Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Bucure¸sti, Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a Concursul de admitere iulie 2009, Domeniul de licenta - Informatic˘a

I. Algebr˘a 1. Fie matricele A =

0

0

0

1

0

0

1

1

0

¸si B =

1

0

0

1

1

0

1

1

1

din M 3 (R).

a)

S˘a se calculeze A 2 ¸si A 3 .

b)

S˘a se arate c˘a A nu este inversabil˘a ¸si B este inversabil˘a. S˘a se calculeze B 1 .

c)

S˘a se calculeze B n , n N .

2.

Fie A mult¸imea numerelor complexe de forma a + bi, cu a, b Z.

a)

S˘a se arate c˘a A este inel ˆın raport cu adunarea ¸si ˆınmult¸irea numerelor complexe.

b)

S˘a se determine elementele u A cu | u |= 1.

c)

S˘a se determine elementele u A pentru care exist˘a v A cu uv = 1.

d)

Ar˘atat¸i c˘a nu exist˘a u A cu | u | 2 = 100003.

II. Analiz˘a 1. Se consider˘a funct¸ia f : (0, ) R, f (x) = lnx

x

.

a)

b) S˘a se

S˘a se studieze variat¸ia ¸si s˘a se traseze graficul funct¸iei precizˆand intervalele de convexitate.

calculeze 2 f (x)dx.

1

2.

Fie funct¸ia g : R R dat˘a astfel:

g(x) =

3x 2

4x 2 + ln(x 2 x + 1)

dac˘a x 0

dac˘a x > 0

a)

S˘a se studieze derivabilitatea funct¸iei g pe R.

S˘a se aplice teorema lui Lagrange funct¸iei g pe intervalul [1, 1] ¸si s˘a se g˘aseasc˘a punctul intermediar din

teorema lui Lagrange.

III. Geometrie 1. Fie ABC un triunghi echilateral, M un punct oarecare ˆın interiorul triunghiului ¸si A 0 , B 0 ,

C 0 proiect¸iile ortogonale ale lui M pe laturile [BC], [AC] respectiv [AB].

b)

a)

b)

Demonstrat¸i c˘a valoarea sumei MA 0 + MB 0 + MC 0 este independent˘a de alegerea punctului M .

Demonstrat¸i egalit˘at¸ile:

AB

2

0

2

0

+ BC

+ CA 0 = AC

2

2

0

2

+ BA 0 + CB

2

0 ,

AB 0 + BC 0 + CA 0 = AC 0 + BA 0 + CB 0 .

2.

a)

b)

c)

ˆ

Intr-un sistem cartezian xOy consider˘am punctele A(1, 3), B(3, 4) ¸si C(2, 9).

Demonstrat¸i c˘a triunghiul ABC este dreptunghic.

Calculat¸i coordonatele centrului Q al cercului circumscris triunghiului ABC .

Calculat¸i coordonatele punctului D pentru care ABCD este paralelogram.

Pentru fiecare m R consider˘am punctul P m (2m + 3, 3m + 4). Determinat¸i m astfel ˆıncˆıt distant¸a P m Q

s˘a fie minim˘a.

IV. Informatica S˘a se rezolve urm˘atoarele cerint¸e ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu

(Pascal/C/C++):

, z} (litere mici, f˘ar˘a dia-

critice), s˘a se verifice dac˘a unul dintre cuvinte este anagram˘a a celuilalt.

Un cuvˆant este anagram˘a a altui cuvˆant dac˘a este format din exact acelea¸si litere, aranjate ˆıntr-o alt˘a ordine.

Exemplu:

, z}, s˘a se verifice dac˘a printre elementele mult¸imii

date exist˘a anagrame.

d)

a) Dˆandu-se dou˘a cuvinte reprezentate ca ¸siruri de caractere peste alfabetul {a,

caras ¸si scara.

b) Dˆandu-se o mult¸ime de n cuvinte peste alfabetul {a,

c) Exist˘a o solut¸ie la punctul b) de complexitate timp O(n log n)? Dac˘a da, dat¸i o astfel de solut¸ie.

Pentru fiecare solut¸ie se va preciza argumentat complexitatea timp a algoritmilor folosit¸i ¸si se vor explica infor- mal detaliile de implementare sub form˘a de program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instruct¸iuni condit¸ionale.

Timp de lucru: 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti, Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

Concursul de admitere septembrie 2009, Domeniul de licent¸˘a - Informatic˘a

I. Algebr˘a

1. S˘a se determine m R pentru care ecuat¸ia x 3 +x 2 + mx 3 = 0 are r˘ad˘acina x 1 = 1. S˘a se arate c˘a pentru

aceast˘a valoare a lui m celelalte dou˘a r˘ad˘acini x 2 ¸si x 3 ale ecuat¸iei nu sunt reale ¸si c˘a x n + x n + x n R pentru

orice n N .

1

2

3

2. Fie sistemul

unde m ¸si n sunt parametri reali.

  + y + mz = 0

x

+ 2y + 3z = n,

x

x

y + (m 2)z = 2

a) S˘a se calculeze determinantul matricei sistemului.

b) S˘a se determine m ¸si n pentru care sistemul este compatibil determinat.

c) S˘a se rezolve sistemul dac˘a m = 2 ¸si n = 1.

II. Analiz˘a

1.

Fie funct¸ia f : (1, ) R cu

f(x) =

e x

x + 1 .

a)

b)

c) Calculat¸i

Studiat¸i monotonia funct¸iei f ¸si determinat¸i punctul de extrem local.

Ar˘atat¸i c˘a e x 2 x 2 + 1 pentru orice x R.

lim

x → −1

x > 1

f (x) · ln |x|.

2. Fie n N ¸si I n =

1

0

(x n + 1)e x dx.

a)

b)

S˘a se calculeze I 1 ¸si I 2 .

S˘a se arate c˘a I n+1 = (n + 3)e (n + 2) (n + 1)I n , pentru orice num˘ar natural n 1.

III. Geometrie

1. S˘a se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 10, AD = 6 ¸si m( BAD) = 30 0 .

2. S˘a se determine m R astfel ˆıncˆat punctele A(3, 3), B(2, 4) ¸si C(2m, 1 m) s˘a fie coliniare.

3. Fie vectorii = (2m 1) i +m j

u

¸si

v = 2

pentru care vectorii ¸si

u

v sunt perpendiculari.

i

+(m 3)

j . S˘a se calculeze

u ·

v . S˘a se determine m R

4.

1

Fie a, b R astfel ˆıncˆat sin a + sin b = 1 ¸si cos a + cos b = 2 . S˘a se calculeze cos(a b).

IV. Informatic˘a Se citesc urm˘atoarele date:

n num˘ar natural n 1.

k num˘ar natural k 1.

un vector de dimensiune n cu elemente numere ˆıntregi.

Se elimin˘a elementele vectorului din k ˆın k ˆıncepˆand cu pozit¸ia 1 pˆan˘a cˆand vectorul cont¸ine un singur element. Cˆand num˘ar˘atoarea ajunge la sfˆar¸situl vectorului, se continu˘a cu primul element al s˘au. S˘a se afi¸seze pozit¸ia ˆın vectorul dat a unicului element r˘amas dup˘a eliminare. Not˘a: Cerint¸a va fi rezolvat˘a ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pascal/C/C++). Se vor preciza informal complexitatea timp a solut¸iei date ¸si detaliile de implementare sub form˘a de program:

variabile, structuri de date, structuri iterative, instruct¸iuni condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucures¸ ti, Facultatea de Matematica˘ s¸i Informatica˘

Concursul de admitere iulie 2010, Domeniul de licent¸a˘ - Informatica˘

I. Algebra˘

1. a) Sa˘ se arate ca˘ 2 + i este rad˘ acin˘

a˘ a ecuat¸iei x 4 2x 2 + 9 = 0 s¸i sa˘ se determine s¸i celelalte rad˘ acini˘

complexe ale ecuat¸iei.

b) Sa˘ se arate ca˘ S n = ( 2 + i) n + ( 2 i) n este numar˘ real pentru orice n N s¸i ca˘ S n este numar˘ ˆıntreg

pentru orice n N par.

2. Pentru fiecare numar˘ ˆıntreg k consideram˘

mult¸imea A k =


ky

x

y

x

x, y

a) A k este inel comutativ cu adunarea s¸i ˆınmult¸irea matricelor pentru orice k Z;

b) exista˘ X, Y ∈ A 1 nenule cu XY = 0 (unde 0 este matricea nula˘ din M 2 (Z));

c) daca˘ X, Y ∈ A 2 s¸i XY

= 0, atunci X = 0 sau Y

= 0.

Z

. Sa˘ se arate ca:˘

II. Analiza˘

1. Fie funct¸ia f

a) Calculat¸i derivata funct¸iei f si¸

b) Studiat¸i monotonia funct¸iei f s¸i aratat˘

: R R cu f (x) = x 1 + e x , x R. f(x)

lim

x→−∞

f

(x) .

¸i ca˘ f (x) 0, pentru orice x R.

c) Definim s¸irul (x n ) nN cu x 0 > 0 s¸i x n+1 = f(x n ), n N. Aratat˘

¸i ca˘ s¸irul (x n ) nN este convergent s¸i aflat¸i

limita sa.

2. Fie funct¸iile f, g : R R cu f (x) = 1

2 x 1 + x 2 + ln x + 1 + x 2 s¸i g(x) = 1 + x 2 , x R.

a) Sa˘ se arate ca˘ funct¸ia f este o primitiva˘ a funct¸iei g.

b) Sa˘ se calculeze I 1 =

π

0

sin x 1 + cos 2 x dx s¸i I 2 =

π

0

cos x 2 cos 2 x dx.

III. Geometrie

1. Se da˘ patrulaterul convex ABCD s¸i M,N mijloacele diagonalelor AC s¸i respectiv BD. Sa˘ se arate ca˘

−→

−→

−→

−→

−→

AB + AD + CB + CD= 4 MN .

2. Pe cercul C de centru O s¸i raza˘ R se considera˘ doua˘ puncte diametral opuse A s¸i B s¸i un punct M diferit de

A s¸i de B. Fie N punctul de intersect¸ie al dreptei AM cu tangenta ˆın B la cercul C. Sa˘ se exprime distant¸ele NA,

NB s¸i MN ˆın funct¸ie de R s¸i de masura˘

3. Sa˘ se determine m R pentru care punctele A(2 + m, m), B(0, 4) s¸i C(5, 3) sunt varfurileˆ unui triunghi

dreptunghic cu ipotenuza BC.

unghiului MAB.

4. Sa˘ se rezolve ˆın R ecuat¸ia cos 2x 3 cos x + 1 = 0.

IV. Informatica˘

Fie multimea de numere H = {2 x · 3 y · 5 z | x, y, z N}. Sa˘ se rezolve urmatoarele˘ limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pascal/C/C++):

cerint¸e ˆıntr-unul dintre

a) Sa˘ se scrie o procedura˘ care pentru un numar˘ natural a 32000 decide daca˘ a apart¸ine mult¸imii H. Sa˘ se

determine complexitatea timp a acestei proceduri ˆın funct¸ie de a.

b) Dandu-seˆ un numar˘ natural n 100, sa˘ se afis¸eze primele n numere ale mult¸imii H, ˆın ordine crescatoare.˘

De exemplu, pentru n = 8 trebuie afis¸ate numerele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

c) Dat¸i o solut¸ie ˆın timp O(n), liniar ˆın funct¸ie de n, pentru cerint¸a de la punctul b). Justificat¸i.

Nota:˘

Pentru fiecare solut¸ie se vor preciza detaliile algoritmului folosit s¸i ale implementarii˘

sub forma˘ de

program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instruct¸iuni condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti, Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

Concursul de admitere septembrie 2010, Domeniul de licent¸˘a - Informatic˘a

I. Algebr˘a

(a)

(b)

(I) Fie m ¸si n numere reale ¸si fie polinomul f = X 4 3X 3 + 3X 2 + mX + n.

S˘a se determine valorile lui m ¸si n pentru care f se divide cu polinomul X 2 + 1.

Pentru valorile lui m ¸si n determinate la punctul precedent, s˘a se determine r˘ad˘acinile lui f .

(II) Fie matricea A =

1

1

1

1

1

1

1

1

1

M 3 (R).

(a)

(b)

identitate de ordin 3.

(c) S˘a se calculeze

II. Analiz˘a

S˘a se arate c˘a det(A) = 0 ¸si A 2 = 3A.

S˘a se arate c˘a matricea I 3 A este inversabil˘a ¸si (I 3 A) 1 = I 3 1 2 A, unde I 3 este matricea

A n , unde n N .

1. Fie funct¸iile

f : D 1 R ¸si g : D 2 R, date prin

f(x) = 4x 2 5 + 1;

g(x) = 4x 2 5 + 1,

unde D 1 ¸si D 2 sunt domeniile maxime de definit¸ie ale celor dou˘a funct¸ii.

a)

b)

S˘a se determine D 1 ¸si D 2 ¸si s˘a se studieze derivabilitatea funct¸iilor.

S˘a se afle valorile lui x pentru care f (x) = g (x) ¸si cele pentru care f (x) + g (x) = 0.

x 2

1 + x 2 .

2. Fie funct¸ia f : R R dat˘a prin:

a)

b)

c)

f (x) =

S˘a se reprezinte grafic funct¸ia.

S˘a se calculeze primitivele lui f .

S˘a se afle aria cuprins˘a ˆıntre graficul funct¸iei, axa Ox ¸si dreptele x = 0, x = 1.

III. Geometrie

1. Calculat¸i aria ¸si perimetrul trapezului dreptunghic ABCD (ˆın care AB||CD, AB BC ) ¸stiind

c˘a DC = BC = 3, AD = 5.

2. Fie punctele P = (1, 1), Q = (1, 1) ¸si dreapta d de ecuat¸ie (d) : x + y 1 = 0. Determinat¸i

un punct R pe dreapta d astfel ˆıncˆat triunghiul ∆P QR s˘a fie dreptunghic. Cˆate astfel de puncte R exist˘a?

3. Rezolvat¸i ˆın R ecuat¸ia

sin(x) + cos(2x) = 1.

IV. Informatic˘a

Fie n 100 un num˘ar natural nenul ¸si x 1 , cu 32000.

, x n un vector v de numere naturale cel mult egale

a) S˘a se scrie un program care s˘a evalueze expresia

S = 1

n

n

i=1

(x i 1

n

n

i=1

x

i ) 2

. b) Exist˘a un algoritm care s˘a evalueze expresia S ˆın timp O(n) ˆın raport cu dimensiunea n a vectorului v? Dac˘a da, s˘a se implementeze acest algoritm sub form˘a de program.

Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele studiate ˆın liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor preciza detaliile algoritmului folosit ¸si ale implement˘arii sub form˘a de program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instruct¸iuni condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a Concursul de admitere, iulie 2011. Domeniul de licent¸˘a - Informatic˘a

I. Algebr˘a 1. (a) Fie n 1 un num˘ar natural. S˘a se demonstreze c˘a suma cuburilor primelor n numere naturale nenule este n 2 (n+1) 2

4

.

(b) S˘a se determine numerele naturale x 1 < x 2 <

< x 10 pentru care

x 3 + x 3 +

1

2

3

+ x 10

= 2025.

2.

Fie matricea X = a

1

1 b , cu a, b R.

(i) S˘a se calculeze X 2 .

(ii) S˘a se arate c˘a X este inversabil˘a ˆın M 2 (R) dac˘a ¸si numai dac˘a a + b

(iii) S˘a se determine a ¸si b pentru care X 3 = O 2 .

= 0.

II. Analiz˘a matematic˘a 1. Fie funct¸ia f : (−∞, 1) (0, ) R, f (x) = ln 1 +

x .

1

a)

b)

c)

S˘a se calculeze f (x) ¸si s˘a se studieze monotonia funct¸iei f .

S˘a se determine ecuat¸iile asimptotelor la graficul funct¸iei f .

Fie ¸sirul (a n ) nN cu a n = f (1) + f (2) + · · · + f (n) , n N. S˘a se calculeze

n

lim

n→∞ a n .

2. Fie I n =

π

0

x n sin 2 x dx ¸si J n =

π

0

x n cos 2 x dx, n N.

a)

b) S˘a se arate c˘a I n + J n =

S˘a se calculeze I 0 ¸si J 0 .

π n+1

n + 1 , n N.

III. Geometrie 1.

m, n R astfel ˆıncˆat patrulaterul ABCD s˘a fie paralelogram.

Se consider˘a punctele A(2, 3), B(4, n), C(2, 2) ¸si D(m, 5).

S˘a se determine

2. Fie a, b R astfel ˆın cˆat sin a + sin b = 1 ¸si cos a + cos b =

2 1 . S˘a se calculeze cos(a b).

3. Se consider˘a vectorii u=

i

j

¸si = 2

v

i

+4

j . S˘a se calculeze modulul vectorului +

u

v .

IV. Informatic˘a Se d˘a un vector v de n elemente egale cu 1. Prin partit¸ie a vectorului v ˆınt¸elegem o ˆımp˘art¸ire a vec-

torului ˆın subvectori, astfel ˆıncˆat fiecare element al vectorului v apare exact o dat˘a ˆıntr-unul dintre sub-

vectori. Pentru fiecare partit¸ie a vectorului v ˆın k subvectori v 11 ,

se calculeaz˘a produsul sumelor elementelor din fiecare subvector al partit¸iei, adic˘a

a) S˘a se scrie un program care determin˘a cel mai mare produs calculat ˆın acest fel pentru toate

partit¸iile posibile ale vectorului v.

, v 1n 1 , v 21

, v 2n 2 ,

,

v k1 ,

, v kn k ,

k

i=1 n i .

b) Exist˘a o solut¸ie la punctul a) care s˘a nu calculeze toate produsele posibile? Justificat¸i.

Not˘a. Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pas- cal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit ¸si ale im- plement˘arii sub form˘a de program: semnificat¸ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct¸iunilor condit¸ionale.

Timp de lucru - 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti, Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

Concursul de admitere iulie 2012, Domeniul de licent¸˘a - Informatic˘a

I. Algebr˘a (I) Fie mult¸imea G = {(a, b) | a, b

(i) S˘a se arate c˘a ˆımpreun˘a cu operat¸ia definit˘a prin (a, b) (c, d) = (ac, ad + b), G este grup care nu

este abelian.

(ii) S˘a se determine toate elementele (a, b) din G pentru care exist˘a n 2 astfel ˆıncˆat

(a, b) (a, b)

R, a

= 0}.

(a, b) = (1, 0), unde ˆın membrul stˆang apar n de (a, b).

(i)

1

(II) Fie z R astfel ˆıncˆat z + z = 3.

S˘a se calculeze z n + 1 n pentru n ∈ {2, 3, 4, 5}.

z

S˘a se arate c˘a z n + 1 n Q pentru orice num˘ar natural n 1.

z

x .

(ii)

II. Analiz˘a Fie funct¸ia f : (0, ) R, f (x) = ln x

1.

2.

3.

4.

III.

Determinat¸i ecuat¸iile asimptotelor graficului funct¸iei f .

Studiat¸i monotonia ¸si determinat¸i valoarea maxim˘a a funct¸iei f .

S˘a se arate c˘a

e

1

f (x) dx = 4 2 e.

S˘a se arate c˘a ¸sirul (x n ) nN definit prin x 0 > 0 ¸si x n+1 = f (e x n ), n N, este convergent la 0.

Geometrie

−→

1. Fie ABCD un paralelogram ¸si fie P, Q puncte astfel ca PC=

−→

−→

−→

1

3

−→

−→

−→

AC, respectiv BQ= 2 QD. S˘a

−→

se determine α, β R cu proprietatea c˘a AP + BQ= α AB +β AD ¸si s˘a se arate c˘a dreptele P Q ¸si BA sunt paralele.

2. Fie A(1, 3), B(1, 1), C(5, 1). triunghiului ABC.

S˘a se determine ecuat¸ia dreptei suport a bisectoarei din A a

3.

S¸tiind c˘a tg α

2

= 2, s˘a se calculeze sin 2α.

IV. Informatic˘a Se consider˘a ¸sirul de numere naturale x = 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4,

(fiecare num˘ar natural nenul

apare, ˆın ordine, de un num˘ar de ori egal cu el ˆınsu¸si). a) Se d˘a un num˘ar natural nenul n. S˘a se

scrie un program care afi¸seaz˘a primii n termeni al ¸sirului x. b) Se d˘a un num˘ar natural nenul n. S˘a se scrie un program care afi¸seaz˘a ˆın timp constant (care nu depinde de n) al n-lea termen al ¸sirului

x. c) Se d˘a un num˘ar natural nenul n ¸si n numere naturale nenule y 1 ,

, y n care s˘a

fie identic˘a cu primii n termeni ai ¸sirului x. d) Dat¸i o solut¸ie ˆın timp liniar (ˆın funct¸ie de n) cerint¸ei

care verific˘a (afi¸sˆand ”DA”, respectiv ”NU”) dac˘a exist˘a o permutare a termenilor y 1 ,

, y n . S˘a se scrie un program

de la punctul c).

Not˘a: Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pas- cal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit ¸si ale im- plement˘arii sub form˘a de program: semnificat¸ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct¸iunilor condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti

Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

Concursul de admitere iulie 2013

Domeniul de licent¸˘a - Informatic˘a

19.07.2013

I. Algebr˘a.

(a)

(b)

(c)

Fie n 2 un num˘ar natural. Consider˘am n numere reale cu proprietatea c˘a oricum am alege unul dintre ele, suma celorlalte n 1 numere r˘amase este 0. S˘a se arate c˘a toate cele n numere sunt egale cu 0.

Cˆate elemente are mult¸imea M =


a

b

b

a

a, b Z 3

?

S˘a se arate c˘a mult¸imea M de la punctul precedent este parte stabil˘a ˆın raport cu adunarea ¸si ˆınmult¸irea matricelor din M 2 (Z 3 ) ¸si c˘a M este corp comutativ ˆımpreun˘a cu aceste operat¸ii.

II. Analiz˘a. Fie funct¸iile f

: π , π \ {0} → R, f(x) =

2

2

x 2 x ¸si g : π , π \ {0} → R, g(x) = xf (x).

sin

2

2

(a)

(b)

(c)

(d)

Determinat¸i limitele laterale ale funct¸iei f ˆın punctul 0.

Ar˘atat¸i c˘a ecuat¸ia sin x x cos x = 0 are o singur˘a solut¸ie ˆın intervalul π , π .

Aflat¸i mult¸imea valorilor funct¸iei g.

2

2

π/2

Calculat¸i I = π/6 f (x)dx.

III. Geometrie.

(a)

Fie A(1, 2) ¸si B(3, 1) dou˘a puncte ˆın plan. Determinat¸i ecuat¸iile dreptelor care trec prin punctul A ¸si sunt situate la distant¸a 2 fat¸˘a de punctul B.

(b)

Determinat¸i numerele naturale a pentru care a, a + 1 ¸si a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic.

(c)

−→

−−→

Fie ABCDEF un hexagon regulat de latur˘a 2. S˘a se calculeze norma vectorului AC + BD.

IV. Informatic˘a. Fie n un num˘ar natural nenul ¸si

1 p m.

avem vectorul X, 1, 2, 3, 4, X, 6, 7, 8, X unde elementele 0, 5 ¸si 9 sunt marcate cu X ca fiind ¸sterse.

m = 2 n .

Se d˘a vectorul 0, 1, 2, 3,

, m, m + 1 ¸si p, cu

ˆ

In acest vector, marc˘am numerele 0, p ¸si m + 1 ca fiind ¸sterse. Exemplu: Pentru n = 3 ¸si p = 5,

(a)

Scriet¸i un program care s˘a ¸stearg˘a toate elementele vectorului, ˆın n pa¸si, ˆın a¸sa fel ˆıncˆat la pasul k s˘a se ¸stearg˘a 2 k1 elemente, dintre cele ne¸sterse pˆan˘a la pasul respectiv. Programul va afi¸sa m 1 perechi de forma (k, q) unde q este unul dintre elementele vectorului, diferit de p, iar k este pasul la care a fost ¸sters q. Programul scris trebuie s˘a aib˘a complexitatea timp liniar˘a ˆın funct¸ie de m, adic˘a num˘arul de instruct¸iuni ale programului s˘a fie aproximativ egal cu dimensiunea vectorului.

(b)

Scriet¸i un program similar cu cel de la punctul (a), dar cu urm˘atoarea condit¸ie suplimentar˘a: dup˘a pasul k, ˆıntre oricare dou˘a elemente deja ¸sterse consecutive s˘a nu fie o distant¸˘a mai mare de 2 nk , unde prin distant¸a dintre i ¸si j se ˆınt¸elege |j i|. Calculat¸i complexitatea timp ˆın funct¸ie de n a pro- gramului pe care l-at¸i scris. Exemplu : Consider˘am vectorul X, 1, 2, 3, 4, X, 6, 7, 8, X . Printr-o posibil˘a strategie de ¸stergere, cont¸inutul vectorului dup˘a fiecare pas k este: X, 1, X, 3, 4, X, 6, 7, 8, X (dup˘a pa- sul 1), X, 1, X, 3, X, X, 6, X, 8, X (dup˘a pasul 2), respectiv X, X, X, X, X, X, X, X, X, X (dup˘a pasul 3). Rezultatul afi¸sat de program ˆın acest caz este secvent¸a (1,2),(2,4),(2,7),(3,1),(3,3),(3,6),(3,8).

Not˘a: Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit ¸si ale implement˘arii sub form˘a de pro- gram: semnificat¸ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct¸iunilor condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti

Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

18.07.2014

Concursul de admitere iulie 2014 Domeniul de licent˘a – Informatic˘a

I. Algebr˘a. Fie matricea A =

1

1

2

1

M 2 (R).

(a)

(b)

(c)

S˘a se determine matricele X M 2 (R) pentru care AX = XA.

S˘a se arate c˘a pentru orice n N exist˘a dou˘a numere ˆıntregi x n ¸si y n astfel ˆıncˆat A n = x y n

n

S˘a se arate c˘a pentru orice n N numerele x n ¸si y n de la (b) sunt nenule.

II. Analiz˘a. Fie f : R \ {0} → R, f (x) =

1

x 2 e

1

x .

2y n

x n

.

(a)

(b)

Determinat¸i ecuat¸iile asimptotelor la graficul funct¸iei f .

4 2 , x (−∞, 0).

Ar˘atat¸i c˘a f (x)

e

(c) Consider˘am ¸sirul (x n ) nN dat de x 0

1

0, 2 ¸si

x n+1

(d)

(x n ) nN este convergent ¸si c˘a lim

n x n = 0.

Calculat¸i 2 f (x) dx.

1

III. Geometrie.

=

f

n ,

1

x

n N.

Demonstrat¸i c˘a ¸sirul

(a)

Fie A(1, 1) ¸si B(3, 2) dou˘a puncte ˆın plan. S˘a se determine punctul M (x, 0) astfel ˆıncˆat valoarea sumei AM + MB s˘a fie minim˘a. S˘a se g˘aseasc˘a minimul acestei sume.

(b)

S˘a se rezolve ecuat¸ia cos 4 x sin 4 x = 2 3

.

(c)

Fie ABC un triunghi cu laturile AB = c, BC = a ¸si AC = b. S˘a se exprime suma de produse scalare

−−→

AB · AC + BC · BA + CA · CB ˆın funct¸ie de

−→

−−→

−−→

−→

−−→

a, b ¸si c.

se extinde

IV. Informatic˘a. Se d˘a operat¸ia

asupra oric˘arei secvent¸e formate cu cifre de 1 ¸si 2, de exemplu 1211212121 = 2122121212. Se consider˘a ¸sirul infinit s format cu cifre de 1 ¸si 2, generat incremental prin extindere dup˘a urm˘atoarea regul˘a de concatenare:

s 1 = 1221, s 2 = 1221211221121221,

:

{1, 2} → {1, 2} astfel ˆıncˆat 1 = 2 ¸si 2 = 1.

, s k+1 = s k s k s k s k ,

Operat¸ia

., pentru orice num˘ar natural nenul k.

Fie n un num˘ar natural nenul, n < 1000000.

(a)

S˘a se scrie un program care cite¸ste n ¸si afi¸seaz˘a primele n cifre ale ¸sirului s. Exemplu: Pentru n = 18 programul va afi¸sa 122121122112122121.

(b)

S˘a se scrie un program care cite¸ste n ¸si afi¸seaz˘a a n-a cifr˘a a ¸sirului s, astfel ˆıncˆat num˘arul de pa¸si ai programului s˘a fie proport¸ional cu log 2 n (complexitate timp logaritmic˘a ˆın funct¸ie de n). Exemplu: Pentru n = 11 programul va afi¸sa 1, iar pentru n = 20 programul va afi¸sa 2.

Not˘a: Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit ¸si ale implement˘arii sub form˘a de pro- gram: semnificat¸ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct¸iunilor condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucure¸sti Facultatea de Matematic˘a ¸si Informatic˘a

Concursul de admitere iulie 2015 Domeniul de licent¸˘a – Informatic˘a

I. Algebr˘a. Fie num˘arul complex z = 1 + 2i.

17.07.2015

(a)

S˘a se calculeze |1 + z| ¸si |z 3 |.

(b)

S˘a se arate c˘a pentru orice n N num˘arul z n este de forma a n + ib n cu a n , b n Z.

(c)

S˘a se arate c˘a b n+2 2b n+1 + 5b n = 0 pentru orice n N .

(d)

Ar˘atat¸i c˘a z n / R pentru orice n N .

II. Analiz˘a. Fie f : R R, f (x) = 3x 2 2x 3 ¸si I n = 1 x n f (x) dx, n N.

3

0

(a)

(b)

(c)

(d)

Studiat¸i derivabilitatea funct¸iei f ¸si determinat¸i punctele sale de extrem local.

Fie m (0, 1). Determinat¸i num˘arul de solut¸ii reale distincte ale ecuat¸iei f (x) = m.

Fie x 0 (0, 1) ¸si x n+1 = f(x n ), n N. Ar˘atat¸i c˘a (x n ) nN este convergent ¸si determinat¸i lim

Ar˘atat¸i c˘a I 1 I 2 =

n→∞ x n .

1

8 .

(e) Ar˘atat¸i c˘a ¸sirul (I n ) nN este descresc˘ator ¸si demonstrat¸i c˘a lim

n I n = 0.

III. Geometrie. Pe laturile AB ¸si AC ale triunghiului ABC cu AB = 1, AC = 2, m(

construiesc, spre exterior, triunghiurile echilaterale ABM ¸si ACN .

BAC) = 30 , se

(a)

Calculat¸i lungimile segmentelor BC ¸si MN .

(b)

Fie D, E, F mijloacele segmentelor AM , AN ¸si BC . Ar˘atat¸i c˘a triunghiul DEF este echilateral.

 

−→

−→

−→

−→

(c)

Calculat¸i

AB

·

AM ¸si

AB

·

AN , apoi determinat¸i numerele x ¸si y pentru care are loc relat¸ia:

−→

−→

−→

MN= x AB + y AC.

IV. Informatic˘a. Se citesc numerele naturale nenule a, b, c, n, urmate de o secvent¸˘a de n numere naturale distincte, notat˘a cu s.

(a)

S˘a se scrie un program care afi¸seaz˘a toate perechile (x, y) cu proprietatea c˘a x ¸si y sunt numere diferite din secvent¸a s, care verific˘a ecuat¸ia ax 2 + by 2 = c. Exemplu: Dac˘a programul cite¸ste la intrare 1 1 25 5 3 18 5 0 4, atunci afi¸seaz˘a perechile (3,4) (4,3) (0,5) (5,0), nu neap˘arat ˆın aceast˘a ordine.

(b)

Dac˘a secvent¸a s citit˘a la intrare este format˘a din numere ˆın ordine cresc˘atoare, s˘a se scrie un program cˆat mai eficient care afi¸seaz˘a num˘arul de perechi (x, y) cu proprietatea de la punctul (a). S˘a se calculeze complexitatea timp a solut¸iei prezentate. Exemplu: Dac˘a programul cite¸ste la intrare 1 1 25 5 0 3 4 5 18, atunci afi¸seaz˘a 4.

Not˘a: Programele vor fi scrise ˆıntr-unul dintre limbajele de programare studiate ˆın liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solut¸ie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit ¸si ale implement˘arii sub form˘a de pro- gram: semnificat¸ia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instruct¸iunilor condit¸ionale.

Timp de lucru 3 ore.