Sunteți pe pagina 1din 3

Oxacilina sodic\ (FR X pag.

717) - analiz\
Identificare:
- reac]ia cu acid cromotropic colora]ie galben\, care apoi devine verde-
g\lbuie [i dup\ 3 minute purpurie; dup\ 5 minute se brunific\
- prin calcinare se ob]ine un reziduu care umectat cu acid clorhidric 100 g/l
(R) coloreaz\ flac\ra `n galben.
Dozarea penicilinelor totale
Metoda iodometric\ - sub influen]a hidroxizilor alcalini (sau a enzimei
penicilinaza) penicilinele sufer\ o hidroliz\ la nivelul ciclului beta-lactamic,
produ[ii de reac]ie fiind apoi oxida]i cu iod. Pentru oxidarea unui mol de
penicilin\ se consum\ 4 moli de iod.

Antibiotice aminoglicozidice reac]ii generale [i specifice
- Reac]ia de hidroliz\ `n mediu acid prin hidroliz\ cu acid clorhidric,
aminoglicozidele se scindeaz\ punnd `n libertate aminooza, care se pune
`n eviden]\ prin caracterul s\u reduc\tor;
- Reac]ia Sakaguchi 1-naftolul formeaz\ `n prezen]\ de hidroxid de sodiu
[i hipobromit de sodiu un derivat de naftochinon\, care se condenseaz\ cu
resturile guanidinice din molecula streptidinei. Compusul care se
formeaz\ prezint\ o colora]ie violet\.
- Reac]ia de descompunere cu alcalii prin hidroliz\ `n mediu alcalin,
streptomicinele se descompun `n streptidin\ [i N-metil-L-glucozamin\.
Streptidina se transform\ `n continuare `ntr-un derivat de uree elibernd
amoniac, care se eviden]iaz\ prin alb\strirea hrtiei ro[ii de turnesol;
- Reac]ia Roux resturile guanidinice prezente `n molecula streptidinei pot
fi puse `n eviden]\ prin reac]ia de culoare cu nitroprusiat de sodiu
colora]ie ro[ie;
- Reac]ia maltolului specific\ streptomicinei prin hidroliz\ `n mediu
alcalin, streptomicina se degradeaz\, ob]inndu-se streptidin\, N-metil-L-
glucozamin\ [i maltol. Maltolul se pune `n eviden]\ prin tratre cu ioni
ferici `n mediu de acid sulfuric colora]ie violet
- Reac]ia cu reactiv Nessler streptomicina precipitat cenu[iu de mercur
metalic;
- Reac]ia cu 2,4-dinitrofenilhidrazina streptomicina precipitat ro[u-
brun.
Reac]ii generale [i specifice aminoglicozidelor cu aglicon dezoxistreptaminic
- Reac]ia cu ninhidrin\ - prin hidroliza acestor antibiotice se formeaz\
aminoacizi, care reac]ioneaz\ cu ninhidrina colora]ie violet
- Neomicina [i paromomicina datorit\ prezen]ei ribozei `n structur\,
formeaz\ la tratare cu acid sulfuric concentrat furfurol care se pune `n
eviden]\ cu anilin\ `n prezen]\ de acid acetic colora]ie ro[ie.
Sulfat de streptomicina - analiz\
Identificare:
Vezi reac]ii generale
Dozare:
Dozarea ionului sulfat din sulfatul de streptomicin\ - se precipit\ sulfatul cu
un exces de ioni Ba
2+
. Ba
2+
r\mas neconsumat se titreaz\ pn\ la decolorare
cu edetat disodic 0,05 mol/l, `n prezen]a unei mici cantit\]i de metalftalein\.