P. 1
Econometrie

Econometrie

|Views: 895|Likes:
Published by Florin Mihu

More info:

Published by: Florin Mihu on Dec 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Cuprins

Cuprins ................................................................................................................................ 1 Capitolul 1 ........................................................................................................................... 4 Introducere în modelarea econometricã .............................................................................. 4 1.1 Ce este econometria?................................................................................................. 4 1.2 Ce poate ºi ce nu poate realiza econometria ............................................................. 5 1.3 Repere istorice........................................................................................................... 6 1.4 Concepte.................................................................................................................... 8 1.5 Demers metodologic ............................................................................................... 13 Capitolul 2. ........................................................................................................................ 14 Cauzã ºi efect în economie - modelul unifactorial............................................................ 14 2.1 Relaþiile de cauzalitate în economie................................ ................................ ........ 14 2.2 Modelul liniar simplu .............................................................................................. 15 2.2.1 Prezentarea problemei. Exemple din economie ............................................... 15 2.2.2 Model ºi ipoteze ...............................................................................................16 2.3 Estimarea parametrilor modelului........................................................................... 17 2.4 Noþiuni privind datele ºi soluþiile ................................ ................................ ............ 20 2.5 Metoda celor mai mici pãtrate................................................................................. 20 2.5.1 Interpretarea parametrilor estimaþi ................................ ................................ ... 21 2.5.2 Precizãri de naturã teoreticã privind analiza de regresie ºi modalitatea de estimare a parametrilor.............................................................................................. 22 Capitolul 3 ......................................................................................................................... 25 Influenþe multiple de tip liniar ºi neliniar în economie; modelul multifactorial ............... 25 3.1 Cazul liniar multifactorial ....................................................................................... 25 3.2 Etapele demersului: ................................................................................................. 27 3.2.1 Specificarea ...................................................................................................... 27 3.2.2 Estimarea parametrilor ..................................................................................... 28 3.2.3 Interpretarea estimaþiilor obþinute pentru parametri................................ . 31 3.3 Recomandãri în ceea ce priveºte aplicarea modelului econometric multifactorial. 31 3.3.1 Datele numerice................................................................................................ 32 3.4 Modele neliniare...................................................................................................... 33 3.4.1 Modele neliniare în raport cu variabilele dar liniare în raport cu parametrii ... 33 3.4.2 Modele neliniare, neabordabile prin MCMMP ................................................ 34 3.5 Variabile calitative în economie.............................................................................. 36 3.5.1 Variabilele dichotomice ................................................................................... 37 Capitolul 4 ......................................................................................................................... 43 Verificarea semnificaþiei statistice a rezultatelor estimãrii. Testul t, testul F ................... 43 4.1 Necesitatea etapei verificãrii ................................................................................... 43 4.2 Verificarea semnificaþiei statistice a fiecãrui parametru estimat; testul t................ 45 4.2.1 Principalele noþiuni specifice ................................ ................................ ........... 45 4.2.2 Testul t.............................................................................................................. 47 4.2.3 Etapele verificãrii ............................................................................................. 48 4.3 Verificarea semnificaþiei rolului ansamblului factorilor asupra variabilei efect..... 51 4.3.1 Testul F............................................................................................................. 51

1

4.3.2 Etapele aplicãrii testului F................................................................................ 52 4.3.3 Coeficientul de determinaþie ................................ ................................ ............ 53 Capitolul 5 ......................................................................................................................... 54 Verificarea confirmãrii ipotezelor privind datele, factorii ºi modelul .............................. 54 5.1 Ipoteze privind modelul ºi metoda de estimare....................................................... 54 5.2 Date suficiente, neafectate de erori sistematice ...................................................... 55 5.2.1 Consideraþii asupra necesitãþii abordãrii problemei datelor............................. 55 5.2.2 Verificarea ºi aprecierea datelor numerice....................................................... 56 5.3 Independenþa variabilelor factoriale din ecuaþia de regresie................................ ... 57 5.3.1 Semnale care atrag atenþia multicoliniaritãþii:................................ .................. 58 5.3.2 Soluþii ................................ ................................ ................................ ............... 59 5.4 Ipoteza privind liniaritatea modelului ºi corecta sa specificare .............................. 59 5.4.1 Verificarea prezumþiei liniaritãþii ................................ ................................ ..... 60 5.5 Verificarea confirmãrii ipotezelor privind comportamentul variabilei reziduale ... 61 5.5.1 Verificarea împrãºtierii valorilor variabilei reziduale (homoscedasticitatea / heteroscedasticitatea.................................................................................................. 61 5.5.2 Testul GQ (Goldfeld, Quandt) ......................................................................... 62 5.5.3 Prezumþia neautocorelãrii valorilor reziduale .................................................. 63 5.5.4 Variabila rezidualã urmeazã o repartiþie normalã de medie zero..................... 65 Capitolul 6 ......................................................................................................................... 68 Aplicarea modelului de regresie în analiza ºi prognoza economicã ................................. 68 6.1 Coordonatele analizei economice ºi analizei statistice ........................................... 68 6.2 Prognoza economicã bazatã pe modelul de regresie............................................... 69 6.3 Modele econometrice utilizate în domeniul cererii de bunuri ºi servicii ................ 70 6.4 Producþia, factorii determinanþi ºi funcþiile de producþie................................ ........ 73 6.4.1 Ipoteze ºi caracteristici în elaborarea ºi utilizarea funcþiilor de producþie în studiile economice..................................................................................................... 74 6.4.2 Indicatori utili analizei economice bazate pe funcþii de producþie................... 74 6.5 Relaþii financiar - bancare ºi reprezentarea lor prin ecuaþii .................................... 78 6.5.1 Masa monetarã ºi factorii care determinã cererea de bani ............................... 79 6.5.2 Rata dobânzii ºi investiþiile .............................................................................. 79 6.5.3 Impozitele ºi transferurile................................................................................. 80 6.5.4 Preþurile ºi costurile................................ ................................ .......................... 81 Capitolul 7 ......................................................................................................................... 82 Evoluþia proceselor economice în decursul timpului ........................................................ 82 7.1 Problema tendinþei generale ................................ ................................ .................... 82 7.2 Noþiuni specifice analizei seriilor cronologice........................................................ 82 7.3 Modelul liniar unifactorial ºi calculul tendinþei generale........................................ 83 7.4 Clasificare a seriilor cronologice în raport cu existenþa sau inexistenþa tendinþei generale ......................................................................................................................... 87 7.5 Dependeþe în economie manifestate în mod sincron sau cu decalaje în timp ......... 88 7.5.1 Seria integratã, serii cointegrate privind procese economice evolutive ........... 88 7.6 Modele dinamice destinate includerii efectelor decalate în timp............................ 90 7.6.1 Stabilirea unitãþii de timp ................................ ................................ ................. 91 7.6.2 Estimarea parametrilor ..................................................................................... 92

2

7.7 Autodeterminarea proceselor economice în timp; modelele stochastice de tip ARMA........................................................................................................................... 94 7.7.1 Considerente economice ºi statistice pe care se bazeazã modelul ARMA ...... 94 7.7.2 Obþinerea prognozelor................................ ................................ ...................... 96 7.8 Fluctuaþii sistematice în economie – mãsurare, analizã, prognozã ......................... 97 7.8.1 Depistarea graficã a variaþiilor sezoniere ......................................................... 98 7.8.2 Ajustarea prin medii mobile............................................................................. 98 7.8.3 Indicii de sezonalitate..................................................................................... 100 7.8.4 Coeficienþii sezonieri................................ ................................ ...................... 100

3

1 Ce este econometria? Termenul econometrie a fost introdus în anul 1926 de cãtre economistul ºi statisticianul norvegian R. Aºa cum "biometrie" desemna cercetãrile biologice cu ajutorul statisticii ºi matematicii. econometria estimeazã ã parametrii modelelor ºi realizeazã predicþ asupra realitãþ ii ii studiate. Prin procedeele de inferenþ statisticã.Capitolul 1 Introducere în modelarea econometricã Modelele econometrice analizeazã calitatea ºi cantitatea proceselor economice ºi evoluþia lor. matematicã ºi statisticã. Econometria prin caracterul sãu general creeazã modele abstracte ale fenomenelor economice. econometria avea sã însemne studiul economiei cu ajutorul acestor ºtiinþe fundamentale. 1. econometria construieºte modele (expresii cantitative) pentru realitãþ economice studiate ile care au un corespondent în teoriile economice. iar din statisticã datele empirice ºi metodele de prelucrare a acestora. Din economie provin teoriile economice. Econometria este o disciplinã care s-a conturat ca o sintezã între economie. Pe baza datelor din economie. din matematicã modelele teoretice care exprimã teoriile economice. Econometria este disciplina care s-a conturat ca o sintezã între analiza matematicã. Frisch prin analogie cu termenul „biometrie" utilizat de Galton ºi Pearson. statistica matematicã ºi economie. 4 .

5 . precum ºi ordonarea ia factorilor dupã importanþã. Rolul econometriei rezultã din soluþ ionarea unor obiective precum: • Evidenþ ierea. Econometria studiazã legãturile dintre fenomenele economice. pe baze mai obiective. Econometria contribuie la cunoaºterea realitãþ economice prin modul sãu ii specific de a surprinde cantitativ relaþ din viaþ economicã realã iile a cu ajutorul unui instrument specific: modelul econometric. Metodã: Econometria studiazã realitãþ economice sub ile aspect cantitativ. 1. a relaþ iilor de cauzalitate din economie. ii având în vedere mai ales relaþiile de tip cauzã-efect. estimarea ºi testarea modelelor prin care se surprind relaþ dintre iile fenomenele economice reale.Obiect: Aria de studiu a econometriei este realitatea economicã privitã ca un ansamblu de relaþ ºi intercondiþ ii ionãri. dintre diferite componente ale economiei în ansamblul sãu. • Stabilirea proporþ în care unul sau mai mulþ factori iei i determinã evoluþ unei variabile-efect. Scop: Scopul principal al econometriei este identificarea. • Exprimarea numericã a efectului datorat creºterii cu o unitate a factorului. utilizând metoda statisticii. cuantificarea unor relaþ dintre procesele economice.2 Ce poate ºi ce nu poate realiza econometria Metodele de prelucrare a datelor urmãresc îndeosebi mãsurarea. • Previziunea unui fenomen economic în raport cu factorii determinanþ sau þ i inând cont de comportamentul fenomenului în perioadele anterioare.

unele stãri de lucruri din economie (concentrarea. etc. a tuturor relaþiilor existente în economie. ruta optimã în transporturi) sau soluþ care nu aparþ ii in domeniului relaþ iilor de cauzalitate. • Econometria nu îºi propune stabilirea de valori numerice privind indicatorii economici (agregate de tip PIB. corelaþ ia. • Stabilirea intensitãþii ºi direcþiei fluctuaþiilor din economie. Venit naþional. • Departajarea suficient de precisã a rolului fiecãrui factor asupra unui proces economic. proporþ unor realizãri) ºi nici obþ ia inerea de soluþ optime (stocul ii optim. însituaþ iile în care factorii evolueazã foarte asemãnãtor (prezintã un grad înalt de coliniaritate) • Prognoza suficient de precisã în situaþ conjuncturale diferite ii sau în situaþ în care interacþ ii iunea factorilor reprezintã ea însãºi un factor. dezvoltatã începând cu mijlocul secolului trecut.). modificãrii lor sã poatã fi mãsurate cu suficient de mare precizie. primele încercãri de a cuantifica ºi exprima cantitativ relaþ iile dintre 6 . manifestate la un moment dat sau în decursul timpului.• Aprecierea prin expresii numerice a implicaþ iilor pe care o acþ iune de politicã economicã o are asupra mai multor sectoare economice. • Introducerea în calcule a variabilelor calitative cu o suficient de mare acurateþ astfel încât rolul acestora sau amploarea e. Totuºi. 1. • Aprecierea elementelor semnificative din economie de elementele nesemnificative (datorate hazardului). Aspecte pe care econometria nu le poate rezolva sau încã nu le poate rezolva satisfãcãtor sunt urmãtoarele: • Încorsetarea într-un model generalizator. de mare amploare.3 Repere istorice Econometria este o disciplinã ºtiinþ ificã relativ nouã.

M. Trygve Haavelmo. R. Fisher.Theil. K. ale cãror lucrãri fundamentale au contribuit la dezvoltarea metodelor de analizã a legãturilor dintre variabile. teoriile economice ºi construirea modelelor: J. Mari gânditori ai secolului XX: Econometria se dezvoltã prin contribuþ unor cercetãtori importanþ din diferite direcþ ale ia i. Klein. P.A.A. instituþie care a creat ºi promovat termenul de "econometrie".) a fost întemeiatã "Societatea de Econometrie". 7 . H.A. Keynes. în Anglia se desfãºura o activitate ºtiinþ ificã remarcabilã de cercetare a legilor naturii ºi a geneticii umane. T.fenomenele reale sunt mult mai vechi ºi dateazã din secolul al XVII-lea. care a dezvoltat analiza dispersionalã).U. la Cleveland (S.W. ii cercetãrii: producþie: Cobb C. Edgeworth.a. Petty pune bazele "aritmeticii politice" prin care se foloseau sistematic fapte ºi cifre în elaborarea unor studii legate de populaþie.R. finanþe. L. Haavelmo. Societatea de econometrie: La 29 decembrie 1930. Frisch. A. Gallun. R.. R. ª coala Aritmeticii politice engleze: Un studiu asupra genezei econometriei ne-ar conduce la începuturile secolului al XVII-lea când englezul W.Y. Frisch (primul preºedinte al societãþii) º. Laboratoarele biometrice engleze: La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea. Fisher (matematician ºi biolog. studiul riscului ºi incertitudinii în economie. Samuelson. comerþ exterior sau impozitare. modele macroeconomice: J. Pearson. ºi Douglas P. Jan Timbergen (fizician olandez). ionãm cele mai importante figuri: Irving Fisher. F. Dintre membrii societãþ menþ ii. cererea de consum: K. Printre figurile ilustre ale acestei ºcoli se numãrã F. R. Timbergen.H. Schultz.

rata dobânzii. Tipuri de variabile: variabilã endogenã. numitã ºi variabilã dependentã. ca ºi termeni statistici. parametri. element caracteristic care poate înregistra diverse niveluri exprimate.4 Concepte În cercetarea econometricã se utilizeazã o serie de concepte. în urma estimãrii. de regulã. Exemple: preþ produsului. Modelul econometric: Modelul este o schemã simplificatã a realitãþ care are rolul de a explica realitatea studiatã în ii dimensiunile ei fundamentale. De regulã. modelul econometric este o ecuaþ sau un ie sistem de ecuaþii construit pe baza variabilelor statistice. Variabila aleatoare prezintã drept element caracteristic faptul cã poate înregistra orice valoare într-un ansamblu de valori specificat corespunzãtor unei repartiþii de probabilitate. Variabile de tip calitativ (nenumerice): culoarea. ul valoarea tranzacþ iilor la bursã. numeric. abaterea ã (eroarea) dintre nivelul preconizat ºi cel realizat. rezultat. esenþ iale. poate genera valori. Variabilã = însuºire. estimaþii. noþ iuni ºi termeni specifici: model.1. Exemple Relaþie dintre vânzãri ºi preþ: Vânzãri = a + b Preþ + u Evoluþia producþiei în raport cu factorii determinanþi: Producþie = a Capital Munca Variabile: În cercetarea econometricã se utilizeazã variabile statistice între care existã relaþii de interdependenþã. religia. vânzãrile pe o piaþ liberã. Exemple: cursul de schimb. variabile. anotimpul. cantitatea produsã. Este variabila pentru care modelul. Modelul econometric este o prezentare formalizatã a problemei sau a realitãþ economice ii studiate. Variabila 8 . rezultativã sau efect. estimator.

De regulã. Media variabilei aleatoare (speranþ a matematicã. Alãturi de aceste douã categorii de variabile. dar poate sã aparã ºi ia în postura de factor în alte ecuaþii. având valori preluate din statistici. în econometrie se utilizeazã o categorie specialã: variabilele reziduale sau eroare. variabila eroare este o variabilã aleatoare care respectã anumite proprietãþi numite ºi ipoteze clasice. aºteptarea) rezultã ca o sumã a valorilor variabilei aleatoare ponderate cu probabilitãþile asociate posibilelor valori: 9 . factor de influenþ sau regresor.endogenã este poziþ ionatã în stânga semnului egalitãþ în ii ecuaþ în care ea reprezintã obiectivul. dar se iei mai foloseºte ºi v sau e. Variabila rezidualã se obþ în urma calculului abaterilor ine dintre valorile empirice ale variabilei endogene (y) ºi valorile ˆ generate de model ale aceleiaºi variabile ( y ). Este variabila aflatã în postura de cauzã a evoluþiei variabilei endogene. Locul variabilei rest este. iar fi frecvenþa de apariþie. Medie = nivel central obþ inut în urma unui calcul privind un ansamblu de valori ale variabilei analizate. variabila exogenã. aceste variabile apar în model ca sumã a tuturor influenþ elor necunoscute sau care nu apar explicit în model. care determinã un ã anumit efect asupra variabilei rezultat. Se noteazã de regulã cu y. Locul variabilei exogene este în dreapta semnului egalitãþii ºi este. de regulã notatã cu x. Este denumitã perturbaþie sau eroare. de regulã. În cercetarea econometricã. factorialã. Se utilizeazã media aritmeticã: xi f i fi x i i unde xi reprezintã valorile variabilei. în partea finalã a ecuaþ ºi este notatã cu u. numitã ºi variabilã independentã.

dar ºi valorilor variabilei de la medie. ei. coeficientul de corelaþie este definit astfel: rxy x x y n x y y Eºantion = subansamblu de elemente (unitãþ cazuri) i. extrase (la întâmplare) dintr-un ansamblu (populaþ ie). x2 reprezintã un indicator de mãsurare a variabilitãþ conjugate privind douã variabile aflate ii într-o relaþie de dependenþã: Cov x1 . ( xi 2 i i x) 2 f i fi Dispersia variabilei aleatoare x: 2 x M x M x 2 Abaterea medie pãtraticã: 2 Covarianþa (cov) variabilelor x1. Deseori o secvenþ de valori ale unei variabile urmãrite (înregistrate) în ã decursul timpului este asimilatã cu eºantionul. Se noteazã cu n numãrul de unitãþi din eºantion. 10 .cu Pi i 1 M x i xi Pi Dispersie = indicator sintetic destinat mãsurãrii împrãºtierii 2 . Dispersia este notatã “var” sau s2 (numitã ºi varianþã). x2 M x1 M x1 x2 M x2 Coeficientul de corelaþ (r) reprezintã un indicator de ie mãsurare pe o scarã numericã cuprinsã între – 1 ºi + 1 a legãturii (dependenþ analogiei) dintre douã variabile. În varianta Pearson.

r. se au în vedere estimaþ ale parametrilor. Se ie noteazã cu a. motiv pentru care se ataºeazã ii literei un accent circumflex. a1. numiþ ºi i coeficienþ de regresie. a0. b. Se noteazã estimaþiile cu a. ipoteza nulã ii iei poate fi acceptatã sau poate fi infirmatã (respinsã) în favoarea ipotezei alternative H1. Notãm parametrul cu simbolul ? ºi un estimator al acestuia cu ˆ În procesul de estimare. cu distribuþ de probabilitate ii cunoscute ºi cu proprietãþ specifice în baza cãrora se realizeazã i procesul de estimare a parametrilor modelului econometric. în condiþ iile existenþ unei ei repartiþ proprii estimaþ analizate.Estimare = calcul sau suitã de calcule (algoritm) destinate obþ inerii unei mãrimi numerice (coeficient. Parametru: Parametrii modelului econometric. Este denumit ºi coeficient sau estimaþie. a negãrii ii existenþ unei calitãþ a estimaþ ei i iei). parametru) pe baza datelor unui eºantion. Parametrul este o mãrime consideratã constantã. frecvent utilizate în econometrie sunt 2 testele: t – Student. (hi-pãtrat). ˆ . În urma testãrii. Test = verificare a unei prezumþ (ipoteza nulã H0. sunt mãrimi reale ºi necunoscute care apar i în model în diferite expresii alãturi de variabile. Locul parametrului în model este alãturi de variabila factorialã la care se referã (excepþ face parametrul liber). . convenabil construite în procesul de estimare. ˆ ˆ ˆ Estimarea parametrilor unei funcþ se situeazã în centrul atenþ ii iei econometricienilor. Parametrii fac obiectul procesului de estimare ºi testare statisticã. De regulã. . b. Estimatori: Estimatorii sunt variabile aleatoare. F – Snedecor. rezultatã în urma unui calcul bazat pe datele presupuse de variabilele ecuaþ / ecuaþ iei iilor modelului. cele mai importante proprietãþ ale i estimatorilor sunt: 11 .

Aºadar. Autocorelaþ implicã determinarea intensitãþ corelaþ ia ii iei dintre termenul înregistrat în perioada t ºi termenul din perioada t – 1 (coeficientul r1).un estimator este convergent dacã pentru un eºantion cu volum suficient de mare ºirul estimatorilor converge cãtre parametru. 0. 3. atunci estimatorul este deplasat.. • eficienþa – estimatorul ˆ este eficient dacã are dispersia sau varianþ cea mai micã dintre toþ estimatorii posibili pentru a i parametrul ?... este presupusã dependenþ modificãrilor variabilei în a raport cu propriile modificãri realizate într-un trecut mai mult sau mai puþin apropiat. Pentru un estimator convergent are loc relaþia: lim P ˆn n 0. iuni care se referã la dependenþ dintre termenii poziþ a ionaþ la o anumitã distanþ de i ã timp.2.. • convergenþa . Un estimator nedeplasat verificã relaþ relaþ M( ˆ ) = ? ..• nedeplasarea . Dacã ia ia: relaþia nu este respectatã..1 . unde t = 2.+ bkyt-k + ut 12 ... respectiv din perioada t – 2 (coeficientul r2).un estimator este nedeplasat dacã media sau speranþa matematicã a acestuia este egalã cu parametrul. etc.n Pot fi considerate variabile explicative seriile decalate. Autoregresia presupune analiza gradului de dependenþ ã dintre seria de date yt ºi aceeaºi serie decalatã cu 1: yt = a + byt-1+ ut. Autocorelaþ autoregresie = noþ ie.. .k perioade de timp: yt = a + b1yt-1+. în succesiune cu 1.

pornind de la o teorie sau o problemã economicã.parametrii modelului. • u . • ai. • identificarea tipului ºi formei legãturii dintre variabile.. Notaþii • y.. unde k este numãrul de factori..volumul eºantionului. • aplicarea în practicã sau realizarea de predicþ pe seama ii modelului. dupã o analizã atentã a fenomenului real ºi a teoriei economice.. i = 1. • identificarea variabilelor care instrumenteazã problema. 2.variabila rezidualã sau eroare.variabilele independente. • testarea modelului sau modelelor ºi alegerea celui mai bun model. • y = f(xi) + u . bi .. 13 . . • xi . • estimarea parametrilor modelului sau modelelor propuse. • n .1. • propunerea unuia sau a mai multor modele care explicã realitatea studiatã prin relaþii de dependenþã între variabile. .5 Demers metodologic Modelarea econometricã se poate rezuma sintetic la parcurgerea urmãtoarelor etape: • formularea problemei în termeni economici. pe baza metodelor statistice cunoscute. i = 1. 2.modelul econometric. k..variabila dependentã. k.

Cauzã ºi efect în economie .. 14 .modelul unifactorial 2.1 Relaþiile de cauzalitate în economie Situaþ în care un proces economic depinde de un singur iile factor nu sunt prea frecvente în economie. de la a unifactorial la multifactorial. • Rata dobânzii la bãncile comerciale este influenþ de rata atã dobânzii de referinþã. Exemple de relaþ din economie care implicã un efect ºi un ii factor important într-o dependenþã liniarã: • Cererea de alimente strict necesare depinde de numãrul populaþiei.Capitolul 2. (o anumitã variabilã depinde sau a este influenþatã îndeosebi de. • Producþ depinde de numãrul de ore utilizate efectiv pentru ia realizarea ei. Se va aborda dependenþ începând cu un singur factor.. • Exportul unui produs depinde de nivelul preþului. etc. ceea ce poate fi valabil în condiþ de laborator. dar ii numai temporar poate fi constatat în viaþ realã pe un segment de a cazuri.). de la particular la general. În majoritatea cazurilor: • Dependenþ nu este totalã. aspect care implicã recunoaºterea existenþei ºi a altor cauze de o mai micã importanþã sau prea puþin cunoscute. • Deseori este specificatã existenþa unor condiþii care se menþin aceleaºi. de la relaþia liniarã la alte tipuri de dependenþe.

1 Prezentarea problemei.cererea sau consumul populaþ pentru o ia iei anumitã categorie de mãrfuri este o funcþie de venit Ci = a + b Vi+ ui. 15 .2. Acest factor apare în modelul econometric drept variabilã independentã. unde parametrul b aratã de câte ori creºte consumul unui anumit produs (Ci) la o creºtere cu o unitate a venitului ºi este de regulã pozitiv. puþ cunoscute. mai mult sau mai in puþin accidentale. Exemple din economie de modele liniare simple 1) Funcþ de consum . 2. iar restul influenþ elor este preluat de variabila rezidualã. În economie existã situaþ în care un rezultat sau un fenomen ii poate fi explicat într-o proporþ ridicatã doar de influenþ unui ie a singur factor.• Dependenþ unui proces în raport cu factorul determinant se a poate manifesta diferit în decursul timpului. • La aceasta se adaugã influenþ elementului perturbator a provocat de cauze minore. în raport cu gradul de stabilitate al celorlalþi factori importanþi. Exemple din economie Modelul liniar simplu este cel mai simplu model econometric sau cea mai simplã schemã explicativã a dependenþ dintre douã ei variabile.2 Modelul liniar simplu Modelul liniar simplu presupune cã între cele douã variabile existã o dependenþ dupã modelul unei ecuaþ de gradul întâi sau ã ii cã între variabile existã o relaþie de proporþionalitate. 2.

respectiv cu cât creºte sau scade y la o creºtere a variabilei x cu o unitate. expresie a acþ iunii cauzelor minore.2. • Variabila cauzalã consideratã determinantã pentru procesul analizat. • Variabila care poate perturba relaþ dintre principalele ia variabile.2 Model ºi ipoteze Modelul prin care se exprimã dependenþ în raport cu un a singur factor trebuie sã conþinã: • Variabila efect. Modelul de regresie liniarã simplã exprimã legãtura liniarã dintre variabile. 2. notatã cu xi. a reprezintã ordonata la origine. unde parametrul b este de regulã negativ ºi aratã cu cât scade cererea la o creºtere a preþului cu o unitate. b urmeazã sã ii) i fie determinaþ corespunzãtor datelor numerice ce privesc i ansamblul (N) de cazuri sau urmeazã sã fie estimaþ dacã datele se i referã la un eºantion (n) de cazuri. Parametrii (constantele.cererea populaþ pentru o anumitã categorie de iei mãrfuri este în funcþie de preþul acestor produse Ci = a + b Pi+ ui. numitã abatere sau eroare ºi notatã cu ui. 16 . care aratã valoarea lui y când x = 0. numit ºi coeficient de regresie. notatã cu yi. b reprezintã panta dreptei.2) Legea cererii . de forma: y i = a + b x i + ui Relaþ de mai sus se numeºte ecuaþ de regresie ºi ia ie reprezintã funcþia liniarã yx = a + bx plus eroarea u. coeficienþ notaþ a. Parametrul de regresie b aratã gradul de dependenþ dintre ã variabile.

Cele mai importante ipoteze sunt: • normalitatea erorilor :ui N 0. aleatoare.variabila aleatoare eroare sau reziduu. adicã erorile nu se influenþeazã reciproc. adicã dispersia (varianþa) erorii este constantã. Ipotezele modelului de regresie vizeazã variabila rezidualã ºi variabila independentã. ui ) = 0. uj ) = 0. adicã variabila rezidualã urmeazã o lege de repartiþ normalã de medie zero ºi ie 2 varianþã . • necorelarea erorilor: cov( ui. nonaleatoare. Pentru diverse eºantioane de volum n se obþ diverse in ˆ pentru parametrii modelului de regresie liniarã. fapt care impune estimarea parametrilor. Folosind date înregistrate asupra unui eºantion de n perechi de observaþ asupra variabilelor x ºi y. 2 . 2. se calculeazã estimaþ ii iile ˆ ˆ a ºi b ale parametrilor a ºi b . b.Variabilele din ecuaþie sunt: • y .3 Estimarea parametrilor modelului În practicã. estimaþii a.variabila independentã. Estimatorii sunt variabile aleatoare a cãror distribuþ se ie poate descrie în anumite ipoteze impuse modelului. • lipsa corelaþ dintre variabila independentã ºi variabila iei eroare: cov( xi. • x. b ˆ Mulþ imea acestora descrie aºa-numiþ estimatori ai ii parametrilor a. 17 .variabila dependentã. • u . determinarea parametrilor la nivelul populaþ iei totale nu este posibil de realizat. • homoscedasticitate: 2 var( ui )= .

Acest fapt ne îndreptãþ eºte sã acceptãm drept model a relaþ iei ˆ de dependenþã funcþia y a bx Diagrama împr㺠tierii 80 Vânzãri 60 40 20 0 0 5 10 15 Populaþia y-vânzãri (mii kg) 18 . Datele culese din 16 localitãþi sunt urmãtoarele: x-populaþ ia (zeci de mii loc. yi descrie un nor de puncte a cãrui formã urmeazã mai curând o dreaptã decât o linie curbã.) y-vânzãri (mii kg) 2 3 3 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 10 12 14 28 30 32 28 35 40 45 45 52 55 54 58 60 Reprezentarea într-un sistem de axe a punctelor de coordonate xi.Exemplu Se cautã sã se verifice în ce mãsurã numãrul populaþ x iei determinã vânzãrile unui produs de uz curent y.

prognozei vânzãrilor. yi ) pânã la punctul corespunzãtor de pe dreaptã ( xi. teoretice). reprezentând abateri a e generate de acei factori consideraþ nesemnificativi. sã fie ˆ cât mai mici. • Metoda verosimilitãþii maxime (MVM). sã tindã spre adevãratele valori ale parametrilor pe mãsurã ce eºantionul creºte. Metode de estimare care îndeplinesc condiþ iile enumerate sunt: • Metoda celor mai mici pãtrate (MCMMP). Estimaþiile obþinute pentru parametri sã fie cât mai precise. valori ajustate. • Metoda bayesianã. Metoda celor mai mici pãtrate implicã cele mai mici costuri pentru aplicarea ei. Pentru realizarea acestor obiective se urmãreºte obþ inerea unor estimãri (pentru cã se dispune doar de secvenþ / eºantioane e de date) care sã conducã la: Obþ inerea unui grad de determinare (a efectului de cãtre cauzã) cât mai mare. Abaterile dintre valorile empirice ale variabilei efect y ºi valorile aceleiaºi variabile obþ inute pe baza modelului ºi poziþ ionate pe dreaptã ( y . yi ) cu ui. i având un rol perturbator.De la fiecare punct ( xi. yi ) pânã la dreaptã se constatã existenþ unor distanþ mai mari sau mai mici. accidentali. 19 . atunci mãrimea abaterii ˆ este diferenþa: ui yi yi ˆ În continuare se cautã obþ inerea de soluþ pentru parametrii a ii ºi b. Se noteazã distanþa de a fiecare punct ( xi. analizei economice. deschizând perspectiva analizei statistice.

astfel încât se obþin. yi le-au înregistrat într-un eºantion. b .2. Se numesc valori adevãrate ale parametrilor acele soluþ la ii care s-ar ajunge dacã s-ar cunoaºte toate valorile pe care le iau x. Întrucât ~ a bx se rescrie expresia astfel: y ˆ ˆ n 2 ˆ ˆ S yi a bxi i 1 Punctul de extrem se obþ ine prin egalarea cu zero a ˆ ˆ derivatelor parþiale în raport cu necunoscutele a ºi b . Doar în sfera teoriei ne referim la valori adevãrate ale parametrilor. iar numãrul total de cazuri cu N. y. Aceste valori se noteazã cu a ºi b. iar pe grafic apar sub formã de puncte de coordonate (xi. yi). 2. acele ˆ valori care urmeazã sã fie generate de model.4 Noþiuni privind datele ºi soluþiile Se numesc valori / niveluri empirice ale variabilelor y sau x acele mãrimi numerice obþ inute din statistici. 20 .5 Metoda celor mai mici pãtrate Metoda celor mai mici pãtrate considerã abaterea urmãtoare drept element cheie: ui yi ~i y Ridicarea la pãtrat ºi însumarea pãtratelor abaterilor conduce la calculul sumei: n n 2 2 S ui yi ~i y i 1 i 1 Condiþ este ca estimaþ sã fie astfel alese încât aceastã ia iile sumã sã fie minimã. Se numesc valori / niveluri ajustate sau teoretice. notate yi . frecvent. Se noteazã cu xi. Se numesc valori estimate ale parametrilor acele soluþ care ii rezultã în urma utilizãrii datelor pe care variabilele xi. iar ii ˆ ˆ numãrul de cazuri incluse în eºantion cu n. Aceste soluþ se noteazã cu a.Ele se obþin dupã estimarea parametrilor. În marea majoritate a cazurilor se lucreazã cu eºantioane. yi. estimaþii.

b indicã panta dreptei de regresie (slope). b ˆ ˆ 2 yi a bxi xi 0 ˆ b i 1 Ceea ce devine: n n ˆ ˆ na b xi yi i 1 n i 1 n n ˆ a i 1 xi ˆ b x i 1 2 i i 1 xi yi n Se noteazã: x 1 n n xi .5. ˆ ˆ a nu are interpretare economicã ci doar semnificaþ sa de ia ordonatã la origine (intercept). scade pentru ˆ b < 0) dacã factorul x creºte cu 1 (adicã cu o unitate naturalã în care este exprimat x).1 Interpretarea parametrilor estimaþi ˆ b indicã cu câte unitãþi naturale (în care este exprimat y) se ˆ modificã variabila – efect (creºte pentru b > 0. b ˆ ˆ 2 yi a bxi ( 1) 0 ˆ a i 1 n ˆ ˆ S a. 21 . y i 1 1 n yi i 1 Se obþine soluþia: ˆ a ˆ b ˆ y bx yi y xi xi x 2 x 2.Rezultã sistemul: n ˆ ˆ S a.

691406 20.4375 -0.0390625 1.2890625 11.375 2.8515625 10.4414063 6.8515625 800.5625 0.5664063 6.1015625 125.4375 0.3164063 2. fie în situaþ în care se analizeazã mai multe eºantioane.375 -25.9414063 2.1914063 0.0664063 0.691406 19.941406 161.7265625 13.4375 -1. Acest aspect poate fi constatat fie pentru mai multe cazuri în care factorul.6152065 2.4765625 4.4765625 45.375 -23.7265625 22.6015625 7.6015625 103.8515625 112.5625 1.375 -9. 22 .3164063 0.9140625 37.375 y-M(y) -27.5625 4.5664063 12.375 -5.Exemplu x 2 3 3 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 7.1640625 59.942493 (y-M(y))(x-M(x)) 148.5625 2. genereazã efecte diferite.375 -2.2265625 94.5625 3.438 y 10 12 14 28 30 32 28 35 40 45 45 52 55 54 58 60 37.5625 4.0664063 2.5625 5.375 -7.2 Precizãri de naturã teoreticã privind analiza de regresie ºi modalitatea de estimare a parametrilor În procesele economice se observã cã pentru un nivel oarecare al factorului se constatã o diversitate de valori privind efectul declanºat.4375 -1.625 22. deºi constant ca nivel.4375 -1.4375 -4.625 7.0664063 2.625 b= x-M(x) -5.4765625 1.625 20.816406 30.625 16.5.4375 -2.566406 19.375 -9.625 17.5625 2.625 14.4375 -4.691406 5.375 a= (x-M(x))2 29.9375 0. iar un nivel iile identic al factorului de la un eºantion la altul genereazã efecte diferite.625 7.

Pe lângã factorul cu rol determinant existã ºi un element aleator care perturbã relaþia dintre cauzã ºi efect.Relaþia dintre cauzã ºi efect nu este de tip determinist. 23 ˆ yi ˆ ˆ a bxi . deosebite. Este de preferat utilizarea datelor unui eºantion: În optica transversalã: 35 firme sau 60 familii sau 80 clienþ i bancari. Pe baza datelor unui eºantion se pot obþ doar estimãri ale ine parametrilor care apar în funcþia stochasticã a eºantionului (FSE): Obþ inerea valorilor estimate pentru constantele funcþ iei stochastice deschide perspective cum ar fi: • Cuantificarea rolului variabilei factoriale (x) asupra variabilei ˆ efect. exprimatã de nivelul b . Relaþ de dependenþ este datã de funcþ stochasticã ia ã ia (stochastic = aleator. • Obþ inerea de valori ajustate ale nivelurilor variabilei efect adicã valori yi datorate exclusiv influenþei factorului determinant. întâmplãtor): y = a + bx + u În situaþ în care datele se referã la întreaga populaþ se ia ie obþine o funcþie de regresie a populaþiei (FRP): y = a + bx + u unde coeficienþii a. ˆ • Calculul abaterilor ui yi yi este util. În practicã rareori se apeleazã la toate cazurile care formeazã populaþ întrucât aceastã variantã de lucru implicã eforturi ia. b reprezintã valorile adevãrate ale parametrilor. analiza acestei serii de valori reziduale conduce la aprecieri privind calitatea modelului. • Determinarea unor previziuni privind evoluþia variabilei efect în condiþ în care nivelul viitor al factorului este previzibil ºi nu iile se întrevãd schimbãri majore în relaþia dintre x ºi y. 18 ani în care s-a înregistrat evoluþia producþiei. În optica temporalã: 20 trimestre în care s-au realizat importuri. 16 luni în care se cunoaºte rata dobânzii. etc.

dar ºi interesului acordat verificãrii modului în care au fost obþ inute estimãrile. Ele justificã importanþa atribuitã estimãrii în econometrie.Astfel de perspective sunt de interes pentru analiza ºi prognoza în economie. calitãþ ile acestora ºi. 24 . aprecierea performanþelor modelului. în general.

• Producþ vegetalã din agriculturã depinde de cantitatea de ia îngrãºãminte. rata dobânzii. calitatea lucrãrilor. 3. publicitate. Exemple • Producþ industrialã este influenþ de cantitatea ºi calitatea ia atã fondurilor fixe. 25 .Capitolul 3 Influenþ multiple de tip liniar ºi neliniar e în economie. • Cererea de mãrfuri este funcþie de ofertã. investiþiile începute. modelul multifactorial O apropiere a modelului econometric de diversitatea ºi complexitatea proceselor economice presupune analiza relaþ iei dintre variabila efect ºi un ansamblu de factori determinanþ i.1 Cazul liniar multifactorial În practicã sunt puþ fenomene economice care depind în ine mod semnificativ de un singur factor. • Volumul investiþ iilor depinde de cuantumul economiilor. ca ºi de numãrul salariaþilor. precum ºi includerea unor relaþii de tip neliniar. preþuri. Situaþ mult mai frecventã este aceea în care nivelul ia fenomenului economic este rezultanta mai multor factori importanþ la care se adaugã ºi rolul unor factori mai puþ i in cunoscuþi. utilajele folosite. Este necesarã includerea în mod explicit a factorilor cu influenþã determinantã. umiditatea solului. astfel încât sã se reducã perturbaþia. venituri. presupuºi a fi nesemnificativi.

. ia influenþeazã variabila-efect. Se abordeazã un caz multifactorial în care variabila-efect depinde de 2 factori.. x2i .. x2i .. x2i . • Ceea ce nu se cunoaºte este mãsura în care fiecare factor influenþ eazã variabila-efect... x2i ..• Atât în teoria economicã. xki Funcþia de regresie este de forma: M yi / x1i ... x2i .. 26 .... minore ca importanþ întâmplãtoare (aleatoare. în care apar k factori: ~ yi f x1i . xki a0 a1 x1i a2 x2i . Relaþia este de tip multidimensional. iar introducerea lui conferã modelului atributul de stochastic. În cazul în care relaþ dintre variabila-efect ºi fiecare dintre ia cauze este de tip liniar se obþine: M yi / x1i . ak xki Forma stochasticã a modelului de regresie include ºi variabila rezidualã u prin intermediul cãreia sunt evidenþ iate influenþ ele accidentale... cât ºi în practicã se gãsesc astfel de factori determinanþ inclusiv direcþ în care fiecare dintre ei i. xki f x1i . În realizarea unei astfel de mãsurãtori intervine econometria.. dar care pot genera o abatere oarecare asupra variabilei-efect: yi a0 a1 x1i a2 x2i . elementul perturbator u este luat în calcul. ã. ak xki ui De remarcat faptul cã atunci când se face referire la un caz aparte ºi nu la medie. stochastice) ca mod de comportare. xki reprezintã media distribuþiei variabileiefect condiþ ionatã de modificãrile de nivel constatate în ce priveºte factorii importanþi luaþi în calcul.. xki unde M yi / x1i ... printr-o relaþie de tip liniar. apropiindu-l de modalitatea realã de desfãºurare a proceselor economice......

notat cu v.8 Se acceptã varianta liniarã.4 2. a1 .4 2.4 16 2.1 Specificarea Se presupune cã studiul se referã la analiza cererii de servicii de cãtre populaþ în raport cu cauzele care determinã o astfel de ie cerere.5 14 2 2 15 2 1.5 2.1 18 3 2.5 1 12 2 1.8 11 1. Din sursele teoretice ºi practice rezultã doi factori: veniturile disponibile ale populaþiei ºi oferta de servicii existentã pe piaþã. lei) 10 1.2 Etapele demersului: • • • • Elaborarea modelului.1 18 3 2. 3.2.5 19 3.8 16 2. Datele pentru n = 15 trimestre succesive: y% v (mii lei) z (mil. Specificarea modelului conduce la urmãtoarea reprezentare: yi ˆ a0 ˆ a1vi ˆ a 2 z i ui unde a0 . Datele de care dispunem se referã la valori trimestriale privind: • Ponderea cheltuielilor destinate serviciilor în bugetul familiei – reprezintã variabila-efect notatã cu y.3.5 0.2 21 3.2 1. Verificarea semnificaþiei rezultatelor estimãrii.2 2. a2 reprezintã estimaþ ale parametrilor întrucât se ii ˆ ˆ ˆ utilizeazã date pentru un eºantion.4 19 3.8 16 2. • Venitul mediu ce revine pe membru de familie (în mii lei) – reprezintã primul factor. Menþiuni: 27 .5 2 17 2. • Investiþ iile în domeniul serviciilor destinate populaþ (în iei milioane lei) – reprezintã al doilea factor. notat cu z. Estimarea parametrilor.6 18 3 2. Utilizarea modelului în vederea analizei ºi prognozei.3 2.

Important în aceastã etapã: • Asigurarea unui numãr suficient de mare de cazuri n 15 . în iei sensul cã opþ iunile fãcute în faza specificãrii urmeazã sã fie verificate în etapele urmãtoare (în etapa verificãrii ºi a utilizãrii modelului). • Eroarea de specificare ar putea consta fie în alegerea unui numãr prea mic de cazuri. 3. fie alegerea unui numãr prea mare de factori. • Stabilirea factorilor cu rol realmente determinant ºi independenþi între ei. adicã suma pãtratelor abaterilor sã fie minimã: n n u i 1 2 i i 1 yi ˆ a0 ˆ a1vi ˆ a2 zi 2 • Se egaleazã cu 0 derivatele parþ iale în raport cu fiecare necunoscutã. Stabilirea factorilor ºi a funcþ reprezintã o bazã de pornire. • Se obþine punctul de minim al expresiei. a1 . adicã obþ ii inerea de ˆ ˆ ˆ a0 . 2. fie alegerea greºitã a funcþiei. • Se utilizeazã metoda celor mai mici pãtrate.2 Estimarea parametrilor • Se cautã soluþ pentru necunoscute.1. superior numãrului de parametri din model.2. a2 estimatori de calitate . ui2 i ˆ a0 2 i 0 yi ˆ ˆ a0 a1vi ˆ a2 z i 1 0 ui2 i ˆ a1 2 i 0 yi ˆ ˆ a0 a1vi ˆ a2 z i vi 0 28 .

ui2 i ˆ a2 2 i 0 yi ˆ ˆ a0 a1vi ˆ a2 zi zi 0 Rezultã sistemul de ecuaþii normale: ˆ na0 ˆ a0 i ˆ a1 i vi ˆ a1 i ˆ a2 i zi i yi vi zi i i vi zi i vi2 vi zi i ˆ a2 ˆ a2 i vi yi z i yi i ˆ a0 ˆ a1 zi2 Sistemul se poate scrie în formã matricealã astfel: n v z v v2 vz z vz z2 ˆ a0 ˆ a1 ˆ a2 y yv yz Se noteazã: • matricea coeficienþilor cu X • matricea necunoscutelor cu A • matricea termenilor liberi cu Y Sistemul se scrie astfel: XA = Y Soluþia se obþine: A = X – 1 Y 29 .

76 9 9 9 10.25 99.9 yz 8 11 18 28 27 28.4 2.24 4 5.3 7.4 vz 1.2 1.9 503.8 46.1 2.25 5.8 30 v2 2.2 40 40.104588 2.5 37.5 z 0.1 2.2 3.5 24 28 30 35.6 37.394573 Y 626.25 4.5 30 37.8 38.76 5.8 1 1.5 41.2 47.2 2.6 3.42 A 64.1 30 .8 33.5 626.8 1.76 5.842506 2.5 2 2 2 2.04 6.25 4 4 4 4.2 2.Exemplu y 10 11 12 14 15 16 16 17 16 18 18 18 19 19 21 240 v 1.5 2.25 2.76 5.8 7.8 2 2.49 z2 0.2 8 7.26 9.89 12.4 2.3 3.4 3 3 3 3.41 6.4 2.96 5 5.7 73.5 2.84 7.84 6.64 1 2.8 43.42 yv 15 16.6 2.49 79.84 64.41 4.24 3.76 4.42 30 240 79.8 58.4 4.24 10.5 3 4 3.8 62.8 79.5 1.4 54 54 54 60.5 2 1.25 4 3.8 503.5 99.1 Matricele X 15 37.76 6.8 32 40.

3 Interpretarea estimaþiilor obþinute pentru parametri ˆ • Interpretarea lui a1: La o creºtere a venitului cu o unitate (o mie de lei). ia creºte ºi y. cererea pentru servicii creºte. în medie. în funcþ de semnul parametrului) în medie variabila-efect (y) la o ie creºtere cu o unitate a factorului xj în condiþ iile în care ceilalþ i factori determinanþi introduºi în model sunt consideraþi constanþi. Dacã semnul este plus. Interpretarea se referã ºi la semnul parametrului. în modelul multifactorial. relaþ dintre y ºi x este de acelaºi sens (creºte x. Dacã semnul este minus.842506%. 3. dar se poate considera ca fiind nivelul variabilei-efect când factorii determinanþi sunt nuli. cu 2. scade x.394573%. în condiþ în care iile oferta (z) rãmâne constantã. scade ºi y). cu 2. în condiþiile în care veniturile rãmân aceleaºi. relaþ este de sens invers (creºte x.3 Recomandãri în ceea ce priveºte aplicarea modelului econometric multifactorial Alegerea variabilelor independente din model (a variabilelor factoriale) reprezintã o primã problemã care se cere rezolvatã. fie la macroeconomie sau microeconomie. • Interpretarea lui a2 : ˆ La o creºtere a ofertei (redatã prin investiþ cu o unitate (1 milion ii) lei). în medie.3. ia scade y). interpretarea ˆ parametrului estimat a j indicã cu cât se modificã (creºte sau scade.2. Sursele de informaþ care pot sugera cele mai importante cauze ii care determinã variabila dependentã sunt: • Manualele de economie. În general. la sectoare 31 . ˆ Parametrul a0 nu are o interpretare economicã. fie cã se referã la teoria economicã în general. cererea pentru servicii (y) creºte.

• buletinele Bãncii Naþ ionale a României (serii de date privind inflaþia. Sursele cele mai importante de date pot fi: • buletinele statistice (producþia. creditul.1 Datele numerice O altã problemã o reprezintã datele numerice ºi accesul la un numãr suficient de date de calitate. trimestriale. alternative se are în vedere existenþ de date în aceeaºi alternativã a pentru toate variabilele. comerþul exterior. Piaþ de capital. întreprinderi). lunare) sau de a utiliza serii transversale (un eºantion de localitãþ familii. Pentru a opta între cele douã i. preþurile). dobânzile. sau ale BNR. importul). Revista financiarã.ale economiei sau domenii de activitate. • anuarele statistice (date privind indicatorii macroeconomici. exportul. includ informaþ ii referitoare la factorii determinanþi.3. ã Exemple: Studii ºi cercetãri de calcul economic ºi ciberneticã economicã. • buletinele diverselor instituþ ii. pot sã aparã urmãtoarele aspecte: a) posibilitatea de a utiliza serii cronologice de date (valori anuale. • Periodice în care sunt publicate trimestrial sau lunar date ºi analize conjuncturale. etc. a Economistul. comerþul internaþional). de naturã psihologicã. 32 . indicatorii resurselor. dar ºi unele care au doar tangenþ cu tema propusã. respectiv optica transversalã pentru analizarea rolului fiecãrui factor. • anchetele pe teren prin care pot fi obþ inute ºi date cu privire la factorii latenþi. situaþia pe judeþe. În etapa culegerii datelor. Revista Românã de Statisticã. etc. privind calitatea vieþ ii (statistica bugetelor de familie) • evidenþele agenþilor economici (bilanþul). Se opteazã pentru serii cronologice dacã scopul este obþ inerea de prognoze în timp. 3. • Reviste sau publicaþ ºtiinþ ii ifice în care pot apãrea cercetãri similare. precum buletinele Comisiei Naþ ionale de Statisticã.

oferta cu producþia. Exemple: Producþia vegetalã = a + bX + cX2 + u. cât ºi calitativã a ii (valori aberante total atipice.4. 3. Aceste modele pot fi convertite în modele liniare prin transformãri corespunzãtoare. 33 . cererea cu vânzãrile. În frecvente cazuri este necesarã deflaþ uri ionarea datelor (împãrþirea valorilor exprimate în preþuri curente la indicele de preþ uri. greºeli de calcul). c) datele sunt mult prea puþ . corectarea calculelor.1 Modele neliniare în raport cu variabilele dar liniare în raport cu parametrii Parametrii sunt la puterea 1. 3. O atenþ deosebitã trebuie acordatã valorilor exprimate în ie preþ curente. d) datele sunt susceptibile de erori. eliminarea valorilor aberante). dar existã posibilitatea de a le înlocui cu variabile foarte apropiate ca ºi conþ inut. Exemplu: venitul permanent disponibil se poate înlocui cu venitul brut. a absenþ unitãþ de mãsurã.b) datele la care avem acees nu se referã exact la variabilele preconizate spre a forma modelul. indicatori obþ i în condiþ diferite inuþ ii în ce priveºte metoda sau aria de cuprindere) Se recomandã efectuarea de corecþii (completãri. ceea ce implicã verificarea lor atât din perspectiva cantitativã (absenþ de valori în unele cazuri. Se recomandã înlocuirea datelor anuale cu cele trimestriale sau lunare sau suplimentarea numãrului de cazuri din eºantion pentru seriile transversale.4 Modele neliniare Pentru descrierea unui numãr mare de procese economice sunt necesare modele neliniare. nu se pot forma serii de cel puþ ine in 15-20 termeni. în vederea exprimãrii valorilor în preþ urile anului de bazã la care se referã indicele).

Se logaritmeazã ºi se noteazã: lnQ = y.. . K = capitalul. modelul devine: Producþia vegetalã = a + bX + cZ + u Preþul produsului = a + b(1/Q) + u.71. fie în raport cu parametrii. dar ºi cu variabilele. Pentru 1/Q = Z. neabordabile prin MCMMP Variantele neliniare neabordabile prin metoda celor mai mici pãtrate sunt fie modele neliniare în raport cu parametrii (cel puþ in un parametru e la o putere diferitã de 1). unde Q = producþia. lnM = x. lne =1.4. modelul devine: Preþul produsului = a + bZ + u Producþia industrialã Q = AMaKbeu. Pentru X2 = Z. M = munca. lnA = c. abordabilã în ceea ce priveºte estimarea parametrilor prin metoda celor mai mici pãtrate. e = 2. Funcþiile de consum de forma: y aX a2Z u 34 .unde X este umiditatea solului. 3. Exemple Funcþia de cost de forma: y a bX u unde b este la puterea 1/2. Modelul devine: y = c + ax + bz + u Pentru fiecare exemplu de model neliniar s-a ajuns la o formã liniarã de reprezentare. model neliniar în parametrul b. fie reprezentãri în care variabila rezidualã este inclusã în model într-o formã care împiedicã liniarizarea..2 Modele neliniare. unde Q = cantitatea existentã pe piaþã. lnK = z.

nu este sigur cã estimaþ sunt compatibile cu iile un minim global în ce priveºte suma pãtratelor reziduurilor. Iniþializarea parametrilor. • pentru reprezentãrile în care modalitatea de includere a variabilei reziduale nu permite liniarizarea.model neliniar în parametrul a. nu pot fi argumentate prezumþ iile conform cãrora variabila rezidualã este normal distribuitã. Se comparã ultima sumã cu cea anterior obþ inutã ºi se reia procesul de la pasul 3 pânã când mãrimea sumei converge spre o valoare stabilã. având media egalã cu zero ºi dispersia finitã ºi relativ constantã pe segmente de valori. 2. sau: c y a bx u sau: y 1 1 e ax b u Funcþia de producþie: y ax b z c u unde variabila rezidualã u este inclusã în variantã aditivã. Determinarea sumei pãtratelor valorilor reziduale obþinute. din ii urmãtoarele motive: • pentru reprezentãrile în care cel puþin un parametru apare la o putere diferitã de 1. 35 . 3. În astfel de situaþ nu se recomandã utilizarea MCMMP. ceea ce face dificilã liniarizarea. Pentru obþinerea de estimaþii privind parametrii se apeleazã la algoritmi care aplicã metode numerice în vederea obþ inerii de soluþii în cazurile de neliniaritate. 4. Etapele algoritmului 1. se diminueze. Modificarea valorilor ultimelor estimaþ astfel încât suma sã ii.

mulþ umitoare. în situaþ în care rolul lor este presupus semnificativ. sau de temerile cumpãrãtorilor cu privire la accentuarea inflaþiei. 36 . etc. aprecieri sunt variabile calitative. În termenii econometriei. dar ºi de managementul procesului de producþie.5 Variabile calitative în economie În economie. • Exportul unui produs pe o piaþ depinde de preþ ofertei. putere de convingere. iile conduce la creºterea gradului de determinare ºi la un plus de calitate a estimaþiilor obþinte pentru parametri. risc maxim. • Economiile populaþ sub formã de depozite la o anumitã iei bancã depind de rata dobânzii. minim. Exemple • Producþ depinde de dotarea cu utilaje ºi de numãrul de ia angajaþi. • Starea de spirit a populaþ depinde de frecvenþ conflictelor iei a sociale. • Vânzãrile de bunuri durabile depind de preþ dar ºi de calitate . • Situaþ de a fi acceptat sau nu în urma unui interviu depinde ia de prestaþie. negativã. Variabilele care se referã la însuºiri. existã ºi variabile a cãror intensitate este exprimatã prin atribute: serviciu satisfãcãtor / nesatisfãcãtor. introducerea factorilor de naturã calitativã. calitãþi.3. Rolul factorilor de naturã calitativã este important pentru analiza ºi prognoza proceselor economice. vârstã. foarte bunã. categorii. venituri. gradul de stabilitate ºi competenþ guvernanþ a ilor. moderat. bunã. a cãror intensitate este exprimatã prin atribute. care pot fi mãsurate. grade de comparaþ ie. apreciere excelentã. dar ºi de renumele mãrcii ºi încrederea existentã pe acea piaþã privind calitatea produsului. alãturi de procese cantitative. dar ºi de încrederea deponenþ în ilor banca respectivã. ã ul cursul de schimb.

Exprimarea cantitativã se face astfel: se atribuie nivelul 1 unei alternative ºi nivelul 0 celeilalte.3333 Media cheltuielilor (y) pentru servicii în turism a celor care nu deþin autoturism (x=0) este de (20+10+10):3=13.0) Cheltuieli (sute lei) 20 40 50 10 10 50 0 1 1 0 0 1 D Factorii introduºi în model sunt exclusiv de naturã dichotomicã În exemplul anterior: y x Se obþine 20 0 40 1 50 1 10 0 10 0 50 1 ˆ a 13.5. promovat/nepromovat.6666 ˆ a y x 0 13.6666 37 . simbolizatã prin D) admite doar douã alternative: da/nu. Exemplu Cheltuielile familiilor destinate turismului sunt analizate în raport cu situaþ de a avea automobil (D = 1) sau de a nu avea ia automobil (D = 0). masculin/feminin.1 Variabilele dichotomice O variabilã dichotomicã (“dummy”.3333.3333 ˆ b 33.3333 ˆ ˆ a b y x 1 46. C = a + b D(1. iar media pentru x = 1 este (40+50+50):3=46. înainte de momentul t / dupã momentul t.Problema cuantificãrii (exprimãrii prin numere) variabilelor calitative reprezintã o etapã de a cãrei rezolvare depinde calitatea analizei economice bazatã pe modelul econometric. 3.

0 u 2 0 4 2 8 8 12 3 6 4 1 6 6 1 2 20 18 30 21 40 50 60 42 35 51 19 62 44 25 40 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 Dacã într-o primã variantã se face abstracþ de variabila D.726331823 ˆ a1 0. estimaþ sunt mai apropiate de calitãþ iile ile estimatorilor. 38 .0).16098503 ˆ a2 1. considerând ecuaþia de forma: C a0 a1v a2 D 1.0 u Se obþin valorile: ˆ a0 2. De asemenea.173924 În varianta a doua.12503 0. unde D = 1 (F) ºi D = 0 (M) C Datele C v D a0 a1v a2 D 1. ie adicã se considerã relaþia de forma: C Se obþine: ˆ a0 ˆ a1 a0 a1v u 2.802923988 Gradul de determinare prin prisma influenþ celor doi factori ei a crescut. comparativ cu prima variantã.Factorii introduºi în model reprezintã o variabilã cantitativã ºi o variabilã calitativã Exemplu: • Consumul de cafea C • Vârsta consumatorului v • Sexul D(1.

Ponderea rãspunsurilor ca urmare a modificãrii valorilor xi poate fi reprezentatã de egalitatea: Pi M y 1 / xi 1 1 e a bxi 39 . b) Modelul Logit este destinat exprimãrii într-o formã operaþ ionalã (rezultate numerice obþ inute din calcule bazate pe un model matematic) a acelor situaþ în care creºterea unui factor numeric ii are drept efect schimbarea unei atitudini de tip dichotomic. iar pe mãsurã ce x înainteazã pe scara valorilor xi ne apropiem de un punct de cotiturã de la care alternativa iniþialã se modificã radical. în mod experimental. Relaþ de dependenþ este de tipul y=f(x). fie în mod ii declarativ. se procedeazã la creºterea preþ ului unui produs. Exemple Pe mãsurã ce. unde y poate ia ã prezenta douã alternative (nu sau da). Modelul de descriere a unui astfel de proces se bazeazã pe funcþia logisticã. numãrul persoanelor feminine) sau la ponderea frecvenþ înregistrate pentru o alternativã (ponderea rebuturilor. o parte tot mai mare dintre amatori îºi schimbã intenþ de a cumpãraîn contrara acesteia (a nu ia cumpãra).Posibilitãþi de mãsurare a variabilei dichotomice a) Introducerea în calcule a unei alternative (dintre cele douã) sub formã de fecvenþã sau pondere b) Modelul Logit a) Pentru a exprima intensitatea prezenþ unei variabile alternative ei se poate recurge la însumarea apariþ iilor uneia dintre alternative (de exemplu. O creºtere treptatã a impozitelor într-un interval dat poate avea drept efect renunþarea unor plãtitori de impozite de a mai plãti prin lichidarea activitãþ impozabile fie în mod real. ei ponderea posesorilor de automobile).

Se noteazã: a+bxi = zi L = Pi / (1 – Pi) atunci L = e z.Pi 0.95 0.2 0.05 0. de rãspunsuri da în eºantion Ni = mãrimea eºantionului.3 0.944439 1. Exemplu Pentru 4 eºantioane de clienþ bancari care intenþ i ionau sã solicite un credit au fost propuse contracte de creditare cu dobândã diferitã de la un eºantion la altul.8 0.3333 0. iar lnL = z = a + bxi În aplicaþii.847298 0.8 L 19 4 lnL 2.7 0.38629 40 . Situaþ acceptãrii împrumutului ia în raport cu rata dobânzii se prezintã astfel: Nr.2 1. Pi = ni / Ni.25 -1. unde ni = nr.386294 2. persoane în Rata dobânzii Nr. celor care eºantion 20 30 20 25 2-6 6-10 10-14 14-18 au acceptat 19 24 14 5 Se organizeazã datele ºi se fac calculele: xi 4 8 12 16 Ni 20 30 20 25 ni 19 24 14 5 Pi 0.

Introducerea variabilei reprezentant comparativ cu neintroducerea ei )ºi implicit absenþ totalã a variabilei calitative a din model deºi rolul ei este important) conduce la creºterea gradului de determinare.33828 Funcþia logisticã are forma: y 1 1 e 4 . 330733 0 . Exemple Variabila calitativã îndemânare (în profesie) este reprezentatã de vechime în acea activitate. 33828 x O altã posibilitate utilizatã în vederea exprimãrii numerice a unei variabile calitative presupune înlocuirea acesteia printr-un reprezentant numeric. dar care are avantajul ie) exprimãrii numerice.Se obþin valorile: a b 4. Variabila motivare la locul de muncã este reprezentatã de evoluþ ia câºtigurilor. O altã modalitate de mãsurare a variabilelor caliative este prin atribuirea de numere formând un ºir corespunzãtor creºterii intensitãþ calitãþ unui proces exprimat prin atribute sau categorii ii ii de calitate. 41 . Variabila instruire este reprezentatã de numãrul anilor de studii ºcolare. intens corelatã cu variabila calitativã sau fiind un rezultat (un subprodus. numitã variabilã reprezentant (proxyvariable). o implicaþ a acesteia.330733 0.

etc. 2 stele. 42 .3.. ie: puternic. corespunde categoriei de încadrare care poate fi hotel de 1 stea.5.4. Atribuirea de note alternativelor existente într-o scalogramã: 1.. reprezentând acord cu o afirmaþ de loc. foarte puternic. 3.Exemple ª irul ordonat 1. mediu.. .2. slab. 2.

Testul t. 43 . • Verificarea modalitãþ în care o serie de ipoteze (prezumþ ii ii. Verificãri ale rezultatelor modelãrii prin compararea acestora cu realitatea economicã Semnul parametrului poate confirma sau infirma cele cunoscute din teoria ºi practica economicã. • Verificarea în sens statistic a semnificaþ iei rezultatelor estimãrii. • Lipsa de experienþ ºi subiectivismul celui care elaboreazã ã modelul econometric. fie la alegerea funcþ (predilecþ pentru funcþ liniarã nu este iei ia ia întotdeauna suficient argumentatã).1 Necesitatea etapei verificãrii • Datele utilizate provin dintr-un eºantion care nu întotdeauna este reprezentativ. aºteptãri) se regãsesc în semnalele pe care le transmit rezultatele aplicãrii modelului. slãbiciuni care se manifestã fie la alegerea factorilor (deseori influenþ de dificultãþ în obþ atã ile inerea de date). Se recomandã: • Verificãri prin confruntarea cu realitatea economicã cunoscutã din teorie sau din practicã. testul F 4.Capitolul 4 Verificarea semnificaþ statistice a iei rezultatelor estimãrii. • Rolul cauzelor accidentale ca ºi cel al întâmplãtoarelor analogii în ceea ce priveºte evoluþ factorilor incluºi în model iile poate conduce la estimaþ ale parametrilor care fie contrazic ii aspecte evidente ºi anticipate din economie. fie exprimã deformat rolul factorilor.

15515 4.2126575 -0.27016 -2.92512 -1.50019 -0.04014 1. ˆ Este de aºteptat ca valorile ajustate y sã fie asemãnãtoare cu cele empirice (y).21266 7 35 35.15515 8 45 40. având o evoluþ (în ie succesiunea obþinerii) întâmplãtoare.86762 -4.09764 -0.2126575 8 40 40.98263 -0.44269 3 14 15. ˆ Generarea de valori y pe baza modelului estimat ºi compararea lor cu datele empirice (rezultate din observarea pe teren a variabilei y).27016 6 32 30. fie datele. • Într-o funcþ de producþ semnul ataºat factorilor care ie ie.959864 10 55 50.32767 2.15515 -0.98263 12 58 59.86762 44 . determinã producþia ar trebui sã fie plus. atât ca semn cât ºi ca mãrime.Exemple: • În relaþ preþ ia -vânzãri.729836 6 28 30.92512 13 60 64. fie într-o alternanþ a ã semnului neîntâmplãtoare. atunci trebuie revãzute fie calculele. fie predominã acelaºi semn). dependenþ vânzãrilor de numãrul a populaþiei. În exemplul unifactorial. Generarea de valori implicã înlocuirea în model a ˆ simbolurilor a j cu estimaþ iile obþ inute pentru parametri ºi atribuirea de valori factorilor.44269 -1.44269 5 28 25. semnul parametrului corespunzãtor preþului ar trebui sã fie minus.27016 1.21266 -0. fie specificarea.44269 -3.84485 9 45 45.27016 7 35 35. Dacã.09764 10 52 50.672329 6 30 30. dimpotrivã.50019 3 12 15. abaterile sã fie relativ mici.959864 11 54 54.04014 4. abaterile sunt relativ mari sau prezintã o succesiune sistematicã (fie în creºtere.27016 -0. se obþin urmãtoarele rezultate: x y y ajustat u=y -yajustat 2 10 10.

5 2 16 16 0 2. etc.858 3 2.858 -0.37908 -0.2 Verificarea semnificaþiei statistice a fiecãrui parametru estimat. factorul al cãrui rol este cuantificat este realmente determinant pentru procesul analizat.5 0.57875 -0.Exemplul multifactorial: v z y y ajustat u 1.57875 2 1.331667 2.5 12 13.8 16 14.1 Principalele noþiuni specifice Semnificaþie = importanþ relevanþ deosebire marcantã a ã.28401 -0.09983 0.5 1 11 10.4 17 16. 4.1 16 15.18704 3.2 19 18.8 15 14.339291 3 2.8 10 10. care nu ie se datoreazã întâmplãrii (erorii de sondaj) ºi.8 21 20. testul t Obiectivul verificãrii constã în aprecierea în sens statistic a mãrimii estimaþ obþ iei inute astfel încât sã se poatã afirma.4 18 18.900169 2.37908 3.) în sensul ie.66833 1. 45 .18704 -0.67358 0.326422 2.1 18 17.38146 -1.75292 0.28401 1. similar poate fi apreciatã abaterea dintre douã mãrimi de aceeaºi naturã (douã medii de selecþ un nivel estimat ºi un nivel adevãrat.4 2. ca urmare.2 2. în mod obiectiv.95521 0.2.2 1.23708 2 1.76292 0.5 2.38146 2 2 14 14.044794 3 2.5 19 19. ã.6 18 18.4 2.75816 0. cã respectiva estimaþ relevã ceva semnificativ.66071 0.3 2.241837 4. rezultatului estimãrii (cu privire la rolul unui factor) în raport cu ceea ce ar rezulta ca urmare a întâmplãrii.247082 3.

datoritã unei cauze relevante. F. poate fi greºitã (ceea ce înseamnã cã ipoteza nulã este corectã). Nivel (prag) de semnificaþie = probabilitate.05) concluzia prin care se afirmã cã ipoteza nulã este falsã. 46 . pi = 1. Întrucât apelãm la datele unui eºantion este necesar sã stabilim o limitã superioarã (prag de semnificaþ pânã la care acceptãm inerenta incertitudine. reprezentând. Astfel. pozitivã sau nulã de realizare a respectivului nivel. t. care neagã semnificaþ care poate fi confirmatã sau respinsã în baza ia) 2 unei repartiþ (normale. Repartiþ statisticã = mulþ ie imea perechilor ordonate de valori xi ºi pi. Test statistic = procedeu ale cãrui etape conduc la o concluzie cu privire la o ipotezã preformulatã (ipoteza nulã. funcþ ale valorilor observate. sau este nesemnificativã. fiecare pereche. Interval de încredere = distanþ dintre 2 valori (notate z1 ºi ã z2.) ºi a unei probabilitãþ de a i greºi ( ) în ceea ce priveºte concluzia. Dacã un astfel de interval îl denumim bilateral.). ie) rãmânând un nivel de încredere rezonabil de mare ( 1 . ii etc. datoritã întâmplãrii.aprecierii dacã abaterea este semnificativã. întrucât se extinde de o parte ºi de alta a unui nivel-pilot. acceptãm cã în 5% din cazuri (dacã = 0. care pot sã difere de la un ii eºantion la altul) în cadrul cãreia se plaseazã cu o probabilitate rezonabil de mare parametrul care formeazã obiectul estimãrii. prestabilitã cu privire la riscul de a greºi în concluzia finalã. intervalul nilateral se referã la distanþ dintre nivelul-pilot ºi una dintre limitele extreme (z1 sau a z2).nivelul variabilei aleatoare (xi ) ºi probabilitatea (pi). de regulã.

de cãtre cel interesat. de tip negativist.2 Testul t Întregul demers presupus de testul t se bazeazã pe prezumþ ia ˆ ˆ conform cãreia abaterile estimaþiei a de la media sa M a care sar obþine în cazul repetãrii estimãrii pentru mai multe eºantioane de volum identic. 4. de regulã.Grade de libertate = coordonate independente în sensul de valori liber alese pe care le poate înregistra o variabilã dacã este restricþionatã de condiþii ce pot fi prestabilite. Astfel de presupuneri urmeazã sã fie verificate aºa încât sã rezulte fie acceptarea ipotezei nule (H0). corespunzãtor repartiþ iei. tabel. Abaterea de la medie împãrþitã la abaterea medie pãtraticã ˆ ˆ a M a 47 . genereazã valori comparabile cu cele specifice unei anumite repartiþ nivelul tabelat rezultã în urma preluãrii dintr-un ii. nivel poziþ ionat la intersecþ ia pragului de semnificaþie acceptat ºi gradele de libertate. Nivel calculat / nivel tabelat = dacã nivelul calculat rezultã în urma aplicãrii. astfel cã i rãmân (n – k) grade de libertate (unde n = numãrul de cazuri din eºantionul de date). urmeazã o repartiþie normalã. fie acceptarea ipotezei alternative (H1) a confirmãrii supoziþiei iniþiale. Ipoteza statisticã = presupunere cu privire la repartiþ ia urmatã de o variabilã sau cu privire la parametri ºi semnificaþ ia acestora. a unei formule care. dependenþ unei variabile y de evoluþ a k a ia factori (independenþ între ei) conduce la pierderea unui numãr de i posibilitãþ de a evolua liber (egal cu numãrul factorilor). De exemplu.2.

de exemplu. n < 30. 3. Se determinã t – calculat.05 ºi un numãr de grade de libertate egal cu numãrul de cazuri (n). 4. este urmãtoarea: t calculat ˆ aj ˆ aj Rezultatul se comparã cu nivelul tabelat pentru un risc acceptat. De regulã nu dispunem de mai multe eºantioane ci avem date pentru un singur eºantion. Se comparã: • dacã t–calculat < t–tabelat se confirmã (H0) • dacã t–calculat > t–tabelat se infirmã (H0).3 Etapele verificãrii 1. 2. se are în vedere repartiþia Student. 4. Eºantionul fiind mic. În acest caz considerãm abaterea estimaþiei în raport cu zero: ˆ a 0 ˆ Relaþ de calcul. pentru eºantioane de volum mic (n < 30). = 0. minus numãrul de parametri din model (k).urmeazã. repartiþ ia Student. folosind notaþ ia iile: a j pentru estimaþ ia supusã verificãrii ºi pentru abaterea medie pãtraticã a ˆ aj estimaþiei. Se cautã o asemenea transformare a estimaþ obþ iei inute încât sã devinã comparabilã cu nivelul t – tabelat pentru (n–k) grade de libertate ºi un risc (alfa) apriori ales. Stabilirea ipotezei nule (H0): estimaþ rezultatã nu diferã ia semnificativ de zero. conform relaþiei.2. Verificarea modelului unifactorial 48 . Se preia din tabel t – tabelat 5.

228485 2 2 ˆ a 1 n x 1.În cazul modelului unifactorial y a bx u abaterea medie pãtraticã rezultã astfel: 2 u ˆ b x x 2 u 2 0. Abaterea medie pãtraticã este datã de estimaþia ei: ˆ s aj ˆ y 1 s 2 u d jj Modelul multifactorial este: 4. care se obþine s u 2 u2 n k Pentru a calcula dispersiile parametrilor care apar în modelul multifactorial se înmulþ esc elementele de pe diagonala matricei -1 2 inverse X cu s (u). considerând factorii în succesiunea apariþ iei lor în model. ˆ Se infirmã ipoteza nulã ºi se acceptã alternativa conform cãreia b diferã semnificativ de zero.1046 2.221939 6.16.05 este 2.8425v 2.518495 0.39457 z u2 s2 u su 6. t.9425 / 0.228485 = 21.calculat pentru parametrul b este 4.518495 0. pentru 15 – 2 = 13 grade de libertate ºi = 0.221939 : (15 3) 0. Verificarea modelului multifactorial Dispersia astfel: 2 u se înlocuieºte cu estimatorul ei s2(u).tabelat. fiind un factor determinant.8579 x x ˆ t.72 49 .63.

se poate apela la repartiþ normalã redusã. întrucât în calculul raportului.Elementele de pe diagonala matricei X-1 sunt. • În cazul eºantioanelor mari. n > 30. • Riscul notat cu poate fi egal cu 0.05.6315 ˆ s a2 ˆ tcalc a1 ˆ tcalc a2 0.05. Se infirmã ipoteza nulã.6315 4. 50 . a nesemnificaþ ºi se acceptã iei alternativa conform cãreia cei doi factori sunt determinanþ în i studiul efectuat.8425 / 0.0036 de unde rezultã: ˆ s (a1 ) 0. estimaþ este în valoare absolutã.72 1. dacã se doreºte o precizie mai mare. Numãrul gradelor de libertate este: n g l = n – k = 15 – 3 = 12 Riscul acceptat = 0.72128 3.179 Se comparã t-calculat cu t-tabelat. 12 = 2.72 0.39457 / 0. deci raportul este ia pozitiv. în ordine: d11 = 1.00356 0. pentru care apare variabila z care va fi ia consideratã nivelul t-tabelat (numãrul gradelor de libertate nu mai reprezintã o coordonatã). Observaþii • Semnul fiecãrui parametru nu influenþ eazã rezultatul comparaþ iei dintre t-calculat ºi t-tabelat. În cazul ambelor estimaþii t-calculat > t-tabelat.16 d22 = 0.7693 0.72128 2.05 t 0. se poate alege o valoare mai micã pentru .7693 d33 = 1.5 2.3198 Se preia din tabelul repartiþiei Student valoarea lui t.

dacã se acceptã un risc mai mare. ak xk ˆ Valorile ajustate y se abat de la medie y în mãsura în care factorii se abat la rândul lor de la medie.001. Modelul de regresie descrie rolul factorilor determinanþ prin i parametrii de regresie. se poate opta pentru =0.01 sau 0.1 Testul F Testul F urmãreºte verificarea semnificaþ simultane a iei tuturor estimaþiilor obþinute pentru parametri. sau. 4. acþiunii factorilor reziduali. iar efectul conjugat al factorilor determinanþ rezultã înlocuind parametrii cu estimãrile obþ i inute ºi atribuind valori factorilor. Rezultatul verificãrii se referã la aprecierea pe ansamblu a modelului. ˆ Abaterile y y se datoreazã factorilor determinanþi incluºi în model. exprimaþi prin u. Se obþin astfel valori ajustate: ˆ y ˆ a0 ˆ ˆ a1 x1 .. considerat ca o reprezentare care descrie un mecanism relaþional complet diferit de ceea ce ar putea fi atribuit întâmplãrii.3.0.. acþ ionând mai intens sau mai puþin intens.1. Suma pãtratelor acestor abateri se noteazã cu SSR: SSR ˆ y y 2 Un alt gen de abateri care pot interveni s-ar datora perturbaþiei.3 Verificarea semnificaþiei rolului ansamblului factorilor asupra variabilei efect 4. Suma pãtratelor acestor abateri datorate întâmplãrii se noteazã cu SSU ºi reprezintã suma pãtratelor diferenþ elor dintre ˆ y 51 .

ˆ SSU u2 y y Este de aºteptat ca rolul factorilor sistematici (x1. Raportul dispersiilor se noteazã Fcalc. aspect care poate fi verificat prin raportarea celor douã sume...778 SSR/k-1 = 131.2 Etapele aplicãrii testului F Se stabileºte ipoteza nulã.518495 F – calculat = 65.221939 SSU/n-k = 6.valorile ajustate.0775 Se cautã în tabel: pentru = 0.01. k – 1 = 2 grade de libertate (coloanã).221939/12 = 0.. a nesemnificaþ iei: disersia de la numãrãtor nu se abate semnificativ de la dispersia de la numitor.518495 = 127. n – k = 12 grade de libertate (linie)..93 Se comparã Fcalc cu Ftab: 52 .3. xk) sã fie net superior rolului factorilor perturbatori (u). ceea ce implicã transformarea sumelor în dispersii ºi acceptarea unei probabilitãþi legate de riscul de a greºi în ceea ce priveºte concluzia.88902/0. generate de model reprezentate de datele numerice (y): 2 ºi valorile empirice.78/2 = 65. se gãseºte valoarea F – tabelat = 6. Se apeleazã la repartiþ raportului dispersiilor (repartiþ ia ia Snedecor). iar k reprezintã numãrul de parametri: Fcalc SSR / k 1 SSU / n k i ˆ yi i y /k 1 ˆ yi 2 2 yi /n k 4.88902 SSU = 6. x2. Se determinã F-calculat: SSR = 131.

Dacã Fcalc > Ftab. ipoteza nulã este confirmatã. Pentru comparaþ se recomandã varianta ajustatã a ii coeficientului de determinaþie: ˆ R2 1 SSU / n k : SST / n 1 În exemplu: ˆ R2 0. mai mare decât Ftab = 6.93. se infirmã ipoteza nulã. 4. ceea ce confirmã modelul ca fiind valid.778 / 138 = 0. unde SST = SSR + SSU.3. SST = 131.778 + 6.0775. Se poate afirma. cu un risc de a greºi de 1% cã estimaþ iile sunt . semnificativ diferite de zero. Dacã Fcalc < Ftab. În cazul nostru.49% din variaþ efectului este determinatã de cei doi ia factori. Se noteazã suma tuturor abaterilor SST. iar R2 SSR SST SST SSU SST 1 SSU SST În exemplu.9549.9473 53 .3 Coeficientul de determinaþie Coeficientul de determinaþ exprimã ponderea rolului ie factorilor determinanþ din model în raport cu variaþ totalã a i ia variabilei efect. Fcalc = 127.222 = 138 R2 = 131. iar modelul în ansamblu este validat. în general. adicã 95.

9. 8. Variabila factorialã (x) este nestochasticã ºi prezintã aceleaºi valori în eventualitatea repetãrii sondajului. 2. astfel încât covarianþa dintre ui ºi xi este zero. xj) = 0. 10. Variabila rezidualã nu este corelatã cu variabila factorialã (x). Cov(ui. Datele sunt obþ inute corect (fãrã erori sistematice de mãsurare) ºi în numãr suficient de mare (depãºind numãrul parametrilor). 2 . Factorii incluºi în model (varianta multifactorialã) sunt independenþi unii în raport cu ceilalþi. factorii ºi modelul 5. M(u) = 0. Variabila rezidualã prezintã o dispersie (împrãºtiere) egalã pentru diferitele valori xi. 5. 6. u N 0. astfel încât soluþiile sã prezinte stabilitate. 3. uj / xi. astfel încât rolul factorului sã poatã fi pus în evidenþã. adicã este homoscedasticã.Capitolul 5 Verificarea confirmãrii ipotezelor privind datele. Factorul (x) prezintã variabilitate în ceea ce priveºte nivelurile înregistrate în cadrul unui eºantion de date (dispersia sa fiind un numãr pozitiv finit). nefiind corelaþi între ei. 4. Modelul de regresie este corect specificat în sensul alegerii funcþ potrivite (liniare sau neliniare) ºi includerii factorilor iei determinanþ astfel încât gradul de determinare (R2) sã fie suficient i de mare. 54 . Variabila rezidualã nu este autocorelatã. Modelul de regresie este linar în raport cu parametrii. 7.1 Ipoteze privind modelul ºi metoda de estimare 1. Variabila rezidualã este de medie zero ºi urmeazã o repartiþ ie normalã.

întârzieri în consemnarea realizãrilor. • Lipsa datelor. 55 . Dacã aprecierea modelului este pozitivã.Verificãrile cu privire la confirmarea ipotezelor pot oferi explicaþ cu privire la motivele pentru care verificarea ii semnificaþiei (testul t.1 Consideraþii asupra necesitãþii abordãrii problemei datelor Modalitatea de obþ inere a datelor nu îndeplineºte condiþ iile unei observãri riguroase (din perspectiva modelãrii econometrice) similare celorde laborator. simulãri. Obstacolele de care se loveºte cercetarea econometricã pot fi redate astfel: • Multicoliniaritatea.2 Date suficiente. • Unicitatea ecuaþiei ºi neidentificarea. prognoze. anchete sociale) ºi în diverse conjuncturi (metodologii modificate în decursul timpului. 5. testul F) nu a condus la rezultatele aºteptate. • Autocorelarea (valorilor reziduale). • Heteroscedasticitatea.2. Înregistrãrile numerice la care avem acces au fost realizate în diverse scopuri (evidenþ financiare contabile. se poate trece la etapa iei utilizãrii lui pentru analize. neafectate de erori sistematice 5. • Timpul ºi banii cheltuiþi. raportãri statistice. • Specificarea incompletã sau incorectã. durate inegale de activitate economicã. situaþii excepþionale). Imposibilitatea obþ inerii de date privind unele dintre variabilele modelului econometric sau absenþ unor înregistrãri a pentru o parte dintre cazuri sau perioade. confirmã din perspectiva semnificaþ ºi ipotezelor.

pentru acurateþ ea soluþ iilor. la limitã) urmeazã sã mai adãugãm cazuri sau sã înlocuim datele anuale cu date trimestriale sau lunare. unitãþ din eºantion) datele nu sunt complete sau prezintã i suspiciuni. iar pentru fiecarecaz datele sunt complete (existã înregistrarea privind yi. aºa încât pe întreg intervalul sau pentru întreg eºantionul variabila sã fie exprimatã unitar. Dacã numãrul de cazuri este mult mai mic decât n = 15 (nivel apreciat ca satisfãcãtor. Controlul cantitãþ în sensul aprecierii dacã numãrul da ii. Verificarea omogenitãþ sub aspectul unitãþ de mãsurã. în vederea evitãrii apariþiei unei zone neexplicate. se recurge la variabila cea mai apropiatã ca sens ºi mod de a evolua (variabila reprezentant).Importanþ datelor. ii ii definirii indicatorului ºi exprimãrii în preþ constante (pentru uri exprimãri valorice).2. respectiv xi). sã punã sub semnul întrebãrii ie utilitatea modelului. dacã aceasta nu conduce la un volum prea mic (n < 15) de cazuri. Dacã pentru unele cazuri (perioade din seria cronologicã. Este posibil ca existenþ unor date eronate. fie ºi pentru a un singur caz. excluderea cazurilor respective. sã modifice estimãrile. sã schimbe rezultatele testelor de semnificaþ ºi. În cazul în care datele nu corespund acestui deziderat (nu existã sau nu pot fi procurate date suficiente pentru una dintre variabile). în final. 5. a cât ºi în ce priveºte calitatea mãsurãtorilor. sau la ii. cazuri pentru care avem date este suficient de mare. O astfel de verificare se referã la fiecare variabilã în parte. 56 . sã rezulte în urma aceluiaºi mod de calcul. atât din perspectiva numãrului de cazuri. procedãm la corecþ dacã acestea pot fi fãcute.2 Verificarea ºi aprecierea datelor numerice Existenþ de date care se referã indubitabil la variabila-efect. a respectiv la fiecare dintre factorii incluºi în model.

Termenul de multicoliniaritate acoperã atât cazul existenþ ei în model a unui numãr de 2 factori coliniari (perfect sau parþ ial coliniari) cât ºi la cazul existenþ de legãturi intense între 3 sau ei mai multe variabile factoriale din ecuaþia respectivã. se cosiderã cã ipoteza cu privire la independenþ .Neglijarea verificãrii ipotezei privind corectitudinea datelor poate conduce la urmãtoarele: • Dacã eºantionul este prea mic. a variabilelor cauzale incluse în modelul de regresie este infirmatã. pot reprezenta combinaþii liniare de forma 57 . 5. aceasta afecteazã grav soluþiile modelului. Astfel de legãturi între variabilele explicative incluse în reprezentãri de forma y = a0 + a1x + a2z + a3k + u.3 Independenþa variabilelor factoriale din ecuaþia de regresie Dacã între variabilele factoriale ale modelului existã asemãnãri frecvente în ceea ce priveºte evoluþia în timp sau în ceea ce priveºte modificãrilede la o unitate de observare la alta (familie. estimãrilepentru parametri sunt instabile (un alt eºantion ar putea oferi estimaþ complet ii diferite). pot fi expresii ale unei relaþ de cauzalitate (x determinã pe z. datele sunt exprimate într-o formã neomogenã sau prezintã erori sistematice. fie ºi pentru o variabilã. iar factorii pot prezenta analogii (evoluþ paralele foarte ii asemãnãtoare). sau atât x cât ºi z ii depind intens de factorul w neinclus în model). judeþ firmã). • Renunþ area la unele variabile din lipsã de date va sãrãci analiza ºi ar putea mãri gradul de nedeterminare sau distorsiona estimaþiile. ceea ce poate afecta de asemenea calitatea estimaþiilor. • Dacã.

în valoare absolutã nivelul de 0.3. ceea ce face ca împrãºtierea valorilor estimate sã fie foarte mare. • rezultatele testului t sunt distorsionate în direcþ ia nesemnificaþiei. În cazul în care apar mai mulþi factori: – Coeficientul de determinaþ (R2) prezintã valori ie apropiate de 1 în condiþiile în care estimaþiile pentru parametri (una sau mai multe) nu trec testul t (nu diferã semnificativ de zero).k = x + 2z.1 Semnale care atrag atenþia multicoliniaritãþii: • În cazul utilizãrii unui model în care apar 2 factori. determinantul este egal cu 0. ceea ce face imposibilã rezolvarea sistemului). iar eficienþa estimatorului este afectatã. În plus. 58 .85 sau chiar de 0. valorile foarte mici ale determinantului conduc la valori foarte mari ale elementelor inversei. – reprezentarea graficã (diagrama împrãºtierii).9. 5. Un semnal este dat ºi de determinantul matricei X. de forma: y = a0 + a1x + a2z + u: – coeficientul de corelaþ calculat pentru factori (rxz) ie întrece. – Coeficientul de determinaþ (forma ajustatã) este ie inferior ca mãrime coeficienþ ilor de determinaþ pentru regresiile ie auxiliare. Toate aceste situaþ produc aceleaºi efecte dacã asemãnãrile ii sunt foarte intense: • estimaþiile obþinute pentru parametri pot fi deformate. semnaleazã o suspectã ordonare a punctelor de coordonate xizi în jurul unei drepte. • imprecizia acestora creºte. în sensul cã nivelul determinantului devine extrem de mic pe mãsurã ce gradul de coliniaritate între doi factori creºte (pentru coliniaritatea perfectã. privind exclusiv factorii. sau pot fi simple analogii în evoluþ înregistratã pe ia segmentul de n valori de care dispunem.

atunci eliminarea acestui factor ar fi o soluþ Condiþ este ca eliminarea factorului sã nu afecteze ie. atunci acestea ne aºteptãm sã fie mai puþ afectate de in corelaþii între factori. mai ia ales dacã întâmplãtoarele analogii în evoluþ factorilor se ia atenueazã.3. mãrind astfel numãrul de cazuri în eºantion sau numãrul perioadelor în seriile cronologice. • Dacã nu urmãrim în mod expres interpretarea parametrilor ci ne intereseazã doar atenuarea efectelor multicoliniaritãþ atunci ii. 59 . respectiv combinaþ de modificãri ia simultane a factorilor (x1. 5. x2. adãugarea unui scalar elementelor de pe diagonala inversei ºi estimarea în urma unei astfel de modificãri. • Dacã se poate renunþ la unul dintre factorii care prezintã o a intensã corelaþie cu un alt factor.4 Ipoteza privind liniaritatea modelului ºi corecta sa specificare Liniaritatea relaþ de dependenþ dintre variabila efect (y) ºi iei ã factorul determinant (x). Adesea prin model liniar avem în vedere varianta transformatã a modelului neliniar în raport cu variabilele.2 Soluþii • Dacã se pot suplimenta datele. utilizând logaritmii sau alte procedee. • Dacã în loc de date culese în timp se pot utiliza date în optica transversalã. prezintã interes îndeosebi din perspectiva utilizãrii metodei celor mai mici pãtrate în vederea estimãrii. .. aceasta acþ ioneazã în direcþ creºterii mãrimii determiantului. xk). aºa numita regresie ridge poate fi o soluþ Procedeul constã în ie.. ia analiza printr-o pierdere de informaþie ºi nici gradul de determinare în mod semnificativ..5.

respectiv x ce revin pe unitate de factor partener z urmeazã forma liniarã: y x f . aceºtia trebuie sã i îndeplineascã condiþ precum: influenþ fiecãruia sã fie ii a determinantã pentru variabila efect.5. În cazul multifactorial (cu deosebire cazul bifactorial) se poate analiza dacã valorile y. F) confirmã ie 60 . testul F. alta neliniarã). mai ales în cazul unifactorial. testul t. în sensul cã diagrama împrãºtierii este deseori elocventã. Semnificaþia în sensul testului t. z z În urma constatãrii nivelului aproximativ constant al raportului modificãrilor paralele de genul: y2 x2 y1 x1 y3 x3 y2 x2 y4 x4 y3 x3 Deseori elaborarea modelului în mai multe variante face posibilã analiza comparativã din perspectiva coeficienþ ilor R2. Un model econometric confirmã aºteptãrile în ceea ce priveºte funcþ liniarã adoptatã dacã gradul de determinare (R2) ia este apropiat de 1 (100%).4.1 Verificarea prezumþiei liniaritãþii Pe cale graficã. Verificarea incorectei specificãri din perspectiva factorilor atraºi în model are în vedere: Coeficientul de determinaþie. sã prezinte ie variabilitate. factorii sã nu prezinte analogii intense în evoluþ (multicoliniaritatea trebuie evitatã). dar ºi a testului F. În ceea ce priveºte factorii luaþ în calcul. Rezultatele analizei pot confirma sau infirma liniaritatea modelului în situaþ în care existã cel puþ 2 variante ii in (una liniarã. testele de semnificaþ (t.

modelul. frecvenþa lor scade.1 Verificarea împrãºtierii valorilor variabilei reziduale (homoscedasticitatea / heteroscedasticitatea Împrãºtierea este apreciatã numeric prin dispersie întrucât M(u) = 0. Termenul grecesc homoskedastic (egal împrãºtiat). de medie zero a valorilor ui . fãrã a mai include nimic sistematic. spre deosebire de heteroscedastic. iar pe mãsurã ce se abat tot mai mult de la zero. Modelul poate fi astfel apreciat ºi prin prisma modului în care reproduce datele empirice ale variabilei rezultative (y) astfel ˆ încât abaterile (erorile) yi yi sã se caracterizeze prin: • Egala împrãºtiere a valorilor ui. • Repartiþ normalã. în prealabil ordonate în raport cu mãrimea factorului ºi segmentate în douã sau mai multe grupe. 5.5 Verificarea confirmãrii ipotezelor privind comportamentul variabilei reziduale Ceea ce se aºteaptã de la valorile reziduale obþ inute în final. ceea ce ar ia însemna cã valorile pozitive sau negative ale abaterilor mici sunt frecvent poziþ ionate în jurul mediei (M(u)=0).5. • Independenþ oricãrei valori ui în raport cu valoarea / valorile a precedentã. iar abaterile reziduale se comportã precum valorile unei variabile aleatoare. astfel încât autocorelarea valorilor reziduale sã nu poatã fi constatatã. 5. dupã estimare. în limba românã homoscedastic. 2 2 u u n 61 . care semnaleazã inegala împrãºtiere. caracterizeazã în econometrie o egalã împrãºtiere. sub forma unor abateri (diferenþe) y ~i ui y constã în manifestarea lor aleatoare.

5. Obþ inerea mãrimii Fcalculat . numãrãtorul fiind pentru secþiunea de împrãºtiere maximã: n c /2 u2 : (g l) j Fcalculat j 1 n c /2 u2 : (g l) j j 1 62 . este necesar sã formãm grupe egale de termeni în cadrul ºirului de valori u1. iar. Problema comportamentului valorilor reziduale se complicã întrucâtva în situaþiile în care: Existã mai mulþi factori. precum ºi media acestora. în final.u2. De regulã. de (n – c) / 2 cazuri fiecare. . de la bun început.Calculul dispersiei implicã un ansamblu de valori.. obþ inerea de valori reziduale (ui) în fiecare dintre cele douã secþiuni.2 Testul GQ (Goldfeld. Intereseazã ºi verificarea prezumþ privind independenþa iei variabilei reziduale în raport cu evoluþ factorului (a oricãrui ia factor din model). Eliminarea unui numãr de valori centrale de cel mult c = n / 3. astfel încât valorile xi sã fie ordonate crescãtor. nivelurile xi sunt ordonate fie crescãtor. Formarea grupelor (în numãr de 2. obþ inerii de valori ajustate ~ din prima y secþ iune. rareori 3 sau mai multe) este precedatã de o ordonare a valorilor ui în raport cu valorile în creºtere (sau descreºtere) ale factorului. Rezultã douã secþ iuni de date ordonate în raport cu xi ºi situate spre extreme. Quandt) Etapele testului: Ordonarea datelor yixi. dacã seria de date include suficient de multe cazuri (etapa nu este obligatorie). Pentru a constata egala sau inegala împrãºtiere. respectiv din cea de a doua secþ iune. 5... un. Aplicarea MCMMP fiecãrei secþ iuni separat în vederea estimãrii parametrilor. fie descrescãtor.

estimaþ iile rezultate prin MCMMP pierd din precizie (heteroscedasticitatea afecteazã eficienþa estimatorului). 2 u i . k. Verificarea existenþ sau inexistenþ autocorelãrii erorilor ei ei (abaterilor sau valorilor reziduale) se poate obþ prin testul DW ine (Durbin-Watson). iar prognozele sunt imprecise. Restricþiile aplicãrii testului 63 .unde g l = numãr grade de libertate g l n c k 2 Compararea valorii calculate (Fcalculat) cu valoarea tabelatã de coordonate .5. Dacã erorile (ui) diferã semnificativ ca împrãºtiere pe segmente de valori ordonate în raport cu mãrimea factorului. fie la 5. prezumþ homoscedasticitãþ erorii (ui) este ia ii infirmatã. 2 2 unde k = numãrul de parametri. n c n c k. Dacã Fcalc > Ftab. Remedii în vederea diminuãrii sau eliminãrii heteroscedasticitãþii În situaþ în are numãrul de cazuri este suficient de mare iile (n>30) se poate proceda la elaborarea de modele distincte pentru fiecare dintre segmentele de valori supuse testului. Transformarea valorilor yixi prin raportarea lor fie la xi. Dacã Fcalc < Ftab. se acceptã alternativa: eroarea (ui) este heteroscedasticã.3 Prezumþia neautocorelãrii valorilor reziduale Reprezentarea graficã poate sã semnaleze situaþ de posibilã ii dependenþã sau de independenþã a abaterilor. prezumþ homoscedasticitãþ erorii (ui) este ia ii confirmatã.

• Obþinerea nivelului calculat: n ui ui DW i 2 n 2 1 ui2 i 1 • Aprecierea nivelului calculat în raport cu apropierea sa de valoarea 2: Apropiat de 2 – cazul neautocorelãrii. Relaþia liniarã dintre ui ºi nivelul imediat anterior ui-1. Etapele testului DW • Stabilirea ipotezei nule (H0): valorile reziduale nu sunt autocorelate. Existenþa parametrului liber a0. • Autocorelarea reziduurilor afecteazã eficienþ estimatorului a MCMMP. Metode de eliminare/atenuare a autocorelaþiei • Înlocuirea valorilor yixi cu diferenþ de ordinul 1 calculate ele pentru fiecare variabilã în parte: yi xi • yi xi yi xi yi xi 1 1 yi xi Utilizarea de valori transformate. Apropiat de 0 sau de 4 – cazul autocorelãrii.• • • • n > 15. rezultate astfel: yi* xi* ryi rxi 1 1 unde r este coeficientul de autocorelaþie a erorii: 64 . Existenþa de valori tabelate.

Abaterile valorilor empirice de la valorile generate de model ar trebui sã fie unele pozitive. astfel încât media sã fie zero.n ui ui rui ui 1 i 2 n 1 ui2 i 1 • Adãugarea de cazuri suplimentare sau respecificarea modelului în sensul acceptãrii unei alte funcþ sau introducerii de ii noi factori dacã existã motive suplimentare de a recurge la astfel de variante ale modelului. 65 . altele negative.4 Variabila rezidualã urmeazã o repartiþie normalã de medie zero Caracteristica variabilei reziduale de a evolua întâmplãtor se datoreazã acþ iunii factorilor minori. compensându-se reciproc. apropiate de zero. neincluºi în mod explicit în modelul econometric. ºi raritatea a abaterilor mari ar trebui sã apropie repartiþia abaterilor de repartiþia unei variabile normal distribuite.5. accidentali. Predominanþ valorilor mici. 5.

7. • Se aplicã testul JB (Jarque ºi Bera). respectiv 0. Aceste teste se bazeazã pe prezumþ normalitãþ repartiþ erorii în condiþ ia ii iei iile unui eºantion suficient de mare. ie rezultatele testului t ºi ale testului F sunt discutabile. 66 . În situaþ în care nu se confirmã prezumþ conform cãreia ia ia abaterile ui urmeazã o repartiþ normalã. de medie egalã cu zero.Verificarea • Se însumeazã erorile ºi se calculeazã media pentru a constata dacã media este zero sau foarte apropiatã de zero.3 sau.8) se afirmã cã abaterile ui urmeazã o repartiþ ie normalã. Notaþii: • S = coeficientul de asimetrie media modul M u M0 S abaterea medie patratica u • k = coeficientul de boltire k • Se calculeazã: 1 n u u 2 2 u 4 JB S2 n 6 k 3 24 2 Nivelul obþ inut pe baza acestei relaþ urmeazã asimptotic (pe ii mãsurã ce mãrimea eºantionului creºte) distribuþ ia 2 cu douã grade de libertate. Soluþ cea mai indicatã în astfel de situaþ este ia ii suplimentarea numãrului de cazuri. mai bine de 0. În cazul în care corespondentul JB în tabelul distribuþ iei (cel mai apropiat nivel pe rândul 2) se situeazã pe coloana 0.2 (ceea ce implicã o probabilitate 0.

ar reduce numãrul de abateri mari.O verificare a datelor utilizate ar putea evidenþ fie valori ia atipice. prin eliminare. 67 . apropiindu-se de confirmarea prezumþiei. fie erori de calcul sau de observare care.

1 Coordonatele analizei economice ºi analizei statistice Rezultatele obþ inute cu privire la parametrii modelului. 2.. Din perspectiva statisticianului. 68 . analizei statistice. privind fiecare parametru (testul t). de un interes aparte se bucurã rezultatele etapei de verificare. Testul F ºi mãsura în care Fcalc depãºeºte nivelul tabelat dã informaþ referitoare la puterea de ii influenþã a factorilor. ˆ Faptul cã o estimaþ ie a j (j = 1. Analiza economicã beneficiazã îndeosebi de rezultatele estimãrii parametrilor de regresie.. . în condiþ iile în care ceilalþ factori i incluºi în model sunt consideraþ constanþ reprezintã o informaþ i i. dar ºi în ceea ce priveºte nivelul unor indicatori obþ i în urma inuþ parcurgerii etapei verificãrii sunt utili îndeosebi analizei economice. O analizã performantã bazatã pe rezultatele regresiei multifactoriale presupune confirmarea unor aºteptãri privind: • Semnificaþ atât pe ansamblu (în sensul testului F) cât ºi ia individual. ie deosebit de utilã pentru economistul preocupat de analiza cauzelor care determinã un proces. Ponderea în care factorii determinanþ introduºi în model i explicã modificãrile variabilei-efect (exprimatã de indicatorul R2) constituie o informaþie utilã în analizã. precum ºi prognozei.Capitolul 6 Aplicarea modelului de regresie în analiza ºi prognoza economicã 6.) semnaleazã în ce direcþ ºi în ce mãsurã se modificã variabila-efect (y) la o creºtere ie cu o unitate a factorului xj.

• Mãrimea coeficientului de determinaþie (R2>0,8); • Gradul de corelare existent între factori sã fie mic, astfel încât corelaþ în valoare absolutã sã nu depãºeascã 0,85, iar variabilele ia, factoriale sã nu fie dependente. Analiza comparativã privind factorii sau variantele de model se bazeazã pe indicatorii: • Coeficienþ beta care permit clasificarea factorilor în raport ii cu importanþa acþiunii lor asupra variabilei-efect; • Coeficientul de determinaþ în varianta ajustatã, care poate ie constitui un reper în situaþ în care existã mai multe variante de ii model pentru a explica aceeaºi variabilã-efect. Se alege varianta ˆ cu R 2 maxim; • Coeficientul menþ ionat prin simbolul AIC (criteriul Akayke) care oferã posibilitatea de a aprecia fiecare variantã de model prin prisma preciziei (apropierii valorilor ajustate de cele reale). Se opteazã pentru varianta pentru care AIC este minim. Se noteazã cu k numãrul de factori.

ui2 AIC ln
i

n

2k n

6.2 Prognoza economicã bazatã pe modelul de regresie
Prognoza având la bazã rezultatele regresiei statistice are în vedere prezumþ menþ ia inerii ºi în viitor a influenþ fiecãrui factor ei aºa cum este exprimatã în estimaþ iile parametrilor de regresie pentru perioada la care se referã datele. Se considerã cã valorile anticipate privind nivelul viitor al fiecãrui factor determinant (x’ ) nu provin dintr-un proces net diferit de datele folosite la estimare, iar anticiparea lui este corectã. Prognoza rezultã în urma introducerii în modelul specificat a estimaþ iilor pentru parametri, iar pentru factori se iau în calcul
69

valorile anticipate (planificate, preconizate, rezultate din alte calcule de prognozã):

ˆ ˆ ˆ ˆ y ' a0 a1 x1 ' a2 x2 ' ... ak xk '
La fel cum valorile ajustate nu coincideau cu valorile reale (empirice) y, existând abateri notate (u), se poate presupune cã nici prognozele nu vor coincide cu valorile înregistrate de y în viitor. Eroarea de prognozã se noteazã cu e ºi este direct proporþ ionalã cu distanþ la care se va situa nivelul anticipat (x’) al a factorilor în raport cu nivelul lor mediu din perioada trecutã ºi invers proporþionalã cu numãrul de cazuri din etapa estimãrii.

6.3 Modele econometrice utilizate în domeniul cererii de bunuri ºi servicii
Prezumþ care stau la baza abordãrii econometrice a ii cererii • Orice formã statisticã sau economicã corectã de exprimare a legãturii dintre cererea de consum a populaþ ºi factorii care o iei determinã poate fi redusã la o funcþie: C = f(x1, x2, ..., xk) + u • Factorii care determinã consumul pot lua orice valoare realã pozitivã; • Consumatorul (cumpãrãtorul) procedeazã, în general, într-un mod raþ ional, cãutând sã-ºi maximizeze beneficiul subiectiv, presupus de achiziþionarea produsului, investind cât mai puþin; • Se poate afirma, îndeosebi pentru cazul cererii globale a populaþ cã funcþ de consum este omogenã de gradul n, este iei, ia derivabilã, cu derivata I pozitivã, iar derivata a II-a negativã, (admiþând un maxim). Factorii care determinã consumul sunt de o mare varietate. În cele mai multe cazuri se considerã cererea (consumul) ca fiind funcþ de venit, precum ºi funcþ de preþ Alãturi de aceste cauze ie ie .

70

trebuie avute în vedere ºi alte variabile factoriale, cum ar fi: tradiþ reclama, înzestrarea, moda, sezonul etc., a cãror influenþ ia, ã poate sã difere în raport cu produsul/serviciul, categoria de consumatori, starea generalã a economiei. Produse de strictã necesitate (alimente obiºnuite, îmbrãcãminte) C = cerere; PO = populaþie

Ct

a0

a1 PO a2Ct
a2 Pinlocuitor
a3Ct

1

ut

Produse de uz curent

Ct
Ct Ct

a0
a0

a1 Pt

a3Vt
1

ut

unde V = venit; P = preþ

a1 PO a2V a0 a1 log CT

Vt a1 log Vt

a0 , funcþia lui Konius a2 log MF ,

log Ct

funcþia Hauthakker, unde: CT = cheltuieli totale; MF = oferta de mãrfuri.

Ct
Ct Ct

a0 a1 POt
a0 a1 a0 Vt Vt

a2 R a3CRt
Vt 1 ... Vt 1 a2TM t ut a2

ut
C V ut
t 1

unde R =reclama; CR = concurenþa.

a1 POt

unde TM = temperatura. Produse de uz îndelungat

Ct

a0

a1Vt

a2 Pt

a3 Z t

ut

unde Z = înzestrarea
71

iei. 72 . ºomajului.Ct a0 a1Vt a2OFt a3 POt ut unde OF = oferta Pentru autoturisme: Ct a0 a1Vnt a2 I t /p0 a3 RSt ut RS = rata unde Vn = venit net. cât ºi prezenþ repetatã a unor a factori (venit. Cererea la nivel macroeconomic (nivel global) Ct Vt 1 a0 a1 Vt Vt 1 a2 Ct 1 Vt 2 ut unde V = venitul Ct a0 a1 V a2 POt PO a3TX t ut unde TX = taxe ºi impozite Forma liniarã a funcþ iilor. Produse de lux Ct a0 a1Vt a2OFt a3 A ut unde A = anotimpul (sezonul). preþ numãrul populaþ . Un factor deosebit de activ în acest domeniu este factorul psihologic. cererea din perioada anterioarã) aratã cã existã invarianþi în acest domeniu. O anumitã diversitate a reprezentãrilor este necesarã. I(p)t/0 = indice de preþ uri. datã fiind complexitatea domeniului cererii de mãrfuri. OF = oferta.

6.4 Producþia, factorii determinanþi ºi funcþiile de producþie
Primele studii cantitativiste ale evoluþ producþ în raport iei iei cu factorii determinanþ au început cu analize ale creºterii i producþ iei agricole în raport cu creºterea volumului de îngrãºãminte ºi a cantitãþii de precipitaþii. Tot în agriculturã a fost elaborat studiul teoretic al autorilor Knut ºi Wicksel privind evoluþ producþ funcþ de numãrul de ia iei ie muncitori, suprafaþa cultivatã, capitalul utilizat. Cobb ºi Douglas (1928) au exprimat printr-o formulã dependenþ statisticã dintre venitul naþ a ional (variabila efect) ºi factorii muncã ºi capital. Era luat în calcul venitul naþ ional al SUA (y) în funcþ de ie cuantumul salariilor (exprimând valoric munca – M) ºi valoarea fondurilor fixe disponibile (exprimând capitalul – K) înregistrate în economia SUA pentru o perioadã de n ani.

y

AM K e u

Prin logaritmare se obþine:

ln A ln M ln K u a unde: a ln A, X 1 ln M , X 2 ln K

ln y

X1

X2 u

Modelul fiind liniar în raport cu parametrii, este posibilã estimarea acestora prin MCMMP. Parametrii ºi reprezintã elasticitãþ parþ ile iale ºi exprimã cu cât la sutã se modificã producþ (y) la o modificare cu 1% a ia unuia dintre factori, în condiþ iile în care celãlalt factor este considerat constant. Chenery H.B., Arow R.J. Minchas B.S. ª i Solow R.M. Generalizeazã funcþ de producþ Cobb Douglas ºi elaboreazã în ia ie 1961 funcþ CES, în care elasticitatea substituirii factorilor este ia consideratã constantã:
1

y

A M

K

unde

1,

1.
73

6.4.1 Ipoteze ºi caracteristici în elaborarea ºi utilizarea funcþiilor de producþie în studiile economice
• Factorii care determinã producþ sunt nenegativi ºi, în mare ia parte, substituibili; • Procesul de producþ se desfãºoarã pe baza unei tehnologii ie care reduce la maxim consumul de factori ºi resurse; • Funcþ de producþ presupune un randament global ia ie nedescrescãtor; f M K f M f K este omogenã de gradul I, ceea ce • implicã o creºtere a producþ în aceeaºi mãsurã cu creºterea iei factorilor: f mM , mK mf M , K ; • Funcþ este derivabilã, având derivata I pozitivã, ceea ce ia face posibilã obþ inerea cuantumului producþ suplimentare la o iei creºtere cu o unitate a unuia dintre factori; • Derivata a doua este negativã, funcþ fiind concavã, adicã ia este conformã legii randamentului descrescãtor, în sensul cã, depãºind un punct de maxim, producþia înregistreazã creºteri din ce în ce mai mici la o creºtere constantã a factorilor. Menþ inerea creºterii economice, în condiþ unor resurse limitate, presupune iile creºterea continuã a eforturilor de cercetare ºtiinþ ificã, tehnologizare, organizare, calificare.

6.4.2 Indicatori utili analizei economice bazate pe funcþii de producþie
Norma de substituire Norma de substituire sau rata marginalã de substituire a resurselor este utilã în vederea cunoaºterii raportului în care un factor poate fi înlocuit de un altul fãrã ca producþ sã se ia diminueze. Se calculeazã derivatele parþiale:
' f M M , K dM ' f K M , K dK

dy
74

În ipoteza menþ inerii producþ la acelaºi nivel, adicã dy = 0, iei rezultã: y ' dK fM K M S ' y dM fK M K Rezultatul aratã câte unitãþ de factor K (milioane lei fonduri i fixe) pot înlocui o unitate de factor M. Exemplu Fie funcþia de producþie:

y
atunci:

2 0,5M
dK dM

0,2 K
0,5 0,2 2,5

S

unitãþi de capital sunt necesare pentru a substitui un salariat. Elasticitatea Elasticitatea exprimã proporþ în care se modificã producþ ia ia în cazul în care factorul creºte cu 1%.

Ey / x j E

y xj : y xj

y y : ; dar pentru x j xj xj

0

dy y : dx j x j

Elasticitatea este datã de raportul dintre randamentul marginal al factorului xj ºi randamentul mediu. Pentru funcþia Cobb-Douglas coeficienþii de elasticitate sunt:

75

539 0.Ey / M Ey / K AM 1 K 1 AM K M y K y În cazul funcþiei CES se obþine: Ey / M M K Ey/ K K M Randamentul marginal Randamentul marginal reprezintã indicatorul care oferã posibilitatea de a cunoaºte pânã la ce nivel este recomandabil sã se mãreascã factorul xj astfel încât rezultatul (producþia) sã fie maxim. x2 .002827 x 0.. xk xj Exemplu Funcþ care descrie dependenþ recoltei medii de porumb în ia a raport cu cantitatea de îngrãºãminte chimice este: y 3.002827 44. Pentru a determina punctul extremal se egaleazã cu 0 derivata parþialã a funcþiei în raport cu xj : RE x j f x1 .694 0 76 .2527 2 0.. Pentru o dependenþ multifactorialã se considerã cã toþ ã i ceilalþi factori se menþin constanþi ca nivel.2527 2 0.2527 x 0...002827 x 2 Pentru obþ inerea randamentului marginal se egaleazã cu 0 derivata funcþiei: y x x 0.

Exemplu Se considerã performanþ calitativã ca funcþ de îmbinarea a a ie douã resurse F ºi G astfel: y = 2 logF + 4 logG În cazul în care preþurile resurselor sunt: pF = 4 ºi pG = 12. iar bugetul nu poate depãºi 100 u.. se recomandã utilizarea unor serii suficient de lungi privind perioade de stabilitate economicã. se formeazã funcþia auxiliarã: y(m) = 2 logF + 4 logG + m(4F + 12G – 100) Se egaleazã cu 0 derivatele parþiale obþinute în raport cu F. G ºi multiplicatorul m ºi se obþ ine un sistem de 3 ecuaþ cu 3 ii necunoscute.5 ºi m = . au scos în evidenþ unele aspecte concrete care ã prezintã un interes deosebit: • În ceea ce priveºte datele despre rezultate ºi factori.1. • În mod frecvent sunt utilizate valori procentuale. etc. nu vor prezenta iile i i modificãri care sã perturbe semnificativ rezultatul (recolta). neluaþ în calcul. nivelul lor ar fi fost considerat constant. ca ºi în analiza activitãþ iei ii întreprinderilor.3. capacitãþile de producþie.m. indici cu bazã fixã. O situaþ specialã o reprezintã cazul când factorii sunt legaþ ie i printr-o relaþ restrictivã. În cazul în care astfel de factori erau introduºi explicit în funcþ de ia producþie. adicã 4F + 12G = 100. 77 .Rezultatul obþ inut reprezintã nivelul optim al cantitãþ de ii îngrãºãminte chimice care conduce la o producþ maximã în ie condiþ în care ceilalþ factori. G = 5. Aplicaþ iile concrete ale funcþ iilor de producþ în studiul ie evoluþ variabilelor macroeconomice. urmare a limitãrii disponibilitãþ ie ii.9. Soluþia este F = 8. În astfel de cazuri se apeleazã la metoda multiplicatorilor lui Lagrange.

ca ºi tranzacþ care au loc iile au un corespondent în forma bãneascã.• Când se urmãreºte evitarea multicoliniaritãþ se apeleazã la ii transformãri de genul: yt' yt 1 yt yt . Este necesarã determinarea cantitãþ de bani în circulaþ ii ie. stabilirea rolului cheltuielilor bugetare. Îndeosebi calculele de eficienþ în agriculturã au beneficiat de pe urma ã acestor reprezentãri. 6. xt' xt 1 xt xt . • În ceea ce priveºte domeniile din economie în care rezultatele obþ inute prin utilizarea funcþ iilor de producþ au fost remarcabile.bancare ºi reprezentarea lor prin ecuaþii Existenþ ºi rolul banilor în economie. precum ºi problemele a care þ de echilibrul bugetar. Aceasta ºi pentru cã datele au fost accesibile. dupã care se poate aplica MCMMP pentru estimarea parametrilor. rolul ºi cauzele inflaþ ie iei. investirea capitalului. Banii iei înºiºi sunt generatori de relaþ precum cele legate de costul ii împrumutului. etc. stabilirea vitezei de circulaþ a banilor. in genereazã o serie de relaþ de influenþ care pot fi analizate ºi ii ã prognozate cu ajutorul reprezentãrilor econometrice. Realizarea de bunuri ºi servicii. iar rezultatele mai uºor de interpretat. influenþ area fluxurilor de venituri spre buget. ie se menþ ioneazã cã îndeosebi la nivel de ramurã soluþ obþ iile inute au fost deosebit de utile. • Funcþ iile neliniare fac necesarã parcurgerea etapei de liniarizare.5 Relaþii financiar . dar ºi de politicile economice. etc. cursul de schimb. a injecþ de bani în economie. 78 .

rata dobânzii din perioada curentã. inflaþ ia. Mayes considerã cã volumul tranzacþ iilor. precauþ scopurile speculative. Cererea de bani = f(modificarea veniturilor.5.8 Rata dobânzii + + 0. 6. ia reprezintã factorii care trebuie incluºi în model.5.2 Rata dobânzii ºi investiþiile Rata dobânzii ºi rolul ei asupra investiþiilor apare în reprezentãri de forma (Wharton.9 + 3438 PIB + 0. politica fiscalã. modelul italian): 79 .1 Masa monetarã ºi factorii care determinã cererea de bani În ceea ce priveºte oferta ºi cererea de bani.8 Inflaþia + u Variantã neliniarã (Chiarini): CBP/Indicele de preþuri = a(Venit / Rata dobânzii ) Oferta de bani reprezentatã în mod frecvent de masa de bani în sens restrâns (M1) este redatã în corespondenþ cu creºterea ã economicã ºi rata dobânzii. precum ºi din perioada precedentã) Cererea de bani a populaþiei (Maddala): CBP = 3. Modelul Brunner-Meltzer: M1 = a + b Creºterea rezervelor bãncilor comerciale la banca centralã + c Numerar în circulaþie + d Depozite la termen + + e Rezerve speciale + u 6. iar politicile economice (politica monetarã.Teoria economicã se referã explicit la o serie de relaþ de ii cauzalitate între astfel de variabile. politica cursului de schimb) se bazeazã pe cunoaºterea ºi controlul unor astfel de dependenþe.

. salariul minimal. pe termen lung = f(Masa monetarã. De exemplu (Chiarini): Solicitãri bãneºti pentru investiþ = a + b (Profit – Impozite) + ii +cTrend + d Impozite indirecte + u Transferurile bugetare sunt dependente de rata ºomajului. în general. Klein utilizeazã relaþiile: Impozit populaþ = a + b(Venituri populaþ din sector privat + ie ie +Venituri populaþie din sector public) + u Impozit pe profit = a + b Vânzãri + c Export + d Import + +eAmortizãri + u Fiscalitatea determinã evoluþ unor variabile economice. Modelul Klein: Investiþ = a + b PNB + c Rata dobânzii nominale + d Stocul de ii capital +u 6.(t)= f(Rata scontului(t)/Rata dob.Rata dob.3 Impozitele ºi transferurile Impozitele ºi transferurile sunt influenþ ate în mod determinant de venituri (salarii. import). De exemplu (Maddala): 80 . a realizãrilor nete exprimate valoric. Producþia(t-1)) Rata dobânzii reprezintã de asemenea un factor care apare în funcþiile ce privesc investiþiile. Louis: Rata dob.Rata dob. Rata dob. inflaþie. titlurilor de valoaret(t1). fie ca element de formare a venitului disponibil sau. fie în mod explicit. ia ceea ce face ca variabila impozit sã fie regãsitã în postura de factor.5. din perioada ant.(t-1)) Modelul FRB St. ie. profit) ºi de intensitatea activitãþ ilor specifice economiei reale (producþ export.

4 Preþurile ºi costurile Factorii determinanþ pentru evoluþ preþ i ia urilor sunt: salariile. preþul importului.Transfer plãþ = f(Populaþ Rata ºomajului.01 Inflaþie anticipatã + u Costurile sunt considerate ca funcþ de condiþ specifice ie iile de activitate (grad de epuizare a zãcãmântului. Indicele de preþ i ie.8 Consum în perioada anterioarã + uri +1. cota de piaþ a ã produsului). iile iunea preþuri-salarii ºi cele care se referã la relaþ de naturã financiariile bancarã din economie. dar ºi funcþ de factorii comuni precum: salariul ie mediu. PNB per capita) 6. puterea sindicatelor în negocierea salariilor. Louis: Indice de preþ = 2. în sensul cã se referã la consum. alãturi de ecuaþ care formeazã secþ iile iunea economiei reale. Exemple de funcþii de preþuri: Preþ = a + b Salarii + c Indicele preþurilor de import + d Impozite +u Modelul FRB St. investiþ export. producþ ie. 81 . impozitele indirecte. se întâlnesc ºi ecuaþ care se referã la secþ ii. evoluþ preþ ia urilor la import. uri. oferta. În marile modele.5.05 + 0.

2 Noþiuni specifice analizei seriilor cronologice Seria cronologicã (de timp.. dinamicã) reprezintã o secvenþã de niveluri ordonate în raport cu succesiunea perioadelor (momentelor de timp).1 Problema tendinþei generale Problema evoluþ proceselor economice în timp intereseazã iei datoritã urmãtoarelor: • Mãsurarea rolului unor factori calitativi care îºi desfãºoarã acþ iunea în decursul timpului (progresul tehnic. • Acþ iunea unor cauze care nu afecteazã instantaneu variabilaefect. ci dupã un interval de timp (lag) mai mult sau mai puþ in îndelungat. intervalul dintre evoluþ a ia unor variabile-semnal (variabile precursoare) ºi modificarea variabilei-efect. n. 82 . De aici interesul pentru cunoaºterea distanþ în timp la ei care se manifestã influenþ factorilor.2. acumulãrile de bunuri. procesele de învãþ are) poate fi abordatã luând în calcul variabila timp privitã ca un ºir de numere în progresie aritmeticã. întârzierea la care apar implicaþ iile economice generate de mãsurile guvernamentale. 7.Capitolul 7 Evoluþ proceselor economice în decursul ia timpului 7. t = 1. • Evidenþ ierea invarianþ ilor (tendinþ evolutivã.. Nivelurile se noteazã cu yt. .. oscilaþ a iile sistematice) în sensul mãsurãrii intensitãþ acestora ºi modelãrii ii rolului lor în evoluþia viitoare a procesului economic.

modele stochastice. Lag este o întârziere exprimatã în unitãþ de timp. unui nivel mediu. urmare a unor factori care revin periodic la intervale mai mici de 1 an. 7. axa orizontalã fiind pentru evoluþ timpului ia (variabila independentã). Se utilizeazã unsistem de axe rectangulare.Analiza seriilor cronologice (engl.3 Modelul liniar unifactorial ºi calculul tendinþei generale Reprezentarea evoluþ în decursul timpului a unei variabile iei economice este seria cronologicã. 83 . Analiza recurge la metode specifice: medii mobile. astfel ii ii încât procesul analizat din perspectiva temporalã sã devinã predictibil. indice de sezonalitate. între i modificarea variabilei cauzale ºi manifestarea efectului. TSA – time series analysis) este o metodã generalã de caracterizare a seriei cronologice din perspectiva componentelor sistematice sau aleatoare în vederea mãsurãrii intensitãþ ºi continuitãþ lor. iar axa verticalã este destinatã mãsurãrii procesului economic reprezentat. Cronograma este reprezentarea graficã destinatã descrierii evoluþiei unui fenomen în decursul timpului. sub forma unui tabel cu date ºi cea graficã (cronograma). reprezentat ca o succesiune de perioade/momente ordonate. neafectat de abaterile temporare. respectiv de descreºtere. fie în jurul tendinþ fie în jurul ei. de creºtere. Tendinþ generalã (trend) este evoluþ în timp a a ia fenomenului analizat exprimatã într-o formã stilizatã care reþ ine aspectul general. Sezonalitatea este evoluþ manifestatã prin oscilaþ ia ii repetabile ca sens ºi amploare.

prezentând o succesiune i ordonatã pe scara timpului. Acestea sunt cele douã tendinþ e de bazã. notatã cu t. pe mãsurã ce trece timpul. yt este variabila economicã a cãrei evoluþie se studiazã. Variabila dependentã. 84 . În alte situaþ fenomenul descreºte ii în intensitate în decursul timpului. ºi exprimatã în unitãþ de timp. Variabila independentã este timpul.Anul 2007 trim. amploarea fenomenului. în general. de perioadã egalã. I yt t 14 12 10 8 6 4 2 0 I II III 2008 2009 II 2010 III IV I II III IV I 3 7 4 4 II III IV I 5 8 8 1 2 7 10 10 12 13 2 3 4 5 6 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 IV I II III IV I II III IV I Atât datele din tabel cât ºi reprezentarea lor graficã evidenþ iazã faptul cã. creºte.

. sistemul de ecuaþ ia ii normale se simplificã ºi se obþine estimarea parametrilor: ˆ a y n ˆ b y t t2 Dacã se atribuie timpului valori în afara celor n unitãþ sau i perioade pentru care avem date.. În situaþ în care t = 0... 3.-2. Exemplu • Se exemplificã determinarea ºi extrapolarea tendinþ ei generale pe baza datelor anterioare. .. niveluri extrapolate ale tendinþei. -1. (n par) astfel încât t = 0.. în urma estimãrii.5. 2.. un trimestru.5. -3..5. 85 . se aplicã metoda celor mai mici pãtrate.. În vederea estimãrii parametrilor a. ceea ce implicã u2 = minim. 2. -2. 0. 2. t2 ºi obþinerea sumelor y.. t2. 1. yt.. se pot obþine pe baza modelului. influenþ ele perturbatoare asupra tendinþ se ei noteazã cu ut.. 0. 1. -1.5. (n impar) sau t = .5. Modelul devine: yt = a + bt + ut Timpul creºte cu un spor constant egal cu 1 (o lunã.Abaterile. -0.5.. • Se au în vedere urmãtoarele: • aspectul general de tip liniar al evoluþ iei descrise de cronogramã. Acestea pot fi considerate drept predicþ pentru procesul ii analizat (y) dacã se acceptã continuitatea condiþ iilor care au imprimat tendinþa procesului. astfel încât exprimarea sa numericã poate fi reprezentatã de ºirul numerelor naturale t = 1. • existenþa unui numãr impar de trimestre. b din modelul yt = a + bt + ut. • calculul produselor y t. dar ºi de ºirul t = . un an). . n. .

86 .7458 trim. ciclicitate) a este exclusã. III 2010 14. iar schimbãri majore ale condiþ iilor din trecut nu intervin.824 indicã o creºtere (fiind pozitivã) medie trimestrialã de 0. IV 2010 Valori extrapolate privind tendinþa: ~ yt ~ y ~ yt 7 t 8 9 Observaþii • Nivelul mediu exprimat de ordonata la origine este de 7.1538 pe trimestru. • Extrapolãrile pot fi considerate valori aºteptate în viitor dacã prezenþ altor componente sistematice (sezonalitate. • Panta exprimatã de b = 0.5698 trim.824 iar tendinþa: ~ y 7. II 2010 13.9212 trim.Anul 2007 trim. I yt t t2 2 3 7 4 2008 2009 2010 Sume 93 0 182 150 II III IV I II III IV I II III IV I 4 5 8 8 7 10 10 12 13 4 1 0 1 4 9 16 25 36 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 36 25 16 9 -12 -15 -28 -12 -8 -5 0 8 14 30 40 60 78 yt Se obþin estimaþiile: ˆ a 7.1538 ˆ b 0.824.1538 0.824 t 12.

indiferent de momentul de la care începe seria.S. O serie staþ ã. • de tip stochastic. (difference stationary process) pentru care trendul se eliminã prin calculul diferenþ elor de ordin 1: Yt yt yt 1 sau 2. analiza spectralã) sau în vederea analizei propagãrii abaterilor de la tendinþã (modele stochastice de prognozã). mai puþ întâmplãtoare. ca mãrime ºi direcþ în jurul unui nivel in ie. dispuse în succesiune. ceea ce face ca media valorilor yt sã difere.în sensul cã pe segmente de timp. de referinþ media.4 Clasificare a seriilor cronologice în raport cu existenþa sau inexistenþa tendinþei generale • Seria staþ ionarã – caracterizatã prin oscilaþ mai mult sau ii. atât ca direcþ câtºi ca pantã. îndeosebi în ce priveºte panta.P. În raport cu modalitatea recomandatã în vederea eliminãrii tendinþei. • Seria nestaþ ionarã de tip D. Tendinþ specificã seriei a nestaþionare poate fi: • de tip determinist – fiind invariabilã pe un interval mare de timp. ionarã este rezultatul unui proces stochastic staþ ionar pentru care media ºi dispersia sunt constante. poate prezenta unele modificãri. se deosebesc: • Seria nestaþ ionarã de tip T.S. funcþ de ie momentul de început al seriei. O astfel de serie este uºor ie de prevãzut.7. valorile extrapolate satisfac din perspectiva preciziei. • Seria nestaþionarã – care prezintã tendinþã de creºtere sau de scãdere. yt 87 . (tred stationary process) pentru care trendul se recomandã sã fie eliminat prin scãdere Yt yt ~t sau împãrþire Yt y yt / ~t y ceea ce ar conduce la seria staþionarã yt .P. În modelare se urmãreºte izolarea tendinþ generale în ei vederea analizei fluctuaþ iilor sistematice (sezonalitatea.

3. Yt yt yt 1 yt . 27. 0. 2. 2.1 Seria integratã. Cazul 2 yt : 20. 3 întrucât este staþ ionarã este consideratã integratã de ordinul zero (I(0)) . 3. 23-22=1.7. y1 Y1 Y2 y3 . 23. 25... prin calculul diferenþ elor de ordinul 1 devine staþ ionarã.. 2. 3. Exemple Cazul 1 yt : 2.5. 3. 2. 32 întrucât prezintã tendinþ care ã poate fi eliminatã prin diferenþ de ordinul 1.. serii cointegrate privind procese economice evolutive Seria integratã este o serie care poate fi redatã prin pãrþ i componente care pot recompune seria originalã prin însumare.. 27.. seria este integratã e de ordinul 1 (I(1)): yt : 22-20=2. 2.. n 1 Readucerea ºirului termenilor yt la forma originalã implicã o însumare a componentelor: n 1 y1 Y1 y2 . Seria yt care urmeazã un trend liniar. 2 Cazul 3 88 . t 1. 30.. 22. y1 t 1 Yt yn Este posibil sã se constate ºi alte ordine de integrare decât 1: • serie integratã ordinul zero (I(0)) – seria staþionarã. • serie integratã de ordinul doi (I(2)) – presupune ca ºirul valorilor yt sã ajungã la starea de a fi staþ ionar dupã transformãri care implicã determinarea diferenþelor de ordinul doi.5 Dependeþe în economie manifestate în mod sincron sau cu decalaje în timp 7. Este consideratã serie integratã de ordinul I (I(1)). 2.

.yt : 8. 12. 3. 1. 2. 18 xt : 2. 43 întrucât pentru a fi transformatã în serie staþ ionarã este necesar calculul diferenþ elor de ordinul 2. în orice ie caz. 10. 8. xt sunt cointegrate de ordin(1. Combinaþia liniarã: zt = 2yt + (1 – 2)xt este o serie integratã de ordin zero: zt : . 14. este integratã de ordin mai mic decât ordinul de integrare al seriilor iniþiale. . 25. 12-9=3. pe lângã faptul cã sunt serii integrate de acelaºi ordin. 1. Din perspectiva analizei statistice ºi economice. 1 xt : 8. Serii cointegrate sunt considerate acele serii cronologice care.0). 2.6.6. 3. în sensul cã estimatorii sunt consistenþi.6. 6 yt : 1.6. . 10. 9.6. 2-3=-1. 2. 12. 6. seriile cointegrate conduc la o analizã de regresie de calitate.yt = 3-1=2. Astfel de serii trãdeazã o relaþie de influenþã reciprocã.6 zt = 0 Seriile yt. 19. iar în faza a doua: (2) yt : yt+1 . adicã într-o primã fazã: yt : 9-8=1. iar testele t ºi F sunt performante. 5. 2. evolueazã în acelaºi ritm. admit o combinaþ liniarã care este integratã de ordin zero. 4. . seriile cronologice cointegrate semnaleazã o stare de echilibru pe termen lung în ceea ce priveºte stilul de a evolua în timp. 2 se considerã seria ca fiind integratã de ordinul 2. 16. sau. 33. 89 .0). 1. 0. 2 ambele integrate de ordinul 1. 2. 2. . Exemplu Fie seriile: yt : 1. 16. 2. 14. 1. Din perspectiva econometriei. 3. notate CI(1.

creºterea inflaþ iei ºi accelerarea circuitului banilor). În raport cu durata de aºteptare a efectului. încasarea dobânzii pentru depozite la termen) au. o creºtere bruscã a venitului nu determinã o modificare totalã a consumului. • motive de naturã tehnologicã: adaptarea liniilor de fabricaþ ie. Motive care provoacã întârzieri în manifestarea acþ iunii unui factor pot fi: • motive de naturã psihologicã: obiceiurile. vânzãrile. întârzierile pot fi: • de duratã scurtã. ie îmbunãtãþ irea calitãþ produsului ºi creºterea vânzãrilor. ia. de regulã. • de duratã medie. De ia. stimulentele materiale ºi producþ creºterea ia. reconversia forþ de muncã. fac ca un impuls privind capitalul sau ei mâna de lucru sã producã un impuls care se va manifesta pregnant dupã un timp. inerþ teama.6 Modele dinamice destinate includerii efectelor decalate în timp Efectul celor mai multe dintre impulsurile date economiei prin intermediul factorilor exogeni se resimte dupã trecerea unui interval de timp. darul de a întârzia schimbarea în raport cu modificarea rapidã a unor condiþii. exemplu. de regulã mai micã de 1 an (intensificarea reclamei. ii industrializarea ºi calitatea mediului). 90 . între 1-3 ani (modernizarea tehnologiei ºi producþ modificãri de legislaþ ºi comportamentul economic. pe de o parte datoritã obiºnuinþ elor ºi gusturilor încetãþ enite. depunerilor ºi creºterea veniturilor din dobânzi.7. încasarea drepturilor. • motive de ordin instituþ ional – legate îndeosebi de obligaþ iile contractuale (care condiþ ioneazã aprovizionarea. livrarea. iar pe de altã parte temerilor cã aceasta nu va dura.

Problemele de mãsurare care apar în specificarea ºi utilizarea modelului lag în analiza ºi prognoza economicã sunt: • stabilirea unitãþ de timp la care se referã fiecare nivel al ii variabilelor modelului. dezvoltarea învãþ ãmântului ºicreºterea productivitãþii ºi calitãþii activitãþilor).• de lungã duratã (investiþ în transporturi ºi rentabilizarea iile transporturilor. • estimarea parametrilor.1 Stabilirea unitãþii de timp Stabilirea unitãþ de timp cãreia îi corespunde un nivel yt ii presupune alegerea între posibilitãþ de a obþ i ine date anuale. Pentru a evidenþ efectul apãrut cu întârziere de 1. Delimitarea întârzierii apariþ efectului în urma modificãrii iei cauzei 91 .. sãptãmânale.6. se foloseºte termenul lag. 7. O unitate de timp prea mare face inaccesibilã depistarea de influenþ cu întârzieri de durate scurte. • delimitarea întârzierii apariþ efectului în urma modificãrii iei cauzei. iar alegerea unei nitãþ prea e i mici poate provoca dificultãþ pentru obþ i inerea datelorsau delimitarea întârzierilor de duratã lungã. obiectivele demersului ile econometric ºi pe posibilitãþ existente de a obþ date privind ile ine unitatea de timp consideratã revelatoare. iar reprezentãrile care includ factori cu efect întârziat sunt considerate modele lag sau modele dinamice. . 2. trimestriale. lunare.. ia perioade. eventual cincinale sau decenale. Opþ iunea pentru o anumitã unitate de timp trebuie sã se bazeze pe particularitãþ fenomenului.

. poate pune în evidenþ (prin simpla ã deplasare a uneia pe axa timpului) o analogie care apare dupã una sau mai multe unitãþi de timp. Tipuri de modele 92 ....Cronograma privind evoluþ variabilei cauzale. ak x t k ut În final se constatã pentru care dintre ecuaþ s-a obþ ii inut cel mai mare nivel al coeficientului de determinaþ (ceea ce ie corespunde variantei cu cea mai micã dispersie a valorilor reziduale) ºi aceastã ecuaþ va fi reþ ie inutã în vederea analizei ºi prognozei.... y t b a0 x t a1 x t 1 a2 x t 2 ....... în sensul de creºtere cu încã o perioadã a întârzierii de la care se simte efectul presupune urmãtoarele etape: • prestabilirea unui interval rezonabil ca mãrime dupã trecerea cãruia factorul numai poate exercita practic nici o influenþ ã notabilã asupra variabilei efect...2 Estimarea parametrilor În ceea ce priveºte parametrii modelelor cu efect întârziat... aceºtia sunt variabili ca numãr în raport cu tipul de model rezultat în urma specificãrii....6...... • se procedeazã la estimarea parametrilor. 7.. suprapusã ia cronogramei variabilei efect. urmatã de calculul ˆ coeficientului de determinaþ ie R 2 pentru cele k+1 ecuaþ (se ii presupune cã dupã k+1 perioade de timp factorul nu mai are efect): yt b ax u 0 t t yt b a0 x t a1 x t 1 ut .. Un procedeu bazat pe sensibilizarea coeficientului de determinaþ (varianta ajustatã) prin introducerea unui factor ie suplimentar...........

. cerere. Modele în care variabila factorialã (x) îºi transmite efectul în mod treptat. cu sau fãrã efect întârziat pot fi de naturã exogenã (x) sau autocorelate (yt-1): yt a0 a1 xt a2 xt 1 a3 yt 1 ut unde y poate fi cererea sau calitatea.. atât în perioada t cât ºi pe parcursul unui numãr finit de perioade de întârziere (lag distribuit sau întârzieri eºalonate): yt a0 a1 xt a2 xt 1 a3 xt 2 a4 xt 3 ut unde y – producþia. ofertã.Modele unifactoriale în care efectul se simte dupã o întârziere de o unitate de timp: yt a0 a1 xt 1 ut unde y poate fi: productivitate. Între variantele modelului cu lag distribuit cel mai frecvent apar în studiile aplicative urmãtoarele douã reprezentãri: a) varianta descreºterii în timp a efectului generat de modificarea factorului: 2 yt a0 a1 xt kxt 1 k xt 2 . respectiv x poate fi venitul sau utilarea. x – investiþiile. iar x poate reprezenta: utilaje. y – inflaþia. Modele mixte în care variabilele cauzale. umiditatea solului. 93 . ut unde k este constantã subunitarã. x – creºterea ofertei de bani. recoltã. x – dobânda cu capitalizare. y – mãrimea depozitului. Modele autoregresive în care întârzierea este distribuitã pe mai multe unitãþi de timp: yt a0 a1 yt 1 a 2 yt 2 ut unde y reprezintã consumul sau acumulãrile sau profitul.

dar aceasta nu înseamnã cã ar ei trebui sã fie neglijatã. b j 7. b j k k ut .. Autodeterminarea este înþeleasã în urmãtoarele sensuri: 1. Exemple • În comerþ exterior. Autodeterminare ca manifestare a unui anumit grad de dependenþ în raport cu propriile realizãri anterioare. modelele stochastice de tip ARMA 7.. utile predicþiei. urmare a ã unei particularitãþ a evoluþ i iilor din economie de a menþ un ine proiect odatã început.7 Autodeterminarea proceselor economice în timp.7.. Modelul stochastic de prognozã presupune eliminarea tendinþ generale din seria de date.b) varianta creºterii treptate a efectului urmatã de o descreºtere pânã la anulare: yt b1 a0 b1 xt b2 1 b2 xt bj 1 2 ...1 Considerente economice ºi statistice pe care se bazeazã modelul ARMA Seria cronologicã stocheazã suficientã informaþ încât sã ie facã posibilã prognoza fãrã sã fie strict necesarã cunoaºterea evoluþ viitoare a factorilor determinanþ pentru procesul urmãrit iei i în timp. dar ºi de a repeta un comportament devenit tradiþie. ci se urmãreºte obþ inerea unei serii staþionare. intrarea pe o piaþ externã are drept ul ã urmare dezvoltarea exportului pe acea piaþ cel puþ 2-3 ã in 94 . bk xt ..

de regulã. mai multe zile în ºir. • Declanºarea unei greve care diminueazã producþ într-o ia perioadã declanºeazã o creºtere a producþ iei în perioadele urmãtoare. 95 . un fel de corecþ în vederea situãrii în jurul nivelului de ie. în vederea compensãrii stagnãrii acesteia ºi realizãrii obligaþiilor contractuale. Exemple • Absenþ temporarãa unui produs solicitat pe piaþ are drept a ã urmare o vânzare în exces în perioadele urmãtoare. dupã care poate urma o stagnare. pentru un interval oarecare. dupã care poate fi observatã o perioadã de recul. • O acþ iune speculativã de amploare la bursã poate declanºa o abatere semnificativã a cotaþ dincolo de culoarul fluctuaþ iei iilor normale. • Pe piaþ valutarã. • În domeniul producþ o reutilare a sectoarelor productive iei.. Ea va fi foarte probabil urmatã de o abatere în sens contrar. • Pe piaþ de capital pot fi constatate valori în alternanþ de a ã semn mai ales pe o piaþã volatilã într-un interval dat. echilibru. sau o pierdere de pieþ de desfacere se reflectã în date. o apreciere a monedei se menþ a ine. Valorile ºirului staþ ionar se succed înregistrând. caracterizat iei prin legãturi cu ceea ce s-a realizat în trecut. Autodeterminarea sub formã de acþiuni compensatorii în vederea contracarãrii unor ingerinþe din afara sistemului. semnul plus (primul caz).. respectiv minus. urmatã de perioade de creºtere sau descreºtere. poate fi reprezentat de un model autoregresiv (AR) de forma: yt a0 a1 yt 1 a 2 yt 2 . Un astfel de comportament al evoluþ în timp.perioade succesive. a p yt p ut 2. prin valori e succesive care depind una de alta.

q intervale de timp.. fãrã a se uita ordinul diferenþelor (d) care au transformat seria.d. a p yt p b1ut 1 b2ut 2 .. în succesiune.În reprezentãrile formale specifice modelelor stochastice de prognozã. Se notezã ARMA(p. 7. p intervale de timp.q). astfel de manifestãri reparatorii sunt redate de modelul de medie mobilã (MA) (movie average). modelul ARMA este definit ca un agregat ce include impulsurile receptate cu întârzieri de 1.2 Obþinerea prognozelor Previziunile obþ inute în urma utilizãrii modelului de tip ARMA prezintã o serie de particularitãþi: • previziunea este o mãrime medie. la abaterile accidentale (ut) de la evoluþ liniarã. • prognoza se obþ ine pas cu pas. bq ut q ut Bazat pe aceste elemente. întrucât componenta AR obligã includerea în calcul a previziunii pentru perioada n + t în vederea obþ inerii prognozei pentru perioada n + t + 1. exprimate în medie. 2.q).q): yt a0 a1 yt 1 a2 yt 2 .... ei ei reprezentarea este datã de modelul mixt ARIMA(p. de la medie) astfel încât devierea accidentalã este urmatã de o redresare: yt y b1ut 1 b2ut 2 . Modelul ARIMA(p.7.... 96 .. condiþ ionatã de niveluri înregistrate în trecut.. Se considerã cã nivelul procesului din perioada t depinde de erorile din trecut (abaterile de la normal. unde d = 1 dacã diferenþ de ordinul 1 sunt staþ ele ionare sau d = 2 dacã diferenþele de ordinul 2 au condus la staþionarea seriei. ca ºi reacþ iile.. manifestate în ia urmã cu 1. .d. prin transformarea seriei nestaþ ionare în serie staþ ionarã devine ARMA(p.. bqut q ut În cazul prezenþ tendinþ generale în valorile originale (yt). .q). 2.

mãsurarea lor (prin indici ºi coeficienþi de sezonalitate) ºi analiza diferitelor cauze care definesc ritmul producerii lor (de exemplu. prin metoda mediilor ie mobile. pe de o parte. precum ºi media ). periodicitatea lucrãrilor agricole. a concediilor.8 Fluctuaþii sistematice în economie – mãsurare. în componenta trend ( ft) ºi componenta ciclicã C (când este cazul) ºi. prognozã Cunoaºterea variaþ iilor sezoniere necesitã depistarea componentei sezoniere (prin metode grafice). în componenta variaþ sezonierã ( St ) considerând influenþ ie a aleatoare nulã ut =0). Ajustarea seriilor sezoniere constã în ei înlocuirea termenilor reali ai seriei cu termeni calculaþ ºi are ca i rezultat obþ inerea unei serii cronologice cu variaþ sezoniere ii riguros identice de la o perioadã la alta ºi cu influenþ nulã la ã nivelul fiecãrui an. Prin aceastã metodã se definesc componenta trend ºi componenta ciclicã. a sãrbãtorilor etc).• abaterile reziduale (ut) influenþ eazã prognoza (în modelul MA) doar cu valorile înregistrate pânã în perioada n (ultima perioadã pentru care avem date). de regulã. Aceastã operaþ se face. Ajustarea seriilor cronologice cu variaþii sezoniere se bazeazã pe descompunerea seriei. Pentru "capturarea" componentei sezoniere se 97 . • prognoza finalã (yn+t*) integreazã toate componentele care au fost eliminate în etapa de identificare ºi estimare (tendinþ a. analizã. pe de altã parte. y 7. adicã: yt = ft + St (pentru un model aditiv) yt = ft St (pentru un model multiplicativ) Ajustarea componentei sezoniere presupune eliminarea influenþ sezoniere.

7. seria ajustatã se prezintã sub forma unei linii ondulatorii. cu bucle riguros identice. pe baza cãrora ii se desezonalizeazã seria iniþ ialã. aplicatã asupra valorilor calculate prin ajustare.calculeazã indicii de sezonalitate.8. ia ca sã se fi determinat corect periodicitatea de variaþ a ie 98 . mai aplatizate faþ de ã cronograma iniþialã. Pentru izolarea componentei sezoniere se calculeazã coeficienþ sezonieri ( Sj ). 7.8.2 Ajustarea prin medii mobile Ajustarea seriilor cronologice cu variaþ sezoniere prin ii metoda mediilor mobile constã în înlocuirea termenilor empirici cu termeni rezultaþ în urma calculãrii mediilor mobile pentru i seria datã. Resezonalizarea este operaþ ia inversã desezonalizãrii. Prin înlocuirea termenilor reali cu termeni calculaþ va i rezulta o curbã mai rotunjitã sau o dreaptã de tendinþ cu condiþ ã.1 Depistarea graficã a variaþiilor sezoniere Grafic. în sens ie previzional. repetabile în jurul liniei de trend. Aceastã operaþ se face prin ie raportarea valorilor aberante ( yi ) la coeficienþii sezonieri. Resezonalizarea se realizeazã în funcþ de modelul de compunere admis.

adicã se determinã media aritmeticã din douã medii mobile consecutive. 99 . mediile cad între doi termeni reali. termeni luaþ în calcul este impar.2) -1. reprezintã numãrul termenilor din seria empiricã. respectiv N . n numãrul termenilor cuprinºi în calculul mediilor mobile. Când se cuprinde în calcul un numãr par de termeni.fenomenului.(n . Numãrul termenilor din seria ajustatã prin medii mobile este egal cu: N . i în funcþ de mãrimea unui ciclu de variaþ Când numãrul de ie ie. Pentru a afla ce termen va fi înlocuit se face centrarea mediilor mobile. Periodicitatea este evidenþ iatã de punctele de maxim sau de minim.2. Calculul mediilor mobile constã în aflarea mediilor aritmetice dintr-un numãr impar sau par de termeni luaþ succesiv. mediile obþ i inute cad pe termeni reali pe care-i vor înlocui. unde: N. Procedeul de determinare a mediilor mobile este evidenþiat în tabel.(n .2) .

Practic.2 ) -1 = 5 termeni.. variaþiile sezoniere nu se repetã absolut identic.2 = 3 termeni.. respectiv n = 4.( 3 . iar n = 3. j este luna sau trimestrul pentru care se calculeazã coeficientul sezonier. iar a doua pentru un n par. 100 . j =1. teoretic. trimestru de trimestru) ºi se compenseazã la nivelul anului.2) . mãsurate prin indici de sezonalitate.3 Indicii de sezonalitate Devierile faþ de valoarea medie.. când N = 7.. p perioade i (j=1. pe 1 n ansamblul a n ani: Sj Sij n i 1 unde Sij=St.4 Coeficienþii sezonieri Variaþ sezoniere ( St ) se repetã. pentru trimestre). Calculul coeficienþilor sezonieri Coeficienþ sezonieri se calculeazã ca o medie aritmeticã a ii variaþ iilor sezoniere... variaþ iile sezoniere St observate se înlocuiesc cu valori calculate numite coeficienþ sezonieri. respectiv i yi 1 yi 2 7. respectiv j =1. rezultã cã seria ajustatã poate avea 7 . 12 .. Pentru a ajusta o serie realã. identic de la o iile perioadã la alta (lunã de lunã. 4 .... De exemplu. respectând exigenþ modelului ele teoretic. datorate sezonalitãþ pot fi ã ii. respectiv 7 . iar i reprezintã anii observaþi..8. conform principiului de conservare a ariilor. pentru luni.(4 .8.. Sj .Prima relaþie este pentru un n impar. Indicii de sezonalitate se determinã ca raport între termenii reali ºi cei ajustaþi: yi yi i 100. lunã de lunã sau trimestru de trimestru. 7.

corectarea coeficienþ ilor sezonieri presupune calculul raportului: S ' j Sj dt iar media lor este egalã cu unitatea: S 1 Exemplu Datele înregistrate trimestrial. astfel devenind posibilã respectarea principiului compensãrii: S 'j 0 În cazul modelului multiplicativ. unde: dt 1 p p Sj j 1 Rolul coeficientului corector „ d ” este de a repartiza eroarea de aproximare pe ansamblul perioadelor. În calcule apar rezultate uºor diferite. pe an. respectiv media coeficienþ ilor sezonieri. trebuie sã fie zero. Se cere: • sã se determine tendinþa seriei • sã se calculeze indicii de sezonalitate ºi coeficienþii sezonieri • sã se desezonalizeze seria. corectarea coeficienþ ilor sezonieri presupune calculul diferenþelor: Sj '=Sj – dt . cu privire la cifra de afaceri a unei firme sunt prezentate în tabel. În cazul modelului aditiv. ca urmare a aproximãrilor. Admitem ipoteza continuitãþ trendului. 101 . suma.Conform principiului compensãrii variaþ iilor sezoniere la nivelul anului. Sj' . a stabilitãþ sezoniere ºi a lipsei ii ii influenþelor accidentale. pe durata a doi ani. Efectul lor poate fi compensat printr-un corector „ dt ” rezultând un coeficient sezonier corectat. • sã se extrapoleze seria pentru trimestrul I al anului urmãtor celor observaþi.

cu valori maxime în trimestrul 3 ºi minime în trimestrul 1. Determinarea tendinþei Reprezentarea graficã a seriei evidenþ iazã clar o evoluþ ie sezonierã. se observã o evoluþie medie liniarã ft = a + b t. De asemenea. Elementele de calcul pentru linia de trend ºi valorile estimate ( yti ) 102 . 1 2 3 4 1 1 3 4 2 2 2 5 7 4 1.Anul Trim.

168 0. respectiv yt . din fiecare an.52 t.532 1. în cursul celor doi ani consideraþi (cicluri sezoniere) ºi anume: S1 S3 0. Calculul indicilor de sezonalitate ºi a coeficienþ ilor de sezonalitate Indicii de sezonalitate sunt calculaþ ca raport între valoarea i observatã yi ºi valoarea calculatã corespunzãtoare a trendului ft.364 1.685 2 2 103 . De asemenea.16 + 0.Ecuaþia de trend liniar pentru seria consideratã este: yt =1.266 2 2 1.458 0. Valoarea lor medie la nivelul unui ciclu sezonier (al unui an.752 1.595 0.464 S 4 0.617 0. 2. Se observã cã indicii de sezonalitate variazã în jurul unitãþ ii. în celelalte trimestre sunt supraunitare.470 1. Coeficienþ de sezonalitate se calculeazã ca medie aritmeticã ii simplã a variaþ iilor sezoniere pentru fiecare trimestru ( Sj ).564 S 2 1. în cazul nostru) este egalã cu unitatea. sunt subunitare. ºi cã valorile lor din fiecare trimestru sunt diferite. se observã cã valorile primului ºi ultimului trimestru.

Valoarea prognozatã.16 + 0. þinând cont de aproximãrile luate în calcul. b. 104 . 3. evidenþ iind faptul cã variaþ sezoniere în interiorul unui ciclu iile se compenseazã. numai dacã se respectã ipotezele admise iniþ ial. Extrapolarea trendului.Observaþii Media celor patru coeficienþ de sezonalitate trebuie sã fie egalã cu i 1. ne putem aºtepta ca cifra de afaceri a firmei "A" sã atingã.7376 În concluzie. valoare ce poate fi admisã. 4. yi la ine valoarea coeficienþ ilor de sezonalitate corespunzãtori. valoarea de 3. În cazul nostru. Prognoza nivelului cifrei de afaceri pentru trimestrul 1 al anului urmãtor celor observaþi Folosim modelul de compunere multiplicativ yt = ft· St unde: ft . valoarea medie a coeficienþ ilor de sezonalitate este egalã cu 0.564 = 3. este: y9 = 1.84. pentru ti = 9 (trimestrul 1 al anului 3). (Sj). Corectarea valorii prognozate.trendul. Corectarea valorii extrapolate cu influenþ sezonierã presupune resezonalizarea a valorii. Rezultatele sunt prezentate în tabel.52 · 9 = 5. prin extrapolarea trendului. pãstrarea stabilitãþ ii sezoniere ºi lipsa influenþelor accidentale.84 · 0. St – componenta sezonierã.995. a. adicã: y9(1) = y9 · i 1 = 5. Desezonalizarea seriei Desezonalizarea seriei presupune calculul valorilor corectate ºi are ca scop obþ inerea tendinþ fãrã influenþ sezonierã. coloana 7. Seria ei a desezonalizatã se obþ prin raportarea valorilor empirice.7376 sute milioane lei. ºi anume: continuitatea trendului. în trimestrul I al anului trei considerat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->