EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte ... Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 . ea devine trudă.

suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. 1998 – 2004 ).I. DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . OLT ( înv. ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. 2 Caracal ( înv. Aşa s-au născut << .J. dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. Am vizat . conform noilor orientari occidentale. metodele tradiţionale cu cele moderne . Alexe Diaconu . 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. să concepem un material . activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Aurelia Marinescu ) . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . în cadrul I. Emilia Diaconu.. Emilia Diaconu ) etc. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> . În perioada anterioară. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. autorii acestui ghid .Ş. Cercetării şi Tineretului.2 Caracal. în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. autorii lui. 4 . Festivalul Prieteniei . înv. Alexe Diaconu . ♦ creşterea calităţii actului didactic. înv. Emilia-Monica Diaconu . în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. am reorganizat pe structuri moderne. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” .

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator.învăţătorii unităţii de învăţământ. b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ). d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . • 1 secretar.V. • 1-5 responsabili . când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. Comisia metodică pentru clasa a II-a .Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I . astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) . c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) .

la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. realizat de responsabilul coordonator. Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. Ca să fie statutare alegerile . dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia. cu majoritate simplă . 9 . Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. prin vot direct sau secret. apoi vizate de directorul şcolii. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. putând suporta modificări în urma dezbaterilor. trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. cu majoritate simplă.învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). prin vot secret . prin vot direct . Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). din totalul membrilor comisiei metodice. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. Evidenţa membrilor. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor.

conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală.Nr. • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. obligatoriu . autorii acestui ghid. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. • întruneşte membrii comisiei metodice . • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. • monitorizează parcurgerea programei. Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. • efectuează asistenţe . • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. finalităţi.4747 din 16. X. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. mai ales . 200l ( Capitolul III. Secţiunea a V-a ). cel puţin o dată pe lună .Noi. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. în baza unui raport motivat. cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. resurse materiale şi umane. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. evaluarea elevilor. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor. Conform aceluiaşi document. 10 . la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. curriculum-ul la decizia şcolii etc. VI. din Consiliul de Curriculum al şcolii.

7. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. Să nu le dea ordine directe. Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. Să le recunoască eforturile colegilor. Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . 11 . democratic. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite. 4. 8. Să-i încurajeze. 3. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. 6. iar sarcina lesne de îndeplinit. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1. Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale.Noi. VII. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte.. Să sugereze. Să le recunoască eforturile. ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. 2. să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. le place şi se pricep mai bine. Înainte de a-i critica. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. Să pună întrebări . autorii . CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. 5.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”.

• Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere. • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. • Să . Să le vorbească colegilor. • Să-i ambiţioneze. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor. 1. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . 4. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor. în mod automat.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. 2. mai ales. • Să stabilească imparţial natura conflictului.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. despre ceea ce le place să facă. cu calm. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate. 5. Să le surâdă colegilor.. de bună voie. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. • Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. arătându-i discret unde greşeşte. • Să respecte opiniile colegului. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. 12 . Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict.

1. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând . conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate.. răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. împarte rolurile. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. 9. instruieşte. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. morale. conflict de manipulare .datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. 7. instruieşte şi controlează. conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile.conducere care ascultă.datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli. conflict interior – datorat stării afective. brainstorming-ul”). profesionale. supraveghează şi controlează. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. comportament bazat pe sprijin . b) care sunt părţile implicate în conflict. 6. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. 8. Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. 5. planifică. conflict cauzat de obiective . 2.Tipuri de conflicte. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. 13 . 3. 10. 4.

arta de a reuşi în viaţă”. stilul mentorial ( participare . prin puterea exemplului lui personal. ci să creeze stima. iar deciziile se iau prin colaborare. din suflet . obiectiv. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. ci să convingă . instruieşte. considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer. pasându-le” şi responsabilităţile. explică obiectivele.. fiind vizate de directorul unităţii şcolare.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. • să nu stârnească teama. • să nu frâneze.sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie.. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. - Noi. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. educatoare. ci să-l provoace. VIII. • să nu impună efort. autorii ghidului. profesorii. dezinteresat. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). directorul şcolii. dar . supraveghează şi controlează.pentru echipă şi nu numai pentru . 14 . dar tot şeful împarte rolurile. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. ci să anime.

