EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

ea devine trudă. Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune... care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 .” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte .

în cadrul I. 2 Caracal ( înv. Emilia Diaconu ) etc. Aşa s-au născut << . conform noilor orientari occidentale. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. 1998 – 2004 ). autorii lui. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. autorii acestui ghid .I. Cercetării şi Tineretului. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. metodele tradiţionale cu cele moderne . am reorganizat pe structuri moderne. Emilia-Monica Diaconu . ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. OLT ( înv. 4 . în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. Alexe Diaconu .Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” . Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. să concepem un material .J.suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. ♦ creşterea calităţii actului didactic. Aurelia Marinescu ) . Am vizat . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . înv. înv.Ş. în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar.2 Caracal. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . Alexe Diaconu . pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Festivalul Prieteniei .. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. În perioada anterioară. Emilia Diaconu.

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

• 1-5 responsabili .învăţătorii unităţii de învăţământ. pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase.Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I . în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . • 1 secretar. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) . Comisia metodică pentru clasa a II-a . când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) .V. ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică.

cu majoritate simplă . cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. cu majoritate simplă. Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. prin vot secret . Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. realizat de responsabilul coordonator. Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . putând suporta modificări în urma dezbaterilor. apoi vizate de directorul şcolii. prin vot direct sau secret. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. din totalul membrilor comisiei metodice. • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. Evidenţa membrilor. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). prin vot direct . dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. 9 . întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. Ca să fie statutare alegerile .

sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. curriculum-ul la decizia şcolii etc. X. • monitorizează parcurgerea programei. evaluarea elevilor. • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. resurse materiale şi umane. autorii acestui ghid. Conform aceluiaşi document. • efectuează asistenţe . • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. finalităţi. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. 200l ( Capitolul III. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte .4747 din 16.Nr. obligatoriu .Noi. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. Secţiunea a V-a ). cel puţin o dată pe lună . mai ales . VI. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. în baza unui raport motivat. 10 . El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. din Consiliul de Curriculum al şcolii. la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. • întruneşte membrii comisiei metodice . • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar .

iar sarcina lesne de îndeplinit. 8. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi.Noi. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. Să le recunoască eforturile colegilor. 4. 5. 3. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. 2. 6. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. Să sugereze. Înainte de a-i critica. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. VII. Să-i încurajeze. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. autorii . Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. democratic. Să nu le dea ordine directe.. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . 11 . să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. Să pună întrebări . le place şi se pricep mai bine. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. Să le recunoască eforturile. 7. ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri.

evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. 5. mai ales. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. cu calm. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. de bună voie. • Să stabilească imparţial natura conflictului. în mod automat. • Să respecte opiniile colegului. Să le vorbească colegilor. 1. • Să-i ambiţioneze. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere..şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . arătându-i discret unde greşeşte. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. 2.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. 4. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. • Să . despre ceea ce le place să facă. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. Să le surâdă colegilor. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. 12 . • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată.

Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând . răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. comportament bazat pe sprijin .Tipuri de conflicte. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. împarte rolurile. profesionale.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. 9. conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate. 2. 7. 6. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. b) care sunt părţile implicate în conflict. conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. 10. planifică. morale.. 5. conflict cauzat de obiective . Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. instruieşte şi controlează.datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. 4. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. 1. instruieşte. conflict de manipulare . conflict interior – datorat stării afective. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. 8. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. 13 . c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. brainstorming-ul”). supraveghează şi controlează. 3.conducere care ascultă.

Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. 14 . educatoare.arta de a reuşi în viaţă”. • să nu stârnească teama. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. explică obiectivele. obiectiv. prin puterea exemplului lui personal. ci să anime.pentru echipă şi nu numai pentru . ci să-l provoace. dezinteresat. • să nu impună efort. stilul mentorial ( participare . Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. iar deciziile se iau prin colaborare. ci să creeze stima. directorul şcolii.. ci să convingă . din suflet . • să nu frâneze. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. profesorii. supraveghează şi controlează.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor.. instruieşte. dar . cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. VIII. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. dar tot şeful împarte rolurile.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. - Noi. pasându-le” şi responsabilităţile. considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. autorii ghidului.

se ţin prin lecţie demonstrativă. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare.J. Eu.J. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante.convocator. Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . Activităţile ( lectie demonstrativă. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . caricaturi. specifice activităţii ce se va realiza. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. • o treime din responsabilii pe serii de clase . pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă.se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii. versuri. aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. • responsabilul coordonator al comisiei metodice . dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei.. elevii şcolii respective.Ş. atelier de creaţie etc. sponsori.Ş. proverbe sugestive. atelier de creaţie etc. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane . al I. • şedinţe de insruire .T. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii.anunţ. etc.C. întâlnire de lucru. ) se realizează de către propunător /i. părinţi ai elevilor implicaţi. excursie tematică. . directorul. etc.2 Caracal. . însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . dezbatere tematică . excursie tematică. Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. texte. ). membrii comunităţii. în M.scrisoare metodică. .. reprezentanţi ai I. am realizat anunţul utilizând imagini. maxime.E. pe bază de semnătură. întâlnire de lucru metodic. dezbatere .

scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . • concluzii şi aprobare.grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie .se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi . • prezentarea temei.diluat”. fără însă a deveni un compromis . timpul..se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. . • rezumatul întrunirii şi al deciziilor. . Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. • planul ( locul. iar rezultatele să fie vizibile. participanţi etc ) şi programul întrunirii. bani. • desfăşurarea întrunirii. deci nu produc decizii concrete. iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi . având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ). mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai .. . ci principii care urmează să fie traduse în practică. • întruniri consultative . Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. • discţii. Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . 16 .. să aibă o desfăşurare optimă . • şedinţe de soluţionare a unor probleme . responsabil pe clase sau grupe de clase ).convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp.tari”.. nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. mai .de persoane .se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante.

apăraţi-l de ridiculizări.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. • să priveşti insistent la persoane.. chiar lângă dumneavoastră. • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice.sexul. • . la care sunteţi sigur că va răspunde. • dezinteresatul .. • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. • arogantul – nu-l criticaţi. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei.invitaţi-l să ia cuvântul .ştie tot” . • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. • să aibă idei preconcepute. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv. apartenenţa politică sau sindicală etc. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui.. acesta încerând să te . aşezaţi-l într-un punct mort.da. făcând referiri la munca sa. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular. • să nu ia cuvântul. • să facă remarci privind vârsta. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. dar…“. • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. • să privească tot timpul la ceas. • să stea la taclale. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie.prindă” pe picior greşit. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup. folosiţi tehnica . 17 . etnia.

• repetiţia. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . Activităţile în echipă presupun : scop comun. metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor .indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ).Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. • implicare şi participare egală. adaptibilitate şi creativitate . . combinată totdeauna cu îndrumare ). relaţii deschise. etc.negativă ( prin mustrare.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). pe baza unor algoritmi logici. să fie realizată cu eficienţă. dacă învăţarea este întreruptă. deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. video. monitorizarea acţiunilor . existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . 18 • . comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . . Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. cadru bine stabilit. cooperare. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. . să poată fi aplicată în practică. • realizarea conştientă a activităţii în sine. strategii clare şi roluri bine definite. abilităţi de comunicare prin flexibilitate. empatie. Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). • proces democratic de luare a deciziilor . • distribuirea responsabilităţilor .

• să conştientizeze cauza şi efectul. civilizat şi tolerant etc. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ. propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: ..Educaţia timpului liber. . • să se manifeste liber. . părinţi. Orice tip de activitate trebuie să aibă: . reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic.Educaţia pentru sănătatea Pământului.a respectului faţă de semeni. Colaborarea între cadrele didactice. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. să analizeze.Noi.animator şi formator. .paşi bine definiţi şi structuraţi. În realizarea acestor activităţi. fapt benefic demersului didactic. .Învăţătorul .Educaţia rutieră etc.Educaţia bunului cetăţean. al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi.Educaţia pentru viaţa de familie. autorii .. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă.Promovarea ajutorului reciproc. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. Noi. . . 19 . . schimburile de experientă didactică. spontan. .Promovarea toleranţei interumane. .Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. . autorii acestui ghid.obiective clar precizate. . să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. . . pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală.Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI. .finalităţi realizabile şi de actualitate.modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare. currilare. Implicarea părinţilor. cadre didactice.Rezolvarea conflictelor prin comunicare. a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ .

Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii. propunem . originalitatea etc a activităţilor realizate. dar şi verbală. Eu. la finele unui an metodic. respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Noi. sau. în prima. îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. asigurându-se astfel progresul didactic. directă. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe.2 . Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. deschisă..familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor.J. am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi .Noi recomandăm evaluarea sinceră. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii. pentru a promova calitatea. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. Semestrial. 20 . respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic.. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . autorii. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora .-Olt ( 19972001).Caracal. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic.. dovedim toleranţă şi deschidere către nou.Festivalul decernării premiilor EMI”). ingeniozitatea. confidenţială.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii.Ş.

pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic.. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. De aceea.IX. tot mai mult. evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . aprecierea calitativă completează.asigurarea calităţii”. evaluarea este. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. evaluarea obiectivă.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . urmărindu-se sincer. evaluarea se va centra pe progres. măsurarea cantitativă . la finele activităţii. elev etc ). autoevaluarea şi interevaluarea. EVALUARE . considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. multicriterială . responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. meseria aleasă şi. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. numai în ultimul rând. pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare.. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. utilizarea resurselor materiale şi umane. 21 • • • • • • • . Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. obiectiv. tot mai des. profesionalismul. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). autorii ghidului.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare.

recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. noi. b) ca o compensare a lipsurilor materiale. obiective de evaluare etc )? 22 . pentru cine evaluează ( colegii-învăţători.E. pe cine evaluează ( elevi. autorii acestui ghid. factori de decizie.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate. portofolii etc )? 4. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. sau de invitaţi .calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii.C. independent de învăţătorul care susţine activitatea. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. învăţător etc )? 2. într-o oră etc )? 3.T. autoevaluare. instituţii etc )? 5.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. moralitatea. investigaţia. de inspectorii şcolari din M. când evaluează ( de câteva ori pe an. Învăţătorii. trebuie să ţină cont de : 1. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. grupe de elevi cu nevoi speciale. locul sau timpul când se realizează . • aplicabilitatea . • fidelitatea . rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. • obiectivitatea . flexibilitatea.adaptibilitatea. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. aplicabilitatea etc).

• funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. transformarea. deci. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. pe baza informaţiilor obţinute. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. X.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. această activitate să poată fi ameliorată în timp. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. împreună cu 23 . prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). pentru ca.

dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. . Noi. nu numai pentru învăţământul primar. De aceea. COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. posturi T. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi.comunitatea. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . autorii acestui ghid.. ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o .V. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. cu artă şi tact pedagogic până la capăt. Elevii noştri suntem noi. XI. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor.. cu reprezentanţii comunităţii locale.acolo unde este cazul – etc ). morale şi religioase. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. a preşcolarilor şi elevilor 24 . Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. metodice. între grădiniţă şi şcoală.

” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu. desfăşurată în grădiniţă. este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ). iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare.“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare.P. 25 .contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . ” Tânărul cântă : . prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune. Copilul râde : .acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. ca educatoare la G. ” Bătrânul tace : . raportate la exigenţele moderne. Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină.4 Slatina. la activitatea de învăţare din şcoală. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul.“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. acolo unde ele sunt organizate împreună . le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. între grădiniţă şi şcoală.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. Nr.P.

Nr. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu.autorii acestui ghid. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice.La sfârşitul anului şcolar. în calitatea mea de învăţătoare . 26 . în funcţie de posibilităţi. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. noi . inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. noi . precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.J.2 Caracal. din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar.Ş. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar.autorii acestui ghid. I. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. dar şi a celor mai puţin plăcute. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. dar şi a celor mai puţin plăcute.-Olt în acea perioadă. . XII.. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu.

