Sunteți pe pagina 1din 130

www.lohanul.lx.ro e-mail: lohanul@gmail.

com ISSN 1844-7686


Asclepios
Cabinet de medicină naturală
Iaş i, Aleea Nicolina 8 , bl. G5 , ap. 6
Cons ultaţii ş i recomandări de produs e naturale antioxidante,
antitumorale, antiîmbătrânire, bioreg enerative, s timulatoare ale
s intezei de celule s tem, avizate de Minis terul S ănătăţii.
Dr. Ale x andrina Pe tre a te l. 0 7 2 1 7 7 7 3 3 0
● afecţiuni acute ş i cronice – adulţi ş i copii
● afecţiuni tumorale – adulţi ş i copii
Dr. Ge o rg e Vas ile s cu te l. 0 7 2 7 2 2 8 5 8 3
● afecţiuni g inecolog ice
● infertilitatea cuplului
● pos toperator – es tetica plăg ilor
● terapii antiîmbătrânire individualizate

Emil Enache – Enache Morărit SRL; Vasile Marian – Marsemar SRL; Dr. Nelu Tătaru; Dr. Alexandrina
Sponsori: Petrea; Adrian Dominte – Anta 95 SRL; Constantin Silimon – Aldelia SRL; Sofia Dancă – Sofia SRL;
Ing. Cristian Şelaru – Belrom SRL; Neculai Baltag – Balnec SRL; Radu Ticu Macovei – notar public;
Georgeta Hac – Orlando SRL; Ing. Ştefan Catargiu; Ec. Aurel Cordaş; Florin Guzumaş – Misaflor SRL

nr. 15 – revistă cultural ştiinţifică


ffoonnddaattăă:: nnooiieem
mbbrriiee 22000077

Colectivul de redacţie: Referenţi ştiinţifici:


Redactor: Prof. univ. dr. Gh. Buzatu (istorie), prof. dr. ing. Avram D. Tudose (viticultură), dr. Doina
Vicu Merlan Grigoraş (psihologie), dr. ing. Paul Şuşnea (mecanică), dr. George Silvestrovici (medicină
Tehnoredactare: generală), lect. univ. dr. Gabi Voicu (comunicare şi ştiinţe politice), ec. Aurel Cordaş
Gabriel Folescu (economie), ing. Teo Pop (management), Cristian Marcu (grafică).

Colaboratorii acestui număr: Irina Veronica Andoroi, Mugurel Atudorei, Adrian Badea, Andrei Gabriel Barbu, George Bianu,
Gh. Buzatu, Iulian - Marcel Ciubotaru, Costin Clit, Theodor Codreanu, Lina Codreanu, Aurel Cordaş, Lazăr Cristian,
Dragoş Iulian Curelea, Martha Eşanu, Valentin Furtună, Gabriel Gheorghe, Bianca-Isabela Guzumaş, Alex Ionescu, Corneliu
Lazăr, Paul Matei, Valeriu Neştian, Elena Olariu, Neculai Olariu, Ion N. Oprea, Vasile Pandelea, John Perkins, Ştefan Plugaru,
Alexandra Popa, George Preda, Melania Radu, Dumitru Râpanu, Constantin Toma, Avram D. Tudosie, Valeriu Popovici Ursu,
Mihai Vasilescu, Corneliu Văleanu, Oana Velicu.

Puteţi citi revista şi pe www.lohanul.lx.ro.


Articolele sunt bine primite la adresa de e-mail: lohanul@gmail.com sau C.P. 51, Huşi, jud. Vaslui, 735100.
Contact tel. 076.1997.505, 0745.894.379 (Vicu Merlan) – 076.104.70.80 (Gabriel Folescu).

Autorii articolelor sunt direct responsabili de conţinutul materialelor

–2–
Cuprins

Arheologie Bibliofil Economie


Arheolog dr. Vicu Merlan Prof. Lina Codreanu Ec. Aurel Cordaş
A fi arheolog în România anilor........ 4 Theodor Codreanu. Bibliografie ......68 Evoluţia gândirii economice ............ 91
Şantierul arheologic Bazga - Cetăţuie, De la fereastra bibliofilului ..............72 După 20 de ani ................................. 97
judeţul Iaşi........................................... 5 „De prin lume adunate…” ...............76
Martha Eşanu Botanică
Istorie Strâmba – uliţa evreiască din Bârlad,
cunoscutul „şteitl“ de odinioară… ..74 Prof. dr. Constantin Toma
Valeriu Popovici Ursu Preocupările botanice ale lui Emil
Adevărul istoric despre ungur............ 7 Proză scurtă Racoviţă ..........................................100
Iulian - Marcel Ciubotaru
Un egumen moldovean din prima Elena Olariu Oenologie
jumătate a secolului XV.....................15 Muşcătura viperei .............................78
Prof. Costin Clit Prof. dr. ing. Avram D. Tudosie
O vidomostie ecleziastică din 1836 privi-
toare la ţinutul istoric al Fălciului....18
Poezie Vinurile unor personalităţi celebre 103
O catagrafie ecleziastică din 1849 Adrian Păunescu
privitoare la ţinutul Fălciu ................20 Tradiţii
Războiul de la Huşi ...........................79
Istoria Şcolii din satul Dolheşti de la Dumitru Râpanu
înfiinţare până la 1946 ......................30 Melania Radu
Rondeluri ...........................................80 Anul Nou Dacic – moment de invocare şi
Prof. Ştefan Plugaru Corneliu Văleanu
Împroprietărirea ţăranilor în comuna celebrare a supremaţiei luminii asupra
Petale de gând ...................................80 întunericului ...................................104
Stănileşti.............................................22 Fantezie .............................................80
„Palma de frate” a jandarmului român Gabriel Gheorghe
Te caut… ...........................................80 Originea cuvîntului Crăciun ..........106
în Basarabia interbelică ...................42 Smerit şi răsvrătit ..............................80
Prof. Dragoş Iulian Curelea Extincţie .............................................81
Unele consideraţii privind activitatea Irina - Veronica Andoroi Dezbateri
generalului Al. Averescu în perioada Deznădejde şi speranţă .....................81
decembrie 1916 iulie 1917 ...............35 Urare de Crăciun ..............................81 John Perkins
Prof. dr. Vicu Merlan Întâlnire .............................................81 Istoria secretă a imperiului
Portrete de eroi ai luptei anticomuniste – Corneliu Lazăr American ........................................112
Ion Ilioi din Făgăraş .........................45 Joc de dragoste .................................81 Alex Ionescu
Simpozionul cultural: „D. Cantemir, 300 Încercarea moarte n-are ..................81 Epidemiile şi războaiele, metode
de ani de la urcarea pe tron” .......... 56 Elena Olariu criminale de control al populaţiei .115
Prof. Valeriu Neştian Gând sucit .........................................81 George Preda
Dilemele unei morţi năprasnice .......48 Prof. Constantin Partene Renumite institute de cercetare sunt
Sfârşit de toamnă ..............................82 instrumente docile pentru artizanii Noii
Enciclopedica Neculai Olariu Ordini Mondiale .............................117
Sfaturi................................................ 82 Prof. Paul Matei
Prof. univ. dr. Gh. Buzatu Valentin Furtună Problema suprapopulării - o problemă
Marea enciclopedie a României, pentru Discurs ..............................................82 artificială ........................................118
România tuturor românilor ..............51 Descântec.......................................... 82
Oana Velicu Medicină
Evenimente Elan ...................................................82
Efectul de seră ...................................82 Bianca-Isabela Guzumaş
Prof. dr. Vicu Merlan In vitro ...............................................82 Flavona hispidulina dezvoltă efecte
Simpozionul cultural: „D. Cantemir, 300 Pânza de păianjen .............................82 anticonvulsivante ............................120
de ani de la urcarea pe tron” .......... 56 Andrei - Gabriel Barbu
Prof. univ. dr. Gh. Buzatu Anotimpul Hristos .............................83
Carmen Angheluş Medicină naturistă
Români iluştri: DimitrieCantemir ....57
Prof. Theodor Codreanu Dar .....................................................83
Prof. George Bianu
Umor la Huşi .................................... 60 Alt dar................................................ 83
Avantajele produselor naturale în raport
cu medicamentele de sinteză ..........121
Personalităţi Autobiografie Mugurel Atudorei
Starea de unitate benefică este cheia
Prof. Lazăr Cristian Prof. Valeriu Neştian transformării lumii în care trăim ...122
Proza scurtă la Gogol. Tipologii .....61 Vocaţie şi un strop de „nebunie” .....83
Ion N. Oprea Spiritualitate
Doi vasluieni, scrieri de la 1840... ...65 Pedagogie
Adrian Badea
Grafică satirică Prof. Curelea Dragoş Lucian Părintele Arsenie Boca - un Serafim de
Jocul de roluri, provocare psiho- Sarov al României ..........................125
Cristian Marcu ........................ 68, 69, 70 pedagogică între dimensiunea novatoare
şi tradiţie în educaţia elevilor de liceu 87
Prof. Vasile Pandelea
Managementul timpului liber
al elevului .........................................90

–3–
Arheologie

A fi arheolog în
România anilor 2010

Arheolog dr. Vicu Merlan – Huşi

P
entru a scoate la zi vestigii arheologice importante,
fără a reuşi să epuizezi într-un an suprafaţa afectată
de lucrările sistematice sau preventive, trebuie ca
arheolog să te înarmezi cu o răbdare de fier, să faci
faţă diverselor remarci răutăcioase ale localnicilor din
apropierea sitului (care îţi pot distruge munca de o zi, imediat ce
ai plecat la cazare), să obţii autorizaţie de la Ministerul Culturii
din capitală, şi nu în ultimul rând să ai bani. Vestigii străvechi
Arheologul este cel care aduce la zi vestigii de mii de ani, Vas cucutenian descoperit in situl La Ulm – Dolheşti
deduce viaţa şi activitatea spirituală a comunităţilor agrariene
preistorice pe baza a ceea ce a descoperit, frământările şi An de an din 1996 până în 2010, a trebuit, chiar şi atunci
incertitudinile, dorinţa şi obsesia de frumos a acestora, nostalgia când eram colaborator, să mă ocup de toată logistica: sponsorizări,
desăvârşirii, regăsirea esenţei ancestrale a neamurilor ce s-au lucrători, cazare, mijloace de transport, unelte de lucru, prelucrarea
perindat prin aceste locuri etc. primară a materialului descoperit, sortarea pe categorii, descrierea
Prin contactul direct cu obiectele descoperite empatizez cu materialului, desene, fotografii, profile, rapoarte de săpătură (după
lumea strămoşilor mei, cu trăirile lor, cu bucuria împlinirii unui ce am devenit coordonator ştiinţific) etc.
ritual tainic ce străbate perdeaua temporală până la noi… Cea mai grea parte a acestui demers ştiinţific este cea
De cele mai multe ori sunt întrebat: ce câştigi din toată legată de finanţare. În cei 15 ani de activitate arheologică din
această muncă a ta? Le răspund: multă experienţă. Nu sunt zona Huşilor, am efectuat 39 de campanii cu minim 2 săptămâni
mulţumiţi cu răspunsul meu, dar chiar le spun un adevăr: de participare efectivă pe sit, iar pentru aceasta au trebuit
experienţa timpului, experienţa valorilor umanitare care s-au mijloace de întreţinere a forţei de muncă alcătuită din lucrători.
succedat de-a lungul mileniilor. E o experienţă a rezonanţelor, a De la statul roman nu am primit nici un leu, totul a fost procurat
universului regăsit …în timp. Suntem ceea ce suntem datorită cu greutate de la firme sau persoane particulare care au
progreselor timpurilor…pierdute, suntem suma unui timp sponsorizat fiecare săpătură în parte, chiar dacă piesele
comprimat în timpul prezent. arheologice descoperite au mers în patrimoniul statului, la
Arheologul se regăseşte pe sine, e ca şi cum te-ai privi în muzeul municipal din Huşi, Complexul Muzeal Moldova Iaşi şi
oglindă. Imaginea din oglindă e trecutul tău, artefactele sunt Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (Facultatea de Istorie).
produsul morfogenetic al rasei umane care ajuns până la tine. Şi cum lucrurile nu erau prea roz a mai apărut o problemă în
A fi arheolog astăzi e un mare …risc. Da. Pe lângă faptul 1998: ciuperca Merulius Lacrymans. Aceasta a început să distrugă
că eşti considerat de cei mai mulţi nebunul care căută hârburi, încet dar sigur o parte din lemnăria muzeului din Huşi, la care lucram
eşti ironizat chiar şi de autorităţile locului, iar dacă ai colegi ca muzeograf din 1995. Soluţia: reparaţie capitală. Efecte: disponi-
invidioşi te poţi alege, în urma unei reclamaţii anonime cu o bilizarea a trei lucrători din cei şase, printre care şi cel mai proaspăt
percheziţie serioasă în casa ta sau a părinţilor tăi. venit, adică sub-
Spuneam că este foarte greu, mai ales ca arheolog într-un semnatul.
oraş de provincie undeva …la capătul ţării, aşa cum este Huşul. Am ră-
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Sponsorii sunt rari şi nu întotdeauna receptivi la nebunia ta de a mas pe baricade


scoate la zi dovezile trecutului. să reprezint Mu-
Poate nici osemintele protejate de unele spirite protectoare nu zeul Huşi, însă
doresc a fi deranjate, dar încrâncenarea arheologuluimerge până la a nici măcar cu
depăşi obstacolele mistice ale nevăzutului. Sunt cazuri, când, grupuri bani de subzis-
de arheologi şi lucrători au murit subit, în urma descoperirii unui tenţă. M-am ori-
mormânt blestemat, aşa cum a fost cel a lui Tutankamon din Egipt. entat spre învă-
Personal am trecut prin câteva experienţe mai puţin obişnuite, însă ţământ pentru a
îngerul meu păzitor s-a dovedit mai puternic decât acele spirite nu fi muritor de
protectoare ale unei mormânt funerar, aşa cum s-a petrecut la foame, continu-
Chersăcosul, judeţul Vaslui, prin decopertarea unuitumulsub care se ându-mi munca
afla un copil de acum peste 4000 de ani în urmă, având în inventar de cercetător
doar o ulcică din lut ars. Aducerea la zi a acestuia mi-a provocat arheolog, fiind
imediat mari probleme de sănătate, aducându-mă la limita dintre acreditat prin
viaţă şi moarte. certificatul de
Prezenţa lor nu ţine de stoicismul nostru, însă au fost şi specialist atestat
vor fi confirmate istoric prin numeroase dovezi. Puterea de Ministerul
ritualului se întinde dincolo de lumea prezentului, el este o Culturii, Culte-
permanenţă a lumii invizibile, o confirmare a existenţei vieţii de lor şi Patrimo-
după moarte, a sufletului în invizibilitatea materiei. niului Naţional
Ca cercetător, realizez săpături arheologice încă din 1996. în anul 2009,
Primii anii i-am făcut sub protectorat, pe şantierele de la Isaiia semnat de mi-
– Balta Popii, Răducăneni – MAT, Roşu – Fântâna CAP, iar din nistrul Theodor
2002 am devenit responsabil ştiinţific pe siturile de la Creţeşti – Paleologul.
La Intersecţie, în 2003 pe cel de la Bazga – Cetăţuie, în 2004 Piesele
pentru Dolheşti – La Ulm, în 2005 pentru Armăşeni – Muncel, descoperite an
în 2008 pentru Rotăria – Pe Runc. de an în fiecare Zeitate masculină

–4–
Arheologie
sit în parte au fost inventariate şi date spre păstrare şi
conservare muzeelor sus menţionate, având accesul în calitate
de descoperitor, la studiul ştiinţific al acestora, ori de câte ori
este necesară întocmirea unei lucrări ştiinţifice (cel puţin aşa
stipulează protocolul de colaborare dintre cercetător şi instituţia Şantierul arheologic
deţinătoare a materialului arheologic). Bazga - Cetăţuie, judeţul Iaşi.
Când sponsorii nu mai doreau să mă ajute din varii
motive, atunci apelam la primarii comunelor pe teritoriul cărora Campania iunie 2010
efectuam săpăturile arheologice.
Am întâlnit şi primari dornici de a se face săpături pe
locurile natale, din dorinţa de a-şi cunoaşte cât mai bine obârşia,
sau pentru a pune mai mult în valoare comuna, ajutându-ne cu
oameni la decopertat, cazare şi mijloace de transport. În acest Arheolog dr. Vicu Merlan – Huşi
sens voi enumera primarii Georgel Popa din comuna Moşna,
judeţul Iaşi şi Gică Slabu din comuna Buneşti – Avereşti (până
acum…). Domnul Georgel Popa a mobilizat chiar profesorii de Săpăturile de la Bazga, comuna Răducăneni, au fost
la şcoala comunală, punându-le la dispoziţie microbuzul şcolar începute în anul 2003, punctul fiind semnalizat de
pentru a se deplasa cu elevii la situl de la Cetăţuie. L-am învăţătorul N. Tomulescu, fiind cercetat şi menţionat apoi în
cunoscut când am primit invitaţia de a efectua săpături, şi cred 1984 în Repertoriul Arheologic al Judeţului Iaşi de către
că este printre puţini primari care ne a vizitat de câteva ori în cercetătorul ieşean Vasile Chirica.
timpul campaniei.
itul a fost afectat cam 1/2 de către alunecările de

S teren, mai ales în anii 80, reuşind în cei 8 ani de


investigaţii arheologice să scoatem la iveală un bogat
material ceramic, unelte şi arme din silex, aramă şi fier,
numeroase locuinţe din eneolitic până în perioada dacilor liberi,
vetre de foc, un complex sacru circular din pietre din vremea
geţilor. De asemenea s-a secţionat transversal cele două valuri
de apărare din partea de vest (valul mare) şi cel din est (valul
mic), ceea ce ne-a permis să tragem câteva concluzii privind
strategia de apărare a dacilor, precum şi tehnica de execuţie a
acestora folosind mediul natural favorabil.
În cadrul campaniei din anul 2010 au fost realizate
următoarele: s-a trasat o nouă secţiune S10 , a fost săpată caseta
A în partea de NV a secţiunii S3 /2004 pentru salvarea unui
cuptor cucutenian şi o altă casetă B, în partea de SE a secţiunii
S10 , între m1 -m4 .

Descriere
Secţiune S 10 a fost săpată pe direcţia NE-SV, paralelă cu
Şantierul arheologic Bazga S1 /2003,având următoarele dimensiuni: L = 15 m, l = 2 m.
Încă de la m1 -m3 s-au descoperit bucăţi de zgură cu fier de
Anul 2010 se pare că a fost unul din cei mai săraci în ceea la un atelier de fierărie getic (La Tene), identificat şi în S1 /2003.
ce priveşte finanţarea siturilor. Din această cauză am renunţat la Alături de acestea s-au mai găsit şi câteva fragmente metalice,
situl de la Rotăria, unde şi solul pseudogleizat ne dădea multă puternic oxidate.
bătaie de cap, fiind tare ca piatra. Totuşi, un rol covârşitor în La m8 /-0,50 m a fost intersectată o groapă getică (G23 ) de

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


realizarea proiectului de săpătură a celor 7 secţiuni prin deco- sec. IV î.H., având în inventar următoarele: oase de animale,
pertarea a peste 250 m2 , l-au avut elevii de la SAM Dolheşti, chirpici răzleţi, cărbuni, pietre înroşite.
judeţul Iaşi şi Şcoala Creţeşti, judeţul Vaslui, în cadrul opţio- La nivelul cucutenian, la peste 1 m adâncime, în partea de
nalului de Arheologie practică, unde am funcţionat ca profesor. NV a secţiunii S10 a fost identificată o vatră de foc, bine
În concluzie, profesia de arheolog în România este una din păstrată, cu o formă aproximativ circulară şi gardină în forma de
cele mai încercate, fiind lăsat să te descurci pe cont propriu potcoavă, având deschiderea spre est. Vatra a fost reperată la -
când este vorba de finanţarea cercetărilor privind istoria ţării 1,05 m în m13 . Gardina dinspre nord este mai groasă,
tale. La acestea te mai izbeşti de rigiditatea unor somităţii din
prăbuşindu-se spre zona central-nordica a vetrei. În centrul
domeniu, de făţărniciile mărunte ale funcţionarilor de la centru, vetrei s-au găsit numeroşi cărbuni, cenuşă şi chiar oase mici
care, deţinând adeseori o brumă de bani pentru cultură, preferă
s-o cheltuie cu festivismele ieftine aducătoare de imagine calcinate, iar în partea de est (la gura vetrei) câteva fragmente
…partidului care i-a instalat pe acel fotoliu. de ceramică cucuteniană. Împrejmuirea cu gardină îi conferă o
Ca un efort al demersului financiar depus voi enumera, în formă generală cvasidreptunghiulară, îngustându-se uşor spre
ordinea contribuţiei, următorii sponsori, cărora le mulţumesc partea de est. Deschiderea spre est este de circa 50 cm,
pentru sprijin şi încredere: Dr. Romeo Dumitrescu – lungimea (interiorul vetrei) = 1,2 m, lăţimea (max) = 0,8 m. La
preşedintele fundaţiei Cucuteni pentru Mileniul III, un mecena exterior L = 1,6 m; l = 1 m. Grosimea gardinei variază: spre
al arheologiei româneşti de după 1990; Ing. Teodor Pop – RED nord - vest, vest la 12 - 13 cm, spre sud şi nord - est la 6 – 8 cm.
Management Capital Bucureşti; Dan Filip – Bicomplex SRL Adâncimea maximă până la care au fost descoperite resturi de
Huşi; Floriana Enache – Enache Morărit SRL Huşi; Vasile vatra ajunge la -1,25 m. Fundul vetrei este prevăzut cu chirpici
Marian – Marsemar SRL Huşi; Albert Romila – Ceracons SA, poligonali tipici, cu grosimi cuprinse între 1-2 cm, fiind de
Huşi; Ing. dr. Petru Baciu – SUA, Jr. Carmen Pivniceru – culoare cenuşie.
Olizia SRL. În nivelul cucutenian au fost identificate şi câteva pietre
Sprijin mi-a fost acordat şi de primarii: Georgel Popa din înroşite la m3 , m4 , m8 şi m9 de mărimi relativ mari, din gresie
comuna Moşna, judeţul Iaşi; Neculai Botezatu – Primăria friabilă şi una din calcar oolitic.
Răducăneni, judeţul Iaşi; Gică Slabu – Primăria Buneşti – În nivelul getic a fost descoperită o podoabă la m8 /-0,50m
Avereşti, judeţul Vaslui; Gheorghe Gurzun – Primăria (cercel). Cercelul poartă urme de patină verzuie, fiind alcătuit
Ciorteşti, judeţul Iaşi, Gelu Gălăţanu – Primăria Creţeşti,
judeţul Vaslui şi Gelu Iacob – Primăria Dolheşti, judeţul Iaşi. din două piese: suportul dintr-o sârmă de cupru, prevăzut la

–5–
Arheologie
unul din capete cu o gaură (prinsoare) şi corpul propriu-zis în – fusaiolă tubulară, din lut ars, de culoare cărămiziu-
formă de semiluna, bombat la exterior (zona mediană), cu o cenuşie, de calitate bună spre foarte bună. Gaura de perforaţie
carenă groasă la exterior. Văzut din profil, corpul cercelului se are Ø = 0,6 cm; Ø (max) = 3,5 cm; h = 1,8 cm.
aseamănă cu o barcă arcuită. Starea de conservare este buna – fusaiolă bitronconică de culoare galben-cenuşie şi de
spre mediocră, fiind uşor corodat spre urechiuşa de prindere, iar calitate bună, descoperită la m10 /-0,75 m. Gaura de prindere
pe celelalte parţi componente prezintă un strat subţire de patină (perforaţia) are Ø = 1,3 cm; iar Ø zonei mediane (maxim) = 3 cm.
verde. La prima vedere corpul cercelului pare a fi din cupru, – dăltiţa dreptunghiulară de tip herminetă, confecţionată
fiindu-i aplicată o peliculă de argint la suprafaţă. Deşi din menilit de culoare maronie. Are tăişul convex, cu o latură
descoperită în nivelul getic de sec V-IV î.H., nu excludem să dreaptă şi una uşor bombată, fiind fin şlefuită. Muchia prezintă
aibă o vechime mai mare din Hallstatt sau chiar epoca urme de fasonare, iar tăişul este ascuţit cu câteva ştirbituri
bronzului. laterale. L = 3,5 cm; l = 2,5 cm.
Cercelul are o greutate de circa 1,5 g cu următoarele – gratoar din silex de Prut, preparat pe o aşchie, cu partea
dimensiuni: activă convexă şi cu retuşe pronunţate lateral, fiind de formă
L = 3,5 cm; l = 1,8 cm; Ø(centru) = 3,5 cm; Ø(sârmă) = aproximativ triunghiular. A fost descoperit la m9 /-0,60 m, având
1,5 mm. următoarele dimensiuni: L = 3,5 cm; l = 1,8 cm.
Până la această dată, cercelul descoperit este inedit ca – râşniţă cvasipătrată din gresie silicioasa de duritate
formă în situl de la Bazga, dar în campania din anul medie, descoperită la m11 /-1 m, la circa 1,5 m nord-est de vatra
2008/Ş7 /m86 a mai fost descoperită o piesă dintr-o singură de foc, cu o uşoară albiere în partea centrala. L = 42 cm; l = 38
bucată cu dimensiuni mult mai mici. cm; gr.= 6,5 cm.
– nicovala din gresie slabă descoperită la m6 /-0,80 m, de
Unelte din metal formă cvasipatrată cu laturile 25x2 cm.
fragment de vârf de lance (mg/-0,50 m), rupt din treimea
superioară şi desprins în două. Lateral şi la partea activă (vârf) Caseta A/Ş 3 /2004

Secţiune S 10 – vedere generală Vatră de foc cucuteniană


Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

este uşor subţiată ("retuşată") pentru a facilita pătrunderea în În partea de NV a secţiunii Ş3 realizată în anul 2004, a fost
corpul străpuns. Are culoare neagră şi este confecţionat dintr-un depistat în secţiunea malului abrupt (primăvara anului 2010), în
metal inoxidant (probabil plumb în aliaj cu alte metale), fiind urma prăbuşirilor gravitaţionale de versant, resturile unui cuptor
greu şi având un luciu metalic. Pe partea dorsală prezintă o de ars ceramică cucutenian. Pentru salvarea acestuia s-a realizat
uşoară carenă, asemănător pieselor din silex. Lateral se prezintă o caseta A cu următoarele dimensiuni: L = 3 m; l = 2,5 m. Prin
cu o lamă perfect ascuţită. decopertarea nivelului superior cucutenian, au fost identificate
Dimensiuni: L = 3,6 cm, l = 1,8 cm. fragmentele bolţii centrale a cuptorului prabuşite, iar sub
– cui cu „floare” lată (plată) din fier, puţin oxidat, desco- acestea, resturi de la placa de separaţie a camerelor de coacere a
perit la m4 /-0,70 m, în nivelul hallstattian. „Floarea” cuiului are ceramicii. Placa avea numeroase perforaţii la nivelul inferior, ce
cam 1/2 din lungimea totală, fiind puternic ruginită în zona aveau ca scop distribuţia controlată a temperaturii de ardere a
mediană a axului vertical. L = 2,8 cm; l (floare) = 1,6 cm. vaselor ceramice. Astfel de cuptoare cucuteniane au fost
– obiect din fier, oxidat, răsucit la partea superioară descoperite şi într-un alt sit eneolitic de la peste 10 km, în
asemănător unui „clenci” de prindere, de tip agrafă (m5 /-0,7 m). punctual Dolheşti – La Ulm.
Este oxidat la suprafaţă, fiind puternic afectat de rugină mai ales În caseta B, materialul arheologic este răzleţ, găsindu-se
în zona de prindere. L = 12,5 cm; l = 0,4-0,6 cm; L(arcuire) = doar o singură concentrare la m2 /-0, 60 m, ce s-a constituit într-
0,8 cm. un mic complex ceramic cucutenian, fără urme de pictură.
– dorn din fier descoperit în nivelul Halstatt la -0,90 Pe ansamblu, Campania din anul 2010 din acest sit, deşi
m/m12 , cu o starea de conservare bună şi urme de oxidare, dar restrânsă din motive financiare, a avut ca surpriză descoperirea
cu partea activă tocită. În secţiune apare de formă celei mai bine conservate vetre de foc cucuteniene, din câte s-au
dreptunghiulară, iar marginile sunt drepte. Dornul se subţiază descoperit până acum, permiţându-ne să putem concluziona
uşor dinspre muchie (cap) spre vârf. numeroase informaţii de ordin tehnologic privind instalaţiile de
L = 6,5 cm; l = 1 cm; L (vârf) = 0,5 cm; l(cap) = 1 cm. foc preistorice.

Unelte din lut, piatra şi silex


– fusaiolă bitronconică din lut ars, de bună calitate, de culoare
cenuşie, cu Ø (max)=3 cm; Ø (perforaţie) = 0,8 cm; h = 3 cm.

–6–
Istorie
tot poporul său pe romani (germani n.n.). Dar tot el, ridicându-
se împotriva francilor, a fost prins şi crucificat. (Din cartea lui
G. Popa–Lisseanu „Dacia în autorii clasici”, Editura Vestala,
Bucureşti, 2007, pg. 342, 343).
Adevărul istoric despre unguri Ce trebuie să reţinem din această cronică, o compilaţie
scrisă după două secole de la săvârşirea evenimente-lor,
aproximativ mijlocul secolului al X-lea. Cu toate că în cronică
se vorbeşte de turci şi nu de unguri, cronicarii vremii i-au
Valeriu Popovici Ursu – Paris asemuit după înfăţişare cu grupul uralo-altaic al turcilor care
forţau la acea vreme graniţele Imperiul Bizantin.
Încă de pe atunci începuse campania papalităţii de
Continuare din Lohanul nr. 5(14), octombrie 2010 maghiarizarea numelor (prenumelor de fapt la acea vreme) din
Iuliu în Gylas (Gyula), care căpătând titlu nobiliar la
Românii ar trebui astăzi să se întemeieze în Constantinopol va deveni voievod al Transilvaniei cum veţi
patriotism şi curaj şi să câştige statornicie în caracter. descoperi în cele ce vor urma.
Aceste rezultate, cred că s-ar dobândi când ei ar avea Faptul că însuşi patriarhul Constantinopolului trimite un
o bună istorie naţională şi când aceasta ar fi îndestul episcop în Panonia şi Transilvania însemna că deja existau
răspândită. aşezămite creştine, preoţi ortodocşi în regiune, confirmând cea
Nicolae Bălcescu, 1845 ce şi alte cronici ale vremii atestau acest adevăr.
În cele ce urmează am dori să punem la punct cifrele
năvălitorilor unguri, cifre pe care le afişează istoricii maghiari şi
istoricul I. Bulei în cartea sa „Scurtă istorie a românilor”,

D
upă apariţia articolului „Adevărul istoric despre
unguri” în două editoriale ale revistei săptămânale Editura Meronia, Bucureşti, 1996. În această carte, autorul
„Naţiunea” nr. 457 şi nr. 458 din luna mai 2008, citează pe Fügedi E., istoric maghiar, care apreciază la 400.000
am găsit cu cale să scriem, în continuarea primelor articole – 500.000 numărul invadatorilor! Dacă ar fi fost atâţia, ar fi
apărute, o completare pe care am găsit-o necesară, mai ales în putut la acea vreme cuceri întreaga Europă! I. Bulei acceptă
urma difuzării în librării a două cărţi, pe care vă sfătuiesc să vi numărul lor la 100.000 – 150.000, după cifrele avansate de
le procuraţi: este vorba de cartea regretatului preot Dumitru istoricii L. Musset, M. Reinhart, I. A. Pop. Dacă I. Bulei
Bălaşa „Marele atentat al apusului papal împotriva acceptă această cifră, de ce, în scurta sa istorie, a noastră, a
independenţei daco-românilor”, Bârda, Editura Cuget românilor, nu dă şi numărul autohtonilor români din Panonia şi
Românesc, 2007 şi cartea domnului Radu Theodoru „Urmaşii Transilvania! După părerea noastră, numărul năvălitorilor
lui Attila” în Editura Lucman, Bucureşti, 2008, reeditată după unguri a fost mult mai redus. Sunt semnificative aprecierile
cea apărută în Editura Miracol, 1999. istoricului român Vasile Maniu care în cartea sa „Românii în
Îmi cer iertare domnului Radu Theodoru, pentru titlul literatura străină. Studii istorico-critice şi etimologice”,
cărţii „Urmaşii lui Attila”, care este un titlu simbolic, aceşti Bucureşti, 1883, p. 37, (v. şi A. Deac, „Istoria adevărului
urmaşi ai lui Attila sunt, din păcate, românii panonieni şi apoi istoric”, volumul II, p. 284) scria, demascând nefastele metode
transilvăneni maghiarizaţi, manipulaţi de papalitate şi uneltele de falsificare a documentelor, a cronicilor vremii de către
lor de acţiune, regii unguri, în vederea extinderea catolicismului potentaţii politici bizantini şi unguri: „Cronicarii unguri n-au
spre estul Europei şi acaparării bogăţiilor autohtonilor acestor rămas mai prejos (decât cei bizantini) în falsificarea, (aş adăoga
locuri. În articolul enunţat, în primul aliniat am arătat, după cum în special al numărului componenţei triburilor năvălitoare n.n.),
însuşi duşmanul poporului român Rœsler în a sa „Romänische desfiinţarea numelor gentilice, topice, a urmat şi urmează la
Studien” scrie, despre exterminarea ungurilor în anul 955 la dânşii pe o scară întinsă, cu o energie febrilă, în scop de
Lechfeld de către Otto I împăratul germanilor şi, modul cum s-a maghiarizare, care a devenit pentru Arpadieni un principiu de
creat regatul maghiar, din convertirea autohtonilor români stat”. Semnificativă în această privinţă, este recunoaşterea de
panonieni ortodocşi la catolicism, sub ameninţarea exterminării către notarul regal al Ungariei, Bonfiniu (numai nume

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


(contrar afirmaţiilor din cărţile de istorie, cum că ungurii ar fi maghiar nu avea n.n.), care nu se sfiia să declare că «totul este
fost creştinaţi). viciat şi denaturat până la inepţie în Analele Ungariei»”. Şi
Despre conducătorul ultimei expediţii a ungurilor în istoricul român, pe baza faptelor concrete, a găsit acest
occident, din anul 955, după nume Bulcsu (Bulesu), român, procedeu nedemn şi la alţi istorici străini, dezvăluindu-l fără
cronicarul bizantin G. Cedrenus, compilând cronicile existente cruţare: „Deprinderea cronicarilor vechi bizantini, slavi,
ale lui Skylitzes, Syncellus şi Theophanes, scrie următoarele germani, şi, în cele din urmă, maghiari de a desfigura prin uz
despre el: „Iar turcii (ungurii n. trad.) n-au încetat de a face frecvent numiri de familie şi localităţi până la necunoscut,
incursiuni în teritoriul roman (este vorba de al germanilor din întunecând faptele istorice şi confundând geneza şi a limbilor şi
occident n.n.). În acest timp principele lor Bolosudes (nume a popoarelor prin sistemul analogiilor”. V. Maniu conchidea că
grecizat a lui Bulcsu sau Bulesu n.n) înainte de a veni la „Vătămătoarea îndatinare mai la toţi cronicarii vechimii de a
Constantinopol, s-a prefăcut că voieşte să îmbrăţişeze credinţa transmite ţărilor şi popoarelor mici numele etnografic şi topic
creştină şi să se boteze. De aceea a fost bine primit de al ţărilor şi popoarelor din vecinătate, confundând unele cu
împăratul Constantin şi după ce a fost împodobit cu demnitatea altele”, adăugând cu regrete şi tristeţe că „Noi românii am plătit
de patriciu (titlu nobiliar ce-i conferea şi multe daruri în bani şi scump păcatul acesta al străinilor”. Tot în cartea sa, V. Maniu
obiecte de cult, n.n.) s-a întors acasă încărcat cu multe daruri. la p. 37 remarca: „Reiese adevărul istoric prezentat ca «o
Nu mult după aceea, Gylas (Iuliu în română n.n.), şi el principe enigmă» învederând că acei Cumani, Ausoni, Uzi, Pacinati
al turcilor (ungurilor n. trad.) s-a dus de asemenea tot la (Pecenegi n.n.), Catani de ale căror renume şi fapte sunt pline
Constantinopol pentru acelaşi lucru. După ce s-a botezat şi analele bizantine, slavone şi maghiare din secolele X-XIII, ca şi
după ce a fost la fel tratat, ca şi cel de mai înainte, a luat cu cronicile din secolele IV-VII-IX, au fost românii”. Ca o dovadă
sine pe călugărul Jeroteiu, vestit pentru cucernicia sa. Pe de netăgăduit a acestor aprecieri, în această privinţă, este şi
acesta patriarhul Theophilactus l-a hirotonisit ca episcop al constatarea istoricului ungar I. Keményi, care cercetând,
Turciei (al Ungariei n. trad.). Jeroteiu venind în Turcia (Ungaria deosebit de atent, numele de „etnii”, reflectate în documentele şi
n. trad.) a convertit pe mulţi de la rătăcirea barbară la religia vechile cronici ungureşti, ajunge şi el la concluzia realistă,
creştină. Gylas (adică Iuliu n.n.) a rămas în credinţa sa pentru potrivit căreia: „Ungurii numeau pe români şi huni şi cumani”,
întotdeauna şi el n-a mai atacat pe creştini. Bolosudes (Bulcsu motivând acest lucru „pentru că diplomaţia nu se ocupa decât
n.n.) însă, călcând învoiala ce făcuse cu Dumnezeu, a atacat cu de stăpâniri politice, iar nu de naţionalitate, care intrau de-a

–7–
Istorie
dreptul în naţiunea stăpânitoare”. Să nu vă miraţi dacă, citind săi şi i-a trimis în Ungaria. Aceasta însă pentru aceea a făcut-
cărţile de istorie româneşti, cât şi manualele şcolare, DEX-ul, o, fiindcă, deşi i s-a atras de foarte deseori luarea aminte de
veţi întâlni scris la cele două popoare, cumani şi pecenegi că fericitul rege Ştefan, el totuşi nu s-a întors la legea creştină şi
sunt de etnie turcă, când ele sunt de fapt, de aceeaşi etnie cu n-a încetat de a ataca pe Unguri. Şi întregul lui regat, foarte
românii, al marelui popor daco-getic (aşa cum ne-au numit mare şi foarte bogat, l-a unit cu monarhia Ungariei. Regatul
cronicarii străini) din întregul spaţiu stăpânit de Burebista. acela însă al său se numeşte pe ungureşte Erdeleelw, care este
Reluând estimarea numărului de unguri care au invadat udat de foarte multe râuri, din nisipul cărora se culege aur şi
Panonia trebuie să ţinem seama că, înainte de invazia lor în aurul din această ţară este foarte bun.
Panonia, ungurii s-au luptat cu bulgarii în anul 895 pentru a se Şi în continuare domnul Gheorghe ne dezvăluie:
răzbuna în urma masacrării familiei lor, femei, copii, bătrâni, Gyula = Iuliu (nume de bărbat) şi Gyula Fehérvar = Alba Iulia,
lăsaţi la Atelcuz (bărbaţii fiind plecaţi într-un raid de jaf, p.161 de unde rezultă că, la începutul sec. XI, voievodul Transilvaniei
din cartea lui Rœsler) de către bulgari şi pecenegi. Rœsler, care era un român cu numele Iuliu. Dacă ar fi fost ungur nu ar fi de
ne relatează acest eveniment, afirmă că în această luptă au crezut să-i fi atacat pe unguri. Şi nu este de mirare că era rudă
învins bulgarii, dar că ar fi pierdut în luptă 20.000 de călăreţi. cu Bela = Voicu (v. „Cronica pictată”, p. 146) duce („Cronica
Cum erau din aceeaşi rasă, şi-aveau acelaşi sistem de luptă, pictată”, XXXVI) în Panonia, care trecând la catolicism, şi-a
pierderea de luptători unguri ar fi fost egală. De sigur că cifrele schimbat numele în Ştefan, nu Istvan (!). Până la convertirea
sunt exagerate dar nu-i mai puţin adevărat că numărul ungurilor lui Ştefan cum scrie Petru Maior, dar şi alţii, ştim că s-a
s-ar fi diminuat simţitor şi că cifra estimată de noi, la invazia lor deplasat la Bizanţ unde s-a botezat, după cum scrie Gheorghe
în Panonia ar fi fost între 10.000 şi 15.000. (Menţionăm faptul Cedrenu, istoric bizantin, în Compendiul istoriilor (ap. P.
că P. L. Tonciulescu i-a estimat doar la numai 3 - 5 mii! Maior, Istoria bisericii român-lor, volumul I, p. 91). Mai mult,
Admiţând aceste cifre, în cele 45 de raiduri în occident şi Gyula a adus cu sine în Ardeal pe călugărul Ieroteiu care a
în teritoriile supuse Bizanţului, numărul lor a fost cel puţin di- convertit pe mulţi ardeleni la creştinism, cum arată Cedrenu şi
minuat la jumătate la fiecare raid. Cum credeţi că au putut con- Zonaras.
tinua ungurii raidurile de jaf, dacă De aice, se întreabă P. Maior, ibid,
nu şi-ar fi reîmprospătat rândurile cu p. 93: oare acei de Ierotheiu întorşi
aventurieri români panonieni? Deja la credinţa creştinească fost-au
în anul 913, Rœsler, în cartea sa români au secui, că încă atunci
amintită mai înainte, la p.173, numai aceste neamuri era în Ardeal.
aminteşte că după bătălia de la râul (O precizare se impune, după unii
Inn, n-au mai rămas în viaţă decât cronicari, secuii au fost sciţi, de
30 de luptători unguri! (s.n.) Şi apoi, acelaşi neam cu românii, antrenaţi,
de unde puteau ungurii să-şi din nordul Mării Negre unde
reînnoiască caii pierduţi în lupte, de locuiau, de către tătari în sec. XIII,
unde hrana lor, refacerea probabil ca translatori, când au
armamentului şi toate cele necesare năvălit în centrul Europei, sau după
vieţii dacă românii sedentari, alţi autori, români transilvăneni
agricultori în mare parte, nu le-ar fi hotarnici din Munţii Apuseni n.n.)
asigurat hrana, îmbrăcămintea şi Iar, mai sus: partea cea mai mare a
harnaşamentele pentru caii cu care locuitorilor din Ardeal au fost
invadau occidentul? După contactul români, şi limba cea mai de obşte,
cu românii şi cu germanii este mai precum până astăzi, au fost cea
mult ca sigur că se mai civilizaseră românească (ib).
puţin. Dacă după anul 913 nu mai De ce preferau principii ardeleni să
rămăseseră decât 30 de luptători, se boteze la Bizanţ ne-o spune Petru
iniţiativa următoarelor raiduri în oc- Maior (op. cit., p. 92): …iar lor mai
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

cident nu puteau să o ia decât româ- cu norocire le era a se boteza în


nii panonieni, după cum a fost con- Ţarigrad (Constantinopol n.n.)
sfinţită şi în cronici, la ultima incur- pentru că se făcea patrichii
siune din anul 955, când ultimii un- Ştefan cel Sfânt al Ungariei (978-1038)1 (patricieni ai imperiului n. G.G.) şi
guri au fost exterminaţi, iar condu- se înturna încărcaţi de bani şi de
cătorul lor, românul Bulcsu (Bulesu, botezat ortodox la Ţarigrad altă avere…
n.n.) prins şi crucificat. Care nădeajde, după cum cetirăm din Cedrenu, tocma nu l-a
Un alt episod în care se arată cruzimea metodelor de înşelat cu Giula pre Constantin Porfirogenetul (subl. G.G.)
convertire la catolicism, cu tăişul săbiei în caz de ne acceptare, (împăratul Bizanţului n.n.).
este descris în „Cronica pictată de la Viena”, cap. XXXVII scris Din textele de mai sus rezultă că la începutul sec. XI
în latină în traducerea lui Popa-Lisseanu, episod publicat de voievodul Ardealului era un român aparţinător de Biserica din
domnul Gabriel Gheorghe în „Studii de cultură şi civilizaţie Bizanţ, în care fusese botezat şi ducele Voicu (Bela) până la
românească”, Fundaţia Gândirea, Bucureşti, 2001, pg. 109 şi trecerea la catolicism.
110, pe care-l redăm în continuare: Deci, Gyula era creştin, dar de rit bizantin, astfel că
XXXVII. Lupta regelui Ştefan cel Sfânt împotriva lui Gyula imputaţia care i-o face nepotul lui Ştefan I că nu s-ar fi întors
ducele Transilvaniei. la legea creştină are numai sensul că a refuzat să treacă la
În urmă, fericitul Ştefan, după ce a primit din grija lui catolicism.
Dumnezeu coroana majestăţii regale, a purtat un frumos şi Un alt caz similar, relatat tot în „Cronica pictată”, (p.
folositor război împotriva unchiului său cu numele Gyula care, 147, note):
pe acea vreme, avea domnia peste întregul regat al Nobilii din Samogy şi din Zalas, nevoind cu nici-un preţ
Transilvaniei. Deci, în anul Domnului 1002, fericitul rege să părăsească ritul părinţilor lor, nici să primească religia
Ştefan a prins pe ducele Gyula împreună cu soţia şi cei doi fii ai catolică s-au revoltat în contra lui Ştefan I.
În urma sfaturilor duhovnicului său, prea fericitul Martin
(care nu era altul decât nunţiul papal, care dirija întreaga
1 Kereszteny Magyaroszag - Ungaria creştină; activitate a regelui ungur n.n.), Ştefan şi-a strâns armata (care
http://www.keresztenymagyarorszag.hu/unnepek/Szent+Istv%E era formată la acea vreme în majoritate de mercenari germani
1n+kir%E1ly+%Fcnnepe [G.F.]
–8–
Istorie
Învăţămintele pe care trebuie să le tragem din cronicile
expuse mai sus sunt următoarele.
La începutul secolului al XI-lea papalitatea, prin
convertirea la catolicism a unuia din principii panonieni, român
de neam, Voicu, devenit prin voinţa papalităţii Sfântul Ştefan I,
rege apostolic al Ungariei, o ţară care nu exista la acea vreme,
toate întinderile de pământ din Panonia acelor vremuri erau
deţinute de prinţi români, vlahi cum îi numeau bizantinii, cum
rezultă şi din alte cronici şi în special după „Codexul Rahonczi”
descifrat de curând.
Afirmaţia din „Cronica pictată de la Viena” că: „Ştefan …
prinzând pe ducele Transilvaniei Iuliu, şi-a familiei sale îl
trimite în Ungaria?… şi întregul lui regat, foarte mare şi foarte
bogat, l-a unit cu monarhia Ungariei”, este falsă. De aici
decurg toate erorile introduse în cărţile de istorie maghiare,
Larousse, Enciclopedii din tot occidentul şi din păcate şi a
majorităţii cărţilor de istorie scrise de români, printre care
I. Bulei şi mulţi alţii. Tot ce s-a afirmat în această cronică n-a
fost decât un raid de represiune şi de jaf, după care, cu tezaurele
furate s-au întors de unde au plecat, la acea vreme, Ungaria ca
ţară cu un teritoriu delimitat nu exista la acea vreme. După cum
am arătat în primul articol, cu acelaşi titlu, ungurii n-au fost
semnalaţi în Ardeal înainte de secolul XV, mărturii, viitorul
papă Pius II (1405-1461), care în „Călători străini I”, p. 317
scria: „În vremea noastră e locuită (este vorba de Transilvania
n.n.) de saşi (Teutones), secui şi români” (şi asta înainte de
1458) şi deasemeni, chiar din alte cronici ungureşti, la trecerea
tătarilor prin Transilvania în 1241, n-au întâlnit decât rezistenţa
voievodului Posea la Braşov, şi aminteşte de jafurile şi uciderea
creştinilor din diverse localităţi, fără a aminti de picior de
ungur!
Din „Codexul Rohonczi”, la p. 107, A. Deac în cartea
Chronica Picta (Pictum) – Cronica pictată de la Viena1 „Istoria adevărului istoric”, volumul II, ne relatează:
„Astfel se precizează că, în expansiunea lor către răsărit,
trimişi de papalitate şi de băştinaşi, puţin la număr convertiţi la armata regalităţii ungare a reuşit să treacă Tisa şi să
catolicism n.n.) l-a numit generalissim pe întreaga armată pe cucerească Aradul, după 54 de lupte cu vlahii, deabia în timpul
străinul Velcellinus, s-au bătut…iar ducele Cupan (nume lui Ştefan al III-lea, în anul 1166. Cu această ocazie, graniţa
românesc n. G.G.) a fost ucis. Fericitul Ştefan a pus să-l taie în dintre unguri şi vlahi s-a mutat la Ineu, în apropierea Aradului.
Pentru recucerirea Aradului şi apărarea Streiului, vlahii s-au
patru bucăţi pe Cupan şi le-a expus la poarta Strigoniului, la
cea a Vespremului, la cea a Jaurnului, iar în Ardeal (de unde aliat cu bizantinii, ducând lupte îndârjite în anul 1166 şi cei
era ducele Cupan) corpul său ciopârţit a fost expus la Alba următori. Mai târziu, regele Emeric (1196-1204) al Ungariei
Iulia. este înfrânt – împreună cu armata sa, în timp ce încerca să
Ca urmare, Ştefan a hotărât ca întreg poporul ce se pătrundă prin porţile Meseşului în Podişul Transilvaniei – de
către moţii şi maramureşenii vlah…
găsea în provincia ducelui Cupan să dea pe vecie şi de drept
pentru mânăstirea sfântului Martin (numele duhovnicului său) Şi mai departe, A. Deac la p. 109 continuă:

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


din Panonia a zecea parte din copii(!) – una din „În primul rând, rezultă cu claritate că Ţara Românească
formele de catolicizare şi maghiarizare forţată –
din fructe şi din vite.
În urma luptelor pe care le-a dus în Ardeal,
Ştefan cel Sfânt a luat o cantitate nepreţuită de
tezaure şi mai ales aur, giuvaiere şi pietre
nestemate (p. 147-148).
De aceea, sfântul rege Ştefan, îmbogăţindu-
se foarte mult cu aceste diferite tezaure…(pag
148-149), QED (cea ce demonstrează n.n.), nu
convertirea la creştinism era obiectivul principal,
ci îmbogăţirea, acumularea de averi.
Epilog. Spre neşansa lui Ştefan I şi a altor
sfinţi cu referinţe nevalabile la dosar, cu câteva
decenii în urmă, Papa Paul al VI-lea (papă între
1963-1978 n.n.), făcând o revizuire a sfinţilor
catolici, a radiat o serie întreagă, declarându-i
uzurpatori de titluri sau impostori, impuşi de
tradiţie şi interese. Printre cei cărora li s-a retras
brevetul de sfinţenie … se află şi Sfântul Ştefan,
rege al Ungariei!… (căruia, din manualele actuale,
tot nu i s-a şters titlul de sfânt, n.n.). Codex Rahonczi2

1 Elektronikus Könyvtárban (Biblioteca electronică); era una, de la Marea Neagră, până la Rarăul nordic
http://konyv-e.hu/pdf/Chronica_Picta.pdf [G.F.] moldovenesc şi dincolo de Carpaţi, până la Maramureş şi la
2 http://www.dacia.org/codex/original/original.html [G.F.] râul Tisa (s.n.). Fireşte, după cum reiese din textul

