EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte ... ea devine trudă. Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 .

2 Caracal ( înv. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv.Ş. autorii lui. Emilia-Monica Diaconu . OLT ( înv. în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. În perioada anterioară. Emilia Diaconu ) etc. am reorganizat pe structuri moderne. Aşa s-au născut << . Festivalul Prieteniei . DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi ..suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor.I. Alexe Diaconu . Cercetării şi Tineretului. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. 4 . Am vizat . activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr.2 Caracal. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . înv. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . în cadrul I. să concepem un material . Alexe Diaconu . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . Emilia Diaconu. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. 1998 – 2004 ). occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. Aurelia Marinescu ) . înv. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii.J. metodele tradiţionale cu cele moderne . conform noilor orientari occidentale.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” . ♦ creşterea calităţii actului didactic. autorii acestui ghid . în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr.

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) . pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase.Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I . MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . Comisia metodică pentru clasa a II-a .V. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică. astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. • 1 secretar. d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) .învăţătorii unităţii de învăţământ. • 1-5 responsabili . când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ).

cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ).învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . apoi vizate de directorul şcolii. 9 . Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. cu majoritate simplă. Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. Ca să fie statutare alegerile . la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. realizat de responsabilul coordonator. Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. prin vot direct sau secret. Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . prin vot direct . responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. prin vot secret . Varianta finală este vizată de directorul şcolii. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. din totalul membrilor comisiei metodice. Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. cu majoritate simplă . • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. Evidenţa membrilor.

• stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. 200l ( Capitolul III. resurse materiale şi umane. Secţiunea a V-a ). X. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar .Nr. • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. 10 .Noi. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. din Consiliul de Curriculum al şcolii. obligatoriu . mai ales . la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. evaluarea elevilor. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. VI. în baza unui raport motivat. cel puţin o dată pe lună . la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. autorii acestui ghid.4747 din 16. finalităţi. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. • întruneşte membrii comisiei metodice . • monitorizează parcurgerea programei. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. • efectuează asistenţe . Conform aceluiaşi document. curriculum-ul la decizia şcolii etc.

5. Înainte de a-i critica. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. iar sarcina lesne de îndeplinit. democratic. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. Să-i încurajeze. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. le place şi se pricep mai bine. 2. 8. 7. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. VII. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat.Noi. 11 . ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. Să le recunoască eforturile. autorii . Să nu le dea ordine directe. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. 4. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. 6. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . Să pună întrebări . Să le recunoască eforturile colegilor.. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. Să sugereze. 3.

arătându-i discret unde greşeşte. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. mai ales. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. • Să respecte opiniile colegului. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. 2. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate. Să le vorbească colegilor. Să le surâdă colegilor. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. de bună voie.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. 12 . • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. • Să .şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. 4. • Să stabilească imparţial natura conflictului. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. • Să-i ambiţioneze.. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere. cu calm. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. despre ceea ce le place să facă. 5. în mod automat. 1. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi.

c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. supraveghează şi controlează. 1. 4. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. 3. instruieşte. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. conflict interior – datorat stării afective. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului.conducere care ascultă. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. instruieşte şi controlează. împarte rolurile. profesionale. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. 9. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. 2. 6.datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. 8. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. 13 . morale.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli.Tipuri de conflicte. conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate. planifică. comportament bazat pe sprijin . răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. conflict cauzat de obiective . 5. brainstorming-ul”).. 10. conflict de manipulare . e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând . 7. b) care sunt părţile implicate în conflict.

• să nu stârnească teama. explică obiectivele.pentru echipă şi nu numai pentru . ci să-l provoace. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. instruieşte. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. din suflet . • să nu frâneze. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). ci să anime. directorul şcolii. pasându-le” şi responsabilităţile. educatoare. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. - Noi.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. dezinteresat. stilul mentorial ( participare .. autorii ghidului. supraveghează şi controlează. dar tot şeful împarte rolurile. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. 14 .arta de a reuşi în viaţă”. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare.. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. VIII. dar . profesorii. ci să convingă . iar deciziile se iau prin colaborare. ci să creeze stima. • să nu impună efort. prin puterea exemplului lui personal. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. obiectiv.

în M. am realizat anunţul utilizând imagini. sponsori.se ţin prin lecţie demonstrativă. versuri. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . specifice activităţii ce se va realiza. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate.T.J.2 Caracal. maxime. elevii şcolii respective. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. întâlnire de lucru. Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: .E. proverbe sugestive. atelier de creaţie etc. ).J. excursie tematică.anunţ. etc. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. • responsabilul coordonator al comisiei metodice .Ş.. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare. . părinţi ai elevilor implicaţi. membrii comunităţii. întâlnire de lucru metodic. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. al I. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. etc. excursie tematică. directorul. pe bază de semnătură.Ş. • o treime din responsabilii pe serii de clase . ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr.scrisoare metodică. Eu. atelier de creaţie etc. ) se realizează de către propunător /i..se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii. dezbatere . la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. reprezentanţi ai I. caricaturi. texte.convocator. • şedinţe de insruire . Activităţile ( lectie demonstrativă. . dezbatere tematică . care trebuie comunicate unui număr mare de persoane . Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. .C.

• rezumatul întrunirii şi al deciziilor. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor.tari”. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. • concluzii şi aprobare. Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . • întruniri consultative . ci principii care urmează să fie traduse în practică. • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi ..se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. fără însă a deveni un compromis . mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai . Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi . bani. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp. responsabil pe clase sau grupe de clase ).de persoane .convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. • discţii. • prezentarea temei.. 16 . iar rezultatele să fie vizibile.se ţin pentru a se lua nişte decizii importante.grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie .convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. deci nu produc decizii concrete.. • planul ( locul. Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. . schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ). Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. • desfăşurarea întrunirii. scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . • şedinţe de soluţionare a unor probleme . .diluat”. mai . nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită.se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. participanţi etc ) şi programul întrunirii. timpul.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. .. să aibă o desfăşurare optimă .

dar…“. • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. • arogantul – nu-l criticaţi. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor. • .În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv. apartenenţa politică sau sindicală etc.. la care sunteţi sigur că va răspunde. etnia.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe.prindă” pe picior greşit. • să facă remarci privind vârsta. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice.. folosiţi tehnica .sexul. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. făcând referiri la munca sa. • să nu ia cuvântul. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular.invitaţi-l să ia cuvântul . • să privească tot timpul la ceas. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice.ştie tot” . acesta încerând să te . • să stea la taclale. aşezaţi-l într-un punct mort. • să priveşti insistent la persoane. apăraţi-l de ridiculizări. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • dezinteresatul .da. • să aibă idei preconcepute.. chiar lângă dumneavoastră. 17 . • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup.

să poată fi aplicată în practică. etc. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. empatie. combinată totdeauna cu îndrumare ). • proces democratic de luare a deciziilor . • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). să fie realizată cu eficienţă. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). dacă învăţarea este întreruptă.indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). cooperare. relaţii deschise. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. • distribuirea responsabilităţilor . abilităţi de comunicare prin flexibilitate. . metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . 18 • . recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. pe baza unor algoritmi logici. existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . Activităţile în echipă presupun : scop comun. monitorizarea acţiunilor . strategii clare şi roluri bine definite. cadru bine stabilit.Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. . • realizarea conştientă a activităţii în sine. . • repetiţia. video.negativă ( prin mustrare. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. adaptibilitate şi creativitate . • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. • implicare şi participare egală.

• să se manifeste liber. .Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. . . Noi. În realizarea acestor activităţi.Educaţia rutieră etc.Educaţia pentru sănătatea Pământului. Orice tip de activitate trebuie să aibă: . . . cadre didactice.Rezolvarea conflictelor prin comunicare.Educaţia pentru viaţa de familie. currilare. 19 . • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea.Noi. autorii .Promovarea ajutorului reciproc. . al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ .finalităţi realizabile şi de actualitate.. schimburile de experientă didactică. . . Implicarea părinţilor.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. .Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI.Învăţătorul . să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. civilizat şi tolerant etc.animator şi formator. . în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă. . propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: . spontan. ..modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare. pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne. .a respectului faţă de semeni. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ. reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. • să conştientizeze cauza şi efectul.obiective clar precizate.Educaţia bunului cetăţean. să analizeze. .Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.Promovarea toleranţei interumane. autorii acestui ghid.Educaţia timpului liber.paşi bine definiţi şi structuraţi. fapt benefic demersului didactic. părinţi. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. Colaborarea între cadrele didactice.

.Noi recomandăm evaluarea sinceră. la finele unui an metodic. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii..Festivalul decernării premiilor EMI”). respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. deschisă. Noi. dovedim toleranţă şi deschidere către nou. în prima. originalitatea etc a activităţilor realizate. confidenţială. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. pentru a promova calitatea.Ş. Semestrial. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora . respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii.J. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. dar şi verbală. ingeniozitatea.. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi .-Olt ( 19972001). îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. directă. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o. 20 . am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic.2 . sau.Caracal. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. autorii. asigurându-se astfel progresul didactic. obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă. propunem . Eu. la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii.

evaluarea obiectivă. aprecierea calitativă completează. autorii ghidului. De aceea. evaluarea se va centra pe progres.asigurarea calităţii”. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . EVALUARE . autoevaluarea şi interevaluarea. al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . urmărindu-se sincer. recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). măsurarea cantitativă . considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. profesionalismul. obiectiv. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. tot mai mult. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari.. utilizarea resurselor materiale şi umane.. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . tot mai des. meseria aleasă şi. multicriterială . la finele activităţii. 21 • • • • • • • . pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. elev etc ). numai în ultimul rând.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-.IX. evaluarea este.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară.

Învăţătorii. grupe de elevi cu nevoi speciale.adaptibilitatea. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. independent de învăţătorul care susţine activitatea.C. locul sau timpul când se realizează . b) ca o compensare a lipsurilor materiale. • obiectivitatea . de inspectorii şcolari din M. moralitatea. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. noi. sau de invitaţi . frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. autorii acestui ghid. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. portofolii etc )? 4. • fidelitatea . Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. învăţător etc )? 2. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. • aplicabilitatea . instituţii etc )? 5. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare.E. flexibilitatea. trebuie să ţină cont de : 1. când evaluează ( de câteva ori pe an. obiective de evaluare etc )? 22 .calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate. autoevaluare. investigaţia. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. factori de decizie.T. rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. pe cine evaluează ( elevi. într-o oră etc )? 3. aplicabilitatea etc).

PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. pe baza informaţiilor obţinute. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. această activitate să poată fi ameliorată în timp. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. transformarea. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. deci.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). pentru ca. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. X. împreună cu 23 .

recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. nu numai pentru învăţământul primar. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o . XI. .dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. De aceea. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. cu reprezentanţii comunităţii locale. Noi. a preşcolarilor şi elevilor 24 . De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi.. cu artă şi tact pedagogic până la capăt.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. autorii acestui ghid. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt .. între grădiniţă şi şcoală. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. metodice.comunitatea.acolo unde este cazul – etc ). morale şi religioase. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici.V. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. Elevii noştri suntem noi. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. posturi T.

desfăşurată în grădiniţă. Copilul râde : .“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ). Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.P.acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor.4 Slatina. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. ca educatoare la G. ” Bătrânul tace : .“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. Nr. între grădiniţă şi şcoală. la activitatea de învăţare din şcoală. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători. prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. raportate la exigenţele moderne. iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu. 25 . de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). acolo unde ele sunt organizate împreună .P. ” Tânărul cântă : .

autorii acestui ghid. în funcţie de posibilităţi. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent. Nr. noi .2 Caracal. Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice.Ş. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu. . din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar.-Olt în acea perioadă. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice. inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I.J. în calitatea mea de învăţătoare . dar şi a celor mai puţin plăcute. I. noi . precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale.. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. 26 .autorii acestui ghid.La sfârşitul anului şcolar. XII. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. dar şi a celor mai puţin plăcute.

pietrele rămân !” . STĂPÂNIRE DE SINE etc. le face !” . mass – mediei locale etc. animatorul şi realizatorul acestei manifestari. şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare .• • • • • Prima ediţie . reprezentanţi ai comunităţii. COMUNICARE VERBALĂ. regionale etc. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale. COLABORARE. DĂRUIRE. “Vorba dulce mult aduce !” . care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). “Apa trece. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . SPIRIT ORGANIZATORIC. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. OBIECTIVITATE . La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. EXPERIENŢĂ. RESPONSABILITATE. Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul.2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . am propus secţiunile : INEDIT. 27 . pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. CONSECVENŢĂ. RECEPTIVITATE.2002. “Cine tace. TOLERANŢĂ.

Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. . dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. Participare afectivă. colegiale. . . trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . 28 . .atenţionarea discretă. Manifestarea va avea un real succes. Densitatea informaţiilor. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . Debut. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate.2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . etc. la sfârşitul unui an de muncă .realizarea calitativă a unor activităţii . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . ai mass-mediei locale şi judeţene.recunoaşterea unor calităţi.ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. La a IV-a ediţie . Originalitate. cu simboluri de genul portocala şi lămâia. . Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ).• • • • • • • • La a-III-a ediţie .crearea unei atmosfere destinse. dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. Colaborare etc.afişarea unor mesaje scrise. care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. Creativitate.amenajarea sălii de clasă.2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar. responsabilă.

.N.Ş..şi colaboratorii mei colegelor educatoare..–Olt (1997–2001) . Phare . DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” . primar.FESTIVALUL PRIETENIEI . Centrul .Educaţia 2000+ ” .. Ro – 2ooo . elevi şi părinţi .Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar.2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj. coordonat de Ministerul Educaţiei .. tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru .ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA. Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze . PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT . de la Satu .Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 . în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ). În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000....E. The British Council.Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională ..FESTIVALUL PRIETENIEI”. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 . Fundaţia pentru o Societate Deschisă . inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M. . MAI ALES .spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin .. tipar ” . . Cercetării şi Tineretului..II. 29 . colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc.J.. UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII .. gimnazial sau liceal .. Step By Step ” .acesta este . Şanse egale prin educaţie ” . prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice . în toate judeţele ţării. pentru că .

m. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). 1. prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). constituirea echipajelor . ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. d. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . masă.2. ex. Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. după fiecare probă. i. ex. mass .. ex. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). după fiecare probă. l. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 .media. Durata festivalului : 1 – 5 zile. ex. echipaje pe clase sau combinate. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă.în echipă. detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. părinţi. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. f. sponsori etc. g. în funcţie de tipul probei. cazare. dar şi premii selective valoric. în funcţie de tipul probei. Componenţa echipajelor : 5 membri .5. j. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex.4.5 min. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. k. b. masa de prânz. scrisă şi practică. scris -oral şi practic. Probele de concurs (câte una) : orală. cu o oră înainte ). modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc). Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . modern. prin modul de realizare a probelor : individual. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. e. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea).Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. Jurizarea : directă. Durata concursului : 1 – 3 ore. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. h. deschis. la alegerea şcolii organizatoare .. c.1. în faza iniţială.3.

să se evalueze elevi.să se desăvârşească descentralizarea instituţională.echipaj. obiectiv.să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. în week-end–uri şi vacanţe. geografie. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) .să se recreeze elevii şi cadrele lor. pe durata a 1–5 zile. 31 . • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. ). aptitudini şi talente. limbi moderne. . • MATEMATICĂ . dar şi în timpul ce urmează acestui festival. etc) . artistice sau sportive. religie ) .să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. etc. realizate scris. urmărind recreerea elevilor. . Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul. limba maternă. • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). de un nou mod de desfăşurare deschis. dar şi între cadrele didactice. pentru o singură disciplină. • ARTE ( educaţie plastică. la alegerea şcolii care organizează concursul. educaţie muzicală. istorie. oral şi practic ( doar o singură dată ). cadre didactice şi instituţiile lor.) . relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. .să se colaboreze eficient între elevi. mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. etc. . realistă şi obiectivă . Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română.să se creeze bună dispoziţie. Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. . iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. elev în învăţământul primar ) . ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. care se stabileşte între el şi proprii elevi. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. . dar şi părinţii elevilor. a tehnicilor de colaborare. în timpul festivalului. prietenesc. ştiinţe ale naturii.

3. dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. realizate 32 . Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ).2002 şi 2003 .4. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . pe baza prezentului Regulament. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. flexibil şi eficient prevederile regulamentului.. clasa a II-a . Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare . Isteţilă ” . Copacul prieteniei ” . Caracal. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . Şcoala cu clasele I-VIII Nr.7.Colegiul Naţional Ioniţă Asan. Poboran.1988 . Dolj . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Olt . clasa a III-a . Olt. una orală şi una practică. ex. Dulce şi corectă zicere ” . Concursul constă în câte o probă scrisă.2. • sau combinate : ex.2001 şi 2003 . clasa a IV-a . în perioada 1998 – 2004. • ..32Teodor Aman.5. • . ex. Şcoala cu clasele I-VIII G.1999 . Călătorind prin … viaţă ” . clasa I . Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice. Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. Olt şi 2002 . Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul. ex. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module.. Caracal. • .2. Caracal. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. • etc.1. Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. Caracal.Craiova.VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. Olt..

învăţătorilor. profesorilor. în funcţie de disciplinele alese. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. colegi şi semeni. susţinut şi încurajat de elevi. precedenţa. XIII. cenzura. stereotipia. Învăţătorul modern : ŞTIE … . substituţia. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. obişnuinţa. prejudecăţile ) etc. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. noi – autorii . Învăţătorul modern trebuie . însoţite de acordarea unor premii–simbolice. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare.una individual. 33 . lipsa sprijinului... elevilor. educatoarelor. ŞTIE SĂ FIE … . ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. dependenţa şi conformismul. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). la rândul său . BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. La sfârşitul anului şcolar noi. inflexibilitatea. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. autoritarismul şi dogmatismul. teoretică şi practică. părinţilor elevilor. părinţi. în echipă. . .. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. clar precizate în oferta ei. în imaginea sa morală şi umană. în competenţa sa pedagogică. ŞTIE SĂ FACĂ … . folosirea incorectă a limbajului. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup).şefi care ştiu tot”. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. dar pe cele mai puţin plăcute. autorii acestui ghid. neacceptarea criticii.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. în funcţie de sponsorizari.

Dar nu ştiu cum să-l pornesc. înv…………………………………. Eu ruşine oi paţi.. şi ai comunităţii … înv : …………………….00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D.XIV.J. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1.Ş.. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. înv :……………………. înv :…………………… • Părinţi 3. înv :……………………… • Cadre didactice 2. ora 11. 34 . 18 octombie 2002. locale n. • Reprezentanţi ai I. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. înv:……………………………….. Propunători: înv…………………………………. Bine de nu l-oi porni..

..tactul pedagogic.………... care a asistat la activitate.. doamna învăţătoare …………………. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………. Invitaţi: …………………………………... Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. 2. ……………………………………………………………………………………………. 3.. În acelaşi sens doamna directoare ………………. . 5. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……...…………… . 35 .. ………………. Semnătura participanţilor : ………………………………………………………………..MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi.………………………………………. învăţătorilor. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar. ………………………………………………………………………………………….…… În continuare. stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care……………………………………….” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4..……………………………………………..……………………………………………………….………………………………… Doamna/ ele învăţătoare. Absenţi:……………………………. ……………………………………………………………………………………………. şi propune ……………………………………………………………………….remarcă……………………… . înv: ……………………………………… înv :…………………………………. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. ………………………………………………………………………………………... în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. . având urmatoarea ordine de zi: 1. doamna învăţătoare ………….

prof.MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR.. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR. înv :………………………… 36 . : ………………………….

MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. 3. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6.

.:…………………………………. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr. 2. . înv. n : ……………………………………………………………………………………………… NR..1 : ……………………………………………………………………………………………… NR.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr.. 2. Responsabilul Comisiei metodice. 1. 1. 2. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr .2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 1.

. ……………………………………. ………………………… PROFESIA: (titular. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… .…………………………. …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. .......…………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...…….. …………………………………………………………………………………………….. ELEVI: …………….. Mobil:…………………………………………….…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………. suplimentar).……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. …………………………………………………………………………………………… …. ……………………… …………………………………………………………………. detasat. …………………………………………………………………….. : ……….…………………………………………………… ADRESA:………………….. CLASA / Nr.…………………….……………………. …………………………………………………………………………………………….MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………..……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV.…………… Fax:………………………………………………… E-mail :……………. ……. ……… ………. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: …………………….. GRADUL DIDACTIC: ………………………………..………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………. STUDII:……………………………………………………….

. parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. anul ..39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI.. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: ………………………………………………….……………………………………… . ……. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul . parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………..

. …………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… D.………………………………………………………………………………… 2. Obiective urmarite: A. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D. ………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. ……. ……………………………………………………………………………… C.. ……………………………………………………………………………… B. …………………………………………………………………. C.40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:……………………………………………….……………………………………………………..…………………………………………………………………… 4.……….. Şcoala:………………………………………. B.. C.. . Puncte slabe: A. B.………………… …………. D.…………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………… D. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………… C. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A.….. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……… Clasa:……………………. 1..

. LOCUL DE DESFĂŞURARE:……………………………………………………. MATERIAL DIDACTIC:…………………………... TIPUL:……………………………………………………………………………….………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………...crt. c) Psiho-motorii………………………………………………………………………..… 41 MODEL PROIECT.DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:………………………………………………………………….……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:………………………………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr.. SRATEGIA DE ORGANIZARE:….…………… CLASA:…………………………………………………………………………….. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………. METODE ŞI PROCEDEE:…………………………………………………………... PROPUNĂTOR-REALIZATOR:………………..Semnătura învăţătorului:………………………………………………. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………………………...………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:…………………………………………………………………………….……………………………….... INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR . NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:…………………………………..

2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată.. înv………………………………... ……………………………………… n.. 3....…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE... 13 decembrie 2003...... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv.. înv…………………. ...00. înv…………………. înv:.... se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr.:………………….………………………….... orele 12. înv…………………........ înv..…………… 2.. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1...:………………….42 MODEL CONVOCATOR Luni.…………… ……………………………………..

. ……GRADUL :………...... Alte comentarii .PREZENŢI:…………………………………............. ................................... ......... ...................... Teama de acasă................ Atitudinea faţă de învăţătura.................................43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………..................... ................... Relaţiile cu învăţătorul şi colegii...... ..... . ...... ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………................... Dotare.................... Comportamentul............................ Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale....... Resurse..................................................... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………........ Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea...........................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………................. .......... al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii... ELEVI:…………………………………........... Perseverenţa....................................... NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………............ ............. Cunoaşterea disciplinei....... Evaluarea activităţiielevilor .................................. Strategii folosite.............................................................. Evaluarea....... .............. Progresul realizat în timpul lecţiei.................. Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat........................ Responsabiliatea faţă de stdiu........... Nivelul cunoaşterii ......................... ............................. Nr.... NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………............................Nr.......................... ……GRADUL :………........... folosirea resurselor.......

. Care au fost punctele de maxim interes? ………………………………………………………………………………....... Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic..……………… …………………………………………………………………………….......……………… ............. strategii.. Care au fost punctele complet neinteresante? …………………………………………………………………………….... C......) …………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………. D... gestionarea timpului didactic...... Punctaj: A....... orientarea acţiunii şi gândirii elevilor. utilitatea startegiilor didactice.... ……………………………………………………………………………………………........... 2........ integrarea mijloacelor de învăţământ....ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1... …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. E..... etc ) ? ……………………………………………………………………………………………..... creativitatea în conducerea activităţii.... B.... Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere.... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F..………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3....... etc. corelaţia între componentele actului didactic....……………… 4. slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR ...........……………… ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………...

6. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… .... • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….…………………………………………………………………………………………… 7. 8. Propuneţi pentru viitor forme de activitate. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ..Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5.. ………………… ………………… ………………… ……………….

Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .9.

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori . Editura Gheorghe Alexandru . Craiova . 131/19. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României . Bucuresti . 7. Bucuresti .D. Editura Expres.A. U. ŞTEFAN – . Bucureşti . 2.. Editura Corint .. . .. 5. CARNEGIE DALE .. 1999. ) – M.02. 2002 .09. Editura Arc. DANIEL SHAPIRO . 6.. 9. studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . ION GR. MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co.2002 . . ” . aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr.. 1975 .I.09. MARIN STOICA – . REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R...Ş.aprobată cu numărul 10768 / 23.S. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică .. CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii .C.61 XV. BIBLIOGRAFIE 1.1995. 1986 . 1998. partea I ... 1992. Fundaţia SOROS. Deva..O. 8. institutori/ învăţători .Copenhaga.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute .1994 . 4682 / 28. Editura Didactică şi Pedagogică . 3. 1991. 4. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. nr. ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”.1998 .E.

…….. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? ……. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator …………….…..E....…………………... 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………...……….………………..….....…….…..……..….. 16 Etapele şedinţei ……………………………………………….……...…..…………….………. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi . 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….….…………………..…………...… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice ….………….…………………. 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….Recompense ….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media..…..….…. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis... 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ………. 21 ....… 17 Tipuri de oameni …………………………………………………... 2000.......……….. 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….…….………………... 13 Tipuri de comportamente …………………………………….………. 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ………..N..definire ………….………...Bucureşti 1999. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului …………….………. 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ……………………………….………………….. 13 Stiluri de conducere …………………………. 19 CAPITOLUL IX – Evaluare. 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor …………………………..….…….. 17 Activităţi în echipă ……………………………………………….. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică ... 11. fără a-i jigni …………………...…….. 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri …………………………………..10..…. .. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice ……...

.……………... 48 Diplomă / .….………….…….………………. Carnavalul iernii ’’.……..………...……….. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’…. 51 Program de activitate...……………………. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei …..….. 35 Program de activitate semestrial ………….. 26 Festivalul decernării premiilor . . Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………..…….………..………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….……….…………………… 43 Fişă de observarea activităţii ……………....Călătorind prin … viaţă” ……………………………………………………………..………………. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare . 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului …. local .……...… 34 Proces – verbal …………………………………….……. 54 Diplomă / postul tv.... 49 Diplomă/ .………………….Expoziţie cu vânzare...Călătorind prin … viaţă”…………. ..…….. 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …. în colaborare cu grădiniţa ... 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI ..……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ………... …. 23 CAPITOLUL XI .……... 44 Chestionar – analiza activităţii ………………...Colaborarea grădiniţă-şcoală …………………………………….…. .. EMI ” ……..Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”………….. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) ……………...…………………………..……..……... 34 Anunţ ……………………………….. 50 Diplomă / ..…..….………. 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI...……. 42 Convocator ……………………………….... Munca în echipă-eficienţă reală ’’……..…….….. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice ...… 47 Diplomă / .….…...... 46 Diplomă / .…….……...Colinde de suflet” …………………………………………………………….… 36 Raport de analiză …………………………………………. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’…. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean . … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI..…….…………………….…… 37 Plan managerial anual ……………………………………....….…………...………...…. ..…….Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ………………………………………………. Sărbătoarea Crăciunului ’’….………..Călătorind prin … viaţă”……………………….….…………..…………………….....………...... 56 .

..……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii ..Nuntă în codru”.. 59 Diplomă / cotidian judeţean -.. Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” ………………….………….……………………………… 57 Invitaţie / .. Nuntă în codru ” …....….coordonator .…...…. 60 Diplomă / învăţător -coordonator ..…..…...…….….…………….……... .………....…... Nuntă în codru ”……. 62 64 ...….Diplomă / învăţătorul .. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ……….Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare .. Nuntă în codru ” ………………...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful