Sunteți pe pagina 1din 25

5/14/2015

INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
AvndnvedereprevederileLegiinr.15/1994privindamortizareacapitaluluiimobilizatnactivecorporalei
necorporale,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,aleHotrriiGuvernuluinr.841/1995privind
proceduriledetransmiterefrplatidevalorificareabunuriloraparinndinstituiilorpublice,cu
modificrileicompletrileulterioare,aleNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.15/1994privind
amortizareacapitaluluiimobilizatnactivecorporaleinecorporale,cumodificrileulterioare,aprobateprin
HotrreaGuvernuluinr.909/1997,cumodificrileicompletrileulterioare,aleOrdonaneiGuvernuluinr.112/2000
pentrureglementareaprocesuluidescoateredinfunciune,casareivalorificareaactivelorcorporalecare
alctuiescdomeniulpublicalstatuluiialunitiloradministrativteritoriale,aprobatprinLegeanr.246/2001,
aleOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.95/1999cuprivirelavalorificareabunurilorscoasedinfunciune,aflate
nadministrareainstituiilorpublicedeaprare,ordinepublicisigurannaional,aprobatcumodificriprin
Legeanr.28/2001,cumodificrileicompletrileulterioare,aleLegiinr.213/1998privindproprietateapublici
regimuljuridicalacesteia,cumodificrileicompletrileulterioare,aleOrdonaneiGuvernuluinr.122/1998
privindacumularea,scoatereaimprosptareaproduselordinrezervelepropriialeforelordestinateaprrii
naionale,aprobatprinLegeanr.50/1999,cumodificrileicompletrileulterioare,aleHotrriiGuvernuluinr.
925/2006pentruaprobareanormelordeaplicareaprevederilorreferitoarelaatribuireacontractelordeachiziie
publicdinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.34/2006privindatribuireacontractelordeachiziiepublica
contractelordeconcesiunedelucrripubliceiacontractelordeconcesiunedeservicii,cumodificrilei
completrileulterioare,ialeRegulamentuluiprivindorganizareaidesfurareaprocedurilorpentruvalorificarea
bunurilorscoasedinfunciune,precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflatenadministrareaMinisterului
AdministraieiiInternelor,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.81/2003,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
ntemeiulart.7alin.(4)dinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.30/2007privindorganizareaifuncionarea
MinisteruluiAdministraieiiInternelor,aprobatcumodificriprinLegeanr.15/2008,cumodificrileulterioare,
viceprimministrul,ministruladministraieiiinternelor,emiteurmtoareleinstruciuni:
CAP.I
Dispoziiigenerale
ART.1
(1)Prezenteleinstruciunireglementeaznmodunitarorganizareaidesfurareanunitileistructurile
MinisteruluiAdministraieiiInterneloraurmtoareloractiviti:
a)disponibilizareabunurilor
b)scoatereadinfunciuneamijloacelorfixe
c)valorificareabunurilor,alteledectcldiriiterenuri
d)casareamijloacelorfixe
e)declasareaicasareabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe.
(2)Prevederileprezentelorinstruciuniseaplicpentrubunurileaflatenuzulcurentipentruceledin
rezerveleproprii,dupefectuareaoperaiuniidetrecerelauzulcurent,nurmtoarelecondiii:
a)bunurilenupotfimprosptatesaupstrarealorndepozitearduceladeprecierioristripericuloasede
oricefel,stabiliteprinanalizeincercrinlaboratoareipoligoanespecializate,potrivitnormelorde
specialitate
b)bunurilenumaisuntnecesare,audevenitexcedentaresauatipice,numaisuntprevzutennzestrarea
unitilor,nusemaifabricsaudincauzauzuriifizicesaumoralenumaicorespunddestinaieiifacobiectul
nlocuiriicutehnicperformant.
ART.2
nsensulprezentelorinstruciuni,termeniiiexpresiiledemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)bunuriprodusele,echipamenteleioricealteobiectedeoricefelicuoricefeldedescriere,cuexcepia
cldiriloriterenurilor
b)bunurimateriale,alteledectmijloacefixecategoriadebunuricarecuprinde:obiecteledeinventar,
materialele,pieseledeschimbialtebunuricarenusuntconsideratemijloacefixeicaresuntstabiliteprin
reglementrilenvigoare
c)mijloacefixeobiectesingularesaucomplexedeobiecteceseutilizeazcaatareindeplinesccumulativ
urmtoareledoucondiii:
1.auvaloaremaimaredectlimitastabilitdereglementrilelegalenvigoareprogrameleinformatice
(produsesoftware),indiferentdevaloare,suntasimilatemijloacelorfixenceeacepriveteregimulscoateriidin
funciune
2.auoduratnormaldeutilizaremaimaredeunan
d)bunuriaflatelauzulcurentmijloacelefixeibunurilemateriale,alteledectmijloacefixereprezentnd
tehnicaimaterialeleasiguratepotrivitprevederilortabelelordenzestrarentimpdepaceiaaltornormede
dotareiconsum,caresegsescasuprastructurilorisefolosescpentrundeplinireamisiuniloroperativesaun
cadrulprocesuluidepregtireapersonalului
e)bunuridinrezervelepropriiproduselegreudeaprovizionatsaucuciclulungdefabricaie,careseasigur
dinproduciainternsaudinimport,acesteaincluznd:
1.stocuriledesiguran:seconstituiepotrivitnivelurilorstabiliteprinordineiinstruciunide
specialitate,pentruexecutareaunorntreineriireparaiineprevzutencondiiideexploatarenormalesaupe
timpulndepliniriimisiunilorspecifice
2.rezerveledenlocuire:seconstituiepentrudiferitecategoriidetehnicimaterialelanivelulfiecrei
structuri,potrivitnivelurilorstabiliteprinnormeledenzestraredintimpdepace,nfunciedemisiunile
specifice
3.rezerveledemobilizare:serealizeaz,dintimpdepace,potrivitnomenclatoruluiinivelurilormaxime
stabilite,ncondiiilelegii,dectrefiecareunitatepentrudotareastructurilorsubordonatecaresenfiineaz
sausecompleteaz,corespunztorsarcinilordemobilizareprevzutencadrulorganizatoricderzboi
4.rezervaoperativ:seconstituieprinordinalministruluiiseasigurdectredireciiledespecialitate,
potrivitdomeniuluidecompeten,precumidectreinspectoratelegenerale,potrivitniveluriloraprobate,pentru
dotareaunitilornounfiinate,completareaconsumurilorstructurilorpetimpulparticipriilaoperaiunin
afarateritoriuluinaional,lanlturareaefectelorurmrilorunorsituaiideurgenipetimpulaciunilor
specificentimpderzboi,nlimitauneiperioadedetimpstabilite
f)bunuriscoasedinfunciunemijloacelefixescoasedinfunciune,mijloacelefixeatipicesauexcedentare,
chiardacsuntnstaredefuncionare,precumialtebunuri,nstareancareseafl,declasatesauclasate
g)bunuriatipicemijloacelefixecareaufostaprobatepentruscoateredinnzestrareaunitilorMinisterului
AdministraieiiInternelor,dectreConsiliuldeSupraveghereanzestrrii,pieseledeschimbaferente,precumi
altebunuricarenumaipotfiutilizateconformdestinaiei
h)bunuriexcedentaremijloacelefixeialtebunurimaterialecaredepescnecesarulprevzutntabelelede
nzestraresaunevoileunitiideintoare
i)scoatereadinfunciuneamijloacelorfixescoatereadefinitivdinutilizareamijloacelorfixecareau
ndeplinitcondiiilestabiliteprinprezenteleinstruciuniicareserealizeazprinntocmirea,avizareai
aprobareadocumentelorprevzutenacestscop
j)declasareaunorbunurimateriale,alteledectmijloacelefixetrecereabunurilordelastareadeutilizare
corespunztoaredestinaieiacestoralastareadecasarencazurilecndsuntndeplinitecondiiilestabiliteprin
prezenteleinstruciuni,operaiunearealiznduseprinntocmirea,avizareaiaprobareadocumentelorprevzuten

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

1/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
acestscop
k)disponibilizareactivitateadestabilireabunurilorcenumaisuntnecesareunitiicarelearen
administrareisepropunspreafipuseladispoziie,sprefolosinaaltorunitidinMinisterulAdministraieii
Internelorsausprevalorificare
l)valorificareactivitateadepunerenvnzareprinprocedurideatribuire,conformreglementrilorn
vigoare,abunurilordisponibilizatesauacomponenteloracestoraobinutenurmadezmembrrii
m)casaretotalitateaoperaiunilordedezmembrare,demolare,demontare,desfacere,tiere,spargereialte
asemeneaoperaiunicareseefectueazastfelnctbunurilencauzsipiardformainiialcaobiectdesine
stttorisnumaipoatfifolositepotrivitdestinaieipentrucareaufostcreatepentruanimaleledeserviciu
ireproduciecareaucontactatboliincurabileoritarefizice,seprocedeazpotrivitmsurilorstabilitedectre
personalulcarendeplineteatribuiidemedicveterinaroficialnunitileMinisteruluiAdministraieii
Internelor,curespectareaprevederilorlegaleprivindproteciaanimalelor
n)tineretncreteretineretcaninicabalin,cuvrstecuprinsepnla1ani6lunilaciniipnla3
animpliniilacai
o)redistribuiretransferulntreunitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor,pebazdeordinde
distribuie,albunurilorcarenumaisuntnecesareunitiideintoare
p)valoareadenlocuirecostuldeachiziieaunuibunsimilar.
CAP.II
Disponibilizareabunurilor
ART.3
(1)Mijloacelefixeaflatenstaredefuncionare,indiferentdeduratadefolosin,carenumaisuntnecesare
unitilornacroradministrareseaflpotfivalorificateconformprevederilorart.23,numaidacaudevenit
disponibilenurmaprocesuluideredistribuirentreunitidinstructuraMinisteruluiAdministraieii
Internelor.
(2)Sedisponibilizeazibunurilemateriale,alteledectmijloacelefixe,carenumaisuntnecesareunitilor
MinisteruluiAdministraieiiInternelor,cuexcepiacelorcaresuntrezultatedinprocesuldereparaiiicare
facobiectulvalorificriidirectcadeeurisausuntreintrodusenutilizaredupefectuareareparaiilor.
ART.4
Rapoartelededisponibilizaresentocmescconformmodelelorprevzutenanexelenr.1ai1b.
ART.5
(1)ConsultareastructurilorMinisteruluiAdministraieiiInternelor,nvedereadisponibilizriiunormijloace
fixeibunurimateriale,alteledectmijloacefixederesortulDirecieilogistic,Direcieigeneralepentru
comunicaiiitehnologiainformaieisauDirecieimedicale,aflatenadministrarepropriesauastructurilor
subordonate,serealizeazastfel:
a)ordonatoriiteriaridecreditedinsubordineaordonatorilorsecundaridecreditetransmitacestoradinurm
propunerilededisponibilizareamijloacelorfixeiacelorlaltebunurimaterialeordonatoriisecundaridecredite
supunconsultriistructurilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorcearputeafiinteresatedepreluarea
bunurilorpropunerilededisponibilizareabunurilordinaparatulpropriu,precumipentruceleaflaten
administrareaordonatorilorteriaridecreditedinsubordinealor
b)ordonatoriiteriaridinfinanareaordonatoruluiprincipaldecreditetransmitpropunerilededisponibilizare
structurilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorcearputeafiinteresatedepreluareabunurilorrespective
c)transmitereapropunerilordedisponibilizaresepoatefacenscrisiprinemail,atuncicndnivelulde
clasificarepermiteaceastformdecomunicare
d)termenulncarestructurileMinisteruluiAdministraieiiInternelorauobligaiasrspundsolicitrilor
privinddisponibilizrileestede15zile.
(2)nsituaiaexisteneiunoropiunidepreluarecarenecesitredistribuireabunurilorntreunitiledin
finanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaride
credite,precumi/sauunitileaicrorconductoriaucalitateadeordonatorisecundaridecredite,sesolicit
Direcieilogistice,DirecieigeneralepentrucomunicaiiitehnologiainformaieisauDirecieimedicale,dup
caz,emitereaordinelordedistribuieaferente.
(3)Rapoartelededisponibilizarentocmitedectreunitiledinfinanareadirectaordonatoruluiprincipal
decrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,vizatepentrucontrolfinanciar
preventivpropriudectrecompartimentelefinanciareproprii,senainteaz,dupcaz,laDirecialogistic,
DireciageneralpentrucomunicaiiitehnologiainformaieisauDireciamedical,mpreuncusolicitrile
unitilorinteresatedepreluareabunurilorrespectivesaucorespondenaaferentconsultrii.
(4)Rapoartelededisponibilizarentocmitedeunitilesubordonateordonatorilorsecundaridecrediteaicror
conductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,vizatepentrucontrolfinanciarpreventivpropriude
ctrecompartimentelefinanciareproprii,senainteazlastructuriledespecialitatespreanaliz.Structurilede
specialitateledifuzeazspreconsultareunitilorsubordonate,precumialtorstructurialeMinisterului
AdministraieiiInternelor.
(5)Pentrutineretulcaninicabalinpnlavrstadeintrarenserviciuianimaleledeserviciucare,
potrivitconstatrilorpersonaluluicendeplineteatribuiidemedicveterinaroficialpentruunitile
MinisteruluiAdministraieiiInternelor,nuausauiaupierdutaptitudiniledeserviciu,rapoartelede
disponibilizare,ntocmitedeunitiledeintoarencondiiileprevzutelaalin.(4),senainteazlaDirecia
medical,prinordonatorulsecundardecredite,pentrupromovarespreconsultareaaltorunitidinstructura
MinisteruluiAdministraieiiInternelor.
ART.6
(1)DireciaLogistic,DireciageneralpentrucomunicaiiitehnologiainformaieiiDireciamedical
analizeazcererilederedistribuireprimiteiemitordinededistribuienbazadocumentelortransmisedectre
unitiledinfinanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatori
teriaridecrediteidectreordonatoriisecundaridecredite.
(2)Direcialogistic,DireciageneralpentrucomunicaiiitehnologiainformaieiiDireciamedical,n
funciedecompetene,promoveazrapoartelededisponibilizarecubunurileneredistribuitealeunitilorprevzute
laalin.(1),caanexelaunraportexplicativprivinddisponibilizareaivalorificareaacestora,pentruafi
aprobate.Raportulexplicativprezentatordonatoruluiprincipaldecreditesevizeazpentrucontrolfinanciar
preventivpropriudectrepersoanadesemnatdincadrulDirecieigeneralefinanciareiseavizeazpentru
legalitatedectredirectorulDirecieijuridice.Petoatefilelelucrriiprezentateseaplictampila
ordonatoruluiprincipaldecredite.
(3)Dupaprobarealordectreordonatorulprincipaldecredite,rapoartelededisponibilizarecubunurile
neredistribuiteserestituiedectreDirecialogistic,Direciageneralpentrucomunicaiiitehnologia
informaiei,respectivDireciamedicalunitiloremitente,nvedereavalorificrii.
(4)Pentrubunurilermaseneredistribuitestructuriledespecialitatecuatribuiilogistice/similaripromoveaz
ordonatorilorsecundaridecrediterapoartelededisponibilizarecubunurileunitilordinstructur,caanexelaun
raportexplicativprivinddisponibilizareaivalorificareaacestora,pentruafiaprobate.
(5)Ordonatoriisecundaridecrediteanalizeazrapoartelededisponibilizareprimitedelaordonatoriiteriari
decredite,letransmitspreconsultareunitilorsubordonateiemitordinededistribuienbazadocumentelor
transmisedeacetia.
(6)Raportulexplicativprezentatordonatoruluisecundardecrediteseavizeazpentrulegalitatedectre
compartimentuljuridicpropriuisevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriu.Petoatefilelelucrrii
prezentateseaplictampilaordonatoruluisecundardecredite.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