–9–
Istorie
documentului, în cadrul acestei Ţări unitare, fiinţau o seamă de conservatorism, la păstrarea adepţilor ce-i avea, Biserica
organizaţii politice locale, subordonate domnitorului, care îşi romană dimpotrivă, Ea dirijează prin vărsări de sânge un
avea reşedinţa în Muntenia, demonstrând prin aceasta că de curent de supremaţie faţă de celelalte culte creştine, în special
aici, din Ţara Românească a Munteniei, domnitorul român împotriva Ortodoxiei. Iau naştere în Apus congregaţii
chemă la luptă, la organizarea rezistenţei faţă de cotropitorii religioase, care cred că rezolvă problema mântuirii prin fapte
Regatului ungar, care din nefericire, după cum se consemnează ucigaşe, prin lupta armată împotriva valurilor de migratori
în discursul amintit, ocupaseră teritoriile strămoşeşti de la Tisa, necreştini şi împotriva schismaticilor, a creştinilor de rit
chiar şi localitatea Arad.” constantinopolitan. Imperiul creştin de răsărit, reprezentat prin
Din cele de mai sus, rezultă clar, că Transilvania n-a fost Constantinopol, nu poate câştiga o victorie împotriva
ataşată regatului ungur cum afirma „Cronica pictată de la islamismului. Departe de popoarele migratoare, care, foarte
Viena” şi că în secolul XIII Transilvania era ocupată numai de rar şi în număr extrem de redus, ajung să bată la porţile Romei,
români ardeleni, conduşi de principi ardeleni, ajutaţi în caz de departe de mahomedanii care ameninţau serios lumea creştină,
izbelişte de fraţii lor munteni. Apusenii încep propaganda şi lupta ecleziastică în scopul
Un alt act, poate cel mai odios dintre toate, comis de aducerii cu forţa armelor a creştinilor de rit răsăritean sub
papalitate, înscris se pare tot în „Cronica de la Viena”, este cel ascultarea papilor. …Propaganda papală degenerează într-o
comandat şi dirijat de Papa Leon IX cel Sfânt în ultimul an al psihoză, care a dat naştere cruciadelor şi la lupta, în primul
vieţii, anul 1054, anul scindării bisericii creştine de apus şi cea rând, împotriva ortdocşilor. La această luptă iau parte toate
de răsărit. categoriile sociale: regi şi slugi, bogaţi şi săraci, bătrâni şi
Informat că încă românii panonieni nu vor să accepte copii, înarmaţi şi neînarmaţi. Toţi, pe parcurs se dedau la jafuri
convertirea la catolicism, papa Leon IX delegă pe nunţiul papal şi devin aventurieri, atacă localurile de cult, case, strâng aur,
de pe lângă regele ungurilor de a convoca o întrunire cu toţi argint, pietre preţioase, haine scumpe, unii ajung la Ierusalim,
principii, în care să negocieze convertirea lor la catolicism. Ce iar alţii se pierd pe lungul şi anevoiosul drum. Participarea
ar fi însemnat aceasta? Cum am văzut mai înainte, la unor regi unguri la această aventură a făcut ca ei să vină în
Constantinopol prinţii primeau pe lângă titlul de nobleţe şi contact cu ordinile monahale ale cavalerilor porniţi în aceste
daruri îmbelşugate. Dar papalitatea nu voia să-i încarce de părţi ale Răsăritului, şi, până la urmă, în această psihoză
daruri, voia doar să le ia averile şi bogăţiile lor acumulate, după războinică, deplasează direcţia de atac spre schismaticii din
cum se va vedea mai departe. Daco-România.”
În acest sens, papa a dat ordinul nunţiului papal să Din cele ce ne relatează în cartea sa D. Bălaşa, (p. 55)
convoace pe principii români panonieni ortodocşi, într-un loc papa Inocenţiu al III-lea, iniţiatorul Inchiziţiei, în anul 1204,
precis şi să negocieze convertirea. Astfel, la ordinul lui Leon într-un document semnat de el, ne oferă situaţia bisericilor din
IX, nunţiul papal a angajat nişte mercenari străini, germani Ungaria, în special a celor catolice, care „se ruinează” din cauza
probabil, bine plătiţi, ca să nu se zică că şi-au mânjit braţele cu lipsei de grijă a episcopilor diocezieni cât şi a existenţei
sânge creştin, pentru a-i extermina pe toţi principii ortodocşi bisericilor ortodoxe (de rit grecesc cum se exprima în
români. Aceşti principi prezentându-se la întâlnirea fixată s-au documente). Care-i concluzia? Nici după trei secole de
trezit dintr-odată înconjuraţi de aceşti mercenari şi ucişi fără prozelitism catolic, chiar în Panonia, cu toate că pe documentele
milă. Nu se ştie dacă a scăpat unul în viaţă, dar probabil că, papale apare regatul Ungariei, populaţia încă nu trecuse la
ducându-se vestea de ce s-a întâmplat, cei care n-au venit la catolicism, şi numai bisericile ortodoxe prosperau. Ce se cerea
întrunire, unii dintre ei s-au convertit mai apoi, alţii s-au unit regelui maghiar, era să intensifice catolicizarea ortodocşilor. Ce
ducând lupta contra intruşilor perfizi în continuare, iar alţii au ne relatează D. Balaşa, la p. 56:
fugit la fraţii lor ardeleni. „În anul 1215 are loc sinodul de la Latran, care face
Averile imobiliare ale prinţilor au fost atribuite noilor anumite concesii ortodocşilor, admiţând că «este destul dacă
convertiţi iar tezaurele şi terenurile şi le-a însuşit regele şi primeşte pe papa ca şef al Bisericii». Daco-românii însă nu
papalitatea. Prin astfel de metode regii unguri şi-au creat averi primiră şi atunci s-au luat „averile unor biserici şi chiar ale
şi s-au apropiat teritorial de Transilvania. unor particulari; s-au golit mânăstiri ortodoxe şi s-au stabilit
Nu suntem la curent dacă Papa Paul al VI-lea i-a retras călugări catolici; s-au chemat popoarele catolice la cruciata
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

titlul de sfânt şi lui Leon IX, iar dacă n-a făcut-o, actualul papă contra schismaticilor, fără a vorbi de mijloace de propagandă
mai are timpul s-o facă.
Nu ştim ce s-a întâmplat cu trupurile pricipilor
ucişi, probabil că au fost lăsaţi un timp pe loc, ca
toată lumea să-i privească şi de frică să se
convertească la catolicism, după care, probabil să-i fi
îngropat într-o groapă comună, sau familiile să-i fi
luat pe furiş şi să-i înmormânteze cu cinstea cuvenită,
după tradiţia creştină. Pentru toţi aceştia, Sfântul
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ar trebui – in
corpore – să-i canonizeze, ca martiri ai ortodoxiei
creştine, pe care au apărat-o cu preţul vieţii, iar în
locul unde s-a întâmplat măcelul să li se ridice un
monument comemorativ.
Din cartea regretatului preot Dumitru Balaşa
„Marele atentat al apusului papal împotriva
independenţei daco-românilor”, Editura Bârda, Cuget
Românesc, Craiova, 2007, vom spicui câteva pagini.
După scindarea creştinătăţii în Biserica de Apus
şi cea de la Constantinopol, în anul 1054, lupta pentru
supremaţia bisericească, care deja începuse cu câteva Cucerirea Constantinopolului de cruciaţi în 1204,
secole mai înainte se accentuează în mod sângeros. miniatură turcă1
La p. 52, în capitolul „Psihoza mântuirii prin crimă”
ni se relatează:
„Dacă Biserica răsăriteană, reprezentată prin Imperiul
din Constantinopol, se rezuma la abţinerea de la crimă şi la 1 Turkey Vision;
http://www.turkeyvision.com/turkeyinformation-en/crusade.htm[G.F.]
–10–
Istorie
duşmănoasă şi mai puţin omenoasă şi destul de ruşinoase.” de populaţia ortodoxă românească. Tactica papalităţii era ca
(Dumitru Stănescu, „Din trecutul nostru politic şi bisericesc”, aceste ordine să se stabilească cât mai aproape de Carpaţi, ca de
pg. 24-25). aici să se pornească ofensiva peste munţi, la Ţările româneşti.
În anul 1204, Constantinopolul cade pradă celei de IV-a Toate aceste ordine erau dirijate direct de către papalitate, şi nu
cruciade, care, în loc să se îndrepte către locurile sfinte s-a erau subordonate regilor unguri.
transformat într-o expediţie de jaf şi de exterminare a De menţionat încă o dată faptul că Voievodatul
ortodoxiei. Iată cum cronicarul bizantin Nicetas Choniates, Transilvaniei a existat independent faţă de regatul Ungariei şi,
martor ocular, descrie aceste atrocităţi ale creştinilor catolici la doar începând din secolele XIV-XV va fi constrâns la raporturi
jefuirea bisericii Sfânta Sofia: „Nu putem asculta indiferenţi de suzeranitate cu Regalitatea ungară, raporturi care au durat
povestirile despre jefuirea celei mai mari Biserici. S-au scos până în anul 1526 când, după înfrângerea ungurilor la Mohaci
tetrapodele sfinte, ţesute cu pietre preţioase de o frumuseţe de către otomani, Ungaria devine provincie otomană (paşalâc),
uimitoare şi au fost tăiate în bucăţi şi împărţite între ostaşi, iar Voievodatul Transilvaniei devine autonom, tot cum era şi
împreună cu alte lucruri de mare preţ. Atunci când au vrut să înainte, însă sub suzeranitate otomană, plătind un tribut, ca şi
scoată din Biserică vasele sfinte, obiecte neobişnuit de artistic cele două Principate româneşti.
lucrate şi extrem de rare, aurul şi argintul cu care erau După anul 1688 până-n anul 1867, Ardealul se va numi
îmbrăcate stranele, amvoanele şi porţile, ei au adus catâri şi Principatul Transilvaniei, principat autonom, sub dominaţia
cai înşeuaţi… Animalele, speriindu-se de strălucirea podelii, nu Imperiului habsburgic, nedepinzând de Ungaria, care ca şi
au vrut să intre, dar ei, cruciaţii le-au bătut şi …au spurcat cu Transilvania se va afla sub acelaşi regim juridic, ca o provincie
sângele lor podeaua sacră a Bisericii…” Un alt cronicar ne a Imperiului habsburgic. (din cartea „Istoria adevărului istoric”
relatează: „Dimineaţa, la răsăritul soarelui, ei, cruciaţii, au de pr. dr. A. Deac, volumul II, pg. 296-297). Tot din aceeaşi
intrat în Biserica Sfânta Sofia şi au smuls podoabele uşilor, au carte, la pg. 280 şi 281, găsim că în cartea istoricului maghiar
spart amvonul, ferecat în argint, au tăiat cei 12 stâlpi de argint Faczady Elec, „Sfera de jurisdicţie şi activitatea judecătorească
şi cele 4 iconostase şi catapeteasma, cele 12 cruci care erau a voievozilor ardeleni înainte de 1437”, Budapesta, 1912, p. 7
deasupra altarului, au jefuit trapeza, pietrele scumpe şi scria: „Regii Ungariei au fost siliţi să încuviinţeze organizaţia
mărgăritarele minunate le-au dus nu ştiu unde… şi nici nu se deosebită a Transilvaniei, cu voievozi puternici în fruntea ei,
pot număra celelalte biserici jefuite, căci sunt fără număr… Pe sub presiunea stringentă a necesităţii, deoarece sentimentul
călugări şi călugăriţe, pe preoţi i-au jefuit de i-au lăsat goi şi independenţei aici era aşa de adânc înrădăcinat, încât
săraci, iar pe unii i-au şi bătut.” formaţiunea de stat pornită, înfiinţată de demult, cu mult
Bizantinologul Schlumberger califica acest act, ca una din înaintea cotropirii de către unguri, odată nu mai putea fi
dintre cele mai monstruoase şi inutile crime din istoria Europei, oprită.” Iar istoricul şi sociologul ungur Koos Karoly, într-o
şi asta, sub egida papalităţii, şi împotriva creştinătăţii ortodoxe. lucrare apărută în anul 1929, recunoştea şi el că: „în tot cursul
Prin acest jaf au pierit numeroase şi măreţe opere de artă, cărţi Evului Mediu în Transilvania a fost sprijinul permanent,
şi obiecte de cult şi s-a cărat la Roma toată arhiva şi aproape rezerva sigură a tuturor aspiraţiilor, revoltelor,
documentele care n-au putut fi salvate la timp. În acelaşi timp se pretenţiunilor şi rivalităţilor îndreptate către puterii centrale a
proclamă împărat al Imperiului latin, Balduin de Flandra care a regatului ungar”. Tocmai datorită acestor condiţii istorice, după
condus operaţiile militare. La numai un an de la aceste cum remarca un alt istoric ungur, Szilagyi Sandor, „Ţara
evenimente, în timp ce noul împărat ataca Adrianopolul, unde Transilvaniei şi Ţara Ungurească, nefiind niciodată contopite,
se retrăseseră bizantinii, Ioniţă Asan, regele românilor au rămas două ţări deosebite.”
(vlahilor şi nu al bulgarilor cum îşi permit istoricii bulgari să Din cartea regretatului preot Bălaşa, amintită la începutul
scrie în cărţile lor de istoria Bulgariei, bulgarii fiind exterminaţi articolului, la pagina 80, spicuim: „În cadrul aceluiaşi atentat
de împăratul Vasile Bulgaroctonul încă din anul 1018), care împotriva independenţei poporului daco-român, în 1279,
domnea peste o mare parte a Peninsulei Balcanice îl învinge pe sinodul catolic de la Buda hotărăşte ca schismaticilor
Balduin, îl închide la Târnova, unde şi moare după scurt timp, (ortodocşilor români n.n.) – nu le este iertat a ţine cult
în zilele de Sfintele Paşti ale anului 1205. Trupele care au dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfinte, nici
scăpat cu viaţă, circa 5000, se îmbarcară pe corăbiile veneţiene, credincioşilor nu le este iertat a lua parte la astfel de cult

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


fugind acasă. Aş adăuga aici că, o mare parte din cronicile dumnezeiesc sau a intra în astfel de capele. În caz de lipsă, să
bizantine, care relatau evenimente importante din viaţa noastră, se aplice în contra acestor preoţi «puterea brahială»” (vezi şi I.
a românilor, din primul mileniu al erei noastre, au dispărut cu Lupaş, „Istoria bisericii şi a vieţii religioase a Românilor din
ocazia jafurilor şi distrugerilor cruciaţilor! Ardeal şi Ungaria”, volumul I, p. 302, doc. 341). Şi autorul
O altă consecinţă, a acestei politici papale, este permiterea continua: „Iată ce hotărăşte un sinod catolic, papal, zis sfânt. În
înaintării turcilor şi islamului în Europa, politică care, pentru ceea ce mă priveşte, ca istoric şi cercetător, mă îndoiesc de
noi românii a fost o rămânere în urmă cu 400 de ani faţă de faptul că «Sfântul Spirit» a decis ca daco-românii să nu poată
occident, fiind tributari otomanilor. În schimb, mai târziu, zidi biserici şi ca preoţii ortodocşi să primească lovituri de la
veneţienii au prosperat nesperat de mult în urma comerţului autoritatea binecuvântată de Apus, prin «puterea brahială»”
înfloritor cu Imperiul otoman! Fără a fi în posesia unor (adică al ucide n.n.). Tot în acel an, papa Nicolae al IV-lea
documente scrise, părerea noastră este că papalitatea a făcut un obliga pe regele Ladislau Cumanul „să prindă pe eretici şi să-i
pact tacit cu turcii, pentru distrugerea ortodocşilor eretici, în alunge din Ungaria ( s.n.) şi din ţinuturile supuse lui”. (tot din
schimbul căruia să nu se atingă de Italia şi Scaunul papal; ceea cartea lui I. Lupaş, n.n.).
ce turcii au respectat, ajungând doar până la porţile Vienei! Din cele relatate mai sus, se desprinde faptul că, încă la
În Panonia, regii unguri nu reuşiseră la ei convertirea la aproape 300 de ani de la decretarea regalităţii maghiare de către
catolicism al întregii populaţii, dar împinşi de papalitate fac papalitate, încă existau preoţi şi locuri de cult ortodoxe în
totul pentru a se extinde şi teritorial şi a converti pe Panonia, deci, românii panonieni nu fuseseră încă
transilvăneni la catolicism, precum şi maghiarizarea voievozilor deznaţionalizaţi, nici convertiţi la catolicism!
transilvăneni. Deja, în toate cronicile maghiare, apar la Aceste constatări determină papalitatea să întărească
conducătorii transilvăneni numele lor maghiarizat chiar dacă au regalitatea ungară prin numirea unui rege francez de origine, din
fost sau nu convertiţi la catolicism. Casa de Anjou, pe Carol Robert, rege între (1301-1341).
Prin trimişii papali, regii maghiari primesc metodele ce Acesta, cu trupe pregătite cu care venise din Franţa şi cu ierarhi
trebuie aplicate pentru catolicizare, cum să se procedeze pentru înalţi din lumea catolică, şi cu armata ungară formată în
infiltrarea ordinelor monahale catolice în Panonia şi majoritate din românii din Panonia convertiţi la catolicism şi
Transilvania. Toate aceste ordine, unele retrase din Palestina în diverşi aventurieri, mercenari puşi pe jaf, au atacat pe Basarab I
urma cuceririi musulmane, n-au rezistat în timp, nefiind agreate voievodul Ţării Româneşti, care nu acceptase să i se supună. La

–11–
Istorie
după 1375. Cu acest domnitor, unifi-
cator al întregilor grupări româneşti
din Moldova şi al Maramureşului se
atestează crearea principatului româ-
nesc cu numele de Moldova, cu toa-
te că fiinţa cu mult mai înainte, dar
în grupări disparate.
În Transilvania, A. Deac, în
cartea sa „Istoria adevărului
istoric”, volumul II, p. 299,
aminteşte de 75 voievozi şi 12 duci
cunoscuţi până în anul 1526, dintre
care doar 14 sunt cu nume
româneşti, până în secolul al XIII-
lea, tocmai când istoriografia
maghiară neagă prezenţa românilor
în Transilvania. În pagina
următoare, autorul ne relevă toate
schimbările de nume româneşti în
nume maghiarizate.
Sub presiunea papalităţii,
regii unguri extind ofensiva
catolicizării, tot prin „puterea
brahială”, ca şi în Panonia, dar de
data asta în Transilvania. Ofensiva
Lupta de la Posada între Bogdan I şi Carol Robert d’Anjou se dezlănţuie asupra marii nobilimi
Gravuri din Chronica Picta [G.F.] române, deţinătorii de mari
întinderi de pământuri, a ocnelor
Posada, în trecătoarea către Muntenia, trufaşul rege al Ungariei, de sare şi a minelor de metale
mâncă o mamă de bătaie de i-a mers vestea în întreaga Europă. nobile. De teama exterminării întregii lor familii, aşa cum au
În urma acestei înfrângeri, regele maghiarilor se plângea papei făcut-o regii maghiari cu sprijinul papalităţii în Panonia, cu cei
că, în permanenţă schismaticii şi tătarii (ca să vedeţi cât de ce n-au vrut să se convertească, o parte din marile familii
şovine sau trucate sunt documentele transcrise ulterior de scribii transilvănene s-au convertit la catolicism şi şi-au maghiarizat
catolici, în care nu vor să pomenească de români, ci numai de numele cu ocazia botezului, iar cu timpul, unii dintre ei s-au
schismatici şi tătari, aceştia din urmă fiind denumirea pe care o maghiarizat complet. O parte dintre ei nu şi-au pierdut
dădeau românilor, n.n.), atacă nu pe unguri (care de fapt nu prea simţământul patriotic, dar au devenit şi ei, ca în tot Evul Mediu
existau n.n.) ci pe credincioşii catolici din regatul său. Şi la p. european, mari latifundiari, transformând ţărănimea autohtonă
124, D. Bălaşa adaugă: „În 1339 papa Benedict al XII-lea, în în iobagi.
urma obişnuitei plângeri ale lui Carol Robert, acorda din nou Printre reprezentanţii de seamă de origine română din
încuviinţarea războiului şi iertarea păcatelor, tuturor celor ce Transilvania, cităm pe Ioan de Hunedoara „cel mai viteaz ins al
vor muri în luptele cu «schismaticii» şi necredincioşii vecini ai Ungariei” (fiind voievod al Transilvaniei din 1401, iar din 1446 şi
regatului ungar”! până în 1453 şi
Planurile guvernator
papalităţii de ex- (regent) al Unga-
tinderea cato- riei. În anul 1456
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

licismului dinco- la Belgrad îl în-


lo de Carpaţi, în vinge pe Meh-
Moldova, prind med al II-lea,
viaţă sub domnia cuceritorul Con-
regelui maghiar stantinopolului,
Ludovic d’An- fiind numit de
jou (1342-1382), papa Calixt III,
care după nume- „atletul cel mai
roase lupte cu puternic, unic, al
domnitorul Bog- lui Hristos”.
dan, în iarna Apoi Matei
anilor 1364- Corvinul
1365, trupele (1440[3]-1490),
maghiare sunt rege al Ungariei
învinse definitiv (1456-1490),
şi expansiunea fiind cel care
catolicismului se ataşează la re-
opreşte aici. gatul ungar, în
Bogdan I, îşi sta- anul 1479, Mora-
bileşte capitala via şi Silezia. Să
întâi la Baia, în nu uităm şi pe
Ludovic d’Anjou al Ungariei 1 Transilvania şi iluministul Bogdan I2
apoi la Suceava, Nicolae Olahus,

1 Gravură de Jan Matejko (1838–1893); 2 După Georgeta Filitti, – „Mileniul românesc. 1000 de
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Ludwik_Wegierski.jpg [G.F.] ani de istorie in imagini'”, Editura Litera, 2006 [G.F.]
–12–
Istorie

[G .F.]
Ioan (Iancu) de Hunedoara2 Matei Corvinul3 Nicolae Olahus
ale cărui scrieri, editate în anul 1763 de către Adam Kollar la Viena, uniri a românilor (am considera-o a treia după Burebista şi
ţineau să remarce faptul că populaţia maghiară, chiar în cuprinsul Decebal, neacceptând teza oficială că noi românii descindem şi
Ungariei, era deosebit de redusă, convins fiind că, datorită răspândirii din amestecul cu romani, n.n.), apărat cu preţul vieţii (atenţie,
masive a românilor în teritoriile vechii Dacii (este vorba cel puţin la Marco Bela şi echipa!) de Ludovic Racoczy, comandantul
vremea lui pedestraşilor unguri” (secui de origine n.n.).
Burebista n.n.), a putut să prevadă că „această parte a Regatul ungar va rămâne sub administraţie turcă până în
Europei, din nou pare a-şi redobândi înfăţişarea anterioară 1686, când otomanii sunt învinşi la Viena de către Habsburgi.
aşezării ungurilor aici”. (Adam Kollar, „Nicolai Olachi, Ungaria va fi înglobată în imperiul austriac şi, prin „diploma
Mitropolitae Strigomensis Hungaria at Attila”, Viena, 1763, p. leopoldiană”, Transilvania va trece şi ea în 1691 sub
91 şi A. Deac, „Istoria adevărului istoric, volumul II, p. 304). suzeranitate austriacă, dar ca principat autonom. (s.n.)
Un alt principe al Transilvaniei, Gabriel Betlen, dezvăluia încă Victoria austriecilor contra otomanilor a marcat finalul
de la începutul secolului al XVI-lea, istoricului oficial al curţii, expansiunii turceşti spre occident şi începutul hegemoniei lor
Boijtinus Gaspar că, singura situaţie
corespunzătoare destinului istoric rezervat
Transilvaniei, este firească şi inevitabilă reunire
cu celelalte două Ţări româneşti sub acelaşi
sceptru: „Legea de neînlăturat a destinului –
sublinia el – nu poate fi schimbată prin nici o
prevedere omenească” (vezi tot A. Deac, ib.,
volumul II, p. 303).

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Amintim în acest sens de unire a tuturor
Ţărilor româneşti şi lupta lui Mihai Viteazul din
anul 1599, când trecând din Muntenia Carpaţii în
Transilvania, a înfrânt armata maghiară, condusă
de cardinalul papal Andrei Bathory, apărătoarea
intereselor nobilimii ungare de a stăpâni
Transilvania. Prin trecerea lui Mihai Viteazul în
Moldova, Cetăţile Neamţului şi Sucevei îi
deschid porţile şi astfel Mihai, domnul Ţării
Româneşti reface unitatea politică a unei părţi a
poporului român în anul 1600. Dar nu pentru
mult timp când, „din ordinul cancelarului unuia
din Habsburgi, fie prezumtivul lui ginere, Rudolf
al II-lea, fie căpetenia oştirii imperiale, fratele
acestuia, arhiducele Matthias, dat generalului
albanez renegat Gjerj Basta, (Giorgio), de al
lichida (pe Mihai Viteazul n.n.) 1601, 9/19 Uciderea lui Mihai Viteazu
august. Din ordin habsburgic este asasinat pe pe câmpia Turzii, 19 august 1601 1
Câmpia Turzii iniţiatorul şi făuritorul primei
către Europa Centrală. După un secol, principatele române se
vor găsi în mijlocul a trei mari imperii, fiecare cu ambiţiile sale
1 Gravură de D. Stoica. Sursa: Pagini de istorie a Turzii expansioniste şi dominatoare, imperiul austriac, cel otoman şi
http://istoriaturzii.wordpress.com [G.F.] cel rus.
2 Gravură contemporană. Sursa: Wikipedia;
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ioan_de_Hunedoara.jpg [G.F.] http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Matthias-
3 Statuie în Piaţa Eroilor din Budapesta. Sursa: Wikipedia; corvinus-hoesegter-budapest.jpg [G.F.]
–13–
Istorie
În anul 1692, împăratul Leopold I, crescut la Şcoala luate de catolici. Petru Maior, istoric greco-catolic ne relatează
iezuiţilor „dăduse veste că preoţii Răsăritului (ortodocşi n.n.) în „Istoria Bisericii” că la distrugerile celor 150 de mânăstiri, au
care vreau să scape de toate greutăţile, să nu mai plătească participat şi regimente care erau „alcătuite din oameni uniţi
adecă datorie de iobagi către domnii de pământ şi să culeagă (greco-catolici români n.n.) şi feciorii preoţilor celor uniţi”
în schimb dijma de la credincioşii lor, n-au decât să treacă prin (s.n.). Cea mai importantă mânăstire distrusă a fost cea de la
unire la Biserica Apuseană, de care se ţine şi Măria Sa, Sâmbăta, ctitorie a prinţului martir pentru credinţă, Constantin
stăpânul cel nou al ţării”. (vezi N. Iorga, „Istoria Bisericii Brâncoveanu. Din aceste motive, călătorul care va străbate
Române”, I, ed. II, p. 422). Transilvania, cu foarte mici excepţii, nu va găsi la oraşe şi în
De remarcat faptul consemnat de M. Păcurariu în „Istoria unele sate decât biserici construite după Marea Unire din 1918.
Bisericii Ortodoxe Române” II, p. 297 că, în perioada războiului Rămân mărturii de credinţă, rapiditatea cu care românii şi-au
turco-austriac din 1683-1699 preoţii români ortodocşi „erau reconstruit bisericile din lemn, după trecerea austriecilor, în
siliţi să îndeplinească robota în rând cu păstoriţii lor iobagi, de păduri sau în locuri îndepărtate de căile de circulaţie, păstrându-
multe ori să le dea dijma chiar şi preoţilor luterani şi calvini” şi şi cultul ortodox. Dar în câmpii, unde nu se puteau ascunde
apoi „Preoţii români au fost impuşi cu felurite dări bisericile de văzul cotropitorului, lipsiţi de loc de cult, o parte a
extraordinare de război, în timp ce preoţii altor confesiuni – cu populaţiei române a adoptat ritul greco-catolic. Singurul avantaj
sesii parohiale, salarii şi venituri însemnate – erau scutiţi, pe al acestei treceri la uniaţie a fost, accesul preoţimii la marile
motiv că aparţineau unei confesiuni recepte. De toate aceste şcoli şi biblioteci din Vatican, Viena şi Budapesta, cât şi la crea-
necazuri şi suferinţe ale clerului ortodox, au ştiut să profite rea unei elite intelectuale care a pregătit programul şi măsurile
iezuiţii în încercările lor de atragere a românilor în unirea cu care, au condus, la finele a mai bine de un secol, la emanciparea
Roma.” (vezi şi D. Bălaşa ib., p. 130/131) poporului oprimat al Transilvaniei şi la marea unire din 1918.
Habsburgii, care erau catolici zeloşi, având nevoie să În anul 1784 are loc marea revoltă ţărănească condusă de
schimbe raportul de forţe a clasei dominante în Transilvania, în Horea, Cloşca şi Crişan. Încă din secolul al XIV-lea, sub influenţa
majoritate protestanţi, au vrut să-şi „apropie” populaţia română directă a angevinului Ludovic I, în Dieta Transilvaniei impune să
ortodoxă, propunându-le drepturi civice egale cu a celorlalte intre doar reprezentanţii a numai trei naţiuni, ungurii, saşii şisecuii,
confesiuni recepte, dacă ea trece la catolicism! Majoritatea românii fiind excluşi. Această politică diabolică a condus şi la
preoţilor şi călugărilor ortodocşi s-au opus la această propunere, maghiarizare în continuare a fruntaşilor români, pentru a-şimenţine
cunoscând bine că nimic din cele promise nu se va realiza. pământurile şi averile cât şi posibilitatea de a fi aleşi în Dietă. Prin
Dar, în speranţa că promisiunile făcute chiar de împăratul feudalizare accentuată, nobilimea maghiară (nemeşimea, toţi fiind
habsburgic Leopold că, prin acceptarea papei ca şef suprem al români maghiarizaţi recent sau mai demult), transformă marea parte
bisericii, fără a schimba ritualul slujbelor bisericeşti, ierarhul a românilor în ţărani dependenţi de posesorii marilor terenuri
Atanasie şi o mână de protopopi au semnat actul de acceptare, agricole. Din cauza abuzurilor nemeşimii, ţăranii români se revoltară
dar pe foaie au lăsat-o albă nescrisă! După investigaţii ulterioare de nenumărate ori. Astfel sunt citate răscoalele ţărăneştidin nordul
s-a descoperit că pe foia albă cu pricina s-a adăugat ulterior de Transilvaniei din 1382, din sudul Transilvaniei din 1417, răscoala din
către iezuiţi, fără consimţământul semnatarilor, că, numiţii Tara Bârsei şi a Făgăraşului din 1433-1434 ş.a. La fel ei sunt
primesc „întreaga învăţătură romano-catolică şi mai ales cele participanţii majoritari la aşa numită „răscoala de la Bobâlna” din
patru puncte” (primatul papal, Sfânta Împărtăşanie se poate face 1437-1438, care a cuprins întreaga Transilvanie. Dar, nemeşimea
şi cu pâine nedospită (azimă), Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul reacţionează imediat şi la Copâlna în 1437, ea, împreună cu
(filioque) şi purgatoriul. patriciatul săsesc şi fruntaşii secuilor fac un pact de unire făcând din
Iată cum conchide Mircea Păcurariu aceasta ofensivă a acel moment legea în Transilvania în calitate de forţă conducătoare,
papalităţii: „dezbinarea Bisericii româneşti din Transilvania a cu toate că în acel moment românii erau pe departe majoritarifaţă de
fost opera iezuiţilor, a cardinalului Kollonich şi a împăratului ceilalţi trei, luaţi
Leopold I (el însuşi crescut de iezuiţi), iar mitropolitul Atanasie împreună. (vezi
a fost numai unealta prin care au lucrat aceştia. Pentru I. Bulei, „Scurtă
atingerea scopului urmărit de ei, s-au folosit de cele mai istorie a româ-
necinstite mijloace, falsuri în acte publice, şantajul, făgăduielile nilor”, Editura
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

care n-au fost îndeplinite etc. De pildă, au plăsmuit istoria a Meronia, Bucu-
trei sinoade de unire, în 1697 cu 12 protopopi şi în 1698 cu 38 reşti, 1996, p. 47).
de protopopi şi în 1700 cu 54 de protopopi, pretinzând că s-ar După vic-
fi unit de bună voie cu Biserica Romei şi, odată cu ei, întregul toria Habsbur-
popor român al Transilvaniei! Dar actul propriu-zis de unire cu gilor contra
Biserica Romei poate fi considerat numai cel semnat de otomanilor şi în-
Atanasie la Viena, la 7 aprilie 1701, iar actul oficial de stat globarea Tran-
privind înfiinţarea noii Biserici şi Episcopii unite din silvaniei impe-
Transilvania, este diploma împăratului Leopold, din 19 martie riului austriac,
1701.” Principatul Tran-
Deşi actul oficial se încheiase, dreptul românilor de a fi silvaniei rămâne
recunoscuţi în Transilvania ca a patra naţiune, nu a fost obţinut, autonom, având
iar preoţii semnatari a actului de unire n-au obţinut drepturile dietă proprie, atât
celorlalte culte. În punctele principale, uniaţii, aşa cum îi mai sub domnia Ma-
numim pe cei trecuţi la catolicism, au sechestrat o parte din riei Tereza cât şi
bisericile ortodocşilor, ctitorite de ortodocşi. Preoţii şi enoriaşii a lui Iosif al II-
ortodocşi care s-au opus au fost bătuţi, încarceraţi, iar unii lea, se iniţiază un
dintre ei chiar martirizaţi. Opoziţia clerului ortodox şi a enori- proces de moder-
aşilor, care n-au vrut să treacă la catolicism a făcut ca după şase nizare în dome-
decenii, Habsburgii să ia cea mai odioasă măsură, trecerea niul agriculturii,
represivă a trupelor austriece prin Transilvania în mai multe al mineritului
reprize (1731, 1761/62 şi 1785), trupe care au distrus şi dat foc etc., cât şi a
bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe, cu tot patrimoniul lor, cel organizării insti-
care n-a putut fi salvat din timp, cărţi de cult, icoane, obiecte şi tuţionale, între HORYA ANFÜHRER
îmbrăcăminte de cult etc. Din 750 de mânăstiri (şi biserici n.n.), care edictul de DER W ALACHISCHEN REBELLEN
150 au fost arse sau bombardate cu tunurile, iar alte 515 au fost toleranţă prin Ursu Nicola - Horea din Albac [G .F.]

–14–
Istorie

Un egumen moldovean din prima


jumătate a secolului XV:
Siluan al II-lea de la Neamţ*

Iulian - Marcel Ciubotaru – Paris

cupându-mă recent de clerul monahal din Moldova

O primei jumătăţi a secolului XV, mai exact de


egumeni şi stareţi, care au făcut subiectul unei
comunicări distincte, susţinută la Iaşi1 , nu am putut să nu
remarc un personaj aparţinând acestei categorii socio-
profesionale, de o factură cu totul remarcabilă. Am ezitat la
Martirul lui Horea şi Cloşca – tragerea pe roată [G .F.] vremea respectivă între includerea acestui egumen alături de
ceilalţi, care făceau obiectul comunicării, şi analiza vieţii şi
care se acorda şi ortodocşilor dreptul de cetăţenie în oraşe, prin activităţii lui Siluan al II-lea (pentru că despre el este vorba)
desfiinţarea servituţiilor personale a ţăranilor etc. Dar nemeşimea, într-un spaţiu distinct, care să-l individualizeze, relevându-i
care era atinsă în privilegiile ei prin aceste reforme, constrânge pe statutul într-o manieră cât mai apropiată de realitate. Am optat
împărat a revoca aceste reforme. în cele din urmă pentru cea de-a doua variantă, comunicarea de
Reformismul incită pe românii transilvăneni la o trezire faţă fiind rezultatul respectivei decizii.
naţională şi, pe 31 octombrie 1784, adunaţi la târgul de la Egumenia în Evul Mediu, ca şi în zilele noastre, era una
Mesteacăn, ţăranii români cer împăratului înlăturarea obligaţiilor dintre cele mai înalte trepte ale cinului monahal, egumenii şi
feudale. stareţii, despre care documentele nu ne lasă să înţelegem că erau
Conducătorul românilor revoltaţi, Horea, după mai multe persoane distincte, ocupând un important rol în societatea
drumuri bătute la Viena, este primit de împărat cu care are o moldovenească. Ei sunt situaţi pe scara gradelor şi titlurilor
convorbire în particular, dându-i acceptul verbal de a declanşa lupta monahale între ieromonahi şi arhidiaconi, aşa cum precizează
pentru suprimarea nemeşimii care se revoltase şi ea contra românilor, Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe
care nu mai voiau să lucreze pe pământurile nemeşimii. Române, publicat în 2008. Referitor la perioada care mă
După ce Horea dezlănţuie lupta, o serie de promisiuniîn arme interesează, trebuie avut în vedere că egumenii erau aleşi de
şi sprijinul armatei austriece nu sunt asigurate, împăratul, văzând soborul călugărilor, sau numiţi de domn şi recomandaţi de
amploarea revoluţiei, cere românilor încetarea luptei, iar, a doua mitropolit.2 Din această situaţie se deduce însemnătatea pe care
trădare a Habsburgilor din istorie, dispune prinderea şiexterminarea o avea conducătorul unei mănăstiri, nu doar în viaţa obştii în
capilor revoluţiei. Punându-se premii pe capii revoluţiei, chiar din fruntea căreia era pus, ci şi în faţa mitropolitului sau a
membrii familiei lui Horea l-au trădat, după părerea noastră sub domnului. În aceste condiţii, putem intui că funcţia de egumen
presiunea exterminării întregii familii, în caz de refuz. Cei trei sunt la Neamţ, a doua mănăstire ca importanţă din prima jumătate a
prinşi pe rând, conduşi în lanţuri în închisoarea de la Alba Iulia. secolului XV, după cea de la Bistriţa, era una dintre cele mai
Sentinţa de judecată se publică la 26 februarie 1785 iar după două înalte, mai ales că în această perioadă nu se desăvârşise

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


zile are loc execuţia doar a lui Horia şi Cloşca, Crişan sinucigându-se organizarea eclesiastică a Moldovei, fapt realizat abia în vremea
în temniţă. Cei doi eroi revoluţionari au fost traşi pe roată în faţa a lui Ştefan cel Mare.3 Siluan al II-lea de la Neamţ a fost unul
2515 de ţărani români aduşi anume să privească execuţia şi toată dintre cei mai longevivi egumeni în funcţie de la începutul
nemeşimea care a putut să se înghesuie la spectacolulla care râvneau secolului al XV-lea. Numele său este Siluan sau Siloan, fiind
atâta să-l vadă. cunoscut mai ales după numele mănăstirii de metanie, Neamţ.
Cei doi martiri „sunt sacrificaţi de acesta (împăratul Iosif al Predecesorul acestui egumen a fost Dometian, cunoscutul
II-lea de Habsburg n.n.) după ce Horea a împlinit tratatul, sau mai egumen al Bistriţei şi Neamţului, sub a cărui egumenie cele
corect înţelegerea prin care autocratul imperial îl autoriza să două mănăstiri au fost unite o perioadă relativ mare de timp,
spulbere cea mai reacţionară nemeşime din imperiu, cea mai exact de pe 7 ianuarie 14074 , până cu siguranţă la 12 iulie
transilvană, care se opunea feroce reformelor lui socio-politice
menite să amelioreze starea conflictuală din imperiu. …Martiriul
cumplit al acestora i se datorează integral …ca şi pasul pe loc al *Comunicare susţinută în cadrul Universităţii din Oradea,
dezvoltării românimii transilvane.” (vezi Radu Theodoru „Urmaşii cu ocazia Sesiunii Naţionale de Comunicări în Istorie, ediţia a
lui Attila”, pg. 12, 13.) XII-a, mai 2010.
1 Clerul monahal în Moldova primei jumătăţi a secolului
În 1791, înaintea convocării Dietei din Transilvania, repre-
zentanţi de seamă ai Şcolii Ardelene au elaborat Supplex Libellus XV: egumeni şi stareţi, text susţinut în cadrul Sesiunii de
Valachorum, programul fundamental al mişcării de emancipare a Comunicări a Studenţilor/ Colocviile Şcolii Doctorale, ediţia a
românilor transilvăneni, program trimis Dietei de la Cluj, care, cum IV-a, Iaşi, aprilie 2010.
2 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori),
era de aşteptat îl respinge. (vezi I. Bulei, ib. pg. 62, 63.)
Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, Editura
Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1988, p.
133.
3 Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere în
Moldova (secolele XIV-XVI), Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, pp. 359-366.
4 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I
(1384-1448), întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproşu şi
–15–
Istorie
1415, când acesta este amintit Budzeşti şi Seliştea lui
ultima dată în documente.1 Nenovici.6 Documentul, emis
Oricum, a fost emisă ipoteza la Mănăstirea Neamţ, nu oferă
continuării egumeniei lui alte informaţii despre
Dometian până spre 1418, egumenul acestui aşezământ
sfârşitul său însemnând şi religios, în afara numirii sale.
desfacerea unirii celor două Egumenul Siluan apare şi în
mănăstiri2 , opinie ce nu poate documentul emis la 14
septembrie 1427, atunci când
fi încadrată decât în sfera domnul dăruieşte acestei
probabilităţilor. Cu toate mănăstiri două sate:
acestea, între Dometian şi Crîstianeşti şi Temeşeşti.7 La
Siluan al II-lea, unii istorici 1 septembrie 1429 egumenul
au plasat alţi patru egumeni: Mănăstirii Neamţ era acelaşi.
Sofronie al II-lea (Sofronie I Ştim acest fapt din uricul emis
fiind, după tradiţie întemeie- în această zi, când Alexandru
torul mănăstirii, alături de alţi cel Bun face o danie către
doi călugări, pe nume Siluan această mănăstire, dăruindu-i
şi Pimen), Gavril Uric (1416- iezerul Zagorna, prisaca cu
1421), Evloghie I 1421- acelaşi nume de la Nistru,
1422) şi Pimen al II-lea precum şi un obroc anual de
3 12 buţi de vin din desetina
(1422). Plecând de la Neamţului pentru pomenirea
certitudinea că egumenii lui şi a doamnei sale, Marina.8
amintiţi nu apar în docu- Aceste danii sunt întărite
mente, rezultă subiectivitatea alături de o treime din venitul
acestor date, ei fiind celor trei mori de la Baia
consemnaţi doar de către Mănăstirii Neamţ, pe 23
tradiţie, pusă pe hârtie câteva decembrie 1430, când aflăm
sute de ani mai târziu. De că egumenul acestei mănăstiri
altfel, egumenia propriu-zisă este „chir Siluan”.9 Data
a unora dintre ei este contro- precizată mai sus, 23
versată, cum este cazul celei decembrie 1430, reprezintă
a lui Gavriil Uric, asupra momentul ultimei apariţii
căruia nu s-a căzut de acord [G .F.] documentare în vremea lui
Librăria Mănăstirii Neamţ Alexandru cel Bun a
încă dacă a fost sau nu
conducătorul obştii nemţene. egumenului Siluan. Totodată,
Siluan, personajul care face subiectul comunicării de faţă, se observă că acesta este prezent în actele referitoare la Mănăs-
este al doilea egumen de la Neamţ care poartă acest nume 4 , prin tirea Neamţ emise în perioada celei de-a doua jumătăţi a domniei
urmare, pentru o mai bună identificare a acestuia ar fi corect să lui Alexandru cel Bun. El nu mai apare în actele de cancelarie
fie numit Siluan al II-lea, chiar dacă anii de egumenie ai decât optsprezece ani mai târziu, într-un act emis înainte pe 10
octombrie 1448, deşi anterior acestei date Mănăstirea Neamţ
primului Siluan sunt neclari şi pot fi doar presupuşi.5 primise numeroase şi importante danii sau reconfirmări de
Prima dată, Siluan al II-lea este atestat la 12 martie 1422, danii.10 În ciuda acestui fapt, în niciunul din cele opt documente
ocazie cu care domnul Moldovei întăreşte Mănăstirii Neamţ satul care ilustrează această situaţie nu este amintit egumenul locaşului
care beneficiază de privilegii din partea domniei. În actul emis
înainte de 10 octombrie 1448, prin care Petru al II-lea11 întăreşte
Leon Şimanschi, Editura Academiei Republicii Socialiste mănăstirii Neamţ satul Cîrniceni, dăruit de boierul Crîstea, se face
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

România, Bucureşti, 1975, (în continuare DRH), p. 30, nr. 21. pe lângă arătarea limitelor satului amintit, o precizare esenţială
1 DRH, A, vol. I, p. 59-61, nr. 41. referitoare la subiectul care mă interesează: „am dat un sat
2 Ioan Ivan, Stareţi ai mănăstirii Bistriţa şi ierarhi cu mănăstirii Neamţ, unde este egumen popa Siluan”.12 Documentul
metania din această mănăstire, în Mitropolia Moldovei şi în cauză este de o concizie remarcabilă, interesantă fiind lipsa
Sucevei. Revistă oficială a Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Episcopiei titulaturii domneşti din cuprinsul acestuia. Această precizare
Romanului şi Huşilor (în continuare MMS), anul LX, nr. 10-12, constituie ultima apariţie documentară a egumenului Siluan, fără
octombrie-decembrie, 1984, pp. 805-819. îndoială identic cu cel din 1422. O altă atestare a acestui personaj
3 Idem, Scarlat Porcescu, Mănăstirea Neamţ, cu un cuvânt datează din 1436, în acest an egumenul Neamţului fiind prezent
într-o însemnare realizată pe ultima filă a unui Tetraevanghel
înainte de Înalt Prea Sfinţitul Teoctist, Mitropolitul Moldovei şi copiat pe pergament. În locul indicat se specifică: „s-au scris
Sucevei, Iaşi, 1981, p. 281-282. acest Tetraevanghel mănăstirii Neamţ cu mâna lui Gavriil
4 Pe parcursul secolului XV sunt întâlniţi la mănăstirea
Neamţ mulţi călugări cu numele Siluan. Acest fapt se explică
prin tradiţie, care consemnează că unul dintre ucenicii lui
6 DRH, A, vol. I, p. 73-75, nr. 50.
Nicodim de la Tismana, purtând acest nume, a venit la Neamţ,
7 Ibidem, p. 98-99, nr. 67.
întemeind mănăstirea. Astfel, preluarea numelui întemeietorului
mănăstirii era un gest de respect faţă de acesta. (Cf. Ioan Ivan, 8 Ibidem, p. 139-141, nr. 93.
Scarlat Porcescu, op. cit., p. 115, nota 106). Cred că o asemenea 9 Ibidem, pp. 148-149, nr. 100.
explicaţie nu poate fi validă, ştiut fiind că originile 10 Vezi actele din 30 noiembrie 1436 (Ibidem, nr. 164), 23
monahismului moldovenesc trebuie căutate în spaţiul care se februarie 1438 (Ibidem, nr. 180), 25 noiembrie 1440 (Ibidem,
afla sub jurisdicţia Mitropoliei de Halici. Pentru diferenţele de nr. 212), 19 februarie 1446 (Ibidem, nr. 262), 11 martie 1446
organizare dintre mănăstirile munteneşti şi cele moldoveneşti, (Ibidem, nr. 266), 20 iulie 1446 (Ibidem, nr. 269), 22 august
vezi Tit Simendrea, Mănăstiri vândute şi dăruite în secolul XV- 1447 (Ibidem, nr. 273), 3 septembrie 1448 (Ibidem, nr. 283).
lea în Moldova, în BOR, anul LXVII, nr. 1-2, ianuarie- 11 Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor
februarie, 1949, nota 2, pp. 82-83. din Ţara Românească şi Moldova, vol. I, secolele XIV-XVI,
5 1400-1402 (Cf. Ioan Ivan, Scarlat Porcescu, op. cit., p. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 502.
281). 12 DRH, A, vol. I, p. 413, nr. 289.

–16–
Istorie
monahul, fiul lui Uric, sub egumenul Siluan”.1 În sfârşit, mai ridicat nivel de veridicitate, însă nu reprezintă decât o
există o atestare a egumenului Siluan, însă deşi rămâne probabilă, posibilitate, în contextul lipsei documentelor necesare unei
comportă o miză mare de credibilitate. Această atestare este deducţii raţionale.
făcută în Po-
melnicul de la *
Bistriţa, alături de Siluan al
alţi călugări nem- II-lea a condus
ţeni, din aceeaşi obştea nemţeană
generaţie cu Silu- mai bine de un
an: călugărul Ni- sfert de secol, din
candru, devenit iniţiativa lui luând
odată cu primirea naştere o serie de
Marii Schime- realizări culturale
Sava2 , Macarie, care-i vor spori
mentorul celui din prestigiul până în
urmă, Calist, vii- zilele noastre. Cea
torul Mitropolit al mai mare realizare
Romanului şi a sa este lucrarea
bineînţeles alţii. S- la Neamţ a unui
a demonstrat re- epitaf din dispo-
cent că această ziţia acestui egu-
înscriere nu putea men. El a fost
avea loc decât apreciat pe bună
înainte de 1443, dreptate ca fiind
din moment ce una din cele mai
Nicandru nu deve- reuşite broderii
nise sihastrul Sava, realizate vreodată
25 august 1443 în Moldova, ser-
fiind data emiterii Epitaf „Plângerea lui Iisus” (lucrat din porunca egumenului Siluan de la vind drept arhetip
unui document în mănăstirea Neamţ, 1437, broderie cu fir din argint aurit, mătase colorată şi perle următoarelor
favoarea celui din pe mătase, 240 x 156 cm).4 creaţii de acest
urmă.3 gen.9 Despre acest
Cu privire la epitaf (a nu se
anii de egumenie ai lui Siluan al II-lea există mai multe opinii în încadra în aceeaşi categorie cu o altă broderie asemănătoare din
istoriografia noastră. Unii autori cred că ea poate fi datată între cultul ortodox, numită Sfântul Aer10 ) din 1437, s-a scris relativ
1422-1437.5 Constantin Tomescu, exponentul acestei păreri, mult11 , observându-se compoziţia deosebită a scenei precum şi
consideră că acest Siluan poate fi identificat cu întemeietorul „raportul desăvârşit” dintre figurile reprezentate în imagine.
lavrei, opinie despre a cărei veridicitate nici nu se mai pune Epitaful din 1437 a fost lucrat cu fir din argint aurit, mătase
problema. Alţii sunt de părere că Siluan al II-lea a fost la colorată şi perle de mătase, având dimensiunile de 240,
conducerea mănăstiri Neamţ între 1422-14306 , situaţie care respective 156 centimetri12 , cele două cifre reprezentând
iarăşi nu poate fi acceptată, din moment ce există o atestare a lungimea şi lăţimea. Dincolo de măiestria artistică cu care a fost
acestui egumen în 1448, şi aşa cum vom vedea, în 1437. În realizat acest epitaf13 , el este important şi dintr-o altă
sfârşit, autorii cei mai autorizaţi să se pronunţe în această perspectivă care mă interesează, respectiv amintirea egumenului
privinţă, diaconul Ioan Ivan şi preotul Scarlat Porcescu, de la Neamţ. Pe înscrisul de pe acest obiect bisericesc se
bazându-se pe o bună cunoaştere a documentelor, acceptă anii precizează că acesta a fost realizat de către „ieromonahul
1422-1448, deşi nu exclud momente de întrerupere ale acestei Siluan, egumenul de la Neamţ, în zilele binecredinciosului şi de
egumenii în favoarea lui Calist 7 , devenit ulterior întâiul episcop Hristos iubitorului Ioan Ştefan voievod”.14 Acest text datează
al Romanului.8 Opinia celor doi autori, care au realizat cea mai din 1 septembrie 1437. La acesta făceam trimitere mai sus, când

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


bună monografie dedicată mănăstirii Neamţ, comportă un spuneam că egumenul Neamţului nu mai apare în actele de
9 Ştefan Balş, Corina Nicolescu, Mănăstirea Neamţ,
1 Apud Constantin Prisnea, Mănăstirea Neamţ, ediţia a II- Editura Tehnică, Bucureşti, 1958, p. 118.
a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 24. 10 Pentru diferenţa dintre epitaf şi Sfântul Aer, vezi
2 Liviu Pilat, Sihastrul Sava, Ştefan al II-lea şi Corina Nicolescu, Broderiile din Moldova. Aere şi epitafe.
întemeierea Mitropoliei de Roman, în Studii şi Materiale de Stadiul cercetărilor, în MMS, an XLIX, nr. 1-2, ianuarie-
Istorie Medie, vol. XXIII, 2005, pp. 23-24. februarie, 1973, pp. 62-80.
3 Ibidem. 11 Idem, Broderiile din Moldova. I. Aere şi epitafe. Fişe
4 Cf: http://www.mnar.arts.ro/galerii/lucrare- de catalog, în MMS, anul XLIX, nr. 9-10, septembrie-
veche.php?all&id=5. octombrie, 1973, pp. 660-662; Ioan Ivan, Scarlat Porcescu, op.
5 Constantin N. Tomescu, Scurtă povestire istorică despre cit., pp. 114-116; N. Iorga, Mănăstirea Neamţului, viaţa
Sfânta Mănăstire Neamţu şi despre aşezările monahale supuse călugărească şi munca pentru cultură, Editura Neamul
ei (mănăstirea Secu şi schiturile Vovidenia, Pocrov, Sihăstria, românesc, Vălenii de munte, 1912, pp. 11-14.
Sihla şi Icoana), Editura şi tiparul Sfintei Mănăstiri Neamţu, 12 Cf: http://www.mnar.arts.ro/galerii/lucrare-
1942, p. 12. veche.php?all&id=5, consultat la data de 11 mai 2010, ora
6 Gheorghe I. Moisescu, Ştefan Lupşa, Alexandru 20:56.
Filipaşcu, Istoria Bisericii Române. Manual pentru institutele 13 În istoriografia română s-au produs serioase confuzii cu
teologice, vol. I (-1632), tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod şi privire la acest obiect bisericesc. Majoritatea istoricilor, fie şi
cu binecuvântarea Prea Fericitului Justinian, Patriarhul cei de formaţie teologică, îl numesc Aer, deşi se încadrează în
României, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, categoria epitafurilor. Această confuzie persistă încă, chiar şi
Bucureşti, 1957, p. 273. după apariţia unor serioase studii dedicate diferenţelor dintre
7 Ioan Ivan, Scarlat Porcescu, op. cit., p. 281. Epitaf şi Sfântul Aer – vezi nota 7, p. 17.
8 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase 14 Bogdan-Petru Maleon, Clerul de mir în Moldova
a românilor, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, vol. I, Editura secolelor XIV-XVI, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Ministerului de Culte, Bucureşti, 1928, p. 78. Cuza”, 2007, p. 74, nota 113.
–17–
Istorie
cancelarie pentru o perioadă de optsprezece ani, textul de faţă
având menirea de a scoate istoricul dintr-un vid documentar.
Din această cauză nu pot fi de acord cu opinia lui Gheorghe I.
Moisescu, Ştefan Lupşa şi Alexandru Filipaşcu, care opinau
pentru plasarea egumeniei lui Siluan al II-lea între 1422 şi O vidomostie ecleziastică din 1836
1430.1 privitoare la ţinutul istoric al Fălciului
Referitor la succesorul lui Siluan al II-lea, există şi în
această privinţă dispute între cei care au studiat acest caz.
Majoritatea istoricilor cred că Teoctist I, viitorul mitropolit, este
cel care urmează la conducerea Mănăstirii Neamţ.2 În lipsa unui
izvor grăitor care să confirme această opinie nu pot afirma cu Prof. Costin Clit – Huşi
certitudine decât că următorul egumen al Neamţului după
Siluan pomenit în documente este Simon, aşa cum arată I. Vidomostia târgului Huşi
documentul din 7 septembrie 1452.3
Un eveniment cu totul deosebit s-a petrecut în timpul Târgul Huşi i mahalalele Răeşti şi Plopeni
egumeniei lui Siluan: este vorba despre decapitarea şi N° lăcuitorilor: 875.
îngroparea la Neamţ a lui Ştefan al II-lea, domn ce a fost un N° bisăricilor: 6.
adevărat apărător al acestui aşezământ monahal, lucru N° preoţilor: 23.
observabil din multele sale danii făcute mănăstirii Neamţ. Din
acest punct de vedere Nicolae Iorga îl consideră pe Ştefan al II- N° diaconilor: 6.
lea drept al doilea ctitor la Neamţ.4 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Tr. 627,
Fără îndoială, activităţile şi evenimentele la care a luat op. 680, dosar 481 / 1836, f. 4; Vezi întreaga vidomostie la
parte egumenul Siluan de la Neamţ au fost mult mai f. 25v-28
diversificate şi numeroase. Însă în lipsa altor izvoare relevante
privitoare la acesta, în afara celor deja prezentate şi analizate în
textul de faţă, nu pot decât să pun capăt investigaţiei mele. II. Ocolul Podoleni (Trimisă la 23 martie 1836
Opiniile unui cunoscut teolog privitoare la Siluan al II-lea, de privighetorul Gheorghe Popov)
conform cărora acesta ar fi fost ucenicul mitropolitului Iosif şi
al egumenului Dometian, de care aminteam la începutul acestei
comunicări, sau că acelaşi Siluan a fost sfetnicul lui Alexandru Satul Locuitori Biserici Preoţi Diaconi Dascăli
cel Bun 5 , nu pot fi încadrate decât ca simple supoziţii, neavând
Bazga 91 1 2 - 2
susţinere documentară.
La finalul acestei comunicări se impun câteva note cu un Colţu Corni 81 1 1 - 2
caracter deductibil, menite să ilustreze mai bine statutul lui
Siluan al II-lea. Aşa cum am arătat, a fost într-o relaţie apropiată Cotul
cu Alexandru cel Bun, cele patru documente analizate, emise 34 - - - -
Arsurii
într-un interval de opt ani, fiind o dovadă clară în acest sens. De
asemenea, bunele raporturi cu Ştefan al II-lea, care a Covasna 129 1 2 1 2
transformat Neamţul într-o viitoare necropolă a familiei Cozia 131 1 2 1 2
domnitoare, dovedite de privilegiile acordate obştii nemţene, cât
şi de cunoscutul epitaf din 1437, indică o apropiere care a fost Cozmeşti 181 1 2 2 2
continuată între egumenul de la Neamţ, şi implicit comunitatea
monastică de acolo, şi Domnie. Toate acestea ne relevă una Duda 113 1 3 - 2
dintre personalităţile cu un rol important în organizarea
eclesiastică din Moldova primei jumătăţi a secolului XV, care
Ghermăneşti 211 1 4 1 2
poate fi plasat alături de stareţul de la Bistriţa, episcopul de la
Roman şi chiar mitropolitul Moldovei. Siluan al II-lea a fost un
egumen activ, care a crescut prestigiul Mănăstirii Neamţ, Grozeşti 92 1 2 - -
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

importanţa acesteia fiind de prim rang în vremea lui Ştefan al Gura


II-lea, situaţie la care egumenul acestui aşezământ a contribuit 39 - 1 - -
Bohotinului
substanţial.
Hiliţa 77 1 2 - 3
Isaia 60 1 3 1 2
Măcăreşti 85 1 2 1 2
1 Vezi nota 17.
2 Ioan Ivan, Scarlat Porcescu, op. cit., pp. 283. Aceşti Moşna 159 1 4 1 2
autori plasează egumenia lui Teoctist I la Neamţ între 1448- Novaci 85 1 2 1 2
1451/1452.
3 DRH, A, Moldova, vol. II, 1449-1486, volum întocmit Pâhneşti 128 1 3 - 2
de Leon Şimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat şi Dumitru Petremăneşti 56 1 2 1 2
Agache, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1976, p. 21, nr. 19. Podoleni 195 2 5 2 4
4 Nicolae Iorga, Ştefan cel Mare şi mănăstirea Neamţului, Răducăneni 74 1 - - 1
în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, publicaţie i Unguri
trimestrială, an III, Bucureşti, 1910, p. 100. Râpile cu
5 Ioanichie Bălan, Pateric românesc, ce cuprinde viaţa şi 74 1 2 1 1
G(h)ideşăni
cuvintele unor cuvioşi părinţi ce s-au nevoit în mănăstirile
Râşeşti 67 1 1 - 2
româneşti. Secolele XIV-XX, tipărit cu binecuvântarea Prea
Fericitului Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Sălăgeni 15 1 1 - 2
Editura IBMBOR, Bucureşti, 1980, pp. 37-39. Autorul oferă Stănileşti 200 1 5 - 2
informaţii cu caracter patristic, dovedind uneori o necunoaştere
istorică a subiectului pe care-l tratează. Astfel, despre Siluan al
II-lea, Ioanichie Bălan afirmă că a fost stareţ atât al mănăstirii Ibidem, f. 23v
Bistriţa cât şi al celei de la Neamţ.
–18–
Istorie
Pâhna 44 1 1 -
III. Ocolul Prutului (trimisă la 20 martie 1836) Veche
Plochii 43 1 1 -
Satul Locuitori Biserici Preoţi Diaconi Dascăli
Porcişănii 38 1 1 -
Berezeni 62 1 2 - 2 Rădiu 34 1 1 -
Bogdăneşti 35 1 2 2 -
Roşieşti 141 1 2 -
Bozia 55 1 1 2 -
Roşiori 27 - - -
Broşteni 79 1 3 4 -
Stroeşti 68 1 2 1
Căpoteşti 40 1 1 2 -
Tăbălăeşti 65 1 2 -
Cârligaţi 73 1 1 2 -
Tătărăni 99 1 2 -
Davideşti 53 2 3 2 - Tâlhăreşti 34 1 1 -
Epureni 51 1 3 - 2
Târzii 51 1 3 1
Fălciu 225 3 6 6 - Valea lui
Hrusca 23 1 1 -
35 1 1 2 - Bosie
(Rusca)
Vineţăşti 51 1 2 1
Ivăneşti 68 1 2 2(!) -
Lunca 55 1 1 2 - Ibidem, f. 17
Muşata 75 1 3 2 -
Raiu 65 1 2 2 -
Rânceni i 33 1 3 2 - V. Ocolul Mijlocu
Spărcoceni
Simineşti 165 1 3 2 - Satul Locuitori Biserici Preoţi Diaconi Dascăli
Stuhuleţi 43 1 2 3 - Bărboşi 87 1 3 - 2
U(n)guri 74 1 1 2 - Băsăşti 171 2 5 - 5
(Ungeni)
Câşla 42 1 2 - 1
Vicoleni 60 - 1 2 -
Deleni 93 1 2 - 2
Ibidem, f. 13v-14 Găgeşti 37 1 2 - 1
Giurcani 13 1 2 - 1
Grozeşti 41 - - - -
Grumezoaia 133 3 8 1 4
IV. Ocolul Crasna (trimisă la 25 martie 1836)
Guşăţăi 52 1 2 - 1
Satul Locuitorii Biserici Preoţi Diaconi Dascăli Hoceni 72 1 3 1 3
Armăşeni 47 1 2 - Hurdugi 87 2 7 2 4
Avereşti 44 1 1 - Jăgălia 64 1 2 - 2
Boţăşti 82 1 1 - Mălăeşti 131 1 2 - 2
Brădiceşti 86 1 2 - Micleşti 13 1 1 - 1

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Budeşti 41 1 2 - Oţăleni 93 1 3 - 2
Buneşti 156 1 3 - Peicani 29 1 1 - 3
Cordeni 30 1 1 - Plotoneşti 67 1 2 - 2
Corni Popeni 28 1 1 - 3
260 2 7 1
Albeşti Răşcani 43 1 2 - 2
Crăsnăşăni 92 1 2 - Stoeşăşti 64 1 1 - 1
Creţeşti 146 1 3 - Şchiopeni 184 2 5 - 2
Curteni 86 1 2 - Şişcani 85 2 4 - 4
Dolheni 47 1 2 - Şuletea 146 1 4 - 2
Dolheşti 96 1 2 1 Talaba 3 1 2 - 2
Giurgeşti 25 1 1 - Tămăşăni 197 2 4 - 4
Gugeşti 99 1 4 1 Tupilaţi 60 1 3 - 2
Gura 67 1 2 - Ţifu 31 1 1 - 2
Idriciului Urlaţi 50 1 2 - 2
Gura 53 - - - Văleni 60 1 2 1 2
Pâhnii
Vâtcani 300 2 5 2 5
Idrici 42 1 1 -
Viltoteşti 75 1 2 - 2
Leoşti 46 1 2 -
Olteneşti 74 1 3 - Ibidem, f. 21v-22v

–19–
Istorie
hramul Sfinţii Voevozi) – preot Vasile Muste, preot Grigore sân
preut Post. Muste, dascăl Neculai sân preut Grigore, dascăl sân
preut Vasâle Muste, dascăl Toader sân preut Ioan.
O catagrafie ecleziastică din 1849 12. Stuhuleţi – Sfântul G(h)eorg(h)ie, 41 locuitori, preot
Costandin sân diacon Semion, preot Năstasă sân Vlasă Simioan,
privitoare la ţinutul Fălciu preot Costandin sân Vasâle Sava, dascăl Iordac(h)i sân
G(h)eorg(h)i Bejan, dascăl Ioan sin diacon Oprişan.
13. Muşata i Băltian – Sfinţii Voievozi, 40 locuitori,
preot Vasile sân preut Gavril Fătu, preot Vasili sân preut
Costin Clit – Huşi G(h)eorg(h)i Botez, dascăl Ioniţă sân Dumitru Croitoriu.
14. Davideşti – Sfântul Dumitru, Sfinţii Voievozi, 64
locuitori, preot Gavril sân Ioniţă Pascal, preot Ioan Pascal,

V
isteria Moldovei prin adresa din 17 februarie 1849 diacon Nechita Sălcian, dascăl Sava Popovici, dascăl
se adresa Isprăvniciei ţinutului Fălciu: „Spre a să G(h)eorg(h)i sân Polc(ovnic) Neculai Buzne, dascăl Ioan Grecu,
pute(a) cunoaşte pe la ce anume locuri urmează dascăl Iordac(h)i Grecu.
trebuinţă de preuţi şi a să da învoire” candidaţilor pentru 15. Căpoteşti - Sfântul Neculai, 42 locuitori, dascăl
slujirea în cadrul bisericilor.1 Vidomostia realizată cu acest Scărlat Tocană.
prilej oferă informaţii privitoare la istoria bisericilor, dar şi 16. Ivăneşti – Sfântul Neculai, 70 locuitori, preot Stoica
aspecte demografice, legate de localităţile vechiului ţinut al Caracaş, preot Costac(h)i sân preut Stoica, dascăl Dumitrachi
Fălciului. Sunt oferite cercetătorilor: hramurile bisericilor, sân Simion Luca, dascăl Tănasă sân preut Co(...) Gingiţă.
slujitorii din acestea, numărul locuitorilor ortodocşi din satele 17. Cârligaţi – Sfântul Gheorghe, 64 locuitori, preot
respective şi târgul Huşi. Remarcăm lipsa ocolului Podoleni. Neculai sân Vâlcu, preot Costac(h)i sân preut (...), dascăl Ioan
sân diacon G(h)eorg(h)i, dascăl Costac(h)i sân preut Lupu.
18. Hrusca – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul,
Listă de numărul bisericilor a preuţilor, diaconi, 35 locuitori, dascăl Marin Craste, dascăl Manolac(h)i sân Ioan
dascăli şi lăcuitorii aflători prin satile din cuprinsul Pârvan.
ocolului Prutul precum în gios să arată 19. Epurenii, Adormirea Maicii Domnului, 120 locuitori,
preot iconom Panainte Costandinov, preot Manolac(h)i
1. Stănileşti – Hramul Sfinţii Voievozi, 240 locuitori, pr. Costandin, preot Ioan Sotnicul, diacon Costandin.
Samson sin preut Ioniţă Lăscărachi, dascăl Vasile sân preut
Ioniţă Lăscărachi, dascăl G(h)eorg(h)i sân diaconul Ioniţă Peiu. Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Tr. 1339,
2. Lunca Banului – Hramul Sfinţii Voievozi, 32 locuitori, Op. 1521, Fond Isprăvnicia Fălciu, dosar 1207 / 1849, f. 9-10v
preot Costac(h)i Bălan, dascăl Costandin sân Iancu Arteni.
3. Simineşti – Sfinţii Voievozi, 120 locuitori, preot
Costandin Vecel, preot Dumitru sân Ioan Beştiu (Begiu), dascăl Ocolul Mijloc
Toader sân diacon Vesăl, dascăl Hrâste sân Melinte.
4. Vetrişoaia – Fără biserică (nu este însemnată), 73 Satul Locuitori Birnici Preoţi Diaconi
locuitori, preot Neculai sân G(h)eorg(h)i Zota. Jăgălia 72 1 1 -
5. Berezăni – Sfântul Neculai, 63 locuitori, preot Vasili
sân preut Alecsandru, preot Mihălac(h)i sân Ştefan, dascăl Şuletea, 128 1 4 1
Costandin sân Ştefan Graur, dascăl sân preut Alecsandru. amândouă
6. Vicoleni – Adormirea Maicii Domnului, 51 locuitori, Răşcani 38 1 1 -
preot Lupu sân preut Miftode, preot Dumitru sân prut Marin, Micleşti 5 1 - -
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

dascăl Neculai Pricopii, dascăl G(h)eorg(h)i Gociu. Ţifu 40 1 1 -


7. Bozia - Sfântul Neculai, 60 locuitori, preot Grigori sân
preut Teodor Paşcan, diacon Iani sân diacon Oprişan, dascăl Oţăleni 114 1 2 -
G(h)eorg(h)i sân Ioniţă Plăcintă, dascăl Mateiu sân ilie Hoceni 70 1 3 -
Ang(h)el. Şâşcani Boereşti 35 1 1 -
8. Târgul Fălciului cu măhălalele – 198 locuitori.
Şâşcani Răzeşi 101 1 1 -
Pogorârea Duhului Sfânt – preot iconom Ioan Cardaş,
preot iconom Neculai Dolhăscu, preot Costandin Ciudin, diacon Grumezoaia 159 3 4 -
G(h)eorg(h)i sân preut Dimitr(i)e, dascăl pavăl sân Alecsandru, Hurdugi Răzeşi 58 1 2 1
dascăl Vasile Corozel. Hurdugi Boereşti 35 1 2 1
Sfântul Neculai – preot Toma sân Paraschiv, preot Ion sân
Deleni 145 2 2 -
Cireş, preot Petre sân preut Co(...) Cireş, dascăl Toader sân
preut Co(...) Cioban, dascăl Toma sân diacon Vasile Cireş. Bărboşi 70 1 2 -
Sfântul Mucenic Gheorghe – preot Neculai sân Mălăeşti 100 1 1 -
G(h)eorg(h)i Brumă, dascăl Petre sân preut Ioan Hrâstian, Vâtcani 288 2 5 1
dascăl Grigori sân Simion Moga.
Băsăşti 160 2 3 -
9. Bogdăneşti – Sfântul Neculai, preot Neculai Merăuoţu,
preot Manolac(h)i sân Dima Corozăl. Viltoteşti 70 1 1 -
10. Raiu - Sfântul Neculai, 65 locuitori, preot Ioniţă Văleni 32 1 1 -
Andriaş, preot Costandin Holban, dascăl Costandin Ţibără, Stoeşeşti 85 1 2 -
dascăl Ioan sân preut Iamandi, dascăl Dumitru sân preut Sandu.
11. Raiu (probabil, nu este dat numele satului, cu numai Tămăşăni 193 2 3 1
Peicani 14 1 1 -
1 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Tr. 1339, Găgeşti 24 1 2 -
Op. 1521, Fond Isprăvnicia Fălciu, dosar 1207 / 1849, f.
–20–
Istorie
Popenii 23 1 2 - 24. Brădiceşti – Buna Vestire, 105 locuitori, preot Vasâle
Tupilaţi 62 1 3 1 Zboiu, diacon Grigori Zboiu.
25. Crăsnăşăni, 98 locuitori, Valea Stupilor, 23
Guşăţăi 48 1 1 - locuitori, Sfinţii Voievozi, preot Ioan Idriceanu, preot Costandin
Tălaba 6 1 1 - Tofan, preot G(h)eorg(h)e.
Urlaţii 59 1 2 - 26. Po(r)cişăni – Sfântul Neculai, 62 familii, preot Vasâle
Racoviţă.
Plotoneştii 71 1 2 1
27. Boţăşti – Sfinţii Voievozi, 110 locuitori, preot Grigori
Şchiopenii 179 2 3 - Busuioc, preot Toader Stroescu.
28. Giurgeşti i Bobeşti – Sfinţii Voievozi, 41 locuitori,
Ibidem, f. 5v-6 preot Ioan Baciu.
29. Stroeşti – Sfânta Adormire, 40 locuitori, preotul Ioan.
30. Valea lui Bosâe – Sfinţii Apostoli, 30 locuitori, preot
Ocol Crasna1 G(h)iorg(h)i Idricianu, preot G(h)eorg(h)e Bosăe.
31. Tătărăni – Sfântul Prooroc Ilie, 122 locuitori, preot
1. Gura Idriciului – Sfântul Neculai, 50 locuitori, Toader, preot Cristea.
Slobozia Bog, 18 locuitori, preot Costandin, preot Tănasă. 32. Leoşti – Sfinţii Voievozi, 59 locuitori.
2. Roşâecii, Pogorârea Duhului Sfânt şi Sfântul Dumitru
(două biserici), 140 locuitori, preot Ioan, preot Costandin, preot Ibidem, f. 15 – 15v
gavril, diacon G(h)eorg(h)e sân preut Ioan.
3. Idriciu i Norişti – Sfinţii Voievozi, 53 locuitori, preot
Ioan Burg(h)elea, diacon Costandin Laptiş. Listă de numărul lăcuitorilor dajnici şi nidajnici
4. Dolheni, 34 locuitori, Tălhăreşti, 22 locuitori, a bisăricilor, a preuţilor, diaconi şi dascăli aflători în
Adormirea Maicii Domnului, preot Ioniţă Balaur. târg(ul) Huşi.2
5. Rădiul – Sfântul Neculai, 18 locuitori, preot Gavril
Plesnicuţ. 1. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel – iconom Feodor Coşăr,
6. Vladnicu – Adormirea Maicii Domnului, 12 locuitori, iconom Vasâli Tătărădscu, iconom Costac(h)i, săchelar
preot Isaho Sorocianu. Mărdare, săchelar Panaite, săchelar Ioan, stolc. Acsânte
7. Albeşti – Sfântul Neculai, 184 locuitori, preot Roşculescu pisalt, sluger G(h)iorg(h)i Vasâliu asăminea.
G(h)eorg(h)e sân preut Gavril, preot Alecsandru sân preut 2. Sfântul Nicolae – iconom Feodor Mandre, iconom Ilii
Ioniţă, diacon Ioan Eni. Mocan, preot Feodosâi, preot Vasâle Macsâm, ierodiacon
8. Corni – Sfântul Dumitru, 213 locuitori, preot Neculai Hărnage, dascăl Alecu Paşalu.
G(h)eorg(h)e Gasca, preot Toma, diacon Gligori Paladi. 3. Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril – iconom Ioac(h)im,
9. Pâhna Veche – Sfinţii Voievozi, 29 locuitori, preot săchelar Iandru (!), preot Mihălac(h)i, ierodiacon Neculai,
Petria Culpănici. dascăl Tudurac(h)i Mihăilescu, dascăl Tudurac(h)i Sârbu.
10. Târzâi i Gura Pâhnii – Sfinţii voievozi, 100 locuitori, 4. Înălţarea Domnului – săchelar G(h)iorg(h)i, săchelar
preot Ioniţă Munteanu, preot Neculai Ciaprigă, diacon Pavăl Neculau, preot Feodor, preot Ioan, ierodiacon
Galiganu. G(h)iorg(h)i, dascăl G(h)iorg(h)i Lăscărac(h)i, dascăl Vasili
11. Olteneşti – Adormirea Maicii Domnului, 100 G(h)iban.
locuitori, preot Gavril Ganţă, preot Neculai Muhceţă. 5. Sfântul Dumitru – iconom Irimia Folescu, iconom Ilii,
12. Curteni, 75 locuitori, Zgura, 15 locuitori, Sfinţii iconom Neculai, iconom Vasâli, iconom Neculai sân Folescu,
Voievozi, preot Mardari. ierodiacon Gavril, ierodiacon Costac(h)i, dascăl (...).
13 Budeşti – Sfântul Nicolae, 70 locuitori, preot Ştefan, 6. Sfântul Gheorghe – săchilar Toma, săchilar Vasâle,

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


diacon Vasâle. preot Petrac(h)i, preot Ioan, preot Vasâli sân preutu Lupu,
14. Creţăştii de Sus – Sfinţii Voievozi, 75 locuitori, preot ierodiacon Ioan Ţânboi, dascăl G(h)eorg(h)i Pigio(...), dascăl
Ştefan Orza, preot Ioniţă Istrate. G(h)eorg(h)i sân dascăl Coste.
15. Creţăşti de Gios – Sfântul Neculai, 70 locuitori, preot 7. Schit Vovidenia – preot G(h)iorg(h)i, preot Ioan
Condre Istrate, preot G(h)eorg(h)e Faţălungă. Macovei, dascăl Hriste, dascăl Iordac(h)i Paisă.
16. Cordeni - Sfinţii Voievozi, 20 locuitori, preot Pricochi
Radu. N° toatal a lăcuitoilor dajnici şi nidajnici 1909
17. Ivineţăşti – Sfântul Dumitru, 47 locuitori, preot însă
Andrii Buzălau, preot Neculai 397 birnici
Dari(e), preot Lupu Năvolnicu, diacon Ioan Buzălau. 25 bijănari
18. Avereşti – Sfântul Dumitru (!), 42 locuitori, preot 110 mazili
Vasâle Bunescu. 395 patintari
19. Plochi – Sfinţii Voievozi, 45 locuitori, preot Vasâle 475 meşteri
Vicol. 56 dizrobiţi
20. Tăbălăeşti – Sfinţii Voievozi, 90 locuitori, preot 151 căpătieri
Aftanasă, preot Ioan sân Poruşnicu. 300 nedajnici
21. Armăşăni, 61 locuitori, Roşâori, 36 locuitori, Sfinţii 1909
Voievozi, preot Vasâle sân Zugravu.
22. Buneşti – Sfinţii Voievozi, 195 locuitori, preot Ibidem, f. 28-28v
Năs(...) Platon, preot Ioan Panfilie, diacon Vasâle Răzmeriţă.
23. Dolheşti, 165 locuitori, Chetriş din Hrisca, 112,
Înălţarea Domnului, preot Lupu sân Popa, preot Gavril Antohi,
diacon G(h)iorg(h)i Popa.

1 Datează din 29 martie 1849 2 Alcătuită la 29 aprilie 1849

–21–
Istorie

Împroprietărirea ţăranilor
în comuna Stănileşti

Prof. Ştefan Plugaru – Huşi

P
roblema pământului şi a stăpânilor săi a fost –
dintotdeauna – una fundamentală, pentru că din
cultivarea lui au trăit atât ţăranii cât şi boierii de pe
aceste meleaguri. De la Stănilă şi descendenţii săi, răzeşii de la
începuturile satului, s-a ajuns în curgerea timpului ca întreg
pământul să fie deţinut de către boieri, proprietari ai satelor care
au luat fiinţă între timp pe teritoriul din dreapta Prutului, dăruit
odinioară de Alexandru cel Bun lui Oană vornicul şi fiilor lui
pentru „dreapta sa vislujenie”.
Pământul era singurul mijloc de asigurare a hranei, în
cazul ţăranilor, dar era considerat un simbol al importanţei
sociale şi prosperităţii de către boieri. Mărimea unei moşii
boiereşti determina, de obicei, locul pe care stăpânul acesteia îl
ocupa pe scara socială şi măsura în care putea fi calificat drept
boier mai mare (velit) sau mai mic. În condiţiile decăderii
valorii monedei, a năvălirilor străine pe teritoriul Ţării
Moldovei, în special atacurile tătarilor, care jefuiau şi
distrugeau totul în calea lor, boierii au căutat o valoare sigură
care să le asigure existenţa şi prosperitatea. Aceasta a fost
proprietatea funciară, pentru că pământul, conform expresiei
aparţinând istoricului francez George Duby, „a reprezentat totul
pentru oamenii medievali”.
Pământul dat în folosinţa ţăranilor de către proprietari era
insuficient nevoilor ţăranilor, terenul de arătură fiind, la
începutul secolului XIX, de numai 1,5 fălci, iar loturile de
păşune limitate la 5 vite. În aceste condiţii, ţăranii au fost nevo-
iţi să încheie învoieli suplimentare pentru pământ. Aşezământul
din 1851 sporea suprafaţa de păşune a locuitorilor la 20 de
prăjini, desfiinţa lucrul la coşere, dijma, uşura condiţiile de
strămutare.
Conform articolului 127 din Regulamentul Organic
(1832), în cazul în care proprietarul nu putea asigura locuri de
hrană pentru săteni, aceştia puteau cere strămutarea cu condiţia
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

să plătească birul pe un an către Vistierie şi preţul lucrului pe un Proces verbal din 29 mai 1865 prin care se fixează
an pentru proprietar. Săteanul era obligat să înştiinţeze atât partea din moşia statului ce se va da foştilor clăcaşi în
Vistieria cât şi pe proprietar de intenţia de a se strămuta, pentru comuna Stănileşti
a fi radiat din catagrafia satului. De asemenea, trebuia să
înştiinţeze cu un an înainte judecătorii săteşti ai celor două sate ţăranilor clăcaşi, care aveau dreptul la 2/3 din suprafaţa
şi isprăvnicia ţinutului pentru a primi o adeverinţă în baza căreia moşiilor. În vederea împroprietăririi ţăranii au fost împărţiţi
era înregistrat în catagrafia satului unde se strămuta. Trebuia, după numărul de vite de muncă pe care le aveau şi după zona
totodată, să plătească satului pe care îl părăsea birul pentru anii geografică în care trăiau în trei categorii: fruntaşi, mijlocaşi şi
rămaşi până la următoarea catagrafie. O dată plecat, nu mai pălmaşi. Cei dintâi au primit suprafeţe mai mari. Pentru
plătea birul în noul sat până la întocmirea altei catagrafii. pământul primit ţăranii trebuiau să le achite proprietarilor, în
Prin legea secularizării averilor mănăstireşti din 17/29 timp de 15 ani, anumite sume de bani, drept răscumpărare a
decembrie 1863, întinsa moşie a Stănileştilor, proprietate a clăcii, a obligaţiilor pe care le aveau către proprietarii de
Episcopiei Huşilor, trecea în proprietatea statului. Măsura luată pământ, pentru a nu le fi contestat dreptul asupra pământului.3
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost determinată de faptul În anul 1864 au beneficiat de această lege 467.080 de ţărani.
că o mare suprafaţă din teritoriul ţării – circa 26% – se afla în Alţi 60.651 capi de familie au primit numai locuri de case şi
proprietatea mânăstirilor greceşti de la Muntele Athos. grădini. În total, foştii clăcaşi au primit 1.654.969 hectare din
În anul următor, printr-un decret emis la 14/ 26 august 1 pământurile proprietarilor şi ale statului. Unii ţărani fruntaşi şi
Cuza avea să promulge legea rurală prin care ţăranii erau mijlocaşi au fost trecuţi într-o categorie inferioară pentru a li se
eliberaţi de sarcinile feudale şi împroprietăriţi cu loturi de da mai puţin pământ.4
pământ prin răscumpărare.2 Cuza a decretat Legea agrară care
hotăra desfiinţarea clăcii pentru totdeauna şi împroprietărirea 3 Gheorghe Platon, Problema agrară în societatea
Principatelor Române. De la reformele lui Constantin
1 Conform Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris, Mavrocordat la eliberarea şi împroprietărirea ţăranilor, în
decretele emise de domn aveau putere de lege. Analele Ştiinţifice al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, tomul
2 *** Istoria României în date, Mica întreprindere XLVI – XLVII, 2000-2001, p. 95.
editorial-poligrafică „Crai Nou”, Chişinău, 1992, p. 210. 4 N. Adăniloaie, D. Berindei, Reforma agrară din 1864,

–22–
Istorie
În 1865 s-a trecut la împroprietărirea foştilor clăcaşi. moşie expropriată, însurăţeilor (numiţi şi spornici) care nu
Astfel, la 232 de ţărani capi de familie s-au dat în total 965 fălci aveau locuri atribuite lor în momentul aplicării legii agrare. Un
şi 10 prăjini, adică circa 1380 ha, din care 36 fălci şi 20 de jurnal al Consiliului de Miniştrii din 7 octombrie 1864, decisese
prăjini în vatra satului Stănileşti. La împroprietărire 59 de că vor fi socotiţi în rândul însurăţeilor acei săteni care la
clăcaşi cu câte 4 boi au primit câte 5 fălci, 40 prăjini, 145 promulgarea legii agrare din 1864 se aflau sub steaguri (în
clăcaşi cu câte 2 boi au primit câte 4 fălci, 24 clăcaşi cu braţele armată). Sătenii care doreau să primească pământ erau invitaţi
câte 2 fălci, 40 prăjini, iar 4 oameni au primit numai loc de casă, să se strămute pe proprietăţile statului.
câte 12 prăjini şi jumătate.1 Restul moşiei a devenit Domeniul Dacă vreme de 12 ani articolele menţionate nu au fost
statului Stănileşti pe care, tot în baza Legii rurale, au fost duse la împlinire, la 7 octombrie 1876, ministrul de Finanţe al
împroprietăriţi treptat „însurăţeii” (tinerii căsătoriţi) din comună României din aceea perioadă, Ion Brătianu, lua iniţiativa ducerii
şi din alte sate, pentru care nu mai era pământ disponibil în la îndeplinire a celor două articole. În fiecare judeţ al ţării,
satele de origine.2 inclusiv în judeţul Fălciu, au fost alcătuite comisii speciale care
Legea agrară promulgată de Al. Ioan Cuza elibera ţăranii erau însărcinate să constate drepturile fiecăruia în baza tablou-
împroprietăriţi, în funcţie de numărul de vite deţinute, din starea rilor A şi B, dresate în anul 1864, şi prin actele stării civile.5
de clăcaşi, transformându-i în mici posesori de loturi agricole. Fiecare sătean care se încadra în categoriile citate mai sus
Unul din articolele legii ce se adresa ţăranilor, stipula că: „Claca avea drept să cumpere pământ pe moşiile statului până la
şi toate celelalte legături silite între voi şi între stăpânii voştri de concurenţa de 5 fălci, cu preţ de 5 galbeni (58 lei şi 75 bani)
moşii sunt desfiinţate, prin plata unei drepte despăgubiri” pentru pogonul, plătibil în 15 ani. Inginerul administraţiei domeniilor
ca domnul să mai adauge că: „De-a pururea şi de astăzi voi statului urma să constate situaţia şi întinderea locurilor de hrană
sunteţi proprietari liberi pe locurile supuse stăpânirii voastre”.3 disponibile pe fiecare moşie, şi împreună cu comisia, să
Această reformă a avut un larg ecou în sufletele ţăranilor stabilească numărul de loturi disponibile pentru vânzare. A treia
de pe aceste locuri, bucuria încercată de ţăranii din Pogăneşti parte din întinderea locurilor de hrană ale moşiei era rezervată
fiind exprimată împreună cu cei din satele Duda, Novaci, arendaşilor prin contractele de arendă.6
Bohotin, Creţeşti, Isaia, Pâhneşti, Răducăneni şi Râşeşti, printr- În 1878 este întocmit un regulament pentru aplicarea artico-
o telegramă trimisă domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în lelor 5 şi 6 din legea agrară, care aducea lămuriri suplimentare.
august 1864, în care precizau: „Fapta pe care Măria-Voastră Împroprietărirea din anul 1865, efectuată pe fosta moşie
aţi isprăvit, slo- Stănileşti a Episcopiei Huşilor nu a pus – aşadar – capăt
bozând neamul problemei agrare. Se impunea efectuarea unor noi împroprie-
românesc de bo- tăriri a celor fără pământ. Anunţată în octombrie 1876, „împro-
ieresc, muncă prietărirea însurăţeilor”, a fost înfăptuită abia după Războiul de
silită, ce era mai Independenţă al României (1877-1878).
rea decât robia, În data de 19 noiembrie 1878, prefectul judeţului Fălciu,
este atât de Ioan Mârza, Neculai Bodie, membru al Comitetului permanent,
mare că nu o şi primarul comunei Stănileşti, Georgie Chiriţoiu, membrii ai
poate scrie ni- Comisiei ad-hoc pentru judeţul Fălciu, înfiinţată potrivit
meni. Dumne- Regulamentului de aplicaţiune pentru executarea articolelor 5 şi
zeul părinţilor 6 din legea rurală, publicat în Monitorul Oficial Nr. 135 din 20
noştri păstreze iunie 1878, erau prezenţi la înfiinţarea pe moşia statului
zilele Măriei- Stănileşti, comuna Stănileşti, plasa Prut, a unei comune formată
Tale ferice, ne- din 240 capi de familie care urmau să fie împroprietăriţi fiecare
bântuite, îl ru- cu câte un loc de 3 ½ fălci de hrană în ţarină şi 20 prăjini pentru
găm să ia din zi- casă şi grădină în vatra satului. Pentru înfiinţarea comunei
lele noastre şi a (viitorul sat Budu – Cantemir) erau alocate din moşia statului
copiilor noştri şi Stănileşti partea numită Miclea Larga şi Budu în limitele
Ştampila Primăriei Stănileşti, 1865 să le adauge pe următoare: la răsărit se învecina cu pământul foştilor clăcaşi, la

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


ale Măriei- apus cu Volosenii, din moşia Hussi (Huşi), şi cu moşia Rusca,
Voastre… la miazănoapte iarăşi cu Volosenii şi la miazăzi cu partea
Rugămu-te, cu nespusă veselie în inimă, dă-ne voie ca de acum rămasă statului. Vatra satului urma să fie situată lângă comuna
înainte să te numim părintele cel binevoitor şi slobozitorul rurală Stănileşti. Suprafaţa totală acordată era de 920 fălci.7
neamului ţărănesc”.4 Au fost împroprietăriţi 12 solicitanţi, rămânând
Articolul 5 al legii rurale din 14 august 1864 prevedea că disponibile 228 loturi dintr-o suprafaţă totală de 920 fălci.
acei locuitori de pe moşiile particulare care scutiţi fiind de clacă Limitele moşiei pe care fuseseră împroprietăriţi ţăranii erau:
(boieresc) se bucuraseră numai de casă şi grădină în sat nu vor „La rasaritu cu pamântul foştiloru clăcaşi împroprietăriţi la
avea drept să ceară alt loc de hrană de la proprietarii respectivi 1865, la apusu cu moşia Rusca, la miaza nopte cu pamântul în
ci vor primi pământ pe moşiile statului. surăţeilor dupre actul din 21 noembre 1878, iar la meza zi cu
Articolul 6 al aceleiaşi legi stipula că vor avea drept să se partea din pamântul determinatu şi care rămâne a se da
strămute pe moşiile cele mai apropiate sătenii cărora nu li se însurăţeiloru care se vor prezenta”.
putuseră acorda suprafeţele de pământ legiuite pe cele 2/3 de La 26 ianuarie 1880 se trece la efectuarea unor noi
împroprietăriri, cei 13 solicitanţi fiind: Safta soţie repausatului
V. Vladu (Stănileşti), Toader Huţanu, Nicolai Mândru, Georgie
Editura Academiei, Bucureşti, 1967, p. 276- 286. Geamala, Mihalachi Pădurariu, Dumitru Olariu. (Gugeşti),
1 D.J.A.N.V., Instituţii agricole din judeţul Fălciu, dosar 1/
Manolachi soţul Marii Buţu, Necolai Danila, Toader Morariu,
1865- 1866, f. 27- 30. Vezi şi Corneliu Istrati, Vechi sate din Maranda Zaharie, Grigore Darie, Toader Iacobu, Ileana
ţinutul Fălciu, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Manolachi (Boţeşti) adică un total de 45 de fălci şi 60 prăjini în
„A. D. Xenopol”, Iaşi, XXIII/1, 1986, p. 317. În arhiva ţarină. Suprafaţa primită de fiecare împroprietărit a fost de 3
D.J.A.N.V. se găsesc şi tabelele cu numele celor împroprietăriţi,
mare parte din ele degradate.
2 Corneliu Istrati, op. cit., p. 317. 5 Radu Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii, Ediţie
3 Adrian Butnaru, Epureni. Timpuri şi oameni, Editura îngrijită, studiu introductiv şi note de Zigu Ornea, Editura
Pim, Iaşi, 2010, p. 89. Eminescu, Bucureşti, 1987, p. 300.
4 Vasile Folescu, Creţeşti. Istorie şi actualitate, Editura 6 Ibidem.
Demiurg, Iaşi, 200, p. 292. 7 Corneliu Istrati, op. cit., p. 317.

–23–
Istorie
fălci şi 40 prăjini în câmp şi 3 fălci în sat, fiecare primind câte
20 prăjini loc de casă, adică un total de 48 fălci şi 60 prăjini.
Solicitări de împroprietărire vin şi din partea unor ţărani
din satele Duda şi Novaci care au fost nevoiţi să primească
pământ la Stănileşti. Aşa s-a întâmplat la 16 martie 1880, când
14 dintre aceştia au semnat actul de împroprietărire: Preotul Gh.
Ionescu, Iordachi, Năstase Gărdia, Bedreag Paladi, Ştefan
Darie, Neculai Negru, Iordachi Miticanu, Ion Andrieşu, Tofana
văduva, Gh. Negru, Catrina Dănilă, Dumitru Topală, I. Istrate,
Dumitru Carp.1
Redăm cererea de împroprietărire a preotului Petru
Dimitrescu, originar din satul Duda, judeţul Fălciu:

Domnule Prefectu!
De şi săntu înscrisu cu dreptulu la în pământenire între în
surăţăii din comuna Epureni, daru astădi avându domiciliu
stabilu în comuna Stălineşti; vă rogu Domnule Prefectu bine
voiţi a despune ca se fiu aşadatu între în surăţăii din Stalineşti
cu în pământenirea ce mi se cuvine.
Primiţi vă rog respectul meu.
1878. O-bre 20
Preut Petre Dimitrescu

Declaraţie de acceptare a strămutării noilor împroprietăriţi

(Ivăneşti), Cristina Gadeni (sau Gădeiu 2 ), Toader Manea


(Guşiţei), Georgie ….3 , Ioan Andruţa (Dolheşti), Ioan Nucariu,
Iancu Batcu, Zaharie Prodanu, Ioan Chiriţoiu, Ifteni Munteanu,
Ioan Rotariu, Georgie Rapanu, Mihalaki Manolaki, Georgie
Oncea, Niţă Zmău (Stalineşti) Irimia Popa (Pogăneşti), Ioan
Turbatu (Curteni), Vasile C. Dobă (Huşi). Adică un total de
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

136 fălci 40 prăjini pământ în ţarină, 9 fălci 60 prăjini pământ în


sat, adică 146 fălci şi 20 prăjini. Împroprietăririle aveau să
continue până în anul 1888.
Deoarece proiectul privitor la satul Budu – Cantemir a fost
redus, câţiva ani mai târziu au fost înfiinţate alte două sate pe
Cererea preotului Petru Dimitrescu domeniul statului Stănileşti: Lunca Banului, numit iniţial Lunca
Nouă, aflat la 2 km sud de Stănileşti, cu baze puse în jurul
În acelaşi an, la 24 aprilie, urmează o nouă împroprietărire anului 1898, şi unde s-a stabilit locuitori veniţi din diferite sate
către 34 solicitanţi: Condurachi, Vasile Gh. Andrunachi, Ioana ale judeţelor Fălciu şi Vaslui, cât şi locuitorii vechiului sat
soţia dascălului C. Andoni, Dumitru Ciocoiu, Maranda Lunca Banului, aflat la 9-10 km sud de Stănileşti (cătunul
Bejenariu, Teodor Diaconu, Niţă Cojanu, Georgie Radu, Lunca Veche de astăzi), care au adus cu ei şi biserica,
Nastasie Dumitru Enaki (Pâhneşti), Preutu Georgie Ionescu, reconstruită în noua aşezare. În jurul anului 1907 a fost înfiinţat
Iordaki a Cuzanesei, Nastasie Gardea, Ştefan Darie, Nicolai şi satul Oţetoaia, pe fost moşie cu acelaşi nume, unde în trecut
Negru, Tofana Vaduva, Dumitru Gh. Negru, Catrina Danila, existase satul Gârla Vlădicăi, pârjolit în cursul luptelor din
Dumitru Ştefan Topala, I. Istrati (Duda), Alecsandru V. războiul ruso-turc din 1711.4
Ciocarlanu. (Bozia), Ioan Nechita (Cosmeşti), Vasile Hurui În data de 16 aprilie 1879, 31 de locuitori din Pogăneşti,
(Mălăeşti), Preutu Giorgie Oniţa, Vasile a Ciobăniţei, Dumitru sat în comuna Stănileşti, erau împroprietăriţi cu suprafaţa totală
Morariu, Costaki Stoica, Andrei Ciobanu, Ioan Bobu, Georgie de 188 fălci şi 40 prăjini pe moşia statului Huşi, aflată în
Negru, Aniţa lui Ştefan Timofte, Vartolomeiu Florea, Văduva comuna Epureni, plasa Prutul, pământ ce se compunea din
Safta Tataroea (Pâhneşti), Panaite Bejanu, Ioan Chirica, Ioan a „locurile numite Valea Grecului, Valea lui Ivan, Galbena şi
lui Georgie Luca, Ioana lui Panaite Parvana, Panaite Luca Gura Văii cu Movila Pescarului, limitate la miazănoapte de
moşia Epurenii şi parte din moşia Pogăneşti, la răsărit cu

2 Lecturaţie incertă.
1 Direcţia Judeţeană a Arhivelor naţionale vaslui 3 La fel.
(D.J.A.N.V.), Fond Prefectura judeţului Fălciu, 1/1879, f. 335. 4 Corneliu Istrati, op. cit. p. 318.

–24–
Istorie
pământul rămas a se da altor săteni în drept, asemenia şi… la pentru cauză de utilitate naţională proprietăţile rurale în scopul
apusu cu imaşul târgului Hussy”. Pe moşie mai rămâneau de a spori întinderea proprietăţii rurale ţărăneşti, de a înfiinţa
disponibile un număr de 183 de loturi. păşuni comunale, precum şi pentru scopuri de interes general,
Conform numelor trecute în registrele de împroprietărire, economic şi cultural. Pământul expropriat şi accesoriile, pe baza
pogăneştenii care au primit câte 3 fălci şi 40 prăjini de pământ decretului nr. 3.697/1918 era definitiv expropriat, iar statul este
erau: Ghiorghi Dămianu, Ioan Mălăncuşu, Levinte Ciobotariu, considerat proprietar al pământului expropriat de la 15
Ioniţă Ciobanu, Simion Mihaiu, Nastasia Caşleriţa, Pavăl decembrie 1918. Plata preţului cuvenit proprietarului expropriat
Mitropolitu, Ioan sin Pascal, Maranda Dăscăliţa, Neculai se putea face în numerar sau în titluri de rentă amortizabilă în
Diaconescu, Ioan a Babei Frăsinei, Dumitru. Balanu, Alecu 50 de ani şi purtătoare de dobândă de 5 la sută pe an.
Scafariu, Timofti Dascălu, Neculai fiul lui Vasile Ignat, Vasile Valoarea nominală era socotită la plată drept valoare reală.
Ioniţă, Miron Ifteni, Varvara Arăpoei, Ghiorghi Ganga, Erimia Plata exproprierii pentru toate persoanele morale se făcea în
Luca Preut, Varlan Dumitrachi Preut, Mihai Proca Dascălu, rentă perpetuă purtătoare de dobândă de 5 la sută pe an.
Ghiorghi Vârlănescu, Ioan Cărnici, Ghiorghi Miron Ifteni, Pământul expropriat a fost vândut celor îndreptăţiţi în
Ghiorghi Macariu, Antohi Hatmanu, Neculai Donica, Vărlan următoarea ordine de precădere: mobilizaţilor în războiul 1916-
Dobă, Elena Frunză, Vasile sin Pavelu, Dumitru Rudolfu. 1919; mobilizaţilor în campania din 1913; văduvelor de război
pentru copii; agricultorilor mici, lipsiţi de pământ; agricultorilor
cu proprietăţi mai mici de 5 ha; orfanilor de război.
După La condiţii egale de îndreptăţire se preferau în aceeaşi
primul război categorie: invalizii; cei care în trecut au muncit pe moşie; cei
mondial care au inventar şi gospodărie întemeiată; cei mai în vârstă.
Împropriet Erau consideraţi ca îndreptăţiţi: preoţii, învăţătorii, precum şi
ărirea ţăranilor toţi ceilalţi funcţionari publici având reşedinţa în comunele
din anul 1921 a rurale, absolvenţii şcolilor de agricultură de toate gradele, cu
fost realizată în condiţia să locuiască la ţară şi să se oblige să lucreze pământul.
timpul guver- Meseriaşii (lemnarii, fierarii, croitorii, lăutarii etc.), care
nării generalului în trecut nu s-au ocupat cu agricultura, cârciumarii şi diferiţi
Alexandru Ave- comercianţi, precum şi acei care îşi înstrăinaseră prin vânzare
rescu, erou al pământul nu erau îndreptăţiţi.
primului război Pe moşia statului Hudiceni-Voinescu, aflată pe teritoriul
mondial şi şeful comunei Stănileşti, au fost împroprietăriţi locuitori din oraşul
partidului Popo- Huşi, în special invalizi de război, cu suprafeţe de 2 ha, la preţul
rului. Prin de 2.240 lei ha şi 220 lei speze de măsurătoare. De asemenea, în
această reformă anul 1936, pe lângă huşeni aici au primit pământ şi locuitori din
– cea mai mare satul Epureni, respectiv 14 hectare, ca o completare a pămân-
din câte s-au turilor primite în 1919 în satul de baştină.1
făcut după pri-
mul război
mondial în ţările
din centru şi
estul Europei –
au fost expro-
priate 6.008.098
hectare, dintr-un
total de
9.242.930, cât

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


însumau marile
proprietăţi. În
Harta comunei Stănileşti la 1906 întreaga ţară
aveau drept de
împroprietărire
un număr de 2.005.477 capi de familie dar au primit pământ
numai 1.393.353. Conform legii în Vechiul Regat lotul de
împroprietărire era de 5 ha.
Pentru pământul primit ţăranii împroprietăriţi urmau a le
plăti foştilor proprietari o sumă egală cu de 40 ori preţul anual
al arenzii în zona respectivă. Cu toată imperfecţiunea sa această
reformă agrară a avut darul de a contribui la îmbunătăţirea vieţii
ţăranilor, formarea a 1,4 milioane de noi gospodării ţărăneşti cu
pământ, atenuarea tensiunii sociale în lumea satelor.
Criza economică din anii 1929-1933 a lovit puternic şi în
agricultura românească. Au crescut stocurile de produse
agricole, a scăzut preţul acestora, şi s-a ajuns la imposibilitatea
ţăranilor de a plăti datoriile contractate la diferite bănci. Situaţia
a fost ameliorată prin câteva legi adoptate între decembrie 1931
şi aprilie 1934. La 7 aprilie 1934 s-a adoptat Legea pentru
lichidarea datoriilor agricole şi urbane, acre prevedea un termen
maxim de 17 ani pentru achitarea datoriilor, salvând astfel de la
ruină multe familii ţărăneşti. Act de împroprietărire pe moşia statului
Pe teritoriul comunei au fost expropriate moşiile Pogăneşti Voinescu, comuna Stănileşti, 1923
şi Hudiceni-Voinescu. Conform Legii pentru reforma agrară,
publicată în Monitorul Oficial din 17 iulie 1921 se expropriau
1 Adrian Butnaru, Epureni, p. 99.

–25–
Istorie
In anul 1929 a fost expropriată în întregime moşia Pe moşia Hudiceni - Voinescu, expropriată în anul 1919,
Pogăneşti, cu o suprafaţă de 2.300 ha, fostă proprietate a Băncii se mai aflau 20 ha de pădure („Lunca Strechioaia - Voinescu”),
Generale Române.1 Moşia era alcătuită din două părţi, prima proprietatea comunei urbane Huşi, care nu a fost supusă
parte cuprinzând şesul Prutului, între râu şi dealul Pogăneşti, exproprierii. Moşia era arendată de obştea Stănileşti, cu o
unde erau situate imaşurile, fâneţele şi bălţile. Partea a doua, arendă anuală de 23.100 lei. Se afla la o distanţă de 4 km de
cuprindea platoul Pogăneştilor, fiind situată între dealul satul Stănileşti şi 14 km de oraşul Huşi şi se megieşea la răsărit
Pogăneşti, satul cu acelaşi nume şi moşia Huşi, adică un total de cu râul Prut, la miazăzi cu pământurile locuitorilor din satul
1.251 ha teren arabil, 807 ha imaş, 131 ha fânaţ, balta - 100 ha, Săratu, la miazănoapte cu pământurile locuitorilor din cătunul
curte cu îngrădire – 6 ha şi 6 ha de drumuri. Moşia fusese Corni (Ungureni), iar la apus cu moşiile Stănileşti şi Voloseni.
arendată de către evrei (Marcu Perlinan şi un anume Obotici, În perioada interbelică, mulţi dintre ţăranii proprietari de
după anul 1910) pentru ca la momentul efectuării exproprierii
să se afle dată în arendă către obştile de arendare „Viitorul” din pământ au posedat o suprafaţă insuficientă pentru împlinirea
Pogăneşti şi „Viitorul” Stănileşti (preşedinte - învăţător Vasile nevoilor existenţei lor, sub 3 hectare.4
Aramă)2 , cu o arendă anuală de 7000 lei, plus dările către stat, Diminuarea proprietăţii ţărăneşti s-a făcut în perioada
care se ridicau la momentul respectiv la suma 5.468,48 lei, interbelică prin înzestrări şi vânzări, iar sporirea prin moşteniri
socotit a 3 lei şi 34 bani de ha. şi cumpărări.5 Procentul pământului vândut de familiile împro-
Exproprierea era îndeplinită în baza articolului 5 din prietărite (ruinate) este mai mare decât al împroprietăririlor,
decretul lege relativ la expropriere pentru cauză de utilitate datorat faptului că la şes, unde agricultura era singura ocupaţie a
naţională. locuitorilor, gospodăriile împroprietărite, aduse prin reforma
Pe teritoriul comunei Pogăneşti au cumpărat pământ agrară la nivelul celor neîmproprietărite, nu au putut rezista, din
bulgarii - grădinari din oraşul Huşi, după cum ne arată un act de cauza lipsei de inventar şi animalelor necesare exploatării
proprietate3 datând din anul 1936: pământului agricol.6
Suprafaţa de pământ stăpânită de o familie ţărănească era
OBŞTEA DE CUMPĂRARE mică la întemeiere, creştea odată cu apariţia copiilor, scădea la
SF. „ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIL” înzestrarea succesivă a acestora, devenea minimă în momentul
DIN COMUNA HUŞI JUD. FĂLCIU dispariţiei capului de familie şi îşi reîncepea evoluţia cu
Titlu de proprietate no. 8

Noi, Dumitru I Brănici, în calitate de


preşedinte al obştii Sf. Arhangheli „Sf. Mihail
şi Gavril” din comuna Huşi, jud. Fălciu:
În baza actului de cumpărare
autentificat de tribunalul Fălciu la No. 16 din
9 Ianuarie 1933 şi transcris la Nr. 68 din 9
Ianuarie 1933 de Trib. Fălciu şi în baza
actului de partaj autentificat de Trib. Fălciu
la No. 1357/1936 şi trenscris de grefa Trib.
Fălciu la No. 2053/1936.
D-na Safta D-tru Brănici din Huşi, str.
Lt Drăguleţ No. 5 are în proprietatea sa
definitivă lotul no. 8 pe teritoriul comunei
Pogăneşti jud. Fălciu având următoarele
suprafeţe:
ha grădină.
4 ¼ ha arabil.
ha islaz.
cu megieşiile următoare: Administraţia si fruntaşii satului Pogăneşti
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Răsărit Drumul raclei. Apus N. în perioada interbelică


Harnagea. Miază-zi Drumul. Miază-noapte
Mihai Ţolea. moştenitorii săi.7 În 1936 etnologul P. Ştefănucă nota că loturile
Drept care i s-a eliberat presentul titlu de proprietate
astăzi 31 august 1936. ţărăneşti se fărâmiţaseră atât de mult încât nu mai puteau să
asigure, prin mijloacele tradiţionale de cultivare a pământului,
Preşedinte, nici măcar necesităţile membrilor familiei ţărăneşti. Aceste
«ss» D. Brănici suprafeţe, care nu depăşeau 6 ha, erau divizate în loturi
minuscule situate la diferite distanţe de sate şi între ele. Din
această cauză, exploatarea loturilor devenea deosebit de
1 Banca Generală Română mai era proprietară, pe lângă anevoioasă, ţăranul nu avea posibilitatea de a cultiva plantele
moşia Pogăneşti - Fălciu, şi a moşiilor Unţeni – Botoşani şi într-un sistem raţional, cheltuind în zadar energie şi timp pentru
Parapani – Arsache din judeţul Vlaşca. deplasările de la un lot la altul şi pentru supravegherea lor. De
2 Obştile de arendare şi cele de cumpărare au apărut la asemenea, tehnica împroprietăririlor pe loturi dispersate a fost
începutul sec. XX, din voinţa ţăranilor de a-şi satisface nevoile încurajată de inginerii hotarnici, care erau plătiţi după numărul
materiale, din necesitatea intrării în folosinţa unei bucăţi de punctelor trigonometrice efectuate, câştigând astfel mult mai
pământ de care depindea existenţa lor modestă. Pentru a deveni mulţi bani. Ţăranii, creduli, urmau sfaturile acestora de a primi
membru al obştii era însă obligatoriu ca fiecare sătean să deţină loturi parcelate, sub pretextul de a deţine pământ de diferite
unelte agricole şi vite de muncă pentru a lucra în mod
corespunzător pământul primit în folosinţă. Fiecare sătean
primea un lot pe care îl exploata în mod individual; mărimea lui 4 60 de sate româneşti, II, Situaţia economică, Institutul de
depindea de puterea de muncă a fiecăruia şi de mărimea arenzii Ştiinţe Sociale al României, Bucureşti, 1941, p. 11. Suprafaţa
plătite. În comun se lucra şi se folosea numai lotul rezervat medie a proprietăţii în satele de şes era de la 3,5 ha la 8,5 ha
pentru cultura lucernii, islazurile şi suhaturile. (Ibidem, p. 20).
3 Fotografia acestui document apare în lucrarea lui Vicu 5 Ibidem, p. 28.
Merlan, Contribuţii monografice asupra Depresiunii Huşi, 6 Ibidem, pp. 30-32.
Editura Lumen, Iaşi, 2008, p. 544. 7 Ibidem, p. 29.

–26–
Istorie
calităţi pentru a nu fi expuşi riscurilor naturale care afectau proprietate, pentru alegerea comitetului local de împroprietărire,
pământul şi culturile.1 compus din 7-15 membri. Rezultatul alegerii urma să fie înscris
Deşi erau dornici să achiziţioneze suprafeţe de pământ, într-un proces-verbal semnat de toţi cei prezenţi.
ţăranii nu dispuneau de sumele necesare acestui lucru. Băncile În scopul colaborării cu organele de Stat, pentru
populare existente în comună în perioada interbelică au acordat înfăptuirea reformei agrare, se creau comisii de plasă pentru a
ţăranilor credite pe termen scurt, de până la cel mult un an, şi coordona lucrările reformei agrare şi a hotărî asupra diferen-
numai în cazuri excepţionale, împrumuturi pe termen mijlociu, delor între sate şi comune, precum şi între proprietari şi cei
de 4-5 ani. Limita maximă a creditului de care se putea bucura îndreptăţiţi la împroprietărire, diferende născute din aplicarea
un sătean, se fixa, de regulă, în adunările generale de discutare reformei agrare. Comisiile de plasă erau alcătuite din membrii
şi aprobare a bilanţului anual, în funcţie de categoria creditului, delegaţi de comitetele locale, fiecare Comitet trimiţând câte doi
de capitalul deţinut e solicitant şi de averea acestuia. Se stabilea delegaţi. Comitetele de plasă puteau admite îndreptăţiţi la
o limită maximă a creditului pentru un ha şi o limită maximă a împroprietărire şi din altă plasă. Preşedintele comisiei de plasă
împrumutului global, care în primul deceniu postbelic, nu pentru reforma agrară urma să fie delegat de Ministerul Agricul-
depăşea, teoretic, plafonul de 10.000 lei pe o persoană .2 turii şi Domeniilor, fiind magistrat sau jurist. Comitetele locale
În general, împrumuturile erau acordate cu multă greutate pe comune alcătuiau tabelele bunurilor agricole care urmau a fi
de către băncile populare şi aproape întotdeauna sub valorile trecute asupra Statului, tabelele celor îndreptăţiţi la împroprie-
solicitate de locuitori, din cauză că unităţile cooperatiste nu tărire şi la repartizarea de inventar agricol trecut asupra Statului,
beneficiau de fonduri proprii suficiente şi pentru că, în mod precum şi tabelele comunelor lipsite de păşune.
constant, federalele şi centralele au putut acoperi doar o parte La împroprietărire urmau să aibă întâietate ostaşii care
din sumele necesare băncilor populare pentru sprijinirea erau concentraţi sau mobilizaţi şi toţi cei care au luptat
dezvoltării gospodăriilor ţărăneşti.3 împotriva Germaniei hitleriste.
O parte din ţărani nu au avut niciodată acces la creditele Mărimea loturilor acordate nu putea trece de 5 ha. Preţul
băncilor populare, aceştia fiind puşi în situaţia de a apela la pământului pentru împroprietărire era egal cu al unei recolte
împrumuturi de la băncile comerciale sau de la cămătarii mijlocii anuale la hectar, socotită în grâu la 1.000 kg iar în
satelor, pe care le-au obţinut cu dobânzi excesiv de mari.4 porumb la 1.200 kg. Noii împroprietăriţi plăteau în bani sau în
natură 10% din preţul de cumpărare, restul preţului de
cumpărare fiind plătit în rate, după cum urma: pentru cei cu
După cel de al doilea război mondial pământ puţin, în 10 ani, pentru cei fără pământ, în 20 ani. În caz
Legea nr. 187 din 23 martie 1945, publicată în M. Of. nr. de plată în bani, preţul era cel al grâului pe piaţa liberă la data
68/23 martie 1945 preciza în articolul 1 că reforma agrară era de 1 Martie 1945.5
pentru ţara noastră o necesitate naţională, economică şi socială Cei fără pământ puteau căpăta de la prefectură, după
iar pe viitor (sic!) agricultura României se va sprijini pe rezoluţia comisiei de plasă pentru reforma agrară, o amânare a
gospodării puternice, sănătoase şi productive, pe gospodării plăţii primei rate pe un termen până la 3 ani.
care sunt proprietatea particulară a celor care le stăpânesc. Semănăturile efectuate din toamna anului 1944 urmau să
Scopul reformei agrare era mărirea suprafeţelor arabile ale fie recoltate de cei care le-au semănat.
gospodăriilor ţărăneşti existente, care aveau mai puţin de 5 ha şi Gospodăriile create în baza decretului-lege nu puteau fi
crearea de noi gospodării ţărăneşti individuale pentru muncitorii împărţite, vândute, date în arendă, sau ipotecate, nici în
agricoli fără pământ. totalitatea lor şi nici în parte. În cazuri excepţionale,
În scopul înfăptuirii reformei agrare, treceau asupra gospodăriile nou create puteau fi vândute, arendate, împărţite
Statului pentru a fi împărţite plugarilor îndreptăţiţi la sau ipotecate numai cu avizul Ministerului Agriculturii.
împroprietărire şi pentru a constitui rezervele următoarele Împroprietăritul primea pământul liber de orice datorii şi
bunuri agricole cu inventarul viu şi mort afectat lor: pământurile obligaţii. Datoriile ipotecare şi tot ceea ce greva proprietatea
şi proprietăţile agrare de orice fel ale criminalilor de război şi expropriată urmau să fie regulate printr-un decret-lege special.
ale celor vinovaţi de dezastrul ţării; terenurile şi toate bunurile Împroprietărirea din anul 1946 s-a făcut respectându-se
agricole ale absenteiştilor; terenurile celor care în ultimii şapte anumite criterii. De exemplu, fostul soldat Croitoru Ion, fiul lui
ani consecutivi nu îşi cultivaseră pământurile în regie proprie, Lazăr şi Catinca, contingentul 1931, fusese exclus deoarece
cu excepţia loturilor până la 10 ha; bunurile agricole de orice fel dezertase la 7 V 1945, în timpul marşului spre front de la
ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntari pentru a lupta datorie în războiul contra germanilor şi ungurilor, apreciindu-se

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


împotriva Naţiunilor Unite; bunurile de mână moartă; prisosul că asemenea oameni trebuie ţinuţi departe de treburile statului şi
terenurilor agricole constituind proprietăţi ale persoanelor fizice să nu li se acorde dreptul de împroprietărire.6
care depăşeau suprafaţa de 50 ha, şi anume: pământul arabil, Conform reformei agrare din 1945, aveau întâietate cei
livezile, fâneţele, bălţile şi iazurile artificiale, fie că serveau sau care îndeplineau articolul 13 din lege. Suprafeţele acordate s-au
nu pentru pescuit, mlaştinile şi terenurile inundabile. situat între 0,50 ha şi 4,50 ha.
Construcţiile, conacele, drumurile, livezile şi orice lucrări Comitetul comunal de reformă agrară a fost alcătuit din
de îmbunătăţiri funciare, cu toate instalaţiile lor, urmau a fi Marin Oajdea7 - preşedinte, Mihalache Botoşneanu -
cuprinse în cota de 50 ha, prevăzută la articolul 3, punctul h, vicepreşedinte, Toader Antohi, Vasile Corcodel, Ioan C.
proprietarul având dreptul de a alege cota rezervată pentru Munteanu, Dumitru Luca, Costică I. Prodan, Ghiţă Bălan,
dânsul de unde voia, dar într-un singur loc. Erau exceptate de la Tănase Maleş, Neculai Silitră, Petru Paiu - membrii, Iancu
expropriere şi lăsate în proprietatea titularilor bunurile agricole Dodea - secretar, Toader Ivanov - perceptor, Enache Oancea -
aparţinând bisericilor şi parohiilor din satele comunei, Casei primar, Vasile Rogojanu - notar.
Şcolilor şi celorlalte aşezăminte de cultură, ale obştiilor şi
cooperativelor săteşti, fâneţele şi păşinele aparţinând comunelor
şi în general toate bunurile făcând parte din patrimoniul Statului 5 La 15 decembrie 1950, ratele pe care le mai aveau de
(articolul 8). Primarii comunelor rurale erau obligaţi ca în plătit ţăranii împroprietăriţi prin reforma agrară din 1945 au fost
termen de 10 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial să anulate.
întrunească în adunare generală pe toţi ţăranii plugari din 6 D.J.A.N.V., Fond Prefectura Fălciu, dosar 117/ 1946, fila
comună, fără pământ sau care aveau până la 5 ha, teren 32.
7 Acesta era şi membru al Comisiei judeţene de îndrumare
1 Adrian Butnaru, Epureni. Timpuri şi oameni, pg. 99-100. a aplicării Reformei Agrare, din care mai făceau parte
2 D.Şandru, Băncile populare săteşti din România de la D. Florescu, prefectul judeţului Fălciu, I. Timuş, directorul
1918 până la criza economică din 1919-1933, în Anuarul Camerei Agricole, I. N. Căciulă, plugar din Lunca Banului,
Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol, XIV, 1977, Gheorghe Ciobanu, ţăran din Duda, Ozias Terdunar, secretar.
Iaşi, p. 98. Preşedinte era judecătorul Gheorghe Leon. (vezi lucrarea prof.
3 Ibidem, p. 100. Ion Diaconu, Monografia comunei Vutcani, Editura „Cutia
4 Ibidem. Pandorei”, Vaslui, 2004, p. 142).
–27–
Istorie
Harnagea Vasile Ganea Stănileşti
Lista împroprietăriţilor Dumitru I. Drăghici Stănileşti Rusu Ioan Voloseni
din anul 1946 Gheorghe Gh. Voloseni Vlasie Vasile Stănileşti
Munteanu
Categoria I – Mobilizaţi, Vasile Gh. Lila Voloseni
concentraţi şi luptători antifascişti Hristache Râciu Stănileşti Categoria a V-a
Plugari cu pământ puţin
Costică Prodan Stănileşti Categoria a II-a – Invalizi, orfani
Petru D. Paiu Stănileşti şi văduve din războiul antihitlerist Vladimir Marinciu Stănileşti
Ştefan Tabără Stănileşti Neculai V. Pintilie Stănileşti
Dumitru Aprodu Gura Văii Anica Şt. Popa Voloseni Petru V. Polei Stănileşti
Anton I. C. Prodan Stănileşti Gheorghe Corozel Gura Văii Gavril N. Coşug Stănileşti
Mihai R. Stănileşti Toader Hanganu Stănileşti Dumitru Butuc Stănileşti
Botoşneanu Grămăticu V. Voloseni Gheorghe C. Horeic Stănileşti
Costache Păduraru Budu Ştefan Radu Voloseni Vasile Coşug Stănileşti
Ioan Gh. Batcu Stănileşti Andrei M. Lazăr Stănileşti Toader I. Cazacu Stănileşti
Ioan. N. Brahă Gura Văii Vasile Marinciu Stănileşti Olga Marin Prodan Voloseni
Gheorghe C. Gura Văii I. Păduraru- Budu Cantemir Dumitru Z. Râciu Stănileşti
Munteanu Înv. D. T. Chiriţoiu Stănileşti Anton I. G. Prodan Stănileşti
Costache I. C. Gura Văii Ion Bordeianu Budu Cantemir
Prodan Ion Cazacu Stănileşti
Ioan Gh. Cioabă Voloseni Categoria a III-a – Invalizi, orfani Ion Ungureanu Gura Văii
Neculai I. Tiron Stănileşti şi văduve din alte războaie Gheorghe Marcu Budu Cantemir
Ioan Darie Voloseni
Ioan T…1 Gura Văii
Ion Decusară Stănileşti Gheorghe Bucos Stănileşti
Ilie M. Danu Gura Văii
I. T. Bejan Stănileşti Ion D. Sandu Stănileşti
Neculai Şt. Horeic Stănileşti
Neculai Croitoru Stănileşti Dumitru Lila Voloseni
Zaharia Hanganu Stănileşti
Vasile I. Bejan Stănileşti Simion T. Păduraru Budu Cantemir
Mihai Gh. Leonte Gura Văii
I. N. Polei Stănileşti Gheorghe V. Stănileşti
Neculai Tudore Stănileşti
Arghire Culai Stănileşti Decusară
Ştefan Bădărău Stănileşti
Văd. Sorocan Voloseni Gheorghe Stănileşti
Ilie Antoniu Gura Văii
Elena Buzdugan
Constantin Zaharia Gura Văii
Ion Ştefan Horeic Stănileşti Ion Sorocan Voloseni
Ştefan Gh. Bejan Săratu
Alecu Tolovan Voloseni Niţă Toderaşcu Voloseni
Vladimir Cazacu Stănileşti
orfan Toader Stănileşti G. Şt. Oancea Stănileşti
Ştefan H. Arhire Stănileşti
Ciuhan Necula Gh. Bejan Săratu
Gheorghe Boul Budu
Gheorghe P. Stănileşti Iordan Păduraru Stănileşti
Sava Bârlădeanu Voloseni
Pruteanu Toader N. Bejan Stănileşti
Gheorghe C. Gâscă Budu
Aurel M. Silitră Stănileşti Andrian Carp Budu - Cantemir
Ioan C. Muntean Stănileşti
văd. Ioana Ştefan Stănileşti Ion Chetraru Gura Văii
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Vasile I. R. Bejan Stănileşti


Prodan Mihălachi I. Prodan Stănileşti
Radu Ioan Voloseni
orfan Costică Voloseni C. Cioabă Voloseni
Marin Pană Săratu
Bordea Costică D. Corozel Gura Văii
Anton Bucos Stănileşti
văd. Ioana S. Paiu Stănileşti Toader Sorocan Voloseni
Ştefan Mocanu Stănileşti
Elena R. Aprodu Gura Văii Rotaru Costică Stănileşti
Petru Ungureanu Budu
invalid Marin Gura Văii Mihai Bădărău Stănileşti
Constantin I. R. Stănileşti
Aprodu Ioana I. Râciu Stănileşti
Oajdea
văd. Zamfira Stănileşti
Ion C. N. Matran Stănileşti
Prodan
Toader C. Polei Stănileşti
orfan Ştefan V. Stănileşti
Costache C. Stănileşti
Cazacu Categoria a VI-a
Botoşneanu
inv. E. Miluţă Budu Cantemir Plugari căsătoriţi sub 2 ani
Ion D. Ştefăniţă Stănileşti
văd. Elena Sfedu Stănileşti
Ştefan N. Coşniţă Stănileşti
orfan I. Nanu Stănileşti Jenică Ungureanu Budu - Cantemir
Vasile Tărtăcuţă Gura Văii
Simion Darie- Budu Cantemir
Ştefan N. Pândaru Stănileşti
Simion Macarie Stănileşti
Ion I. Gh. Coşug Stănileşti
Categoria a IV-a
Ion N. Oţet Budu Cantemir
Plugari fără pământ
Constantin C. Voloseni
Lungu
Panainte I. Chiriţoiu Stănileşti …2 Ioan Budu Cantemir
Gheorghe N. Stănileşti Ilie Roşca Stănileşti

1 Indescifrabil. 2 Indescifrabil.

–28–
Istorie
Noii împroprietăriţi nu aveau să se bucure prea mult timp vindeau gazul lampant decât la schimb: un litru de gaz contra a
de pământul primit. Instalarea regimului comunist la cârma ţării patru ouă sau un kg. de porumb. Litrul de gaz se vindea- oficial-
a dus la înfiinţarea gospodăriilor agricole colective (G.A.C.), cu 1200 lei, pe piaţa neagră ajunsese la 15 - 17.000 lei.5
transformate ulterior în C.A.P.-uri. Pentru a nu muri de foame, oamenii şi-au golit casele de
Prin decretul nr. 133 din 1949 s-a decis colectivizarea obiectele de valoare (ţesături, haine, harnaşamentele cailor,
agriculturii, moment în care noul regim a hotărât că exploatările încălţămintea etc.), plecând în grupuri, cu trenul, în căutare de
agricole mai mici de 5 ha erau nerentabile, fărâmiţarea loturilor hrană către alte zone ale ţării, neafectate de secetă. „Trenurile
ţărăneşti nepermiţând practicarea unei agriculturi rentabile, ea foamei”, garnituri speciale alcătuite din zeci de vagoane, plecau
având - în viziunea comuniştilor - un caracter de subzistenţă a din Moldova către Muntenia, Oltenia, Banat, locuri unde
gospodăriei ţărăneşti. Terorizaţi zi şi noapte de către echipele de oamenii disperaţi căutau să schimbe agoniseala cărată în traiste
agitaţie, ameninţaţi, tracasaţi, sărăciţi de nenumăratele cote şi geamantane pe alimente şi produse agricole, pentru a se
impuse pe animale şi produsele agricole, „chiaburii” satelor au întoarce la familiile înfometate. Vagoanele erau
renunţat „de bunăvoie” la pământul stăpânit, înscriindu-de în supraaglomerate, oamenii călătorind pe acoperişuri şi
„colectivă”. Spre exemplificare, Gospodăria Agricolă Colectivă tampoane.. Cei rămaşi acasă se hrăneau cu buruienile răsărite
(G.A.C.) din Pogăneşti a fost înfiinţată în anul 1959.1 odată cu venirea primăverii (ştir, lobodă, ştevie, papură). Unii
Rezultatele muncii colectiviştilor din comună au fost dintre copiii înfometaţi îşi amăgeau foamea mâncând lut galben
mediatizate la vremea respectivă în presă şi într-o serie de amestecat cu sare, motiv din care burţile li s-au umflat, mulţi
lucrări cu caracter propagandistic. Astfel, colectiviştii de la decedând din cauza subnutriţiei.6 În atare condiţii statul s-a
G.A.C. Gura Văii, unificată apoi cu G.A.C. Stănileşti, implicat în salvarea de la pieire a localnicilor. Copii din satele
obţinuseră 3.400 kg. boabe la hectar, iar de pe lot special afectate de foamete au fost trimişi în diferite localităţi din
experimental, de 25 hectare, o producţie de 7.200 kg. boabe ha. Oltenia, Banat şi Transilvania de unde s-au întors în toamna
Erau daţi ca exemple de urmat colectivişti ca Maleş Gh. Tănase, anului 1947, după strângerea recoltei izbăvitoare.7
Petru Maftei, Gheorghe Maleş, tractorişti ca Ştefan Stănilescu, În urma revoluţiei din 1989, parlamentul României a
Gheorghe Gh. Maleş din Gura Văii2 , iar în Stănileşti colectivişti adoptat în anul 1991 Legea nr. 18, Legea fondului funciar, prin
ca Gheucă Ion, Chiriţoiu I. Maria, În 1962, G.A.C. Stănileşti se care se reconstituia dreptul de proprietate privată asupra
remarca prin veniturile băneşti însemnate obţinute în urma terenurilor, cât şi constituirea acestui drept. Astfel, în capitolul
contractelor încheiate, fapt ce făcuse ca valoarea zilei muncă să II, articolul 8, se preciza:
sporească pentru cooperatori. Gospodăria agricolă din Stănileşti „De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori
poseda 886 taurine, 337 porci, 4.432 oi.3 Complexul de porci care au adus pământ în colectivă sau cărora li s-a preluat în
înfiinţat în satul Stănileşti, extrem de rentabil până la revoluţia orice mod teren de către acestea, precum şi în condiţiile legii
din 1989, şi-a încetat activitatea în condiţiile trecerii la civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au
economia de piaţă. adus pământ în cooperativă şi alte persoane stabilite.
Foştii proprietari, oamenii cei mai gospodari ai satelor Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, prin
noastre, au devenit muncitori rurali, fiind plătiţi la normă pentru eliberarea unui titlu de proprietate în limitele unei suprafeţe
munca depusă în cadrul gospodăriilor agricole. Dizolvarea minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit
proprietăţii ţărăneşti a produs şi o gravă mutaţie în mentalitatea prezentei legi, şi de maxim 10 ha de familie, în echivalent
ţăranilor. Mulţi dintre ei au preferat să îşi găsească locuri de arabil”.
muncă în oraşul Huşi, făcând zilnic sau săptămânal naveta, fiind În baza prevederilor legii se constituia o comisie de
dezinteresaţi de munca pământului, fapt vizibil astăzi când, stabilire a drepturilor de proprietate şi o comisie de lichidare a
după retrocedările de terenuri agricole din anii 90, zeci de patrimoniului fostului CAP.
hectare de pământ de pe teritoriul comunei zac în paragină. Asupra modului în care s-a făcut lichidarea ne abţinem să
Nu trebuie omisă foametea care a bântuit Moldova între comentăm. Trebuie să remarcăm însă că înainte de
anii 1946-1947. Pierderile materiale provocate de trecerea cooperativizare şi chiar pe timpul ei, unii săteni au făcut
frontului prin zona noastră, jafurile şi rechiziţiile trupelor schimburi de pământ între ei, fără a se întocmi vre-un act,
germane în retragere, apoi cele sistematice ale trupelor sovietice numai prin buna credinţă a părţilor, alţii au declarat la intrarea
de ocupaţie, efortul militar de război al armatei române la care forţată în colectiv mai puţin pământ decât aveau. La

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


au fost obligaţi să contribuie şi sătenii din satele comunei, au reîmproprietărire, urmaşii lor şi-au revendicat dreptul asupra
dus la secătuirea resurselor alimentare. Seceta cumplită din anul vechilor proprietăţi, ajungându-se la conflicte violente între
1946 a făcut ca până în luna august toate culturile agricole să fie împricinaţi şi greutăţi în munca comisiei care s-a ocupat de
compromise. Cu grânele rămase oamenii şi-au mai dus traiul de reconstituirea dreptului de proprietate, nemulţumiri care persistă
pe o zi pe alta, în schimb, animalele de muncă atât de necesare şi astăzi.
lucrării pământului, au fost sacrificate pentru a nu muri de
foame. Câtă jale în sufletele ţăranilor văzând că le mor
animalele de muncă pe care, după pământ, le preţuiau cel mai
mult. Tot ceea ce putea fi consumat fie de om fie de animale a
fost strâns de pe câmp până la finele lui august când, culmea 5 Florian Banu, op. cit., p. 579.
ironiei, au început ploile. Era însă prea târziu. Iarna anilor 1946- 6 Disperata căutare a grânelor necesare pentru salvarea
1947 a fost cumplită, oamenii mâncând tot ceea ce aveau prin familiilor de la foamete şi moarte a fost relatată pe larg de
cămări şi gospodării, inclusiv sămânţa păstrată pentru culturile Mihai Radu, ţăran din satul Bogdana – Voloseni, în „Amintiri
viitoare. Specula căpătase o mare amploare, profitând de lipsa de neuitat” (manuscris), document aflat în posesia familiei
nutreţului pentru animale şi de disperarea oamenilor înfometaţi, acestuia, şi publicat în ediţia electronică a revistei Maluri de
speculanţii de animale cumpărau vitele la preţ de nimic sau Prut (www.probasarabiahusi.ro)
făceau troc, oferind un kg de grâu pentru un kg. de carne.4 7 Relatări de la Plugaru Alexandru şi Pavel Enache (1991),
Preţurile erau în continuă creştere, lipsind produse industriale originari din satele Bogdana – Voloseni şi Budu – Cantemir,
de strică necesitate cum era gazul lampant. Negustorii evrei nu care au făcut parte din lotul de copii trimis în Banat, unde au
locuit, pentru o vreme, în satul Bârzava. Acest aspect al
1 Ion Gugiuman, op. cit., p. 175, informaţie preluată şi de strămutării copiilor a fost tratat de Florian Banu în articolul
Adrian Butnaru, Epureni, p. 275. „Practici totalitare – Dislocarea copiilor din Moldova în timpul
2 Costin Clit, Mihai Rotariu, Studii şi articole privind foametei din 1946-1947, în Acta Moldaviae Meridionalis,
istoria oraşului Huşi, pg. 447-448. Anuarul Muzeului Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, XXV-
3 Ibidem, p. 448. XXVII, 2004-2006, vol. I, Editura Fundaţiei Academice Axis,
4 Nicolae Ionescu, Melania Ionescu, Foametea din Moldo- Iaşi, 2007, p. 575-584.
va în anii 1945-1946, în AMM, XXV-XXVII, 2007, p. 565.
–29–
Istorie
mutării şcolii model din Dolheşti în comuna Avereşti, judeţul
Fălciu.7 Locuitorii comunei Dolheşti „plini de scârbă”, se plâng
Ministerului în ianuarie 1868, de permutarea şcolii model din
Istoria Şcolii din satul Dolheşti comuna Dolheşti la Avereşti. Comuna Dolheşti avea o populaţie
de 300 de locuitori şi „copii buni de şcoală peste 100 din care
de la înfiinţare până la 1946 50 frecventează regulat”.8 Prefectul Ioan Mârza transmitea
Ministerului la 1 februarie 1868 luarea dispoziţiilor în vederea
mutării şcolii model din Dolheşti la Avereşti.9 Petrache Vrabie
Costin Clit – Huşi din Huşi, prin telegrama din februarie 1868, solicită informaţii
Ministerului: „V-am rugat ca şcoala model să rămână în
Dolheşti cu profesorul Simionescu, iar nu la Avereşti, rog
onstanţa Busuioc, învăţătoare cu gradul II la 8 mai răspundeţi cum s-a hotărât.”10 Acesta primeşte telegrama

C 1946, de la Şcoala primară mixtă din Dolheşti,


autoarea lucrării de grad Monografia şcoalei
primare din satul Dolheşti, comuna Dolheşti, jud(eţul) Fălciu,
Ministerului cu următorul conţinut: „Am dat ordine revizorului
la Roman a permuta pe Simionescu la Dolheşti. Luaţi înţelegere
cu revizorul.”11 Inspectorul şcolar Melidon aduce la cunoştinţă
la 12 februarie 1868 revocarea de către Minister a mutării şcolii
folosindu-se de arhiva şcolii, informaţiile culese de la bătrânii
satului, mai ales cele de la Petru Ştefănescu, pensionar în 1946, model la Avereşti.12 Această realitate se regăseşte în adresa
în vârstă de 90 de ani, elevul primului învăţător din Dolheşti,1 prefectului Ioan Mârza trimisă Ministerului la 28 februarie
consemnează: „Se pomeneşte numele preotului Gavril, mort la 1868.13
1860 şi a dascălului Toader Tufescu, mort la 1862. De la 1862- La 24 septembrie 1868, conform procesului verbal
1866 pe cei amatori de carte i-a învăţat dascălul Gh. Băcăoanu încheiat, obştea comunei Dolheşti propune Ministerului
într-o casă lângă biserică predând alfabetul chirilic de mână. Cultelor şi Instrucţiunii Publice numirea ca învăţătoare pentru
Ştiutorii de carte în vremea aceia erau Ioan Blagoci, Gheorghe fete, a Catincăi Simionescu, soţia învăţătorului Arsenie
Blagoci, Dumitru Bârzu şi alţii. În toamna anului 1866 preotul Simionescu, născută în satul Româneşti, cu diploma eliberată la
satului Ioan Ştefănescu, a angajat pentru fii săi şi nepoţii lui Cernuţi în 17 iulie 1861, semnată de învăţătorul M.
Vasile Zaharia, care să-i înveţe carte, pe tânărul Arsenie Grigorovici.14
Simionescu, originar din Bucovina, care este primul învăţător Copii din satul Petriş vor urma cursurile şcolare la şcoala
al şcolii primare din Dolheşti. din Dolheşti până la 1 ianuarie 1906, data inaugurării şcolii din
Acesta în anul 1866-1867 cursurile le-a ţinut în casa lui Petriş.15
Iordache Bădrăs, unde după puţin timp şi-a adus şi soţie, Metodica predării în timpul lui Arsenie Simionescu era
locuind în casa aceasta, învăţând pe copii într-o casă, pusă la suplinită de aptitudinile sale, programa analitică pătrunzând
dispoziţie de Ioan Ştefănescu, în apropiere de locuinţa sa. În odată cu trecerea timpului. Predă alfabetul latin, „la început se
cursul anului şi alţi câţiva gospodari mai înstăriţi şi-au adus învăţa alfabetul de tipar se trecea la literele de mână, se lucra
copii să-i înveţe Arsenie Simionescu, aşa că el a avut un număr pe nisip, apoi pe plăcuţă şi mai pe urmă pe caiete. Învăţătorul
de 23 şcolari. Printre aceştia a fost şi bătrânul Petru Simionescu a lucrat mult timp pe catalog scris de el. Matricola
Ştefănescu, fiul preotului Ioan Ştefănescu, în prezent în vârstă a început de la un timp să se trimeată de stat. Ca material
de 90 de ani, care ne-a dat cele mai preţioase informaţii asupra didactic la început avea o hartă a Europei şi o numărătoare”.16
trecutului şcoalei primare din Dolheşti. Examenul şcolarilor se desfăşura în faţa unei comisii
Tot prin stăruinţa preotului Ioan Ştefănescu prefectura formată din învăţător, preot, primar, fiind chemaţi totodată şi
judeţului Fălciu în toamna anului 1867 înfiinţează şi în satul părinţii.17 Documentele din anexă reflectă obiectele studiate şi
Dolheşti şcoala primară pentru 10-12, cât se spune că erau în modalitatea de susţinere a examenului. Practica examenelor
tot judeţul considerate ca institute „Model”. semestriale se menţine până în 1890, când sunt anulate prin
Prin decretul N° 9349 din 15 septembrie 1867, este numit ordinul revizoratului şcolar cu nr. 106.18
la această şcoală Arsenie Simionescu ca învăţător comunal. Mobilierul şcolii constă în: „5 bănci, o masă, o tabelă, 1
La 6 aprilie 1868 prin decretul No. 3336 este numit ca orologiu, 1 sigiliu, 1 clopot şi arata că mai are nevoie (raportul
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

învăţător la institutul de model din satul Dolheşti.”2 nr. 40 din 18 iunie 1868 – n.a) de următoarele: 1 dulap pentru
Autoarea monografiei amintite are dreptate. Autorităţile arhivă, 2 scaune, 2 sobe, iar sumele prevăzute în bugetul
comunale din Dolheşti adeveresc la 2 iulie 1867 funcţionarea comunei pentru cheltuielile şcoalei sunt următoarele: 250 lei
învăţătorului Arsenie Simion(escu) din 5 noiembrie 1866, care vechi servitorului, 150 lei vechi lemne, 60 lei vechi cheltuieli
primea un salariu lunar de 83 de lei, plătiţi de comună, fiind mărunte, care cheltuieli nu sunt de ajuns pentru şcoală din care
recomandat pentru aprobarea unui salariu de la Minister.3 sumă de 200 lei vechi s-au cheltuit, iar 60 lei vechi are a se
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice este informat la cheltui.”19 În 1946 sunt înregistrate: 15 bănci, trei table, o
4 septembrie 1867 de inspectorul şcolar Melidon despre catedră cu postament, două scaune, o masă, o sobă de fier, două
recunoaşterea ca învăţător comunal a lui Arsene „Simionovici”
de la 1 octombrie 1867 cu o retribuţie lunară de 100 de lei.4 La 7 Costin Clit, op. cit., în „Elanul”, nr. 62, p. 6, documentul
25 martie 1867 în comuna Dolheşti sunt atestaţi 31 de elevi.5 În nr. XII
1868 sunt atestaţi 50 de elevi (46 băieţi şi patru fete).6 8 Ibidem, p. 7, documentul nr. XV
Procesul verbal din 15 decembrie 1867 confirmă decizia 9 Ibidem în „Elanul”, nr. 63, mai 2007, p. 10, documentul
nr. XVII
1 Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (D. A. N. 10Ibidem, p. 10, documentul nr. XVIII
I. C.), Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 480 / 1946, f. 11Ibidem, p. 10, documentul nr. XIX
77 12Ibidem, p. 10, documentul nr. XIX
2 Ibidem, f.78 -79 13Ibidem, p. 10-11, documentul nr. XX
3 Costin Clit, Documente inedite privind şcolile din fostul 14Ibidem, p. 12, documentul nr. XXX
judeţ Fălciu (1867-1870), în „Elanul”, nr. 62, aprilie 2007, p. 5, 15D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale,
documentul nr. III dosar 480 / 1946, f. 80
4 Ibidem, p. 5, documentul nr. V 16 Ibidem, f. 80
5 Ibidem, p. 5, documentul nr. I 17 Ibidem, f. 82v
6 D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, 18 Ibidem, f. 83
dosar 480 / 1946, f. 80, 19 Ibidem, f. 80v

–30–
Istorie
icoane cu postament, o candelă, două dulapuri, un dulap al elevilor. În grădina şcolii erau plantaţi pomi fructiferi altoiţi.
Căminului Cultural, un clopot şi două hărţi.1 Exista şi spaţiu pentru grădina de zarzavat şi legume şi grădiniţa
În şcolar 1867-1868 cursurile şcolare s-au desfăşurat în de flori.10
casa pusă la dispoziţie de boierul Petru Vrabie, amplasată în Vechiul local de şcoală, cedat Serviciului sanitar al
apropierea bisericii vechi a satului Dolheşti, boier care donează judeţului Fălciu, adăposteşte până la 1920 infirmeria înfiinţată,
suprafaţa de 1170 m² în faţa localului actual de şcoală, unde a sala de clasă servea ca sală de consultaţie pentru bolnavi în
fost construit un local de şcoală din fondurile primăriei, „cu zilele de vizită programate pentru medicul de circumscripţie, iar
furci şi vălătuci, acoperită cu şindrilă şi mai târziu a fost locuinţa a revenit agenţilor sanitari sau moaşelor comunale.
acoperită cu tablă, cu o singură sală de clasă, 1 antret, 1 Nefolosit de Serviciul sanitar din 1920, localul ruinat a fost
cameră de locuit şi o bucătărie, folosite de învăţătorul şcoalei demolat de primărie în 1934, materialul lemnos fiind folosit
ca locuinţă”.2 pentru încălzirea localului de primărie.11
Localul şcolii era amplasat în mijlocul satului, locuitorii
angajându-se în ianuarie 1868 ca „până la vara viitoare să
facem ca localul şcolii să fie încăpătoriu cu mai multe odăi,
înzestrat cu toate cele trebuitoare… şi e aproape de biserică”.3
La sugestia prefectului judeţului Fălciu, proprietarul
Neculai Ioan donează suprafaţa de 1760 m² şi suma de 10000
lei Casei Şcoalelor, sub ale cărei directive va fi construit un nou
local de şcoală. Neculai Ioan se remarcă şi prin donaţia
terenului şi fondurilor necesare construirii noii biserici în 1915.
Locuitorii satului Dolheşti îşi aduc contribuţia prin munca
prestată cu braţele şi la transportul materialului de construcţie
cu mijloacele de transport proprii. Localul de şcoală construit în
1908 funcţiona şi la 1946.4 Localul este zidit din cărămidă,
realizată de specialişti în preajma imobilului aflat în construcţie,
ferestrele, uşile şi întreaga lemnărie de bună calitate, realizate
după modelul tip impus de Casa Şcoalelor, fiind aduse din
oraşul Huşi, este învelit cu tablă de bună calitate.5 Noul local de
şcoală avea: o sală mare de clasă, un antret, o cancelarie, două
camere de locuit şi o bucătărie. Din 1918 cancelaria este folosită
ca spaţiu pentru a doua sală de clasă, înfiinţându-se totodată şi
al doilea post de învăţător. Stăruinţele învăţătorului Constantin
Horez, directorul şcolii, sunt concretizate prin subvenţia
obţinută de la prefectura judeţului Fălciu în vederea amenajării
celei de-a doua clase, prin despărţirea antretului mare printr-un
perete cu uşă de intrare şi două ferestre mici (spaţiul obţinut
serveşte pentru cancelarie) şi demolarea peretelui dintre
cancelarie şi prima cameră de locuit, obţinându-se astfel a doua
sală de clasă.6
A doua cameră de locuit va fi destinată ca spaţiu pentru
desfăşurarea activităţilor Căminului Cultural din comuna
Dolheşti. Cutremurul din 9/10 noiembrie 1940 aduce grave
avarii şcolii, peretele din faţă se deplasează.7 Clădirea şcolii
este reparată în vara anului 1941 de către antreprenorul Lorenzo
Collavini din Huşi (este înmormântat în cimitirul catolic).

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Valoarea reparaţiilor s-a ridicat la 300000 de lei, bani obţinuţi
de la Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor.8
Invazia sovietică în România are ca urmare cantonarea
trupelor în localul şcolii în august 1944, transformarea în spital
de răniţi şi distrugerea sau deteriorarea unei părţi a materialului
didactic din cancelarie.9
La 1946 localul se afla în stare bună, fiind alcătuit din:
două săli de clasă, cancelarie, antret şi sala în care funcţiona
Căminul Cultural. Şcoala deţinea la 1946 grădina din jur (1760 Foaie de catalog, 1906
m², din care 186 m² suprafaţa localului) şi cinci hectare de
pământ la o distanţă de 500 metri de sat (3,5 ha. teren arabil şi Numărul claselor variază între 1-4 până la 1890, an în care
1,5 ha. fânaţ). Pământul era arendat locuitorilor anterior anului a fost înfiinţată şi clasa a V-a, prin ordinul revizoratului şcolar
1944 şi învăţătorilor după 1944. Lipsa uneltelor şi fondurilor Fălciu cu nr. 226.12
financiare împiedică efectuarea lucrărilor agricole cu sprijinul În 1946 denumirea şcolii era: Şcoala primară mixtă
„Neculai Ioan şi Neculai Murgulescu”, primul fiind donatorul
de la 1908, iar al doilea învăţător al şcolii între 1914-1916,
1 Ibidem, f. 84v mobilizat pe front şi căzut erou între 1917-1918.13
2 Ibidem, f. 79 Cantina şcolară pentru elevii săraci a fost înfiinţată în anul
3 Ibidem în „Elanul”, nr. 62, p.7, documentul nr. XV şcolar 1939-1940, în cursul anului şcolar 1940-1941 elevii au primit
4 D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale,
dosar 480 / 1946, f. 79v 10 Ibidem, f. 84v
5 Ibidem, f. 83 11 Ibidem, f. 80
6 Ibidem, f. 83v 12 Ibidem, f. 83
7 Ibidem, f. 84 13 Ibidem, f. 83v; Sublocotenentul Neculai Murgulescu
8 Ibidem, f. 84v apare şi în lista publicată de Vicu Merlan, Grigorina Hapaleţ,
9 Ib idem, f. 85 op. cit., p.335
–31–
Istorie
numai ceai şi pâine, iar în 1942 li se asigură şi prânzul la ora 12. Fiii satului până la 19464
Cantina şcolară este întreţinută cu fondurile obţinute de la Centru,
cărora li se adaogă cele adunate în localitate. Un număr mic de elevi Agafiţei Constantin, cântăreţ bisericesc la biserica din
primeşte haine şi încălţăminte. Între 1940-1945 învăţătorii şi-au dat Dolheşti. Funcţiona la 1946.
concursul pentru adunarea fondurilor necesare colectării lânii, Alexanovici Ioan, maior în cadrul Aviaţiei Antiaeriene,
ciorapilor, mănuşilor, flanelelor, destinate ostaşilor care luptau pe aflat la Bucureşti în 1946.
front. Se fac donaţii în natură: ouă, brânză şi păsări, pentru soldaţii Alexanovici Neculai, directorul şcolii primare din satul
răniţi internaţi în spitalul din Huşi.1 Cooperativa şcolară pentru Deleni, judeţul Vaslui.
aprovizionarea elevilor cu rechizite şcolare a funcţionat până la 1944, Anuţei Costache, învăţător în satul Pâhneşti, judeţul
Casa de economii, înfiinţată în 1935, funcţionează până la 1944. Fălciu la 1946.
Corul şcolii, alcătuit din elevi, interpreta cântece cu caracter naţional Apostu Ioan, avocat în Iaşi, decedat în 1910.
Baciu C. Constantin, medic la spitalul Filantropia din
şi religios.2 Bucureşti începând cu anul 1944.
Biblioteca şco- Băsăscu Gheorghe, inspector general P.T.T., Regiunea
lii este înfiinţată la Moldova.
1903, când Casa Bârzu Ioan, învăţător, erou din războiul din 1916-1919.
Şcoalelor trimite Bârzu Maria, moaşă în comuna Belceşti, judeţul Iaşi.
cărţi, în 1905 Bârzu Neculai, cântăreţ bisericesc la biserica din Pribeşti,
inventarul bibliotecii dispărut în „războiul trecut”.
înregistrând 194 vo- Bârzu Petru, cântăreţ bisericesc la Ploieşti, mort pe
lume cu conţinut şti- câmpul de luptă „în războiul trecut”.
inţific şi literar. Busuioc Constantin, preot, slujea parohia Dolheşti la
Aprovizionarea bibli- 1946.
otecii cu cărţi de Butnaru Constantin, maior, eminent ofiţer în timpul
Casa Şcoalelor conti- primului război mondial, cu studii în Franţa. I s-a ridicat un
nuă şi după 1905, monument în curtea bisericii din Dolheşti, distrus de bombele
însă se folosesc şi lansate în timpul luptelor din august 1944. Oferă premii în bani
banii obţinuţi la tinerilor pentru cele mai frumoase costume populare naţionale,
serbările şcolare. În iar gospodarilor din sat pentru cele mai frumoase vite. Urmărea
păstrarea portului popular românesc. A pus bazele unei
1944 biblioteca avea pepiniere la casa părintească, pentru care s-a folosit de
înregistrate peste 550 specialişti aduşi pentru oferirea de sfaturi sătenilor. Acordă
de volume. Luptele gratuit pomi altoiţi sătenilor. A căzut ca un erou în război.
îndârjite de pe terito- Butnaru Sava, cântăreţ bisericesc la biserica din Dolheşti,
riul comunei mort în 1916.
Dolheşti din august Butnaru Virginia, moaşă la Bucureşti în 1946.
Baciu C. Constantin 1944 provoacă dis- Chirica Alexandru, preot, decedat la 1928, în satul
trugerea unei mari Râşeşti, judeţul Fălciu.
părţi a inventarului Chirica Neculai, funcţionar public la Vama de mărfuri
bibliotecii şcolii, o din Cernăuţi, pensionar la 1946.
parte sunt distruse de Ciobanu Neculai, fiul preotului Neculai Ciobanu, slujitor
soldaţi şi răniţii de al bisericii din Dolheşti. În 1946 era pretor al plăşii Răducăneni,
război adăpostiţi în judeţul Fălciu. Avocat.
localul şcolii, iar o Cozma Ioan, învăţător, pensionar la 1946, stabilit în
parte furate de răufă- localitatea Codăeşti, judeţul Vaslui, unde şi-a făcut apostolatul.
cători. În urma aces- Cozma T. Vasile, cântăreţ bisericesc la biserica din
Dolheşti. Decedat la 1932.
tor evenimente speci- Diaconu Ene, sublocotenent, mort pe câmpul de luptă în
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

fice războiului au ră- al doilea război mondial. Deţinea gradul de plutonier major la
mas 200 de volume. plecarea pe front. A oferit bani pentru achiziţionarea cărţilor
Căminul Cultural oferite ca premii elevilor. A dăruit bisericii din sat un tablou cu
primea o serie de pu- eroii din războaiele naţionale.
blicaţii, precum: Filon Atanasie, directorul şcolii din satul Ciorteşti,
„Albina”, „Satul”, judeţul Vaslui, la 1946.
„Ogorul românesc”, Filon Gheorghe, directorulşcoliiprimare din Dolheştila 1946.
„Drumul nou”, Filon Ştefan, institutor în Huşi, decedat la 1935.
„Căminul cultural”, Filon Victoria, învăţătoare în satul Corodeşti, judeţul
„România satelor”. Vaslui, la 1946.
În anul şcolar Florea Ştefan, brigader silvic la Dorohoi.
1945-1946 din Ghetu Iosif, pensionar la 1946, fost notar alcomuneiDolheşti.
Butnaru Constantin comuna Dolheşti ur- Horez Constantin, învăţător la Dolheşti, pensionar la 1946.
mau cursuri secun- Horez Costică, învăţător la şcoala din satul Petriş judeţul
dare următorii elevi: Fălciu, la 1946.
Baciu Petru, clasa a Horez C. Ioan, avocat în Contenciosul C.F.R.
VIII-a, Filon Dragoş, clasa a IV-a, Istrate Constantin, clasa a II- Horez C. Vasile, controlor la C.F.R. Brăila.
Hristodor Victor, absolvent de şcoală
a, Băsăscu Ioan, Ştefănescu Ioan, clasa I (Liceul „Cuza Vodă” Ionescu Emilian, fiul căpitanului Vasile Ionescu, general,
din Huşi), Ştefănescu Olga, clasa a VI-a, Radu Elena, clasa a aghiotant regal.
IV-a, Vartolomei Valentina, Ştefănescu Elena, Gaşpar Ionescu …, al doilea fiu al căpitanului Vasile Ionescu,
Valentina, clasa I, (Liceul „Elena Doamna din Huşi”).3 colonel, comandantul Şcolii Militare de Infanterie din
Bucureşti.
1 D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale,
Ionescu Neculai, preot, decedat la 1907, în satul
Prisecani, judeţul Iaşi.
dosar 480 /1946, f. 85-86
2 Ibidem, f. 86
3 Ibidem, f. 94 4 Ibidem, f. 97 - 100

–32–
Istorie
Ionescu Vasile, căpitan, fiul preotului Ioan Ştefănescu
(decedat în 1890), slujitor al bisericii vechi din Dolheşti. A
sprijinit împreună cu fiii săi pe săteni. A donat un rând de Lista diriginţilor şi directorilor şcolii
veşminte preoţeşti bisericii din sat. A contribuit cu o sumă mare de la înfiinţare până la 1946 1
de bani, destinată Căminului Cultural.
Istrate Ioan, sublocotenent de Infanterie.
Moga Dumitru, locotenent colonel, ofiţer superior în Marele Nr Anii Numele şi prenumele Calitatea
Stat Major din Bucureşti, decorat cu ordinul„MihaiViteazul”. deţinută
Muşat Emanoil, funcţionar Finanţe Bucureşti 1867- Arsenie Simionescu Diriginte
Ochiu Vasile, învăţător din Ardeal. 1
1888
Panainte Ioan, cântăreţ bisericesc la biserica din 1888- Dumitru Dauja Diriginte
Dolheşti, mort pe câmpul de luptă „în războiul trecut”. 2
Pădure Dumitru, cântăreţ bisericesc, în 1946 îşi 1898
satisfăcea serviciul militar. 3 1898- Ioan Chiriac Diriginte
Pârâu Ioan, 1905
administrator al 1905- Ioan Polcovnicu Diriginte
Şcolii de Viticultură 4
1914
din Huşi.
Petraru Va- 5 1914- Neculai Murgulescu Diriginte
sile, probabil direc- 1916
torul şcolii din satul 6 1916- Remus Lupescu Diriginte
Cozia, judeţul Fălciu. 1918
Prisecaru 1918- Atanasie Filon Diriginte
Constantin, direc- 7
1920
torul şcolii din satul
Boţeşti, judeţul Făl- 8 1920- Constantin Horez Director
ciu, la 1946. 1921
Radu Ioan, 1921- Atanasie Filon Director
învăţător în satul 9
1922
Şerbeşti, judeţul Vas-
lui. Decedat la 1940. 10 1922- Constantin Horez Director
Radu Petru, 1926
directorul şcolii din 1926- Constantin Diaconu Director
satul petriş, judeţul 11
1927
Fălciu, la 1946. 1927- Constantin Horez Director
Sava Matei, 12
colonel doctor în 1940
Iaşi, decedat în 1915. 13 1940- Gheorghe Filon (era şi Director
Familia învăţătorului Hristodor Oferea consultaţii 1946 în 1946)
gratuite cu prilejul
vizitelor sale, mai
ales în timpul verii.
A decedat în 1915. Lista învăţătorilor care au ocupat postul II din şcoală2
Stan Magda-
lena, moaşă la Galaţi.
Ştefănescu Nr. Anii Numele şi prenumele
Ernest, contabil la crit. învăţătorului
C.A.M. din Huşi la 1 1918-1919 Neculai Pivniceru

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


1946. 2 1919-1920 Ştefania Filon
Ştefănescu 3 1920-1921 Gheorghe Filon
Ilie, funcţionar la 4 1921-1922 Atanasie Filon
C.A.M, circum- 5 1922-1923 Gh. Mardare
scripţia Dolheşti, 6 1923-1926 Victoria Filon
judeţul Fălciu.
Ştefănescu 7 1926-1932 Constanţa Busuioc
Iorgu, funcţionar 8 1932-1940 Gheorghe Filon
public, desenator, în 9 1940-1946 Natalia Filon
serviciul petrolier de
la Ploieşti.
Ştefănescu
Familia Ionescu Emilian Neculai, funcţionar Lista învăţătorilor care au ocupat postul III din şcoală3
public la Finaţe
Bucureşti. Numele şi prenumele
Ştefănescu Petru, funcţionar public, pensionar la 1946, în Nr. crit. Anii
serviciul Pirotehnic al Armatei din Bucureşti. învăţătorului
Sava Muşat Dumitru, avocat în Bucureşti. 1 1935-1940 Natalia Filon
Tăbăcaru Luca, agronom, administrator agricol al 2 1940-1941 Ferdinant Tănasă
comunei Dolheşti. 3 1945-1946 Constanţa Busuioc
Tănase Ferdinand, învăţător la şcoala din Brădiceşti,
judeţul Fălciu, la 1946.
Tufescu Constantin, profesor în oraşul Botoşani.
Tufescu Ioan, decedat în 1930, profesor de geografie la
Liceul Internat din Iaşi. La 1915, când s-a sfinţit biserica nouă
din sat a donat un clopot amplasat la poarta bisericii. Şi-a 1 Ibidem, f. 87
afirmat dorinţa înmormântării sale la Dolheşt şi a ridicat un 2 Ibidem, f. 86v
monument funerar în acest sens, însă a fost înmormântat la Iaşi. 3 Ibidem, f. 86v

–33–
Istorie
Anul şcolar 1923-1924 84 76 64 - 8 - -

Absolvenţi

Absolvenţi

Absolvenţi

Absolvenţi
Promovaţi

cu 3 clase

cu 4 clase

cu 5 clase

cu 7 clase
Frecvenţi
1924-1925 92 89 88 - - - -

Înscrişi
1925-1926 82 72 63 - - - -
1926-1927 70 60 55 - - - -
1927-1928 59 55 47 - - - -
1867-1868 50 50 20 - - - - 1928-1929 62 61 59 - - - -
1868-1869 50 35 26 - - - - 1929-1930 62 52 31 - - - -
1869-1870 57 40 30 - - - - 1930-1931 74 70 66 - - - -
1870-1871 42 32 26 1 3 - - 1931-1932 72 71 40 - - - -
1871-1872 58 30 25 - 3 - - 1932-1933 74 69 59 - - - -
1872-1873 32 28 16 - - - - 1933-1934 80 73 50 - - - -
1873-1874 36 30 24 - 3 - - 1934-1935 96 80 62 - - - -
1874-1875 31 25 20 - - - - 1935-1936 102 85 67 - - - -
1875-1876 48 33 25 - 4 - - 1936-1937 100 91 75 - - - -
1876-1877 35 28 22 - 3 - - 1937-1938 94 81 68 - - - 4
1877-1878 22 15 10 3 - - - 1938-1939 98 80 61 - - - 3
1878-1879 34 27 16 - - - - 1939-1940 108 77 76 - - - 4
1879-1880 31 25 20 - - - - 1940-1941 120 90 65 - - - 5
1880-1881 39 30 22 - - - - 1941-1942 129 70 52 - - - 4
1881-1882 36 29 21 - - - - 1942-1943 110 75 43 - - - 2
1882-1883 31 28 25 - - - - 1943-1944 123 80 69 - - - -
1883-1884 27 25 21 - 1 - - 1944-1945 123 61 31 - - - -
1884-1885 23 21 18 - 1 - -
1885-1886 32 32 32 - 1 - -
1886-1887 36 30 28 - 3 - -
18871-888 25 24 20 - 1 - -
Anexă
1888-1889 32 30 24 1 - - - Proces verbal
1889-1890 31 23 18 - 2 - - Anul 1868 luna Iunie 18
1890-1891 29 22 22 - 1 1 -
1891-1892 33 30 28 - - - - Subsemnaţii membri ce compun un comitet şcolar al
şco(a)lei de model din comuna rurală Dolheşti cu Petrişu, plasa
1892-1893 36 31 25 - - - - Crasna, judeţu(l) Fălciu, având în vedere invitare(a) ce ne-au
1893-1894 34 30 22 - - - - făcut D(omnul) învăţătoriu, ca astăzi să ne adunăm spre a
1894-1895 36 22 27 - 2 - - proceda la esaminarea elevilor din ace(a)stă sco(a)lă ce este
1895-1896 39 35 20 - 2 - - confiată pe Semestrul al II-lea anului 1868.
Subsemnaţii deci adunându-ne am procedat la esaminarea
1896-1897 39 35 15 - 4 - - unor asemenea elevi, puind notele constatate după meritul
1897-1898 40 32 22 - - - - fiecăruia pentru care finit s-au încheiat procesul verbal în doue
1898-1899 45 30 20 - - - - esemplare, din care unul se va păstra în arhiva şcolii şi unul se
1899-1900 59 50 44 - - 4 - va înainta de D(omnul) învăţătoriu Domnului Inspector şcolar
dinpreună cu catalo(a)gele semestriale, matricole şi conspectul
1900-1901 65 52 45 - - 2 -
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

de materie predată spre cuvenita regulă.


1901-1902 80 68 55 - - 7 - Preşedinte <ss> Indescifrabil
1902-1903 104 60 44 - - 5 - Membri <ss> Indescifrabil
1903-1904 112 62 58 - - 5 - <ss> Indescifrabil
<ss> Indescifrabil
1904-1905 111 54 45 - - 13 - Secretar <ss> A. Simionescu
1905-1906 69 52 36 - - 3 -
1906-1907 81 57 48 - - 7 - D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar
1907-1908 84 60 39 - - 9 - 480 / 1946, f. 82v, Copie
1908-1909 76 51 50 - - 2 -
1909-1910 85 60 29 - - 4 -
1910-1911 86 77 56 - - 10 - România
1911-1912 85 60 42 - - 10 - Institutul comunei Dolheşti
N° 51
1912-1913 82 76 40 - - 13 - 1867-68Sept(embrie) 6
1913-1914 84 50 37 - - 10 -
1914-1915 86 76 52 - - 10 - Domnule primar,
1915-1916 84 68 50 - - 8 -
1916-1917 90 55 43 - - 5 - Învăţământul s-a început cu copii(i), văd cu lista ce mi-aţi
dat-o, din numărul de 60 care sunt înscrişi şi buni de şcoală,
1917-1918 104 50 38 - - 3 - numai 7 frecventează regulat, vă rog a executa pe cei care nu
1918-1919 115 45 25 - 16 - - umblă la şcoală.
1919-1920 109 65 52 - 8 - - <ss> Simionescu
1920-1921 112 100 82 - 8 - - Învăţător
1921-1922 120 118 73 - 5 - - D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar
1922-1923 98 83 62 - 16 - - 480 / 1946, f. 80v, Copie

–34–
Istorie
România Conspect
Institutul comunei Dolheşti De materia predată în sco(a) la primarie din comuna rurală
N° 51 Dolheşti cu Petrişu, plasa Crasna, judeţu(l) Fălciu pe semestrul
1867-68Sept(embrie) 24 Iiu şi al IIle, anul 1867 / 8 după cum mai giosu se arată.

Domnule subprefect, Clasa I


Silabisirea, lectura, scrierea, rugăciune(a) şi numerarea
În mai multe rânduri am referit acestei primării, pentru
trimiterea copiilor la şcoală după lista ce aveţi, dintre care Clasa II
numai 27 frecventează şi ceilanţi nici de cum şi totuşi nu mai Catehisul, din istoria biblică, lectură, elemente de
trimit copii lor la şcoală şi D(omnu)l Primar nu se interesează gramatică, din istoria românilor, citire, geografia patriei,
nici de cum. Aritmetica celor 4 operaţiuni simple şi caligrafie cu Dictando
Vă rog să binevoiţi a regula şi a ordona cu asprime Învăţător
primarului ca copii(i) să le trimită la şcoală. <ss> Simionescu
<ss> Simionescu
D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar
D. A. N. I. C., Fond Ministerul Educaţiei Naţionale, dosar 480 / 1946, f. 82, Copie
480 / 1946, f. 81, Copie

Major General,
privitor la eşua-
rea Manevrei de
Unele consideraţii privind activitatea la Flămânda.3
generalului Alexandru Averescu în De asemenea
existau vii po-
perioada decembrie 1916 iulie 1917 lemici între
Averescu şi ge-
neralul Bert-
helot, şeful
Prof. Dragoş Iulian Curelea – Sibiu misiunii mili-
tare franceze,
privind proce-
nul 1916 se încheia în ceea ce priveşte statul român durile de refa-

A şi armata sa cu preţul amputării teritoriului şi a


ocupaţiei militare a centralilor, respectiv cu peste
250.000 de oameni pieriţi şi a unui imens material de război,
cere ale armatei.

Pe 1 ianu-
arie 1917 prin
estimat la 280 mii de puşti şi peste 450 de baterii artilerie
pierdute.1 La toate acestea trebuie amintit amplul exod al Înalt Ordin re-
autorităţilor politice şi militare pe teritoriul Moldovei – dealtfel, gal, Ferdinand I

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


unicul spaţiu românesc rămas neocupat la acea dată. În aceste îl înaintează pe
condiţii extrem de dificile pentru statalitatea românească, îşi are Alexandru Ave-
originea legenda care se va crea şi construi în jurul personalităţii rescu la gradul
generalului Alexandru Averescu.2 Printr-un efort considerabil, de general de
financiar, logistic şi de susţinere, s-a procedat la începutul armată, recon-
anului 1917, între lunile ianuarie – aprilie la refacerea armatei firmându-l în
române şi a capacităţii sale militare, în vederea încleştărilor care fruntea Armatei
vor avea loc în decursul acestui an. a II-a române.4
Pierderea bătăliei pentru Capitală, (Bătălia de pe Argeş- În retragerea
Neajlov) văzută ca un ultim şi disperat efort al Marelui Cartier generală către
sudul Moldovei, Generalul Alexandru Averescu,
General român privind înclinarea balanţei strategice în favoarea
sa, a accentuat conflictul dintre generalii Alexandru Averescu şi merită subli- comandantul Armatei a II-a[a]
Constantin Prezan. Cel dintâi criticând în mod vehement niate eforturile
acţiunea militară de pe Argeş-Neajlov văzută în accepţiunea sa de coordonare
ca operă dezastroasă a lui Constantin Prezan, situat în influenţa întreprinse de generalul Averescu pentru ca pierderile suferite
politică a liberalilor respectiv sub cea a Misiunii Franceze. Era
răspunsul dat criticilor care i-au fost aduse de şeful Statului 3 Revista de Istorie Militară, Bucureşti, nr. 4 (10) / 1991,
p. 10, Nicolae Ciobanu, Manevra de la Flămânda între ceea ce
a fost şi ceea ce ar fi putut să fie; ***, România în primul
1 Zorin, Zamfir; Jean, Banciu, Primul război mondial, război mondial, Editura Militară, Bucureşti, 1979, p. 162.;
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 246. Mircea Ştefan Cioroiu, O viaţă de prestigiu: Alexandru
2 Petre Otu; Teofil Oroianu; Ion Emil, Personalităţi ale Averescu Mareşal al României, Tipografia Ziarului Universul,
gândirii militare româneşti, Editura Academiei de Înalte Studii Bucureşti, 1938, p. 91; Alexandru Averescu, Operaţiile de la
Militare, Bucureşti, 1997, p. 96 – 97; Petre Otu, Mareşalul Flămânda, Colecţia Memorii, Tipografia Ziarului Universul,
Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, Editura Bucureşti, 1931, p. 12 – 14; Petre Otu, op. cit., p. 98.
Militară, Bucureşti, 2005, pp. 60-62. 4 Mircea Ştefan Cioroiu, op. cit., p. 101.

–35–
Istorie
să fie cât mai română era sumbru, datorită în principal retragerii, a pierderii
reduse, trupele unei bune părţi a teritoriului statal, a unui număr enorm de vieţi
acestei armate, jertfite pe front, a unei mari aglomerări de populaţie
deplasându-se nemaiîntâlnit pe teritoriul Moldovei. Exodul refugiaţilor din
prin luptă şi în calea armatelor centralilor a generat dimensiuni de tragism şi
permanent con- durere la începutul lui 1917.
tact cu avangăr- La toate acestea se adăugau conflictele politice interne
zile inamice, dintre conservatori şi liberali, respectiv animozităţile, nu puţine
fără a suferi şi intens cultivate, între marii comandanţi ai armatei române,
pierderi consi- notorii în epocă fiind inamiciţia dintre Averescu şi Prezan, pe
derabile. Aspec- deoparte, respectiv dintre comandantul Armatei a II-a române şi
tul acesta evi- Şeful Misiunii Militare franceze în România, pe de alta.4
denţia încă oda- Reorganizarea armatei române, a fost un nou subiect care i-a
tă, capacitatea permis generalului Alexandru Averescu să critice acţiunea
generalului de a Marelui Cartier General de refacere a Armatei a I sub atenta
coordona efi- supraveghere a ofiţerilor francezi. Comparativ, la Armata a II-a,
cient armate şi procesul de refacere se făcea sub control românesc în total
corpuri de ar- dezacord cu viziunea generalului Henri Mathias Berthelot.
mate. Aspect care, desigur l-a contrariat pe înaltul oaspete aliat. Fără
Prin pilda dubii demersul început de generalul român a permis refacerea
propriului exem- unităţilor pe care acesta le comanda. Este important de
plu, generalul subliniat, acestea se aflau în linia întâi, dispunând de condiţii de
Averescu a ştiut trai şi acţiune mult mai bune, comparativ cu forţele militare din
să insufle între- interior, după un sistem original şi pus în aplicare de general.5
gii Armate a II- Situaţia era tot mai complexă în primele luni ale anului
Ferdinand I[b]
a încrederea în 1917, odată cu izbucnirea Revoluţiei din Rusia, odată cu
forţele proprii. acţiunea agitatorilor inclusiv în cadrul unităţilor militare ruseşti
Retragerea fiind făcută exemplar, armata a II-a fiind practic axul de pe frontul din sudul Moldovei. Apare acum un moment
care a permis translaţia celorlalte trupe române, către noile general de descumpănire şi descurajare în cadrul Armatei a II-a
aliniamente desfăşurate pe axa nord-sud, respectiv, nord-est. de teama unei eventuale părăsiri a Moldovei de către armatele
Făcând referinţă la modul cum a fost organizată şi desfăşurată ruseşti şi a unei eventuale semnării a unui acord separat de pace
această retragere, Nicolae Iorga, obiectiv în aprecieri, deşi e între Rusia şi
cunoscută animozitatea dintre cei doi, sublinia: […] numai simţul Puterile Cen-
de ordine, puterii de a impune disciplina, a generalului Averescu, trale. Ferm, bun
căruia de la sine îi revenise acum conducerea supremă, i se organizator,
datoreşte că descinderea de pe înălţimi a micilor pachete de mereu printre
oaste, nu s-a făcut în dezordinea, la capătul căreia e, fireşte, oameni, gene-
depunerea armelor; ci că din aceste pârâie răzleţe s-a putut face ralul şi-a pregă-
din nou o armată, capabilă, nu numai de retragere rânduită către tit armata, mo-
Moldova dar şi de a da o mare bătălie în câmp deschis, - singura ral, tactic, dar şi
de fapt, de la începutul războiului.1 Însuşi generalul Averescu ca dotare, în
nota: Numai retragere şi iar retragere şi toate în timpul nopţii. vederea declan-
Sunt acum trei nopţi de când trupele mele nu au dormit! Am fost şării marilor
astăzi de m-am fotografiat ca amintire de pe hotarul dintre confruntări care
Muntenia şi Moldova. Oare când îl voi trece înapoi? 2 aveau să schim-
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Ocuparea Brăilei la 27 decembrie 1916, atingerea be situaţia stra-


aliniamentului pe râul Siret de către armatele centralilor, tegică de pe
respectiv angajările militare sângeroase de pe râurile Milcov şi frontul româ-
Putna, au permis o stabilizare a frontului în sudul Moldovei. nesc. A purtat
Tactic vorbind, stabilizarea aceasta a liniei frontului a fost discuţii cu Petre
fundamentată pe convergenţa a cel puţin doi factori şi anume: P. Carp, căruia
sosirea în marş a unor divizii ruseşti, care au ocupat punctele îi solicita ca în
fortificate dintre Moldova şi Muntenia, respectiv, iarna acelui eventualitatea
an, extrem de geroasă, cauze care au făcut practic imposibilă constituirii unui
orice desfăşurare ofensivă de mare amploare. Înaintarea guvern pe care Henri Mathias Berthelot[c]
dispozitivului militar al centralilor către sudul Moldovei, liderul conser-
permite acestora ocuparea oraşului Focşani pe 7 ianuarie 1917, vator să-l prezideze, să rezerve Portofoliul Războiului pentru el.
însă avansările armatelor adverse este stopată pe 18 ianuarie în
încleştarea de pe râul Pralea. Pe 20 ianuarie ambele tabere
4 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri
militare angajate în încleştare s-au îngropat în tranşee, pe
întregul aliniament pornit de la Carpaţi, la râurile Şuşiţa şi Siret, din vremea celor de ieri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992,
respectiv la Dunăre şi Mare.3 Contextul general în tabăra partea a V-a, vol. I, p. 245; Alexandru Averescu, Notiţe zilnice
de război, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p. XXVIII –
XXIX;
1 Ibidem, p. 103; Petre Otu, op. cit. p. 71. 5 Petre Otu; Teofil Oroianu; Ion Emil, Personalităţi ale
2 Mircea Ştefan Cioroiu, O viaţă de prestigiu: Alexandru gândirii militare româneşti, Editura Academiei de Înalte Studii
Averescu Mareşal al României, Tipografia Ziarului Universul, Militare, Bucureşti, 1997, pp. 118 - 120; Revista de Istorie
Bucureşti, 1938, p. 101; Petre Otu, op.cit. p. 73. Militară, Bucureşti, nr. 2 / 1997, pp. 20 – 26, Petre Otu,
Alexandru Averescu, Notiţe zilnice de război, Editura Reorganizarea armatei române şi misiunea militară franceză;
Militară, Bucureşti, 1992, p. XXV; Petre Otu, op. cit., p. 40-41. Dosarele Istoriei, Bucureşti, nr. 2 (30) / 1999, pg. 22 – 23, Petre
3 Zorin, Zamfir; Jean, Banciu, Primul război mondial, Otu, Generalul Averescu; Alexandru Averescu, op. cit., p. XX -
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, pp. 245-246. XXI.
–36–
Istorie
Interceptarea de ale Armatei a II-a române.2 Se apropia astfel momentul bătăliei
către Siguranţă de la Mărăşti, dealtfel una dintre cele mai ample încleştări de
a scrisorii dintre trupe care a avut loc pe frontul românesc şi moment de apogeu
general şi omul militar al generalului Alexandru Averescu.
politic rămas în În Notiţele sale, generalul descrie perioada premergătoare
Bucureştiul bătăliei3 , din care reiese încrederea sa în capacitatea de luptă a
ocupat de cen- soldatului român, în motivarea acestuia, de asemenea este
trali, a fost subliniată încrederea soldaţilor în capacitatea de conducere a
folosită drept generalului şi încrederea că pot lupta acum, cu reali sorţi de
dovadă a trădă- izbândă cu armatele Puterilor Centrale. În primele zile ale lunii
rii generalului, iulie 1917, pe baza planului de campanie elaborat încă din mai
în acest sens el de către Înaltul Comandament Româno-Rus, s-au definitivat şi
fiind acuzat transmis Armatelor I şi II române instrucţiunile necesare în
chiar de şeful vederea deschiderii ofensivei în strânsă legătură cu Armata a
misiunii fran- IV-a şi a IX-a rusă şi punând în aplicaţie Ordinul de Operaţii nr.
ceze în Româ- 1638.4 În aceste condiţii, Armata I trebuia să declanşeze
nia, deşi Ion ofensiva în zona Nămoloasa, până la depăşirea râului Putna,
I. C. Brătianu urmând mai apoi ofensiva Armatei a II-a condusă de generalul
ceruse discreţie Alexandru Averescu spre Râmnicul Sărat pentru a se face
generalului fran- joncţiunea cu Armata I. Între 9 – 10 iulie 1917 la răsărit de
cez privitor la Mărăşti aflăm în poziţie de luptă diviziile Armatei a II-a
această chesti- formate din Corpul I şi II Armată în contact sporadic cu unităţi
une. Oricum de infanterie din Armata a I Austro-Ungară.
copia şi fără în- Pe aliniamentele din preajma satului Mărăşti pe direcţia de
Petre P. Carp[d] doială şi origi- front a Armatei a II-a române către Poiana Încărcătoare-Răcoasa se
nalul dispar din aflau faţă în faţă Grupul de forţe Gerock şi aripa dreaptă a Armatei
discuţie chiar în a I austro-ungare, respectiv Armata a II-a română. Punerea în
aceeaşi zi, aplicare a Ordinului de Operaţii nr 1638, era extrem de dificilă în
întrucât Ave- condiţiile din teren, grupul de forţe Gerock, ocupând poziţii tactice
rescu conducea net favorabile, bine organizate şi eşalonate în adâncime, centre şi
cu succes o puncte de rezistenţă, cazemate întărite, o reţea de tranşee
retragere tactică consolidate şi reţele pe zeci de kilometri de sârmă ghimpată, totul
desfăşurată în aflându-se în dispunere concentrică, amenajate de la început să
condiţii deose- reziste unei ofensive şi chiar încercuirii şi asaltului.5 Dotarea de
bit de dificile.1 luptă a Armatei a II-a, nu permiteau acesteia să rupă defensiva
Deasemeni inamică pe întregul front advers, acesta fiind întins pe o lungime de
merită să evi- 35 de kilometri în zona Mărăşti. Componenţa forţelor aflate faţă în
denţiem aici faţă era următoarea:
întâlnirile avute • Armata a II-a română condusă de generalul de Alexandru
cu ataşatul mili- Averescu era dispusă pe două eşaloane ordonate în adâncime:
tar al Italiei, – Eşalonul 1 format din: Corpul 4 Armată, condus de
colonelul Ferigo generalul Gheorghe Văleanu. Acest corp de armată se
şi cu principele compunea din: Divizia 8 Infanterie şi Brigada 11 din Divizia 6
Barbu Ştirbey. Infanterie. În rezerva eşalonului 1 intrau: Divizia 6 Infanterie
Principele pro- mai puţin Brigada 11; Regimentul 10 Vânători şi Batalionul

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


punându-i gene- operativ 3 provenit din Regimentul 24 Infanterie; Corpul 2
ralului să preia Armată comandat de generalul Arthur Văitoianu compus din
conducerea unui Diviziile 6 şi 3 Infanterie
guvern format – Eşalonul 2 se alcătuia în adâncime din următoarele unităţi
din militari. militare: Divizia 1 Infanterie, 2 divizioane de artilerie montană, 1
Ion I. C. Brătianu [G.F.] Generalul se Divizion de Artilerie grea şi 7 Baterii de Tunuri şi Obuziere.6
arată onorat de
această propu-
2 Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda, Cavalerii
nere, convenindu-i această perspectivă care-i permitea să să-l
îndepărteze de la şefia Consiliului de Miniştri pe vechiul său Ordinului „Mihai Viteazul”, Editura Universul Cărţii, Ploieşti,
inamic, liderul liberal Ion I. C. Brătianu, văzând în aceasta şi o 1996, p. 22; Ichim Eftimie, Ordinul Militar de Război „Mihai
modalitate de plată a umilinţelor la care fusese supus în Viteazul”, Editura Jertfa şi Modelism, Bucureşti, 2000, p. 68-70.
3 Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu, militarul,
decursul anului 1916 de către liderul liberal. Totuşi atent fiind,
nu se lasă atras în lupta politică, văzând în aceste propuneri doar omul politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005, p. 100
manevre menite să-l înlăture definitiv prin discreditare. – 101; George Dabija, Armata română în războiul mondial
Prudenţa politică, buna organizare a refacerii Armatei a II-a, (1916 – 1918), Bucureşti, 1936, p. 45.
4 Arhivele Militare Române, Fond Marele Cartier
fermitatea în relaţiile cu aliaţii ruşi şi francezi, intransigenţa
manifestată în cazul Sturdza-Crăiniceanu, permit Regelui General, dosar 949 / D, livret 5, f. 1.; Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
Ferdinand I să-i confere generalului prin Înalt Decret Regal nr. Documente militare, p. 83 (documentul nr. 45).
247 din 22 a III-a 1917 Ordinul Mihai Viteazul, Clasa a III-a 5 Gheorghe Romanescu, Gheorghe Tudor, Mihai Cucu,
pentru bravura şi curajul cu care a condus operaţiunile militare Ioan Popescu, Istoria infanterie române, vol. II, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 46 – 47;
Documente militare, p. 59 (documentul nr. 34); Ion Cupşa,
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura Militară, Bucureşti, 22 – 23.
1 Alexandru Averescu, op. cit., p. XXIX – XXX; Petre 6 Ion Cupşa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura Militară,
Otu, Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, Bucureşti, 24; George Dabija, Armata română în războiul
legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005, p. 168 – 169. mondial (1916 – 1918), Bucureşti, 1936, p. 45;
–37–
Istorie
• Grupul de forţe Gerock format din: Grupul general Ruiz aflate în primejdie”6 aceste cuvinte veneau în încurajarea încercatei
constituit din două divizii, una de infanterie şi una de cavalerie, Armatei a II-a române după primirea Înaltului Ordin de Zi pentru
Grupul 8 Armată format din Brigada 8 de Munte Austro- aceasta emis de regele Ferdinand I pe data de 20 iulie 1917, în care,
Ungară, 1 Brigadă de Cavalerie şi două divizii de infanterie la printre altele suveranul menţiona: „[…] mult aşteptata zi a sosit;
aceste forţe sau mai ataşat două batalioane de infanterie. după luni de repaos şi refacere, iarăşi puteţi arăta duşmanului
Rezerva – Divizia 7 Cavalerie Austro-Ungară.1 vitejia românească a străbunilor noştri. S-a dat ordinul de ofensivă
Întregul dispozitiv militar al Armatei a II-a concentrat în pentru întregul front şi împreună cu frontal nostru celelalte fronturi
zonă în preziua declanşării Bătăliei de la Mărăşti se ridica la 56 vor porni la atac. Ochii tuturor sunt aţintiţi asupra voastră, în
batalioane de infanterie având în dotare 448 mitraliere, 14 vitejia voastră toată suflarea românească şi-a pus nădejdea şi
escadroane de cavalerie, 228 guri de foc de diferite calibre. credinţa nestrămutată de victorie … Arătaţi-vă demni de această
Acestor forţe se adăugau 21 de avioane pentru recunoaştere în încredere, porniţi la luptă cu braţul oţelit, purtaţi drapelul înainte,
teritoriul inamic. Grupul Gerock totaliza în zonă 28 batalioane alungaţi pe duşman de pe pământul strămoşesc.”7
de infanterie, 36 escadroane de cavalerie şi 142 guri de foc, Şi astfel începea încleştarea Mărăştiului, ofensivă a
ocupând poziţii defensive bune. Infanteria centralilor avea la armatei române desfăşurate în două etape: perioada de pregătire,
dispoziţie 252 mitraliere.3 Demn de remarcat este şi un alt susţinută între 20 – 21 iulie, printr-un puternic foc de artilerie,
aspect în primăvara şi vara anului 1917, în spaţiul care mai perioada propriu-zisă a ofensivei, desfăşurată în perioada 22
rămăsese României se afla una dintre cele mai mari concentrări iulie – 1 august care cunoaşte în desfăşurare două faze. În
de forţe din primul război mondial. Este suficient să amintim că perioada 21 – 22 iulie, generalul Gerock se plângea Marelui
în Moldova se aflau 9 armate, Cartier General Aliat, în
80 divizii de infanterie, 19 persoană arhiducelui Iosif de
divizii de cavalerie, 936 superioritatea artileriei şi a
baterii de artilerie. Efectivele aviaţiei române.8
umane se ridicau la 800.000 În seara zilei de 21 iulie
militari combatanţi şi un 1917 au fost trimise mici
milion de oameni în rezervă grupe pentru cercetarea efec-
iar lungimea frontului româ- telor pregătirii de artilerie.
nesc totaliza 1200 kilometrii Conform raporturilor înain-
fiind cel mai lung front din tate generalului Averescu,
Europa, depăşind chiar lungi- efectele pregătirii au fost în
mea frontului rusesc dintre număr de 12 breşe în sistemul
marea Baltică şi sudul defensiv al poziţiei duşmane.
Moldovei.4 Aceleaşi raportări parvin
Respectând principiul generalului şi din partea
concentrării forţelor principale escadrei aeriene. Pe fondul
pe direcţia de izbire şi efort, acestor raporturi, este decisă
Averescu a realizat un raport pentru a doua zi, declanşarea
tactic de forţe net favorabil atacului general.9 Imediat
armatei române. Discrepanţa după miezul nopţii de 21 spre
forţelor în zona Mărăşti era 22, regimentele române
dată de raportul de 4/1 în părăsesc tranşeele şi se
favoarea infanteriei române, îndreaptă spre poziţiile
1,4/1 era raportul pentru inamic. La orele 3 45 avan-
artilerie şi 2/1 pe escadroanele gărzile de infanterie române
de cavalerie. În comparaţie cu ajung la mai puţin de 150 m
anul 1916, Armata a II-a de linia inamică.10 În
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

dispunea cu de trei ori mai dimineaţa zilei de 22 iulie, pe


mult armament automat decât direcţia loviturii principale a
adversarul.5 Prin Ordinul de Armatei a II-a române, sunt
Zi, generalul Averescu, concentrate forţele ofensive
sublinia în ajunul bătăliei, pe eşaloane, în strânsă
adresându-se soldaţilor urmă- legătură cu Armata a IV-a
toarele: „[…] Nici asprimea rusească situată la flancul
timpului de iarnă, nici 2 drept al generalului Ave-
Operaţia ofensivă de la Mărăşti
grozăviile boalelor care ne-au rescu. Prin curaj, vitejie şi o
bântuit, nici lipsurile de tot anume doză de nebunie, regi-
felul ce aţi îndurat, nici oboselile supraomeneşti la care aţi fost mentele componente ale Diviziei 3 de Infanterie române au
supuşi nu v-au putut clinti din datoria sfântă de apărători ai ţării
6 Alexandru Averescu, Notiţe zilnice de război, Editura
Militară, Bucureşti, 1992, p. XXIX; Ion Cupşa, op. cit., p. 25;
1 Ion Cupşa, op. cit., p. 25. Petre Otu, op. cit., p. 181; Arhivele Militare Centrale,
2 Wikipedia, Documente militare, p. 73-74 (documentul nr. 42).
ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%9Fier:Batalia_de_la_Marasti.jpg 7 Arhivele Militare Centrale, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
3 Gheorghe Romanescu, Gheorghe Tudor, Mihai Cucu, Documente militare, p. 83 (documentul nr. 45); Petre Otu,
Ioan Popescu, Istoria infanteriei române, vol. II, Editura Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda,
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 49 – 50; Ion Editura Militară, Bucureşti, 2005, p. 100 – 101.
Cupşa, op.cit., p. 29-30. 8 Ion Cupşa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura Militară,
4 Mircea N. Popa, Primul război mondial, Editura Bucureşti, 1977, p. 27 – 28; George Dabija, Armata Română în
Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 246. primul război mondial, Bucureşti, 1936, p. 107-108.
5 Alexandru Baboş, Ioan Vlad, Istoria artei militare 9 Ion Cupşa, op.cit., p 26.
(culegere de lecţii), Editura Academiei Forţelor Terestre 10 *** Istoria militară a poporului român, Editura
Nicolae Bălcescu, Sibiu, 2001, p. 132. Militară, Bucureşti, 1988, p. 558.
–38–
Istorie
rupt, acţionând cu un elan de militar advers să se retragă
nestăvilit, încă de la primele pentru a nu risca o încer-
ore ale dimineţii prima cuire.6 Pentru destoismul şi
poziţie fortificată a centra- priceperea lor în executarea
lilor, silind replierea dispozi- misiunilor de luptă, coman-
tivului advers să se replieze danţii celor două regimente,
la sud-vest de râul Şuşiţa.1 locotenent-colonelul Con-
Sunt înregistrate pierderi stantin Calotescu şi
masive în jurul orelor 16, locotenent-colonelul Mihai
aspect care sileşte o repliere a Butescu, li s-a conferit prin
Diviziei 3 pe poziţiile de Înalt Decret Regal, Ordinul
plecare.2 Mihai Viteazul, clasa a III-a.7
Generalul Averescu Deasemeni trebuie evidenţiat
consemna situaţia în Notiţele faptul că Mărăştiul a fost
sale: […] „fix la 4 am mers la martorul mut al pildelor de
observator, era întuneric, dar vitejie şi abnegaţie a solda-
partea stângă a sectorului de ţilor din Regimentele 22
atac era luminată de satul Infanterie Dâmboviţa, care a
Mărăşti în flăcări. Exploziile forţat prin efortul depus de
proiectilelor noastre luminau Soldaţi români în timpul Primului Război Mondial[e] Batalioanele 3 şi 4 ocuparea
şi acopereau întregul sector cotei Mărăşti şi a dealurilor
de atac … spectacol măreţ, limitrofe. La sud de Mărăşti
peste măsură de impresi- s-a evidenţiat acţiunea
onant, s-a ajuns la lupte Regimentului 30 Dorobanţi-
corp-la-corp. Din toate Muscel, care prin acţiuni de
părţile rapoartele sunt favo- tip corp-la-corp a zdrobit a
rabile, soldaţii noştri pătrund doua linie defensivă şi
în poziţia inamicului şi încep centrul de rezistenţă advers
curăţirea şanţurilor, la ora 8 de pe dealul Mânăstioara. Pe
00
întreaga poziţie este a fondul ofensivei desfăşurate
noastră, … duşmanul se între 22 – 23 iulie, dispozi-
retrage, mai ales la centru în tivul de forţe Gerock se
dezordine, încep a se aduna repliază pe cotele Arşiţa,
prizonieri numeroşi. Se Teheraele şi Răchitoasele,
raportează capturarea de ceea ce îi conferă un avantaj
tunuri”.3 Ordinul general de tactic (efemer) asupra
asalt pe toată Armata a II-a a unităţilor militare româneşti
fost dat pe 24 iulie, acesta şi ruseşti.
având nr. 1904 şi a fost pus Pe 23 şi 24 iulie a fost
în aplicare cu dimineaţa folosită forţa de luptă a
aceleiaşi zile la orele 4.4 Diviziei 1 Infanterie română,
Ofiţeri români timpul Primului Război Mondial[f] comandată de generalul
Atacul este descris amănunţit
şi elogios prezentat în pagi- Dumitru Stratilescu, mare
nile cotidianul România din 31 iulie 1917 „a fost ca o lovitură unitate de luptă ţinută până în acel moment în rezervă de
de trăsnet, nu-i mai putea opri nimic. Demult aşteptaseră ei ora Averescu 8 , divizia de cavalerie fiind dispusă în imediata

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


aceasta. Făcuseră cel din urmă legământ cu inima lor şi se apropiere a celei de infanterie. Ca situaţie, statistică în zilele de
duceau senini la jertfă. Veneau ameninţător valurile 22 – 23 iulie, ofensiva românească a produs o breşe de 10 – 12
Regimentelor 2 Vânători şi 4 Dorobanţi-Argeş … şi dintr-o km în adâncime în frontul Diviziei 218 Infanterie germană,
dată lovitura aceasta bruscă a infanteriei noastre dezlănţui ca capturându-se în această etapă 1501 prizonieri şi 25 de piese de
furtuna panică în rândurile vrăjmaşului.5 artilerie. Divizia 15 Infanterie rusă a cucerit dealul Momâia, iar
Efortul conjugat al acestor două regimente a zdrobit Diviziile 3 şi 14 de Infanterie ruse au luat cu asalt satul Voloş-
punctul de rezistenţă de pe dealul Mărăşti, creând prin presiunea cani.9 O vie impresie a produs la nivelul Înaltului Comanda-
lor cea dintâi spărtură în frontul Diviziei 218 Infanterie ment al Puterilor Centrale victoriile româneşti. Continuarea
germană. Obiectivul atins de cele două mari unităţi române a ofensivei sileşte Grupul de forţe Gerock să se replieze pe
fost lichidarea punctelor de rezistenţă şi anihilarea duşmanului aliniamentul Munţilor Carpaţi, nefiind deloc capabil să exploa-
din a doua linie de fortificaţii aflată pe dealul Teiş (în alte teze avantajul tactic al controlării depresiunii Vrancea.
lucrări apare Teiuş, voi folosi în continuare denumirea de Teiş). Referindu-se la ordinul primit prin telegrama Marelui
Ocuparea poziţiei adverse de pe dealul Teiş, a silit dispozitivul cartier General, generalul sublinia: „rezultă că din iulie 1917,
armata românească disponibilă în întregime, cu o parte din

1 Almanahul Oştirii, / 1989, p. 61, Ioan Vlad, România stă 6 Ion Cupşa, op. cit., p. 29.
veşnic în picioare; Ion Cupşa, op.cit. p. 30; Petre Otu, op.cit., p. 7 Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda, Cavalerii
111. Ordinului „Mihai Viteazul”, Editura Universul Cărţii, Ploieşti,
2 Ion Cupşa, op.cit., p. 26; Alexandru Baboş, Ioan Vlad, 1996, p. 30 - 32; *** Istoria militară a poporului roman, vol.,
Istoria artei militare (culegere de lecţii), Editura Academiei V, Editura Militară, Bucureşti, 1988, p. 565-566.
Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, 2001, p. 134. 8 Alexandru Baboş, Ioan Vlad, Istoria artei militare
3 Gheorghe Romanescu, Gheorghe Tudor, Mihai Cucu, (culegere de lecţii), Editura Academiei Forţelor Terestre
Ioan Popescu, Istoria infanteriei române, vol. II, Editura Nicolae Bălcescu, Sibiu, 2001, p. 134; Florian Tucă, Triunghiul
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 119. eroic Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz, Editura Junimea, Iaşi, 1977, p.
4 *** Istoria militară a poporului român, op. cit., p. 558 şi 565. 100; Ion Cupşa, op.cit., p. 30.
5 Ibidem, p. 120. 9 Alexandru Baboş, Ioan Vlad, op.cit., p. 134.

–39–
Istorie
forţele sale pătrunse adânc în frontul duşman, spart pe o est de Carpaţi. În memoriile sale referindu-se la acest ordin,
întindere de 40 km şi cu un inamic în completă debandadă în generalul Averescu îşi exprimă nemulţumirea faţă de gândirea
faţa sa se opreşte din avântul ei, pe baza unui ordin, se va îngustă a Marelui cartier General de a stopa ofensiva româno-
vedea de unde, pentru cuvântul că, într-un punct oarecare al rusă pe motivul pueril că undeva în nord armatele ruse ar
frontului rusesc, unele trupe au părăsit poziţiile, fără ca efectua o defecţiune, unele trupe părăsind poziţiile deţinute, fără
duşmanul să le fi atacat şi deci fără să fi fost urmărite.”1 a fi silite la aceasta de inamic.7 În notele sale de campanile.
Mulţumit de situaţia operativă, generalul Averescu, Generalul scria: „[ …] primesc ordine să opresc ofensiva din
consemna în Ordinul de Zi „sunt mândru şi fericit să mă găsesc cauză că unele trupe ruseşti au făcut defecţiune undeva la nord
în capul unor trupe, care au ştiut să se distingă într-un mod atât … am fost 8chemat la ordine foarte sever şi acuzat de
de strălucit … Puteţi să vă mândriţi de această izbândă şi să neascultare”. În concluzie merită evidenţiat un succint bilanţ al
aşteptaţi cu toată încrederea reluarea marşului înainte”.2 Pe 25 Bătăliei de la Mărăşti, acţiune tactic-ofensivă a armatei române
iulie se reia ofensiva, unităţile militare române confruntându-se care-l aşează pe generalul Alexandru Averescu 9
în galeria
cu greutăţile terenului piemontez şi cu o îndârjită rezistenţă a marilor comandanţi militari ai secolului al XX-lea.
inamicului bine fortificat, la finele zilei Divizia 6 Infanterie Deşi pierderile armatei a II-a au fost considerabile,
reuşeşte să cucerească Poiana Încărcătoarea, Muntele Sboina rezultatul final al încleştării de aici a dat câştig de cauză armatei
Neagră şi dealurile din împrejurimi. Pe 26 iulie, conlucrarea române. Fără dubii, obţinerea victoriei datorându-se calităţilor
operativă a Diviziilor 6 şi 8 Infanterie sileşte adversarul să de bun comandant şi tactician ale generalului. Prin acţiunea sa
părăsească dealul Teheraele. Acţiunea Diviziei 1 Infanterie are Armata a II-a a eliberat un teritoriu de 20 km în adâncime 2
şi
ca rezultat ocuparea dealului Răchitaşul Mare pe cota 927, iar aproximativ 40 km în lărgime, având în jur de 500 km . Peste
Divizia 3 reuşeşte să ocupe dealul Teiş. 30 de aşezări au fost recucerite, au fost luaţi în prizonierat 4500
Subliniez, această breşă în frontul de soldaţi şi ofiţeri inamici şi au fost
advers, permite armatei a II-a române capturate 50 tunuri de câmp, 80
să reocupe Soveja, punând în imposibi- mitraliere, 84 vagoane muniţie.10
litate operativă întreaga Divizie 1 de Pierderile Armatei a II-a fiind de 1469
Cavalerie austro-ungară. Pe acest fond de morţi soldaţi şi ofiţeri şi 3052 de
ofensiv fiind eliberate aproximativ 30 răniţi.11
3
localităţi. În cursul zilelor de 26 şi 27 Fără nici un dubiu la această
iulie Divizia 8 Infanterie reuşeşte să victorie un aport deloc neînsemnat l-a
ocupe vârful Arşiţa Mocanului împin- avut şi populaţia română din zonă care a
gând înapoi şi dezorganizând întreg călăuzit paşii soldaţilor români, oferind şi
frontul Diviziei 1 Cavalerie austro- date despre numărul soldaţilor inamici,
ungare, urmând apoi preluarea după respectiv despre dispunerea acestora în
mai multe asalturi şi lupte corp-la-corp adâncime. În fond Mărăştiul este momen-
în 27 iulie a piscului Cocoşilă, sunt tul de glorie al generalului Alexandru
ocupate deasemeni vârful Roşchilă şi Averescu, încleştarea aceasta finalizându-
satele Topeşti şi Valea Sării. Ofensiva se cu o victorie tactică, fundamentată pe o
românească a Armatei a II-a a silit acţiune ofensivă care s-a desfăşurat între
înaltul comandament al centralilor să 22 iulie şi 1 august 1917, Puterile
dispună măsuri operative urgente Centrale fiind silite să renunţe la planul
privind întărirea frontului de la Mărăşti, lor iniţial de operaţiuni, respectiv să-şi
deplasând aici numeroase forţe astfel: menţină poziţiile prin dislocarea în zonă a
Diviziile 37 şi 117 Infanterie, respec- unor considerabile forţe militare. Mai
tive 7 şi 8 Cavalerie austro-ungare iar adaug doar că nu mai puţin de 32 Ordine
Armata a IX-a germană şi-a consolidate Militare Mihai Viteazul, clasa a III-a au
flancul stâng cu trei divizii de fost conferite de rege unor ofiţeri români
infanterie.4 distinşi în această bătălie, deopotrivă,
Mihail Sadoveanu sublinia: „mult steagurile de luptă a 4 regimente româ-
neşti au fost decorate cu aceeaşi distin-
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

doliu, multe dureri, multe lacrimi au


fost atunci răzbunate în acel iulie”.5 cţie. Pentru aportul său considerabil în
Succesul repurtat de Puterile Centrale obţinerea acestei victorii, generalului i-a
pe frontul din Galiţia şi Bucovina fost conferit de către rege prin Înalt
împotriva armatelor ruseşti, a atras Decret Regal nr. 759 din 21 VII-a 1917,
după sine ordinul Marelui Cartier Ordinul Mihai Viteazul, clasa a II-a.12 Cu
General român adresat Armatei a II-a data de 1 august 1917, Armata a II-a
de sistare a ofensivei şi trecere pe [G.F.] română trecea în defensivă prin
Alexandru Averescu amenajarea poziţiilor deja deţinute.
poziţii de apărare.6 La cererea expresă
a generalului Averescu, Marele Cartier Conchid, finalmente, prin a
General roman admite Armatei a II-a continuarea ofensivei
până la râul Putna, pentru a fi eliberat întregul ţinut al Vrancei, 7 Mihai C., Vlădescu, Generalul Averescu, Atelierele
respectiv pentru a-l priva pe inamic de o bază de operaţiuni la Adevărul S.A., Bucureşti, 1923, p. 125; Petre Otu, Mareşalul
Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, Editura
1 Mihai C. Vlădescu, Generalul Averescu, Atelierele Militară, Bucureşti, 2005, p. 60-62.
Adevărul S.A., Bucureşti, 1923, p. 125. 8 Mihai C. Vlădescu, op. cit., p. 126; Petre Otu, op. cit., p 101.
2 Ion Cupşa, op. cit., p. 34. 9 Michael Lee Lanning (coord.) 100 de personalităţi
3 Augustin Deac, Ion Toacă, Lupta poporului român împotriva militare ale lumii, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2005, p. 78-79;
cotropitorilor, Editura Militară, Bucureşti, 1978, p. 233. Petre Otu; Teofil Oroianu; Ion Emil, Personalităţi ale gândirii
4 Ion Cupşa, op. cit., p. 40; Alexandru Baboş, Ioan Vlad, militare româneşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare,
op. cit., p. 134. Bucureşti, 1997, p. 105.
5 Ion Cupşa, op. cit., p. 31. 10 Ioan Vlad, op. cit., p. 61.
6 Zorin Zamfir, Jean Banciu, Primul război mondial, Editura 11 Alexandru Baboş, Ioan Vlad, op.cit., p. 135.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 253 – 254; Ion Cupşa, 12 Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda, Cavalerii
op. cit., p. 34-35; Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ordinului „Mihai Viteazul”, Editura Universul Cărţii, Ploieşti, 1996,
Ion M., Oprea, Paul Oprescu, România în primul război mondial, p. 18-20; Ichim Eftimie, Ordinul Militar de Război „Mihai
Editura Militară, Bucureşti 1979, p. 384. Viteazul”, Editura Jertfa şi Modelism, Bucureşti, 2000.
–40–
Istorie
Bucureşti, 1982.
Gheorghe Romanescu, Gheorghe Tudor,
Mihai Cucu, Ioan Popescu, Istoria infanteriei
române, vol. II, Editura Ştiinţifică şi Enciclope-
dică, Bucureşti, 1985. Documente militare, p. 59
(documentul nr. 34).
Mircea N. Popa, Primul război mondial,
Editura Ştiinţifică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979,
p. 246.
Alexandru Baboş, Ioan Vlad, Istoria artei
militare (culegere de lecţii), Editura Academiei
Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu, Sibiu, 2001.
Arhivele Militare Centrale, Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz, Documente militare, p. 83
(documentul nr. 45).
Simon Pitea, Gheorghe Tudor, Pagini din
gândirea militară universală, vol. III, Editura
Militară, Bucureşti, 1988
Ion Cupşa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz,
Editura Militară, Bucureşti, 1977.
*** Istoria militară a poporului român,
Soldaţi români pregătindu-se pentru defilare[G.F.] Editura Militară, Bucureşti, 1988.
Florian Tucă, Triunghiul eroic Mărăşti-
Mărăşeşti-Oituz, Editura Junimea, Iaşi, 1977.
evidenţia ecoul acestei victorii româneşti, surprins în paginile Augustin Deac, Ion Toacă, Lupta poporului român împotriva
publicaţiei britanice Times, într-un moment în care situaţia cotropitorilor, Editura Militară, Bucureşti, 1978.
Antantei, pe fronturile europene era delicată. Acest bloc Victor Atanasiu, Anastasie Iordache, Mircea Iosa, Ion M.,
politico-militar şi economic înregistrând o serie de insuccese Oprea, Paul Oprescu, România în primul război mondial, Editura
clare pe frontul din nordul Italiei, pe cel rusesc în Galiţia şi Militară, Bucureşti 1979.
Bucovina şi chiar în vest. […]„Singurul punct strălucitor în Michael Lee Lanning (coord.) 100 de personalităţi militare
răsărit se găseşte în România, unde armata reconstituită atacă ale lumii, Editura Orizonturi, Bucureşti, 2005.
viguros frontierele Carpaţilor, obţinând succese apreciabile.” 1
Zorin, Zamfir; Jean, Banciu, Primul război mondial, Editura
Dincolo de inerentele adversităţi dintre el şi generalul Averescu, Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
Nicolae Iorga, aprecia în mod just adevărata valoare a izbânzii
româneşti de la Mărăşti, publicând articolul: Impresii de pe Publicaţii de specialitate
front pe 25 august 1917, menţionând următoarele: „După Almanahul Oştirii, Bucureşti / 1989, p. 61, Ioan Vlad,
admirabile atacuri pieptişe, în mijlocul bucuriei dârjilor ţărani România stă veşnic în picioare.
pe coastele aspre ale muncelelor, puternicele linii de apărare Revista de Istorie Militară, Bucureşti, nr. 4 (10) / 1991, p. 10,
fură părăsite de trupele inamice, care se retrăgeau în Nicolae Ciobanu, Manevra de la Flămânda între ceea ce a fost şi
dezordine. Prima adevărată şi deplină victorie românească.”2 ceea ce ar fi putut să fie.
Revista Actualitatea publica în numărul său din luna ianuarie Idem, Bucureşti, nr. 2 / 1997, p. 20 – 26, Petre Otu,
1918, extrase din amintirile unui participant direct în încleştarea Reorganizarea armatei române şi misiunea militară franceză.
care s-a dat pentru Mărăşti: […] „însufleţirea oştilor române Dosarele Istoriei, Bucureşti, nr. 2 (30) / 1999, p. 22 – 23,
mergea crescând cu noile succese obţinute. Se redeşteptau în Petre Otu, Generalul Averescu
sufletul oştenilor noştri vitejia seculară a românilor.” Revista de Istorie Militară, Bucureşti, nr. 3 (31) / 1995, Aurel
Pentelescu, De la Şcoala Superioară de Război la Academia de
Înalte Studii Militare.
Idem, Bucureşti, nr. 4 / 1990, Dumitru Preda, Mareşalul
Bibliografie selectivă Alexanndru Averescu: Faptele noastre trebuie să fie numai în

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Alexandru Averescu, Notiţe zilnice de război, Editura slujba patriei şi neamului.
Militară, Bucureşti, 1992. Observatorul militar, Bucureşti, an X, nr. 51(470) 23 – 29
Constantin Argentoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din decembrie 1998, Ion Dumitrescu, Mareşalul Alexandru Averescu –
vremea celor de ieri, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992. 60 de ani de la moartea marelui comandant.
Aureliu Căpăţână, Zile de război, note de campanie din Dosarele Istoriei, Bucureşti, an III, nr. 12 (28) / 1998, Ioan
războiul de reîntregire, Editura Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1998. Scurtu, Paradisul (deocamdată) pierdut.
Maria, Regina României, Povestea vieţii mele, vol. III, Idem, Bucureşti, an IV, nr. 2 (30) / 1999, Petre Otu,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1991. Mareşalul Alexandru Averescu (1859 – 1938).
Petre Otu; Teofil Oroianu; Ion Emil, Personalităţi ale
gândirii militare româneşti, Editura Academiei de Înalte Studii Surse imagini [G.F]
Militare, Bucureşti, 1997. a - Heritage images
Petre Otu, Mareşalul Alexandru Averescu, militarul, omul http://images.imagestate.com/Watermark/1152851.jpg
politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005. b - War of the Nations, New York Times Co., New York,
*** România în primul război mondial, Editura Militară, 1919. Sursa: The World War I Document Archive
Bucureşti, 1979. http://www.gwpda.org/photos/coppermine/displayimage.php?pos=-201
Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda, Cavalerii c - Amazon.com
Ordinului „Mihai Viteazul”, Editura Universul Cărţii, Ploieşti, 1996. http://images.amazon.com/images/P/9739432158.01.LZZZZZZZ.jpg
Ichim Eftimie, Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul”, d – Wikipedia
Editura Jertfa şi Modelism, Bucureşti, 2000. http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:P.P._Carp.jpeg
George Dabija, Armata română în războiul mondial (1916 – e- Imagine aflată la Biblioteca Congresului SUA, Colecţia
1918), Bucureşti, 1936. George Grantham Bain. Sursa: The World War I Document
Florian Gheorghe, Mihai Popescu, Ion Rotaru, Prezenţe Archive
militare în ştiinţa şi cultura românească, Editura Miltară, http://www.gwpda.org/photos/coppermine/displayimage.php?pos=-1945
f - Ibidem,
http://www.gwpda.org/photos/coppermine/displayimage.php?pos=-1799
1 Ion Cupşa, Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Editura Militară,
Bucureşti, 1977, p. 39.
2 Augustin Deac, Ion Toacă, Lupta poporului român împotriva
cotropitorilor, Editura Militară, Bucureşti, 1978, p. 233.
–41–
Istorie
din Republica Moldova, „Moldova suverană”, abia aşteaptă.
Dar cum tam-tam-ul pe acest subiect continuă, fiind un obiect
de propagandă antiromânească, generat şi de noul context
politic de peste Prut, şi desfăşurat cu multă virulenţă de lideri şi
„Palma de frate” a jandarmului membrii ai Partidului Comunist din Republica Moldova, ne
român în Basarabia interbelică facem o datorie de onoare din a da publicităţii câteva fapte pe
care NU NOI, contemporani unui alt timp, le-am săvârşit, ci cu
totul alte persoane, din ignoranţă, necunoaşterea legislaţiei,
dorinţă de înavuţire, sau poate din prostia grandorii „româneşti”
pe care au trăit-o la un moment dat, în raport cu ţăranul
Prof. Ştefan Plugaru – Huşi analfabet de peste Prut, rusificat într-o oarecare măsură, tributar
tarelor administraţiei ţariste existente atâta amar de vreme în
Basarabia, şi unei mentalităţi ruseşti pe care, volens-nolens, şi-a

I
storiografia moldovenist-comunistă de la Chişinău a însuşit-o. A ne învinovăţi astăzi ar însemna să ne victimizăm
tot acuzat – şi acuză!!! – autorităţile române din inutil, mai ales că aceste fapte sunt de domeniul trecutului, dar
perioada interbelică, în special jandarmeria, de ele reprezintă repere şi învăţăminte pentru viitor. A se vedea
comiterea unor abuzuri asupra populaţiei civile din Basarabia, cazul Germaniei de după cel de al doilea război mondial, prea
timp în care această provincie românească aflată între Prut şi mult culpabilizată pentru crimele de război săvârşite împotriva
Nistru (Basarabia) a fost parte componentă din statul naţional evreilor de o masă redusă de oameni, dar deveniţi „executanţi”
unitar român, unde, de altfel, îi era şi locul. Oprobiul s-a după ce au fost îndoctrinaţi cu o ideologie totalitară,
răsfrânt, în special, asupra jandar- asemănătoare cu cea pe care şi
milor olteni, acuzaţi – in corpore – de românii au acceptat-o sub presiunea
comportament abuziv asupra locuito- tancurilor Armatei Roşii, ajungând
rilor satelor basarabene, unde aceştia apoi să o idolatrizeze şi aplaude
acţionau, conform opiniilor unor vreme de decenii.
istorici, gen Vasile Stati şi Victor Hotărârea de a da publicităţii
Stepaniuc, după bunul plac, dedându- materialele a fost luată şi în urma
se la maltratarea şi umilirea localni- unor reproşuri primite din partea unor
cilor, îmbogăţindu-se din exploatarea locuitori ai Republicii Moldova,
acestora, neavând nici un respect faţă membrii sau cu simpatii declarat
de lege în acest spaţiu, considerat a fi comuniste, care ne-au acuzat pe noi,
în aceea perioadă „Siberia Româ- românii, că tăinuim cu bună ştiinţă
niei”, teritoriu unde se olopşeau cele fapte petrecute în trecutul comun
mai „declasate elemente ale admini- interbelic, pentru a ne prezenta în faţa
straţiei româneşti” (sic!), conform lor ca nişte „arhangheli veniţi pe cai
unui citat din „operele” celor mai sus albi”, chemaţi în ianuarie 1918 de
menţionaţi, dar întâlnit şi în manua- Sfatul Ţării din Republica Demo-
lele de istorie integrată realizate în cratică Moldovenească să salvăm de
vremea regimului comunist condus sub cizma rusească bolşevizată Mol-
de Vladimir Voronin, toate aceste dova dintre Prut şi Nistru.
fapte petrecându-se la adăpostul Mult blamatele abuzuri pe care
complice al autorităţilor superioare le-am aflat sunt izolate, insignifiante
româneşti în raport cu demonicele planuri de
În calupul de documente cu care lichidare a românilor de peste Prut,
ne-am întors din cercetarea făcută în iniţiate la Moscova şi transpuse în
vara acestui an în Arhiva Naţională a
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

practică de etnici ruşi veniţi din


Republicii Moldova din Chişinău, am R.A.S.S.M., republică autonomă
aflat şi un set de documente referi- creată de Stalin în stânga Nistrului.
toare la „abuzuri” ale administraţiei Foametea organizată din anii 1946-
române, adusă din Vechiul Regat 1947, exterminarea culacilor (chiabu-
pentru a instaura legea după tulbu- rilor) prin cele trei valuri de deportări
Jandarmi rurali 1
rările provocate de bolşevicii ruşi, au dus la moartea a sute de mii de
infiltraţi de peste Nistru, care, prin oameni prin înfometare, tortură,
promisiuni utopice, au bulversat destinele românilor basarabeni, împuşcare, atât în Moldova socialistă cât şi aiurea, în vastul
aflaţi – de la 1812 şi până în 1917, sub cnutul rusesc. Ele Gulag sovietic.
infirmă afirmaţiile lansate prin diverse periodice şi studii cu Diferenţa între cele două modele comportamentale este
privire la „ţara nimănui” (a se citi Basarabia), de „tovarăşi” însă, în viziunea celor care le-au trăit şi a urmaşilor lor,
interesaţi să împroaşte cu noroi statul român şi administraţia sa basarabenii pe care ne dorim să îi aducem astăzi în trupul patriei
interbelică, iar din analiza documentelor nu am putut determina mamă, una uriaşă: în vreme ce aceste planuri de exterminare
originea provincială a celor anchetaţi pentru diverse încălcării erau opera unor minţi străine de neam, impus cu forţa armelor
ale codului profesional şi moral. între 1940-1941 şi apoi după 1944 de vorbitorii unei limbi pe
Iniţial, am vrut să trecem sub tăcere aceste materiale, mai care nu o înţelegeau, palma dată peste faţă şi piciorul în dos
ales că anumite voci cărora le-am relatat cuprinsul acestor erau primite de la un frate, chiar dacă ele erau reclamate şi
documente ne-au sugerat că ele nu fac cinste „patriotismului sancţionate de autorităţile superioare celor care le săvârşiseră,
milenar românesc”, că ele nu se încadrează în ideea reunificării după cum reiese din documente, cum ne relevă unul dintre
naţionale, cam ratate, am adăuga noi, la momentul actual, şi vor acestea, datat 19 mai 1921:
fi folosite trunchiat, devenind astfel un material de propagandă
comunistă în stânga Prutului. Deh, „ziaristul” Mihai Conţiu, ex- „Fiind informaţi că subalternii noştrii din judeţ săvârşesc
românul, actualul moldovan de la oficiosul Partidului Comunist diferite abuzuri, care sunt descoperite de alte autorităţi fără ca să
se aducă la cunoştinţa noastră de D-vs., pentru a se pune capăt
1 Asociaţia „Tradiţia militară” pe viitor unor asemenea abuzuri, vă rugăm să luaţi cele mai
www.traditia-militara.ro/forum/YaBB.pl?num=1282672996/29[G.F.]
–42–
Istorie
urgente şi stăruitoare măsuri asupra tuturor funcţionarilor din legei
subordinele D-vs, raportându-ne imediat cazurile de abatere. Cu Stimă
Tot odată vă mai rugăm a lua măsuri ca toţi funcţionarii Nicolae Botnari”
din raionul plăşei D-vs. să caute să trăească în cea mai perfectă
armonie cu ceilalţi funcţionari şi locuitori, în caz când pe viitor Plângerea, întocmită de un binevoitor care nu stăpânea
toate nelegiuirile funcţionarilor subalterni ne vor fi semnalate la prea bine limba română, era adresată „Domniei Sale, Domnului
timp de D-vs. vă vom face personal răspunzători pe D-vs. Presidentele Comisiunei judeţeană Chişinău”. Analfabet,
pentru toate cazurile aflate fie dela locuitori fie dela celealte umilitul ţăran semna prin punerea degetului.
autorităţi din judeţ”. Cum cazul semnalat era grav, prejudiciind grav imaginea
autorităţii locale în faţa locuitorilor, mai ales că abia trecuse un
Semna prefectul judeţului Chişinău din aceea perioadă. an şi câteva luni de la unirea Basarabiei cu România. La faţa
Într-adevăr, unii primari şi funcţionari aleşi dintre sătenii locul s-a deplasat preşedintele comisiei interimare a volostei
basarabeni manifestau un dispreţ profund pentru ordinea şi Novaci, care în urma cercetării faptelor încheia următorul
rigoarea cu care funcţionarii veniti din România Mică erau proces verbal:
obişnuiţi. Mai mult, „puterea corupe” e un dicton universal
valabil, şi noile autorităţi basarabene alese dintre autohtoni, nu „Astăzi ziua 10 octombrie 1919. Eu subsemnatul
au făcut rabat de la acest adevăr. Ce trebuie să înţelegem – peste Preşedintele comisiei interimare volostei Novaci conform
ani – e însă faptul că a venit vremea să renunţăm la postura ordinului Subprefecturei plaşei Vorniceni N.3102 mam
fratelui mai mare, atoateştiitor, sfătuitor, îndrituit prin raportare transportat in comuna Salişte Turzova Unde am cercetat cazul
la evenimentele petrecute acum zeci de ani, să aplice mijloace cu chestiunea plângerea locuitorului acelei comuni Nicolai
punitive de orice fel, şi, din Timofei Botnariu am constatat
înţelepciunea trasă, să constatăm că următoarele:
românii de peste Prut (chiar dacă unii Reclamantul Botnari a declarat
dintre ei se declară moldoveni, în vara anului curent el a fost chemat
conform actelor oficiale pe care le la primărie cu chestia pentru fiul său
posedă) nu mai pot fi trataţi ca o Andrii cari cum s’a constatat a fugit
masă de manevră, bună doar să fie în armata ucraineană şi margând la
folosită electoral, iar Moldova din est primării jandarmul Petria Tomescu şi
nu e doar locul de unde ne vin astăzi seful postului Novaci Gheorghe Radu
ţigări ieftine, bomboane „Bucuria” şi a tras lui câtio palma şi la înjurat
vin de Cricova, ci, dimpotrivă, că au după ce a luat pe reclamatul la postul
conştiinţa propriei inteligenţe, Novaci unde după cercetare Tomescu
personalităţi, şi – de ce nu – statalităţi ia tras un bici pă spinari şi la pus la
politice şi administrativ-teritoriale. pligit ceapa, la spălat podeli şi la
Basarabenii au fost trataţi prea multă curăţat arma şi hainili şi după ce a
vreme ca nişte români „de baltă”, iar însărat la eliberat acasă. În ce zi şi
noi, cei trăitori în graniţele a ceea ce luna a fost cazul nu ştie Nicolai
mai înseamnă România, trebuie să Botnariu iar pentru a lui neştiinţă de
înţelegem acest lucru şi să nu ne mai carti a semnat prin punere de deget.
limităm, în virtutea patriotismului Drept ce am dresat prezentul proces
„vibrant şi integrant” pe care îl trăim, verbal.”
prin spusele unui scriitor român
transnistrean, „la oala noastră de lut Anchetei preşedintelui de
legată cu sârmă”. Ca să îi înţelegem voloste îi urma o alta, efectuată de
trebuie să ne apropiem de superiorii direcţi ai jandarmilor

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


spiritualitatea moldavă dintre Prut şi încriminaţi. Procesul verbal No. 5
Nistru, să îi cunoaştem fondul, să arată că:
înţelegem fatalitatea istoriei cu care s- „Azi una spre-zece Decembrie
au confruntat fraţii din stânga anul 1919 - Noii Sublocotenent
Prutului, şi abia atunci vom vibra la Popescu Teodor Comandantul
unison în simţire şi trăire românească. Jandarmi în acţiune1 Plutonului II Jandarmi Hânceşti din
Dar cum un păcat recunoscut e Compania Jandarmi Chişinău.
pe jumătate iertat, iar ascunderea unor fapte nu îmbunătăţeşte cu Constatăm prin prezentul Proces Verbal că azi data de mai
nimic imaginea României şi a românilor peste Prut, în sus având în vedere ord. Companiei respective cu No. 1319 prin
Republica Moldova, să purcedem la prezentarea acestora. care ne ordonă a cerceta cazul reclamat de locuitorul Nicolae
Butnaru din comuna Turzova – Novaci contra jandarmilor de la
„Domnule Prişidinte acel Post pentru faptul de bătaie şi abuz de putere.
Plăngerea Pentru executarea ordinului de mai sus transportându-ne
Subsemnatul locuitori din satul Selişte Tuzora Plasa în acel sat şi voind a interoga pe reclamant în oă alăturata
Vorniceni judeţul Chişinău Nicolai Timofei Botnariu. declaraţiune prin care declară că în adevăr au fost bătut şi pus la
Cu onoare cad la genunchi înaintea D-stre cu presenta lucru de Şeful Postului Novaci şi jandarmul soldat Tomescu
plângere că în ziua de 15 August st.n anul 1919 întălnindumă pe Petre însă jandarmii fiind mutaţi de la acel post nu mai are nici
stradă jandarmul cap. Petre Tomescu dila postul Novaci mea o pretenţie asupra lor.
ordonat ca săicu un gui (?) şi sal duc până la postul jan. Novaci, Jandarmul soldat Hănţulie Dumitru îşi dă alăturata
eu iam raspuns că nam timp ca să duc că sunt ocupat cu munca declaraţie din care reese că în adevăr locuitorul reclamant a fost
câmpului şon cias de vreme. Domnul jandarm ma început a mă bătut şi pus la lucru de către jandarmul plutoniei …. Gheorghe
înjura şi a mă păli cu palmele peste faţă, fără nici un fel de şi jandarm Tomescu Petre însă el nu a bătut pe nimeni şi nici
răutate despre partea me. reclamantul nu are nici o pretenţie asupra acestui jandarm.
Deci cu onoare Vă rog se binevoiţi săl pedepsiţi conform Drept care am dresat prezentul Proces Verbal care se va
înainta locului în drept pentru a se complecta cu Declaraţia
jandarmului în cauză”.
1 Ibidem.

–43–
Istorie
Dosarul cercetat nu ne mai oferă şi alte informaţii despre că arestarea de către jandarm a Primarului Comunei Nisporeni
modul în care a fost finalizată ancheta. În mod cert, jandarmii chiar în comuna de reşedinţă a Subprefecturii a făcut o penibilă
au fost suspendaţi din funcţie, fiind sancţionaţi şi mutaţi impresie asupra locuitorilor care au intervenit atât la noi cât şi la
disciplinar la alte unităţi, eventual degradaţi, după cum ne Comandantul de garnizoană din localitate fără a li se putea
indică un alt caz, în care jandarmul satului Ciorăşti, utilizând satisface dorinţa de oare ce ordinul D-lui Comandant al
bătaia şi ameninţările cu arestul l-a forţat pe un negustor evreu, Companiei jand. Voia cere de a fi menţinut în stare de arest”,
venit fără autorizaţie să facă un „gheşeft” cu prunele ţăranilor
din localitate, să îi plătească o sumă importantă de bani: În anchetă s-a implicat direct prefectul, după cum reiese
din rezoluţia pusă pe dosarul de cercetare, cu toate că ordinul de
„No. 23 arestare fusese emis în urma cererii acestuia, în urma
Ciorăşti numeroaselor reclamaţii la adresa primarului local, acuzat de cei
4. 920 care îl aleseseră în fruntea comunităţii de numeroase abuzuri în
Locotenentul Gârneaţă Pascal (Ciorăşti) către conducerea primăriei Nisporeni. În vederea cercetării faptelor şi
Administraţia Plăşii Nisporeni, jud. Chişinău a circumstanţelor arestării, Compania de jandarmi Chişinău,
Am onoare a vă înainta aci alăturat plângerea – declaraţie prin comandantul său, M. Voia, înainta, la 9 aprilie 1920, un
a negustorului Meier Chitiş din Călăraşi care în ziua de 7 raport către Prefectura Chişinău:
Aprilie 1920 a fost găsit în satul Ciorăşti de către jandarmul
postului Ciorăşti Cârstea; chemat la Post, bătutu pentru motivul „Am onoare a vă comunica că am luat cunoştiinţă de
că acest negustor n’a avut nici o autorizaţie de a ridica prune din adresa Dv. 2325 aci alăturată.
satul Ciorăşti, motiv (pentru) care a căzut imediat în faţa jan- Plutonul, secţia şi postul Nisporeni nu mi-a adus la
darmului, când acesta cunoştiinţă că ares-
la ordinul Cârstea de tarea primarului local
a-i da imediat suma ar fi produs oare care
de 500 ruble, negus- tulburări, ci din contră
torul pe loc spre a nu populaţia se manifestă
mai fi aruncat în foarte mulţumită că a
pivniţă, i-a şi predat-o. scăpat de un om
Din alăturata necinstit şi necorect.”
declaraţie reiese că
Jandarmul a fost aju- După cum reiese
tat la această opera- din cazurile prezen-
ţiune de ajutorul său tate, abuzurile au fost
care făcea serviciul de săvârşite la nivel local
pază la uşă şi fereas- de funcţionari infe-
tră spre a nu se riori, cu o brumă de
semnala nimic. carte şi funcţie, dar
Cu onoare, vin a care, prin raportare la
vă ruga să binevoiţi a localnicii analfabeţi în
lua de urgenţă măsuri drastice contra acestora. mijlocul cărora fuseseră trimişi să îşi îndeplinească sarcinile de
Când subsemnatul găsind pe locuitorul Trochin cu un cal serviciu, se credeau „Dumnezei”. Reacţia promtă a autorităţilor
susupect venind Ciorăşti fără nici un bilet de voe sau bilet a superioare, care au pedepsit cu asprime aceste fapte,
calului a preluat acest cal pentru jandarm spre a dispune ce se incompatibile cu calitatea pe care o deţineau cei care le-au
crede necesar să-i dea calul locuitorului până ce acesta va aduce săvârşit, arată că Basarabia nu a fost „far-west-ul” interbelic al
actele necesare. României Mari, că autorităţile române şi-au făcut, cu prisosinţă,
Din cele auzite din gura locuitorilor ni s’a adus la datoria, atât în a guverna şi moderniza această parte a României
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

cunoştinţe că acest cal s’a dat numitului locuitor chiar în aceeaşi Mari, dar şi în a corija cu asprime încălcarea legii de cei care
zi în urma remiterii sumei de 500 ruble. trebuiau să vegheze la aplicarea ei.
Ambele cazuri fiind similare, atingând îndeajuns prestigiul
de autoritate militară şi comunală, cu onoare vin a vă ruga şi a Pentru realizarea acestui material am utilizat documente
dispune de urgenţă anchete la faţa locului, spre a se confrunta din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 339, inventar
aceştia, spre a se afla adevărul, dresându-se şi actele de dare în 2, dosarele 1, tom I, 5 şi 7.
judecată.
Comand. detaşamentului Ciorăşti, Locotenent, Gârneaţă
Pascal.”

În urma efectuării anchetei, prefectul judeţului Chişinău


dispunea:

„Domnule Subprefect (de Nisporeni, n.n.)


Intervenind pe lângă Compania de Jandarmi în sensul
raportului Dvs. No. 1106 din 18 mai a.c. nu (text ilizibil)
companiei cu adresa No. 1307/919 ne comunică că rezultatul
cercetărilor făcute, permise de Dl. Comandant contra jand.
Caporal Cârstea I. au fost înaintate împreună cu jandarmul
Regimentului 6 jandarmi, cerându-i-se suspendarea şi mutarea
lui în altă companie din Regiment”.

Un alt caz este legat de arestarea primarului localităţii


Nisporeni de către jandarmii din localitate. Cazul a făcut vâlvă,
după cum reiese şi din următoarea telegramă:
„Urmare la raportul nostru No. 222 am onoare a vă raporta

–44–
Istorie
Carol al II-lea cât şi în cea comunistă; Emanuel Balbuzan cel
care a acţionat într-un grup ce primea ordinul direct de la
colonelul Arsănescu (ce acţiona în munţii Făgăraş), alături de
Portrete de eroi ai luptei 10 militari şi un locotenent - colonel în cadrul organizaţiei
anticomuniste – Ion Ilioi din Făgăraş „Inimi Albastre”. Ulterior se încadrează grupului „Gărzile
Albe” conduse de Ion Chirilă, acţionând pe linia Iaşi – Huşi;
Lucian Petrescu, fost ofiţer, arestat de generalul Bodnăraş
pentru că a ajutat un coleg cu bani, pentru a mitui un judecător
spre a nu condamna la moarte un „bandit”, prizonier ce se
Prof. dr. Vicu Merlan – Huşi luptase cu securitatea în Carpaţi. Alţii au găsit alte forme de
protest.
Vom expune „povestea” fiecăruia, în măsura faptelor lor.
eamul românesc a fost pus la grea încercare prin Impresionat de memoriile lui Ion Gavrilă Ogoranu din

N apariţia tăvălugului comunist ateu, dând cele mai


multe jertfe din toată istoria sa, raportat la un
diapazon temporar scurt (1948-1957). Crimele
nelegiuitorilor nu s-au raportat la un anumit segment
„Brazii se frâng dar nu se îndoiesc”, am telefonat editurii din
Făgăraş, în martie 2010, pentru a lua un interviu autorului cărţii.
Decepţia mea a fost atunci când, editorii m-au informat că
domnul Ogoranu trecuse în lumea celor buni încă din anul2006. Mă
de populaţie, ci a cuprins toată suflarea românească. După mustra conştiinţa că am fost contemporan cu un asemenea brav erou
perioada de exterminare fizică urma cea de spălare a minţii, cu al neamului şi nu am prins ocazia de a-mi povesti „pe viu” cele trăite
repercusiuni grave şi-n societatea postdecembristă, când ajutorul în timpul acestei prigoane anticomuniste.
aproapelui a devenit o utopie, fiind marcată ideea de „gaşcă”. Impresionată de dorinţa mea, doamna editor m-a informat
A existat „gaşca” celor ce deţineau puterea „proletară” iar că există totuşi un supravieţuitor al grupului Ogoranu, Ion Ilioi.
după 1989 aceeaşi indivizi s-au grupat în grupuri oculte, Am sunat acasă unde mi-a răspuns soţia domniei sale, stabilind
conspiraţionişte susţinute financiar şi logistic de aceleaşi o întâlnire la Făgăraş. Împreună cu doi prieteni: George şi Dana,

Partizanul Ion Ilioi, soţia sa şi Vicu Merlan Frăţia de Cruce Negoiul, Liceul Negru Vodă1

persoane ce au finanţat fascismul, comunismul şi majoritatea l-am vizitat la începutul lunii mai 2010. Spunându-i cine sunt şi

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


războaielor locale sau mondiale. cu ce intenţii vin, familia Ilioi şi-a dat tot concursul pentru a-mi
Privind retrospectiv vedem că aceste grupuri oligarhice au pune la dispoziţie cele necesare demersului nostru.
sprijinit întotdeauna „răul” având ca ţel ascuns hegemonia
politică şi economică. Victime au fost cei mai mulţi nevoiaşi, *
cei culţi dornici de pace şi cunoaştere, cei care nutreau Prins în iureşul evenimentelor de după 1947 Ion Ilioi, deşi
sentimente pacifiste, altruism, faţă de semenii lor. avea doar 18 ani, se alătură grupului Ogoranu în ceea ce se
Comunismul, în linii mari, a fost unul din „experimentele” intitula „Armata Naţională Română”, ce avea un caracter moral
ce au vizat exterminarea celor ce şi doreau libertatea, dar şi conform onoarei militare şi creştine. Făcuse parte din Frăţia de
procesul de îndoctrinare şi îndobitocire a individului prin Cruce de la liceul „Negru Vodă” din Făgăraş, un motiv al
manipulare intelectuală şi morală, prin suprimarea dreptului de arestării sale. Ion Ilioi de loc din Sâmbăta, judeţul Braşov,
a crede în suflet şi în Dumnezeu. Astăzi aceste metode sunt cunoaştea muntele, şi-l simţea ca pe un prieten şi se încrede în
mult mai subversive, mergând până acolo încât, prin el. Fuge şi este ascuns la familia Neagu din Rediş, apoi de frica
intermediul tehnicii şi progresului ştiinţific s-a ajuns la o de a nu fi prins ia drumul muntelui. Aşa îl întâlneşte pe Moşu
manipulare subtilă a psihicului uman. (Ion Gavrilă). Scăpase ca prin minune de arestările din 1948.
Intuind pericolul comunist ce se instaurase o dată cu Armamentul grupului din care făcuse parte fuseseră
tancurile sovietice, unii intelectuali au găsit ca formă de apărare procurat atât de la nemţii rămaşi prin munţi, fie de la bandele de
protestele, rezistenţa cu arma în mână în munţi, constituirea de soldaţi sovietici, ce străbăteau satele puse pe jaf, care erau
organizaţii secrete chiar în sânul societăţii noi create, etc. dezarmate de săteni.
In acest mod vom analiza portrete de eroi pe care i-am Pe timpul iernii, grupul se „dezmembra” pe echipe de 3-4
cunoscut şi de la care am înţeles „pe viu” cauzele şi efectele partizani şi se duceau prin sate, pe la prieteni, neamuri sau
implicării într-un astfel de mecanism al luptei de rezistenţă rămâneau chiar în munţi. Proviziile şi le făceau de vara,
anticomunistă. adăpostindu-le în gropi sau peşteri.
Particularităţile diferă de la un caz la altul: unii au luptat În iarna 1949-1950 de exemplu Ion Ilioi şi cu Remus Sofronea
cu arma în mână în munţi (Ion Ilioi – membru al grupului s-au aşezat prin satele din depresiunea Făgăraş (Rediş, Sâmbata etc).
făgărăşean, grup denumit Armata Naţională Română sau
bandiţii lui Ogoreanu); Valeriu Neştian, elev de liceu din Huşi
ce acţiona în „Frăţiile de Cruce” atât pe timpul dictaturii lui
1 http://ogoranu.ro/foto.html.

–45–
Istorie
ales că majoritatea erau supravegheate atent.
Iarna lui 1951 a fost cea mai grea. Securitatea descope-
riseră o groapă de provizii cu brânză şi cartofi; într-o cavern,
unde erau adăpostite de vara provizii, ursul dăduse peste făina
de porumb, brânză şi cartofi, şi chiar dacă nu le mâncase în
întregime şoarecii şi păsările terminaseră integral treaba. Ca
urmare s-a luat hotărârea de a se împărţi pe doua grupe şi a se
pleca la picior prin satele de la poalele munţilor în căutare de
hrană şi chiar adăpost (nămeţii depăşeau pe alocuri un metru).
Momentele grele au fost depăşite prin rugăciune: „Tu Doam-
ne care, ca şi noi, n-aveai unde-ţi pleca trupul obosit, îndreptă-ne
Tu paşii acolo unde să ne putem odihni”. Se îmbrăţişau bărbăteşte,
ca şi cum ar fi ultima lor apropiere în această viaţă, după care se
despărţeau în noapte, prin păduri sau crânguri.
Cazarea nu era greu de găsit pe timpul iernii. Dădeau la o
parte zăpada cu piciorul, întindeau foaia de cort, îşi luau
cojoacele pe umeri, bocancii şi-i punea sub cap pe post de
pernă, picioarele şi le băgau în raniţă, după care aşezau două
foii de cort deasupra şi gata la somn. După ce se aşternea
Grupul Ogoranu salutând Crucea Legionară1 zăpada pe foile de cort nu mai era frig. Cu toate acestea lupii îi
simţeau şi le dădeau târcoale urlând. Mâncarea (pâinea şi
Vara, deplasările prin munţi, de la o stână la alta, se slănina) erau îngheţate, iar pentru a le dezgheţa le ţineau la
făceau în grup sau pe echipe, datorită urmăririlor permanente de piept. Apa şi-o procurau astfel: puneau zăpada în bidoane, după
către batalioanele de securişti ce căutau să-i captureze. Pentru a care le aşezau la piept până se topeau. Singurii „duşmani” ai
nu lăsa urme în timpul odihnei, alegeau un teren cât mai neted, acestor adăposturi de iarnă improvizate erau şoarecii, care le
dar ridicat să nu se adune apa în cazul că ploua, după care intrau intrau în raniţă la mâncare.
în cojoace cu foaie de cort pusă deasupra. La deşteptare împa- Dormitul iarna în grajdul unui prieten, era o adevărată
chetau totul în raniţă, măturau locul cu un mănunchi de crengi binecuvântare. Căldura binefăcătoare, după nopţile friguroase
de brad şi plecau fără a lăsa semne vizibile ale trecerii lor. petrecute în natură, le moleşeau trupurile, dormind în sfârşit o
Ciobanii de la stânile întâlnite îi aprovizionau cu cele noapte întreagă. Gazda le aducea de mâncare, uneori chiar
necesare şi cu informaţii despre mişcările de trupe din zonă. În mămăliguţă aburind cu brânză sau sarmale. Astfel de momente
nenumărate cazuri, aceştia erau bătuţi de securişti şi puşi chiar rare le simţeau ca pe nişte vacanţe pe care multă vreme le
să le întindă capcane militanţilor. Fapta nu rămânea fără urmări purtau în suflet. S-a întâmplat ca o data să i prindă, într-o astfel
deoarece le stârnea furia şi indignarea ciobanilor, fiind şi mai de ipostază, chiar noapte de Crăciun.
fideli „bandiţilor”. Ion Ilioi se afla mai mereu în tovărăşia lui Când clopotele bisericilor din satele dimprejur băteau,
Gavrilă Ogoranu alături de Remus Sofronea, fiind mezinul chemând credincioşii la rugăciune, partizanii se opreau un
trupei. Pentru a supravieţui în munte vânau urşi, mistreţi, moment într-o rugăciune mută, gândindu-se la cei dragi de
căprioare, iepuri, dar culegeau şi fructe de pădure şi ciuperci. acasă, ce n-aveau Crăciun cu bucurii, la cei din închisori, care în
Când situaţia s-a înăsprit în sate, partizanii s-au văzut nevoiţi să celule după gratii, erau mai oropsiţi decât ei.
rămână în munţi, în bordeie. Pentru a li se pierde urmele făceau „cârlige”, întorcându-
În 1952, trupele de securitate conduse de către generalul se paralel cu urmele făcute.
Nicolae Ceauşescu, vor ateriza cu elicopterele pe un platou de Nu de puţine ori au fost cazuri când, puşi faţă în faţă cu
deasupra lacului Urlea din Făgăraş, căutându-i pe „bandiţi” militarii securişti, s-a căzut la pace. Militarii se întorceau sau
timp de două săptămâni. porneau pe alta potecă ca şi când n-ar fi observat nimic (erau
Cunoscând foarte bine munţii, grupul Ogoranu s-a făcut militari în termen care proveneau din rândul ţăranilor ce trăiseră
nevăzut în faţa trupelor de asalt. De multe ori securitatea apela pe viu drama înlănţuiri hidrei comuniste). Alteori, deşi erau în
şi la terţe persoane, otrăvind brânza sau mierea pentru a le-o da bătaia puştii nu au tras. Cazuri rare dar au fost.
drept hrană celor urmăriţi. Întotdeauna aceste cazuri au fost În 1952 partizanii lui Ogoranu au surprins o companie de
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

denunţate, fiind informaţi la timp, chiar de cei ce se constituiau soldaţi tineri securişti, care glumeau şi râdeau nepăsător.
intermediari.
Tactica securităţii nu a dat roade. Au mers până la chiar a
aduce fete la marginea muntelui, chipurile la cules de zmeură
(ştiind că mulţi dintre ei erau foarte tineri) pentru a fi ademeniţi,
căzând astfel în cursa întinsă.
Partizanii nu aveau vreme de aventuri şi, în plus,
conştienţi de misiunea lor ca ultima formă de rezistenţă
anticomunistă efectivă, de care se agăţau toţi cei care mai
sperau într-o fărâmă de libertate, riscul era prea mare. De
asemenea, tinerii intelectuali de la acea vreme, din lumea
satelor, aveau o ţinută morală, pe care, dacă o depăşeau, toată
apa râurilor de munte n-ar fi fost destulă pentru a-i spăla…
La un moment dat, se ajunseseră ca toate stânile să fie
supravegheate de securitate, dar ciobaniiîntotdeauna găseau o portiţă
de comunicare cu partizanii, punându-i în gardă şi hrănindu-i.
Animalele sălbatice ale munţilor nu constituiau o
ameninţare reală pentru partizanii, cel mai mare pericol erau
trupele de securitate.
Bătăile la care era supusă populaţia, arestările inopinate
din motive uneori hilare, a determinat ca un segment al
populaţiei să le fie frică, refuzând ai ajuta în unele momente
grele pe partizani. De asemenea unii ierarhii ai bisericilor
vânduţi comuniştilor au dat ordine clare subalternilor, de a nu-i
adăposti sau hrăni pe acesteia pe la mănăstiri sau schituri, mai
Mănăstirea Sâmbăta de Sus
Monument dedicat partizanilor anticomunişti
1 Ibidem.

–46–
Istorie
Ofiţerul uitase să pună şi santinelă. Securitate la Cluj.
Tentaţia era să se tragă în aer să-i Chinuit, Ilioi îi cere torţionarului
sperie. Nu au făcut-o însă le-au lăsat pe să îl omoare: „Dacă ai o fărâmă de
o hârtie următorul mesaj: „Puteam să omenie în tine, oricine-ai fi, recunoaşte
tragem în voi. Aduceţi-vă aminte că şi că, dacă am greşit în faţa legilor
voi sunteţi români şi nu-i ascultaţi pe voastre, n-am greşit cu nimic în faţa lui
comunişti! Nu trageţi în fraţii voştri!” Dumnezeu şi a neamului meu, că din
Se pare că a avut efect, deoarece, într- dragoste pentru el am făcut ce-am
una din expediţiile lor pe crestele făcut. Am vrut numai binele pentru toţi
Făgăraşului, au găsit un bilet prin care oamenii, oricine ar fi ei”.
erau informaţi despre mişcările de trupe Patru ani l-au ţinut într-o izolare
ale soldaţilor pe una din văile din jur. completă, într-o celulă umedă şi întune-
Din 1948 până în 1954 Ion Ilioi coasă. Scos la ancheta i s-au proiectat
plecat ca elev în ultimul an, având 18 permanent în ochi lămpile orbitoare,
ani, se maturizează în forţă devenind un distrugându-i aproape total vederea.
militar desăvârşit. În tot acest răstimp a Şi astăzi, după 53 de ani de la
participat la confruntări directe cu acea tortură, vederea este la fel de
trupele de securitate, a văzut camarazi afectată, distingându-ne ca pe o nişte
căzând, însă bunul Dumnezeu i-a ghidat umbre, dar simţind în noi adevăraţi
paşii fiind astăzi fiind singurul prieteni.
supravieţuitor al grupului Ogoranu. În 1958 a avut loc un proces
În urma unei ambuscade din 20 secret, fiind condamnat la muncă
august 1954, Ion Ilioi este rănit la silnică pe viaţă.
izvoarele Topologului. Şi astăzi îşi Faptul că nu a fost condamnat la
aduce aminte cum în acea zi, fuseseră moarte ca ceilalţi camarazi, i se datorează
încercuiţi la Avrig. Nu era o noutate. A Monument Sâmbăta de Sus lui Ogoranu, deoarece sperau că-i vor
scapăt din astfel de situaţii de mai putea ajuta cu prinderea acestuia. La
multe ori, însă ziua de 20 august i-a fost închisoare îl întâlneşte pe un văr de-alsău
fatală. Ceilalţi camarazi grupaţi în alte mai în vârstă, profesorul Patraşcu, care
zone, au reuşit să scape având ca punct fuseseră secretar general al legionarilor.
de refacere a grupului la Drăguş în A fost închis în zarca Aiudului,
„Pădurice”. Sofronea zis Brâncoveanu, total izolare, fiind totuşi eliberat după
colegul şi bunul prieten de grupă, 10 ani de detenţie chinuitoare la
ajunse la întâlnire fără Ilioi. Acesta intervenţia ambasadelor străine.
povestea că prinşi între stânci de către După eliberare a venit pe jos de la
securişti, Ilioi a tras, dar cartuşul a Voila la Sâmbăta, nefiind recunoscut de
rămas pe ţeavă. A încărcat din nou mama sa, ci doar de o vecină care a
arma, dar rafalele securiştilor începuse. început să plângă când la văzut.
Au încercat o retragere în spatele Trecuseră 16 ani de când nimeni din sat
stâncilor, moment în care a fost rănit nu-l mai văzuseră (6 ani partizan în
grav, căzând în neştiinţă. Sofrone ia munţi şi 10 ani de închisoare). Îşi
luat pulsul şi văzând că nu mai mişcă îl pierduseră tinereţea şi se întreba dacă
abandonează trăgând disperat în într-adevăr merita efortul. Lăsase
securişti pentru a scăpa din încercuire. oameni de omenie şi întâlnea mai multe
Reuşeşte cu greu să scape, trecând cozi de topor decât topoare.
Oltul. Nu exista altă soluţie pe moment. S-a refăcut fizic şi moral din greu,
Ilioi este prins şi deşi grav rănit a fiind ajutat de mama sa. A depus apoi
fost luat la pumni de un ofiţer, fiind cerere la Ceauşescu pentru a-şi putea

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


întrebat daca el este Gavrilă. Torturat găsi un serviciu.
fără îndurare, în acel moment singura În cele din urmă se încadrează,
dorinţă a prizonierului era să moară. dar este în continuare urmărit cu
L-au lăsat să zacă acolo până străşnicie de securitate încă peste doua
seara, păzit de câţiva soldaţi, fiind în decenii şi chiar şi astăzi...
cele din urmă târât de picioare până în Îşi găseşte un tovarăş de viaţă de
vale pe pietre, suportând dureri îngrozi- nădejde, care îl va înţelege şi-l va ocroti
toare după care a leşinat. S-a trezit la ca pe propriul său copil.
spitalul din Sibiu. Gloanţele îi perforase Privirea agera a acesteia se
ficatul, plămânul drept, lovise coloana Această Sfântă Cruce visată în toiul împleteşte armonios cu darul ocrotiri şi-
şi ieşise prin dreptul inimii. Păzit cu luptelor din 1952 ca să dureze credinţa în al bunului simţ. Ne-a povestit cu detalii
străşnicie de doi securişti, a rămas în neamul şi Ţara Românească a fost viaţa soţului său, pe care o ştia ca pe
spital o săptămână. Fotografiat pe masa ridicată de rudele şi de prietenii „celor în propria-i viaţă.
de operaţie, într-o poziţie mai mult veci biruitori” - Anno Domini 1995 O soţie credincioasă şi devotată,
mort decât viu, poza a fost arătată care a contribuit din plin la menţinerea
mamei şi celor dragi, pentru a-i recu- în viaţă a partenerului său.
noaşte chipurile cadavrul, spunându-le că este mort. Informaţia Camaradul său de arme şi suferinţă Ion Ogoranu, a putut
trebuia să ajungă şi la ceilalţi partizani din munţi pentru a-i supravieţui 21 de ani în „ilegalitate”, datorită soţiei sale Ana.
demoraliza, determinându-i astfel să se predea. Cinste lor, mame, iubite şi soţii.
De la Sibiu a fost dus la Bucureşti, iar după o lună, încă Anul acesta în noiembrie 2010, Ion Ilioi a împlinit 81 de
nevindecat, dus la Securitatea din Braşov. A fost torturat fizic şi ani. Îi dorim în continuare ani mulţi, sănătoşi şi fericiţi alături
psihic în toate modurile posibile. Cel mai mult l-au afectat cele de doamna Ilioi.
aplicate de un hipnotizor, aplicându-i se şi droguri puternice Ion Ilioi reprezintă pentru noi, cei mai tineri, un simbol al
pentru a vorbi. unităţii şi fraternităţii de neam, un simbol al luptei de
Între timp ceilalţi camarazi au fost vânduţi de un Iuda şi neatârnare, un simbol al libertăţii şi al luptei împotriva răului.
prinşi în 1955 fiind executaţi în 1957 prin împuşcare.
Ioan Gavrilă Ogoranu scapă ca prin minune şi trăieşte
ascuns încă 21 de ani până în 1976, când este prins de

–47–
Istorie
nr. 1158 al publica-
ţiei israelite „Revista
mea” apărea articolul
„Istoricul antisemit
Iorga şi-a meritat
Dilemele unei morţi năprasnice soarta” semnat de
Waisman Ancel!
În România
postbelică, pe baza
Prof. Valeriu Neştian – Iaşi Decretului Lege nr.
364, din 2 mai 1945,
iscălit de regele Mihai

P
rivitor la asasinarea în urmă cu 70 le ani a savantului I, în temeiul articolului
Nicolae Iorga, cel ce a avut un aport deosebit la 16 din Convenţia de
stabilirea originii şi dezvoltării Huşului, despre care Armistiţiu, şi contra-
aprecia „oraşul şi podgoria sunt frumoase şi glorioase, dar şi semnat de ministrul
unice şi miraculoase”, prima bibliotecă a urbei purtându-i Propagandei, Petre
numele (1932), s-au scris sute de pagini în numeroase volume. Constantinescu-Iaşi şi
Cum istoria nu este o ştiinţa exactă, ca aritmetica de pildă, de ministrul Afacerilor
actualmente e de aşteptat să se pătrundă la adevărul obiectiv al Interne, Teohari A. C. Cuza
acestei tragedii încă neieşit din anumite dileme. Fără patima Georgescu, aproape
politică oarbă, interese personale sau pentru simbria 200 de scrieri ale lui
justificărilor ori a „blăstămelor”. Nicolae Iorga au fost
interzise (scoase din
circulaţie publică),
după cum consem-
nează volumul „Gân-
direa interzisă”, coor-
donat de Paul Caravia
în anul 2000. „Re-
abilitarea” parţială, ofi-
cială a savantului, mai
târziu, s-a datorat mai
ales poziţiei sale
antihitleriste şi adver-
sităţii faţă de Garda de
Fier.
O paranteză azi
necesară. Dacă o
anume realitate nu-i
numită expres nu
înseamnă ca ea nu
există. Tăcerea, pro- Petre Constantinescu-Iaşi1
Nicolae Iorga[G.F.] voacă uitarea – deci
inexistenţa? Trunchi-
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

De-a lungul timpului, s-au făcut auzite/citite o sumedenie erea vieţii şi operei,
de speculaţii, de „legende” legate de „cazul Iorga”. Unele se prin omiterea contro-
referă la ipotetica implicare a Intelligence-Service-ului britanic, lată a unor texte care
preocupat în provocarea dezordinii în spatele flancului de sud- contravin ideologiei-
est al frontului german. N-au lipsit deducţii din acelea că, din politicii la modă, ori
umbră, Gestapo-ul a fost amestecat în săvârşirea crimei, fie din nu convin nu ştim(!)
cauza atitudinii iorghiste fervent antinaziste (până prin 1938- căror persoane impor-
1939), fie ţintind compromiterea Mişcării Legionare în tante sau instituţii
iminentul conflict al acesteia cu generalul Ion Antonescu. De influente în interior,
asemenea, în ecuaţia asta fu introdusă „mâna” N.K.V.D.-ului, în exterior, e o treaba
cu miza lichidării statului naţional român, avându-se în vedere necinstită. Bunăoară,
adversitatea marelui istoric faţă de politica sovietică vizavi de este cunoscută sim-
ţara noastră. De altfel, critici virulente la adresa lui Iorga au patia lui Iorga pentru
apărut frecvent, îndeosebi în anii 1939-1940, la posturile de Italia lui Mussolini.
radio Tiraspol şi Odessa, în presa de dincolo de Nistru Titlurile (rămase la
(„Moldova sovietică”, „Naşa reci”), în lucrări „ştiinţifice” ale index neutilizate din
istoricilor bolşevici românofobi. teamă de istorici
Pe de alta parte, cercuri oculte interne şi externe îl catalo- „onorabili”): „Pentru
ghează până în ziua de astăzi drept „cărturar/istoric naţionalist”, Italia şi ce ne leagă de
„apologet” al ideii latinităţii, continuităţii şi unităţii neamului Italia”, „Poporul itali-
nostru, chiar de „orientare şovină”! (v. „Religie şi naţionalism”, an în trecut şi în Teohari Georgescu1
de Olivier Gillet, Editura „Compania”, 2001, passim.).
I se pun în cârcă, printre altele, că în 1910, împreună cu
prof. univ. A. C. Cuza, a întemeiat Partidul Naţionalist 1 Comunismul în România
Democrat, studiile cu privire la istoria evreilor din România, http://www.comunismulinromania.ro/Arhiva-
broşura „Iuadaica” (1931) etc. Altminteri, acum câţiva ani, în foto/Nomenclatura/Nomenclatura-II-Nicolae-Ceausescu-Elena-
Ceausescu-Nicu-Ceausescu.html
–48–
Istorie
prezent”, „Două Însă, Boeru a fugit
dovezi de iubire atunci când trebuia să
pentru Italia”, suporte direct asumarea
„Scrisori către răspunderii abominabilei
Ducele Benito fapte şi să primească
Mussolini” ş.a., dreapta pedeapsă. Gene-
conferinţele la rându-se astfel contro-
radio (cf. tomul verse…
„Drepturi pe Centrul de greutate
întuneric”, 1936) al iresponsabilei acţiuni a
aparţin, zice-se, fost în biroul lui Boeru de
laturii contro- la I.N.C., al cărui preşe-
versate, comple- dinte era Ilie Olteanu.
xităţii operei Echipa participantă în
sale. noaptea de 27/28 noiem-
De aseme- brie 1940 la sinistra ope-
nea, în „Neamul raţiune aparţinea acestui
românesc” din birou (inclusiv maşina
19 ianuarie instituţiei): Traian Boeru,
1937, strălucitul Ştefan Cojocaru, Ion
istoric publica Tucan, Traian Iorga, Otto
textul „Doi Sckwenninger, Tudor
băieţi viteji, Dacu, Ştefan Iacobuţă,
Moţa şi Marin”, şoferul Ion Atanasiu.
Scrisori către Ducele Benito Mussolini „care au căzut Cu această maşină,
înaintea Madri- în după-amiaza datei de
dului”, luptând 27 noiembrie a fost
„pentru ce este ridicat Nicolae Iorga de la
etern, scump şi vila lui, situată la
curat în latini- intersecţia Calei Codrului
tatea nebolşe- cu strada Gh. Doja din
vizată”. Iar când Sinaia. A doua zi dimi-
C. Rădulescu- neaţa, trupul ciuruit de
Motru, preşe- şase gloanţe a fost găsit Groza Dumitru, comandantului
dintele Acade- neînsufleţit pe miriştea Corpului Muncitoresc Legionar1
miei Române, a din dreptul comunei
citit în forul Strejnicul, judeţul Prahova, circa 3 km sud-vest de Ploieşti. Aşa
înaltei instituţii, anunţă Preşedinţia Consiliului de Miniştri şeful postului de jan-
comunicatul gu- darmi al localităţii respective.
vernului carlist Nu se cunosc cu certitudine ultimele momente din viaţa
prezidat de savantului, cele din urmă cuvinte ale lui. Dar se vehiculează
patriarhul Miron diverse legende…
Cristea referitor În noaptea precedentă, imediat după dezgroparea în curtea
la uciderea lui Jilavei a rămăşiţelor pământeşti ale lui Codreann şi ale celor 13
Corneliu Co- camarazi ai săi, se produsese în incinta închisorii militare

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


dreanu şi a altor împuşcarea a 64 de învinuiţi de omorârea, între 1 ianuarie 1933
comilitoni ai săi şi 1939, a aproape 300 de gardişti. Sângeroasa operaţiune fusese
în pădurea efectuată sub aripa desenatorului Dumitru Groza (1903-1997),
Tâncăbeşti (30 comandantului „Corpului Muncitoresc Legionar”, cel care
noiembrie 1938), afirmase în diferite ocazii că „legionarii îşi vor face singuri
Virgil Madgearu[G.F.] în tăcerea de dreptate”. O vină principală plana şi asupra colonelului Ştefan
gheaţă ce se Zăvoianu, prefectul Poliţiei Capitalei, care va fi, în anul
lăsase in sală s-a auzit vocea lui Iorga: „S-a procedat cu stângă- următor, executat (şi D. Groza a fost condamnat la moarte,
cie!” O recunoaştere a faptului că hecatomba fusese plănuită, dar… în contumacie). Motivul invocat? Intenţia ascunsă a unor
dar se acţionase „prost”? autorităţi de a-i face „scăpaţi” pe „suspecţi”.
Aproape orice român de bună credinţă, informat şi format Altminteri, guvernul alcătuise o „Comisie specială de
corect, care mai păstrează respect faţă de trecutul nostru, ştie că anchetă” în frunte cu magistratul Eugeniu Bănescu, în vederea
iniţiatorul şi organizatorul nemijlocit al expediţiei ce a dus la punerii sub urmărire penală a principalilor vinovaţi de asasinate
executarea lui Nicolae Iorga (şi a economistului Virgil antilegionare. Pe de altă parte, „Comisia pentru revizuirea
Madgearu) a fost inginerul agronom, dobrogean ca obârşie, proceselor politice” constituită sub patronajul justiţiei statului,
Traian Boeru (1908-1984), membru al Mişcării Legionare. În tot la 27 noiembrie 1940 a anulat sentinţa de condamnare a lui
toamna lui 1940 el era director al Institutului Naţional al Codreanu.
Cooperaţiei şi se simţise tam-nisam „chemat de destin” să În aceleaşi momente se găseau („invitaţi”) la Prefectura
răzbune uciderea lui Corneliu Z. Codreanu, al cărei „autor Poliţiei Capitalei exdemnitarii de stat: Gheorghe Tătărăscu, Ion
moral” fusese socotit şi Iorga (în primăvara anului 1938, pe Gigurtu, M. Ghelmegeanu, Constantin Argetoianu, Mihai
când istoricul devenise consilier regal, îl dase în judecată,
pentru „ultragierea unui înalt demnitar de stat”, pe şeful Gărzii
de Fier, ce-i trimisese o scrisoare acuzatoare, în urma cărui 1 Pagina oficială a Mişcării Legionare
proces, acesta era întemniţat şi oferit „vânătorii” lui Carol al http://www.zelea-
II-lea, Armand Călinescu et. comp.). codreanu.com/to%20root%20dupa%20aranj%20headings/r_Cu
vantul_Legionar,%20Interviuri%20si%20marturii/Marturia%20
Sefului%20Corpului%20Muncitoresc%20Legionar.htm
–49–
Istorie
Ralea, generalul Ilasievici, care imediat au fost eliberaţi Postbelic, Traian Boeru se stabileşte la Müncken şi se
nevătămaţi şi puşi în siguranţă, la intervenţia generalului apucă de negustorie, de afaceri, pare-se, „vocaţia” lui. În anii
Antonescu. Însuşi M. Sadoveanu risca să fie reţinut. Dar în ‘60, redactează acolo publicaţia „Întâmpinarea”, de coloratură
urma demersului lui Horia Sima, alertat telefonic de soţia „democratică”. În 1954, încearcă răpirea lui Horia Sima, însă
scriitorului, nu i s-a întâmplat nimic neplăcut (troc?, deoarece eşuează.
Sadoveanu făcuse publică lista marilor francmasoni din ţară?, O dată cu ruptura din 1954 dintre legionarii din exil, el
cf. „Revista critica”, Iaşi, nr. 1, 1941). trece în tabăra „antisimistă”, devenind foarte activ. Înainte ca
Versiunea comandantului Mişcării Legionare, conţinută în revista „Carpaţii” să publice relatările lui Horia Sima privind
declaraţiile sale apărute în revista (fondată de poetul Aron „dosarul” Iorga-Madgearu, Boeru îi trimite acestuia la 26
Cotruş, în 1954) „Carpaţii”, de la Madrid, nr. 3-4/1961, explică, ianuarie 1961 o scrisoarea în care cere „clarificarea” în sfârşi a
motivează deciziile şi atitudinea luată în „cazul Iorga”. Potrivit „cazului” său. Tonul general al scrisorii este că el şi destinatarul
acesteia, la ora 14, informat telefonic de familie lui Madgearu şi acesteia au fost părtaşi la reprobabila acţiune şi la păstrarea
Iorga despre ridicarea celor doi de acasă, Horia Sima, însoţit de anumitor „secrete teribile”. Pentru care el, Boeru, s-a purtat
trei apropiaţi colaboratori, a pornit în seara zilei de 27 „boiereşte” făcând un sacrificiu enorm ca să tacă 20 de ani, spre
noiembrie, cu maşina spre Valea Prahovei. Dar la Câmoina află a nu „băga la apă pe alţii”… „Dar acum am ajuns la capătul
că-i de-acu’ zadarnică incursiunea. Şi făcu cale-ntoarsă la Bu- răbdării”, se destăinuia dânsul epistolar. „Nu ştiu unde se află
cureşti. Pe atunci se manifestau deja tensiuni între conducătorul cel care a luat iniţiativa şi a dat ordinul”, specifică el acu’ după
statului şi căpeteniile verzi. Horia Sima se întâlneşte în aceeaşi ce „cazul” trecuse de faza juridică şi intrase în domeniul istoriei.
noapte, în fosta reşedinţa a Magdei Lucescu-Wolf, amanta Neprimind răspuns, Boeru caută alte ci de „reabilitare”
regelui, din Aleea Vulpache, cu echipa Boeru. Acolo, acesta personală. Îşi creează o reţea de prietenii, de alianţe (pe bază de
evocă porunca lui Codreanu de a fi răzbunat şi necesara interese, de contraservicii), o platformă de unde să poată
„vendetă” de trei zile făcută „spontan”… provoca o „lămurire” plauzibilă a „cazului”, în sensul dorit de
Guvernul a dat urgent o înştiinţare oficială specială, el. Şi în 3 - 4 noiembrie 1962, s-a întrunit la Paris un „Consiliu
difuzată prin radio şi presă, prin care înfierează actul necugetat de onoare”, în vederea „dezvinovăţirii sale. Adunarea sui-
şi hotărăşte sancţionarea drastică a făptuitorilor lui. Conducerea generis era constituită din: generalul Ion Gheorghe (1893-
Legiunii, la rândul ei, a dezavuat printr-un comunicat infamia 1958), ex-ministru plenipotenţiar al României la Berlin în
comisă şi i-a exclus din Mişcarea Legionară pe săvârşitorii perioada războiului, în ţara condamnat la moarte în contumacie,
„scăpaţi de sub control”, Totodată, le-a fixat provizoriu, până la în anul 1947, de „Tribunalul poporului”; prof. George
inevitabilul proces juridic, domiciliu obligatoriu la Sinaia. Uscătescu (1917-1995); prof. Virgil Mihăilescu (1906-1989),
Pentru a fi feriţi de represalii eventuale… fondatorul Bibliotecii Române de la Freiburg; ing. Aurelian
Indignare cvasigenerală în opinia publică românească şi Răuţă (1912-1995), ctitor al Fundaţiei Culturale Române din.
internaţională, Groază răspândită între fruntaşi politici Spania; colonelul I. Tomoroveanu ş.a.
antilegionari. Disensiuni pe această temă între legionari. Din Printre martori aduşi să facă depoziţii în faţa „juriului”
Occident răzbăteau proteste, acuzaţii fulminante, somaţii. figura şi avocatul Ilie Gârneaţă (1898-1971), co-întemeietor al
Berlinul, Moscova au surdinizat „incidentul” (!?). Casa Regală Legiunii în 1927, „şef” al fracţiunii anti-Sima („codreniste”) a
păstră deocamdată tăcere…! exilului verde. Din protocolul întocmit „în numele dreptăţii şi
În Huşi, lugubra veste, aflată pe calea undelor radiofonice, onoarei”, ca rezultat al dezbaterilor ţinute de către „juriul” ce-l
a provocat consternare, mai ales în medii intelectuale. În acel apăra pe Boeru, reiese că el e o victima („vinovat fără de vina”!)
oraş „vrăjit” cu decor de carte poştală ilustrată, zvonuri şi a unei mari „nedreptăţi”, deoarece „acţionase din ordin
alarme prind ca din ceaţa a se năpusti în picaj peste oameni. superior”.
Oameni ce presimţeau că în curând vor fi din nou azvârliţi în Totuşi, reuniunea de la Paris nu prezintă garanţii de
lupte fratricide, în prea probabile cumplite suferinţe şi amarnice obiectivitate. Era o operaţie particulară, cosmetică, iniţiată de
năprasne. În mai puţin de patru ani debuta sumbra ocupaţie Traian Boeru, atât în desemnarea „Consiliului de onoare”, cât şi
sovietica, comunismul… în administrarea probelor, nici într-un caz irefutabile. Şi nu
Consecinţe imediate? Poliţia legionară a fost desfiinţată. reprezenta o ieşire din cumplita dilemă…
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Comisia de anchetă şi-a suspendat lucrările. Au încetat Familia lui Boeru nu a avut de suferit, nici sub Antonescu,
arestările printre cei implicaţi în execuţii de legionari. Persoane nici sub comunişti. Cum dă în vileag Mircea Dumitriu (în
învinuite de săvârşirea de infracţiuni, de crime politice, au fost publicaţia timişoreană „Gazeta de Vest”, nr. 152, decembrie.
eliberate din detenţie. Fruntaşul comunist Lucreţiu Pătrăşcanu a 1999), care-a fost secretar general al „Grupului de comandă”
beneficiat şi el de amnistia ad-hoc. Totuşi, în discursul din exilul legionar după decesul lui Horia Sima, Boeru şi-a adus
pronunţat la 10 decembrie în faţa studenţimii bucureştene, familia din ţara în Occident, cu viză de ieşire în regula, data de
Horia Sima căută să demonstreze „justeţea” actelor violente, autorităţile comuniste de la Bucureşti” (p. 52.).
extremiste, de la finele lunii precedente… În „Opisul emigraţiei politice”, de Mihai Pelin (Ed.
Conducerea statului, din acea vreme, niciodată n-a extins Compania, 2002), se menţionează la pg. 41-42 că în arhivele
răspunderea asasinării lui Iorga şi Madgearu asupra Mişcării Securităţii se află o semnalare „ciudată”, conform căreia, la
Legionare în totalitate, asupra comandamentului ei în bloc sau începutul anilor ‘70, Boeru ar fi fost dispus să se repatrieze în
asupra legionarilor in corpore. Cartea răscitată „Pe marginea R.S.R., oferind organelor statului socialist o sumă considerabilă
prăpastiei” (2 volume), editată în 1942 de Preşedinţia de dolari, în schimbul impunităţii. La tratative, au participat doi
Consiliului de Miniştri – ale cărei aserţiuni vădit părtinitoare au ofiţeri din D.I.E, însă nu s-a căzut la înţelegere. În 1978, un
fost parţial preluate şi amplificate în negru de propaganda şi general de Securitate (al cărui nume nu este deconspirat)
istoriografia comunista şi postcomunistă - nu reprezintă o considera că o colaborare cu Traian Boeru „ar fi fost benefică”.
excepţie. Nu comentăm, dar întrebăm, neretoric: există ieşire din
De ce? Pentru că nu existau dovezi irefragabile de părtăşia dileme?
acestora la pregătirea, organizarea, transpunerea în fapt a
omorurilor.
În iulie 1941, Secţia a III-a a Curţii Marţiale din Bucureşti
îl judecă pe Traian Boeru şi-l condamnă, în contumacie, la
moarte. Complicii primesc pedepse mai mici. După
„rebeliunea” din 21-23 ianuarie 1941, Boeru s-a refugiat în
Germania şi a fost internat la Rostock, la Buchenwald. E
repudiat de foştii comilitoni aflători în lagăre naziste.

–50–
Enciclopedica

Marea enciclopedie a României,


pentru România tuturor românilor1

Prof. univ. dr. Gh. Buzatu – Iaşi

Exegi monumentum aere perennius. Horaţiu


(Am înălţat un monument mai durabil ca bronzul)

ecolul XXI a debutat şi se desfăşoară – ceea ce nu

S mai trebuie a fi demonstrat – sub zodia informaţiilor,


care, acestea din urmă, evident domină Lumea. Cel
mai nimerit, la Library of Congress din Washington, D.C., în
Biblioteca Congresului SUA, Sala principală de lectură
Clădirea „Thomas Jefferson” [a]
însăşi inima Imperiului mondial al cărţii, fondat la 1800 şi
găzduind peste 34 milioane volume din toate ţările şi din toate
individ complet a fost şi rămâne fundamental. Este motivul
timpurile, se poate cel mai bine constata care este PUTEREA
pentru care, mai ales în epocile modernă şi contemporană, ele
INFORMAŢIILOR, astăzi sau mâine, dintotdeauna. Acolo, în
au ajuns să domine într-atât domeniul cărţilor – astăzi şi al
celebra Main Reading Room, cititorul poate afla pentru o internetului – încât, cu tot temeiul, se recunoaşte că o cultură
consultare directă peste 40 000 lucrări de referinţă, cu naţională lipsită de asemenea instrumente complexe de
predilecţie enciclopedii şi dicţionare, din colecţia care a depăşit
informare – fiecare, la rândul său, veritabil tezaur al
de mult peste 500 000 de titluri …
cunoştinţelor acumulate de-a lungul timpului şi despre toate
Rostul enciclopediilor2 în formarea şi afirmarea unui locurile – ar fi mică şi, mai prejos, chiar inexistentă … În atare

Naturalis Historiae [b] Theatrum Humanae Vitae[c] Enciclopedia chineză,


1403-1408 [d]
Louis Moreri, 1676 [e]
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010
condiţii, se înţeleg eforturile învăţaţilor de oriunde şi de
1 Introducere la ediţia a II-a anastatică a Enciclopediei oricând, dar îndeosebi o dată cu începutul erei creştine, de-a
României în patru volume, coordonator D. Gusti, membru al reuni şi sistematiza informaţiile existente despre lume şi viaţă în
Academiei Române (Bucureşti, 1938-1943). lucrări speciale reprezentând, într-un stadiu incipient, atât
2 Enciclopedie – lucrare de referinţă care conţine informaţii din modelul cât şi fundamentul enciclopediilor clasice din secolele
toate domeniile cunoaşterii sau care se ocupă pe larg de o anumită XVIII-XXI.
Dintr-un scurt bilanţ de realizări excepţionale, vom reţine
ramură a cunoaşterii. Este o lucrare autonomă. Iar explicaţiile sunt
unele exemple remarcabile – de la Pliniu cel Bătrân cu a sa
mai amănunţite decât cele oferite de dicţionar. Diferă de un almanah
Naturalis Historiae (37 volume, 77-79), la Flavius Cassiodorus
prin faptul că informaţiile nu sunt datate şi nu sunt extrase din text
pedagogice, în încercarea de o face mai uşor de consultat şi mai cu Institutiones Divinarum et Saecularium Litterarum (560) ori
accesibilă pentru nespecialişti. Deşi în general sunt redactate sub la Issidor din Sevilla cu Etymologiae (636), iar de la Hrabanus
Maurus (De Rerum Naturis, 842) şi Bartholomaeus Anglicus
forma mai multor articole separate, enciclopediile diferă mult între
(De Proprietatibus Rerum, 1240) la Theodor Zwinger
ele, în privinţa structurii şi conţinutului. Prototipul în general
(Theatrum Humanae Vitae, mai multe ediţii succesive – 1565.
recunoscut al enciclopediilor este Cyclopaedia (1728) lui Ephraim
Chamber. Prima enciclopedie modernă este Encyclopédie, apărută în 1571, 1586, 1604) şi Louis Moreri (Le Grand Dictionnaire
Franţa (1751-1765). Cea mai mare enciclopedie generală în limba Historique ou le Mélange Curieux de l´Histoire Sacrée et
Profane, 1676).
engleză este Encyclopaedia Britannica (apud Enciclopedia
Să reţinem că între timp intervenise saltul de excepţie prin
Universală Britannica, vol. 5, Bucureşti, Litera/Enciclopedia
elaborarea între 1403 şi 1408 în China, sub dinastia Ming, a
Britannica, 2010, p. 304).
–51–
Enciclopedica
1964); Ernest R. and Trevor N. Dupuy, The Encyclopedia of
Military History (1970, 1977); Enciclopedia Catolica (12
volume, 1948-1954); Enciclopedia Italiana (35 volume, 1929-
1933) sau Meyers Lexikon (52 volume, 1839-1855) şi
Brockhaus (14 volume, 1900) şi Der Grosse Brockhaus (ediţia a
16-a, 12 volume, 1952-1964), Pierre Larousse, editor, Grand
Dictionnaire Universel du XIX-e siècle, 17 volume, 1866-1888),
La Grande Encylopédie (31 volume, 1886-1902) şi Michel
Mourre, Dictionnaire Encyclopédique d´Histoire (8 volume,
1986)4 ; Mircea Eliade, editor in chief, The Encyclopedia of
Religion (16 volume, 1987); Bolşaia Sovetskaia Enţiklopediia
(5l volume, 1949-1958; 30 volume, 1970-1979) şi
Encyclopaedia Judaica (16 volume, 1971); Polski Slownik
Biograficzny (19 volume, 1959-1974) şi Uj Idök Lexikona (24
volume, 1936-1942), Biographisches Lexikon zur Geschichte
Südosteuropas (4 volume, 1974-1981) şi Sovetskaia
Istoričeskaia Enţiklopediia (16 volume, 1961-1976); Thomas
Parrish, S. L. A. Marshall, eds., The Simon and Schuster
Encyclopedia of World War II (1978)5 ; Daniel Ligou, ed.,
Enciclopedia Franceză, Enciclopedia Britannica Dictionnaire Universel de la Franc-Maçonnerie (2 volume,
vol. I, 1751 [f] 1979); Norman Polmar, Thomas B. Allen, The Encyclopedia of
Espionage (1998); Thomas Parrish, Enciclopedia Războiului
celei mai vaste lucrări enciclopedice de până atunci (reunind 11 Rece (orig. - 1996, traducere 2002); Enciclopedia Universală
095 volume, circa 370 milioane caractere) şi pe care, în ianuarie Britannica (16 volume, traducere, Bucureşti,
1980, am avut prilejul de-a o admira în cadrul unei expoziţii 2010).http://www.librarie.net/coperta/dictionar-enciclopedic-
găzduite de The Library of Congress din Washington, DC. vol-120269.jpg - _blank
1701 a marcat, mai mult decât modificarea unei date în În context, nu este de fel un abuz insistând asupra
calendar, debutul „Marelui Secol” (Jules Michelet), aflat „sub realizărilor româneşti în domeniu 6 , începând cu Enciclopedia
semnul Raţiunii triumfante şi al Luminilor, secolul marii crize României (3 volume, Sibiu, 1898-1904) datorată lui Cornel
de conştiinţă […] în care s-a născut vestita Declaraţie a Diaconovici şi Marele Dicţionar Geografic al Romîniei (5
drepturilor omului şi în care au izbucnit marile revoluţii ale volume, Bucureşti, 1898-1902), alcătuit şi prelucrat de George
lumii moderne”1 . Un rol esenţial a revenit enciclopediilor. Mai Ioan Lahovari, C. I. Brătianu şi Grigore G. Tocilescu 7 , cărora în
întâi, Vincenzo Coronelli a editat prima enciclopedie din lume deceniile următoare8 li s-au adăugat: Minerva. Enciclopedie
cu articolele dispuse în ordine alfabetică – Biblioteca Univer- Română (1929); Dicţionar Enciclopedic Ilustrat „Cartea
sale Sacro-Profana (6 volume, 1701-1706), fiind succedat Românească” al lui Ion-Aurel Candrea şi Gh. Adamescu (1926-
curând de Ephraim Chambers, care, cu a sa Cyclopaedia, or an 1931); Enciclopedia „Cugetarea” a lui Lucian Predescu
Universal Dictionary of Arts and Sciences (2 volume, 1728), a
oferit prototipul tuturor realizărilor moderne ulterioare în
materie - celebrele Enciclopedii franceză (17 volume, 1751-
1765/1772) şi britanică (3 volume, 1768-1771).
După cum este bine cunoscut, rolul esenţial a revenit
celebrei Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences,
des Arts et des Métiers, redactată şi publicată sub coordonarea
lui Denis Diderot, cu colaborări prestigioase - d´Alembert,
Voltaire, Rousseau ş.a. Ecourile şi impulsurile Marii
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Enciclopedii Franceze s-au resimţit copleşitor pe planurile


spiritual şi social, dar în prima ordine în privinţa conceperii,
editării şi difuzării operelor de referinţă2 , aşa precum s-au
remarcat în ultimele două veacuri: Encyclopaedia Britannica
(29 volume, 1910-1911)3 sau The Encyclopedia Americana (13
volume, 1829-1833; 30 volume, 1960); Chambers
Encyclopaedia (15 volume, 1959); Britannica´s Concise
Pictured Encyclopedia (15 volume, 1963); Encyclopaedia
Britannica. A New Survey of Universal Knowledge (24 volume,
1951); Encyclopedia Universalis (20 volume + Atlas, 1968);
The Mc Graw-Hill Encyclopedia of World Biography. An
International Referrence Work in 12 Volumes (1973); A. F. Enciclopedia Diaconovici Enciclopedia Minerva[g]
Frangulis, ed., Dictionnaire Diplomatique. Biographies des
diplomats du Moyen-Age à nos jours (7 volume, 1933-1968); A.
A. Gromîko, ed., Diplomatičeskii slovar v treh tomah (1960- 4 După care s-a realizat ediţia abreviată: Le Petit Mourre –
Dictionnaire de l´Histoire, Paris, Larousse, 2001, 1 287 pagini.
1 Ştefan Lemny, Românii în secolul XVIII. O bibliografie, 5 Referinţe despre alte enciclopedii privind al doilea
I, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989, p. XI (Colecţia război mondial – Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., p. 17.
Românii în istoria universală, vol. 5). 6 Vezi, pentru detalii, Barbu Theodorescu, Istoria
2 Ibidem, pp. 32-34; Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al bibliografiei române, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română,
doilea război mondial şi România. O bibliografie, Iaşi, Tipo 1972, p. 193 şi urm.
Moldova, 2010, pp. 15-18 (Colecţia Românii în istoria 7 Pe baza celor peste 30 de dicţionare geografice judeţene
universală, vol. 172). Vezi, de asemenea, lista principalelor existente.
publicaţii din lume de-a lungul timpului 8 Vezi
(http://wapedia.mobi/on/List-of-historical-encyclopedias). http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/index:Enciclopediile_gener
3 Reprezentând ediţia a 11-a după cea originală din 1768-1771. aliste_romane.
–52–
Enciclopedica

Dicţionarul „Cartea Marea Enciclopedie Enciclopedia Enciclopedia Invenţiunilor


Românească”, 1931 [g] Agricolă 1937 [g] „Cugetarea” [g] Tehnice[g]

(1940); Dicţionar Enciclopedic Român (4 volume, 1962-1966) spus Enciclopedia liberă şi multilingvă on-line – este
coordonat de Athanasie Joja şi D. Macrea; Mic Dicţionar administrată de Wikimedia Foundation, fiind lansată la 15
Enciclopedic (diverse ediţii, 1972-1986); Ştefan Ştefănescu, ed., ianuarie 2001 de către Jimmy Wales şi Larry Sanger. În acest
Enciclopedia istoriografiei româneşti (1978) şi cel mai complet moment, programul funcţionează în peste 270 de limbi, iar cel în
Dicţionar Enciclopedic (7 volume, 1993-2009) coordonat de română a fost inaugurat la 15 iulie 2003. La 1 noiembrie 2010,
minunatul editor şi coleg Marcel D. Popa, după care s-a Wikipedia (al cărei semn distinctiv poate fi aflat mai jos) includea
întocmit un nou Mic Dicţionar Enciclopedic (diverse ediţii, peste 16 milioane de articole (cuprinzând în total peste 1,74 bili-
2005-2008); Academia Română – Eugen Simion, Dicţionarul oane de cuvinte) şi peste 1, 5 milioane imagini4 , toate liber accesi-
General al Literaturii Române1 (7 volume, 2004-2009); C. Toni bile, neîntârziat şi din orice punct al planetei. Există un clasament
Dartu, Marea Enciclopedie a Spiritualităţii Româneşti – (verificat zilnic) al articolelor înregistrate în funcţie de limbile de
Personalităţi române şi faptele lor, 1950-2010 (44 volume); redactare: engleză – 3, 4 milioane articole; germană – 1, 1
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti (2010); Dicţionar milioane articole; franceză – peste un milion de articole; italiană -
Enciclopedic Ilustrat (şase ediţii, Bucureşti, Editura Cartier, peste 737 000 articole; polonă – peste 737 000 articole; chineză –
1999-2008); C. Pârvu, Enciclopedia plantelor (4 volume); Ilie peste 710 000 articole; rusă – peste 604 000 articole şi, desigur,
Bădescu, Mihai Ungheanu, eds., Enciclopedia valorilor română – peste 151 000 etc. etc. Având în vedere cele precizate,
reprimate. Războiul împotriva culturii române (1944-1999) (2 se înţelege că şi numărul şi frecvenţa apelurilor sporeşte
volume, 2000). necontenit, la nivelul a zeci de milioane în ianuarie 2010!
Pentru motive asupra cărora vom reveni cu obligativitate, Aşa cum este lesne de presupus şi, deci, de aşteptat, în
din bilanţul expus lipseşte, după cum netăgăduit cititorul deja a Wikipedia domeniul istoriei este excelent reprezentat/acoperit,
constatat, excelenta Enciclopedie a României (4 volume, 1938- precum în orice enciclopedie, mai cu seamă într-una de
1943)2 . asemenea proporţii. Solicitatorul poate avea în vedere:
Nu era dificil de admis că, la confluenţa mileniilor II şi III, personalităţi, ţări, evenimente, probleme, documente etc.,
o dată cu afirmarea spectaculoasă a internetului pe planul preocupându-se, pentru aflarea unor „rezultate” scontate şi fără

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


informaţiilor, trebuiau să intervină modificări majore în dificultăţi, să menţioneze cu claritate (în limbile preferate)
domeniile enciclopedismului, iar schimbările produse în numai pretenţiile, după modelul următor:
câteva decenii s-au dovedit, din fericire, mai mult decât
importante, cu desăvârşire revoluţionare. Nu este numaidecât ţii şi aprecieri eronate, nefondate, minate adeseori de un profund
vorba de faptul că faimoasele enciclopedii pot fi consultate pe subiectivism şi elitism deplasat, de tendinţa de a confunda
Internet (vezi Enciclopedia României, volumele I şi III), dar activismul şi propaganda cu cercetarea ştiinţifică şi istoriogra-
internetul însuşi a ajuns gazda ideală a unor lucrări de profil on- fia. Este locul nimerit să precizăm că, în primul rând, s-ar im-
line, dintre acestea cea mai cunoscută fiind – de binemeritată pune întocmirea şi editarea unei enciclopedii naţionale în 25-30
reputaţie mondială – inegalabila Wikipedia. Este, aşa cum au de volume, de exemplu, fără a se mai dispersa redutabilii speci-
recomandat-o inspiraţii ei fondatori, o enciclopedie liberă, alişti, în principal din cadrul institutelor de cercetare ale Aca-
prezentând o sumă de avantaje indiscutabile – apel lesnicios, demiei Române ori din cadrul Universităţilor, mobilizaţi în
cheltuieli zero, multitudinea şi garantarea datelor, actualizarea schimb să redacteze, adeseori cu cheltuieli imense, falsele Ra-
lor continuă, sistematizarea convenabilă 3 etc. Wikipedia – altfel poarte finale care – cel puţin până acum – s-au dovedit eşecuri
garantate sub aspect ştiinţific, neprezentând relevanţă decât sub
1 Realizat în principal pe baza materialelor adunate timp aspect propagandistic de moment sau pentru unele comunităţi
de decenii de colegii de la Institutul „Al. Philippide” al Filialei academice minore. Revenind la avantajele şi limitele Wikepdiei,
din Iaşi a Academiei Române, aceiaşi care au publicat exce- precizăm că unele dintre articolele afişate consacrate unor teme
lentul Dicţionar al literaturii române de la origini până la 1900 istorice majore sau unor clasici ai literaturii şi istoriografiei ro-
(ediţia I, 1979). mâne sunt în chip scandalos disproporţionate în raport cu sem-
2 La 21 iunie 2010, la Academia Română, aşa-numitul nificaţia lor şi, nu mai puţin, cu spaţiile generoase dar superfici-
Grup de Reflecţie E.S.E.N. a lansat proiectul Noua Enciclope- ale rezervate temelor minore sau activiştilor cultural-ştiinţifici
die a României – coordonator acad. Tudorel Postolache (vezi, în de profesie. Este de netăgăduit că se impune o selecţionare
acest sens, drastică a „enciclopediştilor” recrutaţi pentru compartimentul
http://ioniliescu.wordpress.com/2010/06/21/noua_enciclopedie_ românesc al Wikipediei.
a_romaniei/). 4 Vezi Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Europa în balanţa
3 Rămân, totuşi, sub semnul întrebării numeroase informa- forţelor, I, 1919-1939, Iaşi, Moldova Print, 2010, p. 499-500.
–53–
Enciclopedica
N. Iorga – 2010 înregistrase 2 804 articole1 .
Wikipedia * I. C.
Brătianu – Wiki-
pedia * N.
Titulescu – Wiki-
pedia * Regele
Carol al II-lea –
Wikipedia * F. D.
Roosevelt – Wiki-
pedia * Cordell
Hull – Wikipedia
* Winston Chur-
chill – Wikipedia
* V. Stalin –
Wikipedia *
Adolf Hitler –
Wikipedia *
Wikipedia – Un simbol actual în Benito Mussolini
Universul Informaţiilor – Wikipedia *
N. Ceauşescu –
Wikipedia * Enciclopedia „Dimitrie Gusti” – 1938-1943 [g]
Primul Război Mondial – Wikipedia * Versailles Treaty, 1919 –
Wikipedia * World War II/Second World War – Wikipedia * Ion
Antonescu – Wikipedia * Battle of Stalingrad – Wikipedia * ***
Paris Peace of 1919-1920 – Wikipedia * Katyn – Wikipedia * Enciclopedia României - programată în şase volume, dar
Eastern Front 1941-1945 – Wikipedia * Vostočnyi Front 1914- apărută în patru volume (1938-1943), datorită condiţiilor precare
1918 – Wikipedia * Auschwitz – Wikipedia * Wilhelm Canaris – intervenite în urma Războiului Mondial din 1939-1945,
Wikipedia *Albert Eichmann – Wikipedia * Italy after WW II – supranumită şi D. Gusti (Preşedintele Comitetului de Direcţie), sau
Wikipedia * Munich Agreement, 1938 – Wikipedia * Danzig, Carol al II-lea (sub domnia căruia s-au iniţiat, redactat şi editat
1920-1939 – Wikipedia * Neuilly, 1919 – Wikipedia * Saint- primele trei volume), sau Mareşal Antonescu (sub regimulcăruia s-
Germain – Wikipedia * Trianon – Wikipedia * Lausanne Treaty, a definitivat şi imprimat ultimul volum)2 – a apărut când trebuia,
1923 – Wikipedia * Molotov-Ribbentrop Pact, 1939 – Wikipedia cum trebuia şi se adresa cui trebuia. Adică: – exact la 20 de ani
* Dictat of Viena, 1940 – Wikipedia * Wehrmacht – Wikipedia. după fondarea României Mari, în momentele sale de maximă
stabilitate şi înflorire şi reflectând cel mai strălucit bilanţ al
inegalabilei Uniri de la Alba Iulia; – în condiţii grafice deosebite şi
conţinând materiale de excepţie sub raporturile concepţiei,
realizării şi obiectivităţii ştiinţifice impecabile, datorate unor nume
ilustre ale culturii şi ştiinţei naţionale (N. Iorga, C. Rădulescu-
Motru, Andrei Rădulescu, Virgil Madgearu, Dimitrie Gusti însuşi,
Constantin C. Giurescu, Mircea Vulcănescu, Dan Botta, George
Alexianu, Paul Negulescu, general Radu Rosetti, Sabin Manuilă,
Constantin Moisil, H. H. Stahl, Constantin Garoflid, Gh. Ion
Vântu, N. P. Arcadian, M. Popescu-Spineni, Cezar Petrescu ş.a.),
raţiuni pentru care, după peste 70 de ani, opera nu şi-a pierdut din
interes, din calitate şi actualitate; – românilor de pretutindeni şi,
deopotrivă, străinătăţii, care aveau să ia cunoştinţă de efectele
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

benefice şi pe termen scurt ale actului istoric de la 1 Decembrie


1918. Spre exemplificare, precizăm că Dimitrie Gusti, intervenind
în 19383 cu o sugestivă prefaţă intitulată O Enciclopedie
Românească 4 , şi-a avertizat cititorii: „Enciclopedia României va fi
deci o Enciclopedie naţională, nu universală, şi vie, nu abstractă, a
timpului în care trăim; ea va fi deci expresia vieţii şi a unei epoci.
Odată ce Enciclopedia României se gândea să îmbrăţişeze însăşi
Cum am precizat, nu am ales întâmplător Wikipedia, date viaţa naţiunii române5 , cu toată fierberea ei creatoare, lucrarea nu
fiind cu prioritate modul lesnicios de accesare şi manevrare,
nivelul zero al cheltuielilor (s-a specificat că este o enciclopedie 1 Vezi
liberă), bogăţia materialelor şi, nu în ultimul rând, faptul că http://enciclopediaromaniei.ro.wiki/Enciclopedia_Rom%C3%A2niei
specialiştii reuşesc ei înşişi a revizui ori completa textele aflate 2 Remarcăm că, în vreme ce pentru primele trei volume se
în circulaţie. Dar cititorul se poate adresa cu maximum de folos reclama apariţia „sub Augustul Patronaj al M. S. Regelui Carol
şi altor lucrări de referinţă, unele deja celebre. În acest sens, II”, la ultimul se menţiona „Înaltul Patronaj al Domnului
internetul dispune de numeroase adrese distincte, dintre care Mareşal Ion Antonescu, Conducătorul Statului”.
unele cvasi-obligatorii pentru a pătrunde în tainele excelentelor 3 După cum desprindem din caseta ce închide vol. I al
Encyclopaedia Britannica (fondată în 1768) ori Encyclopaedia Enciclopediei României, tiparul lucrării a debutat în mai 1938.
Americana (fondată în 1829). Pentru cea dintâi, de exemplu, 4 Apud Enciclopedia României, I, Bucureşti, 1938, p. VIII.
adresa indicată este http://www.britannica.com, unde 5 În acelaşi cadru, Dimitrie Gusti stabilea cele trei mari
informaţiile acumulate sunt numai parţial disponibile, restul
fiind accesibil doar abonaţilor. Se impune să reţinem, de capitole împărţite în şase volume programate ale Enciclopediei:
asemenea, că, după modelul Wikipediei, cu totul recent s-a a) Organizarea politică-administrativă, în primele volume (I –
lansat Enciclopedia României on-line, care deja la 4 noiembrie Statul; II – Judeţe şi oraşe); b) Economia în volumele III –
Economia Naţională şi IV – Întreprinderi şi Instituţiuni
economice; c) Cultura în volumele V – Cultura Naţională şi VI
– Instituţii şi personalităţi culturale (apud Enciclopedia
–54–
Enciclopedica
se mai putea împărţi în compartimentele nenumărate ale unei putea uita că, decenii la rând, după „eliberarea stalinistă” din
înfăţişări alfabetice1 . Aşezarea trebuia să fie organică şi să 1944 şi în cursul dezastrului holocaustului roşu, ea a fost trecută
cuprindă cele câteva funcţiuni mari ale oricărei colectivităţi”. Iar, cu zel în rândul „cărţilor interzise” (?!) ... Şi se impune să
în 1943, cele Câteva lămuriri preliminare, semnate Comitetul de subliniem că, în ciuda tuturor episoadelor dezagreabile şi
Redacţie, relevau în mod nuanţat că, „deşi în intervalul scurs dintre condamnabile intervenite, Enciclopedia României,
apariţia ultimului volum [vol. III, 1939] şi a acestuia de faţă [IV, incontestabil, rămâne un monument al civilizaţiei române
1943], pământul asupra căruia şi-a întins neamul românesc moderne, o dovadă nepieritoare – dincolo de timpuri şi spaţii,
stăpânirea de fapt a suferit dureroase schimbări, volumul IV al de accidente şi patimi sălbatice – a capacităţii creatoare de
Enciclopediei – conceput şi lucrat în parte înainte de 1940 – excepţie a românilor, cărora le-a fost, din start, dedicată.
continuă să înfăţişeze icoana României întregi, dacă nu aşa cum o Într-un atare context, să nu neglijăm finalmente că o
cuprind visurile noastre, măcar aşa cum au realizat-o, de fapt, lucrare de ţinuta şi semnificaţia MARII CĂRŢI editate îşi va
părinţii noştri. Dacă, deci, cifrele privitoare la anii de după 1940 dovedi valoarea, fiind în consonanţă deplină cu personalităţile
înfăţişează, în capitolele în care au putut fi date, un efort mai mic de primă mărime ale ROMÂNIEI ETERNE, care au cultivat şi
decât acela al întregului neam românesc, ele sunt totuşi semnele ilustrează oricând enciclopedismul – M. Eminescu şi N. Iorga,
unei activităţi care – în cadrul Statului românesc – nu a încetat nici D. Cantemir şi B. P. Hasdeu, George Călinescu şi Mircea
o clipă să viseze întregul. Comitetul de Redacţiei al Enciclopediei Eliade, într-o Republică a Literelor, iar Ştefan cel Mare,
României a vrut să lase contimporanilor şi generaţiunilor viitoare Brătienii şi M. Kogălniceanu, mareşalul Ion Antonescu şi N.
o imagine integrală a realizărilor neamului românesc din nordul Titulescu, în domeniile politico-diplomatic sau militar.
Dunării, în cursul scurtului răgaz de 22 de ani de unitate politică
pe care i l-au îngăduit împrejurările, din cei peste două mii de ani Încheind aceste rânduri, se cuvine numaidecât să
de dăinuire istorică, ele constituind nu numai o dovadă a capa- consemnăm că nimeni şi nimic, niciunde şi nicicând n-a reuşit
cităţii sale de creaţie, dar şi o întărire a nădejdii pe c are lumea o cumva să frângă aspiraţia individului spre Absolut. Un sens,
poate pune în realizările lui, într-un viitor în care, scăpat de către care, mai mult decât sigur, enciclopediile şi
nesiguranţa ceasului de faţă, va izbuti să-şi consacre toate puterile enciclopedismul asigură spiritelor luminate, peste toate şi
strălucirii chipului lui Dumnezeu pe pământ, în felul său …”2 împotriva tuturor, O CALE …
În ceea ce-l privea, Nicolae Iorga, Titanul istoriografiei
naţionale şi universale din ultimele veacuri, acesta deschidea,
alături de Dimitrie Gusti 3 , seria contribuţiilor găzduite de Surse imagini [G.F.]
Enciclopedie – cum se putea altfel? – cu Originea, firea şi a – Library of Congress, Washington, D.C.,
destinul Neamului Românesc4 , din care reţinem aceste rânduri http://myloc.gov/_assets/ExhibitSpaces/MainReadingRoom/Assets/
pline de înţeles: main_reading_room_from_gallery_725.Jpeg
„…Trebuie preţuit omul care, în legătură cu oricine, b – Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Naturalishistoria.jpg
zăreşte ceea ce este comun umanităţii […] Şi, totdeauna, peste c – Ibidem,
tot ceea ce am făcut, să ne gândim înainte de toate că suntem http://en.wikipedia.org/wiki/File:Theatrum_Vitae_Humanae_1565.jpg
formele trecătoare, de astăzi până mâne, când ici, când d – World Digital Library,
dincolo, ale acelui lucru mare şi sfânt, care este sub toate http://www.wdl.org/en/item/3020/pages.html
faptele şi în toate formele: omul.”5 e – Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Moreriencyclopedia.jpg
Astăzi, f – Ibidem,
graţie disponi- http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Encyclopedie.jpe
bilităţii Casei g – Nemes Constantin
Editoriale Tipo http://altmarius.ning.com/profiles/blogs/enciclopediile-romanesti-ale
Moldova din Iaşi
(director: Aurel
Ştefanachi), edi-

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


ţia anastatică a
uneia dintre MA-
RILE CĂRŢI
ALE NEAMU-
LUI este încre-
dinţată tiparului –
Enciclopedia
României, operă
de solidă şi
exemplară infor-
maţie şi ţinută
ştiinţifică, cu o
odisee fabuloasă
şi pe alocuri chiar
dezagreabilă, în-
trucât cum s-ar

României, I, p. IX).
1 A fost temeiul în baza căruia Barbu Theodorescu a
apreciat că Enciclopedia în discuţie făcea „tranziţia de la o
enciclopedie alfabetică la una funcţională” (cf. Barbu
Theodorescu, op. cit., p. 197).
2 Enciclopedia României, IV, Bucureşti, 1943, p. 5.
3 Cf. Ştiinţa Naţiunii, în Enciclopedia României, I, pp. 17-32.
4 Ibidem, pp. 33-41.
5 Ibidem, p. 41. Decebal – Muzeul Vatican, sala Braccio Nuovo

–55–
Evenimente
De asemenea, a adus în atenţia specialiştilor controversata
dată a naşterii, mergând pe cea a anului 1674.
Dr. Lucian Lefter a prezentat tema: „Între Moldova şi
Rusia. Înrudirile lui Dimitrie Cantemir”. Aflăm astfel că mama
Simpozionul cultural: domnitorului provenea din familia Bantaş.
„Dimitrie Cantemir, 300 de ani După lupta de la Stănileşti, D. Cantemir obligat să ia
drumul exilului aduce cu sine la curtea ţarului Petru cel Mare,
de la urcarea pe tron” câteva mii de curteni şi ostaşi, printre care şi familia Bantaş, de
teama unor represalii asupra acestora din partea turcilor.
Împământeniţi în Rusia şi Polonia, cei din familia Bantaş, rude
cu Cantemir, folosesc în blazonul familiei elemente heraldice
Prof. dr. Vicu Merlan – Huşi moldoveneşti precum capul de bour.
Un alt invitat de seama al simpozionului huşean fost prof.
univ. dr. Maria Magdalena Szekely de la Universitatea
redem că nu a fost mai bine nimerit ca organizarea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu tema: „Moldova lui Dimitrie

C unui simpozion cultural, dedicat marelui domnitor, Cantemir”. Lucrarea domniei sale a fost prezentată de Bogdan
să aibă loc la Huşi. Personalitatea marelui cărturar Creţu, neputând ajunge la Huşi pentru data de 6 decembrie.
moldav este adânc înrădăcinată pe aceste meleaguri, prin faptul Din lucrarea doamnei Szekely am aflat detalii privind
că s-a născut în apropierea Huşilor, a copilărit, s-a căsătorit, a întocmirea capodoperei cantemiriene „Descriptio Moldaviae”.
descris…şi chiar s-a luptat cu turcii, în locurile care le cunoştea Deşi a fost scrisă în timpul exilului său din Rusia, Cantemir
cel mai bine, la Stănileşti lângă Huşi. adunase material în mai multe etape: copilărie (1674-1688), în
În data de 6 decembrie 2010 la timpul căsătoriei cu domniţa
Huşi a fost organizat un simpozion Casandra la Iaşi (1699-1700), în
cultural-istoric având ca temă: timpul domniei (1710-1711), dar şi
„Dimitrie Cantemir, 300 de ani de la de la tatăl său Constantin Cantemir.
urcarea pe tron”. Organizator şi A urmat o intervenţie din rândul
moderator a fost prof. Costin Clit, de publicului huşean prin bibliotecarul
la Colegiul Naţional „Cuza Vodă”. Constantin Donose, care a prezentat
Simpozionul s-a desfăşurat în prima ediţie în limba română a
aula Colegiului, ocazie cu care şi-au lucrării „Descrierea Moldovei”, scrisă
prezentat lucrările referitoare la viaţa în chirilică, pe care o deţine în
şi activitatea literară şi politică o serie custodia Bibliotecii municipal
de personalităţi din mediul universitar datorită unei donaţii.
ieşeau, profesori şi cercetători din alte A urmat prelegerea drd. Bogdan
zone ale ţării. Printre personalităţile Atanasiu cu tema: „Un dregător din
prezente s-a numărat academicianul umbra tronului Cantemireştilor –
Constantin Toma, originar din Antiohie Jora, care ne aduce la
Gugeşti de lângă Huşi, care aniversa cunoştinţă despre legăturile de
în acea zi 75 de ani de viaţă, fapt care rudenie dintre cele două familii şi
i-a determinat pe doi interlocutori faptul că cei din familia Jora vor fi
(prof. dr. Theodor Codreanu şi prof. apropiaţi fideli domnitorului, cu
Gh. Moraru) să-i aducă un cald funcţii de hatman sau sfetnici în
omagiu de cinstire şi preţuire, mai divanul obştesc.
ales că acesta fuseseră cândva Profesorul univ. dr. Ioan Petru
absolventul Liceului „Cuza Vodă” prin lucrarea: „Menţiuni despre Huşi
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

din Huşi. în opera lui Dimitrie Cantemir –


În discursul său electrizant, ctitoria Cantemireştilor. Documente
prof. Theodor Codreanu amintea că inedite”, a prezentat opera marelui
vatra Huşilor a fost un rezervor Dimitrie Cantemir savant, legătura sa cu zonele
important din care au ieşit numeroase Gravură după o stampă contemporană învecinate Huşului, cu Siliştenii din
personalităţi, avându-l ca reper pe fostul Ţinut al Fălciului. Dimitrie
Dimitrie Cantemir. La acestea adauga Cantemir din prisma domniei sale a
că matricea culturii româneşti a fost stimulată de puternicul fost un om inegalabil în operele literare şi ştiinţifice, fiind unul
focar huşean, care a produs de-a lungul timpului cel puţin 400 din românii cei mai recunoscuţi în afara graniţei, fiind chiar
de somităţi din varii domenii. clasat astăzi printre cele 100 de personalităţi ale planetei. Tot
În alocuţiunea prof. univ. dr. Constantin Toma, membru despre zona Huşilor aflăm, că, Dimitrie acorda o atenţie
corespondent al Academiei Române, au fost scoase în evidenţă specială târgului Huşi datorită Episcopiei, a movilei Răbâiei de
calităţile native şi ştiinţifice ale marelui om de cultura D. la Prut, a cetăţuiei de pământ din codrii Creţeştilor (lângă Huşi)
Cantemir şi contribuţiile sale la cultura universală. La finalul de la Vlăcineasa, Silişenilor etc..
cuvântării a primit din partea doamnei director Manuela Iacob, O alta temă viu discutată a fost cea susţinută de Sorin
de la colegiului „Cuza Vodă” Huşi, o diplomă de onoare şi un Iftimie privitoare la „Aducerea osemintelor lui Dimitrie
album de fotografii. Cantemir”. Acest fapt a fost posibil datorită diplomatului N.
Invitat la acest simpozion a fost si prof. univ. Ştefan Titulescu, care într-un moment de detensionare a relaţiilor
Gorovei de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, care din motive româno-ruse, reuşeşte în urma unui acord politic cu omologul
de sănătate nu a reuşit să ajungă, însă şi-a delegat un doctorand, său, să aducă osemintele lui Dimitrie Cantemir la Iaşi. Ne-a
pe Bogdan Atanasiu, care i-a prezentat lucrarea „Controverse expus traseul navei „Principesa Maria” până în portul Constanţa
cantemiriene'. Prin aceasta temă a reuşit să delimiteze termenul şi de aici până la Iaşi cu trenul, care au fost participanţi, despre
de „moşnean” folosit cu precădere în Ţara Românească, ceremonialul naţionalist şi despre locul unde a fost îngropat.
argumentând că în Moldova acesta nu a fost folosit, decât un Odată cu osemintele a fost adusă şi piatra de mormânt şi
sinonim, cel de răzeş, care desemna oamenii gospodari şi numeroase manuscrise. Sicriul cu rămăşiţele pământeşti a fost
vrednici. depus la Biserica Trei Ierarhi, alături de Vasile Lupu şi

–56–
Evenimente
Alexandru Ioan Cuza, în „necropola domnitorilor fără contribuţia marelui cărturar la formarea generaţiilor viitoare de
morminte”, denumire acceptată pentru cei trei domnitori ce au intelectuali şi oameni de ştiinţă.
murit departe de ţară. Şi pentru că Dimitrie Cantemir pomeneşte de vinurile
Bogdan Creţu ne-a descifrat simbolistica faunistică a celebre de Cotnari, Huşi şi Pâhneşti, organizatorii i-au invitat pe
lucrării cantemirene „Istoria hieroglifică”. Criptic şi înţelept, toţi participanţii la vinoteca Huşilor de la Colegiul Agricol la o
Cantemir reproduce societatea sa din prisma unui simbolism degustare cu „Busuioacă de Bohotin” şi alte vinuri alese.
hermetic, satirizând evenimente şi oameni, mascându-le prin La final a urmat o vizită la Mănăstirea Grumezoaia din
diversitatea faunistică a vremii. In simbolismul folosit nimic nu comuna Dimitrie Cantemir, pe locurile unde s-a născut marele
este întâmplător: fiecare animal reproduce întocmai caracterul şi cărturar.
fapta celui implicat, obiceiurile şi „îndemânările” acestora, Prin susţinerea acestui eveniment aniversar, toţi
morala şi conduita specifică. participanţii au plecat de la Huşi, mai „bogaţi” spiritual,
Profesorul Theodor Codreanu a demonstrat un paralelism sădindu-se adânc în sufletul lor fărâma de patriotism naţional ce
între mitul mioritic şi istoria ieroglifică, scoţând în evidenţă este la mare căutare, acum când „vlădicile” neamului au uitat cu
elementele morfogenetice ce s-au succedat de-a lungul timpului desăvârşire de cei mici şi mijlocii, de intelectualii şi oamenii de
şi au întărit substratului conştiinţei mitice româneşti. ştiinţă ai acestui neamului românesc, oropsit şi atunci, oropsit şi
Prof. univ. dr. Valeriu Cotea, membru al Academiei astăzi de neroziile vremii...
Române, rezumă importanţa evenimentului cultural huşean,

operele fundamentale
ale celui omagiat în
ediţie anastatică (Prin-
cipele Dimitrie Cante-
mir, Opera Omnia, vol.
Români iluştri: Dimitrie Cantemir I-VIII, Iaşi, Tipo
Moldova, 2010) după
modelul celei îngrijite
de Academia Română
Prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu – Iaşi la intersecţia secolelor
XIX-XX.
Dimitrie Cantemir
(n. 26 octombrie 1673,

D
in Calendarul marilor evenimente ale trecutului
neamului reţinem, pentru sfârşitul acestui an, Silişteni, azi comuna
împlinirea a 3 secole de la accederea pe Tronul Dimitrie Cantemir,
Moldovei a lui Dimitrie Cantemir. Jubileul a fost marcat, între judeţul Vaslui – m. 21
altele, de sărbătorirea strălucitului cărturar chiar la sediul august 1723, în Rusia).
Fiu al lui Constantin
Cantemir, domn al
Moldovei (1685-1693).
Studii la Iaşi cu
învăţatul grec Ieremia

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Cacavelas, apoi la
Academia Grecească a
Patriarhiei Ortodoxe
din Constantinopol;
poliglot, pe lângă
limbile clasice, latina
şi greaca, cunoştea
turca, italiana, araba,
persana, slava veche şi
rusa. La 23 noiembrie
1710 ajunge, cu
ajutorul turcilor, domn
al Moldovei (1710-
Lansarea cărţii „Cantemireştii” la Biblioteca Centrală 1711). În scurta-i
Universitară Iaşi. De la stânga la dreapta: Magda domnie a luat o serie
Jeanrenaud, Silviu Lupescu, Stefan Lemny, Alexandru Zub1 de măsuri menite să
ducă la ridicarea
poziţiei internaţionale
Uniunii Europene de la Bruxelles şi, nu mai puţin, de apariţia a Moldovei şi la întă-
unor volume de referinţă precum, în prima ordine, cel datorat rirea puterii domniei.
istoricului Ştefan Lemny, Cantemireştii. La 13 aprilie 1711, la
Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al Luţk, în Volinia, a
XVIII-lea (traducere din limba franceză, Iaşi, Editura Polirom, încheiat Tratatul de alianţă cu Rusia, în care se prevedea
2010), lansat la 29 noiembrie la Iaşi şi, tot atunci şi tot acolo, eliberarea ţării de sub jugul turcesc, alipirea la Moldova a
ţinuturilor smulse ei de Imperiul otoman, regim absolutist în
1 http://cantemiriana.blogspot.com/2010/12/evocation- Moldova, tronul rămânând ereditar în familia Cantemir.
dimitrie-cantemir-iasi-le-29.html [G.F.]
–57–
Evenimente
Victoria turcilor la
ţirea lor în state feudale, precum şi continuitatea românilor pe
Stănileşti (1711) împo- pământul fostei Dacii. Preţios dar închinat poporului său,
triva oastei ruseşti l-a Hronicul lui Cantemir era menit să facă cunoscută străinătăţii
silit să se refugieze în istoria românilor şi să atragă atenţia opiniei publice europene
Rusia, unde a ajuns asupra situaţiei politice în care ei se aflau. O serie de alte lucrări
unul din sfetnicii ţaru- istorice ale lui Dimitrie Cantemir tratează probleme mai restrânse
lui Petru cel Mare. De de istorie a Moldovei şi Ţării Româneşti, ca şi de filosofie a
largă formaţie enciclo- istoriei. Filosofia lui Dimitrie Cantemir este teologică, mistică. În
pedică, filosof, istoric,unele din scrierile lui se simte influenţa filosofului flamand Jean
geograf, muzicolog,
Baptiste Van Helmont.
Dimitrie Cantemir a Rândurile de mai sus, datorate acad. prof. Ştefan
fost, prin opera sa, unulŞtefănescu, îngăduie cititorului o inspirată şi precisă
din marii învăţaţi
„introducere” în viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir. Cum asupra
europeni ai vremii. acestei probleme vom reveni, în acest context vom releva că în
În 1714, Acade- prezent cititorul dispune de ample informaţii în materialele
mia din Berlin (Socie- găzduite în faimoasa enciclopedie on-line Wikipedia, precum şi
tas Regia Berlinensis) în alte lucrări de specialitate din ultima vreme.
l-a ales membru al ei. Un caz mai rar întâlnit în domeniul ştiinţei şi culturii
Istoria Imperiului Otoman, La îndemnul acestei universale, Dimitrie Cantemir s-a înscris demult în rândul
Hamburg, 1745 1 Academii, Dimitrie
personalităţilor ilustre în privinţa cărora, nicicând şi niciunde,
Cantemir a scris în vreunul dintre superlativele folosite nu ar putea fi apreciat drept
1716 importanta sa abuziv ori nefericit. Mai ales că fostul principe al Moldovei a
lucrare „Descriptio
beneficiat, după cum s-a remarcat deja, încă din timpul scurtei
antiqui et hodierni şi zbuciumatei sale existenţe, graţie activităţii sale intense şi
status Moldaviae”,
operei sale uluitoare, în parte editată antum, de atenţia şi
izvor pentru cunoaş- preţuirea unora dintre spiritele redutabile ale Veacului
terea societăţii şi
Luminilor, pentru ca, pe măsura valorificării postume a
statului moldovenesc, lucrărilor sale, aprecierile şi exegezele să se extindă continuu ca
în special pentru epoca arie şi intensitate.
în care a trăit autorul, Nefiind posibil să detaliem, vom reţine că, pentru înşişi
sfârşitul secolului al succesorii ilustrând aceeaşi specie (N. Iorga, B. P. Hasdeu,
XVII-lea şi începutul G. Călinescu sau Mircea Eliade), Dimitrie Cantemir a fost
secolului al XVIII-lea. abordat şi judecat hotărî şi consecvent prin prisma savantului
Scrierea care a făcut situat pe pisc. Pentru a exemplifica, vom menţiona că, de vreme
din Dimitrie Cantemir ce – pentru G. Călinescu – Dimitrie Cantemir se confunda cu
istoric de faimă euro- „un Lorenzo Medici al nostru”, pentru inegalabilul N. Iorga el
peană a fost, în special,„a devenit ... prin singurele lui silinţi, eroice, un deţinător al
„Historia incremen-
ştiinţei Răsăritului musulman în toate direcţiile ... A fost în
torum atque decremen- vremea lui unicul exemplar al unui erudit stăpân pe cuprinsul
torum aulae othomani- întreg a trei civilizaţii pe care le-a dat omenirea şi astfel s-a
Hronicul vechimii a
cae”, redactată paralel impus tuturor mediilor culturale în care a ajuns să se
romano-moldo-vlahilor2 cu „Descrierea Moldo- manifeste”.
vei” şi terminată în În viziunea lui Răzvan Codrescu, „Dimitrie Cantemir
1716. Tradusă în
reprezintă primul nostru certificat de europenitate, în sensul
engleză în două volume modern al cuvântului”, el inaugurând indiscutabil „marea serie
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

(Londra, 1734 şi 1735), a personalităţilor enciclopedice româneşti, ilustrată îndeosebi de


în franceză (Paris,
B. P. Hasdeu, N. Iorga şi M. Eliade”. În sfârşit, nu mai puţin
1743) şi germană
inspirat şi nuanţat s-a dovedit regretatul Dan Horia Mazilu,
(Hamburg, 1745),
exeget al scrierilor cantemiriene, care observa: „Opera lui
lucrarea a fost socotită Cantemir, foarte întinsă şi diversă, confirmă enciclopedismul,
ca cea mai importantă dar şi atribuţiile geniale ale minţii sale (...). Opera lui ... se
istorie a Imperiului impune ca un moment cardinal în cultura română, primul mo-
otoman până la
ment de importanţă majoră, când spiritul românesc a radiat
lucrările lui Hammer şi asupra altor culturi. Geniu pozitiv, Cantemir a fost un întemei-
Zinkeisen. etor în varii domenii de manifestare a spiritului, în teologie,
Între 1717 şiistorie şi geografie, etnografie, imagologie, sociologie, filozofie,
1723, Dimitrie Cante- retorică, pedagogie şi, nu în ultimul rând, în literatura de ficţiu-
mir a redactat lucrarea ne alegorică şi satirică”. De asemenea, reputatul istoric francez
rămasă neterminată
Emmanuel Le Roy Ladurie, prefaţând Cantemireştii colegului
„Hronicul vechimii a Ştefan Lemny, stabilit actualmente la Paris, a relevat traiectoria
romano-moldo-vlahilor”, „cu totul deosebită” a fostului domn moldovean, depăşit însă de
în care susţine originea savantul care s-a impus din perspectiva posterităţii.
latină a românilor, Rămânând la capitolul investigaţiilor şi exegeţilor operei
unitatea lor de origine şi
cantemiriene, se impune a reţine că bibliografia existentă
Istoria hieroglifică 3 de stat, până la despăr- include numeroase sinteze, monografii, biografii şi bibliografii,
studii şi colecţii de documente, semnate în principal de N.
Iorga, G. Călinescu, G. Vîlsan, Dan Bădărău, Virgil Cîndea, Ilie
1 www.cantemir.cozmulici.info/imagini-cantemir [G.F.] Minea, P. P. Panaitescu, Sextil Puşcariu, N. Cartojan, Mihai
2 internettrading.net/sica/denis/cantemir/Hronicul%20a%20vecBerza, Giorge Pascu, Răzvan Codrescu, Emil Petrovici, M. M.
himei%20romano-moldo-vlahilor,%20manuscris.png [G.F.] Alexandrescu-Dersca, N. Manolescu, Dan Sluşanschi, Paul
3 internettrading.net/sica/denis/cantemir/Istoria%20ieroglif Miron, Dan Zamfirescu, G. Cioranesco, E. Lozovan, Mihai
ica,%20manuscrisul%20original.png [G.F.]
–58–
Evenimente
Maxim, M. Gu- evoluţiile de-a lungul ultimelor 300 de ani, pe parcursul cărora
boglu, Al. Rosetti, imperialismele rus ori sovietic au pus permanent în discuţie, au
I. C. Chiţimia, ignorat ori au violat cu brutalitate, în virtutea Tratatului ruso-
Dan Horia Mazilu, turc de la 16/28 mai 1812 ori a Protocolului secret al Pactului de
D. Ciurea, Şerban neagresiune Hitler-Stalin din 23 august 1939, graniţa româno-
Cioculescu, Al. rusă pe Nistru – articolul 11 al Tratatului de la Luţk prezintă o
Piru, I. Rotaru, relevanţă cu adevărat istorică.
Ştefan Ciobanu, În semn de recunoaştere universală a personalităţii de
Paul Cernovo- excepţie a lui Dimitrie Cantemir, la 30 noiembrie 2010, cu
deanu, N. Stoi- prilejul împlinirii a 300 de ani de la instalarea sa pe tron, chiar
cescu, Ştefan în inima bătrânului continent, la sediul din Bruxelles al Parla-
Ştefănescu, Dra- mentului European, s-a desfăşurat un simpozion internaţional.
goş Protopo- Ilustrul cărturar a fost omagiat de unii europarlamentari,
pescu, Vasile precum şi de numeroşi istorici din Beligia, Franţa, Grecia,
Harea, N. Dabija, Rusia, Serbia şi, desigur, România, iar profesorii M.
Alexandru Zub, Diaconescu, Constantin Barbu şi Paul Tudor au lansat integrala
Ştefan S. Gorovei, manuscriselor facsimilate aparţinând lui Dimitrie şi Antioh
Constantin Barbu, Cantemir în 20 de volume. Prezent la manifestare, scriitorul
Mihail Diaco- basarabean Nicolae Dabija, Membru de Onoare al Academiei
nescu, Ştefan Române, a consemnat pentru „Cotidianul” că „Opera lui
Lemny şi, Dimitrie Cantemir, savantul şi domnitorul, face o sinteză între
Petru cel Mare (1672-1725)1 desigur, dintre cultura Orientului şi a Occidentului. A fost înalt apreciat de cel
istoricii străini, mai mare critic al literaturii ruse, V. Belinski, care zicea despre
începînd chiar în secolul al XVIII-lea cu marele Edward D. Cantemir că era „foarte iscusit în filozofie şi matematică şi
Gibbon, O. Wright, Franz Babinger, H. Trevor-Roper, Anthony avea cunoştinţe mari în arhitectură”. Istoricul rus N. Bantîş-
Bryer, H. Kemal Karpat, Namik S. Turan, V. N. Ermuratskyi, Kamenski îl considera pe Dimitrie Cantemir „cel mai învăţat
A. I. Babyi şi, bineînţeles, Emmanuel Le Roy Ladurie. bărbat în Rusia timpurilor lui Petru I”. Voltaire scrie: „Prinţul
După cum este lesne de presupus, operele cantemiriene, Cantemir ... întrunea talentul vechilor greci, ştiinţa literelor cu
bucurându-se de o justificată şi deosebită preţuire, au beneficiat cea a armelor... Dimitrie Cantemir e asumat azi de mai multe
de atenţia editorilor. Graţie acestora, unele lucrări, cu precădere ţări: România, Republica Moldova, Turcia, Rusia (ultimele
Descrierea Moldovei, au apărut în varii ediţii, în limba română două – ţări de adopţie), dar şi de către Transnistria, care şi-l
sau în limbi de circulaţie internaţională (engleză, germană, revendică şi ea (...) şi în scrierile literare el e un modern, se
franceză, rusă etc.), adeseori în tiraje importante. În două ocazii, distanţează de contemporanii săi, care mai scriau Letopiseţe ale
de fiecare dată prin eforturile Academiei Române, s-au avansat ţării Moldovei sau greoaiele Stihuri la stemă (...) Timp de 300
proiecte, concretizate din fericire în realizarea unor serii de de ani, noi, românii despărţiţi de graniţe, ne-am întâlnit
opere complete. deasupra paginilor scrise de prinţul Cantemir şi ne-am
Mai aproape de noi, cu începere din 1973, regretatul acad. recunoscut. Nu ca fiind rude, ci fiind aceiaşi. I-am putea spune
prof. Virgil Cîndea a iniţiat, sub egida Editurii Academiei, Cantemir – unificatorul de Limbă Românească şi de Conştiinţă
tipărirea Operelor complete ale lui Dimitrie Cantemir în nouă Românească”.
volume (mai multe tomuri), serie nefinalizată, dar din care au
apărut vol. IV/1 (1973), I (1974), IX/1 (1983). Pentru început,
mai precis între anii 1872 şi 1901, s-au imprimat – prin grija Al.
Papiu Ilarian, Iosif Hodosiu, G. Sion, Al. Odobescu sau Grigore
G. Tocilescu delegaţi ai Societăţii Academice Române, ulterior
ai Academiei Române – „Operele Principelui Dimitrie

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Cantemir”, în opt volume. Seria respectivă a Operelor
beneficiază astăzi, prin bunăvoinţa Editurii Tipo Moldova
(director: Aurel Ştefanachi), de avantajele includerii în Colecţia
„Opera Omnia”, sub semnătura lui Dimitrie Cantemir. Fiind
vorba de o ediţie anastatică, se înţelege că ea se adresează cu
predilecţie specialiştilor şi colecţionarilor.
Nu este posibil să încheiem, fără a sublinia semnificaţia
deosebită a Tratatului lui Dimitrie Cantemir cu Petru cel Mare
de la Luţk din 13/24 aprilie 1711, care – în perspectiva eşecului
trupelor ţarului la Stănileşti în faţa oştilor turceşti (8-12 iulie
1711) – a marcat sfârşitul carierei politice a domnului
Moldovei, el fiind silit în consecinţă să se retragă în Rusia.
Dar nu se poate omite că Tratatul, al cărui text a fost
redactat integral de domn, a stabilit cu precizie, după litera şi în
spiritul străvechilor „legi ale ţării”, integritatea teritoriului
Moldovei şi potrivit fruntariilor sale în toate direcţiile. Sub acest
aspect, articolul 11 prevedea fără rezerve că: „Pământurile
Principatului Moldovei, după vechea hotărnicie moldovenească,
asupra cărora domnul va avea drept de stăpânire, sunt cele
cuprinse între râul Nistru, Cameniţa, Bender, cu tot ţinutul
Bugeacului, Dunărea, graniţele Ţării Munteneşti şi ale
Transilvaniei şi marginile Poloniei, după delimitările făcute cu
acele ţări”. Este lipsit de îndoială că – tocmai având în seamă Huşi – bustul lui Dimitrie Cantemir[G.F.]

