Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII „DIMITRIE ION GHICA”

COMUNA RADOVANU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

A se vedea structura din dodarul anului anterior si ghidul

DOCUMENTE
COMISIA METODICA
INVATAMANT PRIMAR
AN ŞCOLAR 2007 – 2008

RESPONSABIL COMISIE
CIRLIG MARIAN

1
CATEDRELE / COMISIILE METODICE
- extras din Regulamentul de funcţionare a instituţiilor din învăţământul
preuniversitar

Art. 37 (1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru


membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul primar, catedrele / comisiile metodice se constituie pe ani
de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ
Art. 38 Atribuţiile catedrelor / comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de
învăţământ, strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse
materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării
didactice şi a planificărilor semestriale;
d) elaborează instrumente de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi
concursuri şcolare;
h) stabileşte, împreună cu şeful de catedră, atribuţiile fiecărui membru al
catedrei / comisiei metodice;
i) evaluează împreună cu şeful de catedră activitatea fiecărui membru al
catedrei / comisiei metodice şi propune consiliului de administraţie
calificativele anuale ale acestora, pe baza unui raport motivat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică
specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de
experienţă etc;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe
la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din
cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite
în unitate;
l) elaborează informări semestriale asupra activităţii catedrei / comisiei
metodice.
Art. 39 (1) Şeful catedrei / comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a
inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.
(2) Şeful catedrei / comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate
acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la
profesorii stagiari. la cei nou veniţi, sau la cei unde se constată disfuncţii în
procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev.
(3) Şedinţele catedrei / comisiei metodice se ţin lunar după o tematică aprobată
de directorul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul sau membrii
catedrei / comisiei consideră că este necesar.

2
TABEL NOMINAL
cadre didactice din
comisia metodică învăţământ primar

 an şcolar 2007– 2008

Nr NUME SI PRENUME FUNCTIA CLASA GRAD OBS


crt DID.
invatator
1 CHELARU IOANA titular I I
invatator
2 ROSCOVARU ADINA titular II A II
Detasat de
institutor la
gradinita
3 POSTELNICU GABRIELA titular II B II
invatator
4 CIRLIG MARIAN titular III I
invatator
5 IACOB ELENA titular IV B I
invatator
6 IONITA ALEXANDRA titular IV A I

3
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone 0722695747; 0722121076

Cîrlig Marian

Informaţii Starea civilă: căsătorit


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta: 38 ani
 Data naşterii: 16 noiembrie 1964
 Părinţi: tata - Alexandru mama - Ana

Studii 1979 – 1983 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

2000 – 2002 Colegiul Universitar Pedagogic


specializarea institutori învăţământ preşcolar şi primar

Experienţă 1985 – 1990 învăţător – director Şcoala Cojeşti, Comuna Belciugatele,


profesională Călăraşi

1990 – 2001 învăţător – director Şcoala Valea Popii, Comuna


Radovanu,
Călăraşi
din 2002 institutor – director educativ Şcoala Radovanu,
Călăraşi
1998 – 2001 Responsabil cerc metodic învăţământ simultan,
metodist

din 2001 Responsabil comisia metodică înv. primar, metodist

Activităţi de 2001 – Cursuri de iniţiere în informatică organizat de I.S.J. şi C.C.D


perfecţionare

Hobby Calculatoarele, muzica retro, muzica clasică

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

4
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone -

Chelaru Ioana

Informaţii Starea civilă: căsătorită


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta:
 Data naşterii:
 Părinţi: tata - mama -

Studii 19 – 19 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

Experienţă
profesională

Activităţi de
perfecţionare

Hobby

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

5
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone 0722634241

Ciupea Viorica

Informaţii Starea civilă: căsătorită


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta:
 Data naşterii:
 Părinţi: tata - mama -

Studii 19 – 19 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

Experienţă
profesională

Activităţi de
perfecţionare

Hobby

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

6
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone -

Iacob Elena

Informaţii Starea civilă: căsătorită


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta:
 Data naşterii:
 Părinţi: tata - mama -

Studii 19 – 19 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

Experienţă
profesională

Activităţi de
perfecţionare

Hobby

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

7
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone -

Ioniţă Alexandra

Informaţii Starea civilă: căsătorită


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta:
 Data naşterii:
 Părinţi: tata - mama -

Studii 19 – 19 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

Experienţă
profesională

Activităţi de
perfecţionare

Hobby

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

8
Comuna Radovanu
Judetul Calarasi
Cod 8338
Phone -

Alecu Adina

Informaţii Starea civilă: necăsătorită


personale  Nationalitatea: român
 Vârsta:
 Data naşterii:
 Părinţi: tata - mama -

Studii 19 – 19 Liceul Pedagogic Bucureşti


specializarea – învăţători

Experienţă
profesională

Activităţi de
perfecţionare

Hobby

Referinţe Uşurelu Laura – inspector învăţământ primar I.S.J Călăraşi

Iacob Elena - director Şcoala cu clasele I – VIII Radovanu

9
SARCINI
membii comisiei metodice învăţământ primar

 CÎRLIG MARIAN

1. întocmeşte dosarul comisiei metodice şi răspunde de completarea acestora cu materialele


aferente;
2. efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare;
3. prezintă membrilor comisiei informări asupra activităţii semestriale şi anuale;
4. participă la toate activităţile iniţiate de directorul unităţii de învăţământ;
5. stabileşte împreună cu membrii comisiei tematica şedinţelor comisiei şi o supune spre
aprobare directorului unităţii de învăţământ;
6. răspunde în faţa directorului sau a inspectorului de specialitate de activitatea profesională
a membrilor comisiei;
7. organizează tematica orelor de formare pentru membrii comisiei în domeniul informatic.

 CHELARU IOANA

1. preia sarcinile şefului de comisie metodică pentru învăţământul primar în cazul în care
acesta lipseşte de la anumite activităţi;
2. întocmeşte procesu-verbal la fiecare dintre şedinţele comisiei metodice;
3. atunci când este desemnată de şeful de comisie metodică sau de directorul unităţii,
efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare;
4. monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează
evaluarea elevilor;
5. îndrumă elevii din colectivul de redacţie a revistei elevilor din ciclul primar;
6. organizează tematica orelor de formare pentru membrii comisiei în domeniul informatic.

 IONITA ALEXANDRA

1. ridică săptămânal publicaţiile de specialitate de la poştă;


2. se ocupă periodic de reînnoirea abonamentelor la publicaţiile de specialitate;
3. ţine evidenţa materialelor împrumutate din cadrul cabinetului metodic;
4. asigură copierea şi multiplicarea diferitelor materiale apărute în publicaţiile de
specialitate şi distribuirea acestora membrilor comisiei,

10
 IACOB ELENA

1. informează membrii comisiei prin diferite mijloace (oral, scris) despre acţiunile
desfăşurate în cadrul comisiei sau la nivel zonal / judeţean;
2. asigură legătura comisiei metodice cu comitetele de părinţi de la clasele primare:
3. centralizează planurile de recapitulare semestrială / anuală.

 ROSCOVARU ADINA

1. centralizează testele de evaluare iniţială / sumativă (sfârşit de semestru sau de an şcolar);


2. centralizează graficele cu tematica şedinţelor cu părinţii şi a lectoratelor.
3. centralizează organizarea activităţilor de pregătire specială a elevilor rămaşi în urmă la
învăţătură sau a elevilor cu performanţe (consultaţii, meditaţii)

11
GRAFICUL ACTIUNILOR
la comisia metodica invatatori
anul scolar 2002 – 2003

Nr ACTIUNEA Data Responsabilitati Observ


crt

 SEMESTRUL I

1. Prezentarea unor modele de sept Chelaru Ioana


planificări şi proiectări ale unităţilor Ciupea Viorica
de învăţare la diferite clase şi obiecte

2. Realizarea unor teste iniţiale de toate cadrele


evaluare la nivelul fiecărei clase, 30 sept didactice din comisie
centralizarea şi analiza rezultatelor
acestora

3. REFERAT
Tehnici alternative / complementare oct Iacob Elena
de evaluare folosite la ciclul primar

4. LECŢIE DEMONSTRATIVĂ nov Cîrlig Marian


Matematica – clasa a II a B

5. Realizarea unor teste sumative de


evaluare la nivelul fiecărei clase, dec toate cadrele
centralizarea şi analiza rezultatelor didactice din comisie
acestora

6. Iniţierea cadrelor didactice în


folosirea mijloacelor de tehnologia caracter Cîrlig Marian vezi
informaţiei permanent Chelaru Ioana modulele
(activitate de formare a cadrelor tot anul de curs
didactice – iniţiere în MS WORD, şcolar

12
Power Point)

Nr ACTIUNEA Data Responsabilitati Observ


crt

 SEMESTRUL I I

1. REFERAT – DEZBATERE ian Ioniţă Alexandra


Gestionarea situaţiilor de criză în
clasa de elevi

2. REFERAT + ACTIV. PRACTICĂ


Modalităţi de integrare a noilor feb Cîrlig Marian
tehnologii informaţionale în procesul
didactic

3. REFERAT + DEZBATERE
Conceperea unui test de evaluare şi martie Alecu Adina
modalităţi de centralizare şi
prelucrare a rezultatelor

4. LECŢIE DEMONSTRATIVĂ mai Ciupea Viorica


Educaţie muzicală – clasa a III a

5. Realizarea unor teste sumative de iunie toate cadrele


evaluare la nivelul fiecărei clase, didactice din comisie
centralizarea şi analiza rezultatelor
acestora

6. Iniţierea cadrelor didactice în


folosirea mijloacelor de tehnologia caracter Cîrlig Marian vezi
informaţiei permanent Chelaru Ioana modulele
(activitate de formare a cadrelor tot anul de curs
didactice – iniţiere în MS WORD, şcolar
Power Point)

13
Prezenta
cadrelor didactice
la activitatile comisiei metodice

Nr ACTIVITATEA / DATA
crt CADRU DIDACTIC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 CIRLIG MARIAN
2 CHELARU IOANA
3 IACOB ELENA
4 IONITA ALEXANDRA
5 ROSCOVARU ADINA
6 POSTELNICU GABRIELA
7
8

OBSERVATII:

14
OBIECTIVE
urmarite in cadrul activitatilor
comisiei metodice invatamant primanr
 perfectionarea activitatii didactice prin participarea la activitati
demonstrative, realizarea de material didactic, seturi de fise de
munca independenta si de teste sumative, fise de reinvatare si de
dezvoltare;
 imbogatirea cunostintelor de specialitate cu cele mai noi aspecte
privind domeniul didacticii, metodicii etc prin studierea
materialelor de specialitate (publicatii periodice, acces pe
Internet, carti de specialitate etc)
 stabilirea unor modele de teste de evaluare (initiale si sumative )
la nivel de clasa pentru realizarea unei evaluari uniforme
 participarea si implicarea cadrelor didactice la toate activitatile
comisiei metodice la nive de scoala, zona sau judet organizate
de I.J.S. sau de C.C.D.;
 formarea capacitatii de operare pe calculator in scopul redactarii
unor lucrari necesare in procesul instructiv – educativ si in
activitatea extrascolara;
 formarea abilitatilor de a lucra pe platforma AEL in scopul
sustinerii de lectii si crearii de materiale originale;
 organizarea unor activitati in comun cu familia pentru gasirea
unor modalitati optime de ajutorare a elevilor cu probleme
(scolare, de adaptare, handicap etc) – lectorate, participarea la
sedintele cu parintii, vizite in comun la domiciliul elevilor
problema
 realizarea de material didactic necesar orelor de curs;
 initiere in folosirea mijloacelor didactice moderne aflate in
dotarea scolii (retroproiector, camera video, combina muzicala,
videocasetofonul, televizorul, reportofon etc)

15
 implicarea comisiei in realizarea unor activitati cu caracter
extracuriclar – excursii tematice, vizite, concursuri sportive sau
pe tematica diversa, manifestari culturale)
 eliminarea din activitatea comisiei a formalismului si orientarea
activitatilor spre un caracter util spre a ajuta cadrele didactice in
activitatile desfasurate in clasa;
 consilierea cadrelor didactice debutante si a celor care au
probleme de proiectare si organizare a activitatii instrucitv-
educative.

16