Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALAłI

FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE ŞI STUDII EUROPENE


Forma de învăŃământ: ZI
Anul universitar: 2009-2010

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei IDEOLOGII POLITICE ÎN EPOCA Codul disciplinei RR1207
CONTEMPORANĂ
Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E/V) E2
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Ob Nr. de credite 4
Total ore din planul de învăŃământ 42 Totalul ore studiu individual 70 Total ore pe semestru 112
Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrări practice
Prof. univ. dr. Cristian BOCANCEA Prof. univ. dr. Cristian BOCANCEA
Catedra de specialitate RELAłII INTERNAłIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăŃământ


Total C S LP
42 28 14 -
CompetenŃe generale (competenŃele generale sunt menŃionate în fişa specializării)
1. Cunoaştere, înŃelegere, explicare şi interpretare:
- cunoaşterea principalelor curente ideologice moderne şi contemporane;
- înŃelegerea relaŃiei dintre istoria politică şi ideologiile politice;
CompetenŃe - explicarea proiectelor de societate propuse de diferitele ideologii.
specifice 2. Instrumental-aplicative :
disciplinei - formarea capacităŃii de identificare şi plasare pe abscisa politică a unor constructe ideologice;
- analiza spaŃiului politic actual, sub raport ideologic.
3. Atitudinale:
- cultivarea atitudinilor politice democratice şi tolerante;
- cultivarea spiritului critic şi participativ în raport cu domeniul treburilor publice
ConŃinutul disciplinei
Tematică curs Tematică seminar / lucrări practice
1. Geneza şi panorama ideologiilor moderne 1. Libertatea şi egalitatea – valori structurante ale
2. Repere în evoluŃia ideologiilor contemporane ideologiilor moderne şi contemporane
Tematică 3. Dreapta democratică actuală 2. Bipolarismul ideologic al secolului XX
generală 4. Stânga politică democratică 3. Ideologiile dreptei democratice
5. Extrema dreaptă 4. Socialism sovietic şi social-democraŃie
6. Stânga totalitară 5. Fascismul şi nazismul
7. Sinteze politice în postmodernitate 6. Pseudo-ideologiile postmodernităŃii
Terence Ball, Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Cristian Bocancea, Istoria ideilor politice de la antici la moderni, Polirom, Iaşi, 2002.
Anton Carpinschi, Doctrine politice contemporane, Editura Moldova, Iaşi, 1992.
François Chatelet, Evelyne Pisier, ConcepŃiile politice ale secolului XX, Editura Humanitas, Bucureşti,
Bibliografie 1994.
obligatorie Adrian-Paul Iliescu, Doctrine politice comparate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,
selectivă Curs Masterat, 2005-2006.
Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale şi realităŃi româneşti, Editura
Polirom, Iaşi, Societatea Academică din România, 1998.
Andrei łăranu, Doctrine politice moderne şi contemporane, Editura FundaŃiei PRO, Bucureşti, 2005.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea exprimată în %


(total = 100%)
• Media notelor acordate pentru participarea la seminar / lucrări practice 5
• Notele obŃinute la testele periodice sau parŃiale 20
• Nota acordată pentru frecvenŃa şi conduita la activităŃi 5
• Notele acordate pentru temele de acasă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz 10
• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinŃifice şi / sau la concursuri 10
profesionale
• Nota acordată la examinarea finală 50
CerinŃe minime de promovare (pentru nota 5) : CerinŃe maxime de promovare (pentru nota 10) :
• cunoaşterea în proporŃie de 60% a informaŃiei predate • punctaj maxim la activitatea din timpul anului (seminar);
la curs; • punctaj maxim la lucrarea scrisă (examenul final).
• activitate la seminar de 50%.

EstimaŃi timpul total (ore pe semestru) al activităŃilor de studiu individual pretinse studentului (completaŃi cu zero
activităŃile care nu sunt cerute)
1. descifrarea şi studiul notiŃelor de curs 4 8. pregătire prezentări orale 0
2. studiu după manual, suport de curs 16 9. pregătire examinare finală 14
3. studiul bibliografiei minimale indicate 6 10. consultaŃii 0
4. documentare suplimentară în bibliotecă 0 11. documentare pe net 6
5. activitate specifică de pregătire pentru seminar 6 12. alte activităŃi: participare sesiuni 6
comunicări ştiinŃifice
6. realizare teme, eseuri, referate, proiecte, traduceri 12 13. alte activităŃi: documentare pe teren 0
7. pregătire teste periodice sau parŃiale 0 14. alte activităŃi: proiecte de cercetare 0

Total ore studiu individual (pe semestru) = 70

Titular curs: Prof. univ. dr. Cristian BOCANCEA


Titular seminar / lucrări practice: Prof. univ. dr. Cristian BOCANCEA

Şef catedră:
Lector. univ. dr. Jana Maftei
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" GALAłI
FACULTATEA DE RELAłII INTERNAłIONALE ŞI STUDII EUROPENE
Forma de învăŃământ: ZI
Anul universitar: 2008-2009

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: IDEOLOGII POLITICE ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ

A. Locul disciplinei în planul de învăŃământ:


Anul de Anul I Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod disciplină
studiu Sem. I Sem. II
C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. ore - - 28 14 28 14 - E2 - 4 RR1207
B. Obiectivele disciplinei: Studiul ideologiilor politice contemporane asigură viitorilor specialişti în domeniul relaŃiilor
internaŃionale reperele istorice şi axiologice pentru a înŃelege structura conflictuală a ultimului secol, caracterizat prin
bipolarism ideologic. Disciplina îi familiarizează cu ideile marilor doctrine, de la liberalism până la totalitarisme, pe
coordonatele clivajului stânga-dreapta. Prin studiul ideologiilor politice contemporane, se formează atitudinea critic-
participativă în raport cu treburile publice şi se bun bazele comportamentului democratic şi tolerant.
C. Metode de predare-învăŃare: prelegerea, analiza de text, dezbaterea, documentarea. Disciplina beneficiază de suport
de curs şi bibliografie pe suport electronic, precum şi de o prelegere de sinteză, în format video.
D. Forme şi metode de evaluare:
- condiŃii: frecvenŃă, elaborarea unor lucrări de seminar, parcurgerea bibliografiei, participarea la dezbateri la seminar;
- criterii: capacitatea de sinteză a informaŃiilor, calitatea formulării judecăŃilor şi răspunsurilor în cadrul examinării,
originalitatea lucrărilor elaborate, însuşirea corespunzătoare a cunoştinŃelor de specialitate;
- forme: examen scris;
- formula notei finale: 50% examen; 50% activitatea de la seminar.
E. ConŃinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Tema nr. 1
Geneza şi panorama ideologiilor moderne
1. De la filosofie, la ideologie politică, în epoca modernă
2. Libertatea şi egalitatea – valori politice fundamentale ale discursului ideologic
3. Liberalismul modern
4. Conservatorismul modern
5. Socialismul utopic
6. Socialismul revoluŃionar marxist
Nr. ore curs: 8
Tema nr. 2
Repere în evoluŃia ideologiilor contemporane
1. Lumea contemporană – repere istorice
2. Panorama ideologiilor contemporane. Bipolarismul ideologic
Nr. ore curs: 4
Tema nr. 3
Dreapta democratică actuală
1. De la liberalismul clasic, la neoliberalismul etatic şi neoliberalismul doctrinar
2. Creştin-democraŃia
3. Neoconservatorismul
Nr. ore curs: 4
Tema nr. 4
Stânga politică democratică
1. Socialismul reformist bernsteinian şi social-democraŃia interbelică
2. Social-democraŃia postbelică
Nr. ore curs: 2
Tema nr. 5
Extrema dreaptă
1. Fascismul italian
2. NaŃional-socialismul german
Nr. ore curs: 2
Tema nr. 6
Stânga totalitară
1. Socialismul sovietic în variantă leninistă şi stalinistă
2. Avataruri ale comunismului în Europa, Asia şi America Latină
3. Reformarea socialismului est-european
4. Căderea comunismului
Nr. ore curs: 4
Tema nr. 7
Sinteze politice în postmodernitate
1. Feminismul şi ecologismul
2. Noua stângă şi noua dreaptă
3. Convergentismul
4. Ideologie şi religie
Nr. ore curs: 4

F. ConŃinutul seminariilor (laborator) / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Libertatea şi egalitatea – valori structurante ale ideologiilor moderne şi contemporane – 2 ore


2. Bipolarismul ideologic al secolului XX – 2 ore
3. Ideologiile dreptei democratice – 2 ore
4. Socialism sovietic şi social-democraŃie – 4 ore
5. Fascismul şi nazismul – 2 ore
6. Pseudo-ideologiile postmodernităŃii – 2 ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului:


Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
Terence Ball, Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Alain Besançon, Originile intelectuale ale leninismului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
Cristian Bocancea, Istoria ideilor politice de la antici la moderni, Polirom, Iaşi, 2002.
Zbigniew Brzezinski, Marele eşec. Naşterea şi moartea comunismului în secolul XX, Editura Dacia, Cluj, 1993.
Anton Carpinschi, Doctrine politice contemporane, Editura Moldova, Iaşi, 1992.
François Chatelet, Evelyne Pisier, ConcepŃiile politice ale secolului XX, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
Bernard Crick, Socialismul, Editura Du Style, Bucureşti, 1998.
Robert L. Heilbroner, Filosofii lucrurilor pământeşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
Adrian-Paul Iliescu, Conservatorismul anglo-saxon, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
Adrian-Paul Iliescu, Liberalismul între succese şi iluzii, Editura ALL, Bucurşti, 1998.
Adrian-Paul Iliescu, Doctrine politice comparate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Curs Masterat,
2005-2006.
Jeliu Jelev, Fascismul, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1992.
Pierre Manent, Istoria intelectuală a liberalismului, Humanitas, Bucureşti, 1992.
Karl Marx, Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, Editura Nemira, Bucureşti, 1998.
Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice. Concepte universale şi realităŃi româneşti, Editura Polirom, Iaşi,
Societatea Academică din România, 1998.
Robert Nisbet, Conservatorismul, Editura Du Style, Bucureşti, 1998.
Pascal Ory (coord.), Nouvelle histoire des idées politiques, Hachette, 1987.
Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. 2, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993.
Andrei łăranu, Doctrine politice moderne şi contemporane, Editura FundaŃiei PRO, Bucureşti, 2005.
Liviu-Petru ZăpârŃan, Doctrine politice, Editura FundaŃiei “Chemarea”, Iaşi, 1994.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenŃi:


Terence Ball, Richard Dagger, Ideologii politice şi idealul democratic, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
Cristian Bocancea, Istoria ideilor politice de la antici la moderni, Polirom, Iaşi, 2002.
François Chatelet, Evelyne Pisier, ConcepŃiile politice ale secolului XX, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
Robert L. Heilbroner, Filosofii lucrurilor pământeşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994.
Adrian-Paul Iliescu, Doctrine politice comparate, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Curs Masterat,
2005-2006.
Andrei łăranu, Doctrine politice moderne şi contemporane, Editura FundaŃiei PRO, Bucureşti, 2005.
Liviu-Petru ZăpârŃan, Doctrine politice, Editura FundaŃiei “Chemarea”, Iaşi, 1994.

Data aprobării programei analitice în catedră:


Şef catedră:
Lector. univ. dr. Jana Maftei