P. 1
comisia-metodica

comisia-metodica

|Views: 4,844|Likes:
Published by claude09

More info:

Published by: claude09 on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte .. Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 .. ea devine trudă.

Emilia-Monica Diaconu . ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. în cadrul I. autorii lui. Aurelia Marinescu ) . Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. OLT ( înv.suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. Emilia Diaconu. Alexe Diaconu . Cercetării şi Tineretului. înv. Am vizat . autorii acestui ghid .. în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. În perioada anterioară. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri.I. Festivalul Prieteniei . 1998 – 2004 ). conform noilor orientari occidentale. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. metodele tradiţionale cu cele moderne . ♦ creşterea calităţii actului didactic. activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr.Ş. 4 . în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. Alexe Diaconu .2 Caracal. Aşa s-au născut << . să concepem un material . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . înv.J.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” . occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . Emilia Diaconu ) etc. 2 Caracal ( înv. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. am reorganizat pe structuri moderne.

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator.învăţătorii unităţii de învăţământ. ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar.Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I . c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . • 1-5 responsabili . astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). • 1 secretar. când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică. MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri .V. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. Comisia metodică pentru clasa a II-a . Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) .

la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. din totalul membrilor comisiei metodice.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. realizat de responsabilul coordonator. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . prin vot secret . Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. prin vot direct . Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. Ca să fie statutare alegerile . Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. Evidenţa membrilor. cu majoritate simplă. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. apoi vizate de directorul şcolii. 9 . Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. cu majoritate simplă . prin vot direct sau secret. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. putând suporta modificări în urma dezbaterilor.

recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. curriculum-ul la decizia şcolii etc. 10 . • efectuează asistenţe . conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . finalităţi.Noi. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. Conform aceluiaşi document. • întruneşte membrii comisiei metodice . la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. X. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. mai ales . autorii acestui ghid. cel puţin o dată pe lună .Nr. • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. 200l ( Capitolul III. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. din Consiliul de Curriculum al şcolii. obligatoriu . • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. în baza unui raport motivat. Secţiunea a V-a ). resurse materiale şi umane. evaluarea elevilor.4747 din 16. • monitorizează parcurgerea programei. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. VI. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte .

ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. 3. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. Să le recunoască eforturile colegilor. 7. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . Înainte de a-i critica. Să le recunoască eforturile. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. autorii . 5. 11 . le place şi se pricep mai bine. Să nu le dea ordine directe. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. iar sarcina lesne de îndeplinit. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. 4. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. VII. Să-i încurajeze.. Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. 6. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. 8. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. Să pună întrebări .Noi. democratic. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . Să sugereze. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. 2. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi.

• Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. mai ales.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. cu calm. • Să-i ambiţioneze. de bună voie. despre ceea ce le place să facă. 2. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . Să le vorbească colegilor. 5. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . 4.. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. în mod automat. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. Să le surâdă colegilor. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. • Să stabilească imparţial natura conflictului. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. • Să respecte opiniile colegului. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să . • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. 1. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. 12 . • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. arătându-i discret unde greşeşte.

Tipuri de conflicte. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. împarte rolurile. conflict cauzat de obiective . comportament bazat pe sprijin . conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. instruieşte şi controlează.conducere care ascultă. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. b) care sunt părţile implicate în conflict. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. 8. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. 6. 5. morale. 2. conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate. răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. instruieşte. 4. brainstorming-ul”).datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. supraveghează şi controlează. Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. profesionale. planifică. 1. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând . conflict interior – datorat stării afective. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. 9. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. 10. 7. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. 13 . 3. conflict de manipulare ..

dar . explică obiectivele.. • să nu frâneze. directorul şcolii.arta de a reuşi în viaţă”. obiectiv. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. ci să anime. VIII. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. ci să-l provoace. autorii ghidului. instruieşte. - Noi. prin puterea exemplului lui personal. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. supraveghează şi controlează. pasându-le” şi responsabilităţile. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. din suflet . stilul mentorial ( participare . stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. • să nu impună efort. profesorii. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. dar tot şeful împarte rolurile. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele.. considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. ci să convingă .sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. • să nu stârnească teama. 14 . educatoare. dezinteresat. iar deciziile se iau prin colaborare. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. ci să creeze stima.pentru echipă şi nu numai pentru .

J. specifice activităţii ce se va realiza. texte. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. am realizat anunţul utilizând imagini. în M. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare. proverbe sugestive. etc. . Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . • o treime din responsabilii pe serii de clase .Ş. atelier de creaţie etc. întâlnire de lucru metodic. alţi elevi din şcoală sau din afara ei.2 Caracal.T.. sponsori.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii.se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii.E. . . • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante.convocator. maxime. elevii şcolii respective. ). ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr.C. dezbatere tematică . ) se realizează de către propunător /i. părinţi ai elevilor implicaţi.Ş.. caricaturi. dezbatere . • şedinţe de insruire . • responsabilul coordonator al comisiei metodice .anunţ. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane . reprezentanţi ai I.J. Eu. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. etc. directorul. excursie tematică. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . versuri.scrisoare metodică. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. pe bază de semnătură. la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor.se ţin prin lecţie demonstrativă. excursie tematică. membrii comunităţii. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . Activităţile ( lectie demonstrativă. atelier de creaţie etc. întâlnire de lucru. al I.

• rezumatul întrunirii şi al deciziilor.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex.diluat”.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. • desfăşurarea întrunirii. schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ). Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : .tari”.grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie ...se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. deci nu produc decizii concrete. responsabil pe clase sau grupe de clase ). Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită.se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. timpul.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. • prezentarea temei. bani. • discţii. • concluzii şi aprobare. • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi . . scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . mai . ci principii care urmează să fie traduse în practică. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp. să aibă o desfăşurare optimă .de persoane .. 16 . • planul ( locul. • şedinţe de soluţionare a unor probleme . mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai . fără însă a deveni un compromis . iar rezultatele să fie vizibile. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. .se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. participanţi etc ) şi programul întrunirii. iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi . . • întruniri consultative . Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi..

• plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul.. apăraţi-l de ridiculizări. dar…“. • să stea la taclale.ştie tot” . • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. la care sunteţi sigur că va răspunde. folosiţi tehnica . • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice.sexul. • arogantul – nu-l criticaţi.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. • să privească tot timpul la ceas. aşezaţi-l într-un punct mort. • să aibă idei preconcepute.prindă” pe picior greşit. • . • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv. acesta încerând să te . chiar lângă dumneavoastră. • să priveşti insistent la persoane.da. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. • dezinteresatul . • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. apartenenţa politică sau sindicală etc. 17 .invitaţi-l să ia cuvântul . responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. • să nu ia cuvântul. • să facă remarci privind vârsta. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. făcând referiri la munca sa. etnia... • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular.

• înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . monitorizarea acţiunilor . • proces democratic de luare a deciziilor . . • repetiţia. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. video. deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. • realizarea conştientă a activităţii în sine. pe baza unor algoritmi logici. • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. dacă învăţarea este întreruptă. etc.indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). empatie. să fie realizată cu eficienţă. abilităţi de comunicare prin flexibilitate. cooperare. recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . adaptibilitate şi creativitate . combinată totdeauna cu îndrumare ). cadru bine stabilit. relaţii deschise.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. . Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . • distribuirea responsabilităţilor . Activităţile în echipă presupun : scop comun. să poată fi aplicată în practică. • implicare şi participare egală. strategii clare şi roluri bine definite.negativă ( prin mustrare. existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . 18 • .Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. . • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă.

. . Colaborarea între cadrele didactice. • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea.paşi bine definiţi şi structuraţi.Promovarea ajutorului reciproc. autorii acestui ghid. Noi..obiective clar precizate.Educaţia bunului cetăţean.Educaţia timpului liber.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ . cadre didactice. spontan. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi. În realizarea acestor activităţi. propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: . Implicarea părinţilor. .Educaţia rutieră etc. .Educaţia pentru sănătatea Pământului. 19 . autorii .Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”.Noi.modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare. . reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. . • să se manifeste liber.Promovarea toleranţei interumane. currilare.a respectului faţă de semeni. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. părinţi. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă. . Orice tip de activitate trebuie să aibă: . . . . fapt benefic demersului didactic. . . .Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. . să analizeze.Rezolvarea conflictelor prin comunicare. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora.finalităţi realizabile şi de actualitate. • să conştientizeze cauza şi efectul. al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. civilizat şi tolerant etc.. schimburile de experientă didactică.Învăţătorul . pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne.Educaţia pentru viaţa de familie.animator şi formator.Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI.

dar şi verbală. asigurându-se astfel progresul didactic. obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor.J. autorii. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii. în prima. Eu. am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi . dovedim toleranţă şi deschidere către nou. deschisă. sau.Festivalul decernării premiilor EMI”). la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii.-Olt ( 19972001).. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. Noi. ingeniozitatea. confidenţială. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr.Noi recomandăm evaluarea sinceră. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . Semestrial. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect..individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o.Ş. directă. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. la finele unui an metodic. pentru a promova calitatea. îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. propunem . în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora . Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. originalitatea etc a activităţilor realizate.. 20 . respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima.Caracal. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi .2 . Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii.

Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. autoevaluarea şi interevaluarea. obiectiv. meseria aleasă şi. utilizarea resurselor materiale şi umane.. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . multicriterială . realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. tot mai des. evaluarea obiectivă.asigurarea calităţii”.IX. măsurarea cantitativă . recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. EVALUARE . al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . De aceea. evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . profesionalismul. autorii ghidului.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. evaluarea se va centra pe progres. aprecierea calitativă completează. urmărindu-se sincer. evaluarea este. elev etc ). pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. tot mai mult.. numai în ultimul rând. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. 21 • • • • • • • . În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. la finele activităţii.

Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. pe cine evaluează ( elevi. autorii acestui ghid.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. sau de invitaţi . locul sau timpul când se realizează . rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. învăţător etc )? 2. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate.T. • fidelitatea . investigaţia. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. când evaluează ( de câteva ori pe an. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. moralitatea. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. trebuie să ţină cont de : 1. într-o oră etc )? 3. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. flexibilitatea. • obiectivitatea . instituţii etc )? 5. • aplicabilitatea . obiective de evaluare etc )? 22 . aplicabilitatea etc). factori de decizie. Învăţătorii. independent de învăţătorul care susţine activitatea.E. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători.adaptibilitatea. autoevaluare. noi. de inspectorii şcolari din M. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. portofolii etc )? 4. grupe de elevi cu nevoi speciale.C. b) ca o compensare a lipsurilor materiale.

numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. pe baza informaţiilor obţinute. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. X. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). deci. împreună cu 23 . • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. pentru ca. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. această activitate să poată fi ameliorată în timp. transformarea.

XI. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. Noi.V.. între grădiniţă şi şcoală. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici. a preşcolarilor şi elevilor 24 . posturi T. De aceea. nu numai pentru învăţământul primar. . cu artă şi tact pedagogic până la capăt. De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. autorii acestui ghid.. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. Elevii noştri suntem noi. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o . metodice.comunitatea. morale şi religioase. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. cu reprezentanţii comunităţii locale. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate.acolo unde este cazul – etc ).

prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ).acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. Copilul râde : . iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. ” Bătrânul tace : . cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. ca educatoare la G. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători. la activitatea de învăţare din şcoală.4 Slatina. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev.P. desfăşurată în grădiniţă. între grădiniţă şi şcoală.“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I. acolo unde ele sunt organizate împreună . le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu. raportate la exigenţele moderne. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune. Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. Nr.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ). este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. ” Tânărul cântă : .“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. 25 .P.

dar şi a celor mai puţin plăcute. . precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.autorii acestui ghid. 26 .2 Caracal. XII. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. Nr.autorii acestui ghid.Ş. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. I. noi . în calitatea mea de învăţătoare . şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”.J. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent.. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar. Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. dar şi a celor mai puţin plăcute.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. în funcţie de posibilităţi. noi . inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I.-Olt în acea perioadă.La sfârşitul anului şcolar. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu.

care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). am propus secţiunile : INEDIT. CONSECVENŢĂ. regionale etc. La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. SPIRIT ORGANIZATORIC. pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. TOLERANŢĂ. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. “Cine tace. 27 .2002.• • • • • Prima ediţie . DĂRUIRE. “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale.2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). “Apa trece. le face !” . şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare . RECEPTIVITATE. mass – mediei locale etc. RESPONSABILITATE. OBIECTIVITATE . EXPERIENŢĂ. pietrele rămân !” . • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . STĂPÂNIRE DE SINE etc. COLABORARE. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. “Vorba dulce mult aduce !” . COMUNICARE VERBALĂ. animatorul şi realizatorul acestei manifestari. reprezentanţi ai comunităţii.

Debut.atenţionarea discretă. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ). Colaborare etc. . cu simboluri de genul portocala şi lămâia.realizarea calitativă a unor activităţii . Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . responsabilă. .recunoaşterea unor calităţi. .amenajarea sălii de clasă. Densitatea informaţiilor. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . ai mass-mediei locale şi judeţene. .crearea unei atmosfere destinse.ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate. La a IV-a ediţie . 28 . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . colegiale. etc. care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi.• • • • • • • • La a-III-a ediţie .2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice.afişarea unor mesaje scrise. Originalitate. la sfârşitul unui an de muncă . dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. Creativitate. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar. Manifestarea va avea un real succes. Participare afectivă. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. .

Phare . MAI ALES . CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA. prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice .E. în toate judeţele ţării. colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT . Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze .FESTIVALUL PRIETENIEI”. .Ş. UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII .–Olt (1997–2001) . DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .FESTIVALUL PRIETENIEI . Fundaţia pentru o Societate Deschisă . gimnazial sau liceal . Cercetării şi Tineretului.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar. tipar ” ... Step By Step ” ..ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. 29 . tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru .. prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M.Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . coordonat de Ministerul Educaţiei ..acesta este .II.. The British Council. în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ). primar..spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin . pentru că . . Centrul ... elevi şi părinţi .şi colaboratorii mei colegelor educatoare. de la Satu . Şanse egale prin educaţie ” . Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 .N. inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament..Educaţia 2000+ ” .J.. Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională . Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu .2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj. Ro – 2ooo . În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000...Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 ..

g.3. în funcţie de tipul probei.în echipă.5.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. după fiecare probă. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. j. prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). b. Durata concursului : 1 – 3 ore.. e. deschis. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. la alegerea şcolii organizatoare . Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. dar şi premii selective valoric. c. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. d. i..4. ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . Componenţa echipajelor : 5 membri . clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. cazare. detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex.media. k. după fiecare probă. sponsori etc. Jurizarea : directă. ex. Durata festivalului : 1 – 5 zile.1. ex. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. ex. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. masa de prânz. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . cu o oră înainte ). părinţi. echipaje pe clase sau combinate. scrisă şi practică. ex. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). f. constituirea echipajelor . mass . scris -oral şi practic. h. modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc). dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. Probele de concurs (câte una) : orală. masă. 1. în funcţie de tipul probei.2. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea). l. modern. m. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ).5 min. în faza iniţială. prin modul de realizare a probelor : individual. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ).

geografie. relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . elev în învăţământul primar ) . • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică.să se desăvârşească descentralizarea instituţională. ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. educaţie muzicală. dar şi între cadrele didactice. etc. dar şi părinţii elevilor. cadre didactice şi instituţiile lor. etc. limbi moderne. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul. • ARTE ( educaţie plastică.) . ). • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. realistă şi obiectivă . în timpul festivalului. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . aptitudini şi talente. .să se colaboreze eficient între elevi. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. de un nou mod de desfăşurare deschis. pe durata a 1–5 zile. urmărind recreerea elevilor. care se stabileşte între el şi proprii elevi. • MATEMATICĂ . istorie. limba maternă.să se recreeze elevii şi cadrele lor. .să se creeze bună dispoziţie. artistice sau sportive. etc) .să se evalueze elevi. la alegerea şcolii care organizează concursul. . ştiinţe ale naturii.să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. a tehnicilor de colaborare. religie ) . . prietenesc. în week-end–uri şi vacanţe. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . obiectiv. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. 31 . Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar.echipaj. . pentru o singură disciplină. dar şi în timpul ce urmează acestui festival. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). oral şi practic ( doar o singură dată ). .să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . realizate scris.

Copacul prieteniei ” ..Colegiul Naţional Ioniţă Asan. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. Isteţilă ” .1..2001 şi 2003 . Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex.2. în perioada 1998 – 2004. Caracal. • etc. Caracal.1999 .VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Şcoala cu clasele I-VIII G.7. Concursul constă în câte o probă scrisă. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. pe baza prezentului Regulament. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module. ex. Călătorind prin … viaţă ” .2002 şi 2003 . Caracal. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . Caracal. Dolj . Olt.. ex.Craiova. realizate 32 . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare . Poboran. Olt. una orală şi una practică. Dulce şi corectă zicere ” . Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. clasa a IV-a .1988 . clasa a III-a . • . • . clasa I .2. Olt şi 2002 . • . ex. clasa a II-a . Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul..32Teodor Aman.3. Olt .4. • sau combinate : ex. Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice. Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ).

. . folosirea incorectă a limbajului. autoritarismul şi dogmatismul. în imaginea sa morală şi umană.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. Învăţătorul modern : ŞTIE … . 33 . părinţilor elevilor. susţinut şi încurajat de elevi. ŞTIE SĂ FACĂ … . Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. autorii acestui ghid. la rândul său . am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. cenzura. educatoarelor. lipsa sprijinului. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). realizate de-a lungul anului şcolar trecut. elevilor. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. XIII.una individual. noi – autorii . neacceptarea criticii. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse. în competenţa sa pedagogică. La sfârşitul anului şcolar noi. stereotipia. învăţătorilor. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). clar precizate în oferta ei.şefi care ştiu tot”. dependenţa şi conformismul. în funcţie de sponsorizari. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. colegi şi semeni. . teoretică şi practică. în funcţie de disciplinele alese. profesorilor. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. prejudecăţile ) etc. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. părinţi. precedenţa. ŞTIE SĂ FIE … . dar pe cele mai puţin plăcute. Învăţătorul modern trebuie . la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. inflexibilitatea. substituţia.. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. în echipă.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. însoţite de acordarea unor premii–simbolice.. obişnuinţa.

XIV. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi...00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. ora 11. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor. Bine de nu l-oi porni. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1. Propunători: înv…………………………………. 34 . înv………………………………….. înv :…………………… • Părinţi 3. Eu ruşine oi paţi. locale n.J. înv :……………………… • Cadre didactice 2.. înv :……………………. • Reprezentanţi ai I. şi ai comunităţii … înv : …………………….Ş. înv:………………………………. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. 18 octombie 2002. Dar nu ştiu cum să-l pornesc.

” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4....remarcă……………………… .. doamna învăţătoare ………….………………………………… Doamna/ ele învăţătoare.. ……………………………………………………………………………………………. şi propune ………………………………………………………………………. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………. .………………………………………………………. Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. doamna învăţătoare …………………. care a asistat la activitate.tactul pedagogic. ……………………………………………………………………………………….. având urmatoarea ordine de zi: 1.…………… ..………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.…… În continuare. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar.. înv: ……………………………………… înv :………………………………….MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi. Absenţi:……………………………. 3.……….……………………………………………. 35 .. Semnătura participanţilor : ……………………………………………………………….. Invitaţi: ………………………………….... învăţătorilor. 2.. ………………. În acelaşi sens doamna directoare ……………….. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 5. . stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care……………………………………….

MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR.. : …………………………. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR. prof. înv :………………………… 36 .

MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 3. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.

:…………………………………. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr. 1. .1 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 1... 2. înv.2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 2. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr . n : ……………………………………………………………………………………………… NR.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr. 1.. 2. Responsabilul Comisiei metodice. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI .

.. …….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………. suplimentar).. ELEVI: ……………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………. ………………………………….…………………………………………………… ADRESA:………………….……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………...…………………………. …………………………………………………………………………………………….……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV. detasat. ……… ……….…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………. .. : ………. ……………………… …………………………………………………………………. ……………………………………. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………….…………. STUDII:……………………………………………………….……………………...………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ……………………………………………………….……………………. Mobil:…………………………………………….…………… Fax:………………………………………………… E-mail :……………... CLASA / Nr. GRADUL DIDACTIC: ………………………………... ………………………… PROFESIA: (titular. …………………………………………………………………………………………… ….……..

. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul . …….……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI.. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: ………………………………………………….……………………………………… ..39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul .. anul . parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………. parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D. …………. 3.. B.……………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. .40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. D. ……………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………… D. ……. Puncte slabe: A. Şcoala:………………………………………. ……………………………………………………………………………… D. C. Obiective urmarite: A. B. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. C. ……………………………………………………………………………… B. …………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….....……….. 1..………….……… Clasa:……………………. ………………………………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… C. ……………………………………………………………………………… C.…………………………………………………………………… 4. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….………………… ………….. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 2.

METODE ŞI PROCEDEE:…………………………………………………………. NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:………………………………….……………………………….…………… CLASA:……………………………………………………………………………. LOCUL DE DESFĂŞURARE:…………………………………………………….………………………………… TEMA:……………………………………………………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:……………………………………………………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr. MATERIAL DIDACTIC:…………………………..... c) Psiho-motorii………………………………………………………………………... TIPUL:……………………………………………………………………………….DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:…………………………………………………………………... INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR .… 41 MODEL PROIECT. PROPUNĂTOR-REALIZATOR:………………. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………....Semnătura învăţătorului:……………………………………………….crt.. SRATEGIA DE ORGANIZARE:…..……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:……………………………………………………….. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………………………....

. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1.....…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE...…………………………. înv……………………………….00.…………… ……………………………………..:………………….:…………………..42 MODEL CONVOCATOR Luni.2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată. 3.... înv…………………... înv………………….. orele 12.... se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr. ……………………………………… n.... înv.. înv…………………. 13 decembrie 2003.... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv. ..…………… 2..... înv:......

................................. ........... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………............................ ... ................ al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii............ Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea.... Cunoaşterea disciplinei........................................... Atitudinea faţă de învăţătura..................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………...............................PREZENŢI:………………………………….... .............. ... ……GRADUL :………... Nr...... Alte comentarii ........... folosirea resurselor.................. Strategii folosite........... ŞI FUNCŢIA…………………………………………………………………………………….................. Resurse........ ............................................................................................ Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale............... NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………................... ....................... Progresul realizat în timpul lecţiei............ Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat...................... Responsabiliatea faţă de stdiu.................................................................... ……GRADUL :………...... Perseverenţa............ Evaluarea................................. ....... Comportamentul........ .... ............................Nr. ................... Nivelul cunoaşterii ...... Dotare............. ELEVI:…………………………………. Teama de acasă............ Evaluarea activităţiielevilor ....................43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………............................. NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………............ Relaţiile cu învăţătorul şi colegii...........

............……………… ……………………………………………………………………………. E..ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1... utilitatea startegiilor didactice. Care au fost punctele de maxim interes? ……………………………………………………………………………….......... D. Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic.... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR ... corelaţia între componentele actului didactic. Punctaj: A...……………… ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. etc ) ? ……………………………………………………………………………………………... C. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........ etc....... Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………. creativitatea în conducerea activităţii.. orientarea acţiunii şi gândirii elevilor........... 2. integrarea mijloacelor de învăţământ... strategii..) …………………………………………………………………………………………….....……………… 4. B.....……………… ............………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3... …………………………………………………………............... Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere..........…………… ……………………………………………………………………………... gestionarea timpului didactic....

.…………………………………………………………………………………………… 7.. Propuneţi pentru viitor forme de activitate. 8. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… .Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5. ………………… ………………… ………………… ……………….. • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 6..

9. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

.aprobată cu numărul 10768 / 23.S. CARNEGIE DALE .O. 1999. ION GR. Editura Expres.. 7.. 131/19. Editura Arc.1998 . 1991. Bucureşti .. ) – M. Editura Didactică şi Pedagogică . U. Editura Gheorghe Alexandru .2002 . REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R.Copenhaga. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”.1995. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr. 4682 / 28. Deva. 1986 . PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori . 2. 4. 5. 9. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . institutori/ învăţători . MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co. studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”..C.. ” .. MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . partea I . Bucuresti .I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică .. 3. 6. DANIEL SHAPIRO .61 XV. .1994 . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . Fundaţia SOROS. 1998. Bucuresti . 1992. Editura Corint . .02...Ş. MARIN STOICA – .09..09. 8.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute . 1975 . ŞTEFAN – .E. ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . 2002 . REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României .A. nr. Craiova .. . BIBLIOGRAFIE 1.D.

..….. 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….....………..…..… 17 Tipuri de oameni ………………………………………………….10. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M....……….………………….. .…....... 17 Activităţi în echipă ……………………………………………….. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis....…………………...…………. 13 Tipuri de comportamente ……………………………………. 2000. 16 Etapele şedinţei ……………………………………………….…….. 21 ..…….……... 15 Pregătirea întrunirilor …………………………………………….………...………….……. 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….………..…..Bucureşti 1999.………………. 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi ..………. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică .….…. 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri ………………………………….E...….Recompense …..……. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului …………….….. 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ………......... fără a-i jigni …………………. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor …………………………. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator ……………. 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media.…….definire ………….. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………. 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ………………………………..………………….… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice ….... 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? …….. 19 CAPITOLUL IX – Evaluare.…....………………….. 13 Stiluri de conducere ………………………….….N.…………….……………….…….. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice …….…. 11.………..

……………………..…………………… 43 Fişă de observarea activităţii …………….Călătorind prin … viaţă”……………………….Călătorind prin … viaţă” ……………………………………………………………...... 48 Diplomă / .……. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI .….……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ……….. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean ...….………..….……………………. 50 Diplomă / .. .…….………..Colinde de suflet” …………………………………………………………….…….…….Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ………………………………………………...… 34 Proces – verbal ……………………………………..Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”………….……………………... 56 ...... . …... 34 Anunţ ………………………………..…….………………………….. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare ..……. 35 Program de activitate semestrial …………..….…………………... . local .. 26 Festivalul decernării premiilor .…….…………...……….……... 42 Convocator ………………………………. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’…..…….. 51 Program de activitate.…. 44 Chestionar – analiza activităţii ……………….……. EMI ” …….…....…… 37 Plan managerial anual …………………………………….……………... .…. 49 Diplomă/ .……….. Carnavalul iernii ’’. … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI... 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective ….…………..………. 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI.... 23 CAPITOLUL XI .………...…………... în colaborare cu grădiniţa ..... Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………....… 47 Diplomă / .…. Sărbătoarea Crăciunului ’’….……. 46 Diplomă / ....…. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) …………….…….……...... Munca în echipă-eficienţă reală ’’…….………………....Călătorind prin … viaţă”…………. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice .. 54 Diplomă / postul tv.…... 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului …....………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….…..………………...……. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….………..… 36 Raport de analiză …………………………………………...……….Expoziţie cu vânzare..Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’….…….

. Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” ………………….…..…..……….. Nuntă în codru ” ………………...….…. Nuntă în codru ” …...…..…………….…....………….coordonator ..Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare ...... 60 Diplomă / învăţător -coordonator ..…….…. 59 Diplomă / cotidian judeţean -. 62 64 ..….....……………………………… 57 Invitaţie / ...……..Nuntă în codru”.……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii . Nuntă în codru ”…….. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ………. .Diplomă / învăţătorul .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->