P. 1
comisia-metodica

comisia-metodica

|Views: 4,803|Likes:
Published by claude09

More info:

Published by: claude09 on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

ea devine trudă... care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 . Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune.” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte .

înv. În perioada anterioară.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” .J. 4 . << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. Aurelia Marinescu ) . Cercetării şi Tineretului. metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . Am vizat . Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . am reorganizat pe structuri moderne. Aşa s-au născut << . am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. metodele tradiţionale cu cele moderne . Emilia Diaconu. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. ♦ creşterea calităţii actului didactic. să concepem un material . Festivalul Prieteniei .I.suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. Emilia-Monica Diaconu . autorii acestui ghid .2 Caracal. conform noilor orientari occidentale. 2 Caracal ( înv.. Alexe Diaconu . În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. Emilia Diaconu ) etc. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. înv. 1998 – 2004 ). DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. autorii lui. Alexe Diaconu . în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor.Ş. în cadrul I. OLT ( înv.

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

• 1-5 responsabili . c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) . astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase.Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I .V. b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . Comisia metodică pentru clasa a II-a .învăţătorii unităţii de învăţământ. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. • 1 secretar. Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) . pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică.

întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. Ca să fie statutare alegerile . Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. cu majoritate simplă . din totalul membrilor comisiei metodice. Evidenţa membrilor. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. realizat de responsabilul coordonator. prin vot secret . prin vot direct sau secret. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. prin vot direct . dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . apoi vizate de directorul şcolii. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. cu majoritate simplă. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. 9 .

responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. 200l ( Capitolul III. autorii acestui ghid. VI. X. cel puţin o dată pe lună . mai ales . • întruneşte membrii comisiei metodice . resurse materiale şi umane. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. finalităţi. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. din Consiliul de Curriculum al şcolii. • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. obligatoriu . Conform aceluiaşi document. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei.4747 din 16. în baza unui raport motivat.Nr. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . evaluarea elevilor. • efectuează asistenţe .Noi. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. Secţiunea a V-a ). • monitorizează parcurgerea programei. la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. 10 . • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. curriculum-ul la decizia şcolii etc. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice.

să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. Să le recunoască eforturile. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. 6.. Să-i încurajeze. 11 . Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . iar sarcina lesne de îndeplinit. Înainte de a-i critica. ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. Să sugereze. Să pună întrebări . Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. VII. autorii . Să le recunoască eforturile colegilor. Să nu le dea ordine directe. 4. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. democratic. 7. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . 8. 3.Noi. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. 2. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. le place şi se pricep mai bine. 5. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat.

Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . 1. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. despre ceea ce le place să facă. arătându-i discret unde greşeşte. 2. Să le vorbească colegilor.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. mai ales. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să stabilească imparţial natura conflictului. • Să respecte opiniile colegului. în mod automat. 12 . de bună voie. 5.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. 4. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere. Să le surâdă colegilor. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele.. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. • Să-i ambiţioneze. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . • Să . cu calm. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate.

morale. profesionale. instruieşte şi controlează. 13 . dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. 6. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. 2. conflict interior – datorat stării afective. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. brainstorming-ul”). conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând . Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. supraveghează şi controlează. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. b) care sunt părţile implicate în conflict. comportament bazat pe sprijin .datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. împarte rolurile.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. 3. conflict de manipulare . conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. planifică. instruieşte. conflict cauzat de obiective . 8. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate.conducere care ascultă. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. 1. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. 7. 5. 9.Tipuri de conflicte. 4. 10.. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea.

14 . Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. VIII.arta de a reuşi în viaţă”. • să nu impună efort.. - Noi. din suflet . • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. pasându-le” şi responsabilităţile. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. supraveghează şi controlează. obiectiv. profesorii. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ).stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. explică obiectivele. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. directorul şcolii. iar deciziile se iau prin colaborare. educatoare. dar tot şeful împarte rolurile. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate.pentru echipă şi nu numai pentru . dar . considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. ci să creeze stima. dezinteresat.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor.. ci să convingă . stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. prin puterea exemplului lui personal. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. • să nu frâneze. instruieşte. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. autorii ghidului. ci să anime. ci să-l provoace. • să nu stârnească teama. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. stilul mentorial ( participare .

pe bază de semnătură.convocator. întâlnire de lucru metodic. dezbatere . elevii şcolii respective.Ş. aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. reprezentanţi ai I. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . maxime. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor.J. dezbatere tematică . atelier de creaţie etc. Eu. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane . ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . am realizat anunţul utilizând imagini. atelier de creaţie etc. în M. directorul. • responsabilul coordonator al comisiei metodice .se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă.J. părinţi ai elevilor implicaţi. ) se realizează de către propunător /i. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. • şedinţe de insruire . etc. . Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. întâlnire de lucru..E. • o treime din responsabilii pe serii de clase . excursie tematică. caricaturi.anunţ. versuri. al I. Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . texte. la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. Activităţile ( lectie demonstrativă. ). sponsori..C. etc. excursie tematică.2 Caracal. specifice activităţii ce se va realiza. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare.scrisoare metodică. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr.Ş.T. proverbe sugestive. membrii comunităţii. .se ţin prin lecţie demonstrativă.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. .

mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai .diluat”. timpul. ci principii care urmează să fie traduse în practică.. iar rezultatele să fie vizibile. deci nu produc decizii concrete. .de persoane . Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor.se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. . • prezentarea temei. • desfăşurarea întrunirii. bani.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . • planul ( locul.grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie . • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi . schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ).. fără însă a deveni un compromis . • şedinţe de soluţionare a unor probleme .tari”. . să aibă o desfăşurare optimă .convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. mai .se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . responsabil pe clase sau grupe de clase ). participanţi etc ) şi programul întrunirii.. • concluzii şi aprobare. iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi .. Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp.se ţin pentru a se lua nişte decizii importante.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. • rezumatul întrunirii şi al deciziilor. nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. • întruniri consultative . 16 . iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . • discţii.

17 . folosiţi tehnica . acesta încerând să te ..prindă” pe picior greşit. • .. • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. • să stea la taclale. • dezinteresatul . • să aibă idei preconcepute. • să nu ia cuvântul. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. • să privească tot timpul la ceas.invitaţi-l să ia cuvântul . apăraţi-l de ridiculizări.sexul. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. • să priveşti insistent la persoane. • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. aşezaţi-l într-un punct mort. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. la care sunteţi sigur că va răspunde.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea.ştie tot” . • să facă remarci privind vârsta. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor. • arogantul – nu-l criticaţi. • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. chiar lângă dumneavoastră.da. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice. dar…“. apartenenţa politică sau sindicală etc. etnia. făcând referiri la munca sa..

adaptibilitate şi creativitate . relaţii deschise. • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi.negativă ( prin mustrare. recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. cooperare. dacă învăţarea este întreruptă. video. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică.Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. . . strategii clare şi roluri bine definite.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). 18 • . comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . . • repetiţia. combinată totdeauna cu îndrumare ). să fie realizată cu eficienţă. • distribuirea responsabilităţilor . pe baza unor algoritmi logici. empatie. existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. să poată fi aplicată în practică. cadru bine stabilit. • proces democratic de luare a deciziilor . abilităţi de comunicare prin flexibilitate. monitorizarea acţiunilor . • implicare şi participare egală. etc. metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . Activităţile în echipă presupun : scop comun. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu.indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). • realizarea conştientă a activităţii în sine. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi.

Promovarea ajutorului reciproc.Educaţia bunului cetăţean.modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare. • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. părinţi. civilizat şi tolerant etc. schimburile de experientă didactică. autorii acestui ghid. .Promovarea toleranţei interumane. .finalităţi realizabile şi de actualitate. . propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: ..Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. . autorii .Noi. • să conştientizeze cauza şi efectul.a respectului faţă de semeni. spontan. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ.Educaţia pentru viaţa de familie. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic.animator şi formator. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă.Educaţia timpului liber. .Educaţia pentru sănătatea Pământului. să analizeze. . Noi. Colaborarea între cadrele didactice. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi. Orice tip de activitate trebuie să aibă: . . fapt benefic demersului didactic.. currilare. 19 .Învăţătorul . . pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne. . .Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale.Rezolvarea conflictelor prin comunicare. În realizarea acestor activităţi.paşi bine definiţi şi structuraţi. . a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ .Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI. • să se manifeste liber. .Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”.obiective clar precizate. Implicarea părinţilor. cadre didactice. . al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi.Educaţia rutieră etc. .

în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. Noi. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii.. Eu. respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o.Noi recomandăm evaluarea sinceră. pentru a promova calitatea. la finele unui an metodic.Ş. în prima. 20 . Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. deschisă. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . dar şi verbală. am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi . Semestrial.Festivalul decernării premiilor EMI”). ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. autorii. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora . ingeniozitatea.J. sau. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii. propunem . obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă..-Olt ( 19972001). pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. dovedim toleranţă şi deschidere către nou.. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii.2 . asigurându-se astfel progresul didactic. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. directă. îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. originalitatea etc a activităţilor realizate. confidenţială.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor.Caracal.

pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. utilizarea resurselor materiale şi umane. pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. evaluarea obiectivă. tot mai mult.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . 21 • • • • • • • . evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . De aceea. considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. evaluarea se va centra pe progres. EVALUARE . al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). aprecierea calitativă completează. tot mai des. autoevaluarea şi interevaluarea. măsurarea cantitativă ..IX. meseria aleasă şi. elev etc ). pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . numai în ultimul rând. Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. multicriterială . pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic.asigurarea calităţii”. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă.. evaluarea este. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. profesionalismul. autorii ghidului. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. urmărindu-se sincer. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. la finele activităţii. obiectiv. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii.

Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. • aplicabilitatea . autoevaluare. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. Învăţătorii.C.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate. pe cine evaluează ( elevi. trebuie să ţină cont de : 1. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. factori de decizie. într-o oră etc )? 3.E. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. • obiectivitatea . moralitatea. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. flexibilitatea. investigaţia. autorii acestui ghid. obiective de evaluare etc )? 22 . locul sau timpul când se realizează . independent de învăţătorul care susţine activitatea.T. sau de invitaţi . frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. noi. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. când evaluează ( de câteva ori pe an. grupe de elevi cu nevoi speciale. portofolii etc )? 4. de inspectorii şcolari din M. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători. b) ca o compensare a lipsurilor materiale. instituţii etc )? 5.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. • fidelitatea . învăţător etc )? 2. aplicabilitatea etc).adaptibilitatea.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele.

această activitate să poată fi ameliorată în timp. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. transformarea. X. pentru ca. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. deci. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. pe baza informaţiilor obţinute. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. împreună cu 23 .

Noi. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o .. nu numai pentru învăţământul primar. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. autorii acestui ghid.comunitatea. metodice. morale şi religioase.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului. XI. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. posturi T. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. a preşcolarilor şi elevilor 24 .acolo unde este cazul – etc ). De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. De aceea. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. cu artă şi tact pedagogic până la capăt. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. . între grădiniţă şi şcoală.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. Elevii noştri suntem noi.V. ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici.. cu reprezentanţii comunităţii locale.

raportate la exigenţele moderne. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători.P. este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi.“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ). Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). Nr. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare. prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. ca educatoare la G. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu. desfăşurată în grădiniţă. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. acolo unde ele sunt organizate împreună .4 Slatina. ” Tânărul cântă : .P. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. ” Bătrânul tace : . 25 .“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. la activitatea de învăţare din şcoală. Copilul râde : .“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor .acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. între grădiniţă şi şcoală.

din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. în funcţie de posibilităţi. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. XII. Nr. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice.autorii acestui ghid. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu.2 Caracal.La sfârşitul anului şcolar. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”. dar şi a celor mai puţin plăcute. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. dar şi a celor mai puţin plăcute. I. Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. noi . .J.. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent. 26 . inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. în calitatea mea de învăţătoare .-Olt în acea perioadă.Ş. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. noi .autorii acestui ghid.

EXPERIENŢĂ. CONSECVENŢĂ. asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. mass – mediei locale etc. şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare . La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. COLABORARE. SPIRIT ORGANIZATORIC. parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale. “Vorba dulce mult aduce !” . “Cine tace. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. RESPONSABILITATE. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . OBIECTIVITATE . le face !” . RECEPTIVITATE. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. STĂPÂNIRE DE SINE etc. reprezentanţi ai comunităţii. pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. “Apa trece. am propus secţiunile : INEDIT. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). animatorul şi realizatorul acestei manifestari. 27 . pietrele rămân !” . COMUNICARE VERBALĂ.2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). TOLERANŢĂ. regionale etc.• • • • • Prima ediţie . am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. DĂRUIRE.2002.

Densitatea informaţiilor. .2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . etc.crearea unei atmosfere destinse.realizarea calitativă a unor activităţii . Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. 28 . Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar.amenajarea sălii de clasă. dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . . Originalitate. cu simboluri de genul portocala şi lămâia. ai mass-mediei locale şi judeţene. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ). responsabilă. . Manifestarea va avea un real succes.2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. Participare afectivă. la sfârşitul unui an de muncă . colegiale. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. Colaborare etc.afişarea unor mesaje scrise. care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi.atenţionarea discretă. .ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. Debut. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate. La a IV-a ediţie .recunoaşterea unor calităţi. .• • • • • • • • La a-III-a ediţie . Creativitate. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv .

CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA.. coordonat de Ministerul Educaţiei . The British Council. prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice .Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . Ro – 2ooo . . Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ). 29 . DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .Educaţia 2000+ ” ... Phare . pentru că . prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M.. MAI ALES . Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze .. în toate judeţele ţării.spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin . UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII .. În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000.ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I... Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 ..Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar. tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT .FESTIVALUL PRIETENIEI”.E. de la Satu . gimnazial sau liceal . elevi şi părinţi . Şanse egale prin educaţie ” .şi colaboratorii mei colegelor educatoare.J.acesta este .2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj.II. colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. Centrul .FESTIVALUL PRIETENIEI .N.Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 .. inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. . Step By Step ” . Cercetării şi Tineretului.–Olt (1997–2001) .. primar... Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională . tipar ” .Ş.. Fundaţia pentru o Societate Deschisă .

produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea). după fiecare probă. modern.media. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. ex. h. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. echipaje pe clase sau combinate. dar şi premii selective valoric. e. masa de prânz. prin modul de realizare a probelor : individual. ex. b. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. cu o oră înainte ). 1. l. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . Jurizarea : directă. modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc). detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. k.4. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ).. scrisă şi practică.3. constituirea echipajelor . ex. la alegerea şcolii organizatoare . deschis. Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. ex. Durata festivalului : 1 – 5 zile. scris -oral şi practic. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). Probele de concurs (câte una) : orală. ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. sponsori etc. mass . c.în echipă. în funcţie de tipul probei. masă. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi.1. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. f.5. g. Componenţa echipajelor : 5 membri . pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs.. prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. i. în funcţie de tipul probei. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex.2. Durata concursului : 1 – 3 ore. j. în faza iniţială. Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . după fiecare probă. cazare. m. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. părinţi. d.5 min.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice.

mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. pe durata a 1–5 zile. pentru o singură disciplină. care se stabileşte între el şi proprii elevi. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. . relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. etc. obiectiv. la alegerea şcolii care organizează concursul. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: .să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. religie ) . elev în învăţământul primar ) . istorie. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.să se desăvârşească descentralizarea instituţională. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă .să se evalueze elevi. Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. artistice sau sportive. • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică.) . geografie. ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. . . . . dar şi între cadrele didactice. • MATEMATICĂ . etc. dar şi în timpul ce urmează acestui festival. dar şi părinţii elevilor. realistă şi obiectivă . în week-end–uri şi vacanţe.să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. • ARTE ( educaţie plastică. limba maternă. 31 . educaţie muzicală.să se creeze bună dispoziţie. oral şi practic ( doar o singură dată ). limbi moderne. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă .să se recreeze elevii şi cadrele lor. realizate scris. • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. etc) . Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar.să se colaboreze eficient între elevi. ştiinţe ale naturii. a tehnicilor de colaborare. aptitudini şi talente. urmărind recreerea elevilor.echipaj. cadre didactice şi instituţiile lor. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . prietenesc. . în timpul festivalului. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). de un nou mod de desfăşurare deschis. ).

2001 şi 2003 . Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. ex. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj ..Colegiul Naţional Ioniţă Asan. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. • etc.4.2. Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . Dulce şi corectă zicere ” .. în perioada 1998 – 2004. • . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Poboran.1. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. Şcoala cu clasele I-VIII G. Dolj ..7. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ). Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. • sau combinate : ex.2.Craiova. Olt . Olt şi 2002 .3. Caracal. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice.VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. Olt. clasa a III-a . clasa a IV-a . • . Caracal. Isteţilă ” .1999 . ex. Caracal. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. realizate 32 . pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul. Olt.32Teodor Aman. Caracal. • .2002 şi 2003 . clasa a II-a . Concursul constă în câte o probă scrisă. pe baza prezentului Regulament. Copacul prieteniei ” . ex. clasa I . dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare ..1988 .5. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module. Călătorind prin … viaţă ” . una orală şi una practică.

însoţite de acordarea unor premii–simbolice. . inflexibilitatea. XIII. părinţi. substituţia. . în competenţa sa pedagogică. La sfârşitul anului şcolar noi. elevilor. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. ŞTIE SĂ FIE … . 33 . lipsa sprijinului. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse. în imaginea sa morală şi umană. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul.. autoritarismul şi dogmatismul. învăţătorilor. educatoarelor. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. autorii acestui ghid. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. în funcţie de disciplinele alese. clar precizate în oferta ei.una individual. dependenţa şi conformismul. părinţilor elevilor. Învăţătorul modern : ŞTIE … .. neacceptarea criticii. folosirea incorectă a limbajului. Învăţătorul modern trebuie . la rândul său . în funcţie de sponsorizari. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. cenzura. în echipă. susţinut şi încurajat de elevi.. stereotipia. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). colegi şi semeni. obişnuinţa. ŞTIE SĂ FACĂ … . profesorilor. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. prejudecăţile ) etc. dar pe cele mai puţin plăcute. noi – autorii . BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte. teoretică şi practică. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ).previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. precedenţa.şefi care ştiu tot”.

” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor.XIV.. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. ora 11. Propunători: înv………………………………….J. înv…………………………………..00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. 34 . • Reprezentanţi ai I.. înv :……………………. înv :……………………… • Cadre didactice 2. Bine de nu l-oi porni. înv:………………………………. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. 18 octombie 2002. locale n. Dar nu ştiu cum să-l pornesc.. înv :…………………… • Părinţi 3. şi ai comunităţii … înv : ……………………. Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1. Eu ruşine oi paţi.Ş.

…………………………………………………………………………………………….…………… ... În acelaşi sens doamna directoare ………………..” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. …………………………………………………………………………………………. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……. .. 5. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar.. ……………………………………………………………………………………….remarcă……………………… . Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ……………………………………………………………………….. învăţătorilor. ……………….……………………………………………………….. doamna învăţătoare ………………….tactul pedagogic. stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care………………………………………. doamna învăţătoare …………. ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. .…… În continuare.. având urmatoarea ordine de zi: 1... Invitaţi: …………………………………. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. şi propune ………………………………………………………………………...………. 3. 2. înv: ……………………………………… înv :………………………………….MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi. care a asistat la activitate. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………..………………………………… Doamna/ ele învăţătoare. Absenţi:…………………………….………………………………………. 35 .. Semnătura participanţilor : ……………………………………………………………….

MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR. înv :………………………… 36 . : …………………………. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR. prof..

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. 3. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

înv.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr.. 1. 1. n : ……………………………………………………………………………………………… NR..:…………………………………. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI .2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. Responsabilul Comisiei metodice.. . 1. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr . 2. 2. 2.1 : ……………………………………………………………………………………………… NR. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr.

... Mobil:…………………………………………….. : ……….……………………... ELEVI: ……………. …………………………………………………………………………………………… …. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………. ………………………… PROFESIA: (titular. suplimentar)..MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………. CLASA / Nr. STUDII:………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………..…………………………………………………… ADRESA:…………………..……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV.…………… Fax:………………………………………………… E-mail :…………….…………. …………………………………………………………………….……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. detasat.. ……………………………………………………………………………………………... ………………………………….…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………. ……………………………………. ……… ………..………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ……………………………………………………….. GRADUL DIDACTIC: ……………………………….. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . . ……………………… ………………………………………………………………….. ……. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….……. ……………………………………………………………………………………………..

. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………. .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI. parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………. parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….……………………………………… . anul .. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul ..39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul . …….

3. …………………………………………………………………. . Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. ………….………………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………… B. ……………………………………………………………………………… C. Şcoala:………………………………………. ……………………………………………………………………………… C. ……………………………………………………………………………… D. C.……….……… Clasa:……………………. ……. 1. …………………………………………………………………………. B. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Puncte slabe: A. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….………………… ………….…………. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A.. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D.40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. D. Obiective urmarite: A.…………………………………………………………………… 4. C.…. ……………………………………………………………………………… D.. ……………………………………………………………………………… B.. B...

SRATEGIA DE ORGANIZARE:….… 41 MODEL PROIECT.DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:…………………………………………………………………. PROPUNĂTOR-REALIZATOR:……………….... NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:………………………………….………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:……………………………………………………………………………..………………………………… TEMA:……………………………………………………………………………….. METODE ŞI PROCEDEE:………………………………………………………….crt. MATERIAL DIDACTIC:…………………………. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………. c) Psiho-motorii………………………………………………………………………..………………………………. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr.. INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR .Semnătura învăţătorului:………………………………………………......…………… CLASA:……………………………………………………………………………. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:…………………………………………………. TIPUL:………………………………………………………………………………..……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:………………………………………………………... LOCUL DE DESFĂŞURARE:……………………………………………………...

.…………… 2. se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr... ……………………………………… n.………………………….. ......... Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1...00..…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE. înv. 3.:………………….. înv…………………...:…………………... înv…………………. orele 12..2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată....…………… ……………………………………... înv…………………. 13 decembrie 2003...42 MODEL CONVOCATOR Luni.. înv………………………………...... înv:. vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv..

... Teama de acasă........... .....ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:………………………………………………………………………………………….................. NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:……………….......................... Comportamentul.. Progresul realizat în timpul lecţiei........... ..43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………....................... Evaluarea activităţiielevilor ..................................................... Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale........ ELEVI:…………………………………................. ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………........................ . Evaluarea..... ……GRADUL :……….. Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat................................ NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:…………………….. Atitudinea faţă de învăţătura................ al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii................. ............ Nr.................................. Resurse. Responsabiliatea faţă de stdiu...............PREZENŢI:………………………………….... ........ ..... ........ .. Cunoaşterea disciplinei........................ ……GRADUL :………................ ....... Perseverenţa..................... .....................Nr................. Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea. ................. Strategii folosite.................................... Relaţiile cu învăţătorul şi colegii.... Alte comentarii ............ Dotare............. DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………....................................................................... Nivelul cunoaşterii ........................................................................................................................................... folosirea resurselor..

ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1.....……………… ...……………… 4.... E..... etc..... C..) ……………………………………………………………………………………………......……………… ……………………………………………………………………………....…………… ……………………………………………………………………………. Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………. 2. integrarea mijloacelor de învăţământ.... strategii. corelaţia între componentele actului didactic. ……………………………………………………………………………………………....... creativitatea în conducerea activităţii........ Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere............ B...... etc ) ? ……………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..................………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.. gestionarea timpului didactic..... Care au fost punctele de maxim interes? ………………………………………………………………………………....……………… ……………………………………………………………………………. orientarea acţiunii şi gândirii elevilor..... …………………………………………………………. utilitatea startegiilor didactice. Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic........ 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F........ Punctaj: A.... D... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR .....

…………………………………………………………………………………………… 7. 8... 6.. Propuneţi pentru viitor forme de activitate..Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… . ………………… ………………… ………………… ……………….. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….

Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .9.

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . Craiova .. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . Editura Didactică şi Pedagogică .. 3.O. Editura Gheorghe Alexandru . institutori/ învăţători . 131/19. Bucureşti . Editura Expres. 8. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr. 4. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică . U. Bucuresti . 2002 .Copenhaga.1994 ... 1975 . BIBLIOGRAFIE 1.1998 .1995. 6. 7. . Editura Arc. MARIN STOICA – . 2. 1986 . REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R. Deva. ” . CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . .. Bucuresti .02.I.2002 . PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori .C.aprobată cu numărul 10768 / 23... 1992. MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co. 4682 / 28.E. 9. Editura Corint ..S. 5.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute . studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”. DANIEL SHAPIRO . . MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . ŞTEFAN – . 1999...61 XV.D. CARNEGIE DALE .09. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României . 1998. nr. partea I . ) – M.09..A. Fundaţia SOROS..Ş. ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. ION GR. 1991.

12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….. 18 Teme generale de activităţi ………………………………………...………....... ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis..……………….…. 11. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M.. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator ……………... 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri …………………………………..………..…........….……. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului ……………...Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media. 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….Bucureşti 1999... 19 CAPITOLUL IX – Evaluare...….…………………. . 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi .. 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….……... 13 Tipuri de comportamente …………………………………….… 17 Tipuri de oameni …………………………………………………... 17 Activităţi în echipă ………………………………………………...…………………. fără a-i jigni ………………….………………..……….……. 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………...…….…………………. 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ………. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice …….. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor ………………………….………..… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice …. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? ……... 13 Stiluri de conducere ………………………….N.……. 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ………………………………....….…. 21 ..Recompense …...definire …………...……. 16 Etapele şedinţei ………………………………………………....…..….……………..10.………………….……….………. 2000.…………. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică .….….E.....………….….…….

…………. 49 Diplomă/ ....……………………..…………………… 43 Fişă de observarea activităţii …………….…………………….…. 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului ….……..…... local .… 34 Proces – verbal ……………………………………... ...…………. 34 Anunţ ………………………………. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) ……………. 48 Diplomă / ......Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………. în colaborare cu grădiniţa ..…….. ... 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI ..….………………..……. 23 CAPITOLUL XI .Expoziţie cu vânzare.……….……….…. Carnavalul iernii ’’.… 47 Diplomă / .……. ..………………. Sărbătoarea Crăciunului ’’….…………………….. 42 Convocator ……………………………….. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ………………………………………………...……. 26 Festivalul decernării premiilor ...………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….. 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective ….………..Călătorind prin … viaţă”………….…………….... 44 Chestionar – analiza activităţii ………………... 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI. 50 Diplomă / ... … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI.…. 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice ..…….…..……….Colinde de suflet” ……………………………………………………………..……....….…….…………………………. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’…. 51 Program de activitate...Călătorind prin … viaţă”………………………... EMI ” …….…..……....………..……. 35 Program de activitate semestrial …………. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’…. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare .…….……...………..…....…….. Munca în echipă-eficienţă reală ’’……...……...... 54 Diplomă / postul tv..………………….…….....….…………. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean .... ..Călătorind prin … viaţă” …………………………………………………………….Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”…………... ….………..……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ………..… 36 Raport de analiză …………………………………………. 56 ..……….…… 37 Plan managerial anual ……………………………………. 46 Diplomă / ....….

.....coordonator . Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” ………………….….. 60 Diplomă / învăţător -coordonator .….. .….…..…. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ………...….….....….……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii ...……. Nuntă în codru ” ….………….... 62 64 ..……………………………… 57 Invitaţie / .Nuntă în codru”.. Nuntă în codru ” ………………..Diplomă / învăţătorul .. 59 Diplomă / cotidian judeţean -..……………. Nuntă în codru ”……...………..…….Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->