Ş.J.. întâlnire de lucru metodic. atelier de creaţie etc. la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. excursie tematică.Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. texte. al I. maxime.scrisoare metodică. . în M. ). • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare. Eu. La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. etc. • şedinţe de insruire . proverbe sugestive. dezbatere . . întâlnire de lucru. specifice activităţii ce se va realiza.se ţin prin lecţie demonstrativă. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. Activităţile ( lectie demonstrativă. membrii comunităţii. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. elevii şcolii respective. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane .2 Caracal. directorul.E.anunţ. . Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. părinţi ai elevilor implicaţi. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor.T. pe bază de semnătură. alţi elevi din şcoală sau din afara ei.Ş. versuri.convocator. etc. • o treime din responsabilii pe serii de clase .J. am realizat anunţul utilizând imagini. atelier de creaţie etc. ) se realizează de către propunător /i. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 . aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate. dezbatere tematică .se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii.. caricaturi. excursie tematică. • responsabilul coordonator al comisiei metodice . reprezentanţi ai I.C. sponsori.

. să aibă o desfăşurare optimă . ci principii care urmează să fie traduse în practică.diluat”. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor. 16 .. fără însă a deveni un compromis .de persoane . iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi . având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului. • prezentarea temei.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi . scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau . Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane.se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare.tari”. responsabil pe clase sau grupe de clase ).grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie .convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii. iar rezultatele să fie vizibile. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp. Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. deci nu produc decizii concrete. bani. • rezumatul întrunirii şi al deciziilor... • discţii. mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai . Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi.se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. timpul. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. . nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. • şedinţe de soluţionare a unor probleme . • întruniri consultative .se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ).. mai . • planul ( locul. • desfăşurarea întrunirii. • concluzii şi aprobare. . Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : . participanţi etc ) şi programul întrunirii.

chiar lângă dumneavoastră. • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane..sexul. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei.da. • să aibă idei preconcepute. • să stea la taclale. • să privească tot timpul la ceas. apăraţi-l de ridiculizări. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. apartenenţa politică sau sindicală etc. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice. • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. etnia. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular. dar…“. 17 .. acesta încerând să te . • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv.invitaţi-l să ia cuvântul . • . • să priveşti insistent la persoane. aşezaţi-l într-un punct mort.. • arogantul – nu-l criticaţi. • dezinteresatul . Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui. la care sunteţi sigur că va răspunde.prindă” pe picior greşit. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. făcând referiri la munca sa. • să facă remarci privind vârsta. folosiţi tehnica .În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor . • să nu ia cuvântul.ştie tot” . • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple.

pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). cadru bine stabilit. • implicare şi participare egală. • proces democratic de luare a deciziilor . combinată totdeauna cu îndrumare ).Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. adaptibilitate şi creativitate . • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. să fie realizată cu eficienţă. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. strategii clare şi roluri bine definite. .negativă ( prin mustrare. cooperare. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. abilităţi de comunicare prin flexibilitate. • distribuirea responsabilităţilor . • repetiţia. metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . 18 • . empatie. recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. etc. video. dacă învăţarea este întreruptă. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). • realizarea conştientă a activităţii în sine. existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . pe baza unor algoritmi logici. . Activităţile în echipă presupun : scop comun. .indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). monitorizarea acţiunilor . relaţii deschise. să poată fi aplicată în practică.

. în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă.Noi. Colaborarea între cadrele didactice. cadre didactice. părinţi. pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ.. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. .Educaţia pentru viaţa de familie. .Educaţia bunului cetăţean. autorii acestui ghid. .Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI. .finalităţi realizabile şi de actualitate. .animator şi formator. schimburile de experientă didactică.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”.obiective clar precizate. .Educaţia rutieră etc. • să conştientizeze cauza şi efectul.paşi bine definiţi şi structuraţi. . al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. spontan. .Educaţia pentru sănătatea Pământului.Rezolvarea conflictelor prin comunicare. să analizeze.Învăţătorul . a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ . reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. autorii . recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.Educaţia timpului liber.Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale. 19 . . Implicarea părinţilor..a respectului faţă de semeni. . Orice tip de activitate trebuie să aibă: . • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. fapt benefic demersului didactic. civilizat şi tolerant etc.Promovarea ajutorului reciproc. . propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: .Promovarea toleranţei interumane. currilare. . Noi. • să se manifeste liber. În realizarea acestor activităţi. .modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare.

. sau. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o.Caracal. Noi. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi . confidenţială. La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal. pentru a promova calitatea. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. originalitatea etc a activităţilor realizate. dar şi verbală. autorii. la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii. obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă. deschisă.Noi recomandăm evaluarea sinceră.Festivalul decernării premiilor EMI”). respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. 20 .2 .familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor. respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. în prima. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. dovedim toleranţă şi deschidere către nou. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. Semestrial. ingeniozitatea. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . directă. asigurându-se astfel progresul didactic. Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii.. îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. la finele unui an metodic.J.Ş. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora .. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . Eu.-Olt ( 19972001). propunem .

responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . utilizarea resurselor materiale şi umane. la finele activităţii. numai în ultimul rând. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . evaluarea se va centra pe progres. autorii ghidului. tot mai des.controlul calităţii” la o nouă atitudine de . pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. evaluarea obiectivă. multicriterială . autoevaluarea şi interevaluarea. urmărindu-se sincer. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. elev etc ). EVALUARE . De aceea. aprecierea calitativă completează. tot mai mult. al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. măsurarea cantitativă . pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. profesionalismul. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă . obiectiv..Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare..asigurarea calităţii”. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. 21 • • • • • • • . În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi. pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi.IX. meseria aleasă şi. evaluarea este.

în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. flexibilitatea. când evaluează ( de câteva ori pe an. • obiectivitatea . Învăţătorii. trebuie să ţină cont de : 1. noi. locul sau timpul când se realizează . factori de decizie. independent de învăţătorul care susţine activitatea. într-o oră etc )? 3. rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. instituţii etc )? 5. aplicabilitatea etc). obiective de evaluare etc )? 22 .C. • fidelitatea . recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. învăţător etc )? 2. • aplicabilitatea . portofolii etc )? 4. sau de invitaţi . pentru cine evaluează ( colegii-învăţători. de inspectorii şcolari din M. investigaţia. pe cine evaluează ( elevi. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători. b) ca o compensare a lipsurilor materiale.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii.E. moralitatea. în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. grupe de elevi cu nevoi speciale.adaptibilitatea.T.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. autorii acestui ghid. autoevaluare.

• funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. • funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. pentru ca. • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. transformarea. pe baza informaţiilor obţinute. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. deci. împreună cu 23 . această activitate să poată fi ameliorată în timp. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. X. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii.

ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici.. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. Noi. ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor. Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali.comunitatea. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. metodice. autorii acestui ghid. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. a preşcolarilor şi elevilor 24 . COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ. Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. nu numai pentru învăţământul primar. XI. morale şi religioase. între grădiniţă şi şcoală. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o .rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate. . cu artă şi tact pedagogic până la capăt.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie. cu reprezentanţii comunităţii locale. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului..acolo unde este cazul – etc ). posturi T. Elevii noştri suntem noi. De aceea.V.

acolo unde ele sunt organizate împreună . la activitatea de învăţare din şcoală.prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). 25 . este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . ” Tânărul cântă : .acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. Nr. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. desfăşurată în grădiniţă. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar.P. între grădiniţă şi şcoală. iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. ” Bătrânul tace : . Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare. ca educatoare la G. raportate la exigenţele moderne.4 Slatina.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu.P. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători. dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. Copilul râde : .“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ).“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.

XII. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”.-Olt în acea perioadă. .J. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar.2 Caracal.autorii acestui ghid. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu. I. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. dar şi a celor mai puţin plăcute. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu. în funcţie de posibilităţi. noi . Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat. precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. 26 . în calitatea mea de învăţătoare . noi . inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent.Ş. dar şi a celor mai puţin plăcute.. Nr. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice.La sfârşitul anului şcolar. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice.autorii acestui ghid.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII.

le face !” . regionale etc. 27 . parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale. Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. reprezentanţi ai comunităţii. STĂPÂNIRE DE SINE etc. COMUNICARE VERBALĂ. TOLERANŢĂ. DĂRUIRE. animatorul şi realizatorul acestei manifestari. am propus secţiunile : INEDIT. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. RESPONSABILITATE. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . SPIRIT ORGANIZATORIC. La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. OBIECTIVITATE . mass – mediei locale etc. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare).2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare . “Vorba dulce mult aduce !” .• • • • • Prima ediţie .2002. pietrele rămân !” . “Apa trece. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. COLABORARE. CONSECVENŢĂ. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. RECEPTIVITATE. “Cine tace. EXPERIENŢĂ.

recunoaşterea unor calităţi. Densitatea informaţiilor. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar.realizarea calitativă a unor activităţii .ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. Originalitate. care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. ai mass-mediei locale şi judeţene. au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . colegiale. Manifestarea va avea un real succes. 28 . etc.2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi . Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . Colaborare etc. dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti.2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . responsabilă.afişarea unor mesaje scrise. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ). Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : . dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv. precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. La a IV-a ediţie . imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate. . . Participare afectivă. . . .atenţionarea discretă. cu simboluri de genul portocala şi lămâia.crearea unei atmosfere destinse.• • • • • • • • La a-III-a ediţie . Creativitate.amenajarea sălii de clasă. la sfârşitul unui an de muncă . Debut.

.–Olt (1997–2001) .J. în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România )... coordonat de Ministerul Educaţiei . Centrul . . DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj.E. pentru că . Phare .şi colaboratorii mei colegelor educatoare.ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. gimnazial sau liceal .. CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA. Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze . inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. primar. Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . Fundaţia pentru o Societate Deschisă . de la Satu . Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 ..Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 .. În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000. colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. Ro – 2ooo . Cercetării şi Tineretului. 29 ... MAI ALES .FESTIVALUL PRIETENIEI”..N..II. Step By Step ” . Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională .. în toate judeţele ţării.. The British Council.Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . . elevi şi părinţi .Educaţia 2000+ ” . PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT . UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII .FESTIVALUL PRIETENIEI . Şanse egale prin educaţie ” . tipar ” .. prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice .acesta este .. prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M.Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar.Ş.spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin .

în echipă. ex.2. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. i.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a. scrisă şi practică. e. sponsori etc. modern. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. în funcţie de tipul probei.5 min.1. echipaje pe clase sau combinate. după fiecare probă. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. k. cu o oră înainte ). constituirea echipajelor . după fiecare probă. 1. la alegerea şcolii organizatoare . produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea).3. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex. părinţi. mass . Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). masă. Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. ex. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). ex. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. cazare. modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc).5.. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . în faza iniţială. d. h.. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 . prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). b. prin modul de realizare a probelor : individual. g. deschis. Durata concursului : 1 – 3 ore.4. Durata festivalului : 1 – 5 zile. în funcţie de tipul probei. masa de prânz. l. c.media. j. Jurizarea : directă. dar şi premii selective valoric. Probele de concurs (câte una) : orală. Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . scris -oral şi practic. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). f. m. Componenţa echipajelor : 5 membri . ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. ex.

să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare. pe durata a 1–5 zile.) . limbi moderne. • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. în week-end–uri şi vacanţe. . • TEHNOLOGII ( abilităţi practice.să se desăvârşească descentralizarea instituţională. elev în învăţământul primar ) . ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. în timpul festivalului. dar şi părinţii elevilor. 31 . prietenesc. Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). aptitudini şi talente. . religie ) . dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. realistă şi obiectivă . Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . . urmărind recreerea elevilor. cadre didactice şi instituţiile lor. . dar şi între cadrele didactice. dar şi în timpul ce urmează acestui festival. . la alegerea şcolii care organizează concursul. ştiinţe ale naturii. pentru o singură disciplină. a tehnicilor de colaborare.echipaj. • ARTE ( educaţie plastică. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul.să se colaboreze eficient între elevi. ). obiectiv. geografie. • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. • MATEMATICĂ . • OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. educaţie muzicală. care se stabileşte între el şi proprii elevi. limba maternă.să se recreeze elevii şi cadrele lor. artistice sau sportive. istorie. realizate scris.să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. de un nou mod de desfăşurare deschis.să se evalueze elevi.să se creeze bună dispoziţie. mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. etc. etc. . etc) . oral şi practic ( doar o singură dată ). sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale.

Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. Concursul constă în câte o probă scrisă.32Teodor Aman.1988 . flexibil şi eficient prevederile regulamentului. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Dolj . pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul. dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. ex. Poboran. • .. Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. Olt . în perioada 1998 – 2004. una orală şi una practică. ex. • .4... Caracal.2001 şi 2003 . Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ).3. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. ex.5. Dulce şi corectă zicere ” . clasa I .7. realizate 32 . Caracal.2. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module. clasa a IV-a . Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. • . • sau combinate : ex. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . Caracal. clasa a III-a . pe baza prezentului Regulament.Craiova.1. Şcoala cu clasele I-VIII G. • etc. Copacul prieteniei ” . Olt. clasa a II-a . Călătorind prin … viaţă ” .2002 şi 2003 .VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Caracal. clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . Isteţilă ” . dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Olt.2. Olt şi 2002 ..1999 .Colegiul Naţional Ioniţă Asan. Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare .

inflexibilitatea. în competenţa sa pedagogică. . însoţite de acordarea unor premii–simbolice. ŞTIE SĂ FACĂ … . în funcţie de sponsorizari. având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). . autoritarismul şi dogmatismul.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. prejudecăţile ) etc. lipsa sprijinului.şefi care ştiu tot”. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. precedenţa. realizate de-a lungul anului şcolar trecut. elevilor... XIII. dar pe cele mai puţin plăcute. învăţătorilor. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. profesorilor. părinţilor elevilor. clar precizate în oferta ei. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. educatoarelor. în echipă. stereotipia. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. noi – autorii . Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). obişnuinţa. mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor. susţinut şi încurajat de elevi. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. neacceptarea criticii. folosirea incorectă a limbajului. în imaginea sa morală şi umană. colegi şi semeni. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. teoretică şi practică. la rândul său . 33 . autorii acestui ghid. La sfârşitul anului şcolar noi. substituţia. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse.una individual. dependenţa şi conformismul. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. Învăţătorul modern : ŞTIE … . cenzura. în funcţie de disciplinele alese. Învăţătorul modern trebuie . ŞTIE SĂ FIE … . părinţi.. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare.

Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1.. înv :……………………. înv :…………………… • Părinţi 3. înv………………………………….XIV. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. 18 octombie 2002. ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. înv :……………………… • Cadre didactice 2. • Reprezentanţi ai I.. locale n. Eu ruşine oi paţi. ora 11. 34 . înv:………………………………. Dar nu ştiu cum să-l pornesc. Bine de nu l-oi porni... şi ai comunităţii … înv : …………………….00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D.J.Ş. Propunători: înv………………………………….

MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor.. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar..……………………………………………. 3. Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. ………………..” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ………………………………………………. doamna învăţătoare …………..…… În continuare. …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal..…………… .………. ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………. şi propune ………………………………………………………………………. În acelaşi sens doamna directoare ………………..………………………………… Doamna/ ele învăţătoare. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite …….……………………………………….………………………………………………………. Invitaţi: …………………………………. doamna învăţătoare …………………. învăţătorilor.. .. Semnătura participanţilor : ………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………. înv: ……………………………………… înv :…………………………………. 2... stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care………………………………………. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. Absenţi:……………………………. având urmatoarea ordine de zi: 1. care a asistat la activitate.remarcă……………………… ... 5.tactul pedagogic.. 35 . apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. ……………………………………………………………………………………………. .

RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR.. înv :………………………… 36 .MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR. : …………………………. prof.

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5. 3. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6.

