EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 .. ea devine trudă. Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune.” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte .

suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. autorii acestui ghid . 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. în cadrul I. Alexe Diaconu . metodele tradiţionale cu cele moderne . Festivalul Prieteniei .J. activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi .Ş. în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. OLT ( înv. autorii lui. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. Alexe Diaconu . înv.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” . 1998 – 2004 ). Aurelia Marinescu ) . În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. 4 . << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . Aşa s-au născut << . Am vizat . conform noilor orientari occidentale. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . În perioada anterioară.. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. am reorganizat pe structuri moderne. 2 Caracal ( înv. în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii.2 Caracal. Emilia Diaconu ) etc. Emilia-Monica Diaconu . ♦ creşterea calităţii actului didactic. înv. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. să concepem un material . pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. Emilia Diaconu.I. Cercetării şi Tineretului.

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) .învăţătorii unităţii de învăţământ. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică. b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase.Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I .V. când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . • 1 secretar. MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. Comisia metodică pentru clasa a II-a . pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. • 1-5 responsabili . când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase.

trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. Ca să fie statutare alegerile . realizat de responsabilul coordonator. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. prin vot secret . Evidenţa membrilor. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. prin vot direct . apoi vizate de directorul şcolii. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. din totalul membrilor comisiei metodice. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. 9 . la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . prin vot direct sau secret. care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. cu majoritate simplă. cu majoritate simplă .

• evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. Conform aceluiaşi document. la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. autorii acestui ghid. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. cel puţin o dată pe lună . El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. obligatoriu . • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . Secţiunea a V-a ). X. resurse materiale şi umane. la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. 10 . mai ales . • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. din Consiliul de Curriculum al şcolii. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . • întruneşte membrii comisiei metodice . • efectuează asistenţe . finalităţi.4747 din 16.Noi. curriculum-ul la decizia şcolii etc.Nr. • monitorizează parcurgerea programei. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. 200l ( Capitolul III. în baza unui raport motivat. VI. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. evaluarea elevilor. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor.

Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile .Noi. Să sugereze. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. le place şi se pricep mai bine. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. 7. 2. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. 5. Să le recunoască eforturile colegilor. Înainte de a-i critica.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. 6. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. autorii . astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. Să le recunoască eforturile. 3. Să nu le dea ordine directe. iar sarcina lesne de îndeplinit. democratic. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. 11 . Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. 4. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. 8. Să pună întrebări .. Să-i încurajeze. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. VII. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE.

• Să-i ambiţioneze. despre ceea ce le place să facă. 1. • Să respecte opiniile colegului. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . • Să stabilească imparţial natura conflictului. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere.. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. • Să . 2. 4. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. arătându-i discret unde greşeşte. Să le vorbească colegilor. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. în mod automat. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. cu calm. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. 12 .Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate. mai ales. de bună voie. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. Să le surâdă colegilor. 5.

conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. 7. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. 9. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. supraveghează şi controlează. 10. conflict cauzat de obiective . Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. 2. 6. conflict interior – datorat stării afective.datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. 13 . când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. brainstorming-ul”). conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate.conducere care ascultă.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. 3. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. profesionale. împarte rolurile. c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. 5. planifică. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. comportament bazat pe sprijin . 8. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând .. 1. instruieşte. instruieşte şi controlează. b) care sunt părţile implicate în conflict. conflict de manipulare .Tipuri de conflicte. morale. 4. conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice.

pasându-le” şi responsabilităţile.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. ci să anime. dar . la care sunt invitaţi să participe învăţătorii.arta de a reuşi în viaţă”. obiectiv. VIII. ci să creeze stima. iar deciziile se iau prin colaborare. educatoare. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. dar tot şeful împarte rolurile. • să nu impună efort. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. explică obiectivele. 14 . prin puterea exemplului lui personal. autorii ghidului.. profesorii.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. - Noi. • să nu stârnească teama. directorul şcolii. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. • să nu frâneze. stilul mentorial ( participare .. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. ci să convingă . considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. din suflet . dezinteresat. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. ci să-l provoace.pentru echipă şi nu numai pentru . supraveghează şi controlează. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. instruieşte.

Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . ) se realizează de către propunător /i.E. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. • responsabilul coordonator al comisiei metodice . ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. Eu. . excursie tematică. atelier de creaţie etc.. . ). excursie tematică. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. versuri. elevii şcolii respective.J.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. directorul. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . întâlnire de lucru metodic. părinţi ai elevilor implicaţi. Activităţile ( lectie demonstrativă. pe bază de semnătură.T. etc. al I. reprezentanţi ai I.convocator. • şedinţe de insruire .se ţin prin lecţie demonstrativă. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare.Ş. dezbatere . maxime. întâlnire de lucru.2 Caracal. dezbatere tematică . la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. sponsori..J. etc. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. am realizat anunţul utilizând imagini. . atelier de creaţie etc. proverbe sugestive. caricaturi.Ş. membrii comunităţii. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. specifice activităţii ce se va realiza.se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii.scrisoare metodică. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane .C. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 .anunţ. texte. în M. aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. • o treime din responsabilii pe serii de clase .

. deci nu produc decizii concrete.se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare.tari”. • prezentarea temei. participanţi etc ) şi programul întrunirii. timpul.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . iar rezultatele să fie vizibile.. mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai .se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. fără însă a deveni un compromis . • discţii.de persoane .grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie . mai . bani. • planul ( locul.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex.se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp.diluat”. Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor. Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. • desfăşurarea întrunirii. • întruniri consultative .. • şedinţe de soluţionare a unor probleme . • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi .. .. . responsabil pe clase sau grupe de clase ). • rezumatul întrunirii şi al deciziilor. • concluzii şi aprobare. iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ).convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. 16 . ci principii care urmează să fie traduse în practică. să aibă o desfăşurare optimă . iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi .

chiar lângă dumneavoastră. 17 . Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup.ştie tot” .da. • să facă remarci privind vârsta. • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. acesta încerând să te . • să aibă idei preconcepute. făcând referiri la munca sa. la care sunteţi sigur că va răspunde.. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice. • arogantul – nu-l criticaţi. apăraţi-l de ridiculizări. • să stea la taclale. apartenenţa politică sau sindicală etc. folosiţi tehnica . când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe.. • . • să privească tot timpul la ceas. • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv.. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. • să priveşti insistent la persoane. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular. aşezaţi-l într-un punct mort. • dezinteresatul .sexul.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui.invitaţi-l să ia cuvântul . • să nu ia cuvântul. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor .prindă” pe picior greşit. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. dar…“. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. etnia. • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute.

• implicare şi participare egală. • proces democratic de luare a deciziilor . combinată totdeauna cu îndrumare ). metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . pe baza unor algoritmi logici. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă.indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . 18 • . deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. etc. video. • repetiţia. cooperare. să poată fi aplicată în practică. .negativă ( prin mustrare. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. abilităţi de comunicare prin flexibilitate. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. monitorizarea acţiunilor . dacă învăţarea este întreruptă. să fie realizată cu eficienţă. relaţii deschise. . • distribuirea responsabilităţilor . strategii clare şi roluri bine definite. • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). adaptibilitate şi creativitate . cadru bine stabilit.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . . Activităţile în echipă presupun : scop comun.Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. empatie. • realizarea conştientă a activităţii în sine. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi.

..Educaţia bunului cetăţean. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. .paşi bine definiţi şi structuraţi. să analizeze. • să conştientizeze cauza şi efectul. a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ . Colaborarea între cadrele didactice.obiective clar precizate.Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: .modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare.Învăţătorul .Rezolvarea conflictelor prin comunicare.Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. părinţi. autorii . . • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. Orice tip de activitate trebuie să aibă: . pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne. schimburile de experientă didactică. . currilare.Promovarea ajutorului reciproc. .Educaţia timpului liber. spontan. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă. . . . autorii acestui ghid. reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. Implicarea părinţilor.Educaţia pentru sănătatea Pământului.Educaţia pentru viaţa de familie. .finalităţi realizabile şi de actualitate.Promovarea toleranţei interumane.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. Noi. cadre didactice..Educaţia rutieră etc. . fapt benefic demersului didactic.a respectului faţă de semeni. În realizarea acestor activităţi. 19 . . al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. . • să se manifeste liber. .Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.animator şi formator.Noi. . civilizat şi tolerant etc.

am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi . îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. pentru a promova calitatea.Caracal. directă. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi .. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. la finele unui an metodic. confidenţială.J.. originalitatea etc a activităţilor realizate. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. ingeniozitatea. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii.Ş.Festivalul decernării premiilor EMI”).Noi recomandăm evaluarea sinceră.2 . Noi. dar şi verbală. respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. sau. la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora . deschisă. autorii. asigurându-se astfel progresul didactic. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . 20 . Eu. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. în prima.. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. propunem . obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii.-Olt ( 19972001). dovedim toleranţă şi deschidere către nou. Semestrial.

evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . autorii ghidului. meseria aleasă şi. utilizarea resurselor materiale şi umane. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . numai în ultimul rând. urmărindu-se sincer. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. obiectiv. măsurarea cantitativă . profesionalismul. De aceea. EVALUARE . RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. 21 • • • • • • • . elev etc ). aprecierea calitativă completează. tot mai mult. considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. la finele activităţii. autoevaluarea şi interevaluarea. Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile.asigurarea calităţii”.. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. multicriterială . evaluarea este. evaluarea obiectivă.IX.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. evaluarea se va centra pe progres. În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-.. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. tot mai des.controlul calităţii” la o nouă atitudine de .

independent de învăţătorul care susţine activitatea. portofolii etc )? 4. într-o oră etc )? 3. pe cine evaluează ( elevi. locul sau timpul când se realizează . autorii acestui ghid. Învăţătorii.adaptibilitatea. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. • aplicabilitatea . ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. noi. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. flexibilitatea. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. sau de invitaţi . aplicabilitatea etc). b) ca o compensare a lipsurilor materiale. grupe de elevi cu nevoi speciale. • obiectivitatea . factori de decizie. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. investigaţia.E. de inspectorii şcolari din M. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. trebuie să ţină cont de : 1.C.T. • fidelitatea . învăţător etc )? 2.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. obiective de evaluare etc )? 22 . cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. când evaluează ( de câteva ori pe an.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. autoevaluare. instituţii etc )? 5. moralitatea.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate.

X. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). pentru ca. • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. transformarea. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. împreună cu 23 . această activitate să poată fi ameliorată în timp. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. pe baza informaţiilor obţinute. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. deci. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI.

COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. a preşcolarilor şi elevilor 24 . cu artă şi tact pedagogic până la capăt.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. De aceea. posturi T. metodice. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. morale şi religioase. nu numai pentru învăţământul primar. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. XI..comunitatea. autorii acestui ghid.. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o . ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi.acolo unde este cazul – etc ). ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici. între grădiniţă şi şcoală. cu reprezentanţii comunităţii locale.V. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. Elevii noştri suntem noi. Noi. Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. .rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice.

” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu. este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. ” Bătrânul tace : .“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea.P. raportate la exigenţele moderne. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ).4 Slatina. ca educatoare la G. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune. Nr. Copilul râde : . prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . 25 .acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. ” Tânărul cântă : . Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină.P. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. acolo unde ele sunt organizate împreună . desfăşurată în grădiniţă.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). între grădiniţă şi şcoală. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. la activitatea de învăţare din şcoală.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari.

însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. I. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”. dar şi a celor mai puţin plăcute. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. în calitatea mea de învăţătoare . dar şi a celor mai puţin plăcute.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu.2 Caracal. noi . Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. Nr.. 26 . din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar. noi .Ş.J. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent.La sfârşitul anului şcolar. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice. precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I.-Olt în acea perioadă. în funcţie de posibilităţi.autorii acestui ghid. XII.autorii acestui ghid. . din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar.

pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. EXPERIENŢĂ. parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale.2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). reprezentanţi ai comunităţii. “Vorba dulce mult aduce !” . şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare .• • • • • Prima ediţie . RESPONSABILITATE. mass – mediei locale etc. “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . TOLERANŢĂ. 27 . RECEPTIVITATE. STĂPÂNIRE DE SINE etc. La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii.2002. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . SPIRIT ORGANIZATORIC. regionale etc. Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. DĂRUIRE. le face !” . OBIECTIVITATE . CONSECVENŢĂ. “Cine tace. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). COMUNICARE VERBALĂ. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). animatorul şi realizatorul acestei manifestari. pietrele rămân !” . “Apa trece. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. COLABORARE. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. am propus secţiunile : INEDIT.

.crearea unei atmosfere destinse.afişarea unor mesaje scrise. la sfârşitul unui an de muncă .2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . Participare afectivă. dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. .realizarea calitativă a unor activităţii . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . . Densitatea informaţiilor. etc.amenajarea sălii de clasă. Colaborare etc. Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice.• • • • • • • • La a-III-a ediţie .recunoaşterea unor calităţi. . Manifestarea va avea un real succes. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ). ai mass-mediei locale şi judeţene. Creativitate. colegiale.2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . . La a IV-a ediţie . Originalitate. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar.atenţionarea discretă. cu simboluri de genul portocala şi lămâia. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . responsabilă. Debut. 28 . Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate.ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite.

elevi şi părinţi . în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România )... pentru că ..2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj.şi colaboratorii mei colegelor educatoare...acesta este .. colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M.FESTIVALUL PRIETENIEI . UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII . tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . Centrul .II. prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice . inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. coordonat de Ministerul Educaţiei .Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar..Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 ..Ş.spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin . Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . .Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . Ro – 2ooo .. 29 .. Phare . The British Council. Şanse egale prin educaţie ” . Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională . .Educaţia 2000+ ” . PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT . în toate judeţele ţării.. CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA. primar. Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze . Cercetării şi Tineretului. tipar ” . Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 .. Step By Step ” .. gimnazial sau liceal .J.E. DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .N. de la Satu .–Olt (1997–2001) . MAI ALES .ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. Fundaţia pentru o Societate Deschisă .. În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000.FESTIVALUL PRIETENIEI”.

♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. scrisă şi practică. dar şi premii selective valoric.. d. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . la alegerea şcolii organizatoare . Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . Probele de concurs (câte una) : orală. scris -oral şi practic. l.media. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. b. modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc).5 min. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu..5. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea). prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). g. mass .1. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) .2. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). ex. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. k. Jurizarea : directă. echipaje pe clase sau combinate. prin modul de realizare a probelor : individual. în faza iniţială. ex. în funcţie de tipul probei. după fiecare probă. deschis. f. Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. cazare. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. c. detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. după fiecare probă. Componenţa echipajelor : 5 membri . părinţi.4. Durata festivalului : 1 – 5 zile. e. 1.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. cu o oră înainte ). Durata concursului : 1 – 3 ore. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. h. ex. m. masă. j. i. masa de prânz.în echipă. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare.3. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. ex. constituirea echipajelor . modern. sponsori etc. în funcţie de tipul probei.

. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. ştiinţe ale naturii.echipaj. obiectiv. dar şi părinţii elevilor. etc) . geografie. aptitudini şi talente. Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . la alegerea şcolii care organizează concursul.să se recreeze elevii şi cadrele lor. • MATEMATICĂ . elev în învăţământul primar ) .să se desăvârşească descentralizarea instituţională. limbi moderne. dar şi în timpul ce urmează acestui festival. artistice sau sportive. în week-end–uri şi vacanţe. pe durata a 1–5 zile. ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. limba maternă. oral şi practic ( doar o singură dată ). etc.să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. realistă şi obiectivă . istorie. dar şi între cadrele didactice. • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. . . Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3).să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . etc. . în timpul festivalului. • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul. care se stabileşte între el şi proprii elevi. • ARTE ( educaţie plastică.să se creeze bună dispoziţie. . realizate scris. mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect.) . a tehnicilor de colaborare. pentru o singură disciplină. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: .să se colaboreze eficient între elevi. ). cadre didactice şi instituţiile lor. . de un nou mod de desfăşurare deschis. 31 . urmărind recreerea elevilor. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. educaţie muzicală. prietenesc. religie ) .să se evalueze elevi. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă .

• etc. pe baza prezentului Regulament. Dulce şi corectă zicere ” .1. pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul.1999 . Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. Concursul constă în câte o probă scrisă. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. ex. Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice.2.4. Olt şi 2002 . Caracal.Craiova. clasa a IV-a . Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ).Colegiul Naţional Ioniţă Asan. Dolj . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. realizate 32 .32Teodor Aman. • .VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. • . dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ.5... Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”.2001 şi 2003 . dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete.2002 şi 2003 . Olt . Olt. Olt. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . • . Isteţilă ” . Călătorind prin … viaţă ” . • sau combinate : ex. Copacul prieteniei ” . Şcoala cu clasele I-VIII G. Caracal.2. ex. ex. clasa a II-a .. Caracal. clasa I . Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. în perioada 1998 – 2004. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • .1988 .3.. una orală şi una practică. clasa a III-a . Poboran. Caracal.7. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module.

Învăţătorul modern : ŞTIE … . substituţia. neacceptarea criticii. La sfârşitul anului şcolar noi. părinţi. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. în echipă. învăţătorilor. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. lipsa sprijinului.. Învăţătorul modern trebuie .şefi care ştiu tot”. însoţite de acordarea unor premii–simbolice. cenzura. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. stereotipia. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse. educatoarelor. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). ŞTIE SĂ FIE … . teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. în funcţie de sponsorizari.una individual. obişnuinţa. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. inflexibilitatea. prejudecăţile ) etc. în competenţa sa pedagogică. teoretică şi practică. precedenţa. XIII.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. folosirea incorectă a limbajului. susţinut şi încurajat de elevi. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. autoritarismul şi dogmatismul. . elevilor. la rândul său . clar precizate în oferta ei. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. părinţilor elevilor..previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile.. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). în funcţie de disciplinele alese. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. ŞTIE SĂ FACĂ … . dependenţa şi conformismul. . am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. colegi şi semeni. autorii acestui ghid. în imaginea sa morală şi umană. dar pe cele mai puţin plăcute. profesorilor. 33 . noi – autorii .

înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc.J. înv :……………………… • Cadre didactice 2. 18 octombie 2002.. locale n.XIV. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor. 34 . şi ai comunităţii … înv : ……………………. înv:………………………………. Dar nu ştiu cum să-l pornesc. Eu ruşine oi paţi. înv…………………………………. ora 11.. Propunători: înv…………………………………. • Reprezentanţi ai I.. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. înv :…………………….00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1.Ş. Bine de nu l-oi porni.. înv :…………………… • Părinţi 3.

.. doamna învăţătoare …………... 3. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.tactul pedagogic. În acelaşi sens doamna directoare ………………. Semnătura participanţilor : ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……. învăţătorilor.………………………………… Doamna/ ele învăţătoare. . ………………………………………………………………………………………..” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4. având urmatoarea ordine de zi: 1. şi propune ………………………………………………………………………. care a asistat la activitate..remarcă……………………… .MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi..…… În continuare. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………. doamna învăţătoare …………………..……………………………………………………….…………………………………………….. ………………. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. Absenţi:…………………………….……….. Invitaţi: …………………………………. 35 .. 5. înv: ……………………………………… înv :…………………………………. …………………………………………………………………………………………. stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care………………………………………..…………… ....………………………………………. . Desfăşurarea activităţii: ”………………………………………………….. 2.

MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR. înv :………………………… 36 . : …………………………. prof..

APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. 3. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr. 2. înv.. 1. Responsabilul Comisiei metodice..MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr. 2. .1 : ……………………………………………………………………………………………… NR.2 : ……………………………………………………………………………………………… NR.. 2. n : ……………………………………………………………………………………………… NR. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . 1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr .:………………………………….

.MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ……………………………………………………………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………...……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV.. CLASA / Nr. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ELEVI: ……………..……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. STUDII:……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ………………………… PROFESIA: (titular. …………………………………... detasat.………………………….. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. : ………..………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ………………………………………………………. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………. suplimentar). GRADUL DIDACTIC: ………………………………. . Mobil:……………………………………………. ……. …………………………………….…………………………………………………… ADRESA:………………….…………………….. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… .. ……………………… ………………………………………………………………….………….…………… Fax:………………………………………………… E-mail :…………….. …………………………………………………………………………………………… …. …………………………………………………………………………………………….……………………... ……… ……….…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: ………………………………………………….…….

parteneri educaţionali etc ): …………………………………………………………………………………………….……………………………………… . parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul . . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI. ……. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………... anul ..

Puncte slabe: A.. D...……………………………………………………. ……………………………………………………………………………… C.……… Clasa:……………………. .………………… …………. C.…………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. B. ……………………………………………………………………………… D.….…………………………………………………………………… 4.………. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. B. …….. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. ……………………………………………………………………………… D. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D... Şcoala:………………………………………. ……………………………………………………………………………… C. ……………………………………………………………………………… B. Obiective urmarite: A. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 3... ……………………………………………………………………………… B.. 1.………………………………………………………………………………… 2. …………. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A. C.

NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:………………………………….... LOCUL DE DESFĂŞURARE:……………………………………………………. MATERIAL DIDACTIC:…………………………... SRATEGIA DE ORGANIZARE:…. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………...DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:…………………………………………………………………....……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:……………………………………………………….. METODE ŞI PROCEDEE:………………………………………………………….………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………... PROPUNĂTOR-REALIZATOR:………………. TIPUL:……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:…………………………………………………………………………….…………… CLASA:……………………………………………………………………………. INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR ..crt. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr.… 41 MODEL PROIECT...Semnătura învăţătorului:……………………………………………….. c) Psiho-motorii……………………………………………………………………….……………………………….

:…………………. înv…………………... 13 decembrie 2003....:………………….. orele 12.…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE...2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată....…………… 2. vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv...... înv…………………. ……………………………………… n. înv………………….. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1... 3....…………… …………………………………….... înv. .....00.42 MODEL CONVOCATOR Luni.. înv:. se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.………………………….... înv………………………………...

. ……GRADUL :………................... ..................... al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii.......... Resurse.......................................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:………………………………………………………………………………………….................................................. Progresul realizat în timpul lecţiei................... Alte comentarii .. ........ ........................................PREZENŢI:…………………………………..... Atitudinea faţă de învăţătura............. Responsabiliatea faţă de stdiu....... ........ NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:……………….... Nivelul cunoaşterii ............. ELEVI:…………………………………............... Cunoaşterea disciplinei............. Strategii folosite...Nr........... .................................... ......... NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………. Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea......... Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale................ .......... Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat............................................... Evaluarea...... ……GRADUL :………. DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………........................... Dotare.. Comportamentul............................... ................43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………......... ....................... Perseverenţa.............. Relaţiile cu învăţătorul şi colegii. ........................ Evaluarea activităţiielevilor ......................... Teama de acasă.............. Nr............................................ ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………....................................... ..................................................... folosirea resurselor..........

. ……………………………………………………………………………………………....... integrarea mijloacelor de învăţământ...………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3....... Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere...) …………………………………………………………………………………………….. etc ) ? ……………………………………………………………………………………………. Care au fost punctele de maxim interes? ………………………………………………………………………………...... strategii...……………… . utilitatea startegiilor didactice.ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1....... Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic...... D..…………… …………………………………………………………………………….. B... C.……………… 4.... E.....……………… ……………………………………………………………………………. 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F.. gestionarea timpului didactic. creativitatea în conducerea activităţii.... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR . etc. orientarea acţiunii şi gândirii elevilor.. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………......... Punctaj: A........ corelaţia între componentele actului didactic............ 2................................ Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………... ………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………………..

. 8. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… . • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ………………. 6.. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .. Propuneţi pentru viitor forme de activitate.Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5.…………………………………………………………………………………………… 7.. ………………… ………………… ………………… ………………..

9. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

7.1998 . 8. MARIN STOICA – . 9. partea I .D. BIBLIOGRAFIE 1.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică .2002 .Ş. . ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. 2002 . 1998. Editura Gheorghe Alexandru . ŞTEFAN – .Copenhaga. . nr.. ) – M. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr. 131/19. 1986 .O. 6. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” .C. Editura Didactică şi Pedagogică . Deva.E.09.I.. Bucureşti . institutori/ învăţători . CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . Bucuresti . 1991.09. 4. CARNEGIE DALE . U.aprobată cu numărul 10768 / 23. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. ... ION GR.A. 2. 1999.. 5. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R. 1975 . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . 3.1994 . 1992. Bucuresti .. Fundaţia SOROS.02.. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României . Editura Corint .. Editura Expres. studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”..S. Editura Arc. DANIEL SHAPIRO . MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co.1995.. 4682 / 28. ” .. PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori .. Craiova .61 XV.

… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice …. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M.... 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor …………………………...definire …………. 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….………. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică .……….... 16 Etapele şedinţei ……………………………………………….... 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului …………….....………... 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice …….. 17 Activităţi în echipă ……………………………………………….……….....…………. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis..…. 21 . 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ………………………………..……….……………. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator ……………...………………….E. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………....………….Bucureşti 1999....…….... 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….…..…...….……………….. 12 Tipuri de conflicte …………………………………………..… 17 Tipuri de oameni …………………………………………………. 13 Tipuri de comportamente ……………………………………...………………….….. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? ……...………………….…….10. 13 Stiluri de conducere ………………………….….. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi .. 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ………..…. fără a-i jigni ………………….…….……….…….….. . 19 CAPITOLUL IX – Evaluare.….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media.……. 2000. 11.…….... 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………..………………….….N. 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….Recompense …...….…….………………... 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri …………………………………...

53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI..…..…….………………….………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….. 44 Chestionar – analiza activităţii ………………... …. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare .……...…… 37 Plan managerial anual ……………………………………. Munca în echipă-eficienţă reală ’’……....….Expoziţie cu vânzare... Sărbătoarea Crăciunului ’’….... 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice . 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean .…... EMI ” …….……………….. 23 CAPITOLUL XI . Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………...…. local .. 46 Diplomă / ..……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ……….........… 34 Proces – verbal …………………………………….. 49 Diplomă/ . 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului …....……. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’….……….. .. 50 Diplomă / .… 47 Diplomă / ...Călătorind prin … viaţă” ……………………………………………………………..…….….……….. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) ……………. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’….. 34 Anunţ ……………………………….Călătorind prin … viaţă”……………………….…………………………... Carnavalul iernii ’’... 54 Diplomă / postul tv. 42 Convocator ………………………………..…………...……….… 36 Raport de analiză …………………………………………...………. .……...………….…..…. 56 .…....……………………..…….…….…………………… 43 Fişă de observarea activităţii …………….Colinde de suflet” ……………………………………………………………... .…………………….……….Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………... în colaborare cu grădiniţa .. 35 Program de activitate semestrial ………….Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”………….…….………. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI .……...……….Călătorind prin … viaţă”…………. 51 Program de activitate..……..Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ……………………………………………….….….………..…………….……. ....………………...……. 48 Diplomă / .……... 26 Festivalul decernării premiilor ...……....……. … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI...…..…………………….…………..

.…....…..Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare ... 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ………..Nuntă în codru”.....……. Nuntă în codru ” ……………….……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii . .....…..…. Nuntă în codru ”……. Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” …………………..…………….... 59 Diplomă / cotidian judeţean -. Nuntă în codru ” ….…..…….coordonator .. 60 Diplomă / învăţător -coordonator ..……………………………… 57 Invitaţie / .....…. 62 64 .……….….………….….Diplomă / învăţătorul .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful