Sunteți pe pagina 1din 84

SUMAR

NOUTÃØI manipulare ši transport în domeniul forestier....................................36


Atlas Copco îši completeazã portofoliul de produse Atlas Copco Specialty Rental –
cu gama de echipamente de concasare ši sortare......................8 Soluøii pentru închirieri specializate.............................................................40
AUSA ši-a expus noile vehicule de întreøinere CH440 satisface cerinøele Buso Corporation....................................50
în cadrul târgului IFAT 2010....................................................................................10 Performanøã imbatabilã – garantatã de Hitachi,
STIHL reduce consumul motoarelor ši poluarea confirmatã de clienøii din întreaga lume.................................................52
prin implementarea tehnologiilor “2-MIX” ši “4-MIX”.................14
Komatsu lanseazã pe piaøã noul excavator MANAGEMENT TEHNOLOGIC
pe šenile PC190-8..........................................................................................................66 Efectele filtrãrii ši componentelor de filtrare
asupra funcøionãrii acøionãrilor hidrostatice ale
MEGATEHNIC echipamentelor tehnologice pentru construcøii..............................44
Grupurile convertizoare electrice....................................................................22
ŠANTIER
EVENIMENT Restaurarea clãdirii fostului Hotel Cišmigiu
MB deschide o nouã sucursalã în SUA..................................................18 din Bucurešti – cu ajutorul unei macarale turn POTAIN.........54
JCB a inaugurat o academie pentru elevi
în valoare de 22 de milioane de lire sterline.....................................20 FINANCIAR
Provocarea liberalizãrii pieøelor de transport......................................57
ADVERTORIAL
De ce Lintec? De ce sistem containerizat?.........................................32 ECHIPAMENTE DE LUCRU
Grupul Terra România - Complexitate ši profesionalism în Inovare ši creaøie tehnologicã de ultimã generaøie,
oferirea de soluøii personalizate pentru aplicate în construcøia ši funcøionarea staøiilor de asfalt......70

8. Atlas Copco îši 14. STIHL reduce 17. MB deschide o 66. Komatsu
completeazã consumul nouă sucursală în lanseazã pe piaøã
portofoliul de motoarelor ši SUA noul excavator pe
produse cu gama poluarea prin šenile PC190-8
de echipamente de implementarea Deschiderea unei noi filiale
concasare ši tehnologiilor “2- MB în străinătate a Komatsu anunøã
sortare MIX” ši “4-MIX” reprezentat un eveniment de lansarea pe piaøã a
mare anvergură: compania noului excavator pe
Atlas Copco Austria Producãtorul de utilaje fondatoare la Vicenza lider šenile Komatsu PC190-8.
GmbH a achiziøionat Hartl STIHL a dezvoltat douã mondial în producţia şi Noul model de excavator
Anlagenbau GmbH, tipuri de motoare, unul în vânzarea de cupe înlocuiešte practic
Austria, o companie care doi timpi ši celãlalt în concasor, a inaugurat noul modelul PC180-7. Având
produce ši comercializeazã patru timpi, „2-MIX”ši „4- sediu în SUA, cu birouri şi o greutate de pânã la 20
concasoare mobile ši ... MIX”, care asigurã o ... depozite destinate ... tone ši o putere mai ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


redactor-šef: Dragoš Nicolae
art-director: Iulian Filache
redactor colaborator: Viorica Moraru
conSiliul štiinøific:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu

corecturã texte: Marius Iancu

advertiSing SaleS Manager: Bogdan Toma

Marketing Manager: Bogdan Mireanu


Subcultura utilajelor reviSta unelte ši ecHiPaMente este o

pentru construcøii publicaøie lunarã a Media gaMMa PubliSHerS,


membra a grupului de firme

nii premergãtori crizei financiare au populat šantierele României cu fel

a de fel de utilaje eficiente ši viu colorate. Practic, orice echipament de


pe šantierele din Tokyo, de exemplu, poate fi surprins acum muncind
de zor la Ciorogârla. În oraše s-a întâmplat acelaši lucru, iar Bucureštiul este
director general: Adrian Rus
director vânzãri Publicitate: Radu Gãvruš
director vânzãri Publicitate gruP: Cezar Burlan
cea mai evidentã dovadã. În Centrul Vechi al Capitalei, echipamente micuøe director editorial: Diana Ionescu
director de Producøie: Mihai Voivod
ši ciudate se mišcã de zor printre terase. Lumea le numešte generic exca-
Prelucrare iMagine: Daniel Dragomir
vatoare sau buldozere, indiferent ce ar fi. Îmi amintesc ši acum cã, imediat
dupã cutremurul din Haiti, un corespondent ne explica cum buldozerul din abonaMente: Mariana Gheorghe
Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52,
imagine îndepãrteazã dãrâmãturile pentru a salva oamenii prinši sub ele. În Bucurešti
realitate era un încãrcãtor frontal. Desigur, mai puøin conteazã ce fel de utilaj
coreSPondenøã:
era, atâta timp cât salva vieøi. Ceea ce vreau sã spun, însã, este cã oamenii
O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
obišnuiøi de pe stradã nu au aproape nici o idee despre utilajele pentru e-mail: rue@hiparion.com
construcøii, chiar dacã uneori trebuie sã le suporte luni de zile în apropierea www.hiparion.com

locului de muncã sau a casei unde locuiesc. Utilajele sunt tot mai prezente adreSa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
în aria vizualã a peisajelor noastre urbane, însã niciodatã nu štim foarte bine Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
Tel.: 021-202.82.70,
ce sunt. Ca ši cum ar aparøine unei alte lumi, extratereste, care nu face parte Fax: 021-202.82.69
din universal nostru de interes. Ne-ar ajuta dacã am šti? Probabil cã nu foarte
MeMbru fondator: Cãtãlin Berari
mult, deši, dacã un încãrcãtor telescopic ne lovešte mašina în parcare, iar tiPar: Mega PreSS HoldingS S.a.
apoi pleacã, ar fi de preferat sã nu îi spunem poliøistului cã e vorba despre o Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09
macara. E posibil ca vinovatul sã fie dificil de reperat sau chiar imposibil. distribuøie prin: RAUTAkIRjA ROMANIA
Printre publicaøiile specializate care au fãcut utilajele de construcøii inteligibile TUTUN ŠI ZIARE
în toøi acešti ani se numãrã ši revista noastrã. E drept, pânã acum numai MILLENIUM PRESS
HACHETTE DISTRIBUTION
inginerii ši specialištii beneficiau de ea. Totuši, mai nou, rubrica de echipa - TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32
mente a site-ului casamea.ro poate fi accesatã de oricine. Cei interesaøi de
revista de unelte ši echipamente este
home&deco pot sã vadã cum se numešte acel utilaj ciudat care îi va sãpa
marcã înregistratã
fundaøia sau šanøurile pentru racordãrile subterane de apã ši gaz. Lucru iSSn 1582-4217
valabil ši pentru cei care sunt interesaøi de modul în care se produce asfaltul copyright Media gaMMa PubliSHerS
Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau
de pe autostrãzi, sau de macaralele interminabile din preajma clãdirilor de ilustraøiilor din Revista de Unelte ši Echipamente este
birouri. posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PUBLISHERS.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
Dragoš Nicolae informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
care îši fac publicitate.
N O U T ã ø I

AtlAs CoPCo îši


ComPleteAzã Portofoliul
de Produse cu gama de
echipamente de concasare
ši sortare
Atlas Copco Austria GmbH a achiziøionat Hartl Anlagenbau GmbH, Austria, o companie
care produce ši comercializeazã concasoare mobile ši staøii de sortare. Prin intermediul
acestei achiziøii, Atlas Copco pãtrunde pe piaøã în plinã dezvoltare a concasoarelor mobile
ši a staøiilor de sortare, consolidându-ši astfel gama de produse oferite de grup în
domeniul aplicaøiilor desfãšurate în carierã ši a celor de reciclare.

8 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


N O U T ã ø I

ceastã achiziøie consolidea- pamente cuprinde concasoare cu øeaua de distribuitori, majoritatea vân-

A zã poziøia Atlas Copco ca li-


der de piaøã în domeniul ex-
tracøiei de piatrã la suprafaøã, pre-
fãlci, concasoare cu impact ši conca-
soare conice, cu o capacitate de pro-
ducøie cuprinsã între 200-500 tone/orã,
zãrilor desfãšurându-se pânã în pre-
zent în Statele Unite, Rusia ši Europa
de Vest.
cum ši în cel al reciclãrii ši construc- dar ši staøii de sortare cu o capacita- „Prin implementarea liniei de echi-
øiei de drumuri. Linia de producøie te de producøie de 200-400 tone/orã. pamente Atlas Copco Powercrusher
Powercrusher completeazã gama în cadrul deja existentei reøele mon-
curentã de produse comercializate, „Caracteristicile acestor echipamen- diale de vânzãri ši susøinere post-
Atlas Copco devenind un partener te se potrivesc foarte bine beneficii- vânzare a Atlas Copco, piaøa de pro-
ši mai complet pentru colaboratorii lor pe care le oferim clienøilor care fil beneficiazã într-un mod ši mai efi-
sãi. Clienøii noštri vor beneficia de achiziøioneazã echipamente de fo- cient de produsele noastre”, menøio-
acelaši furnizor pentru echipamente rat. Varianta actualã a liniei de pro- neazã Dominik Hartl, Sales Director,
de forat, ciocane hidraulice, echipa - duse Powercrusher combinã un de - Atlas Copco Powercrusher. n
mente pentru construcøii de dru - sign fiabil ši facilitatea utilizãrii cu per-
muri, precum ši pentru concasoare formanøã pe termen lung. De exem-
mobile ši staøii de sortare”, a decla- plu, sistemul unic al concasoarelor cu
rat Andreas Malmberg, Prešedinte al fãlci, „Quattro movement“, permite
Diviziei de Echipamente de Foraj dimensionarea corespunzãtoare a
pentru Suprafaøã. materialelor finite”, precizeazã Bo-
Goran Johansson, Viceprešedintele
Linia de producøie a echipamentelor Diviziei de Echipamente de Foraj
Atlas Copco Powercrusher oferã o pentru Suprafaøã.
gamã largã de concasoare mobile
pe šenile ši staøii de sortare pentru di- Linia de echipamente “Powercrusher”
verse aplicaøii. Gama aceasta de echi - este distribuitã în principal prin re -
Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 9
N O U T ã ø I

AUSA šI-A ExpUS NoIlE


VEHICUlE DE îNTrEøINErE
în cadrul târgului IFAT 2010
AUSA a participat la ediøia din acest an a târgului IFAT, organizat la München între 3 ši 17
septembrie. Compania ši-a prezentat ultimele inovaøii în materie de vehicule de curãøenie,
printre care ši noul B 200H, un utilaj cu capacitate mare de vidare, specializat în zone
pietonale. Din gama multiservice, AUSA a expus primul vehicul electric al companiei, M 50
EV, funcøionalul M 350 H, cu dispozitiv de împrãštiere a materialelor antiderapante ši lamã
de zãpadã, ši M350 H Niva, o mašinã de spãlat strada foarte puternicã.

M350NIVA

10 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


N O U T ã ø I

B200H

ârgul de la München, aflat la turi, atât în dezvoltarea de noi produ- 200 H dispune de un rezervor de apã

T cea de-a 16-a ediøie, s-a orga -


nizat în Centrul Expoziøional
Central al orašului ši a reunit o gamã
se, cât ši în îmbunãtãøirea continuã
a modelelor existente. Vehiculele
produse de AUSA au o reputaøie
integrat ši vine în 2 versiuni: 4x2x2 ši
4x2x4. Acest utilaj extrem de eficient,
special conceput pentru zonele pie-
foarte variatã de produse din indus - excelentã în pieøe pretenøioase, cum tonale, este rapid ši foarte manevra-
tria salubrizãrii ši a sectorului de în- este cea germanã, datoritã avantaje- bil. Mãturãtoarea este echipatã cu
treøinere ši ecologizare. lor pe care le oferã. Printre acestea: cercuri externe ši interne de cotiturã
La eveniment a participat ši dl. „capacitatea de sarcinã utilã mare, de 3623 mm, respectiv 900 mm.
Stefan Bassermann, director al AUSA de 3 ši 3,5 t, confortul operatorului, Pâlnia de oøel inoxidabil pentru de-
Germania, care s-a arãtat optimist, în motricitatea ši preøul competitiv al pozitarea dešeurilor are o capacitate
ciuda declinului de pe piaøã. produselor noastre”, subliniazã dl. de 2 m3, în timp ce capacitatea rezer-
„Ašteptãrile noastre sunt ridicate Basserman. vorului de apã curatã este de 300 l.
pentru aceastã ediøie a IFAT. Vrem sã Multiservice M 350 H este printre ce - Acest echipament de mãturat stra-
introducem noii noštri distribuitori, le mai solicitate autovehicule ale noas- dal opereazã cu un debit maxim de
sã realizãm noi contracte ši sã pre - tre, în toate versiunile. Øinând seama 9000 m3/h la 3.000 rot/min ši are o lã -
zentãm cele mai noi produse AUSA: de caracteristicile ši funcøionalitatea øime de mãturat de 2818 mm. B 200
noul mãturãtor B 200 ši H 400 H, cu mare a noului B 200 H, ne ašteptãm H transportã douã perii independen-
o capacitate de aproape 4 m3, ši sã aibã acelaši sau chiar un ši mai te fãcute din oøel ši nailon ši dispune
noul vehicul electric M 50 EV. mare succes. de un sistem de prindere rapidã ca-
AUSA are o poziøie consolidatã pe AUSA a prezent în cadrul târgului re faciliteazã controlul tuturor para-
piaøa sectorului municipal, unde se IFAT ši ultimul tip de utilaj pentru mã - metrilor: lãøime de mãturare, adânci-
investesc constant resurse ši efor - turat stradal. Noul ši compactul B me ši înãløime. Furtunul de aspirare

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 11


N O U T ã ø I

B400H

este, de asemenea, din oøel inoxi- re a apei, retrovizoare ši camere de Vehiculele AUSA multifuncøionale
dabil ši are un diametru de 800 mm. monitorizare furtun, sistemul ® Link sunt puternice, versatile ši eficiente,
B 200 H este echipat cu un motor pentru prindere rapidã ši unhitching motiv pentru care au devenit tot mai
de Volkswagen 2.0 TDI Euro 5 în 4 a pâlniei, pensule ši furtun, oglinzi re- utilizate într-o serie largã de activitãøi
cilindri, cu transmisie hidrostaticã trovizoare încãlzite, aer condiøionat ši de întreøinere ši curãøare a strãzilor
Rexroth 2-viteze. Are o vitezã de top o serie de alte caracteristici. din zona urbanã. AUSA va expune la
de 50 km/h ši poate negocia pante IFAT ši vehiculul M 350 H, echipat cu
de 29% la sarcinã maximã. Un alt vehicul de întreøinere urbanã distribuitor de sare ši lamã de zãpa-
Este o mašinã foarte confortabilã prezentat de AUSA la IFAT a fost dã, atât de vital pentru drumurile eu-
pentru operator, cu o cabinã care multifuncøionalul B 400 H, o variantã ropene. Utilajul este echipat cu plug
oferã vizibilitate mare, ferestre pentru îmbunãtãøitã a modelului precedent de zãpadã, are o lãøime de mãturat
supravegherea periilor ši controlul B 350 H. Aceastã nouã versiune ofe- de 2 m la un unghi de înclinare late-
furtunului, dar ši scaune reglabile lu - rã o capacitate de stocare mai mare, ralã de 300. Lama de zãpadã dispu-
xoase pentru šofer ši pasager. Ca- de pânã la 4 m3, o eficienøã sporitã ne de un sistem de flotaøie ši bazã
racteristicile standard includ, de ase - de mãturare ši o reducere conside - de teflon pentru a preveni uzura pe
menea, sistem de încãlzire de înaltã rabilã a nivelului de zgomot ši a con - pavajul urban. Distribuitorul de sare
performanøã, radio pre-instalat, con- sumului de combustibil. Fiind o ma- din oøel inoxidabil detašabil este a-
trolul electronic al motorului ši joys - šinã mare ši puternicã, B 400 H are sistat hidraulic ši are o capacitate de
tick-uri pentru operarea sistemului un flux de vid de 13.000 m3/h ši un 1,2 m3. Vehiculul poate fi, de aseme-
de mãturare. Opøional este inclus un rezervor de apã cu o capacitate de nea, echipat cu perie din propilenã,
sistem de vid manual, cu o gamã de 500 l. Sistemul constã în douã mã- pentru dezgheøarea de drumuri ur-
5 m, de înaltã presiune la pompã, turi de 800 mm, perii laterale cu o bane.
pistol (150 bar), sistem de ungere au - deplasare de +/- 200 mm ši o lãøime Alãturi va sta M 350 H Niva, tot un
tomatã, sistem de mãturare/refolosi - de mãturat de 1850 mm. multifuncøional echipat complet cu

12 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


N O U T ã ø I

M50EV

hi­droclyner,­cu­o­capacitate­de­în­cãr­-
ca­re­de­3000­kg,­destinat­ši­el­între­-
øinerii­urbane.­De­fapt,­M­350­H­Niva
are­tot­ce­ar­putea­sã­îši­doreascã­ci­-
ne­va­de­la­un­vehicul­mare­de­curã­-
øe­nie.­Este­dotat­cu­un­rezervor­din
poliester­de­1800­l,­cu­opt­puncte­de
înãl­øare­în­faøã­ši­šase­în­spate,­la­o
presiune­ maximã­ de­ 180­ bar­ ši­ un
ma­xim­de­curgere­de­60­l/min.

O­ altã­ inovaøie­ lansatã­ recent­ de


AUSA­este­vehiculul­electric­M­50­EV
cu­baterie­Litium.­Acesta­este­versiu­-
nea­electricã­a­cunoscutului­TASK­M
50­pe­benzinã­sau­diesel­ši­este­po­-
tri­vit­ pentru­ toate­ tipurile­ de­ sarcini
municipale,­ inclusiv­ de­ curãøare­ ši
trans­port.­ Este­ un­ vehicul­ multi­ser­-
vice,­rapid­ši­puternic.­Versatilitatea­îi
dã­ posibilitatea­ sã­ se­ adapteze­ la
orice­scenariu,­zgomotul­ši­vibraøiile
fiind­ la­ un­ nivel­ scãzut,­ iar­ emisiile,
bineînøeles,­zero.­n B200H

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 13


N O U T ã ø I

STIHL reduce conSumuL


moToareLor šI poLuarea
prin implementarea
tehnologiilor “2-mIX”
ši “4-mIX”

14 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


N O U T ã ø I

Producãtorul de utilaje STIHL a dezvoltat douã tipuri de motoare, unul în doi timpi ši celãlalt
în patru timpi, „2-MIX”ši „4-MIX”, care asigurã o performanøã ridicatã în utilizare. Cele douã
tehnologii îndeplinesc cu succes noile standarde europene privind emisiile poluante, care
vor intra în vigoare din 2012.

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 15


N O U T ã ø I

mbele soluøii inovative impun tradiøionale în 4 timpi sunt prevãzute Pe lângã faptul cã emisiile poluante

A noi standarde în clasele din


care fac parte, respectând
principiile de bazã ale unui motor
cu sisteme separate de alimentare cu
combustibil ši de ungere a motoru-
lui. Spre deosebire de acestea, mo-
sunt mult diminuate la motorul „4-
MIX”, acesta are ši un zgomot redus,
emiøând un sunet plãcut chiar ši la
STIHL: fiabilitate, greutate redusã, torul STIHL „4-MIX” funcøioneazã cu capacitate maximã.
construcøie rezistentã, emisii poluan- amestec de ulei ši benzinã, acest Cu „2-MIX” ši „4-MIX” specialištii de
te reduse ši o duratã lungã de viaøã. combustibil îndeplinind atât funcøia la STIHL au reušit sã transforme mo-
Motorul STIHL „2-MIX” asigurã un cu- de alimentare cu carburant, cât ši pe toarele tradiøionale în motoare inova -
plu ridicat într-un domeniu larg de tu- cea de ungere a motorului. Mai mult, toare cu o duratã mult mai lungã de
raøii. Rezultatul obøinut de inginerii de arderea acestui tip de amestec pro- viaøã, consum ši emisii poluante re -
la STIHL este spectaculos: un con- duce o cantitate de emisii poluante duse. Aceste tipuri de motoare intrã
sum de combustibil redus cu pânã deosebit de redusã, iar componen- în echiparea noilor modele de moto-
la 20% ši o cantitate de emisii polu- tele precum pompa, baia ši filtrul de ferãstraie ši motocoase, precum ši a
ante mai micã cu pânã la 70% faøã ulei, care cresc greutatea utilajului, de- altor utilaje din gama STIHL.
de motoarele convenøionale în doi vin inutile în cazul motorului „4-MIX”. La distribuitorii autorizaøi STIHL gãsiøi
timpi STIHL cu tehnologie clasicã. Motorul STIHL „4-MIX” este ušor de informaøii, sfaturi utile, dar ši service
Motorul STIHL „4-MIX” combinã avan - întreøinut, datoritã utilizãrii ameste- profesionist. Pe site-ul www.stihl.ro
tajele motorului în doi timpi cu cele cului de combustibil, nefiind necesa- puteøi gãsi datele lor de contact îm -
ale motorului în 4 timpi. Motoarele rã schimbarea periodicã a uleiului. preunã cu inovaøiile de la STIHL. n

16 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E V E N I M E N T

MB deschide
o nouã sucursalã în sUA
deschiderea unei noi filiale MB în strãinãtate a
reprezentat un eveniment de mare anvergurã:
compania fondatoare la Vicenza, lider mondial în
producøia ši vânzarea de cupe concasor, a
inaugurat noul sediu în sUA, cu birouri ši depozite
destinate clienøilor americani.

18 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E V E N I M E N T

ucursala se aflã în Reno,

S Nevada, în partea de vest a


Statelor Unite, acolo unde
multe alte companii internaøionale
ši-au stabilit baza. Locaøia este stra-
tegicã pentru operaøiunile de vânza-
re ši distribuøie pe care MB va trebui
sã le efectueze pentru a satisface
cererile de piaøã, foarte numeroase
de altfel.

Deschiderea filialei din Statele Unite


reprezintã, pe de o parte, concluzia
unei analize de piaøã aprofundate,
care s-a desfãšurat pe parcursul a
câøiva ani, iar pe de altã parte un
punct de plecare pentru produsele
MB care au prins deja rãdãcini pe
piaøã. Eforturile realizate pentru cu -
cerirea unui loc pe piaøa americanã
au început în 2005, când MB a par-
ticipat pentru prima oarã la cea mai
importantã expoziøie a sectorului de atât de exigent pe cât este de mare, Ši totuši, cel mai important aspect rã-
construcøii, obøinând rezultate sem- creat pentru clienøii care au gãsit o mâne acela cã noua sucursalã a-
nificative, care s-au transformat în soluøie inovatoare ši de ultimã orã în mericanã aduce posibilitatea de a
timp în contracte de colaborare cu produsele MB, cu utilizare versatilã ši cumpãra online cupe concasor, ga-
dealerii ši cu companiile private. productivitate înaltã. ta sã fie livrate cât mai repede posibil
pe šantierul de construcøii, evitându-
Succesul cupelor concasor MB a Noua subsidiarã americanã va per - se astfel deplasãrile lungi pe mare.
crescut exponenøial, cucerind chiar ši mite ca MB sã gestioneze rapid ši
summiturile armatei americane. De eficient vânzãrile de produse ši livrã- Eficienøã, determinare, seriozitate ši
fapt, în 2008 Vicenza – compania rile, graøie unui depozit mare, avan- fiabilitate – acesta este modul în ca-
fondatoare - a primit prin distribui - sat din punct de vedere tehnologic, re MB se prezintã lumii ši prin care a
torul sãu un rol important în proiectul pentru a satisface cererile clienøilor cucerit piaøa americanã, aducând
de construire a 1645 de case ši re- prin intermediul serviciilor înainte de creativitate ši inovaøie în acest do -
novarea unui supliment de 443 de vânzare ši post vânzare ši al supor- meniu. Prin urmare, MB nu are inten-
adãposturi pentru familiile soldaøilor tului tehnic oferit de personal califi - øia de a se opri acum ši se bazeazã
americani, unul dintre cele mai im- cat, vorbitor de limbã englezã, cu un pe noi produse ši pe îmbunãtãøirea
portante proiecte de construcøii pen- program de lucru de la 8 dimineaøa serviciilor în ceea ce privešte fiabilita-
tru spaøii militare privatizate în Italia pânã la 8 seara. tea ši performanøa, concurând cu pie-
din 1996. øe ši culturi diferite în vederea con-
De la sucursala MB din Reno va fi solidãrii ši a menøinerii companiei în
În doar câøiva ani, MB a reušit sã cu - posibilã organizarea unor campanii poziøia de lider mondial în producøia
cereascã una dintre pieøele cele mai de marketing, se vor aduna informa- ši vânzarea de cupe concasor, premi-
creative ši dezvoltate tehnologic, pu - øii legate de piaøã ši se vor face de - ate de publicaøiile de specialitate. n
nându-ši amprenta de geniu asupra monstraøii ale programelor ši utilaje -
serviciului cu clienøii, care este pe lor pentru toate segmentele de clienøi. www.mbcrusher.com

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 19


E V E N I M E N T

JCB a inaugurat o aCademie


pentru elevi în valoare de 22
de milioane de lire sterline

prima academie dedicatã exclusiv studiului ingineriei din marea Britanie ši-a
primit cu braøele deschise cei 120 de elevi, la patru ani dupã ce a apãrut ideea
acestui nou concept. academia se aflã la rocester, Staffordshire, ši va pregãti
cursanøii în inginerie ši afaceri.

cademia JCB s-a nãscut în inovator”, a declarat Sir Anthony în valoare peste 1 milion de lire

a urma unei idei a lui Sir


Anthony Bamford, care, în
cei 35 de ani cât s-a aflat la condu-
Bamford.
„Academia JCB este un mic pas
pentru realizarea acestui obiectiv.
sterline, care îi va ajuta pe elevi sã-ši
transforme ideile de design ši
inginerie în realitate. Dotarea tehnicã
cerea companiei, a militat pentru Facilitãøile de aici sunt unice ši ofe- a academiei include ši un
cauza producerii inginerešti britani- rã elevilor posibilitatea de a învãøa echipament de tãiere cu plasmã, în
ce ši ši-a exprimat preocuparea despre producøie ši inginerie într-un mod obišnuit un instrument utilizat
pentru declinul numãrului de elevi mod cât mai interesant, dar ši de a în industrie.
cu abilitãøi în ingineria emergentã exersa practic, formându-le o idee
din sistemul de învãøãmânt. despre nevoile angajatorilor atunci Sarcinile inginerešti ale elevilor au
„Sunt pasionat de inginerie ši an - când se vor califica dupã stagiul de fost fixate de Academie în partene -
gajat în producøia britanicã, dar a - pregãtire.” riat cu: JCB, Rolls Royce, Toyota,
vem nevoie de calibrarea cunoštin - Reøeaua de Cale Feratã, Bentley,
øelor tinerilor noštri pentru a ne asi- Un total de 120 de elevi din zona Bombardier, Rexroth Bosch Group,
gura cã vom continua sã fim o na - Staffordshire ši Derbyshire au sosit National Grid, Zytek Automotive,
øiune care face lucrurile într-un mod pentru lecøii în clãdirea care are o Institutul Inginerilor Mecanici, IET, Co -
moštenire industrialã profundã. Deši legiul Universitar Harper Adams,
Academia JCB a luat viaøã în vara Academia Regalã de Inginerie ši
anului 2006, în urma unui studiu de Vansco Parker.
fezabilitate guvernamental, ideea se
regãsea pe istorica listã de prioritãøi Cererea pentru ocuparea locurilor în
de Grad II, numitã Arkwright Mill, cadrul Academiei a fost foarte mare,
care dateazã din 1781. Academia a acestea epuizându-se cu câteva
fost dotatã cu echipament modern luni înainte.

20 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


Cu toate acestea, Academia a supli- Accentul pus pe înalta tehnologie oferi cunoštinøe de care ei ši indus-
mentat numãrul cursanøilor cu încã este, de asemenea, evident în viaøa tria britanicã au nevoie.”
50 de candidaøi admiši. Academia de zi cu zi la Academia JCB. Elevii Amy are 14 ani ši este unul dintre
JCB este prima šcoalã de acest se vor înregistra zilnic prin interme - bobocii Academiei JCB. Fata, care
gen din Marea Britanie. Aici vor fi diul tehnologiei de recunoaštere a este din Stokon - Trent, Staffordshire,
pregãtiøi în inginerie elevi cu vârste amprentelor, folosind informaøii bio- ne spune: „Am participat la o searã
cuprinse între 14 ši 19 de ani. Ca ši metrice, vor putea sã plãteascã deschisã la începutul anului ši din
alte šcoli de stat, Academia JCB a masa de prânz ši chiar sã semneze acel moment mi-am dat seama de
fost finanøatã de Departamentul de pe propriile laptopuri cu o singurã oportunitãøiile pe care le oferã JCB
Educaøie, dar JCB este principalul atingere. Academia JCB se mân - ši celelalte companii, cum ar fi Rolls
sponsor care a contribuit cu 10% din drešte cu o camerã 3D în care elevii Royce. Posibilitãøile sunt numeroa-
capital ši a donat terenul de con - pot vedea ceea ce vor proiecta în se, locaøia ši clãdirea sunt ambele
strucøie. animaøii color. Fiecare elev va primi fantastice, iar cursanøii îši pot pune
Elevii care vor absolvi Academia un laptop pe care îl va putea pãstra în practicã imaginaøia”.
JCB vor primi ši o educaøie ecologi - la finalul stagiului de pregãtire. Mama lui Amy, Julie Pegg, lucreazã
cã, deoarece clãdirea a fost proiec- pentru publicaøiile tehnice editate
tatã pentru a fi extrem de eficientã Jim Wade, directorul Academiei, a de JCB. „Amy este entuziasmatã ši
energetic, având instalat la bazã un spus: „Ziua de azi a fost îndelung emoøionatã deopotrivã, dar štiu cã
sistem cu tehnologia šurubului lui ašteptatã ši doresc sã le urez ele - se va adapta repede. Deja ši-a fãcut
Arhimede care va genera aproxima- vilor bun venit dupã toøi acešti ani câøiva prieteni printre viitorii ei co-
tiv 80% din putere pentru spaøiul de de pregãtire. Aici avem cele mai bu - legi, prin intermediul e-mail-ului ši
practicã. Apa de ploaie este colec- ne facilitãøi ši condiøii pentru a-i pre - reøelei Facebook, aša cã începutul a
tatã în vederea reciclãrii. gãti ši educa la un nivel care le va fost deja fãcut”, spune Julie. n

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 21


M E G AT E H N I C

GRUPURILE CONVERTIZOARE
ELECTRICE

Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU


Utilizarea energiei electrice la acøionarea unor
Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti echipamente tehnologice este cu atât mai eficientã cu cât
Catedra Mašini de Construcøii parametrii curentului folosit corespund mai bine condiøiilor
tehnologice de desfãšurare a proceselor. Pentru
satisfacerea acestui deziderat, în anumite situaøii este necesarã folosirea grupurilor
convertizoare, capabile sã transforme caracteristicile curentului preluat de la reøeaua
de alimentare.

n šantiere se folosesc, în mod Viteza unghiularã W a câmpului mag- frecvenøa normalã de 50 Hz, numã-

Î frecvent, urmãtoarele tipuri de


convertizoare:
• convertizoare de frecvenøã pentru
netic învârtitor produs de un bobinaj
trifazat depinde de pulsaøia curen-
tului din bobinaj ši de numãrul de
rul minim de perechi de poli fiind
p=1. Deci modalitatea de a se ma -
jora turaøia acestui tip de motor este
alimentarea vibratoarelor de adân- perechi de poli, conform relaøiei [1]: de a realiza alimentarea lui la frec-
cime, la compactarea betoanelor; venøã ridicatã, prin intermediul unui
• convertizoare pentru sudare spe- convertizor.
cializate sau multiprocedeu în curent alegerea frecvenøei de alimentare la
continuu ši/sau alternativ (cc/ca). în care: uneltele portabile trebuie sã se facã
W – este viteza unghiularã a câm- øinând cont de interdependenøa în-
a) Convertizoare de frecvenøã pen - pului magnetic învârtitor; tre cei trei factori implicaøi: frecvenøa
tru alimentarea vibratoarelor de a- w – pulsaøia curentului, egalã cu pul- circuitului de alimentare – turaøia re-
dâncime, la compactarea betoa- saøia reøelei de alimentare ( w=2pf); zultatã la arborele motor – masa to-
nelor f – frecvenøa reøelei; talã rezultatã ca o sumã între masa
p – numãrul de perechi de poli ai motorului de acøionare ši masa com-
În cazul uneltelor electrice portabile statorului. ponentelor transmisiei (reductorul de
se cer motoare care sã asigure mai Turaøia câmpului magnetic învârtitor turaøie). Dacã se analizeazã modul
multã putere pe unitatea de masã, n0 se calculeazã cu relaøia [1]: de variaøie al acestor parametri, se
având implicit gabarite cât mai re - constatã scãderea masei motoare-
duse. aceste cerinøe sunt satisfãcute lor ši crešterea masei echipamen-
de cãtre motoarele care dezvoltã tului mecanic în funcøie de crešterea
turaøii mari la arbore, puterea fiind di - Rezultã cã aceastã turaøie, denumitã frecvenøei. Drept urmare, în anumite
rect proporøionalã cu viteza unghiu- de sincronism, este de maximum cazuri, se adoptã soluøia alimentãrii
larã. 3000 rot/min, în cazul alimentãrii la motoarelor uneltelor electrice portabile

22 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M E G AT E H N I C

prin intermediul unui convertizor de curent cu frecvenøã înaltã, de regulã protecøie integratã. La tensiunea de
frecvenøã. Prin cercetãrile efectuate 200 Hz, la tensiunea de 42 V. alimentare grešitã sau în cazul unei
în acest sens s-a demonstrat cã frec- Rezultã cã funcøiile convertizoarelor defecøiuni interne a convertizorului,
venøele optime pentru alimentare sunt de frecvenøã constau în: comutatorul ia act ši revine la poziøia
în intervalul 200...400 Hz, aša cum • convertirea tensiunii de la reøea în oprit. Acesta oferã o protecøie supli -
rezultã din fig. 1, documentare [1]. tensiunea la consumator, care este mentarã care previne ca motorul sau
mult mai micã, asigurând operatoru- generatorul sã fie supus la suprasar-
lui o protecøie mult mai mare la elec - cini. În caz de supraîncãrcare, comu-
tricitate; tatorul poate rãmâne inactivat. Prin
• convertirea frecvenøei pânã la o mã - urmare, la stabilirea combinaøiilor pen-
rime care produce un numãr ridicat tru cuplarea vibratoarelor la conver-
de rotaøii ale vibratorului electric pen- tizoare trebuie sã se respecte regula
tru beton, în consecinøã producând generalã: suma curenøilor absorbiøi
un efect sporit al vibraøiilor. de capetele vibratoare trebuie sã fie
Fig. 1
Caracteristicile constructive specifice mai micã decât curentul debitat de
convertizoarelor de frecvenøã sunt: convertizor.
Motoarele asincrone alimentate la • carcasã rezistentã din oøel, proiec- Un exemplu de schemã electricã de
frecvenøã înaltã dispun de toate tatã sã reziste bine în condiøii grele principiu a uneltelor portabile echi -
avantajele motoarelor similare de de lucru; pate cu motoare electrice asincrone
frecvenøã normalã, dar posedã în • protecøie împotriva avariilor, supli- trifazate cu frecvenøa ridicatã este
plus o putere specificã mare, putând mentarã, cu un cadru robust, pentru prezentat în fig. 3, documetare [1]. De
fi încorporate în uneltele portabile. convertizoarele mai grele; la reøeaua trifazatã, prin intermediul
Cãderea de turaøie de la mersul în • bobinã cu rezistenøã termicã mare; fišei tripolare f1 de 10 A, prevãzutã cu
gol la sarcina nominalã este foarte • ušurinøã de întreøinere; contact de protecøie, se alimenteazã
redusã, conferind o bunã stabilitate • simplitate constructivã ši fiabilitate convertizorul. Conectarea converti-
în timpul funcøionãrii. Principalul de- mare; zorului se realizeazã printr-un întreru-
zavantaj constã însã în existenøa • protecøie termicã pe fiecare fazã, pãtor I1 cu acøionare manualã de 10
convertizorului, intercalat între sursa integratã în întrerupãtor, ce previne A. Alimentarea motorului uneltei de
de alimentare ši consumator, care deteriorarea în cazul în care conver- la convertizor se realizeazã cu un sis-
mãrešte costul atât din punctul de tizorul este folosit în mod grešit sau tem fišã tripolarã – prizã f2, de 32 A.
vedere al investiøiei, cât ši al consu- este expus la solicitãri mari; Cablurile electrice utilizate sunt de
mului energetic. • cabluri flexibile la temperaturi scã- tipul MCG 4x2,5 în circuitul de ali-
zute; mentare al convertizorului ši MCG
• izolaøie împotriva umezelii ši apei. 3x4 pentru motorul electric de antre-
Fig. 2
Comutatorul dispune de o funcøie de nare a uneltei.

Fig. 3

Convertizoarele de frecvenøã (fig. 2,


documentare [3]) cuprind un motor a -
sincron monofazat (CA), alimentat de
la reøeaua de 230 V, sau trifazat (CA),
alimentat de la reøeaua de 380 V, ši
un generator (CA), care produce un

24 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 4 • aparatele de sudare în tehnologia


invertor, portabile, monofazice TIG
(CC) cu funcøie de sudare cu elec-
trod învelit (MMA);
• aparatele de sudare în tehnologia
invertor, portabile, trifazice, controlate
prin microprocesor TIG (CC) cu func-
øie de sudare cu electrod învelit (MMA);
• aparatele de sudare în tehnologia
invertor, portabile, monofazice TIG
(CA/CC – curent alternativ/curent
continuu) cu funcøie de sudare cu
electrod învelit (MMA);
• aparatele de sudare deplasabile
pe roøi, realizate sub forma unor re-
dresoare trifazice, de tip TIG (CC) cu
funcøie de sudare cu electrod învelit
(MMA);
• aparatele de sudare de tip TIG
(CA/CC) cu funcøie de sudare cu
electrod învelit (MMA), realizate în
Pentru deplasarea în incinta šantie- asigurând lucrãrile specifice unei ga- tehnologie MOS-FET. În modul TIG
rului, convertizoarele de frecvenøã pot me foarte largi de domenii. Aparatele sudeazã oøel obišnuit ši aliat, fontã,
fi prevãzute, în funcøie de masa ši di- pot fi livrate cu accesoriile aferente inox, aluminiu, titan ši alte metale
mensiunile acestora, cu trei tipuri de necesare utilizãrii (fig. 5, documen- ušoare;
sisteme (fig. 4, documentare [8]): tare [11]). În aceastã categorie se pot • aparatele de sudare de tip TIG
• roøi de transport ši mâner pliabil încadra diferite tipuri de aparate din - (CA/CC) cu funcøie de sudare cu
atašat la cadrul de protecøie (fig. 4a); tre care cele mai utilizate sunt urmã- electrod învelit (MMA), realizate în teh-
• cadru de protecøie metalic prevã- toarele: nologie IGBT. În modul TIG sudeazã
zut cu suport pentru transport (fig. 4b);
• mâner montat pe carcasã, bine po-
ziøionat din punct de vedere ergo-
nomic (fig. 4c).
Cablul de alimentare a convertizoru-
lui trebuie sã fie întotdeauna deco-
nectat înainte de deplasarea aces-
tuia în šantier. La descãrcarea din
mijloacele de transport trebuie sã se
foloseascã dispozitive de legare/ridi-
care adecvate.

b) Convertizoare pentru sudare


specializate sau multiprocedeu în
curent continuu ši/sau alternativ
(CC/Ca)
Aceastã categorie de echipamente Fig. 5
de sudare are o utilizare frecventã,

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 25


M E G AT E H N I C

oøel obišnuit ši aliat, fontã, inox, alu-


miniu, titan ši alte metale ušoare.
Invertoarele ušoare cu curent con-
tinuu, monofazice, sunt facile pentru
transportul pe šantiere. Unele dintre
ele, special concepute pentru utiliza-
rea cu grup electrogen, au posibilita-
tea de conectare cu cabluri (secøiu-
nea 3x2,5 mm2) lungi de pânã la 150
m. Acestea prezintã o serie de per-
formanøe, ši anume:
• “hot start” ši “arc force” prereglate
la interior;
• asigurã o baie de fuziune calmã
cu toate tipurile de electrozi; Fig. 6c

• compensarea cu +/- 10% a fluctu-


aøiilor reøelei;
• amorsaj instantaneu graøie siste-
mului antilipire;
• protecøie termostaticã (cu led lumi-
nos).
Aceste invertoare se pot clasifica în
funcøie de masa lor în trei categorii
dimensionale:
• foarte ušoare, cu mase cuprinse
între 2,85 ši 5 kg (fig. 6a, documen- Fig. 7
tare [9]);
• ušoare, cu mase cuprinse între 5,1
ši 9 kg (fig. 6b, documentare [9]):
• uzuale, cu mase cuprinse între 9,1
ši 12,5 kg (fig. 6c, documentare [9]).
Invertoarele pot fi livrate ca atare sau
în casete, pentru depozitare ši trans-
port, din diferite materiale: carton,
plastic sau aluminiu (fig. 7, docu-
mentare [9]).
Fig. 6a
Convertizoarele trifazice controlate
prin microprocesor (fig. 8, documen-
tare [9]) sunt destinate pentru suda-
rea MMA ši TIG (CC), cu amorsare
LIFT, ši prezintã urmãtoarele facilitãøi
tehnologice:
• dispozitiv ”hot start“;
• forøa arcului reglabilã prin potenøio-
metre;
• memorarea stãrii de sfâršit cu 10
Fig. 6b
alarme pe E2PROM de bord;

26 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M E G AT E H N I C

• funcøionarea pulsatorie în CC; tru sudarea TIG (CC). În afarã de po-


• conector pentru controlul de la dis- tenøiometrele de reglare a curentului
tanøã al parametrilor aparatului. se dispune ši de:
Redresoarele trifazice cu control prin • potenøiometrul pentru reglarea su-
tiristori, deplasabile pe roøi (fig. 10, prasarcinii curentului de amorsare
documentare [9]), sunt special con- (hot start);
cepute pentru a obøine prestaøii ex- • potenøiometrul de reglare a pene-
Fig. 8 celente în sudarea cu toate tipurile traøiei (arc force);
de electrozi înveliøi. Aceste redresoa- • priza pentru comanda la distanøã.
• leduri de semnalizare pentru alar- re dispun de caracteristici de putere Cele mai utilizate sunt invertoarele
ma generalã; ši de reglaje apte sã satisfacã lucrã- portabile de sudare multiprocedeu
• vizualizarea pe display cu patru ci- rile mai importante din domeniul din generaøia a III-a de echipamente
fre a curentului de sudare; sudãrii, cu metalele cele mai diverse, de sudare. Ele sunt aparate care pot
• conector pentru controlul de la dis- pe šantiere pentru montaje diverse, suda alternativ în MIG, TIG ši/sau
tanøã a curentului de sudare; montãri de conducte etc. Vasta ga- MMA (fig. 11, documentare [4]). Pe fi-
• autodiagnoza tuturor funcøiilor la mã de reglaje diferite în aceeaši pla- gurã s-au fãcut notaøiile: 1 – inver-
pornirea mašinii. jã – minimum 5A – permite utilizarea torul multiprocedeu, 2 – torøa pentru
Acestea pot suda cu orice tip de deopotrivã a acestui generator pen- sudarea TIG, 3 – torøa pentru su -
electrod: celulozic, aluminiu, inox, darea MIG, 4 – port-electrodul pentru
rutilic, bazic etc. sudarea MMA, 5 – conectorul la ma-
Aparatele de sudare monofazice în sã. Acestea sunt caracterizate simul-
tehnologia invertor (fig. 9, documen- tan de o serie de însuširi specifice
tare [9]), portabile, ventilate, folosite care le fac apte pentru a realiza su-
pentru sudarea TIG (CA/CC) ši cu duri de foarte bunã calitate, în funcøie
electrod învelit (MMA), cu posibilita- de procedeul la care sunt utilizate:
tea de amorsare LIFT sau HF, pre- • Pentru sudãrile MIG ši TIG:
zintã urmãtoarele performanøe: - fuziunea optimalã graøie
• posibilitatea de memorare pânã la regularizãrii prin microprocesor;
10 programe diferite de sudare; - reglajul continuu automat
• reglarea timpului de pregaz ši post- Fig. 10 în sudarea MIG;
gaz de la 0,1 secunde la 25 se-
cunde;
• regim de lucru reglabil de la 30%
la 95% în curent alternativ;
• funcøionarea torøei în 2, respectiv 4
timpi sau SPOT (sudarea în puncte,
respectiv sudarea pe timpul unei du -
rate fixe programabile);

Fig. 9

Fig. 11

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 27


M E G AT E H N I C

• acces direct ši simplu, în faøã, la


parametrii esenøiali;
• acces la parametrii secundari prin
meniu;
• afišaj digital.
Prin concepøiile inovative ši ergono-
mice se conferã o serie de alte ca -
litãøi specifice acestor echipamente:
• Soliditatea mecanicã ši designul
inovator:
- panou de comandã etanš,
ca urmare a tehnicii de tastaturã cu
membranã;
- robusteøe considerabilã,
graøie carcaselor faøã ši spate din
plastic (ABS + PC);
- design modern ši ergono-
mic.
• Securitãøi optime, electricã ši elec-
tronicã:
- protecøie primarã totalã,
Fig. 12
graøie controlului permanent al ten-
siunii reøelei;
- douã posibilitãøi de utiliza- bilã, graøie unui microprocesor care - tehnologie IGBT;
re: 2 timpi sau 4 timpi; asigurã regularizarea ši unui cordon - panou de control ergono-
- închidere gaz ši post-gaz perfect aproape fãrã stropiri; mic, în plan înclinat, clar ši funcøional.
reglabile în sudarea TIG; - confortul de utilizare ac- Caracteristicile tehnice principale ale
- post-gaz ši „aprindere bec” centuat, datoritã dinamicii arcului ši unor astfel de invertoare monofazice
reglabile în sudarea MIG; sistemului antilipire integrat. (fig. 12, documentare [5]) sau trifazice
- sudarea prin puncte ši in- În plus, atunci când sunt dotate cu (fig. 13, documentare [5]) se încadrea-
termitent posibile în sudarea MIG. microprocesor, cu protocol intern de zã excelent în domeniile de utilizare
• Pentru sudarea MMA: comunicare CAN, invertoarele dis - solicitate de beneficiari.
- o fuziune liništitã ireproša- pun de unele facilitãøi suplimentare Invertoarele monofazice sunt apara-
precum: te portabile ušoare (max. 22 kg). Inver-
• ušurinøa de conducere manualã; toarele trifazice, cu tensiunea de ali-
Fig. 13
mentare de 400 V la 50/60 Hz, au gre-
utatea puøin mai mare (max. 25 kg).
Invertoarele monofazice portabile
ventilate (fig.14, documentare [10])
satisfac cerinøele unei game destul
de largi de domenii. Principalele per-
formanøe tehnologice constau în:
• posibilitatea de amorsare LIFT sau
HF;
• protecøie termostaticã, supravoltaj,
subtensiune, anomalii generale ale
Fig. 14
aparatului prin leduri de semnalizare;

28 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 15

• memorarea pe E2PROM a ultime- re HF, C – TIG cu pornire LIFT sau D (A – TIG CC continuu sau B – TIG
lor 10 stãri de alarmã; – MIG); 8 – butonul pentru selecta- CC pulsatoriu); 10 – seria de taste
• verificarea automatã a tuturor func- rea modului de funcøionare a torøei pentru programarea parametrilor de
øiilor la pornirea mašinii. (A – 2 faze, B – 4 faze, C – SPOT); 9 sudare.
Panoul de comandã ši control al in- – selectarea modului de funcøionare
vertoarelor multifuncøionale moder-
ne (fig. 15, documentare [10]) asigurã Fig. 16
toate funcøiile precizate anterior prin:
1 – ledul pentru alarma generalã (A),
ledul pentru tensiunea la torøã (B) ši
programarea mašinii (C); 2 – cadra-
nul de afišare cu 4 cifre ce permite
vizualizarea parametrilor aleši; 3 –
potenøiometrul digital care permite
reglarea parametrilor aleši sudãrii; 4
– taste care permit programarea ši
reapelarea programelor memorate
în mašinã; 5 – butonul de selectare
a modului de control (de la panoul A
sau de la distanøã B); 6 – butonul de
selectare a tipului gazului de sudare;
7 – butonul de selectare a modului
de lucru (A – MMA, B – TIG cu porni -

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 29


M E G AT E H N I C

Fig. 17

Posturile de sudare electronice în tru sudarea MIG/MAG. rulouri (mosoare). Prin controlul siner-
tehnologia invertor trifazice, contro- Posturile de sudare cu fir continuu, gic ši reglajul de la distanøã al para-
late prin microprocesor (fig. 16, do- electronice, în tehnologia „chopper” metrilor de sudare, acestea sunt spe-
cumentare [9]) sunt destinate pentru pe roøi, trifazice, ventilate, controlate cial indicate pentru utilizarea în me-
sudarea MIG/MAG, continuã sau în- prin microprocesor (fig. 17a, docu- diul industrial.
treruptã, flux, TIG ši MMA, a oøelurilor mentare [9] ši 17b, documentare [6]) Caracteristicile principale constau în:
carbon ši inoxidabile, a aluminiului ši pot fi folosite în afara sudãrii MIG/MAG • funcøionare în modul continuu ši
aliajelor acestuia, cu dividor de fir (continuã sau întreruptã) ši pentru pulsator;
schimbabil cu 4 bobine. Prin contro - sudarea TIG CC ši MMA. Acestea au • dispun de 50 de programe pre-
lul sinergic ši reglarea de la distanøã utilizare universalã pentru lucrãri de stabilite;
a parametrilor de sudare, echipa- sudare a diferitelor tipuri de materia - • memorarea a 27 de programe de
mentul este special indicat pentru le precum: oøeluri normale ši inoxi- sudare personalizate ši a ultimelor
utilizarea în mediu industrial, fiind fur - dabile, aluminiu ši aliaje. Dispun de 10 utilizãri;
nizat cu cãruciorul ši accesoriile pen - un dividor separat pentru fir cu patru • reglaje ale timpului post-gaz, ale

30 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M E G AT E H N I C

rea­ curentului­ de­ sudare;­ 13­ –­ ca­-


Fig. 18
dran­de­afišare­a­parametrilor­de­su­-
dare­ši­a­mãrimii­arcului;­14­–­cadran
de­afišare­a­curentului­de­sudare­ši
a­vitezei­firului.
În­ concepøie­ modernizatã,­ conver­ti­-
zoa­rele­ de­ frecvenøã­ (CF)­ au­ inver­-
toa­re­ autonome­ (IA)­ reprezentând
ast­fel­ nište­ convertoare­ electronice
indirecte,­care­transformã­energia­de
curent­alternativ­de­la­intrare,­cu­ten­-
siune­ši­frecvenøã­constante,­în­ener­-
gie­ de­ curent­ alternativ­ la­ iešire,­ cu
tensiune­ ši­ frecvenøã­ variabile,­ tre­-
când­ aceastã­ energie­ printr-o­ stare
intermediarã­de­curent­continuu.­Cu
alte­cuvinte,­aceste­convertizoare­e­-
fec­tueazã­o­dublã­conversie­a­e­ner­-
giei­de­curent­alternativ:­mai­întâi­ea
este­redresatã­cu­ajutorul­unui­re­dre­-
sor­comandat­(RCC)­sau­neco­man­-
dat­(RNC),­apoi­inversatã­cu­ajutorul
unui­ invertor­ autonom­ de­ curent
(IAC)­sau­de­tensiune­(IAT).­n

BIBLIOGRAFIE

1. Bãrdescu,­I.,­Bunea,­I.,­Štefãnescu,
M.,­Ricman,­D.,­Instalaøii electromeca-
nice pentru construcøii,­ vol.II.,­ Ed.
Didacticã­ ši­ Pedagogicã,­ Bucurešti,
des­crešterii­curentului,­reactanøei­elec­- ra­re­a­programelor­utilizatorului;­4­– 1980
tronice, vitezei­iniøiale­a­divi­do­ru­lui­de bu­tonul­de­selectare­a­programelor 2. *­*­*­http://www.bricomall.ro­­
fir,­timpii­de­ardere­finalã­a­firului; si­nergice;­ 5­ –­ butonul­ de­ selectare 3. *­*­*­http://www.1001case.ro­
•­selectarea­modului­de­funcøionare MIG­pulsatoriu,­MIG­continuu,­MMA; 4. *­*­*­http//www.cebora.it­
a­torøei­(2/4­faze­sau­SPOT); 6­ –­ butonul­ pentru­ selectarea­ mo­- 5. *­*­*­http//www.elektrosta.com­
•­protecøii­termostatice,­supraten­siu­- dului­de­funcøionare­a­torøei­(SPOT,­2 6. *­*­*­http://www.elettrocf.com­
ne,­subtensiune,­absenøã­de­fazã; faze,­4­faze)­butonul­de­selectare­a 7. *­ *­ *­ http://www.engassist.ro/uti­la­-
•­controlul­automat­al­pornirii. tipului­gazului­de­sudare;­7­–­butonul je_constructii_enar.php
Panoul­ de­ comandã­ ši­ control­ al de­selectare­a­funcøionãrii­comen­zi­- 8. *­*­*­http://www.tremix.com­
divi­dorului­(fig. 18,­documentare­[10]) lor­localã/de­la­distanøã;­8­–­butonul 9. *­*­*­http//www.telwin.com­
asi­gurã­urmãtoarele­funcøiuni:­1­–­in­- de­ selectare­ a­ parametrilor­ de­ su­- 10. *­*­*­General­Catalogue­TELVIN,
dicator­cu­leduri­(LED­pentru­alarma dare;­ 9­ –­ butonul­ de­ pornire­ a­ ga­- 2000
generalã­a,­LED­pentru­tensiunea­la zului;­10­–­butonul­de­avans­al­firului; 11. *­ *­ *­ Welding Accessory,­ docu­-
torøã­b ši­programarea­mašinii­c);­2­– 11­–­potenøiometrul­de­programare­a men­taøie­Shenzhen­Greenbird­Tech­-
butonul­de­încãrcare­a­programelor pa­rametrilor­sudãrii­ši­lungimii­arcu­- nology­Co.,­Ltd.
utilizatorului;­3­–­butonul­de­me­mo­- lui;­12­–­potenøiometrul­pentru­regla­-

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 31


A D V E R TO R I A L

De ce Lintec?
De ce sistem containerizat?
Datoritã dimensiunilor impresionante, transportul ši livrarea unei staøii de asfalt
presupun o desfãšurare însemnatã de forøe. Logistica devine incomodã în sistem
standard de transport agabaritic? Ši ca preø, ši ca timp?
Lintec are soluøia: costuri reduse de transport – Graøie containerelor standardizate,
inspectate ši certificate de cãtre “Germanishcer Lloyd”, se obøin costuri de transport
minime, precum ši un timp redus de manipulare. nu sunt necesare trailere speciale,
deoarece containerele nu au gabarit depãšit, nici în dimensiuni, nici în greutate.

ermenul de montare a staøiei øia: tamburul dublu cu site uscãtor, øiei este redusã datoritã bunei izolãri

T nu coboarã sub o lunã? Inves-


tiøia de sute de mii de euro adu-
nã costuri fixe semnificative? Lintec
patentat Lintec, asigurã economia
de energie graøie tehnologiei de
uscare ši sortare simultanã a agre-
a containerelor, fapt ce îmbunãtãøeš -
te inclusiv randamentul.

are soluøia: timp redus de monta- gatelor. Staøiile Lintec nu au nevoie Existã ši posibilitatea de a recicla pâ-
re/demontare – Este necesarã o de elevator cu cupe, existente în sta- nã la 25% din materiale, cu ajutorul
macara pentru 2 zile maximum. În øiile clasice de asfalt. Se eliminã ast- unui echipament opøional, izolat în
maximum o sãptãmânã - din mo - fel pierderile de cãldurã inerente trans- container.
mentul în care terenul este pregãtit ši portului agregatelor pe distanøe foar -
utilitãøile sunt trase în conformitate cu te mari. Protecøie climatericã – Toate com -
cerinøele producãtorului german - sta- ponentele staøiilor sunt protejate,
øia este gata de producøie ši astfel În staøiile de asfalt Lintec agregatele containerele fiind închise în exterior.
poate fi pe drept consideratã mobilã. încãlzite parcurg o distanøã de doar Carcasele componentelor din con-
5 m din locul uscãrii pânã la mixer, tainerele rigide asigurã protecøie cli-
Alte costuri ši timp pierdut cu turna - unde sunt folosite. Pierderile scãzute matericã totalã, precum ši siguranøã
rea fundaøiei de beton? Lintec are de cãldurã sunt ši un beneficiu supli - operaøiilor de întreøinere.
soluøia: Fãrã fundaøii de beton – Ba - mentar al containerizãrii.
za largã a containerelor asigurã su- Design simplu ši ušor – Staøiile
ficientã suprafaøã de sprijin. Astfel Obøinerea autorizaøiei de mediu vã sunt un model de fabrici moderne.
este asiguratã o stabilitate suficientã încetinešte sau chiar afecteazã acti - Pasajele de trecere sunt deja încor-
pe terenuri cu grad normal de com- vitatea? Lintec are soluøia: Priete- porate ši preinstalate în containere
pactare. noase cu mediul – Staøiile de asfalt ši, datoritã unitãøilor separate, ele-
LINTEC au emisii reduse de zgomot mentele singulare pot fi ušor inter-
Costurile de funcøionare vã consu- ši praf (sub 20 mg/Nmc). Cãldura ge- schimbate.
mã marja de profit? Lintec are solu - neratã în atmosferã în timpul produc-

32 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

Descriere Unitate de mãsurã CSD 3000


Platforme site Bucãøi 5
Alimentator agregate la rece Bucãøi 9
Arzãtor Combustibil Gaz, CLU, pãcurã
Siloz agregate fierbinøi T 35 / 41
Siloz recuperare filler T 15
Dimensiune šarjã Kg 3500
Timp de šarjã S 45
Creštere temperaturã agregate K 150
o
Temperatura gazelor evacuate C 90-120

Protecøie ridicatã împotriva furtului – Preinstalare ši pretestare înainte tarea la client.


Accesul în turnul staøiei nu se face de livrare – Toatã staøia de asfalt tre- Toate componentele (mixerul, arzãto-
decât printr-o ušã de siguranøã, se - ce mai întâi printr-o fazã de instalare rul, modulele electronice) sunt prein-
curizatã prin cheie de acces, ce îm- ši testare riguroasã la producãtor, stalate din fabricã, în interiorul contai-
piedicã accesul persoanelor neauto- astfel încât staøia sã fie funcøionalã la nerelor. Înainte de livrare, fiecare sta-
rizate, furtul sau vandalismul. parametrii normali imediat dupã mon- øie este asamblatã ši se executã un
test complet al tuturor comenzilor ši
funcøiilor. Dupã conectarea øevilor ši
cablurilor preinstalate, staøia este pre-
gãtitã pentru reglarea finalã.

Pentru potenøialii cumpãrãtorii, a-


cest concept asigurã o muløime de
avantaje practice ši economice.
LINTEC se adreseazã nu doar
utilizatorilor de staøii fixe, dar ši com-
paniilor interesate în relocarea ra-
pidã ši cu costuri reduse ale staøiei,
de la un proiect la altul.

Lintec CSD 3000 cu o capacitate de


240 t/h:
- Concept containerizat patentat
Lintec;
- Tehnologie de ultimã generaøie;
- Satisface cele mai înalte exigenøe;
- Tehnologie de mixare patentatã
Lintec;
- Mai compactã ši mai economicã;
- Sistem de control precis ši modern;
- Cabinã de control, camerã pentru
pompe. n

Powertek Company SRL


www.powertek-company.ro

34 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

GRUPUL TERRA ROMÂNIA -


COMPLEXITATE ŠI PROFESIONALISM
în oferirea de soluøii personalizate
pentru manipualre ši transport în
domeniul forestier
GRUPUL TERRA ROMÂNIA prezintã în 2010 un portofoliu vast de soluøii pentru
domeniul forestier, fiind unicul distribuitor în România al macaralelor Palfinger-
Epsilon ši NOUL DISTRIBUITOR al utilajelor manipulatoare marca SENNEBOGEN,
ambele mãrci având game specializate de echipamente ši accesorii destinate
aplicaøiilor forestiere.

e lângã calitãøile incontesta- rim „o soluøie”, ci „un pachet de solu- noi produse. „Green Line” (Linia ver-

P bile ši de notorietate mondia-


lã ale acestor utilaje, experi-
enøa ši cunoštinøele tehnice ale oa-
øii” menit sã vã ušureze derularea pro -
iectelor ši sã vã avantajeze per-
manent.
de) include încãrcãtoare telescopice
cu cabinã liftabilã ši excavatoare ma -
nipulatoare de materiale. Aplicaøiile
menilor de la TERRA ROMÂNIA în a pentru care este conceputã seria
concepe soluøiile perfect mulate pe „Green Line” sunt multiple, iar pentru
cerinøele clientului fac din achiziøia unui GRUPUL TERRA - NOUL domeniul forestier aceastã gamã
echipament din gamele PALFINGER DISTRIBUITOR AL PRODUSELOR oferã câteva tipuri de utilaje speciali -
EPSILON sau SENNEBOGEN o in - SENNEBOGEN PENTRU zate în manipularea lemnului, cu ca-
vestiøie sigurã pentru viitor ši garan - ROMÂNIA litãøi tehnice deosebite ši performan-
teazã succesul proiectelor dumnea- øe recunoscute, ši anume:
voastrã. De peste 50 de ani, SENNEBOGEN • Încãrcãtoarele telescopice tip
Dupã atâøia ani de prospectare a ši-a format o reputaøie în manipula- Sennebogen 305 ši 310;
pieøei forestiere ši cunoaštere a teh - rea materialelor în industria globalã. • Excavatoarele pe pneuri tipurile
nologiilor care se impun în manipu- Având în vedere tehnologia de ulti- 723 M-HD, 730 M-HD ši 735 M-HD.
larea ši transportul produselor afe- mã generaøie, echipamentele de ma-
rente, vã putem asigura cã noi, cei nipulare a materialelor cu performan - Pentru început exemplificãm tipul
de la TERRA ROMÂNIA, štim cu pre - øe ridicate sunt rezultatul unei activi - Sennebogen 730 M-HD, din seria
cizie ce anume sã vã oferim ši cum tãøi intense de cercetare ši dezvol - pentru aplicaøii forestiere, cu ur-
sã vã îndrumãm cãtre cea mai potri- tare. Flexibilitatea ši beneficiul maxim mãtorele caracteristici
vitã soluøie, atât din punct de vedere pentru client sunt cele mai importan -  Raza acøiunii de pânã la 11,0 m
tehnic, cât ši financiar. Noi nu vã ofe - te considerente în dezvoltarea de  Puterea motorului 148 kW (194 CP)
36 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010
A D V E R TO R I A L

 Sistem hidraulic de ultimã genera- • Šasiu sudat, de tip cutie rigidã, fãrã lentã de jur împrejur; design pentru
øie, cu senzori de sarcinã; torsiune; toate tipurile de condiøii meteo; geam
 Design robust, foarte facil pentru • Lamã dozator, de preferat una pe de siguranøã colorat; parbriz frontal cu
service; partea din faøã sau pe partea din fa- suporturi de ventilare sub plafon, lu-
 Emisii de zgomot foarte reduse. øã ši cea din spate; minator de mari dimensiuni; sistem
• Anvelope: 8 x 12,00-20; de štergere/spãlare a parbrizului ši
Motorul • Tracøiune integralã asiguratã de mo- luminatorului; panou de protecøie fron-
• Motor Diesel Deutz TCD2013L062V, torul hidraulic variabil cu supape de talã; rack de susøinere de mare ca-
cu injecøie directã, rãcit cu apã; frânare automate, montate direct, ši pacitate; scaun confortabil, proiectat
• Putere conform DIN/ISO: 148 kW sistem de transmisie de putere în 2 ergonomic, montat mobil, reglabil ca
(194 CP) la 2000 rpm; trepte; suspensie ši pe înãløime; perna sca-
• Ventilator acøionat hidraulic, din ra- • Filtrul uleiului hidraulic cu duratã unului are posibilitate de ajustare în
diatorul cu apã ši cel intermediar, se- de viaøã ridicatã; adâncime ši unghi; suport lombar
parate de motorul diesel; • Temperaturã constantã a uleiului, ajustabil; braøe de sprijin cu interval
• Mod de rotaøie inversã al ventilato - asiguratã de radiatorul de ulei hi - mare de reglare; panou de instrumen-
rului pentru curãøarea radiatorului draulic, de mari dimensiuni; te clar definit cu manete de control,
(opøional); • Panou de service central pentru în formã ergonomicã; coloanã de
• Filtru de aer cu pre-filtru ciclon, ele - verificarea facilã ši rapidã a întregului direcøie reglabilã; sistem de încãlzire
ment de siguranøã ši indicator de sistem hidraulic; a cabinei cu posibilitate nelimitatã
poluare; • Joystick-uri servo pentru operarea de reglare; trepte de circulare a aeru-
• Capacitatea rezervorului de com- mišcãrilor ši funcøii suplimentare con - lui interior ši exterior, cu filtru de par-
bustibil: 460 l ; form sistemului ISO. ticule; cinci guri de ventilaøie reglabi-
• Sistemul electric: 24 V; le pentru un mediu de lucru optim;
• 2 baterii cu pornire la rece, foarte Cabina operatorului sistem nou de diagnosticare pentru
eficiente. Cabina operatorului F2000: conforta- monitorizarea funcøiilor principale ale
bilã, montatã mobil; compartiment cu mašinii ši motorului, inclusiv avertiza-
Šasiul capacitate mare, cu vizibilitate exce - rea vizualã ši auditivã a defecøiunilor.
Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 37
A D V E R TO R I A L

TERRAROMÂNIA–UNIC
DISTRIBUITORALMACARALELOR
MONTATEPEAUTOCAMIOANE
PALFINGER–EPSILON,
echipamenterecunoscuteši
apreciatepepiaøaromâneascã.
PALFINGER EPSILON continuã sã
evolueze cu seria de macarale fo-
restiere „On-Road” – echipamente
care promoveazã un concept supe-
rior din punct de vedere tehnic, de - menøi cu bile ce nu necesitã întreøi- tatacumšipentrugraiferelefores-
numit Epsolution. nere; tiere care sunt echipate cu noua
- schimbarea furtunurilor ši operaøiile generaøiedecilindrišinoulsistem
EPSOLUTION–Conceptuldedicat de service sunt intervenøii simple ce deetanšarealagãrelor!
specialištilordinRomânia necesitã doar îndepãrtarea acoperirii
de protecøie ši demontarea šuruburi- O altã noutate este seria de graifere
• EPSCOPE – soluøie brevetatã pen - lor hexagonale. tip FG forestiere, care, printre altele,
tru braøul telescopic hidraulic – a- prezintã avantajul unei maxime du-
ceastã soluøie conferã un maxim de • EPSLINK – soluøie brevetatã pentru rabilitãøi datoritã urmãtoarelor com-
eficienøã ši ušurinøã în întreøinere – legãtura braø–rotor, ce permite prote- ponente:
cilindrul de telescopare ši furtunurile jarea furtunurilor de acøionare a grai- - Bucše din bronz cu canale de
sunt complet protejate, fiind ampla- ferului. Aceastã soluøie ajutã la redu- gresare;
sate integral în interiorul braøului. cerea uzurii furtunurilor, la o întreøine- - Lagãre etanše;
Dintre avantajele acestei inovaøii men- re facilã ši la crešterea duratei de - Boløuri ajustabile placate cu crom
øionãm: viaøã a macaralei. dur.
- viteze mari de telescopare prin in-
termediul transmisiei prin lanø; • EPSHOOD – apãrãtoare rabatabilã Pentru orice fel de informaøii tehnice,
- transmisie cu sistem de gresare ce cu acøionare pneumaticã pentru cereri de ofertã sau contracte de ser-
reduce la minimum operaøiile de protecøia operatorului. vice vã ašteptãm sã ne contactaøi
întreøinere; telefonic la numerele:
- ghidare performantã a braøului te - Un alt avantaj legat de confortul în - 031.730.7301/2/3, pe fax la numãrul
lescopic datoritã suprapunerii mult operare este scaunul de comandã - 031.730.7308 sau pe adresa de e-
mai mari a braøelor. la înãløime, dotat cu douã manete ši mail: office@terra-romania.ro sau di-
În afara protecøiei propriu-zise a fur - douã pedale, de unde se pot rect la sediul nostru din Šoseaua de
tunurilor, aceastã soluøie aduce toto - controla poziøia stabilizatorilor ši Centurã nr. 11, Comuna Tunari, Jud.
datã ši alte avantaje ca: pornirea/oprirea motorului. Ilfov.
- lagãrele rolelor de ghidare a furtu - www.sennebogen.com
nurilor ši a lanøului sunt lagãre cu rul - ConceptulEPSOLUTION–dezvol- www.palfinger.ro

TIPGRAIFER FG27 FG37 FG43 FG43S FG53 FG57X FG31R


2
ZONADEPRINDERE[m ] 0,26 0,36 0,4 0,4 0,5 0,5 0,36
CAPACITATESARCINÃ[kg] 4000 4000 5000 6000 5000 9000 4000
PRESIUNEAMAXIMÃDE
25 25 23 24 23 24 25
LUCRU[MPa]
FORØADEPRINDERE[kN] 14,1 13,1 18,9 19,7 18 23,3 14.1
MASANETÃ[kg] 170 180 225 260 235 320 200

38 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

AtlAs CopCo speCiAlty RentAl –


soluøii pentru închirieri
specializate
Divizia Atlas Copco specialty Rental deservešte proiecte internaøionale de închirieri
pentru aer comprimat ši curent electric. oricând existã o nevoie temporarã de aer
comprimat sau energie, datoratã unor situaøii de urgenøã sau unor întreruperi
programate, sau necesitatea asigurãrii continuitãøii proceselor de producøie pe
perioada mentenanøei instalaøiilor proprii, pachetele de închirieri specializate
reprezintã o soluøie imediatã, ce nu afecteazã productivitatea.

lte aplicaøii speciale ce fac ši echipei dedicate de speciališti. m3/h de aer comprimat oil-free. Com-

A parte din portofoliul compa-


niei mereu în expansiune
sunt deshidratarea, testele de presiu-
echipamente de ultimã generaøie
Echipamentele Atlas Copco sunt re -
pania pune la dispoziøia clienøilor
peste 15 tipuri de compresoare, atât
cu motoare diesel, cât ši cu motoare
ne sau curãøarea conductelor pentru zultatul unei activitãøi permanente de electrice – compresoare cu motor
exploatãrile de petrol ši gaze. Princi- inovaøie pentru o productivitate su- diesel de la 2100 m3/h la 3865 m3/h,
palii beneficiari ai serviciilor de închi- perioarã. Oferind cea mai mare flotã compresoare cu motor electric de la
rieri specializate sunt firmele din do- de echipamente, comparativ cu orice 60 m3/h pânã la 2688 m3/h, ši pre -
meniul industriei de petrol ši gaze, concern din acest domeniu, Atlas siuni de lucru de la presiune atmos-
industriei petrochimice ši chimice, Copco Specialty Rental are la dis- fericã la 155 bar(g), uscãtoare cu
conductelor, industriei celulozei ši hâr- poziøie echivalentul a peste 2500000 punct de rouã sub presiune pânã la
tiei, ši industriei prelucrãtoare.

expertizã la cel mai înal nivel


Atlas Copco ši-a construit divizia
Specialty Rental pe nevoile celor mai
exigenøi clienøi ši aplicaøii industriale.
Pentru acest lucru a fost necesarã o
expertizã specificã, experienøã ši a -
daptare la nevoile clienøilor. Opera-
øiunile de rental înseamnã o impli -
care mult mai mare decât o simplã
închiriere, mediile de lucru extrem de
solicitante ši locaøiile la distanøe mari
necesitând un suport tehnic ši ma -
nagerial la nivel înalt, asigurat de Atlas
Copco graøie experienøei acumulate

40 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

-70°C, boostere de azot/aer, genera- clienøilor posibilitatea unei activitãøi oferind soluøii pentru închirieri de
toare de curent electric cu puteri lipsite de griji. echipamente în cazul nevoilor tem-
pânã la 1250 kVA, ši o gamã variatã porare de aer comprimat ši energie
de accesorii. Fiabilitatea, funcøiona- Oricând, oriunde electricã. Serviciile de închirieri spe -
rea în condiøii dificile, siguranøa ši im- Graøie flotei complexe ši vaste de e- cializate sunt oferite sub diferite mãrci.
pactul minim asupra mediului sunt chipamente, ši reøelei strategice de Sediul central al diviziei este în
caracteristicile generale ale tuturor e- antrepozite ši centre de service, Atlas Antwerp, Belgia.
chipamentelor Atlas Copco. Copco Specialty Rental poate livra o Mai multe informaøii la adresa:
gamã aproape nelimitatã de genera- www.atlascopco.com/rental
Triplã certificare toare ši compresoare în aproape câ-
Atlas Copco Specialty Rental este pri - teva ore, oferind soluøii personalizate Atlas Copco este un grup industrial
ma companie din sectorul sãu care a pentru proiecte mici sau mari, 24/7. cu poziøie de lider mondial în dome-
primit tripla certificare Lloyd’s Register Datoritã dimensiunilor flotei, compa - niul compresoarelor, al echipamen -
Quality Assurance. Acoperind calita- nia poate rãspunde unor proiecte telor pentru construcøii ši minerit, al
tea (ISO 9001), protecøia mediului (ISO foarte mari, considerate la un mo- uneltelor de putere ši al sistemelor
14001) ši managementul sãnãtãøii ši ment dat imposibile în domeniul în- de asamblare. Grupul furnizeazã so-
siguranøei operaøionale (OHSAS chirierilor pentru aer comprimat ši luøii durabile pentru crešterea pro -
18001), aceastã certificare a fost ur- curent electric. Expertiza sa este larg ductivitãøii clienøilor prin produse ši
mãritã activ de Atlas Copco ca parte recunoscutã ca fiind „cea mai bunã servicii inovatoare. Fondatã în 1873,
vitalã a eforturilor sale de a oferi cali - din domeniu”. Volumul uriaš de e- compania îši are sediul central în
tate deplinã în toate aspectele activi- chipamente este susøinut de un ser- Stockholm, Suedia, ši are o prezenøã
tãøii sale. Prin aceastã triplã certificare, vice eficient, suport de specialitate, ši globalã în peste 170 de øãri. În 2009,
Atlas Copco Specialty Rental a stabilit operaøiuni exacte ši prompte, oriun- Atlas Copco avea aproximativ 30.000
un standard foarte ridicat în domeniul de în lume. de angajaøi ši venituri de 64 de mili -
de închirieri, demonstrând angaja- arde de coroane suedeze (6 miliar-
mentul companiei pentru calitatea ser- Atlas Copco Specialty Rental este de de euro). n
viciilor oferite, preocuparea privind im- o divizie a Atlas Copco Compressor
pactul asupra mediului ši grija faøã de Technique. Aceasta deservešte cli- Aflaøi mai multe la adresa:
sãnãtatea ši siguranøa angajaøilor ši enøii industriali din întreaga lume, www.atlascopco.com
clienøilor sãi. Calitatea totalã este pri-
mordialã, acest lucru aplicându-se în
toate aspectele pachetului de servicii
de închirieri.

Primii în tehnologia de aer com-


primat oil-free

Compresoarele Atlas Copco 100%


oil-free au fost primele la nivel mon-
dial care au primit certificarea ISO
8573-1 oil-free Clasa 0. Compresoa -
rele Atlas Copco oil-free Clasa 0 asi -
gurã aer comprimat la cel mai înalt
nivel de puritate certificat, rãspun -
zând tuturor aplicaøiilor în care calita-
tea aerului este esenøialã, eliminând
riscul contaminãrii cu ulei ši oferind

42 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

EfECtElE filtrãrii ši
ComponEntElor DE filtrArE
ASUprA fUnCøionãrii
acøionãrilor hidrostatice ale
echipamentelor tehnologice
pentru construcøii
Acøionãrile hidrostatice ale echipamentelor tehnologice
Conf. dr. ing. Ioan PETREA pentru construcøii actuale sunt realizate într-o gamã
largã de soluøii constructive ši funcøionale, fapt
determinat de destinaøia echipamentului, capacitatea de încãrcare ši de condiøiile de
exploatare. Comportarea în exploatare a acestor acøionãri este influenøatã de un
numãr foarte mare de factori, care øin seama de: particularitãøile constructive ši
funcøionale, regimurile de funcøionare, calitatea mediilor hidraulice (care reprezintã
suportul energetic ši de informaøii) ši, evident, de pregãtirea corespunzãtoare, prin
filtrare, a acestora. Statistica confirmã faptul cã peste 70% din defectãrile sistemelor
hidraulice sunt cauzate de filtrarea incorectã, insuficientã sau de defectarea
componentelor de filtrare a lichidelor de presiune. Un interes deosebit pentru o
funcøionare impecabilã a sistemelor hidraulice cu garantarea fiabilitãøii instalaøiilor
prezintã, ašadar, mediul hidraulic, filtrarea ši calitatea mijloacelor de filtrare.

ezvoltarea hidraulicii echipa - kilowaøi, iar frecvenøa, de peste 150 tatelor cercetãrii aplicative, a perfec-

D mentelor tehnologice pentru


construcøii, marcatã de efici -
enøa energeticã, de calitatea lucrãri-
Hz (puterea specificã la pompe a
crescut în ultimii 40 de ani cu facto -
rul 4 la mai mult de 3 kW/kg, iar la
øionãrii tehnologiilor de fabricaøie (rea-
lizarea unor ajustaje de mare preci-
zie) ši a utilizãrii unor noi materiale cu
lor, de cerinøele de confort, de ušu- unitãøi cu cilindree fixã la aproape 8 caracteristici superioare. Toate aces-
rinøa întreøinerii ši de protecøia me - kW/kg pentru unitãøi de 55 cm3). tea au reprezentat un decisiv pas
diului, a fost posibilã datoritã perfor - Presiunea maximã se situeazã în calitativ care a înglobat un uriaš efort
manøelor tot mai ridicate, atât ca pu- multe cazuri la nivelul de 450 bari. de concepøie ši proiectare. Sisteme-
tere ši frecvenøã proprie, cât ši ca Crešterea randamentelor compo - le hidraulice actuale au încetat a mai
presiuni de lucru. Astfel, puterile de nentelor hidraulice a fost posibilã ca fi simple convertoare de energie
acøionare sunt de ordinul sutelor de urmare a punerii în practicã a rezul- ši/sau amplificatoare ale variabilelor

44 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

de mišcare ši de efort; ca urmare a filtrarea ši perfecøionarea componen- din interiorul sistemului; de naturã
progresului înregistrat ši a utilizãrii telor de filtrare, astfel încât acestea sã chimicã, generate de degradarea
electronicii cu microprocesoare, per- fie compatibile cu nevoile efective ale mediului hidraulic prin reacøii chi-
formanøele lor au crescut, iar funcøii- instalaøiei. mice cauzate de aer, apã, cãldurã
le realizate s-au complicat. Dar toate Cunoašterea ši rezolvarea proble- sau presiune. Prezenøa acestor im-
aceste performanøe ši menøinerea melor puse de filtre ši filtrare presu- puritãøi în circuitele unei instalaøii hi-
lor în timp nu sunt posibile fãrã o pun elucidarea a numeroase as - draulice afecteazã durabilitatea func-
pregãtire corespunzãtoare, prin filtra - pecte de naturã teoreticã ši practicã, øionalã a componentelor, fiabilitatea,
re, a mediului hidraulic. deopotrivã pentru proiectantul acøio- performanøele funcøionale, statice ši
În instalaøiile de acøionare hidraulicã nãrii ši utilizatorul utilajului. dinamice, disponibilitatea utilajului,
sunt folosite lichide de presiune pe Funcøia filtrãrii este de a reduce ni- siguranøa operaøionalã a utilajului ši
bazã de uleiuri minerale (HL, HLP velul de viciere cu impuritãøi a lichi- eficienøa economicã.
conform DIN 51524) ši, de datã mai dului de lucru sub presiune, sub va -
recentã, lichide pe bazã de soluøii loarea admisã de componentele in - Pentru a ne forma o imagine asupra
apoase (ex. HFA – emulsie de ulei în stalaøiei, absolvindu-le de o uzurã procesului de uzurã declanšat de
apã, conøinut de apã 95…98%; HFB prematurã. cãtre particulele poluante solide, în
– emulsie de apã în ulei, conøinut de Impuritãøile pot fi: de naturã meca- fig. 1 este datã interacøiunea aces-
apã > 40%; HFC – soluøii apoase, nicã (praf, špan, elemente abrazive), tora cu scaunul unei supape, res-
conøinut de apã 35…55%; HFD – provenite din mediul ambiant, sau pectiv cu ajustajul cilindru – piston.
lichid fãrã apã, conøinut de  apã
0,1%). Fig. 1
Pe lângã lichidele de presiune pe
bazã de ulei mineral sunt folosite ši
lichide de presiune ”agreabile” me-
diului înconjurãtor, cum ar fi: lichide
hidraulice bazice de ulei vegetal,
HETG (ex. ulei de rapiøã); lichide hi-
draulice sintetice pe bazã de poli-
glicol, HEPS; lichide hidraulice sinte-
tice pe bazã de esteri, HEE. Calita-
tea acestor lichide este garantatã
de cãtre fabricant ši pusã în eviden-
øã de comportarea lor la uzurã (ca-
racteristica viscozitate – temperatu -
rã), avându-se în vedere protecøia
contra oxidãrii ši coroziunii, compati -
bilitatea materialelor etc.
Funcøionarea exemplarã (de duratã)
a unei acøionãri hidraulice, din punc -
tul de vedere al fiabilitãøii ši econo-
micitãøii, este influenøatã direct ši în
mod decisiv de alegerea lichidului
de presiune corespunzãtor. Schim-
bãrile intervenite în concepøia siste-
melor hidraulice de acøionare a e-
chipamentelor tehnologice au im -
pus modificãri conceptuale privind
Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 45
M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Impuritãøile mai mici decât jocul ajus-


tajului nu influenøeazã negativ func-
øionarea, ele fiind transportate prin
fantã de mediul hidraulic. Impuritãøi-
le de aceeaši mãrime cu jocul ajus-
tajului sunt critice pentru supapã ši
piston; prin efectul de rãzuire, în tim-
pul funcøionãrii apar noi particule. De
asemenea, particulele mai mari de-
cât jocul ajustajului sunt fragmenta-
te prin mišcare sau ca urmare a vite -
zei de curgere a uleiului hidraulic.
Ca urmare a acestei interacøiuni,
element hidraulic – impuritãøi – me-
diu hidraulic, se produce amplifica-
rea scurgerilor, agãøarea, varierea tim- Fig. 2
pilor de comandã, non-funcøionarea
elementului sau modificarea carac- loc simultan douã fenomene fizice: Din punct de vedere constructiv, fil-
terisiticii. - reøinerea directã a particu- trele hidraulice sunt alcãtuite din cor -
Inexistenøa filtrãrii provoacã o reac- lelor, produsã de o barierã pur me- pul filtrului, mediul filtrant ši elemen-
øie în lanø, reflectatã printr-o concen- canicã; tele auxiliare (indicatoare de impu -
traøie sporitã de impuritãøi. - adsorbøia, adicã reøinerea ritãøi, supape de ocolire).
Filtrarea este procesul de reøinere a particulelor prin forøe electrostatice Adoptarea filtrelor hidraulice se face în
particulelor din lichid, prin trecerea sau atracøie molecularã de cãtre funcøie de utilajul pe care se monteazã
acestuia printr-un mediu în care au fibrele mediului filtrant. ši de rolul lor în instalaøia hidraulicã.

Rezistenøa la Fineøe
Tip
presiune filtru Simbol elemnet Rexroth Domeniu de utilizare
element
diferenøialã c

3 ... D 003 BH/HC


Filtru de presiune. Asigurarea
BH/HC 210 bar 5 ... D 005 BH/HC funcøionãrii ši viabilitãøii supapelor
proporøionale ši servosupapelor
10 ... D 010 BH/HC

3 ... R 003 BN/HC


Filtru de retur cu supapã by-pass
5 ... R 005 BN/HC
presiunea de deschidere: 3 bar
10 ... R 010 BN/HC
BN/HC 30 bar
3 ... D 003 BN/HC
Filtru debit secundar, element filtrant
5 ... D 005 BN/HC
pentru spãlarea instalaøiei
Fig. 3 10 ... D 010 BN/HC

Tipul de element necesar: BH/HC;


Denumirea elementului: D 10 BH/HC.

46 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

În funcøie de rolul pe care-l au în


schema hidraulicã, filtrele hidraulice
pot fi instalate pe conducta de as-
piraøie, pe conducta de refulare ši
pe conducta de retur.
Filtrele montate pe conducta de as -
piraøie a pompei asigurã protejarea
pompelor de impuritãøile din rezer-
vorul de ulei. Sunt caracterizate prin:
fineøea de filtrare: 50 – 150 m; cã -
derea de presiune admisã: 0,001 
0,05 Mpa; ši debitele recomandate
de 15  75 l/min; în funcøie de pozi-
øia lor faøã de rezervor, filtrele de as-
piraøie pot fi montate în rezervor sau
pe rezervor.
Filtrele montate pe conducta de re- Fig. 4
fulare a pompei ajutã la protejarea
elementelor hidraulice de pãtrunde- Fig. 4 Diagrama pentru determinarea mãrimii constructive a filtrelor de
rea impuritãøilor ce trec prin pompã presiune
sau care au fost produse de aceas-
ta. Fineøea de filtrare este de 5 – 50 draulicã, din cauza unei aerisiri ne- mediu impur.
m; cãderea de presiune: 0,5  0,6 corespunzãtoare a rezervorului la Pentru alegerea mãrimii constructi-
Mpa; debitele: 12  320 l/min ši pre- cuplarea conductelor sau prin etan- ve a filtrului (în funcøie de condiøiile
siunile de lucru: 10  42 MPa. šãrile elementelor de acøionare. Vite- date) se folosesc diagrame elabora-
Filtrele montate pe circuitul de retur za de pãtrundere a prafului este de- te de cãtre constructorii de echipa-
funcøioneazã la presiuni mici. Fine- pendentã de mediul de lucru al uti- mente hidraulice.
øea de filtrare este de 15  40 m, iar lajului; Astfel, dacã sunt date:
cãderea de presiune de 0,1  0,2 • la schimbarea sau completarea • debitul ce trece prin filtru: 50 l/min;
MPa (pentru a nu afecta caracteristi- cu ulei hidraulic. Uleiul livrat de furni- • tipul uleiului hidraulic: ISO VG 68;
cile dinamice ale servoelementelor). zor poate avea un grad de impuri- • temperatura de lucru: 40 oC;
Pe lângã cerinøele de siguranøã în tate necorespunzãtor, aspect înlãtu - • presiunea de lucru: 300 bar;
funcøionare ši durabilitate, la alege- rat prin utilizarea unui agregat – ser- • sesizor electric pentru gradul de
rea sistemului de filtrare se au în ve- vice pentru ulei sau printr-un filtru de impuritate (curbele din prospect
dere costurile instalaøiei ši ale de - retur care sã aibã aceeaši fineøe de sunt trasate pentru viscozitatea de
servirii acesteia. filtrare ca ši filtrul din sistemul hi- exploatare optimã 30 mm2/s). Deoa -
Pentru o exploatare ši o deservire draulic. rece instalaøia folosešte ulei hidra-
corespunzãtoare se va avea în ve- La punerea în funcøiune sau la schim- ulic ISO VG 68 (temperatura de lucru
dere faptul cã impurificarea (murdã - barea elementului filtrant (elemente- este de 40 oC), din formula de calcul
rirea) mediului hidraulic în instalaøiile le filtrante vor fi înlocuite dupã 1 an pentru factorul de creštere a viscozi-
hidraulice se poate produce: de funcøionare) se va verifica dacã tãøii ”f ”, rezultã:
• în faza iniøialã, la montaj ši în tim - uleiul, presiunea ši debitul sistemu- .
pul punerii în funcøiune a instalaøiilor lui corespund cu indicaøiile date
(praf, arsurã, špan, perle de sudurã, pentru filtru, atât în prospect, cât ši
ruginã); pe filtru. Când se schimbã elemen -
• în timpul funcøionãrii, prin pãtrun- tul de filtrare se va avea în vedere ca
derea impuritãøilor în instalaøia hi - în sistemul hidraulic sã nu pãtrundã

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 47


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Fig. 5
Din tabelul selectãrii elementelor fil-
trante (fig. 3) se adoptã tipul ši denu -
mirea elementului, respectiv:

Din diagrama mãrimii constructive


(fig. 4), punctul de intersecøie între
debit ( )
ši fineøea filtrului determinã mãrimea
constructivã a filtrului.
Punctul de intersecøie între debitul
95 l/min ši linia de fineøe a filtrului 10
m se situeazã în domeniul pentru
mãrimea constructivã 160.
În consecinøã, se adoptã filtrul tip:
DF BH / HC 160 G10C 1X.

Pentru selectarea filtrelor de retur


(montate în rezervor) se folosesc di-
Fig. 5 Diagrama pentru determinarea mãrimii constructive cu debit agramele prezentate în fig. 5 ši fig. 6.

Concluzii
Factorul f poate fi stabilit cu ajutorul construcøia elementului filtrant.
diagramei din fig. 2. Astfel, pentru domeniul de utilizare,
Controlul impurificãrii se realizeazã
Pentru determinarea mãrimii con- supape proporøionale, fineøea de fil-
prin alegerea optimã a elementelor
structive a filtrului se impune stabili- trare recomandatã este 10 m
de filtrare, prin amplasarea cores-
rea fineøei filtrului, montajul filtrului, ( , eficienøa filtrãrii).
punzãtoare în circuit ši prin asigu-
rarea întreøinerii acestora (adesea,
Fig. 6 Diagrama pentru determinarea mãrimii constructive a filtrelor de retur filtrele sunt prevãzute cu indicatori ai
cu debit cãderii de presiune, pentru a arãta
personalului de întreøinere când
Fig. 6
este necesar sã fie înlocuite ele-
mentele de filtrare).
Analiza aprofundatã, sinteza siste-
mului hidraulic, alegerea atentã a
componentelor în procesul de pro-
iectare, respectiv exploatarea ši în -
treøinerea adecvatã asigurã funcøio-
narea corespunzãtoare a utilajului în
procesul de lucru. n

Bibliografie
1. Medar S., Ionescu Fl., Filtre pentru
acøionãri hidraulice ši pneumatice,
Ed. Tehnicã, Bucurešti, 1986
2. * * * Prospecte filtre Rexroth Bosch
Group

48 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

CH440 satisfaCe Cerinøele


Buso Corporation
Buso este una dintre cele mai mari societãøi din vestul orašului tokio, Japonia.
aceasta a achiziøionat un concasor cu con sandvik pentru a facilita prelucrarea
pietrei sparte în vederea producerii nisipului, utilajul contribuind cu succes la
reducerea costurilor de producøie.

ocietatea Buso are douã cen- constând în concasarea materialelor se întinde pe aproximativ 50 de km

s tre de lucru, unul dintre aces-


tea fiind întreprinderea Fujino
din regiunea muntoasã din apropie-
alimentate de 10 – 5 mm, pentru pro -
ducerea a 200.000 m3 de nisip în
decursul unui an.
la vest, 100 de km în nord ši est ši
este mãrginitã la sud de mare. Šan -
tierul de lucru al Buso are o ampla-
rea unei cariere de piatrã, iar celãlalt Întreprinderea Kaneda sare optimã pentru furnizarea agre-
întreprinderea Kaneda, activitatea ei Tokio este o regiune de câmpie care gatelor în Tokio.

50 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

Piaøa agregatelor în Japonia pare sã manøa este considerabil mai mare consecinøelor. Necesitãøile prioritare
se dezvolte rapid, astfel încât produ- faøã de concasoarele cu con japo- ale clienøilor includ un grad înalt de
cãtorii fac faøã unei competiøii acer- neze.” eficienøã, reducerea forøei de muncã,
be. Costurile de producøie reprezintã Poziøia de alimentare ši blocare a ali- simplificarea ši reducerea costurilor
un factor major pentru supravieøui- mentãrii sunt aspectele cele mai im- de operare.
rea pe piaøã, iar Buso nu face ex- portante la concasoarele cu con Buso are un plan de implementare a
cepøie. Sandvik, astfel încât instalarea ši a- unui concasor cu falcã Sandvik ši a
Existã mai multe mori cu bile sau justãrile de setare au fost fãcute cu unui concasor CH cu con pentru
concasoare cu impact vertical folo- foarte mare atenøie. concasare primarã – o combinaøie
site în întreprinderea Kaneda, pentru Forma cubicã a granulelor ši gra- extrem de eficientã. Dl Kanbe a uti-
îmbunãtãøirea granulãrii produselor. dul de extragere lizat concasoare de producøie japo-
Pentru a putea reduce costurile de CH440 a fost folosit la sarcinã ma- nezã pânã de curând ši a fost un
producøie ši pentru a menøine în ace- ximã din luna ianuarie a acestui an. adevãrat šoc pentru el sã constate
laši timp un volum constant, soluøia Atunci când alimentarea este ritmicã, nivelul superior al concasoarelor cu
noastrã constã în producerea de nisip dimensiunea produsului este foarte con Sandvik. În prezent, domnia sa
cu ajutorul unui concasor cu con ši a- potrivitã din punctul de vedere al este foarte entuziast de produsele
mestecarea acestuia cu produse tra - granulãrii cubice. Dacã se alimen- noastre. Urmãtorul pas va fi un pro-
tate. Prin urmare, granularea cubicã ob- teazã pietriš cu granulaøie de 80% gram de reabilitare a rotorului pentru
øinutã cu CH440 este foarte importan- pentru sortul de 14-15 mm, se obøine VSI-ul japonez, pe care societatea îl
tã, în special la produse de 0 – 5 mm. nisip 0 – 5 mm cu granulaøie de 50%. deøine. Suntem abia la începutul
Întrucât dimensiunea de alimentare Planul iniøial al Buso era transpor- investigaøiilor asupra problemelor de
de 5 – 10 mm nu este eficientã pen- tarea utilajului CH440 la o altã între- ordin tehnic, cum ar fi tuburile de
tru morile cu bile sau VSI, aceste di- prindere, dar dl. Kanbe s-a opus. Con- alimentare.
mensiuni sunt alimentate în CH440-F, form declaraøiei sale, nu mai poate
producând 100 tone/orã cu un sis- supravieøui fãrã CH440. Este foarte dificil pentru noi sã con-
tem ASRi de control al concasãrii. Necesitãøile clienøilor din Japonia curãm pe piaøa de exploatare a ca-
Funcøionarea completã la testul Piaøa exploatãrii carierelor de piatrã rierelor de piatrã în Japonia, întrucât
de funcøionare este în scãdere în Japonia. Toøi clien- existã producãtori importanøi pe
CH440 a intrat în funcøionare cu o øii din acest sector industrial sunt for- plan local, însã suntem încrezãtori
sarcinã de 200.000 tone/an, pânã în øaøi sã gãseascã metode de redu- cã prezenøa Sandvik va crešte pe zi
noiembrie 2010. Dupã aceastã sar- cere a costurilor pentru a supravieøui ce trece. n
cinã, CH440 va fi transferat pe alt
šantier de lucru ši va fi echipat cu o
anexã C pentru concasare supli-
mentarã. În consecinøã, în vederea
mutãrii, concasorul nu este fixat pe o
fundaøie. Utilajul este amplasat pe
tãlpi de oøel, fiind echipat cu picioare
de susøinere sudate. CH440 a func-
øionat fãrã probleme sau vibraøii a -
normale. Selecøia anexei F s-a do-
vedit a fi perfectã pentru aceastã
aplicaøie. Aceasta menøine nivelul
înalt de concasare. Dl Kanbe, direc-
torul societãøii, a declarat cã: „odatã
ce setarea de alimentare este confi -
guratã în mod corespunzãtor, perfor -
Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 51
A D V E R TO R I A L

Performanøã imbatabilã –
garantatã de HitacHi,
confirmatã de clienøii
din întreaga lume
de la gama compactã a modelelor ZW65, ZW75 ši ZW95, ideale pentru spaøii mici,
la nou lansata gamã a modelelor mari ZW330, ZW370 ši ZW550, încãrcãtoarele pe
roøi Hitachi sunt versatile, de încredere ši ating un nivel imbatabil de performanøã.
o spun clienøii de pretutindeni!

norvegia, Staøiune de schi – testul echipamentelor Hitachi în condiøii at- Polonia, cariera meçina:
extrem pentru fiabilitatea echipame - mosferice potrivnice stau la baza lo - • Suprafaøa: 30 ha;
ntelor Hitachi ialitãøii de peste un deceniu a fami- • 6 niveluri;
ZW220 - compania: Wiggo liei Wiggo faøã de marca Hitachi. Echi- • 480 m înãløime;
ronningnen maskin aS pamentele Hitachi (6 excavatoare ši • cu o producøie de 1000 t/zi ši o ca-
1 încãrcãtor pe roøi) au devenit parte pacitate totalã de 5000 t/zi.
Clima este provocarea nr. 1!! integrantã a identitãøii companiei.
În timpul iernii, temperaturile scad ZW310 – compania Wolimex:
pânã la -30 ˚C ši totul este acoperit Încãrcãtorul pe roøi este folosit de Elin, • 25 de ani de existenøã;
de straturi adânci de zãpadã. soøia lui Wiggo, pentru încãrcarea ca- • 300 de angajaøi;
mioanelor articulate, transportarea • 10 ani de certificare ISO;
Provocarea nr. 2: geografia øãrii!! materialelor ši îndepãrtarea zãpezii • 5 ani de certificare ISO pentru ma-
Norvegia este pe locul 3 în Europa de pe drumurile din interiorul staøiu- nagementul mediului;
între øãrile cu cea mai micã densitate nii, în anotimpul rece. „Am avut la • Medalia de Aur, acordatã de Minis-
a populaøiei, dupã Islanda ši Rusia. dispoziøie o perioadã de probã de 2 terul de Economie Polonez în 1995.
„În Norvegia ai mult de mers pentru sãptãmâni. Dupã doar 2 zile ne-am Încãrcãtorul pe roøi, dotat cu o cupã
piese noi, materiale ši reparaøii. Pen- convins de beneficiile echipamen - de mare capacitate de 4.4 m3 pentru
tru un cauciuc nou, de exemplu, ai tului ši am confirmat comanda. Este sarcini grele, este folosit la transpor-
de fãcut 200 km dus-întors. Este deci puternic, confortabil la condus ši eco - tul diferitelor blocuri de gresie în inte-
foarte important sã reduci la mini - nomic, graøie consumului redus de riorul carierei ši la încãrcarea în ca-
mum aceste deplasãri ši sã eviøi tim- combustibil. Cel mai important be - mioane. Când plouã, ZW 310 este fo -
pii morøi. Fiabilitatea este prioritate ma - neficiu pentru mine este însã ušu - losit la împrãštierea de pietriš pe dru-
ximã pentru mine”, spune patronul rinøa în manevrare.” murile din interiorul carierei, pentru a
Wiggo Ronningen. ušura deplasarea camioanelor ši a
„este cel mai bun încãrcãtor pe roøi crešte siguranøa acestora la urcušul
Performanøele dovedite ši fiabilitatea pe care l-am încercat.” în rampã ši la coborârea în pantã.

52 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

„Preøul este foarte important în de fiabile - lucreazã 10 ore pe zi, ša- cãtori, el vine în pachetul standard la
Polonia ši comenzile se pot schim- se zile pe sãptãmânã.” În ciuda com- Hitachi. „Aceastã caracteristicã este
ba des. Clienøii cautã întotdeauna petiøiei acerbe, Wolimex îši pãstrea- foarte convingãtoare, în special da-
cel mai bun preø”, spune patronul zã avantajul în faøa competitorilor. cã deøii mai multe echipamente, de-
Eugeniusz Wojak. „Este greu sã oarece ušureazã simøitor manage-
conduci o companie când ai de re- O foarte mare diferenøã o face sis- mentul ši monitorizarea de la distan-
parat echipamente în mod repetat. temul prin satelit Hitachi e-Service øã a flotei.”
Echipamentele Hitachi sunt extrem Owner’s Site. Opøional la aløi produ-

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 53


A D V E R TO R I A L

Germania, Staøia de asfalt ši be- patibilã cu o gamã largã de ataša- proiectate sã creascã productivitatea
toane de lângã Wuppertal mente - aduce versatilitate echipa- ši eficienøa;
• Cu o producøie de 200 m3 de ci- mentului. Cuplajul în formã de Z a • Modulul computerizat de Control al
ment/zi crescut semnificativ vizibilitatea ope- Motorului (MCM) furnizeazã date pen-
• Ši pânã la 5.000 tone de asfalt/zi ratorului asupra atašamentului în tru un diagnostic complet ši eficient.
ZW150 ši ZW250 - Compania: timpul operãrii, sporind astfel sigu - Mijloacele de diagnostic Cummins
Asphaltmischwerk Remscheid ranøa ši eficienøa în operare; furnizeazã ši ele informaøii cheie des-
• Transmisia Hidro-Staticã (THS) - un pre motor pentru o analizã precisã,
Una din primele companii care a in- sistem hidraulic inovativ în slujba efi- reducând timpii morøi în operare;
vestit într-un Hitachi ZW250 în 2006 cienøei crescute. THS oferã mobilita- • Sistemul de Management în Repaus
a revenit ulterior ca ši client pentru te sporitã la încãrcare maximã ši con- limiteazã viteza motorului în timpul
un ZW150, în urma performanøelor trol mai lin atât în pantã, cât ši la ac- perioadelor lungi de inactivitate ši
dovedite ale primului încãrcãtor. celerare/decelerare. Toate aceste reduce consumul de combustibil. Tot
Unul dintre ultimele modele lansate beneficii sunt posibile numai cu sis- el crešte viteza motorului pentru în-
din gama Hitachi de încãrcãtoare pe temul hidrostatic THS cu motor du- cãlzirea rapidã a echipamentului la
roøi, ZW 150, a fost livrat în decembrie blu, care asigurã tracøiune remarca- temperaturi scãzute;
2008. Este operaøional 7 ore pe zi ši bilã la viteze mici ši o vitezã maximã • Sistemul Eficient de Încãrcare (ELS)
este folosit la transportul diverselor de 39 km/h. Suplimentar, sistemul crešte tracøiunea la sãpare, asigu-
încãrcãturi de asfalt ši beton. Este THS este dotat cu un selector de vi- rând productivitate sporitã, folosind în
folosit în proiecte de construcøii ši se tezã cu 4 viteze de deplasare, pentru acelaši timp mai puøin combustibil;
deplaseazã la clienøi pe o razã de 40 a rãspunde solicitãrilor fiecãrei sar- • Modelele din gama mare benefici-
km de la staøie. cini în parte. Mai mult, când primul azã de Diferenøial cu Dozare a Cu-
„Suntem foarte muløumiøi de perfor- regim de lucru este selectat, viteza plului (DDC) care controleazã distri -
manøele ši comportamentul încãrcã - maximã poate fi ajustatã în 4 trepte, buøia cuplului cãtre roøi. Aceastã op-
torului ZW 150”, spune managerul crescând eficienøa ši simplificând øiune conferã avantaj, în special la lu -
Eberhard Korn. manevrarea în spaøii înguste; crul pe teren neregulat, precum zo -
Ši operatorul Lars Sylla este încântat • Forøa Optimã de Tracøiune poate fi, nele bãltoase/mlãštinoase sau pe
de noul echipament: „Încãrcarea de asemenea, setatã sã creascã efi- teren accidentat. Ultimele 2 modele,
containerelor este mult mai ušoarã. cienøa. Noile modele oferã 4 moduri ZW370 ši ZW550, beneficiazã de
Echipamentul este net superior la de lucru care pot fi selectate în func- control superior al tracøiunii pentru
urcušul în pantã cu încãrcãturã ma- øie de tipul fiecãrei lucrãri ši de prefe- ajustarea automatã a vitezei moto-
ximã. De asemenea, frâna de mânã rinøele operatorului. Sistemul electro- rului, în concordanøã cu condiøiile de
automatã este o caracteristicã utilã nic de echilibrare detecteazã presiu- lucru;
în ceea ce privešte siguranøa.” nea hidraulicã ši controleazã forøa • Sistemul hidraulic de detectare a
de tracøiune, optimizând astfel pro - sarcinii intensificã forøa de virare, per-
Care e secretul? ductivitatea ši pãstrând în acelaši miøând utilizarea completã a cuplu-
Ce anume face diferenøa? timp la minimum uzura pneurilor ši lui de pompã pentru o ši mai mare
consumul de combustibil; eficienøã;
• Diferenøialul autoblocant cu alune- • Modelele din gama mare (ZW330, • Discurile de frânã sigilate umed ši
care controlatã, care sporešte con - ZW370 ši ZW550) sunt echipate cu montate în exterior oferã o forøã de
trolul ši stabilitatea pe teren acciden - motoare puternice, dar economice, frânare excepøionalã. Suplimentar,
tat ši neregulat. Unghiul de oscilaøie ce beneficiazã de douã trãsãturi dis- sistemul de frânare cu 2 circuite ac-
a axei spate a fost, de asemenea, tincte: power boost (de intensificare øioneazã axele faøã ši spate, una din
proiectat pentru a amplifica stabilita - a puterii) ši fuel efficient (de eficien- caracteristicile excepøionale în ceea
tea echipamentului pe teren acci- tizare a consumului de combustibil). ce privešte siguranøa. Timpul de de-
dentat; Ambele opøiuni pot fi selectate în cuplare a ambreiajului poate fi, de
• Opøiunea de cuplare rapidã - com- funcøie de tipul fiecãrei lucrãri ši sunt asemenea, ajustat în funcøie de tipul

54 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


A D V E R TO R I A L

fiecãrei lucrãri, conferind o operare ranforsate pentru o durabilitate spo- timp în interior, crescând intervalul de
eficientã pe teren neted ši o operare ritã. Marginile ascuøite dotate cu bol - servisare ši reducând timpii morøi. n
excelentã în pantã/rampã; øuri sunt ušor de înlocuit, iar boløurile
• Cupele sunt proiectate ši modelate de rabatare a cupei sunt sigilate Powertek Company SRL
pentru o excavare eficientã ši sunt pentru a reøine unsoarea mai mult www.powertek-company.ro

56 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


F I N A N C I A R

Provocarea liberalizãrii
Pieøelor de transPort
calea Feratã remaniatã
Autor: Viorica Moraru la 12 ani de la reorganizarea gigantului sncFr,
Foto: România liberã
Ministerul transporturilor ši infrastructurii (Mti) a propus
o nouã strategie de restructurare, de data aceasta a
cFr sa, administratorul naøional de infrastructurã feroviarã. efectul total al mãsurilor
propuse, pe lângã atragerea capitalului privat, este de 105,4 milioane lei în anul
2010, respectiv 288 milioane lei în anul 2011.

eforma Cãilor Ferate Române, mediul bursei ar reprezenta o solu- nior partner la Club Feroviar, s-a de-

r începutã de Ministerul Trans-


porturilor în 1998, trebuie con-
tinuatã desigur, dar într-un mod efici-
øie pentru acoperirea deficitului bu-
getar. La fel, Regia Autonomã a Pro-
tocolului de Stat trebuie sã vândã
clarat în favoarea privatizãrii CFR ši a
estimat valoarea companiei cuprin -
sã între 250 – 500 de milioane de
ent. Respectiv mãsurile luate sã fa- de urgenøã casele ši terenurile care euro. El considerã cã acelaši patron
vorizeze dezvoltarea infrastructurii fe- consumã bani ši nu produc nimic”, ar putea deøine atât transportul de
roviare, dar ši a celor doi operatori a declarat omul de afaceri Ion marfã, cât ši pe cel de cãlãtori în
naøionali de transport de mãrfuri ši Alexandru Øiriac, dupã întâlnirea cu România. Štefan Rošeanu ši-a sus-
cãlãtori. Aceasta întrucât cele trei experøii strãini. La rândul sãu, miliar- øinut ideea utilitãøii privatizãrii siste-
societãøi, funcøionând ca un tot uni- darul Dinu Patriciu a cerut šefului mi - mului feroviar dând ca exemplu in-
tar, pot dezvolta un sistem de trans- siunii FMI, Jeffrey Franks, sã preseze vestiøia lui Warren Buffett de opt mili -
port integrat ši competitiv pe o piaøã Guvernul român pentru a atrage fon- arde de dolari în compania feroviarã
europeanã liberalizatã. durile europene. Patriciu a afirmat cã Burlington Northern Santa Fe, cel de-
una dintre soluøiile pentru depãširea al doilea mare bogãtaš al lumii con -
Propuneri de eficientizare ši depã- crizei o reprezintã vânzarea marilor siderând transportul feroviar a fi cel
šire a crizei companii aflate încã în portofoliul mai ecologic ši ieftin din lume. “Prin
Statul trebuie sã vândã toate partici- statului, cum ar fi societãøile de la ca- privatizarea CFR statul va încasa ta-
paøiile minoritare, casele ši terenurile lea feratã, care mai mult cheltuie de- xe ši nu va mai da subvenøii”, este de
din patrimoniul RAAPPS ši sã privati- cât produc. Patriciu a mai vorbit ši de pãrere Ion Licsandru, viceprešedinte-
zeze de urgenøã CFR ši companiile necesitatea realizãrii unui lobby pen - le Uniunii Naøionale a Transportatorilor
energetice. Acestea sunt câteva din - tru atragerea de investiøii strãine în Rutieri din România (UNTRR). Potrivit
tre soluøiile pe care oamenii de afa - genul Dacia-Renault ši a insistat pe acestuia, preøul CFR este cel mai
ceri le-au propus în cadrul întâlnirii necesitatea derulãrii unor partene- lipsit de importanøã element al pro-
cu šeful misiunii FMI, Jeffrey Franks. riate public-private în domeniul infra- blemei. “Personal, nu aš avea preten-
“Statul deøine participaøii minoritare structurii. øii financiare, ci aš impune un plan
de câteva miliarde de euro. Vânza- de dezvoltare pe urmãtorii 10 ani”, a
rea acestora la licitaøie sau prin inter - La rândul sãu, Štefan Rošeanu, se- adãugat Licsandru.

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 57


F I N A N C I A R

Oferta CFR cã a infrastructurii feroviare este ex- lile prognozate, impun adoptarea în
CFR SA administreazã o reøea fero - trem de precarã, aceasta având o regim de urgenøã a unor mãsuri se-
viarã de 10.776 km de cale feratã cu consecinøã directã asupra clienøilor vere de reducere a cheltuielilor, în pa-
o lungime desfãšuratã de 20.218 km, cãii ferate. Cei care aleg sã îši trans - ralel cu identificarea de soluøii pentru
activitatea companiei fiind organiza - porte marfa pe calea feratã ši pasa- crešterea veniturilor, astfel încât, pe
tã într-o structurã centralã cu direcøii gerii deopotrivã acuzã viteza redusã termen mediu, ele sã conducã la re-
de specialitate ši opt sucursale re- în circulaøie, invocând desigur neren- echilibrarea financiarã a companiei.
gionale de cale feratã organizate pe tabilitatea cãii ferate în prezent. Pe
criterii teritoriale. CFR SA are ši opt fi- termen lung, aceastã situaøie a ge- „Mãsurile de redresare economicã
liale cu statut de societãøi comerciale. nerat pierderi economice însemnate, necesare pornesc de la identificarea
Din analiza efectuatã de cãtre Minis - atât la bugetul de stat, cât ši în buge- ši eliminarea zonelor generatoare de
terul de Resort reiese cã unul din tul operatorilor privaøi. pierderi, fãrã perspective de revitali-
motivele principale pentru care s-ar Din analiza situaøiei economice a zare economicã pe termen mediu ši
dori restructurarea CFR SA constã în companiei pe primele šase luni ale lung, concomitent cu crearea unui
volumul de transport (atât la marfã, anului 2010 reiese cã CFR SA înre- cadru legislativ de viitor propice atra-
cât ši la cãlãtori) din ce în ce mai gistreazã venituri totale în valoare de gerii investiøiilor cu capital privat în
scãzut faøã de nivelul anului 2000. 1,7 miliarde lei, respectiv cheltuieli to - scopul reeficientizãrii activitãøii”, este
Scãderea volumului total de trafic în tale în sumã de 2,1 miliarde lei, rezul - de pãrere Ministerul de Resort.
perioada 2000-2010 este în principal tând o pierdere în sumã de 432 mili- În analizã se propune ši asigurarea
pusã pe seama subfinanøãrii infras - oane lei. Pentru finele anului 2010, de la bugetul de stat a diferenøei din-
tructurii feroviare din ultimii 12 ani, compania prognozeazã o pierdere tre costurile reale de întreøinere ši ex-
fapt ce a condus la o degradare a - de aproximativ 865 milioane lei. ploatare a infrastructurii ši veniturile
cutã a acesteia ši implicit la scãde - Aceste valori, ce indicã un dezechili - realizate din taxa de utilizare a
rea vitezei în circulaøie. Starea tehni - bru major între veniturile ši cheltuie - infrastructurii (TUI).

58 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


F I N A N C I A R

CFR SA vrea sã economiseascã


Printre mãsurile anunøate de MTI în
CFR Cãlãtori S.A. a înregistrat la 31 vederea restructurãrii CFR SA se a-
decembrie 2009 pierderi cumulate de 745 nunøã: reanalizarea ši redimensiona-
milioane lei. Ca urmare, se impun demersuri rea activitãøilor ši structurilor organi-
necesare pentru alocarea sumelor restante zatorice existente; reducerea structu-
rilor centrale ale companiei ši ale su-
din anii anteriori precum:
cursalelor regionale cu 25%; conti-
nuarea procesului de licitare ši închi-
* Majorarea tarifelor de transport cu 10%, având riere a liniilor aparøinând infrastruc-
în vedere cã indicele de inflaøie de la data turii feroviare neinteroperabile rãma-
se neadjudecate/necontractate în
ultimei majorãri, respectiv 01.09.2007, este de
etapele de licitaøie derulate anterior
21,69%. Aplicarea acestei majorãri ar conduce (35 de secøii însumând 814,63 km,
la venituri suplimentare de circa 28 milioane lei; care prin închiriere aduc economii de
* Majorarea sumelor prevãzute în bugetul 158,1 milioane lei/an); reducerea chel-
Ministerului Transporturilor ši Infrastructurii tuielilor cu lucrãri ši servicii în ramurile
Linii ši Instalaøii ši valorificarea prin
pentru plata compensaøiilor legale alocate vânzare a unor terenuri proprietate
categoriilor de personal ce beneficiazã de privatã a companiei.
facilitãøi de cãlãtorie. Valoarea minimã se O altã mãsurã constã în promovarea
estimeazã la 275 milioane lei; unei Hotãrâri de Guvern prin care sã
fie incluse în categoria infrastructurii
* Întreprinderea tuturor demersurilor pentru
neinteroperabile un numãr de nouã
reducerea cu 10% a pachetului minim social secøii de circulaøie, care însumeazã
pentru perioada septembrie - decembrie 2010, 366,53 km ši care, prin închiriere, con-
prevãzut în Actul Adiøional pe anul 2010 la duc la o economie de 39,6 milioane
lei/an. Prin aceasta, lungimea infras-
Contractul de servicii publice pentru perioada
tructurii feroviare neinteroperabile din
2008-2011, aprobat prin H.G nr. 741/2010 cu România va fi de 3.606,53 km, repre -
menøinerea compensaøiei pe anul în curs; zentând 101 secøii de circulaøie.
* Fuzionarea prin absorbøie în cadrul SNTFC CFR Prin adoptarea mãsurilor amintite ši
prin strategia de restructurare MTI se
CÃLÃTORI SA a filialelor S.C. „VOIAJ-C.F.R.” S.A.
ašteaptã la atragerea de capital pri-
ši S.C. „C.F.R.-S.C.A.D.” S.A. Brašov în contextul vat pentru întreøinerea ši exploatarea
dificultãøilor financiare înregistrate de acestea unui numãr total de 44 de secøii de
începând cu anul 2009; circulaøie aparøinând infrastructurii
feroviare neinteroperabile, ce însu-
* Iniøierea unei mãsuri legislative care sã
meazã 1.181,16 Km. „În situaøia în ca-
conducã la modificarea art. 201 din Codul fiscal. re aceste secøii nu vor putea fi închi-
Respectiv scutirea plãøii accizelor pentru riate, iar autoritãøile locale nu se vor
uleiurile minerale livrate în vederea utilizãrii putea implica în asigurarea diferen-
øei de finanøare aferente întreøinerii ši
drept carburant pentru transporturile feroviare.
exploatãrii acestora, cele 44 de sec-
Economia CFR CÃLÃTORI este evaluatã la 90 øii vor fi propuse pentru închidere ši
milioane lei anual. disponibilizarea personalului afe-
rent”, explicã Ministerul de Resort.

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 59


F I N A N C I A R

Economiile prognozate a fi înregis- serviciile internaøionale de transport bui sã permitã competiøia la nivel in-
trate în acest caz sunt de 5,9 milioa - de pasageri. Legislaøia a intrat în vi- ternaøional, lucru ce include drepturi-
ne lei în anul 2010 ši de 34 milioane goare de la 1 ianuarie 2010, urmând le de cabotaj (abilitatea de a lua ši a
lei în anul 2011. Efectul total al mãsu- ca pânã în 2012 toate øãrile membre debarca pasageri în orice staøie a
rilor propuse este de 105,4 milioane sã implementeze Pachetul III Feroviar. cãlãtoriei internaøionale, inclusiv la a
lei în anul 2010, respectiv 288 milioa- Implementarea liberalizãrii impune o doua staøie din acelaši stat). De ase-
ne lei în anul 2011. serie de mãsuri ši condiøii care vizea- menea, dacã liberalizarea transpor-
zã competiøia loialã, internalizarea tului feroviar este în beneficiul utiliza -
Feroviar versus rutier costurilor externe, voinøa politicã, în- torului feroviar, trebuie sã fie însoøitã
Liberalizarea pieøei feroviare determi- fiinøarea organismului de reglemen- de garanøii privind securitatea ši a-
nã crešterea competitivitãøii ši impli - tare ši, nu în ultimul rând, finanøarea cordarea drepturilor pasagerilor, care
cit dezvoltarea segmentului de afa - infrastructurii feroviare, fãrã de care trebuie sã fie unitare pe tot teritoriul
ceri în sectorul de profil. În acest con- nu se poate furniza un serviciu de Uniunii Europene.
text, operatorul naøional CFR Cãlãtori transport calitativ, sigur ši eficient. În acest context, operatorul naøional
va trebui sã facã faøã concurenøei CFR Cãlãtori va trebui sã facã faøã
companiilor internaøionale, ceea ce Armonizare ši competiøie concurenøei companiilor internaøio-
implicã reanalizarea serviciilor, axân - La nivel naøional, legislaøia europea - nale, ceea ce implicã reanalizarea
du-se pe acordarea atenøiei cuvenite nã trebuie transpusã în mod cores - serviciilor, axându-se pe acordarea
cãlãtorilor. punzãtor, însã trebuie raportatã la atenøiei cãlãtorilor. Alocarea investi-
Cel mai recent regulament european necesitãøile fiecãrui stat în parte. Ast - øiilor pentru modernizarea ši achizi-
- Al Treilea Pachet Feroviar, care fel, piaøa feroviarã va fi deschisã com- øionarea de material rulant, optimiza-
include Directiva 58/2007/EC -, are petiøiei în douã etape. Mai întâi, adop - rea serviciilor de achiziøionare a bile-
ca øintã deschiderea pieøelor pentru tarea celui de-al III-lea Pachet va tre- telor, acordarea drepturilor pasagerilor,

60 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


F I N A N C I A R

europene, întrucât orarele fixe nu pot


fi respectate. În acest context intrã în
Faøã de 2007, ultimul an când CFR Marfã a vigoare legislaøia UE, care pune ac-
înregistrat profit: centul pe drepturile cãlãtorilor, care,
dacã nu beneficiazã de servicii punc-
* Volumul de mãrfuri transportate de CFR Marfã tuale, pot cere despãgubiri, ceea ce
a scãzut cu 45,4%; e în detrimentul operatorului.
* Parcursul de exploatare a mãrfurilor a scãzut Oficiali din cadrul Ministerului Trans-
cu 51,5%; porturilor ši Infrastructurii au afirmat
* Parcursul tarifar al mãrfurilor a scãzut cu cã, pânã la sfâršitul lui 2010, în afarã
53,2%; de CFR Cãlãtori, în România vor fi
* Traficul internaøional a scãzut cu 78,5%; cinci operatori privaøi, faøã de trei, cât
* Productivitatea muncii a scãzut cu 29,3%. erau anul trecut. Prin îmbunãtãøirea
calitãøii serviciilor, segmentul privat
poate atrage cãlãtorii care utilizeazã
realizarea unor proiecte inovatoare realizeazã toate aceste cerinøe ra- transportul feroviar de stat, dar pot
vor determina furnizarea unui trans- portate la piaøa feroviarã, compania contribui ši la atractivitatea transpor -
port calitativ, confortabil, eficient. naøionalã ar putea sã intre în tului feroviar, determinând alegerea
Pentru operatorii privaøi, liberalizarea competiøie cu noii operatori. acestui mod de transport ecologic la
este un lucru benefic în scopul dez- o scarã mult mai mare. Astfel, seg-
voltãrii activitãøii. Faptul cã piaøa fero- Partea rea e... partea bunã! mentul privat contribuie la dezvolta-
viarã de transport de cãlãtori din Cea mai mare problemã de care, deo- rea pieøei feroviare ši, implicit, la creš-
România nu este încã dezvoltatã per- camdatã, se lovesc operatorii strãni terea nivelului economic al øãrii.
mite noilor companii sã se impunã. este starea proastã a infrastructurii, În primele 3 luni din 2010, CFR Cãlãtori
Pe de altã parte, pentru CFR cãlãtori lucru ce încã protejeazã operatorii pri - a transportat 14,727 mil. de pasageri,
este vitalã elaborarea unui buget vaøi din România. Atât timp cât infra- în scãdere cu 15,2% comparativ cu
multianual ši limitarea dreptului de structura feroviarã este deficitarã, aceeaši perioadã a anului trecut, când
acces pe anumite rute sau arii geo- operatorii internaøionali nu pot sã îši a transportat peste 17 milioane de
grafice. Abia în momentul în care se desfãšoare activitatea la standarde cãlãtori. Traficul de pasageri înregis-
trat de operatorul naøional a ajuns, în
primul trimestru al anului 2010 la
1,153 mld. cãlãtori/km, în scãdere cu
14,2% faøã de 2009 (1,344 mld. cãlã-
tori/km).
În contextul în care aceste scãderi
vor continua, iar operatorul naøional
nu va implementa proiecte ce impli-
cã optimizarea serviciilor ši atrac-
tivitatea transportului, cu greu va face
faøã liberalizãrii pieøei de cãlãtori.

Privatizarea CFR MARFÃ în con -


text european
Statul român a decis reluarea proce-
sului de privatizare a companiei na-
øionale de transport de marfã, în spe-
ranøa relansãrii activitãøii societãøii

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 61


F I N A N C I A R

ca­re­ ši-a­ propus­ recâštigarea­ cotei tori.­Astãzi,­operatorul­de­stat­de­øine avea­impact­pozitiv­ši­asupra­altor­as­-


de­piaøã­pierdute­în­perioada­2008- o­cotã­de­piaøã­de­49%,­ši­a­lan­sat pecte,­precum­interoperabilitatea­sis­-
2010.­ Privatizarea­ CFR­ Marfã­ se­ în­- un­ program­ de­ dezvoltare­ am­biøios temelor de­cãi­ferate­est-europene.­
scrie­într-o­etapã­care­prevede­vân­- prin­ care­ se­ urmãrešte­ re­lan­sarea
zarea­pachetului­majoritar­de­acøiuni activitãøii.­ Impact strategic
în­ cazul­ mai­ multor­ companii­ euro­- Pe­fondul­unei­scãderi­drastice­a­in­- Statul­ român­ mizeazã­ pe­ impactul
pe­ne,­fiind­din­acest­punct­de­ve­de­- vestiøiilor­în­regiune,­statele­ce­deøin strategic­ pe­ care­ l-ar­ putea­ avea
re­un­proces­european.­ companii­precum:­OSE,­PKP­Cargo vân­zarea­CFR­Marfã,­activele­ši­cota
Anunøul­privind­vânzarea­a­100%­din ši­ PKP­ Intercity,­ ZSSK­ Cargo­ ši,­ po­- de­piaøã­ale­companiei­fiind­sur­cla­-
pachetul­deøinut­de­statul­român­la sibil,­BDZ­sperã,­prin­privatizare,­sã-ši sate­de­deschiderea­pe­care­o­oferã
CFR­Marfã­n-a­reprezentat­o­sur­pri­- eficientizeze­ investiøiile­ în­ sectoare preluarea­CFR­Marfã­pe­piaøa­localã
zã,­ prima­ iniøiativã­ de­ privatizare­ a de­ficitare,­ inclusiv­ cel­ feroviar,­ ši­ sã ši­pieøele­învecinate.­Totodatã­se­do­-
ope­ratorului­ naøional­ de­ marfã­ da­- atra­gã­noi­investitori­strãini.­Priva­ti­zã­- rešte­ atragerea­ atenøiei­ spre­ poten­-
tând­din­2003,­atunci­când­s-au­vân­- rile­vor­contribui­la­liberalizarea­pieøei øia­lul­ pieøei­ românešti­ de­ transport
dut­ companii­ de­ stat­ din­ domeniul de­profil­prin­intrarea­(pe­pieøele­do­- fe­roviar­de­marfã.­Aceasta­este­pozi­-
telecomunicaøiilor,­bancar,­farma­ce­u­- mes­tice)­a­unui­grup­puternic­strãin øio­natã­pe­locul­šase­în­Europa,­îna­-
tic­etc.­Pe­atunci­însã,­CFR­Marfã­avea care,­ cel­ mai­ probabil,­ activeazã­ ši in­tea­Spaniei,­ši­pe­locul­doi­în­Europa
o­ cotã­ de­ piaøã­ de­ peste­ 90%,­ ac­- pe­ alte­ zone­ învecinate­ ši­ care­ do­- de­ Est,­ dupã­ Polonia,­ în­ funcøie­ de
tivând­ într-un­ segment­ nelibe­ra­li­zat, reš­te­integrarea­activitãøiilor­într-o­re­- nu­mãrul­ši­puterea­de­cumpãrare­a
si­tuaøia­schimbându-se­în­anii­ur­mã­- øea­ unicã­ de­ servicii.­ Acest­ fapt­ va populaøiei,­lungimea­reøelei­feroviare

62 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


F I N A N C I A R

de transport ši contraponderea ce- Precedentul creat de piaøã a societãøii putând scãdea


lorlalte moduri de transport a mãr- Privatizarea CFR Marfã ar fi a doua în continuare. În plus, materialul ru-
furilor. În plus, oferã oportunitãøi im- din Europa, dupã achiziøionarea, pen- lant se va învechi ši ar expira autori-
portante de dezvoltare în regiune, tru 400 de milioane de euro, a opera- zaøiile de exploatare (cum s-a întâm-
mai ales spre Republica Moldova ši torului naøional maghiar MAV Cargo plat în cazul vagoanelor RO-LA), ve-
spaøiul CSI. de cãtre Rail Cargo Austria, la li- hiculându-se deja ideea unei vân-
Societatea are nevoie urgentã de in- citaøie calificându-se ši CFR Marfã zãri-fulger prin care sã se evite astfel
vestiøia unui operator strategic pen- România. de neajunsuri.
tru a reveni la profitabilitate, iar aštep - Procesul de privatizare a decurs gre - În Polonia, de exemplu, existã sem-
tãrile oficialilor sunt de minimum 1 oi, fiind umbrit ši de acøiuni în instan- nale conform cãrora statul dorešte
miliard de euro. Analištii economici øã ši acuzaøii de corupøie potrivit cã - împiedicarea participãrii la licitaøia
considerã însã suma exageratã. rora oficiali ai firmei ungare ar fi primit pentru PKP Cargo a companiilor la
mitã pentru favorizarea companiei care acøionar majoritar este un alt
Aceštia susøin cã preøul final va fi austriece, fapt ce a întârziat aproba- stat. Maria Wasiak, prešedinte-ad -
afectat de noul context economic ši rea tranzacøiei de cãtre Comisia junct al holdingului PKP Group, a de -
de durata procesului de privatizare, Europeanã. Specialištii susøin cã clarat cã se va cãuta un investitor pri-
estimat de cei mai pesimišti experøi procesul de privatizare a CFR Marfã vat, nu unul deøinut de un alt stat, ši cã
chiar ši la doi ani. Opinia este bazatã România ar putea dura ši doi ani. În- firma de consultanøã care va întocmi
ši pe experienøa similarã a privatizãrii târzierea s-ar putea rãsfrânge nega- strategia de privatizare, McKinsey, a
operatorului naøional de marfã din tiv asupra obiectivelor statului în pri- fost deja informatã de cerinøele sta -
Ungaria - MAV Cargo. vinøa privatizãrii CFR Marfã, valoarea tului în aceastã privinøã. n

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 63


Š A N T I E R

RestauRaRea clãdiRii
fostului Hotel cišmigiu
din BucuRešti –
cu ajutorul unei
macarale turn Potain
demaratã în februarie 2010, restaurarea clãdirii care adãpostea binecunoscutul hotel
cišmigiu – monument arhitectural –, restaurantul gambrinus ši cinema Bulevard, de pe B-
dul Regina elisabeta, este în plin proces de desfãšurare.

roiectul mult ašteptat de res - ridicatã în anii 1900-1914, fiind prima dica noua structurã a construcøiei

P taurare a clãdirii, atât pentru dez -


voltatorul Hercesa România,
antreprenorul general Virom Interna-
clãdire construitã pe B-dul Regina
Elisabeta care a servit ca hotel în
cea mai mare parte a timpului, de la
care va îngloba ši cadrul de beton
armat realizat pentru construcøia fa -
øadei. Configuraøia finalã a clãdirii va
øional din Capitalã, cât ši pentru nos - înfiinøare ši pânã în anii ’90. fi S+P+Mz+4E+M ši va ocupa o su-
talgicii vechiului Bucurešti, va des - prafaøã totalã de peste 9.000 mp.
chide, la sfâršitul lucrãrilor, porøile no - Astãzi, construcøia pãstreazã încã li - Amprenta la sol a clãdirii este de
ului sediu al Institutului Cervantes, niile arhitecturale care au consacrat- 1.400 mp, iar construcøia iniøialã s-a
camere în regim de apart-hotel, pre- o, inginerii de la Virom Internaøional bazat pe elemente verticale din
cum ši spaøii pentru birouri ši centre consolidând faøada printr-un cadru zidãrie, cu planšee alcãtuite din
comerciale. Timpul ši-a pus puternic de beton armat. Interiorul întregii clã - profile I, cu beton mort între ele.
amprenta asupra construcøiei vechi, diri se demoleazã ši, ulterior, se va ri-

64 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


Š A N T I E R

De la început, cel mai dificil obstacol rile a pus probleme constructorilor, care au confirmat calitatea ši aplica-
întâmpinat de echipa de ingineri de dar, în final, soluøia cea mai bunã s-a bilitatea macaralelor POTAIN în lume
la Virom Internaøional a fost nivelul dovedit a fi macaraua turn modularã sunt: construcøiile civile ši industriale,
hidrostatic foarte ridicat al apei, care, Potain MCT88, care servešte zilnic construcøiile de drumuri ši poduri
în perioadele de vârf, a ajuns la cota šantierul cu maximã implicare la a- (viaducte), industria energeticã, in-
superioarã a radierului. proape toate operaøiunile efectuate. dustria construcøiilor de nave fluviale
Virom Internaøional este o companie Astfel, MCT88 este unul dintre prin- ši maritime, depozite de mãrfuri grele
cu un renume puternic pe piaøa ro- cipalii actori ai proiectului restaurãrii ši de dimensiuni mari.
mâneascã, specializatã în realizarea hotelului Cišmigiu ši este amplasatã Grupul MANITOWOC deøine peste
structurilor de rezistenøã din beton chiar în interiorul clãdirii. Programul 100 de fabrici de producøie ši servicii
armat pentru proiecte de mare an- de lucru al acesteia la capacitate ma - în 27 de øãri din America, Europa ši
vergurã, consultanøã pentru dezvol- ximã este acelaši cu al întregii echi- Asia. Este recunoscut ca cel mai
tarea de proiecte, proiectare de spe - pe de constructori. Macaraua MCT88 mare furnizor de echipamente de
cialitate, build & design concept, pro- de la POTAIN are o sarcinã maximã ridicat pentru industria de construcøii
iecte „la cheie”. Dotatã cu cele mai de 5 tone ši o sarcinã la vârf de 1,15 din întreaga lume, iar gama sa de
performante echipamente ši tehno- tone. Raza maximã a macaralei este macarale cuprinde: macarale šenila-
logii de lucru, Virom Internaøional de- de 52 m, iar înãløimea la cârlig de 40 te cu braø zãbrelit MANITOWOC, ma-
øine în parcul de utilaje 6 macarale m. Macaraua poate fi operatã din ca- carale turn (fixe) POTAIN, macarale
POTAIN din care: 2 macarale autori- binã sau din exterior, cu radioco- mobile cu braø telescopic GROVE,
dicãtoare ši 4 macarale turn modula- mandã. macarale mobile cu braø telescopic
re cu sarcini peste 5 tone. National Crane.
Proiectul restaurãrii hotelului Cišmigiu POTAIN este lider mondial pe
este unul complex, ce a necesitat piaøa macaralelor turn. Gama sa Distribuitor autorizat în România al
numeroase anchete de verificare de macarale cuprinde: macarale mãrcilor POTAIN ši GROVE - mem-
înainte de a fi demarat. Spaøiul foarte autoridicãtoare IGO ši macarale turn bre ale grupului MANITOWOC - este
restrâns în care sunt efectuate lucrã - modulare. Domeniile de activitate MARCOM RMC ’94, Otopeni. n

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 65


N O U T ã ø I

Komatsu lanseazã pe piaøã


noul excavator pe šenile
pC190-8

Komatsu anunøã lansarea pe piaøã a noului excavator


pe šenile Komatsu pC190-8. noul model înlocuiešte
practic modelul pC180-7. având o greutate de pânã la
20 tone ši o putere mai mare a motorului cu pânã la
7% faøã de predecesorul sãu, noul excavator pe šenile
pC190-8 aduce pe šantierele de construcøii mai multã
performanøã ši versatilitate.

66 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


N O U T ã ø I

raøul monobloc de 200 mm manøe remarcabile de excavare øie în parte, indiferent de configuraøia

B are un nou design ši este


dotat cu o cupã de capaci-
tate maximã 1,14 m3, îmbunãtãøind
chiar ši în cele mai solicitante condi-
øii de lucru. Disponibil cu braø de di -
ferite lungimi ši opøional cu šasiu în-
utilajului folositã la momentul res-
pectiv. Modul „Economie” oferã per-
formanøã excelentã la nivelare ši
semnificativ productivitatea echipa- gust sau în configuraøii cu braø arti- pentru activitãøi de excavare a mate-
mentului. De asemenea, PC190-8 ofe - culat din 2 piese, acest nou excava- rialului afânat, la un raport optim între
rã mai multã versatilitate comparativ tor Komatsu este foarte ušor de con- productivitate ši consumul de com-
cu PC180-7, capacitatea de ridicare figurat pentru diverse aplicaøii. bustibil. Pe de altã parte, atunci când
a noului excavator fiind mai mare cu e necesarã o putere mare de lucru,
mai mult de 1 tonã faøã de modelul Posibilitatea alegerii dintre cele 5 spre exemplu la lucrãrile terasiere,
anterior. Forøa de rupere a cupei de moduri de lucru permite operatorului modul de lucru „Putere” al noului
12.500 daN (ISO) este cea mai bunã sã optimizeze performanøele exca- PC190-8 asigurã o productivitate ex -
din clasa sa de utilaje ši oferã perfor- vatorului în funcøie de fiecare aplica- cepøionalã.

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 67


N O U T ã ø I

Cabina este dotatã cu scaun încãlzit, caz de rãsturnare, caracteristicã uni- tã, sunt foarte ušor accesibile prin in-
cu spãtar înalt, ce asigurã operato- cã a Komatsu, special conceputã pen- termediul internetului. Proprietarii sau
rului o poziøie corectã ši confortabilã. tru excavatoare hidraulice. Komatsu a managerii de proiect sunt informaøi
Sistemul de climatizare automat, în investit peste 1 milion de euro pentru despre statusul operaøional al utilaju-
standard, cu funcøiile integrate în pa- a testa acest sistem ši pentru a fi si- lui fãrã a fi nevoie sã intre pe site-ul
noul de control TFT, îi permite opera- gur cã scheletul tubular din metal in- oficial al Komtrax. Sistemul Komtrax
torului sã-ši optimizeze condiøiile de tegrat al cabinei oferã protecøie ex - poate fi configurat astfel încât sã
lucru. Nivelul de zgomot în interiorul celentã operatorului, în cazul în care trimitã un e-mail persoanei desem-
cabinei este de 68 dB(A). Pentru mai utilajul s-ar rãsturna. În plus, pentru nate ori de câte ori utilajului i s-a de-
multã versatilitate ši ušurinøã în ope- siguranøa persoanelor din apropie- clanšat o alarmã de atenøionare sau
rare, Komatsu a instalat pe PC190-8, rea utilajului, PC190-8 este complet dacã a fost activat în afara timpului
în standard, un circuit hidraulic adi- echipat în standard cu alarmã de de lucru cunoscut etc.
øional cu control proporøional glisant mišcare, suprafeøe antialunecare ši
ši un circuit suplimentar pentru cu- camerã de filmat în spatele utilajului. În plus faøã de specificaøiile standard
plarea rapidã hidraulicã a atašamen- pentru excavatorul PC190-8, Komatsu
telor de lucru. Sistemul exclusiv Komatsu de ma- oferã opøional: filtru diesel de particu-
nagement ši monitorizare a utilajelor le, gresare automatã centralizatã ši
Excavatorul PC190-8 pãstreazã prin satelit, Komtrax, este în standard proiectoare suplimentare de lucru,
standardele înalte de siguranøã pen- la noul PC190-8. Toate informaøiile dând astfel operatorului posibilitatea
tru care Seria 8 de excavatoare despre utilaj, inclusiv timpul de lucru sã adapteze utilajul conform cu ce -
Komatsu este recunoscutã. Acesta al acestuia, capacitatea de lucru sau rinøele specifice fiecãrei activitãøi în
este dotat cu cabinã cu protecøie în cantitatea de combustibil consuma - parte. n

68 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Inovare šI creaøIe
tehnologIcã de ultImã
generaøIe, aplicate în
construcøia ši funcøionarea
staøiilor de asfalt

re–sortare simultanã a agregatelor sisteme de comandã avansatã pen -


Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
Facultatea de Utilaj Tehnologic cu ajutorul unui tambur dublu uscã- tru componentele funcøionale inde-
Universitatea Tehnicã de tor cu site; pendente folosite în cadrul staøiilor
Construcøii Bucurešti • emisii scãzute de zgomot, praf ši de asfalt fixe ši mobile, cu posibilita-
cãldurã generate în atmosferã; tea extinderii lor viitoare;
• tehnologii de combustie avansatã, • sisteme de colectare, filtrare ši re-
1. Introducere cu posibilitatea de a folosi mai muløi ciclare a prafului pe douã dimensi-
Ritmul accelerat de reabilitare a dru- carburanøi, printre care ši praful de uni de particule: grosier ši fin;
murilor se bazeazã pe folosirea în cãrbune, care oferã costuri de ex- • reciclarea materialelor asfaltice re-
tehnica rutierã a executãrii sisteme- ploatare reduse ale staøiei de asfalt cuperate din îmbrãcãmintea rutierã
lor rutiere flexibile din mai multe stra- în zone care nu sunt racordate la re- uzatã, în proporøie de 70% în cadrul
turi asfaltice suprapuse. Aceastã so- øeaua de gaze; staøiilor de asfalt dezvoltate pe
luøie este destinatã unui trafic de • conversia staøiei pe diverse tipuri orizontalã sau pe verticalã. Staøiile
mare intensitate cu o duratã foarte de combustibili se face printr-un sim- de asfalt dezvoltate pe verticalã ocu-
lungã de serviciu, în care este nece- plu clik al mouse-lui de la sistemul pã o suprafaøã de instalare mult mai
sarã reabilitarea suprafeøei deterio- de comandã al staøiei de asfalt; micã;
rate la intervale mari de timp. În con - • folosirea eficientã a reglajului frec - • staøiile de asfalt dezvoltate pe ver-
secinøã, ši concepøiile legate de venøial la arzãtoarele montate la ticalã sunt echipate cu sisteme du-
construcøia ši funcøionarea noilor ti - tamburul uscãtor, pentru debitul de ble de ciuruire: cu jgheaburi ce diri-
puri de staøii de asfalt s-au modifi- aer ši motorinã al acestora, cu un jeazã agregatele pe mai multe rân-
cat, pentru a face faøã acestor cerin - consum de putere redus în compa - duri de buzunare calde, respectiv cu
øe de execuøie a sistemelor rutiere. raøie cu sistemul de reglare me - tambur rotativ cu site, când acest
Ele se referã la: canic; utilaj este montat în paralel cu pri -
• containerizarea 100% a principa - • tehnologii avansate de preparare mul ciur, pentru reciclarea materia -
lelor componente funcøionale pen- a diferitelor tipuri de bitumuri ši sto - lelor asfaltice uzate;
tru staøiile fixe ši semifixe de asfalt, carea bitumului cald rezultat din ma - • cãrucioare speciale folosite pen-
care nu mai depind de un amplasa - laxare în recipienøi speciali, pe o du - tru umplerea silozurilor de asfalt cald,
ment anume; ratã de mai multe zile; izolate termic, în vederea reducerii
• folosirea tehnologiei de usca - • tehnologii noi de construcøie ši nivelului de praf, miros ši zgomot, ši

70 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

reducerea emisiilor ši a pierderilor tului a fost revoluøionatã prin introdu- vibratoare pe mai multe punøi pentru
de cãldurã în atmosferã; cerea tehnologiei tamburului rotativ pieøele tradiøionale ši clasice;
• sisteme de comandã computeri- cu site de cãtre firma care fabricã • astãzi Lintec livreazã atât staøii de
zatã a staøiei de asfalt, care oferã staøii de asfalt Lintec. Era cel mai asfalt, cât ši staøii de beton containe-
operatorului posibilitatea optimizãrii eficient proces al timpului sãu ši ex - rizate 100% ISO în întreaga lume;
bilanøului energetic printr-o imagine trem de rentabil financiar, compara- • avantajele suplimentare pentru cli-
de ansamblu a funcøionãrii staøiei, tiv cu tehnologia convenøionalã cu enøi sunt legate de faptul cã firmele
afišaj în timp real, transfer de date cu sitã vibratoare. Astãzi, cea de-a patra producãtoare reprezentative, în do-
mare vitezã, raport computerizat pri- generaøie este implicatã în con - meniul producøiei asfaltului, îši livrea-
vind parametrii de funcøionare ai strucøia superioarã a drumurilor. zã propriile produse împreunã cu
staøiei ši autodiagnosticarea defec- Cu acest succes, activitatea de ino- soluøiile pentru închiriere ši finanøare
telor în timp util. vare ši creaøie tehnologicã s-a dez- a echipamentelor de turnat asfalt.
voltat, ceea ce a dus la un numãr Staøiile de asfalt Lintec comercia-
În continuare sunt prezentate staøiile mare de patente la nivel global. lizate în România sunt: CSD 1500
de asfalt Lintec ši ultimele soluøii Principalele caracteristici: de 120 t/h; CSD 2500 de 160 t/h;
tehnologice aplicate în domeniu de • introducerea tehnologiei Lintec cu CSD 3000/3500 de 240/270 t/h ši
Benninghoven. tambur uscãtor dublu cu site ši a CSM de 240 t/h.
primei staøii de asfalt din lume con-
2. Staøii de asfalt Lintec containe - tainerizate 100% ISO; Avantajele staøiilor de asfalt Lintec
rizate ISO 100% [1] • crearea, proiectarea ši construcøia - Costuri mici de transport. Staøia de
Între anii 1970-1980, producøia asfal- primei staøii containerizate cu site asfalt Lintec este modularizatã sub

Fig. 1a

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 71


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 1b

formã de containere standard ISO nare în numai trei sãptãmâni. Se de- opøional, izolat tot în container;
de 20 ši 40 de picioare. Acest lucru monteazã în aproximativ o sãptã- - Economie de energie. Economia
înseamnã cã nu au lãøime sau greu- mânã. Astfel, staøiile de asfalt Lintec de energie este posibilã în primul
tate în exces ši pot fi transportate sunt considerate drept staøii mobile. rând graøie tehnologiei uscãrii ši sor-
rapid ši cu costuri mici, deoarece Simpla asamblare a containerelor, în tãrii simultane a agregatelor. Acest
niciun transport nu se face în regim condiøiile în care sunt asigurate echipament este patent Lintec. Sta-
agabaritic; toate cele necesare, dureazã 12 ore; øiile Lintec CSD nu au nevoie de ele-
- Fãrã fundaøie de beton. Partea infe- - Impermeabilã. Carcasele compo- vator cu cupe, existent în staøiile de
rioarã a containerelor asigurã stabili- nentelor plasate în containerele rigi- asfalt clasice. Astfel se eliminã pier -
tate totalã pe sol pentru o compac- de asigurã protecøia climatericã to - derile de cãldurã provocate de
tare a solului de minimum 250 kN/m2; talã a echipamentelor, precum ši si- transportul agregatelor pe distanøe
- Preinstalare ši pretestare înainte de guranøa operaøiilor de întreøinere; foarte mari. Practic, într-o staøie de
instalare. Întreaga staøie de asfalt tre - - Protecøia mediului. Staøiile Lintec asfalt Lintec agregatele încãlzite par -
ce mai întâi printr-o fazã de insta - au emisii scãzute de zgomot ši praf curg o distanøã de doar 5 m din lo -
lare ši testare la rece la producãtor, (sub 20 mg/Nm3). Cãldura generatã cul uscãrii pânã în locul folosirii, adi-
astfel încât staøia sã fie funcøionalã, în atmosferã în timpul producøiei de cã din momentul introducerii lor în
ca parametri normali, imediat dupã asfalt este redusã datoritã bunei izo- malaxor împreunã cu filer ši bitum.
montarea sa la client; lãri a containerelor, fapt ce îmbunã - Agregatele încãlzite beneficiazã în
- Montare ši demontare rapidã. Este tãøešte inclusiv randamentul. plus de pierderile scãzute de cãl-
nevoie de macara numai pentru pu - De asemenea, existã posibilitatea durã datorate containerizãrii;
øin timp la montarea unei staøii de de a recicla pânã la 25% din mate - - Siguranøã. Accesul în turnul staøiei
asfalt, iar staøia este gata de funcøio - rial. Este vorba de un echipament nu se face decât printr-o ušã de si-

72 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

de­lucru­a­malaxorului­de­asfalt.­La
Fig. 1c
Lintec­ CSD­ 1500,­ alimentarea­ se
poa­te­face­deasupra­filtrului­de­praf
3­ al­ tamburului-uscãtor­ 2­ (fig. 1a)
sau­direct­în­interiorul­tanburului-us­-
cãtor­cu­site­(fig. 6),­care­funcøio­nea­-
zã­în­contracurent.­Existã,­în­plus,­la
staøia­de­asfalt­prezentatã­în­fig. 1b,
un­container­de­transport­ši­o­ca­me­-
rã­ de­ depozitare/rezervor­ de­ moto­-
rinã­(v.­Lintec­CSD­2500,­CSD­3000
ši­CSD­3500).­­

Fabrica­ de­ asfalt­ Lintec­ CSM­ 3000


(fig. 1c)­cuprinde:­1-­alimentator­agre­-
gate la­ rece­ (plasat­ în­ aceeaši­ po­-
ziøie­ca­la­modelele­CSD­2500,­3000
ši­3500,­poziøionat­ca­în­fig. 1b),­care
face­alimentarea­uscãtorului-tambur
cu­ site;­ 2-­ uscãtor-tambur­ cu­ site
(plasat­la­nivelul­solului);­3-­elevator
agregate­fierbinøi;­4-­mašinã­de­ciu­-
ruit­amplasatã­sus­pe­staøie;­5-­bun­-
cãr­pentru­agregate­calde;­6-­ma­la­-
xor­de­asfalt;­7-­filtru;­8-­siloz­filer­re­-
gu­ranøã­care­se­blocheazã­prin­che­- CSD­2500­sunt­prezentate­în­fig. 1,­a cuperat;­ 9-­ container­ de­ transport;
ie­de­acces,­împiedicând­astfel­ac­- ši­ b,­ în­ care­ sunt­ menøionate­ com­- 10-­ cabinã­ de­ control;­ 11-­ camera
ce­sul­ persoanelor­ neautorizate,­ fur­- po­nentele­lor­principale.­Diferenøele pom­pelor;­12-­supraînãløare­turn.­13-
tul­sau­vandalismul.­ dintre­ ele­ constau­ în­ amplasarea camerã­ depozitare/rezervor­ moto­ri­-
Ansamblurile­ funcøionale­ ale­ unor ben­zii­ transportoare­ de­ alimentare nã;­ 14-­ siloz­ filer­ strãin­ amplasat­ în
staøii­ de­ asfalt­ Lintec­ CSD­ 1500­ ši cu­ agregate­ la­ rece­ ši­ capacitatea spatele­staøiei.­­

Descriere staøie de asfalt Unitatea CSD 1500 CSD 2500 CSD 3000 ši 3500 CSM 3000

Platforme site Buc. 4 4/5 5 6

Siloz agregate fierbinøi t 25 25/45 35/41 81

Siloz filer recuperat t 15 15 15 45

Dimensiune šarjã kg 1650 2500 3500 3500

Timp de šarjã s 45 45 45 45

Crešterea temperaturii 0
C 150 150 150 150
agregatelor

Temperatura gazelor 0
C 90-120 90-120 90-120 90-120
de evacuare

Productivitate t/h 120 160 240 ši 270 240


Tabelul 1
Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 73
E C H I PA M E N T E D E L U C R U

vitate de 240 t/h ši se poate construi


cu buncãrul de stocare a asfaltului
cald plasat fie în interiorul staøiei, fie
în exteriorul ei, ultima soluøie fiind de
tipul celui din în fig. 2, folositã pen -
tru modelele CSD. Staøia de asfalt
CSM 3000 folosešte tehnologia tra -
diøionalã de sortare a agregatelor cu
ciururi vibratoare.
În tabelul 1 sunt indicate caracteris -
ticile constructive pentru staøiile de
asfalt Lintec CSD ši CSM.

În fig. 2a – 9 sunt prezentate unele


detalii reprezentative referitoare la
organizarea subansamblurilor func-
Fig. 2
øionale ale staøiilor de asfalt Lintec
CSD. Astfel, în fig. 2 este arãtat mo -
Fig. 3 dul de evacuare a asfaltului cald de
la malaxor prin intermediul unui
schip de încãrcare, care apoi încar-
cã asfaltul într-un siloz cald, de unde
este evacuat prin intermediul mijloa-
celor de transport.
În fig. 3 este arãtatã imaginea de
ansamblu a unei staøii de mixat as-
falt de tipul CSD 2500 cu reciclare la
rece, cu urmãtoarele caracteristici:
punøi de ciuruire (numãrul de site ale
ciurului vibrant): 4/5 bucãøi; siloz a-
gregate fierbinøi: 25/45 t; siloz

Aceastã fabricã de asfalt Lintec Fig. 5


CSM 3000 conøine tamburul uscã-
tor cu site, poziøia 2, amplasat jos pe
sol (fig. 12a), mašina de ciuruit (fig.
12b) fiind amplasatã la partea
superioarã a fabricii, poziøia 4. Staøia
de asfalt CSM 3000 are o producti -

Fig. 4

74 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

pentru filer: 15 t; capacitate mala - binte fãrã a pierde cãldurã, dar ab- gate fierbinøi.
xor: 2500 kg; durata de malaxare: sorbind energia radiatã, dupã care,
45 s; crešterea temperaturii agrega- prin cãdere liberã, ajunge în mala- Pe fig. 6 se pot distinge: banda de
telor: 150 ˚K; temperatura gazelor xor, unde agregatele sunt ameste- încãrcare a tamburului rotativ-uscã-
evacuate 90-120 ˚C. În fig. 4 este cate împreumã cu filerul ši bitumul. tor cu site; arzãtorul cu suflantã; se-
arãtat modul în care se face încãr- paratorul de praf; iar în partea de jos
carea agregatelor minerale în bun- Aceastã schemã descrie funcøiile a tamburului: silozul pentru agrega-
cãrele cu agregate reci, la o staøie de uscare ši filtrare ale staøiei de as- tele fierbinøi în care materialele sunt
de asfalt CSM 3000 cu capacitatea falt Lintec CSD. Notaøiile fãcute pe depozitate pe sorturi granulometrice.
de 240 t/h, cu ajutorul cupei unui fig. 6 reprezintã: 1- bandã de încãr- În fig. 7 este arãtatã sita vibratoare a
încãrcãtor pe roøi cu pneuri. care; 2- tambur de uscare cu site; 3- instalaøiei CSD 1500, alimentatã de
arzãtor cu suflantã; 4- secøiuni site; o bandã transportoare care preia a-
În fig. 5 se vede silozul de 50 m3 de 5- separator praf brut; 6- siloz agre- gregatele reci de la silozurile 1 (fig. 1a).
filer strãin, folosit la o staøie de asfalt
de tipul CSD 1500, cu reciclare la re- Fig. 7

ce a materialului asfaltic, iar în fig. 6


este prezentatã construcøia unui
tambur dublu uscãtor cu site, am-
plasat pe staøia de asfalt, care func-
øioneazã în contracurent, prin care
trece materialul în vederea uscãrii ši
amestecãrii lui (fig. 1a). Agregatele
încãlzite cad prin fantele existente în
site, iar deplasarea lui se face ca ur-
mare a rotirii tamburului ši a spira-
lelor de alimentare conøinute în inte -
riorul tamburului. Dupã trecerea prin
site, materialul ajunge în silozul fier -

Fig. 6

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 75


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 8

Sita vibratoare este plasatã înainte meazã alimentatorul de agregate la orizontale;


de banda transportoare care ali- rece. Carcasa de protecøie a benzii - rezervoare de combustibil;
menteazã tamburul cu site-uscãtor transportoare pentru agregate, folo- - silozuri de umpluturã între 50 ši 80 m3.
(pe la capãtul unde este amplasat sitã la instalaøia CSD 2500, este pre-
filtrul de praf). Acest ansamblu for- zetatã în fig. 9. În fig. 8 este arãtatã Pentru instalaøiile de asfalt CSD
unitatea de acøionare a tamburului 3000 se dau ši unele detalii referi-
Fig. 9 rotativ-uscãtor cu site al instalaøiei toare la: sistemul de alimentare cu
CSD 1500. bandã transportoare VIATOP (fig. 10)
ši amplasarea celor trei rezervoare
Opøiuni posibile pentru staøiile de de bitum cu capacitatea de 50.000
asfalt Lintec CSD 2500, CSD 3000 ši litri fiecare, montate în linie, prevãzu -
CSD 3500: te cu instalaøie proprie de încãlzire
- alimentatoare cu capacitate între 9 (fig. 11).
ši 15 m3 (în containere de 20 ši 40 ft.);
- arzãtor cu diverse tipuri de com - Fig. 11
Fig. 10
bustibil (pãcurã, motorinã, gaz, cãr -
bune sau combinate);
- silozuri de stocare asfalt fierbinte
cu capacitãøi între 100 ši 400 tone,
precum ši silozuri „încorporate” înce -
pând de la 100 tone;
- rezervoare de bitum verticale sau

76 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 12a

Fabrica de asfalt Lintec CSM 3000 de amestecare de tipul cu doi arbori zilei de azi ši de mâine, partenerul
are tamburul uscãtor cu site ampla- orizontali, acøionaøi cu motoare elec- dumneavoastrã! , Benninghoven
sat jos la nivelul solului, într-un con- trice, care au sistemul de ameste- GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.
tainer, dupã cum se poate vedea care cu palete demontabile asam- 4. * * * Bitum, Benninghoven, cu
din fig. 12a, iar mašina vibrantã de blate cu šuruburi, la care mentenan- competenøa zilei de azi ši de mâi-
ciuruit (fig. 12b) este amplasatã la øa este ušor de asigurat. Modelul de ne, partenerul dumneavoastrã!,
partea superioarã a instalaøiei. Staøia mixer CSD 1500-3D este prezentat Benninghoven GmbH & Co. KG,
de asfalt CSM 3000 folosešte tehno- în fig. 13a, iar în fig. 13b este arãtatã 2010, 6 p.
logia tradiøionalã de sortare cu ciu- construcøia malaxorului model CSD 5. * * * Benninghoven, Mit der
ruri vibratoare amplasate la partea 2500 [1]. n Kompetenz von heute auch
superioarã a staøiei. morgen ihr Partener!, Continuous,
Malaxoarele folosite la staøiile de Bibliografie: Benninghhoven Internaøional.
asfalt Lintec sunt unitãøi puternice 1. * * * Lintec, Staøii de afalt con- Industriegebiet, 2010, 6 p.
tainerizate ISO 100%, 2009, ši 6. * * * Mix Mobil, Benninghoven,
Fig. 12b
Asphalt mixing plants, în 100% ISO cu competenøa zilei de azi ši de
sea containers, Lintec GmbH &Co. mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
KG, 2010, 14 p. Benninghoven GmbH & Co. KG,
2. * * * Grant CPC, Praf de cãrbu - 2010, 6 p.
ne, mobilitate la cel mai bun preø, 7. * * * Competence,
SC GrantCPC SRL, Popešti- Benninghoven, cu competenøa
Leordeni, 2010, 4 p. zilei de azi ši de mâine, partenerul
3. * * * Tehnologii de combustie, dumneavoastrã! , Benninghoven
Benninghoven, cu competenøa GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 77


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 13a

Fig. 13b 8. * * * Concept, Benninghoven,


cu competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
9. * * * Buncãr de stocare a
mixturilor asfaltice, Benninghoven,
cu competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
10. * * * Sistem de comandã
computerizat, Benninghoven, cu
competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.

78 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


POZA LUNII
REVIEWS

Group rectifiers asphalt plants have also into account: the structural and
changed, to meet these functional features, operating
Using electricity to drive demands of execution of road procedures, the quality of fluid
technological equipment is systems. body (which is energy and
more effective if the current information support) and
parameters used correspond obviously the appropriate
better to technology conditions Free-market transportation training through their filtration.
of process development. To challenge Statistics confirms that over
meet this goal, in certain 70% of the hydraulic system
situations it’s necessary to use 12 years after the failures are caused by incorrect
group rectifiers able to reorganization of the giant filtration, insufficient or
transform the current SNCFR, the Ministry of defective components of liquid
characteristics taken from the Transportation and filtration pressure.
mains. In case of portable Infrastructure (MTI) has
electric instruments are suggested a new Strategy for
required engines which to restructuring, this time Atlas Copco fills up its
provide more power per unit belonging to CFR SA, the products portfolio with the
mass, with gauge as low as national railway infrastructure range of equipment of
possible. These requirements manager. The total of proposed crushing and screening
are fulfilled by engines which measures, in addition to
develop an increased number attracting private capital, is of Atlas Copco Austria GmbH has
of axle revolutions, power being 105.4 million lei in 2010, and of acquired Hartl Anlagenbau
directly proportional to the 288 million lei in 2011. The GmbH, Austia, a company that
angular speed. reform of Romanian Railways produces and sells mobile
the Ministry of Transportation crushers and sorting stations.
started in 1998 must be Through this acquisition, Atlas
Latest technological continued of course, but in an Copco enters on the emerging
innovation and creation efficient manner. market of mobile crushers and
applied in development and sorting stations, thus
performance of asphalt strengthening the range of
plants Effects of filtration and filter products offered by the group
components on functioning in the filed of career and
Accelerated pace of road of hydrostatic actions of recycling applications.
rehabilitation is based on using technological equipment for
in the road techniques the constructions
implementation of flexible Restoration of the former
asphalt overlapped multilayer Hydrostatic action of Hotel Cismigiu building in
road systems. This solution is technological equipment is Bucahrest – with a POTAIN
intended for high traffic made in a wide range of tower crane
intensity with a very long period structural and functional
of service, which requires solutions, which is determined The long awaited project of
rehabilitation of damaged by the destination of restoration of the building, both
surfaces within long space of equipment, load capacity and for Romania Hercesa
time. Therefore, concepts operating conditions. Operating developer, general building
related to construction and action is influenced by a large contractor Virom International in
operations of new types of number of factors, which take the capital, and for nostalgics

80 Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010


REVIEWS

of old Bucharest, will open, at for small spaces, to the newly skills emerging from the
the end of the rehabilitation launched large range of models education system.
works, the doors of the new ZW330, ZW370 and ZW550,
headquarters of Cervantes wheel loaders Hitachi are
Institute, apart-hotel rooms , versatile, reliable, and reach an AUSA PRESENTS ITS
office spaces and shopping unbeatable level of
MUNICIPAL MAINTENANCE
centers. Time left a strong mark performance. The wheel loader,
VEHICLES AT IFAT 2010
on the old construction, built fitted with a large dipper of
between 1900-1914, the first 4,4m3 for heavy loads, is used
AUSA will attend IFAT 2010, due
edifice built on Queen Elizabeth to transport various sandstone
be held in Munich from
Avenue that served as a hotel blocks within the quarry and for
in most of the time from loading trucks. When it rains, September 13th to 17th. The
establishment until the 90’s. ZW is used to spread gravel on company will present its latest
roads within the quarry, to innovations in sweepers, with
facilitate the movement of new models such as the B 200
STIHL reduces engines fuel trucks and increase their safety H, specially designed for
consumption and pollution by in climbing and descending the pedestrian areas, and the B 400
implementing technologies hill slope. H, with greater vacuum
“2-MIX” and “4-MIX” capacity. From the multiservice
range, AUSA will exhibit the M
STIHL equipment manufacturer First pupils arrive for lessons
50 EV, the company’s first
has developed two types of at £22 million JCB Academy
electric vehicle, the functional M
engines, one two-stroke and the
350 H, with salt spreader and
other one four-stroke, “2-MIX” THE UK’s first academy
snow blade, and the M 350 H
and “4-MIX”, which ensures a dedicated to engineering has
Niva, which features a powerful
high-performance use. The two welcomed its first 120 pupils –
technologies successfully meet four years after the vision for washer.
new European standards on the unique school was AUSA will attend IFAT 2010,
pollutant emissions, which will conceived. International Trade Fair for
come into force in 2012. Both The Year 10 students arrived for Water, Sewage, Waste and Raw
innovative solutions set new lessons at the new £22 million Materials Management. At this,
standards in their classes, JCB Academy in Rocester, the 16th edition of the fair, due
which include respecting the Staffordshire, UK, where they to be held from September 13
basic principles STILH engine: will study a curriculum to 17 at the New Munich Trade
reliability, low weight, resistant designed to produce the Fair Centre, the company will
construction, low emissions and engineers and business leaders
present its municipal machinery.
long life. of the future.
AUSA will be located at Hall C4
The JCB Academy is the
Stand 317, where it will exhibit
brainchild of Sir Anthony
its innovations in sweepers, its
Unbeatable performance – Bamford who in his 35 years as
new electric vehicle and its
guaranteed by Hitachi, Chairman of JCB has
confirmed by it’s worldwide championed the cause of multiservice vehicles equipped
costumers British manufacturing and long with special attachments for
voiced his concern over its urban cleaning and
From compact range models decline and the shortage of conditioning. n
ZW65, ZW75 and ZW95, ideal young people with engineering

Revista de Unelte ši Echipamente n octombrie 2010 81


" Talon de abonamenT
Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2009:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
adresã: Strada..............................................nr...... bloc....................
Sc........... etaj.......ap.............................................................................
localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 500 Euro/apariøie;
cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................

S-ar putea să vă placă și