EMILIA-MONICA DIACONU ELISABETA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

Lucrarea a fost avizată favorabil de DIRECŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR din MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI prin Adresa numărul ………din………/ 2004

AUTORI : înv. gradul didactic I : EMILIA–MONICA DIACONU responsabil Comisia metodică a învăţătorilor (1998 – 2004), Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Caracal, metodist I.Ş.J – OLT ; înv. gradul didactic I : ALEXE DIACONU , Colegiul Naţional Ioniţă Asan Caracal, inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar I.Ş.J.- OLT (1997 – 2001), metodist I.Ş.J – OLT .

ed. gradul didactic I : ELISABETA CIUCU , Gădiniţa cu program prelungit Nr.4 Slatina, metodist I.Ş.J – OLT.

EMILIA-MONICA DIACONU ELISABRTA CIUCU

ALEXE DIACONU

METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
- DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN -

- 2004 –

.

Doar atunci când meseria nu e practicată cu pasiune. care percepe cu fineţe marile trăsături caracteristice ale vieţii contemporane şi care se bucură şi suferă din cauza acestei vieţi … >> Ernest Louis 3 . ea devine trudă..” (…) << Cel mai bun educator este acela care cunoaşte mai bine vremea în care trăieşte ..

în cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Nr. OLT ( înv. am reorganizat pe structuri moderne. conform noilor orientari occidentale. am îmbinat actul legislativ cu propunerile noastre. Emilia Diaconu ) etc.. occidentale Concursurile şcolare pentru învăţământul primar. << Festivalul decernării premiilor EMI 2001 >> .J. Alexe Diaconu . 2 Caracal ( înv. ♦ creşterea calităţii actului didactic. Emilia-Monica Diaconu . Alexe Diaconu .Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” . metodele tradiţionale cu cele moderne . înv. pentru responsabilii Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru toate cadrelor didactice implicate în activităţile comisiilor metodice ale învăţătorilor şi ale cercurilor pedagogic ale învăţătorilor din unităţile şcolare oltene şi nu numai. ca alternativă la olimpiadele şcolare ( autori : înv.I. înv. în calitatea noastră de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar. activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor şi activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor la nivelui unităţilor şcolare din judetul Olt şi respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. în primul rând : ♦ îmbunătăţirea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii acestor comisii. Realizarea prezentului ghid vine ca o continuare firească a acestor demersuri. Aşa s-au născut << . Emilia Diaconu. ca o modalitate de evidenţiere a învăţătorilor activi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor ( organizator : înv. În finalizarea << Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor – De la tradiţional la modern >> noi. autorii lui.Ş. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar – 2001 >> . 1998 – 2004 ).suport care să sprijine activitatea de (re)organizare şi desfăşurare a COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor. Cercetării şi Tineretului. în cadrul I. În perioada anterioară. Festivalul Prieteniei .2 Caracal. 1997 – 2001 ) şi responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor. autorii acestui ghid . DE CE ACEST GHID ? Absenţa literaturii de specialitate ne-a determinat pe noi . metodico ştiinţifice şi organizatorice ale Ministerului Educaţiei . Am vizat . Aurelia Marinescu ) . dorind ca acesta să constituie un reper perfectibil pentru responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor. să concepem un material . 4 .

modalităţile de analiză extracurriculare ale acestora etc.

şi

(auto)evaluare

a

activităţilor

didactice

şi

Acest ghid oferă posibilitatea responsabililor comisiei metodice, responsabililor cercului pedagogic şi învăţătorilor: • să cunoască şi să aplice cadrul legal de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice a învăţătorilor; • să - şi pună în valoare imaginaţia şi creativitatea în vederea stimulării potenţialului creativ al colegilor - cadre didactice şi elevilor lor, rezolvării conflictelor interne şi implicării pozitive a părinţilor şi comunităţii locale în actul didactic; • să participe activ la propria formare profesională , printr - o colaborare eficientă şi ( auto )evaluare obiectivă etc.

II.

PENTRU CINE ?

Prin conţinutul său, ghidul este un suport teoretic şi practic pentru responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor, responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi pentru cadrele didactice implicate în activităţile acestora. Acest ghid se adresează dascălilor care vor , încearcă şi reuşesc să creeze valori cu , despre şi pentru ELEVI. Ghidul vizează , deci : • învăţătorii curajoşi , • învăţătorii pentru echipă, • învăţătorii – prieteni ai elevilor , • învăţătorii – vremurilor vechi şi noi… ,

TE vizează pe TINE , cititorule – cadru didactic !

5

III. COMISIE METODICĂ - Definire -

COMISIE = organism colectiv, cu caracter permanent sau temporar având ca sarcină efectuarea unor activităţi, analizarea unor probleme sau propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii. • METODICĂ = parte a didacticii generale care tratează principiile şi regulile de predare proprii fiecarui obiect de studiu. • COMISIE METODICĂ = organism colectiv cu caracter permanent, având ca sarcină efectuarea unor activităţi metodice, analizarea lor şi propunerea unor măsuri pentru perfecţionarea activităţii.

IV. CADRUL LEGAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR - Aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Nr.4747 / 16.X.2001 , publicat în Monitorul Oficial al României , partea I , Nr.131 / 19.II.2002 CAPITOLUL III - Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar Secţiunea a V-a - COMISIILE METODICE Art. 37(1) Catedrele /comisiile metodice se constituie din minimum patru membri , pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. (2) În învăţământul primar, catedrele /comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învăţământ. 6

Art.38 Atribuţiile catedrelor /comisiilor metodice sunt urmatoarele: a. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum- ul la decizia unităţii de învăţământ; b. elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale catedrelor /comisiilor metodice; c. consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactic şi a planificărilor semestriale ale materiei de studiu ; d. elaborează instrumentele de evaluare – notare a elevilor; e. analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; f. monitorizează parcurgearea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor; g. organizează şi răspund de desfăşurarea recapitulărilor finale; h. organizează colectivele de cadre didactice pentru activităţile de pregătire specială a elevilor , pentru examene şi concursuri şcolare; i. stabilesc , împreună cu şeful de catedră , atribuţiile fiecarui membru al catedrei comisiei metodice; j. evaluează , împreună cu şeful de catedră , activitatea fiecarui membru al catedrei/ comisiei metodice şi propun Consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat; k. organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experiemţă etc. l. şeful de catedră , sau un membru desemnat de acesta , efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; m. elaborează informări semetriale asupra propriei activităţi; Art.39(1) Şeful catedrei/ comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. (2) Şeful catedrei/ comisiei metodice are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei în cazul carora se constată disfuncţii în procesul de predare -învăţare sau în relaţia profesor - elev. (3) Şedintele comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul , sau membrii catedrei/ comisiei consideră că este necesar. 7

• 1-5 responsabili . când în şcolile de la sat pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 1-3(4) clase. când pentru doi ani consecutive de studiu sunt 4 – 7 clase. când pentru fiecare an de studiu sunt cel puţin 4 clase. d) Comisia metodică mixtă ( învăţământ primar + preprimar ) are : 2 responsabili de comisie metodică.învăţătorii unităţii de învăţământ. c) Comisia metodică pe ciclul primar are : doar 1 responsabil coordonator. c) ciclul primar ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-IV ) . • 1 secretar. Responsabilii comisiilor metodice se aleg în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor . Comisia metodică a învăţătorilor în cadrul unităţii de învăţământ este compusă din : • membri . pe cicluri de învăţământ + 1 responsabil coordonator. când pentru întreg învatăţămâtul primar sunt 4-7 clase. d) nivelul şcolilor întregii comune şi /sau împreună cu învăţământul preprimar. b) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe grupe de clase au : 2 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. ales în funcţie de numărul dominant al claselor de învăţământ primar sau al grupelor de învăţământ preprimar. în urma propunerilor făcute de directorul unităţii şcolare de 8 . Comisia metodică pentru clasa a II-a . MODUL DE ORGANIZARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR . astfel : a) Comisiile metodice ale învăţătorilor organizate pe ani de studiu au : 4 responsabili de comisie metodică + 1 responsabil coordonator. b) grupe de clase ( exemplu : Comisia metodică pentru clasele I-II şi Comisia metodică pentru clasele III–IV ).V. Comisia metodică pentru clasa a III-a şi Comisia metodică pentru clasa a IV-a ) .Legislaţie şi propuneri - Comisia metodică a învăţătorilor se constituie în cadrul unităţii de învăţământ pe : a) ani de studiu ( exemplu : Comisia metodică pentru clasa I .

învăţământ şi a membrilor comisiei metodice . cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi ). realizat de responsabilul coordonator. Varianta finală este vizată de directorul şcolii. care este parte a ofertei educaţionale a şcolii. la propunerile responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) şi ale învăţătorilor. • responsabilităţile membrilor comisiei metodice. prin vot secret . Activităţile comisiei metodice se desfăşoară pe baza unui Plan managerial. la discuţiile-analiză în urma activităţilor realizate sau asistate etc. Ca să fie statutare alegerile . din totalul membrilor comisiei metodice. Evidenţa membrilor. cu majoritate simplă ( 50% +1 dintre participanţi. cu majoritate simplă . prin vot direct . Ele pot suporta modificări în urma dezbaterilor. la propunerea responsabilului coordonator ales sau a învăţătorilor participanţi. Secretarul comisiei metodice a învăţătorilor este ales în cadrul acesteia. responsabilităţilor şi activităţilor din cadrul comisiei metodice este realizată de responsabilul coordonator şi cuprinde : • fişa personală a cadrului didactic. apoi vizate de directorul şcolii. prin vot direct sau secret. • evidenţa activităţilor propuse şi evidenţa activităţilor realizate . Responsabilul coordonator ţine evidenţa participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la activităţile comisiei. putând suporta modificări în urma dezbaterilor. Variantele finale vor fi cuprinse în planurile manageriale semestriale realizate de responsabilul coordonator . trebuie întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi. Planul managerial anual este realizat de către responsabilul coordonator. Planurile manageriale semestriale sunt realizate de către responsabilul coordonator şi cuprind planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor pe anii de studiu sau grupele de clase respective. 9 . întocmite de responsabilii Comisiei metodice a învăţătorilor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ) etc. dacă este întrunit cvorumul de 50% +1 învăţători prezenţi din totalul membrilor comisiei metodice ). Planurile semestriale realizate de responsabilii pe ani de studiu sau de grupe de clase sunt dezbătute şi apoi supuse aprobării prin vot direct. cu majoritate simplă. El este supus dezbaterii comisiei metodice şi apoi aprobării acesteia.

recomandăm evidenţierea pozitivă ( premierea ) sau negativă a învăţătorilor.Noi. Conform aceluiaşi document. VI. la finele fiecarei activităţi şi la finele anului şcolar. în baza unui raport motivat. conform Regulamentului de organizare a învăţământului preuniversitar . • consiliază cadrele didactice din cadrul comisiei. 10 . • evaluează activitatea acestora şi propune Consiliului de administratie calificativul anual al fiecărui membru al comisiei metodice. cel puţin o dată pe lună . din Consiliul de Curriculum al şcolii. evaluarea elevilor. • elaborează informari semestriale asupra propriei activităţi şi a comisiei metodice. sau la propunerea directorului sau membrilor comisiei. finalităţi. obligatoriu . Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor: • elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi stategia acesteia cuprinzând obiective. • stabileşte atribuţiile fiecarui membru al comisiei metodice. curriculum-ul la decizia şcolii etc.Nr. • întruneşte membrii comisiei metodice . • elaborează instrumentele de evaluare şi notare ale elevilor. • efectuează asistenţe . cu privire la implicarea şi calitatea implicării acestora în actul didactic. 200l ( Capitolul III. ÎNDATORIRILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor face parte . mai ales .4747 din 16. • organizează desfăşurarea recapitularilor finale. El poate fi ales în Consiliul de administraţie al şcolii. responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor : • participă la toate acţiunile iniţiate de directorul şcolii. la lecţiile stagiarilor sau la cadrele didactice nou venite în şcoală. • monitorizează parcurgerea programei. resurse materiale şi umane. Secţiunea a V-a ). autorii acestui ghid. X.

CALITĂŢILE RESPONSABILULUI COORDONATOR AL COMISIEI METODICE. Să pună întrebări . autorii . 6. le place şi se pricep mai bine. 4. să facă ceea ce îşi propun şi le propune. Să-i considere pe colegii-subordonaţi colaboratori. Să-i aprecieze realist şi să le acorde o diplomă care să le reflecte eforturile . Să înceapă prin a le aduce câteva laude sincere . Să îşi asume reproşurile pentru eşecul colectivului şi să împartă aprecierile pentru realizările individuale. 5. Să-i încurajeze. să le laude sincer cele mai uşoare proiecte. 11 . să aibă grijă de a scoate în evidenţă propriile greşeli. VII. să le laude progresele cu sinceritate şi generozitate şi aceştia îl vor aprecia mai mult. ALE RESPONSABILULUI DE CERC PEDAGOGIC SAU ALE INSPECTORULUI ŞCOLAR DE SPECIALITATE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Să gândească independent şi să judece un aspect din mai multe unghiuri. Iată câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i ajuta pe colegi fără a-i jigni sau supăra: 1.. Să le recunoască eforturile. Să le observe greşelile sau defectele într-un mod indirect. Să nu le dea ordine directe. Să le recunoască eforturile colegilor. Să sugereze. Să-i facă în aşa fel ca să se simtă fericiţi. 7. 2.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. Să decidă pe baza negocierilor şi a acordului colectiv. Înainte de a-i critica. 8. considerăm că responsabilul comisiei metodice trebuie să fie şi un bun negociator în rezolvarea conflictelor ivite la un moment dat între colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. Să le arate colegilor respectul pentru capacităţile lor şi aceştia îl vor respecta mai mult. astfel ca greşeala să pară uşor de îndreptat. 3. iar sarcina lesne de îndeplinit. democratic. Să le arăte colegilor că are încredere în ei şi aceştia se vor strădui s-o merite.Noi.

• Dacă are dubii pe o temă s-o admită îndată. despre ceea ce le place să facă. 4. Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a le câştiga simpatia colegilor : 1. 12 .. Să le vorbească colegilor. • Să-i ambiţioneze. 2. • Să respecte opiniile colegului. • Să cunoască care sunt colegii implicaţi în conflict. • Să-i implice pe colegi în punerea în practică a soluţiilor.şocheze” văzul şi imaginaţia prin exemplul personal. • Să acorde simpatia şi înţelegerea celor care au cu adevărat nevoie de ele. • Să facă apel la bunele sentimente ale interlocutorilor.Iată alte câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a-i convinge pe colegi fără a-i jigni sau supăra: • Cel mai uşor mijloc de a câştiga într-o discuţie necolegială este de a o evita. Iată şi câteva mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar pentru a rezolva conflictele apărute între colegi : • Să recunoască nepărtinitor existenţa unui conflict în cadrul colectivului de învăţători. • Să stabilească imparţial natura conflictului. • Să-i lase şi pe alţii să se exprime în voie. 1. • Să înceapă discuţiile cu blândeţe. • Să . • Să găsească variante de soluţii care ar satisface persoanele implicate în conflict. • Să le lase impresia colegilor că ideea sugerată de el este a lor. • Să pună întrebări care aduc răspunsuri afirmative . de bună voie. • Să încerce cu sinceritate să vadă lucrurile şi din punctul celuilalt de vedere. Să se intereseze sincer de problemele şi evenimentele deosebite din viaţa şi activitatea profesională a colegilor . în mod automat. arătându-i discret unde greşeşte. • Să asculte punctul de vedere al fiecărei persoane implicate în conflict. Să ştie să fie un ascultător şi un confident bun. cu calm. Să le surâdă colegilor. 5. evidenţiindu-le ceea ce le place şi se pricep mai bine să facă. mai ales. Sa-i facă sincer să se simtă importanţi. • Să înţeleagă sincer interesele profunde ale fiecărei persoane implicate.

c) cum se simte fiecare dintre părţile implicate în conflict. 1. conflict de manipulare . răspunde la impulsuri şi creează un cadru şi posibilităţi. împarte rolurile. conflict interior – datorat stării afective. e) ce soluţie-soluţii ar mulţumi părţile aflate în conflict (aplicând .datorat dezacordului privind obiectivele unei şcoli.conducere care ascultă. d) ce vrea să obţină fiecare parte de pe urma conflictului. 10. într-un colectiv: conflict afectiv – datorat stării emiţionale şi a relaţiilor interpersonale. dispreţ şi o stare pemanentă de nemulţumire. Pentru ca responsabilul coordonator şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar să realizeze alegerea justă în rezolvarea unui conflict intern sau extern colectivului din care face parte trebuie să cunoască: a) despre ce conflict este vorba. 13 . brainstorming-ul”). conflict datorat sistemului de valori – determinat de dezacordul pe aspecte etice. 3. morale. conflict distructiv – datorat stării tensionate generate de ostilitate. 8. când o persoană nu ştie ce se certe de la ea. conflict cauzat de obiective .datorat unui fals dezacord între grupuri de colegi şi mediatizat subiectiv de fiecare grup. conflict determinat de metode – datorat dezacordului generat de utilizarea unor metode neacceptate de toate părţile. 4. Tipuri de comportament ale responsabilului coordonator şi ale inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : comportament bazat pe dirijare – conducere care dirijează. b) care sunt părţile implicate în conflict. 9. 2. conflict de informare – datorat dezacordului generat de informare insuficientă sau utilizarea unor mijloace inadecvate. instruieşte şi controlează. Stiluri de conducători: stilul directiv ( dirijare ) – şeful stabileşte obiectivele. profesionale. instruieşte.Tipuri de conflicte. planifică.. 6. 7. comportament bazat pe sprijin . 5. conflict benefic – datorat stării concurenţiale care împiedică stagnarea. conflict de muncă – datorat stării tensionate generate de insatisfacţii profesionale şi sociale. supraveghează şi controlează.

autorii ghidului. pasându-le” şi responsabilităţile. • să hotărască cu siguranţă şi claritate şi să pretindă cu fermitate. iar deciziile se iau prin colaborare. dezinteresat. educatoare. • să nu frâneze. obiectiv. ci să convingă . instruieşte. ci să creeze stima. Responsabilul coordonator şi inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • să nu constrângă. Comisia metodică a învăţătorilor realizează cel puţin o activitate lunară.. stilul delegator (delegare) – şeful îi cooptează pe colegi în munca de planificare. fiind vizate de directorul unităţii şcolare. - Noi. prin puterea exemplului lui personal. ascultă propunerile colegilor şi îi cooptează în munca de planificare. părinţi ai elevilor sau membrii comunitaţii locale.arta de a reuşi în viaţă”.stilul tutorial ( pregătire ) – şeful explică obiectivele. dar tot şeful împarte rolurile. dar ..sprijin ) – şeful încurajează şi srijină ideile şi eforturile colegilor. ci să-l provoace. profesorii. supraveghează şi controlează. • să nu stârnească teama. ascultă propunerile colegilor şi îi convinge şă fie cooptaţi în munca de planificare. explică obiectivele. ci să anime. directorul şcolii. cedându-le lor dreptul de a lua deciziile. la care sunt invitaţi să participe învăţătorii. MODUL DE DESFĂŞURARE A COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor dintr-o şcoală se regăsesc în planurile manageriale semestriale şi planul managerial anual ale responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor şi în planurile semestriale ale responsabililor pe ani de studiu sau grupe de clase ( unde este cazul ). VIII. 14 . • să nu impună efort.pentru echipă şi nu numai pentru . stilul mentorial ( participare . • să adopte stilul amabil şi să sancţioneze atunci când este nevoie. din suflet . considerăm că aceste mijloace la îndemâna responsabilului coordonator şi a inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământul primar nu au nici o valoare dacă acestea nu sunt aplicate sincer.

etc.. Inştiinţarea membrilor comisiei metodice de realizarea unei întruniri se face de responsabilul coordonator prin: . directorul. • două treimi din învăţători şi este anunţată cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare. etc. maxime. ale Cercului pedagogic al învăţătorilor sau organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar : • şedinţe metodice . specifice activităţii ce se va realiza. proverbe sugestive. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. • şedinţe de insruire . caricaturi. Activităţile ( lectie demonstrativă. • şedinţe de informare – se ţin atunci când se iau nişte decizii importante. însă conţin nu numai o comunicare ci şi o instruire a modului nou de lucru care rezultă din decizie şi care trebuie comunicat unui număr mare 15 .E.convocator. pe bază de semnătură. pentru a capta atenţia şi a trezi interesul membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor pentru activitatea propusă. elevii şcolii respective. Tipuri de şedinţe şi întruniri ale Comisiei metodice a învăţătorilor. Eu.Ş.. excursie tematică. atelier de creaţie etc. ).anunţ.se ţin prin lecţie demonstrativă. întâlnire de lucru metodic. la data şi locul stabilite în planul de activităţi semestriale al Comisiei metodice a învăţătorilor sau în programul semestrial al Cercului pedagogic al învăţătorilor. întâlnire de lucru. .2 Caracal. dar şi alte cadre didactice din şcoală sau din afara ei. al I. versuri. excursie tematică. părinţi ai elevilor implicaţi.J.se ţin după ce s-au luat nişte decizii importante ( în cadrul şcolii. texte. care trebuie comunicate unui număr mare de persoane .scrisoare metodică. ) se realizează de către propunător /i. .T. în M. .Orice altă întrunire a comisiei metodice este solicitată de : • directorul unităţii. dezbatere tematică . dezbatere . La organizarea şi desfăşurarea activităţilor aprobate ale comisiei metodice sau ale cercului pedagogic participă învăţătorii – membri ai Comisiei metodice a învăţătorilor sau ai Cercului pedagogic al învăţătorilor. atelier de creaţie etc.Ş. sponsori.C. alţi elevi din şcoală sau din afara ei. am realizat anunţul utilizând imagini. reprezentanţi ai I. • o treime din responsabilii pe serii de clase . aşa cum vă prezint în urmatoarele modele anexate.J. membrii comunităţii. • responsabilul coordonator al comisiei metodice .

se ţin pentru a se lua nişte decizii importante. Pregătirea întrunirilor: După ce s-au stabilit obiectivul unei întruniri şi ordinea de zi se convoacă personalul prin : .de persoane . • rezumatul întrunirii şi al deciziilor. mai ales a celor care nu iau cuvântul şi se alătură propunerilor participanţilor mai . iar factorii de decizie responsabili doresc să audă şi părerile celorlalţi . Decizia colectivă are două avantaje : creşte calitatea hotărârilor luate şi îi responsabilizează pe cei care au participat la luarea ei. • prezentarea temei. 16 . • şedinţe de soluţionare a unor probleme .grei” şi să împiedice ca părerile mai puţin importante să domine întreaga discuţie . schimb de păreri ( trebuie creeat cadrul să participe toţi participanţii ).diluat”.. • întruniri consultative . • întruniri pentru dezvoltarea unor idei noi .se ţin pentru a se crea baza unei dezvoltări viitoare. nervi… ) trebuie ca ea să fie bine pregătită. bani.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un grup de colegi – acest grup de colegi având o anumite responsabilităţi în cadrul colectivului ( ex. • desfăşurarea întrunirii. responsabil pe clase sau grupe de clase ). fără însă a deveni un compromis .. O şedinţă bine organizată are 7 etape generale: • convocator şi ordine de zi – anunţate cu 5 zile înaintea întrunirii. iar rezultatele să fie vizibile.se ţin înainte de a se lua nişte decizii importante. Conducătorul şedinţei trebuie să încurajeze participarea activă a tuturor celor prezenţi. Brain-storming – ul ” este o şedinţă în care participanţii vin cu ideile lor spontane. Decizia colectivă cuprinde vederile majorităţii participanţilor. • concluzii şi aprobare. Pentru ca şedinţa să fie eficientă cu un consum redus de resurse ( timp. • planul ( locul.. participanţi etc ) şi programul întrunirii. mai . timpul. . să aibă o desfăşurare optimă . iar orice formă de critică a ideilor propuse este interzisă . deci nu produc decizii concrete.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi un singur coleg – acest coleg fiind apreciat de colectiv. . . scopul lor fiind acela de a încorpora toate ideile şi interesele relevante în hotărârile ce se iau .tari”. având o anumită poziţie sau o responsabilitate în cadrul colectivului.. ci principii care urmează să fie traduse în practică. • discţii.convorbiri între coordonatorul întrunirii şi toţi colegii.

invitaţi-l să ia cuvântul . chiar lângă dumneavoastră. Punte slabe ale responsabilului Comisiei metodice a învăţătorilor. • să nu ia cuvântul. • să aibă idei preconcepute. rugaţi-i pe ceilalţi să-i explice. apăraţi-l de ridiculizări.lăsaţi grupul să discute şi să aprecieze teoriile lui.sexul. • să privească tot timpul la ceas. • timidul – încurajaţi-l adresându-i întrebări simple. responsabilului Cercului pedagogic sau ale inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar: • să întârzie. • . • să facă remarci privind vârsta. • negativistul – folosiţi-i ambiţiile în sens pozitiv. • să priveşti insistent la persoane.prindă” pe picior greşit. • să stea la taclale. • dezinteresatul . • băgăciosul inteligent – mulţumiţi-i pentru intervenţie şi puneţi o întrebare altei persoane. 17 . aşezaţi-l într-un punct mort. etnia. la care sunteţi sigur că va răspunde. folosiţi tehnica . acesta încerând să te . • persistentul în întrebări – reorientaţi-i întrebările spre grup. • cel angajat în convorbiri colaterale – opriţi-vă şi lăsaţi-i pe ceilalţi să le asculte convorbirea sau cereţi-le părerea. când se opreşte pentru a-şi trage sufletul mulţumiţi-i şi mergeţi mai departe. dar…“. • încăpăţânatul – cereţi-i să se explice.ştie tot” . • nu ştie să-şi aleagă cuvintele – ajutaţi-l să se explice... • plictisitul – invitaţi-l să ia cuvântul. Cercului pedagogic sau atelierelor de lucru organizate de inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar conducătorul întâlneşte mai multe tipuri de oameni ( pe care le va trata astfel… ) : • vorbăreţul – limitaţi de la început timpul intervenţiei. • cocoşii – întrerupeţi discuţia cu o întrebare directă. • arogantul – nu-l criticaţi.. • certăreţul – nu vă implicaţi în dispute. făcând referiri la munca sa. • îndrăgostitul de problemea lui – rugaţi-l să discutaţi în particular.da. apartenenţa politică sau sindicală etc.În cadrul şedinţelor Comisiei metodice a învăţătorilor .

indirectă-extrinsecă ( laudele îi dau elevului satisfacţii ). • repetiţia. . să fie realizată cu eficienţă. existenţa şi monitorizarea unor resurse specifice . abilităţi de comunicare prin flexibilitate. • distribuirea responsabilităţilor . dar care să nu lezeze integritatea fizică şi morală a elevilor sau a celorlalţi participanţi. • realizarea conştientă a activităţii în sine. 18 • . recunoaşterea şi aprecierea realizărilor individuale şi de grup . empatie. cadru bine stabilit. • înţelegerea şi memorarea a ceea ce este esenţial. . video. comunicare multiplă şi rezolvarea rapidă a conflictelor . Pentru a diminua şansele uitării procesul de învăţare trebuie să se bazeze pe patru principii: • motivarea – directă-intrinsecă ( activităţile didactice în sine îi dau elevului o satisfacţie ). • încurajarea iniţiativei individuale prin dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi. • • • Fiecare activitate didactică susţinută de propunător/ i trebuie: să aibă o tematică relevantă. relaţii deschise. • implicare şi participare egală.negativă ( prin mustrare. cooperare. deoarece învăţarea are un mare duşman : uitarea. • proces democratic de luare a deciziilor . dacă învăţarea este întreruptă. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor trebuie să conţină obligatoriu o parte metodică. strategii clare şi roluri bine definite. Învăţătorul trebuie să conştientizeze că o deprindere nouă se uită de elevi mai devreme sau mai târziu. adaptibilitate şi creativitate .Propunătorii au libertatea să folosească diverse materiale audio. etc.pozitivă ( prin aprecieri pozitive şi recunoaştere obiectivă ). combinată totdeauna cu îndrumare ). să poată fi aplicată în practică. Activităţile în echipă presupun : scop comun. metodologie structurată de rezolvare şi de luare • • • • • a deciziilor . . monitorizarea acţiunilor . pe baza unor algoritmi logici.

• să se manifeste liber.finalităţi realizabile şi de actualitate. . în urma carora elevul din ciclul primar trebuie să poată : • să înţeleagă.Promovarea ajutorului reciproc. . civilizat şi tolerant etc. pe îmbinarea armoniasă şi echilibrată a teoriei cu practica şi a metodelor tradiţionale cu cele moderne.obiective clar precizate.Rezolvarea conflictelor prin comunicare.Dimensiunea eurpeană a culturii şi identităţii naţionale.Concursuri şcolare prin FESTIVALUL PRIETENIEI.Educaţia pentru sănătatea Pământului.Noi. fapt benefic demersului didactic. . . . Implicarea părinţilor.paşi bine definiţi şi structuraţi. . al progresului individual al elevului şi al întregii clase de elevi. autorii acestui ghid.animator şi formator.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”.Educaţia rutieră etc.modalităţi eficiente de evaluare şi autoevaluare. propunătorul trebuie să pună accentual pe caracterul formativ – educativ.Învăţătorul . . propunem câteva teme generale pentru activităţile Comisiei metodice a învăţătorilor şi pentru activităţile Cercului pedagogic al învăţătorilor: . să analizeze. currilare.Promovarea toleranţei interumane. autorii . reprezentanţi ai comunităţii etc) să devină participanţi responsabili la demersul didactic. . . • să aprecieze şi să-şi însuşească calitatea şi nu cantitatea. a sponsorilor şi a comunităţii locale în actul didactic duce la o mai bună înţelegere a procesului instructiv-educativ .Educaţia bunului cetăţean. Noi.a respectului faţă de semeni. În realizarea acestor activităţi. recomandăm activităţi interactive în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în Cercul pedagogic al învăţătorilor în care propunătorii şi asistenţii (elevi.Educaţia pentru sanătate fizică şi intelectuală. . • să conştientizeze cauza şi efectul. . 19 .. să trăiască evenimentele şi să aplice normele lor. evaluarea şi autoevaluarea obiectivă duc la creşterea calităţii actului didactic şi contribuie la formarea profesională continuă a acestora. spontan.Educaţia timpului liber. părinţi. cadre didactice. schimburile de experientă didactică. . . Orice tip de activitate trebuie să aibă: . Colaborarea între cadrele didactice. ..Educaţia pentru viaţa de familie.

dovedim toleranţă şi deschidere către nou.Ş. deschisă. propunătorii îşi pot stabili paşii pentru ameliorarea sau eliminarea acestora . Responsabilul coordonator ţine o evidenţă discretă a participării membrilor Comisiei metodice a învăţătorilor la discuţiile în urma activităţilor realizate de colegi. ce poate fi completat de membrii comisiei metodice. propunem . Comisia metodică a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt cadrul unde învăţăm unii de la alţii. în prima. am acordat şi diplome care reflectau pasivitatea colegilor (vezi . ingeniozitatea. ne perfecţionam stilul de lucru direct sau indirect. originalitatea etc a activităţilor realizate. Fiecare activitate a Comisiei metodice a învăţătorilor şi a Cercului pedagogic al învăţătorilor este monitorizată de secretarul comisiei metodice sau al cercului pedagogic care întocmeşte procesul-verbal.2 .. respectiv ultima întrunire a cercului pedagogic ) în prima. asigurându-se astfel progresul didactic. autorii. la finele unui an metodic. Eu..Caracal.Noi recomandăm evaluarea sinceră.familiei“ Cercului pedagogic al învăţătorilor. am evidenţiat/ premiat calitatea implicării membrilor comisiei metodice în actul didactic. organizarea unor momente festive şi acordarea unei diplome simbolice . la finele fiecărei activităţi acordând diplome sugestive şi adecvate tematicii.individualizate şi a unei flori învăţătorilor debutanţi şi învăţătorilor care se pensionează ( acţiune pe care eu am realizat-o. directă. Semestrial.-Olt ( 19972001). îmbinăm entuziasmul tineresc cu exigenţa şi experienţa didactică.. ca responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. în calitatea mea de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I. Noi. pentru că numai prin recunoaşterea punctelor slabe. responsabilul coordonator al comisiei metodice prezintă un raport de analiză asupra modului de desfăşurare a activităţii comisiei metodice în cadrul acesteia. respectiv ultima întrunire a comisiei metodice sau ale cercului pedagogic. 20 . confidenţială. sau.Festivalul decernării premiilor EMI”). obiectivă şi pozitivă prin chestionare scrisă. familiei “ Comisiei metodice a învăţătorilor şi . La prezentarea raportului participă şi directorul şcolii. pentru a promova calitatea. dar şi verbală.J.

IX. autorii ghidului. măsurarea cantitativă . al « punctelor slabe » şi al nevoii de educaţie . realist prezentarea punctelor tari dar şi a celor slabe. aprecierea calitativă completează. evaluarea se va centra pe progres. Evaluarea unei activităţi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor este coordonată de responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic şi se realizează verbal.. tot mai mult. evaluarea este. utilizarea resurselor materiale şi umane. tot mai des.Ca urmare : valoarea de judecare va ceda loc evaluării de dezvoltare. În evaluarea educaţională a ultimilor ani se pot observa o serie de tendinţe care vizează mutarea accentului de la măsurarea produselor la constatarea efectelor de dezvoltare la nivelul evaluat ( cadru didactic. pregatirea profesională şi dragostea faţă de elevii săi. EVALUARE . obiectiv. autoevaluarea şi interevaluarea. De aceea. pentru a putea învăţa cu uşurinţă unii de la alţii. considerăm că responsabilul coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor. RECOMPENSE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Ceea ce mobilizează un învăţător în actul didactic îl reprezintă motivaţia interioară. elev etc ). Progresul se realizează doar dacă ne recunoaştem greşelile. pozitivă şi autoevaluarea realistă au un important rol mobilizator pentru învăţători. pentru a le putea urmări în viitor şi a ne propune să le transformăm în puncte tari. meseria aleasă şi. evaluarea formativă va fi corelată cu evaluarea sumativă .asigurarea calităţii”. evaluarea externă va fi completată cu evaluarea internă. multicriterială . urmărindu-se sincer. pornind de la diagnosticul « punctelor tari » . evaluarea centrată pe obiective şi pe produse va fi completată cu evaluarea centrată pe efecte . responsabilul Cercului pedagogic al învăţătorilor şi inspectorul şcolar de specialitate pentru învăţământul primar trebuie să treacă de la un management tradiţional-. recunoaşterea şi remuneraţia ( deloc de neglijat şi aceste aspecte ). numai în ultimul rând. evaluarea obiectivă. la finele activităţii.. 21 • • • • • • • .controlul calităţii” la o nouă atitudine de . profesionalismul. care pe lângă aprecierea calităţii (stilul de predare. În lumina noilor perspective educaţionale occidentale noi.

în analiza activităţilor unor colegi în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor. trebuie să ţină cont de : 1. evaluarea activităţii în ansamblu să urmărească şi consilierea colegilor învăţători.calitatea unei analize-evaluare de a da rezultate constante în timp. grupe de elevi cu nevoi speciale. de inspectorii şcolari din M.E. autorii acestui ghid. investigaţia. aplicabilitatea etc). instituţii etc )? 5.calitatea unei analize de a urmări o măsurare obiectivă prin concordanţa dintre aprecierile făcute de colegii asistenţi şi de către inspectorii şcolari de specialitate.adaptibilitatea. • fidelitatea . sau de invitaţi . factori de decizie. locul sau timpul când se realizează . rămânând o dovadă concretă a realizarii unei activităţi deosebite. obiective de evaluare etc )? 22 . • obiectivitatea .T. Pentru ca analiza activităţilor în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor şi în cadrul Cercului pedagogic al învăţătorilor să aibă o anumită semnificaţie pentru colegii asistenţi. Secretarul Comisiei metodice a învăţătorilor sau al Cercului pedagogic al învăţătorilor notează punctele de vedere ale vorbitorilor în procesul verbal de analiză a activităţii. într-o oră etc )? 3.calitatea unei analize de a urmări o interpretare cu uşurinţă a rezultatelor şi de a genera modele. pe cine evaluează ( elevi.C. flexibilitatea. noi. pentru cine evaluează ( colegii-învăţători. în funcţie de ce evaluează ( obiective curriculare. ea trebuie să aibă anumite calităţi: • validitatea – calitatea unei analize de a urmări o măsurarea exactă. cu ce evaluează ( observaţie directă la clasă. frustrărilor obiective şi subiective şi piedicilor voluntare sau involuntare ivite în organizarea şi desfăşurarea activităţii. b) ca o compensare a lipsurilor materiale. independent de învăţătorul care susţine activitatea. moralitatea. Având în vedere rolul stimulilor externi în activitatea didactică a învăţătorilor. recomandăm acordarea unei diplome – simbol organizatorilor : a) ca o recunoaştere a meritelor acestora. autoevaluare. când evaluează ( de câteva ori pe an. învăţător etc )? 2. Învăţătorii. portofolii etc )? 4. • aplicabilitatea .

• funcţia de selecţie – permite clasificarea şi/ sau ierarhizarea. X. Prin ceea ce gândin şi înfăptuim individual sau în echipă cu colegii.Funcţiile unei evaluări: • funcţia motivaţională – stimulează activitatea profesională. Diploma simbolică se acordă de către responsabilul coordonator al comisiei metodice sau al cercului pedagogic (care a conceput-o şi realizat-o din timp). EVALUARE = MĂSURARE = INTERPRETAREA ŞI APRECIEREA REZULTATELOR = ADOPTAREA DECIZIEI. PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂŢĂTORULUI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR Imaginea învăţătorului se identifică cu imaginea şcolii şi. • funcţia prognostică – evidenţiază performanţele viitoare. pentru ca. cu imaginea Comisiei metodice a învăţătorilor. împreună cu 23 . • etc Esenţa evaluării este cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate. • funcţia de certificare – relevă competenţele şi cunoştinţele la sfârşitul unui ciclu de formare profesională. • funcţia diagnostică – vizează depistarea lacunelor şi a greşelilor în vederea înlăturării acestora. punerea pe baze noi şi flexibile a demersului didactic. transformarea. Fiecare intervenţie a noastră ca învăţători. Importanţa şi rolul său implică cu necesitate regândirea. prin Comisia metodică a învăţătorilor constituie o carte de vizită pentru şcoală şi un punct de reper pentru actualii sau viitorii parinţi ai copiilor ce vor urma cursurile la şcoala noastră. numai dacă activitatea este apreciată pozitiv de către majoritatea învăţătorilor-membri ai comisiei metodice sau ai cercului pedagogic şi invitaţii prezenţi. pe baza informaţiilor obţinute. această activitate să poată fi ameliorată în timp. deci.

Acestea îşi pot găsi finalitatea atunci când există o colaborare permanentă între educatoare şi învăţător. împreună cu care formăm şi educăm copilul în spiritul respectării normelor de conduită morală în societate.rampa de lansare” pentru învăţătorul cu reale calităţi didactice. De aceea.V. care are ca scop final pregătirea copilului pentru integrarea în clasa I. a preşcolarilor şi elevilor 24 . autorii acestui ghid. nu numai pentru învăţământul primar. între grădiniţă şi şcoală. COLABORAREA EDUCATOARE – ÎNVĂŢĂTOR ŞI GRĂDINIŢĂ – ŞCOALĂ Modernizarea învăţământului preuniversitar a devenit o cerinţă de actualitate şi pentru învăţământul preşcolar. Elevii noştri suntem noi. De aici şi necesitatea realizării în cadrul comisiilor metodice ale educatoarelor şi învăţătorilor a unor activităţi comune de cunoaştere a partenerilor educaţionali. între învăţământul preprimar şi învăţământul primar. posturi T. ai bisericii şi cu reprezentanţii mass-mediei locale (cotidiene. . Comisia metodica a învăţătorilor şi Cercul pedagogic al învăţătorilor sunt . ca făuritori ai schimbului de generaţii care vor construi viitorul nostru şi al lor.comunitatea. morale şi religioase. cu artă şi tact pedagogic până la capăt. spre satisfacţia lui şi în avantajul elevilor săi. recomandăm o reală colaborare cu părinţii elevilor. De aceea responsabilităţile învăţătorului sunt o . metodice. trebuie asigurată o continuitate în procesul de dezvoltare fizică şi educare a copilului.. XI. cu reprezentanţii comunităţii locale. a particularităţilor fiecărui ciclu de învăţământ.dulce povară” ce trebuie dusă cu bună dispoziţie.acolo unde este cazul – etc ). ne prezentăm ca modelatori ai sufletelor celor mici. Noi..

prin Comisia metodică a educatoarelor şi Comisia metodică a învăţătorilor . 25 .prin studierea şi aplicare reciprocă a celor două programe ( Curricula pentru învăţământul preşcolar şi Curricula pentru învăţământul primar – cu accent pe clasa I ). Copilul râde : . prin desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni comune.acolo unde ele sunt organizate separat sau la nivelul Comisiei metodice a învăţătorilor. între grădiniţă şi şcoală. este aceea de a asigura prin structuri şi conţinuturi. desfăşurată în grădiniţă. Nr. La activităţile desfăşurate la grupă mare pot participa elevii clasei/ lor I.P. ” Bătrânul tace : . la activitatea de învăţare din şcoală.“ Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea.contribuie la perfecţionarea activităţii şi îmbunătăţirea stilului de lucru ale cadrelor didactice ce lucrează cu copiii preşcolari şi şcolari. de tip curricular ale actului de educaţie şi formare a copilului-elev. iar la activităţile desfăşurate de elevii clasei/ lor I pot participa preşcolarii de grupă mare. le recomand a se desfăşura în cadrul activităţilor metodice atât la nivelul grădiniţei cât şi la nivelul şcolii. ” ( LUCIAN BLAGA ) Aceste acţiuni comune eu.P. ” Tânărul cântă : . dezvoltarea copilului sub aspect cognitiv şi al limbajului şi formarea unor abilităţi care să-i permită trecerea cu uşurinţă de la activitatea de joc. raportate la exigenţele moderne. Raţiunea acestor colaborări între educatoare şi învăţători. Ele au în vedere asigurarea acelor exigenţe care să ţină seama de ritmul propriu al formabilului ( preşcolar sau elev mic ). ca educatoare la G.4 Slatina. de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul.“ Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea.“ Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. acolo unde ele sunt organizate împreună . Grădiniţa şi şcoala au drept scop acela de a oferi copiilor şi elevilor condiţiile necesare pentru o dezvoltare normală şi deplină. cu scopul de a se cunoaşte volumul de cunoştinţe acumulate de şcolari precum şi nivelul de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor necesare viitorului şcolar. Aceste schimburi de experienţă la nivel de unităţi preşcolare şi şcolare.

XII. în calitatea mea de învăţătoare . noi . I.J. şi am organizat “ FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ”. Am stabilit secţiuni la care am încadrat toţi învăţătorii comisiei metodice şi profesorii cu care am colaborat.autorii acestui ghid. însoţite de acordarea unor premii–simbolice ( în funcţie de posibilităţi. . 26 . FESTIVALUL DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” Eu. SUB SEMNUL PARTICIPĂRII AFECTIVE ŞI/SAU EFECTIVE ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR La sfârşitul anului şcolar. noi . în funcţie de posibilităţi. sponsorizari etc ) tuturor cadrelor didactice care au participat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţii comisiei metodice.2 Caracal.autorii acestui ghid. precum şi reprezentanţi ai mass-mediei locale. sponsorizari etc ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. propunem organizarea unor manifestari comune festive ( cu caracter permanent. din cadrul comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoarelor realizate de-a lungul unui an şcolar. dar şi a celor mai puţin plăcute.-Olt în acea perioadă. Nr. propunem organizarea unor manifestari – festive ( cu caracter permanent ) în cadrul cărora să se prezinte cele mai reuşite şi hazlii momente didactice.responsabil coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor la Şcoala cu clasele I–VIII. din cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor realizate de-a lungul unui an şcolar. în unităţile de învăţământ şcolar şi preprimar învecinate. inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul primar în cadrul I.La sfârşitul anului şcolar. dar şi a celor mai puţin plăcute.. începând cu anul 2001 am gândit împreună cu soţul meu.Ş.

2001 a festivalului intitulat “EMI” (pe mine chemându-mă Emilia). TOLERANŢĂ. RESPONSABILITATE. parinţii care s-au implicat considerabil în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şcolare locale.2002. OBIECTIVITATE . “Omul se cunoaşte după fapte şi pomul după roade !” . Responsabilul coordonator al comisiei metodice este organizatorul. “Vorba dulce mult aduce !” . regionale etc. La decernarea acestor premii simbolice am invitat şi premiat colaboratorii fideli ai comisiei metodice ( directorii şcolii. reprezentanţi ai comunităţii. am desfăşurat-o pe următoarele secţiuni : “Tacerea e ca mierea !”. pentru a fi o reală surpriză pentru colegi şi a le capta interesul. animatorul şi realizatorul acestei manifestari. Pot fi invitaţi şi premiaţi elevii care şi-au demonstrat realul talent în activităţile comisiei metodice. • • • • • • • • • • • • La a II-a editie . RECEPTIVITATE. am propus secţiunile : INEDIT. “Cine tace. DĂRUIRE. Secţiunile pot fi stabilite în colaborare cu (doar) 1-4 colegi învăţători (eventual responsabilii pe clase). asumându-şi răspunderea încadrării fiecarui coleg la o anumită secţiune. “Apa trece. EXPERIENŢĂ. care au promovat imaginea profesională şi morală a învăţătorilor şi a unităţii şcolare). şi multe alte proverbe româneşti pline de învăţăminte populare .• • • • • Prima ediţie . COMUNICARE VERBALĂ. STĂPÂNIRE DE SINE etc. mass – mediei locale etc. CONSECVENŢĂ. le face !” . pietrele rămân !” . COLABORARE. 27 . SPIRIT ORGANIZATORIC.

28 .ecusoane simbolice pentru fiecare invitat. Densitatea informaţiilor. Colaborare etc. Manifestarea va avea un real succes. imparţial şi va da dovadă de : corectitudine şi ingeniozitate.amenajarea sălii de clasă. . .atenţionarea discretă. Vor fi premiaţi şi elevii care şi-au dovedit talentul în cadrul activităţilor comisiei metodice. Aceste manifestari realizate într-un cadru festiv : .recunoaşterea unor calităţi. Creativitate. au avut ca scop stimularea învăţătorilor în : . cu simboluri de genul portocala şi lămâia. ai mass-mediei locale şi judeţene. Debut. .• • • • • • • • La a-III-a ediţie . la sfârşitul unui an de muncă . dacă cel care o va organiza va fi : obiectiv.crearea unei atmosfere destinse. Cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti. . precum şi reprezentanţi ai comunitaţii locale. Participare afectivă.realizarea calitativă a unor activităţii . care au susţinut moral sau financiar organizarea şi desfăşurarea unor activităţi. responsabilă a unor colegi care nu au avut nici măcar o participare afectivă pe tot parcursul anului şcolar. Originalitate.afişarea unor mesaje scrise.2003 am stabilit următoarele secţiuni : Participare efectivă . colegiale. parinţii care s-au implică serios în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ( la sugestia învăţătorilor ). trăsături de caracter ale colegilor care au participat afectiv şi efectiv . responsabilă. dar şi a realizatorilor celei mai puţin reuşite. La a IV-a ediţie . etc. .2004 a “ FESTIVALULUI DECERNĂRII PREMIILOR EMI ” îmi propun premierea/ evidenţierea realizatorilor celei mai reuşite activităţi .

Mare şi Mediaş în anul 2000 şi prin experimentarea . Şanse egale prin educaţie ” . Ro – 2ooo .. Phare . 29 . Fundaţia pentru o Societate Deschisă .N.. .FESTIVALUL PRIETENIEI”. .Concursuri şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel : preprimar....2001 în unităţi de învăţământ primar din judeţele Olt şi Dolj. în toate judeţele ţării. MAI ALES .. Step By Step ” . UN CADRU DIDACTIC MODERN ÎŞI EVALUEAZĂ ELEVII .. În urma prezentării acestuia la întâlnirea cu inspectorii şcolari de la Satu Mare în anul 2000..II. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ” a fost realizat prin finalizarea unui proiect personal din perioada 1986 – 1988 . CU PENELE ALTUIA TE POŢI ÎMPĂUNA..J.E. în urma experienţelor acumulate în perioada 1997 – 2003 la cursurile şi seminariile organizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ( Reforma învăţământului preuniversitar din România ).acesta este . colegilor învăţători şi profesori se încadrează în Programul de Reformă al învăţământului preuniversitar românesc. tipar ” .ca învăţător şi apoi ca inspector şcolar de specialitate în cadrul I. Acest regulament îşi propune a fi un instrument de lucru pentru învăţătorul care îşi doreşte să adapteze .Ş. Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională .FESTIVALUL PRIETENIEI .spiritul“ concursurilor şcolare pe care vi le propun prin .Educaţia 2000+ ” .. Acest nou mod de abordare a concursurilor şcolare pe care l-am propus eu . elevi şi părinţi .. The British Council. de la Satu .şi colaboratorii mei colegelor educatoare. inclusiv în municipiul Bucureşti s-au organizat concursuri pe baza acestui regulament. Cercetării şi Tineretului. pentru că . prin prezentarea proiectului-de-regulament la întâlnirile de lucru anuale ale inspectorilor şcolari pentru învăţământul primar cu reprezentanţii M. PRIN CEEA CE ŞTIU BINE ŞI CEEA CE POT SĂ FACĂ CORECT .. Centrul .Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare între unităţi de învăţământ primar ( pentru celelalte cicluri de învăţământ le-am experimentat şi editat separat )” în perioada 1998 .. DAR NU POŢI ZBURA CU ELE ! ” .–Olt (1997–2001) . primar.. tiparul ” pentru elevi şi nu elevii pentru . coordonat de Ministerul Educaţiei . gimnazial sau liceal . prin consultarea unui eşantion reprezentativ de cadre didactice .

h. deschis. dar şi premii selective valoric. f. interdisciplinar ( printr-o altă combinare a disciplinelor de concurs ). c. individual fiecare membru ( pentru proba individuală ) şi conducătorul de echipaj ( pentru probele în echipă ). după fiecare probă. m. modern. l. cazare. Componenţa juriului : juriul are în componenţă un elev ( care asigură feed – back-ul stabilirii subiectelor de concurs de către juriu. produs de participarea la concursurile tradiţionale de tip olimpiadă (acest regulament este o alternativă la olimpiade şi-şi propune să le înlocuiască pe acestea). e. în funcţie de tipul probei. ex.. sponsori etc. părinţi. Timpul pentru prezentarea produsului : 3 .5. dar am ţinut cont şi de „disconfortul” cadrelor didactice. Modul de organizare : cu asistenţă ( colegi. ♦ elevul se simte protejat: • de un nou mod de organizare. Durata concursului : 1 – 3 ore.2. ex. detensionat prin constituirea echipajelor de 5 membri ( cu elevi pe un singur nivel de clasă ( ex.5 min. scrisă şi practică. în faza iniţială. b. Modul de realizare a probelor : individual ( 1/3 ) şi în echipă ( 2/3 ) . modul de realizare a probelor şi prezentarea produselor etc). i. Modul de prezentare a produselor finale : prezentare directă. În prim–planul acţiunilor se află ELEVUL. Modul de premiere : se acordă tuturor participanţilor premii şi diplome de participare. pe baza unei oferte publice de concurs ( prin alegerea disciplinelor de concurs. clasa a II-a ) sau combinate : cu câte un elev de pe fiecare nivel de clasă ( ex. Componenţa echipajelor : 5 membri . ex..în echipă.media.3.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare pentru învăţământul primar în „ FESTIVALUL PRIETENIEI ” aduce ca noutăţi: a.4. la alegerea şcolii organizatoare . scris -oral şi practic. prin componenţa echipajelor ( prin altă constituire a echipajelor ). Vârsta elevilor : 6 – 11 ani. k. masă. după fiecare probă. clasa I + clasa a II-a + clasa a III-a + clasa a IV-a şi un conducător de 30 . Jurizarea : directă. constituirea echipajelor . Durata festivalului : 1 – 5 zile. ) existând sute de variante diferite de organizare: ex. ex. d. Probele de concurs (câte una) : orală. mass . cu o oră înainte ). Timpul de realizare pe probă : 3 – 20 min.1. j. pe o singură disciplină ( prin alegerea altei discipline de concurs ). g. 1. echipaje pe clase sau combinate. masa de prânz. prin modul de realizare a probelor : individual. în funcţie de tipul probei.

• OM ŞI SOCIETATE ( educaţie civică. • de noul mod de evaluare directă şi de premiere globală şi/ sau selectivă . cu probe individuale (1/3) şi în echipă (2/3). • EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. etc. dar şi în timpul ce urmează acestui festival.să se creeze bună dispoziţie. • de libertatea punerii în valoare ( numai pe trunchi comun – Curriculuim nucleu ) a propriilor înclinaţii. pe durata a 1–5 zile. ştiinţe ale naturii. religie ) . care se stabileşte între el şi proprii elevi. în week-end–uri şi vacanţe.să se colaboreze eficient între elevi.să se evalueze elevi. • MATEMATICĂ . etc.să se recreeze elevii şi cadrele lor. pentru o singură disciplină. • TEHNOLOGII ( abilităţi practice. obiectiv. a cadrului de manifestare a toleranţei şi a spiritului de echipă . istorie. artistice sau sportive.) . Concursurile interşcolare se organizează şi desfăşoară pe 6 module : • LIMBĂ ŞI COMUNICARE ( limba română. realizate scris. relaţii ce se vor continua prin alte activităţi culturale. oral şi practic ( doar o singură dată ). . de un nou mod de desfăşurare deschis. sau interdiscipinar pe arie sau interarii ( de aici rezultând sute de variante de organizare diferite ) . . mai ales prin ceea ce ştiu bine şi ceea ce pot să facă corect. limbi moderne.să se realizeze noi şi durabile prietenii între elevi. realistă şi obiectivă . . cadre didactice şi instituţiile lor. Concursurile interşcolare se desfăşoară în 3 variante : VARIANTA A – pe o singură componentă/ disciplină a unui singur modul. Concursurile interşcolare pentru învăţământul primar se organizează pe toată durata anului şcolar. aptitudini şi talente. etc) .să se desăvârşească descentralizarea instituţională. elev în învăţământul primar ) .echipaj. la alegerea şcolii care organizează concursul. iniţierea lor în problematica vieţii şi realizarea unor noi şi durabile prietenii. limba maternă. în timpul festivalului. urmărind recreerea elevilor. dar şi cu ceilalţi elevi şi cadre didactice participanţi. • ARTE ( educaţie plastică. a tehnicilor de colaborare. . ♦ cadrul didactic se simte protejat : de noul sistem relaţional. prietenesc. . dar şi părinţii elevilor. geografie. dar şi între cadrele didactice. Acesta este ţelul acţiunilor şi urmăreşte: . educaţie muzicală. 31 . ). .să se urmărească formarea continuă a elevilor prin diversificarea ofertei de învăţare.

ex. Probele concursului interşcolar se pot desfăşura în prezenţa colegilor şi a altor persoane interesate. • . Dolj . Caracal. VARIANTA C – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) module..VARIANTA B – interdisciplinar între 2 ( sau multiplu de 2 ) componente (discipline) ale unui singur modul. Echipajele sunt îndrumate de un singur învăţător sau în echipă cu alte cadre didactice. clasa a II-a . una orală şi una practică.32Teodor Aman..2. Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Isteţilă ” .Colegiul Naţional Ioniţă Asan. dar şcoala organizatoare are libertatea de a aplica creativ. Unităţile şcolare pot organiza concursuri de-a lungul unui an şcolar pentru toate cele 3 variante şi 6 module ( şi componentele lor ). Unităţile şcolare interesate de organizarea concursurilor pot deveni centre de organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare pe baza publicării ofertelor de concurs în mass – media locală şi prin desfăşurarea „ FESTIVALULUI PRIETENIEI ”. realizate 32 .Craiova. ex.1. clasa a III-a . Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Olt. Aş aminti doar câteva nume de concursuri : • . Poboran. Şcoala cu clasele I-VIII G. ex.5.2002 şi 2003 . Concursul constă în câte o probă scrisă. flexibil şi eficient prevederile regulamentului. clasa a IV-a . clasa I + clasa a II-a + clas a III-a + clasa a IV-a + conducător de echipaj . Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1999 .. în perioada 1998 – 2004. Olt şi 2002 . Olt . Acest regulament oferă suportul tehnic şi un anumit spirit al concursului. • .2001 şi 2003 .3. Copacul prieteniei ” . Există 5 posibilităţi de constituire a echipajelor alcătuite din 5 membri: • pe clase : ex. Caracal. clasa I . Olt. Mulţumesc în mod special unităţilor şcolare din Olt şi din toată ţară care au organizat şi desfăşurat concursuri şcolare .4.. pe o singură componentă (disciplină) din fiecare modul. Caracal. Dulce şi corectă zicere ” . • . Călătorind prin … viaţă ” . pe baza prezentului Regulament.7.1988 . dar în perioade de timp diferite şi fără să le repete. • sau combinate : ex. Caracal.2. • etc.

dar pe cele mai puţin plăcute. Învăţătorul modern : ŞTIE … . având clar precizaţi timpii de realizare şi modul de prezentare a produsului final (individual sau de conducătorul de grup). la rândul său . stereotipia. BARIERE ÎN CALEA SCHIMBĂRII Având în vederea că personalitatea învăţătorilor se concretizează în formarea şi dezvoltarea profesională. la alegerea şcolii organizatoare şi celelalte două rămase. în funcţie de sponsorizari. ŞTIE SĂ FIE … . clar precizate în oferta ei. autoritarismul şi dogmatismul. Fiecare probă poate avea unul sau mai multe subiecte.. ţinta falsă ) • bariere cognitive ( ignoranţa. în funcţie de disciplinele alese. lipsa sprijinului. în competenţa sa pedagogică. elevilor. dependenţa şi conformismul. XIII. cenzura. profesorilor. retenţia selectivă ) • bariere personal-emoţionale ( capriciul. părinţi. însoţite de acordarea unor premii–simbolice. obişnuinţa. prejudecăţile ) etc. susţinut şi încurajat de elevi.. 33 . substituţia. Barielele în calea schimbării sunt multe şi diverse.şefi care ştiu tot”. învăţătorilor.una individual. Învăţătorul modern trebuie . autorii acestui ghid. . neacceptarea criticii. colegi şi semeni. inflexibilitatea. teama de risc ) • bariere de mediu ( conservatorismul. noi – autorii . folosirea incorectă a limbajului. de aceea enumerăm doar câteva: • bariere perceptive ( saturaţia. educatoarelor.previziuni” trasate ) • bariere culturale ( tabuurile. în echipă. în imaginea sa morală şi umană. La sfârşitul anului şcolar noi. Fiecare echipaj va avea de realizat şi va fi evaluat de 7 ori ( o probă individuală x 5 membri + 2 probe în echipa x i echipaj=7 calificative ). mass-mediei şi membrilor comunităţii cu care am colaborat AFECTIV şi/ sau EFECTIV la desfăşurarea activităţilor.Ghidului de organizare şi desfăşurare a Comisiei metodice”. ŞTIE SĂ FACĂ … . realizate de-a lungul anului şcolar trecut. cu multiple valenţe educative ce călăuzesc tinerele vlăstare. precedenţa. părinţilor elevilor.. am organizat unele manifestari – festive în cadrul cărora am prezentat cele mai reuşite şi hazlii momente didactice. suntem convinşi că activitatea comisiei metodice ( şi a cercului pedagogic ) este o muncă în echipă. teoretică şi practică. .

ANEXE ( modele ) MODEL ANUNŢ COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR Marţi. 34 . • Reprezentanţi ai I.. 18 octombie 2002. ora 11.Ş. înv :……………………… NU LIPSIŢI PENTRU CĂ NICI NU ŞTIŢI CE PIERDEŢI! “ Drag mi-e jocul românesc. Dar nu ştiu cum să-l pornesc... Invitaţi: NOUTĂŢI DIN DOMENIU: • Directorul şcolii 1. Bine de nu l-oi porni. înv :……………………… • Cadre didactice 2. înv…………………………………. înv :……………………. Propunători: înv…………………………………. şi ai comunităţii … înv : ……………………. înv :…………………… • Părinţi 3. Eu ruşine oi paţi.XIV. ” Responsabilul Comisiei metodice a învăţătorilor.. înv:……………………………….J.00 se va desfăţura activitatea “ Împreună la cântec şi joc ” – clasa a IV-a D. locale n.

. doamna învăţătoare ………….…………………………………………….…………… ..……………………………………………………….………………………………………. care a/ au realizat activitatea îşi prezintă obiectivele propuse şi modul în care au fost realizate ……………………………………………….. în cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor. . 2.………. având urmatoarea ordine de zi: 1.. doamna învăţătoare …………………. 5.tactul pedagogic. Desfăşurarea activităţii: ”…………………………………………………. Responsabilul Comisiei metodice a Secretar. învăţătorilor.” Propunători-înv : …………………………………………………… Analiza activităţii desfăşurate Diverse/ propuneri 4... şi propune ……………………………………………………………………….MODEL PROCES VERBAL Încheiat astazi.. 35 . ………………... În acelaşi sens doamna directoare ……………….. înv: ……………………………………… înv :…………………………………. . …………………………………………………………………………………………… Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. Absenţi:……………………………. Semnătura participanţilor : ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. apreciază proiectarea şi desfăşurarea activităţii ca fiind …. care a asistat la activitate. ……………………………………………………………………………………………. Doamna învăţătoare – responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor ………… concluzionează că ………………………………………………………………………. Invitaţi: ………………………………….…… În continuare. ……………………………………………………………………………………….. consideră că obiectivele activităţii au fost atinse prin metodele şi procedeele folosite ……... stăpânirea de sine a învăţătorilor realizatori care……………………………………….... 3. ………………………………………………………………………………………….………………………………… Doamna/ ele învăţătoare.remarcă……………………… .

: …………………………. înv :………………………… 36 .. prof. RESPONSABILUL COORDONATOR AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR.MODEL PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PE SEMESTRUL …… Nr DENUMIREA ACTIVITĂŢII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORMA DE LOCUL DE DATA RESPONSABILI REALIZARE DESFĂŞURARE DIRECTOR.

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. APRECIERI GENERALE ŞI INDIVIDUALE ASUPRA CALITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURARII ACTIVITĂŢILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 4. OBIECTIVE PROPUSE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 2. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA……………………………… 37 . 3. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. MĂSURI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA ASPECTELOR NEGATIVE : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 6. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 5.MODEL RAPORT DE ANALIZĂ AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 1.

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr . 1.1 : ……………………………………………………………………………………………… NR.2 : ……………………………………………………………………………………………… NR. 2. 1.. 38 CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI . Responsabilul Comisiei metodice.. ..:…………………………………. n : ……………………………………………………………………………………………… NR. 2. CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEGII DE REALIZARE TERMEN RESPONSABILITĂŢI Obiectivul general nr. 2. 1.MODEL PLAN MANAGERIAL ANUAL AL RESPONSABILULUI COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR Obiectivul general nr. înv.

. …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. GRADUL DIDACTIC: ………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ………………………… PROFESIA: (titular..…………..……………………… SALARIUL DE MERIT / GRADATIE DE MERIT: …………………. CLASA / Nr.…………… FUNCŢII ÎN CADRRUL ŞCOLII: …………………………………………………..…………… Fax:………………………………………………… E-mail :…………….………………………… VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT: ………………………………………………………. STUDII:……………………………………………………….…………………………... : ………. Mobil:…………………………………………….……… NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNV. ……………………… ………………………………………………………………….………………………………………………………… NUMAR DE TELEFON: Fix:………………………………………………………………….……. …………………………………………………………………………………………….……………………. ELEVI: ……………. ……………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………… ….. detasat... ………………………………….MODEL FIŞA PERSONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR -2004-2005ŞCOALA : ………………………………………………………………………..…………………….. suplimentar). …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… FUNCŢII ÎN AFARA ŞCOLII: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. CALIFICATIVUL DIN ULTIMUL AN: ……………………. ACTIVITĂŢI DEOSEBITE ÎN CADRUL CERCULUI PEDAGOGIC : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… . . …………………………………….…………………………………………………… ADRESA:………………….. …….. ……… ……….

. PUBLICAŢII DE SPECIALITATE: …………………………………………………. .……………………………………… .. parteneri etc ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. anul . ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OPŢIONAL PREDAT ÎN ANUL ÎN CURS ( locul . parteneri educaţionali etc ): ……………………………………………………………………………………………. …….39 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ŞI ÎN COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ( locul .……………………………………………………………………………………… CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ ( participant sau formator ): ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PROPUNERI pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei metodice a învăţătorilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CUM SE POATE IMPLICA–concret-ÎNVĂŢĂTORUL în îmbunătăţirea activităţii: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… SEMNĂTURA ÎNVĂŢĂTORULUI..

………………… …………. ……………………………………………………………………………… B. C. Obiective urmarite: A. B. ……………………………………………………………………………… C..……… Clasa:…………………….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… Puncte tari: A.……….. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… B.…………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………….…………. ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D.. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Puncte slabe: A. ……………………………………………………………………………… Propuneri pentru remedierea deficienţelor: A. ………….. ……………………………………………………………………………… D. ……………………………………………………………………………… D. B. Şcoala:………………………………………. ………………………………………………………………………….. 3.……………………………………………………...40 MODEL AUTOEVALUAREA ACTIVITĂŢII Numele şi prenumele învăţătorului:………………………………………………. C. ……. . Denumirea activităţii:……………………………………………………………… Data:……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 2.. 1. ……………………………………………………………………………… C.…. D.

… 41 MODEL PROIECT.………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) Cognitive:…………………………………………………………………………… b) Afective:…………………………………………………………………………….……………………………….. METODE ŞI PROCEDEE:…………………………………………………………. SRATEGIA DE ORGANIZARE:….Semnătura învăţătorului:……………………………………………….. INSTRUCŢOINALE ÎNVĂŢĂTORULUI ELEVILOR .crt... BIBLIOGRAFIE: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… EVENIMENTE ACTIVITATEA ACTVITATEA Nr...……………………………………………… STARTEGIA DIDACTICĂ:……………………………………………………….. c) Psiho-motorii………………………………………………………………………... PROPUNĂTOR-REALIZATOR:………………. MATERIAL DIDACTIC:…………………………. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:………………………………………………….………………………………… TEMA:………………………………………………………………………………. LOCUL DE DESFĂŞURARE:…………………………………………………….. TIPUL:………………………………………………………………………………..DESFĂŞURĂTOR DE ACTIVITATE DATA:………………………………………………………………….…………… CLASA:……………………………………………………………………………...... FORMA DE ORGANIZARE:………………………………………………………. NIVELUL EXPERENŢIAL AL ELEVILOR:……………………………………… OBIECTIVE CADRU:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:…………………………………..

. 13 decembrie 2003.42 MODEL CONVOCATOR Luni. înv.... înv………………….…………… 2.. se va desfăşura şedinţa Comisiei metodice a învăţătorilor în Sala mare a Şcolii cu clasele I-VIII Nr..:………………….. Analiza activităţii desfăşurate Propuneri pentru activitatea viitoare a Comisiei metodice a învăţătorilor Noutăţi din domeniul învăţământului preuniversitar B) C) D) E) Semnătura membrilor Comisiei metodice care au luat la cunoştinţă: 1...…………… ……………………………………..... înv…………………. înv:.…………… RESPONSABILUL COMISIEI METODICE.. înv………………………………..... ……………………………………… n..:………………….. înv………………….... orele 12...... ... vine Moş-Crăciun>> Realizatori: înv..2 Caracal cu următoarea ordine de zi: A) Desfăşurarea activităţii: <<Iată. 3.…………………………..00....

