Sunteți pe pagina 1din 17

30.01.

2016

AurelianConsultingSRL

NSSM35
Normespecificedesecuritateamunciipentrufabricareasiprelucrareafibrelor
desticla
Preambul
Sistemulnationaldenormeprivindasigurareasecuritatiisisanatatiiinmuncaestecompusdin:
Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina a muncii general
valabilepentruoriceactivitate
Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii valabile pentru
anumiteactivitatisaugrupedeactivitaticaracterizateprinriscuricomune.
Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a
activitatilorreglementate.
Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi
minimalobligatoriipentrudesfasurareadiferiteloractivitatiinconditiidesecuritate.Respectareaacestorprevederi
nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri
corespunzatoareconditiilorconcreteincaresedesfasoaraactivitatilerespective,prininstructiuniproprii.
Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor
selectiona si aplica cumulativ normele specifice de securitate a muncii corespunzatoare atat activitatii de baza
catsiconexesaucomplementare.
Structura fiecarei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de
securitate a muncii practicata in cadrul Normelor generale pentru orice proces de munca. Conform acestei
abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza
reciproc:
Executantul:omulimplicatnemijlocitinexecutareasarciniidemunca
Sarcina de munca:totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant prin intermediul mijloacelor de
productiesiinanumiteconditiidemediu,pentrurealizareascopuluiprocesuluidemunca
Mjloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive,
unelteetc.)siaobiectelormuncii(materiiprime,materialeetc.)careseutilizeazainprocesuldemunca)
Mediuldemunca:ansamblulconditiilorfizice,chimice,biologicesipsihosocialeincare,unulsaumaimulti
executantiisirealizeazasarcinademunca.
ReglementareamasurilordesecuritateamunciiincadrulNormelorspecifice,vizand,global,desfasurareauneia
sau mai multor activitati, in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a
munciilanivelulfiecaruielementalsistemuluiexecutantsarcinademuncamijloacedeproductiemediude
munca,propriuproceselordemuncadincadrulactivitatilorcarefaceobiectdereglementare.
Prevederilesistemuluinationaldenormeprivindasigurareasecuritatiisisanatatiiinmuncaconstituie,alaturide
celelaltereglementarijuridicereferitoarelasanatateasisecuritateainmunca,bazapentru:
activitateadeconceperesiproiectareaechipamentelortehnicesiatehnologiilor
autorizareafunctionariiunitatilor
instruireasalariatilorindomeniulsecuritatiimuncii
cercetareaaccidentelordemunca,stabilireacauzelorsiaresponsabilitatilor
In contextul general pe care lam prezentat, "Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si
prelucrarea fibrelor de sticla" au fost elaborate tinand cont de pericolele specifice existente in cadrul acestor
activitati,astfelincat,pentrufiecarepericolsaexistecelputinomasuradeprevenireadecvatalanivelulfiecarui
elementcomponentalsistemuluidemunca.
Structura acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor specifice aferente tehnologiei de fabricare si
prelucrareafibrelordesticla,intelegandprinacesteactivitati,principalelefazetehnologicecareaucafinalitate
obtinereadiferitelorprodusedinfiredesticla.
Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile,
respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servinduse de cuprins. Alaturi de
capitolele care reglementeaza modul de desfasurare a activitatilor specifice, din punctul de vedere al securitatii
muncii,normelecuprindsiuncapitoldestinatproiectarii,decareestenecesarsasetinaseamalamodernizarea
echipamentelortehniceexistentesaulaeventualeleretehnologizari,panalaaparitiastandardelordesecuritatea
munciiindomeniu.
De asemenea normele cuprind o serie de anexe cu informatii utile atat utilizatorilor tehnologiei de fabricare si
prelucrareafibrelordesticlacatsifactorilordeconceperesiproiectare.

1.Prevederigenerale
1.1.Continut.Scop
Art.1.Normelespecificedesecuritateamunciipentrufabricareasiprelucrareafibrelordesticlacuprindmasuri
deprevenireaaccidentariisiimbolnaviriiprofesionaleluandinconsiderarepericolelespecificeacestoractivitati
sicerinteledesfasurariiprocesuluidemuncainconditiidesecuritate.
1.2.Domeniudeaplicare
Art.2.Prevederileacestornormeseaplicatuturoractivitatilorspecificedefabricaresiprelucrareafibrelorde
sticlaindiferentdemoduldeorganizaresaudeformadeproprietateasupracapitaluluisocial.
1.3.Conexiuneacualteactenormative
Art.3.PrezentelenormespecificedesecuritateamunciiseaplicacumulativcuNormelegeneraledeprotectie
about:blank
1/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.3.PrezentelenormespecificedesecuritateamunciiseaplicacumulativcuNormelegeneraledeprotectie
amuncii.
Art. 4. Pentru activitatile nespecifice, care intervin in desfasurarea activitatilor de fabricare si prelucrare a
fibrelordesticla,darnuconstituieobiectdereglementareaprezentelornorme,sevoraplicaprevederilenormelor
specificedesecuritateamunciipentrurespectiveleactivitati.*
Art.5.(1)Dotarealucratorilorcuechipamentindividualdeprotectiesialegereasortimenteloradecvateinraport
cu riscurile existente, se va realiza in conformitate cu prevederile Normativuluicadru de acordare si utilizare a
echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr.
225/21.07.1995publicatinMonitorulOficialnr.189.
(2)Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat sa asigure protectia
concomitentaalucratorilorcontratuturorriscurilorexistenteinproceseledemunca.
Art. 6. Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit
prevederilornormelorPSIinvigoare.
1.4.Obligatiileconduceriipersoanelorjuridicepentruprevenireaexpuneriilucratorilorlapulberiledesticla
Art.7. Conducerea are responsabilitatea supravegherii si controlului expunerii lucratorilor la pulberile de sticla
din mediul de munca precum si a adoptarii celor mai eficiente masuri de prevenire prin dotarea si intretinerea
corespunzatoareacladirilor,instalatiilor,utilajelorsilocurilordemuncaprecumsiprinorganizareamuncii,astfel
incatconcentratiiledepulberidesticlasafiementinutesublimiteleadmise.
Art. 8. La achizitionarea de echipamente si instalatii trebuie sa se prevada clauze contractuale prin care
acestea sa corespunda standardelor de securitate a muncii sau sa fie din proiectare concepute cu sisteme de
protectieastfelincatsanupoluezemediuldemuncacupulberidesticla.
Art.9.Conducereavaasiguramijloaceleindividualedeprotectieadecvatesivaluamasuripentrucalucratorii
saleutilizezelaaceleoperatiisauactivitatilacaresuntposibiledepasirialeconcentratiiloradmise.
Art. 10. Conducerea va asigura spatiile auxiliare necesare pentru vestiare, dusuri, sali de curatare a
echipamentului,pentrumentinereaigieneiindividuale,salidemeseetc.
1.5.Obligatiilelucratorilorpentruprevenireaproduceriisiraspandiriipulberilordesticlainmediuldemunca
Art.11.Lucratoriiaudatoriadeapreveniproducereasiraspandireapulberilordesticlainmediuldemuncaprin
utilizareametodelordelucrucorectesimentinereacuratenieilaloculdemunca.
Art.12. Lucratorii vor respecta instructiunile proprii elaborate de persoanele juridice in legatura cu prevenirea
prezenteipulberilordesticlainmediuldemuncasivorpurtaechipamentulindividualdeprotectiestabilitpentru
fiecarecategoriedelucrari.
1.6.Obligatiilegeneralealeproducatorilorsifurnizorilordeechipamentetehnicepentruprelucrareafibrelorde
sticla
Art.13.Producatoriisifurnizoriideechipamentetehnicepentruprelucrareafibrelordesticlatrebuiesaasigure
caacesteasafieprevazutecusistempropriudecaptaresiretinereafibrelordesticlalaloculundeseproducsi
sedegaja.
Art. 14. La achizitionarea echipamentelor de prelucrare a fibrelor de sticla din alte tari, acestea trebuie sa
respecte cerintele standardelor romane de securitate precum si cerintele de certificare prevazute prin legislatia
romana.
1.7.Incadrarea,repartizarealucratorilorsiasigurareaigieneiindividuale
Art. 15. La activitatile de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla vor fi repartizati numai lucratori care au
corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi
si/sausubstantetoxice.
Art.16.Pentrulucrullacuptoareledetopitsticlasifiliereseinterzicerepartizareafemeilorgravideprecumsia
persoanelorcuafectiunipentrucareexistacontraindicatiimedicaledealucrainmediicutemperaturiinalte.
Art.17.Seinterzicelucrulpersoanelorcareprezintaalergiilaunelesubstante.Acesteavorfirepartizatelaalte
operatiisauactivitaticarenupresupuncontactulcurespectivelesubstante.
Art. 18. La prelucrarea prin tesere si rasucire a fibrelor de sticla se interzice repartizarea persoanelor cu
deficienteauditive(hipoacuzii).
Art.19.Seinterzicedesfasurareadeactivitatiinprezentasubstantelortoxicedecatrelucratoriicareprezinta
leziunialepielii(taieturi,zgarieturietc.).
Art.20.Incazullucrarilorcusubstantecareactioneazaasuprapieliisaumucoaselor,lucratoriivorbeneficiade
substanteneutralizantealeactiuniinocive,caresevorstabilicuavizulmediculuidespecialitate.
Art.21.Lalocuriledemuncaunde,tehnologic,nusepotutilizamanusideprotectie,lucratoriivenindincontact
directcufiruldesticlasisubstanteledeancolare,sevorasigurasiutilizaunguentedeprotectie.
Art.22.Inaintedeservireameseisaufumat,lucratoriisevorspalabinepemainisipefata.
Art.23.Servireameseiprecumsifumatulsevorrealizanumaiinlocurilespecialdestinate.
Art.24.Imbracareasidezbracareaechipamentuluiindividualdeprotectiesevafacenumaiinvestiarelespecial
amenajate.
Art.25.Lasfarsitulschimbuluidelucruesteobligatoriuefectuareadusuluicorporal.
1.8.Instruirealucratorilor
Art.26. Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se vor
realizapotrivitNormelorgeneraledeprotectieamuncii.
Art.27.Conducereapersoanelorjuridicevaasiguracalucratoriisafieinformaticorespunzatorasuprariscurilor
existenteinproceseledemuncasiasupramasurilortehnice,organizatoricesideautoprotectiepentruprevenirea
acestora.
Art.28. Pe langa prevederile prezentelor norme, persoanele juridice vor elabora instructiuni proprii cuprinzand
about:blank
2/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.28. Pe langa prevederile prezentelor norme, persoanele juridice vor elabora instructiuni proprii cuprinzand
masuridesecuritateamunciivalabilepentruconditiileconcretededesfasurareaactivitatilor,carevorfiadusela
cunostiintalucratorilor.
1.9.Curatenialaloculdemunca
Art.29.Suprafeteleincaperilordelucru,instalatiile,utilajelesimasinilevorfimentinutefarapulberisideseuri
desticla,inclusivsuprafeteleexterioarealeechipamentelordeventilare.
Art.30. Curatenia se va realiza prin aspirare pentru a preveni dispersia si acumularea pulberilor de sticla in
mediuldemunca.
Art.31.Seinterziceindepartareapulberilorcuajutorulaeruluicomprimat,prinmaturaresauperiereuscatasau
prinlovire.
Art.32.Insituatiileincarenuesteposibilacuratareaprinaspirare,pulberilesideseuriledinsticlavorfiumezite
inaintedeindepartare,iarlucratoriivorpurtaechipamentdeprotectieadecvat.
1.9.1.Curatareapardoselilor
Art.33.Curatareapardoselilorsevarealizaprinaspiraresi/sauspalare.
Art.34.Pentruapermitecuratareanecesarasevorrespectaurmatoarele:
a)suprafatapardoselilortrebuiementinutaneteda(faracrapaturisaugoluriincaresepoateacumulapraful).
b)materialelecucaresuntacoperitesuprafetelepardoselilortrebuiesapermitacuratarealorcorespunzatoare
depulberisisanufavorizezeacumulareaacestora.
1.9.2.Curatareaperetilor
Art.35.Peretiiincaperilordelucruvoraveasuprafetenetedepentruanufavorizadepuneriledepulberisivorfi
acoperiticumaterialedefinisarecaresafacilitezecuratareaacestora.
Art. 36. Curatarea peretilor se va face anual sau mai des daca natura cladirii sau specificul procesului
tehnologicofacnecesaraprinaspiraresauspalare.
1.9.3.Curatareaechipamentelortehnice
Art.37.Echipamenteletehnicetrebuiecuratatedepulbericelputinodatapesaptamana.
Art.38.(1)Curatareaechipamentelortehnicesevarealizaprinaspirare.
(2)Partileechipamentuluitehniccaresuntinaccesibileaspiratoruluivorficuratatecuperiiunsecuulei.
Art. 39. In cazul in care echipamentele tehnice sunt dotate cu sisteme proprii de ventilare, acestea vor
functionapetoatadurataefectuariicurateniei.
1.9.4.Curatareastructuriloraflatelainaltime
Art. 40. Curatarea structurilor aflate la inaltime se va face prin aspirare cu furtun de prelungire sau cu alte
mijloacecaresanudetermineogeneraresecundaradepraf.
Art.41.Incazulincarenusepotutilizametodedecuratareprinaspirare,lucratoriicareefectueazacuratarea
precum si persoanele prezente in cladire vor purta echipament individual de protectie adecvat (inclusiv pentru
protectiarespiratorie)iarechipamenteletehnicevorfiacoperitecufoliedeplastic.
1.10.Microclimalalocuriledemunca
Art.42. Microclima la locurile de munca trebuie sa satisfaca parametrii proiectati, respectand limitele admise
prevazuteinNormelegeneraledeprotectieamuncii.
Art.43.(1)Lafiliere,undeexistasursedeiradierecaloricasiundelocuriledemuncasuntprevazutecudusuri
deaer,temperaturaaeruluivehiculattrebuiesafiedeminimum16,5 oCsimaximum23 oCiarvitezacurentului
deaersafiecuprinsaintre22,5m/s.
(2)Umiditatearelativaaaeruluifolositpentrudusuldeaernuvadepasi60%.
Art.44.Incazuluneifunctionaridefectuoaseainstalatieigeneraledeconditionareaaerului,peplatformafilare
bobinare nu se va permite lucrul la depasirea valorii de 27oC a temperaturii aerului, in conditiile unei umiditati
relativedepeste80%.
Art.45.Larovingrasucitoriesitesatorie,undelocuriledemuncanusuntcaracterizateprindegajaridecaldura
convectiva sau radianta dar la care, procesul tehnologic necesita umidificarea aerului la valoarea de 70 %
temperaturamaximaadmisavafide29oC.

2.Descarcarea,depozitareasitransportulmateriilorprimepulverulentesiasubstantelor
chimice
Art.46.Operatiilededescarcare,depozitaresitransportamateriilorprimenecesarefabricariifibrelordesticla
vorfiorganizatesicondusedecatreopersoananumitasiinstruitainacestscop,carevaasiguratoatemasurile
desecuritateprevazuteprinprezentelenormesiprininstructiunileproprii.
Art. 47. In timpul efectuarii operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii prime, se vor respecta
urmatoareleprevederi:
a)manipulareadirectaamaselorsevafaceastfelincatsanusedepaseascalimitelestabiliteprinNormele
generaledeprotectieamuncii.
b) pentru manipularea si transportul maselor care depasesc limitele stabilite prin Normele generale de
protectie a muncii, privind efortul fizic, se vor asigura mijloacele tehnice adecvate tipului de ambalaj si
specificuluimaterieiprime,carevorfimanevratedepersonalspecialinstruit.

Descarcareamateriilorprime
Art. 48. La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate in saci, lucratorii nu vor sta in fata
about:blank
3/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art. 48. La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate in saci, lucratorii nu vor sta in fata
obloanelorpentruaseevitaeventualeleaccidentegeneratedecadereasacilor.
Art.49.Ladescarcareadinmijloaceletipcontaineramateriilorprimeambalateinsaci,echipadelucruseva
impartiastfelincatsaseasiguremanipulareaconcomitentaasacilor,atatpentrudescarcarealordincontainer,
incarcareainmijloculdetransportinternprecumsidepozitarealor.
Art.50.Laoperatiilededescarcareamateriilorprimeinvracsevorasiguramijloaceletehnicenecesarepentru
limitareadegajarilordepulberisidepuneriiacestora(ingradirelocala,posibilitatidecuratareetc.).
Art.51.Ladescarcareamateriilorprimeinsistempneumatic,amplasareaautocisternelorfatadesilozuriseva
faceastfelincatelementeledetransportpneumaticsanuprezintecurburisautorsiunisisafieusoraccesibile.
Art.52.Racordurileutilizatesielementeledestrangerevorfiinbunastaredefunctionarepentruaseasigura
etanseitateanecesarasianupermitedegajareaprafului.
Art.53.Capaceledevizitaresicontrolalecircuituluidematerialevorfiinchiseetanspetoatadurataefectuarii
operatiilordedescarcareincarcare,atatlaautocisternadetransportcatsilasilozuldedepozitare.
Art.54. Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra numai atunci cand
presiuneadininteriorulcisterneiesteegalacupresiuneamediuluiexteriorsinumaidecatrepersonalcalificat.

Depozitareamateriilorprimepulverulente
Art.55.(1)Spatiiledestinatedepozitariipeplatformeorizontaleamateriilorprimeinsacuitesauinvractrebuie
saprezintepardoselinivelate.
(2)Intrarileacestorspatiivorfimentinutefarapragsivoraveadimensiuniinfunctiedecaracteristicilemijloacelor
detransportutilizate.
(3)Sistemuldeiluminattrebuiesaasigureconditiinormaledelucruinoricepunctaldepozitului.
Art.56. Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate in compartimente (boxe) sau, dupa
caz, lazi cu capac prevazute cu etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea in acelasi
compartimentamateriilorprimediferite.
Art.57.DepozitareamateriilorprimeambalateInsacisauInambalajecuformegeometriceregulatesevaface
prinstivuirecurespectareaNormelorgeneraledeprotectieamunciireferitoarelamoduldeconstituireastivelor
siinaltimeaacestora,inclusivpentrudepozitareainsistempaletizat.
Art. 58. Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime vor fi
etichetate, indicanduse continutul fiecaruia, fiind interzisa depozitarea in acelasi buncar (siloz) a altor materii
prime,decatceaetichetata.
Art.59.Cailedeaccesdininterioruldepozitelorsevormentinepermanentdeblocate.
Art. 60. (1)Manipularea materiilor prime se va face astfel incat sa se evite imprastierea lor pe sol sau in
atmosfera.
(2)Pentruevitareaprafuluiinmediuldemunca,pardosealavafistropitasicuratata.

Depozitareasubstantelortoxice,inflamabilesauexplozive
Art.61. (1)La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive, pe langa
prezentele norme se vor aplica si prevederile altor reglementari legale referitoare la aceste substante (legi,
decrete,normePSIetc.).
(2)Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform
standardelorinvigoaresivorfitinutesubcheiedecatreungestionar.
(3)Inacestespatiiseinterzicefumatulsauintrareacuflacaradeschisa.
Art.62. (1)In spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise
pastrareaalimentelorsauservireamesei.
(2)Acestespatiisevordotacusubstanteneutralizantepentrucazuriledescurgeriaccidentale.
(3)Pardoselilesevorpastrapermanentcurate.
(4)Ambalajelecontinandacestesubstantevorfimarcatecusemneconventionalepentrupericol.
(5)Ambalajele golite de continut vor fi pastrate in compartimente distincte si, dupa caz, vor fi neutralizate si
evacuateconformunorproceduriaprobatedeorganelesanitare.
Art.63. La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica si
prevederileNormelorspecificedesecuritateamunciimentionateinanexa1,pozitiile6si7.
Art. 64. Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante toxice utilizate in
procesultehnologicdacanusuntasiguratespatiispecialesimijloaceadecvateacestuiscop.

Transportulsiincarcareainsistempneumaticamateriilorprimeinstatiiledeprepararea
amesteculuisauinsilozuridedepozitareverticala
Art.65.Lainceputulfiecaruischimbdelucrusevaverificastareatehnicaainstalatiilor,integritateaelementelor
componente ale acestora, a conductelor de transport pneumatic si a dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica
aparateledemasura,controlsisupraveghereainstalatiilor.
Art.66.Sevaasiguraverificareatuturorechipamentelorinstalatieielectrice.
Art. 67. Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor efectua interventii sau
manevrelainstalatiisiutilajeoricedefectiunisaufunctionariaparametricevorfianuntateconducatoruluilocului
demuncaodatacuoprireainstalatieidefecte.
Art.68. Lucratorii care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport pneumatic, nu vor
parasi locul de munca inainte ca sarcina sa fie preluata de inlocuitori desemnati de conducatorul locului de
munca.
Art. 69. In cazul in care materiile prime sunt depozitate in silozuri prevazute cu conducte de transport
pneumaticpentrualimentareafluxuluitehnologic,sevaverificaetanseitateaconductelorpentruaevitadegajarile
deprafinzonadelucru.
Art.70.Nusevaprocedaladesfundareaconductelordetransportpneumatic(cAndacesteasaublocat)prin
ridicareapresiuniiaeruluipestelimiteleadmiseprevazuteinregulamentuldefunctionarealinstalatiei.
about:blank
4/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

ridicareapresiuniiaeruluipestelimiteleadmiseprevazuteinregulamentuldefunctionarealinstalatiei.
Art.71. In cazul depunerii de material, pe peretii interiori ai silozului, se va proceda la curatarea silozului cu
mijloace tehnice. In cazuri de forta majora se va permite ca operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze
manual, cu respectarea tuturor masurilor tehnicoorganizatorice de eliminare a surselor de accidentare stabilite
prininstructiunilepropriidesecuritateamunciielaborateInacestscop.
Art.72.Intimpulefectuariioperatiilordecuratareasilozurilorsevorscoatedesubtensiuneinstalatiileelectrice
aferentesilozurilor,inclusivsistemuldeventilare.
Art.73.Reluareaoperatiilordeincarcareasilozurilordupacuratarealorsevafaceinurmaexaminariidetaliate
a constructiei, a etanseitatii si a rezistentei acesteia. De asemenea se va porni instalatia de ventilare aferenta
silozurilor si, dupa timpul necesar de securitate, se va porni in gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu
apardefectiunisepotreluaoperatiiledeinsilozare.
Art.74.Incazulincareconfiguratialoculuidemuncaimpunefolosireascarilorcupantamare,lucratoriinule
vorutilizaincazulincareauamandouamainiocupate.
Art. 75. Toate elementele metalice vor fi legate la pamant pentru evitarea pericolului de electrocutare prin
atingereindirecta.
Art.76.(1)Cablurileelectricevorfiprotejateimpotrivalovirii,agatarii,striviriisiaoricarordeteriorarimecanice.
(2)CablurileelectricevorfiamplasateconformnormelorInvigoare.

3.Elaborareatopituriidesticla
3.1.Alimentareacuptoarelor,dozareaomogenizareamateriilorprimepentruformareasarjeidesticla
Art.77. Platforma gurilor de alimentare va avea sistem de iluminare adecvat, capabil sa asigure vizibilitatea
optimapentrutoatelocuriledemuncaindiferentdecapacitateaconstructieipentruiluminatulnatural.
Art.78. Se va asigura spatiu de depozitare pentru palete si pentru ambalaje(saci) astfel incat caile de acces
spreguriledealimentaresanufieafectate.
Art.79. Deversarea materiilor prime din saci se va face numai in nise, printro manipulare atenta, in vederea
evitariipoluariimediuluidelucru.
Art.80.Niselegurilordealimentarevorfiprevazutecuinstalatiidecaptare,retineresifiltrareapulberilor.
Art.81.Guriledealimentarevorfiprevazutecusorturidecauciucpentrurealizareauneietanseitaticompletela
operatiilededescarcareasacilor.
Art.82. Gurile de alimentare vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri sa nu permita
scapareasacilorsauamaterieiprimeaglomerate.
Art. 83. (1)Parametrii de functionare ai transportorului vibrator vor fi verificati permanent, urmarinduse ca
acestiasanuinfluentezeconstructiilesistructurileaferente.
(2)Incazulconstatariitransmiteriidevibratiimecaniceinstructurileinvecinate,sevorverificaelementeleelastice
delegaturainlocuinduseceleuzatesisevorrefaceelementeledemontaj.
Art. 84. Se va asigura etanseitatea gurilor de alimentaredeversare (golire) a amestecatoarelor precum si
etanseitateaconstructieiacestorapentruevitareapoluariimediuluidelucru.
Art.85. (1)Instalatia de desprafuire aferenta amestecatoarelor va functiona la parametrii impusi de valoarea
debituluidemateriiprimeomogenizate.
(2)Seinterziceomogenizareamateriilorprimefaraasigurareafunctionalitatiiinstalatieidedesprafuire.
Art.86.Lapornireaventilatoarelorsevaverificadacadispozitiveledeprotectiesuntbinefixate,utilajelesunt
legatelapamantsielementelesubtensiunesuntinaccesibilelucratorilor.
Art.87. Curatarea tubulaturii de transport pneumatic in cazul infundarilor se va executa numai cu carlige de
ancorarepetubulaturasicucenturidesiguranta,subsupraveghereadirectaaconducatoruluiloculuidemunca
Art.88.Lainstalatiiledetransportpneumaticseprevadretinatoaredecorpurigrelepetubulaturadeaspiratiein
imediata apropiere a ventilatorului. Deasupra ventilatorului trebuie sa existe o gura de vizitare prin care sa se
evacuezecorpurilestraineretinute.Evacuareacorpurilorstraineserealizeazanumaidupaoprireaventilatorului.
Art.89.Dealungultubulaturiiseprevadlocuridevizitarecucapacepentrudesfundareasicuratareaacesteia.
Art.90.Intimpulfunctionariiinstalatieidetransportpneumaticseinterzicedeschidereacapacelordevizitaresi
controlainstalatiei.
Art.91.Circulatialucratorilorpetubulaturasistemuluidedesprafuiresitransportpneumaticesteinterzisa.
3.2.Topireasidistribuireasticlei(cuptoaredetopitsticlasifeedere)
Art.92.(1)Lacuptoarelesiinstalatiileaferentenuauaccespersoaneleneautorizate.
(2)Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin procesverbal de catre sefii de schimb dupa o verificare
amanuntita.
Art. 93. Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor parasirea zonei de lucru se va face cu
permisiuneaconducatoruluiformatieidelucrusinumireadecatreacestaaunuiinlocuitorcorespunzator.
Art. 94. Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si urmarita permanent de
cunoducatoriilocurilordemuncasiconducereatehnica.
Art.95. Scarile, pasarelele, platformele de acces la cuptoare nu vor fi blocate cu obiecte, scule sau diverse
materialesivorfimentinutecurate.
Art. 96. Gurile de incarcare si alte deschideri ale peretilor cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor,
constituiesursedepericol,trebuieprevazutecuprotectori.
Art.97. Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie sa prezinte o buna
etanseitate.
Art. 98. Pentru efectuarea observatiilor in interiorul cuptoarelor, lucratorii (topitorii) vor utiliza ochelari de
protectiesauplacidesticlapentruprotectiaimpotrivaradiatieiluminoaseinacestscopsevaverificainprealabil
presiuneadincuptor(pentruapreintampinapericoluldeardere)iarapropiereadeguradevizitaresevafacelao
distantadepanala6080cm.
Art. 99. Pentru prelevarea probelor de sticla sau pentru diferite interventii, lucratorii vor purta manusi de
protectie.
Art. 100. Este interzis ca probele de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei. Acestea vor fi
about:blank
5/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art. 100. Este interzis ca probele de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei. Acestea vor fi
depozitateintrunlocspecialamenajatsiulteriorevacuate.
Art.101.Incazulaparitieidescurgeridesticladincuptor,sevorluamasurideoprireascurgeriiprinracirecu
jetdeaercomprimatsauaparece,interveninduseatent,deladistanta,cufurtunuldeaersauapa.
Art.102.Inzoneledescurgereasticleiincandescentesevorluamasurideinterzicereaaccesuluipersoanelor
(priningradire,avertizareetc.)sisevasolicitaprezentaformatieidepompieridinunitate.
Art. 103. Interventiile la cald, in orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi
lucratori,dotaticuechipamentadecvat,cesevorsupravegheareciprocpetotparcursulinterventiilor.
Art. 104. Se interzice circulatia pe bolta cuptoarelor. Pentru orice necesitate in aceasta zona, se va utiliza
pasareladeaccesexistentalaboltacuptoruluisiscaraamenajatainacestscop.
Art. 105. Lucrarile cu grad inalt de periculozitate (verificarea boltii cuptoarelor, deblocarea conductei de
transport pneumatic, desfundarea buncarului cu amestec de materii prime) sau alte activitati la inaltime, se vor
facenumaisubsupraveghereaconducatoruluiformatieidelucrusicuechipamentindividualdeprotectieadecvat.
Art. 106. In cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aergaz, apa dedurizata, apa
industrialaetc.sevatreceinregimmanualsaubypassiarinterventiilepentruremedieresevorefectuadecatre
personaluldeintretinerecalificat.Seinterziceoriceinterventiealucratorilordelacuptoare(topitori)laorganelede
comanda,cuexceptiacelorautorizati.
Art.107.Circulatiapersoanelorcarenufacpartedinechipadedeservireacuptoareloresteinterzisainzonade
lucruaacestora.
Art.108. La oprirea cuptoarelor pentru efectuarea reparatiilor capitale sau reconstructie, gazele vor fi inchise
numaicandtemperaturadincuptorscadesub1000oC.
Art.109.Dupaterminarealucrarilordeconstructiisireparatii,sevorrespectaurmatoarele:
a) se vor inlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca
accidentelapunereainfunctiune
b)sevorInchidetoateorificiileprovizorii
c)sevoraduceinstaredefunctionaretoatedispozitiveledeprotectie
d)sevaverificafunctionareatuturordispozitivelordeexecutiesicomanda.
Art.110.Pentruaevitarabufnirisiexplozii,inaintedeaprindereafoculuiinfocarelecamereidecombustie,vor
firespectateurmatoarele:
a)sevaprocedalaoventilatieeficientaacamereideardere
b)sevadeschidecosulpentruasigurareaunuibuntirajincuptor
c)sevaasiguracumijloaceadecvateca,incameradearderesauinimediataapropiereaacesteia,nuexista
gazesauamestecuriexplozive
d)sevaverificafunctionareainbuneconditiiainstalatieidereglareautomataafocului.
Art.111.(1)Aprindereafoculuisireglareatemperaturiicuptoarelordetopitsticlasevorefectuanumaidecatre
lucratori specializati si numiti de conducerea tehnica, sub directa indrumare si supraveghere a acesteia, pentru
asigurareatuturormanevrelorsiaconditiilorimpusedeprocesuldeardere.
(2)Sevorrespectacustricteteinstructiuniledelucrusicurbadetemperare.
(3)Oricealtedecizii,neceareintimpultemperarii,sevorluanumaidecatreconducereatehnica.
Art.112. Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre personal calificat sub directa
supraveghereaconducatoruluideschimb.
Art. 113. In caz de avarii sau intreruperi in functionare se vor elabora si afisa instructiuni de interventie
speciale,pentrureaducereaparametrilorlavalorilenormale.Periodiclucratoriivorfitestatiprivindcunoastereasi
aplicareaacestorinstructiuni.
Art.114. Sistemul de racire cu aer al peretilor laterali ai cuptoarelor trebuie sa functioneze permanent. Orice
abateredelanormalvafiremediatadepersonaluldeintretinerespecializat.
Art. 115. Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate, scapari de gaze, cabluri
electrice neizolate, functionari defectuase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat
ingineruluisaumaistruluicareasiguraasistentatehnicaindomeniulrespectiv.
Art.116.Sevorasiguratoatesculele,accesoriile(furtunuri,stuturi,rangidediferiteforme)simateriale(azbest,
vataceramicaetc.)necesareinterventieilacuptoare.
Art.117.Cailedeacceslasidelafeederevorfimentinuteinstareperfectadecuratenie,fiindevitateinmod
specialpeteledeuleibalustradeleparapetilorvoraveainaltimeademinimum1000mmindreptularzatoarelor,
balustradelevorfiprotejatecumaterializolator,sausevaatentionaprinafisare"zonafierbinte".
Art.118.Scariledeaccessipasarelelevorfiiluminatepermanentindiferentdeparametriiiluminatuluinatural.
Art.119. Orice interventie la instalatia de gaze naturale aferenta feederului se va face numai dupa inchiderea
robinetuluiprincipalalconducteidealimentare(valvaMaxon).
Art.120.Toateinterventiilelafeederesevorefectuasubsupraveghereamaistruluisauasefuluidesectie.
3.3.Controlulparametrilorfluxuluitehnologic

Cameresipanouridecomanda
Art. 121. Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda vor fi
prevazute cu etichete pe care se vor indica locul si parametrul masurat aceasta etichetare se va folosi si la
circuiteletablourilorelectricedealimentareaaparatelor.
Art.122.(1)Incamereledecomandasevamentinepermanentcuratenia.
(2)SpalareatablouluiAMCcuprodusepetroliereesteinterzisapentruspalaresevorfolosisolutiidedetergenti.
Art.123.Accesulpersoanelorincamereledecomandaesteinterzis,cuexceptiacelorautorizate.
Art.124.Indreptultablourilorelectricesiaaparatelorprevazutecualimentareelectricasevorasezacovoare
electroizolante.
Art.125.PentrusupraveghereatablouluidecomandasifacilitareainterventiilorlatabloulAMCsevaasiguraun
iluminatcorespunzator,conformnormativelorinvigoare.
Art.126.TablourileAMCvorfiprevazutecuusicare,dupainterventiilenecesare,sevorinchidecucheiecare
sevapastradeoperatoriidelacameradecomanda.
Art.127.Seinterziceexecutareaoricarorimprovizatiilainstalatiileelectrice.
about:blank
6/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.127.Seinterziceexecutareaoricarorimprovizatiilainstalatiileelectrice.
Art. 128. Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor pneumatice la traversarea
acestoraprinperetiicamereidecomanda.
Art.129.Seinterzicemontareaincameradecomandaaaparatelordedebit,presiuneetc.careaucomunicatie
directacuvaselesiconducteledeproduseinflamabiledininstalatie.
Art.130. In camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer impotriva patrunderii aerului
viciatdepeplatformeledelucruinvecinate.
Art.131.Instalatiadeclimatizarevafunctionapermanentlaparametriistabilitiincarteatehnicaainstalatiei.

Supraveghereaaparaturiidemasura,controlsiautomatizare
Art.132.Intimpuldesfasurariifluxuluitehnologic,tabloulcuaparateledemasura,controlsiautomatizarevafi
supravegheatpermanentdecatrelucratoricucalificarecorespunzatoare.
Art. 133. Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara
asigurareadecatreacestaaunuiinlocuitorcorespunzator.
Art.134.Seinterziceactionareabutoanelordecomandapentrupunereainfunctiuneautilajelor,faraavertizare
prealabila.
Art. 135. Orice deranjament in instalatii, semnalat de aparatele de masura si control, va fi anuntat
conducatoruluiloculuidemuncapentrualuamasurideremediere.

Interventiilatablouldecomanda
Art.136.Interventiilepersoanelorneautorizatelatablouldecomandasuntstrictinterzise.
Art.137. Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor
face numai de catre operatorii camerei de comanda pe baza indicatiilor si sub supravegherea conducatorului
loculuidemunca.
Art.138.Lucrariledereparatii,intretineresiverificaresevorefectuanumaidecatrepersonalulautorizat.
Art.139.Seinterzicedepozitareadematerialeincamereledecomanda.
Art.140.Incazulproduceriiunuiincendiulainstalatiaelectricadinsaladecomandasevascoateinstalatiade
subtensiunesisevaactionacustingatorulcuprafsidioxiddecarbon.

4.Preparareasubstantelordeancolare
Art.141.Depozitarearecipientilorcusubstantechimicepentruancolarepeplatformeledelucrusevafacein
general in acelasi loc, in limita necesarului pe ziua de lucru, urmarinduse un amplasament optim in vederea
eliminariiposibilitatilordeincrucisaresifacilitariiaccesului.
Art.142.Pentruaceeasisubstantachimica,inlimitaposibilului,sevautilizaunsingurrecipientdetransport
dozareinacelasimodsevaprocedaincazulpompelormanualedeextrageresideversare.
Art.143.Lautilizarearecipientilordetransportdozaresevaevitacontactuldirectcusubstantelechimice.
Art.144.Deversareasubstantelorchimicedinrecipientideschisiinreactoaresavafaceastfelincatsaseevite
stropirilesiimprastierilesubstantelor.
Art.145.Intimpulalimentariireactoarelor,unuldinlucratorivaasigurascoatereacapaculuisimontarealuidupa
efectuareaoperatieidealimentare.
Art.146.Platformelegurilordealimentarevorfiprotejateantiacidsimentinuteinstaredecuratenie.
Art.147.Nusevapermiteprezentapeplatformaaaltormaterialesauscule.
Art. 148. Platformele vor prezenta un sistem de iluminare realizat in constructie antiex care va asigura
permanentvizibilitateanecesara.
Art.149. Platformele vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica pentru captarea, filtrarea si evacuarea
noxelor.
Art.150.Laincepereasiintimpullucrului,sevorverificasisupravegheaelementeledeasamblaresisiguranta
aleconstructieireactoarelorsisevaurmarimoduldeactionareapaletelor.
Art.151.Incazulaparitieiunordezaxarialeaxuluiportpaletasauzgomoteanormale,sevaoprifunctionareasi
sevaanuntapersonalulspecializatdeintretinere.
Art. 152. (1)In cazul interventiilor de reglaredepanare in interiorul reactoarelor, se va decupla comutatorul
generaldealimentareavertizanduseprinafisareinterventia,atatlatablouldecomandageneral,catsilareactor.
Reluareaoperatiilordeamestecareomogenizaresevafacesubsupraveghereaconducatoruluiloculuidemunca.
(2)Lucratorulcareefectueazainterventiavafisupravegheatobligatoriudeconducatorulloculuidemunca.
Art.153. Functionarea reactoarelor va fi supravegheata permanent (indiferent daca se alimenteaza sau nu cu
substantechimice).
Art.154.Incazdeatingereapieliicusubstantelefolositelapreparareaancolantului,loculsauzonarespectiva
vafispalatacumultaapacurata.
Art.155.Seinterziceconsumuldealimentecumainilemurdaredesolutiedeancolant.
Art.156.Seinterzicefumatulsaufolosireafoculuideschispeplatformeledepreparareaancolantului.
Art. 157. In zonele de utilizare a aburului cald sub presiune, se vor asigura si verifica etanseitatile si, prin
protectori, se vor evita contactele fizice directe.Utilizarea aburului sub presiune se va inscrie in prescriptiile si
instructiunileISCIR.
Art.158.Conducteledetransportaleancolantuluivorfiprevazutecuelementedeimbinare,insistemetanssi
rezistentelaactiuneaagentilorchimici.
Art.159.Conductelepentrutransportancolantvorfimarcateprinvopsireinculoriconventionaledeidentificare
siavertizare.
Art.160.Flanseleconductelortransportoaredeancolantvorfiprevazutecuaparatoridintablapentruevitarea
accidentelorincazulaparitieiscurgerilordeancolant.
Art.161.Pompeleutilizatepentrutransportulancolantilorvorfimarcateprinvopsireinculoareadeidentificare.
about:blank

7/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

5.Obtinereastranduluitextilsiroving(filarebobinare)
Art.162.Lafiliere,bobinoaresiinstalatiileaferentenuauaccespersoaneneautorizate.
Art.163. In timpul lucrului se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar putea agata firele sau
prindesiantrenamainileinorganeledemasiniaflateinmiscare.
Art. 164. Asigurarea parametrilor de microclimat necesari procesului tehnologic se va realiza astfel incat
lucratoriisafieprotejatiimpotrivacurentilordeaersiatrecerilorsuccesivedelaotemperaturalaalta.
Art.165.Instalatiadeclimatizarevafunctionapermanentlaparametriistabiliti.
Art.166.PentruevitareaexcesuluideumiditateInmediuldelucrusevaasiguraevacuarearitmicaadeseurilor
desticladinsubsolulplatformei.
Art. 167. Programul de lucru va fi organizat astfel incat sa se asigure mentinerea capacitatii de munca a
lucratorilor.
5.1.Filare
Art.168.Platformadelucrusicailedeacceslafilierevorfimentinuteinstaredecuratenie,farapetedeulei,
resturidefiresauancolant.
Art.169.Seinterzicefunctionareafilierelorfaraecranedeprotectiesifaraasigurareaperdelelordeaer.
Art.170.Motoarelebailordeancolarevorfiprotejatecuaparatorideprotectiesivorfilegatelapamant.
Art. 171. Se interzice pozitia de lucru cu capul sub filiera. Pozitia de lucru se va mentine numai in zona
perdelelordeaer(dusurilordeaer).
Art.172.Dupainterventiiletehnologicedemanipularesiancolareafilamentelordesticlainvedereabobinarii,
lucratorii se vor spala pe maini cu apa si sapun dupa care vor aplica unguentul protector, pentru prevenirea
dermatitelordecontact.
Art.173.Seinterzicelucratorilorefectuareadeinterventiisaumanevrelainstalatiaelectricasideautomatizare.
Pentruoricedefectiunesevaapelalapersonalulspecializatindomeniulrespectiv.
Art.174. Curatarea de sticla a orificiilor (duzelor) filierelor si interventiile la filiere pentru reglaje se vor face
numaidecatrereglori,subsupraveghereaconducatoruluiloculuidemunca.
Art. 175. Nu se permite parasirea locului de munca si lasarea fara supravegere a utilajelor. Pentru orice
necesitateinacestsenssevaanuntaconducatorulloculuidemunca,iaracestavanumiunInlocuitor.
5.2.Bobinare
Art. 176. Caile de acces la bobinoare si pardoseala vor fi mentinute permanent curate, fara resturi de fire,
bobine,mansetedecartonetc.
Art.177. Se interzice blocarea cu bobine sau mansete de carton a spatiului de lucru din jurul conveiorului de
transportinterfazic.
Art.178.Seinterziceutilizareamansetelordecartondedimensiuninecorespunzatoare,cudefectesauude.
Art.179. Se interzice depozitarea bobinelor cu strand pe pardoseala. Acestea vor fi asezate temporar pentru
etichetare,pepardoseala,inpozitieverticala,dupacarevorfidepusepebrateleconveiorului.
Art. 180. Asezarea bobinelor cu strand pe conveiorul de transport interfazic se va face numai pe bratele
destinateacestuiscop.
Art.181.Tablouriledecomandaalebobinoarelortrebuiesafiecarcasateinregimetans,mentinutecuratesi
verificateininteriorperiodicpentruindepartareadepunerilordepraf,sticlaetc.,decatrepersonaluldeintretinere
specializat.
Art.182. (1)Se interzice functionarea bobinoarelor cu dispozitivele de pornireoprire (inclusiv butoane, pedale)
defectesaulipsa.
(2)Nusepermitimprovizatiidenaturaelectricasaumecanicalaacestedispozitive.
Art.183.Pentruorganeledemasiniaflateinmiscare(tambur,fluture)cenupotfidotatecuprotectoridatorita
functionalitatiilorsevorluamasuridesiguranta,dinpartealucratorilorpentruevitareaatingeriiacestora.
Art.184. In timpul functionarii bobinoarelor, supravegherea procesului de bobinare se va face de la distanta,
pentruaprevenicontactulcutamburulinmiscaresauaccidentelegeneratedespargereamansetelordecarton.
Art.185.Seinterzicestationareaindreptultamburuluiintimpulfunctionariiutilajului.
Art.186.(1)Curatareadescamaabobinoarelor(tambur,fluture,partilaterale)sevafacenumaicuutilajuloprit
inaintedefiecareinfasurare.
(2)Curatareageneralaautilajelorsevafacedupaoprireasiscoaterealordesubtensiune,inechipedecelputin
doilucratori,curoldesupravegherereciproca.
Art. 187. Interventiile la bobinoare pentru reparatii sau intretinere se vor efectua numai de catre personalul
specializatsiinstruitinacestscop.
Art.188. Orice interventie in interiorul utilajului se va face dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica si
avertizareaprinafisareainterventiei("NUCUPLATI","RT"sau"Reparatiicapitale").
Art.189.Dupainterventiiletehnologicedemanipulareafirelordesticlaprincontactuldirectcuacesteasevor
spala mainile si se va aplica unguentul de protectie. In cazul in care, tegumentul este afectat cu incluziuni,
acesteasevorindepartaimediatprinpensare,spalare,dezinfectaresiprotejarecuunstratdeunguentprotector.
Art.190. Se interzice lasarea utilajelor fara supraveghere in timpul functionarii acestora. Parasirea locului de
munca se face numai dupa anuntarea conducatorului locului de munca si numirea de catre acesta a unui
inlocuitor.

6.TratareatermicaastranduluiRoving
(Uscatorulpentrustrandulroving)
Art.191. Accesul in incinta uscatorului este admis numai lucratorilor care fac parte din echipa de deservire,
instruitisiverificatiinacestscop.
Art.192.Peretiiuscatoruluitrebuiesaprezinteobunaizolaretermica.
Art.193.Seinterzicefolosireauscatoruluilaaltiparametridecatceiprevazuti.
Art.194.Seinterzicefunctionareauscatoruluifaratermometredecontrol.
about:blank

8/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.194.Seinterzicefunctionareauscatoruluifaratermometredecontrol.
Art.195.Usileuscatoruluitrebuiesaasigureoinchidereetansa.
Art.196.Intimpulcirculariiaeruluicaldinuscator,usilevorfipermanentinchise.
Art.197.Instalatiadecirculareaaeruluicaldvafiperfectetansa.
Art.198.Cuplajeleventilatoarelorvorfiprevazutecuaparatorideprotectie.
Art.199.Aparatelesimotoareleelectricevorfilegatelanululdeprotectiesilainstalatiadelegarelapamant.
Art.200.Toateorganeledetransmisie:axe,curele,lanturietc.,precumsicelelaltesubansambleinmiscarevor
fiobligatoriuprotejateprinaparatorideprotectie.
Art.201. Iluminatul in interiorul uscatorului pentru diferite interventii (curatare, reparatii etc.) se va face prin
utilizarealampilorportabilelatensiuneademaximum24V,alimentatedintrosursadeseparatie.
Art.202.Esteinterzisaseplasasursade24VIninterioruluscatoruluisaulaodistantamaimicade3mde
uscator,dacasursaestealimentatalaotensiunemaimarede24V(deex.untransformatorcoborator).
Art.203.Corpuriledeiluminatsiinstalatiavorfiinconstructieantiex.
Art.204.Sursanutrebuiesaaibaolegaturagalvanicaintreretelelecutensiunemaimarede24Vsicircuitul
cutensiuneredusademaximum24V,iarintreceledouacircuitetrebuiesafieizolatiedubla,corespunzatoare
tensiuniiceleimaimari.
Art.205.Esteinterzisfumatulinimediataapropiereauscatorului.
Art.206.Capaceledevizitarelacanaleledeaercaldvorfiinchiseintimpulfunctionariiuscatorului.
Art.207.Cailedeacceslasidelauscatorvorfiinpermanentaliberedeoriceobstacolsimentinuteinstarede
curatenie.
Art. 208. Accesul in incinta uscatorului este permis numai dupa 30 minute de la oprirea acestuia, pentru
evitareaarsurilor.
Art. 209. Introducerea si evacuarea carucioarelor in uscator se vor efectua de catre minimum doi lucratori
avandreciprocroldesupraveghere.
Art.210.Ladescarcareauscatorului,manipulareacarucioarelorsevafacecumanusideprotectiesicarligede
tractare.
Art.211.Seinterziceblocareacapacelordeexplozie.
Art.212.Toatereparatiilesevorexecutanumaidupaintrerupereaalimentariicugazsidupascoatereadesub
tensiuneautilajului.

7.Obtinereafirelordesticlatextilesiroving
7.1.Bobinareroving
Art.213.Lamasiniledebobinatfirrovingsiinstalatiileaferentenuauacceslucratoriineautorizati.
Art.214.Intimpullucrului,seinterzicepurtareadeobiecte(inele,bratarietc.)carearputeaantrenamainilesau
degeteleinorganeledemasiniaflateinmiscare.
Art.215. Caile de acces la masinile de bobinat trebuie marcate, mentinute in stare de curatenie si libere de
oriceobstacol.
Art.216. Spatiile de acces dintre masinile de bobinat trebuie sa fie permanent curatate, eliberate de scule,
bobine,deseuridefiredesticlasaualteobiecte.
Art.217.Fumatulsiconsumuldealimenteesteinterzisinincapereadelucrusiholuldeacces.
Art. 218. Materialele si accesoriile necesare procesului de productie vor fi asigurate ritmic, pentru a evita
aglomerarileinspatiuldeproductiecepotconducelaaccidente.
Art.219.Spatiiledinjurultablourilorelectricesihidrantilorvorfimentinutelibere,faraobstacolesaublocaje.
Art.220.Tablouriledecomandaalemasinilordebobinattrebuiesafiecarcasate,mentinutecuratesiverificate
ininteriorperiodicpentruindepartareadepunerilordescamedesticla,decatrelucratoriidinechipadeintretinere.
Art.221.Dispozitiveledeprotectielamasiniledebobinatvorfimentinutepermanentinstaredefunctionare.
Art.222.Organeledemasiniaflateinmiscarevorfidotatecuprotectorialecarorpozitiidelucruvorconditiona
pornireamasinii.
Art.223.(1)Seinterzicepornireamasiniisaumentinereafunctionariiacesteiacudispozitiveledepornireoprire
defectesaulipsa.
(2)Suntinterziseimprovizatiiledenaturaelectricasaumecanicalaacestedispozitive.
Art.224. (1)Instalatiile aferente de ventilare vor fi mentinute in functiune, la parametrii optimi pe toata durata
lucruluisioperioadadetimpdecirca3minutedupaincetareaoperatieidebobinare.
(2)Periodic se vor verifica, de catre personalul de intretinere, elementele de retinere a scamelor din filtrele
componenteinstalatiilordeventilare,inlocuinduseceledeterioratesaucolmatate.
Art.225. (1)La inceputul lucrului se vor verifica, curata si asigura traseele firelor, precum si capacitatea de
tensionareamecanismelorsighidajelormasiniidebobinat,pentrureducereaprocesuluideformareascameisi
ruperiifirelor.
(2)Inainte de pornirea masinii, lucratorii vor verifica daca firele au parcurs traseele de ghidare si tensionare in
succesiuneaindicatademetodadelucru.
Art.226.Pornireamasiniidebobinatsevafacedupaasigurareaca,inspatiuldelucrualacestuia,nuseafla
altilucratori.
Art. 227. Se interzice lucratorilor schimbarea parametrilor de functionare ai masinii de bobinat fara avizul
ingineruluitehnolog.
Art.228.Curatareadepunerilordescamepeelementeledeghidaresevafacecuutilajuloprit.
Art.229.Seinterzicelasareamasinilordebobinatfarasupraveghereintimpulfunctionariiacestora.
Art.230.Operatiiledereglare,depanareetc.sevorefectuanumaidecatrepersonalulcalificat(dinechipade
intretinere)cumasinaoprita,debransareaalimentariisiavertizareaprinafisareainterventieirespective.
Art.231.(1)Sistemuldeasigurareamicroclimeilabobinatroving(instalatiadeclimatizare,pulverizareapa)va
fi mentinut in stare de functionare, la parametrii necesari captarii si eliminarii microparticulelor degajate in
procesuldebobinare.
(2)Sevaasiguracuratareaperiodicaaexhaustoarelorsiacanalelordeabsorbtiesiremedierilenecesare.
Art.232.Pozitiadeprotectieagrilajelorcanalelordeabsorbtievafiasiguratasiverificata.Oriceinterventiela
canaluldeabsorbtievafiasigurataprinimprejmuireadeavertizare,operatiafiindsupravegheatadeconducatorul
about:blank
9/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

canaluldeabsorbtievafiasigurataprinimprejmuireadeavertizare,operatiafiindsupravegheatadeconducatorul
loculuidemunca.
Art.233.Materialulpentruechipamentuldelucruvafialesastfelincatsaseeviteincarcareaelectrostatica.
7.2.Rasucitfirtextil
Art.234.Lamasinilederasucitsiinstalatiileaferentenuauaccespersoaneneautorizate.
Art.235.Intimpullucrului,seinterzicepurtareadeobiecte(inele,bratarietc.)carearputeaantrenamainilesau
degeteleinorganeledemasiniaflateinmiscare.
Art.236. Caile de acces la masinile de rasucit trebuie marcate, mentinute in stare de curatenie si libere de
oriceobstacol.
Art.237.Spatiiledeaccesdintremasinilederasucittrebuiesafieeliberatedescule,bobine,deseuridefirede
sticlasaualteobiecte.
Art.238.Fumatulesteinterzisinzoneledeproductiesiholuldeacces.
Art.239.Spatiiledinjurultablourilorelectricesihidrantilorvorfimentinutelibere,faraafiblocatecuobstacole.
Art.240.Tablouriledecomandaalemasinilorderasucittrebuiesafiecarcasate,mentinutecuratesiverificate
in interior periodic pentru indepartarea depunerilor de scame, pulberi de sticla, de catre lucratorii de specialitate
dinechipadeintretinere.
Art.241.Pentruorganeledemasiniaflateinmiscare,cenupotfidotatecuprotectoridatoritafunctionalitatiilor,
se vor lua masuri de siguranta, din partea lucratorilor, pentru evitarea atingerii acestora sau antrenarii
componentelorechipamentuluidelucru.
Art.242.Seinterzicepornireamasiniiderasucitcuusilesiaparatoriledeschise.
Art.243. Se interzice pornirea masinii sau mentinerea functionarii acesteia cu dispozitivele de pornireoprire
(inclusivcasete,butoane)defectesaulipsa.
Art.244.Pornireamasiniisevafacedupaasigurareaca,inspatiuldelucrualacesteia,nuseaflaaltilucratori.
Art.245. In timpul functionarii masinii, supravegherea procesului de rasucire se va face cu atentie pentru a
prevenicontactulcufuseleinmiscare.
Art. 246. Se interzice efectuarea operatiilor de curatare a scamei, ungere, inlocuire de piese etc., in timpul
functionariimasiniiderasucit.
Art.247.Operatiiletehnologicedelipireafiruluiseefectueazadupaoprireafusului.
Art.248. Reglarea si curatarea curelelor de antrenare tangentiala a fuselor masinii de rasucit se efectueaza
numaidecatrepersonalcalificatdinechipadeintretinere.
Art.249.Cursoriisevorverificasitestainaintedeutilizare.
Art.250.Seinterzicelasareamasinilorderasucitfarasupraveghereintimpulfunctionariiacestora.
Art.251.Sistemuldeasigurareamicroclimeilarasucit(climatizare,pulverizareapa)vafimentinutinstarede
functionare,laparametriinecesaricaptariisieliminariimicroparticulelordegajateinprocesulderasucireafirelor
desticla.
Art. 252. Se va asigura curatarea periodica a exhaustoarelor si a canalelor de absorbtie si efectuarea
remedierilornecesare.
Art.253.Pozitiadeprotectieagrilajelorcanalelordeabsorbtievafiasiguratasiverificata.Oriceinterventiela
canaluldeabsorbtievafiasigurataprinimprejmuiredeavertizare.
7.3.Ambalareafirelordesticlatextilesiroving
Art.254.Activitateadeambalarefirtextilsirovingserealizeazainspatiiamenajatespecialsiamplasateastfel
incat sa se respecte criteriul efortului minim necesar atat ambalarii cat si transportului spre mijloacele de
evacuare.
Art.255.Spatiilepentruambalattrebuiesafieiluminateadecvatsimentinuteinstaredecuratenie.
Art.256.Seinterzicedepozitareademateriale,sculesauobiecte,alteledecatcelefolositepentruoperatiade
ambalare.
Art.257.Lamanipulareasidepozitareapachetelordecartonpentruambalatsevorluatoatemasurileimpotriva
alunecariisicaderiiaccidentaledinstiva.
Art. 258. Asezarea cutiilor pe paleta de lucru se va face astfel incat sa se evite accidentele generate de
alunecareasirasturnareacutiilor.
Art. 259. Ambalajele umplute cu produs finit vor fi pregatite pentru evacuare in stive de maximum 4 cutii
(bucati).
Art.260.Inspatiiledeambalaresidepozitareinvedereaevacuarii,fumatulestestrictinterzis.

8.Tesereasiimpletireafirelordesticla
8.1.Prevedericomune
Art.261.Cailedeacceslasidelamasinisiutilajevorfimarcate,liberesicurate.
Art.262.Curatareascameidepemasinisiutilajesevaefectuanumaiintimpulstationariiacestora.
Art.263.Lucratoriicaredeservescmasinilesiutilajelenuvorefectuainterventiisaumanevrepentrucarenuau
calificareanecesara.Oriceneregulainfunctionarevafisemnalataconducatoruluiloculuidemunca.
Art.264.Interventiiledereglaredepanarelamasini,utilajesilainstalatiileaferentesevorface,numaidecatre
personalulautorizatdinechipadeintretinere,dupaoprireautilajelorsiscoaterealordesubtensiune.
Art.265. (1)Se interzice exploatarea utilajelor cu dispozitivele de pornireoprire (casete, butoane etc.) defecte
saulipsa.
(2)Suntinterziseimprovizatiiledenaturamecanicasauelectricaladispozitiveledepornireoprire.
Art.266.Instalatiadeconditionarevafunctionalaparametriinecesariprocesuluitehnologic.Guriledeaspirare
lanivelulpardoseleisevorcurataperiodicsivorfiacoperitecugrataredeprotectie.
Art. 267. In cazul efectuarii reviziilor si reparatiilor capitale, utilajele vor fi imprejmuite contra accesului
accidentalsisevasemnalizainterventiacuplacuteavertizoare.
Art.268.Fumatullaloculdemuncaesteinterzis.
about:blank

10/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.268.Fumatullaloculdemuncaesteinterzis.
Art.269.Seinterzicepurtareadeobiecte(inele,bratarietc.)carepotantrenamainileinorganelemasiniiaflate
inmiscare.
8.2.Obtinereabataturii(canetat)
Art.270.Nusevorutilizacanetecudefectiuni(fisuri,aschii,zgarieturi,inelelipsasauslabite)carepotproduce
accidenteprinspargereintimpulfunctionarii.
Art.271.Seinterzicelucrullamasiniledecanetatfarafunctionareainstalatiiloraferentedecaptareascamei.
Art.272.Seinterziceintroducereamainiiinzonadeactiuneacureleideantrenaresiinceaaelectromotorului.
Art.273.Seinterziceinterventiacumanapentruschimbareacaneteiincazulblocariidispozitivuluicapcaneta.
Art.274.Seinterziceatingereaelementelordefixarealecanetelorintimpuloperatieideeliberareaacestora.
Art.275.Operatiiledecuratareascameisiindepartareafirelorinfasuratepeaxeledeantrenaresevorefectua
numaicumasinaoprita.
Art.276.Tablouriledecomandaalemasiniidecanetatvorficarcasatesicuratateperiodicininteriordecatre
personaluldinechipadeintretinere.
Art.277.Dupaefectuareaoperatieidecuratareamasinilor,deseuriletextileutilizate(lavete)precumsiscama
rezultata se vor depozita in locuri special amenajate, fiind interzisa blocarea cailor de acces si a canalelor de
aerisirelanivelulpardoselii.
Art.278.Seinterziceparasireautilajuluiintimpulfunctionariiacestuia.
8.3.Obtinereaurzelilor(urzit,ancolat,reunit)
Art.279. Pornirea masinilor se va efectua dupa asigurarea ca, in spatiul de lucru al acestora, nu se afla alti
lucratori.
Art. 280. Operatiile de fixare a sulului pe masina, montarea acestuia, verificarea modului de strangere a
surubului de fixare a axului sulului si demontarea sulului preliminar, se vor executa obligatoriu de catre doi
lucratori,pentruprevenirearisculuideaccidentare.
Art.281.Seinterziceinversareacomenzilordepornireautilajelorsauasuccesiuniitehnologicenormalealor.
Art.282.Seinterzicefunctionareamasiniideurzitfarafixareabareideprotectie.
Art.283.Seinterziceintroducereamainilorintrefiresivaltultragatoralmasiniiintimpulfunctionariiacesteia.
Art.284.Lipireafirelorruptesevafacenumaicuutilajulopritsidupaanulareacomenzilordepornire.
Art.285. Instalatia de ventilareconditionare, va fi mentinuta in stare de functionare la parametrii stabiliti prin
carteatehnica.
Art.286. Introducerea mansetelor de hartie intre sul si firul de urzeala se va face cu atentie pentru evitarea
prinderiisiantrenariimainilorinorganelemasiniiinmiscare.
Art.287.Oricedeficientainfunctionareamasinilorsevasemnalaconducatoruluiloculuidemunca.
Art.288.Seinterziceparasireautilajelorintimpulfunctionariiacestora.
Art.289.Seinterzicedepozitareasulurilorgoalesauplineinapropiereamasiniisulurilesevorasezaperastel
sauinstiveconstituiteinafaracailordeacces,inspatiispecialdestinate.
Art.290.Intimpulpregatirilorpentruinfasurareaurzelilorpesul,motorultrebuiesafieoprit.
Art.291.Esteinterzisaoricefeldeinterventie,printrefiresauinzonadecontactdintreurzealasisul,intimpul
functionarii.
Art.292.Infasurareasilegareaurzeliipesulsevorefectuadecatredoilucratori.
Art.293.Inaintedepornireaurzitorului,sevacontroladacasulurilepreliminaresaufinaleaufostbinefixatein
lagaresauindispozitiveledefixare.
Art.294.Masinilevorfiprevazutecudispozitivedeoprireintoatepozitiiledelucru.
Art.295.Montareasiscoatereacurelelorsevorfacenumaicumasinaoprita.
Art.296.Toatesistemeledetransmitereamiscariivorfidotatecuaparatorideprotectiecorespunzatoare.
Art.297. Conductele prin care circula agentii termici vor fi izolate, iar imbinarile cu flanse ale acestora vor fi
prevazutecucolieredeprotectie.
Art.298.Taiereainelelordepecilindruldebitorsefacenumaicumasinaoprita.
Art.299. Masinile vor fi prevazute cu hote de absorbtie racordate la un sistem de exhaustare pentru aburul
degajatIntimpulprocesuluitehnologic.
Art.300.Estestrictinterzisaremediereadeficientelorlainstalatiadeaburfaraoprireaaburuluidinconducte.
Art. 301. Locurile de cuplare a axului longitudinal de transmitere a miscarii vor fi protejate cu aparatori de
protectie.
Art.302.Reductoareledepresiunevorfiprevazutecusupapedesiguranta.
Art.303.Pornireainstalatieidepreparareancolantincompletasaucucomponentelipsa,esteinterzisa.
Art.304.Esteinterzisaccesulaltorpersoaneinafaracelorautorizati,lainstalatiadepreparareancolantsaula
axeleacesteia.
Art.305.Presiuneasitemperaturaaburuluitehnicsevamentineinlimiteleadmise.
Art.306.Lapreparareasolutieideapret,ventilelevorfiastfelactionateincatsaseevitedegajarilebrustede
abursauapafierbinte.
Art.307.Aparateledemasurasicontrolvorfimentinutecurate.
Art.308.Supraveghereaprocesuluidefierberealancolantuluisevafacedelaodistantadecelputin2mde
malaxor.
Art.309.Seinterziceridicareacapaculuimalaxoruluiinaintedetrecereaaminimum15minutedupaterminarea
procesuluidefierbere.
Art.310.Oricedefectiunelainstalatiadepreparareancolantvafianuntataconducatoruluiloculuidemuncasi
instalatiavafiscoasadinfunctiune.
Art.311.Lamanevrareainstalatiilorderidicat(electropalanelor)sevorrespectainstructiunileISCIRinvigoare.
Art.312.LucratoriicaredeservescinstalatiilesubpresiunevorrespectainstructiunileISCIRinvigoare.
8.4.Obtinereatesaturilor
Art. 313. Se interzice pornirea masinilor fara asigurarea ca, in spatiul de lucru al acestora, nu se afla alte
about:blank
11/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art. 313. Se interzice pornirea masinilor fara asigurarea ca, in spatiul de lucru al acestora, nu se afla alte
persoane.
Art. 314. Se interzice functionarea masinii de tesut tip SAURER cu lipsa butoanelor pentru circuitele de
comandasaucucenturadeimpamantaredesfacuta.
Art.315. Interventiile de reglare, depanare, curatare a instalatiilor electrice si electronice aferente utilajelor se
vorrealizanumaidecatrepersonalautorizat(electricieni,electronisti).
Art.316.Laefectuareadeplasarilortehnologice(alimentareacucaneteetc.)sevaoprimasinaprindecuplarea
electromotoruluidelapanoulmonitor.
Art.317.Seinterziceindepartareaaparatorilorsauacapaculuivataleipentruapreveniisarireasuveicii.
Art.318.Seinterzicesupraveghereamasiniidinpozitiilaterale.
Art.319.SeinterziceparasirealoculuidemuncafaraoprireamasiniidetesutMackie.
Art.320.Supraveghereamasinilorintimpulfunctionariiesteobligatorie.
Art. 321. Montarea sulurilor de urzeala se va efectua numai de catre reglatori, sub supravegherea
conducatorului locului de munca, utilizanduse corespunzator toate sistemele de fixare si asigurare impotriva
desprinderiiaccidentale.
8.5.Finisaretesaturi(metratrolat,tratamenttermic,tratamentchimic)
Art.322.Seinterziceintroducereadeobiectesauamainilorintrevalturileconducatoaresauinzonainfasurarii
tesaturiipesul.
Art.323.Incarcarearasteluluielevatorcutesaturasevafaceprinprindereacorectaaaxuluisululuiincarligele
deridicaresiasigurareaorganelorderidicare.
Art.324.Seinterziceaccesulinzonadelucrualantuluielevator.
Art.325.Operatiiledemanipulareasulurilordeurzealadelaelevatorlacarucioruldetransportsevorefectua
decatredoilucratori.
Art.326.Operatiiledeincarcaredescarcareasulurilorperforatepesidepecarucioaresevorfacedecatredoi
lucratori.
Art.327.Lamontareasululuipemasinasevautilizacorectsistemuldesiguranta.
Art.328.Seinterzicecirculatiasaustationareaoricaroraltepersoaneinzonademanipulareasulurilor.
Art.329. Manipularea sulurilor perforate pentru incarcarea rastelului cuptorului de dezancolare termica se va
facenumaisubsupraveghereaconducatoruluiloculuidemunca.
Art. 330. In timpul functionarii cuptorului este obligatorie supravegherea de catre lucrator a parametrilor
procesuluitermic.
Art.331.Seinterziceapropiereaoricareipersoanedecarucioareincazulraciriicuusiledeschise.
Art. 332. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile sau a altor obiecte in spatiile cuptoarelor sau pe
partilelaterale.
Art. 333. Este obligatorie verificarea inchiderii robinetului de gaz la sfarsitul unui ciclu. Orice sesizare de
scurgeredegazintimpulfunctionariisi/saustationariivorfianuntateconducatoruluiloculuidemunca,luanduse
toatemasuriledeprevenireaexploziilor.
Art.334.Laefectuareaoperatiilorcuinstalatiilederidicataferenteinstalatieidetratarechimica,sevorrespecta
instructiunileISCIRinvigoare.
Art.335.Operatiadelipireatesaturiicaplacapsevarealizadecatredoilucratorisiastfelincatsaseevite
prindereamainilordecatreelectrod.
Art. 336. Se interzice introducerea mainilor sau a unor obiecte intre valturile de presare sau in zona rolelor
compresoareintimpulfunctionariiinstalatiei.
Art. 337. Dispozitivele de comanda pornireoprire, control parametri functionare, conditionare comenzi
tehnologice precum si aparatura de control vor fi mentinute in stare de functionare, fiind interzisa orice
improvizatie.
Art.338.Intimpulfunctionariiinstalatiilorseinterzicedeschidereausilordeacceslazoneledealimentare.
Art. 339. In timpul functionarii instalatiilor, sistemele de ventilareconditionare vor functiona la parametri
prestabilitiinconformitatecusarcinadelucru.
Art.340.(1)Intimpulfunctionariiinstalatiiloresteinterzisaparasirealoculuidemunca.
(2)In caz de forta majora se anunta conducatorul locului de munca, iar acesta va asigura un inlocuitor
corespunzator.
Art.341.Seinterzicefumatulinzonainstalatiilordetratarechimica.
8.6.Obtinereabenzilordinfiredesticla
Art.342.Lamasinileurzitmosoarevorlucranumailucratorispecialinstruitiinacestscop.
Art.343.Inaintedefolosireamasiniisevaprocedalacuratareaobligatorieasistemelordeghidareafirelorde
depuneriledepulberisiscame.
Art.344.Tablouriledecomandavorficarcasate,curatateperiodicininteriordecatrepersonalulspecializat.
Art.345. Operatiile tehnologice de indepartare a firelor defectuos infasurate se vor efectua numai cu masina
oprita.
Art.346.Seinterziceintroducereaoricarorobiectesauamainilorlacureleledetransmisie,atuncicandmasina
esteinfunctiune.
Art.347.SevaverificaperiodicgraduldeIntinderealcurelelordeantrenare.
Art.348.Incazulintreruperiiaccidentaleacurentuluielectric,masinilesevordecuplasicomenzilevorfiaduse
inpozitiineutre.
Art. 349. Se interzice aruncarea sau depozitarea deseurilor sau a altor materiale in afara locurilor special
amenajate.
Art.350.Seinterziceparasireautilajelorintimpulfunctionariiacestora.
Art. 351. La alimentarea masinilor cu fire, operatiile de prindere a sulurilor portfire si a mosoarelor se vor
efectuaastfelincatriscuriledeaccidentareprincadere,alunecaresaudesprinderesafieeliminate.
8.7.Obtinereatuburilordinfiredesticla
Art.352.Seinterziceintroducereamainilorsauaaltorobiecteintreorganeledemasiniaflateinmiscare.
about:blank

12/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.352.Seinterziceintroducereamainilorsauaaltorobiecteintreorganeledemasiniaflateinmiscare.
Art.353.Uleiulacumulatinexcespemasamasiniiprecumsiscurgeriledepepardosealavorficuratatedupa
oprireaprealabilaamasinii.
Art.354.Seinterzicecuratareautilajuluicusubstanteinflamabile.
Art.355.SevaverificaperiodicgraduldeIntindereaelementelordetransmisiesiacontactelormecanice.
Art.356.Seinterziceutilizareamosoarelorcareprezintafisurisaupartilipsainstructuraacestora.
Art.357.Seinterzicedepozitareamaterialelorinflamabileinzonadelucruamasinilordeflamat.
Art.358. Inainte de inceperea lucrului se va verifica integritatea aparatorilor de la lanturile si dispozitivele de
antrenare.
Art.359.Laterminareafiecaruischimbsevaverificadacarobinetuldegazesteinchis.

9.Obtinereastratimatului
9.1.Instalatiadestratimat
Art.360. Functionarea instalatiei de stratimat va fi asigurata numai de catre lucratori special instruiti pentru
toateposturiledelucrualeacesteiinstalatii.
Art. 361. Este interzisa parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca si fara
asigurareaunuiinlocuitorcorespunzator.
Art.362.Seinterziceutilizareabobinelorrovingdeteriorate,deformatesaucufireIncurcate.
Art.363.(1)Intimpultaieriifireloresteinterzisaoriceinterventieladispozitivuldetaiere.
(2)Esteinterzislucrulcucapaculcutitelorinpozitia"deschis".
Art.364.Descarcareabobinelorsevafacenumaicuparapetiimontati.
Art.365.Esteinterzisaaruncareaoricarorresturisaudeseuripepodeauaplatformei.
Art.366.Esteinterzisatrecereapestesaupesubbandatransportoare.
Art. 367. Este interzisa introducerea mainii in dispozitivul de polimerizare a neoxilului, cand acesta
functioneaza.
Art. 368. Interventiile la electromotoare, ventilatoare sau la alte parti componente ale dispozitivului de
pulverizareaapeisineoxiluluisevorfacenumaiinstareaderepausaacestora.
Art. 369. Este interzisa introducerea mainii in zona cutitului de taiere, lovirea cutitelor sau a altor parti ale
instalatiei.
Art.370.Esteinterzisaurcareapeplasasautrecereapesubplasaintimpulfunctionariiinstalatiei.
Art.371.Esteinterzisaintroducereamainiiindreptulvalturilordepresare.
Art.372.Esteinterzisacuratareadisculuidetaiereintimpulfunctionariiacestuia.
Art.373.Esteinterzisadepozitareamaterialelor,sculelorsausulurilorpecailedeacceslasidelamasina.
9.2.Taiereafirelorlamasinacudiscabraziv
Art.374.Esteinterzisainterventialamasinaintimpulfunctionarii(curatireadescama,reglareadiscului).
Art.375. Se interzice utilizarea masinii fara ca aparatorile de protectie a discului sa fie montate in pozitia de
protectie.
Art.376.Pentrudepozitaresevorutilizanumaifiresubformadestrand.
Art. 377. Este interzisa utilizarea discurilor uzate sub 1/3 din diametrul nominal, descentrate, ciobite sau
deformate.
Art.378.Masinasevautilizaobligatoriucuventilatorulexhaustorcuplat.
Art.379.Esteinterzisaparasireamasiniiintimpulfunctionarii.
Art.380.Cailedeacceslasidelamasinasevormentinecurate,fiindinterzisadepozitareadematerialesau
sculeinapropiereamasinii.
Art.381.Interventiilededepanare,reglaresevorfacenumaidecatrepersonalulautorizatsisubsupravegherea
maistrului.
9.3.TaiereafirelorlamasinadetaiatRT5
Art.382.SeinterzicelucrullamasinadetaiatRT5faramontareacorespunzatoareaaparatorilordeprotectie.
Art.383.Oriceinterventielamasinasevafacedecatrepersonalautorizat,cumasinaoprita,scoasadesub
tensiunesicuafisareaoperatieiefectuate.
Art.384.Operatiiledecuratareamasinii(rotoruldetaiere,tamburulcauciucat,batiul)sevorefectuanumaicu
masinaoprita.
Art.385. Este interzisa introducerea in zona activa de taiere a altor obiecte in afara firului de sticla destinat
taierii.
Art.386.Cailedeacceslasidelamasinasevormentinecurate,fiindinterzisadepozitareamaterialelorsau
sculelorinzonelelimitrofemasinii.
Art.387.Tamburiisevorcuratanumaicuajutorulperiilordinplastic.
Art. 388. In orice situatie de functionare anormala a masinii, lucratorii vor opri masina si vor anunta
conducatorulloculuidemunca.
9.4.Defibrarea
Art.389.Esteinterzisaalimentareabenziidepelateralelemasiniidedefibrat.
Art. 390. Este interzisa aranjarea patului de foc de pe banda de alimentare, in apropierea valturilor dinspre
tamburi.
Art.391.Esteinterzisaselucracuaparatorilemasiniiridicatesaudemontate.
Art.392.Cameradesedimentareafiruluidefibratsevadeschidenumaidupaoprireacompletaaventilatorului.
Art.393.Aparatorilesepotridicanumaidupaoprireamasiniisidupaverificareaopririirotatieitamburuluimare.
Art.394.Dupautilizare,parghiademiscaremanualaabenziisevademonta(decupla).
Art. 395. Operatiile de curatare se vor efectua numai dupa oprirea completa a masinii, a ventilatorului si a
celorlalteorganeinmiscare.
about:blank
13/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL
Art. 395. Operatiile de curatare se vor efectua numai
dupa oprirea completa a masinii, a ventilatorului si a
celorlalteorganeinmiscare.

9.5.Tocareafirelordesticla
Art.396.Esteinterzisautilizareamasiniidetocatfiredesticlapentrutaiereaaltormateriale.
Art.397.Masinavafunctionanumaicuaparatorileinpozitiadelucruiarintimpulefectuariioperatiilordetaiere
esteinterzisaridicareaacestora.
Art.398.Esteinterzisaintroducereamainilorinzonatamburilor.
Art.399.Alimentareamasiniisevafacecufireinfasciculedreptedemaximum50cmlungime(neincalcitesi
faraochiuri).
Art.400.Lablocareatamburilor,masinaseopreste,sescoatedesubtensiunesiseanuntareglorul.
Art.401.Intimpulfunctionariimasiniiseinterzicecuratareaacesteia.
Art.402.Esteinterzisaparasirealoculuidemuncasilasareamasiniiinfunctiunefarasupraveghere.
9.6.Macinareadeseurilor
Art.403.Masinademacinatsevaalimentanumaicufibraneancolanta,oricealtematerialefiindinterzise.
Art.404.Bandasevaincarcanumaicandmasinaesteopritasinumaipanalalimitaprevazutatehnologic,fiind
interzisasupraincarcareabenzii.
Art.405.Seinterzicestationareainfatasauinspateleansambluluideciocaneintimpulfunctionariimasinii.
Art.406.Intimpulfunctionariimasiniisuntinterziseoperatiiledereglaresaucuratare.
Art. 407. Masina se va porni numai cu capacele inchise iar in timpul functionarii, accesul la capace este
interzis.
Art.408.Laterminarealucruluimasinasevascoatedesubtensiunedelatabloulelectricdealimentare.

10.Prevederideproiectare
Art.409.Inactivitateadeconceptiesiproiectareafluxurilortehnologicepentrufabricareasiprelucrareafirelor
de sticla se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a
muncii, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea firelor de sticla si standardele
desecuritateamuncii.
Art. 410. Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea
activitatilor de fabricare si prelucrare a firelor de sticla in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror
altesolutii,laindemanacelorceconcepsiproiecteazafluxuriletehnologice,invederearealizariiunorniveluride
securitatemairidicate.
Art. 411. Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa permita etansarea
operatiei.
Art. 412. Cantarele utilizate la cantarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute cu dispozitive de
compensareavolumelordizlocatematerieprimasiaer.
Art.413. (1)Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si prevazute cu dispozitive de
compensareavolumelordizlocate(materieprimaaer).
(2)Incapereaincareseamplaseazaamestecatorulvafiprevazutacuventilaremecanicadesiguranta.
(3)Puncteledealimentarecualticomponentivorfidotatecudispozitivedeabsorbtieapulberilor.
Art.414.Laincarcareasidescarcareamateriilorprimeinsidinamestecatorsevaasiguraetanseitateaacestor
operatii.
Art. 415. Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor
dislocate.
Art. 416. Gurile de incarcare si alte deschideri in peretii cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor,
constituieunpericol,vorfiprotejateimpotrivaiesiriiflacarii.
Art.417.Echipamentuldecombustiedelacuptoarenutrebuiesapermitaintoarcereaflacariipeconducte.
Art.418. Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari foarte grave in situatia
caderii elementelor de automatizare, se vor prevedea solutii care sa asigure evacuarea libera a gazelor arse in
atmosfera,faraanecesitainterventiaomului.
Art.419.Inversareafoculuilacuptoarevafiobigatoriusemnalizatasiinregistrata.
Art.420.Inregistrareatemperaturilordincuptorvafiprevazutaobligatoriu.
Art.421.(1)Lascurgereasticleidincuptorsevaasiguraperfectafritareasticleitopite.
(2)Sistemeledefritarevorasiguraprotectialucratorilorcontraaburuluisiamaseidesticlatopita.
Art.422.Locuriledemuncadelafilieresibobinarevorfidotatecuinstalatiedeclimatizare.
Art.423. Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea filierelor vor fi asigurate cu balustrade de
protectie.
Art. 424. Procesele tehnologice si echipamentele tehnice necesare prelucrarii firelor de sticla vor fi astfel
proiectate incat concentratia pulberilor de sticla in mediul de munca si in mediul inconjurator sa fie sub limitele
admise.
Art. 425. Incaperile de lucru vor fi proiectate si construite astfel incat sa asigure urmatoarele cerinte de
securitate:
a)separareaoperatiilorsauproceselorcudegajaridepulberiderestullocurilordemunca
b) reducerea, pe cat posibil, a suprafetelor pe care se pot depune pulberi si deseuri de sticla precum si
facilitarearealizariicurateniei
c)captareasievacuareapulberilor.
Art.426.Utilajelecareproducdegajaridepulberisicarenupotficarcasatetotal,vorfidotatecudispozitive
localedeaspirareapulberilordesticla,amplasatecatmaiaproapedesursadeemisie.
Art.427.Instalatiiledeventilaremecanicavorfiastfelconceputeincatsaasiguredepresiuneanecesarapentru
aprevenimigrareapulberilordesticlainincaperileinvecinatecurate.
Art.428.Functionareautilajelorvaficonditionata,printrunsistemdeinterblocare,defunctionareainstalatiilor
deventilare.
Art.429.Sistemeledefiltrareaaeruluiincarcatcupulberidesticlavorfiastfelconceputeincatconcentratiile
about:blank
14/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

Art.429.Sistemeledefiltrareaaeruluiincarcatcupulberidesticlavorfiastfelconceputeincatconcentratiile
pulberilordesticlainmediulinconjuratorsanudepaseascavalorilenormate.
ANEXA1

Listanormelorspecificedesecuritateamunciiconexesaucomplementare
1.Normespecificedesecuritateamunciipentrufabricareageamului
2.Normespecificedesecuritateamunciipentruindustriatextila
3.Normespecificedesecuritateamunciipentrutransportulprinconducteagazelornaturale
4.Normespecificedesecuritateamunciipentruactivitateadeproducereaaeruluicomprimat
5.Normespecificedesecuritateamunciipentruinstalatiifrigorifice
6.Normespecificedesecuritateamunciipentrufabricarea,depozitareasitransportulproduseloranorganice
7.Normespecificedesecuritateamunciipentrufabricarea,depozitareasitransportulproduselororganice
8. Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea produselor din PAS (poliesteri armati cu fibre de
sticla)
9.Normespecificedesecuritateamunciipentruconstructiisiconfectiimetalice
10.Normespecificedesecuritateamunciipentruprelucrareametalelorprinaschiere
11.Normespecificedesecuritateamunciipentrulaboratoareledeanalizefizicochimicesimecanice
12.Normespecificedesecuritateamunciipentrusudareasitaiereametalelor
13.Normespecificedesecuritateamunciipentruactivitatidevopsire
14.Normespecificedesecuritateamunciipentrutransportul,distributiasiutilizareaenergieitermice
15. Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate rezultate de la populatie si din
proceseletehnologice
16.Normespecificedesecuritateamunciipentrulucrariledezidarie,montajprefabricatesifinisajeinconstructii
17.Normespecificedesecuritateamunciipentrulucrariledeizolatiitermice,hidrofugesiprotectiianticorozive
18.Normespecificedesecuritateamunciipentrulucrarideinstalatiitehnicosanitaresideincalzire
19.Normespecificedesecuritateamunciipentrulucrariledemontajutilajetehnologicesiconstructiimetalice
20.Normespecificedesecuritateamunciipentrutransportintern
21.Normespecificedesecuritateamunciipentrulucrullainaltime
22.Normespecificedesecuritateamunciipentruutilizareaenergieielectrice
ANEXA2

Listastandardelordesecuritateamunciiconexe
1.STAS1289490Principiiergonomicegeneraledeconcepereasistemelordemunca.
2.STAS963874Marcareaconductelorizolatepentruidentificareacircuitelorinstalatiilorelectrice.
3.STAS410285Piesepentruinstalatiidelegarelapamantdeprotectie.
4.STAS667088Dispozitivemobiledescurtcircuitaresilegarelapamant.Conditiitehnicegeneraledecalitate.
5.STAS1260487Protectiaimpotrivaelectrocutarii.Prescriptiigenerale.
6.STAS261287Protectiaimpotrivaelectrocutarilor.Limiteadmise.
7.STAS12604/489Protectiaimpotrivaelectrocutarilor.Instalatiielectricefixe.Prescriptii
8.STAS12604/590Protectiaimpotrivaelectrocutarilor.Instalatiielectricefixe.Prescriptiideproiectare,executie
siverificare.
9.STAS6877/1179Echipamenteelectricepentruatmosferaexploziva.Capsulareantideflagranta.Determinarea
interstitiuluiexperimentalmaximdesecuritate.
10. STAS 9954/174 Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si datorita gazelor si
lichidelorinflamabile.Prescriptiideproiectaresimontare.
11. STAS 679089 Materiale electroizolante utilizate In echipamente electrice pentru atmosfere potential
explozive.Conditiitehnicesimetodedeverificare.
12.STAS813883Echipamentelectricpentrumasiniindustriale.Conditiitehnicegenerale.
13. STAS CEI 59822292 Corpuri de iluminat. Partea 2: Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22: Corpuri de
iluminatdesiguranta.
14.STASCEI5982892Corpurideiluminat.Partea2:Conditiitehnicespeciale.Sectiunea8:Lampiportabile
demana.
15.STAS698782Instalatiifrigorifice.Prescriptiidesiguranta.
16.STAS297/188Culorisiindicatoaredesecuritate.Conditiitehnicegenerale.
17.STAS297/292Culorisiindicatoaredesecuritate.Reprezentari.
18.STAS1135880Masinisiutilaje.Mijloacedeprotectiefatadepericolemecanice.
19.SREN50014:1995Aparaturaelectricapentruatmosfereexplozive.Prescriptiigenerale.
20.STAS6877/286Echipamenteelectricepentruatmosferepotentialexplozive.Capsulareantideflagranta.
21.STAS6877/387Echipamenteelectricepentruatmosferepotentialexplozive.Capsularepresurizatep.
22.STAS6877/487Echipamenteelectricepentruatmosferepotentialexplozive.Sigurantaintrinsecai.
23. STAS 6877/574 Echipamente electrice pentru atmosfera exploziva. Mod de protectie inglobare in nisip.
Conditiitehnicespecialedecalitate.
24.STAS6977/787Echipamenteelectricepentruatmosferepotentialexplozive.Sigurantamaritae.
25.STAS615686Acusticainconstructii.Protectiaimpotrivazgomotuluiinconstructiicivilesisocialculturale.
Limiteadmisibilesiparametrideizolareacustica.
26.STAS915390Culorileindicatoarelorluminoasedesemnalizare,alebutoanelordecomandasialebutoanelor
decomandaluminoase.
27.STAS987687Transportoare.Prescriptiigeneraledesecuritate.
28.STAS987789Transportoarevibrantesitransportoareoscilante.Prescriptiispecialedesecuritate.
29.STAS988682Transportoaresuspendateculantsaucablu.Prescriptiispecialedesecuritate.
30.STAS1062776Ventilatoare.Principiidesecuritate.
31.STAS1293891Robotiindustriali.Prescriptiigeneraledesecuritate.
32.SR12294:1993Iluminatulartificial.Iluminatuldesigurantainindustrie.
about:blank

15/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

32.SR12294:1993Iluminatulartificial.Iluminatuldesigurantainindustrie.

ANEXA3

Ghiddeterminologie
Notiunidebazadindomeniulsecuritatiimuncii
1.Accidentdemunca:vatamareaviolentaaorganismului,precumsiintoxicatiaacutaprofesionala,careaulocin
timpulprocesuluidemuncasauinindeplinireaindatoririlordeserviciu,indiferentdenaturajuridicaacontractului
inbazacaruiasedesfasoaraactivitateasicareprovoacaincapacitatetemporarademuncadecelputintreizile,
invaliditatesaudeces.
2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea
acestora.
3. Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de
factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor
organesausistemealeorganismuluiinprocesuldemunca.
4.Defectare:Incetareacapacitatiiuneimasini,instalatii,utilajetc.,deasiindeplinifunctiaspecificata.
5.Dispozitivdeprotectie:dispozitivcarereducesaueliminariscul,singursauinasocierecuunprotector.
6.Echipamentindividualdelucru:mijloacelepecarepersoanelejuridicesaufizice,leacordaunuisalariatpentru
protejareainbracaminteisiincaltaminteipersonaleintimpulprocesuluidemunca.
7. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca,
pentruafiprotejatimpotrivafactorilorderiscdeaccidentaresiimbolnavireprofesionala.
8. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace
asemanatoare,necesareinprocesulmuncii.
9.Factorderisc:factorpropriuelementelorcomponentealesistemuluidemuncaexecutantsarcinademunca
mijloace de productie mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea
saugravitateaproduceriiuneileziunisauaafectariisanatatii.
10. Functii de securitate: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protectie prin care fie se
eliminasausereduceriscul,fiesesemnalizeazaprezentaunuipericol.
11. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o
culoaredesecuritatesicuunsimbol,furnizeazaoinformatiereferitoarelasecuritateamuncii.
12.Instructajdesecuritateamuncii:modalitatedeinstruireindomeniulsecuritatiimunciicaresedesfasoarala
nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de
securitateamuncii,specificeactivitatiipecareorealizeazasauurmeazaaorealiza.
13.Instructiunispecificedesecuritateamuncii(instructiuniproprii):componentealesistemuluidereglementari
indomeniulsecuritatiimunciialecarorprevederisuntvalabilenumaipentruactivitatiledesfasurateincadrulunei
unitatielaborarealor,decatreunitati(prinefortpropriusaucolaborarecuinstitutespecializate),esteobligatorie
atuncicandnormelegeneralesispecificedesecuritateamunciinuacoperatotalitateaactivitatilordesfasuratein
unitate,sauvoluntara,atuncicandpatronulconsideranecesarpentruimbunatatireasecuritatiimuncii,detalierea
sicompletareanormelorcuuneleprevederispecificeunitatii.
14. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte
integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate
informatiilenecesareutilizariiprodusuluiinconformitatecuscopulpentrucareafostcreatsiasigurariisecuritatii
muncii.
15.Mijlocindividualdeprotectie:mijlocdeprotectie(protector)destinatpentruprotectiaunuisingurexecutantsi
careseaplicaasupraacestuia.
16.Nocivitate:proprietateauneinoxedeaproduceefectdaunatorasupraorganismului.
17.Noxa(sinomin:factornociv):agentfizic,chimicsaubiologiccuactiunedaunatoareasupraorganismului,in
mediulluatinconsiderare.
18.Pericol:
a)sursauneiposibileleziunisauafectariasanatatii.
Nota:Indomeniulsecuritatiimunciitermenulesteutilizatinasocierecualtitermenidefinindorigineasaunatura
presupusaaposibileileziunisauafectariasanatatii:pericoldeelectrocutare,pericoldestrivire,pericoldetaiere,
pericoldeintoxicareetc.
b) proprietate inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza
evenimentenedorite(accidentedemuncasauboliprofesionale).
19. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate
si/saudecatrepatron)saindeplineascaanumiteactivitati.
20.Persoanaavertizata:opersoanainformataasuprarisculuiprofesionalsiasupracomportamentuluicetrebuie
adoptatpentrudesfasurareauneiactivitatiinconditiidesecuritate.
21. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect
anumiteactivitati.
22.Persoanaexpusa:opersoanacareseaflainintregimesaupartialintrozonapericuloasa.
23. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea
pericolelorsaureducereariscurilor.
24.Prevenireintrinseca:prevenirearealizatainstadiuldeconceptie/proiectare,careconstain:
evitareasaureducereapericolelor,atatcatesteposibil,prinalegereacorespunzatoareaunorcaracteristici
deconceptie
limitareaexpuneriipersoanelorlapericolelecarenuaupututfievitatesaulimitatesuficient,prinreducerea
necesitatiideinterventieaexecutantuluiinzonelepericuloase.
25. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de
protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin
prevenireintrinseca.
26. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de
productieinsistemuldemunca.
about:blank

16/17

30.01.2016

AurelianConsultingSRL

productieinsistemuldemunca.
27. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca
obstacol(fizic)intrepericolsipersoanaexpusa.
28. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intro situatie
periculoasa.
29.Riscprofesional:riscinprocesuldemunca.
30.Situatiepericuloasa:oricesituatieincareopersoanaesteexpusaunuiasaumaimultorpericole
31. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizicochimice, poate
constituiunpericol.
32.Zonapericuloasa:oricezonaincareexistasaupoateapareaunpericol.
33.Zonapericuloasaaunuiechipamenttehnic:oricezonasituataininteriorulsauinjurulechipamentuluitehnic
incareopersoanaestreexpusarisculuideleziunesauafectareasanatatii.
Nota:Pericolulcaregenereazarisculinfatisatinaceastadefinitie:
poatefipermanentprezentpeduratafunctionariiprevazuteaechipamentuluitehnic(deplasareaelementelor
mobilepericuloase,degajaredesubstantepericuloase,arcelectricintimpulfazeidesuduraetc.)
poateapareaneasteptat(pornireneintentionata/neprevazuta).

about:blank

17/17