Sunteți pe pagina 1din 212

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

STELIAN PAPADOPOULOS Profesor la Universitatea din Atena

Fericitul Iacov Tsalikis

Egumenul Sfintei Manastiri a Cuviosului David

Traducere din limba elena de Ieroschim. Stefan Lacoschitiotul

Schitul Lacu 2001

1

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Rândurileceurmeazãsuntalemeleºialetaledeopotrivã. Elesuntizvorâtedinrespectrecunoºtinþãºidragosteadâncãfatã de fericitul pãrinte Iacov Tsalikis, stareþul Sfintei Mãnãstiri a Cuviosului David, cel care a adormitspovedindla21noiembrie

1991,înceldeal71-leaanalvieþiisale.

Acesterândurisuntscrisepentrunoitoþi,deoarecen-am scris nicidecum ceea ce am crezut ºi cele ce mi-au plãcut, ci numaiaceleapecaretoþile-amauzitdinguraluiceasfântã,ceea ce am observat din viaþa lui cea cuvioasã, precum ºi lucruri minunate pe care le-am vãzut sãvârºite cu rugãciunile lui. Rândurileacesteasunttotodatãalenoastre,aletuturorºidatoritã faptului cã ne-am strãduit ca ele sã exprime simþãmintele noastre, ale tuturor. Unele lucruri despre fericitul stareþ le-am aflatdelaelînsuºifieatuncicândîmivorbea,maialesînaltarul bisericii mãnãstirii, fie când spunea câte ceva din viaþa lui înaintea mulþimii de închinãtori, fie când povestea despre minunile cuviosului David; noi totdeauna îl ascultam cu multã luareaminte.Multealtelele-amaflatdelanumeroasepersoane care l-au cunoscut pe fericitul staret Iacov în copilãrie, în tinereþeºiînaniivieþuiriisalemonahale.Aceºtianusuntputini, ºinicidatelecenile-auoferitdesprestareþnusuntpuþine. Citeznumaicâtevanumealecelorcarene-auajutatîn adunareaºicompletareadatelordesprestareþulIacov.Maiîntâi rudelelui(GheorgheTsaliki,perecheaMãriaºiTeodorMikeli, rudelesaledinFarakla),câþivasãteniºibunulpãrinteTeodor Teodosiu. Urmaºul pãrintelui Iacov la stãreþie, arhim. Kiril Gherantonis,cunoaºtemaimultedecâtoricinealtulºisfaturile sale ne-au fost de mare folos. Pãrinþii Mãnãstirii Serafim, Alexie,Nicodim,Iacov,Efrem,Gavriil,PavelºifrateleDavid,cu toþiine-auoferitdatemultfolositoaredesprestareþ.Deosebit depreþioaseºidebogateaufostamintirilearhimandriþilorPavel, Amfilohie ºi Hrisostom, protopopului Ioan Vernezu, ale

2

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

areopagitului 1 Dimitrie Tzuma ºi ale teologului Elefterie Mazaraki,cãroralemulþumescdintoatãinima.Deasemenea mulþumesc ºi tuturor acelora care mi-au spus câte ceva în legãturã cu stareþul, sau m-au ajutat sã-mi înfrâng binecuvântatelemeleºovãieliînalcãtuireaprezenteibiografii

duhovniceºti.DespreviaþaînLibisiuldinAsiaMicã,pecarel-

amvizitatdedouãori,aminformaþiiatâtdincãrþi,câtºidela scriitoricareautrãitevenimenteledezrãdãcinãriilocuitorilordin Libisi. Cele ce se referã la originea sa din Rodos aparþin lui TeodorÞimbidachi,ºiellocuitoralinsulei. Lucrarea prezentã, referindu-se la o persoanã con- temporanã,launascetajunslamãsuriînalte,launieromonah inspirat de Dumnezeu, înzestrat cu multe virtuþi ºi cu nenumãrate daruri dumnezeieºti, putea atinge ºi multe uncte primejdioase,faptces-aevitatcumultãgrijãºiatenþiedecãtre cercetãtor,îndeosebitrebuiasãseeviteexagerareaºidispoziþia de a lãuda fãrã mãsurã ºi discernãmânt. Aceasta a fost preocupareanoastrãconstantãpânãacoloîncât,pentruevitarea suspiciunilor legate de acest subiect, am preferat sã lãsãm neînregistratemultesemneminunateºidumnezeeºtisãvârºite înviaþastareþului.Celepecarele-amprinscuantenelenoastre slabe ºi cele ce le-am scris cu micile noastre puteri, sunt totuºi edificatoareînaceastãprivinþã,deºinuînmãsuraîncares-arfi cuvenit. Credem însã cã ele aratã, fie ºi cu lipsã, cine a fost fericitul Stareþ Iacov înaintea lui Dumnezeu, a Sfinþilor, a lui însuºiºiaoamenilor.DarºiînceeaceUpriveºteestevalabil cuvântulpecareStareþulînsuºiîlspuneadespreCuviosulDavid:

"MinunileCuviosuluisuntfoartemulte.Despreeleartrebuisãse scriemultecãrþi.Darnuajungenicihârtia,nicicerneala ".

1 ConsiliuldeCasa]ie.

3

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Libisi,satulsãunatal

ºimoarteabuniculuisãuKremmida

Libisiul a fost zidit de strãmoºii noºtri pe versantul apuseanalmunteluiAnticragos,acoloundeeravechiulorãºel grecesc Karmilisos. Acest versant se prelungeºte pânã spre þãrmulapuseanalAsieiMici,undeseînvecineazãcuRodosul. Dacãîncepisãsuimunteledelaþãrm,dinvârfvezisubtinesatul Libisi întinzându-se pe douãlaturi.Micaaºezarecarenuavea deschiderelamare,aveavederemaialessprerãsãrit,darºispre miazãziºimiazãnoapte.

Eraîn1921,spresfârºitulprimãveriiºiînceputulverii.Din

parteadenord-esteveneauncopilaºlibisian,feciordemeºter. Alergândcuopincileînmâini,elaurcatpecaldarâmulcelmare ceduceaspreTaxiarhi 2 ºiStumbo 3 .Ceiceîlvedeaualergândau înþelescãaduceovesterea.Copiluls-aopritînStumbo,înpiaþa cumultemagazine.H-amaipututajungelaSfinþiiArhangheli.A cãzutlângãunzid,spunândînºoaptã:

-I-auprins pemultedintregrupurilenoastre,dintreai noºtri,pemulþilibisieni. ~ndatãs-auadunatvânzãtoriidelamagazineºitrecãtorii. Eraodupã-amiazãdevarãºiauieºitînpiaþã.Primiiauaflatcei care aveau oameni plecaþi ca sã lucreze. Aceºtia erau mici grupuri de zidari, spoitori, cizmari ºi alte feluri de meseriaºi carelucrauînsateleºioraºeleturceºti.Uneoriînsubprefectura Macrisau,îngeneral,înSandzaki(eparhia)Mougla,iaralteoriîn pãrþile îndepãrtate ale judeþului Aidinios ºi în Smirna. Mulþi meºterilibi-sieniauajunspânãînKonia(Iconia),Eregli,Nigdi, Cesa-reea, Sibas (Sevastia) ºi mai sus, în Pont. Erau meºteri

2 BisericaSfin]ilorArhangheli.

3 Centulsatului.

4

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

buniºicâºtigauparalebune.Satullor,ziditsuspestânci,nuavea ogoarepecaresãlecultive.Putineleogoarebuneaflatespre ºeseraustãpânitemaimultdeturci.Micileîndeletnicirilocale nuasiguraututurorpâinea.Deaceeas-aufãcutmeºteºugariºi,în grupurimici(decâtedoi,trei,patrusaumaimulþibãrbaþi,dupã cerinþe),îºiluauputineleunelteºi,vremedecâtevalunibune, începând din martie-aprilie, strãbãteau Turcia. Cei mai mulþi dintre ei se întorceau acasã în noiembrie-decembrie ºi rãmâneauînfamiliilelorpânãînmartie. Copilul de meºter a început sã-ºi revinã. Graiul i-a

revenit. Le-a spus toate cele câte le ºtia. Au ajuns acolo ºi bãtrâniisatuluiºil-auduspecopillaBisericã.Autrasclopotulnu

preadedoliu,darnicicapentruBisericã.Mulþimedeoamenis-

auadunatdegrab.SatulLibisiaveacinci-ºasemiidesufleteºi

toþi erau greci, neaflându-se printre ei nici un locuitor turc. DespinaluiKremmida-bunicafericituluistareþIacov-îºiavea casaaproapedeStumbo,înpiaþã.Deîndatãceaauzitgãlãgiaa alergatcusufletullagurã. A urcat repede caldarâmul ºi repede l-a întrebat din genunchipecopil:

-PeKremmida,peGheorghealmeu

~itremurãinimaºin-amaipututconþinã.Voiasãspunã:"l-

aivãzut","l-auprins","aiauzitcevadespreGheorgheKremmida"?

Dinnefericirecopilulaºivãzutºiaºiauzit.L-auprinsºi

peGheorgheKremmida.DespinaluiKremmidas-aînnecatde

durere.Miidepersoane-celemaimultefemei-erauînjurulei,

dareanumaivedeapenimeni.Bocindcuglassfâºietor,caºi

cumarfifostsingurãacolo,aintratînBisericãºiacãzutcu

fatalapãmântînainteaIcoaneiarhangheluluiMihail.S-arugat,s-

ajeluit,acerutîmbãrbãtare,l-apusdreptapãrãtoralfetelorºial celormiciaieiºis-aîntorsacasã. Toate i s-au fãcut negre. Prea frumosul Libisi, cu pri- veliºtealuiminunatãdemunteºideºes,cuceledouãBiserici

5

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

mari ºi arãtoase, a Arhanghelilor ºi a Maicii Domnului, cu drumurile cele foarte curate, cu caldarâmurile, cu multele bisericuþe,împrãºtiateiciºicolo ,toates-auîntunecat.Aajuns acasãfãrãsãºtiepeundecalcãºiundeseaflã.Acãzutpeo

laviþãºiaînceputsãboceascã.Feteleeialergaserãîntâmpinând-o

pedrum.DincasaceadesusavenitºiTudora,singuraeifatã

mãritatã,mamafericituluistareþIacov.Þineaînbraþepecelde-

al doilea prunc al ei (pe Iacov) ºi tremura cu totul. A cãzut pestemamaeiºiaînceputsãplângãfãrãsãpoatãîntrebadacãa auzitcevaºidespreStavrosalei. ªi bãrbatul ei, Stavros, era plecat, împreunã cu douã ajutoare cositorea vase de aramã ºi fãcea zidãrie în satele turceºti.Mamaeideîndatãceavãzutprunculºi-arevenitºia început sã-ºi mângâie fata. Nu, nu auzise ceva desprecei care lucraudeparte.Auadunatmaialespegreciicarelucraulaþãrmuri sau mai aproape de ele. Astfel l-au prins ºi pe Gheorghe Kremmida.Tudoraadatpepruncsuroriieiceleimaimariºia plecat repedelaStumboºi laBisericã.Poatevaaflaceva,cel puþinsãfiepregãtitãpentruorice. ~ncurteaBisericiierauacumtoþibãtrâniiºipreoþiicelor treiparohii,dascãliiºiînvãþãtoareaºcoliidefete.îngrijoraþi,ei adunauºtiriºiîncercausãliniºteascãlumea,înBisericamarea Arhanghelilor, adicã în parohia "de sus" se cânta mereu Paraclisul. Multe dintre femei -cãci marea majoritate a bãrbaþilor lipseau - intrau ºi ieºeau, aprindeau lumânãri, îngenuncheau ºi se rugau sfinþilor de la catapeteasmã ºi iconostase,careerautoatedinmarmurãºistrãluceau.L-auaflat ºi pe moutiri, singurul turc al satului, care era, sã spunem, organul de ordine, reprezentant al subprefectului turc de la Macri(Kazan).Acestanuºtianimicconcretdesprepersoanele careaufostprinsedejandarmiiturci.Darºtiadejacumulte zilemaiînainte-aºaamãrturisitacum-cãjandarmiiºiarmata îiadunãdincândîncândpegrecipentrubatalioanedemuncã.

6

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ªicãastas-arfiînceputcuþinuturiledelaþãrmurilemãrii,însã

cu toþii auziserã lucruri foarte urâte despre aceste batalioane. Maimultsaumaipuþinºtiaudespreconcentrãri,strãmutãriºi

deportãridejadin1915ºi1917pânãîn1920.

Turcii îi adunauºi îi puneaupebãrbaþilamuncifoarte grele:lamine,cariere,cãiferateºialtele,îiobligaulamulteore delucru,îibãteaufãrãmilã,ledãdeamâncareputinãºimurdarã, iarnaîipuneasãdoarmãînaerliber sauînbarãciºicocioabe, desigur, fãrã cãldurã. De altfel, scopurile batalioanelor de muncã erau douã. Sã asigure mâini de lucru gratuite ºi sã nimiceascã încet-încet elementul grecesc fãrã sã provoace puterileeuropene.

Aveauoexperienþãreacugenocidularmenilordin1915,

cânddestuieuropeniauprotestatºiaucondamnatpeturciîn

toatãlumea.Deaceeaauhotãrâtsã-ºiatingãscopullorprintr-

oexterminareperiodicãmascatã. ªiîntr-adevãr,dinbatalioaneleacesteaputinigrecis-aumai întors.CeimaimulþisepierdeauînadâncurileTurciei,totdeauna departedezonelecuelementgrecesc.Seîntorceaudoarceicare evadau, acei puþini care izbuteau sã dea daruri gardienilor, subofiþerilorºiofiþerilor.Uneori,unii dintre cei care reuºiserã sã scape de suferinþe, foame,frigºichinuri,auavutnorocul sã-ireperezemaitârziuCruceaRoºieºiComisiaInternaþionalã. AceºtiaaufostocrotiþiºitrimiºiînGrecia. PeTudoraaulãsat-ocupãrereacãbãrbatuleiStavroseste bine.Darînaceianinimeninuputeafisigurpeceva.Turcii aurãscolittoatãAsiaMicã;generalulMustafaKemal,cãruiadupã aceea i-au spus Atatiirk (Pãrintele Turciei) a cutreierat Turcia centralã ºi rãsãriteanã. Apãrea pe neaºteptate la þãrmurile apusene cu armatã ºi mai alesluptadinrãsputerisãdistrugã elementul grecesc din Pont, care ceruse putinã autonomie ºi organizasemicigrupurirãsculateînarmate.

7

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Tudora s-a întors acasã, unde a aflat mai multe vecine careomângâiaupemamaºipesurorileei.Toateîljeleaupe omulcelbun,peKremmida,capeunmort.Lafelsepetreceaºi întoatecaseleundeerausiguricãîlprinseserãpeomullor. Preoþii,bãtrâniisatuluiºidascãliii-auîncurajatpuþinpe libisioti,darînlãuntrulloreraubântuiþidedescurajare.Ceruserã ºieisãdevinãautonomi,caºiSmirna,daritalieniii-autrãdat, iarturcii,prinzându-ipelibisiotiicesemnaserãdocumentulprin carecereauautonomie,i-autrimisînlumeacealaltã. Rãul nu arãta semne cã se va opri curând. Iar acest MustafaKemaleracaunnornegrupestecapetelegrecilor.Se varãzbunaeloareºiasupralor?Orisevaduceînaltãparteca -ºireversemânia?Luminãlinãnusevedeadenicãieripentru greci, înfricoºãtor lucru este sã nu vezi luminã nici mãcar în patria ta, pe pãmântul unde trãieºti de 3000 de ani! Apoi s-a dezlãnþuitpestecomunitãþilegreceºtiºiacelblestematriouredin paºa.N-aexistatunaltturcmaiiubitordevãrsaredesângeca el.EleragroazaºispaimagrecilordelaSmirnapânãlaMacriºi Libisi.Ucigaººitiranîntoatãputereacuvântului. Primaziatânguiriitrecând,Despinaastatºis-agândit. Trebuia sã cugete ca sã vadã cum sã procedeze pentru a afla amãnuntedespreGheorghealeiºicevafacecu fetele,care sunt libere, afarã de Teodora, cea mai micã dintre ele, cãsãtoritãdetânãrã.Eaeradejaîndoliu,cãcimoarteaîirãpise

ºasepruncipânãîn1922.Despinaaveaºidoibãieþi,Kiriacºi

Vasile,iaraceºtiaeraumiciºiaveaunevoiedeocrotire. Gândul i s-a îndreptat cãtre Kremmidei, cãtre cei din neamul bãrbatului ei. Mai aproape de ei erau Kremmideii din Macri,KostasºiKiriac.Bogaþi,eieraubinefãcãtoriiºcolilordin MacriºicunoscuþilaPatriarhiadeConstantinopol.Rudeledin neamul ei, cele mai multe trãiau departe alcãtuind un neam mare, cu o tradiþie bisericeascã însemnatã, care dãduse Bisericii ºapte generaþii de clerici cãsãtoriþi ºi ieromonahi.

8

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Despina avea rude chiarºilaIerusalim,peieromonahiiIlieºi Dimitrie,careslujiserã-maialesaldoilea-cumultãdãruirela Sfântul. Daracumcinesicumsãoajute?Vremurileeraugrelesi

turciiîntãrâtaþi.Pentrucelenecesaretraiului,desigurcãnuerau

în lipsã. Bãrbaþii lãsaserã casa plinã atunci când plecaserã la

treburilelor.Dacãmaitârziulucrurilesevorînrãutãþi,desigurcã

vatrebuisãaflecevadelucrusipentrufeteleeicelenemãritate.

Aºadar,singurullucrupecarebunicaDespinal-acerutdela

cunoscuþisirude,afostsãseinformezeºisãintervinã.Sãafle

cuexactitateceledesprebãrbatuleiºisãfacãdemersuripentru

imposibil,adicãpentrueliberarealui.ªioameniiaufãcuttotceau

putut.Camîntr-olunãausositºiºtirile.Darmaibinenuarfivenit.

Gheorghealeimurise.N-apututrezista.Turciiprinseserãdeiciside

colomulþigreci.I-auadunatpetoþiºiîiduceauspreAnatolia,în adâncurileTurciei,pãziþidecãlãreþisãlbateci.Zilenesfârºiteaumers pejos.Ledãdeaupuþinãpâineºiaceeanuîntoatãziua.Alaiul jalnicseîmpuþinapemãsurãcetreceauzilele.Foamea,obosealaºi biciulauumplutcãrãriledecadavregreceºti.Kremmida,carenu mai eratânãr,sufereamult.Fiindmaifirav,jandarmiil-auluatla ochi.Treceaupelângãelsidinseninîlloveaufãrãmilã.Deºi puþin câte puþin picioarele l-aulãsat,aveaoinimãmare.Dacã vedeapevreungrecdescurajat, i sealãturaºiîlîmbãrbãta.Un zâmbet, un cuvânt, puþinã mângâiere. De aceea toþi deportaþii îl iubeau. Alcãtuia ºi versuri pe care le rostea ca sã mai uite de necazurilelor.Aveaofaþãplãcutã,plinãdebunãtateºitoþiîlºtiau cafiindtemãtordeDumnezeu.Postearegulatºiluaamintecu multãgrijãsãiubeascãpeDumnezeuºipeoameni.Sespunea despreelcãeraatâtdebun,încâtDumnezeui-adãruitharisme minunate. Astfel odatã, acolo unde lucraînsateleturceºtifãrã bisericã,înziuaCincizecimii,pecândaîngenunchiatlaVecernie,

a vãzut spunea, `n timp ce îºi fãcea rugãciunea, cã au

îngenunchiatsicopacii.Iaroarecândovacãalui,ridicându-sepe

9

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

picioarele dinapoi ca sã mãnânce din vârful unui pom, s-a dezechilibratsi,deºiacãzutlapãmânt,n-apãþitabsolutnimic. Bunºisfânteraaºadar,buniculKremmida,darbiciulºifoamea i-auadussfârºitul. ~i duceau pe jos din laturile Muglei, Aidiniului, Bourdourului,Spartei,îitreceaupesubIconia,prinEregliºise apropiaudeNigdi.înaintedeaajungeînsãînaceloraº,bunul grec,GheorgheKremmida,n-amaiputut.Atuncicândaceioameni sãlbatecil-auvãzutfoarteextenuat,l-auchinuitºimaimult.A cãzutºinusemaiputeascula.L-aumaiºibãtut,pedeasupra, pentru cã se grãbeau saºi continue drumul. Acolo ºi-a dat sufletul bunicul ºi naºul stareþului Iacov. Cãci însuºi bunicul Gheorgheîlbotezasepenepotulsãu,pecareîliubeanespusde mult.

Dupãpuþinezileavenitconfirmareascrisãcumânaa nepotuluibuniciiDespina,Hagiduli.Eramedicºiîlluaserãºipe el. L-au aruncat în acelaºi convoi în care era ºi unchiul Gheorghe.Cânds-asãvârºitnenorocireacuunchiul,n-aputut -ifiedevreunajutor.Apututdoarsãia din buzunarele lui

numai 5 Mre. Douã le-a dat unor turci dintr-un sat ca sã-l îngroape-ºicinepoateºtidacãl-auîngropatsaul-auaruncatîn vreorâpãcasã-lmãnâncepãsãrile,întotcazulHagiduliascris mãtuºii sale cãadatceledouãlireºioîntrebacesãfacãcu

celelalte.SãrmanabunicãDespina,prinomulcareîiadusesescri-

soarea, l-a înºtiinþat sã le pãstreze. Dupã aceea ºi Hagiduli s-a

prãpãditînacelaºimodsaulinvreunulasemãnãtor.

10

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Despretatãlstareþului,

StavrosTsalikidinRodos

Stavros Tsaliki, bãrbatultinereimameTudora,meºterea printurcime.Turciideprinsatesepurtauprieteneºtecuel,le lucrabineºiîlplãteaudupãcumseînþelegeau.Elnuavusese ºtiri despre socrul sãu, Gheorghe Kremmida, toatã vara. în noiembrie,întorcându-seînLibisicudestuleparaleºiîncãrcat cualimenteºialtecumpãrãturi,aflãnoutãþile.Leaflãdeîndatã ceajunseînMacriºidescãlecalarudelesaleKremmidei,casã rãsufledupãîndelungatacãlãtorie. Isestrângeainima Muºtianicicesãmaispunãºinici cesãmainãdãjduiascã.Cugetaîntrusineºi:dacãpreaputernicii Kremmideinuaveaumodalitãþicasã-locroteascãpeomullor, care putere va putea izbãvi pe ceimulþiºislabi?Maitârziu, numaidupãcâtevaluni,s-apierdutînaceleaºibatalioaneºiun alt Kremmida din Libisi. Un adolescent, pe nume Vasile, s-a sfârºitînTars. Stavros n-a zãbovit mai mult. A bãut o cafea, ºi-a încãrcat cei doi mulari ºi a plecat imediat. Mu mai putea sta locului. Mintea îi era înfricoºatã, iar inima îi era la Teodora- DorulasauDorita,cumîispuneael-ºilaprunci.Numaicãtreeii se îndreptau toate gândurile. Cu fricã, cugeta el, prin ce mâhnireatrecutdelicataluiDorula ;arfiavutpoftãsãfieacasã ca sã-l înveþe pe pruncul sãu Iacovel sã facã primii paºi Un zâmbetlargfluturãpebuzelelui.Urcaîmpreunãcumulariisicu calfaluipantadinparteadenordaAntikragului.Minteaîialerga cumiidearipi.Eatrecupesteani,întorcându-seîncopilãriasa, în vecinãtateaRodosului.Acolos-anãscutînl883,într-olãture sãracã,situatãînafarazidurilor,laMarasia. Erau vremuri grele atunci în frumoasa insulã. Turcii stã- pâneau.Greciierausãraci.L-aluattatãlsãu,IacovTsaliki,pecând

11

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

eracam de15sau17ani ºi aumersdincolo,laMarmari,pe þãrmulasiatic,cãutândosoartãmaibunã. Peacesteþãrmuribinecuvântateeramultãlume,ceimai mulþifiindbogaþiºipuþinimeºteºugari.Acoloputeausãlucreze bineºicinstit.Puteauadunaparalecasãseprocopseascãºiei, sãsereîntoarcãîniubitullorRodos,sã-ºizideascãocasãbunã ºi sã trãiascã ºi ei ca oamenii. DinneamulTsalikilormulþiau plecat în Asia Micã. Primii au plecat în 1756, Gheorghe ºi AvgherinTsaliki. IacovTsalikiceldeacumerazidarºispoitordevasede aramã.DreptcalfãîlaveapefiulsãuStavrosºitoatemergeau bine.

Greciiºiturciiîipreferaupeeilatreabã.Dintruînceput s-austabilitînLibisi.încãdinvechime,cumulteveacuriînainte deHristos,locuitoriidinRodosmergeauºisestabileaupentru totdeauna pe þãrmurile Likiei. Aci, laLibisi,tânãrulStavrosa lucrat mult timp ca zidar, în înstãrita casã a lui Gheorghe Kremmida,celcumultefete.Gheorghes-agânditsãºi-lfacã ginerepetânãrulStavros,însurându-lcufataIuiceamare.însã inimatânãruluifusesemiºcatãdeceamaimicã:

Mulþumescafendi 4 Gheorghe,dareumãgândescnumaila Dorula -Darestemicã,aspustatãlei. -Voiaºteptasãcreascã,insistãStavros(astfelpovestea acesteacuharsisimplitateînsuºifericitulstareþIacov,dupãcum leaflasedelatatãllui). ªitoates-ausfârºitcubine.StavrossiTeodoras-aucãsãtoritcu

binecuvântareaBisericiisipetrecereaaþinutatuncinumaitreizile-

pentrucãmaidemultþineaosãptãmânã.

CasaluiKremmidaeramareºibunã.AlucratºiStavroscu

tatãlluisiaufãcut-oºimaibunã.înparteadesuslocuiatânãra

pereche,iarînceadejosbãtrâniicucelelaltefiiceºicubãieþii.

4 St\pâne.

12

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Dorula lui Stavros era bunã ºi sensibilã, era toatã o revãrsarededragostesidãruire.Darîntoatãcasastãpâneachipul mamei ei, Despina. Pentru cele grele ºi mari ale familiei ea era capul.

Nunumaipentrucãeramamamultorfeteºitatãllipsea jumãtate din lunile anului, dar si pentru sângele ei rece, pentru hotãrâreaeiºimaialespentrucãeaînmodconºtientþineaºiînvia îndepãrtatatradiþiebisericeascãafamilieiei.Avândcredinþãadâncã ºi dãruire pentru bisericã, mereu o vedeai în sfintelelocaºuri la slujbe,aprindeacandelelelabisericuþeledimprejur,fãceametanii, învãþa pe copii sã se roage Apoi ºtia sã-i încurajeze pe toþi, învãþându-icumsãuitenecazurile,fiindîntâialatreabã,pestetot înfrunte nimicnusefãceafãrãbunicaDespina. ToateacesteaîitreceauprinminteluiStavrosºi-iînduioºau inima, pecândseapropiadevârful Antikra-gului.Deîndatãce ajunsecubineînvârf,larenumitulPirnari,priviladreapta,departe, cãtreApus,sprepãrþilepietroasealeAntikraguluiapusean,laLibisi. Pentru întâia oarã acesta nu i se mai pãru atât de frumos ca odinioarã.Unnorpãrusãîiacopereminteaºinumaiputeasãvadã cum va arãta Libisiul de mâine. Toate îi apãreau încurcate ºi înnegurate,mult-putinseîntrevedeacãaveausãseschimbetoate, sau cel puþin multe în Asia Micã greceascã, deºi grecii înrãdãcinaþiaicinuvoiausãcreadãasta.Dartrebuiasãsefacã cutremurulcelmaidepeurmã,celcatastrofalºiînfricoºãtor,ca ei sã conºtientizeze situaþia. ªi totuºi nu se hotãrau sã-ºi lase pãmântullorcelmilenar,locullorcelsfânt. ~n orice caz, odatã cu ultimele evenimente inimile lor muriserã,nu-ºimaifãceauvisecaaltãdatã.AcumStavrosTsaliki numaivisacumsãfacãsã-ºichiverniseascãcopiiilui,cumsã-ifacã dascãli,preoþiºiîncãmaisus AcelPãrinteGrigorieTsakirisera model pentru tot Libisiul ºi Makriul. Soacra lui pomenindu-i pe ieromonahiifamilieieiadeseaîispunea:"BunulmeuStavros,sã deaDumnezeucaunuldintrecopiiitãisãsefacãpreot sãne

13

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

pomeneascã copilul nostru, sã ne împãrtãºeascã el, sã luãm anaforãdinmânalui "AºadoreaºiStavrosºideaceeamuncea curâvnãcasãscoatãparalepecaresãlecheltuiascãpoimâine pentrucopii.Darºipentruclipegrele.Precumaufostceledinanii demaiînaintecândîºipierdusepruncii-ºigemenii-lapuþineluni dupãnaºterealor.Aucheltuitmulþibaniºiaupierdutºicopii. Cugetândlaunaºilaaltaaajunsînsat.Stavrosnus-aoprit nicãieri,nicimãcarlacafeneaualuiSkiftu.Atrecutºideºesulunde înlocurilemaijoaseeraputinãapãºiseformaseunmiclac. De îndatã ce intrã în sat, copiii alergarã sã primeascã darurilepentruvesteabunãcei-oaduceaudesprebunicaDespina ºifemeialui,Teodora.Aceeaaieºitmaijos,peparteabunãde caldarâmºiacãzutînbraþelelui.Aluat-odemânã,auurcatcâþiva metripecaldarâmºiauintrat încasaîntunecatã.Toþi au plâns spunându-ºiunulaltuiacuvintedemângâiere. Stavrosaurcatîncasadesus(undeerazestreafemeiilui, cuunmagazinînpiaþã-laStumbo).Aluatprunciiînbraþeºinu sesãturasãsejoacecuei.Unuldincopilaºiilui,Gheorghi]ã,care trãieºteºiacum,aveatreiani.Celãlalt,Iacovel,senãscusecuun an înainte, în 1920, pe 5 Noiembrie. L-a botezat bunicul sãu, GheorgheCremmida,ºiaprimitnumeleceluilaltbunicallui,Iacov TsalikidinRodos.

14

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Robiaºidezrãdãcinarea

Greco-turceºtimergeaudinrãuspremairãu.Dupãces-a liniºtitderãzboiulcel-aufãcutgreciirãsculaþidinPont,Mustafa Kemalºi-aaruncatînluptãtrupeleaici,înpãrþileapusenealeAsiei Mici. Desigur acolo unde exista armatã greceascã (în anii

1919-1922),înSmirnaºiînîmprejurimi,acologreciitrãiaufãrã

primejdie,înaltãparteînsãsituaþiadevenidescurajatoare.Teþii 5 ,cu tupeulpecareli-ldãduseKemalºiriouredinpaºa,serepezeauca lupiiînsatelegreceºti,omorând,furândºiîngrozind,înaintedeja deavenicatastrofafinalã,toatesateleºioraºele,precumAidiniau fostrasedepefatapãmântului,sãvârºindu-seucideriînmasã. LaLibisilucrurilepãreaumailiniºtite,însãfricaºigrija pentruziuademâinetopeaminteaºiîmpietreainimilelocuitorilor care continuau sã trãiascã ºi sã munceascã aici. în aceastã atmosferãStavrosTsalikisestrãduiamaimultacum,deoareceîi lipseasprijinulsocruluisãu.Copilaºiicreºteauvãzându-lepefemei plângând,înfiecaredupã-amiazãbunicapoboracãtuiadepesobã ºi tãmâia casa. Toþi îºi fãceau cruce, ceva metanii si seara rugãciuni.Aprindeaºicandelelelabisericuþeledinjur-undese duceau mai ales surorile necãsãtorite ale Teodorei. Ea le aprindea mai des pe cele de la Sfinþii Arhangheli, þinând un copilînbraþeºipecelãlaltdemânã.îirugapearhanghelisã-l pãzeascã pe Stavros al ei, care plecase din nou la muncã în sateleturceºti.

Darrãuln-aîntârziat.Laînceputulanului1922,turciil-au

prins ºi pe Stavros al ei.Onouãnenorocire,iarãºi planºetele femeilorcaseiînfiecarezi.Eratimpdeiarnãºimareacoloanã de greci deportaþi mergea pe drumurile pline de zãpadã. I-au trecutprinCapadociaºiurcautotmaisus.Ceicarenurezistarãla

5 Dezertoridinarmataturc\.

15

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

asprimile cumplitei cãlãtorii, încasarã ultimele biciuri ºi se sfârºirãpedrumulînzãpezit.Jandarmiicãlareºimilitariifoloseau rargloanþe.Pedrumulpecaremegeau,trecuserãmaiînainteºi alte pâlcuri de greci robiþi. De multe ori vedeau pe lângã drum ieºite din zãpadã mâini sau picioaredegreci,pecare-i aruncaserãdinmers,ºipecareîiacoperisezãpadapejumãtate. PâlculîncareeraºiStavrosTsaliki,tatãlfericituluistareþ Iacov, se zicea cã este destinat pentru Caucaz. ~nainte de a ajungeacoloi-aupussãlucrezeînmine.~ntr-ozi,întimpce lucra,Stavrosaudeîngalerietreilovituri,is-aupãrutinteresante. A ieºit din galerie ºi îndatã ea s-a prãbuºit. L-a pãzit Sfântul Haralambie a cãrui iconiþã o avea la gât. Dormeau în niºte colibe-apovestitmaitârziuStavrosfiuluisãuIacov.Casãse încãlzeascã sãpau în zãpadã unul sau doi metri ca sã afle în pãmântvreobuturugãsaualtlemnºiaprindeaufocul. ~ntr-ozi,sãpândînzãpadãpentrulemne,Stavrosaaflat obuturugãlacarealuataminteînmoddeosebit,is-apãrut potrivit ºi a început sã o ciopleascã ca sã facã din ea o mandolinã.Pentrucãtatãlluil-aînvãþatsãcântelamandolinã,îi plãceamultsãcântemantinade 6 ºialtecântece,înzilelebunede laLibisi,înlunilecândrãmâneaacasã,cântaaproapeînfiecare zipentruDorulaºiuneoripentrutoþivecinii.Aºadarl-acioplit, undeva a aflatºiniºtebaniºitrimiþândînoraºulapropiati-au aduscoarde.Astfelaînceput,înnenorocitapribegie,caîmpreunã culucrãrileabsolutnecesarecelefãcea,sãcânteserieºicâteo cântare,pentrucagreciisã-ºimaiuitedenecazurilelor. Dardecealaltãparteacolibeloreracasaofiþeruluicare, împreunãcumilitariiluiîipãzeapegreci.Aceiaauzindcântãrile aucerutdelaofiþersãaibãºieimuzicã.Ofiþerulachematpe Stavrosºieln-amailucratînminaceaprimejdioasã.Cântaîn dupã-amiezidiferitemelodiiturceºtiîncasaofiþerului.

6 Cântecededragoste.

16

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Asta a continuat pânã a venit un ordin prin care cereau meºteºugaridintregreci.Stavrosadeclaratcãestezidar.L-au dusînpãrþileTrapezunteiºil-aupussãzideascã un spital. ªi dãdeauºipuþinibani,casãfacãtreabãbunã.însãnoutãþidela TeodoraIuiºidelacopiinuputuseafla. Pe celelalte þãrmuri, în partea de apus a Asiei Mici se prãbuºea elenismul ce dãinuia aici de 3.000 de ani. Armata greceascã se retrãgea în dezordine de peste tot, de pe toate fronturile. Iar în spate turcii, teþii ºi armata ardeau, violau, omorauºirãpeautoatealegrecilorpãrãsiþi.Avenitlunaaugust

cuînfricoºãtoareacatastrofãaSmirnei.Anul1922.înaltepãrþi

greciimureauînagonie. La Libisi au rãmas putini bãrbaþi. Femeile ºi copii se închideaudevremeîncaseºicufricãîiauzeau-pentruprima datã în Libisi - mergând pe caldarâmuri pe jandarmii turci. Mutirul (omul ordinei), singurul turc care, ca reprezentant al puterii, locuia în Libisi, dintr-un turc bun ºi mâncãcios cum fusesemaiînainte,s-afãcutaspruºiameninþãtor.Elînsuºi,spre sfârºitulluiseptembrie,apusîntr-osearãpecrainicsãstrige:"Sã fiegatatoþicãcipestepuþinezileplecãm".Undevormerge,cum vorpleca,cucemijloc,nimeninuºtia.Fiecareaveadreptulsã iaoboccea,olegãturãcurufelasubþioarã.Turciiaupus,cu scop,sãrãspândeascãprintregreciicreºtinizvonulcãnutrebuie sãiamultelucruricuei,deoarecesevorîntoarcerepedeînapoi. Mãsura aceasta chipurile e valabilã pânã ce se vor aranja problemelegreco-turceºti.Mulþigreciaucrezutaceasta.Ceimai înþelepþiºtiauînsãfoartebinecã,dacãvorstãpânineoturcii,nu vormailãsapegreciînAsiaMicãºinicivreoaltãminoritate puternicã. LaLibisiauprimitordinuldezrãdãcinãriicaropotulmorþi. Bãtrâniisatului,preoþiiºidascãlii-cutoþiaurãmassurprinºi-ºi s-ausfãtuitmultcumsãafleomodalitatedeocrotireafemeilorºi a copiilor. Ostenealã zadarnicã. Turcii deja deveniserã pentru

17

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

greci bãtãuºi, rãpitori ºi siluitori. Cei mai mari îºi dãdeau cuvântul, dar apoi se petreceau aceleaºi lucruri îºi cãlcau cuvântulimediat,celmultadouazi. La fiecare casã, în camera cea mare ºi bunã unde îºi aveauicoanele,libisiotiiplângeauºicereaumângâiere.Bãrbaþii, de la 12 la 65 de ani, cu toþi erau în pribegie în pâlcuri în adâncurileTurciei spreafinimiciþi. ~ntr-odimineaþã,cãlãreþiidinMacriauajunslanefericitul Libisi. în aceeaºi zi, înainte de amiazã, trebuiau sã porneascã femeile, copii ºi bãtrânii Libisiului spre Macri, spre Kardoni, adicã pe digul cel nou. Ordinul a nãscut la început o jale nedescrisã. Femeile plângeau ºi îºi boceau nu numai morþii lor,ciºipeceivii,seboceaupeeleînsele. Bunica Despina si-a adunat feteleînjurul ei.Adat ultimele îndrumãri. Ce va lua fiecare în bocceaua ei. Fireºte, toate trebuiausã-ºiascundãînhainelelorbaniiºibijuteriile.Apoi fiecare fatã sã-ºi ducã zestrea ei. Cele mai multe copile din Libisi ºi-au stivuit zestrele lor scumpe în partea din spate a Bisericii Sfinþii Arhangheli. Aceluia i-au încredinþat ceea ce aveau.ªielsãfacãcepoate.Eramiºcãtorsãvezicumumblã fetele încãrcate ºi fiecare din ele îºi depunea zestrea ei în Bisericã. Dupã fete s-a dus la Bisericã ºi bunica Despina, cu miculIacovînbraþe.Voiasãlaseacolocevapreþios,darmai multvoiasãaprindãlaicoanaarhangheluluiultimalumânareºi sãseroage.Darnus-apututruga.Femeias-atulburatdeceea ceavãzut,înaltar,peSfântaMasã,l-agãsitstândpeturculcu ordinea. Bunica Despina s-a apropiat ºi l-a privit cu mânie. Atunciacelai-aspusdispreþuitorºirãzbunãtor:

-"Aici stãteaHrisosalvostru,acumstaueu!"ªicon- tinuasã-ºitaietutunulpeSfântaEvanghelie. Nefericita a plecat neavând putere nici sã plângã. L-a blestemat totuºi în turceºte, care nu ºtiu dacã a prins,

,

18

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

întorcându-se pe drumul principal, a vãzut ºi magazinul lor închis,îldãduserãTudoreiºilucraaicialtcineva. Toþieraugata.Plângeau.Ausãrutaticonostasul.Afarã,au sãrutatºiuºa.BunicaDespinaaluatcãþeluºullor,peTãcurã, ºi l-a legat sub adãpostul de jos. A scos ºi i-a lãsat 12 "coºuleþe"desmochinecasãaibãcemânca. ~ncet-încettoþis-auadunatIaBisericaMaiciiDomnului dejos,adouabisericãmareaLibisiului.Jalniculalais-apusîn

miºcare,camla2000defemei,copiisibãtrâni.Ochiînfricoºaþi,

picioare tremurânde, inimi întunecate si fãrã de nãdejde. Cu bocceaua la subþioarã ºi cu ce încãpea în buzunare. Tudora aveapuþinealimente,câtecevacasãaibãdemâncarecelpuþin copiii. A tocat multe smochine - din smochinii lor. A luat ºi susan ºicamedicamentpuþinrachiu,înbuzunaresi-aupusºi

nãutprãjit.PeIacovcelmic,careavea2anifãrãdouãluni,îl

þineaînbraþe.GheorgheaveapatruaniºiTasula 7 abia40de zile. Autrecutcâmpulplindeomelancoliedetoamnãºiauurcat Antikragulnordic.DupãaceeaaucoborâtspreMacri.Searase aflaucutoþiilaKordoni,ladigulcelnou.Jandarmiii-aualungat departepeturciicareameninþausã-ipradeºisã-ifurepegreci. I-auadunatpetoþifoarteaproapedemaresisepãreacã acoloaraveascopulsã-isfârºeascãîngrup.Cinevaaînºtiinþat despreastaºicopiicutoþiiîmpreunãauînceputsãplângãºisã strige.Fius-afãcutrãul.Femeileºicopiiaudormitînaerliber. Dimineaþas-asãvârºittâlhãriaceamare.I-aupusînrândºii-au controlatpânãlapiele.Le-auluattotulºinule-alãsatniciopara. Auadunatmulþibani,bijuteriideaurºilireengleze.Nefericitele femei protestarã. Unde sã meargã fãrã bani? însã aceia le-au rãspuns:

-Aicii-aþicâºtigat,aicitrebuiesã-ilãsaþi.

