARAMETRII PROIECTAÞI. . • Simbolul alãturat (o pubela cu roþi. • Autoritãþile locale trebuie sã asigure spaþiile necesare pentru colectarea selectivã a deºeurilor precum ºi funcþionalitatea acestora. ATENÞIONÃRI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAÞIA ÎN VIGOARE • Conform prevederilor legislaþiei privind gestionarea deºeurilor. la achiziþionarea de echipamente noi de acelaºi tip (schimb 1 la 1).

HOTPOINT ARISTON NOTA: Indesit Company îºi rezervã dreptul de a modifica anumite caracteristici tehnice ale produselor fãrã o comunicare prealabilã. .

CÂRSTEA MICADAN FRIGO MAT SUPER INSTAL S.R. parter.R.R.R.R. ELMA IAªI LIV SERVICE IAªI POLUL NORD S.micadan. MITREA PREST S.L. Vidin nr.L. MITTY ET CO.L.R. 47 60044 Fabriano/Italia Tel.R. mobile: 0744 596 198.L. VIP GÃIEªTI V&D ELECTROSYSTEM S. ACINST S.R. TOTAL SERVICE ELFRIG STAR 2002 S. Sâmbãtã: 900-1300 Judeþ ALBA ARAD ARGEª BACÃU BACÃU BIHOR BISTRIÞA NÃSAUD BOTOªANI BRÃILA BRAªOV BRAªOV BUCUREªTI / ILFOV BUZÃU CÃLARAªI CARAª SEVERIN CLUJ CONSTANÞA CONSTANÞA COVASNA COVASNA DAMBOVIÞA DOLJ DOLJ GALAÞI Unitatea Service POLLSTAR COMPANY S.R. PRIMEX S. sector 2. ELESERV S. SERVIªTEF S.L. S.R.R.R.L.R.L.L. ACROMID SERV S.R.L.L.A. Bucureºti. GORJ GORJ GIURGIU HARGHITA HUNEDOARA IALOMIÞA IAªI IAªI MARAMUREª MEHEDINÞI MUREª NEAMÞ OLT PRAHOVA PRAHOVA SÃLAJ SATU MARE SIBIU SUCEAVA TELEORMAN TIMIª TULCEA VÂLCEA VASLUI VRANCEA INIDAN S.R. Basarabia 28A.C. SÃVULESCU MASTERS BUªTENI TEO 93 S. POLUL NORD S.R. S. VALTOCOM S.L. P.ro.F. FRIGOSERV P.C.F. FRIGOSERVICE S. P. VALOTIS COM S.L. TEHNOFRIG S. MPI SERVICE S.Romania Indesit Company Spa Viale Aristide Merloni. P.L.L. MEGASTAR EXIM S.(0732) 6611 . RIO SERVICE DIMOS S. sector 2 022113 Bucureºti .R. ELFRIG STAR 2002 S.L.L.L. www.R. e-mail: office@micadan. INTERPRESTV S.R. 0788 418 131 Str. costul unui apel este de tarif local) Tel. ANDASIL IMPEX ELECTROTERM SERVICE S.L. DOMO S.R.L. POLUL NORD S.R. et 3.R. AMIO ELECTRONIC MARELVI IMPEX S.Vineri: 900-1800.R.L.L.L.R. S.REÞEAUA DE SERVICE MICADAN RECLAMAÞII LA DISPECERAT NAÞIONAL: NUMÃR DE TELEFON NAÞIONAL: 080 10 00 101 (apelabil numai din reþeaua ROMTELECOM.ro Program: Luni . LAZÃR AVRAM Indesit Company Spa Romania Representative Office Business Center Bd. MICADAN TEHNOFRIG ISTRIÞA S.R.F.L.L.L.R. 3A. PETROSTAR S.R.L.C. 0723 948 467.R.L.R. ANDASIL IMPEX MARELVI IMPEX S.L. BUZATU VIOREL MACOM S. cod poºtal: 023787.L.F.R.L.

MANUAL DE INSTALARE ªI UTILIZARE Maºini de spãlat rufe .