. înv. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr. 1.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr. 2. 2. 1. n : ……………………………………………………………………………………………… NR. 2. Responsabilul Comisiei metodice...:………………………………….1 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr ..2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 1.

.MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………. ELEVI: ……………. .…………… Fax:………………………………………………… E-mail :……………. ……………………………………………………………………………………………..………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ….. ……… ……….. …………………………………. suplimentar). ………………………… PROFESIA: (titular. Mobil:……………………………………………. STUDII:………………………………………………………..…………………….………….. ……………………………………………………………………. ……. …………………………………….…………………………………………………… ADRESA:…………………. ……………………………………………………………………………………………. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ..…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: ………………………………………………….……………………. …………………………………………………………………………………………….. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………... …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. ……………………… …………………………………………………………………..…….………………………….. CLASA / Nr.. GRADUL DIDACTIC: ……………………………….……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. detasat. : ………. …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:…………………………………………………………………...……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV..

anul .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI.. parteneri educaţionali etc ): …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul . parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………. ..……………………………………… . …….39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul .

…………... ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… D. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A.……….. ……………………………………………………………………………… C.…………………………………………………………………… 4. Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B. . B.. ……………………………………………………………………………… C. ……………………………………………………………………………… D. 3. C. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D. Obiective urmarite: A. Şcoala:………………………………………. …………………………………………………………………………..40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B.………………… …………. ………….………………………………………………………………………………… 2.……… Clasa:……………………. ……. C. B. Puncte slabe: A. 1.…. D..…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:………………………………………………………....… 41 MODEL PROIECT..crt... SRATEGIA DE ORGANIZARE:….. LOCUL DE DESFĂŞURARE:……………………………………………………... NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:…………………………………. METODE ŞI PROCEDEE:…………………………………………………………. FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:…………………………………………………………………………….…………… CLASA:…………………………………………………………………………….DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:…………………………………………………………………..……………………………….Semnătura învăţătorului:………………………………………………. c) Psiho-motorii……………………………………………………………………….. TIPUL:……………………………………………………………………………….………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………. MATERIAL DIDACTIC:…………………………. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:………………………………………………….... INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR .. BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr. PROPUNĂTOR-REALIZATOR:……………….

...:…………………. înv………………….…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE...... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv. înv:. 13 decembrie 2003..42 MODEL CONVOCATOR Luni.…………………………. ……………………………………… n. .:…………………....…………… 2..... înv... înv………………….. înv………………….2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1...…………… ……………………………………... se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr......... 3.. înv………………………………... orele 12.00..

................. Dotare.............. Evaluarea activităţiielevilor ........... Cunoaşterea disciplinei................ Perseverenţa....... ……GRADUL :………...................................................................................... Progresul realizat în timpul lecţiei............ Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea......................................................... Teama de acasă.... Nivelul cunoaşterii ..... .................. Comportamentul.............. Alte comentarii .. Resurse..PREZENŢI:…………………………………..... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………………….... ................................ .............. ELEVI:………………………………….... Strategii folosite............................................................... Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale...... .... ....... al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii......... ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………. .. ................. NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………. Nr.... Atitudinea faţă de învăţătura............ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………........ Relaţiile cu învăţătorul şi colegii........ folosirea resurselor... ................ ............ Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat................. ............................ .. Responsabiliatea faţă de stdiu.......... ……GRADUL :………....................Nr......... Evaluarea...................................................................................................................................... NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………......................................43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:………………….............

.. strategii.... utilitatea startegiilor didactice.……………… ……………………………………………………………………………..... Punctaj: A...…………… ……………………………………………………………………………...... D...........………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.... slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR . integrarea mijloacelor de învăţământ... E.......... corelaţia între componentele actului didactic. Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere... etc... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F.......... etc ) ? ……………………………………………………………………………………………..ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1.……………… 4........……………… .) ……………………………………………………………………………………………......... B. C.... gestionarea timpului didactic... orientarea acţiunii şi gândirii elevilor..........……………… ……………………………………………………………………………. creativitatea în conducerea activităţii. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….... Care au fost punctele complet neinteresante? ……………………………………………………………………………..... Care au fost punctele de maxim interes? ………………………………………………………………………………........ Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic..... 2... …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………… 7.. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… ..Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5. Propuneţi pentru viitor forme de activitate. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . ………………… ………………… ………………… ………………. • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ……………….... 8. 6.

9. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori . CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . nr. Craiova ..09.09.Ş. 131/19. . 4682 / 28. ” .O.I. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României .2002 . ) – M.A. 1999. MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co. partea I . . VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. Editura Didactică şi Pedagogică . 1992. 1986 . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . 1991. ŞTEFAN – . 5. U.Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute .. Editura Expres.. Editura Arc. 2002 .C. .. 2. ION GR.61 XV. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. institutori/ învăţători .02. Bucuresti . 1975 . Bucureşti ... CARNEGIE DALE .aprobată cu numărul 10768 / 23.1994 . MARIN STOICA – .. Deva. 9. 4.1995..Copenhaga. Bucuresti . 8. 1998. studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”.1998 . REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R.. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr.. BIBLIOGRAFIE 1.E. 3. 7. MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . Editura Corint . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică . Fundaţia SOROS. Editura Gheorghe Alexandru . DANIEL SHAPIRO ..S.D. 6..

………..Bucureşti 1999. 16 Etapele şedinţei ………………………………………………..…………. 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ………………………………....………..…………………..………......……..………..E.…. SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M.… 17 Tipuri de oameni …………………………………………………..…....……….………………….. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis..…..…………………. fără a-i jigni ………………….…... 12 Tipuri de conflicte ………………………………………….....….. 15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………...…. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice ……... 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi . 19 CAPITOLUL IX – Evaluare..………...….……..….…………….……………….....definire …………. 11...10.. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului ……………..….. 17 Activităţi în echipă ………………………………………………. 2000. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator …………….……..….. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică .… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice …. 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….……. 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri ………………………………….. 13 Stiluri de conducere …………………………. 13 Tipuri de comportamente ……………………………………. 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ………..……………….………….Recompense …. .. 21 . 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………..……. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? …….….Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media. 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice …………….……..…….. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor …………………………..………………….... 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….N...

23 CAPITOLUL XI .... 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …..….…………………… 43 Fişă de observarea activităţii …………….….……….… 34 Proces – verbal ……………………………………. 46 Diplomă / ...Călătorind prin … viaţă”…………..….….. 50 Diplomă / ..……. .…... Munca în echipă-eficienţă reală ’’…….. 51 Program de activitate.…. .....…….………...…….………. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI .….………………...……….Colinde de suflet” …………………………………………………………….…….………. 56 .…........ 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare ..... .….……...… 47 Diplomă / ...………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….... în colaborare cu grădiniţa ..…………..……..…………………….Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”…………..……....Expoziţie cu vânzare.……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ………..…… 37 Plan managerial anual ……………………………………..………………………….…………. Carnavalul iernii ’’.……………….. 49 Diplomă/ . Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’….………. 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei ….……………………. 34 Anunţ ……………………………….………. Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’…. 42 Convocator ………………………………....…………………….. 54 Diplomă / postul tv..Călătorind prin … viaţă” ……………………………………………………………...…………………. . … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI.……. 26 Festivalul decernării premiilor ... 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice .….……... 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI.. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………..…….. 44 Chestionar – analiza activităţii ……………….…….……. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) ……………. EMI ” ……..… 36 Raport de analiză ………………………………………….……….. 48 Diplomă / . local .Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ……………………………………………….... …...…….. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean . 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului ….Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………... Sărbătoarea Crăciunului ’’…..…...…………….…….......……... 35 Program de activitate semestrial …………..Călătorind prin … viaţă”……………………….………….

..... Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” …………………...….....………. Nuntă în codru ” …..…. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ……….... Nuntă în codru ”……...…...Nuntă în codru”. 60 Diplomă / învăţător -coordonator .……. 59 Diplomă / cotidian judeţean -.….…..Diplomă / învăţătorul . Nuntă în codru ” ………………..……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii .….…………..…... 62 64 ..……………………………… 57 Invitaţie / .…….Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare .coordonator ....……………. .….