Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate .fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile .obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat. 3. Toate cadrele didactice oct.fişe .cunoaşterea mai aprofundată a elevilor.principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice.grele” sau . . permanent .tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. . -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură. . Creşterea calităţii evaluării . -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. didactic .. Creşterea reală a pregătirii elevilor .stabilirea importanţei evaluării individuale .formarea unor deprinderi şi competenţe.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri . .referate -eliminarea -material absenteismului.eliminarea psihopedagogice rutinei.-febr.. -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar. .creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai .stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. de perfecţionare.creşterea obiectivităţii evaluării. . şcolile din comună.conceperea unor .neinteresante” 4. -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.

Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . grilă. întîlniri cu specialişti. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 . proiecte etc.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. Toate cadrele didactice oct.educaţie ecologică .. .prezentare materiale audio-vizuale. 5.educaţie moral-civică .prezentarea unor metode de evaluare: portofolii. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . spectacole etc.valorificarea potenţialului fiecărui elev.educaţie pentru sănătate . -pregătirea unor concursuri. -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.educaţie artistică .. expoziţii. excursii tematice..

Model de fişe de muncă independentă.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl. 12. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. Predarea ortogramelor la ciclul primar. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. Noutăţi în specialitate. 6.2012 4. 5.2013 . Noutăţi în specialitate. 06. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. Noutăţi în specialitate.Responsabil: Prof. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. 1. 2.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. Crt. înv.2012 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful