Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. S.R.L.

Localitate , Judet
Str. .
Reg. Com.:
CUI: .

DECIZIE A ASOCIATULUI UNIC AL


S.C. . S.R.L

Subsemnatul, ____________________________, nascut la data de


___________ in municipiul ________________ domiciliat in _______________,
Str. _______________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___, posesor al
CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________, in calitate de asociat unic al .., cu
sediul social in localitatea judetul .., Str. .nr. 8, inregistrata la Registrul
Comertului din sub nr. , avand CUI ., am decis:
Art. 1. Dizolvarea si concomitent lichidarea S.C. SRL, intrucat firma
este inactiva, conturile s-au lichidat conform operatiunilor contabile, firma nu
detine nici un fel de active si nu are nici datorii catre creditori diversi, sunt de
acord si solicit procedura de dizolvare si lichidare fara sa emit nici un fel de
pretentie materiala sau financiara.

Data: ____________

Semnatura:

________________