“Vorba dulce mult aduce !” . am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. COLABORARE. Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. reprezentanţi ai comunităţii. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. EXPERIENŢĂ.• • • • • Prima ediţie . le face !” . RECEPTIVITATE. pietrele rămân !” . şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare . TOLERANŢĂ. regionale etc. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). OBIECTIVITATE . DĂRUIRE. parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale. “Cine tace.2002. STĂPÂNIRE DE SINE etc. 27 . animatorul şi realizatorul acestei manifestari. “Apa trece. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . mass – mediei locale etc. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” .2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). COMUNICARE VERBALĂ. am propus secţiunile : INEDIT. CONSECVENŢĂ. pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. SPIRIT ORGANIZATORIC. RESPONSABILITATE.

crearea unei atmosfere destinse. Colaborare etc. Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. Participare afectivă. Creativitate. . Densitatea informaţiilor. 28 . dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ).2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi .2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. etc. Originalitate.ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . colegiale. ai mass-mediei locale şi judeţene. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale.recunoaşterea unor calităţi.• • • • • • • • La a-III-a ediţie . Debut.afişarea unor mesaje scrise. . imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate. La a IV-a ediţie .realizarea calitativă a unor activităţii . care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. . cu simboluri de genul portocala şi lămâia. responsabilă.atenţionarea discretă.amenajarea sălii de clasă. Manifestarea va avea un real succes. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar. . la sfârşitul unui an de muncă .

Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar. DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .. Step By Step ” .. CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA..N. Centrul . Şanse egale prin educaţie ” ..Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 .Ş..J. colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT ... Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze . coordonat de Ministerul Educaţiei .. inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. în toate judeţele ţării. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 .Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . Fundaţia pentru o Societate Deschisă ..Educaţia 2000+ ” ... Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu .–Olt (1997–2001) . în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ).FESTIVALUL PRIETENIEI”.spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin . Ro – 2ooo . tipar ” . The British Council.. Cercetării şi Tineretului.. prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M.2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj.FESTIVALUL PRIETENIEI . de la Satu .E. prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice . gimnazial sau liceal . Phare .şi colaboratorii mei colegelor educatoare. În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000. UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII . 29 . MAI ALES .ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. primar. . elevi şi părinţi ..II. Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională .acesta este . tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . pentru că . .

În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. în funcţie de tipul probei. constituirea echipajelor . d. scris -oral şi practic. Componenţa echipajelor : 5 membri . mass . Probele de concurs (câte una) : orală. ex. ex. masa de prânz. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 .în echipă. Durata festivalului : 1 – 5 zile. Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. g. e. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. după fiecare probă. m. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc).5 min. c. 1. ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. părinţi. l. cazare. în faza iniţială. deschis.3.media.4. Durata concursului : 1 – 3 ore. la alegerea şcolii organizatoare . prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). echipaje pe clase sau combinate. după fiecare probă. masă. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ).Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. sponsori etc. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea).5.. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. ex. j. prin modul de realizare a probelor : individual. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. k. h. ex. b. scrisă şi practică. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. Jurizarea : directă. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. i.. f. în funcţie de tipul probei. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. modern.2. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ).1. cu o oră înainte ). dar şi premii selective valoric.

♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional.) . educaţie muzicală. dar şi în timpul ce urmează acestui festival. etc) . religie ) . artistice sau sportive. aptitudini şi talente. • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii.să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. ). a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . la alegerea şcolii care organizează concursul. realistă şi obiectivă . .să se colaboreze eficient între elevi. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. 31 . cadre didactice şi instituţiile lor. pe durata a 1–5 zile. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . ştiinţe ale naturii. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . realizate scris. . • ARTE ( educaţie plastică. • MATEMATICĂ . a tehnicilor de colaborare. în week-end–uri şi vacanţe. etc. pentru o singură disciplină. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . istorie. . de un nou mod de desfăşurare deschis. • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. . în timpul festivalului.să se recreeze elevii şi cadrele lor. limba maternă. mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. obiectiv.să se desăvârşească descentralizarea instituţională. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul.să se creeze bună dispoziţie. dar şi părinţii elevilor. etc. limbi moderne. .să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. prietenesc. care se stabileşte între el şi proprii elevi.să se evalueze elevi. geografie. elev în învăţământul primar ) . oral şi practic ( doar o singură dată ). Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română.echipaj. urmărind recreerea elevilor. . dar şi între cadrele didactice.

Olt. ex. Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare .3.7. pe baza prezentului Regulament. Călătorind prin … viaţă ” . VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module.Colegiul Naţional Ioniţă Asan. • . în perioada 1998 – 2004. dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. Caracal. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • .2. Caracal. ex.. Concursul constă în câte o probă scrisă.5. • etc.4. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Olt şi 2002 . Caracal. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice.VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. Dulce şi corectă zicere ” .1.2001 şi 2003 . clasa I . clasa a III-a .2002 şi 2003 . Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex.1988 . Poboran..2. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. • . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. una orală şi una practică. Caracal. • . realizate 32 . Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”.32Teodor Aman. clasa a IV-a .. Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul.Craiova. Copacul prieteniei ” . Olt. Isteţilă ” . clasa a II-a .. Olt . Dolj . • sau combinate : ex. ex.1999 . Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ). Şcoala cu clasele I-VIII G. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj .

dependenţa şi conformismul. La sfârşitul anului şcolar noi. inflexibilitatea.şefi care ştiu tot”. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. lipsa sprijinului. în imaginea sa morală şi umană.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. prejudecăţile ) etc. neacceptarea criticii. folosirea incorectă a limbajului.. precedenţa. teoretică şi practică. susţinut şi încurajat de elevi. autoritarismul şi dogmatismul.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). obişnuinţa. părinţi.. noi – autorii . XIII. stereotipia. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. dar pe cele mai puţin plăcute. ŞTIE SĂ FACĂ … . clar precizate în oferta ei. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. Învăţătorul modern trebuie . . ŞTIE SĂ FIE … . în echipă. elevilor. Învăţătorul modern : ŞTIE … . suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. în competenţa sa pedagogică. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. educatoarelor. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse. 33 . mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). părinţilor elevilor.. însoţite de acordarea unor premii–simbolice. învăţătorilor. în funcţie de sponsorizari. substituţia. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul.una individual. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. autorii acestui ghid. colegi şi semeni. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. cenzura. profesorilor. în funcţie de disciplinele alese. . la rândul său .

locale n. Eu ruşine oi paţi.00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. înv :…………………… • Părinţi 3. ora 11. înv :…………………….. 34 . şi ai comunităţii … înv : ……………………. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. Bine de nu l-oi porni.. Dar nu ştiu cum să-l pornesc. 18 octombie 2002.. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1. Propunători: înv…………………………………. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor. înv:……………………………….XIV. înv…………………………………..J. • Reprezentanţi ai I. înv :……………………… • Cadre didactice 2.Ş.

tactul pedagogic. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Absenţi:…………………………….. ……………………………………………………………………………………………. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……. Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. care a asistat la activitate...………………………………………………………. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………. doamna învăţătoare …………………. În acelaşi sens doamna directoare ………………. . apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind ….…………… . ……………….……………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….. având urmatoarea ordine de zi: 1. .………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..remarcă……………………… .MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi.” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4. 5. 3....…… În continuare.………. stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care………………………………………. 35 ... Semnătura participanţilor : ……………………………………………………………….. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. doamna învăţătoare …………. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.. Invitaţi: …………………………………. şi propune ………………………………………………………………………. 2. învăţătorilor.... înv: ……………………………………… înv :………………………………….………………………………… Doamna/ ele învăţătoare.

prof.MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR.. înv :………………………… 36 . : ………………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. 3. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

n : ……………………………………………………………………………………………… NR.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr... CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr.2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. Responsabilul Comisiei metodice. 2. 2. 1.:…………………………………. . înv. 2. 1. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr .1 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 1..

... suplimentar).... …………………………………………………………………………………………… ….………………………….. detasat. GRADUL DIDACTIC: ……………………………….……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: ………………….. ……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………….……. ELEVI: ……………. . ……… ……….…………………………………………………… ADRESA:………………….………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ………………………………………………………. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………. STUDII:……………………………………………………….…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………. : ……….. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………. ……………………………………………………………………………………………. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………..MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ……………………………………………………………………….……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………. …………………………………………………………………….. ………………………… PROFESIA: (titular. Mobil:……………………………………………. CLASA / Nr..…………………….. …….…………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. ……………………… ………………………………………………………………….…………… Fax:………………………………………………… E-mail :…………….

39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul . parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………. parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... …….……………………………………… . . PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul .. anul .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI.

C.………. …………………………………………………………………. B. D..…………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………… B.. ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A. 3. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… D. Puncte slabe: A.……………………………………………………. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A.………………… ………….. .. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… D.…………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Obiective urmarite: A.……… Clasa:…………………….. ……………………………………………………………………………… C..…. Şcoala:……………………………………….………………………………………………………………………………… 2.40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. C.. 1. B. …………. ……. ……………………………………………………………………………… C..

………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:…………………………………………………………………………….. NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:………………………………….. SRATEGIA DE ORGANIZARE:….………………………………… TEMA:……………………………………………………………………………….………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr.. c) Psiho-motorii……………………………………………………………………….. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………. MATERIAL DIDACTIC:…………………………. LOCUL DE DESFĂŞURARE:…………………………………………………….. TIPUL:………………………………………………………………………………..… 41 MODEL PROIECT..DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:…………………………………………………………………. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:………………………………………………….Semnătura învăţătorului:……………………………………………….crt... INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR . PROPUNĂTOR-REALIZATOR:………………....…………… CLASA:…………………………………………………………………………….. METODE ŞI PROCEDEE:………………………………………………………….....……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:……………………………………………………….

. ……………………………………… n.:…………………. orele 12. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1...... înv………………………………... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv.. înv:.. înv………………….…………… ……………………………………......00. se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr..…………… 2. înv..... înv………………….......:………………….2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată.………………………….. înv…………………..…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE.. 3..42 MODEL CONVOCATOR Luni. ... 13 decembrie 2003....

.................................. .. NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………............................................................. Evaluarea activităţiielevilor .................... Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea.... .............................. NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………. ... folosirea resurselor.............. Perseverenţa......... Relaţiile cu învăţătorul şi colegii.. Strategii folosite.................... Alte comentarii ................... Nr....................... Responsabiliatea faţă de stdiu................ Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat....................... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………........ Evaluarea................... Nivelul cunoaşterii ............... ............................................................... ELEVI:…………………………………........................ Cunoaşterea disciplinei............. ............ ................. al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii............................43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………..... ........ Atitudinea faţă de învăţătura...................................... ……GRADUL :………. Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale................. Teama de acasă...................................Nr.....PREZENŢI:…………………………………............. ........... Progresul realizat în timpul lecţiei.......... Dotare..... ................................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………............................... Comportamentul.. ............................. ... ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………............ Resurse................. ……GRADUL :………..............

………………………………………………………….... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR .... creativitatea în conducerea activităţii.. D.............. utilitatea startegiilor didactice......... …………………………………………………………………………………………….... corelaţia între componentele actului didactic.. E..........ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1..... etc...... Punctaj: A. strategii.. etc ) ? ……………………………………………………………………………………………..……………… .……………… ……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........…………… ……………………………………………………………………………... Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………...... Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere.……………… 4..... 2.....) …………………………………………………………………………………………….... Care au fost punctele de maxim interes? ………………………………………………………………………………...... C.. B... Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic....... integrarea mijloacelor de învăţământ.......………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.……………… ……………………………………………………………………………... gestionarea timpului didactic.. orientarea acţiunii şi gândirii elevilor........... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F.

6..Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5. • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. ………………… ………………… ………………… ………………. Propuneţi pentru viitor forme de activitate... Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………… 7. 8.

Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .9.

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

3. 131/19. Bucuresti .09.. .Ş.. PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori . REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R. 1998. Editura Gheorghe Alexandru . 1992. ŞTEFAN – .1995. 7. 1999.aprobată cu numărul 10768 / 23.. Fundaţia SOROS.S. Bucureşti . Editura Expres.D. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr. Bucuresti . ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. 9.. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României . 4682 / 28. MARIN STOICA – ..A. 4. . MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co.61 XV. ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”.. 5.. 6. 1986 .O. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . Editura Didactică şi Pedagogică . CARNEGIE DALE . Editura Arc. .. 2. DANIEL SHAPIRO . Craiova . ION GR. Deva. U..Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute .E. CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . nr.Copenhaga. partea I . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . 2002 . 1991..2002 . institutori/ învăţători . ) – M.1998 . 1975 . 8. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică .I.02..1994 .. BIBLIOGRAFIE 1.09. studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”. ” . Editura Corint . MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” .C.

…….………..….... 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? …….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media. 17 Activităţi în echipă ……………………………………………….………………….10. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator …………….. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului …………….……….. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi .. 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ……….. 13 Stiluri de conducere ………………………….…...….………………....Recompense …..… 17 Tipuri de oameni ………………………………………………….………………….definire ………….....…. 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….……………...……………….……. 11... .. 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ………………………………..… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice …..………..…... 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….…….…. 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri ………………………………….E.……….……….………….N....…….…….….... 13 Tipuri de comportamente …………………………………….…. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M.….…. 19 CAPITOLUL IX – Evaluare. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice ……..Bucureşti 1999...…..……... 16 Etapele şedinţei ……………………………………………….. 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………...………..... fără a-i jigni …………………. 21 .....………………….………………….……. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor …………………………. 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….......…………. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis.. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică . 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….. 2000.

.…....……... Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………. ..…………………………. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….……………………... Carnavalul iernii ’’.……………….….Colaborarea grădiniţă-şcoală …………………………………….…... .…….…. 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului ….………. 23 CAPITOLUL XI ..……….……... 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) …………….. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare ..………..……….…....…………………… 43 Fişă de observarea activităţii …………….……. 44 Chestionar – analiza activităţii ………………. 34 Anunţ ………………………………... Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’…...…. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean .... 26 Festivalul decernării premiilor .. 46 Diplomă / ..... 42 Convocator ………………………………...……..Călătorind prin … viaţă” …………………………………………………………….…….……. Munca în echipă-eficienţă reală ’’…….…………... Sărbătoarea Crăciunului ’’…...……………... local .….…….……………….. în colaborare cu grădiniţa .…….……. …..………….Expoziţie cu vânzare..………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….. 50 Diplomă / .……….Colinde de suflet” ……………………………………………………………..……………………..……..… 47 Diplomă / .…………. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI .… 34 Proces – verbal …………………………………….……….. 56 .... 51 Program de activitate..…. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice .…… 37 Plan managerial anual …………………………………….………. 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …..…. 48 Diplomă / ... .......……. 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI..……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ………..Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”…………..…...... 49 Diplomă/ . Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’….… 36 Raport de analiză …………………………………………..…….Călătorind prin … viaţă”………….. EMI ” ……....Călătorind prin … viaţă”……………………….….. . 35 Program de activitate semestrial …………...………………….Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ………………………………………………. … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI..……..…….……………………..……….. 54 Diplomă / postul tv...

. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ……….……. Nuntă în codru ” ……………….…. Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” …………………...…….. 62 64 . Nuntă în codru ” …........ 59 Diplomă / cotidian judeţean -..…………….…..Nuntă în codru”. Nuntă în codru ”…….…..Diplomă / învăţătorul .………….….Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare ...…. 60 Diplomă / învăţător -coordonator .….. .…...……………………………… 57 Invitaţie / ........……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii ..coordonator ..……….….