comisia-metodica

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune. ea devine trudă. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 ...” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte .

4 .Ş. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. 2 Caracal ( înv. activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Caracal. conform noilor orientari occidentale. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre.I. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> .. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . Alexe Diaconu .J. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. înv. în cadrul I. metodele tradiţionale cu cele moderne . am reorganizat pe structuri moderne. Am vizat . ♦ creşterea calităţii actului didactic. OLT ( înv.suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. să concepem un material . DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. autorii lui. 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. Cercetării şi Tineretului. Alexe Diaconu . Emilia Diaconu ) etc. în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. Aurelia Marinescu ) . Festivalul Prieteniei . În perioada anterioară. Aşa s-au născut << . înv. Emilia Diaconu. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. autorii acestui ghid . în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . 1998 – 2004 ). Emilia-Monica Diaconu . în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” .

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

• 1 secretar. • 1-5 responsabili . ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) . pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator.V. b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri .învăţătorii unităţii de învăţământ. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) .Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I . Comisia metodică pentru clasa a II-a . MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor .

Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. prin vot direct sau secret. Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. realizat de responsabilul coordonator. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . Ca să fie statutare alegerile . din totalul membrilor comisiei metodice. întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. Evidenţa membrilor. cu majoritate simplă. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. putând suporta modificări în urma dezbaterilor. prin vot direct . Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. prin vot secret . Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. 9 . la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). apoi vizate de directorul şcolii.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. cu majoritate simplă . cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ).

Secţiunea a V-a ). • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. obligatoriu . 200l ( Capitolul III. cel puţin o dată pe lună . din Consiliul de Curriculum al şcolii. • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. curriculum-ul la decizia şcolii etc. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. X. 10 .4747 din 16. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor.Nr. • întruneşte membrii comisiei metodice . VI. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. evaluarea elevilor. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. resurse materiale şi umane. mai ales . cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. • efectuează asistenţe . finalităţi. Conform aceluiaşi document.Noi. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. autorii acestui ghid. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. în baza unui raport motivat. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. • monitorizează parcurgerea programei.

Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . 8. 5. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . 4. Să nu le dea ordine directe.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. Să le recunoască eforturile. Să-i încurajeze. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. VII. Înainte de a-i critica. Să le recunoască eforturile colegilor. 2. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. 3. Să sugereze. 11 . Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. autorii . 7. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. le place şi se pricep mai bine. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. Să pună întrebări . ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. iar sarcina lesne de îndeplinit. 6.. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale.Noi. democratic.

• Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. cu calm. despre ceea ce le place să facă. 5. 4. Să le vorbească colegilor. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. mai ales. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . Să le surâdă colegilor. arătându-i discret unde greşeşte. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. în mod automat.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . • Să-i ambiţioneze. 12 . Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. de bună voie. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. • Să respecte opiniile colegului. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate.. • Să . 1. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. 2. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. • Să stabilească imparţial natura conflictului.

d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. conflict cauzat de obiective . comportament bazat pe sprijin . instruieşte. conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. 1. planifică. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând .conducere care ascultă. 5.datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup.Tipuri de conflicte. brainstorming-ul”). 10. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. 3. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. profesionale. răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. 13 . 2. 7. b) care sunt părţile implicate în conflict. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. supraveghează şi controlează. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. morale. 4. 6. conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate..datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. conflict de manipulare . Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. 8. 9. conflict interior – datorat stării afective. instruieşte şi controlează. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. împarte rolurile.

ci să anime. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. • să nu impună efort. ci să creeze stima. ci să convingă . fiind vizate de directorul unităţii şcolare. profesorii. considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. instruieşte. iar deciziile se iau prin colaborare. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. VIII. prin puterea exemplului lui personal. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. obiectiv. dar tot şeful împarte rolurile. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. explică obiectivele. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. pasându-le” şi responsabilităţile.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). ci să-l provoace. - Noi. stilul mentorial ( participare . supraveghează şi controlează. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. din suflet . dezinteresat.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. educatoare. directorul şcolii. dar . • să nu stârnească teama.. • să nu frâneze. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. autorii ghidului.arta de a reuşi în viaţă”. 14 ..pentru echipă şi nu numai pentru .

la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. ). etc. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane . întâlnire de lucru. dezbatere . dezbatere tematică . Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. proverbe sugestive. . elevii şcolii respective. membrii comunităţii. maxime.J.se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii. reprezentanţi ai I. caricaturi. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. părinţi ai elevilor implicaţi. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. ) se realizează de către propunător /i. specifice activităţii ce se va realiza. directorul.E. . întâlnire de lucru metodic. atelier de creaţie etc.J.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. excursie tematică.T.Ş. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . etc. Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . am realizat anunţul utilizând imagini. Activităţile ( lectie demonstrativă. excursie tematică. aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. ..2 Caracal.anunţ. pe bază de semnătură. sponsori. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. atelier de creaţie etc.convocator. • şedinţe de insruire . La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. Eu. al I. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . texte. • o treime din responsabilii pe serii de clase . dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. versuri.scrisoare metodică.se ţin prin lecţie demonstrativă. • responsabilul coordonator al comisiei metodice .. în M.Ş. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare.C.

Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor. .se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. iar rezultatele să fie vizibile.se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. 16 . • întruniri consultative . Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. • prezentarea temei.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. • rezumatul întrunirii şi al deciziilor. fără însă a deveni un compromis .de persoane .se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. • desfăşurarea întrunirii. mai . mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai .. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. • şedinţe de soluţionare a unor probleme .. scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . ci principii care urmează să fie traduse în practică.tari”. schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ). timpul. • planul ( locul. .. Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei.diluat”. • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi . • concluzii şi aprobare. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp.. Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . bani. iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . deci nu produc decizii concrete.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. participanţi etc ) şi programul întrunirii. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. să aibă o desfăşurare optimă . • discţii. responsabil pe clase sau grupe de clase ). .grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie . nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi .

• arogantul – nu-l criticaţi. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. • să facă remarci privind vârsta. • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . • să stea la taclale. folosiţi tehnica . • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. aşezaţi-l într-un punct mort. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular.. etnia.invitaţi-l să ia cuvântul . rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. 17 . • . • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv.. dar…“.da. • să priveşti insistent la persoane.prindă” pe picior greşit.sexul. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. făcând referiri la munca sa. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. chiar lângă dumneavoastră. la care sunteţi sigur că va răspunde. • să privească tot timpul la ceas. • dezinteresatul . • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea.. acesta încerând să te . • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. apăraţi-l de ridiculizări. apartenenţa politică sau sindicală etc. • să nu ia cuvântul. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • să aibă idei preconcepute.ştie tot” .

pe baza unor algoritmi logici. să fie realizată cu eficienţă. 18 • . • implicare şi participare egală. • proces democratic de luare a deciziilor . recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . . combinată totdeauna cu îndrumare ). existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice .indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). cooperare. deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. monitorizarea acţiunilor . strategii clare şi roluri bine definite. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. dacă învăţarea este întreruptă. etc. • repetiţia. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. Activităţile în echipă presupun : scop comun. adaptibilitate şi creativitate . • distribuirea responsabilităţilor . abilităţi de comunicare prin flexibilitate. cadru bine stabilit. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. video. relaţii deschise. . .Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ).negativă ( prin mustrare.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). să poată fi aplicată în practică. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. • realizarea conştientă a activităţii în sine. empatie.

autorii acestui ghid.Noi. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. . părinţi. să analizeze. . schimburile de experientă didactică. .Rezolvarea conflictelor prin comunicare.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. . a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ .Educaţia rutieră etc. . . Colaborarea între cadrele didactice...Educaţia timpului liber. .obiective clar precizate. pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne. 19 . . propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ. Noi. fapt benefic demersului didactic. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă. Orice tip de activitate trebuie să aibă: . .Educaţia bunului cetăţean.Educaţia pentru viaţa de familie.paşi bine definiţi şi structuraţi.Învăţătorul . currilare. autorii .Promovarea ajutorului reciproc. • să se manifeste liber. . Implicarea părinţilor.animator şi formator.Promovarea toleranţei interumane. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. . civilizat şi tolerant etc. . • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. .a respectului faţă de semeni. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.Educaţia pentru sănătatea Pământului. spontan. În realizarea acestor activităţi.Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. . • să conştientizeze cauza şi efectul. propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: .Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. cadre didactice.modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare.finalităţi realizabile şi de actualitate.

familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii. originalitatea etc a activităţilor realizate. Noi. confidenţială. Eu. ingeniozitatea. 20 . am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi ..2 . respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor. autorii. Semestrial. dovedim toleranţă şi deschidere către nou. deschisă. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. propunem .Festivalul decernării premiilor EMI”). responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii. în prima. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora .Caracal.Ş. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. la finele unui an metodic. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . pentru a promova calitatea.Noi recomandăm evaluarea sinceră.-Olt ( 19972001).J. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă..individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o. sau.. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. directă. asigurându-se astfel progresul didactic. dar şi verbală.

21 • • • • • • • . multicriterială . pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. EVALUARE . al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . evaluarea obiectivă. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. evaluarea se va centra pe progres. autoevaluarea şi interevaluarea. tot mai des. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. măsurarea cantitativă . utilizarea resurselor materiale şi umane. obiectiv. responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. evaluarea este. recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ).asigurarea calităţii”. pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. elev etc ). În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. De aceea. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. tot mai mult. la finele activităţii. numai în ultimul rând. profesionalismul.. evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . urmărindu-se sincer. autorii ghidului.IX. aprecierea calitativă completează. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă.. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . meseria aleasă şi. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » .

flexibilitatea. autoevaluare. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă.E. b) ca o compensare a lipsurilor materiale. portofolii etc )? 4. grupe de elevi cu nevoi speciale. de inspectorii şcolari din M. • fidelitatea . instituţii etc )? 5. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. într-o oră etc )? 3. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare.T. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. când evaluează ( de câteva ori pe an. aplicabilitatea etc). autorii acestui ghid. învăţător etc )? 2. • aplicabilitatea . locul sau timpul când se realizează .adaptibilitatea. noi. trebuie să ţină cont de : 1. • obiectivitatea . factori de decizie. independent de învăţătorul care susţine activitatea. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. moralitatea. Învăţătorii. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. investigaţia. rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. sau de invitaţi .C. obiective de evaluare etc )? 22 . pe cine evaluează ( elevi.

pe baza informaţiilor obţinute. X. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. transformarea. deci. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. pentru ca. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. această activitate să poată fi ameliorată în timp. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. împreună cu 23 .

COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. XI. posturi T.V. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. metodice..comunitatea.acolo unde este cazul – etc ). morale şi religioase. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. Elevii noştri suntem noi.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. a preşcolarilor şi elevilor 24 . cu reprezentanţii comunităţii locale. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o . Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali.. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. nu numai pentru învăţământul primar. între grădiniţă şi şcoală. . Noi. autorii acestui ghid. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. cu artă şi tact pedagogic până la capăt. De aceea. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi.

“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare. la activitatea de învăţare din şcoală. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). între grădiniţă şi şcoală.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.4 Slatina. Nr. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. 25 . ” Bătrânul tace : . de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ).P. Copilul râde : . iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători.“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. acolo unde ele sunt organizate împreună . Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină.acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor.P. raportate la exigenţele moderne. ca educatoare la G. desfăşurată în grădiniţă. ” Tânărul cântă : . este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi.

noi . sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice. 26 .J. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent. inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”.. Nr.autorii acestui ghid. XII. noi . începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. în calitatea mea de învăţătoare .responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar. dar şi a celor mai puţin plăcute.2 Caracal.autorii acestui ghid.La sfârşitul anului şcolar. dar şi a celor mai puţin plăcute. I. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. . Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice.-Olt în acea perioadă. în funcţie de posibilităţi.Ş.

regionale etc. mass – mediei locale etc.• • • • • Prima ediţie . 27 . “Vorba dulce mult aduce !” . EXPERIENŢĂ. “Cine tace. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). reprezentanţi ai comunităţii. STĂPÂNIRE DE SINE etc. RECEPTIVITATE. am propus secţiunile : INEDIT. Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. OBIECTIVITATE . animatorul şi realizatorul acestei manifestari. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. le face !” . RESPONSABILITATE. COLABORARE. “Apa trece.2002. pietrele rămân !” . parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. COMUNICARE VERBALĂ. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. TOLERANŢĂ. DĂRUIRE. “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare . pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. SPIRIT ORGANIZATORIC. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare).2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). CONSECVENŢĂ.

Densitatea informaţiilor. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . colegiale.recunoaşterea unor calităţi. . cu simboluri de genul portocala şi lămâia. Debut.afişarea unor mesaje scrise. Originalitate. etc. . Manifestarea va avea un real succes. La a IV-a ediţie . . parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ).2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : .2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. ai mass-mediei locale şi judeţene. 28 .• • • • • • • • La a-III-a ediţie .amenajarea sălii de clasă.crearea unei atmosfere destinse. Creativitate. Participare afectivă. Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. la sfârşitul unui an de muncă . responsabilă. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : .realizarea calitativă a unor activităţii . Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. . care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi.ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. .atenţionarea discretă. Colaborare etc.

Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . .. de la Satu .. 29 . .. CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA.Ş.. coordonat de Ministerul Educaţiei . primar. Centrul . Phare .J... Şanse egale prin educaţie ” .FESTIVALUL PRIETENIEI . În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000.II. UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII . MAI ALES ..FESTIVALUL PRIETENIEI”.Educaţia 2000+ ” .acesta este . The British Council. tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională ..2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj.. DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” . prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M. elevi şi părinţi .E. Step By Step ” . tipar ” .ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I.–Olt (1997–2001) . gimnazial sau liceal .. în toate judeţele ţării. inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. Cercetării şi Tineretului..şi colaboratorii mei colegelor educatoare. PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT . Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze . pentru că . în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ). Fundaţia pentru o Societate Deschisă . prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice ... Ro – 2ooo . Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 .spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin .Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar.N.Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 ..

Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . în funcţie de tipul probei. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. scris -oral şi practic. Probele de concurs (câte una) : orală. ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare.. în faza iniţială. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). cazare. după fiecare probă. prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). d. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. mass . Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. k. prin modul de realizare a probelor : individual. Componenţa echipajelor : 5 membri . părinţi. b. i. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). e. deschis. Jurizarea : directă. dar şi premii selective valoric. la alegerea şcolii organizatoare . Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu.în echipă.4. masa de prânz. 1. m.2. după fiecare probă. ex. l. Durata festivalului : 1 – 5 zile. constituirea echipajelor . Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. h.5 min. în funcţie de tipul probei.3. Durata concursului : 1 – 3 ore. scrisă şi practică. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea). ) existând sute de variante diferite de organizare: ex.1. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. g. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . echipaje pe clase sau combinate. ex. ex. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. f.media..5. ex. modern. sponsori etc. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. masă. c.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. j. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc). cu o oră înainte ).

prietenesc. ). • MATEMATICĂ . a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . . . etc. artistice sau sportive. . de un nou mod de desfăşurare deschis. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul.să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. pe durata a 1–5 zile. Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. ştiinţe ale naturii. care se stabileşte între el şi proprii elevi.să se recreeze elevii şi cadrele lor. elev în învăţământul primar ) . • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. . dar şi în timpul ce urmează acestui festival.să se evalueze elevi. relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. etc) . obiectiv. • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. limba maternă. pentru o singură disciplină. a tehnicilor de colaborare.să se creeze bună dispoziţie. dar şi între cadrele didactice. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . geografie. la alegerea şcolii care organizează concursul. educaţie muzicală.) . etc. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). religie ) . urmărind recreerea elevilor. . limbi moderne. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. oral şi practic ( doar o singură dată ).să se desăvârşească descentralizarea instituţională.să se colaboreze eficient între elevi. realizate scris. ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional.echipaj. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . istorie. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . realistă şi obiectivă . mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect.să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. aptitudini şi talente. 31 . în week-end–uri şi vacanţe. cadre didactice şi instituţiile lor. în timpul festivalului. . iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. • ARTE ( educaţie plastică. dar şi părinţii elevilor.

Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1988 . Călătorind prin … viaţă ” .2001 şi 2003 . clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Concursul constă în câte o probă scrisă. Olt. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice. clasa a IV-a ... Şcoala cu clasele I-VIII G. Dolj .1. • . Copacul prieteniei ” .5.32Teodor Aman. Isteţilă ” .3. • etc.2. dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete.VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Dulce şi corectă zicere ” . Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare . • . • . VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module.7.. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. Caracal. în perioada 1998 – 2004. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.Colegiul Naţional Ioniţă Asan.4. Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. Caracal. Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ). Olt şi 2002 . Caracal.. clasa a II-a . Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. • sau combinate : ex. ex. clasa I . clasa a III-a .Craiova.1999 . Olt.2002 şi 2003 .2. ex. Poboran. ex. Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. Caracal. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul. una orală şi una practică. realizate 32 . Olt . pe baza prezentului Regulament.

Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). lipsa sprijinului. ŞTIE SĂ FACĂ … . în imaginea sa morală şi umană. La sfârşitul anului şcolar noi. în funcţie de sponsorizari. noi – autorii . părinţi. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. în echipă. clar precizate în oferta ei. prejudecăţile ) etc. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa.şefi care ştiu tot”. susţinut şi încurajat de elevi. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. 33 .. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. în competenţa sa pedagogică. . părinţilor elevilor. educatoarelor. colegi şi semeni. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. elevilor. la rândul său . Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. autorii acestui ghid. profesorilor. dependenţa şi conformismul.. Învăţătorul modern trebuie . folosirea incorectă a limbajului. cenzura. teoretică şi practică. însoţite de acordarea unor premii–simbolice.una individual. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice.. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). dar pe cele mai puţin plăcute. . precedenţa.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. autoritarismul şi dogmatismul. neacceptarea criticii.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. Învăţătorul modern : ŞTIE … . XIII. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. substituţia. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. învăţătorilor. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. inflexibilitatea. ŞTIE SĂ FIE … . în funcţie de disciplinele alese. obişnuinţa. stereotipia.

ora 11. înv :……………………… • Cadre didactice 2. Propunători: înv…………………………………. 34 . ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. Bine de nu l-oi porni. Eu ruşine oi paţi.. locale n.Ş. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor.XIV.00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1. înv :……………………. înv :…………………… • Părinţi 3. • Reprezentanţi ai I. înv…………………………………. înv:………………………………. 18 octombie 2002. şi ai comunităţii … înv : ……………………....J. Dar nu ştiu cum să-l pornesc.

.………... 5. 2.………………………………… Doamna/ ele învăţătoare. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …..remarcă……………………… . 35 . ………………………………………………………………………………………. stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care……………………………………….. doamna învăţătoare …………………..……………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal..tactul pedagogic. înv: ……………………………………… înv :………………………………….MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……. Invitaţi: …………………………………. Semnătura participanţilor : ………………………………………………………………. 3.. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ……………………………………………….…… În continuare. În acelaşi sens doamna directoare ………………. ……………….…………… . Desfăşurarea activităţii: ”………………………………………………….... .……………………………………….. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar...” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4. Absenţi:……………………………. …………………………………………………………………………………………….. care a asistat la activitate.………………………………………………………. învăţătorilor. având urmatoarea ordine de zi: 1. …………………………………………………………………………………………. şi propune ………………………………………………………………………. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. . doamna învăţătoare …………. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………..

: …………………………. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR.MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR. înv :………………………… 36 .. prof.

MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 3.

.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr.1 : ……………………………………………………………………………………………… NR... CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr . 2. 1.. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr.:…………………………………. 1. Responsabilul Comisiei metodice. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . n : ……………………………………………………………………………………………… NR. 1. înv. 2. 2.2 : ……………………………………………………………………………………………… NR.

…………………………………….…………... : ……….…………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. ………………………… PROFESIA: (titular. ……… ………. …………………………………………………………………………………………….…….…………………………..…………… Fax:………………………………………………… E-mail :……………....…………………………………………………… ADRESA:…………………. ELEVI: ……………. ……..MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………. ……………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ….……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV. STUDII:………………………………………………………. . ……………………………………………………………………...……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ……………………………………………………….…………………….. Mobil:……………………………………………... …………………………………………………………………………………………….. GRADUL DIDACTIC: ………………………………. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . CLASA / Nr.…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. detasat.. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………. suplimentar)..

. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul . ……. anul .……………………………………… . parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………. . PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………..……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI.39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul ..

…………………………………………………….. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. C. Şcoala:……………………………………….………. ……………………………………………………………………………… B.. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D.………….. C. D. ……………………………………………………………………………… D.. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A. B.40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:……………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… D. ……………………………………………………………………………… C. .…………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. B. ……………………………………………………………………………… C. …………. Puncte slabe: A. ……………………………………………………………………………… B.. 1.………………………………………………………………………………… 2.……… Clasa:……………………. Obiective urmarite: A.... 3.………………… …………. …….

DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:………………………………………………………………….. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:………………………………………………….. NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:………………………………….. MATERIAL DIDACTIC:………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:……………………………………………………………………………. METODE ŞI PROCEDEE:…………………………………………………………. c) Psiho-motorii………………………………………………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr... LOCUL DE DESFĂŞURARE:…………………………………………………….. INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR .. TIPUL:………………………………………………………………………………. SRATEGIA DE ORGANIZARE:…....……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:………………………………………………………..crt...Semnătura învăţătorului:……………………………………………….………………………………… TEMA:……………………………………………………………………………….… 41 MODEL PROIECT... FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………... PROPUNĂTOR-REALIZATOR:……………….…………… CLASA:…………………………………………………………………………….……………………………….

. înv…………………..... înv…………………..…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE... 3..... .. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1..…………… ……………………………………. ……………………………………… n.2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată........ înv.42 MODEL CONVOCATOR Luni.:…………………. orele 12. înv………………………………...:…………………. înv:.... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv......00.. se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr..…………… 2..…………………………. 13 decembrie 2003.. înv………………….

.............................................................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………....... NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:…………………….. Resurse.. ................. Nr........... .................................................................................................. ....... ..... Alte comentarii ..................... Perseverenţa... Responsabiliatea faţă de stdiu........................................................................... ... folosirea resurselor. ........... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………………….......... NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………. .................................. ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………......... Atitudinea faţă de învăţătura.............. Teama de acasă.. ……GRADUL :………......................................PREZENŢI:………………………………….......................... ……GRADUL :……….............................. . Comportamentul.. Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale.. . Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea.................... Relaţiile cu învăţătorul şi colegii..................................... Dotare... Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat... ELEVI:………………………………….........43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………........................................ Progresul realizat în timpul lecţiei. Evaluarea.................................. Nivelul cunoaşterii .....Nr... .......... al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii........... Evaluarea activităţiielevilor ........................................... Cunoaşterea disciplinei........ .............. Strategii folosite.................................

........................... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR ... creativitatea în conducerea activităţii... etc ) ? …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………....... C...……………… …………………………………………………………………………….. corelaţia între componentele actului didactic.……………… 4.. Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere. Care au fost punctele de maxim interes? ……………………………………………………………………………….. strategii...…………… ……………………………………………………………………………........ B. Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………. etc.....……………… …………………………………………………………………………….. Punctaj: A.. gestionarea timpului didactic. …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………...... 2.. E...……………… ... Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic........ D....) ……………………………………………………………………………………………....... orientarea acţiunii şi gândirii elevilor...............………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F......ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1.. utilitatea startegiilor didactice.. integrarea mijloacelor de învăţământ....

• • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5..…………………………………………………………………………………………… 7.. 8.. Propuneţi pentru viitor forme de activitate.. ………………… ………………… ………………… ………………. 6.. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… .

9. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

E.D.. Bucureşti . Bucuresti . ” .09. Bucuresti .I. 4682 / 28. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică . ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. MARIN STOICA – . Fundaţia SOROS. 2002 . Craiova .C. CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii .. CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . 3.. institutori/ învăţători . . ŞTEFAN – . . ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. Editura Gheorghe Alexandru . 8. 9.. MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co. Deva.. 131/19.61 XV. nr. ION GR. Editura Expres. .Copenhaga.2002 . studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”. 1975 . ) – M. 7. Editura Arc. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R. U. DANIEL SHAPIRO . BIBLIOGRAFIE 1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României .. 5.O.S.... PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori . partea I . aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr.1998 .02..aprobată cu numărul 10768 / 23.. 1998. 1999.. 1986 .Ş. 1991. 6. CARNEGIE DALE . 4.09.A. 1992.1995.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute . MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . Editura Didactică şi Pedagogică .1994 . 2. Editura Corint .

.………………. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? …….. 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….. 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri ………………………………….Bucureşti 1999.Recompense …......……….…. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi ..….N.10..…..……………….. 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………..………………….……….. 2000. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M.……. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator ……………. 18 Teme generale de activităţi ………………………………………... 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ……….…...… 17 Tipuri de oameni ………………………………………………….….………………….…….………….……….. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis. 16 Etapele şedinţei ………………………………………………......…...... 21 . 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ……………………………….…. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor ………………………….……….…….E....…………….... 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ………..… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice …...……. . 19 CAPITOLUL IX – Evaluare.. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani …………………….……….. 17 Activităţi în echipă ………………………………………………. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică . 11..…………………...….…..………..……...………….…….…………………..….. 13 Stiluri de conducere …………………………. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice ……..definire …………....... 13 Tipuri de comportamente …………………………………….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media.…... fără a-i jigni …………………. 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….……. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului ……………..

… 36 Raport de analiză …………………………………………...……. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice .……………………. EMI ” ……. . ......Expoziţie cu vânzare..….. local . .... 42 Convocator ………………………………. 50 Diplomă / . Carnavalul iernii ’’.. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI ..……………….. …. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean ...Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”………….….……...…………………….….. 48 Diplomă / .…….Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………..……….……. Sărbătoarea Crăciunului ’’….……. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) …………….....………. 44 Chestionar – analiza activităţii ………………. 35 Program de activitate semestrial ………….…….Colinde de suflet” ……………………………………………………………...….. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………... 26 Festivalul decernării premiilor . 34 Anunţ ………………………………..… 34 Proces – verbal ……………………………………. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….………………………….…........………..Călătorind prin … viaţă” …………………………………………………………….....………..…….……………………. 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI.………….. 23 CAPITOLUL XI .………. 46 Diplomă / .. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’….. Munca în echipă-eficienţă reală ’’……....…… 37 Plan managerial anual …………………………………….…….Călătorind prin … viaţă”…………. .…….……….... 49 Diplomă/ .……....……..…..……….... în colaborare cu grădiniţa ... … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI... 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare .………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….…………. 51 Program de activitate.…......…….……….….…...…………….. 56 ..… 47 Diplomă / .…….…. 54 Diplomă / postul tv.…….……………….…………. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’….……..………………….……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ……….Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ………………………………………………...…. 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului …....Călătorind prin … viaţă”………………………..…………………… 43 Fişă de observarea activităţii ……………... 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …..

…………….... Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” …………………. Nuntă în codru ” ……………….Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare .. 62 64 .Nuntă în codru”.…..Diplomă / învăţătorul ...coordonator .…......……......…...….……….……………………………… 57 Invitaţie / . Nuntă în codru ” …..….….…. .…. 60 Diplomă / învăţător -coordonator ....... Nuntă în codru ”…….…….…………. 59 Diplomă / cotidian judeţean -... 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ……….……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful