Sunteți pe pagina 1din 40

Part 1 of 1 - 28.25/ 28.

5 Points

Tehnologia InformaŃiilor şi ComunicaŃiilor (TIC) este:

A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea echipamentelor de calcul?

B. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?

C. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, reŃelelor şi produselor software, cât şi


administrarea sistemelor respective.

D. Domeniul proiectarii si realizarii de programe pe calculator?

E. Domeniu multi şi inter-disciplinar, axat însă pe conceptualizarea informaŃiilor de orice natură, cu


reprezentarea şi prelucrarea unitară a acestora?

F. Domeniul ştiinŃific şi tehnic care se ocupă cu metodele şi procedeele de achiziŃie, stocare,


transport şi prezentare a informaŃiilor?

Answer Key: B, C, E, F

Informatica:

A. Este stiinŃa care se ocupă cu studiul prelucrării informaŃiei cu ajutorul mijloacelor automatice de
calcul?

B. Este ansamblul ştiinŃelor şi tehnicilor care se ocupă de procesarea (prelucrarea) informaŃiei?

C. Provine din informaŃie şi automatică?

D. Cuvant adoptat oficial de Academia Franceză în 1967 (Informatique) şi răspândit în alte limbi
europene?

E. Este o ramură a matematicii, care studiază aspecte abstracte, formale ale prelucrării informaŃiei?

Answer Key: A, B, C, D, E

ŞtiinŃa informaŃiei (engleză: information science; franceză: science de l'information) este o ştiinŃă
interdisciplinară, care se ocupă cu:

A. Proiectarea arhitecturii hardware a sistemelor de calcul dar si dezvoltarea de aplicaŃii software


moderne.

B. Studierea problemelor privind culegerea, clasificarea, depozitarea, regăsirea şi diseminarea


informaŃiei.

C. Utilizarea bibliotecilor, arhivelor şi a altor mijloace de manipulare şi conservare a informaŃiei,


atât tradiŃionale, cât şi moderne.
D. Studierea problemelor privind analiza, proiectarea, implementarea şi testarea produselor
program (aplicaŃie sau sistem informatic).

Answer Key: B, C

Informatia reprezintă:

A. O piesă de cunoaştere legată de o utilitate umană, aşteptată şi/sau obŃinută în urma unui
eveniment şi având un caracter de noutate.
B. CunoştinŃele acumulate şi structurate pe întreg parcursul vieŃii.

C. Totalitatea datelor conŃinute într-o bază de date, fără a li se da o interpretare în prealabil.

Answer Key: A

Tehnologia InformaŃiilor şi ComunicaŃiilor (TIC) este:

A. Domeniul ştiinŃific şi tehnic care se ocupă cu metodele şi procedeele de achiziŃie, stocare,


transport şi prezentare a informaŃiilor?

B. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii şi testării de programe pe calculator?

C. Domeniu multi şi inter-disciplinar, axat însă pe conceptualizarea informaŃiilor de orice natură,


cu reprezentarea şi prelucrarea unitară a acestora?

D. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea şi întreŃinerea echipamentelor de calcul?

Answer Key: A, C

Tehnologia InformaŃiilor şi ComunicaŃiilor (TIC) este:

A. Domeniu ce se ocupa cu depanarea, administrarea şi întreŃinerea echipamentelor de calcul?

B. Domeniul ce include atât utilizarea echipamentelor, reŃelelor şi produselor software, cât şi


administrarea sistemelor respective.

C. Domeniul analizei, proiectarii, realizarii şi testării de programe pe calculator?

D. Domeniu stiintific si tehnic preocupat de prelucrarea informatiilor?

Answer Key: B, D
Date sunt informatii într-o reprezentare adecvată stocării lor pe un suport (magnetic, optic, etc.), în scopul
prelucrarii electronice sau transferului electromagnetic.

Answer Key: informaŃii|informatii, prelucrării|prelucrarii


Feedback: informatii/prelucrarii
Reprezentarea datelor în calculatoarele numerice se face prin discretizare .

Answer Key: discretizare


Feedback: discretizare
Sortarea este o prelucrare care poate să:

A. Extragă elemente dintr-un set după un criteriu dat?

B. Separe datele în grupe după criterii date?

C. Ordoneze un întreg set de date după un criteriu de ordine?

Answer Key: C
Ca prelucrare, clasificarea este

A. Separarea în grupe a elementelor întregului set de date?

B. Diversificarea caracteristicilor elementelor unui set de date?

C. Separarea pe grupuri şi corpuri algebrice a datelor?

Answer Key: A
Algoritmul este o succesiune de operatiuni executate în număr finit de paşi, care prelucrează un număr finit
de date initiale (de intrare) către un număr finit de date finale (de ieşire).

Answer Key: operaŃiuni|operatiuni|operatii, finit|limitat, iniŃiale|initiale, rezultat|finale


Feedback: operatii/operatiuni, finit/limitat, initiale, rezultat/finale
CunoştinŃele sunt:

A. Date cărora li se atribuie o anumita semnificatie?

B. InformaŃii înŃelese, acumulate şi sistematizate?

C. InformaŃii care pot fi utilizate pentru a obŃine anumite rezultate (pentru a lua decizii, pentru a
acŃiona etc.)?

Answer Key: B, C
Listele lineare permit căutarea prin

A. Parcurgerea secvenŃială a setului de elemente ale setului de date?

B. Calcule din algebra lineară?

C. Parcurgerea la întâmplare a datelor?

D. Forma grafică elegantă, lineară?

Answer Key: A
Fişierul este o colecŃie de date - de obicei de acelaşi tip, stocate pe suport extern.

Answer Key: date, stocate


Directorul (dosarul) este o colecŃie de fisiere - de obicei întrebuinŃate în acelaşi context, stocate pe suport
extern ; un dosar poate conŃine alte dosare.

Answer Key: fişiere|fisiere, stocate, extern


Feedback: fisiere, stocate, extern
Sistemul de calcul este complexul de echipamente fizice interconectate, cu programe şi date legate
intrinsec de funcŃionarea şi utilizarea lor de către om.

Answer Key: echipamente, programe|programele, date|datele


Feedback: echipamente, programe, date
Dispozitivele de introducere a datelor:

A. sunt dispozitive sau periferice de ieşire prin care omul poate capta cel mai mare volum de
informaŃii.
B. sunt denumite dispozitive sau periferice de intrare

C. sunt dispozitivele periferice ce comunică bidirectional cu omul.

D. sunt dispozitive relativ simple şi eficiente de comunicare om→calculator

Answer Key: B, D
Perifericele unui calculator sunt

A. InterfeŃe grafice ce fac posibilă comunicaŃia dintre hardware şi om?

B. Dispozitive hardware de interacŃiune (bidirecŃională) cu omul?

C. Carcasele echipamentelor?

D. Dispozitive periferice de intrare/ieşire a datelor?

E. Dispozitive software ce comunică bidirecŃional cu omul?

F. Mediul de stocare unde avem salvate datele şi programele (ex. disketele floppy, cd-uri , dvd-uri)

Answer Key: B, D
Ce rol au perifericele de intrare şi de ieşire?

A. Comunică bidirecŃional cu omul?

B. Transmit informaŃii în exteriorul reŃelei.

C. Protejează informaŃia din calculator faŃă de intruşi

D. Rolul de a sorta, selecta, clasifica, transforma şi transfera datele de intrare si ieşire.

Answer Key: A
Periferic de intrare/ieşire este

A. Un program de pornire şi oprire / plasare în stand-by a calculatorului?


B. Un dispozitiv fizic ca introduce/extrage date relativ la memoria de lucru?

C. Un program periferic de comunicaŃie între calculatoare?

D. Hard diskul (HDD)?

Answer Key: B
Deosebirea dintre datele simple şi cele structurate este următoarea:

A. Primele sunt piese simple, ultimele colecŃii organizate din primele.

B. Primele sunt informaŃii din mediu înconjurător, ultimele sunt informaŃii prelucrate?

C. Primele sunt împrăştiate, ultimele au devenit cunoştinŃe.

D. Primele sunt mai uşor de înŃeles.

Answer Key: A
Termenul multimedia priveşte varietatea şi modalităŃile de comunicare (imagine, sunet, date), prin care se
combină canalele de comunicare umane.

Answer Key: comunicare


Feedback: comunicare
Multimedia reprezintă:

A. Program de calculator pentru redare jocuri, filme şi muzică?

B. Ecran de calculator prevăzut cu microfon, difuzoare şi cameră web?

C. este o arhitectură standardizată de Next Generation Networking (NGN) pentru operatorii de


telefonie care vor să ofere servicii multimedia fixe sau mobile

D. Tehnologia combinării diverselor tipuri de informaŃii – audio, video, date?

Answer Key: D
Sistemul de calcul:

A. Este alcătuit doar din subsistemul echipamentelor, denumit în limba engleză „hardware”.

B. Este alcătuit din două subsisteme principale: subsistemul echipamentelor, denumit în limba
engleză „hardware” şi subsistemul programelor şi structurilor de date exprimat în limba engleză prin
cuvântul „software”.

C. Reprezintă studiul algoritmelor de calcul pentru problemele de matematică continue, spre


deosebire de cele discrete.

D. ConŃine echipamente de calcul care se împart în două categorii mari: unitatea centrala şi
dispozitive periferice.

E. Este alcătuit exclusiv din subsistemul programelor şi structurilor de date exprimat în limba
engleză prin cuvântul „software”.

Answer Key: B, D
În structura UnităŃii Centrale (UC) intră, ca părŃi principale, procesor şi memorie internă. Pentru
transferul de date între procesor şi memorie, apoi între acestea şi dispozitivele periferice, există magistrale –
care sunt canale rapide de transport date şi comenzi, iar controlul transferului de date şi funcŃionarea întregului
sistem de calcul, în jurul acestor magistrale, este asigurată de Unitatea de comanda .

Answer Key: procesor|procesorul, memori*, magistrale|magistrala, Comandă|Comanda|comanda


Prin software se înŃelege

A. orice parte moale a calculatorului (de ex. tastatura)?

B. echipamentul de calcul in general?

C. date şi programe?

D. InterfeŃe de programare a aplicaŃiilor (API)?

Answer Key: C
Ce înŃelegeŃi prin hardware?

A. Echipamente de calcul în general?

B. Discul mobil(denumit şi Hard Disk)?

C. Partea metalică a unui calculator?

Answer Key: A
Din ce este compusă Unitatea Centrală a unui calculator?

A. (micro) Procesor şi Memorie Internă?

B. Carcasă, placă de bază, procesor, memorie RAM, Hard Disk, unităŃi optice şi magnetice.

C. Discuri – Fix (Hard disk) şi Optic (CD)?

D. Placa de bază, procesor şi sursa?

Answer Key: A
Memoria internă a unui calculator este formată din

A. Memorie Flash şi CD?

B. Memoria de lucru (RAM) şi memoria permanentă (ROM)?

C. Memoria RAM şi Discul Fix (Hard Disk)?


D. Memoria de lucru (RAM)?

Answer Key: B
Caracteristică de performanŃă a procesorului unui calculator este:

A. Dimensiunea fizică a cipului procesor?

B. Dimensiunea memoriei cache (se măsoară în KB sau MB)?

C. FrecvenŃa ceasului intern (se măsoară în GHz)?

D. Capacitatea RAM (se măsoară în MB sau GB)?

E. Lungimea cuvântului procesor (numărul de biŃi conŃinut în fiecare registru de date)?

F. Viteza procesorului (se măsoară în MIPS)?

G. FrecvenŃa de lucru (se măsoară în GHz)?

Answer Key: B, C, E, F, G
Caracteristică de performanŃă a Hard Disk-ului (HDD) este

A. Rata de refresh

B. Dimensiunea fizică - inch

C. Viteza de rotaŃie a discului – rpm.

D. Capacitatea memoriei cache.

E. Rata de transfer - MBs

F. Capacitatea de memorare - GB

G. tipul interfeŃei de conectare - SATA, PATA, SCSI, SAS, etc.

Answer Key: B, C, D, E, F, G
Capacitatea de memorie se măsoară în

A. ns (nanosecunde, miliardimi de secundă).

B. Bytes (şi multipli).

C. InstrucŃiuni pe secundă.

D. GHz.

Answer Key: B
Prin ce dispozitiv comunică procesorul cu memoria internă şi perifericele?
A. Magistrala SCSI.

B. Magistrala serială USB.

C. Placa de reŃea.

D. Magistrala paralelă internă.

Answer Key: D
Memorii volatile (care se pierd la întreruperea alimentării electrice) sunt:

A. Hard disk-ul extern şi memoriile flash.

B. Disc fix (hard disk) şi CD (disk optic)?

C. RAM şi cache-ul procesorului?

D. RAM şi ROM?

Answer Key: C
La un procesor, frecventa (sau ceasul intern) – se măsoară în GHz (impulsuri de ceas pe secundă) şi stabileşte
câte operaŃii pe secundă poate efectua procesorul. Uzual, la PC-urile actuale, frecvenŃa de lucru este cuprinsă
între 1 GHz şi 3 GHz.

Answer Key: frecventa|frecventa de lucru|frecvenŃa de lucru


Feedback: frecventa de lucru
viteza procesorului – se măsoară în „milioane de instrucŃiuni pe secundă” (MIPS) sau (pentru cele foarte
performante) în „milioane de operaŃii cu virgulă mobilă pe secundă” (Mflops).

Answer Key: Viteza


Feedback: viteza, Viteza
Un byte este

A. Un grup de biŃi?

B. Un octet (8 biŃi)?

C. Bit de paritate

D. Submultiplu de bit?

E. Un dispozitiv de memorare?

Answer Key: A, B
Un kilo-bit este

A. 1024 BiŃi

B. 1000 BiŃi
C. 100 Bytes

Answer Key: A
Ce este un fişier?

A. Un dispozitiv fizic ce introduce/extrage date relativ la memoria de lucru.

B. O colecŃie de date de acelaşi tip stocate pe suport extern.

C. O serie de informaŃii stocate în memoria de lucru.

D. Mijloc de interconectare al calculatorului pentru comunicaŃia de date.

Answer Key: B
Cele patru blocuri din structura logică a unui sistemului de calcul sunt procesorul – responsabil de
prelucrarea datelor şi controlul întregului calculator, unităŃile de intrare şi iesire – responsabile de
introducerea datelor şi prezentarea rezultatelor, memoria – responsabilă de stocarea intermediară a datelor şi
programelor

Answer Key: procesorul, intrare, ieşire, memoria


Numele ataşat unei piese sau colecŃii de date, dar şi a unei prelucrări anume, în general aflate în memoria de
lucru reprezinta identificatorul .

Answer Key: identificatorul


Feedback: identificatorul
variabila este o locaŃie de memorie referită printr-un identificator şi poate conŃine diverse valori ale unei date
de tip specificat.

Answer Key: Variabila


constanta este o locaŃie de memorie referită printr-un identificator şi poate conŃine doar o singură valoare a
unei date de tip specificat.

Answer Key: Constanta


Valoarea concretă pentru un tip de date, indicată prin simboluri specifice tipului respectiv este un literal .

Answer Key: Literal


Numerele binare au în componenŃă cifrele

A. Grupate în mantisă şi exponent.

B. 0 şi 1.

C. de la 0 până la 8.

Answer Key: B
O variabilă este

A. O locaŃie de memorie cu un nume şi un tip de dată ataşate?

B. O denumire pentru o dată oarecare?


C. O situaŃie de programare pentru care nu se poate lua o decizie fixă?

Answer Key: A
Rangul adăugat pentru indicarea semnului face parte din lungimea cuvântului alocat pentru reprezentarea
numerelor şi se numeşte uzual bit de semn.

Answer Key: bit


Feedback: bit
Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă se realizeaza prin mantisa (M) este numărul propriu-zis
reprezentat ca număr subunitar, iar exponentul (E) este puterea lui 10. - care înmulŃită cu (M) va da numărul
real vizat.

Answer Key: mantisa, exponent|exponentul


Feedback: mantisa, exponent
Baza de numeraŃie este

A. MulŃimea valorilor pe care le poate un număr zecimal?

B. Setul de valori numerice care pot apare pe un rang, la reprezentarea arabă a numerelor?

C. MulŃimea de date necesare pentru funcŃionarea unui program?

Answer Key: B
Bitul de semn este

A. Un simbol de scriere care apare pe ecran?

B. O codificare a semnului unui număr întreg sau real?

C. O valoare numerică obŃinută în urma unei prelucrări?

Answer Key: B
La reprezentarea numerelor reale semnul apare

A. Nu apare semnul.

B. La mantisă şi la exponent?

C. Numai la exponent?

D. Numai la mantisă?

Answer Key: B
Reprezentarea caracterelor alfanumerice se face prin

A. Comenzi specifice înscrise în programe de grafică?

B. Serii de puncte care vor înscrie pe ecran forma simbolului (literă, cifră, etc.)?
C. Cod numeric ataşate fiecărui caracter?

Answer Key: C
Datele de tip logic au ca valori

A. Numere de la 1 la 8?

B. Numere de la 1 la 10?

C. Doar „1” sau „0”?

D. O mulŃime infinită de numere?

Answer Key: C
Ce asemănări prezintă un director (folder) şi un fişier?

A. Ambele se află în memoria de lucru.

B. Ambele au conŃinut ce poate fi vizualizat cu Windows explorer.

C. Ambele sunt colecŃii de date pe suport extern

Answer Key: C
Part 1 of 1 - 22.5/ 23.0 Points

Ce sunt datele de tip caracter?

Datele de tip caracter sunt simboluri de scriere : cifre,semne de punctuatie si caractere speciale .Ele sunt
necesare la scrierea textelor si a comenzilor prin care omul comunica cu calculatorul.

Model Short Answer: Datele de tip caracter sunt ...


Feedback: Datele de tip caracter sunt simboluri de scriere (în engleză character), adică litere, cifre, semne de
punctuaŃie şi caractere speciale şi sunt necesare la scrierea textelor sau chiar a comenzilor prin care omul
comunică cu calculatorul.

Reprezentarea interna a datelor se face binar utilizandu-se o codificare, care poate fi ASCII sau Unicode.

Answer Key: binar


Literalii de tip char sunt formaŃi din caracterul respectiv, încadrat între două apostroafe , de exemplu 'A', 'a',
'4', '&', '$', '+', '%', etc.

Answer Key: apostro*|apostrofuri


In tabela ASCII sau Unicode, caracterelor li se asociază un număr întreg (fără semn), astfel ca ordinea numerică
a codurilor să fie similară cu ordinea lexicografică a caracterelor în alfabetul ales,astfel:

A. ‘A’= 65 ‘a’= 97
B. ‘A’= 65 ‘b’= 66

C. ‘a’= 97

D. ‘C’= 67

E. ‘B’= 66 ‘b’=98

F. ‘a’= 97 ‘b’=98

G. ‘A’= 65 ‘a’= 65

Answer Key: A, C, D, E, F
Exista o diferenta intre '3' si 3 in reprezentarea caracterelor?

True

False

Answer Key: True


Fiind reprezentate prin numere întregi, caracterele permit operaŃii aritmetice admise pentru întregi, de
incrementare si decrementare .

Answer Key: increment*|incrementare, decrement*|decrementare


Expresia logică este numită și expresie booleană?

True

False

Answer Key: True


Expresia logică, numită și expresie booleană, este o expresie în care se aplică:

A. operatori logici.

B. operatori booleeni.

C. adunarea si scaderea.

D. incrementarea si decrementarea.

Answer Key: A, B
Expresia logică, numită și expresie booleană, este o expresie în care se aplică operatori logici (booleeni) asupra
unor operanzi care au valori logice?

True

False
Answer Key: True
Din evaluarea unei expresii logice se obține o valoare:

A. logică.

B. true sau false.

C. booleană. :

D. 0 sau 1

Answer Key: A, B, C, D
Care din urmatoarele operaŃii cu tipul de date logic sunt adevarate?

A. a=o; b=1; a SI b=0.

B. a=1; b=0; a SAU b=1.

C. a=1; b=1; a SAU b=1.

D. a=1; b=1; a SI b=1.

E. a=0; b=0; a SAU b=0.

F. a=1; b=1; NU a=0; Nu b=0.

G. a=1; b=0; NU a=0; Nu b=1.

H. a=1; b=1; a SAU b=0.

I. a=0; b=1; a SAU b=1.

J. a=1; b=1; a SI b=0.

Answer Key: A, B, C, D, E, F, G, I
O structură de date ordonată formată din elemente care pot fi accesate prin indici se numeste:

A. Matrice

B. Matrix

C. Tablou

D. Vector

E. Victor

F. Pictura

Answer Key: A, C, D
Tabloul (în engleză array) este o structură de date ordonată formată din elemente care pot fi accesate prin
indici de line (şi eventual coloană).
Answer Key: indic*|indici
Un tablou unidimensional, o structură de date ordonată formată din elemente care pot fi accesate prin indici
este:

A. un tablou cu o singura linie.

B. o matrice cu n linii si m coloane; n, m > 1.

C. un tablou cu n linii si m coloane; n, m > 1.

D. un vector.

Answer Key: A, D
Expresia de concatenare are forma șir1+șir2, în care șir1 și șir2 sunt două șiruri de caractere. Valoarea
acestei expresii este un nou șir de caractere, obținut prin concatenarea șirurilor-operanzi, adică prin:

A. media geometrica a celor doua siruri, adica șir1+șir2, rezultand un nou șir de caractere.

B. adunarea valorii sirurilor.

C. adunarea sirurilor apoi suma lor este impartita la 2.

D. punerea lor unul după altul.

Answer Key: D
Obiectul este un program autonom, care conține atât date cât și metode .

Answer Key: date, metode


Datele din obiect sunt păstrate sub formă de valori ale unor variabile ale obiectului, numite și atribute sau
proprietati .

Answer Key: atribut|atribute, proprietati|proprietăti|proprietați|proprietăți


Programarea orientată obiect este o paradigmă de programare, conform căreia programul este constituit dintr-
un ansamblu de:

A. obiecte, care interacționează prin transmiterea de mesaje.

B. mesaje, care interacționează prin transmiterea de obiecte.

C. mesaje.

D. obiecte.

Answer Key: A, D
In Programarea orientată obiect, metodele obiectului sunt:

A. subprograme.

B. atribute sau proprietăți.


C. subprograme (funcții sau proceduri).

D. funcții sau proceduri.

E. păstrate sub formă de valori ale unor variabile ale obiectului, numite și atribute sau proprietăți.

Answer Key: A, C, D
Prelucrările de tip logic pot fi asimilate celor numerice?

A. ŞI logic înmulŃirii?

B. SAU logic împărŃirii?

C. NOT scăderii?

D. ŞI logic adunarii?

Answer Key: A
Sunt operatori binari:

A. Transpunerea unei matrici?

B. Negare logică?

C. Negare analogică?

D. Autonegare logica?

E. ŞI, SAU logice?

Answer Key: E
Ce tipuri de liste liniare intalnim?

A. listă sferică

B. stive.

C. FIFA (First In First Automatized).

D. FIFO (First In First Out).

E. LIFO (Last In First Out).

F. LIFA (Last In First Automatized).

G. listă ovală.

H. listă circulară.

I. liste topor.
J. cozi.

Answer Key: B, D, E, H, J
In cazul listelor nelineare (arborilor), relaŃiile între noduri privesc:

A. ierarhia.

B. nici una din cele de mai sus.

C. ordinea.

D. ordinea si ierarhia.

Answer Key: A
Structurarea arborescentă este foarte eficientă în prelucrarea datelor pentru:

A. clasificarea obiectelor.

B. căutarea spatiala a datelor.

C. calculul expresiilor respectând precedenŃa operatorilor .

D. căutarea în volume mari de date.

Answer Key: A, C, D
Valoarea concretă pentru un tip de date, indicată prin simboluri specifice tipului respectiv poarta denumirea de
literal .

Answer Key: litera*|literal


Lista lineară este o formă de organizare a informaŃiei; ea se regăseşte în organizarea paragrafelor la un procesor
de texte sub formă de:

A. Grafica?

B. Tabel?

C. Trimitere?

D. Enumerare?

Answer Key: D
Part 1 of 1 - 15.0/ 15.0 Points

Discurile fixe ale unui PC sub sistem de operare Windows

A. Sunt indicate prin litere urmate de : (Ex. C:)

B. Sunt indicate prin numere


C. Sunt accesibile în reŃea dacă sunt partajate (shared)

D. Sunt disponibile necondiŃionat către utilizatori de la alte calculatoare în reŃea

Answer Key: A, C
Sistemul de operare instalat pe un calculator este

A. Un program care se încarcă din când în când pentru setări ale calculatorului
B. Un subprogram care asigură prezentarea grafică pe ecran a datelor de intrare şi a rezultatelor
pentru diverse aplicaŃii?
C. O colecŃie de programe ce asigură transferul de date în interiorul maşinii de calcul (procesor cu
memorie şi periferice) şi în afara ei (reŃea)

Answer Key: C
Resurse administrate de sistemul de operare sunt

A. Toate programele cu licenŃă?

B. Perifericele, memoria internă şi procesorul?

C. Tipuri şi stiluri de caractere pentru scriere?

Answer Key: B
O comandă a sistemului de operare se poate furniza acestuia

A. Doar în formă binară, de către utilizator?

B. Doar de către administratorul de reŃea?

C. Prin cuvinte scrise în linie de comandă, de la consola sistemului?

Answer Key: C

Între programe utilitare la sistemul MS Windows se pot număra

A. Un program de desenare pictograme (icons)?

B. Un program antivirus?

C. Un program de funcŃionare pe ore a calculatorului?

Answer Key: B
Care tip de program este ajutător sistemului de operare

A. Programul de grafică Corel Draw?


B. Programul utilitar Windows Explorer?

C. Programul de aplicaŃie MS Word?

Answer Key: B
InterfaŃa utilizator grafică a unui program trebuie să fie

A. Prietenoasă?

B. Cu comenzi diferite pentru un acelaşi program când rulează în sisteme de operare diferite?

C. Colorată şi complexă?

Answer Key: A
Sistemul de operare Windows deŃine comenzi scurte, predefinite, înlocuind pe cele din meniu; unele dintre
acestea sunt accesibile prin

A. SăgeŃi sau Enter?

B. Apăsare buton de mouse?

C. Pseudocod?

D. Bara de unelte?

Answer Key: D
Ferestrele de dialog permit prin „butoanele radio”

A. SelecŃia mai multor opŃiuni din setul oferit?


B. Se pot bifa simultan mai multe butoane, dar se adauga puncte doar in cazul raspunsurilor bune
si se scad in cazul celor gresite.
C. Nici una din cele două de mai sus?

D. SelecŃia unei singure opŃiuni din setul oferit?

Answer Key: D
Este posibilă funcŃionarea unui calculator fara un sistem de operare rezident ?

A. Da, doar daca este încărcat în memoria de lucru şi în execuŃie.

B. Nu, deoarece BIOS-ul nu este încărcat în memoria de lucru şi în execuŃie.

C. Nu.

Answer Key: C
Un sistem de operare trebuie să asigure în principal:
A. Interpretarea şi execuŃia comenzilor de la operatorul uman.

B. Protectia componentelor hardware la scurt-circuit.

C. Alocarea resurselor – adică a spaŃiului de memorie, procesorului (sau procesoarelor), unităŃilor


de intrare / ieşire.

D. Planificarea şi controlul programelor în execuŃie.

E. Gestionarea resurselor fizice si logice ale unui sistem de calcul

F. Rularea programelor după priorităŃi şi introducerea oprirea lor temporară când acestea aşteaptă la
o resursă partajată.

Answer Key: A, C, D, E, F
La un sistem de calcul operarea se poate face în urmatoarele moduri:

A. regim binar

B. regim grafic/meniu

C. regim logic

D. regim comandă

Answer Key: B, D
La operarea unui sistem de calcul in regim comanda,

A. comanda şi parametrii se aleg grafic cu mouse-ul din liste şi subliste de opŃiuni

B. Vocal
C. parametrii se aleg grafic iar comanda se furnizează ca un cuvânt (sau o prescurtare), însoŃită de
parametri;
D. instructiunile se furnizeaza ca un cuvânt (sau o prescurtare), însoŃită de parametri.

Answer Key: D
Pentru realizarea cuprinsului automat se alege urmatoarea comanda:

A. Insert Index

B. Table of Authorities

C. Mail Merge

D. Tables of Contents

Answer Key: D
Pentru realizarea de scrisori tipizate (imbinarea corespondentei) se alege urmatoarea comanda:
A. Table of Authorities

B. Mail Merge

C. Tables of Contents

D. Insert Index

Answer Key: B
La sistemele de operarea moderne, facilitatea multitasking se refera la:

A. execuŃia mai multor programe (sau activităŃi – „tasks”) simultan.

B. lucru pentru mai mulŃi utilizatori simultan, cu acces prin reŃele de calculatoare
C. execuŃia mai multor programe (sau activităŃi – „tasks”) pe rand, functie de prioritatea
procesului.

Answer Key: A
Dintre facilitatile pe care le ofera sistemele de operarea moderne amintim:

A. interogarea si update-ul bazei de date.

B. multi-user

C. multitasking-ul

D. multi-utilizator

Answer Key: B, C, D

Sisteme de operare distribuite

A. rulează pe calculatoare personale (PC), pentru un singur utilizator sau un număr mic de
utilizatori, controlează puŃine dispozitive periferice (de tip mouse, ecran, tastatură) şi oferă un
timp de răspuns convenabil.
B. rulează pe calculatoare PDA (Personal Digital Assistant – ca un carnet Ńinut în palmă) sau pe
telefoane mobile.
C. rulează pe mai multe maşini interconectate în reŃea.
D. sunt folosite pentru aplicaŃii „de timp critic” – de exemplu în industrie, avand scopul
funcŃionării instalaŃiilor conduse prin calculator.

Answer Key: C
Programele de aplicaŃie

A. sunt Procesoare de texte, Foi de calcul tabelar si AplicaŃii de grafică pe calculator .


B. permit realizarea unei utilităŃi umane (în prelucrarea informaŃiilor).

C. sunt Navigatoare web si programele de Poştă electronică.

D. Sunt Sistemele de operare (Windows, Linux, MacOS, etc.)

Answer Key: A, B, C
Procesoare de texte permit

A. transmiterea de mesaje şi documente la persoane fizice şi instituŃii care au o adresă Internet.

B. accesarea site-urilor distante şi interacŃiunea cu ele.


C. crearea de tabele, cu expresii de calcul şi funcŃii diverse, cu facilităŃi de creare şi modificare
histograme;
D. editarea, formatarea, corectarea şi tipărirea textelor;

E. crearea, prelucrarea şi tipărirea graficii

Answer Key: D
In realizarea unui document cu un procesor de text trebuie sa tinem cont de o:

A. structură a foii tipărite

B. structură a informaŃiei

C. de nici una de mai sus

D. structură a conŃinutului de idei

Answer Key: A, B, D
Structura informatiei in document tine cont de urmatoarele:

A. Lista de tabele

B. Bibliografie

C. tipul procesorului de text

D. Cuprins

E. ConŃinut

F. Lista de figuri

G. Index

Answer Key: A, B, D, E, F, G
Un contract informatic OEM este
A. Contract de achiziŃie software cu sau fără echipament de calcul?
B. Contract pentru software primit simultan cu echipamentul de calcul contractat de la
producătorul acestuia din urmă?
C. Contract de achiziŃie a echipamentului de calcul de producător, cu obligaŃia de a achiziŃiona
software cu licenŃă ulterior?