..PREZENŢI:…………………………………....................................................................... ELEVI:…………………………………...... .......................... ……GRADUL :………......... Atitudinea faţă de învăţătura................... ...................... al Ce au facut elevii şi ce deprinderilor şi înţelegerii.... Strategii folosite. Utilitatea a ceea ce au sunt capabili să facă învăţat...................... ......................ŞCOALA…………………………………………………………… DATA:…………………………………………………………………………………………..... Responsabiliatea faţă de stdiu.......................................................................... .. ..... Nr.............. Alte comentarii ......... Evaluarea........................................................... ........................ ŞI FUNCŢIA……………………………………………………………………………………................... folosirea resurselor............ Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale.............. NUMELE ŞI PRENUMELE ASISTENTULUI:……………………......... ........ .............................. Relaţiile cu învăţătorul şi colegii.Nr.......... Nivelul cunoaşterii ... Evaluarea activităţii cadrului didactic Planificarea. ........... Progresul realizat în timpul lecţiei.... Perseverenţa........................... ....... DISCIPLINA:…………………………………………………………………………………… TEMA:…………………………………………………………………………………………............................................................ Teama de acasă. Cunoaşterea disciplinei.43 MODEL FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI CLASA:…………………........... NUMELE ŞI PRENUMELE ÎNVĂŢĂORULUI:………………... ................. Resurse........................................................... ……GRADUL :………............ Dotare............................ Comportamentul.... Evaluarea activităţiielevilor ....................

..... creativitatea în conducerea activităţii. integrarea mijloacelor de învăţământ........... gestionarea timpului didactic......…………… …………………………………………………………………………….) …………………………………………………………………………………………….......... E......……………… 4...... B...... orientarea acţiunii şi gândirii elevilor.. slab=5 SEMNĂTURA ASISTENTULUI:……………………… MODEL CHESTIONAR ........ …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………….. etc... 44 bine=1 Bine=2 Satisfactor=3 Slab=4 F..... Ce părere aveţi de proiectarea activităţii ( creativitate în concepere. Care au fost punctele complet neinteresante? …………………………………………………………………………….. 2......………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 3.... D.... Care au fost punctele de maxim interes? ……………………………………………………………………………….. Cum apreciaţi desfăşurarea activităţii ? / ( comportamentul cadrului didactic.........ANALIZA ACTIVITĂŢII- 1.... corelaţia între componentele actului didactic. utilitatea startegiilor didactice...... C...……………… ....... …………………………………………………………………………………………….........……………… ……………………………………………………………………………. Punctaj: A.. strategii.... etc ) ? ……………………………………………………………………………………………...……………… …………………………………………………………………………….

………………… ………………… ………………… ……………….. Propuneţi pentru viitor forme de activitate.…………………………………………………………………………………………… 7.. 6..Au fost suficient de accesibile punctele de maxim interes? Da Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 45 5.. • • • • • • • • • • • • • • • • Realizatorul ( realizatorii ) au fost: Ascultaţi Stimulativi Inteleşi Sistematici Convingători Neascultaţi Plictisitori Spontani Neînţeleşi Neconvingatori Tradiţionali ………………. Da Modul de prezentare a fost atractiv? Nu Parţial Explicaţi de ce! …………………………………………………………………………………………… .. metode şi mijloace specifice : ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… . 8.

9. Cum v-aţi simţit în cadrul grupului? Numele şi prenumele învăţătorului:………………………… 46 .

47 .

48 .

49 .

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60 .

studenţi şi elevi ai Şcolilor Normale ”. 7.1998 . 1999. ÎNVĂŢĂTORUL ŞI COPIII ”. Editura Gheorghe Alexandru . . BIBLIOGRAFIE 1. CARMEN ANGHELESCU & colaboratorii . institutori/ învăţători .O. U. 3. ” .E. VASILE BREBAN – “ DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE CONTEMPORANE ” . ) – M. CARNEGIE DALE . nr.D. 9. 2. MANUAL DE TEORIA CONDUCERII PENTRU INSTITUŢIILE DE OCROTIRE A GRUPURILOR VULNERABILE DIN ROMÂNIA “ – Editat Danicom Co.. 8. . Editura Corint . MARIN STOICA – .61 XV. partea I .. PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE – pentru examenele de definitivare şi grade didactice: profesori ..aprobată cu numărul 10768 / 23. 1998.09. Deva. Fundaţia SOROS.2002 .1995..I. aprobat prin Ordinul Ministrului cu Nr. Bucuresti .09. Editura Expres. ARTA DE A REUŞI ÎN VIAŢĂ”. 1992. Craiova .A.1994 .. Bucureşti .Copenhaga. Editura Didactică şi Pedagogică . REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ” publicat în Monitorul Oficial al României . DANIEL SHAPIRO . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică .. 1986 . CONFLICTELE ŞI COMUNICAREA . 131/19.S. 1991.. Editura Arc. 5. ŞTEFAN – .. MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – “ PROGRAMA ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ” . 4682 / 28. 1975 ..C.. 4. Bucuresti .Ş. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INSPECŢIEI ŞCOLARE ( R.. ION GR..02. 2002 . 6. .Ghid prin labirintul artei de a face faţă conflictelor ” – Open Society Institute .

15 Pregătirea întrunirilor ……………………………………………..………….. 21 Reorientarea evaluării în ultimii ani ……………………...… 6 CAPITOLUL IV – Cadrul legal de organizare şi funcţionare a Comisiei metodice ….. 19 CAPITOLUL IX – Evaluare... 14 Tipuri de şedinţe şi întruniri ………………………………….... 17 Activităţi în echipă ………………………………………………......….………………….... 18 Teme generale de activităţi ……………………………………….………. 13 Tipuri de comportamente ……………………………………. 21 .……….... 62 CUPRINS CAPITOLUL I – De ce acest ghid ? ……….N. 12 Mijloace de a le câştiga simpatia colegilor ……….10. 6 CAPITOLUL V – Modul de organizare a Comisiei metodice ……………...……...…….……….… 17 Tipuri de oameni ………………………………………………….…. 16 Etapele şedinţei ……………………………………………….E.. ..….. ŞERBAN IOSIFESCU & colaboratorii – MANUAL DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL – Editura ProGnosis.…………………. fără a-i jigni …………………..…….. 13 Stiluri de conducere ………………………….…. 4 CAPITOLUL II – Pentru cine ? …….. 11 Mijloace de a-i ajuta pe colegi ... 11 Mijloace de a-i convinge pe colegi ……………………………….……. 12 Mijloace de a rezolva conflictele colectivului ……………...……….………………..……..…... SERVICIUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE – M...………………….……..…....….......Ghid de evaluare pentru învăţământul primar “ – Editat Trithemius Media. 8 CAPITOLUL VI – Îndatoririle responsabilului coordonator al Comisiei metodice a învăţătorilor ………………………….….…...…. 2000.. 12 Tipuri de conflicte …………………………………………. 5 CAPITOLUL III – Comisia metodică .definire …………..Bucureşti 1999. 13 CAPITOLUL VIII – Modul de desfăşurare a Comisiei metodice …….Recompense ….……………. 11..………..……….……………….….………….. 10 CAPITOLUL VII – Calităţile responsabilului coordonator ……………..…….………………….

….………………….…....……. 52 Program / FESTIVALUL PRIETENIEI ..…. .…….. în colaborare cu grădiniţa .Colaborarea grădiniţă-şcoală ……………………………………. EMI ” …….……...………….Călătorind prin … viaţă”…………. 53 Diplomă / echipaj – FESTIVALUL PRIETENIEI.…………….. 26 Festivalul decernării premiilor .…………..…..…….…… 37 Plan managerial anual ……………………………………. 55 Program de activitate / Târgul interjudeţean .... 56 .….. 54 Diplomă / postul tv.…….……. 34 Anunţ ……………………………….. 23 CAPITOLUL X – Promovarea imaginii învăţătorului …. 44 Chestionar – analiza activităţii ……………….……….…... 42 Convocator ……………………………….… 36 Raport de analiză …………………………………………..Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI”………….….………………………………29 CAPITOLUL XIII – Bariere în calea schimbării ….……....……. Primii paşi în minunata lume a cărţilor ’’….… 34 Proces – verbal ……………………………………. 26 FESTIVALUL PRIETENIEI – Concursuri şcolare . Munca în echipă-eficienţă reală ’’……. … ” – FESTIVALUL PRIETENIEI.Expoziţie cu vânzare.……. 46 Diplomă / . 51 Program de activitate....………..………. 35 Program de activitate semestrial ………….....….. 49 Diplomă/ ...Călătorind prin … viaţă”………………………..……….......Analiza activităţii ………………………………………………… 22 Funcţiile evaluării ……………………………………………….. .Călătorind prin … viaţă” …………………………………………………………….... 50 Diplomă / .….………………..…….. Regulament de organizare şi desfăşurare a concursurilorşcolare pentru învăţământul primar……………………………...….. .……. 33 63 CAPITOLUL XIV – Anexe ( modele ) …………….. local .....…...……. . 38 Fişa personală a membrilor comisiei metodice .……………………...……………….…….…….……... Copiii dumneavoastră-elevii noştri ’’…..….……….. 48 Diplomă / ... Carnavalul iernii ’’....……………………. 24 CAPITOLUL XII – Sub semnul participării afective şi/ sau efective …... Sărbătoarea Crăciunului ’’…...……….……………………..... 45 Tabel cu evidenţa participării în activităţile comisiei …...…………………… 43 Fişă de observarea activităţii ……………..………..………………………….. 23 CAPITOLUL XI ...……… 39 Autoevaluarea activităţii ………………………………………… 41 Proiect-desfăşurător de activitate ……….……….… 47 Diplomă / ...………….Colinde de suflet” ……………………………………………………………..

……… 58 Diplomă / reprezentantul comunităţii ..…... 62 64 .…….Nuntă în codru”. Nuntă în codru ” …...…. 61 CAPITOLUL XV – Bibliografie ……….. ...Târgul interjudeţean Expoziţie cu vânzare .….……………………………… 57 Invitaţie / . Nuntă în codru ” ………………...coordonator . 60 Diplomă / învăţător -coordonator ....….….…....……….……..….... 59 Diplomă / cotidian judeţean -..………….…...... Nuntă în codru ”…….……………. Obiceiuri şi tradiţii populare locale de PAŞTI ” ………………….Diplomă / învăţătorul ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful