Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

LISTA FIGURILOR................................................................................................................4
LISTA TABELELOR..............................................................................................................4
LISTA ANEXELOR................................................................................................................5
LISTA ABREVIERILOR........................................................................................................5

1. ÎNTREPRINDEREA - SISTEM TEHNICO-ECONOMIC..........................................6

1.1. Necesitatea abordării sistemice aTntreprinderii..........................................................6


1.1.1. Conceptul de sistem............................................................................................7
1.1.2. Conceptul de sistem tehnico-economic...............................................................8
1.1.3. Subsistemele şi sistemele parţiale ale sistemului tehnico-economic................10
1.2. Organizarea stnicturală a sistemelor de producţie....................................................11
1.2.1. Structure de producţie şi concepţie; noţiune, verigi structural de bază............12
1.2.2. Tipuri de structuri de producţie şi concepţie.....................................................12
1.2.3. Posibilitati de perfecţionare a structurii de producţie şi concepţie....................13

2. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI..................................................................................14

2.1. Procesul de producţie...............................................................................................14


2.1.1. Metode de studiu şi analiza a procesului de producţie......................................14
2.1.2. Organizarea în timp a product!ei (ciclul de producţie)......................................16
2.1.3. Stabilirea succesiunii operatii'lor (schema procesului tehnologic)....................18
2.2. Organizarea producţiei...............'............................................................................19
2.2.1. Organizarea producţiei de serie mică şi individual..........................................20
2.2.2. Metode de dimensionare a suprafeţelor de producţie.......................................20
2.2.3. Alegerea utilajelor şi determinarea necesarului de utilaje şi forta de muncă...22
2.2.4. Tipuri de amplasare a mijloacelor de munca pe suprafetele de productie........24
2.3. Inginerie tehnico-economică..................................................'....................'..........25
2.3.1. Conceptul de flexibilitate.................................................................................25
2.3.2. Sisteme flexibile de prelucrare.........................................................................26
2.3.3. Tehnologii de grup...........................................................................................27

3. GESTIONAREA ACTIVELOR FIXE.........................................................................29

3.1. Rolul capitalului fix în producţie..............................................................................29


3.1.1. Creşterea eficienţei utilizării capitalului fix......................................................29
3.1.2. Indicatori de studiu şi analiză a uzurii aleatoare a echipamentelor...................30
3.2. Organizarea reparării şi întreţinerii utilajelor...........................................................32
3.2.1. Importanţa şi obiectivele activitatii de reparare a utilajelor..............................32
3.2.2. Sisteme şi metode de organizare a reparării utilajelor......................................33
3.2.3. Planificarea reparării utilajelor.........................................................................35
3.3. Indicatori de caracterizare tehnică pentru utilajele în funcţiune...............................37
-2-
4. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE..............................................................................39

4.1. Capacitatea de producţie: concept; factori de influenta............................................39


4.2. Mărimea capacitatii de producţie...............................'............................................40
4.2.1. Metodologia de calcul la Tntreprinderile de producţie industrial*.....................40
4.2.2. Metodologia de calcul la utilajele cu specializare pe produs............................41
4.2.3. Metodologia de calcul la utilajele cu specializare tehnologică.........................42
4.3. Gradul de utilizare a capacitatii de producţie...........................................................44
4.3.1. Determinarea gradului de utilizare a capacitatii de producţie..........................44
4.3.2. Posibilitati de îmbunătatire a utilizării capacitatii de productie........................46
4.4. Balanţele capacitatii de producţie.............................!...................'.........................46
4.4.1. Balanţa capacitatii de producţie la Tnceputul anului..........................................46
4.4.2. Planul de încărcare a utilajelor.........................................................................48
4.4.3. Balanţa dinamicii capacitatii de producţie........................................................48
4.5. Mijloace organizatorice de creştere a capacitatii de producţie.................................49

5. ÎNTREPRINDEREA ANALIZATĂ - TIMKEN ROMÂNIA.....................................52

5.1. Scurt istoric şi obiect de activitate............................................................................52


5.2. Sistemul de management..........................................................................................53
5.3. Descrierea structurii de producţie.............................................................................54

6. STUDII DE CAZ.............................................................................................................55

6.1. Procesul de producţie...............................................................................................55


6.1.1. Stabilirea duratei de pregătire a fabricaţiei pentru rulment conic dublu...........55
6.1.2. Schema procesului tehnologic pentru colivii, distanţiere şi inele flotante........58
6.1.3. Fundamentarea mărimii suprafeţei de producţie a atelierului rectificare role. 60
6.1.4. Utilizarea metodei verigilor pe linia de prelucrare colivii şi distantiere...........61
6.2. fntreţinere şi reparaţii...............................................................................'...............65
6.2.1. Stabilirea politicii de mentenanta a utilajelor....................................................65
6.2.2. Elaborarea planului de întreţinere şi reparare a utilajelor.................................68
6.2.3. Analiza econometrică a deciziei de Tnlocuire a utilajelor (uzură aleatoare)....71
6.3. Capacitatea de producţie...........................................................................................74
6.3.1. Analiza capacitatii de producţie şi a gradului de utilizare al acesteia..............74
6.3.2. Balanţa capacitatii de producţie pentru sectiile de prelucrări mecanice...........81
6.3.3. Analiza planului'de încărcare a utilajelor...'......................................................82
6.4. Scenariul simulării unei producţii anuale sporite......................................................83

CONCLUZII §1 RECOMANDĂRI......................................................................................88

BIBLIOGRAFIE....................................................................................................................90

ANEXE....................................................................................................................................91
LISTA FIGURILOR

Fig. 1.1 Structura unui sistem cibernetic....................................................................................7


Fig. 1.2 Reprezentarea schematică a sistemului tehnico-economic...........................................8
Fig. 1.3 Structura procesului de producţie şi relaţiile de mediu................................................9
Fig. 1.4 Schema de relaţii dintre subsistemele S I.E................................................................11
Fig. 1.5 Structura unui sistem de producţie..............................................................................11
Fig. 2.1 Structura duratei ciclului de producţie.......................................................................17
Fig. 2.2 Schemă de proces tehnologic pentru secţia de prelucrări mecanice...........................18
Fig. 2.3 Configuraţii de amplasare în plan a maşinilor şi utilajelor........................................23
Fig. 6.1 Graficul de analiză a procesului tehnologic pentru colivii şi distanţiere mid...........59
Fig. 6.2 Graficul “value stream map” pentru colivii şi distanţiere mici..................................59
Fig. 6.3 Amplasarea locurilor de muncă (Q necunoscut).........................................................63
Fig. 6.4 Amplasarea locurilor de muncă (Q cunoscut).............................................................64
Fig. 6.5 Curba ABC..................................................................................................................68
Fig. 6.6 Structura ciclului de reparaţii.....................................................................................69

LISTA TABELELOR

Tabelul 4.1 Calculul capacitatii de producţie la utilajele cu specializare tehnologică...........43


Tabelul 4.2 Balanţa capacitatii de producţie la începutul anului (exemplu)............................46
Tabelul 4.3 Balanţa dinamicii capacitatii de producţie............................................................48
Tabelul 6.1 Durata generală de pregătire a fabricaţiei pentru un produs...............................58
Tabelul 6.2 Tabelul verigilor pentru amplasarea locurilor de muncă (Q necunoscut)............62
Tabelul 6.3 Tabelul intensitatilor de trafic. (Q necunoscut).....................................................62
Tabelul 6.4 Tabelul intensitatilor de trafic. (Q cunoscut).........................................................64
Tabelul 6.5 Numărul de utilaje şi timpul de staţionare (înregistrate în anul de bază)............66
Tabelul 6.6 Clasificarea defecţiunilor în funcţie de timpul de staţionare................................67
Tabelul 6.7 Eşalonarea calendaristică a intervenţiilor tehnice planificate.............................71
Tabelul 6.8 Elemente ale teoriei uzurii aleatoare (mortalitate, supravieţuire, avarie)............72
Tabelul 6.9 Eşalonarea grupelor de produse prelucrate...........................................................74
Tabelul 6.10 Caracteristici ale procesului de prelucrare a distanţierelor...............................75
Tabelul 6.11 Caracteristici ale procesului de prelucrare a inelelor.......................................75
Tabelul 6.12 Caracteristici de proces în secţia „Montaj”......................................................75
Tabelul 6.13 Capacitatea de producţie a maşinii de rectificat suprafeţe plane.......................78
Tabelul 6.14 Capacitatea de producţie a maşinii de rectificat căi de rulare...........................78
Tabelul 6.15 Capacitatea de producţie a maşinii de strunjire dură.........................................79
Tabelul 6.16 Calculul capacitatii de producţie privind distanţierele şi inelele.......................80
Tabelul 6.17 Balanţa capacitatii de producţie la începutul anului pentru STRUNGĂRIE......81
Tabelul 6.18 Balanţa capacitatii de producţie la începutul anului pentru RECTIFICARE.....81
Tabelul 6.19 Planul de încărcare a maşinilor de rectificat suprafeţe plane............................82
LISTA ANEXELOR

Anexa 1 - Organigrama (structura departamentald)


a S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A
.............................................................................................................................
91
Anexa 2 - Succesiunea şi interacţiunea proceselor
la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A
.............................................................................................................................
92
Anexa 3 - Lista centrelor de lucru
la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A. (extras)
.............................................................................................................................
93
Anexa 4 - Ritmul de introducere în fabricaţie a noilor produse (anul 2005)
la SC TIMKEN ROMÂNIA SA
.............................................................................................................................
94
Anexa 5 - Schema de amplasament a utilajelor pentru linia de productie colivii
şi distance la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A........................'.
..............................................................................................95
Anexa 6 - Plan de reacţie în cazul defectării accidentale a utilajelor
la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A. (extras)
.............................................................................................................................
96
Anexa 7 - Diagrama flux a procesului de mentenanta a utilajelor
la SC TIMKEN S.A.................................'.
................................................................97
Anexa 8 - Măsuri de creştere a capacitaţii de producţie pe linia de fabricatie inele
carburate mici la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A..........................'
.....................................................................................................98
Anexa 9 Planul de încărcare (în to şi buc.) al utilajelor liniei de fabricatie colivii
şi distanţiere la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A...........................'
...................................................................................................99
Anexa 10 - Diagrama flux a procesului de determinare a capacitatii de productie
necesare la S.C. TIMKEN ROMÂNIA S.A.....................'...................'.
........................................................................................100

LISTA ABREVIERILOR

APICS -Asociaţia pt.managementul operaţiunilor ( The Association for Operations


Management)
CC - Carburare/ cementare (Case Carburising)
CTC - Control tehnic de calitate
ERP - Planificarea resurselor întreprinderii (Enterprise Resources Planning)
ISO - Organizaţia internaţional de standardizare (International Standards Organisation)
OEE - Eficienţa globală a echipamentelor (Overal Equipment Effectiveness)
S&OP - Planificarea vdnzărilor şi operaţiunilor (Sales&Operations Planning)
S.T.E. - Sistem tehnico-economic
SDV - Scule, dispozitive, verificatoare
SFDC - Sistem de achizitie date din atelierele de producţie (Shop Floor Data Acquisition
System)
SMI - Sistemul de management integrat (Integrated Management System)
TH - Călire pătrunsă (Through Hardening)
TPM - Mentenanţa productivă totală ( Total Productive Maintenance)

S-ar putea să vă placă și