Sunteți pe pagina 1din 5

CUPRINS

CUPRINS..................................................................................................................................2
Introducere.................................................................................................................................5
Unitatea de studiu 1...................................................................................................................8
Sisteme informaţionale economice............................................................................................8
1.1 Evoluţia sistemelor informaţionale economice............................................................9
1.2 Modalităţi de achiziţie a softului................................................................................11
1.3 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................15
1.4 Lucrare de verificare......................................................................................................15
1.5 Bibliografie....................................................................................................................16
Unitatea de studiu 2.................................................................................................................17
Ciclul prelucrării datelor..........................................................................................................17
2.1 Fazele ciclului prelucrării datelor...............................................................................17
2.2 Faza de culegere a datelor..........................................................................................19
2.3 Pregătirea datelor.......................................................................................................20
2.4 Prelucrarea propriu-zisă a datelor..............................................................................21
2.5 Stocarea datelor şi întreţinerea fişierelor....................................................................24
2.6 Obţinerea ieşirilor......................................................................................................25
2.7 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................25
2.8 Lucrare de verificare......................................................................................................25
2.9 Bibliografie....................................................................................................................26
Unitatea de studiu 3.................................................................................................................27
Introducere în dezvoltarea sistemelor informaţionale..............................................................27
3.1 Ciclul de viaţă al dezvoltării sistemelor informaţionale.................................................28
3.1.1 Modelul cascadă.....................................................................................................29
3.1.2 Modelul V...............................................................................................................30
3.1.3 Modelul incremental...............................................................................................31
3.2 Prezentarea generală a etapelor ciclului de viaţă al sistemelor informaţionale...............32
3.3 Participanţii la dezvoltarea sistemelor informaţionale...................................................36
3.4 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................38
3.5 Lucrare de verificare......................................................................................................38
3.6 Bibliografie....................................................................................................................39
Unitatea de studiu 4.................................................................................................................40
Microanaliza sistemelor informaţionale...................................................................................40
4.1 Identificarea şi selecţia proiectelor de dezvoltare a sistemelor informaţionale...............40
4.1.1 Potenţialele proiecte de dezvoltare..........................................................................41
4.1.2 Clasificarea, ierarhizarea şi selecţia proiectelor de dezvoltare................................42
4.1.3 Organizaţia şi planificarea sistemelor informatice..................................................43
4.2 Iniţierea şi planificarea proiectelor de dezvoltare a sistemelor.......................................50
4.3 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................55
4.4 Lucrare de verificare......................................................................................................56
4.5 Bibliografie....................................................................................................................56
Unitatea de studiu 5.................................................................................................................57
Studierea sistemului existent şi determinarea cerinţelor noului sistem....................................57
5.1 Studierea sistemului existent..........................................................................................59
5.1.1 Analiza informaţiilor de ieşire................................................................................59
5.1.2 Analiza datelor de intrare........................................................................................61
5.1.3 Analiza modului în care sunt stocate, accesate şi păstrate datele............................62
5.1.4 Analiza proceselor de prelucrare a datelor..............................................................63
5.2 Identificarea proceselor de prelucrare ale sistemului.....................................................65
5.2.1 Tipuri de evenimente..............................................................................................66
5.2.2 Identificarea evenimentelor.....................................................................................68
5.3 Determinarea cerinţelor pentru noul sistem...................................................................72
5.3.1 Tipuri de cerinţe......................................................................................................73
5.4 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................76
5.5 Lucrare de verificare......................................................................................................76
5.6 Bibliografie....................................................................................................................77
Unitatea de studiu 6.................................................................................................................78
Introducerea în modelarea logică, grafică, a proceselor de prelucrare.....................................78
6.1 Introducere în modelarea sistemelor..............................................................................78
6.2 Descompunerea sistemului pe funcţii de prelucrare.......................................................79
6.3 Diagramele fluxurilor de date (DFD).............................................................................82
6.3.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date.............................................................86
6.3.2 Simboluri utilizate în construirea DFD...................................................................88
6.4 Răspunsuri la testele de autoevaluare.............................................................................93
6.5 Lucrare de verificare......................................................................................................94
6.6 Bibliografie....................................................................................................................94
Unitatea de studiu 7.................................................................................................................95
Descompunerea diagramelor fluxurilor de date.......................................................................95
7.1 Diagrama de context..................................................................................................95
7.2 Diagrama fluxurilor de date de nivel 0.......................................................................97
7.3 DFD de nivel 1 până la n...........................................................................................99
7.4 Recomandări privind oprirea procesului de descompunere a sistemului.................101
7.5 Reguli de construire a diagramelor fluxurilor de date..............................................103
7.6 Răspunsuri la testele de autoevaluare...........................................................................106
7.7 Lucrare de verificare....................................................................................................106
7.8 Bibliografie..................................................................................................................107
Unitatea de studiu 8...............................................................................................................108
Depozitul metadatelor............................................................................................................108
8.1 Descrierea fluxurilor de date........................................................................................110
8.2 Descrierea structurii de date.........................................................................................111
8.3 Descrierea datelor elementare......................................................................................113
8.4 Descrierea locurilor de stocare.....................................................................................115
8.5 Descrierea proceselor...................................................................................................118
8.6 Răspunsuri la testele de autoevaluare...........................................................................120
8.7 Lucrare de verificare....................................................................................................120
8.8 Bibliografie..................................................................................................................121
Unitatea de studiu 9...............................................................................................................122
Introducere în modelarea conceptuală a datelor.....................................................................122
9.1 Aplicarea principiului abstractizării în modelarea datelor............................................122
9.2 Culegerea informaţiilor pentru modelarea conceptuală a datelor.................................124
9.3 Introducere în cadrul conceptual al diagramelor entitate-relaţie (DER).......................127
9.4 Răspunsuri la testele de autoevaluare...........................................................................129
9.5 Lucrare de verificare....................................................................................................129
9.6 Bibliografie..................................................................................................................129
Unitatea de studiu 10.............................................................................................................130
Conţinutul şi etapele activităţii de modelare conceptuală a datelor........................................130
10.1 Identificarea entităţilor de date...................................................................................130
10.2 Descrierea entităţilor de date prin intermediul atributelor..........................................132
10.2.1 Atribute cu valori multiple..................................................................................134
10.3 Identificarea şi descrierea relaţiilor dintre entităţi..................................................135
10.3.1 Gradul relaţiilor...................................................................................................136
10.3.2 Cardinalitatea relaţiilor.......................................................................................136
10.3.3 Rolul relaţiilor.....................................................................................................138
10.3.4 Relaţii purtătoare de atribute (entităţi asociative)................................................139
10.4 Modelul general al DER pentru sistemele informaţionale economice........................141
10.5 Alte situaţii întâlnite în modelarea conceptuală a datelor...........................................145
10.5.1 Cardinalitatea relaţiilor ternare............................................................................145
10.5.2 Relaţii redundante...............................................................................................145
10.6 Răspunsuri la testele de autoevaluare.........................................................................146
10.7 Lucrare de verificare..................................................................................................147
10.8 Bibliografie................................................................................................................147
Bibliografie selectivă.........................................................................................................148

Introducere
Disciplina de specialitate Sisteme informaţionale financiar-contabile I îşi propune să
integreze cunoştinţele şi abilităţile dobândite de către studenţi la disciplinele din domeniul
financiar-contabil cu cele din domeniul sistemelor informaţionale, cu accent pe analiza
sistemelor informaţionale. Ea le va oferi studenţilor atât o viziune asupra sistemelor
informaţionale contabile, cât şi cadrul de identificare şi formulare a cerinţelor informaţionale din
domeniul financiar-contabil. Structurarea acestor cerinţe se va realiza cu ajutorul a două
instrumente de modelare : diagramele fluxurilor de date şi diagrama entitate-relaţie.
Pentru o bună înţelegere a conţinutului acestei discipline este necesară studierea în prealabil
a disciplinelor Bazele contabilităţii şi Tehnologii informaţionale pentru afaceri.
Obiectivele principale ale disciplinei sunt :
 Inţelegerea rolului şi locului economistului contabil în analiza sistemelor informaţionale
contabile ;
 Desluşirea caracteristicilor esenţiale ale sistemelor informaţionale contabile ;
 Descrierea instrumentelor şi tehnicilor de culegere şi structurare a cerinţelor funcţionale;
 Definirea demersului de analiză a unui sistem informaţional, cu orientare pe implicarea
directă a utilizatorului final;
 Dobândirea aptitudinilor necesare în modelarea sistemelor informaţionale financiar-
contabile;
 Familiarizarea cu principalele tehnologii informaţionale aplicabile în domeniul financiar-
contabil;
 Dobândirea aptitudinilor privind elaborarea strategiei de informatizare a activităţilor
contabile din organizaţii.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, suportul de curs a fost structurat în 10 unităţi de studiu,
fiecare conţinând obiective proprii, teste de autoevaluare şi lucrări de verificare. Cele 10 unităţi
de studiu sunt:
1. Sisteme informaţionale economice
2. Ciclul prelucrării datelor
3. Introducere în dezvoltarea sistemelor informaţionale
4. Microanaliza sistemelor informaţionale
5. Studierea sistemului existent şi determinarea cerinţelor noului sistem
6. Introducere în modelarea logică, grafică, a proceselor de prelucrare
7. Descompunerea diagramelor fluxurilor de date
8. Depozitul metadatelor
9. Introducere în modelarea conceptuală a datelor
10. Conţinutul şi etapele activităţii de modelare conceptuală a datelor
Pe parcursul semestrului sunt planificate 3 teme de control ce vor fi verificate astfel:
 Etapele ciclului prelucrării datelor în sistemele informaţionale contabile, temă ce va
fi evaluată faţă în faţă, la a doua întâlnire programată în timpul semestrului;
 Definirea ariei de întindere a sistemului informaţional ales pentru realizarea proiectului,
inclusiv construirea diagramei de context, temă ce va fi transmisă pe email în săptămâna 8 din
semestru;
 Modelarea logică a prelucrărilor şi modelarea conceptuală a datelor. Această temă
presupune parcurgerea unităţilor de studiu 6, 7, 9 şi 10, iar evaluarea va fi făcută pe platforma
Blackboard la o data stabilită la începutul semestrului.
Evaluarea studenţilor va avea două componente: evaluarea pe parcurs şi evaluarea la
examen. Evaluarea pe parcurs constă în elaborarea şi susţinerea unui proiect în echipă, iar nota
obţinută va avea o pondere de 40% din nota finală, şi evaluarea temelor de control, care va
avea o pondere de 10% din nota finală. Evaluarea la examen, realizată în sesiune, constă într-o
probă scrisă ce va conţine subiecte tip grilă şi subiecte clasice şi va avea o pondere de 50% din
nota finală. Prin subiectele grilă se vor evalua preponderent cunoştinţele teoretice, iar prin
subiectele clasice abilităţile şi cunoştinţele practice. În calculul notei la proba scrisă nota la
subiectele grilă va avea o pondere de 75%, iar iar cea la subiectele clasice 25%. Promovarea a
examenului presupune obţinerea notei minime 5 atât la susţinerea proiectului, cât şi la
proba scrisă.
Modul de calcul al notei finale este redat în tabelul de mai jos.
Criteriul Ponderi Nota criteriu Punctaj
(%)
Evaluare proiect 40% 9,00 3,60
Evaluare teme de control 10% 10,00 1,00
Examen - subiecte grilă 37,5% 8,00 3,00
Examen - subiecte clasice 12,5% 10,00 1,25
Total punctaj 100% --- 8,85
Nota finală 9,00

Proiectul va fi susţinut în cadrul ultimei întâlniri din timpul semestrului. Studenţii care nu se vor
prezenta la acea dată, sau vor fi respinşi, vor putea susţine proiectul numai în sesiunea de restanţă.
Elaborarea proiectului
Prin acest proiect se urmăreşte realizarea unor activităţi specifice fazei de analiză a sistemelor
informaţionale contabile. Pentru realizarea proiectului este necesară alegerea unei organizaţii, indiferent
de obiectul său de activitate, şi o componentă a sistemului financiar-contabil. Proiectul poate fi elaborat în
echipă formată din maxim 4 studenţi.
Structura proiectului cuprinde următoarele părţi:
1. Identificarea proiectului
1.1 Descrierea organizării întreprinderii (obiect de activitate, tipul de structură
organizatorică, organigrama, principalele funcţiuni economice etc.)
1.2 Prezentarea principalelor resurse informatice existente
• resursele hardware (configuraţia de bază, localizare, arhitectură),
• resursele software: de bază (sisteme de operare, utilitare, medii de programare, soft de
reţea etc) şi de aplicaţii economice (programele financiar-contabile utilizate de organizaţia
unde se efectuează studiul de caz, cu descrierea principalelor funcţii pe care le îndeplinesc),
• resursele umane specializate (analişti-programatori, programatori, administratori baze de
date, administratori de reţea, operatori etc)
2. Iniţierea şi planificarea proiectului de dezvoltare a sistemului informaţional ales
2.1 Identificarea principalelor sisteme informaţionale financiar-contabile din organizaţie
prezentând intrările şi ieşirile fiecărui sistem (construirea matricelor sisteme informaţionale-
componente organizatorice, procese-sisteme informaţionale, specifice planificării sistemelelor
informaţionale)
2.2 Definirea ariei de întindere a sistemului ales, adică a unei componente din sistemul
informaţional ales pentru analiză (de exemplu , sistemul de gestiune a imobilizărilor, sistemul
creanţelor, sistemul datoriilor, sistemul stocurilor, sistemul contabilităţii de gestiune, sistemul de
gestiune a producţiei, sistemul de gestiune a trezoreriei, sistemul de salarizare, sistemul contabilităţii
generale etc.). Pentru definirea ariei de întindere se va construi diagrama de context, cu prezentarea
principalelor legături cu celelalte sisteme din organizaţie.
3. Descrierea detaliată a sistemului informaţional existent
3.1 Descrierea intrărilor, urmărind aspectele descrise în capitolul IV din suportul de curs,
„Studierea sistemului existent şi determinarea cerinţelor noului sistem” (cu anexarea documentelor
justificative)
3.2 Descrierea prelucrărilor, urmărind principalele tranzacţii de prelucrare, respectiv ce
prelucrări manuale sau cu ajutorul calculatorului sunt efectuate, de unde sunt preluate datele, la ce
operaţii de calcul sunt supuse, cum sunt preluate etc.
3.3 Descrierea ieşirilor, având în vedere descrierile realizate în capitolul IV din suportul de curs,
„Studierea sistemului existent şi determinarea cerinţelor noului sistem” (cu anexarea rapoartelor
obţinute).
4. Modelarea sistemului informaţional existent
4.1 Diagrama fluxurilor de date (construirea diagramei de context, a diagramei de nivel 0 şi cel
puţin câte o diagramă de nivel 1 şi/sau 2 pentru fiecare student din echipă)
4.2 Diagrama entitate-relaţie (modelarea conceptuală a datelor)
4.3 Depozitul datelor (descrierea componentelor ce stau la baza construirii diagramelor fluxurilor
de date pe baza explicaţiilor teoretice găsite în capitolele de modelare a cerinţelor sistemului)
5. Determinarea cerinţelor informaţionale pentru noul sistem
5.1 Modificările funcţionale şi/sau nefuncţionale din sistem (modificări ce apar la nivelul fluxurilor
de date, a proceselor de prelucrare sau a ieşirilor din sistemul analizat, depistate în urma analizei,
respectiv modificări în privinţa arhitecturii hardware, a protecţiei şi securităţii datelor etc., ca cerinţe
nonfuncţionale)

S-ar putea să vă placă și