Sunteți pe pagina 1din 5

Legile lui Zamolxe

[Remer Ra – Editura Deceneu, 2009]

1. Dincolo de curgerea timpului şi de cugetarea zeilor, este Focul cel Viu şi Veşnic, din care
vin toate şi prin care fiinŃează toate cele ce sunt. Totul şi nimicul sunt suflarea Sa, golul şi
plinul sunt mâinile Sale, mişcarea şi nemişcarea sunt picioarele Sale, nicăieri şi peste tot este
mijlocul Său, iar chipul Său este lumina. Nimic nu este făptuit fără de lumină şi tot ce vine
din lumină prinde viaŃă şi ia făptură.

2. Precum fulgerul aduce lumina şi din lumină tunetul şi focul ce se revarsă , aşa este şi
gândul omului, el trece în vorba omului şi apoi în fapta sa. Deci, ia aminte la asta, căci până
la focul ce arde trebuie să fie o lumină şi un tunet. Lumina omului este gândul său şi aceasta
este averea sa cea mai de preŃ. Lumina prinde putere prin cuvânt, iar voinŃa omului aprinde
focul prin care se făptuiesc toate cele ce sunt în jurul său.

3. Fii ca muntele cel semeŃ şi ridică a ta lumină mai presus de cele ce te înconjoară. Nu uita
ca aceiaşi paşi îi faci în vârful muntelui ca şi în josul său, acelaşi aer este sus ca şi jos, la fel
creşte copacul în vârf de munte ca şi în josul său, la fel luminează soarele piscul cel semeŃ ca
şi pamântul cel neted.

4. Fii cumpătat ca pământul şi nu vei duce lipsă de nimic. Creanga prea plină de rod este mai
repede frântă de vânt, sămânŃa prea adâncă nu răzbate şi prea multă apă îi stinge suflarea.

5. Ia aminte la copacul cel falnic, cu cât este mai înalt, cu atât rădăcinile sale sunt mai adânci
în pământ, căci din pământ îşi trage tăria, nu uita asta. Cu cât te ridici mai mult, cu atât
trebuie să cobori mai mult, căci măsura ridicării este aceeaşi cu măsura coborârii.

6. Puterea omului începe cu vorba nerostită, ea este asemeni seminŃei care încolŃeşte, nici nu
se vede când prinde suflare de viaŃă. Lumina seminŃei este cea care o ridică, pământul este
cel ce-i dă hrana, apa îi dă vigoarea, iar răbdarea o îmbracă cu tărie.

7. Priveşte râul şi ia aminte la învăŃătura sa. La început este doar un firicel de apă, dar creşte
tot mai mare, căci vine de la ce este mai mare, şi lucrurile aşa trebuiesc împlinite, prin firea
lor. Asemenea este şi gândul cel bun şi drept rânduit, el îşi face loc printre pietre şi stânci, nu
Ńine seama de nimic, îşi urmează drumul şi nimic nu-i stă în cale. Apă cu apă se adună, iar
împreună puterea este şi mai mare.

8. Ia seama de taina aceasta şi nu o uita, acel firicel de apă ştie unde va ajunge, căci una este
cu pământul şi toate cele ce-i vin în cale nu îl pot opri până la sfârşit. Astfel să iei seama la
gândul tău unde trebuie să ajungă şi vei vedea că nimic nu stă în calea sa . Să-Ńi fie gândul
limpede până la sfârşit; multe se vor ivi în calea sa, căci firea lucrurilor din jur este
mişcătoare asemeni apelor. Apă cu apă se întâlnesc, pământ cu pământ şi munte cu munte.

9. Ia seama la gândul cel rău, fereşte-te de el ca de fulger, lasă-l să se ducă precum a venit,
căci te-ndeamnă la lucruri nefireşti. Fereşte-te de vorbele deşarte şi de neadevăr; sunt ca
pulberea câmpului ce-Ńi acoperă ochii, ca plasa păianjenului pentru mintea şi sufletul tău. Ele
te îndeamnă la trufie, înşelăciune, hoŃie şi vărsare de sânge, iar roadele lor sunt ruşinea,
neputinŃa, sărăcia, boala, amărăciunea şi moartea.
10. Nu judeca oamenii după greutatea lor, după puterea lor, după averea lor, după frumuseŃea
lor sau după râvna lor, căci şi unul şi altul a lăsat din ceva pentru a creşte în altceva. Cel
bogat este sărac în linişte, cel tare este slab pentru altul şi cel slab are tăria lui ascunsă. Cum
firea lucrurilor este mişcătoare, asemeni este şi omul. Ce dă valoare unei unelte, trebuinŃa sau
frumuseŃea ? Duce un om mai mult decât boul ? E mai bogat vreunul ca pământul ? Doar
cunoaşterea şi înŃelepciunea îl ridică pe om peste dobitoace. Şi degeaba ai cunoaştere dacă ea
nu este lămurită de vreme.

11. Fierul înroşit a fost rece şi se va răci iarăşi; vasul a fost pământ şi va fi iarăşi pământ;
pământul ce-a fost sterp acum este pământ roditor şi se va stârpi iarăşi peste vremi. Râvna
omului face schimbătoare toate acestea. Dar râvna îi întoarce bucuria în tristeŃe şi liniştea în
nelinişte. Fierul şi focul ajută omul, dar îl şi vatămă. Şi aceeaşi râvnă îl îndeamnă a merge pe
cărări neştiute şi nebătute de ceilalŃi dinaintea lui. Tot râvna îl îndeamnă la strângere de averi,
la mărirea puterii şi a se măsura cu alŃii. Fereşte-te de a te măsura cu altul, căci trufia de aici
se naşte; ea te va coborî mai jos de dobitoace şi te va despărŃi de fratele şi de vlăstarul tău.

12. NeînŃeleptul este mânat de râvnă, dar înŃeleptul încalecă râvna. NeînŃeleptul suferă când
râvna îl duce la pierdere şi la cădere, dar înŃeleptul întotdeauna găseşte câştigul în pierdere şi
înălŃarea în cădere.

13. Trufia răceşte iubirea inimii şi o face în duşmănie şi nu există dobitoc mai josnic decât
omul care nu mai are iubire în inima sa. Căci iubirea este cea dintâi putere şi chipul ei este
lumina. Ia seama ca nu cumva gândul tău să se împresoare cu trufia , căci mai jos de
dobitoace vei ajunge.

14. Gândul bun şi vorba înŃeleaptă îŃi pot potoli necazul, îŃi pot răcori inima, dar nu te
vindecă, pentru că omul suferă după cum trufia a crescut în el, căci suferinŃa este umbra
trufiei.

15. Nu îŃi lega sufletul de nimic lumesc, de lucruri, de dobitoace, de argint sau aur, căci ele
aşa cum vin, aşa pleacă. După orice zi vine şi noaptea, şi după iarnă vine primăvara, căci aşa
este rânduit şi aşa este firea lucrurilor. Toate cele ce se văd, se nasc, cresc şi apoi se întorc de
unde au plecat. Doar firea lucrurilor rămâne pururi, iar aceasta are nenumărate şi nesfârşite
ramuri, şi asemenea izvoarelor minŃii şi sufletului tău, ele nu se arată la vedere. Căci o suflare
şi un foc fac să crească toate cele ce cresc - ierburi, copaci, dobitoace şi oameni - şi din
aceeaşi vatră vin şi către aceeaşi vatră se întorc, şi vatra aceasta este pururea.

16. Precum copacul cel falnic creşte lângă cel mic fără a-i face rău, aşa să fiŃi între voi, cel
mare să nu lovească pe cel mic şi nici să-i amărască sufletul, căci va avea datorie mare de
dat, la fel ca şi hoŃul. Aruncă un lemn pe râu şi mai multe vor veni din susul său către tine.
Adu-i mulŃumire semenului tău, adu-i lumină pe chip şi în suflet, iar toate acestea le vei găsi
mai târziu înflorite în inima ta.

17. Nu lua cu siluire şi nici cu vorbe amăgitoare ceea ce nu este al tău, căci cel ce priveşte
prin ochii tăi este acelaşi cu cel ce priveşte prin ochii celuilalt. Ia seama la taina aceasta.

18. Nu grăbi nicio lucrare căci trasul de ramuri loveşte înapoi. Fructul copt este uşor de luat,
cel necopt este greu de luat şi gustul e neplăcut. Nu te grăbi deci să aduni ce este înainte de
vreme, căci îŃi va amărî sufletul. Cum creşte cadrul, aşa creşte şi stinghia şi cum creşte roata
aşa creşte şi spiŃa.
19. Rămâi mereu în răcoarea sufletului tău, dar dacă mânia se aprinde în tine, ia seama ca nu
cumva să treacă de vorba ta. Mânia vine din teamă şi nu a locuit dintru început în inima ta;
dacă nu creşte prin trufie, ea se intoarce de unde a plecat. Trufia închide poarta înŃelepciunii,
iar cel trufaş se pune singur lângă dobitoace. ÎnŃelepciunea este mai preŃuită decât toate cele
ce se văd cu ochii, ea este aurul minŃii şi sufletului tău şi este rodul cunoaşterii udată de
vreme.

20. Nu-Ńi amărî sufletul când simŃi durerea şi neputinŃa, ci mai degrabă caută să te foloseşti
de ele pentru îndreptare , căci în rod ai şi sămânŃa. Nu se poate ca o sămânŃă bună să dea rod
rău. Lăcomia întotdeauna duce la pierdere, furtul întotdeauna duce la boală, gândurile sterpe
întotdeauna duc spre rătăcire, mânia întotdeauna loveşte înapoi, răutatea şi neadevărul
întotdeauna aduc neputinŃa , trufia întotdeauna aduce suferinŃă.

21. Mergi la izvor când sufletul Ńi-e aprins, scormoneşte în apa limpede şi aşteaptă până ce
devine iarăşi curată. Aşa se va duce şi aprinderea sufletului tău, precum tulburarea aceea.

22. Ia bine seama la taina seminŃei. Asemeni ei este gândul tău, şi cum sămânŃa nu se poate
fără coajă, aşa este şi gândul cel rodnic al omului. Coaja gândului rodnic este voinŃa, iar fără
voinŃă, gândul se usucă şi nu foloseşte la nimic. Dar puterea este în răbdarea seminŃei, iar
voinŃa si răbdarea fac mlădiŃa firavă să razbată pământul tare.

23. În vremea lucrului tău, înveseleşte-Ńi inima la vederea lucrării tale înainte de terminarea
ei, căci precum fructul îşi anunŃă venirea cu o floare, tot aşa fapta omului este văzută de cel
cu mintea şi simŃirea limpede, înainte de a fi terminată.

24. Ia bine seama la cauza omului sărac, dar şi la cauza omului grabnic avut, căci nici una
nici alta nu sunt fireşti. Omul sărac are multe gânduri deşarte şi le schimbă de la o zi la alta,
vorbeşte mult şi lenea i-a învelit braŃele şi picioarele. Cel grabnic avut ori e hoŃ şi înşelător,
ori vede mai bine necazul altuia şi caută a-l amăgi, de acolo îşi trage grabnica avuŃie.

25. Fii blând şi răbdător cu cei de lângă tine, căci aşa cum te porŃi tu cu ei, aşa se poartă şi
alŃii cu tine, căci simŃirea lui este la fel cu simŃirea ta, din aceeaşi suflare este şi simŃirea lui,
iar lumina ce se vede prin ochii lui este din aceeaşi lumină cu cea care se vede prin ochii tăi.

26. Unde este tăria omului acolo îi este şi slăbiciunea , ceea ce-l ridică îl şi coboară; rămâi în
limpezimea minŃii şi simŃirii tale şi vei vedea toate acestea. Cel mic este deasupra celui mare,
cel uşor este deasupra celui greu, cel slab este deasupra celui tare, cel blând este deasupra
celui aprig. Limpede să-Ńi fie mintea şi simŃirea, şi ia seamă de toate acestea.

27. Tăria muntelui vine din răbdarea sa, din liniştea sa, stânca îi este numai învelitoare. Dar
tăria lui este încercată de vânt, de apa cea lină. Ia-Ńi puterea din răbdare şi din linişte şi
foloseşte-te de ea prin limpezimea gândului tău, căci nu tulburarea izvorului roade stânca, ci
limpezimea sa.

28. Lucrarea făcută din teamă nu are viaŃă lungă şi tăria ei este asemeni unei revărsări de ape
care Ńine puŃin. Aşa este şi cu tulburarea oamenilor, ea vine de-afară, dar este chemată de
teama lor, însă teama vine prin necunoaştere, iar necunoaşterea prinde putere prin neadevăr,
lene şi trufie.

29. Soarbe cunoaşterea de la cei cu barba albă şi neroşită de vin şi lasă vremea să o îmbrace
cu înŃelepciune. Nu privi la trupul lor slăbit şi gârbovit, căci toate acestea sunt plata lor
pentru cunoaşterea lucrurilor şi creşterea înŃelepciunii.
30. MulŃumeşte pământului pentru toate cele ce-Ńi oferă, mulŃumeşte cerului pentru ploaia
care îŃi hrăneşte pământul, mulŃumeşte soarelui pentru căldura şi lumina casei tale şi a
pământului tău, mulŃumeşte lunii pentru liniştea somnului tău, mulŃumeşte stelelor că
veghează asupra somnului tău, mulŃumeşte muntelui pentru poveŃele şi fierul ce-l iei din el,
mulŃumeşte pădurii pentru tot ce iei de acolo, mulŃumeşte izvorului pentru apa ce-o bei,
mulŃumeşte copacului pentru lucrările ce-Ńi arată, mulŃumeşte omului bun ce-Ńi aduce bucurie
şi zâmbet pe chip.

31. Precum iarba bună creşte cu iarba rea, aşa sunt şi oamenii, dar Ńine seama că purtarea lor
cea rea este semănată şi crescută din teamă şi neputinŃe, iar trufia este învelitoarea lor. Nu
certa purtarea lor şi nu căuta a-i îndrepta din vorbe şi mustrare, căci apăsarea pe rană nu o
vindecă. Oare iarba aceea este rea doar pentru că este amară pântecului tău ? Aşa este şi cu
omul, de vei vrea să-l îndrepŃi, adu-i pentru început gândul şi simŃirea la ce este plăcut atât
omului bun, cât şi omului rău. Unul vede roata plecând, iar altul vede aceeaşi roată venind.
Cine vede mai bine ?

32. Doar cel înŃelepŃit poate vedea limpezimea şi liniştea din mintea şi sufletul celui tulburat,
căci cel înŃelepŃit a fost odată şi el la fel ca şi cel tulburat şi roadele amare l-au făcut să Ńină
seama de alcătuirea fiinŃei sale. A fugit de roadele sale amare în vârful muntelui şi acolo nu a
scăpat de ele, a fugit în mijlocul pădurii şi iată că roadele erau cu el, apoi a privit în lăuntrul
său şi iată că roadele sale amare aveau rădăcini în mintea şi simŃirea poftelor sale.

33. Este o floare mai frumoasă ca cealaltă ? Este un izvor mai limpede decât altul ? Este un
fir de iarbă mai presus de un altul ? Fiecare are tăria, frumuseŃea şi priceperea lui. Este în
firea lucrurilor ca pădurea să aibă felurite soiuri de copaci, de iarbă, de flori şi dobitoace. Nu
seamănă un deget cu altul de la aceeaşi mână, dar este nevoie de toate pentru a bate fierul.
Este mărul mai înŃelept decât prunul sau părul ? Este mâna stângă mai bună ca dreapta ?
Altfel vede ochiul stâng de cel drept ? Cele de sus îşi au rostul lor şi cele de jos îşi au rostul
lor, cele mari îşi au rostul lor şi cele mici îşi au rostul lor, cele repezi îşi au rostul lor şi cele
încete îşi au rostul lor, cele ce au fost şi-au avut rostul lor şi cele ce vin îşi vor avea rostul lor.

34. NeputinŃa vine după răutate şi neadevăr, căci ceea ce dai aceea primeşti, ceea ce semeni
aceea culegi, dar ia seama că lumina sefletului tău şi al celui de lângă tine are aceeaşi vatră şi
rămâne fără umbră. Vezi ce tulbură necontenit izvoarele minŃii şi sufletului aproapelui tău.
Adu-i liniştea în suflet şi limpezimea în minte şi bătrâneŃile tale vor fi ca pomul copt, oasele
şi tăria ta nu vor slăbi şi te vei întoarce de unde ai venit, sătul de căldura urmaşilor tăi.

35. Întotdeauna va fi cineva dedesubtul tău şi întotdeauna va fi cineva deasupra ta. La cele ce
sunt dedesubtul tău să te uiŃi cu iubire şi nu cu trufie căci acolo îŃi sunt rădăcinile, iar la cele
ce sunt deasupra ta să te uiŃi cu privirea de prunc şi fără teamă.

36. Cele tari, cele slabe şi cele nevăzute sunt cele ce alcătuiesc lumea şi toate acestea le
găseşti în om şi toate alcătuiesc un întreg. Nu este nimic care să fie afară şi să nu fie şi
înăuntru. Ia seama la toate acestea când îŃi apleci privirea înăuntrul tău şi vei găsi toată
înŃelepciunea zeilor ascunsă în nevăzutul fiinŃei tale. Zeii au luat seama înaintea omului de
această înŃelepciune şi asta i-a adus mai aproape de Focul cel Viu şi Veşnic.

37. Ia aminte că bătaia inimii, curgerea sângelui prin vine, vindecarea rănilor, frumuseŃea
ochilor şi minunăŃia alcătuirii trupului sunt făcute prin puterea şi suflarea Focului cel Viu şi
Veşnic care este în fiecare şi al cărui chip se arată în lumină. Dar nu uita că trupul este doar o
fărâmă din puŃinul care se vede...
38. CurăŃenia trupului şi desfătarea sa prin simŃuri te pune doar puŃin mai sus de dobitoace,
căci nu un sunet plăcut te ridică, nici o duioasă atingere, nici un gust plăcut, nicio mireasmă
îmbătătoare şi nicio bucurie a ochilor. Căci unde este căldura, apare şi frigul, unde este
dulcele apare şi amarul, unde este plăcutul apare şi neplăcutul, unde este mireasma apare şi
duhoarea, iar unde este râs, şi plânsul pândeşte.

39. Iată dar calea de început : cumpătarea în toate cele ce faci, ascultarea de bătrâni şi de cei
înŃelepŃi, hărnicia, mulŃumirea cu ceea ce ai, ferirea de neadevăr şi de vorbele deşarte, ferirea
de ceartă şi de mânie, buna purtare între semeni. DimineaŃa să te trezeşti cu ele, ziua să le
porŃi mereu în minte, seara să le ai cu tine în somn şi astfel supărarea, lipsa, amărăciunea,
neputinŃa, boala şi răutatea altora nu se vor atinge de tine.

40. Dincolo de acestea se află iubirea, voinŃa, curajul, răbdarea, modestia şi ele ridică omul
cu adevărat. Acestea sunt cele ce te apropie de Focul cel Veşnic şi, prin ele, calea ta urmează
calea zeilor, dar îngroparea lor te aruncă mai jos de dobitoace. Doar prin ele primeşti
adevărata cunoaştere şi înŃelepciune, adevărata putere, adevărata bucurie, adevărata bogăŃie,
rodnica şi trainica lucrare.

41. Dar iată că unde este iubirea poate apărea şi ura, unde este voinŃa poate apărea şi
delăsarea, unde este curajul poate apărea şi frica, unde este răbdarea, poate apărea şi graba şi
unde este modestia poate apărea şi trufia. Căci mişcătoare sunt şi cele ce se văd şi cele ce nu
se văd din fiinŃa omului. Dar toate acestea sunt ale celui ce simte, iar peste el se află cel ce
gândeşte şi acesta este cel ce vede mişcarea în nemişcare, este cel care dincolo de toate aceste
virtuŃi se desfată în cunoaşterea şi liniştea ce întrece orice bucurie, iar atenŃia, echilibrul şi
limpezimea sunt uneltele sale.

42. Cel tulburat vede binele ca bine şi răul ca rău, este atras de una şi fuge de cealaltă, dar
înŃeleptul vede şi frumosul şi urâtul, simte şi frigul şi căldura, şi fineŃea şi asprimea, aude şi
plăcutul şi neplăcutul, gustă şi dulcele şi amarul, simte şi mireasma şi duhoarea şi nu face
judecată între ele. El vede desluşit că firea lucrurilor este în toate, căci frumosul din urât se
trage şi urâtul din frumos, dulcele a fost amar la început şi se va face iarăşi amar, plăcutul se
naşte din neplăcut şi neplăcutul din plăcut. Şi toate acestea luminează sufletul înŃeleptului
pentru că cele bune şi plăcute hrănesc şi bucură trupul şi simŃurile sale, iar cele neplăcute
neînŃeleptului hrănesc mintea şi înŃelepciunea sa, căci vede înnoirea lucrurilor şi seminŃele
viitoarelor bucurii.

43. Nu este uşoară cărarea zeilor, dar nu uita nicio clipă că omul poate cuprinde în iubirea sa
mai mult decât poate cuprinde în ura sa, căldura se ridică mai mult decât poate coborî frigul,
cel ce este deasupra vede mai multe decât cel ce este dedesupt, uşorul se întinde mai mult
decât se întinde greul, lumina răzbate mai mult decât poate răzbate întunericul, puterea care
uneşte este mai mare decât puterea care desparte.

44. Lungul şi scurtul au acelaşi mijloc; cercul mic şi cercul mare, globul mic şi globul mare
pe acelaşi punct se sprijină; nevăzutul şi văzutul acelaşi loc ocupă; toate cele mari stau
ascunse în cele mici, iar aici este o mare taină a firii; mare printre înŃelepŃi este cel ce o
pricepe.

45. ÎnŃeleptul uneşte pe cel ce vede cu cel ce gândeşte, cel ce simte cu cel ce face, dar
neînŃeletul îi desparte. Deschide-Ńi bine ochii, căci cel ce face, cel ce simte şi cel ce gândeşte
sunt asemeni norilor care vin şi pleacă, dar cel ce vede prin ochii tăi este veşnic şi lumina sa
este fără umbră. El este dincolo de viaŃă şi moarte, dincolo de bine şi rău, dincolo de frumos
şi urât, dincolo de curgerea timpului.