Answer Key: B
La organizarea informaŃiei în documente sub formă de tabel şi de listă lineară o asemănare între ele poate fi

A. Ambele prezintă simboluri grafice de tipul bulinelor

B. Ambele prezintă mai multe coloane. Ambele prezintă simboluri grafice de tipul bulinelor

C. Ambele indică idei sau elemente distincte, indicate separat.

Answer Key: C
Paragraful poate fi

A. formatat astfel incat documentul sa fie A4 sau A3

B. Mărit sau micşorat?

C. Inclus în tabela index?

D. Spatiat fata de paragraful superior si fata de cel urmator.

E. Aliniat – faŃă de marginile foii?

Answer Key: E
Între caracteristicile simbolurilor de scriere (caracterelor alfanumerice) găsim

A. spatiere intre randurile paragrafului.

B. Efecte de clipire sau colorare.

C. Aliniere faŃă de marginile foii

D. Indentare fata de marginile documentului

Answer Key: B
Corectarea ortografică automată, la procesoarele de texte, permite

A. Traducerea în altă limbă a cuvintelor?

B. Sugerarea de sinonime/antonime?

C. Indicarea erorilor gramaticale?


Answer Key: B
Pentru realizarea automată a cuprinsului unui document realizat cu un procesor de texte trebuie să

A. Selectăm din setul de stiluri predefinite Headings - nivelul titlului de capitol/subcapitol?

B. Formatăm literele din titlul de capitol/subcapitol (îngroşare, mărire, aliniere)?

C. Nu trebuie sa facem nimic, se face el automat daca bifam Document Map

D. Copiem pe rând titlurile de capitol/subcapitol şi paginile unde apar, în cuprins?

Answer Key: A
Trimiterile de subsol, în documente realizate cu procesoare de texte, permit

A. Înscrierea de indicaŃii lămuritoare asupra textului, plasate în josul paginii?

B. Indicarea în antet sau subsol a datei şi orei de emitere a documentului?

C. Stabilirea formatului foii de tipărit?

Answer Key: A
Selectarea optiunii Document Map ne permite

A. Sa intocmim automat cuprinsul documentului


B. Sa vizualizam structura documentului si navigarea rapida in cadrul documentului, dupa ce
aplicam stilurile.
C. Sa vizualizam structura documentului fara sa aplicam stilurile.

D. sa vizualizam harta tuturor directoarelor si fisierelor din hard disk

Answer Key: B
Part 1 of 1 - 13.5/ 13.5 Points

O formulă în MS Excel este indicată prin

A. Adresa relativă înscrisă la începutul formulei?

B. Adresa absolută înscrisă la începutul formulei?

C. Semnul = înscris la începutul formulei?

Answer Key: C
În celule ale foii de calcul se pot executa calcule prin
A. Alte foi de calcul?

B. Formule?

C. Grafice?

Answer Key: B
Care bara contine comenzi indicate prin cuvinte?

A. Bara de stare

B. Bara de meniu

C. Bara de formule

D. Bara de unelte

Answer Key: B
Bara de formule

A. indică numele celulei sau blocului de celule sau, în cazul lipsei numelui, adresa celulei curente.

B. permite editarea conŃinutului celulei curente.

C. indică conŃinutul celulei curente şi permite scrierea de caractere.

Answer Key: B, C
In care din urmatoarele exemple avem o adresare relativă?

A. D2 = sum(B2:C2);

B. D2 = B2*C2; D3 = B3*C3.

C. D2 = 10; D3 = 11.

D. D2 = 2*$C$2; D3 = 3*$C$2.

Answer Key: A, B
In care din urmatoarele exemple avem o adresare absolută?

A. D2 = sum(A$2:C2);

B. D2 = B2*C2; D3 = B3*C3.

C. D2 = 10; D3 = 11.

D. D2 = 2*$C$2; D3 = 3*$C$2.

Answer Key: A, D
Graficele (chart-urile)

A. pot stabili relaŃii calitative între mărimi cantitative – necesare în luarea deciziilor.

B. sunt folosite pentru a prezenta în mod calitativ şi sintetic informaŃia numerică, sub diferite
forme.

C. sunt o reprezentare a uneia sau mai multor serii cantitative, relative la momente sau situaŃii
discrete date.

D. sunt desene sau pictograme a uneia sau mai multor serii cantitative, relative la momente sau
situaŃii discrete date

Answer Key: A, B, C
Reprezentarea grafică a seriilor de numere se poate face în urmatoarele sisteme de coordonate:

A. Hiperbolice;

B. Carteziene;

C. Sinusoide;

D. Polare;

Answer Key: B, D
In formularea cerinŃelor şi analiza problemei :

A. se stabileşte cum se doreşte prezentarea rezultatelor (grafic, tabele, rapoarte).

B. se analizează şi se stabilesc intrarile, iesirile si relatiile.

C. sunt preluate de pe documente scrise sau din fişiere aflate pe disc.

D. se identifică şi se înscriu pe hârtie, în documentul de analiză.

E. se face un inventar al funcŃiilor.

Answer Key: A, B, E
Variabilele obiectiv reprezinta

A. intrarile prin care se pot alege variante şi se poate optimiza modelul (de exemplu utilizând
scenarii ).
B. iesirile care se doresc calculate (prin formule, funcŃii).
C. iesirile care impun limite sau condiŃii de compromis ce trebuie respectate (de exemplu limite
de buget).
D. intrarile ce urmează a fi prelucrate efectiv în foaie

Answer Key: B
Variabilele de restricŃie reprezinta:
A. iesirile care se doresc calculate (prin formule, funcŃii).
B. iesirile care impun limite sau condiŃii de compromis ce trebuie respectate (de exemplu limite
de buget).
C. intrarile ce urmează a fi prelucrate efectiv în foaie
D. intrarile prin care se pot alege variante şi se poate optimiza modelul (de exemplu utilizând
scenarii ).

Answer Key: B
O reŃea de calculatoare conectează calculatoarele

A. Prin dispozitive periferice de intrare/ieşire de comunicaŃie?

B. Prin schimbul de dvd-uri?

C. Prin schimbul de diskette?

D. Prin intermediul magistralei interne?

Answer Key: A
La conectarea în reŃeaua locală (LAN) a unui calculator este necesar modem

A. Uneori

B. Nu

C. Da

Answer Key: B
Drepturile de acces ale utilizatorilor permit

A. Alegerea unui furnizor de servicii Internet;

B. Conectarea la o staŃie de calcul;

C. Utilizarea unor resurse partajate în reŃea.

Answer Key: C
PrezenŃa unui dirijor (router) în reŃeaua unei organizaŃii permite

A. Stabilirea drepturilor de acces ale utilizatorilor?

B. Concetarea la Internet a organizaŃiei ca printr-o poartă către lume?

C. Stabilirea priorităŃilor de dirijare a pachetelor de date în interiorul organizaŃiei?

Answer Key: A
Sunt sinonime „placă de reŃea” şi „modem” - pentru facilitatea de conectare în reŃea a unui calculator?

A. Nu

B. Uneori

C. Da

Answer Key: A
In interconectarea prin cuplaj strâns

A. procesoarele împart o magistrală sau o memorie comună

B. distanŃele dintre elementele de prelucrare sunt foarte mici

C. schimbă date prin medii de transfer exterioare

D. distanŃele dintre elementele de prelucrare sunt foarte mari

E. rata de transfer a datelor este mare (cea a magistralei interne a procesorului)

F. procesoare independente schimbă date prin interfeŃe specializate (interfeŃe de comunicaŃie)

Answer Key: A, B, E
Echipamente de prelucrare a datelor pot fi:

A. staŃia de lucru („work station”)

B. arie de discuri („disk array”, RAID, SAN)

C. serverul

D. imprimanta de reŃea

Answer Key: A, B, C, D
Ca echipament de interconectare, comutatorul („switch-ul”)

A. interconectează reŃele locale de tipuri diferite, asigurând despachetarea şi reîmpachetarea


datelor specific fiecărui LAN
B. recepŃionează, memorează şi înaintează pachetele de date spre segmente conectate direct la
alte echipamente
C. interconectează reŃeaua locală (LAN) la reŃeaua largă (WAN), de obicei printr-un operator de
servicii de comunicaŃii.
D. face interconectarea la reŃele de mare viteză, asigurând transfer de date, voce şi imagine
digitizate.
E. prelungeşte două sau mai multe segmente ale mediul de transfer, realizând amplificare de
semnal şi intervenŃii sumare în pachetele de date

Answer Key: B
Ca echipament de interconectare, repetorul („hub-ul”)
A. recepŃionează, memorează şi înaintează pachetele de date spre segmente conectate direct la
alte echipamente (de prelucrare sau interconectare);
B. practic prelungeşte două sau mai multe segmente ale mediul de transfer, realizând amplificare
de semnal şi intervenŃii sumare în pachetele de date;
C. interconectează reŃele locale de tipuri diferite, asigurând despachetarea şi reîmpachetarea
datelor specific fiecărui LAN.
D. interconectează reŃeaua locală (LAN) la reŃeaua largă (WAN), de obicei printr-un operator de
servicii de comunicaŃii.

Answer Key: B
ReŃelele locale LAN („Local Area Network”) sunt

A. interconectări de reŃele între continente, folosind comunicaŃii prin satelit sau cabluri
transoceanice.
B. interconectări prin medii de transfer cu lungimi de la centimetri la zeci de metri, în general
localizată într-o singură încăpere.
C. retele care se extind la nivelul unui oraş sau a mai multor orase.
D. interconectări de calculatoare la nivelul departamentului întreprinderii (de exemplu: serviciul
Aprovizionare, serviciul Tehnic etc.).

Answer Key: D
Topologia inel

A. este caracterizata de faptul ca toate echipamentele sunt conectate două câte două, formand o
stea
B. este caracterizata de faptul ca toate echipamentele sunt conectate două câte două, formand un
inel
C. prezintă un nod central (de obicei un echipament de interconectare de tip repetor sau
comutator) şi echipamentele de prelucrare au fiecare o linie de conectare dedicată către nodul
central.
D. este caracterizata de faptul ca staŃiile sunt conectate la o linie comună pe care o împart la
momentul emisiei.

Answer Key: B
Nivelul Fizic din Modelul de ReferinŃă ISO/OSI

A. cuprinde piese software care asigură informaŃia de control al erorilor şi debitului de date,
precum şi adresa de direcŃionare a pachetelor de date spre vecinul cel mai apropiat (pe traseul
către destinaŃia mesajului), realizând şi controlul comunicaŃiei (verificarea erorilor şi controlul de
flux); funcŃionează în echipamente de interconectare şi de prelucrare.
B. cuprinde piese software care asigură compatibilizarea reprezentării datelor între cele două
maşini sursă destinaŃie (înŃelegând aici şi partea hardware – tipul calculatorului, dar şi partea
software – tipul sistemului de operare)
C. cuprinde piese software care asigură informaŃia de control a transferului de date între capete,
precum şi adresa de direcŃionare a pachetelor de date spre destinaŃia finală pe traseul optim (în
orice condiŃii şi oricât de îndepărtată ar fi ea); funcŃionează în echipamente de interconectare şi de
prelucrare.
D. cuprinde piese software care asigură fragmentarea mesajului (la sursă) şi defragmentarea sa (la
destinaŃie) în pachete, precum şi indicarea tipului de serviciu (calitatea serviciului, transport peste
rând, etc.); funcŃionează în echipamente de prelucrare (sursă şi destinaŃie).
E. cuprinde piesele fizice (hardware) prin care se transformă succesiunea de biŃi din pachetele de
date în semnal electromagnetic, care circulă apoi prin mediul de comunicaŃie între echipamente
de interconectare şi de prelucrare.

Answer Key: E
Nivelul AplicaŃie din Modelul de ReferinŃă ISO/OSI

A. cuprinde piese software care asigură compatibilizarea reprezentării datelor între cele două
maşini sursă destinaŃie (înŃelegând aici şi partea hardware – tipul calculatorului, dar şi partea
software – tipul sistemului de operare)
B. asigură piese software de prezentare şi interacŃiune standard cu utilizatorul uman pentru o
utilitate anume.
C. cuprinde piese software care asigură fragmentarea mesajului (la sursă) şi defragmentarea sa (la
destinaŃie) în pachete, precum şi indicarea tipului de serviciu (calitatea serviciului, transport peste
rând, etc.); funcŃionează în echipamente de prelucrare (sursă şi destinaŃie).
D. cuprinde piese software care asigură informaŃia de control a transferului de date între capete,
precum şi adresa de direcŃionare a pachetelor de date spre destinaŃia finală pe traseul optim (în
orice condiŃii şi oricât de îndepărtată ar fi ea); funcŃionează în echipamente de interconectare şi de
prelucrare.
E. cuprinde piese software care asigură desfăşurarea „discuŃiei” bidirecŃionale între cele două
capete, cu rezolvarea incidentelor care pot apare pe durata sesiunii de lucru (cum sunt
întreruperea comunicaŃiei la defecte sau la iniŃiativa unuia din parteneri); funcŃionează în
echipamente de prelucrare (sursă şi destinaŃie).

Answer Key: B
Resursele accesibile în reŃea sunt

A. Toate mijloacele fizice (hardware) şi logice (software) folosite în comun de mai mulŃi utilizatori.

B. imprimante

C. Administratorii de retea

D. Programe server

E. fişiere şi directoare pe discuri

Answer Key: A, D, E
Parola („password”)

A. identifică persoana în lista de utilizatori admişi la sistem şi permite acces acesteia la contul
personal (de obicei numele este prenumele persoanei sau o prescurtare a numelui);

B. autorizează accesul utilizatorului la un lot de resurse (fizice – ca maşini în reŃea, sau logice – ca
fişiere şi directoare).

C. certifică identitatea utilizatorului, este secretă


D. cuprinde o combinaŃie de caractere (litere mari/mici, cifre) greu de ghicit

Answer Key: C, D
Numele utilizator („user name”)

A. permite accesul la contul personal

B. autorizează accesul utilizatorului la un lot de resurse

C. certifică identitatea utilizatorului,

D. identifică persoana în lista de utilizatori admişi la sistem

Answer Key: A, D
Part 1 of 1 - 11.5/ 11.5 Points

În structura textului pentru o adresă web simbolul @ se găseşte

A. În adresa unui site.

B. Oriunde se lucrează cu procol https.

C. În adresa de poştă electronică.

D. Oriunde se lucrează cu procol http.

Answer Key: C
HTTP este

A. Inceputul unei adrese web?

B. Un limbaj cu reguli pentru transmiterea de cereri între clienŃi şi server în reŃea?

C. Un navigator Internet?

D. O adresă web?

Answer Key: B
Poşta electronică permite

A. Transmiterea de mesaje text cu fişiere ataşate;

B. Navigarea pe site-uri care oferă căsuŃe e-mail.

C. discutii, utilizand instrumente sincrone de comunicatie.

D. Transmiterea de pachete de date de orice tip;


Answer Key: A
Dreptul de autor protejează

A. Ideea de realizare a unui produs?

B. Consumatorul

C. Tehnologia de realizare a unui produs?

D. Realizarea propriu-zisă a unui produs?

Answer Key: C
Prin ce se caracterizeaza hacker-ii?

A. "Intrarea, alterarea, stergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec
intr-o prelucrare informatica care influenteaza rezultatul, cauzand chiar prin acestea un prejudiciu
economic sau material?
B. Curiozitate si explorare cu efecte minore?

C. Atacarea sistemelor electronice militare sau care au tangenta cu securitatea nationala?

D. Comiterea unor fapte grave prin violarea sistemelor de securitate informatica?

Answer Key: B
Din ce categorie de fapte cu caracter antisocial savarsite prin sistemele informatice si sanctionate de lege face
parte "intrarea, alterarea, stergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec intr-o
prelucrare informatica care influenteaza rezultatul, cauzand chiar prin acestea un prejudiciu economic sau
material in intentia de a obtine un avantaj economic, nelegitim"

A. interceptia neautorizata?

B. sabotajul informatic?

C. frauda informatica?

Answer Key: C
Un contract informatic OEM este

A. Contract de achizitie software cu sau fara echipament de calcul?


B. Contract de achizitie a echipamentului de calcul de producator, cu obligatia de a achizitiona
software cu licenta ulterior?
C. Contract pentru software primit inaintea echipamentului de calcul contractat de la producatorul
acestuia din urma?
D. Contract pentru software primit simultan cu echipamentul de calcul contractat de la
producatorul acestuia din urma?

Answer Key: D
Exista un for la nivel mondial de standarde care impune continutul sau forma paginilor web ale publicului larg?

A. DA

B. Exista, dar la nivel national.

C. NU

Answer Key: C
Dreptul de autor pentru un produs software, realizat de catre o firma de software la comanda si sub specificatia
unui beneficiar, apartine

A. Beneficiarului?

B. Producatorului?

C. Ambilor?

Answer Key: A
Sunt mai grave actiunile rauvoitoare comise de criminali cibernetici de tip

A. Cracker?

B. Traficant de informatii?

C. Hacker?

Answer Key: B
In ce an a fost utilizat pentru prima data termenul "Internet" pentru reteaua globala de calculatoare?

A. 1960.

B. 1965

C. 1969

D. 1974

E. 1989

Answer Key: D
In ce an se realizeaza pentru prima data conceptualizarea reŃelei de calculatoare în care datele se transmit sub
formă de datagrame sau pachete, care pot fi comutate, înlocuind comutarea de circuite?

A. 1960

B. 1965
C. 1969

D. 1974

E. 1989

Answer Key: A
In ce an se crează prima reŃea de calculatoare de arie mare (WAN - wide area network)?

A. 1960

B. 1965

C. 1969

D. 1974

E. 1989

Answer Key: B
In ce an se crează ARPAnet, reŃea care lega între ele mai multe universităŃi din SUA?

A. 1960

B. 1965

C. 1969

D. 1974

E. 1989

Answer Key: C
In ce an se inventează WWW-ul (World Wide Web)?

A. 1960

B. 1965

C. 1969

D. 1974

E. 1989

Answer Key: E
ReŃeaua Internet are o structură ierarhică, dezvoltată în jurul unui „miez” („Internet core”) drept coloană
vertebrală („backbone”) a întregii reŃele dar cu magistrala circulară.
Answer Key: Internet

Un URL („uniform resource locator”) este

A. Exprimarea locului şi obiectului ce se doreşte accesat în Internet.

B. O adresa specificata prin IP.

C. O înşiruire de cuvinte separate cu puncte, fiecare cuvânt exprimând numele de domeniu,


organizaŃie, maşină şi obiect – în ordinea invers ierarhică a acestora.

D. O structura generica de forma: http://www.univ-danubius.ro/index.php

Answer Key: A, C, D
Prin Intranet se înŃelege

A. un Internet privat în care utilizatorii pot folosi navigatoare şi celelalte facilităŃi de comunicare
WWW pentru a schimba informaŃii între ei.

B. o retea separata de restul reŃelei Internet prin sisteme de protecŃie de „firewall”.

C. aplicarea tehnicilor şi conceptelor Internet în interiorul unei organizaŃii.

Answer Key: A, B, C
Dintre aplicaŃiile uzuale în Internet, cele mai importante sunt:

A. poşta electronică?

B. Microsoft Word?

C. Microsoft Power Point?

D. navigatoarele web?

Answer Key: A, D
Programul folosit pentru vizualizarea paginilor web, pentru interacŃiunea cu serverele aflate în locaŃii distante
(„site-uri”), precum şi pentru căutarea în Internet poarta denumirea de

A. Navigator.

B. Serviciu de mesagerie.

C. Motor de cautare.

D. Browser.

Answer Key: A, D
Ce parte constituie produsele de tip navigator Internet in cazul vizitarii paginilor web?
A. constituie partea server

B. constituie partea client

Answer Key: B
In Internet „motorul de căutare”

A. este o interfaŃă interactivă ce permite formularea de interogări către o bază de date care conŃine cuvinte
cheie şi legături spre locaŃii ce deŃin documente unde apar aceste cuvinte cheie.

B. este un browser ce permite formularea de interogări către o bază de date care conŃine cuvinte cheie şi
legături spre locaŃii ce deŃin documente unde apar aceste cuvinte cheie.

C. are rolul de a reduce spaŃiul de parcurs la o acŃiune de informare.

Answer Key: A, C
Operatorii folosiŃi în expresii de interogare complexe, pentru rafinarea căutării, pot fi:

A. OR

B. + (plus)

C. AND

D. - (minus)

E. "" (ghilimele)

Answer Key: A, B, C, D, E
Part 1 of 1 - 9.0/ 9.0 Points

Considerati ca este necesar ca judecătorii şi avocaŃii trebuie astăzi să cunoască concepte în informatică nu doar pentru
a gestiona eficient informaŃiile (ca utilizatori ai calculatorului) dar şi pentru a analiza şi lua decizii corecte privind
chestiuni juridice ce apar legat de domeniul informaticii?

A. NU,

B. DA,

C. NU STIU,

Answer Key: B
InfracŃiunea cibernetică reprezinta:

A. o fapta prevăzută de legea civila.

B. fapta comisa de către o persoana sau un grup de persoane care folosesc un calculator şi cu
ajutorul comunicării informaŃiilor prin reŃele de comunicaŃie, comit o faptă care prezintă pericol social
ce aduce prejudicii unei persoane.
C. o fapta prevăzută de legea penala.

D. fapta comisa de către o persoana sau un grup de persoane care folosesc un calculator şi cu
ajutorul comunicării informaŃiilor prin reŃele de comunicaŃie, comit o faptă ce aduce prejudicii unei
societăŃi comerciale.

Answer Key: B, C, D
Hacker-ii – reprezintă acele persoane care,

A. reuşesc sa pătrundă în sistemele informatice ale unui organizaŃii, instituŃie sau firmă, prin
violarea sistemelor de securitate informatică, sistemele accesate aparŃinând unor societăŃi cu care
nu au nici cea mai mica legătură.
B. comit infracŃiuni de pe urma cărora realizează profituri financiare foarte mari. Ei se ocupa cu
spionajul economic şi vând concurentei secretele firmelor ale căror reŃele de soft sunt atacate.
C. cu ajutorul calculatoarelor, pătrund ilegal în sistemul acestora prin spargerea parolei, cu scopul
de a le explora, informa sau din curiozitate.

Answer Key: C
Cracker-ii reprezintă acea categorie de infractori care,

A. îşi desfăşoară activitatea prin pătrunderea ilegală într-un sistem de calculatoare, de unde
sustrag informaŃii sau de unde realizează transferuri ilegale de fonduri financiare, dar, frecvent, ei
realizează şi furturi de identitate în scopul de a-şi atribui false identităŃi sub care sa acŃioneze.
B. reuşesc sa pătrundă în sistemele informatice ale unui organizaŃii, instituŃie sau firmă, prin
violarea sistemelor de securitate informatică, sistemele accesate aparŃinând unor societăŃi cu care
nu au nici cea mai mica legătură.
C. cu ajutorul calculatoarelor, pătrund ilegal în sistemul acestora prin spargerea parolei, cu scopul
de a le explora, informa sau din curiozitate.

Answer Key: B
TraficanŃii de informaŃii şi mercenarii reprezintă acea categorie de infractori care,

A. reuşesc sa pătrundă în sistemele informatice ale unui organizaŃii, instituŃie sau firmă, prin
violarea sistemelor de securitate informatică, sistemele accesate aparŃinând unor societăŃi cu care
nu au nici cea mai mica legătură.
B. cu ajutorul calculatoarelor, pătrund ilegal în sistemul acestora prin spargerea parolei, cu scopul
de a le explora, informa sau din curiozitate.
C. comit infracŃiuni de pe urma cărora realizează profituri financiare foarte mari. Ei se ocupa cu
spionajul economic şi vând concurentei secretele firmelor ale căror reŃele de soft sunt atacate.

Answer Key: C
TraficanŃii de informaŃii şi mercenarii reprezintă acea categorie de infractori care,

A. îşi desfăşoară activitatea prin pătrunderea ilegală într-un sistem de calculatoare, de unde
sustrag informaŃii sau de unde realizează transferuri ilegale de fonduri financiare, dar, frecvent, ei
realizează şi furturi de identitate în scopul de a-şi atribui false identităŃi sub care sa acŃioneze.
B. cu ajutorul calculatoarelor, pătrund ilegal în sistemul acestora prin spargerea parolei, cu scopul
de a le explora, informa sau din curiozitate.
C. reuşesc sa pătrundă în sistemele informatice ale unui organizaŃii, instituŃie sau firmă, prin
violarea sistemelor de securitate informatică, sistemele accesate aparŃinând unor societăŃi cu care
nu au nici cea mai mica legătură.

Answer Key: A
Cracker-ii,

A. pot sa fure date confidenŃiale de o foarte mare importanta,

B. realizează şi furturi de identitate în scopul de a-şi atribui false identităŃi sub care sa acŃioneze,

C. pot sa introducă viruşi în program,

D. folosesc pe scara larga furtul de identitate, inclusiv pentru a se extrage de la unele servicii
publice sau de la unele interdicŃii dictate în urma unor hotărâri judecătoreşti,

E. folosesc calculatorul sau telefonul pentru comiterea unor fapte minore, ca de exemplu folosirea
informaŃiilor din cărŃile de credit pentru sustragerea unor sume de bani de interes personal,

F. nu se dau înapoi de la comiterea unor fapte grave, cu repercusiuni deosebite,

Answer Key: A, C, F
Cracker-ii,

A. realizează şi furturi de identitate în scopul de a-şi atribui false identităŃi sub care sa acŃioneze,

B. pot sa introducă în sistemul accesat “cai troieni” pe care sa-i folosească ulterior,

C. pot provoca pierderi prin schimbarea numelui utilizatorului sau a parolei,

D. folosesc pe scara larga furtul de identitate, inclusiv pentru a se extrage de la unele servicii
publice sau de la unele interdicŃii dictate în urma unor hotărâri judecătoreşti,

E. pot sa hărŃuiască o serie de persoane ca urmare a unor date confidenŃiale pe care le afla în
legătură cu aceştia,

Answer Key: B, C, E
Faptele cu caracter antisocial săvârşite prin sistemele informatice şi sancŃionate de prezenta lege sunt:

A. sabotajul informatic,

B. Jurisprudenta informatica

C. accesul autorizat

D. intercepŃia neautorizată,

E. frauda informatica,

F. falsul informatic,

G. securitarea informatica
H. accesul neautorizat,

Answer Key: A, D, E, F, H
Faptele cu caracter antisocial săvârşite prin sistemele informatice şi sancŃionate de prezenta lege sunt:

A. utilizarea neautorizată a unui calculator,

B. spionajul informatic,

C. Blocarea accesului

D. intercepŃia neautorizată,

E. Securizarea retelei si datelor

F. reproducerea neautorizată a unui program pentru calculator (software),

G. frauda informatica,

Answer Key: A, B, D, F, G
Frauda informatica – reprezintă

A. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori
amestecul în sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic
sau a unui sistem de telecomunicaŃii;
B. intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec
într-o prelucrare informatică care influenŃează rezultatul, cauzând chiar prin acestea un prejudiciu
economic sau material în intenŃia de a obŃine un avantaj economic, nelegitim, pentru sine însuşi
sau pentru altul;
C. intrarea, alterarea ştergerea sau supraimprimarea de date sau programe pentru calculator în condiŃii care,
conform dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;
D. intercepŃia fără drept şi cu mijloace tehnice de comunicaŃii cu destinaŃie, cu provenienŃă, sau în cadrul
unui sistem sau a unei reŃele informatice;

Answer Key: B
IntercepŃia neautorizată – reprezintă

A. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori
amestecul în sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic
sau a unui sistem de telecomunicaŃii;
B. intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec
într-o prelucrare informatică care influenŃează rezultatul, cauzând chiar prin acestea un prejudiciu
economic sau material în intenŃia de a obŃine un avantaj economic, nelegitim, pentru sine însuşi
sau pentru altul;
C. intrarea, alterarea ştergerea sau supraimprimarea de date sau programe pentru calculator în
condiŃii care, conform dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;
D. intercepŃia fără drept şi cu mijloace tehnice de comunicaŃii cu destinaŃie, cu provenienŃă, sau în
cadrul unui sistem sau a unei reŃele informatice;

Answer Key: D
Falsul informatic – reprezintă

A. intrarea, alterarea sau ştergerea de date sau programe pentru calculator în condiŃii care, conform
dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;

B. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori
amestecul în sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic sau a
unui sistem de telecomunicaŃii;

C. intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec
într-o prelucrare informatică care influenŃează rezultatul, cauzând chiar prin acestea un prejudiciu
economic sau material în intenŃia de a obŃine un avantaj economic, nelegitim, pentru sine însuşi sau
pentru altul;

D. intrarea, alterarea sau supraimprimarea de date sau programe pentru calculator în condiŃii care,
conform dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;

Answer Key: A, D
Sabotajul informatic – reprezintă

A. intrarea, alterarea ştergerea sau supraimprimarea de date sau programe pentru calculator în
condiŃii care, conform dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;
B. intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec
într-o prelucrare informatică care influenŃează rezultatul, cauzând chiar prin acestea un prejudiciu
economic sau material în intenŃia de a obŃine un avantaj economic, nelegitim, pentru sine însuşi
sau pentru altul;
C. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori
amestecul în sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic
sau a unui sistem de telecomunicaŃii;

Answer Key: C
Spionajul informatic – reprezintă

A. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori amestecul în
sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic sau a unui sistem de
telecomunicaŃii;
B. intrarea, alterarea, ştergerea de date sau de programe pentru calculator, sau orice alt amestec într-o
prelucrare informatică care influenŃează rezultatul, cauzând chiar prin acestea un prejudiciu economic sau
material în intenŃia de a obŃine un avantaj economic, nelegitim, pentru sine însuşi sau pentru altul;
C. intrarea, alterarea ştergerea sau supraimprimarea de date sau programe pentru calculator în condiŃii care,
conform dreptului naŃional al fiecărui stat, ar constitui infracŃiunea de falsificare;
D. obŃinerea, prin mijloace ilegitime sau prin divulgare, transfer sau folosirea fără drept, a unui secret
comercial sau industrial, în intenŃia de a cauza un prejudiciu economic persoanei care deŃine dreptul asupra
secretului, sau de a obŃine pentru sine sau pentru altul avantaje economice ilicite;

Answer Key: D
Utilizarea neautorizată a unui calculator – se refera la

A. utilizarea, fără drept, a unui sistem sau a unei reŃele informatice fie acceptând un risc notabil de a cauza
un prejudiciu, fie în intenŃia de a cauza un prejudiciu unei persoane;
B. faptele care prejudiciaza datele sau programele pentru calculator cumulează în conŃinutul lor constitutiv
acŃiunile de ştergere, aducere de daune, deteriorare sau suprimare fără drept a datelor sau a programelor
pentru calculator;
C. intercepŃia fără drept şi cu mijloace tehnice de comunicaŃii cu destinaŃie, cu provenienŃă, sau în cadrul
unui sistem sau a unei reŃele informatice;
D. intrarea, alterarea, ştergerea sau suprimarea de date sau de programe pentru calculator, ori amestecul în
sisteme informatice cu intenŃia de a împiedica funcŃionarea unui sistem informatic

Answer Key: A
Considerati ca astăzi nu este necesar ca judecătorii şi avocaŃii sa cunoască conceptele din domeniul informaticii?

A. DA,

B. NU STIU,

C. NU,

Answer Key: C
Cu ce scop judecătorii şi avocaŃii trebuie astăzi să cunoască concepte în informatică?

A. Acest lucru nu este necesar intrucat pentru apărarea dreptului la confidenŃialitatea datelor personale se
ocupa producătorii sau furnizorii de echipamente şi programe,

B. Pentru a gestiona eficient informaŃiile (ca utilizatori ai calculatorului), cu scopul de a analiza şi lua decizii
corecte privind chestiuni juridice ce apar legat de domeniul informaticii,

C. În acest sens, acest lucru nu este necesar intrucat există organisme de standardizare naŃionale sau mondiale
care emit specificaŃii asupra conceptelor din informatică,

Answer Key: B