Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar.grele” sau .formarea unor deprinderi şi competenţe. .. . .obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. .cunoaşterea mai aprofundată a elevilor.principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice. de perfecţionare.creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai .stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. . şcolile din comună. .perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri .neinteresante” 4. Creşterea calităţii evaluării . -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate .. -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.stabilirea importanţei evaluării individuale . Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. Toate cadrele didactice oct.conceperea unor .fişe . . permanent .tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară.-febr. -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.creşterea obiectivităţii evaluării. 3. -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură. -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat. Creşterea reală a pregătirii elevilor .fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile . didactic .eliminarea psihopedagogice rutinei.referate -eliminarea -material absenteismului. -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.

proiecte etc. .-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. excursii tematice. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. 5. -pregătirea unor concursuri..valorificarea potenţialului fiecărui elev. -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii..prezentare materiale audio-vizuale.educaţie moral-civică . întîlniri cu specialişti.prezentarea unor metode de evaluare: portofolii. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . grilă. Toate cadrele didactice oct.educaţie pentru sănătate .educaţie artistică . Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . expoziţii.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 .. spectacole etc.educaţie ecologică .

Model de fişe de muncă independentă.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl.Responsabil: Prof. înv. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. 06. 2. 6. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. Noutăţi în specialitate.2012 4. Predarea ortogramelor la ciclul primar. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. 5.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. Noutăţi în specialitate. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. Noutăţi în specialitate. Crt. 1. 12.2013 .2012 3. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful