Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Alegerea tipului de instala ie de foraj


1.1 Programul de construc ie a Sondei 41
Tabelul 1.1
1. Sonda 41
2. Structura geologica
3. Debit estimat Cca.45 tone 24 ore
4. Caracter !"ploatare petrol
5. Ad#ncime proiectata $%
m
& 53'' m
(. Program de tubare 2' in x 424 m ) 13
3*
in x 1+4, m ) *
5*
in x 3+1'
m ) 5

in x 53'' m
+. Tipul instalatiei de foraj
*. Durata de reali-are . montare / demontare 0
35 -ile pentru foraj )
4 -ile pentru probe )
. foraj 0 *5 -ile )
. probe de productie 0 ( -ile

Caracterul sondei 41 este de exploatare a petrolului dintr-un zacamant , format din roci consolidate,
de tarie medie (M) si abraziv (A), conform tipului de sapa aleasa pentru forajul putului de exploatare
(vezi tabelul 1.).
!n conformitate cu studiile "eolo"ice realizate in zona structura taversata impune folosirea a patru
coloane de burlane.#u este nevoie de coloana de "$idaj datorita faptului ca solul este compact. !n
intervalul 1%&' ( 1&&' m este traversat un zacamant de "aze , ceea ce determina folosirea unei
coloane intermediare !, C!(!), cu burlane cu filet de tip )uttress ()), pentru realizarea unei etansari
bune.
Coloanele sunt de tipul intre"i , adica tubeaza puturile forate pana la suparafata (,,la zi*) .
Coloana de exploatare (C+) se introduce cu siul fixat in acoperisul stratului productiv, la
adancimea maxima (,
m
) de &%'' m.

Tabelul 1.2
j
C) ,C).j
-
.C).j
m
.s
m /0j
1C).j,
!n
mm
0ip burlan
si !23
1MC).j
mm
4C).j
mm
5apa cu trei conuri 1imC) j-1
mm
4i.m.C)j-1
15.6,j
!n(mm)
0ip 723-C
1
C5
8A
&' &' ',19
'
&'9mm
A6!: 5 &%%,4 ;%,&
; (;;',4)
5-4 < 9
&89
=+>
- -

C!
(!)
1;'' 1'9' ',4
1%
%89
%%?,@
mm
A6!: ) %;&,1 %?,@
1@
18
(444,&)
M-1@
18
1><
@
&89
=+>
49&,@4 ',;
%
C!
(!!)
%''' 1?' ',@&
9
&89
1?,1
mm
A6!: . 44,& &,4
11
&89
(?&,%)
MA-11
&89
A><
;
&89
=+>
%11,@? 9,&
4
C+
4''' '9' 1
&
1@
mm
A6!: . 141,% 1&,1
;
%84
(1@1,&)
MA-;
%84
1>< %
18
=+>
1?%,;9 11,'?


Tabelul 1.2$continuare&
j C) ,C).j -.C).j
m
4
C).j
4
C).r
=
C).j
=
C).r
C
5!.C).j
C
5!.C).r
1 C58A
&'
;%,& &' ','?; ','?' ',%9 ','
C!(!)
1;''
%?,@ 4& ','9 ','?' ',19 ','
% C!(!!)
%'''
&,4 %' ','9; ','?' ',%'@ ',14'
4 C+
4'''
1&,1 1& ','99 ','?' ',1% ',11'
.
s

.
sj
-

B ,
C)j
- ,
C)j
( ,
C)j-1
(1) ,C1D
.
C)
- ,
C)
1 i Bi
q m g

()
( )
.
1

CB j SPj MCBj
D D (%)
( ) ( )
( )
1 1
1

SPj imCB j imCB j


D D

(4)
CBj
CBj
SPj
R
D

(&)
1
SPj
SICBj
MCBj
D
c
D

(;)
1.2 Determinarea profilurior coloanelor de burlane si a greutatii fiecarei coloane
Calculul coloanei de burlane
1
C!(!!)
- 9
&89
in
0ipul buranului si 723E A6! , .
,
0.%
- %''' m
F
f
- 1,& G" 8 m
%
1 i Bi
q m g
, i - 1,,H,n
t.j
(@)
. . . B i B i B i
G q l
, i - 1,,H,n
t.j
(9)
. .
1
tj
n
CB j B i
i
G G

(?)

. .
1
tj
n
CB j B i
i
G G

Tabelul 1.3
C).- C!(!), 1
C!(!)
- 1&
&89
in, 0ip 72 ., ,
0
- 1;'' m,
F
f
- 1& t 8 m
%
, n
t.
-&
i 1 % 4 &
.
i-1
m ' &'' @' ?&' 1%@&
.
i
m &'' @' ?&' 1%@& 1;''
l
)i
m &'' '' %' 4& &
C
).i
<&& <&& <&& #' #9'
5
).i
mm ?,;& 1',? 1,1? 1%,'& 1%,?1
m
1.).i
, G"8m 91,1@ ?%,9& 1'1,9 1'@,4 11?
I
).i
,#8m
@;,@ 9?1,%9 ??%,&?; 1'&,'& 11'9,&%
>
).i
, G# %?9,%9 1?;,'@ 9,&19 44@,11' 1?,41?
>
C).%
, G# 151,125+5
Tabelul 1.4
C).4- C+,1
C+
- & in, 0ip 72 ., ,
0.%
- 4''' m, F
f
- 1,& t 8 m
%
, n
t.4
-;
i 1 % 4 & ;
.
i-1
m ' @'' 11;' 14%' 4'' %?1'
.
i
m @'' 11;' 14%' 4'' %?1' &'''
l
)i
m @'' 4;' @' ?@' &1' ?'
C
).i
@,& @,& @,& @,& @,& ?,1'
5
).i
mm 611' #9' <&& #9' 611' 611'
m
1.).i
, G"8m ,%& ,%4 ,%4 ,%4 ,%4 ;,91
I
).i
,#8m
1?,&& 1?,1&& 1?,&& 1?,&& 1?,&& ;%,'?;
>
).i
, G# 1&&,4'9 1'',11 &?,@1 1,&9' 111,@'? %,;@1
>
C).%
, G# ((114'4
%;9,?49 G#
1.3 Alegerea sapei pentru forajul putului de e"ploatare
5apa de foraj este instrumentul montat la capJtul inferior al "arniturii de foraj Ki reprezintJ cate"oria
ceea mai importantJ a sculelor de foraj, fiind elementul esenLial al instalaLiei complexe de sJpat, cel care
realizeazJ de fapt "aura de sondJ prin dislocarea mecanicJ a rocilor.
5apele cu % conuri sau role sunt cele mai utilizate in prezent in procesele de foraj . 5apele cu trei conuri
sunt standardizate conform 50A5 %9 ( 9; .
5unt tipizate si clasificate in functie de natura rocilor ce trebuiesc traversate si dupa dimensiuni
(diametrul nominal al sapei S
D
si diametrul nominal al filetului de le"atura fs
D
) .
!n functie de natura rocii traversate ( tarie si abrazivitate ), se intalnesc urmatoarele cate"orii de roca E
5- slaba, M- medie, 0- tare, +- extratare, A- abraziva, respectiv urmatoarele combinatii E 5, 5M, M, MA,
M0, M0A, 0, 0A, 0+A, +A .
#atura rocii, impune o anumita constructie a danturii conului . 1in punct de vedere dimensional,
5emnul "rafic de nominalizare este urmatorul E
Sapa cu 3 conuri
( ) DLSp D w NR
S

, in care E

{ }
[ ] in D
EA M SM S NR
S

:...: : :

Sp L D , ,
- litere care exprima cele trei caracteristici constructive ale sapei
1 ( tipul danturii
. ( tipul la"arelor
5p ( tipul spalarii
{ } K D D : :
M-* - nu exita dantura cu dinti din otel
M1* ( dantura cu dinti din otel, avand contraconul intarit prin stifturi din carburi metalice sinterizate
MA* ( dantura cu stifturi din carburi metalice sinterizate
{ } AJ A J L : : :
M-* ( spalare interioara cu fluid de foraj
M <* ( spalare exterioara cu jet
MA* ( spalare interioara (foraj cu aer)
MA<* ( spalare exterioara cu jet (foraj cu aer)
1in punct de vedere dimensional, exista @ diametre nominale standardizate ale filetului de le"atura E
{ } REG REG REG REG REG REG REG D
fs
9
&
9 :
9
&
@ :
9
&
; :

1
4 :

1
% :
9
@
:
9
%

N Ale"erea tipodimensiunii sapei cu % conuri pentru forajul unui put care se tubeaza cu coloana
de exploatre cu 1
C+
- & in , sapa trebuie introdusa prin C!(!) cu 1
C!(!)
- 1&
&89
in .
5e al"e sapa cu % conuri avand 1
56%
- %@,mm cu varianta constructiva MA-9
%84
1><
conform 50A5 %9-9; undeE
- MA corespunde unei tari a rocii medie-abraziva:
- 9
%84
in - ,%mm este diametrul nominal al sapei:
- 1 corespunde unei danturi din otel avand contraconul intarit si prin stifturi din carburi metelice
sinterizate:
- > semnifica ca sapa are la"are de rosto"olire neetanse :
- < spalarea exterioara a sapei se face cu fluid de foraj cu jet.
Oerificarea ale"erii corecte a sapei de foraj
( )
1

CB j SPj MCBj
D D
(1')
( )
1
, % 19@, @ 1@, %

CE

1in C1D tabelul 1.% 4
Cir
- %'
4
+
P 4
Cir

1.4 Alegerea tipodimensiunii de prajini grele si calculul lungimii ansamblului de adancime
,
M
- &%'' m
, Q ( &''' ( ;''')
1
54
- ;
%84
in - 1@1,& mm
5e ale"e prjina circulara "rea ( 6>C)
Conform C%D relatia pentu ale"erea 6>C este E 1
6>
- 1
5
( & ,
unde C1
6>
D - C1
5
D - mm
1
6>
- 1@1,& mm ( & mm - 14;,& mm
Conform C%D , tabelul % se ale"e 1
6>
- 14; mm pentru care avem E
- 1
6>
- 1&,4 mm
-1
6>i
R &@, : @1,&S mm
-m
1.6>
R 1%,4 : 111,&S G"8m
1
6>
8 1
5
- ',999; T ',9?
, deci nu exista pericolul de prindere.
1
6>i
- &@, mm

1 PG PG
q m g
(1)
I
6>
- 111,& G"8m
.
?,91 m8s

- 1'?%,91& #8m T 1'?4 G#8m


Coeficientul pierderii de presiune in interiorul 6>C
&
9
PGi
PGi
PGi
D(1%)
( )
4 &
&

9 ''''
', 9;@; 1'
@,1& 1'
PGi
m


1,%; mm
=ezulta ca U
6>.i
este acceptabil , i - ,94 V i
opt
- ,& , 723 #C 44 asi"ura o rezistenta mare la
oboseala in sectiunile sale critice ( veziC;D ).
Calculul lungimii ansamblului de prajini grele
,
M
- &%'' m
1
5
- 1@1,& mm
1
6>
- ; in - 1&,4 mm
1
6>i
- @1,4 mm
m
1.6>
- 111,& G"8m
F
'
- @,9& G"8dm
%
- @,9& t8m
%
Wa - ',%
X - %
o

C
.
- ',9&
( ) 1 cos sin
SM
AnPG
f
L PG a
o
F
L
c q

_


,
(14)
(', % @, & )
SM M S
F D +
(1&)
F
f
- 1,& Y ',& ln ( 1'
-%

.
,
M
) (1;)
F
f
- 1,& Y ',& ln 4 - 1,&?; t8m
%

2
5
- ( ',% Y @,&
.
1'
-&

.
4
.
1'
%
m)
.
1@1,& m - 1',? G#
( )
1%%, %9
??, %1
1, &?;
', 9& , '@ 1 cos% ', %sin%
@,9&
AnPG
o o
!N
L m
!N
m

_


,

AnPG
PG
PG
L
n
l

(1@)
??, %1
1',9?
?,114
PG
n
.
An.6>
- 144 m
5e ale"e n
6>
- 1; prajini "rele
1.5 2erificarea la flambaj a ansamblului de prajini grele si determinarea componentei
ansamblului de adancime

C
f
- 1,@ ( coeficientul de flambaj
+ - ,11
.
1'
11
6a - ,1
.
1'
11
# 8m

- ,1
.
1'
9
G#8m


+- modulul de elasticitate al materialului din care este confectionata 6>

1
f
aPG PG
o
q q

_


,
(19)

1, &?;
, '@ 1 1, ;14@
@,9&
aPG
!N !N
q
m m
_


,

!
6>
( moment "eometric axial al sectiunii transversale a 6>C
( )
4 4
;4
PG PG PGi
I D D

(1?)
( )
4 4 4 4 4 4
1, ?;? ', @1& 1' ', @%;91 1'
;4
PG
I m m%
1, @
AnPGc" PG
L # -lun"imea critica a portiunii din An6> supusa la coroziune (')

PG
PG
aPG
I
# E
q

(1)
O
6>
- volum de ri"iditate la "ravitatie al 6>

% 1, @
PG
AnPGc"
aPG
E I
L
q


()

9 4 4

%
.1 1' ', @%;91 1'
1, @ %&, 9?
1, ;14@
AnPGc"
!N
m
m
L m
!N
mC
.

Z
.
An.6>
( lun"imea portiuni din An6> supusa la compresiune datorita fortei de apasare pe sapa
C
.

Z
.
An.6>
- ',9&
.
??,%1 m - 94,41 m
C
.

Z
.
An.6>
V .
An.6>cr

Conclu-ii 0 AnAd al 6>C este supus la fambaj. 6entru impidicarea acestui fenomen se utilizeaza
stabilizatori la distante fata de sapa astfelE
pentru X - %
o
si 2
5
- 1%%,%9 G# utilizam 4 stabilizatori
.
5t.j
: j - 1,,%,4
.
5t1
- ',? m
.
5t
- &, m
.
5t%
- 1;, m
.
5t4
- ;, m
1.( Alegerea tipodimensiuni de prajini de foraj si calculul lungimii ansamblului superior al
garniturii de foraj.
5e ale" 62 cu racorduri speciale sudate (=55)
6entru forajul putului de exploatare al 41 Camelia se utilizeaza sapa cu % conuri MA-9
%84
1>< cu
diametrul nominal 1
5%
- 9
%84
in - ,% mm .
Tabelul 1.5
1
5
, mm C1&' ( ''D C1@& ( &D C'' ( &'D C& ( %''D V &'
1
62
, mm (in) 1'1,; (4) 114,% ( 4
18
) 1@ (&) 1%9,@ (&
18
) 1;9,% (;
&89
)
Conform tabelului ; se ale"e 1
62
- 4
18
in - 114,% mm avand 723 ( #C 4; ( 4 !2)
5e ale"e "radul de otel + ( @& (mediu acid) si se prefera 62 noi (neuzate)
Conform tabelului 1 pentru 62 cu 1
62
- 4
18
in confectionate din otel + -@& avem urmatoarele
caracteristici E
- m
1.62
- %? G" 8 m (masa unitara a 62 cu racorduri :
- s
62
- 1',? mm ( "rosimea de perete :
- 1
62i
- ?,4; mm T ?,& mm ( diametrul interior :
- 0ipul in"rosarii capetelor 62 E !>3 [ !>! :
- 5olicitarile care duc la limita de cur"ere a corpului 62 sunt E
- p
e..
- 9?4 bar - 9?,4 M6a - presiunea exterioara dpdv al cur"erii materialului
- p
i.
9;& bar - 9;,& M6a - presiunea exterioara limita
- 2
tc..
- 19%4 G# - forta de tractiune limita
- M
t..
- &','% G#m - moment de torsiune limita
- tipodimendiunea 723 a =55 #C 4; ( 4 !2)
- 2
t=5.
- 4;;4 G# - forta de tractiune limita dpdv al cur"erii materialului =55
- M
7=5..
- &%,;? G#m - moment de insurubare limita dpdv al cur"erii materialului =55
- M
7.r
- @,%' G#m - moment de insurubare recomandat
( )

4
PF PF PFi
A D D

(%)
( )

114, % ?, 4; %&4@
4
PF
A mm mm

P
P
PF
I
$
D

(4)
( )
4 4
%
P PF PFi
I D D

(&)
4
4
1
%
PFi
P PF
PF
D
I D
D

1
_
1

1
,
]


4
%
1
1;
PFi
P PF
PF
D
$ D
D

1
_
1

1
,
]

4
% % %
?, 4;
114, % 1 1;@, ;;
1; 114, %
P
$ mm cm

1
_
1

, 1
]

1
62.i
- 1
62
(


.
s
62

1
62.i
- 114,% (
Z
1',? - ?,4; mm

?,& mm
.
>2
- .
Ans
Y .
AnAd

.
AnAd
- .
A6>
- ??,%1 m
.
>2

,
M
- &%''m
.
An5
- ,
M
- .
AnAd
- &%'' m ( ??,%1 m - &'',;? m

1.+ Alegerea prajinii de antrenare.
6rajina de antrenare are rolul de a transmite miscarea de rotatie de la masa rotativa (M=) la "arniture
de foraj (>ar.2), fiind caracterizata printr-o sectiune transversala cu contur exterior poli"onal (patrat sau
$exa"on) si o "aura circulara, axiala, pentru trcerea fluidului de foraj de la capul $/draulic la parjinile de
foraj in cazul circulatiei directe.
5e prefera ale"erea unei prajini de antrenare forjate deoarce nu necesita reductii de lae"atura proprii
asa cum este cazul prajinii laminate.
6entru ansamblul superior al >ar.2 s-au ales prajini de foraj cu 1
62
- 4
18
in,cu racorduri speciale
sudate =55,cu !+! si tipodimensiunea 723 ( #C 4; ( 4 !2).
Ale"em prajina de antrenare forjata patrata tip =.6A cu urmatoarele caracteristici E
- imbinare superioara de tipul mufa cu filet stan"a de tipul ;
&89
=+> pentru asamblarea cu =.C,:
- 1
6A
- 4
184
in - 1'9 mm
- 1
6Ai
- @1,4 mm
- l
6A
- 1,1? m
- m
6A
- 9'' G"
- tip mufa (#C4;) ( cep (#C4;).
1.* Alegera tipului de instalatie de foraj

Ale"erea instalatiei de foraj capabila sa construiasca 41 Camelia se face pe baza sarcinii maxime de la
carli" F
\
M
- maxR F
\
M0
: F
\
M1
S , unde E (;)
- F
\
M0
este sarcina maxima utila la tubarea celei mai "rele coloane de burlane,
- F
\
M1
este sarcina maxima de de"ajare a celei mai "rele "arnituri de foraj.
F = ( ) ( )
. . .
1 1 1
f c
f % " c m f
o
a
G ! !
g

1 _
t t +
1
1 , ]
(@)
F - ( ) ( )
( )
( )
.
1 1 1
M
f c M
CB M " mf
o
a
G ! !
g

1
_
+ + + 1

1 ,
]
(9)
.
1
f %

- pentru coloana plina
( )
',
M
"
!
( )

1
M
c
m
a
s

.
', ;
m f
!
. ( )
'@9, 4@
CB M CI II
G C !N
,
C!(!)
- 1;'' m
( )
%
1, & ', & ln 1'
f


+
%
%
1, & ', &ln% 1, &
@,9&
f
o
t
m
t
m

;
]
F
\
M0
- ( )
1, & 1
'@9, 4@ 1 1 ', (1 ', ;) 1?,9'
@, &9 ?,91
!N !N
1 _
+ + +
1
, ]
;
F
\
M1
-
. .
1
f
GF M D M
o
G F

_
+

,
(?)
.
1
f %

( O
f.d
- O
>
)
,
M
- &%'' m
Cea mai "rea >ar.2 este cea utilizata la forajul putului de exploatare.
. . . . . . Ga" F M Ga" F PE An A% An S
G G G G +
(%')
. . . . An A% An PG P G An PG
G G q L
(%1)
I
6>
- 111,& G"8m
.
?,91 m8s

- T 1,'?4 G#8m
.
An.6>
- 144 m
>
An.Ad
- 1,'?4 G#8m
.
144 m - 1&@,&4 G#
. . . An S An PF PF An PF
G G q L
(%)
1 PF PF
q m g
(%%)
. AnPF M An A%
L L
(%4)
.
An62
- &%'' ( ??,%1 - &'',;? m
m
1.62
- %% G" 8 m
I
62
- %% G"8m
.
?,91 m8s

- %%,@ # 8 m - ',%%@ G#8m


>
An.5
- ',%%@ G#8m
.
&'',;? m - 1;9%,4; G#
>
>ar.2
- 1&@,&4G#8m Y 1;9%,4;G# - 1941 G#
%
1, & ', & ln 4 1, ;
f
t
m
+ ;
6entru ,
M
- &%'' m se admite C
1M
-'.1;'
F
\
M1
-
1, ;
1;?%, @'% 1 1& 1&&%, '&
@, 9&
!N !N !N
_
+

,

F
\
M
- maxR 1?;,%&? G#

: 1@%9,&1@ G#S
F
\
M
- 1?;,%&? G# 8 ?,91 - '','%@ tf aprox '' tf
5e ale"e sarcina tipizata a !nstalatiei de 2oraj astfel incat aceasta sa fie mai mare sau cel putin e"ala
cu sarcina la carli" rezultata din calcul.
5e ale"e sarcina tipizata de %' tf ceea ce conduce la incadrarea !nstalatiei de 2oraj in clasa 2 %' .
!nstalaLia de foraj 2%' ( %1, acLionatJ cu motoare 1iesel Ki convertizoare $idraulice de cuplu este
destinatJ forajului sondelor de LiLei Ki "aze p^nJ la ad^ncimi de ;''' m.
+a aparLine noii "ame M2* de instalaLii de foraj realizate _n cadrul acLiunii de modernizare continuJ a
utilajului petrolier Ki dispun^nd de performanLe ridicate la operaLiile de manevrJ a "arniturii de foraj, de
acLionare a pompelor de noroi Ki a mesei rotative.
!nstalaLia este conceputJ din a"re"ate inte"rate, constituind colete
transportabile cu elemente de le"JturJ care asi"urJ simplificarea operaLiilor de montaj la sondJ, nefiind
necesare ec$ipamente "rele de ridicare.
!nstalaLia de foraj 2 ( %' se realizeazJ Ki _n variante 2 ( %'+, acLionate cu motoare electrice _n
curent continuu, alimentate de la reLeaua electricJ sau de la microcentralJ electricJ proprie.
1., Conclu-ii
5istemul de manevrJ cu rolurile sale complexe _n cadrul unei instalaLii de foraj, acelea de ridicare Ki
cobor^re a "arniturii de prJjini de foraj, manevrarea Ki stivuirea paKilor, introducerea coloanelor de
burlane de tubare, introducerea diferitelor scule de instrumentaLie, menLinerea apJsJrii pe sapJ, a stat la
baza elaborJrii prezentului proiect, tocmai datoritJ importanLei sale
7n acest proiect s-a fJcut calculul sarcinii maxime la c^rli", _n cadrul cJruia s-a _ntocmit un pro"ram
de realizare a sondei, s-au ales sapele i prJjinile ce intrJ _n componenta "arniturii de foraj, apoi
determin^ndu-se "reutJ ile "arniturii de foraj i termin^nd cu calculul sarcinilor normalJ i maximJ la
c^rli".
7n acest proiect s-a folosit _n principiu sistemul interna ional de unitJ i de mJsurJ (5!), dar av^ndu-
se _n vedere specificul industriei de utilaj petrolier, unele tipizJri dimensionale sunt fJcute _n inc$, _nsJ
s-au fJcut apoi transformJri dimensionale.