2/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
CAP.III
Scoatereadinfunciuneamijloacelorfixe
ART.7
(1)Scoatereadinfunciuneamijloacelorfixecuduratanormaldeutilizarendeplinitsaunaintede
expirareadurateinormaledeutilizareseaprobastfel:
a)dectreordonatorulprincipaldecreditepentruunitiledinfinanareadirectaacestuiaiaicror
conductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,precumipentruunitileaicrorconductoriau
calitateadeordonatorisecundaridecrediteiadministreaznemijlocitbunuri
b)dectreordonatorulsecundardecreditepentruunitiledinsubordineaicrorconductoriaucalitateade
ordonatoriteriaridecredite.
(2)Organulfinanciaralstructuriicareaprobscoatereadinfunciuneacordvizapentrucontrolfinanciar
preventivpropriu.
ART.8
(1)Mijloacelefixepotfiscoasedinfunciunedacauduratanormaldeutilizarendeplinit,cuexcepia
celorprevzutelaart.11.
(2)Pentruscoatereadinfunciuneiverificareastriimijloacelorfixe,ordonatoruldecreditecarearen
evidenmijloacefixestabileteprindispoziiezilnic/ordindezipeunitate/documentsimilarocomisietehnic
formatdin23specialitindomeniu,careanalizeazfiecaremijlocfixnparteinfunciedestarea
constatat,nainteazpropunerideutilizarencontinuaresaudescoateredinfunciune.
(3)Utilizareancontinuareseaprobdectreordonatoruldecreditecarearenevidenmijloacelefixe,pe
bazapropunerilorformulatenscris,pentrufiecaremijlocfix,dectrecomisiatehnicdeverificareaacestora,
cuexcepiacelorcarepotafectaproteciavieii,asntiiiamediului,pentrucaresuntnecesareidocumente
emisedeorganismeleabilitatenacestsens,carescertificecstareatehnicpermiteexploatareancontinuare
nsiguran.
(4)Mijloacelefixepotfiscoasedinfunciunedac,potrivitlegii,auduratadeutilizarendeplinitinumai
dacndeplinesccelpuinunadintreurmtoarelecondiii:
a)costulreparaieidepete60%dinvaloareadenlocuireamijloacelorfixerespective.Aceastprevederese
aplicpentrumijloacelefixeacrorstaretehniciniialpoatefirestabilitprinnlocuireacomponentelor
uzate
b)numaiprezintsigurannfuncionarentructiaundeplinitnormeledeutilizareexprimate,dupcaz,
nmiikilometri,miioredefuncionare,numrdelovituri,prevzuteprinnormativeletehnicenvigoaresau
instruciunileconstructorului,iarprinrepararenumaipotfireaduselaparametriitehniciimpuidenormativele
sauinstruciunilemenionate
c)numaipotfireparatedincauzalipseipieselordeschimbnecesaresauinexisteneicapacitilordereparare
amijloacelorrespective,precuminsituaiilecndnuexistmaterialenecesarentreineriiifuncionrii
acestora
d)organeleautorizatedeorganismeleabilitatedinstaticeledemetrologieauinterzisfolosireasau
exploatareancontinuare,caurmareamodificriiparametrilorfuncionaliidesiguran
e)cndmijloacelefixeaudevenitinutilizabiledatoritavariilorsaudistrugerilorprovocatedeaccidente,
incendii,calamitinaturaleorialtentmplrineprevzuteidenenlturat,nsituaiancarecostul
reparaieidepete60%dinvaloareadenlocuireamijloacelorfixerespective,curespectareaprevederilorart.11
alin.(2)
f)numaipotfiutilizatebunurilescoasedinnzestrare,aacumprovindinconstrucie,unitilenemaiavnd
acestdrept
g)audevenitexcedentarecaurmareadepiriinecesaruluiprevzutntabelelesaunormeledenzestraresaunu
maisuntnecesareunitilor.
ART.9
Nusepropunpentruscoatereadinfunciunemijloacefixecare,deiaundeplinitduratanormaldeutilizare,
segsescnunadintreurmtoarelesituaii:
a)stareatehnicpermiteexploatarealorncontinuare
b)dinraiunimilitaresaueconomicesejustificmeninereaacestoranfunciune,chiardaccostulreparaiei
depete60%dinvaloareadenlocuire
c)suntstrictnecesareunitilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorinusuntposibilitide
nlocuire,iarprinreparaiiirecondiionrimaipotfifolositeoanumitperioad.
ART.10
(1)Scoatereadinfunciuneaanimalelordeserviciuseefectueazcndndeplinescunadintreurmtoarele
condiii:
a)pierdereaaptitudinilorcorespunztoareuneicategoriideserviciu,prindepirealimiteidevrstori
nendeplinireacriteriilorzootehnicestabilitepentruanimaleledeserviciusautineretulncretere
b)contractareaunorboliincurabilesauexistenaunortaredobndite,stabilitedectrepersonalulcare
ndeplineteatribuiidemedicveterinaroficialnunitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor.
(2)Animalelecareaudepitlimitadevrstpentruserviciu,daripstreazcapacitateademunciauo
staredesntatebunpotfimeninutenaceeaicategoriedeserviciu,pnlalimitaposibilitilornormalede
munc.
(3)Animaleledereproduciecarenumaindeplinesccriteriilezootehnicepentruafimeninutenaceast
categorientructnumaidaurandamentulstabilitprinnormesescotdinfunciuneconcomitentcupropunereade
valorificareconformprevederilorart.23.
(4)Scoatereadinfunciuneaanimalelordeserviciulanivelulunitilordeintoaresefacenbaza
documentelorsanitarveterinareemisedepersonalulcarendeplineteatribuiidemedicveterinaroficialn
unitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor,iaravizareatehnicalistelordescoateredinfunciunepentru
toateanimaleledeserviciudindotareaunitilorministeruluiserealizeazdeDireciamedical.
ART.11
(1)Mijloacelefixecareauduratanormaldeutilizarenendeplinitsepropunpentruscoatereadinfunciune
numaidacndeplinescunadintreurmtoarelecondiii:
a)cndexistaprobarepentruexecutareaunorobiectivenoideinvestiiisaupentrudezvoltareacapacitilor
existente,alcroramplasamentafecteazunelecldiri,instalaiisaualtemijloace
b)cndcldireaprezintpericolevidentdepierdereastabilitii,aspectconstatatdeinspectorulde
specialitatedincadrulserviciuluidecontrolalcalitiinconstruciiiconsemnatnprocesulverbalde
inspeciencheiatnacestsens
c)cndprinexpertizareaconstrucieiexpertultehnicfundamenteazipropunedeciziadeintervenieprivind
demolareatotalacldirilorceprezintriscnexploataresauriscseismic
d)cndmijloacelefixeaudevenitinutilizabilenainteaexpirriidurateinormaledeutilizare,caurmarea
uzuriimoraleifiziceavansate,precuminsituaiilecndaufostavariatesaudistruse,indiferentdecauz
e)numaisuntnecesareunitilorMinisteruluiAdministraieiiInternelor
f)bunurileaufostscoasedinnzestrareinumaipotfiutilizate,unitilenemaiavndacestdrept
g)cndexisthotrrejudectoreascprivindrestituireaterenuluictrepersoanendreptite,ncondiiile
legii,pentrucldirilesituatepeacesteterenuri.
(2)Situaiabunuriloravariatesaudistrusemenionatencuprinsullit.d)faceobiectulcercetrii
administrative,potrivitreglementrilorlegalenvigoareprivindrspundereamaterialnMinisterulAdministraiei
iInternelor.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

3/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
ART.12
Mijloacelefixecareprovindinconfiscri,aufostabandonatesausuntintratepotrivitlegii,nproprietatea
privatastatului,cusituaiajuridicclarificat,icarenufacobiectulintroduceriindotareaunitilor,al
transferuluifrplatctrealteinstituiipublicesaualvalorificrii,sepropunpentrudeclasareicasare.
ART.13
(1)Listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciunesentocmescdectrecompartimentelede
resortulcrorasuntacestemijloace,cuparticipareanemijlocitaspecialitilorcarecunosccaracteristicile
tehnicofuncionalealebunurilorrespective.ncazulaparaturiimedicaleesteobligatoriuavizulorganelorde
specialitatedinstructuraDirecieimedicale.
(2)Propunerilepentruscoatereadinfunciuneaconstruciilorsefacnbazaavizelortehnicededesfiinare
emisedeServiciulcontrolulcalitiinconstruciidincadrulDirecieilogistice.
(3)Activelecorporaledenaturamijloacelorfixecarefacpartedindomeniulpublicalstatuluisescotdin
funciunenumaidupaprobareahotrriiGuvernuluidetrecereaacestoradindomeniulpublicndomeniulprivatal
statului,nconformitatecuprevederileOrdonaneiGuvernuluinr.112/2000pentrureglementareaprocesuluide
scoateredinfunciune,casareivalorificareaactivelorcorporalecarealctuiescdomeniulpublicalstatuluii
alunitiloradministrativteritoriale,aprobatprinLegeanr.246/2001,ialeLegiinr.213/1998privind
proprietateapubliciregimuljuridicalacesteia,cumodificrileicompletrileulterioare.
(4)Proiecteledeactenormativesuntnsoitedelistaprevzutnanexanr.2b,avizatdestructurile
abilitate,documentaiajustificativprevzutlaart.16,extrasuldecartefunciaralimobilului,documentulde
deinere,planuldesituaieiplanuldencadrarenzon,vizatedeoficiuljudeeandecadastruipublicitate
imobiliar.
(5)DuppublicareanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,ahotrriiGuvernuluidetrecereamijlocului
fixndomeniulprivatalstatului,Direcialogisticemiteautorizaiadedesfiinarepentruconstruciii
instalaii.
(6)Lucrrilededesfiinareaobiectivelordeconstruciiamplasatenimobilereprezentndmonumentei
ansambluriistorice,arheologice,dearhitectur,articulturiceledinzonelelordeprotecieseautorizeaz
potrivitprevederilorlegalenvigoareprivindproteciabunurilorimobilecuvaloaredepatrimoniu.
(7)Pentruscoatereadinfunciuneamijloacelorfixesentocmesclisteseparate,pecompartimentede
activitate,potrivitmodelelorprevzutenanexelenr.2a,2bi2c.
(8)Listaalcreimodelesteprevzutnanexanr.2asentocmetepentruscoatereadinfunciuneamijloacelor
fixeicasaredirectenumeratelaart.20lit.b.
(9)Listaprevzutnanexanr.2bsentocmetepentruscoatereadinfunciuneaconstruciilor.
(10)Listaprevzutnanexanr.2csentocmetepentruscoatereadinfunciuneamijloacelorfixe,altele
dectcldiri,aflatenstaredefuncionare,pentrucare,conformreglementrilornvigoare,urmeazaseaplica
proceduriledevalorificare.
ART.14
(1)Listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,ntocmitepotrivitprevederilorart.13,se
prezintconductoruluiunitiicarearecalitateadeordonatordecrediteiarensubordinegestiunilemateriale
deresortulcrorasuntmijloacelefixepropusepentruscoatereadinfunciune.
(2)Laprimirealistelorcupropuneri,conductorulunitiinumete,prinordindezipeunitate/dispoziie
zilnic/documentsimilar,ocomisiedeanalizcompusdin35persoanedincare,obligatoriu,facparte:eful
formaiuniilogistice/similar,efulcompartimentuluideresortulcruiasuntbunurilerespective,precumiali
specialiticarecunosccaracteristicileireguliledefolosirealeacestora.
(3)Gestionariinupotfacepartedincomisiadeanaliz,darsuntobligaisprezintebunurileisdea
relaiiiexplicaiireferitoarelaexistenaistareaacestora.
ART.15
(1)Comisiadeanalizverificlafaaloculuistareabunurilorpropusepentruscoatereadinfunciune,pedeo
parte,iconformitateadatelorcuprinsendocumentaiareferitoarelaacestea,pedealtparte,consemnndn
coloanelecorespunztoaredinlistamijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciunerezultatulanalizei
efectuate.
(2)Dupceafostavizatisemnatdecomisiadeanaliz,listacupropuneri,vizatpentrucontrolfinanciar
preventivpropriudectreorganulfinanciarpropriuiavizatpentrulegalitate,seprezintconductorului
unitiicarearecalitateadeordonatordecreditepentruaosemnaiadispune,dupcaz,urmtoarele:
a)naintareaacesteialadireciilecentraledespecialitatecuatribuiilogistice,pentruavizaretehnici
prezentarea,spreaprobare,ordonatoruluiprincipaldecreditepentruunitiledinfinanareadirecta
ordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,precumi
pentruunitileaicrorconductoriaucalitateadeordonatorisecundaridecrediteiadministreaznemijlocit
bunurilerespective
b)naintareaacesteialaordonatoriisecundaridecreditepentruavizaretehniciaprobareaordonatorului
secundardecredite,dectreunitilecarefacpartedinstructuraacestora.
(3)ncazulmijloacelorfixepropusepentruscoateredinfunciunencondiiileart.11lit.e),ordonatorii
secundaridecrediteaproblistelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciunenumaidupepuizarea
tuturorposibilitilorderedistribuirelaunitiledinsubordinesaulacelelalteunitialeMinisterului
AdministraieiiInternelor.
ART.16
(1)Listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciunetrebuiesfiensoite,dupcaz,de
urmtoareledocumentejustificative:
a)raportultehnicjustificativdincaresrezulteexplicitmotivelepentrucaremijloacelefixesuntpropuse
pentruscoatereadinfunciune(pierdereacaracteristicilortehnicesauperformanelor,stareafizicaacestora,
defeciunimajore,dacmaisuntnstaredefuncionaresaunu,plusdotare,deveniteatipiceetc.),ntocmitde
efulcompartimentuluideresortulcruiasuntmijloacelefixencauz,verificatdeefulformaiunii
logistice/similarisemnatdeconductorulunitii
b)documentullegaldeevidenaexploatrii,respectivcarteatehnic,livretul,carnetul,fiadeevidena
funcionriisaualtasemeneadocument,pentrumijloacelefixeacrorduratnormaldeutilizareestestabilit
prinnorme
c)devizulestimativdereparaiintocmitdeorganedespecialitatedinunitate.nsituaiacndunitilenu
dispundespecialiti,unitileMinisteruluiAdministraieiiInternelorspecializatenreparaiiasigur
consultandespecialitatelacerereaexpresabeneficiaruluisauseapeleazlaoperatorieconomicispecializai
d)autorizaieacordatdeInspeciadeStatpentruControlulCazanelor,RecipientelorsubPresiunei
InstalaiilordeRidicat,denumitncontinuareISCIR,proceseverbalealeComisieiNaionalepentruControlul
ActivitilorNucleare,buletineledeverificaremetrologic,documentedeexpertizarealeRegistruluiAuto
Romn/AutoritateaFeroviarRomnAFERsaualeunitilorautorizatedeacestea,documentealealtororganisme
abilitate,dincaresrezultecmijloacelefixerespectivenumaipotfireparateorisauinterzisfolosireai
exploatarealorncontinuare,caurmareamodificriiparametrilordesiguran
e)raportuljustificativprincaresesolicitDirecieilogisticeeliberareaautorizaieidedesfiinarea
construciilor.Raportuljustificativsenainteazpecaleierarhicitrebuiesfiensoitdefiacudatele
tehnicealeconstruciei,fotografiialeobiectivului,copiadocumentuluideaprobareainvestiieialcrei
amplasamentimpunedemolareaoriavizultehnicdedesfiinareemisdeServiciulcontrolulcalitiinconstrucii
dincadrulDirecieilogisticepentruconstruciileexistenteceprezintpericolevidentdepierdereastabilitii,
riscnexploataresauriscseismic
f)procesulverbaldecercetareadministrativ,pentrumijloacefixedegradatedatorit
exploatrii/manipulrii/pstrriinecorespunztoare,precumipentruceleavariatesaudistruse,indiferentde

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

4/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
cauznsituaiacndladatantocmiriiprocesuluiverbaldescoateredinfunciunecercetareaadministrativnu
estencheiat,seanexeazactuldeconstataretehnic,dincaresrezultenaturaicauzadegradriimijlocului
fix
g)actuldeconstataretehnicsaufiautilajului,pentruinstalaii,utilajesaualtemijloacefixedeacest
gen,dincaresrezultenaturaicauzauzurii
h)carneteledeserviciuifoilematricole,certificatelesanitarveterinare,foiledeobservaiiitratament,
buletinuldeanaliz,referateleinstructorilorsauconductorilorcalificainproblemededresaj,pentruanimalele
deserviciu
i)ncazulmijloacelorfixecareaufostscoasedinnzestrareprinhotrreaConsiliuluideSupravegherea
nzestrriialMinisteruluiAdministraieiiInternelor,laraportuljustificativseanexeazcopiaacestui
document.
(2)Documentelejustificativemenionatelalit.a)i)seasigurpringrijacompartimentelorprevzutelaart.
13alin.(1)insoesc,caanexe,listelemijloacelorfixepropusepentruscoateredinfunciune,urmndcadup
aprobareaacestorasfiereturnateunitilor.
ART.17
(1)Listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciuneseavizeazdinpunctdevederetehnic,dup
caz,astfel:
a)dectredirectorulDirecieilogistice,Direcieigeneralepentrucomunicaiiitehnologiainformaieisau
Direcieimedicale,fiecarepentrubunurilederesortulpropriu,pentrulistelentocmitedeunitiledinfinanarea
directaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,
precumipentrulistelentocmitedeunitileaicrorconductoriaucalitateadeordonatorisecundaridecredite
iadministreaznemijlocitbunuriisevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudectrepersoana
desemnatdincadrulDirecieigeneralefinanciare
b)dectreefulcompartimentelordespecialitatealeordonatorilorsecundaridecredite,pentruunitiledin
subordine,isevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudectreefiiorganelorfinanciareale
ordonatoruluisecundardecredite
c)pentruarmamentuldindotareaproprie,precumipentrucelprovenitdinconfiscrisauintrat,potrivit
legii,nproprietateaprivatastatului,indiferentdecompetenadeaprobare,listelemijloacelorfixepropuse
pentruscoatereadinfunciunesetransmitierarhiciseavizeazdinpunctdevederetehnicidecompartimentulde
specialitatedinDirecialogistic.
(2)Listelentocmitedeunitiledinsubordineaordonatorilorsecundaridecredite,careseavizeazide
ctredireciilecentraledespecialitatecuatribuiilogistice,senainteazctreacesteadupceaufostavizate
dinpunctdevederetehnicdecompartimentuldespecialitatealordonatoruluisecundardecredite,vizatepentru
controlfinanciarpreventivpropriudectreefiiorganelorlogisticeifinanciaredelanivelulordonatorului
secundardecrediteiavizatepentrulegalitatedectrecompartimentuljuridicalordonatoruluiteriardecredite,
cuexcepiaanimalelordeserviciuiaaparaturiimedicale.
(3)ncazulmijloacelorfixepropusepentruscoateredinfunciunencondiiileart.11lit.e),direciile
centraledespecialitatecuatribuiilogisticeidauacordulpelistelemijloacelorfixepropusepentruscoaterea
dinfunciunenumaidupverificareaderulriiprocedurilorderedistribuiredectreunitiledinfinanarea
directaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecredite,
precumidectreunitileaicrorconductoriaucalitateadeordonatorisecundaridecredite.
ART.18
(1)Conductoriiunitilor/compartimentelorcareavizeazdinpunctdevederetehniclistelecupropuneri,
atuncicndapreciazcunelemijloacefixenscrisenlistenutrebuiesupuseacesteioperaiuni,suntobligais
facprecizri,nscris,privindmodulderepunerenfunciunearespectivelorbunuri.
(2)ncazulcndseconsidernecesar,severificpeterenstareamijloacelorfixepropusepentruscoatereadin
funciuneirealitateadatelorconsemnatendocumentelentocmitenacestscop.
ART.19
(1)Dupderulareaprocedurilorcuprinselaart.17,listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadin
funciuneseprezint,ierarhic,spreaprobare,ordonatoruluiprincipal,respectivsecundardecredite,dectre
unitile/compartimenteleaicrorefileavizeazdinpunctdevederetehnic,nsoitedeunraportjustificativ/de
prezentareprivindcauzelecaredeterminscoatereadinfunciuneamijloacelorfixerespective,careseavizeaz
pentrulegalitatedectredirectorulDirecieijuridice/compartimentuljuridicalordonatoruluisecundardecredite
isevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudectrepersoanadesemnatdincadrulDirecieigenerale
financiare/compartimentulfinanciarcontabilalordonatoruluisecundardecredite.
(2)Petoatefilelelistelormijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciuneseaplictampila
ordonatoruluiprincipaldecredite,respectivsecundardecredite.
(3)ncazulmijloacelorfixepropusepentrucasaredirect,direciilecentraledespecialitatecuatribuii
logistice,atuncicndconsidernecesar,facprecizricuprivirelacasareacentralizataacestora,specificnd
centreledesemnatenacestsens.Bunurilesepredaulacentreledecasarempreunculistelemijloacelorfixe
propusepentruscoatereadinfunciune,aprobatedeceindrept,icopiilerapoartelorjustificative.
(4)Centreledecasare,laprimireabunurilorenunatelaalin.(3),emitdocumentelelegaledeprimire,dup
caredispunformareauneicomisiicompusedinspecialiticuexperienndomeniu,procedndlacasareapropriuzis
abunurilor.
ART.20
Prinraportuljustificativ,ntocmitncondiiileart.19,sepropuneaprobareascoateriidinfunciunea
mijloacelorfixe,simultancuunadintreurmtoareleoperaiuni:
a)aplicareaprocedurilordevalorificareamijloacelorfixescoasedinfunciune,alteledectcldirii
terenuri
b)casareadirect,ncazulurmtoarelorbunuriimpropriivalorificrii:
1.armamentuliaparaturaelectronoopticuzat,dindotareaproprie,precumibunurilecuregimde"corp
delict",cusituaiajuridicclarificatnurmauneihotrrijudectoretirmasedefinitiv
2.mijloaceledegeniuchimiccuutilizarestrictmilitar
3.mijloacelefixecareaufostavariatesaudistruseprinaccidente,incendii,calamitinaturaleorinalte
mprejurrineprevzuteidenenlturatialecrorcosturidereparaiepentrurepunereanstaredefuncionare,
stabilitepotrivitreglementrilorspecifice,depesc60%dinvaloareadenlocuireaacestora
4.mijloacelefixecuduratnormaldeutilizaredepit/nedepiticare,dincauzauzuriifiziceimorale
avansate,numaicorespunddinpunctdevederetehnicoeconomicialsiguraneinexploataresausuntgeneratoare
denoxeoriacrorfuncionarecontravinealtorreglementrilegalenvigoare,precumiceledeveniteatipice
5.bunuriutilizatenactivitateaaeronautic,curesursadeexploatareexpirat
6.aparaturaradiofonic,aparaturaradiotelefonic,echipamenteistaiiradioiradioreleu,aparaturade
secretizare,prisauansambledinacesteaoricomponentespecialecare,prinproceduradevalorificare,arconduce
lafurnizareadeinformaiicucaractersecret
7.mijloacelespecificedecontrolisupraveghereatraficuluirutieraparaturradar,etiloteste,etilometre
etc.microscoapeistereomicroscoape,aparaturpentruanalizefizicochimiceidebiologiejudiciar,sistemede
implementareicomparareautomataurmelor/impresiunilor,sistemeaudio/video,aparaturfotoideprelucrarea
fotografiilor,mijloacetehnicededeterminareafalsurilor
8.animaleledeserviciucareaucontractatboliincurabileoritarefizice,curespectareacondiiilorprevzute
laart.10lit.b)
9.mijloacelespecificedesupraveghereicontrolaltreceriifrontierei:aparatecurazeXpentrucontrolul
bagajeloricoletelorpotaleaparatecurazeXpentrucontrolulscrisoriloritrimiterilorpotaledetectoare
portabiledesubstaneexploziveaparatededetectareadrogurilorinventaruldecompletallaboratoarelor

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

5/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
criminalisticespectografepentrudetectareaiidentificareadroguriloriexplozibililorechipamentepentru
nregistrarearapidaamprentelortrusedemsurareadensitiiechipamenteledesupraveghereaflatendotarea
autospecialelordesupraveghereafrontiereipeprincipiultermoviziunii,dupdelotizareaacestoraechipamente
radiologice,alteledectcelemedicaleechipamentelecriminalisticeaflatendotareaautolaboratoarelor
criminalistice,dupdelotizareaacestora.
ART.21
Dupaprobareadectreordonatorulprincipal,respectivsecundardecreditealistelormijloacelorfixepropuse
pentruscoatereadinfunciune,Direcialogistic,Direciageneralpentrucomunicaiiitehnologiainformaiei
sauDireciamedical,precumiordonatoriisecundaridecreditedesfoarurmtoareleactiviti:
a)restituieunitiloremitentelistelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,nvederea
demarriiprocedurilordevalorificaredectreunitiledeintoare,potrivitreglementrilornvigoare,a
mijloacelorfixescoasedinfunciune,alteledectcldiriiterenuri
b)stabilescicomunic,prinadresaderestituirealistelormijloacelorfixepropusepentruscoatereadin
funciune,destinaiaimoduldefolosireamijloacelorfixeacrorscoateredinfunciunenuafostaprobat,
conformart.18.
ART.22
Dupprimirealistelormijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,aprobate,unitilecaredein
mijloacelefixedesfoarurmtoareleactiviti:
a)valorificmijloacelefixescoasedinfunciune,alteledectcldiriiterenuri,nconformitatecu
prevederileart.23
b)caseaz/demoleazmijloacelefixeacrorcasare/demolaredirectafostaprobat.
CAP.IV
Valorificareabunurilor,alteledectcldiriiterenuri
ART.23
Bunurile,alteledectcldiriiterenuri,sevalorificnstareafizicncareseaflsaucabunuri
rezultatenurmadezmembrriisaudemolriilor,astfel:
a)prinlicitaiepublicdeschiscustrigare,seleciedeoferte,negocieredirect,ncondiiile
Regulamentuluiprivindorganizareaidesfurareaprocedurilorpentruvalorificareabunurilorscoasedinfunciune,
precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflatenadministrareaMinisteruluiAdministraieiiInternelor,
aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.81/2003,cumodificrileicompletrileulterioare
b)prinvalorificaredirectfrorganizaredelicitaie,ncazulncareproductorulsaualtofertantaccept
schimbareabunuluicualtulnouavndaceeaidestinaieicaracteristicitehnicofuncionalecelpuinegalecuale
bunuluischimbat,aceastschimbarefiindsupusacceptriiproductoruluisauaaltuiofertant
c)printransmiterefrplatlaalteinstituiipublicesaulaunitidecultaparinndcultelorreligioase
recunoscutenRomnia.
ART.24
(1)Armamentulnstaredefuncionare,curegimde"corpdelict",cusituaiajuridicclarificat,carenu
poateintrandotareastructurilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorsevalorificnconformitatecu
reglementrilecucaracterinternprivindevidena,evaluareanvedereavalorificrii,asigurareadotriicu
armamentimuniiiapersoanelorfiziceiinstituiilorpublice,precumidestinaiaarmamentului,muniiilori
materialelorexplozive,provenitedinconfiscrisauintrate,potrivitlegii,nproprietateaprivatastatului.
(2)Armamentulcuregimde"corpdelict"aflatlastareadecasarepoatefivalorificat,ncondiiilelegii,n
vedereatransformriiacestuianobiectedepanopliesaudemuzeu,dacexistsolicitrinacestsens,dup
informareanscrisaMinisteruluiCulturii,CulteloriPatrimoniuluiNaional,respectivadireciilorjudeene
pentrucultur,culteipatrimoniuculturalnaional.
SECIUNEA1
Valorificareaprinvnzaresauschimbabunurilor
ART.25
(1)Dupaprobarealistelorcuprinzndmijloacelefixepropusepentruscoatereadinfunciune,respectiva
rapoartelordedisponibilizareabunurilormateriale,alteledectmijloacefixe,ordonatoriisecundaridecreditei
unitiledinfinanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorconductoriaucalitateadeordonatori
teriaridecreditedispununitilordinsubordinecaredeinbunurilerespectivevalorificareaacestoraprin
vnzare,organizatnconformitatecuprevederileRegulamentuluiprivindorganizareaidesfurareaprocedurilor
pentruvalorificareabunurilorscoasedinfunciune,precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflaten
administrareaMinisteruluiAdministraieiiInternelor,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.81/2003,cu
modificrileicompletrileulterioare.
(2)Conductorulunitiiorganizatoarenumetecucelpuin30dezilenaintededatadeschideriiproceduriio
comisieformatdinminimum3membricuexperienprofesionaliprobitatemoral.Acetiatrebuiesfie
specialitidindomeniullogistic,juridicifinanciar.
(3)Proceduradevalorificaresepoateorganizaiprinburseledemrfuri.
ART.26
Preuliniialdevnzaresestabileteconformprecizrilorcuprinsenanexanr.3,dectrecomisiade
evaluareconstituitnacestscop.Aceastantocmeteunraportdeevaluareconformmodeluluiprevzutnanexanr.
4,caresesupuneaprobriiconductoruluiunitiicearecalitateadeordonatordecredite,potrivitprevederilor
art.10dinRegulamentulprivindorganizareaidesfurareaprocedurilorpentruvalorificareabunurilorscoasedin
funciune,precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflatenadministrareaMinisteruluiAdministraieii
Internelor,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.81/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.27
(1)nsituaiancarebunurilenuaupututfivalorificatenconformitatecuprevederileart.23lit.a),
acesteapotfivalorificatedirectfrorganizaredelicitaie,conformprevederilorart.23lit.b),cuaprobarea
ordonatoruluisuperiordecredite,prinschimbareaacestoracubunurinoiavndaceeaidestinaieicaracteristici
tehnicofuncionalecelpuinegalecualebunuluischimbat.
(2)nsituaiaprevzutlaalin.(1)difereneledepreseaprobdeordonatorulsuperiordecredite,la
propunereaordonatoruluidecreditecarearebunurilenadministrare,pebazatestriipieeiefectuatde
persoanelecuatribuiilogisticedesemnatedeacesta.
(3)Valorificareadirectfrorganizaredeproceduridevalorificarepoatefiaprobatnaintededesfurarea
alteiproceduri,dectreordonatorulprincipaldecredite,lapropunereamotivat,transmispecaleierarhicde
ordonatoruldecreditenacruiadministrarenemijlocitseaflacestea.
(4)Propunereaprevzutlaalin.(3)trebuiescuprindcriteriideeficientehnicoeconomic,precumi
documentecaresatesteexistenaconfirmriiproductoruluisauapotenialilorofertaniprivindrealizarea
operaiuniideschimb.
ART.28
Sumelencasatedinvnzareacaataresaudinvalorificareamaterialelorrezultatenurmademolrii,
dezmembrriisaudezafectriiunormijloacefixesaudinvnzareaunorbunuriaudestinaiaprevzutdedispoziiile
legalenvigoare.
SECIUNEAa2a

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

6/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
Transmitereafrplatabunurilor
ART.29
(1)Bunurilescoasedinfunciunesaudisponibilizate,aflatenstaredefuncionare,carenuaufost
valorificatenconformitatecuprevederileart.23lit.a)ib),sesupunproceduriidetransmiterefrplat.n
acestsens,Direcialogistic,Direciageneralpentrucomunicaiiitehnologiainformaiei,Direciamedical,
respectivordonatoriisecundaridecredite,nbazacomunicrilorprimitedelaunitiledeintoare,informeaz
prinintermediulpublicitiialteinstituiipublicesauunitidecultaparinndcultelorreligioaserecunoscute
nRomniacarearputeafiinteresatedespreposibilitateapreluriifrplatabunurilorrespectiveaflaten
staredefuncionare.
(2)Publicitateanvedereatransmiteriifrplatabunurilorscoasedinfunciunecarenuaufostvalorificate
serealizeazpeinternetastfel:
a)pepaginawebafiecruiordonatorsecundardecredite,inclusivpentrustructuriledinsubordineasa,
respectndreglementrileinterne,emiselanivelulordonatoruluisecundardecredite,pentruactivitateade
publicarepeinternet
b)pepaginawebprincipalaMinisteruluiAdministraieiiInternelorwww.mai.gov.ropentruunitiledin
aparatulcentraliordonatoriiteriaridecreditedinfinanareaordonatoruluiprincipaldecredite,n
conformitatecuMetodologiadelucrupentruactualizareasiteuluiwebalMinisteruluiAdministraieiiInternelor,
aprobatdeconducereaministerului.Publicareapepaginawebcentralaministeruluisefacenumaicuavizul
Direcieiinformareirelaiipublice,caretransmite,nformatelectronic,Direcieigeneralepentrucomunicaii
itehnologiainformaieilistamijloacelorfixedestinatetransmiteriifrplat,nvedereapublicrii
c)nafaradatelordeidentificareabunurilorrespectivecategoria,marca,tipul,seriadeidentificare
pentrumijloacelefixe,respectivdenumireaicantitateapentrucelelaltebunurisemenioneaz:unitatea
deintoare,adresa,persoaneledelegtur,coordonateleacestora.Acestelistesetransmitipesuportmagnetic
unitilordesemnatesavizezeconinutulpaginilorweb
d)anunurileprevzutelalit.a)ib)sepublicpeinternettimpde30dezile.
(3)Pentruanimaleledeserviciuidereproduciecare,potrivitconstatrilorpersonaluluicendeplinete
atribuiidemedicveterinaroficialpentruunitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor,iaupierdut
aptitudinilespecificeinuaufostvalorificateconformprevederilorprezentelorinstruciuni,unitateacaredeine
nevidenacesteanimaleasigurpublicareaoferteipentrucedareacutitlugratuitintrunziardemaretiraj.
ART.30
Solicitriledepreluarefrplatabunurilorscoasedinfunciuneseadreseazdirectordonatoruluidecredite
careleadministreaz.
ART.31
Pentrubunurilecuspecificstrictmilitarseinformeaznumaiinstituiilepublicedinsistemuldeaprare,
ordinepublicisigurannaional,PoliiaComunitariserviciilepublicedepazdincadrulconsiliilor
judeene.
ART.32
(1)Bunurilesolicitatenscrisntermenulmaximde30deziledeladatacomunicriisetransmit,frplat,
dectreunitiledeintoare,pebazdeprocesverbaldepredarepreluare,ntocmitconformmodeluluiprevzutn
anexanr.5,aprobatdeordonatorulprincipaldecreditealinstituieipublicecareasolicitatsifietransmis
bunulrespectiv,precumideordonatoruldecreditecarelarenadministrareivizatpentrucontrolfinanciar
preventivpropriudectreorganulfinanciaralacestuia.
(2)Solicitriledepreluarefrplatabunurilorscoasedinfunciune,formulatedeautoritile
administraieipublicelocale,seavizeazdeprefectisensoescdehotrreaconsiliuluilocalsauaconsiliului
judeean,dupcaz,dincaresreiasnecesitateaidestinaiabunurilorrespective.
ART.33
ncazultransmiteriifrplatsauvnzriivehiculelor,unitiledeintoareauobligaiaspredea,odatcu
mijloculdetransport,carteadeidentitateavehiculului,dincaresrezulteradiereadinevidenanumerelorde
nregistraredectreBazapentruAsigurareaTehnicaMisiunilordincadrulDirecieieconomicoadministrative,n
conformitatecuprevederilenormativuluiprivindasigurareatehnicdeautovehicule.
ART.34
nsituaiancaremijloculuidetransportvalorificatnuiafosteliberatcartedeidentitate,structura
deintoareareobligaiadeaeliberanouluiproprietaroadeverindincaresrezultecvehicululafost
nregistratnsistempropriuM.A.I.icareservetepentrunmatriculareorganelorabilitateconformlegii.
ART.35
(1)Animaleledeserviciuidereproduciecare,potrivitconstatrilorpersonaluluicendeplineteatribuii
demedicveterinaroficialpentruunitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor,iaupierdutaptitudinile
specificeinuaufostvalorificateconformprevederilorprezentelorinstruciunisepotcedacutitlugratuitctre
persoanefizicesaujuridice,ntermende15ziledeladataparcurgeriiprocedurilordevalorificare,la
solicitareaacestora,pebazaaprobriiordonatoruluidecredite.Documentulcarestlabazacedriicutitlu
gratuitlapersoanejuridice/fiziceesteprocesulverbaldepredarepreluare,alcruimodelesteprevzutnanexa
nr.5a.
(2)Unitateacaredeinenevidenanimaleleprevzutelaalin.(1)asigurpublicitateapentrucedareacu
titlugratuit,ncondiiileprevzutelaart.29alin.(3).
(3)Msurileprevzutelaart.10alin.(1)lit.b)privindanimaleledeserviciuidereproduciecareau
contractatboliincurabilesautarefiziceorinuaupututficedatecutitlugratuitpotrivitalineatelorprecedente
sestabilesc,potrivitconstatrilorproprii,dectrepersonaluldespecialitateprevzutlaalin.(1),cu
respectareaprevederilorlegaleprivindproteciaanimalelor.
(4)Prevederileprezentuluiarticolseaplicitineretuluicaninicabalin,cuvrstecuprinsepnla1ani
6lunilaciniipnla3animpliniilacai,careprezintdeficienedecretereidezvoltare,lipsa
caracterelorderas,lipsaaptitudinilordeserviciu,retivitate.
ART.36
(1)Mijloaceledetransportcarenuaufostvnduteprinlicitaie,seleciedeofertesaunegocieredirect,
valorificatedirectfrorganizaredelicitaieoricarenuaufosttransmisefrplataltorinstituiipublice
sauunitilordecultreligiosrecunoscutenRomniapotfivalorificate,cuaprobareaordonatoruluidecredite
carelearenadministrare,prinoperatorieconomiciautorizaicareaucaobiectdeactivitateachiziionareade
materialerefolosibile.nacestsenssesolicit,nscris,ofertedepredelaoperatoriieconomiciautorizai
careaucaobiectdeactivitateachiziionareadematerialerefolosibile,respectivactivitidecolectarei/sau
tratareavehiculelorscoasedinuz,nconformitatecuprevederileart.11alin.(1)dinHotrreaGuvernuluinr.
2.406/2004privindgestionareavehiculelorscoasedinuz,cumodificrileicompletrileulterioare.nacestsens,
lanivelulfiecreiunitideintoaredeastfeldevehiculeseconstituieocomisiecareanalizeazoferteleinnd
continclusivdeeventualelecheltuielidetransport,urmndcanegociereadepressefaccuoperatoruleconomic
careadepusceamaibunofert.nsituaiancareperazajudeului/municipiuluiBucuretinuesteautorizat
dectunsinguroperatoreconomic,negociereasefacecuacesta.
(2)Scdereadinevidenacontabilabunurilorcaresevalorificastfelsefacenbazaprocesuluiverbalde
negociere,aavizuluidensoireamrfiiiafacturiilacareseanexeazcopiedupcertificatuldedistrugere
emisncondiiilespecificatenart.11alin.(3)dinHotrreaGuvernuluinr.2.406/2004,cumodificrilei
completrileulterioare,dectreoperatoruleconomicspecializatiautorizatcareapreluatvehiculul.
(3)Certificatuldedistrugerenoriginalsefolosetepentruradiereadincirculaieamijloculuidetransport.
ART.37
(1)Bunurilemateriale,alteledectmijloacelefixe,cenuaupututfivalorificatenconformitatecu

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

7/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
prevederileart.23sedeclaseazicaseazconformprezentelorinstruciuni.
(2)ncazulmijloacelorfixescoasedinfunciune,cenuaupututfivalorificatenconformitatecuprevederile
art.23,acesteasecaseazconformprezentelorinstruciuniisevalorific,subformdedeeuri,prinoperatori
economiciautorizaicareaucaobiectdeactivitateachiziionareadematerialerefolosibile.naintedecasarea
mijloacelordetransport,indiferentdemodalitateaaprobatodatcuscoatereadinfunciune,structuradeintoare
poatedesfuraproceduraprevzutlaart.36,privindpredareaacestoralaoperatoriiautorizaisprimeasc
vehiculescoasedinuz,ncondiiilereglementrilornvigoare.
(3)Bunuriletransmisefrplatsauvndutesescaddinevidenconformreglementrilorcontabilenvigoare.
(4)ncazultransmiteriifrplatsauvnzriiautovehiculelorcarenuaucrideidentitate,unitatea
deintoareachittaxaperceputdeRegistrulAutoRomndelatitlulII"Bunuriiservicii",articolulbugetar
20.30"Altecheltuieli"alin.20.30.30"Altecheltuielicubunuriiservicii".
(5)ncazulmijloacelordetransportauto,demobilitatenavaliciferatevalorificatencondiiile
prezentelorinstruciuniserespectprevederilelegaleprivindradiereanumerelordenregistraresaude
nmatriculare,dupcaz.
(6)Lapredareaprimireafrplatabunurilor,conductoriiunitilorcareaucalitateadeordonatorde
credite,mpreuncuefiicompartimentelorfinanciarcontabile,rspunddenregistrareanevidenelecontabilea
operaiunilorprivindieirea,respectivintrareangestiuneabunurilor.
(7)Lantocmireadocumenteloraferenteoperaiuniidetransmiterefrplatraportdedisponibilizare,
procesverbaldepredarepreluarencoloanadestinatvaloriidetransmiteresetrecevaloareadeintrare
contabilabunurilorncauz.
CAP.V
Casareamijloacelorfixe
ART.38
Casareamijloacelorfixeseaprobdectreordonatorulsuperiordecreditebugetare,dupcaz.
ART.39
(1)Casareamijloacelorfixedingestiunileunitilorcaresuntadministratenemijlocitdeordonatoriisecundari
decredite,precumiceledingestiunileunitilordinfinanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteai
crorconductoriaucalitateadeordonatoriteriaridecrediteserealizeazdectreocomisiestabilitnacest
scopicuaprobareaordonatoruluidecreditecarearenevidenmijloacelefixe.
(2)Listantocmitconformmodelelorprevzutenanexelenr.2ai2bpentrumijloacelefixeaprobatela
scoateredinfunciunecucasaredirect,respectivconformmodelelorprevzutenanexanr.6pentrucelecareau
fostaprobatelascoateredinfunciunecuaplicareaprocedurilordevalorificareinuaupututfivalorificaten
conformitatecuprevederilelegalenvigoare,aprobatpotrivitcompetenelorlegale,constituiedocumentulnbaza
cruiaseexecutcasarea.Ulterior,comisianominalizatnlistntocmeteprocesulverbaldecasarepecarel
prezintspreaprobareordonatoruluidecreditealunitiigestionare,vizatpentrucontrolfinanciarpreventiv
propriudeorganulfinanciaralaceleiaiuniti.Procesulverbaldecasareestedocumentulprincaresescaddin
evidenacontabilbunurilecasateisenregistreazmaterialelerezultate.
ART.40
Mijloacelefixe,cuexcepiaceloraprobatedirectpentrucasare/demolareconformart.20lit.b),sepropun
pentrucasarenumaidacaufostscoasedinfunciuneinuaupututfivalorificatesautransmisefrplatn
condiiileprezentelorinstruciuni.
ART.41
Mijloacelefixecarefacobiectuluneicauzecivilesaupenalesepropunpentrucasarenumaidupcehotrrea
instaneidejudecatarmasdefinitiviirevocabil.
ART.42
(1)Listelecupropuneriledecasareamijloacelorfixesentocmesc,conformmodeluluiprevzutnanexanr.6,
pecompartimentedespecialitate,dectrepersoanelecareinevidenaacestora,laordinul/dispoziiaefilor
compartimentelorderesortulcrorasuntbunurilerespective.ncazulaprobriicasriidirectencondiiileart.
20lit.b),nusemaintocmesclistecupropuneri,casareaexecutndusenbazalisteimijloacelorfixepropuse
pentruscoatereadinfunciune,aprobatdeordonatorulprincipalsausecundardecredite.
(2)Confirmareandepliniriicondiiilorprevzutelaart.40pentrucasareamijloacelorfixesefacedectre
efulcompartimentuluideresortulcruiasuntbunurilerespective,prinavizarealistelorcupropuneridecasare.
ART.43
(1)Listelecupropuneridecasareseverificisesemneazdectreefulformaiuniilogistice/similar,se
vizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudectreorganulfinanciar,dupcareseprezintconductorului
unitiicarearecalitateadeordonatordecredite,nsoitedepropuneriprivindcomponenacomisieidecasare.
(2)Propunerileprivindcomisiadecasaresefacavndusenvederefaptulctrebuiesfiecompusdinminimum
3persoane,dintrecarecelpuindousaibcunotinedespecialitate.
(3)Gestionariidinacrorgestiunesuntbunurile,precumicontabiliicareinevidenagestiuniirespective
nupotfacepartedincomisiadecasare.
(4)Dupobinereaacorduluiconductoruluiunitii,persoaneledesemnatencompunereacomisieidecasarese
nscriuncapitolulcorespunztordinlistelecupropuneridecasare.
(5)ncazullipseidepersonalcucunotinedespecialitatendomeniu,conductorulunitiipoatesolicita
numireancomisiadecasareamijloacelorfixeaunorpersoanedinaltestructurialeMinisteruluiAdministraieii
Internelor.
ART.44
(1)Listelecupropuneridecasaresensoescnmodobligatoriudeunraportexplicativprivindpropunerilede
casare,caretrebuiesmotiveze,succint,ndeplinireacerinelorprevzutelaart.40.
(2)Raportulexplicativsentocmetedeefulcompartimentuluideresortulcruiasuntmijloacelefixencauz,
verificatdeefulformaiuniilogistice/similarisemnatdeconductorulunitii.
(3)Raportulexplicativntocmitpentrulistelececoninbunuriprovenitedela"corpdelict"seavizeazpentru
legalitatedecompartimentuljuridicalunitii.
ART.45
Laprimirealistelorcupropuneridecasarevizatedeefulorganuluifinanciar,conductorulunitiicareare
calitateadeordonatorteriardecreditelesemneazilenainteazealoanelorsuperioarenvedereaobinerii
aprobriiordonatoruluiprincipalsausecundardecredite,dupcaz.
ART.46
(1)Listelecupropuneridecasareseavizeazdinpunctdevederetehnic,dupcaz,dedirectorulDireciei
logistice,Direcieigeneralepentrucomunicaiiitehnologiainformaiei,Direcieimedicale,fiecarepentru
bunurilederesortulpropriu,irespectivdeadjunciipentrulogistic/similar,efulcompartimentuluimedicali
efulcompartimentuluitransmisiuniiinformaticdincadrulunitiloraicrorconductoriaucalitateade
ordonatorsecundardecredite.
(2)Listelemenionatelaalin.(1)sevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriu,potrivit
competenelor,dectrepersoanadesemnatdincadrulDirecieigeneralefinanciare,respectivefulorganului
financiaralordonatoruluisecundardecredite.
(3)Cuocaziaavizrii,unitilemenionatelaalin.(1)potdesemna,dacapreciaznecesar,undelegatcares
asistelaexecutareacasriipropriuzise.Numeledelegatuluimputernicitsenscriepelistacupropuneride
casare.
(4)Delegatulmputernicitareurmtoareleatribuii:
a)urmreteicontroleazmoduldeexecutareaoperaiuniidecasare,nsensulrespectriiprevederilor

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

8/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
prezentelorinstruciuniiadispoziiilortehnicedecasareelaboratedeunitilecentraledespecialitatecu
atribuiilogistice
b)nsituaiijustificate,poatedispunesistareaaciunii,desprecareraporteazimediatunitiicentralede
specialitatecareladesemnaticaredecidenconsecin
c)confirmprinsemnareaprocesuluiverbaldecasarecoperaiuneadecasarepropriuzisamaterialelorsa
efectuatcurespectareareglementrilorlegalenvigoare.
ART.47
(1)Duprespectareaprocedurilorcuprinselaart.46,listelecupropuneridecasareseprezintspreaprobare
ordonatoruluiprincipalsausecundardecredite,dupcaz,dectreunitile/compartimentelecareleauavizatdin
punctdevederetehnic,nsoitedeunraportjustificativprivindcauzelecaredetermincasareabunurilor
respective,caresevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudepersoanadesemnatdincadrulDireciei
generalefinanciare,respectivorganulfinanciaralordonatoruluisecundardecrediteiseavizeazpentru
legalitatedectredirectorulDirecieijuridice,respectivefulcompartimentuluijuridicalordonatoruluisecundar
decredite.
(2)Petoatefilelelistelorcupropuneridecasareseaplictampilaordonatoruluiprincipalsausecundarde
credite,dupcaz.
ART.48
(1)Listelecupropuneriledecasare,aprobatedeordonatorulprincipalsausecundardecredite,serestituiede
ctreunitilecentraledespecialitatecuatribuiilogistice,respectivdeorganeledespecialitateale
ordonatoruluisecundardecredite,unitilorcareleaunaintat,nvedereaexecutriicasriipropriuzise.
(2)Pentrumijloacelefixeacrorcasarenuafostaprobat,organelecareauavutcompetenadeavizaresunt
obligatescomunice,prinadresaderestituire,destinaiaimoduldefolosireabunurilorncauz.
ART.49
(1)Casareapropriuzisamijloacelorfixeseexecutdectrecomisiacareafostnumitdeordonatorul
principalsausecundardecredite,cuocaziaaprobriilisteicupropuneriledecasare.Modificareacomponenei
comisieisefacenumaincazuribinejustificate,cuaprobareaordonatoruluiprincipalsausecundardecredite,dup
caz.
(2)ncazuldemolriiconstruciilor,comisiadecasareurmretecaoperaiunileefectivesserealizezen
regiepropriesauprinintermediulunorntreprinderispecializate,curespectarealegislaieindomeniu.
(3)Casareapropriuzisamijloacelorfixedenaturaarmamentuluiitehniciideluptsepoatefaceidectre
operatoriieconomiciautorizainproducereaicomercializareadeastfeldemijloacetehnice,conformlegii,n
bazaunuicontractncheiatntreoperatoruleconomicautorizatiunitateadeintoareabunurilorncauz,cu
respectareareglementrilorprivindachiziiilepublice.
(4)Casareapropriuzisavehiculelorrutieresepoateexecutanumailaunitiledinstructurautorizaten
acestsens.LanivelulMinisteruluiAdministraieiiInternelor,unitateaautorizatesteBazadeAsigurareTehnic
aMisiunilordincadrulDirecieieconomicoadministrative.
ART.50
(1)Comisiadecasareamijloacelorfixeareurmtoareleobligaii:
a)sverifice,obiectcuobiect,pentruaseconvingedacbunurileaufostpropusepentrucasarecaurmarea
ndepliniriicondiiilorprevzutelaart.40
b)surmreascexistenaansamblurilor,subansamblurilor,prilorcomponenteiaaltorelementealebunurilor
respective,inclusivacelordininventareledecomplet.ncazulcndseconstatlipsanejustificataunoradin
acestea,bunurilencauzsecaseaznumaidupexecutareacercetriiadministrative
c)sexecutecasareapropriuzis,potrivitnormelortehnicenvigoareisstabileascprilecomponente,
pieseleimaterialelerefolosibilecetrebuierecuperate
d)srespingdelacasarebunurilecarenundeplinesccondiiilestabilitelaart.40
e)sverificedaclistelecupropuneridecasareautoateavizeleiaprobrileprevzutelaart.46i47
f)sidesfoareactivitateanprezenatuturormembrilorcomisiei,petimpuloperaiuniidecasare
g)sevaluezecomponenteleansambluri,subansambluri,pieseetc.rezultatenurmadezmembrriicarepotfi
folositenstareancareseaflsauprinrecondiionare
h)sntocmeascprocesulverbaldescoateredinfunciuneicasareamijloacelorfixe/dedeclasareicasarea
unorbunuri,conformmodeluluiprevzutnanexanr.7,islsupunaprobriicelorndrept.
(2)ncazuldemolriiconstruciilor,comisiadecasarendeplineteobligaiiledelaalin.(1)lit.a),b),
d),e),g),h).
ART.51
(1)Casareapropriuzisamijloacelorfixeseexecutnunitateanacreievidensuntbunurilerespective.
(2)Unitilecentraledespecialitatecuatribuiilogisticeiordonatoriisecundaridecreditepotdispune,
dupcaz,caoperaiadecasareaunormijloacefixesseefectuezencentredecasare,nfunciedecantitateai
regimulbunurilor,economicitateaioperativitateaaciunii,posibilitiletehnicesaualtecriteriideacestgen.
(3)nsituaiancareordonatoruldecreditearenadministraremijloacefixepentrucarenuarecapacitatea
tehnicdeaefectuaoperaiunidedezmembrareicasare,seorganizeazprocedurideachiziieaunorastfelde
servicii.
(4)ncazulunitilorcareauscosdinfunciunemijloacefixedemobilitatenavalsauciferateicarenu
aupututfivalorificatenconformitatecuprevederilelegalenvigoare,acesteasolicitfonduricaresle
permitorganizareauneiprocedurideachiziiepentruprestareadeserviciipentrulucrareadedezmembrareicasare
efectiv.Acesteoperaiuniseexecutnprezenacomisieidecasareaunitiideintoare.
(5)Demolareaconstruciilordeoricefelsefacencondiiileprezentelorinstruciuni,curespectareaavizelor
stabilitededispoziiilelegalereferitoarelaprotejareaivalorificareamaterialelor,obiectelor,instalaiilor
ialtorelementedeinteresistoric,artistic,documentar,memorialsautehnicotiinific.
(6)Unexemplaraldocumentelorcaresatesteaprobareapentrudemolareaconstrucieiiefectuareaacesteiase
nainteazDirecieilogisticepentruactualizareaevideneidecadastru.
ART.52
Mijloacelefixeexistentenafaraunitiisecaseazacoloundesegsesc,dacaducerealornunitate
genereazcheltuielisuplimentaresaunuesteposibil.
ART.53
Operaiunilededezmembrare,demontare,desfacere,tiere,spargeresaualtemodalitidecasareabunurilorse
facconformnormelortehnicenvigoare,astfelnctobiectulsipiardformainiial,asigurnduse
recuperareaansamblurilor,subansambluriloripieselorcomponente,carepotfifolositenstareafizicncarese
aflsauprinrecondiionare.
ART.54
(1)Prilecomponenteansambluri,subansambluri,pieseetc.rezultatenurmaoperaiuniipropriuzisede
casare,carepotfifolositenstareafizicncareseaflsauprinrecondiionare,seidentificiseevalueaz
dectrecomisiadecasare.
(2)Evaluareaprilorcomponentesefaceavndusenvedereutilitatea,preulpieei,valoareabunurilordin
aceeaigrupdeprodusecucaracteristiciidentice/similare,graduldeuzur.
ART.55
(1)Pieseleimaterialelerezultatenurmaoperaiuniidecasarecarenusuntnecesareunitilorpotfi
valorificateconformprevederilorcap.IVseciunea1.
(2)Materialeledenaturadeeurilorrezultatenurmaprocesuluidecasare,carenusuntnecesareunitii,se
potvalorificadirect,prinoperatorieconomiciautorizai,careaucaobiectdeactivitateachiziionareadeastfel
demateriale.
ART.56

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%20

9/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
MaterialelecarenusepotfolosincadrulunitilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorinicinuse
potvalorificaprinoperatoriieconomiciautorizaicareaucaobiectdeactivitateachiziionareadeastfelde
materialesedistrug,consemnndusedespreaceastanprocesulverbalncheiatdecomisiadecasare.Distrugerea
bunurilorsefacecurespectareanormelorlegalenvigoareprivindproteciamediului.
ART.57
(1)Rezultatuloperaiuniidecasarepropriuzisseconsemneazntrunprocesverbalntocmitconformmodelului
prevzutnanexanr.7.Tabelelecuprinsenmodeluldeprocesverbaldescoateredinfunciuneicasarea
mijloacelorfixe/dedeclasareicasareaunorbunurimaterialesecompleteaz,dupcaz,numainsituaiancare
comisiadecasareconstatexistenaunorbunuricarefacobiectulacestora.Comisiadecasaresemneazpefiecare
filaprocesuluiverbal.
(2)Procesulverbaldescoateredinfunciuneicasareamijloacelorfixe/dedeclasareicasareaunorbunuri
senregistreazlasecretariatulunitiiundesaexecutatcasarea.
(3)Casareapropriuzisaanimalelordeserviciuseefectueaznprezenacomisieistabilitedeconducerea
unitiideintoareiamediculuiveterinaroficialdinstructurileMinisteruluiAdministraieiiInternelor
specializate.Scdereadingestiuneaunitiideintoaresefacenbazaprocesuluiverbaldepredareprimire
ntocmitcuocaziaexecutriioperaiuniideeutanasiere,alcruimodelesteprevzutnanexanr.7a.
ART.58
Documentaiaprivindcasareabunurilorcuprindeurmtoareleacte:
a)procesulverbaldescoateredinfunciuneicasareamijloacelorfixe/dedeclasareicasareaunorbunuri
materiale,dupcaz
b)listelecupropuneridecasaresau,dupcaz,listelemijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,
avizateiaprobatedeceindrept
c)delegaiademputernicireadelegatuluidesemnatconformprevederilorart.46alin.(3)
d)documenteledepredarepentrubunurilecareaufostpredatelaunitilecareaucaobiectdeactivitate
achiziionareadeastfeldemateriale.ncazulcasriiunorautovehiculendocumenteseconsemneazseriaasiului
predat.
ART.59
(1)Procesulverbaldescoateredinfunciuneicasareamijloacelorfixe/dedeclasareicasareaunorbunuri
materialesentocmetendouexemplarei,mpreuncuanexele,dupvizareapentrucontrolfinanciarpreventiv
propriudectreorganulfinanciarpropriu,sesupuneaprobriiconductoruluiunitiicarearecalitateade
ordonatordecredite.
(2)Dupaprobare,celedouexemplaresetampileazpefiecarefil,exemplarulnr.1sepredla
compartimentulfinanciarcontabil,iarexemplarulnr.2rmnelacompartimentullogisticderesortulcruiasunt
bunurilerespective.
ART.60
Scdereadinevidenabunurilorcasateinregistrareanevidenaansamblurilor,subansamblurilor,pieselor
componenteiacelorlaltematerialerefolosibilerezultatesefacepebazaprocesuluiverbaldescoateredin
funciuneicasareamijloacelorfixe/dedeclasareicasareaunorbunuri,semnat,vizatiaprobatdecein
drept.
ART.61
Justificareapredriiunormaterialesaupieselaunitilecareaucaobiectdeactivitateachiziionareade
asemeneamaterialesaupiesesefacepotrivitreglementrilorprivindevidenacantitativvaloricnunitile
MinisteruluiAdministraieiiInternelor.
CAP.VI
Declasareaicasareaunorbunurimateriale,alteledectmijloacelefixe
ART.62
(1)Declasareaicasareaunorbunurimateriale,alteledectmijloacelefixe,seaprobdeordonatorulsuperior
decreditebugetare,dupcaz.
(2)Nusepropunpentrudeclasareicasarebunurilemateriale,alteledectmijloacelefixerezultatedin
procesuldereparaiisaucaurmareandepliniriinormelordeutilizareicaresuntretrasecadeeuripiesede
schimb,materialeicaresevalorificprinoperatorieconomiciautorizaicareaucaobiectdeactivitate
achiziionareadematerialerefolosibile,nstareancareseafl,nconformitatecuprevederileRegulamentului
privindorganizareaidesfurareaprocedurilorpentruvalorificareabunurilorscoasedinfunciune,precumia
celorscoasedinrezerveleproprii,aflatenadministrareaMinisteruluiAdministraieiiInternelor,aprobatprin
HotrreaGuvernuluinr.81/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.63
Bunurilemateriale,alteledectmijloacelefixe,sepropunpentrudeclasareicasarenumaidacndeplinesccel
puinunadintreurmtoarelecondiii:
a)aundeplinitduratadeserviciuiaudevenitinutilizabilecaurmareagraduluiavansatdeuzur,iarprin
recondiionarenumaipotfireaduselaparametriicorespunztorisaunumaiprezintsiguransauprecizien
exploatare,iarreparareanuesteposibilprinnlocuireaunorprisaupiesecualtelenoi
b)pieseledeschimbnecesarereparaieinumaisuntfabricatedectreproductoriinicinusemaigsescn
reeauacomercial
c)auungradavansatdeuzursausuntdepitedinpunctuldevederealconinutului,acestecondiiifiind
aplicabilepentrufilme,peliculedecinema,diafilme,diapozitive,discurifotografice,cri,brouri,pliante,
bunuridereprezentare,plane,tampile,sigilii,insigneialteleasemenea,cuexcepiacelorcareprezint
interesdocumentaristoric
d)organismeleabilitatemetrologie,ISCIRauconstatatcnusemaipotrepara,auinterzisfolosireasau
exploatareancontinuare,caurmareamodificriiparametrilorfuncionaliidesiguranlaaparaturasausculele
acrorfuncionare,potrivitlegii,estesupusavizuluiacestororgane
e)aufostdisponibilizateinuaupututfivalorificatencondiiilelegislaieindomeniu
f)afostinterzisutilizareanprocesuldeinstrucie,fiinddeclaratepericuloase,prindispoziiiale
Direcieilogisticepebazarezultateloranalizelorfizicochimice,verificrilordelaboratoritragerilor
experimentaleperiodice.Aceastcondiieseaplicmuniiilor,explozivilor,materialelordegeniuichimice
g)nuaudatrezultatecorespunztoarenurmaactivitilordeexperimentare,avizaresauomologare.Aceast
condiieseaplicmodelelorexperimentale,prototipuriloriseriilorzero
h)provindinconfiscrisausuntintrate,potrivitlegii,nproprietateaprivatastatuluiarmament,
muniii,mijloaceexploziveidedareafoculuiichimicepericuloasecusituaiajuridicclarificaticarenu
facobiectulintroduceriindotareaunitilor,atransferuluifrplatctrealteunitipublicesaual
valorificrii
i)audevenitinutilizabilecaurmareauzuriimoralesaufiziceavansate,precuminsituaiilecndaufost
avariatesaudistruse,indiferentdecauz
j)pieseledeschimbcareaudevenitatipicecaurmareascoateriidinnzestrareamijloacelordetransporti
utilajelor
k)bunurilederesortulechipamentului,distribuiteconformnormelorlegalenvigoare,dupndeplinireaduratei
minimedeserviciu,pebazaanalizeiipropunerilorcomisieideinventariere
l)bunuriledenaturaechipamentuluideveniteatipice
m)tineretulcaninicabalin,cuvrstepnla1ani6lunilaciniipnla3animpliniilacai,care
prezinttaredobnditecaurmareaunorboliincurabile.
ART.64

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

10/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
(1)Listelecupropunerilededeclasareicasareaunorbunurimateriale,alteledectmijloacelefixe,se
ntocmescdectrecompartimentele/persoanelecareinevidenaacestora,cuconsultarea,acoloundesituaiao
impune,iaspecialitilorcarecunosccaracteristiciletehnicofuncionalealebunurilorrespective.
(2)Propunerilesentocmescdupcunoatereaianalizarearezultatelorinventarierii,ntocminduseliste
separatepecompartimentedeactivitateipeniveledecompeten,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.8,care
seprezintconductoruluiunitiicarearecalitateadeordonatordecredite,nvedereasemnriiinaintrii
ctreealoanelesuperioare.
ART.65
(1)Laprimirealistelorcupropuneri,conductorulunitiicarearecalitateadeordonatordecreditenumete,
prinordindezipeunitate/dispoziiezilnic/documentsimilar,ocomisiedeanalizcompusdinminimum3persoane,
dincarefacpartenmodobligatoriu:efulformaiuniilogistice/similar,efulcompartimentuluideresortulcruia
suntbunurilencauz,precumialispecialiticarecunosccaracteristiciletehniceifuncionalealeacestora.
(2)Gestionariidinacrorgestiunesuntbunurile,precumicontabiliicareinevidenagestiuniirespective
nupotfacepartedincomisiadeanaliz,darsuntobligaisprezintebunurileisdeaexplicaiireferitoarela
existenaistareaacestora.
ART.66
(1)Comisiadeanalizverificlafaaloculuistareabunurilorpropusepentrudeclasareicasare,pedeo
parte,idatelecuprinsendocumentaiareferitoarelaacestea,pedealtparte,dupcarecompleteazcoloanele
corespunztoaredinlistacupropunerilededeclasareicasare,ntocmitconformmodeluluiprevzutnanexanr.8,
iosemneaz.
(2)Listelededeclasareicasareabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,avizateisemnatede
comisiadeanaliz,vizatepentrucontrolfinanciarpreventivpropriudectreorganulfinanciar,seaprobde
ordonatorulsuperiordecredite.
(3)Pentruarmament,muniii,mijloacedemarcareafocului,exploziviimaterialeexplozive,dindotarea
proprie,precumipentruceleprovenitedinconfiscrisauintrate,potrivitlegii,nproprietateaprivata
statului,indiferentdecompetenadeaprobare,listelecupropuneripentrudeclasareicasare,avizatedeeful
structuriilogisticeivizatepentrucontrolfinanciarpreventivpropriudeefulcompartimentuluifinanciar
contabildelanivelulordonatorilorsecundaridecredite,setransmitierarhiciseavizeazdinpunctdevedere
tehnicidecompartimentuldespecialitatedincadrulDirecieilogistice.Cuocaziaavizrii,aceastapoate
desemna,dacapreciaznecesar,undelegatcaresasistelaexecutareacasriipropriuzise.Numeledelegatului
mputernicitsenscriepelistacupropuneripentrudeclasareicasare.
ART.67
Listelecupropunerilededeclasareicasareaunorbunurimateriale,alteledectmijloacelefixe,sensoesc,
nmodobligatoriu,dupcaz,deurmtoareledocumentejustificative:
a)tabelecuseriilearmamentuluiialealtormaterialenseriate
b)fiedelotsemnatepentruconformitate,alebunurilormuniii,explozivi,materialechimicecareaufost
interzisedelatrageri,depozitaresaunprocesuldeinstrucie
c)listenominale,pentrupublicaii
d)proceseverbalencheiatecuocaziaexperimentrilor,avizrilorsauomologrilor,ncazulmodelelor
experimentale,prototipuriloriseriilorzero
e)buletinedeverificaremetrologic,documentedeautorizareISCIRetc.
f)altedocumentestabilitededireciilecentraledespecialitatecuatribuiilogistice
g)raportultehnicjustificativdincaresrezulteexplicitmotivelepentrucarebunurile,alteledect
mijloacelefixe,suntpropusepentrudeclasareicasare:pierdereacaracteristicilortehnicesauaperformanelor,
stareafizicaacestora,defeciunimajore,dacmaisuntnstaredefuncionaresaunu,plusdotare,devenite
atipiceetc.raportultehnicjustificativsentocmetedeefulcompartimentuluideresortulcruiasuntbunurile
ncauz,severificdeefulformaiuniilogistice/similarisesemneazdeconductorulunitii
h)carnetedeserviciuifoimatricole,certificatesanitareveterinare,foideobservaiiitratament,buletin
deanaliz,referatealeinstructorilor,conductorilorcalificainproblemededresaj,pentruanimalelede
serviciu.
ART.68
ncazulbunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,acrorcasareintrncompetenadeaprobarea
ordonatoruluiprincipalsausecundardecredite,dupcaz,listelecupropuneridedeclasareseavizeazdinpunctde
vederetehnicisevizeazpentrucontrolfinanciarpreventivpropriu,conformprevederilorart.46,47iart.66
alin.(3).
ART.69
(1)Dupaprobareadeordonatorulprincipalsausecundardecredite,listelentocmiteconformmodeluluiprevzut
nanexanr.8cupropuneridedeclasareicasareserestituieunitilordelacaresauprimit,nvederea
executriicasriipropriuzise,valorificriimaterialelorrezultateiscderiidinevidenabunurilorcasate.
(2)Pentrubunurilealecrordeclasareicasarenuaufostaprobate,organelecareauobligaiadeavizare
trebuiescomunice,prinadresaderestituirealistelor,destinaiaimoduldefolosireabunurilorncauz.
ART.70
(1)Casareapropriuzisabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,seexecutdectreocomisie
numitprinordindezipeunitate/dispoziiezilnic/documentsimilardectreconductorulunitiicareare
calitateadeordonatordecredite,compusdinminimum3persoane,dintrecarecelpuindoupersoanetrebuies
aibcunotinedespecialitate.Gestionariinupotfacepartedincomisiadecasare,iarscdereadinevidena
bunurilorcasateinregistrareadeeurilorrezultatesefacnbazaprocesuluiverbaldecasarentocmitdecomisia
decasare,avizatpentrucontrolfinanciarpreventivpropriudeorganulfinanciariaprobatdeconductorulunitii
carearenevidenbunurilecasate.
(2)Casareapropriuzisabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,denaturaarmamentului,tehniciide
lupt,muniiilor,materialelorexploziveidedareafocului,materialelorchimicepericuloase,sepoateefectuai
dectreoperatoriieconomiciautorizainproducereaicomercializareadeastfeldemijloacetehnice,conform
legii,pebazaunuicontractncheiatntreoperatoruleconomiciunitateadeintoareabunurilorncauz,cu
respectareareglementrilorprivindachiziiilepublice.
(3)ncazullipseidepersonalcucunotinedespecialitatendomeniu,conductorulunitiipoatesolicita
numireancomisiadecasareaunorpersoanedinaltestructurialeMinisteruluiAdministraieiiInternelor.
ART.71
Comisiadecasareabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,areurmtoareleobligaii:
a)sverifice,obiectcuobiect,dacbunurilepropusepentrucasarendeplinesccondiiileprevzutelaart.
63
b)sexecutecasareapropriuzis,potrivitnormelortehnicenvigoare,isstabileasccaresuntmaterialele
refolosibilecetrebuierecuperate
c)srespingdelacasarebunurilecarenundeplinesccondiiilestabilitelaart.63
d)sverificedaclistelecupropuneridedeclasareicasareautoateavizeleiaprobrilenecesare
e)sntocmeascprocesulverbaldecasareabunurilor,conformmodeluluiprevzutnanexelenr.7i7ais
lsupunaprobriicelorndrept.
ART.72
(1)Casareapropriuzisabunurilormateriale,alteledectmijloacelefixe,seexecutnunitateanacrei
evidensuntbunurilerespective.
(2)nfunciedespecificulbunurilor,organelecareavizeazlistelecupropuneridedeclasarepotdispuneca
operaiuneadecasaresseexecutenanumiteuniti/centredecasare.
ART.73

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

11/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
(1)Operaiunilededezmembrare,desfacere,tiere,spargeresaualtemodalitidecasaresefacconform
normelortehnicenvigoareastfelnctobiectulsipiardformainiial,asigurnduserecuperarea
materialelorrefolosibile.
(2)Excepiefacdeeuriledeechipamenteelectriceielectronice,caresepredaucentrelordecolectaren
stareafizicncareseafl,nconformitatecuprevederileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.78/2000privind
regimuldeeuriloraprobatcumodificriprinLegeanr.426/2001,cumodificrileicompletrileulterioare,iale
HotrriiGuvernuluinr.448/2005privinddeeuriledeechipamenteelectriceielectronice.
(3)Materialelerefolosibilerezultatenurmacasriisenscriunprocesulverbaldecasareise
nregistreaznevidenacontabilaunitii,urmndaprimidestinaiaconformprevederilorlegislaiein
vigoare.
ART.74
(1)MaterialelecarenusepotfolosincadrulunitilorMinisteruluiAdministraieiiInternelorinicinu
sepotvalorificaprinoperatoriieconomiciautorizaicareaucaobiectdeactivitateachiziionareadeastfelde
materialesedistrug,consemnndusedespreaceastanprocesulverbaldecasareamijloacelorfixe/dedeclasarei
casareaunorbunurimateriale.Distrugereamaterialelorcareintrnacestecategoriisefacecurespectarea
normelorlegalenvigoareprivindproteciamediului.
(2)Dupcaz,deeurilepotfipredategratuitsaucontracostoperatoriloreconomiciautorizaisledistrug,
conformprevederilorlegalenvigoare.
ART.75
Dupefectuareaoperaiuniidecasarepropriuzisseaplicnmodcorespunztorprevederileart.5761.
ART.76
(1)Unitileauobligaiasoperezencontabilitatemodificrileaprutenurmadezmembrriimijloacelorfixe
scoasedinfunciuneicasateisevideniezenconturidistinctesumelerezultatedinvalorificareaacestora.
(2)Veniturilerealizatedinvalorificareabunurilorpotrivitprezentelorinstruciuniaudestinaiaprevzutde
dispoziiilelegalenvigoare.
CAP.VII
Dispoziiifinale
ART.77
Anexelenr.1a,1b,2a,2b,2c,3,4,5,5a,6,7,7ai8facparteintegrantdinprezenteleinstruciuni.
ART.78
PrezenteleinstruciunisepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Viceprimministru,
ministruladministraieiiinternelor,
DanNica
Bucureti,30iulie2009.
Nr.167.

ANEXA1a
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA................
COMPARTIMENTUL................
Nr.tel...............
Nr.............din...............
Aprob*1)

Ordonatordecredite
Cunr.........din........
RAPORTDEDISPONIBILIZARE
nconformitatecuprevederileInstruciunilorviceprimministrului,ministruladministraieiiinternelor,
nr.167/2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisterului
AdministraieiiInternelor,unitatea.......................disponibilizeaz,nvedereavalorificrii,
urmtoarelepiesedeschimbimaterialedentreinere:

Nr.DenumireapieselordeCantitatearedistribuitCantitateaCantitatea
crt.schimbimaterialelorU.M.CantitateaValoarea*)ncadrulordonatorilorredistribuitnaltermaspentru
dentreineresecundaridecredite**)unitialeM.A.I.***)valorificare

01234567

ntocmitefulstructuriilogistice,VizatpentrucontrolDeacord.
..........................................financiarpreventivRogsaprobai.
(gradul,numele,prenumele(gradul,numele,prenumelepropriu*4)Conductorulunitii,
isemntura)isemntura)..........................................
L.S.
Avizat*2)Vizat*3)
efulcompartimentuluidespecialitate,pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu
.................................................................................

*1)Ordonatoruldecreditebugetaresuperiorordonatoruluidecreditecarearenadministrarebunurile
respective.
*)Sevatrecevaloareadeintrare(contabil)abunurilor.
**)Secompleteaz,dacestecazul,dectreordonatoriisecundaridecredite.
***)Secompleteaz,dacestecazul,dectreDirecialogistic.
*2)Seacorddectrecompartimentuldespecialitatealordonatorilorsecundaridecredite,respectivdectre
serviciiledespecialitatedincadrulDirecieilogistic,ncazulunitilordinfinanareadirectaordonatorului
principaldecrediteaicrorefi/comandaniaucalitateadeordonatoriteriaridecredite.
*3)Seacorddectrecompartimentulfinanciaralordonatorilorsecundaridecredite.ncazulunitilordin
finanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorefi/comandaniaucalitateadeordonatoriteriari
decredite,seacorddectrecompartimentulfinanciarpropriu.
*4)Seacorddectrecompartimentulfinanciaralordonatoruluiteriardecredite.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

12/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii

ANEXA1b
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA......................
COMPARTIMENTUL................
Nr...........din............
Aprob*1)

Ordonatordecredite
Cunr.........din...........

RAPORTDEDISPONIBILIZARE
nconformitatecuprevederileInstruciunilorviceprimministrului,ministruladministraieiiinternelor,
nr.167/2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisterului
Administraiei
iInternelor,unitatea.....................disponibilizeaz,nvedereavalorificrii,urmtoarelebunurile
materiale*):

DenumireaDataCantitateaCantitatea*4)Cantitatea
Nr.bunurilorU.M.CantitateAnuldriinDuratadeValoarea2)redistribuit*3)nredistribuitrmas
crt.materialefabricaieifolosinfolosincadrulordonatorilorlaalteunitipentru
secundaridecreditealeM.A.I.valorificare

012345678910

ntocmitefulstructuriilogistice,VizatpentrucontrolDeacord.
............................................financiarpreventivRogsaprobai.
(gradul,numele,prenumele(gradul,numele,prenumelepropriu*7)Conductorulunitii,
isemntura)isemntura)..........................................
L.S.
Avizat*5)Vizat*6)

efulcompartimentuluidespecialitate,pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu
.................................................................................

*)Alteledectpiesedeschimbimaterialedentreinereauto.
*1)Ordonatoruldecreditebugetaresuperiorordonatoruluidecreditecarearenadministrarebunurile
respective.
*2)Setrecevaloareadeintrare(contabil)abunurilor.
*3)Secompleteaz,dacestecazul,dectreordonatoriisecundaridecredite.
*4)Secompleteaz,dacestecazul,dectredireciilecentraledespecialitate.
*5)Seacorddectrecompartimentuldespecialitatealordonatorilorsecundaridecredite,respectivdin
Direcialogistic,DireciageneralcomunicaiiitehnologiainformaieiiDireciamedicalncazulunitilor
dinfinanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorefi/comandaniaucalitateadeordonatori
teriaridecredite.
*6)Seacorddectrecompartimentulfinanciaralordonatorilorsecundaridecredite.ncazulunitilordin
finanareadirectaordonatoruluiprincipaldecrediteaicrorefi/comandaniaucalitateadeordonatoriteriari
decredite,seacorddectrecompartimentelefinanciareproprii.
*7)Seacorddectrecompartimentulfinanciaralordonatoruluiteriardecredite.

ANEXA2a
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA......................
COMPARTIMENTUL................
Nr...........din............
Aprob

1.Scoatereadinfunciuneamijloacelor
fixeavizatedecompartimentultehnic
2.Casaredirect
3.mputernicirecadelegatpentrua
asistalaoperaiuneadecasare
Avizatdinpunctdevederetehnic*2)VizatpentrucontrolfinanciarOrdonatordecredite,*1)
..................................preventivpropriu*3)..............................
(funcia,gradul,numelei..............................(funcia,numeleiprenumele)
prenumele)(gradul,numeleiprenumele)
Data..............
L.S................L.S..............L.S.................

LISTA
mijloacelorfixepropusepentruscoaterea
dinfunciuneicasaredirect
I.Constatrilecomisieideanaliz
Noi,comisiadeanaliznumitprinD.Z/OZU.nr.................din.................,amprocedatla
verificareamijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,constatndurmtoarele:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
II.Mijloacelefixepropusepentruscoatereadinfunciune:

DuratanormalViza,indica
deutilizaresemnturapers
Condiiatehnicdinverificdin

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

13/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii

InstruciunileVizacomisieidecompartiment
Caracteristiciviceprimministrului,analizprivindspecialitated
deministruladmitereasaudirecieicen
Nr.CodDenumireaidentificareU.M.ValoareaCanadministraieiiStabirespingereaspecialitate
crt.mijloacelor(serie,andedetiinternelor,nr.litndepropuneriloriordonatoruluis
fixefabricaie,intrareta167/2009careprinplinitsemnturacreditecareac
marca,alte(contateajustificscoatereanormeefectivpreedinteluitehnicconform
datetehnice)bil)*4)dinfunciune(art.comisieiInstruci
ilit.)viceprimmini
ministruladmi
iinternel
167/20

01234567891011

III.Casareamijloacelorfixesevaexecutadeurmtoareacomisie*5)
Preedinte....................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
Membri:...............................
.......................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
IV.Seanexeaz*6)
ntocmit

.......................Deacord
(funcia,gradul,numeleiprenumele)Rogaaproba.
Conductorulunitii,
............................
(gradul,numeleiprenumele)
L.S...................
Verificat

ComisiadeanalizVizatpentrucontrolfinanciarAvizatpentrulegalitate
...................preventivpropriu...........................
...................................................(gradul,numeleiprenumele)
...................(gradul,numeleiprenumele)
...................
(gradul,numele,prenumele
isemntura)

ACORDULEALOANELORSUPERIOARE
Unitatea...............*7)Unitatea..............*8)Unitatea...............*9)
efulcompartimentului,efulcompartimentului,efulcompartimentului,
...............................................................................
(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
Data.................Data.................Data.................
L.S..................L.S..................L.S..................

*1)Sevatreceordonatorulprincipaldecreditesauordonatorulsecundardecredite,potrivitcompeteneide
aprobare.
*2)Avizultehnicsedpotrivitcompetenelor.
*3)SetrecepersoanamputernicitdincadrulDirecieigeneralefinanciaresauefulcompartimentului
financiarcontabilalordonatoruluisecundardecredite,dupcaz.
*4)Valoareacucareestenscrismijloculfixndocumentelecontabile.
*5)Sevatrecenumaincazurileprevzutelaart.20lit.b)dinInstruciunileviceprimministrului,ministrul
administraieiiinternelor,nr.167/2009.
*6)Sevormenionadocumentelejustificativeprevzutelaart.16dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*7)Seacorddectreefiicompartimentelordespecialitatealeordonatorilorsecundaridecredite.
*8)Seacorddectreefulcompartimentuluidespecialitatedincadruldirecieicentralederesort.
*9)Seacorddectredirectoruladjunctaldirecieicentraledespecialitate.

ANEXA2b
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA......................
COMPARTIMENTUL................
Nr...........din............
Aprob
............................
(funcia,numeleiprenumele)
Ordonatordecredite,*1)
.............................
(funcia,numeleiprenumele)
Avizatdinpunctdevederetehnic*2)Vizatpentrucontrolfinanciar
....................................preventivpropriu*3)
(funcia,gradul,numeleiprenumele)..............................Data...........
(gradul,numeleiprenumele)
L.S..........
L.S...................L.S.................

LISTA

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

14/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
construciilorpropuseafiscoasedinfunciunenvedereacasrii

CodconformDuratanormaldeViza,indicaiileisemntura
Hotrriiutilizarepersoaneicareverificdin
GuvernuluiCondiiatehnicdinVizacomisieicadrulcompartimentuluide
nr.2.139/2004Instruciunileviceprimdeanalizspecialitatedincadrul
pentruaprobareaministrului,ministrulprivinddirecieicentralede
Nr.CataloguluiDenumireaNr.Valoaadministraieiiadmitereasauspecialitatesaual
crt.privindconstruccareainternelor,nr.respingereaordonatoruluisecundarde
clasificareaiiilordasconta167/2009carejustificStabilitndeplinitpropunerilorcreditecareacordavizul
duratelenormaletrubilscoatereadinfunciuneprinnormeefectivisemnturatehnicconformart.17din
defuncionarea(art.ilit.)preedinteluiInstruciunile
mijloacelorfixe,comisieiviceprimministrului,
cumodificrileministruladministraieii
ulterioareinternelor,nr.167/2009

0123456789

I.Casareamijloacelorfixesevaexecutadeurmtoareacomisie:
Preedinte......................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
Membri:.....................................
.............................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
II.Seanexeaz*4)
ntocmitDeacord
....................................Rogaaproba.
(funcia,gradul,numeleiprenumele)Conductorulunitii,
.........................
(gradul,numeleiprenumele)
L.S...............
Verificat

ComisiadeanalizVizatpentrucontrolfinanciarAvizatpentrulegalitate
...................preventivpropriu...........................
.................................................(gradul,numeleiprenumele)
...................(gradul,numeleiprenumele)
...................
(gradul,numele,prenumele
isemntura)

ACORDULEALOANELORSUPERIOARE
Unitatea.................Unitatea.................Unitatea.................
efulcompartimentului,efulcompartimentului,efulcompartimentului,
...............................................................................
(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
Data.................Data.................Data.................
L.S..................L.S..................L.S..................

*1)Setreceordonatorulprincipaldecreditesauordonatorulsecundardecredite,potrivitcompeteneide
aprobare.
*2)Avizultehnicsedpotrivitcompetenelorprevzutelaart.17dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*3)SetrecepersoanamputernicitdincadrulDirecieigeneralefinanciaresauefulcompartimentului
financiarcontabilalordonatoruluisecundardecredite,dupcaz.
*4)Sevormenionadocumentelejustificativeprevzutelaart.16dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.

ANEXA2c
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA................................
COMPARTIMENTUL..........................
Nr................din.................
Aprob*1)

Scoatereadinfunciuneamijloacelorfixe
avizatedecompartimentultehnic
Ordonatordecredite,
...........................
Avizatdinpunctdevederetehnic*3)Vizatpentrucontrolfinanciarpreventivpropriu*2)
...............................................................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
L.S.........................L.S............................

LISTA
mijloacelorfixepropusepentruscoatereadin
funciunenvedereavalorificrii
I.Constatrilecomisieideanaliz
Noi,comisiadeanaliznumitprinD.Z./O.Z.U.nr...............din................,amprocedatla
verificarea
mijloacelorfixepropusepentruscoatereadinfunciune,constatndurmtoarele:

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

15/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
..........................................................................
..........................................................................
II.Mijloacelefixepropusepentruscoatereadinfunciune:

CondiiaDuratanormaldeViza,indicaiilei
tehnicdinutilizaresemnturapersoaneicare
InstruciunileVizacomisieiverificdincadrul
viceprimdeanalizcompartimentuluide
Caracteristiciministrului,privindspecialitatealdireciei
Nr.DenumireadeValoareaministruladmitereasaucentraledespecialitate
crt.CodmijloaidentificareU.M.deintrareCanadministraieirespingereasaualordonatorului
celor(serie,ande(contabil)tiiinternelor,Stabilitpropunerilorsecundardecreditecare
fixefabricaie,*4)tanr.167/2009prinndeplinitisemnturaacordavizultehnic
marca,alteteacarejustificnormeefectivpreedinteluiconformart.17din
datetehnice)scoatereadincomisieiInstruciunile
funciuneviceprimministrului,
(art.ilit.)ministruladministraieii
internelor,nr.167/2009

01234567891011

III.Seanexeaz....................*5)
ntocmitDeacord.
Rogaaproba
..................Conductorulunitii,
(funcia,gradul,numeleiprenumele)...........................
(gradul,numeleiprenumele)
L.S...............
VerificatVizatpentrucontrolfinanciarpreventivpropriuAvizatpentrulegalitate
Comisiadeanaliz..........................................................................
.....................(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
.....................
.....................
.....................
(gradul,numele,
prenumeleisemntura)

ACORDULEALOANELORSUPERIOARE
Unitatea...............*6)Unitatea...............*7)Unitatea...............*8)
efulcompartimentului,efulcompartimentului,efulcompartimentului,
................................................................................
(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
Data.................Data.................Data.................
L.S..................L.S..................L.S..................

*1)Setreceordonatorulprincipaldecreditesauordonatorulsecundardecredite,potrivitcompeteneide
aprobare.
*2)SetrecepersoanamputernicitdincadrulDirecieigeneralefinanciaresauefulcompartimentului
financiarcontabilalordonatoruluisecundardecredite,dupcaz.
*3)Avizultehnicsedpotrivitcompetenelorprevzutelaart.17dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*4)Valoareacucareestenscrismijloculfixndocumentelecontabile.
*5)Sevormenionadocumentelejustificativeprevzutelaart.16dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*6)Seacorddectreefiicompartimentelordespecialitatealeordonatorilorsecundaridecredite.
*7)Seacorddectreefulcompartimentuluidespecialitatedincadruldirecieicentralederesort.
*8)Seacorddectredirectoruladjunctaldirecieicentraledespecialitate.

ANEXA3
MODULDESTABILIRE
apreuluiiniialdevnzarealbunurilormaterialedisponibilizate,
alteledectcldiriiterenuri
I.Evaluareabunurilormaterialepentrucareduratanormaldeutilizaredepindede2parametrinormai(rulaji
vechime)
Bunurilematerialepentrucareduratanormaldeutilizaredepindede2parametrinormai(autoturisme,
autocamioane,microbuze,autobuze,autospecialepeasiurileacestora,autospecialep.s.i.ialtebunurimateriale
caresuntcuprinsenCatalogulprivindclasificareaiduratelenormaledefuncionareamijloacelorfixe)se
evalueazcuajutorulrelaiei:
P(v)=P(a)xC(nt)xC(st)[10.3x(R(e)/N(r)+D(e)/D(n))],
ncare:
P(v)preuliniialdevnzare(preuldenceperealicitaieiconformHotrriiGuvernuluinr.81/2003pentru
aprobareaRegulamentuluiprivindorganizareaidesfurareaprocedurilorpentruvalorificareabunurilorscoasedin
funciune,precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflatenadministrareaMinisteruluiAdministraieii
Internelor),exprimatnlei
P(a)preulactualalbunuluiexprimatnleiladataevalurii,caresestabileteastfel:
pentrubunurileaflatenfabricaiacurentsaupepia,seconsiderpreuldeachiziiealbunului
respectivladataevalurii
pentrubunurilecarenusemaifabricsaunusemaiaflpepia,preulactualseobineprinaplicareala
preuldeachiziie(valoareacontabilabunuluimaterial)aunuiindicedemajorareapreuluiunuiprodus
reprezentativisimilardinaceeaicategoriesaugrupdeproduseasemntoare.Nivelulindiceluidemajorarea
preuluiestedatderaportulvaloricdintrepreulactualalprodusuluireprezentativ,careseaflnfabricaiei
desprecaresedeininformaiidepre,ivaloareasadeinventarsaupoatefiasimilatcucoeficientuldeinflaie
aferentperioadeidetimpscursedeladataintrriindotarepnlamomentulevalurii,publicatdectre
InstitutulNaionaldeStatisticnBuletinulstatisticdepreuri

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

16/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
pentrubunuriledeimportlacaresecunoatepreulactualndevize,preulactualnleisestabiletela
cursulvalutaroficialnregistratladataevalurii
nsituaiancarenusedeininformaiidepre,acestasestabileteprincomparareabunuluirespectivcu
celesimilaredinproduciainternsauimport,analizndusecomparativcaracteristiciletehnice,funcionale,
parametriidecalitateetc.,ntocmindusenacestsensunprocesverbaldeasimilare
C(nt)coeficientuldeniveltehnic,determinatcurelaia:C(nt)=10.03xn,unde:nvechimeanania
bunuluipentrunmaimaresauegalcu25sevaconsideraC(nt)=0,25
C(st)coeficientuldestaretehnic,careestevariabilnfunciederulajulvehiculelorivaaveavalori
cuprinsenintervalul[10,5],astfel:
1cndmijloculdetransportaefectuatunrulajmaimicde10.000kilometri
0,9cndmijloculdetransportaefectuatunrulajcuprinsntre10.001i50.000kilometri
0,8cndmijloculdetransportaefectuatunrulajcuprinsntre50.001i100.000kilometri
0,7cndmijloculdetransportaefectuatunrulajcuprinsntre100.001i150.000kilometri
0,6cndmijloculdetransportaefectuatunrulajcuprinsntre150.001i200.000kilometri
0,5cndmijloculdetransportaefectuatunrulajdepeste200.001kilometri
R(e)rulajulefectuatdelaprimapunerenstaredefuncionareipnladataevalurii,exprimatn
kilometri
N(r)reprezintnormaderulajprevzutnNomenclatorulCPSA,exprimatnkilometri
D(e)duratadeexploatareexprimatnanidelaprimapunerenfunciuneipnladataevalurii
D(n)duratanormaldeutilizareexprimatnani.
Preuliniialastfelobinutpoateficorectatdecomisiadeevaluarepentrufiecarebunmaterial,astfel:
nplus,cupnla5%,atuncicndbunulmaterialestentrostaretehniccorespunztoare
nminus,cupnla20%,atuncicndbunulmaterialnecesitreparaii,alteledectcelestabiliteprin
normativelenvigoare,completricuechipamenteetc.
Observaii:
1.Condiiilecareseverificnaintedeaplicarearelaieidemaisussunt:
a)condiiadebunmaterialnou[R(e)=0,D(e)=0,C(st)=1,C(nt)=1]:
P(v)=P(a)
b)ncazulncarebunulmaterialarendeplinitcelpuinunadintrecondiiileR(e)>1,4xN(r)sauD(e)>1,4
xD(n),sevoraplicaurmtoarelerelaii:
pentrucondiiileR(e)>1,4xN(r),sevalua:R(e)/N(r)=1,4
pentrucondiiileD(e)>1,4xD(n),sevalua:D(e)/D(n)=1,4
c)nsituaiandepliniriiambelorcondiiidelalit.b),seobinepreuliniialdevnzareegalcupreul
minimdecasare[P(c)]:
P(v)=P(c)=0,16xP(a)xC(nt)xC(st)
naceastsituaiepreuliniialdevnzarealbunuluinusevadiminuacu20%,respectivcu40%,larepetarea
licitaiilor.
2.Preuliniialdevnzarencazulrepetriilicitaiilorsevadiminuaastfel:
a)cu20%laprimarepetarecarevaavealocduptrecereaacelpuin15ziledeladataorganizriiprecedentei
licitaii,darnumaipuindectpreulminimdecasare
b)cu40%laadouarepetarecarevafireluatdupcelpuin5ziledelaadoualicitaie,darnumaipuin
dectpreulminimdecasare.
3.Mijloacelefixederesortulautonusesupunprocedurilordevalorificareprinvnzarelalicitaie,
transmiterefrplat,cuanvelopeibateriideacumulatoare,dacacesteanuaundeplinitcelpuin50%din
duratadeexploatareprevzutnOrdinulministruluiinternelorireformeiadministrativenr.599/2008pentru
aprobareaNormativuluiprivindasigurareatehnicdeautovehiculeastructurilorMinisteruluiAdministraieii
Internelor.
II.Evaluareabunurilormaterialelacareduratanormaldeutilizaredepindedeunparametrunormat(rulajsau
vechime)
Bunurilematerialepentrucareduratanormaldeutilizaredepindedeunparametrunormat,rulajsauvechime
(tractoarerutiereiagricole,remorciautoiagricole,semiremorci,motorete,motociclete,biciclete,utilajede
atelier,motoutilaje,motopompe,armament,muniie,tehnicspecialetc.),seevalueazcuajutoruluneiadintre
relaiile:
P(v)=P(a)xC(st)x[10,6xR(e)/N(r)]sauP(v)=P(a)xC(nt)x[10,6xD(e)/D(n)],unde:P(v),P(a),C(nt),
C(st),R(e),N(r),D(e),D(n)suntexplicitailapct.I.Deasemenea,precizrilefcutelapct.Ila"Observaii"
suntvalabileilapct.II.
nacestcaz:
P(v)=P(c)=0,16xP(a)xC(st),respectiv,P(v)=P(c)=0,16xP(a)xC(nt)
Evaluareabunurilormaterialelacareduratanormaldeutilizaredepindededuratadeutilizare,stareatehnic
iuzuramoralpentrutoatecategoriiledebunurideresortarmament,geniu,chimicimijloacespecificedeordine
publicsevafacecuformula:
P(v)=P(a)xC(ut)xC(st)xC(um),
undeP(v)iP(a)suntexplicitailapct.I,iar:
C(ut)=coeficientuldeutilizare,carereprezintdiminuareavaloriibunuluidatorituzuriifizice,avndla
bazanuldefabricaie,iareurmtoarelevalori:
1pentrubunuricarenuaufostutilizate
0,6pentrubunuricuvechimeacuprinsntre0i10ani
0,5pentrubunuricuvechimeacuprinsntre11i15ani
0,4pentrubunuricuvechimeacuprinsntre16i20deani
0,3pentrubunuricuvechimeacuprinsntre21i25deani
0,2pentrubunuricuvechimeamaimarede25deani
C(st)=coeficientuldestaretehnic,egalcu:
1pentrubunurinstaredefuncionare,carenuaundeplinitduratanormaldeutilizare
0,6pentrubunurinstaredefuncionare,careauduratanormaldeutilizarendeplinit
0,5pentrubunuricunevoidereparaii
0,15pentrubunuridepecareafostretrascudocumentelegalecelpuinunansambludebaz
0,05pentrubunuriaflatelastareadecasare
C(um)=coeficientdeuzurmoral,carearevalorile:
a)pentrumuniie:
1pentrutoatebunurilecuvechimeacuprinsntre0i15ani,precumipentrumuniiadeinfanteriecu
vechimeantre0i25deani
0,5pentrutoatebunurilecuvechimeacuprinsntre16i30deani,precumipentrumuniiadeinfanteriecu
vechimeacuprinsntre26i35deani
0,2pentrutoatebunurilecuvechimeamaimarede30deani,precumipentrumuniiadeinfanteriecuvechimea
maimarede35deani
b)pentruarmamentuldeinfanterie:
1pentrubunuricuvechimeacuprinsntre0i15ani
0,6pentrubunuricuvechimeacuprinsntre16i20deani
0,4pentrubunuricuvechimeacuprinsntre21i30deani
0,2pentrubunuricuvechimeamaimarede30deani
c)pentrucelelaltebunuri:

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

17/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
C(um)=C(nt)
Preulminimobinutnuvaputeacoborsubvaloareadecasare,careseobinecuurmtoareaformul:
V(casare)=V(mr)V(rc)
unde:
V(mr)=valoareamaterialelorrefolosibilerezultatenurmacasrii
V(rc)=valoarearesurselorconsumatepentruoperaiuneadecasare.
III.Formuladeevaluareimetodologiadeevaluareaaeronavelorinavelor
Evaluarearealaproduselortrebuiesinseamadepreuldeachiziie,uzuranfuncionare,influena
vechimiinfuncionare,consumulderesurs,numrulifelulreparaiilorexecutate,nivelultehnicetc.
Determinareapreuluiiniialdevnzare[P(v)]ladataaprobriiscoateriidinfunciune,nlei,sefacecu
formula:
n(m)Def(i)
10,9x
Tefi=1Dnorm(i)
(10,9)+
Tnormn(m)
P(v)=P(a)xxC(st)xC(nt)
2
ncare:
P(a)preulactualalbunuluiexprimatnleiladataorganizriiproceduriidevalorificare,carese
stabiletenmodsimilarcuceldelapct.I"Evaluareabunurilormaterialelacareduratanormaldeutilizare
depindede2parametrinormai(rulajivechime)"
Tef
(10,9)=coeficientuldediminuareavalorii
Tnormprodusuluidatoritmbtrnirii,
ncare:
Tef=durataefectivdeexploatare
Tnorm=timpultotaldevianormat(dacnuesteprevzutnnormative,sevaconsideraTnorm)=30deani.
DacTef>Tnorm,coeficientuldediminuareavaloriiprodusuluidatoritmbtrniriisevaluaegalcu0,1.
n(m)Def(i)
10,9x
i=1Dnorm(i)coeficientuldediminuareavalorii
=produsuluidatorituzuriifizicentimpul
n(m)funcionrii,fiindinfluenatdenumrul
demotoareceechipeazprodusul,
unde:
n(m)=numruldemotoareceechipeazprodusul
Def=duratadefuncionareefectiv(duratanore)
Dnorm=duratanormaltotaldefuncionare(ore).
DacDef>Dnorm,coeficientuldediminuareavaloriiprodusuluidatorituzuriifizicesevaluaegalcu0,1.
Dacunbunnuarestabilitduratadefuncionaretotalnormat,prinactenormative,coeficientuldediminuare
avaloriibunuluidatorituzuriifiziceseiaegalcuceldatoratmbtrnirii.
C(st)=coeficientuldestaretehnic,egalcu:
1,dacprodusulestenainteaprimeireparaiimediisauechivalent
0,8,dacsaefectuatprimareparaiemediesauechivalent
0,75,dacsandeplinitnormainusaefectuatprimareparaiemedie
0,6,dacsaefectuatprimareparaiecapitalsauechivalent
0,5,dacsandeplinitnormainusaefectuatprimareparaiecapitalsauechivalent
0,45,dacsaefectuatadouareparaiemediesauechivalent
0,4,dacsandeplinitnorma,darnusaefectuatadouareparaiemediesauechivalent
0,3,dacsaefectuatoadouareparaiecapitalsauechivalent
0,2,dacsandeplinitnorma,darnusaefectuatadouareparaiecapitalsauechivalent.
Coeficientuldestaretehnicastfeldeterminatsediminueazcu0,1pentrufiecare5anivechimenexploatare
(saudiviziuni,careurmareadeteriorriistriitehniceprincoroziune,mbtrnireetc.).ncazulcndvaloarea
astfeldeterminatestemaimicde0,2,C(st)=0,2.
Pentrubunurilelacarenusuntstabilitenormedereparaiimediisaucapitale,coeficientuldestaretehnicse
apreciazdectrecomisiadeevaluareinndseamadestareatehnicreal,utilitateaiparametriidimensionaliai
bunuluirespectivinupoatefimaimicde0,2.Pentruproduselenefolosite,valorificatedirectdindepozit,
coeficientuldestaretehnicnuvafimaimicde0,75
C(nt)=coeficientdeniveltehnic,carereprezintdiminuareavaloriiprodusuluidatorituzuriimorale.
C(nt)=10,03xn,
undenestevechimeananiaprodusului.
Dacn>30,coeficientuldeniveltehnicsevaluaegalcu0,1.
IV.Evaluareacelorlaltebunuri,alteledectmijloacefixe
Bunurilematerialecarenusuntmijloacefixesevorevaluadupcumurmeaz:
bunuricustaretehnicfoartebun=Pax1
bunuricustaretehnicbun=Pax0,7
bunuricustaretehniccorespunztoare(dereparat)=Pax0,4
bunuricustaretehnicnecorespunztoare=Pax0,16.
Stabilireavalorilor10,70,4i0,16sevafacedecomisiiletehnicealeunitiicuocaziaevalurii
bunurilor,sensncaresevorntocmiproceseverbalenominalizndusebunurileicantitilerespective.
Calcululpreuluidevalorificarelaanimaleledeserviciu
1.Comisiadeevaluarenumitnbazaart.9dinRegulamentulprivindorganizareaidesfurareaprocedurilor
pentruvalorificareabunurilorscoasedinfunciune,precumiacelorscoasedinrezerveleproprii,aflaten
administrareaMinisteruluiAdministraieiiInternelor,aprobatprinHotrreaGuvernuluinr.81/2003,cu
modificrileicompletrileulterioare,determincareestepreuldepiaactual(Pa)lacategoriaanimalede
serviciupentrucaresecalculeazpreuldevalorificare(Pv).
2.Secalculeazgraduldeuzur(Gu%)ivalareagraduluideuzur(VGulei).
A.Determinareagraduluideuzur(Gu)sefaceinndcontdeurmtoareleelemente:
CINICAI
vrstamediedeintrarenserviciu

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

18/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
(Vm),careestede:1,5ani3,0ani
duratanserviciu(dupintrareanserviciu)
(Ds),careestede:6,0ani10,0ani
vrstarealaanimalului(Vr)carecorespunde
scoateriidefinitivedinserviciusauvalorificrii
ipoatefimaimaresaumaimicdect:7,5ani13,0ani
Vr(ani)Vm(ani)=Ds(ani)(90luni)(156luni)
Setransformduratafolosiriianimalelornserviciu(Ds)dinaninlunipentruaseputeacalculagradulde
uzur(Gu)dupurmtoareaformul:
Graduldeuzurcini=Ds(luni)x100=Gu(%)

90luni
Graduldeuzurcai=Ds(luni)x100=Gu(%)

156luni
B.Valoareagraduluideuzur(VGu)secalculeazdupurmtoarearelaie:
PaxGu(%)=VGu(lei)
3.Dinpreulactual(Pa)sescadevaloareagraduluideuzur(VGu)pentruaaflapreuldevalorificare(Pv):
PaVGu=Pv(lei)
4.Pebazarecomandrilormedicilorveterinarinfunciedestareadesntateiaptitudinilepecareleau
animaleledeserviciu,comisiadeevaluarepoatemodificapreuldevalorificare(Pv)prinaplicareaunor
coeficieni:
pentrustaredesntatefoartebun1
pentrustaredesntatebun0,7
pentrustaredesntatecorespunztoare0,4
pentrustaredesntatenecorespunztoare0,16.
Pvx(10,70,40,16)=Pvf(predevalorificarefinal)
5.Pentruanimalelecarenuauintratnserviciu,preuldevalorificare(Pv)esteegalcupreulactualal
pieei(Pa),lacare,nfunciedesituaie,sepotaplicacoeficieniidelapct.4.
Pv=Pa
Pvx(10,70,40,16)=Pvf(predevalorificarefinal)
ANEXA4
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
Unitatea...............................
Aprob
Conductorul..................
RAPORTDEEVALUARE
Nr........din.........200......
I.Comisiadeevaluarecompusdin(sevornscriegradele,numeleiprenumele,conformart.14din
Instruciunileviceprimministrului,ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009privindscoatereadin
funciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor):
preedinte:
efulcompartimentuluinacruievidenseaflbunurilencauz
membri:
uncadrudincompartimentulfinanciar
uncadrudincompartimentullogistic
alispecialitindomeniudinunitatesauealoanelesuperioare,
numitprindispoziiezilnic/ordindezipeunitate.............................din...................,n
baza..................................................,aprocedatlastabilireapreuluiiniialdevnzareal
bunurilordisponibilizatecuprinsenraportuldedisponibilizarenr....................din...................,
dupcumurmeaz:
A.Datedeidentificareiexploatare*):
Bunulmaterialaprobatpentruvnzareaprinlicitaieeste.........(denumirea,modelulsautipul,puterea,
capacitateaetc.).........
Estenregistratnevidencu.........(seriademotor,asiu,lot,capacitateaetc.)........,nregistrulnr.
...........lafila....................
Bunulmaterial...........(denumirea).........estefabricatn....(anul)......ifadeduratanormalde
funcionare(utilizare)de......(ani,km,ore).......areoduratdeexploatarede.....(km,ore)....
Aufostefectuate.......................................reparaiicapitale,nregistrnduseoduratnormal
defuncionare(rulaj)de.....(ani,km,ore)........delaultimareparaiecapital.
B.Stareatehnicabunuluimaterial
Bunulmaterialafostdisponibilizatcaurmarea..........(uzuriifizicesaumorale,accidentrietc.).......,
fiindnstaredefuncionare.
Bunulmaterialestecompletsausenregistreazlipsuri(Dacestecazul,semenioneazdegradrile.)
C.Preuliniialdevnzarealbunuluimaterial
1.Preuliniialdevnzareestede................lei.
Bunulmaterialseevalueazconformprevederiloranexeinr.3lainstruciuni.(Sevanscriecalculul
desfurat,conformformularelorfolosite.)
2.Preuldevnzarealbunuluimateriallaadoualicitaieestede................................lei.(Acesta
reprezintpreuliniialdevnzare,diminuatcupnla20%.)
3.Preuldevnzarealbunuluimateriallaatreialicitaieestede................................lei.
(Acestareprezintpreuliniialdevnzare,diminuatcupnla40%.)
Raportuldeevaluareafostncheiatla.................................................,ndouexemplare,
dintrecare:

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

19/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
exemplarulnr.1pentrucomisiadelicitaie
exemplarulnr.2pentrucompartimentulcarearenevidenbunulscosdinfunciune(disponibilizat).
COMISIADEEVALUARE
Preedinte:Membri:
....................................................
(gradul,numeleiprenumele)(gradul,numeleiprenumele)
(semntura)(semntura)
Vizat
pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu
.......................................

