Sunteți pe pagina 1din 16

Brosura WIDL.

qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 1

Ghid rapid de utilizare pentru


maºinile de spãlat rufe
cu uscãtor

WIDL 106
WIDL 126

1
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 2

Instalare 5. Pãstraþi toate piesele de siguranþã


pentru transport în cazul unei
eventuale mutãri, ele vor trebui
! Este important sã se pãstreze acest montate din nou.
manual pentru a-l putea consulta în
orice moment. În caz de vânzare, de !!! Ambalajele nu constituie jucãrii
cesiune sau schimb de locuinþã, acesta pentru copii.
trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina
de spãlat rufe cu uscãtor pentru a Nivelare
informa noul propietar cu privire la
funcþionare ºi la respectivele 1. Instalaþi maºina de spãlat rufe cu
avertismente. uscãtor pe un paviment plan ºi rigid,
fãrã a o sprijini de ziduri, mobilã sau
! Citiþi cu atenþie instrucþiunile: veþi gãsi altceva.
informaþii importante cu privire la 2. Dacã podeaua nu este perfect
instalare, la folosire ºi la siguranþã. orizontalã, compesaþi neregularitãþile
deºurubând sau înºurubând
Scoaterea din picioruºele anterioare (a se vedea
figura de mai jos);
ambalaj ºi nivelarea
Scoaterea din ambalaj
1. Scoateþi din ambalaj maºina de
spãlat cu uscãtor.
2. Controlaþi ca maºina dvs de spãlat
cu uscãtor sã nu fi fost deterioratã, pe
durata transportului. Dacã este
deterioratã nu o conectaþi ºi luaþi
legãtura cu cine v-a vândut-o.
3. Scoateþi cele 4 ºuruburi de protecþie
pentru transport ºi cauciucul cu
respectivul distanþier, situate în partea
posterioarã (a se vedea figura) unghiul de înclinare, mãsurat pe planul
de lucru, nu trebuie sã depãºeascã 2O.

O nivelare precisã conferã


stabilitate maºinii ºi evitã vibraþii,
zgomote ºi deplasãri pe timpul
funcþionãrii. În cazul mochetelor sau a
unui covor, reglaþi picioruºele astfel
încât sã menþineþi sub maºina de
spãlat cu uscãtor, un spaþiu suficient
pentru ventilare.
4. Astupaþi orificiile rãmase cu
capacele de plastic aflate în dotare.
2
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 3

Legãturi hidraulice Conectarea


evacuare
furtunului de

ºi electrice Conectaþi furtunul de evacuare, fãrã


a-l îndoi, la o conductã de evacuare
Conectarea furtunului de sau la o gurã de evacuare a apei,
alimentare cu apã. situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt;
1. Introduceþi garnitura A în
extremitatea furtunului de alimentare ºi
înºurubaþi-l la un robinet filetat de apã
rece (a se vedea figura).
Înainte de
conectare,
lãsaþi apa
sã curgã
pentru a se
limpezi.
sau sprijiniþi-l pe marginea unei
chiuvete sau a unei cãzi, legând
2 . Conectaþi furtunul de alimentare la ghidajul aflat în dotare, de robinet (a se
maºina de spãlat cu uscãtor, vedea figura).
înºurubându-l la respectiva prizã de
apã, în partea posterioarã, sus în
dreapta (a se vedea figura).

Extremitatea liberã a furtunului de


evacuare nu trebuie sã rãmânã
3. Fiþi atenþi ca furtunul sã nu fie nici cufundatã în apã.
curbat nici îndoit.

!!! Presiunea apei trebuie sã !!! Nu este recomandabilã folosirea


fie cuprinsã în valorile tabelului “Date furtunelor de prelungire; dacã este
tehnice” (a se vedea pag. 4). indispensabil, furtunul de prelungire
trebuie sã aibã acelaºi diametru cu
!!! Dacã lungimea furtunului de furtunul original ºi nu trebuie sã
alimentare nu este suficientã, depãºeascã 150 cm.
adresaþi-vã unui magazin specializat
sau unui tehnician autorizat.

3
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 4

Legãtura electricã
Înainte de a introduce ºtecherul în priza Date tehnice
de curent, asiguraþi - vã ca:
• priza sã fie cu împãmântare ºi
conform prevederilor de legale;
• priza sã poatã suporta sarcina
maximã de putere a maºinii, indicatã în
tabelul “Date tehnice”;
• tensiunea de alimentare sã fie
cuprinsã în valorile indicate în tabelul
“Date tehnice”;
• priza sã fie compatibilã cu ºtecherul
maºinii de spãlat cu uscãtor. În caz
contrar, înlocuiþi priza sau ºtecherul.

!!! Maºina de spãlat cu uscãtor nu


trebuie instalatã afarã, nici chiar în
cazul în care spaþiul este adãpostit,
deoarece este foarte periculos
expunerea maºinii la ploi ºi furtuni.
!!! Maºina de spãlat cu uscãtor nu
funcþioneazã la temperaturi mai mici
de 16 OC.
!!! Dupã instalarea Maºina de spãlat cu
uscãtor, priza de curent trebuie sã fie
uºor accesibilã. Nu folosiþi
prelungitoare ºi prize multiple.
!!! Cablul nu trebuie sã fie îndoit sau
comprimat.
!!! Cablul de alimentare trebuie sã fie
înlocuit doar de tehnicieni autorizaþi.
Atenþie! Producãtorul îºi declinã orice
responsabilitate pentru cazul în care
aceste norme nu se respectã.

Primul ciclu de
spãlare
Dupã instalare, înainte de folosire,
efectuaþi un ciclu de spãlare cu
detergent ºi fãrã rufe, selectând
programul la 90OC fãrã prespãlare.

4
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 5

Descrierea maºinii de spãlat


cu uscãtor
Panoul de control

Selector TEMPERATURÃ: este folosit


Sertarul detergenþilor: este utilizat
pentru a selecta temperatura de
pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi spãlare sau programul de spãlare la
de spãlare (a se vedea pag. 12).
rece (a se vedea pag. 10).
Indicatoare luminoase: sunt folosite Butonul START/RESET: este folosit
pentru a putea urmãri derularea
pentru pornirea programelor sau la
programului de spãlare ales. O datã
anularea unei selecþii greºite.
selectatã funcþia “Delay Timer” (pornire
programatã), momentul de aºteptare
Indicator
va fi cronometrat astfel încât dvs. sã
PORNIRE / HUBLOU BLOCAT:
puteþi afla timpul reziduual pânã la vã indicã faptul când maºina dvs. este
iniþierea programului de spãlare (a se
în funcþiune ºi când aveþi posibilitatea
vedea pag. 6).
de a deschide hubloul (a se vedea
pag. 7).
Selector USCARE: este folosit pentru
a selecta programul de uscare dorit (a
Butonul PORNIRE/OPRIRE: este
se vedea pag. 10). utilizat la pornirea ºi oprirea maºinii de
spãlat cu uscãtor.
Taste/butoane FUNCÞII: sunt folosite
pentru a selecta funcþiile disponibile. Selector PROGRAME: este folosit
Butonul corespunzãtor funcþiei
pentru alegerea programelor. Pe
selectate va rãmâne aprins (a se vedea
durata derulãrii programului selectorul
pag. 11). rãmâne ferm.

5
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 6

Indicatoare luminoase
Indicatoarele luminoase furnizeazã informaþii importante, dupã cum urmeazã:

Programarea momentului de pornire dupã un anumit interval de timp:


Dacã a fost activatã funcþia “Delay Timer” (a se vedea pag. 11), dupã ce programul
ales a fost iniþiat, indicatorul luminos corespunzãtor întârzierii selectate va începe
sã semnalizeze:

Durata de aºteptare va fi cronometratã ºi semnalatã prin aprinderea indicatorului


respectiv:

Dupã dezactivarea funcþiei, indicatorul luminos se va stinge ºi va porni programul


selectat.

Fazã în curs:
Pe durata ciclului de spãlare, indicatoarele
luminoase se vor aprinde în mod progresiv
pentru a indica starea de avansare:

Notã:
- pe durata evacuãrii apei, indicatorul
luminos aferent programului de stoarcere
se va aprinde.

- la sfârºitul ciclului de uscare, indicatorul


cu privire la faza va semnaliza, pentru a indica faptul cã este necesarã
deplasarea selectorului USCARE la poziþia 0.

6
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 7

Taste FUNCÞII

TASTELE PENTRU FUNCÞII


îndeplinesc ºi rolul de indicatoare
luminoase.
Activând o anumitã funcþie, butonul
aferent acesteia se va aprinde.
Dacã funcþia selectatã nu este
compatibilã cu programul ales, butonul
va lumina intermitent, iar funcþia
aferentã nu va putea fi activatã.
În cazul în care va fi selectatã o funcþie
incompatibilã cu cea selectatã mai
înainte, doar ultima aleasã va rãmâne
activã.

Indicator PORNIRE/HUBLOU BLOCAT:


Aprinderea indicatorului luminos indicã faptul cã hubloul a fost blocat ºi
nu trebuie, sub nici un motiv sã încercaþi sã-l deschideþi – aºteptaþi ca
indicatorul luminos sã se stingã, dupã care veþi putea deschide hubloul.

!!! Intermitenþa rapidã a indicatorului luminos PORNIRE/HUBLOU


BLOCAT în acelaºi timp cu acela al unuia sau mai multor indicatoare
luminoase indicã o anomalie. În acest caz vã recomandãm sã apelaþi la
Unitatea de Service.

7
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 8

Pornire ºi programare
Pe scurt: pornirea unui program

1. Porniþi maºina de spãlat cu uscãtor apãsând butonul .

Toate indicatoarele luminoase se vor aprinde timp de câteva secunde, dupã care
se vor stinge, iar indicatorul PORNIRE/HUBLOU BLOCAT va lumina intermitent.

2. Introduceþi rufele ºi închideþi hubloul.

3. Selectaþi programul dorit cu ajutorul selectorului PROGRAME.

4. Stabiliþi temperatura de spãlare (a se vedea pag. 10).

5. Selectaþi uscarea dacã este necesar (a se vedea pag. 10).

6. Vãrsaþi detergenþi ºi aditivi (a se vedea pag. 12).

7. Porniþi programul apãsând butonul START/RESET. Pentru a anula, þineþi apãsat


butonul START/ RESET timp de cel puþin 2 secunde.

8. La sfârºitul programului ales, indicatorul luminos PORNIRE/HUBLOU BLOCAT


se va aprinde, indicând faptul cã hubloul poate fi deschis. Scoateþi rufele ºi lãsaþi
hubloul întredeschis pentru a evita formarea mirosurilor nepãcute în interiorul
cuvei. Apãsaþi butonul .

8
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 9

Observaþii
- Pentru programul 9 este recomandabil sã nu se depãºeascã o cantitate de rufe
de 3,5 kg.
- Pentru programul 13 este recomandabil sã nu se depãºeascã o cantitate de rufe
de 2 kg.
- Antiºifonare - a se vedea „calcã mai uºor” (pag. 11).
- Datele specificate în tabel au valoare indicativã.

9
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 10

Program special
Zilnic 30’ (programul 11 pentru materiale sintetice) este studiat pentru a spãla rufe
puþin murdare într-un interval scurt de timp: dureazã doar 30 de minute
economisindu-se energie ºi timp. Selectând programul (11 la 30 OC) este posibilã
spãlarea împreunã a þesãturilor de diverse tipuri (excluse lâna ºi mãtasea) cu o
încãrcãturã maximã de 3 kg. Se recomandã folosirea detergentului lichid.

Personalizãri efectuaþi spãlarea, iar la încheierea


programului, împãrþiþi cantitatea ºi
repuneþi o parte în maºinã. Urmaþi apoi
Stabilirea temperaturii de instrucþiunile prevãzute pentru
spãlare efectuarea doar a uscãrii. Repetaþi
aceleaºi operaþiuni pentru rufele
Temperatura de spãlare se obþine prin
rãmase.
rotirea selectorului TEMPERATURÃ
pânã ajungeþi în dreptul valorilor dorite
(a se vedea Tabelul de programe de
la pag. 9). Puteþi folosi ºi spãlarea la
rece ( ).

Fixaþi uscarea
Rotind selectorul USCARE se
determinã tipul de uscare dorit.
Sunt prevãzute douã posibilitãþi:
A - În funcþie de timp: de la 40 la 150
de minute.
B - În funcþie de gradul de umiditate al Doar uscare
rufelor de uscat:
Rotiþi selectorul PROGRAME spre
Cãlcare: rufe puþin umede, uºor
una dintre poziþiile de uscare, 7 sau 8,
de cãlcat .
în funcþie de tipul de material, ºi apoi
A se usca pe umeraº: rufe selectaþi tipul de uscare dorit, cu
uscate de aºezat în dulap. ajutorul selectorului USCARE.
Dulap: rufe foarte uscate, indicatã Important: - Pe durata uscãrii se
pentru þesãturi eponjate ºi deruleazã un program de stoarcere
capoate de baie. dacã aþi optat pentru programul
La sfârºitul uscãrii are loc o perioadã uscare rufe din bumbac ºi unul dintre
de rãcire. nivelele de uscare (Dulap , A se
usca pe umeraº , Cãlcare ).
Dacã în mod excepþional cantitatea
- Pentru cantitãþi de rufe din bumbac
de rufe de spãlat ºi uscat este
inferioare celei de 1 Kg, folosiþi
superioarã maximului prevãzut (a se
programul de uscare referitor la
vedea tabelul cu durata de uscare),
þesãturile delicate.
10
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 11

Funcþii
Diferitele funcþii de spãlare prevãzute pentru maºina de spãlat cu uscãtor permit
obþinerea unor rezultate excepþionale (o calitate îmbunãtãþitã a spãlãrii - rufe
curate etc.).

Pentru a activa aceste funcþii, procedaþi astfel:


1. apãsaþi butonul aferent funcþiei dorite, þinând cont de informaþiile conþinute în
tabelul de mai jos;
2. aprinderea butonului respectiv indicã faptul cã funcþia respectivã a fost
activatã.

Notã: Intermitenþa rapidã a butonului indicã faptul cã funcþia respectivã nu este


selecþionabilã pentru programul ales.

11
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 12

Detergenþi ºi rufe albe


Sertarul detergenþilor Prepararea rufelor
Un rezultat bun la spãlare depinde ºi • Subdivizaþi rufele în funcþie de:
de dozarea corectã a detergentului: cu - tipul de þesãturã / simbolul de pe
un exces de detergent nu se spalã în etichetã .
- culori: separaþi rufele colorate de
mod mai eficace ºi se contribuie la
cele albe.
încrustarea pãrþilor interne ale maºinii • Verificaþi cu mare atenþie rufele pe
de spãlat cu uscãtor ºi la poluarea care le introduceþi în maºina de
mediului înconjurãtor. spãlat rufe, astfel încât interiorul
buzunarelor sã nu conþinã : monede,
nasturi sau alte obiecte.
• Nu depãºiþi valorile indicate,
referitoare la greutatea rufelor
uscate:
- Þesãturi rezistente: max 5 kg
- Þesãturi sintetice: max 2,5 kg
- Þesãturi delicate: max 2 kg
- Lânã: max 1 kg

Cât cântãresc rufele?


1 cearceaf: 400 - 500 g.
1 faþã de pernã: 150 - 200 g.
1 faþã de masã: 400 - 500 g.
1 halat de baie: 900 - 1.200 g.
Extrageþi sertarul pentru detergenþi ºi 1 prosop: 150 - 250 g.
introduceþi detergentul sau aditivul
dupã cum urmeazã: Rufe deosebite
- sertarul 1: Detergent pentru
Perdele: împãturiþi-le ºi aºezaþi-le într-
prespãlare (sub formã de praf) o faþã de pernã sau într-un sac de tip
plasã. Spãlaþi-le singure fãrã a depãºi
- sertarul 2: Detergent pentru o jumãtate de încãrcãturã. Folosiþi
spãlare (sub formã de praf sau lichid) programul 6 care exclude stoarcerea.
Detergentul lichid trebuie vãrsat doar Plãpumi ºi haine de vânt : dacã
înainte de pornire. cãptuºeala este din fulgi de gâscã sau
de raþãse poate spãla în maºinã doar
- sertarul 3: Aditivi (soluþie de înmuiat câte un articol care sã nu depãºeascã
etc.). Soluþia de înmuiat nu trebuie sã o încãrcãturã maximã de 2-3 kg.
Întoarceþi rufele pe dos ºi repetaþi
depãºeascã nivelul grãtarului.
programul de clãtire o datã sau
de douã ori. Utilizaþi o turaþie de
!!! Nu folosiþi detergenþi pentru spãlare centrifugare delicatã.
manualã deoarece formeazã prea Lânã: pentru a obþine cele mai bune
multã spumã. rezultate, folosiþi un detergent specific
ºi nu depãºiþi 1 kg de rufe.

12
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 13

Precauþii ºi sfaturi
! Maºina de spãlat cu uscãtor a fost deplasatã, faceþi acest lucru cu douã
proiectatã ºi construitã conform sau trei persoane, cu maximã
normelor internaþionale de protecþie. atenþie. Niciodatã nu deplasaþi
Aceste avertizãri sunt furnizate din maºina singuri deoarece aceasta
motive de siguranþã ºi trebuie sã fie este foarte grea.
citite cu atenþie.
• Înainte de a introduce rufele,
controlaþi ca în interior sã fie goalã.
Protecþie generalã • Pe durata uscãrii, hubloul are
• Acest aparat a fost conceput pentru o tendinþa de a se încãlzi.
folosire de uz casnic, nu • Nu uscaþi rufele spãlate cu solvenþi
profesionalã, iar funcþiile sale nu inflamabili (de ex. trielina).
trebuie alterate.
• Nu uscaþi gumã, fulgi sau elastomeri
• Maºina de spãlat cu uscãtor trebuie asemãnãtori.
sã fie folositã doar de persoane
• Fiþi atenþi ca pe durata fazelor de
adulte ºi respectând instrucþiunile
din acest manual. uscare robinetul de apã sã fie
deschis.
• Nu atingeþi maºina când sunteþi
desculþi sau cu mâinile sau • Aceastã maºinã de spãlat cu uscãtor
picioarele ude sau umede. poate fi folositã doar pentru uscarea
rufelor spãlate precedent cu apã.
• Nu scoateþi ºtecherul din priza de
curent trãgând de cablu, ci trãgând
de ºtecher. Aruncarea reziduurilor
• Nu deschideþi sertarul detergenþilor • Aruncarea materialelor de ambalare:
în timp ce maºina se aflã în respectaþi normele locale, în acest
funcþiune. fel ambalajele vor putea fi reutilizate.
• Nu atingeþi apa evacuatã, care poate • Aruncarea maºinii de spãlat vechi:
atinge temperaturi elevate. înainte de a o arunca, fãceþi-o
• Nu forþaþi în nici un caz hubloul: s-ar inutilizabilã tãindu-i cablul de
putea deteriora mecanismul de alimentare electricã ºi scoþându-i
siguranþã care protejeazã împotriva hubloul.
deschiderilor accidentale.
• În caz de defecþiune, nu umblaþi în Protecþia ºi respectarea
nici un caz la mecanismele interne mediului înconjurãtor
pentru a încerca sã reparaþi Maºina
Tehnologia, la dispoziþia mediului
de spãlat cu uscãtor.
înconjurãtor Dacã prin hublou se vede
• Controlaþi mereu ca în apropierea
puþinã apã este pentru cã, datoritã noii
maºinii aflate în funcþiune, sã nu se
afle copii. tehnologii Indesit, este suficientã mai
puþin de jumãtate din apã pentru a
• Pe durata spãlãrii, hubloul are
obþine o curãþare maximã: un scop
tendinþa de a se încãlzi.
atins pentru respectarea mediului
• Dacã maºina trebuie sã fie înconjurãtor.

13
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 14

Economisirea de detergent, apã,


energie ºi timp
Întreþinere ºi
• Pentru a economisi detergent, apã, curãþare
timp folosiþi încãrcãtura maximã. O
încãrcare totalã în locul a douã Oprirea apei ºi a curentului
jumãtãþi, permite economisirea de electric
pânã la 50% de energie electricã. • Închideþi robinetul de apã dupã
• Prespãlarea este necesarã doar fiecare spãlare. Se limiteazã astfel
pentru rufele foarte murdare. uzarea instalaþiei hidraulice a maºinii
Evitarea acesteia permite de spãlat cu uscãtor ºi se eliminã
economisirea de detergent, timp, apã pericolul scurgerilor de apã.
ºi între 5-15% energie electricã. • Scoateþi ºtecherul din priza de curent
• Tratând petele cu o substanþã atunci când curãþaþi maºina de spãlat
(recomandatã a fi utilizatã în maºina cu uscãtor ºi când se efectueazã
de spãlat rufe automatã) pentru lucrãri de întreþinere.
îndepãrtarea acestora ºi lãsându-le
la înmuiat înainte de spãlare, se Curãþarea maºinii de spãlat cu
reduce necesitatea de a spãla la uscãtor
temperaturi mari. Un program la Partea externã ºi pãrþile din cauciuc pot
60 OC în locul unuia la 90OC sau unul fi curãþate cu o cârpã înmuiatã în apã
la 40 OC în locul unuia la 60OC, permit
cãlduþã ºi sãpun. Nu folosiþi solvenþi
economisirea de pânã la 50%
energie electricã. sau substanþe abrazive.
• Dozaþi bine detergentul în funcþie de
duritatea apei, de gradul de murdãrie Curãþarea sertarului pentru
ºi de cantitatea de rufe, pentru a detergenþi
evita risipe ºi pentru a proteja mediul Scoateþi sertarul
înconjurãtor: deºi sunt ridicându-l ºi
biodegradabili, detergenþii conþin trãgându-l spre
elemente care altereazã echilibrul exterior (a se
naturii. Evitaþi pe cât posibil aditivul vedea figura):
de înmuiere. Spãlaþi-l cu apã;
• Efectuând spãlãri începând de seara aceastã curãþare trebuie efectuatã
ºi pânã la primele ore ale dimineþii, frecvent.
se colaboreazã pentru reducerea
sarcinii de absorbire a întreprinderilor
electrice. Opþiunea “Delay Timer” (a Îngrijirea hubloului ºi a cuvei
se vedea pag. 11) a jutã mult la • Lãsaþi mereu hubloul întredeschis
organizarea spãlãrilor în acest sens. pentru a evita formarea de mirosuri
• Dacã rufele trebuie uscate într-un neplãcute.
uscãtor, selectaþi o vitezã mare
pentru centrifugare. Cantitatea Curãþarea pompei
redusã de apã permite economisirea
de timp ºi energie electricã la Maºina de spãlat cu uscãtor este
programul de uscare. echipatã cu o pompã autocurãþãtoare
care nu necesitã întreþinere specialã.

14
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:07 PM Page 15

Se poate întâmpla însã ca obiecte mici 3. curãþaþi cu grijã interiorul;


(monede, nasturi etc.) sã cadã în 4. montaþi din nou capacul;
precamera care protejeazã pompa,
situatã în partea inferioarã a acesteia. 5. montaþi din nou panoul verificând,
înainte de a-l împinge spre maºinã, de
! Verificaþi ca ciclul de spãlare sã fie a fi introdus cârligele în orificiile
încheiat ºi scoateþi ºtecherul din prizã. respective.

Pentru a avea acces la precamerã:


1. scoateþi
Controlarea furtunului de
panoul de alimentare cu apã
acoperire de Controlaþi furtunul de alimentare cel
pe latura puþin o datã pe an. Dacã prezintã
anterioarã a crãpãturi sau fisuri trebuie înlocuit:
maºinii de pe parcursul spãlãrilor, presiunile
spãlat cu puternice ar putea provoca crãpãturi
u s c ã t o r neaºteptate.
folosindu-vã
de o ºurubelniþã (a se vedea figura):
! Nu folosiþi furtune deja folosite.
2. deºurubaþi
capacul
rotindu-l în sens
invers (a se vedea
figura): este
normal sã se
scurgã puþinã apã;

Anomalii ºi remedii
Se poate întâmpla ca mºina de spãlat cu uscãtor sã nu funcþioneze. Înainte de a telefona
la Asistenþã (a se vedea pag. 16), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de
dumneavoastrã, astfel:
Anomalii
• Cauze posibile / Rezolvare
Maºina de spãlat cu uscãtor nu porneºte
• ªtecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în priza de curent astfel încât sã
existe conexiune electricã.
• În casã nu este curent electric.
Programul de spãlare nu porneºte
• Hubloul nu este bine închis.
• Butonul nu a fost apãsat.
• Butonul START/RESET nu a fost apãsat.
• Robinetul de apã nu este deschis.
• A fost fixatã o întârziere de pornire (“Delay Timer”, a se vedea pag. 11).
Maºina de spãlat cu uscãtor nu încarcã apã
• Furtunul de alimentare cu apã nu este conectat la robinet (a se vedea pag. 3).
• Furtunul este îndoit.
• Robinetul de apã nu este deschis.

15
Brosura WIDL.qxd 9/30/2004 12:08 PM Page 16

• În casã lipseºte apa sau nu este presiune suficientã.


• Butonul START/RESET nu a fost apãsat.
Maºina de spãlat cu uscãtor evacueazã apã încontinuu
• Furtunul de evacuare nu a fost instalat la o distanþã de 65-100 cm de pãmânt (a se vedea pag. 3).
• Extremitatea furtunului de evacuare este cufundatã în apã (a se vedea pag . 3).
• Evacuarea din perete nu are rãsuflare pentru aer.
Dacã, dupã aceste verificãri problema nu se rezolvã, închideþi robinetul de apã, opriþi maºina de spãlat cu
uscãtor ºi chemaþi Asistenþa. Dacã locuinþa se aflã la ultimele etaje ale unui edificiu, este posibil sã aibã loc
fenomene de sifonare, motiv pentru care maºina de spãlat cu uscãtor încarcã ºi evacueazã apã încontinuu.
Pentru a elimina acest inconvenient, se gãsesc în comerþ supape anti-sifonare.
Maºina de spãlat cu uscãtor nu evacueazã apa sau nu stoace
• Programul nu prevede evacuarea apei: cu unele programe este necesar sã se porneascã
manual (a se vedea pag. 11).
• Este activã opþiunea “Calcã mai uºor”: pentru a completa programul, apãsaþi butonul
START/RESET (a se vedea pag. 11).
• Furtunul de evacuare este îndoit (a se vedea pag. 3).
• Conducta de evacuare a apei este înfundatã.
Maºina de spãlat cu uscãtor vibreazã foarte mult pe timpul stoarcerii
• Cuva, în momentul instalãrii, nu a fost deblocatã în mod corect (a se vedea pag. 2).
• Maºina de spãlat cu uscãtor nu este poziþionatã în plan orizontal (a se vedea pag. 2).
• Maºina de spãlat cu uscãtor este fixatã foarte aproape de mobile sau ziduri (a se vedea pag. 2).
Maºina de spãlat cu uscãtor pierde apã
• Furtunul de alimentare cu apã nu este bine înºurubat (a se vedea pag. 3).
• Sertarul detergenþilor este înfundat (pentru curãþare a se vedea pag. 14).
• Furtunul de evacuare nu este fixat bine (a se vedea pag . 3).
Butonul PORNIRE/HUBLOU BLOCAT se aprinde în mod rapid ºi în acelaºi timp cu
cel puþin un alt indicator
• Chemaþi asistenþa deoarece se semnaleazã o anomalie.
Se formeazã prea multã spumã.
• Detergentul nu este specific pentru maºina de spãlat (trebuie sã fie scris „pentru maºina de
spãlat”, „de mânã sau în maºina de spãlat”, sau ceva asemãnãtor).
• Dozajul a fost excesiv.
Maºina de spãlat cu uscãtor nu usucã rufele
• ªtecherul nu este introdus sau nu a fost suficient introdus în priza de curent astfel încât sã
existe conexiune electricã.
• În casã nu este curent electric.
• Hubloul nu este bine închis.
• A fost fixatã o întârziere de pornire (“Delay Timer”, a se vedea pag . 11).
• Selectorul USCARE se aflã pe poziþia 0.

Asistenþã
Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa:
• Verificaþi dacã anomalia poate fi remediatã de dvs. (a se vedea capitolul de mai sus);
• Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat;
• În caz contrar, vã recomandãm sã apelaþi la Unitatea de Service.
!!! Nu apelaþi niciodatã la tehnicieni neautorizaþi.
Comunicaþi: tipul de anomalie; modelul maºinii (Mod. ); numãrul de serie (S/N...)
Aceste informaþii se aflã pe eticheta autoadezivã aplicatã în partea posterioarã a
maºinii dvs. de spãlat cu uscãtor.
16