7 DiminutivdelaAnastasia.

19

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Astfel le-au golit cu desãvârºire de bani ºi aur. La Kordoni au rãmas ºi a doua zi, deoarece corabia încã nu se vedea.Camlatreizileodatãapãreavasulamerican.

Erademarfã,avea16bãrciºieraîncãrcatcupiele.Femeile

ºicopiiauintratînãuntru-primaºarjã-ºis-auridicatancorele,

nefericitelefemeiaucerutsunesirenelededoliu.ªiaînceput

un bocet care sfâºia rãrunchii, nimic nu putea sã le mângâie. MiculIacovsecocotãpeumãrulmameiºifataluiîngereascãarãta mâhnitã.Mâhnirenumaipentrucãmamasaplângea Apoi s-a pus problema unde sã-i ducã. Strãinii vorbeau despreFranþa.LibisiotiipreferauGrecia.AupusproraspreRodos, apoi au ajuns în Ciclade. Au prins o mare foarte rea. Carena corãbiei scârtia din greu. Se pri-mejduia. Trebuia uºuratã.

Cãpitanulsegândea.Afostplãtitpentrufemeiºicopii.Eragreusã-

iarunceînmare.Pieileerauasigurate.Le-aaruncatºioameniis-au izbãvit. Cãlãtoria a þinut zile întregi, o sãptãmânã ºi mai bine. Foamea,setea,pãduchii,toatelaunlocchinuiaulumea. ~ntr-untârziuauajunslaPireu.Nui-aulãsatsãiasã.Bunica DespinacuTudoras-audusîncapãtulvasuluitraslaþãrmºiseuitau lalumeadinport.Acoloauauzitpentruprimadatãgreciînjurând decelesfinte.Atuncis-auprivitcaºicumarfifostîntr-oaltãlume ºiauspus:

-Dacãaicisuntastfeldeantihrist!,sãmergemînapoila

turci!

AceastadeoarecelaLibisioameniiaveauºiarãtaurespect de cele sfinte, din tradiþie ºi împotrivire fatã de turci. Cutoþii mergeau la Bisericã regulat. Furturile erau rare, iar crimele, cu desãvârºirenecunoscute.Toþilibisio]iiaveauacasã,încameracea mare,iconostasºiserugau.BunicaDespinaeraînmoddeosebit foartebiseri-coasãºirugãtoare.Acasãseþineautoateposturileºi totastfelaînvãtat-oºipeTudora,careaurmat-oîntoate.Tudoraa merslaªcoaladefetenumaitreiclase,darºtiaºiînþelegeabine slovelebisericeºti.Citeavieþidesfinþipecareleauzeauºicopiii

20

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ei.Prinnecazurilece-auaflat-o,acunoscut mai bineBisericaºi Taineleei.încet-înceteaadevenitaproapeopustnicã. FericitulStareþIacovacunoscutprimasadragostefaþãde celesfintedelabunicaDespinaºidelamamalui.De la ele a învãþat sã respecte pe preoþi, sã se roage, sã posteascã, sã-i iubeascãpeoameni. DinPireucorabiaaplecatspreIþea.Acoloi-aucoborâtpe toþi refugiaþii ºi i-au îndrumat sã meargã pe jos la un sat al Amfissei,Sfântul Gheorghe.BunicaDespina,Tudoracuceitrei copilaºi,cucelelaltesuroriºicuKiriacºiVasile,aufostcazate într-omagazielungãºiîngustã.Fiuerasinguri,cicualtemulte familiicareeraudespãrþiteîntreeleprintr-opãturãagãþatã. BunicaDespinaaveapurtareadegrijãgeneralã.Tudoranu ºtiadacãestevãduvãsaudacãtrebuiesã-laºteptepeStavrosal ei.Copiilorlespuneacãtatavavenirepede.Voiaºieasãcreadã asta.Þinutulnuerabogatºiputiniilocuitorierauuniþilaînceput, înacelevremurigrele.AtuncicândauvenitlaSfântulGheorghe era vremea pregãtirii pentru culesul mãslinelor. Fetele bunicii Despinaaulucratºielelaculesdemãsline.Tudoralucradeobicei înmagaziepentrucopiiºipentruceilalþiaifamiliei.Apoidurerile atâtornasteri[imâhnirileauepuizat-ocumplit,cãciaveaunorganism foartedelicat. ªiastfel,lucrândpestetot,peundeputeau,aureuºitsã

trãiascãdoianilaSfântulGheorghe.MiculIacovs-afãcutde4ani.

Petatãlluinimeninu-lvãzuse,nicinuauzisedespreel.Celelalte familiiºi-auaflatpeailor-ceicareînceledinurmãs-auputut

întoarce-în1923ºi1924.PeTudoraaceastaoneliniºteafoarte

multºidurereaomacinãgândindu-selael.

21

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

RecunoaºterealuiStavros

S\neîntoarcemiarãºilaTrapezunda,acoloundeStavros Tsalikislucralaridicareaspitalului.Deoareceaveaunevoiede dânsulsepurtaubinecuel.Deîndatãceseauzeacãvatrece prinlaturaaceeaCruceaRoºiesauComisiaInternaþionalã,cum semainumea,îlºiascundeau,îlpiteaupentruozi,douãsi apoi iarãºi relualucrullaclãdireaspitaluluicameºterprincipal. Astfelaînþeleselcãcevanu-iînregulã,cãaceleorganizaþiil-arfi ajutat sã plece în Grecia, însã nu putea acþiona pentru cã-l pãzeaucapeochiidincap.ªidramaluieramare,deoarecenu ºtiaceseîntâmplãcufamiliasaºiculibisio]i.Auzisenumai despremareacatastrofãaSmirnei,nimicaltceva.Trãiaizolat. Odatãs-ahotãrât.Vaevadaºi,Doamneajutã.Aaºteptat

clipaprielnicã,în1925afugitîntr-onoapteînspreinteriorultãrii.

Purtahaineturceºti-vorbeabinelimba-ºialuat-osãtaieTurcia centralã.NiºteciobanidinCapadocial-auaflatîntr-onoaptefãrã simþiredinpricinafriguluiºioboseliipedrumulînzãpezit.L-au cãrat la stânã, I-au încãlzit, i-au fãcut trahana 8 sã mãnânce. Aceºtial-aupriceput.Darnul-autrãdat,cil-auajutatsãcontinue peundrumsigur,urmãritdeunciudatnenoroc,nicãierin-aputut afla ce s-a întâmplat cu libisiotii. Au plecat, au rãmas, s-au

izbãvit,aumurit,s-auînnecat?nicinuputeaîntrebapeoricine, pentru cã îl puteau bãnui cã este grec. Cu greutãþi nesfârºite, cãlãtoriidenoapteºiprimejdiiaajunslaMacri.Acoloaaflat

despretoateceleces-aupetrecutdelauncopil.Acelaavãzut-

opeTudoracucopiiilaKordoni.ªtiasidesprecontrolulfãcut femeilor. Aºadar, nefericita Tudora a plecat nu numai fãrã

8 Mâncarespecific\local\.

22

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

însoþitor, ci ºi fãrã parale. Stavros era cât pe ce sã înnebuneascãdemâhnire. LaLibisin-aurcatdeloc.Aînaintatspresudcumiide precauþii. Fãcea pe turcul ºi lua aminte dacã nu apãrea vreo corabie din Rodos, din Simos sau Kastelorizo. într-o noapte a avutnoroc.Asãritînãuntru,adatsemncãnuesteturcºiastfel aajunsînRodosºideacololaPireu,nimeniînsãnu-iputea spune locul unde lãsase vasul american ultimul grup de libisiotirefugiaþi.Cãutadelucruºiîicãutaºipeailui.Agãsit delucruînAmfissa,cazidar. ~ntr-o zi, spre sfârºitul anului 1925, bunica Despina trebuiasãfacãputinãpâine.Aadunatcevabãnuþiºis-aduspe joslaAmfissa.ªi-afãcuttreabaºiseîntorceaspresat.Laieºire dinoraº,aºacummergea,laocasãvedeunmeºter,îlvedea dinspateºicevas-amiºcatînea.Caºicumarfidestaturalui Stavros,segândea.Suspinãºimersespreel.Darpecâtînainta, cuatâtastaturadeveneatotmaimultaluiStavros.Emoþionatã ºiplinãdenãdejde,s-aopritîndrumºiastrigat:

-Ei,bãiete

Stavrosîºiîntoarsecapulºiovãzupebãtrânaluisoacrã.

Sãrijoscaunnebunºiaceea,înaintedea-lîmbrãþiºa,apucãsã-i

spunã:

-Dorulanoastrãºicopiiisuntbine,Stavro

Iacovsefãcusede5aniºijucãrialuipreferatãeracãtuia.

Gãsiseoþiglãmicãavândoscobiturã.Puneaîneacãrbunidinfocul pecarepregãteaumâncareaºiopurtaprincasãtãmâindcumultã seriozitateºiîngãimând:"Aluia,Aluia"(aliluia).Tãmâiaºipevecini. Adicãridicapuþinpãturaºitreceaîncasaalãturatã.Ridicaºimai departeºiseaflaînatreiacasã.Astfelmiculîngeraºcutigla-cãtuie binecuvântatoatefamiliiledinmagazie.Totînfelulacestal-aprimit pe tatãl lui, pe care nu-l cunoºtea. Stãteau mereu în magazie, pentrucãlespuneaucãrepedeîivormutaînaltãparte,levorda ogoareºilevorfacecase.

23

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Copiiirefugiaþilorsejucauînprafºiînnoroitoatãziua.

Delacopiiisatuluiauînvãþatsãspunãcuvinteurâte,sãocãrascã

ºisãfacãgesturinecuviincioase

vedeapeacestea,cuatâtmaipuþinieºeacuceilalþicopii.Aproape cãnusejucadelocpeuliþã;nuputeaauzicuvintelerelepecarele spuneau aceia, deºi nici nu le înþelegea, însã în fiecare searã mergeacubunicasaucumamasaºiaprindeacandelele.Acoloîi plãceanespusdemultºiaflamereualtepretextesãîntârziecâtmai multînbisericuþasãracã.Opuneapebunicasã-ispunãtotceºtia despresfinþi,sã-ivorbeascãdespreieromonahiifamilieilor.Nu semaisãturasãascultedespreIlieºiDimitrie,cares-aucãlugãritla Sfântul Mormânt. Se spunea despre ei cã au sporit mult în cãlugãrie.Dimitriemaimult.DeaceeaºiPatriarhull-atrimis sã umble împreunã cu Ilie ca sã adune milostenii, deoarece Patriarhiaoduceagreu.Peatunciturciinulelãsaserãmainimic, iarînchinãtoriierauputini.SespuneacãluiIliei-afostgreu,cãci îieraruºinesãcearã,darºiacestaaajunscãlugãrbun,s-aîntors ºis-afãcutmonahînPalestinaºiel.

Anul1925sfârºindu-se,i-aumutatpelibisiotiirefugiaþi

Darmicuþul Iacov cu cât le

delaSfântulGheorghelaunlocdinnordulEubeii,înmiculsat Farakla, între Limni ºi Mantudi. Toatã regiunea aparþinea moºieruluienglezFilipFtoelcare,dupãaceeai-adatmoºiaca zestrefiiceiluiIrina,cares-acãsãtoritcusenatorulenglezBeker. S-a fãcut o înþelegere ºi refugiaþii cultivau ogoarele lui Noel, dând, ca ºi locuitorii vechi ai satului, 25% din producþie proprietarului.Acesteogoare, cam 45 de pogoanedefamilie, aufostdespro-prietãritelamulþianidupãaceea LaFarakla,în

locdecasecele60defamiliidelibisiotiauaflatniºtecorturi.

Casele au fost gata în doi ani, în 1927. Fiecare familie avea

douãcameremici.Eracevaºiasta.MiculIacoveradejade7ani,

dintrecare5anitrãiseîncondiþiifoartenenorocite.

Delavârstade6ani micul Iacovaînvãþatpedinafarã SfântaLiturghiefãrãsãºtiecãite.Celecelespunepreotulºi

24

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

cântãreþulDuminicaellecântaîncetsingur,fãcândfoartepuþine greºeli.Darlespuneacuatâtaseriozitateºiasprime,încâtceidin jurulluirãmâneauuimiþi.Cutoateacesteacineaveavremesã cugete temeinic ce trebuie sã se facã pentru acest copilaº harismatic?Toþiseluptausãsupravieþuiascã.Humaibunicaºi mama lui, deºi frânte de obosealã din pricina treburilor, în nopþile în care se predau somnului îºi fãceau v'isuri pentru Iacov.

Darbunicaamuritrepede.Corturileerauvechi,plouaprin ele ºi pãmântul scotea multã umezealã. A contactat o pneumonie ºi, slãbitã precum era, bãtrâna n-a rezistat. Micul Iacovaplâns-opebunicaDespina,pentrucãea,ceadintâil-a învãþatdrumulBisericii,eal-aînvãþatcumsã stea într-însa ºi cumsãiubeascãBiserica.ªiatuncicândbunicaîispuneaceva, cândîlîndemnaspreBisericã,micuþulînþelegeaimediat,învãþa dinprima.Ziceaicãbunicadoarridicauncapac,iarînlãuntrul sufletuluiceluimicdejaexistaceeacetrebuiasãînveþe.Astfel, toate cele bune pe care i le spunea erau imediat înþelese de miculIacov,caºicumcinevaþi-araminticeva. Dupãmoarteabunicii,îlsupravegheamamasa,pecare au îmbãtrânit-o necazurile înainte de a ajunge la 40 de ani. Femeie deosebitã. Puþin bolnãvicioasã din fire, ea aslãbitdin pricinapostului,asupãrãrilorºiabolilor,însãle-adatoeducaþie

bunã copiilor ei. l-a învãþat sã nu se atingã de lucru strãin. Copilaºirefugiaþiºistrãini,darnuluauroddinpomstrãin.Odatã treceauprintr-olivadãcuperi.Copiilorleerafoame.Joserau

perecãzuteºilemâncauoile.Copiiilepofteaudarînsãnuºi-

au întins mâna sã le ia nici mãcar de jos. Pãzeau porunca mamei.

25

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ªcoalaºifelulîncaresedistingeamiculIacov

La Farakla micul Iacov a mers la ºcoalã în 1927. Desigur,oclãdirespecialãînacestscopnuexista.Maisusde

casalor,la500mN-VerabisericuþaSfinteiParascheva.

Laînceputaufãcutaicioºcoalãpentrucopiiirefugiaþiºi pentru ceilalþi copii ai satului. Un drum mic, mai bine zis o cãrare,treceapedinainteamiciilorcãsuþeºiduceaurcând în serpentinelaºcoala-bisericutãaflatãîntr-opãduredepini. Prindea foarte repede lecþiile, astfel cã fãrã nici o greutate a devenit premiant. Pentru aprecierea compor- tamentuluinuestetrebuinþãdespusdecâtcãafãcutoastfel deimpresie,încâtpemiculIacovîlrespectapânãºidascãlul sãu.LafelºipãrinteleTudose(DimitrieTeodosiu),careveneala fiecare 15 ale lunii în sat ca sã liturghiseascã la Sfântul Gheorghe,bisericaparohiei. Refugiaþiilibisio]idarºiuniilocalnici,s-auobiºnuitcu purtãrile lui Iacov, deºi nu le puteau danici oexplicaþie. Un

copilaºfoartesãrac,de6-7ani,umblândcelemaimulteluniale

anului desculþ, cu hainele gãurite, dar întotdeauna curate,

niciodatã descurajat, se deosebea cu uºurinþã, înalt, serios, cu

cãpºorulluitotdeaunadrept,cufrunteacuratã,luminoasã

vedeaujucându-sepedrum,nimeninul-avãzutvreodatãpurtându-

senecuviincios. La ºcoalã, copilaºii, mai din nesimþire, mai din

Muîl

ironie,îlstrigaucâteodatã"bunicule".Fratelelui,Gheorghe,ºiunii careîlºtiaumaibine,adeseaîispuneau"cãlugãrul".Maitârziu,

aproapedelavârstade10ani,mulþiîlvornumi"pãrinteIacove"ºi

câteodatãîisãrutaumâna,deºielºi-otrãgea.

26

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ApariþiileSfinteiParascheva

~nanulîncareaulãsatcortulºiauintratîncãsuþacea joasã,auhrãnitºiunporccares-afãcutfoartemare.Deoarece tatãllui,StavrosTsalikilucraundevacuziua,achematpecopiii

lui-peIacovde7aniºipeGheorghede9-ºile-aspusces.ã

facãcuporcul.Trebuiasã-lducãlaTsonka,unsatmaimaredin apropiere.Acoloseînþelesesecucasapulsã-ltaieºisã-lvândã, aºafelîncâtsãnufieniciunuldintreeipãgubit. ~n drum spre Tsonka au întâlnit un consãtean de-al lor care, decum avãzut porcul cel binehrãnit le-aspus: "Bre, undeduceþiscroafaaceastacares-afãcutcâtunmãgar!?"La aceste cuvinte îndatã animalul a cãzut jos spumegând,

pierzându-ºi puterile ºi fiind gata sã piarã. Consãteanul a deochiatanimalul.Copiiis-auînfricoºat.MiculIacovºi-arevenit repedeºi,cãutândînjurullui,agãsitocutiemicãdeconservã, aumplut-ocuapãdinuluc,aruptniºtebusuiocdingrãdinade alãturi, s-a dus mai jos unde era un locºor de închinare al

SfântuluiDimitrie,ºi-afãcutrugãciuneaîngenunchi,aluatunt-

delemndincandelãºis-aîntorslaanimalulcareerapemoarte. Aîngenunchiat,s-arugat,l-aunscuuntdelemn[il-astropitcu busuiocul. Peste putinã vreme scroafa se ridicã ºi o duserã la casap.

Toþicopiiimergeaulaºcoalãodatãpezi.Iacovmergeade douãori.Oiubeamultdeoareceºcoalasadinprimiianiafost Biserica Sfintei Parascheva. Târziu, dupã amiazã, mergea ºi aprindeacandelele.Copilulmergeasingurºi-iplãceasãrãmânã acolopânãînnopta.Serugacumºtiaºicâtputea.Dupãaceea lua coborâºul spre casã,lãsândînurmãpãdureacupini.însã

într-odupã-amiazã,sãfifostatuncide8-9ani,acoloundeseruga

27

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

i-a apãrut vie Sfânta Parascheva, exact cum era înfãþiºatã în icoanã.Copiluls-aînfricoºatºialuat-olafugãajungândacasã istovit,fiicinus-amaiuitatînurmãdefricã.Adouaziamers din nou sã aprindã candelele ºi i-a apãrut din nou. Iarãºi s-a înfricoºat.Aluat-olafugãlavale,darSfântaaieºitdinbisericã, i-avorbitcudulceaþãºicopilaºuls-aliniºtit.S-aopritdinfugã ºi s-a întors sã vadã cineîi vorbeºte.Sfântai-aexplicat cine este,i-aspussãnuseteamãºi miculIacovaurcatiarãºicu fricã spre bisericuþã.Astatlângãeaºiaascultat-ocuatenþie. ApariþiaSfinteiParaschevas-arepetatdemulteori.MiculIacov s-aobiºnuitºinusemaitemea.Stãteafoarteaproapedeeaºi vorbeau Oastfeldeintimitateºiîndrãznealãaveacelmic ~n cursul uneia din primele ei apariþii, Sfânta, dupã ce copilulamaiprinscuraj,i-aspus:

-Cevrei,Iacovalmeusã-tihãrãzescpentrurugãciunile celefaciîncasamea? Acela nu ºtia ce sã-i cearã. Dar seara a întrebat-o pe mamasaTudora.Aceeal-asfãtuitcusimplitate:"Sã-þispunã, sã-tideasoartata",încealaltãdupã-amiazãaapãrutSfântaºii-a rãspunscopilului:

-Ascultã-mã.Veivedeamulteslave,multãlumevaveni sã te vadã, mulþi bani vor veni în mâinile tale, dar nu vor rãmânea.(ªiîntr-adevãrtoateacesteas-auadeverit.Pestareþul Iacovl-aucinstitbogaþiiºisãracii,înþelepþiiºiceifãrãdecarte, stãpânitoriiºiceiahtiaþidupãputere,profesoriuniversitariºi înalþi judecãtori, monahi, preoþi, episcopi ºi patriarhi, care au ajuns în ultimii sãi ani la mãnãstire sã-l cunoascã, sã se mãrturiseascã,sãsefoloseascã,sãiabinecuvântaredelael.ªi banideasemenea,înultimiianimaiales,isedãdeaumulþi,dar el îi oferea pe toþi celor ce aveau nevoie, nu rãmâneau în punga sa - pentru cã-i punea într-o pungã care nu se golea niciodatã,oricâtarfidat.) Elînsuºipovestindu-lepeacestea,aadãugat:

28

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

-Ei, fratele, meu, oare Sfânta Parascheva mi-a spus minciuni? Oare mic lucru mi-a dat? M-a fãcut preotul TainelorluiDumnezeu! Citeºte rugãciuni, se roagã ºi tãmãduieºte îndatã ce a învãþat primele slove la ºcoalã a început deja sã citeascã cu râvnã cãrþi bisericeºti, îl încuraja ºi mama sa, dar îi purta de grijã ºi pãrintele Tudose, pãrintele Dimitrie Teodosiu, care mergealaFaraklatotadouaduminicãsãliturghiseascã. Fireºte,fiindatâtdemic,nuînþelegeanoimele.încâteva

luni-sãfimersînclasaadouaprimarã,adicãla8-9ani-citea

cuuºurinþã.ªinunumaiasta,ciatuncicândciteaimnelesau rugãciunileglasulluiîºischimbatonul,rostindu-leîntr-unmod solemn, serios. Ba ceva încã ºi mai mult: cãpãta inflexiuni mãreþedecredeaicãvinedinaltãparte,dintr-unîndepãrtatizvor sfinþit.

Lucrul acesta, adicã vocea cea bunã a lui Iacov, l-au observat pãrinþii ºi rudele lui cele mai apropiate. Pentru cã serile,maialesînsãrbãtori,tatãlsãu,Stavros,scoteamandolina ºilecânta. AînvãþatºimiculIacovcânteceleºilecântafoartefrumos. Lecântaºicumamalui,ºimaidansaucâteodatã. Acum însã, cu slovele bisericeºti era ceva ciudat, în aceeaºivreme,întimpceîlajutapepãrinteleînaltar,aînceput sãmeargãdevremeºilastranã,întâiaranjaceledinaltar.Cu fricãdeDumnezeuºicusârguintãlefãceapetoate,faptpentru caredegrabafostrãsplãtit.Pentrucãacolo,laSfântaMasã,de multeoriaobservatºiavãzutîngeriºiaauzitpsalmodiicereºti. Sepierdeacopilulºiseînfricoºa,însãsimþeaºiomarebucurie lãuntricã, deºi nu îºi putea explica cele pe care le auzea ºi vedea.Dupãaceea,lastranãciteamultºicântapecâtputea.De îndatãcelocuitoriisatuluil-auvãzutºil-auauzitpemiculIacovla stranã, li s-a nãscut în conºtiinþa lor convingerea cã acest copilandruesteopersoanãsfinþitã,ofiinþãlegatãmaimultde

29

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Dumnezeu ºi mai puþin de cele omeneºti. Toþi ºtiau deja cã miculIacovsearebinecuSfinþiiºiestedeplinafierositBisericii. Deoarece satul nu avea preotul lui, cheile bisericii parohiei SfântulGheorgheleaveamiculIacov.îlvedeaucucâtãevlavie semiºcãînbisericã,caºiîncasalui.Aicieramediulluifiresc ºinimeninusemiravãzându-iatâtdedesînBisericã.

Toateacesteaauconlucratastfelîncâtcamdela9animicul

Iacov a devenit treptat scãparea locuitorilor simpliºisãraci- maimultarefugiaþilor.Doctoriieraudeparteºivoiaubani,care nu existau. Pãrintele Tudose era în alt sat. Dar toþi erau încredinþaþi cã înafarã de Liturghie, pe celelalte - rugãciuni, exorcisme-leputeafaceºimiculIacov.Aºadarauînceputsã-l cheme ori de câte ori se întâmpla ceva rãu. Se îmbolnãveau animalele?îlchemaupemiculIacovsãleciteascãºisefãceau bine. Lacopiiceimicilafel.Chiarºilafemeilecenuputeau naºteîlchemaupemiculIacov.Seduceacuuntdelemndela Sfânta Parascheva, de la Sfântul Gheorghe ºi de la Sfântul Haralambie,ungeauºacaseiînchipulcrucii,serugaºipleca.ªi femeiaseuºura. De la Biserica satului avea Molitfelnicul ºi de acasã, Ceaslovul,încazuriledeboalã,atuncicândîlchemausãciteascã rugãciuni, pe când era mai mic, de l0-11 ani, citea orice se întâmpla, orice rugãciune ce se ivea la prima deschidere a acestor douã cãrþi, deoarece nu putea judeca de fiecare datã exactcerugãciunetrebuiepentrucazulrespectiv. Adeseaspunearugãciunialcãtuitedeel.S-aobiºnuit.Era denouãanicândl-autrimisîmpreunãcufrateleluisãtreierepe ogorullorînlunaiulie.Acolo,pefrateleluiGheorghel-amuºcat unºarpedemânãºiaînceputsã-ldoarãtare.Gheorghestriga dupãajutorºiplângea.Iacovîlmângâiepefratelesãu,îispãlã locul muºcat cu apã ºi, îngenunchind, a scos crucea micã de lemn,pecaretotdeaunaoaveaagãþatãlagât,aînsemnatpe

30

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

fratelesãucueaînchipulCruciiºiºi-aridicatmânuþelesalespre

cer:

-Hristoasealmeu.Terog,fãcaotravasãsefacãapã,sã nupãþeascãcevarãufrãþiorulmeu ªipedepseºtepeºarpelecel blestemat. Pestepuþindurereaadatînapoi,rãuln-amaicontinuat. ªi nu numai atât. ªarpele s-a dat puþin în lãturi, a rãmas nemiºcatºiapierit.

31

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Unfiudemeºterascet

~n 1933 Iacov a terminat ªcoala primarã. Despre gimnaziuºialteleasemenea,nicivorbã.Sãrãciaºistrâmtorarea nuîngãduiauunastfeldegând.MamaTudoraadevenitfoarte bolnãvicioasã.Tatãllui,Stavros,alergadupãlucruºicutoatecã era meºter bun câºtiga foarte puþin, numai atât cât sã supravieþuiascã.Viseleluicelededemultle-aîngropat,înLibisi ºiînsateleturceºtilucra zi ºi noaptecu gândul laºcolireaºi procopsealacopiilorlui.Acumceeaceaveaunuleajungeanici casãmãnânce.Tudoradeveneadinceîncemaibolnavã.Astfel miculIacovarãmassãlucrezepeogorullorºipecelestrãineca sãcâºtigeceva.Dupãaceeatatãlluil-aluatcuelcalfã,ajutorla zidãrie.Odatã,cânds-afãcutodiscuþieîncasãdespreceseva facecumiculIacov,tatãllui,careºtiaoarecumceesteînlume, i-aspuscuasprime:

-Dacãplecidelamine,veiajungevagabondînPireu. ªi-aupus,aºadar,demâncareîntr-odesagãºiauplecatîn satele din jur, unde locuitorii sãraci aveau nevoie de meºter pentruzidit,pentruvreoreparaþie,pentruvreunzid ,oricear finumaitreabãsãfie.Oriundearfimersînlatureaaceea,cutoþii luauamintelafiuldezidarºiîncetulcuîncetulpestetotise dãdea respect. Acolo unde lucrau o zi - douã, oamenii simþeaurepedecãacestfiudezidaraveaînelcevadeosebit, aveaoaltãmenire,deºinuºtiausã-ºiexplicecesicum! Dupã aceea la cele mai multe din satele de prin îm- prejurimi, îl vedeau din când în când la stranã. La sãrbãtori mergea ºi cânta, numai ce îl auzeau cum cântã cu vocea lui frumoasã, ce rãsuna melodios ºi impunãtor din izvorul cel îndepãrtatºileeradeajuns.Piutrebuiaaltcevacasãiaamintela

32

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

elºisã-lrespecte--lrespectepepreasãraculIacovcelde13-

14ani!

ªicums-arfipututsãfiealtfel,devremececopilulde zidarserugaîntimpcecãralutºipietre,spuneaparacliseºi ºoptea tropare, însã micul Iacov avea ºi noaptea pentru rugãciune,numaimamaluiºtiacãslãbuþuleibãieteieraunmic pustnic.ªtiaasta,pentrucãîlvedeasaupricepeacândsescula noaptea.Fãceamultemetanii,citealaopaiþsaulalunãparaclise ºioreîntregistãteaîngenunchi,obiceipecarel-apãstratpânãla adormirea lui. Adesea mergea ºi priveghea singur la

bisericuþaSfinteiParaschevaatuncicânderade15-16ani.De

altfel,camdela10anicopilaºulspuneasingur:"Cãlugãrmã

voiface". Pentru rugãciunile sale, pentru citirile ºi nevointele duhovniceºti se sfãtuia cu pãrintele Dimitrie. Pãrintele nu ºtia preamulteºicopilulsporeaînceleduhovniceºtiînsalturi.Cu toateacesteapãrintelei-afostdeunrealsprijinmiculuipustnic. Toate acestea au ajuns ºi la urechile mitropolitului GrigoriealHalkidei.Ile-aspusbunulpãrinteDimitrieºialþii. Mitropolitulnule-apreacrezutpânãcen-amerssãslujeascãla Strafilia - un sat mare de lângã Farakla - la praznicul Prea Sfintei Treimi. Acolo a cântat ºi micul Iacov.Mitropolitula fostimpresionat,l-achematînaltarºil-acunoscut,înaceiaºizil-a hirotesitciteþ.ªimaitârziu,cândi-auspuscãIacovabotezatun prunc,n-aspus-lmaibotezedinnou.într-adevãr,s-aîntâmplat capãrintelesãaibãunbotez,dars-aîmbolnãvitbruscºin-a putut face nimic. Iacov, care era acolo sã ajute, la insistenta pãrinteluiafãcutînaintealuibotezulpecareaproapeîlºtiapede rost.

33

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

EstevindecatdeSfântulHaralambie

ºideMaicaDomnului–Xenia

~n1935,înajunulPaºtelui,s-aîmbolnãvitfoarterãu.

Neavând decât puþinã îngrijire medicalã, se pãrea cã va muri.SãrmanaluimamãeranemângâiatãºirugapeSfinþi.Din Libisi aduseserã cu ei o iconiþã a Sfântului Haralambie. Era DuminicaTomeiºiaºteptaugrabniculsfârºitalmiculuipustnic, însã toþi cugetau acelaºi lucru: pentru ce Dumnezeu nu-l tãmãduieºtepemiculIacov,careciteºteºiînseamnãcuSfânta Crucedesefacbineºiceimici,ºiceimari,ºianimalele! Aºadar, în aceastã zi, dupã amiazã, i-a apãrut înainte Sfântul Haralambie. I-a vãzut mâna sa cu mânecuþa cã îi înseamnãpieptulînsemnulCrucii.Iacovºi-arevenitimediat.A povestitmameisalecumºices-aîntâmplatºiaceeai-aspus plângând:

-Copilulmeu,astãzis-afãcutînviereatadinmorþi.Sã prãznuieºtiaceastãzi.

Dupãcâþivaani,înaintede1940,l-aajunsunaltrãuîn

privinþasãnãtãþiisale.Postulmult,lipsauneialimentaþiibune, mersulpejos-uneoridinsãrãcieºialteoridinnevoinþã-iarnape gheaþã ºi prin ploi, au fãcut ca picioarele lui sã se umfle în parteadejos.Dupãaceeatãlpileºitoatãgleznas-auumplutde rãniºiscoteaupuroi,îldureaînfricoºãtor.Lelegacubucãþide pânzã veche ºi, fireºte, nu putea umbla. Cei ce ºtiau leacuri practicen-aupututfacenimic. ~nvremeaaceeaauadusînsateicoanaMaiciiDomnului Xenia(dinAlmiro-Voios).Aveaus-o ducãpentrumaimultã vremeînsatulDafne.Iacovaauzitvesteaºiînpofidastãriilui,îi spusemameisale:

-Mamã,mãducºieu.

34

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Aceeaafostsurprinsãºii-afostmilãdefiulei:

-Bãiatulmeu,nuveziîncehaleºti?Cumveimerge?Dar

Iacovinsistã:

-Voimergeºimãvafacebine.

DefatãeraºipãrinteleDimitrie,careºielaspus:

-Bre,Tudora,lasã-lpecopil

Apornit,darafostocãlãtoriechinuitoare.Mucenicieîn

adevãratul sens al cuvântului, pentru cã s-a dus pe jos având glezneleplinederãnicescoteaupuroiºiapã. ~ntr-un târziu a ajuns la Dafne (atunci satul se numea Mandanka).Aintratînbisericã,ºis-aînchinatlaicoanaMaicii

Domnului.Aieºitistovit,pejumãtateleºinat.S-aaºezatpuþinsã-

ºi revinã, a intrat din nou sã se închine ºi ieºind ºi-a simþit picioarelelibere.ªi-adesfãcutlegãturiledepânzãdepepicioare, darelenumaiaveaunimic.Pânãacum,laadormireafericitului stareþ, gleznele lui aveau multe încrestãturi, urme ale rãnilor vindecateodinioarã.

35

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Zidaruluiascetiseprezicerãzboiulmondial

Chinuirilebolilor,sãrãciaºifaptuldeaalergaiciºicoloca

sãaflecevadelucru,nul-auîmpiedicatînlucrareasalãuntricã:

postaspru,multãrugãciunedenoapte,rãzboiîmpotrivaispitelor, împreunãcu aceastaîl durea mult, foarte mult pentru oameni. Oricineºioriundeisecereamânãdeajutor,nuspuneanu.Fiu puteaspunenu.însattoþiîlaveaucapeopersoanãsfântã,deºi nuºtiaucefacenopþileºicumsenevoieºte. ~n boli ºi în ceasurile grele, totdeauna îl chemau sã le

citeascãrugãciuniºisã-iînsemnezecusemnulCrucii,în1939sau

laînceputullui1940mulþicopiidinsatpãtimeaudeoumflarea

fãlcilor.Laºcoalãunulotransmiteaceluilalt.Adunaucopiiºipetoþi împreunã îi aduceau la Iacov ca sã le citeeiscã. Toþi copiii se plecaucurespect,leciteaºi-iînsemnacusemnulCrucii.Numaiunul râdea,întorcându-selacaselelor,toþis-aufãcutbine,înafarãdecel cerâdea.Pãrinþiiluicândauvãzutpeceilalþicopiivindecaþi,au întrebat,auaflatces-aîntâmplatºiI-aucertat.Apoiauaduspe copilullorînapoi,careplângeapocãit,Iacovi-acitit,l-aînsemnatcu micaluicrucedelemnºis-afãcutºiacestabine. Pentrutoateacestebinefacerifãcuteconsãtenilorlui,dar ºilocuitorilordinsateledinjur,nuluaplatã,îiiubeapetoþi, miciºimari,ºiîldureapentrueideoareceºieierausãraci.

Exactînvremeaaceea,adicãdin1938pânãîn1940,ºi-a

mãritmultnevointasa.Mâncafoartepuþin,dormealafel,se rugamulteceasuridinnoapte,întimpceziualucradingreu,ca ºiceilalþilocuitorisauºimaimult.Mamaºitatãlluiauînceput sãslãbeascãdinpricinanecazurilorºiamâhnirilor.Deacumel trebuiasãfiesprijinulcasei. Totodatã,dobândiseatâtacurãþenieainimiiºimintiiprin nevointa ºi rugãciune, încât prevedea relele mari ce se

36

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

apropiau,întimpceaveaacesteprevestiri,i-aapãrutînsomn nãscãtoareadeDumnezeu,calaIzvorulTãmãduirii,ºii-acerut -izideascãoînchinãciuneîncutareloc(ºiil-aarãtat),pentru cã "aici - i-a spus - a fost casa mea". Tânãrul zidar Iacov împreunãcutatãlluii-aziditobisericuþãmicã.Dupãcâþivaani, în locul acela au descoperit existenta ruinelor unei vechi bisericicreºtine. A venit însã ºi marea înºtiinþare. De la începutul lui

1940labisericuþaSfinteiParaschevaîiapãreaadeseaSfânta,

într-osearãi-aapãrutfoarteserioasãºiîntristatãºii-aspus:

-Vino,fiule,sã-tispunceva.Vafirãzboi. Iacov a cãzut iarãºi la rugãciune ºi metanii. Unde era priveghere ºi hramuri de biserici, mergea ºi priveghea toatã noapteacântând,demulteoriºisingur.Acoloundemergeaºi cânta nu cerea de la nimeni nu numai platã, dar nici de mâncare, îºi punea putinã mâncare în desagã, purta haine de doc,darcurate,ºicercetatoatebisericiledinjurmergândla eledoarpejos.

37

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Biruieºtedramaocupaþiei

Dar iatã cã e venit ºi rãul cel mare. Al doilea rãzboi mondial ºi cel greco-italian. Statul Major n-a apucat sã-i încorporeze pe cei de 20 de ani. Dupã aceea ocupaþia ºi

foametea. Armatã de ocupaþie. Chinurile sãrmanilor refugiaþi

eraumaimaridecâtalealtora.DarIacovstãteaneclintit,nus-

a prãbuºit din pricina împrejurãrilor. N-a fost atras de vijelia ticãloºiei,careaexplodat în mii de forme. Nu s-a pierdut pe sine,pentrucãþinuselegãturãstatornicãcuHristosºicuSfinþii Lui.

Din toamna anului 1941, foamea ºi lipsaeraucoºmarul lumii.Toþiîºivindeautotulpentruobucatãdepâine,pentru o perechedepapuci.Dartoateacesteanui-aucreatproblemelui

Iacov,cedevenisebãrbatacum,avândla21deanimaturitatea

unuiade50.

Totdeaunamâncapuþinºicãutamodalitãþisãmãnânce ºimaipuþin.Piuîºipuneaînmodsimpluproblemapostului,ci auneiascezesporite,înaceavremerea,aîncercatpentruîntâia oarãceeacevafacedemulteorimaitârziu.Adicãdeduminicã dupã-amiazãpânãsâmbãtã,cândmergealaLiturghienumânca nimic.Seîmpãrtãºea,luaanaforãºidupãaceeamâncaputinã mâncare. Duminica mânca normal. Nevointa aceasta n-o

puneaînlucraretotdeauna.De2-3oriînsã,fãrãvoie,eas-afãcut

fãrãpauzãsiastfelºi-aprimejduitsãnãtatea.Sechinuiaus\-lfacã sã-ºirevinã.Dupãsãptãmânaluidenemâncares-aîntâmplato datãsãafleniºtecopilaºiflãmânzi,iaraltãdatãniºtebãtrâni

necãjiþi.Le-adattotceaveademâncarepentru3-4zile,iarel

arãmasfãrãnimic.Asuferitºiaavutstãricontinuedeleºin.

Aveaînsãoveselielãuntricãdenedescris.Celceavea

ochiicuraþivedeapefataluiobucurieprofundã,careîiajutape

38

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

oameni.ªilucruciudateracãacesteanu-lîmpiedicausãlucreze. Fireºte,organismulerasilit,trupulerasupuspânãlaistovire,dar el persista.Toatetrebuiasãsefacãcorect,chiardacãuneori trebuiasãseîmpuþinezelucrul. ~n prima parte a foametei, în 1941, în ciuda marii lui epuizãris-aduslahramulMãnãstiriiSfântulnicolae,laGalataki, lângã Lacul Eubeea. ªi-a pus hainele curate de doc, ºi-a pus putinãhranãreceîndãsagã,cãrþilebisericeºtidetrebuinþãºi, mergândpejos,aajunslaVecernie.Laînceputacântatcualþii. Sfârºindu-seVecernia,ceilalþicântãreþiauplecat,înBisericãau rãmaspuþinebãtrâne,iarapoiauplecatºiacelea. Iacov, cu toatã epuizarea sa, stând în picioare, cu vocea sa adâncã ºi melodioasã a continuat sã cânte ºi sã citeascã toatã noaptea. Nici cãlugãritele n-au rãmas sã pri vegheze. Osorãîncepãtoare-Stareþãacum-avãzutacesteaºi le-aspusstareþei.S-auruºinatcãlahramullorprive-gheazãomul cel strãin în timp ce cãlugãritele dorm, de aceea unele au hotãrâtsãpriveghezeºieleîncontinuareîn noapteaaceeape câtvorputea. ~ntimpcefoameaºicelelaltenecazurialeocupaþieinul-au biruit,puþinalipsitsãfiebiruitdedispreþ,învremeaaceeatoþierau sãraci.Iacoveraºimaisãrac.Aveaniºtehainededoc,darnuavea papuci.CântalaBisericaSfântulGheorgheasatului.Acum,ajuns bãrbat,sãstealastranãdesculþºisã-lpriveascãtoþi?Sesimþea foarterãu,ruºinându-senespusdemult.îºitrãgeapantaloniiînjos, dar nu-ºi putea ascunde picioarele goale, îi venea sã crape de ruºine. Se întorcea acasã bolnav de supãrare. Segândeasãnu mai meargã sã cânte. Dar a nu cânta lui Dumnezeu îi era de nesuferit,nuputeasuportaunacaaceasta.Cândfraþiiluiauieºit dincasã,aîngenunchiatînainteaicoaneiSfântuluiHaralambie-pe careoaduseserãdinLibisi-ºiserugã.S-aridicatºis-ahotãrâtsã

39

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

meargãsãcântefãrãpapuci.Amersuna,douãduminici.Darunii

neghiobi,noiveniþiºibiºniþari,auînceputsãspunãcuglastare:

-Nu-iesteruºine,nu-ºivedehalulîncareeste,umblãdesculþ

ºivreasãmaiºicânte!

Aauzitacesteaodatã,dedouãori.S-aîntorsdinnouacasã

foartemâhnit,demoarte,cumsespune.N-amâncat,nicin-abãut.

Segândeasãnumaicânte,aproapecãsehotãrâse."Sepoatesã

aibãdreptateoameniicaremãjudecã,-cugetael.Bisericaeste

casaCeluiSfânt,nucasaoarecãruia".Searas-aculcatdupãces-a

rugatvremeîndelungatã,îndatãcel-aluatsomnul,numaiceîl

vedepeSfântulGheorghecareîispune:

-Eu,fiulmeu,nuvreausãpleci,civreausãcânþiîncasa meaaºacumeºti.

ªiacontinuattimpdeunansãcântefãrãpapuci,în1942

aavutoîncercareînfricoºãtoare.Bunaºimultpãtimitoarealui mamã,Tudora,fiicaluiGheorgheKremmida,pecarel-auucis turciilângãHigdin,dupãosuferinþãcrescândã-pierduseºase dintrecopii-copleºind-oºinecazurileocupaþiei,n-amaiputut

suferi.Amuritîn1942.Abiatrecusede40deani,dararãtaca

obãtrânãde70deanisimaimult.îmbolnãvindu-segrav,pe

5iuliele-aspuscopiilorei:

-Unchiul vostru Kosta a murit pe 12 iulie, eu voi murit cu 3 zile mai devreme, când soarele va fi rãsãrit de-o palmã.

Iacovaîntrebat-o:"Oarecumdeºtiiasta,mamã?"-ºi

aceeai-arãspuns:

-M-aînºtiinþatîngerulDomnului. Toate s-au petrecut exact aºa. înainte de a-ºi da sufletul l-a chematpeIacovsil-aînsãrcinat:

-Pe sora ta o încredinþez lui Dumnezeu ºi în mâinile tale.nuplecaînaintedeaocãpãtui. Cu mult timp înainte de a se îmbolnãvi mama sa i-a spuscevaimportant:

40

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

-Tu, Iacove al meu, vei deveni preot ºi primacareva luaanaforãdinmânatavafisorata.Aºas-aºifãcut,Iacov aplâns-opemamaluimaimultdecâttrebuia.Atâtdemult, încâteai-aapãrutºiînsomnºii-aspussãnumaiplângã. Delamoarteamameiluis-asimþitîncãºimaimultocrotitorul soreiluimaimici.Anastasia.Oiubeamultºiarãmasînsat mai mult decât ar fi voit, lucrând mult pentru ca ea sã se cãpãtuiascã,sãsemãrite.Aveamare dorire sã devinã cât maidevrememonah,daraîntârziatpentrucamaiîntâisão mãritepesoralui. Aniiocupaþieiautrecutchinuitor.Laînceputaurãbdat îndelung, iar apoi, dupã multã, multã chibzuialã, au vândut toatelucruºoarelebunepecarelemaiaveau,dintreputinelece leaduseserãînbocceledinLibisi.Numaiceledouãicoanenu le-avândut.Iacovlucrapeogoare,lazidãrie,pestetotacolo undeputeacâºtigaceva.

Odatãatrecutprintr-omareprimejdiedinparteaarmatei de ocupaþie. Pe munþii înalþi ºi împãduriþi ai Eubeii, se afla ºi acþiona armata rãzvrãtiþilor. Iacov nu s-a amestecat. Cu toate acestea, în 1943 germanii l-au luat ostatic ºi pe el ºi pe alþi sãteni,fiindpuºiperepresalii.Satuls-arãsculat,darn-auputut facenimic.I-aubãgatîntr-uncamionmareºii-audusîntr-unalt sat,maimare,Strofilia.Toatearãtaucãvaurmaunmarerãu. CeiprinºiserugauluiDumnezeusãseizbãveascã.Ceiceîlºtiau peIacov-ºitoþiîlcunoºteau-îlpriveaucaºicuml-arimplora:

"Roagã-te, Pãrinte Iacov, fã ceva ªi fireºte, Iacov s-a rugat

mult,pentruelºipentruceilalþi. Acolo,laStrofilia,cuarmeleîndreptatespreei,i-audus într-unlocmare,închis,casã-icontrolezemaiuºor.înjurullor aupusmitraliere.Acumnimeninusemaiîndoiacãvaurma executarea lor. Dar de îndatã ce au aranjat toate mitralierele, germaniiauprimitoînºtiinþare,s-aîntâmplatcevacarei-afãcut sã-ºiadunelucrurileºisã-ilasepeceicaptiviliberi.S-aîntorsºi

".

41

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Iacov acasã; atunci avea 23 de ani. Dar pe întreg parcursul drumului nu încetã sã spunã tuturor: "Sfânta Treime ne-a izbãvit!SfântaTreimene-aizbãvit!"SerugasefierbintePrea SfinteiTreimipentruizbãvireatuturor.

42

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

~naniidedupãocupaþie-miidemetanii

Din1945,cândaînceputrãzboiulcivil,aldoilearãzboi

al rãzvrãtiþilor cum îl numim, familia Tsaliki a cunoscut noi

greutãþi.Iacovaveaorientareasa,minteasafiindziºinoaptela

rugãciune ºi nevointã, în timp ce mâinile ºi picioarele nu-i conteneau la treburile satului. Alerga ascultãtor la sãpat, la udat,lasecerat,laplantat,latoate.Munceamult,darcâºtiga puþinºiuneorinugãseadelucru,cãcilumeaerafoartesãracã. ~nainte de a se termina cu ocupaþia, Iacov a avut

partedeobucuriecarel-afãcutnespusdefericit.Ocamerã-

dinceledouãundelocuiaumãtuºilelui-i-audat-oluiIacov.

ªtiaucâtodorea.Eraînsprerãsãritºidãdeaspredrumuldetarã

carevaraeraplindepraf,iariarnademultnoroi.Darnu-inimic.

Marebucurie,aºadar.

A fãcut din ea o chiliedecãlugãr.Bamai mult,obisericuþã.

Candela,cãtuia,analogulundesãpunãcãrþilesfinteºisãcânte,

icoanevechidinLibisi,alteledehârtie,cruciuliþedelemncele

era

agãþatãîntr-uncui. Nunumairudeleºivecinii,citotsatulºtiadechilialuiIacov. ªi este adevãrat cã sentimentele oamenilor simpli erau amestecate. RecunoºteaulegãturaluiprofundãcuDumnezeuºicu Sfinþii,darîlconsiderauºicapecinevadincealaltãlume.Nu-l puneaulasocotealãcuceilalþibãrbaþi.ªimersulluiîideruta.El erapuþincamînaltºiþeapãn,darmergeacaºicumn-arcãlca pepãmânt.Eracevaciudat,cel-aavutpânãacumcândaadormit, îlvedeaicãmergeprincurteamânãstiriisaupringrãdinãºiîþi dãdeaimpresiacãnucalcãpepãmânt.ªiasta,independentde

fãceaelînsuºi

chiarsiorãsutãieftinã,vopsitãînnegru,

43

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

faptulcãtotdeaunaerafoarteslab-îidistingeaioaseledinspate ºiprinrasã. Aºadarîlgãseaiorilatreabã,oriînBisericã,oriînchilie rugându-se.Câteodatãstãteasearacumãtuºileluipezidul de

pãmânt de lângã casã. Se ducea ºi vreo vecinã, dar ºtiau cã acolo nu existã vorbãrie goalã ºi glume. Se discutau numai lucruriserioaseºiadeseaIacovlepovesteadinVieþileSfinþilor. OrisesfãtuiaucumsãpregãteascãbisericapentruLiturghiade duminicã,pentruhram,pentruSãptãmânaMare,pentruVinerea Mareºiînviere. ~ntr-unan,cândPãrinteleDimitrieafostbolnav,n-aputut faceProhodulînsatullor.Casãnurãmânãfãrãslujbã,Iacov,cu ajutorulfemeilor,apregãtitºiaîmpodobitSfântulEpitaf.Apoi a sunat clopotul. Seara, cu multãsolemnitateºirânduialãau cântatProhodulºitoþiaufostfoartemiºcaþi,însã,dupãaceea,la oorãînaintatãavenitunpreotdinaltsatºiînainteatuturorl-a

certatcuasprimepeIacov.L-ajignittarepentrucãaprocedatast-

fel.Acelaºi-aplecatcapul,afãcutmetaniiºiacerutiertarefãrãa seîndreptãþi. ~nacelaºitimp,Iacovaveagrijãºideiconostasele 9 laturii aceleia.Eraucandelecareaveaunevoiedeuntdelemn,lucrurarºi foartescumpatunci.Satulloraveanumai pinºi rãºinã, nici o picãturãdeuntdelemn.Senevoiasãprocurepuþinuntdelemnºi-l vedeaucãodatãcuamurguldispãrea.Seîntorceatârziu,dupãce aprindeacâtecandeleputea.ªicumîlvedeaucãseîntoarcenu încetaucuimputãrile,bãrbaþiicuvocetare,iarfemeileºifetele cuvocemaipotolitã. Darunii,ºimaialesniºtefemei,semâhneaucãceimai mulþiîifãceaureproºuriºi-ldispreþuiaupeIacov.Aceºtiapuþiniîl vedeau uneori pe Iacov stând ore întregi în genunchi acolo, la bisericuþaSfinteiParascheva.îlvedeaufãcândnenumãratemetanii încãmãruþalui,cãciprintr-ocrãpãturãsevedeapuþinînlãuntru.

9 Locde`nchin\ciunerealizatdinzid\rieavândoicoan\[iocandel\`n\untru.

44

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Desigur cã nici aceºtia puþini nu înþelegeau multe din viaþa lui Iacov,darsimþeauînsufletullorcãacestbãrbattânãrareînelceva cutotuldiferit,arecevasfânt estemaipresusdepãmânt ªiîl simpatizaumult,deºieieraupuþini.Ovecinãdeaceeaºivârstãcu eln-amairãbdatodatãcândîljigneauºiastrigatsupãratã:

-Veþivedeacãîntr-ozinevomînchinalaIacov. ªiveciniilui,acumoamenifoartebãtrâni,îºiaducaminte acestea, ºi chiar acea copilã de atunci. Pe mulþi dintreei i-am întâlnitînrepetaterânduriînFarakla.Ammersacolosãscriem amintirileºiimpresiileconsãtenilorlui,dintrecareuniiîntr-adevãr îlcinstiserãmult iaracumcutoþii.

~naniidedupãocupaþie,pânãîn1947cânds-adusîn

armatã,Iacoverafoarteepuizat.Darnuatâtdemuncazilnicãdepe ogoareºidemicileconstrucþii,ºinicidinmâncareaputinãºirea dinacelevremurigrele.Ciîndeosebidemultelemetaniiºidin postulcelaspru. Multeceasuridinnoapte,varãºiiarnã,oluminiþãmicã ardeamchilialuiIacov.Serugaºifãceamultesuteºi sutede metanii.Totdeaunatreceadeomie.Ajungealadouãmii,da, ladouãmiiºicâteodatãfãceaºimaimult.Aºaluptaîmpotriva ispitelortinereþii.Miºcãrilenecuvenitealesufletului,patimiles-au potolit.S-afãcutînîntregimeomãtasesubþire,ooglindãcuratã lacareajungeaºi încaresereflectaenergiadumnezeiascã,în lãuntrulluicuratsedescopereaadevãrulºitrãiaclipedefericire nespusã,pecaren-arfischimbat-ocunimic. Toate acestea erau sfinte ºi dumnezeeºti! Dar dimi- neaþa, luminându-se deziuã,trebuiasãînceapãlucrul alãturi derudelesaudeconsãteniisãi,carenuºtiaucâts-aostenitîn cursulnopþiiºicâtdepuþinadormit.Aºadar,dimineaþasescula împreunãcuceilalþiºilucraîmpreunãcueifãrãsãleexplice vreodatãcevasausãlisejustificepentrumareaobosealãde careeracuprins.ªimulþierauceicarecredeaucãIacovnuse numãrãprintreceimaibunilucrãtori.

45

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

De aceea unii îl vedeau oarecum mai prejos decât ceilalþi.Apoieraºimarealuiprudenþãºirezervãcareîlmicºora înochiicelorlalþi,îlironizau?Nuspuneanimic,îlocãrau?Nu rãspundeaîmpotrivã. într-onoaptedevarãs-aduslaogorullorcubostanicas\-lude pentrucãogorulloravearândullaapã.Totatunci s-adus ºi consãteanullui,Gheorghe,deovârstãmijlocie,ºiapusapala ogorullui.Pestepuþin,vãzândcãnucurgeapalaulucullui,vine Gheorghe cu chip sãlbatec ºi ameninþãtor. Iacov i-a explicat liniºtitºismeritcãacumogorullorestelarândºis-aruscadacã nu-luda.Atunciacelal-aocãrâtcuasprime.DarIacovlafiecare ocarãîirãspunde:"mulþumesc,bãdieGheorghe","mulþumesc, bãdie Gheorghe", "mulþumesc, bãdie Gheorghe". Episodul s-a fãcutcunoscutºicuvintele"mulþumesc,bãdieGheorghe",au rãmasînsatproverbiale. Aºasepurtaucueldecelemaimulteori,dartotlael scãpaudebolilecelegrele.ªiIacovnus-alepãdatniciodatã,în vremea aceea citea rugãciuni ºi se ruga pentru mulþi,printre careeraºiGheorgheAnagnostopoulos.Erabolnav grav ºi s-a fãcutbinecurugãciunealuiIacov. ~n aceºti ani, pânã în 1947, Iacov lucra mult ºi cu ostenealã, dar nu pentru sine. El însuºi hotãrâse mai demult. Aveasãdevinãmonah,nicinumaidiscutadespreasta. Avea însã pe Tasula, pe sora lui, cu 20 de luni mai micãdecâtel. Murindfericitaluimamã,peeaaîncredinþat-oluiDumnezeuºi

luiînzilelecernitealeanului1942.Maieraºitatãllor,Stavros,

delacareIacovamoºtenitbunãtatea.DarStavrosaslãbit,se vedeacãnuovamaiduce mult, precum a ºi fost. A murit

în1949.ªiamuritmaimultdinºoc.S-auaflatniºteticãloºi

care, deºi eraatât deepuizat,l-auameninþat,l-auînfricoºat noapteacãîlvoromorî.ªibietuldeeln-amaipututrãbda maimult.

46

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

AºadarIacovtrebuiasãfacãoriceputeaspreaagonisi puþinãzestrecasãsemãriteTasula.Sãrmanadeeaeraºipuþin bolnãvicioasã,foartesensibilãºi s-aagãþat deIacov, aºteptând ocrotirenumaidelael.Darºieloiubeaîntr-adevãrmultpesora luimaimicã.ªidovadãestecãdatoritãeiaîntârziatsãsefacã monah,precumvomvedeaºiprecumaspus-oînsuºifericitul stareþ.Daraicitrebuiesaconsemnãmºialþidoifactoricarel-au

întârziat.Maiîntâicondiþiileepocii:rãzboi,ocupaþie,rãzboicivil,

lipsa monahismului adevãrat în zonã

Dumnezeu, care a socotit cã viitorul Sãu Cuvios trebuia sã

trãiascãmulþiani-30înafaramãnãstirii,casãcunoascãbine

lumea ºi lumea s\-l cunoascã bine pe el. Astfel a putut societateaceasuspicioasãsã-IcunoascãpeviitorulCuvios,iar elsãcunoascãbineispiteleºipatimileei.

Apoi judecata lui

47

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Soldatul"pãrinte"Iacov

Arfitrebuitsãmeargãînarmatãîn1941.Daraînceput

rãzboiul, neorânduielile, ocupaþia, rãzboiul rãzvrãtiþilor si

nul-achematdecâtabiaîn1947,cândIacoveradejade27de

ani. S-a prezentat la Voios. Instrucþie de bazã, avansare cu examene.Cutoatecãterminasenumaiªcoalaprimarã,areuºit foartebineºil-autrimislaPireu,laCentruldeAprovizionareºi Transporturi.Astfel,fãrãs-ocearã,aevitatlupteledelaQrammos ºiBitsi*. Dar ºi aici a avut lupte. Trebuia sã lupte cu ironiile ºi batjocora soldaþilor, nu pentru cã îl urau, cãci în dormitor soldaþii nu se adunau pentru a face ceva. "Pãrinte Iacov", încoace, "pãrinte Iacov", încolo ºi desigur acestea erau cele maimici. Primalunãafostºicevamaigrea.Deîndatãceintraîn dormitor,soldaþiicãutausãsedistreze.ªi"pãrinteleIacov"lise pãreasubiectulcelmaipotrivit,nulerãspundea,zâmbeapuþinsi seducealapatulsãu.întotcazul,cucâtveneamaitârziuîn dormitor,cuatâtauzeamaipuþineironii. Sfârºindu-se luna, lucrurile s-au schimbat cumva. Primul soldatcares-aîmbolnãvitaavutlângãelpeIacov,care-idãdea apã,câteoaspirinã,medicamentullaoracuvenitã,ºi-icumpãra

s-apetrecut ºi cu urmãtorul soldat

câtecevadeafarã

Lafel

bolnav.Seîngrijeadeeicuorãbdaredemamã.Iaraceastase vedea mai mult sâmbãta ºi duminica, când toþi dispãreau ºi putinii bolnavi ai Centrului de Aprovizionare ºi Transporturi rãmâneaufãrãajutorºiînsoþitori.

48

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ªiaveanevoiedeputinibani,careîierauabsolutnecesari. Pentrucãatuncicândavealiber,duminicadis-de-dimineatã se ducealabisericã,undedãdeapãrinteluipomelniculcunumele celor "vii" ºi al celor "adormiþi" ca sã-i pomeneascã la Proscomidie.Dartrebuiasãpunãºiodrahmã.Deundes-oafle, cinesãi-odea?Apoiveneamiercurea, venea vinerea, ce sã mãnânce?încazanulunitãþiitoateeraucelpuþincuuntdelemn.

El nu voia sã strice postul acestor zile. Mici untdelemn nu-ºi îngãduia.Mamaluin-amâncatniciodatãuntdelemnmiercureaºi vinerea. Lafel,bachiarºimaigreueraînPostulMaºteriiDomnului ºiîncelalPaºtelui.riuºtiacesãfacã,undesãafleputinibanica sãdeapãrinteluicevaºisã-irãmânãºiluisãcumpereputinã halva,sãpoatãtrecemiercurileºivinerile. L-aluminatDumnezeupesãrmanulsoldatascetºiaieºit înpiaþã.ªi-aluatpâineamilitarãceisedãdeaînunitateºistãtea s-ovândã.Defiecaredatãsegãseacinevas-oiacujumãtatede preþ. Astfel aduna de douã ori pe sãptãmânã puþine drahme. Dãdeapãrinteluiºiîirãmâneaºiluipentrupuþinãhalva.Desigur, nu avea destulã pâine, îi revenea acum foarte putinã, dar se simþeaminunatcãîºiþineapostul. Mai mult sau mai puþin militarii le vedeau pe toate acesteaºidesigurcãeleîideranjau.Totdeaunaîlnecãjeau,dar odatã cu trecerea timpului, tot mai puþin. S-ar puteaspunecã începuserãs\-lsimpatizeze,bachiars\-liubeascã.ªiîntr-adevãr, pe omul acesta dacã îl cunoºteai îþi venea greau sã nu-l

simpatizezi.Poatenul-aifiurmat,n-aififãcutceafãcutel-

cãci asta era ºi foarte greu - dar totodeauna îþi trezea simpatie. Trebuia sã te stãpâneascã satana ca s\-l urãºti pe Iacov,peacelbãrbatslabºiþeapãn,cufaþaluminatãºiinima curatã. ªi inima lui curatã o vedeai întotdeauna prin faþa lui luminatã ºi îngereascã. Este caracteristic episodul când un eruditfilologaspusînaintealuiIacov:

49

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

-EbãiatbunIacov,darl-aînnebunitBiserica.

ªiaprimitimediatrãspunsul:

-Bisericaîilumineazãpeoameni,nu-iînnebuneºte. Subofiþeriiºiofiþeriivedeauºiauzeauceledespre Iacov, dar de unde timp sã se ocupe de el. nu s-a întâmplat acelaºi lucru cu comandantul unitãþii, cu locotenent-colonelul PolicarpZois.Acestadecums-aînºtiinþatdeceledespreIacov l-a ºi chemat în biroul lui. Acolo l-a vãzut ºi l-a ascultat cu atenþie.Eravineri.Cazanulaveacarnecuvinete."Soldat,du-te ºimãnâncã",i-aordonatofiþerul.Arefuzatstãruitor."Dar,nute temi?"-l-aîntrebatofiþerul. -Numãtemdeceicen-auputeresã-miiasufletul,nu vreaastaHristosalmeu. Fãcândpemâniosul,Zoisl-aîntrebat:

-

Deundele-aiînvãþatpeacestea?

ªiaprimitrãspunsul:

-Acumm-aluminatDuhulSfânt. Dupã aceea Zois l-a luat ºi s-au dus într-un local sã mãnânce de post. Din ziua urmãtoare l-a luat în serviciul sãu personal,îltrimetealatreburiºimaialesacasãlael,casãevite ironiilesoldaþilor.Iarîntr-ozii-achematpetoþisoldaþiiºile-a vorbit cu asprime. Le-a spus sã nu îºi mai batã joc de Iacov Tsalikinumindu-l"pãrinte",pentrucãIacov"princeleceleface esteîntr-adevãrpãrinteºiîntr-ozivadeveniºipãrinte". Locotenet-colonelulacestaerapoateprimulomcareîn mod serios ºi conºtient l-anumit peIacov"pãrinte",Iacov le ascultapetoatecucapulplecat,roºudeemoþiecãunomatâtde importants-aocupatcusãraculcopilderefugiat,cão"persoanã oficialã" (precum zicea întotdeauna stareþul) i-a fãcut atâta cinste. SpremareafericirealuiIacovs-aîntâmplatcasoþialuiZoisºi mamaeisãfieniºtefemeifoarteevlavioase.Mergeauregulatla

50

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Bisericã, ajutau bisericile Astfel Iacov a devenit împreunã- lucrãtorullor.Fãceautãmâieîmpreunã,îngrijeabisericuþemici, mergea la privegherile bisericilor mai mici, fãceau singuri privegheri totdeauna cu Iacov.El plecadinPireucubilet de voiedelalocotenent-colonelºiurcaînAtena.CasaluiZoiseraîn zonaFix. UrcaînAtenacuautobuzul.Dinfericireatuncisoldaþiinu plãteaubilet.Nu cunoºteazonaºi drumul,însãadouaºia treia oarã a observat cã pe tot parcursul drumului, uneori foarteaproapededrumeraubisericimariºimici. A vãzut ºi închinãciuni. ªi-a fãcut probleme ºi s-a

mâhnit:

- Este ruºinos sã trec pe lângã biserici ºi sã nu mã închinlasfinþi. Adouazi,laprimabisericãpecaredejaareperat-ode lafereastraautobuzului,acoborâtsãseînchine.Aluatacelaºi autobuzºimaisusacoborâtdinnou.încet-încetadescoperit atâteabiserici,bisericuþeºiînchinãciuniîntoatãzona,încâtnu seputeasãteînchinilaeleºisãfoloseºtiºiautobuzul.Astfela hotãrâtsãporneascãfoartedevremedinPireupejos,casãse poatãînchinalatoatebisericile.AajunsdesigurlaFixobosit, darseînchinaselatoþisfinþiiºisfintele Aceastaîieraîndea- juns,obosealatrecea Dar,fireºte,atâtamerspejosºimaialesînfiecarezia lãsatsemne.Acesteasevordescoperimaitârziu,atuncicând,ca monah, va face nevointe trupeºti ºi duhovniceºti încã mai grele.

Acolo,în casaluiZois,is-adatprilejulsãºiciteascã puþin,cãrþibisericeºtiºireligioase.Arareorimaicitearugãciuni cuiva,înHenalucraatuncimãtuºalui,Sevas-tia,soramameilui, lacasaunuijudecãtor,Efeti.Acesta,deºieraunombun,afost atrasdeofemeie.Maretulburareînfamilie,diavoluli-aîntors petoþipedos.

51

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Mâhnitã,mãtuºaluil-achematîntr-ozipenepot.

-Hai,mãiIacove,haisãleciteºtiorugãciune,pentrucã

Mã mâhnesc mult pentrustãpâna

mea Iacov s-a dus cu broºura lui în casa lui Efeti, a citit niºte rugãciuni,s-arugatºiaplecat.Laamiazã,cândfemeialuiEfeti s-a culcat puþin, între somn ºi trezvie a vãzut un înfricoºãtor câinenegru.Ieºea,spuneaea,dincasaeispunânddeznãdãjduit:

"M-aalungatciobãnaºulacela!"

Familias-aeliberatdediavolºiEfetis-aîntorslafemeia

sa.

Unelecaacesteaseîntâmplauºi cualþii.Astfelfamilia Zois era încredinþatã de harismele duhovniceºti ale soldatului "pãrinte"Iacov.îliubeauºi-1cinsteauatâtdemult, încât i-au fãcutdiferitepropunerisãrãmânãînAtenaîmpreunãcuei.Cu

câtevalunideaseelibera,laînceputullui1949,Zoisi-apropus,

dacãvoia,s\-lînfieze,cãcinuaveacopii.I-afãgãduitîncãsã-i facã ºi o bisericuþã pe moºia lui, în judeþul Irachio. I-au mai fãgãduitcãsevaîngrijis\-lhirotoneascãpreotlabisericaSfântul PanteleimondincartierulFix. Iacov ºi-a arãtat prin toate recunoºtinþa sa pentru ofertelefamilieiZois,darrãspunsulluiafoststatornic:

-Euamaltãmenire,domnulelocotenent-colonel. ªi desigur nu spunea minciuni, deoarece de mic copil doreadinadânculinimiiluisãmeargãlamãnãstireºiuneori spunea:

nu sunt oameni rãi

-Eumãvoifacecãlugãr.

52

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Lucrãtorpentrusoralui,Anastasia

1949,înanulîncares-aliberatdinarmatã,a•muritºi

tatãl lui, bunul Stavros Tsaliki. A plecat ºi el de copil din MarasiaRodosuluicutatãlsãu,Iacov.S-aduslaLibisisãse înavuþeascã.ªis-aprocopsit,darturciile-audãrâmatpetoate.A plecatdinceledeaicidescurajatdelume,darplindecredinþãîn Dumnezeu.ªi-adatsufletulînmizerabilulspitaldelacapãtul Ambelokipului 10 . Era bolnav de inimã, dar nu ºtia. L-au înfricoºatuniinoapteaºiafostºocat.L-auadusînAtenaºis-a sfârºit la 9 februarie 1949,înaintedeaseliberadinarmatã Iacovºicelãlaltfiuallui,Gheorghe.Fiicalui.Anastasia,arãmas singurã în sat. Cu toate acestea ea va avea un ocrotitor, pe frateleei,Iacov. PestepuþinºiIacovs-aîntorsînsat,înFarakla.Sãrãciaºi catastrofele rãzboiului civil împãrãþeau. ªi sora lui era necãsãtoritã. Trebuia s-o ajute sã se cãsãtoreascã, cãci fãgãduiseaceastamameisaleînziuacândeaºi-adatsufletul. Desigureraºicelãlaltfrate,Gheorghe.Acestadejaaveaobligaþiile lui,îºiîntemeiasefamilieînAtena. AºadarIacovs-apuspetreabãoriundegãsea.Fiumaisã câºtigecevabani.Alucratpeogoare,laofabricãînManetudi,la o fabricã de þiglã din Atena ºi la minele de magneziu ale lui Lambrinidi,dinþinutullor.Laminemergeacusandaledelemnîn fiecaredimineaþãînaintedeaselumina,împreunãcualþisãteni. Iarnaeramaiîntunericºiþineauolampãcuacetilenã,casãvadã cãrareaspreCanaleleAdânci.

10 CartierdinAtena.

53

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Pedrum,mergândîmpreunãcuconsãteniiluilamuncã,nu vorbea mult, dar când se ivea vreun prilej, le vorbea despre Bisericã, despre Sfinþi, despre credinþã. Ceilalþi nu erau prea atenþi,însãsocoteaucevafoartefiresccaIacovsãlevorbeascã aºa.Precummergeauîmpreunã,aºaseºiîntorceauîmpreunãde lamine.într-ozi,laîntoarcere,într-odupãamiazã,Iacovagãsit într-unpârâusecuncraniu,uncapdeom.Bunurilerãzboiului civil!Aluatcraniul,-aspãlatºii-aopritpetoþisãsteaacolope loc ca sã-i cânte nefericitului craniu de om slujba de înmormântare.L-auîngropattoþiîmpreunãºiaºaaucontinuatsã meargãspresatullor,cu"pãrintele"Iacovliniºtitcãºi-afãcut datoriafatãdesemenulsãuomorâtºilipsitdeslujbã.

54

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Bisericileºioameniiºi-auregãsitprotectorul

Deîndatãces-aîntorsînsatdinarmatã,trebuisãfacãºio altãtreabã.Sãseîngrijeascãdebisericasatului,debisericuþeleºi

închinãciuniledinîmprejurimi.Eraupãrãsitede2aniºijumãtate,

decâttimpalipsitIacov.Oriundearfilucrat,totmaiapucasã facã ceva ºi pentru casele Sfinþilor, pentru biserici. Pãrintele Tudoseîmbãtrânise,Iacovtrebuias\-lajutemaimult.Oamenii

ºtiauastaºicereautotuldelaIacov.într-ozi,în1950,i-aucerutsã

citeascãorugãciunepentruodemonizatã.S-alepãdatspunândcã

nuestepreot.Rudelebolnaveiauinsistatºiafostnevoitsãmeargã

înbisericãsã-iciteascãºisãseroage.Pecândciteavedeîngaura

cheiidelauºãdinþiilungiaidiavolului,careîispunea:

-Cumosãieºiosãtearanjezeu.înãuntrunupotintra cãesteAcela. Când bolnava a ieºit din bisericã, a cãzut la pãmânt ºi diavolulaieºitdineacaocaprã. Iacov,decum l-avãzut pepãrinteleTudosecãvinecu caluldelaTsuka(astãziIzvorulTãmãduirii),aalergats\-lajutesã coboare,i-asãrutatrasa,i-aluatepitrahilulsil-alipitcuevlavie defrunteasaîntimpcedininimãspusecudorire:

- Ah, Pãrinte, mã va învrednici ºi pe mine vreodatã Dumnezeu H-aîndrãznitsãterminefrazanicimãcarînsineasa,deoarece se referea la liturghisirea preotului. Pentru preoþi avea un respect adânc. ªi l-a avut, pânã Ia adormirea lui, într-o asemenea mãsurã încât urzea mii de chipuri ca sã poatã sãruta mâna preoþilor ºi a diaconilor ce se mãrturiseau la el. Consideraaceastaobinecuvântareaparte.

55

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Fericitulstareþaajunspânãacoloîncâtatuncicândse mãrturisea,sãrutapapuciiºipicioareleduhovniculuisãu.Pentru cã la mãrturisirestãteaîngenunchi ºi învremea când îi citea rugãciuneadeiertaretotdeaunacãdeapebrânci,lapãmânt.Cei ce îl mãrturiseau se simþeau foarte stingheriþi de extrema lui smerenie. Cândajungeapãrintele,bisericaSfântulGheorgheera pregãtitã.Dis-de-dimineaþãeralastranã.Iarvocealuiacum se maturizase mult. Dobândise multã profunzime ºi o mãreþie cuvioasã.Nuºtiamuzicã,darmelodialuisimplãºicalitateade neimitat a vocii lui era o desfãtare. Mi-a fãcut mareimpresie atuncicândoarecariconsãtenide-ailui,laîntrebareamea:cumse auzeavocealuiIacovatunci?-mi-auspus:

- Ca ºi cum ar fi cântat foarte frumos zece oameni împreunã,umpleaBiserica ªi într-adevãr, fãrã sã aibã o voce puternicã, umplea Biserica de o atmosferã dumnezeiascã; ºi asta pânã în ziua adormiriilui,precumacântatîndimineaþasiîndupãamiaza

aceleizilede21noiembrie1991.

LamarilesãrbãtoriºiînSãptãmânaMare,maiales,nu ieºeaaproapedelocdinbisericã.Fãceaprivegheriºisingur.Cuo lumânare aprinsã înaintea lui cânta sau citea în picioare la analogsaucupicioareleîncruciºatepevine.Stãteaaºapânã dimineaþa când suna clopotul sã se adune lumea. Rar ceda în privegherilesaleºilãsas\-liapuþinsomnul.DeatunciIacovs-a fãcut un silitor înfricoºãtor. Omul acesta care ceda la slãbiciunile oamenilor, care ºi copiilor ce îi vorbeau urât le spunea"mulþumesc",cãruiaºifemeileîiluaurândullaciºmeaua deapã,acestomfãrãtrup,cumîlconsideraumulþi,luptacaun leucutrupulºicupatimilelui,cugândurilenedumnezeeºtiºi cudiavolii. Ascundea înlãuntrul lui o nevointã fãrã mãsurã, care spãrgeastâncileºiîncovoiafierul.Deaceeanul-aupututînþelege

56

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

semenii lui, clericii, cântãreþii, oamenii simpli, pentru cã se nevoiamultmaipresusdemãsurã.Staturaluieraînaltã,mãsura saeradintr-ovoinþãputernicãºiodumnezeiascãputere,careîl ridicalaoînãlþimeameþitoare.Oameniiîlpierdeaudinochi.De aceeamulþinu-lputeausuferi.Primeauînsãuºorfacerilelui debine.Oricerãuliseîntâmpla,uitaupepãrinteleºialergaula "pãrinteleIacov".Sãleciteascãrugãciuni,sãseroagepentru ei.

DealtfelamspuscãpãrinteleTudoseîmbãtrânise,avea parkenson ºi alte chinuri. Atât de mult cãzuse, încât odatã, înaintecafiulsãuTeodorsãdevinãpreot,litur-ghiseaºicânda ieºitsãîmpãrtãºeascãlumea,mâinileluitremurauînfricoºãtor.A chematpeIacov.AcestacuomiºcãtoarefricãdeDumnezeua apucat Sfântul Potir ºi a împãrtãºit lumea. Toþi considerau aceastafirescpentruIacov,cãcinumaielaveafricãºicutremur

înoricefãcea.~naceeaºivremeafostnevoitaproapesãsãvâr-

ºeascã si Taina Sfântului Botez. Familia Tsioni l-a chemat pe pãrinteleTudosesipepãrinteleConstantinKehriotissãleboteze pemiculStavros.Primulpreotnuvedeasitremuratare,iaral doileaerasurdsi vedeapuþin.L-au silitpeIacovsãciteascã exorcismele,sãcontinueslujbaBotezului,sãspunãrugãciunile ºisãbotezepecopilîncolimvitrã.Aceiamaispuneaudincând încândcâteceva.Petoatele-afãcutIacov.

57

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

PleacãlaMãnãstireaCuviosuluiDavid.

Dezamãgirealui.

A dat Dumnezeu ºi chinurile sale din afara nãstiriipãreausãsesfârºeascã.SoraluiAnastasias-amãritat. ªi în luna noiembrie a anului 1951 a îndreptat prora spre mãnãstireaCuviosuluiDaviddinEubeea. Mãnãstirea aceasta, întemeiatã de Cuviosul David în secolulalºaisprezecelea,seaflãmaisusdeSatulRoviesdela malulmãrii,susînmasivulmuntosalmunteluiXiros.Seaflã

laînãlþimeade500m.înparteadesudseînaltãvârfulKabalaris,

iarînparteadenordseaflãuntorentmare,pemalulcãruiase aflãmiculsatDrimonas. De mic copil auzise de mãnãstirea aceasta ºi de CuviosulDavid.Totþinutul,delamãnãstireºipânãlaAidipsoîl aveadeocrotitorpeCuviosulDavid.Iarlapomenirealui, lal noiembrie,toþimergeaupejossã-iaprindãlumânarealorºisã seroage.Astfelauînvãþatºirefugiaþiilibisiotidelalocalnici. Desigur,dincândîncândtreceaprinminteatânãruluiIacovºi SfântulMormântdelaIerusalim.Eraînsãcevafoarteîndepãrtat, de nerealizat pentru el. Sãrac cum era, nu putea cãlãtori sã cunoascã Sfintele Locuri. ªi îºi aducea aminte totdeauna de cele ce i le spunea mama lui. Cãacolos-aunevoitstrãmoºii lui Dimitrie si Ilies-aufãcut pãzitori ai Sfântului Mormânt, însã acum, de zece aniºimaimult,mintealuialerganumaila CuviosulDavid. AºadarapornitdinFaraklaînaintedeaseluminadeziuã. Amerspedrumuriºicãrãriumbroase.PânãlaLimnidrumul erasuportabil.Deacoloînainteeraucãrãrifoarteanevoioase.A

58

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ajunscupuþinmaiînaintedeamiazã.Apropiindu-sel-acuprins deznãdejdeaºiplânsul.Capreºioiaflatepestetotornauintrarea mânãstirii ºi împrejurimile ei. Pãrãsire ºi nepãsare. Ciobanii stãpâneauloculºiînãuntruºiînafarã.Uniidintreeidormeaudeja cufamiliilelorînãuntrulmânãstiriiînniºtechiliimizerabile.Piimic nueralalocullui.Clãdirilelefolosiserãmaidemultrãzvrãtiþiica spitalºinumaifuseserãîngrijitedeloc. Cei trei monahi care trãiau acolo pãreau a fi resemnaþicumizerabilulscãzãmântal mãnãstirii. Trãiau idioritmic. Fiecare se îngrijea de sine, de mâncarea, de îmbrãcãmintea sa Cât despre slujbe stare deznãdãjduitã!NumaibãtrânulEftimieaveaosimþiredecalitatea sa. Pentru cei doi monahi, Antim ºi Macarie ploua în altã parte.

Aceºtidoimonahiºiciobanii,precumºialþimulþifactori, s-auîngrijitcums\-ldescurajezepeIacov.Toþiausãritpeelºi s-aupurtaturâtcuel.Iacovnuceruselux,darl-aupusîntr-o chilie mizerabilã, cu acoperiºul spartei uºa crãpatã. I-au vorbit urât; l-au dispreþuit; nu-i dãdeau mâncare, îi spuneau în fatã:

"pleacã". Iar tânãrul egumen Nicodim Tomos, care abia luase egumenia,nuputeafacemarelucrupentrucãlocuiapermanent înLimni,undeerasipreotslujitor. Astfel,într-ozideiarnã,cândveniseºisoralui,Anastasia, s\-lvadã,l-ausilitsãseîntoarcãînsatulsãu. Aceea,desigur,îlvoiapefrateleeialãturideea.îispunea sãsecãlugãreascãacasãlaeisauundevapeaproape,Iacovle auzeapetoate,levedeapetoate,darsufletulluinuaveaodihnã. CasadelaFaraklanu-lmaiîncãpea,îlsufoca.Mãnãstirea devenise o peºterã de inconºtienþi; îl alungaserã ca sã nu-l omoare.PentruIacovnuseîntrevedeanicioieºire.Cutoate acesteatrebuiasãoafle. Simþeaaceastaînlãuntrulsãu,cãtrebuiasãsegãseascã osoluþie.Altfel,cenoimãvaaveachemareapecareasãdit-o Dumnezeu în inima lui? Dacãchemareapentru monahism era

59

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

atâtdesigurãºideadâncã,trebuiasãhotãrascãceva,fieºicu preþuloricãreijertfedinparteasa.înfataluiaveachiliacasei careîl sufocaºi mãnãstirea murdarã, unde îl ameninþaserã chiars\-lomoare. S-a rugat ore nesfârºite ºi multe nopþi în ºir. A fãcut miide metanii.Apostitmaipresusdeom.Osãptãmânãîntreagãn-a bãgatîngurãniciofirimiturã.Dormeapepãmânt,lucrucucare s-a obiºnuit. Aprivegheat demulteori ºi în bisericuþa Sfintei Parascheva. în cele din-urmã a luat hotãrârea cea eroicã. Pe toate le-a nesocotit. Fie peºterã de inconºtienþi, fie ºi iad mãnãstirea:

-Trebuiesãmãduc,cãciacolomãvreaDumnezeu!

60

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

SeîntoarcelaMãnãstireaCuviosuluiDavid.

Antimfacetotulcas\-lalunge.

Prinrãbdareflbiruieºtepesatana

Decunoapteºifãrãsãspunãcevacuiva,aplecatdinsatul

sãupejosspreMãnãstireaCuviosuluiDavid.Era15iulie1952.A

ajunsînaintedeamiazã.Abãtutlapoartãsiunmonahnecunoscut i-a deschis. S-a dus în bisericã. S-a închinat la icoane. A îngenunchiatºilaicoanaCuviosuluiDaviddincatapeteasmã.A statacolovremeîndelungatã.Apoiîºiridicãochiicãtreicoanã. Arãmasuimitºipentruoclipãs-apierdut.Aluatamintemaibineºi s-a încredinþat: monahul necunoscut, care mai înainte îi deschisesepoartamãnãstiriiaveaexactchipulCuviosuluiDavid aºacumesteelînfãþiºatînicoanalui.SemncãînsuºiCuviosulDavid l-achematsãsecãlugãreascãºisãslujeascãînmãnãstirealui. Iacovatâlcuitcorectsemnulºii-afãgãduitCuviosuluisã rãmânãacoloorices-arîntâmpla,oricâtearfinevoitsãsufere.ªi desigurs-aupetrecutmulteºiasuferitnenumãrate Darafãcut rãbdareºiDumnezeuI-arãsplãtitcuîmbelºugare. L-aupusîntr-ochilieruinatã,aflatãdeasupraciºmeleideazi amãnãstirii.Eravarãºiacumnurãceapentrucãacoperiºulera stricat ºi uºa spartã. El putea sã sufere ºi cãldura ºi frigul, ºi sãrãcia ºi lipsa, dar ceea ce nu putea suferi acest sãrac - dar totdeaunacurat-eramurdãria,puriciiºipãduchii.Loculeraplin demurdãrieºidinpricinãcãbeciurileeraupetimpulnopþiistaule pentrucapreºioi. FrateleIacovvãzândacesteaaîncercatsãcureþecumva chiliasaºiceledimprejur,înaceastãlucrareareuºit.Ceeacen-a

61

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

reuºit a fost cu monahul Antim ºi cu ciobanii. I-au declarat un rãzboiînfricoºãtorºipericulos.Aceastadeoareceprinprezentalui Iacov,egumenulNicodimaveaprobacãmãnãstireafuncþioneazã; cãsefacslujbele-SfântaLiturghiesefãceafoarterarînduminici; cãcinevacântãînbisericã.ªifãcându-seslujbele,deºinumaicu IacovºicuEftimie,ciobaniitrebuiausãplecedinmãnãstire.Acum pãrintele Nicodim putea insista în privinþa asta. Dar Antim ºi

ciobanii ºtiau pricina cea adevãratã, care le stricase atmosfera nenorocitã a mãnãstirii. Pricina era Iacov ºi pentru aceasta îl ocãrau,îlbatjocoreau,îiaruncauînfatãlucrurimurdare,puneauºi pealþiis\-lameninþecãîlvoromorî.

Laînceputulluiseptembrie,vãzândcãIacovlerabdãpetoate,ºi-

aupierdutrãbdareaºis-ausãlbãticit.Auajunslasoluþiacrimei. Audat uncuþit unui ciobantânãrcasã-lloveascãpeascunspe Iacov. Din fericire ciobanul s-a rãzgândit. Astfel s-a izbãvit ºi Iacov,s-aizbãvitºicopiluldeciobandepedeapsaceaveºnicã. Aceastãnereuºitãaadusoliniºtetemporarã.Lucruriles-au potolit oarecum. ªi era trebuinþã de liniºte, ca mãnãstirea sã se adunepuþin,Iacovtrebuiasãalergeîntoatedirecþiile.ªiînãuntrul ºi în afara mãnãstirii. Nu l-a vãzut nimeni vreodatã stând ºi odihnindu-se.Zidea,sãpa,mãtura,semãna,uda,tãialemne,avea grijãdeceledouãbostãnãrii,pentrusineºipentrumilostenie. LanoileprovocãrialeluiAntim,cares-afolositpânãºideo femeie nemernicã, aþâþãtoare si neruºinatã, intenþionând s\-l descurajeze si sã-l facã sã plece din mãnãstire, nefericitul începãtorprotestã,spunându-idoaratât:

-~miparerãupentruSfinþiaTa,pãrinteAntim,îmipare rãu Piutegândeºticelpuþincâtrãupoþifaceunuitânãrde32de ani?Cuiîþiveidasufletul? Daracelaîºicântamelodialui.Continuachiarºiînbisericã sã-ºibatãjocdeIacov,pentrucãrãmâneastatornicîna-ºicontinua slujbaîmpreunãcubãtrânulEftimie.

62

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Peatuncimãnãstireaeradeosãrãcielucie,unicã.Nucãlca omînea,banicimãcarolumânarenuaprindeacinevavreodatã, numai la 6 august ºi la l noiembrie, când era prãznuirea Sfântului,mergeaucreºtinii,încealaltãvremerãmâneaînsãrãciaºi ticãloºiaeimaterialãºiduhovniceascã. Ceamaimarepartedinþiglãeraspartã.Acoperiºurile,cele

mai multe, prãpãdite, îngrãdirile stricate, în timpul ocupaþiei, germanii au ajuns pânã acolo cã au vrut sã-i dea foc, drept represaliicãofolosiserãrãzvrãtiþii.Atunciaieºitînaintemonahul Eftimieºile-aspus:

-Omorâti-mãpemineºilãsaþimãnãstirea.Germaniis-au

minunatdedevotamentulºideeroismulmonahuluiºiaucruþat

mãnãstirea.

Niºtebostani,pecareîiudaucuapaadunatãdelaînãlþime

încisternã,aparþineaumonahilor.Fiecaredineicultivaîntr-unloc

roºiile, vinetele, ardeii lui mânca el ºi vindea þãranilor din împrejurimiceeacerãmânea. Cu banii pe care îi adunau aºa îºi cumpãrau o hainã, încãlþãminte sau alimente pentru iarnã. Mãnãstirea le dãdea untdelemnul,sãpunul,puþingrâuºicevalegume. Desigurînfelulacestanuseputeaîntemeiaoviaþãdeobºte, sã se punã în lucrare viaþa obºteascã. Hotãrârea din anul precedent,deatransformamãnãstireaîntr-ochinoviecuviaþãde obºtearãmaspehârtie.CuatâtmaimultcucâtegumenulMicodim locuiapermanentlaLimniºi venea numai din când în când în mãnãstire.

,

63

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Monahºieconom

Cumînsã,prinprezentaluiIacob,toateauluatunaltdrum. PãrinteleNicodimaînþelesfoartebinecãodatãcuvenireatânãrului începãtorîncepeonouãepocã.Pentruaceastaseîngrijisã-lfacã monah cât mai repede, deoarece devotamentul lui Iacov era

exemplar.Tunderealuiînmonahisms-afãcutla31noiembrie

seara.Iaradouazil-afãcuteconomulmãnãstirii,i-aîncredinþat

toate responsabilitãþile cheile magaziei ºi ale porþii, cãrþile

toate. Pentru cã a fost presat nu numai de

devotamentulºidevirtutiilelui,darºipentrucãnumaielîºiputea asumaeficientacesteresponsabilitãþi. CândPãrinteleAntimºicolaboratoriilui,ciobanii,auvãzut toateacestea,s-aufãcutfiare.H-arãmaslucruurâtsijignirepecare sã nu le fi folosit împotriva lui Iacov desigur, dupã ce pleca pãrinteleMicodimlaLimni.Egumenulacestacutoatecãnuºtia multãcarteeraunomcapabil,seimpuneacredincioºilorºipredica foarte impresionant în biserica sa din Limni. Deºi nu stãtea în mãnãstirecasãseîngrijeascãdeea,sãlucrezesielînsuºi,sã atragãlume,dinfericireiubeatotuºimãnãstireaºifãceatotce puteapentrureînnoireaei,deºidedeparte,întotcazul,ceamai marevrednicieasaseaflãînfaptulcãaîncredinþataproapetoatã rãspundereamonahuluiIacovºiaveaîncredereînelîntoatecele pecareileîncredinþase. ~nîndatoririlesale,tânãrulmonahIacoveraneprihãnit.ªi cucâtceilalþiîlocãraumaimult,cuatâtelsepurtamaipoliticossi maismerit.Levorbeafrumos,ledãdeamaimultealimente,aºa

mãnãstirii

64

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

cumaspusegumenul,caºicumnui-arfispusniciodatãvreun cuvântrãu. Pecâtapututapusrânduialãînmãnãstire.Eftimieîncerca -l urmeze. Macarie Karakalinos era leneº ºi atras de neîndreptatulAntim,caretotdeaunaseîmpotrivealatotceeace fãcea Iacov. îndeosebi îl întãrâta respectul ºi moralitatea lui, insistentadeafacetoateslujbele, chiar ºi cândceilalþi îl lãsau singur. Atuncicândegumenul,deºirar,urcalamãnãstire,ceidoiperverºiîl cleveteau pe Iacov în tot felul. Spuneau minciuni, cã nu le dã alimente,cãsepoartãcueicutrufie.Darcelemaimultesefãceau atuncicândegumenullipsea. NãvãlirileluiAntimîmpotrivaluiIacovnuaveaunicisfârºit, nicimãsurã.ZiceaicãDumnezeuaîngãduitsataneisã-lispiteascã peIacov,cas\-laratecampionalrãbdãriiºialsmereniei.ªidesigur l-a arãtat campion, dar semnele lãsate de lupta sa erau multe. SãrmanulIacovs-aumplutdeboliºiderãni.Dartoateacesteaerau pentru trup, cãci nici una n-a atins sufletul Iui, nici una n-a supãratduhullui.Acolon-areuºitnimicsatana,cãcis-alovitde rãbdareasidesmerenialui.

65

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

PreotalCeluiPreaînalt

~nmãnãstirenuexistapreotcasãliturghiseascãregulat.

PãrinteleMicodimaînºtiinþatpemitropolitulHalkidei,pebunul

episcopGrigoriedesprenoulmonahºidesprevirtuþileluiºis-

ahotãrâtsã-lhirotoneascã,Iacovauzeaacesteacumaredorire ºicumultãfricã.Sufletulluiplângeacugetândlamãreþiapreoþiei. Plângeaînsãsidedorinþãºidefricã,îiveneasãîmbrãþiºeze preoþiaºisãmoarãpentruea,darsecutremuraºiîlcuprindea panica,acum,cândseapropiavremea. La 17 decembrie a coborât la Halkida. A doua zi Mitropolitull-ahirotonitdiaconînbisericuþaSfinteiVar-vara.L-a chematdecusearãºii-aexplicat. Vino,fiulmeu,Iacove.Tunuºtiimultãcarte,

- dareºtievlaviosºideaceeatehirotonesc La 19 decembrie, în ziua urmãtoare, în paraclisul Episcopieii-adatºipreoþia.DupãaceeaavorbitMitropolitul.A vorbitºiarostitcuvinteciudate,desprecuvioºiiºisfinþiiBisericii. Celorputini,careeraudefatã,le-agrãitdespre virtuþile noului preotIacov,carestãteacucapulplecat.Iarluiînsuºii-aspusun cuvântproorocesc:

-ªitu,fiulmeu,teveisfinþi.Sãcontinuicuputerealui Dumnezeu ºi Biserica te va proclama sfânt. Aceste cuvinte înfricoºãtoare au trecut pe deasupra capetelor si nimeni nu pãreasãiaamintelaele.DarbãtrânulepiscopGrigorieºtia cespunea,cei-apusSfântulDuhcasãspunã.Preotulceltânãr a fãcut otpustul ºi a împãrþit anaforã. Prima a luat sora lui

66

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Anastasia,aºaprecumi-aspusmamaluiînclipamorþii.Dupã aceeaMitropolituli-acerutluiIacovsãfacãaghiazmãînlocuinþa luiºiînlocuinþasuroriisale.Iacovºovãi,seruºina darafãcut ascultareºil-a"sfinþit"peepiscopulsãu. ~naceeaºiziapornitspremãnãstireametanieisale,pe care,înciudahaluluiîncareseafla,nuovapãrãsiniciodatã. De cum s-a întors în mãnãstire a început sã slujeascã zilnic.Fãceatoateslujbele,vecenia,Pavecerniþa,miezo-noptica. Utrenia,CeasurilesiapoiLiturghia deobiceinumaicubunul

Eftimie.SlujeaLiturghiade3-4oripesãptãmânã,pentrucãîn

duminici avea poruncã de la mitropolit sã liturghiseascã în sãtuleþeleDamnia,Paliohori,KalamoudiºiDrimona. ToateacesteaeraubuneºiplãcuteluiDumnezeu,însã pentrusatanaranã. CândsatanaavãzutLiturghiafãcându-seatâtdedesîn mãnãstire,s-asãlbãticitºimaimult.Antimsiprieteniiluilucrau maidur.ªicucâtîncercaIacovsã-iîmblânzeascã,cuatâtmai sãlbaticisefãceau.Eraîntoiulierniiºitânãrulpreotsesimþea încolþitdemiiledeispite. Oarestãteaelîntr-ochiliesuportabilã,casãseprotejeze deploaieºizãpadã?Chilialuieramaireadecâttoate,deºiera economul ºi preotul mãnãstirii. Duºumeaua era crãpatã, iar dedesubtpuneaucaprelemãnãstirii.Dormeapuþin,darºipuþinul acela devenea primejdios. Prima datã când a nins mult, sculându-se dupã puþinul lui somn, avea zãpadã pe spate de suspânãjos.Suflavântulsiprincrãpãturãbãgazãpadã.Astfeli s-aalbittotspatele.ªipentruastãruiInnevoinþãnuaprindea întotdeaunafocul,niciîncãlþãmintebunãnuaveapentruiarnã. Femeiacolonelului Zois i-atrimisniºtecizmemilitarevechi. Darºiacestea,purtatemereu,s-aurossiînlocdetalpã,pãrintele lacoble-apuscauciucdelaroþiledemaºinãaruncate. Denesuportatsiprimejdioasãdeveneasituaþiaduminicile dimineaþa, înainte de a se lumina de ziuã, pe ploaie, pe

67

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

gheaþã, prin multã zãpadã, uneori pânã la genunchi trebuia sã plece cu catârul Haido sã liturghiseascã în sãtuleþe, înãuntrul mãnãstiriipurtaoricezdrenþeavea.Puneapedeasupraocergã gãuritã. Dar acolo unde mergea trebuia sã fie îmbrãcat cuviincios.Iarhaineleluicelebuneerausubþiri.N-aveahaine bunegroase,deaceeatremuradefrigºiadeseaseîmbolnãvea. SoþialuiZoisaaflatdeastaºii-atrimisomantamilitarãvechea bãrbatuluiei,pecareavopsit-oînnegruºii-afãcutcevacasã parãrasã.Astfelsemaiprotejaoarecum.Darpetoateacestea, mai mult sau mai puþin, gãsea un mod oarecare pentru a le înfrunta.Darcuispitele,lucrurileeraumultmaigrele.

68

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Noinevointeascetice

La începutul lui 1953, dupã ce s-a topit zãpada de prin împrejurimi,s-adussãcauteºiaaflatpeºteraCuviosuluiDavid. Bucuriaîieradenedescris.îninimasaisesãdiseadâncdorinþade a-limitapeCuviosulDavid.Desigur,pecâtvaputea. Acelaatrãitatâþiaaniînpustie,întovãrãºiasãlbãticiunilor, înmicaluipeºterãºieu-segândeaIacov-sãnumerg?ªiaºtept sãmãliniºtescdeispiteînmãnãstire? Aºteptsãsporescînascultareºismerenie

Dinprimelelunialelui1953,ºi-asporitnevoinþasa.Cucât

maimultprinnevoinþaîºimicºoravoinþatrupului,cuatâtmaiuºor sporeaînascultareºismerenie.ªivedeacapecâtmaimultavea aceste virtuþi, cu atât inima ºi mintea i se deschideau spre Dumnezeu. Pãrintele Iacov n-a citit opere teologice ºi niptice adâncialeSfinþilorPãrinþiaiBisericii.MuºtiadelocdeFilocalie.Lua aminteînsã mult la cele scrise în cãrþile liturgice. Cu trecerea anilor le înþelegea mai bine fãrã sã studieze greaca veche. Penticostarul,Triodul lesorbeaînadevãratulsensalcuvântului. DarcarteacareisepotriveacelmaibineeraPenticostarul.Bucuria ºitriumfulînvieriidintropareleluiintrauîninimapãrinteluiIacov.ªi aufostclipecândîiveneasãzboare.Inimaluierainundatãatât de mult de bucurie încât se simþea uºor, gata sã zboare la înãlþime.Pânãacumcândaadormit,spuneaadesea:

-Inima mea îmi este grãdinã Eu, pãrintele meu, sunt bucuros vezi, pãrintelemeu,acum cândte-ai mãrturisit cât eºtidefericitºidebucuros?Eumereusuntaºa

69

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Postul Mare l-a aflat cu multe treburi ºi obligaþii în mãnãstire, nimeni nulucra,nimeninuseinteresadeceva.

Trebuia sã fie prezent peste tot: în grãdinã, la animale, la

bazinul de apã, la curãþenie, la lemne

slujbele,petoateellefãcea.BunulEftimienumaiîlurma.ªi fiindcã egumenul lipsea, orice strãin ar fi venit întreba de Pãrintele Iacov. însã treburile erau treburi ºi nevointa, nevoinþã. Apostittreizile-abstinenþãdelaoricefeldemâncare ºi de la apã - dupã care a continuat cu mâncare uscatã. Punealinteºi boblaînmuiat.Lemâncaîmpreunãcu puþinã pâineºiapã.Astaeramâncarealui. Noaptea avea alte nevoinþe, altã ascezã. Dupã pavecerniþãmailucracâtevaore.Apoimergealachilie.Aici eramareaarenã,aria 11 demarmurãamorþiiºialuiDigheni 12 . Aici se luptã satana cu omul lui Dumnezeu. ªi copilul de refugiat s-a luptat cu arma smereniei. ªi Iacov s-a luptat cu satanaºil-abiruit,pentrucãaiubitmultpeDumnezeu. ~nchiliuþasaaveaunpatdelemn,pecareerapusão zdreanþã.Darnudormeapeel.Acititdedemultdespredormitul pejosalpustnicilor.I-aimitat.Dormeaºielpejos,atâtacât dormea. Decusearãchiliutaeraluminatãcuolumânare.Opunea înaintea lui, în mijlocul chiliei, lua epitrahilul, se aºeza jos în genunchipepicioareleîncruciºate,ºiîncepeacititul.Deobicei începeacuParacliseleMaiciiDomnului,alCuviosuluiDavidºial SfântuluiZilei.Acesteatotdeauna.Maiciteaºialtele,câteputea. ApoiPsaltirea.Ociteatoatãpeduratanopþii,înfiecarenoapte. Fãceaºimetanii.ªinoapteaºiziua.Treceatotdeaunadeomieºi ajungeapânãlatreimii,potrivitcuziua,cuanotimpulºiispitele.

peste tot. ªi

11 Locundesetreiera,careeradeobiceideformãrotundãplacatãculespezi

demarmurã.

12 Eroubizantingrec.

70

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Nopþile, la lumina lumânãrilor, a trãit cele mai înfrico- ºãtoareºimaidulciexperienþepecarelepoatetrãiomul.Diavolii îlluptaucuturbare.Fãceautotulcasã-iiaminteaºiinimadela Domnul.Uneorireuºeau.Adeseaintrauînchilieºi-lturburaucu strigãte,zgomoteºichipurisãlbatece.Acelaînspãimântatridica însusînainteasaCruceadelemnºiDumnezeuîlajutaºidiavolii

dispãreau.ªiatletul îºi lua plata sa. Erau nopþi în care, când privegheaºi îlrugapeDumnezeusã-leliberezedegânduri,sã-l

umplededragostepentruEl,simþeaîneloadieredulce,rãcori-

toare, care îl liniºtea aducându-i o pace de nedescris. O desfãtare îl cuprindea cu totul, desfãtare pe care o putea da numaiDumnezeu.Eraoarecedinfericireaîmpãrãþieicerurilor. Le-a trãit pe acestea si era de 33 de ani, la anii lui Hristos.Vorbeafoartepuþindespreastfeldefelurideexperienþe fericitulStareþ,darmaispuneacâtecevacuiva.

71

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

GrãdinaºisãrãciaMãnãstirii

~nmartietrebuiasãpregãteascãgrãdina.Setopeazãpadaºi sãpalocul.Monahiivechinuseputeauobiºnuicuviaþadeobºte. Fiecareaveagrãdinaluiºifiecareîºipregãteamâncareasingur. PãrinteleIacovºi-apregãtit-odepuþineori,pentrucãmâncafoarte puþinºinuºtianimicdincelealebucãtãriei,deaceeaseîntreþinea numaicuverdeþuriºipuþinelegume.Evitasistematicmâncãrurile ce fãceau plãcere. Niciodatã n-a mâncat unt, dulciuri, paste fãinoase, creme ºi alte produse plãcute. Atunci când în timpul postului, în ultimii lui ani, îi duceam kouaker deoarece îl durea stomaculºitrebuiasãiamedicamentepentrubolilelui,nuvoiasã-l mãnânce,spunând:

-Sfinþiinoºtrimâncaulucruriatâtdeplãcute? Rar, câteodatã duminica, mânca puþinã supã de pasãre. Dacã-lsileau,puneaîngurãobucãþicãmicãdecarne.ªiastadin dreaptãsocotealã,casãnuseruºinezeceilalþicaremâncau. ~n grãdiniþa pe care o pregãtea cu sârguinþã si dragoste punearoºii,vinete,bame 13 ,ardei,precumºiceapãºicartofi.Dar pe toate acestea nu le consuma el. Le vindea pentru oarecari puþinedrahme,lajumãtatedepreþ,laþãranisiciobani.Puþinii baniîidãdeapânãlaultimulbãnuþstareþuluiNicodim.ªiacela semiracumdepoateIacovsã-ideabani,câtãvremeelnuavea haine si încãlþãminte sã se încalþe, si nu-i rãmâneau sã-ºi cumpere alimentele necesare sau alte lucruri de nevoie. Cu

13 Legum\.

72

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

grãdiniþaaceastas-auîntâmplatsimultelucruricomice.Unii sãtenimergeaunoapteasaucândlipseaelºi-ifurauceapã,roºii, bamesaualtele.Câteodatãîiprindeaºiînlocsã-ipedepseascã sausã-idenunþe,îirugasã-ilaseºiluiceva,sã nu i le ia pe toate.

ªi este adevãrat cã Pãrintele Nicodim dãruia aceºti puþini bani pentru nevoile mãnãstirii. Odatã cu ocupaþia ºi cu rãzboiulrãzvrãtiþilor,mãnãstireaafostgolitãdetoate.Munumai cãnuaveapãturiºimobilãsimplã,darnicimãcarcâtevacuþiteºi furculiþe.Cândveneacineva,trebuiausãcautemultprinchiliica sãafleunscaun,ofurculiþã ~n asemenea paraginã a aflat mãnãstirea fericitul stareþ.ªinuestedelocciudatfaptulcãpãrinteleNicodim,ca egumen, a dat poruncãpãrintelui lacobsãnudeanimicdin mãnãstire, nici cel mai mic lucru, nici lavreunstrãin,nici la vreorudenie.Baºimaimult,deoarecepentruoperioadãdetimp cumnatul pãrintelui Iacov,soþul surorii lui. Anastasia, a lucrat mai târziu în mãnãstire, Pãrintele nicodim, temându-se ca nu cumvaPãrinteleIacovsã-ideauntdelemni-aspusapãsat:

-UntdelemnulîlavempentruSfinþi(=pentrucandele)nu

pentrucutare!

PãrinteleIacovþineacuscumpãtateporuncastareþului.

Trebuiasãfacãascultaredesãvârºitã.Dupãaceeaînsãauvenit

momenteîncarel-adurutinsuportabildeoarecetrebuiasão

facã.

73

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Osteacoboarãºiîlconduce

PeºteraCuviosuluiDavid

A reuºit sã afle peºtera Cuviosului David. O durere adâncã l-a cuprins la gândul sã pustniceascã ºi el acolo. Dar mãnãstireanuaveaoamenicasãsepoatãîntreþine.Dacãpleca ºi el, desigur cã s-ar fi distrus, în vara anului 1953 a pornit iarãºi spre Peºterã în timpul zilei. A ieºit pe poarta sudicã a mãnãstiriiºiacotitimediatladreapta.Aluat-opecãrareace mergeaalãturideapeductuldeapã,cevinedinbazinulceeste

înlaturearãsãriteanãaunuivârfplantatalmunteluiXirosnumitã Kabalaris. Cãrarea aceea - fie iarnã fie varã - este o desfãtare, înaintedeaajungelabazinuldeapãaluat-opuþinladreaptaºi a urcat prin pãdurea deasã de platani, pini ºi brazi, pânã la castanul cel mare. Fãrã sã-ºi dea rãgaz sã rãsufle a intrat pe drumulobiºnitºiaurcatlastângaspreºeauadedealpecare estepusãCruceadelemn.Depeînãlþimeaprivitînapoispre cãrare, împrejur erau munþii ºi marea. Erau frumoase, foarte frumoase.Darnuaveatimp. Acoborât,atrecutrâuleþul,alãsatdrumulºialuat-ola dreaptapecãrareaspreLibadaki.Oîntinderedeterenarabilcu ogoarele mãnãstirii. A luat-o iarãºi la dreapta ºi pestepuþina apãrutîndreaptalui"Sendonaki"*.Zãrindu-lafostimpresionat.

"Sendonaki"eraostâncãabruptãde150-180mînãlþime,având

înparteadejoscopaci,aflatãfatãînfatãcuPeºtera,careeste

camcu200mmaijos.Deodatãi-avenitdorinþasãurce,acolo

sus, deoarece acolo, precum spune tradiþia, urca ºi Cuviosul

David.întindeapevârfulstânciiuncearceafmic,pecarei-ldã-

74

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

dusemamalui,îngenuncheapeelºiserugapentrupatrialui, Lokrida.într-adevãr,decumajungiacoloaiînainteopriveliºte încântãtoare,debasm.înainteataºimaijosseîntindcoaste, hãþiºuriºivârfuriplantate.Dupãaceeaochiulserostogoleºteîn mareadeunalbastruînchisaEubeii.ªidupãcesesaturãde întindereanesfârºitãamãrii,urcãsãvadãpãmântulLokridei,al AkriteiºiaLevantelor,patriaCuviosuluiDavid. PãrinteleIacovarãmasacolonumaipuþineminute.Aifi zis cã se temea ca nu cumva sã fie preaatras defrumuseþea locului,ºiprintr-onostalgieromanticãsãnu-ºineglijezecumva asceza. A coborât repede ºi a luat-o pe cãrarea ce ducea pogorândcãtrePeºteracarearãtacaostâncãciudatã.Saumai degrabãeraudouãstâncicareaucãzutunapestealtaformând o mare despicãturã ºi lãsândo partemicãdeschisãspreN-V. Deci aici înãuntru pustnicea Cuviosul David. Pãrintele Iacov a îngenunchiat, a aprins lumânarea ºi s-a rugat mult timp. Dar trebuiasãseîntoarcãpentruVecernie.ªi-afãcutCruce,acerut

ajutorulCuviosuluiºis-aîntors.Drumulestecamde3km.

~n mãnãstire toate sporeau neîncetat. Cu adevãrat au sporittoatecelebunefãcutedePãrinteleIacovcurugãciuneaºi cu mâna lui. Dar s-au mãrit ºi problemele create de monahii nemonahi. Toamnarãzboiulsiispitelesataneis-auîntãrit.Sefãceamai sãlbaticvãzându-ipepãrinteleIacovsmeritsistatornic.S-apus colosul diavolesc sã surpe colosul cel sfânt al smereniei; pe pãrinteleIacov.Neînchipuitegreutãþil-auajunspesãrmanulPãrinte. Fiu le ajungea cã îl ocãrau ºi îl smereau înaintea lumii, ci îl cleveteausilastareþ,cândacelaveneacâteodatãlamânãstire.în generalacestaaveaîncredereînpãrinteleIacov,daruneorisepleca clevetirilorºiîlcanoniseagreu.AntimºiMacarieîlcleveteaucu mãiestriepepãrinteleIacov,iarelnuvoiasãexpliceînamãnunt cumstaulucruriledefiecaredatã.Deaceeafãceaimediatmetanie sicereaiertare,deºinueravinovat.

75

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Casãbiruiascãispitele,darºicasã-limitepeCuviosul

David,s-ahotãrâtsãseroageîntimpulnopþilorînPeºterã,atunci

cândnuplouamultºicândnueramultãzãpadã.

Fãcea,deci.Vecerniaînmânãstire,iardupãceseînnopta

ceilalþimonahiseretrãgeau.Cheileleaveaelînsuºi,nimeninu

puteaieºisauintra.ªi-aluattoiagul,aîncuiatporþilemãnãstiriisia

ieºitprinparteadinspresud.Felinar,lanternãnuerauatunci,precum

spuneaelînsuºi sãrãcie

apeductulcuapã.S-asilitsãurcesprecastani.Nueralunãºiera greusãaflecãrarea.Cãdeaºisescula.Câteodatãintrasipedrum, undeeramaiuºor.Cândmaiapoialuat-oladreapta,sprecealaltã cãrare,s-arãtãcit.Numaiºtiaundemerge.S-aîncurcatînrugi,s-a zgâriats-alovit,s-apierdutînvãioagã. Dinfireerafricos,precumspuneaelînsuºi.Iaracum,în toiulnopþii,s-atemutmult,foartemult.Atuncis-arugat. -Dumnezeul meu, lumineazã-mi calea ca sã ajung la Peºterã. EIînsuºipovesteaacesteperipeþiinocturnesicontinuã:

-ªi Bunul Dumnezeu a ascultat cererea mea. Din multele stele ale cerului mi-a dat si mie una. Ea mergea înaintesiîmiluminacalea.Eumergeamînurmã.ªiaºaam ajuns la Peºterã. Acolo m-am rugat. ªi iarãºi steaua mergând înainte îmi luminã calea pânã la poarta mã- nãstirii.Pãrinþiidormeauduºiºin-auobservatnimicdintoate acestea. Mergerea sa astfel în fiecare noapte era chinuitoare, dar ºi plinã de har. Steaua nu se arãta întotdeauna ca s\-l povãþuiascã. Numai atunci cânderaabsolutãnevoie,adicã atunci cândsepierdeaînpãdureprinvãioagesinumai afla cãrarea. Atunci era mult mai greu sã umbli pe acolo decât este astãzi, pentru cã acum pãdurile s-au rãrit mult si cãrãrile s-au bãtãtorit mai mult. Dar ºi astãzi, dacã merge cinevanoapteasprePeºterã,n-opoateafla.

mare. Mergea pe cãrarea de pe lângã

76

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

Pãrintele Iacov apropiindu-se de Peºterã era cuprins defricã.Cumvaintraºicumvarãmânepetimpulnopþiiîn peºterapustie.Deaceea,înaintedeaintraacerutsiunalt hardelaCuviosulDavid:

-Sfinte David, dacã vrei, vino si te roagã împreunã cu mine; dar sã vii într-un chip cunoscut ca sã nu mã înfricoºez. ªiintrândasimþitalãturideelpeegumenulMicodim.A aprinsdouãlumânãri.Auîngenunchiat.Aucititparaclise.Au citittoatãPsaltirea,autraslaaþe*sifãcându-seziuãs-auridicat. AtunciaplecatmaiîntâiNicodimºiadispãrut.EraCuviosulDavid, care a stat cu el în chipul egumenului Nicodim, ca sã nu se înfricoºeze. ~nainte de a sosi vremea pentru începerea Slujbei, PãrinteleIacoveradejaînmãnãstire,îºiaruncãputinãapãpefatã ºi sunã clopotul. Fãcea slujba pânã târziu ºi mai întotdeauna liturghiseadetreipatruoripesãptãmânã.Fiemonahiimonahise sculauabiaatuncipentrumiculdejun.Pãrinteleimediatîncepea treburile cele multe ale mãnãstirii neapucând sã se odihneascã deloc.

Iarcândaveasãseluptecumulteleºigreleleispitenu

mâncanimic,îndestulându-secuSfântaîmpãrtãºanieºicuanaforã. AdicãafãcutceeacefãcusetimpdemaimulþianiºiCuviosul David, pecareîl aveademodel ºi apãrãtor. Din mâncarea cea simplãgustanumaisâmbãtalaamiazaºiduminica.ªisâmbãtanu totdeauna.Cumderezistaîntr-unastfeldepostcuatâtdemultã

muncã,numaiDumnezeuoºtie.ªiaºtiut-oºii-asocotit-oDum-

nezeucaodãruire.Vedeþi,l-avoitpeIacov,atletulcelales ceva mai mult, l-a voit campion. De aceea a îngãduit Satanei sã-l ispiteascã mult pe Iacov, iubitul Lui, cãruia, în acelaºi timp îi dãdeaputerenemãsuratãsã-ipoatãstaîmpotrivã.AdicãDumnezeu i-adatmultãdragostedeDumnezeu.

77

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ªipeºteraîlaveaîntotdeaunapeIacov,înafarãdenopþile cuploaieºizãpadã.Cânderalunãgãseacãrarea.Altfelcoboradin cersteauapecarei-ohãrãziseDumnezeu.Toatemergeaubine,dar diavolulnuseliniºtea.Astfel,într-onoaptelapeºterãis-aarãtat diavolulînchipdescorpioni.PãrinteleIacovstãteaîngenunchipe pãmânt,culumânareaaprinsãînaintealuiºiciteacuatenþie. De la paraclise trecuse la Psaltire, în noaptea aceasta rugãciunealuiieºeaaltfel.Dupãaceeaaînceputcu"Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieº-te-mã pe mine, pãcãtosul!"Asimþitonespusãdesfãtarelãuntricã,oveselie ªi exact în clipa aceasta s-a declanºat ofensiva. Peºtera s-a

umplutdescorpioni,mii,nenumãraþi,careseaflauînjurullui, înainte, înapoi, oriunde ai privi. ªi-a ridicat mâinile în sus; nenumãraþiscorpionistãteauspânzuraþicaciorchiniidestâncã.

RãzboiniculIacovs-aînspãimântat,s-apierdut,darnumaipen-

tru câteva secunde. "Sunt diavoli", s-a gândit Imediat s-a umplutdeoputerenecunoscutãºile-aporuncit:

-Pânãaici!Acolosãstaþi.Sãnuvãmaiapropiaþi! ªiluândopietricicãatrasatuncercînjurulluiîncare scorpioniinuaveauvoiesãintre.Apoiºi-acontinuatfãrãfricã rugãciunea sa ºi în tot cursul nopþii, pânã la ziuã, nici un scorpionn-atrecutpestecerc.Adatporuncãºidiavolilor,semn cãînlãuntrulluis-azãmislitîmpãrãþiacerurilor,desigurpuþin, dar marea minune s-a sãvârºit. Dumnezeu i-a dat stãpânire, adicã i-a hãrãzit sã foloseascã uneori, în parte, puterea dumnezeiascã, facerile de bine ale lui Dumnezeu. Astfel lucreazãElcuºiprinsfinþiiSãi.

78

StelianG.Papadopoulos–FericitulIacovTsalikis

ExperienþedumnezeieºtiînPeºterã

Eraistovitdemuncileobositoaredinfiecarezi. Sãpat, mãturat,lalemnecusecureaceamare,spãlat pentrutoatetrebuiasãseîngrijeascãsingur.Muexistaomcãruia sã