*)Secompleteaznumaipentrubunurilematerialedenaturamijloacelorfixe.

ANEXA5
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
Unitatea..............................
AprobAprob
OrdonatorulprincipaldecrediteOrdonatoruldecreditecareare
alinstituieicaresolicitbunulnadministrarebunul
PROCESVERBAL
depredarepreluare
Nr........din...........
ncheiatastzi...........la..................
nbaza.........................................
Noi,...............,dinparteaunitii............,i............,dinpartea...............,mputernicit
cuDelegaianr...............................din................................,amprocedatprimullapredarea,
iaraldoilealaprimireaauto....................*1),marca............,seriaasiu...............,seriamotor
..............,andefabricaie............,aparinnd....................................

*1)nsituaiapredriialtorbunurimateriale,acesteasenscriunloculdatelordeidentificareale
autovehiculului,ntruntabelconformurmtoruluimodel:

Auto...................seprednstaredefuncionareiareunrulajdelanceputulexploatriide
.................km.
Auto...................nu(a)suferitunnr.de............reparaiicapitale,iardelaultimareparaie
capitalamaiparcurs.............km.
Auto...................esteechipatcu:
1......................acumulatoride...............,montatladatade..................
2......................anvelopeicameredeaer:

Nr.MarcaDimensiuneaSeriaRulajkmefectiviDatamontrii
crt.

10

11

Auto..............sepredechipat()cusculeleiaccesoriileconforminventaruluiseria........nr.
.........,anexatlaprezentulprocesverbal.
Valoareadetransmitereaauto..................estede...................lei.
Unitateaprimitoareseobligstrimit,nscris,unitiipredtoareconfirmareanregistrriinevidena
bunurilormaterialeprimitepnladatade.................*2).

*2)30deziledeladatapredriiprimirii.

Prezentulprocesverbalsancheiatn4exemplare,dintrecaredouexemplarepentruunitateapredtoare,un
exemplarsetrimitelaunitateaprimitoareiunexemplarlaordonatorulsecundardecredite,Direciageneral
comunicaiiitehnologiainformaiei,Direciamedical,dupcaz.
AmpredatAmprimit
Conductoruluniti,Conductorulunitii,

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

20/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
.....................................................
Vizat
pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu
Organulfinanciaralordonatoruluidecreditecarearebunulnadministrare

Nr.DenumireamaterialuluiU/MCantitateaValoareaObservaii
crt.detransmitere

1.

2.

3.

ANEXA5a
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
Unitatea..............................
Aprob
Ordonatoruldecreditecarearen
administrarebunul
PROCESVERBAL
depredarepreluare
Nr...........din...............
ncheiatastzi.............la................................................,nbazacererii
...............
Noi,.................,dinparteaunitii............................i.......................(Setrec
dateledeidentificarealepersoaneijuridiceifizice.),solicitant/solicitant,amprocedatprimullapredarea,
iarsecundullaprimireaanimaluluideserviciu/reproducie,nr.matricol.......,ras......,sex.....,nvrst
de.......,carenuafostvalorificatprinprocedurilelegalenvigoare.
Animalul...................seprednstaredesntate,conformcertificatuluisanitarveterinar
......................,eliberatde..............
Valoareadecedarecutitlugratuiteste...............
Beneficiarulseobligstransmitnscrisunitiipredtoarentermende30dezileconfirmareadinpartea
ConsiliuluiLocaldinlocalitatea............csuntasiguratecondiiiledehrnireiasistenmedical,cu
respectareaprevederilorlegaleprivindproteciaanimalelor.
AmprimitAmpredat
Numeiprenume,Unitatea......................

ANEXA6
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA...................................
COMPARTIMENTUL.............................
Nr..............din......................
Aprob
1.Trecerealaexecutareacasriidectre
comisiastabilitlapct.II,curespectarea
indicaiilorcompartimentuluitehnic
2.mputernicireacadelegatpentrua
asistalaoperaiuneadecasare
a...................................
AvizatdinpunctdeVizatpentrucontrolOrdonatorde
vederetehnic*3)financiarpreventivpropriu*2)credite,*1)
...............................................................
(funcia,gradul,(gradul,numele(funcia,numele
numeleiprenumele)iprenumele)iprenumele)
Data.............
L.S...............L.S......................L.S..............
LISTA
cumijloacelefixecaresepropunpentrucasare
ncompartimentul.............................

VizaefuluiViza,indicaiilei
Condiiadincompartimentuluisemnturapersoaneicare
Instruciuniletehnicdinunitateverificdincadrul
viceprimceseacordncompartimentuluide
Caracteristiciministrului,condiiilestabilitespecialitatedincadrul
DenumireadeValoareaministruldeprevederileart.direcieicentralede
Nr.CodmijloaceloridentificareU/MunitardeCantitateaadministraiei42dinspecialitate,care
crt.fixe(serie,andeintrareiinternelor,Instruciunileacordavizultehnic
fabricaie,(contabil)nr.167/2009viceprimconformart.46din
marca,altecarejustificministrului,Instruciunile
datetehnice)propunereadeministrulviceprimministrului,
casare(art.administraieiiministruladministraiei
ilit.)internelor,nr.iinternelor,nr.
167/2009167/2009

0123456789

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

21/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii

I.Casareamijloacelorfixesevaexecutadeurmtoareacomisie:
Preedinte
......................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
Membri:
..................................
..................................
(funcia,gradul,numeleiprenumele)
II.Seanexeazraportulexplicativprivindpropuneriledecasare*4)
ntocmitDeacord
..................Rogaaproba.
(funcia,gradul,numeleConductorulunitii,
iprenumele).....................
(gradul,numeleiprenumele)
L.S.....................
VerificatVizatpentrucontrolAvizatpentru
efulformaiuniifinanciarpreventivpropriulegalitate
logistice(similari),
...............................................................
(gradul,numele,
prenumeleisemntura)
L.S...........
ACORDULEALOANELORSUPERIOARE
Unitatea...........*5)Unitatea............*6)Unitatea...........*7)
efulcompartimentului,efulcompartimentului,efulcompartimentului,
..................................................................
(gradul,numele(gradul,numele(gradul,numele
iprenumele)iprenumele)iprenumele)
Data................Data..................Data................
L.S.................L.S...................L.S.................

*1)Setreceordonatorulprincipaldecreditesauordonatorulsecundardecredite,potrivitcompeteneide
aprobare.
*2)SetrecepersoanamputernicitdincadrulDirecieigeneralefinanciaresauefulcompartimentului
financiarcontabilalordonatoruluisecundardecredite,dupcaz.
*3)Avizultehnicsedpotrivitcompetenelorprevzutelaart.43dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*4)Raportulexplicativsevantocmiconformprevederilorart.44dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*5)Seacorddectreefiicompartimentelordespecialitatealeordonatorilorsecundari.
*6)Seacorddectreefulcompartimentuluidespecialitatedincadruldirecieicentralederesort.
*7)Seacorddectredirectoruladjunctaldirecieicentraledespecialitate.

ANEXA7
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA..............................
COMPARTIMENTUL........................
Nr................din...............
Aprob
Conductorulunitii,
..............................
(funcia,gradul,numele,prenumele)
PROCEVERBAL
descoateredinfunciuneicasareamijloacelorfixe
__________________________________
dedeclasareicasareaunorbunuri
materialea............................*1)
Nr...............din..............
Subsemnaii,........(gradul,numele,prenumeleicalitateancomisie)....,constituiincomisienbaza
......................din.....................inprezenadelegatuluimputernicit*2)
..........................,amprocedatlacasareaefectivabunurilormaterialedinsituaiademaijos,prevzute
nListacupropunerinr..............din............aprobatdeordonatorul..................decredite.

Nr.Amortizareapn
crt.DenumireaCodU.M.CantitateaPreulunitarValoarealascoatereadin
funciune

01234567

1.Urmtoarelebunurimateriale,prevzutenListacupropunerinr.................din..............,nuau
fostcasate.
a)*3)Bunurimaterialerespinselacasare:

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

22/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii

Caracteristicilede
Nr.CodDenumireaidentificare(seria,U.M.Modulderepunerennregistrat
crt.andefabricaie,folosinVolumul,fila
altedate)

0123456

b)Bunurimaterialecenuaufostprezentatedegestionarlacasare:

Nr.DenumireabunurilorCaracteristiciledeCantitatea
crt.Codmaterialeidentificare(seria,anU.M.Obser
defabricaie,altedate)ncifrenliterevaii

01234567

2.Ansamble,subansamble,piesecomponente,materialerezultate:

NumrulData
documentuluiCodpredtorCodprimitor
ZiuaLunaAnul

012345

Nr.DenumireaCodU/MCantitateaPreulunitarValoarea
crt.

0123456

3*3)Materialenefolosibilecarenusevalorificiaufostdistrusepotrivitdispoziiilorlegale:

Nr.CantitateaJustificarea
crt.DenumireamaterialelorU.M.distrugerii
ncifrenlitere

012345

4.Materiale(trotil,fitil,oxigen,carbidetc.)consumatelaexecutareacasriiicareurmeazssescaddin
gestiune:

Nr.DenumireaU.M.CantitateaPreulunitarValoarea
crt.

012345

5.Concluziilecomisieicuprivirelandeplinireadectrebunurilesupusecasriiacondiiilorprevzuten
instruciuni.
6.Propuneri:
scdereadingestiuneabunurilorcasatenfapt
nregistrareangestiuneabunurilorrecuperateireinutepentruafifolositenunitatesauvalorificate
conformprevederilorlegale
scdereadingestiuneamaterialelorconsumatelaexecutareacasrii
altepropuneri.
Preedinte,Membri:
..........................................
(semntura).......................
(semntura)
Delegatmputernicit*2)
.......................................
(gradul,numele,prenumele,nr.delegaie)
Vizat
pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu
..........................................

*1)Secompleteazcorespunztornaturiibunurilorcasate,respectivmijloacefixesaubunurimateriale,altele
dectmijloacelefixe.
*2)Secompleteaznumainsituaiaprevzutlaart.46dinInstruciunileviceprimministrului,ministrul
administraieiiinternelor,nr.167/2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilorn
unitileMinisteruluiAdministraieiiInternelor.
*3)Nufacobiectulnregistrriinevidenacontabil.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

23/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
ANEXA7a
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
Unitatea.......................
Nr.................din...............
Aprob
Ordonatoruldecreditecareare
nadministrarebunurile,
.......................
PROCESVERBAL
depredareprimire
Nr..............din..........
ncheiatastzilaCentrul/Unitatea........................
Noi,comisia:.......................,imediculveterinaroficialinspectordestatdinreeauaMinisterului
AdministraieiiInternelor.........i........................(Setrecdateledeidentificareacentrului,
respectivunitiicareexecuteutanasierea.),amprocedatprimullapredarea,iarsecundullaprimireaanimalului
deserviciu.......................,nr.matr....................,ras......................,sex
...................,vrst......................,nvedereaeutanasieriiacestuia,aprobatpentrucasareprin
listanr.........................................
Animalul......................sepredcuurmtoarelebolinscrisencertificatulsanitarveterinarnr.
.....................,eliberatde.....................................
Prezentulprocesverbalsantocmitn3exemplarecuurmtoareadestinaie:douexemplarelaunitatea
predtoareiunexemplarlaunitateaprimitoare.
AmprimitAmpredat
Centrul/Unitateamembriicomisiei
reprezentat/reprezentatprinmedicmediculveterinaroficial
inspectordestat

ANEXA8
MINISTERULADMINISTRAIEIIINTERNELOR
UNITATEA......................
COMPARTIMENTUL....................................
Nr................din...........................
Aprob
1.Declasareabunurilorcuprinsenlist
iavizatedecompartimentultehnic
2.Trecerealaexecutareacasrii,cu
respectareaprecizrilorcompartimentului
tehnic
3.mputernicirecadelegatpentrua
participalaoperaiuneadecasare
a..................................
(gradul,numeleiprenumele)
AvizatVizatOrdonatordecredite*3),
dinpunctdevederetehnic*1)pentrucontrolfinanciarpreventivpropriu.......................
............................Organulfinanciaralordonatoruluide(funcia,numele
(funcia,gradul,numelecreditecareaproblista*2)iprenumele)
iprenumele)
L.S...........................................................Data..................
(gradul,numeleiprenumele)L.S...................
L.S.......................

LISTA
cubunurilemateriale,alteledectmijloacelefixecesepropun
pentrudeclasareicasarencompartimentul.................
I.Bunurilemateriale,alteledectmijloacelefixe,propusepentrudeclasareicasare

DuratanormalViza,indicaiilei
deutilizaresemnturapersoanei
Condiiacareverificdin
tehnicdincadrulcompartimentului
InstruciunileVizacomisieidespecialitatedin
viceprimdeanalizcadruldireciei
Caracteristicileministrului,privindcentralede
Denumireadeidentificareministruladmitereasauspecialitatesaual
Nr.Codbunurilor(serie,andeU.M.ValoareaCantitateaadministraieirespingereaordonatorilorsecundari
crt.materialefabricaie,contabiliinternelor,Stabilitpropunerilordecreditecareacord
marca,altedatenr.167/2009prinndeplinitisemnturaavizultehnicconform
tehnice)carejustificnormeefectivpreedinteluiart.68din
scoatereadincomisieiInstruciunile
funciuneviceprimministrului,
(art.ilit.)ministrul
administraieii
internelor,nr.
167/2009

01234567891011

II.Seanexeaz..........................*4)
ntocmitDeacord
......................Rogaaproba.
(funcia,gradul,numeleiprenumele)Conductorulunitii,
......................
(gradul,numeleiprenumele)
L.S.....................
VerificatVizatpentrucontrolAvizatpentru

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

24/25

5/14/2015
INSTRUCIUNInr.167din30iulie2009privindscoatereadinfunciune,valorificareaicasareabunurilornunitileMinisteruluiAdministraieii
Comisiadeanalizfinanciarpreventivpropriulegalitate
.......................
..............................................................
.......................(gradul,numele(gradul,numele
.......................iprenumele)iprenumele)
(gradul,numele,
prenumeleisemntura)
ACORDULEALOANELORSUPERIOARE
Unitatea...........*5)Unitatea............*6)Unitatea...........*7)
efulcompartimentului,efulcompartimentului,efulcompartimentului,
..................................................................
(gradul,numele(gradul,numele(gradul,numele
iprenumele)iprenumele)iprenumele)
Data................Data..................Data................
L.S.................L.S...................L.S.................

*1)Avizultehnicsedconformprevederilorart.68dinInstruciunileviceprimministrului,ministrul
administraieiiinternelor,nr.167/2009,potrivitcompetenelor.
*2)SetrecepersoanamputernicitdincadrulDirecieigeneralefinanciaresauefulcompartimentului
financiarcontabilalordonatoruluisecundardecredite,dupcaz.
*3)Sevacompletacalitateadeordonatorprincipalsausecundar,dupcaz.
*4)Sevormenionadocumentelejustificativeprevzutelaart.67dinInstruciunileviceprimministrului,
ministruladministraieiiinternelor,nr.167/2009.
*5)Seacorddectreefiicompartimentelordespecialitateaiordonatorilorsecundari.
*6)Seacorddectreefulcompartimentuluidespecialitatedincadruldirecieicentralederesort.
*7)Seacorddectredirectoruladjunctaldirecieicentraledespecialitate.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cspan%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20liststyletype%3A%20none%3B%2

25/25

S-ar putea să vă placă și