1 Rijksmuseum, Amsterdam
www.rijksmuseum.nl/aria/aria_encyclopedia/00047546?lang=en [G.F.]
–59–
Evenimente
din urmă autor e dat şi de primele strofe dintr-o ars poetica
intitulată Scurtă prezentare:
„Nu pretind a şti chiar totul / Aşa precum un erudit/ Dar
când observ unde am locul/ (Ca un bust fixat pe soclu)/ Îmi văd
Umor la Huşi visul împlinit.// În viaţă am făcut de toate/ Slujbaş, în ultimă
instanţă;/ Am învăţat şi ceva carte/ Cu un liceu şi facultate,/
(Ambele, de la distanţă).” Desigur.
Un umorist autentic, croitor de bune epigrame, este
Prof. Theodor Codreanu – Huşi Constantin Donose, aflat însă la antipodul lui Ioan Marcu în
ceea ce priveşte atenţia pe care o acordă propriilor improvizaţii,
nefiind nicicum ispitit a şi le aduna în volum. O face, în schimb,
n toamna ploioasă şi friguroasă din anul de graţie 2010, Aurel Cehan, care a evoluat binişor de la placheta de debut,

Î la Huşi plouă şi cu literatură umoristică. Iar faptul se


suprapune cu o nouă ediţie a expoziţiei de grafică
satirică numită, inspirat, Damigenius de organizatorul ei infati-
poate şi pentru că a avut curajul să se afle sub îndrumarea unor
profesionişti, precum criticul dramatic şi literar, publicistul şi
epigramistul Teodor Pracsiu, care-i şi semnează prefaţa la cel de
gabil, eminentul artist care este Cristian Marcu, în colaborare cu al doilea volum. Aurel Cehan a învăţat ceva din estetica
Casa de Cultură „Alexandru Giugaru” al cărei director este, de epigramei şi, adesea, dovedeşte că are umor. El are, de
ani buni, Sergiu Găină. Damigenius (prima ediţie în 1989) a asemenea, îndemnarea versificaţiei (pe care o exercită şi în
ajuns la a 16-a ediţie, fiind una dintre manifestările profesio- forma fixă a rondelului, bunăoară). Ştie să exploateze resursele
niste de prim-plan în grafica satirică românească. semantice ale cuvintelor, apelând la calambur, paronimie,
antiteză, aluzie, polisemie, dedicaţie, epitaf etc., pe care, fireşte,
le pune în slujba şfichiuirii realităţilor din societatea
postdecembristă, dar şi a defectelor general-umane. Iată câteva
exemple reuşite, deşi mai puteau fi cizelate:

Ca la nimeni
Toţi îl ştiu un indecent,
Nimeni nu îl agreează,
Deşi-n toate-i repetent
Peste tot el promovează.

De ochii lumii
Purta dolari în portofel,
Dar cum să-ţi povestesc matale,
Mă chinuii în chip şi fel:
El nu făcea… două parale!

Dorinţa unui pescar


De-a lungul vremii, au expus aici artişti de rezonanţă Fiind pescar de meserie,
naţională şi internaţională. La ediţia din acest an, au participat Şi-n principiu mare domn,
Dan Silviu Turculeţ, Constantin Pavel, Doru Axinte, Cristian Vrea în Parlament să fie,
Topan, Gabriel Rusu şi, desigur, huşeanul Cristian Marcu. Ca să prindă-un pui de somn!
Vernisajul s-a produs la Galeria PrimART din incinta Primăriei
Municipiului Huşi, la ora 12. În intervenţia pe care am susţinut- Aurel Cehan creează şi meta-epigrame, încercând să
o după prezentarea lui Cristian Topan, am făcut observaţia că o ajungă la tainele speciei:
bună caricatură este e excelentă epigramă în imagini, corelaţia
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

fiindu-mi inspirată de faptul că la ora 10,30 avusese loc la Definiţia epigramei


Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” lansarea unor cărţi, între Patru versuri, un catren,
care şi una de epigrame şi rondeluri semnată de Aurel Cehan, cu Cu şi fără sutien;
titlul Elixir de sănătate (Editura Contrafort, Craiova, 2010). Primele îţi aduc fală,
Desigur, este o distanţă axiologică importantă între Ultimele… săpuneală.
profesionismul graficienilor satirici şi poezia umoristică a lui
Aurel Cehan, aflat la a doua sa carte, după ce autorul debutase Vorbeam mai sus de corespondenţa dintre epigramă şi
editorial cu Terapie de cuvinte (Editura „Dosoftei”, Iaşi, 2003). caricatură. Cartea lui Aurel Cehan este un exemplu şi-n atare
Ambele forme ţintesc însă asanarea sănătăţii moravurilor iar privinţă, textele fiind intercalate cu desene ale talentatului
Aurel Cehan pariază tocmai pe elementul „terapeutic” numit pe caricaturist vasluian N. Viziteu şi ale colegului său M.
copertele ambelor volume publicate. Că „pilulele” fabricate Ciobotaru. Aurel Cehan mai cultivă şi sonetul, vorba de duh,
astăzi devin tot mai ineficiente, fie din pricina slabei compoziţii aforismul satiric şi pamfletul, specii cu mult mai pretenţioase.
din reţeta autorilor, fie din cauză că viruşii răului public au Iată câteva aforisme, bazate tot pe jocuri de cuvinte: „Se dădea
devenit extrem de rezistenţi, asta e altă poveste. în stambă, fiindcă n-avea stofă.”; „Suferea tot timpul. Îl durea în
Literatura umoristică huşeană de azi încă se zbate în cot de alţii”.; „În faţa şefului stătea drept. Zicea că este un tip
limitele amatorismului. Semne de depăşire se găsesc la Petru vertical”.
Brumă, autor care însă a părăsit de mulţi ani urbea natală pentru
Constanţa, unde a profesat ca dascăl de fizică la un liceu de
prestigiu. În localitate, în afară de Aurel Cehan, a mai produs
cărţi de poezie satirică Ioan Marcu, debutant la vârsta pensiei,
autor al unei serii de trei volume Boabe de piper, apoi al opului
Ghimpele din potecă şi al recentului La obiect (Editura Sfera,
Bârlad, 2010), cu o prefaţă a scriitoarei Marta Miclescu, urmată
de un Cuvânt înainte semnat Denis Dinulescu şi de o apreciere
îmbărbătătoare, pe ultima copertă, a istoricului local Lucian
Petrescu, fost deţinut politic. Stadiul artistic la care a ajuns acest

–60–
Personalităţi
superioară de îndeplinit şi că Rusia era sortită unei meniri
monumentale.
Astfel, ideea de mesianism a străbătut întreaga istorie a
Rusiei, iar conştiinţa eşecului a dat naştere la tragism, angoasă
Proza scurtă la Gogol. Tipologii şi apocalipsă.
Intelighenţa, ca grup distinct în cadrul societăţii ruseşti, s-a
afirmat în a doua jumătate a secolului XIX. Ea nu reprezintă numai
un grup de intelectuali. Ea apare mai degrabă ca un ordin monastic
Prof. Lazăr Cristian – Huşi – după expresia lui N. Berdiaev, adică o sectă cu propria ei morală,
cu o anumită concepţie despre lume, cu depinderi şi reguli cu totul
aparte. Intelighenţia îşi recruta oamenii din toate clasele sociale, nu
I. Elemente specifice ale realismului rus numai din rândurile intelectualităţii ruse, ci şi din rândurile
nobilimii cultivate, a clerului de jos, a micilor funcţionari şi
De ce se rusul răzvrăteşte împotriva culturii, demolează negustori si chiar dintre ţărani. Aceste idei veneau ca o contra-
toate valorile? – se întreba filosoful creştin Nikolai Berdiaev.1 pondere faţă de autocraţia ţaristă.
Întrebarea se referă chiar la esenţa spiritului rus şi pune Încă de la început, intelighenţia, prin concepţiile
problema unui sens istoric în cultura rusă. promovate, va fiinţa in opoziţie cu statul rus şi va constitui o
Popoarele ce au influenţat istoria nu pot exista în afara reacţie faţă de societatea rusă din timpul ţarului Nicolaie I, a
culturii. Dar totuşi, slavii de la răsărit, ce erau conştienţi de cărui domnie va determina o asuprire cruntă faţă de ţărani şi
propria istorie, au făcut cultură doar în măsura în care aceasta se intelectuali. Intelectualitatea a resimţit profund această criza,
putea raporta pozitiv la ideea lor naţională. Cu toate acestea, în fiind ignorată de structurile politice aflate la putere, constitu-
Rusia nu a exista un sentiment al naţiunii ruse. Cei învăţaţi indu-se astfel într-o grupare schismatică ce se opunea statului
preferau să folosească noţiunea de popor, în loc de naţiune, iar autocrat rus. Ca
când aceştia au avut în vedere cultura universală, adeseori s-au urmare a acestei
raportat faţă de ea în mod negativ, cu accente profetice şi opoziţii, mulţi din-
apocaliptice. tre membrii ei îşi
Ca o consecinţă că tradiţia bizantină nu le-a permis ruşilor vor publica operele
o deschidere către universalitate, cultura rusă nu a cunoscut în exil, datorită
forme noi, creatoare. Dorind să impună culturii ruse un caracter cenzurii, a statului
universal, occidentaliştii s-au îndreptat către nihilism sau poliţienesc, a stru-
revoluţionalism şi astfel orice încercare a lor a eşuat. Cei care s- cturilor în descom-
au abătut de pe calea cea dreaptă a bizantinismului a fost punere ale Impe-
izolaţi de poporul rămas fidel tradiţiei. Reformele lui Petru cel riului ultimilor ţari
Mare, menite să occidentalizeze Rusia, au avut urmări grave pe care înţelegeau să
plan spiritual, ţarul fiind considerat de către popor a fi conducă autoritar
întruparea Antihristului pe pământul sfânt al Rusiei. şi samavolnic.
Cei ce analizează cultura şi spiritualitatea poporului rus Membrii in-
sunt de părere că această împotrivire faţă de ideea de nou în telighenţiei, rupţi
cultura rusă priveşte caracterul mesianic şi profetic al culturii. de poporul simplu,
Rusia a fost dintotdeauna o ţară a paradoxului, predispusă necultivat, în
mesianismului şi proorocirii, iar experienţele imperialismului opoziţie cu statul,
ţarist, nihilismul anarhist şi spiritul revoluţionar vin dintr-un se vor refugia în
fond sufletesc al ruşilor. Conştiinţa mesianică i-au făcut pe ruşi domeniul ideilor,
să fie stihiali, iar stihialul nu acceptă nici o formă de condamnaţi fiind
convenţionalism. Emil Cioran a afirmat că Rusia nu poate fi la singurătate şi

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


înţeleasă de celelalte popoare.2 A vorbi despre mesianismul rus izolare. Ei vor ela-
înseamnă a vorbi despre ruşi în general, iar acest lucru bora cele mai
presupune o cunoaştere iniţiatică a spiritului rus, iniţiere ce nu diverse concepţii
ţine de raţiune ci are un aspect afectiv şi intuitiv. privind în mod Gogol – Revizorul, 1856
În ipoteza că pe fondul unei spiritualităţi ortodoxe au fost special statul şi
posibile toate fenomenele de manifestare ale spiritului rus, de la societatea rusă,
tradiţia slavofilă până la nihilism, socialism şi bolşevism – impunându-se ideile anarhice şi socialiste, ca o reacţie faţă de
mesianismul are strânse legături cu ortodoxismul. Din această autocraţia rusească şi a iobăgiei.
îmbinarea a mesianismului cu spiritualitatea ortodoxă se explică Intelighenţia se va dezvolta în curând ca o grupare
şi emergenţa ideilor socialiste şi comuniste. Ideile preluate de extremistă, iar opoziţia faţă de stat se va concretiza în viziunea
cei învăţaţi – idealismul german, liberalismul şi marxismul – au gnostică prin care Statul şi societatea erau văzute ca o întruchi-
îmbrăcat haina mesianismului specific rusesc, iar din întâlnirea pare a Răului. Membrii intelighenţiei se vor rupe de realitate şi
mesianismului cu cultura germană s-a născut ideologia marxist- de prezent. Modelul teoretic care se va impune va fi astfel unul
leninistă. Astfel, mesianismul sfârşeşte, ca şi în Germania, în abstract, iar morala va fi una schismatică, de tip raskol.
ideologie, dar spre deosebire de Germania, pentru învăţaţii ruşi Berdiaev 3 a subliniat dogmatismul intolerant ca fiind o
marxismul nu a rămas doar o idee, ruşii au transformat-o în caracteristică a intelighenţiei. Acesta va prelua din Occident idei
ideologie, fapt care a dus la izolarea definitivă a Rusiei de restul pe care le va asimila uşor, fără a le supune criticii, afirmând că
Europei. este vorba „de o lacună, o deficienţă care-i va împinge adesea în
Deosebirea structurală a spiritului rus faţă de tot felul de confuzii sau erori, fiind însă şi un soi de virtute, care
spiritualitatea europeană a fost conştientizată de intelectualii va sta mărturie avântului religios şi unui elan al sufletului”.4
ruşi ai secolului al XIX-lea. Toţi au simţit că au o misiune Ideile occidentale, întâlnind o astfel de conştiinţă, se vor
transforma în dogme: „Saint-simonismul, fourierismul,
1 Nikolai Berdiaev, Filosofia lui Dostoievski, Editura
Institutul European, 1992, p. 11. 3 Berdiaev, Originile şi sensul comunismului rus, Editura
2 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p.43.
Humanitas, 1990, p. 16. 4 Ibidem, p.44-45.

–61–
Personalităţi
hegelianismul, materialismul, marxismul, au fost asimilate ca Sfânta Rusie se opune Rusiei eretice, cea care a condus în
dogmă de intelighenţie”.1 istorie; istoria nu poate mântui poporul, ci poporul mântuieşte
Nu trebuie uitat că epoca în care a apărut şi s-a dezvoltat istoria. Din acest motiv cultura a fost principalul motiv de
intelighenţia rusă este cea a romantismului german, dar şi epoca despărţire a intelectualilor eretici de poporul fidel a lui Hristos.
desăvârşirii unităţii naţionale a unor popoare europene. În Exemple de intelectuali ce au crezut în Sfânta Rusie sunt
această perioadă intelectualii ruşi îl descoperă pe Hegel, iar prin Dostoievski, Soloviov.
el pătrunde şi idealismul ferman, repede asimilat. Descoperirea Rusia sfântă este un obiect de credinţă, sfinţenia şi patosul
culturii europene a dat semnalul „revoltei împotriva întregii caracterizând acest teritoriu spiritual. Semnul sfinţeniei se
Rusii ţariste. Cultura va avea drept urmare surparea străvechii regăseşte la majoritatea scriitorilor ruşi. Gogol şi Leontiev au
credinţe în atotputernicia ortodoxiei; pentru a-şi duce la bun sfârşit într-o mănăstire, Burgakov şi Florenski au îmbrăcat
sfârşit misiune, Rusia se va afirma într-o cu totul altă direcţie, haina preoţiei, slujindu-l pe Dumnezeu. Morala creştină i-au
încercând să caute în altă parte acel regat sau pământ al preocupat şi pe Tolstoi, Berdiaev şi Soloviov primind titlul de
făgăduinţei”.2 scriitori religioşi ortodocşi. În plus, romanele lui Dostoievski
Astfel, Rusia nu mai putea fi un model creştin exemplar, cuprind numeroase imagini ale sfinţilor, sunt pline de taină
iar idealul autocrat impus de statul rus, aproape totalitar, nu duhovnicească şi adevărate urcuşuri spirituale.
reprezenta imaginea celei de a Treia Rome. Membrii Rusia sfântă este obiectul experienţelor spirituale
intelighenţiei, mai ales ai celei occidentale, considerau că era profunde, o Rusie a credinţei puternice, pe lângă care Rusia
necesară o formă statală şi un model de societate importat din poliţienească a ateismului, a cenzurii şi a sovietelor reprezintă
Occident: liberalismul democratic ori socialismul francez. Prin doar o imagine de suprafaţă, ce nu se înscrie în esenţa acestui
aceasta, intelighenţia se va separa şi mai mult de statul puţin popor îndreptat cu faţa spre Dumnezeu.
receptiv la ideile generoase ale democraţiei liberale. Ea va Tolstoi şi Dostoievski sunt exemplele grăitoare ale acestor
continua să reprezinte o sectă în interiorul Rusiei cu un anumit transformări în secolul al XIX-lea. Ei sunt artişti geniali care
mod de viaţă şi o anumită concepţie despre lume. În curând, devin şi gânditori, filosofi sau profeţi. Discuţiile lor se
două grupări se vor învârt « numai şi numai în jurul problemelor de importanţă
desprinde din universală » (Fraţii Karamazov, Dostoievski). Acest tip de
rândul intelighen- universalitate problematică a contribuit la inegalabila lor faimă
ţiei şi se vor ulterioară.
raporta diferit la În secolul al XIX-lea literatura rusă cunoaşte o deosebită
aceleaşi realităţi. înflorire. Principalele curente literare care se manifestă în
Occidentaliştii această perioadă sunt romantismul şi realismul.
modernişti şi sla- V. Gogol (1809-1852) se îndepărtează de romantism şi îşi
vofilii tradiţiona- creează un stil propriu în opera sa în care se relevă un accentuat
lişti se vor impune caracter de critică socială : nuvela Mantaua (1842), comedia
treptat în peisajul Revizorul (1836), romanul Suflete moarte (1842).
social politic al A doua jumătate a secolului al XIX-lea se caracterizează
Rusiei secolului al prin dezvoltarea romanului realist. În acest gen excelează Ivan
XIX-lea. Turgheniev, Lev Tolstoi, F. M. Dostoievski.
Literatura N. Gogol este considerat primul mare realist rus. El s-a
rusă din secolul al născut în Ucraina, la Bolşie Sorocinţî. În prima sa lucrare :
XIX-lea este de un Nopţile în sat la Dikanka, autorul prezintă poporul ucrainean
inegalabil farmec într-o lumină atrăgătoare şi pitorească. Nuvela Tasos Bulba face
estetic. Se observă referiri la trecutul istoric. Drama micului funcţionar aflat în
o crescută pondere mizerie apare pentru prima dată în literatura rusă în nuvela
a componentelor Mantaua. Corupţia administrativă este satirizată în comedia
extraestetice. Scri- Revizorul.
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

itorii se orientează Lev Tolstoi provine dintr-o familie nobiliară. Opera lui
spre problematica Tolstoi este imensă însă putem distinge trei mari romane :
socială, filosofică, Război şi Pace, Anna Karenina şi Învierea. În dramele :
Gogol – Suflete moarte Puterea întunericului şi Cadavrul viu descoperim problemele
etică, religioasă a
epocii lor. Scrie- psihologice şi sociale din timpul său. După marea capodoperă
itorii devin sociografi, moralişti sau filosofi. Război şi Pace urmează romanul Anna Karenina. În acest
Rusia nu poate fi despărţită de sfinţii săi şi de poporul său roman Tolstoi se dovedeşte a fi un mare psihanalist, pătrunzând
– idee ce creează o unitate organică între neam şi Dumnezeu. în adâncurile sufletului uman. Feodor M. Dostoievski s-a născut
Intelectualii ruşi erau credeau că ţara lor a primit botezul cu foc la Moscova, fiind fiul unui medic. În prima parte a operei sale,
şi cu Duhul sfânt, odată cu acest botez primind un nou nume. Dostoievski dezvoltă tendinţa lui Gogol din Mantaua de a privi
„Acest nume recheamă făgăduinţele exprimate: Câţi în Hristos cu simpatie şi compătimire oameni umili, aşa cum apare în
v-aţi îmbrăcat (Gal 3, 27); voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie romanul Umiliţi şi obidiţi. În romanul Amintiri din Casa
împărătească, neam sfânt, popor (I, Petru 2, 9). Ne aflăm deci, Morţilor, autorul rememorează un anumit moment din trecutul
în faţa unei credinţe speciale: convingerea unui popor, sau, cel său. Eroul dostoievskian din marile romane: Fraţii Karamazov,
puţin, a unora dintre reprezentanţii săi, într-o vocaţie religioasă Idiotul, Demonii, Crimă şi pedeapsă este supus unui veşnic
specială.3 Prin această vocaţie specială chipul pierdut al lui conflict de conştiinţă.
Hristos se păstrează în Ortodoxie cu o deplină splendoare, Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, în literatura rusă din
Rusia devenind pentru locuitorii ei asemeni preotului menit unei această perioadă „se afirmau din ce în ce mai multe şcoli
sfinte slujiri. naturale gogoliene, teoretic postulate de către Bielinski”.4 În
acea perioadă în critica literară exista o luptă aprigă de opinii.
Bielinski şi Herzen erau adepţii curentului socialist. În acest
1 Alain Besançon, Originile intelectuale ale leninismului,
climat literar debutează Dostoievski. Prima etapă a creaţiei este
Editura Humanitas 1996, p. 89 (despre Bakunin, Herzen, cuprinsă între anii : 1846-1848. Dostoievski aduce o viziune
Belinski).
2 Ibidem, p.80.
3 Kartaşev, în Marii mistici ruşi, Editura Episcopiei 4 Dostoievski, Opere, vol.I, Editura pt. Lit. Univ.,
Dunării de Jos, 1997, p. 14. Bucuresti, 1966, p.543.
–62–
Personalităţi
rară de investigare în planul analizei psihologice. Modul citadin
este decorul adecvat al operelor de început ale autorului. II. Naşterea realismului: Gogol
„Dar starea de lucruri din Rusia celui de-al treilea deceniu
al secolului al XIX-lea, evenimentele grave petrecute în acest Ne naştem din Mantaua lui Gogol…
timp au dat anumite caractere noi fizionomiei literaturii epocii.
Entuziasmul patriotic din perioada invaziei napoleoniene şi a Alături de Puşkin, Gogol este întemeietorul realismului în
victoriei din 1812 a impulsionat în continuare redeşteptarea literatura rusă. Nakrasov a imortalizat chipul acestui mare
conştiinţei politice libertare şi a celei social-democratice. scriitor în poezia Ferice-i poetul:
Împotriva despoticei autocraţii ţariste şi totodată în scopul “Dar soarta cruţare nicicând nu cunoaşte,
abolirii iobăgiei, se creează o întinsă reţea de societăţi politice De-i vorba de-un geniu a cărei sclipire
secrete. Conspiraţia culminează cu răscoala decembriştilor Încearcă întregii mulţimi să-i demaşte
(1852), înăbuşită cu ferocitate de ţarul Nicolae I. Urmează Ce patimi o poartă şi ce rătăcire.
numeroase răscoale ţărăneşti, dar şi o crudă perioadă de Din ură hrănind simţămintele sale,
represiune, cu repercusiuni, bineînţeles, şi asupra vieţii literare. Şi buza-narmându-şi cu aspră satiră,
«Greu şi-ar putea cineva închipui astăzi la ce robie era supus în Doar spini pasul lui întâlni-va în cale
orice clipă şi pretutindeni scrisul. Orice literat avea mereu Cât timp va suna mustrătoarea sa liră !”4
Bazele creaţiei lui Gogol sunt fidelitatea pentru realitate şi
impresia că este tratat ca un contrabandist”. Astfel vorbeşte veridicitatea în artă. În Spovedania mea de scriitor, Gogol scria
Turgheniev despre această epocă”.1 că : „Am reuşit numai acolo unde m-am inspirat din realitate…
Literatura realistă rusă se afirmă după momentul înăbuşirii fantezia nu mi-a dezvăluit până astăzi nici un caracter
revoltei „decembriştilor”. Intelectualii parveniţi din mica remarcabil, nimic din ceea ce ochii mei să nu fi observat mai
burghezie preiau rolul de avangardă. Ei se vor întruni în întâi în natură”.5 Gogol
societăţi secrete şi vor dez- satirizează societatea,
bate problemele importante demascând contradicţiile şi
care sunt la ordinea zilei din nedreptăţile sociale. Acesta
perioada 1848. În 1961 vor ne concentrează pe tema
exista reforme social-politi- prezentării omului simplu în
ce, iar literatura a avut un rol Mantaua, Însemnările unui
important în declanşarea lor. nebun. Unii contemporani
Aceste reforme vor fi doar nu îi privesc opera cu simpa-
formale şi insuficiente. tie, considerând că e jenant
Scrieitorii îşi vor exprima să zugrăveşti fidel tarele
nemulţumirea în operele lor. unei societăţi.
Realismul rus este-în În articolul Despre
mai mare măsură decât cel nuvela rusă şi nuvelele
domnului Gogol, publicat în
occidental – o literatură 1835, Bielinski îi ia apărarea
angajată în această luptă lui Gogol împotriva atacu-
socială, care va rămâne, în rilor criticii şi îl proclamă pe
fond, tema ei centrală. Când, acesta „poet al vieţii reale”.6
în 1847, Belinski dă noii N.V. Gogol foloseşte
literaturi denumirea de în mod abil satira pentru a
şcoală naturală, îi demasca realităţile sociale.
precizează şi programul, Coliţă aniversară – 200 de ani de la naşterea lui Gogol [G.F.] Opera sa a exercitat mare
care s-ar putea rezuma în influenţă asupra literaturii
recomandarea de a lega arta de realitatea contemporană, ruse şi consolidează curentul realismului critic. Gogol se naşte
scriitorul urmând să reprezinte cu preponderenţă oameni în 1809, pe 20 martie în Ucraina. Prima sa operă este poemul

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


obişnuiţi, neidealizându-i, oameni simpli cu problemele şi Hans Kuchelgarten, datat în 1827. În versurile :
aspiraţiile lor; pentru ca în felul acesta literatura să-şi „Mereu, cu-ntreaga lui fiinţă,
îndeplinească nobila ei misiune socială. Este idealul pe care Robit de-o aprigă dorinţă
Tolstoi l-a formulat clar: “Eroul povestirilor mele, eroul pe De parcă tainic năzuia
care-l iubesc din toate puterile sufletului meu, pe care m-am Să prindă-n suflet lumea-ntreagă.”7
străduit să-l înfăţişez în toată frumuseţea sa, şi care totdeauna va putem observa visurile şi aspiraţiile de tinereţe ale
autorului. Gogol suferă însă o mare dezamăgire cu acest poem
fi frumos, este adevărul”.2 deoarece nu s-a bucurat de succes. Poetul va retrage din librării
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea realismul toate volumele şi se hotărăşte să plece în Germania. Nu va
rus atinge maturitatea. Literatura nu va mai aborda doar rămâne mult în străinătate şi se reîntoarce în ţară unde va
aspectele negative din societate ci va analiza societatea în toată încerca să intre în teatru, însă nici această încercare nu va fi
complexitatea ei. Scriitorul rus priveşte omul cu simpatie, iar încununată de succes. Gogol va deveni funcţionar la
subiectele şi le va lua din viaţa contemporană. Literatura va Departamenul domeniilor statului şi al edificiilor publice.
deveni o sursă de documentare şi cunoaştere a vieţii social- Acum frecventează regulat Academia de arte şi studiază pictura.
politice. Scriitorul are obligaţia să transmită în opera sa El cunoaşte numeroşi artişti, pictori şi va descrie în nuvela
gândirea socială şi aspiraţiile poporului său. Portretul viaţa lor. Din acest moment Gogol va renunţa la
„Cât priveşte stilul, idealul scriitorului este discreţia, poemele romantice de genul Hans Kuchelgarten şi se
simplitatea, fineţea, accesibilitatea. Cum nimic n-a fost mai aventurează spre realism.
străin acestei literaturi ca principiul artă pentru artă, nici scrisul Pe data de 19 mai 1831, Gogol îşi îndeplineşte o veche
frumos – în maniera flaubertiană, de pildă – nu i-a tentat (cu
excepţia lui Turgheniev) pe marii realişti ruşi”.3 4 N.A. Nekrasov-Opere alese, vol. I, Editura „Cartea
Rusă”, 1955, p. 59, în româneşte de M.R. Paraschivescu.
5 Gogol, Spovedania unui scriitor.
1 Ovidiu Drimba, Istoria literaturii universale, vol. II, 6 V.G. Bielinski-Opere filosofice alese, vol.I, Editura
Editura Saeculum, Editura Vestala, Bucureşti, 1999, p. 208. „Cartea Rusă”, 1956, p. 185.
2 Ibidem, p. 307. 7 V. Gogol-Opere, vol.I, Editura “Cartea Rusă”, p. 267,
3 Ibidem, p. 307. 1954, în româneşte Petru Solomon.
–63–
Personalităţi
dorinţă de a-l întâlni pe Puşkin. Între cei doi se va lega o tainică puţin timp la Petersburg. El se va muta la Moscova. Aici începe
prietenie. să lucreze în mod intens la cel de-al doilea volum al Sufletelor
În Serile în cătunul de lângă Dikanka, Gogol creează o moarte.
imagine lirică a Ucrainei. Acesta evocă Ucraina prin admirabile Intelighenţa, ca grup distinct în cadrul societăţii ruseşti, s-
descrieri poetice şi prin zugrăvirea poporului, care este prezent în a afirmat în a doua jumătate a secolului XIX. Ea nu reprezintă
fiecare personaj. În aceşti oameni din popor Gogol descoperă cele numai un grup de intelectuali. Ea apare mai degrabă ca un ordin
mai înalte trăsături şi însuşiri omeneşti. Bielinski spunea despre monastic – după expresia lui N. Berdiaev, adică o sectă cu
Serile în cătunul de lângă Dikonkacă sunt o culegere de texte prpria ei morală, cu o anumită concepţie despre lume, cu depin-
poetice. În aceste schiţe poetice Gogol recurge deseori la elemente deri şi reguli cu totul aparte. Intelighenţia îşi recruta oamenii
fantastice, introducând în povestirile sale draci şi zgripţuroaice. din toate clasele sociale, nu numai din rândurile intelectualităţii
Fantasticul gogolian este de un farmec aparte. Gogol vede în acest ruse, ci şi din rândurile nobilimii cultivate, a clerului de jos, a
fantastic popular latura legată de viaţa de toate zilele. Dracul este micilor funcţionari şi negustori si chiar dintre ţărani. Aceste idei
zugrăvit de Gogol ca un laş în stare de orice. veneau ca o contrapondere faţă de autocraţia ţaristă.
În povestiri ca Lacul fermecat sau Răvaşul pierdut, Încă de la început, intelighenţia, prin concepţiile
fantasticul ne împleteşte cu elemente din viaţa reală de toate promovate, va fiinţa in opoziţie cu statul rus şi va constitui o
zilele. În Răvaşul pierdut fantasticile aventuri ale copacului reacţie faţă de societatea rusă din timpul ţarului Nicolaie I, a
ameţit de băutură sunt înfăţişate ca o nălucire de beţiv, ca cărui domnie va determina o asuprire cruntă faţă de ţărani şi
pălăvrăgeala unui lăudăros. intelectuali. Intelectualitatea a resimţit profund această criza,
Povestirea O răzbunare cumplită priveşte apariţia epopeii fiind ignorată de structurile politice aflate la putere, consti-
eroice Taras Bulba. În această povestire eroismului popular i se tuindu-se astfel într-o grupare schismatică ce se opunea statului
opune figura monstruoasă, demnă de dispreţ, a trădătorului de autocrat rus. Ca urmare a acestei opoziţii, mulţi dintre membrii
patrie zugrăvit de Gogol în culorile sumbre ale unui grotesc ei îşi vor publica operele în exil, datorită cenzurii, a statului
fantastic. poliţienesc, a structurilor în
Viziunea romantică descompunere ale Imperiului
asupra vieţii poporului şi a ultimilor ţari care înţelegeau
naturii Ucrainei constituie să conducă autoritar şi
trăsătura fundamentală a samavolnic.
primului ciclu de povestiri Membrii intelighenţiei,
ale lui Gogol. În felul acesta, rupţi de poporul simplu,
Gogol îmbină elementul necultivat, în opoziţie cu
romantic cu zugrăvirea statul, se vor refugia în
realistă a vieţii. domeniul ideilor, condam-
În toamna anului 1843 naţi fiind la singurătate şi
Gogol a fost numit profesor izolare. Ei vor elabora cele
de istorie universală la mai diverse concepţii privind
Universitatea din Petersburg. în mod special statul şi
La început, Gogol s-a societatea rusă, impunându-
implicat cu multă se ideile anarhice şi socia-
determinare la pregătirea liste, ca o reacţie faţă de
prelegerilor, dar la sfârşitul autocraţia rusească şi a
anului 1835 el părăseşte iobăgiei.
universitatea. Intelighenţia se va
În 1835 apar două cărţi dezvolta în curând ca o
ale lui Gogol : Arăbescuri şi grupare extremistă, iar opo-
Mirgorod. În povestirile sale ziţia faţă de stat se va con-
din ciclul petersburghez, cretiza în vuiziunea gnostică
Gogol zugrăveşte viaţa din Coliţă aniversară – 200 de ani de la naşterea lui Gogol [G.F.] prin care Statul şi societatea
capitala vechiului imperiu erau văzute ca o întruchipare
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

nobiliar şi dezvăluie a Răului. Membrii inteli-


contradicţiile sociale, dar şi nedreptatea pe care o îndurau ghenţiei se vor rupe de realitate şi de prezent. Modelul teoretic
oamenii simpli. Clasele conducătoare trăiesc doar pentru care se va impune va fi astfel unul abstract, iar morala va fi una
satisfacerea propriilor nevoi. schismatică, de tip raskol.
În Însemnări din Petersburg pe anul 1836, tipărite în Berdiaev 1 a subliniat dogmatismul intolerant ca fiind o
Sovremennik, Gogol şi-a expus pentru prima dată concepţia caracteristică a intelighenţiei. Acesta va prelua din Occident idei
despre teatru şi dramaturgie. Teatrul reprezintă pentru Gogol o pe care le va asimila uşor, fără a le supune criticii, afirmând că
tribună socială, o catedră de la înălţimea căreia dramaturgul este vorba „de o lacună, o deficienţă care-i va împinge adesea în
poate vorbi maselor. Gogol se declară categoric împotriva tot felul de confunzii sau erori, fiind însă şi un soi de virtute,
încercărilor de a lipi teatrul de un înalt conţinut de idei. Iarna care va sta mărturie avântului religios şi unui elan al
anului 1836 şi-o petrece la Paris. Aici îl cunoaşte pe celebrul sufletului”2 . Ideile occidentale, întâlnind o astfel de conştiinţă,
poet polonez Adam Mickiewicz. La Paris, scriitorul a continuat se vor transforma în dogme: „Saint-simonismul, fourierismul,
să lucreze la opera Suflete moarte. hegelianismul, materialismul, marxismul, au fost asimilate ca
În Corespondenţa sa, Gogol apare ca purtătorul de cuvânt dogmă de intelighenţie”.3
al ideilor slavofililor cu privire la imuabilitatea bazelor Nu trebuie uitat că epoca în care a apărut şi s-a dezvoltat
dezvoltării istorice a Rusiei prin întoarcerea la viaţa patriarhală. intelighenţia rusă este cea a romantismului german, dar şi epoca
Gogol vedea specificul naţional al Rusiei în religie, în desăvârşirii unităţii naţionale a unor popoare europene. În
ortodoxie. Ţarul trebuie să împace interesele divergente ale această perioadă intelectualii ruşi îl descoperă pe Hegel, iar prin
claselor sociale. Scriitorul credea că prin această mediere va el pătrunde şi idealismul ferman, repede asimilat. Descoperirea
putea feri Rusia de socialismul utopic care ameninţa ţările din culturii europene a dat semnalul „revoltei împotriva întregii
apusul Europei. În acest moment Gogol este atacat şi criticat de
socialistul Bielinski.
1 Berdiaev, Originile şi sensul comunismului rus, Editura
Gogol se hotărăşte să se întoarcă în ţară. El revine în
Rusia în mai 1848, prin Odesa. În septembrie 1848, Gogol face Dacia, CLuj-Napoca, 1994, p. 43.
o vizită la Petersburg, unde îi cunoaşte pe Nekrasov, Goncearov 2 Ibidem, p.44-45.
şi alţi colaboratori ai revistei Sovremennik. Cei care l-au întâlnit 3 Alain Besançon, Originile intelectuale ale leninismului,
atunci pe Gogol au observat că acesta vorbea puţin, era apatic şi Editura Humanitas 1996, p. 89 (despre Bakunin, Herzen,
crea în jurul lui o atmosferă de stinghereală. Gogol rămâne Belinski).

–64–
Personalităţi
Rusii ţariste. Cultura va avea drept urmare surparea străvechii
credinţe în atotputernicia ortodoxiei; pentru a-şi duce la bun
sfârşit misiune, Rusia se va afirma într-o cu totul altă direcţie,
încercând să caute în altă parte acel regat sau pământ al
făgăduinţei”.1 Doi vasluieni, scrieri de la 1840...
Astfel, Rusia nu mai putea fi un model creştin exemplar,
iar idealul autocrat impus de statul rus, aproape totalitar, nu
reprezenta imaginea celei de-a Treia Rome. Membrii
intelighenţiei, mai ales ai celei occidentale, considerau că era Ion N. Oprea – Iaşi
necesară o formă statală şi un model de societate importat din
Occident: liberalismul democratic ori socialismul francez. Prin
aceasta, intelighenţia se va separa şi mai mult de statul puţin ârnav Teodor, născut la 1 ianuarie 1801 la Floreşti
receptiv la ideile generoase ale democraţiei liberale. Ea va
continua să reprezinte o sectă în interiorul Rusiei cu un anumit
mod de viaţă şi o anumită concepţie despre lume. În curând,
două grupări se vor desprinde din rândul intelighenţiei şi se vor
V – din ţinutul Tutovei, nu al Tecuciului, cum s-a
grăbit să afirme Ioan Holban (în „Literatura
română subiectivă de la origini până la 1900”, Editura
raporta diferit la aceleaşi realităţi. Occidentaliştii modernişti şi TipoMoldova Iaşi, 2007, p. 196) şi a murit la 1860.
slavofilii tradiţionalişti se vor impune treptat în peisajul social Stănuţa Creţu în „Dicţionarul Literaturii Române de la
politic al Rusiei secolului al XIX-lea. origini până la 1900”, Editura Academiei RSR, 1979, pg. 907-
La 4 martie 1852, Gogol a încetat din viaţă. El a murit în 908 şi Ion Baban, în „Dicţionar literar”, Editura PIM Iaşi, 2008,
neagră mizerie. După moarte s-a constatat că toată averea lui p. 431, îl notează ca memorialist, identificându-ni-l: mama
Gogol consta în câteva haine. Înmormântarea scriitorului a Mărioara, era fiica boierului Dumitrache Chiruş din Soroca, iar
constituit o adevărată manifestaţie. Sicriul cu capul neînsufleţit tatăl, Costache, era fiul jitnicerului Sandu Vârnav.
al lui Gogol a fost purtat pe umeri de studenţi, în mijlocul unei A învăţat carte în limba română cu preotul satului Floreşti,
mulţimi uriaşe de oameni. Unul dintre cei care au luat parte la apoi cu dascălul Iftimie în satul Hreaţca. Pentru că familia
înmormântare povesteşte ca la întrebarea unor trecători : „A cui scăpătase, Vârnav a fost crescut de rudele mamei la Lămoteşti şi
e înmormântarea ?” un student a răspuns : „A lui Gogol. Iar noi apoi la Bucureşti de către un negustor bogat Costache Lada, care
toţi îi suntem rude de sânge şi cu noi e toată Rusia.” 2 l-a dat în grija unui dascăl grec. După moartea lui Lada, tânărul
Gogol simţea cu o profunzime inepuizabila bogăţie a fără căpătâi intră slujbaş la un negustor de pe Lipscani şi mai
limbii ruse, în care se oglindise cu plenitudine trăsăturile morale târziu pleacă în ţinutul Hotinului. Capătă o slujbă de funcţionar la
şi spirituale ale poporului. El vorbea cu entuziasm despre limba judecătoria din Hotin. După trei ani demisionează. Îşi cumpără
rusă. Gogol laudă „spiritul rus viu, îndrăzneţ, care pentru a găsi moşii în ţinuturile Hotin şi Iaşi şi se stabileşte la Pociumbeni,
cuvântul potrivit nu trebuie nu trebuie să se chinuiască ceasuri
de-a rândul, nu-l cloceşte ci-l aplică dintr-o dată ca o pecete de unde s-a ocupat cu agricultura până la sfârşitul vieţii.
neşters; după aceea, nu mai trebuie să mai spună nimic nici Teodor Vârnav a scris pe la 1845 o autobiografie rămasă
despre nas şi nici despre buze, pentru că dintr-o singură în manuscris, intitulată „Istoria vieţii mele” şi un volum de
trăsătură a zugrăvit un an, din cap până-n picioare.”3 satire şi poezii lirice, de asemenea, în manuscris care s-a
pierdut. Descoperit de Alecsandru Rod-Di-Deal din Fălticeni,
ginerele lui Artur Gorovei, manuscrisul „Istoria vieţii mele”
Bibliografie : este publicat de Gorovei în 1893, iar în volum în 1908. Lucrarea
prezintă interes prin datele autobiografice, iar ca material
I. Opere:
N.V. Gogol, Opere, vol I., Ed. Cartea Rusa, 1954. documentar schiţează mediul social al vremii – cu micii boieri
N.V. Gogol, Mantaua.Povestiri.Nuvele, Ed. Polirom, 2007. din Moldova şi Basarabia, viaţa negustorilor bucureşteni, lumea
N.V. Gogol, Însemnǎrile unui nebun. Nasul. Mantaua, Ed. Art, sfârşitului perioadei feudalismului la români, când se mai
2007. arunca cu punga de bani chiar de însuşi autorul „Istoriei”, ispitit
N.V. Gogol, Taras Bulba, Ed. Gramar, 2003. şi de lumea femeilor....
N.V.Gogol, Petrecerea serilor în catunul de lângă Dikanka, Ed. Realizată într-o limbă uşor arhaică, fără pretenţii literare,
Univers, Buc., 1972. lucrarea este caracterizată de specialişti ca distingându-se

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


II. Critică: „printr-o sfătoşenie... moldovenească.”
Berdiaev Nicolai, Originile şi sensul comunismului rus, Ed. Plecând de la „Istoria vieţii mele” apărută în volum în
Dacia, Cluj-Napoca, 1994. 1908, Şerban Cioculescu realizează în 1975 „Viaţa şi opera lui
Besancon Alain, Originile intelectuale ale leninismului, Ed. Theodor Vârnav”, Bucureşti, Editura Academiei – un discurs
Humanitas, 1996. rostit la 3 februarie în şedinţa solemnă a Academiei.
Bielinski V.G., Opere filosofice alese, Ed. Cartea Rusă, 1956.
Cioran Emil, Schimbarea la faţă a României, Ed. Humanitas, 1990. Arătând că manuscrisul publicat de Arthur Gorovei în
Drimba Ovidiu, Istoria literaturii universale, vol. II, Ed. „Gazeta săteanului” în 1893 a beneficiat în intervalul de 51 de
Saeculum, Ed. Vestala, Buc., 1990. ani de patru ediţii, Şerban Cioculescu susţine că Theodor
Durand Gilbert, Structuri antropologice ale imaginarului, Ed. Vârnav ar fi avut moşie şi în judeţul Bălţi, „la aproape 3867 de
Univers, Buc., 1977. hectare”, dar socotea că în calitate de memorialist şi poet, „avea
Gide Andre, Dostoievsky, 1971.
Heinrich Alfred, Tentaţia absolutului, Ed. Facla, Timişoara, 1973. mai largă decât moşia, vorba aceea, inima mare cât o ţară... cât
Iordache Emil, Studii despre Gogol, Ed. Alfa, 2005. ţările româneşti la un loc (vezi „Vaslui – Capitala Ţării de Jos în
Kovacs Albert, Poetica lui Dostoievski, Ed, Univers, Buc., 1987. presa vremii – 1875-2005” de Ion N. Oprea, TipoMoldova, Iaşi,
Marii mistici ruşi, trad. Pr. Prof. dr. N. Necula, Ed. Episcopiei 2005, pg. 445-446 şi tot de acelaşi autor „Vaslui –
Dunării de Jos, Galati, 1997. Tradiţionalism – oameni şi întâmplări”, Editura PIM, Iaşi, 2010,
Nekrasov N. A.,Opere, vol I., Ed. Cartea Rusă, 1955. pg. 208-209).
Todorov Tzvetan, Introducere în literatura fantastică, Ed.
Univers, Buc, 1973. „Teodor Vârnav şi Tecuciul” îşi intitula şi G. Ursu un
medalion închinat celui care la Floreşti - Tutova „a învăţat
Coliţe aniversare [G.F.] slovele moldoveneşti de la preotul satului, anume Constantin,
World Stamps and Postmarks „carele câteodată, pe lângă trasul de urechi, ne hrănea cu colaci
http://worldstampspostmarks.blogspot.com/2009_11_01_archive de la biserică, scria Vârnav („Tecuciul literar”, Bârlad, 1943),
.html iar biograful lămureşte şi mai deplin lucrurile: „Preotul-
învăţător îi sfătuia pe copii să nu mănânce din perii şi merii din
1 Ibidem, p. 80. ograda bisericii, sub cuvânt că ar fi spurcate roadele, având
2 Istoria literaturii ruse, Editura „Cartea Rusă”, 1954, p. 200. rădăcinile crescute din untura morţilor. Dar biserica fiind
3 Istoria literaturii ruse, Editura „Cartea Rusă”, 1954, p. 201. acoperită cu stuh şi-n câteva locuri spartă, băieţii intrau în
–65–
Personalităţi
biserică şi mâncau toţi colacii. Scoteau stuhul din acoperământ, printr-un simţ sănătos al realităţii.”
mâncau mierea de albine sau hălăduiau prin livezile satului, Pe soclul unor asemenea aprecieri se ridică în comentariile
bogate în poame.” lor şi Gh. Cardaş, G. Bezviconi, Laurenţiu Faifer, Şerban
Având în vedere darul înnăscut de povestitor şi marea lui Cioculescu, dar şi Constantin Coroiu în „Saeculum” nr. 59/60,
părere de rău, mărturisită în autobiografie, că a avut „norocirea 2009 în al său comentariu de substanţă „Literatura română
a putea fi luminat cu învăţătură, rămânând până la această vârstă subiectivă, referitor la volumul din 2000 al lui Ioan Holban.
în întunericul cunoştinţei de literatură”, putem presupune, Este prima carte de amintiri din literatura română, repetă
sublinia G. Ursu „că literatura noastră a pierdut în Theodor C. Coroiu – o dată cu Ioan Holban, criticul ferindu-se să-i zică
Vârnav un mare scriitor” şi concluziona: „În orice caz, plină de de memorii – şi bine face, notează recenzentul, pentru că
culoare şi pitoresc, Istoria vieţii se citeşte azi cu plăcere. „graniţa dintre „memorii” şi „amintiri” nu numai că e de tot
Tecuciul îl înscrie cu mândrie – de ce nu şi Bârladul şi fluidă, de nu cumva inexistentă. Faţă de o asemenea părere a sa,
Vasluiul? (n.n.) – pe Theodor Vârnav printre scriitorii care îi C. Coroiu vine şi cu argumente care, într-un fel ne poziţionează
aparţin.” înaintea epocii „fiziologilor”. El reaminteşte că înaintea acestei
Insuşindu-şi-1, dar cinstindu-1, Vasile Ghica, în scrieri – gen T. Vârnav, avem „altele mai vechi şi mai
Dicţionarul său „Nasc şi la Tecuci oameni”, Editura PIM, Iaşi, importante, care se circumscriu (şi) memorialisticii, adică cele
2008, îl notează ca născut la Floreşti, în ţinutul Tecuciului (!) ale cronicarilor, ei înşişi „formatori de limbă literară
înfiat de sulgerul Fotachi Ciurea, unchi al său, stabilit la Iaşi în românească şi naratori artişti în toată puterea cuvântului.”
apropiere de Stângăşeşti, unde-şi avea moşioara şi a scris aici Cât priveşte literatura epocii lui Vârnav, cea realizată la
savuroasa istorie a vieţii sale. 1855, este în consonanţă cu aceea a altor condeie importante ale
Deosebit de manuscrisul cărţii tipărite de Arthur Gorovei timpului. Amintind de „fiziologi”, realizatorul studiului din
este menţionată şi informaţia că ginerele său, Alecsandru Rod- cartea citată, ca şi recenzentul, poate fac trimitere la ceea ce
de-Deal ştia despre un volum de poezii ale acestuia „care făcuseră în epocă un Heliade Rădulescu în 1937 care tipărise la
conţinea multe satire la adresa unor persoane mai simandicoase Bucureşti versiunea românească a romanului lui J. J. Rousseau,
ale societăţii moldoveneşti de la acea vreme, dar care manuscris „Julia” sau noua „Eloisa”, „Istoria lui Alecu”, un fel de roman
s-a pierdut.” semnat de Ion Ghica, ca satiră a societăţii noastre din epocă,
„Istoria vieţii mele” este prima carte de amintiri din trilogia „Romana” de G. Baronzi, în 1847, „Zoe” de C.
literatura noastră, scrie Stănuţa Creţu, „unul din puţinele Negruzzi în 1838, „Alexandru Lăpuşneanu” şi „Aprodul
documente care luminează întunericul vieţii noastre de la Purice” ale aceluiaşi, „Buchetierea de la Florenţa” a lui Vasile
începutul veacului trecut” – citează Ioan Holban spusele Alecsandri, în 1840, „Iaşii şi locuitorii săi în 1840”, de Alecu
autorului ei, menită „să umple un gol în literatura noastră.” Russo, „Provincialii şi ieşenii”, „Amorezatii de ambe sexe”, „O
Cu nimic mai prejos sub raport literar scrierilor în proză plimbare la iarmarocul din Fălticeni” de D. Ralett (1844),
ale autorilor consacraţi în epocă, Ioan Holban vede „Istoria „Fizilogia provincialului”, de C. Negruzzi, ultima mult plusată
vieţii mele” ca „un text care păstrează toate caracteristicile de cercetătorii şi autorii Liviu Leonte „Costache Negruzzi”,
prozei noastre de început”, cartea respectivă socotind-o drept Ed. Alfa, Iaşi, 2008) şi V. Ghiacioiu (Costache Negruzzi,
„un cap de serie” în literatura română. „Păcatele tinereţilor”, Editura Scrisul românesc, Craiova,
„Autobiografia” publicată – spune Stăntuţa Creţu în 1942), lucrări premiate de Academia Română.
„Dicţionarul literaturii române” –, interesează mai întâi sub Lor adăugându-li-se creaţiile lui Mihail Kogălniceanu, noi
raport documentar, ea schiţând imaginea diferitelor medii făcând trimitere la creaţia sa „Tainele inimii”, publicată în
sociale ale timpului: micii boieri din Moldova şi Basarabia, foileton în „Gazeta de Moldavia”, în 1850.
negustori bucureşteni, dascăli greci, ţigani de pe moşiile Asemenea opere-microromane, fireşte, ţineau nu numai
boiereşti, o lumea aflată încă în feudalism.” plăcerea publicului de a lectura, cum spune C. Coroiu, dar avea
Adâncind susţinerile de mai sus, Ioan Holban vede în să însemne şi continuitate în operă.
cartea citată o totalitate a „anecdoturilor romaniceşti” pe care le- Cum Teodor Vârnav este important mai ales pentru
a citit, probabil, Vârnav în cei patruzeci de ani ai săi, făcând, vasluieni, tot aşa înseamnă mult, nu numai pentru literatura
totuşi, ca lucrarea să fie mai mult decât o „dare de seamă” română în general, dar în special pentru Iaşi – M. Kogălniceanu,
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

asupra vieţii sale. Susţinerile îi sunt ajutate de însăşi structura punându-i noi, alături.
cărţii realizate, cu „capitole numerotate” şi cu „rezumate” după Dacă T. Vârnav face reuşite trimiteri la viaţa
modelul romanului picaresc – de stilul oarecum „căutat,” de bucureştenilor, cu unul dintre ei mâncând o bucată de pâine, pe
prezenţa „amintirilor – ecran”, de „darul de a povesti” şi chiar când era în casă la omul bogat Constantin Lada sau în dugheana
de „abilitatea de a construi”, specifică epocii. negustorului Constantin Nazlom, M. Kogălniceanu se ocupă de
Că zice mai departe Ioan Holban despre cartea cu ieşeni, de plimbările de la Copou, dar şi de atmosfera şi
„anecdoturile romaniceşti”: ele trebuie să fie însăşi „povestirile personalitatea oraşului şi a oamenilor lui.
romantice” şi romanele picareşti cu al căror erou seamănă bine „În vremea aceea, se referă Vârnav la Constantin Lada,
(cine?) personajul-narator, adică povestitorul. Istoria vieţii era în vârstă de peste 30 de ani, holtei, frumos la faţă, cu ochi
mele, se subînţelege, este „descrierea unor diverse medii albaştri, cu părul negru, la stat de mijloc, cu căutătura veselă şi
sociale, a moravurilor, amănuntelor pitoreşti, de pe o întinsă priincioasă, iubea să aibă masă curată şi 7 sau 8 feluri de bucate,
arie geografică” care are în ea nu doar satul Floreşti, locul său vin bun şi desert şi avea mare plăcere asupra gastronomiei. În
de naştere şi de prime învăţături, ci şi Lămăşenii Sucevei – unde posturi, miercurile şi vinerile postea, însă cu bucate de peşte
şi-a continuat creşterea –, dar şi Iaşi, Bucureşti, Sibiu, Cernăuţi, proaspăt adus în pivniţa lui viu din apa Dâmboviţei ce curgea
Hotinul, sfârşind cu locul proprietăţilor sale, satul Pociumbeni – prin mijlocul Bucureştilor. Afară de naţionalnicele limbii
cu întreg „spectacolul” vieţii sale. greceşte şi româneşti, vorovea slobod nemţeşte, franţuzeşte şi
Este o carte a existenţei autorului, ne explică Ioan Holban, italieneşte. Purta straie turceşti, anteriu de suvaea şi de cutnie,
cu scene „abil regizate”, după formule atunci aflate în circulaţie. se încingea cu şal turcesc, giubea de samur, biniş de postav
Tocmai această „regie” a întâmplărilor, cu anecdoticul lor, englezesc floare străină şi în cap adeseori purta un işlic ca
povestite cu şarm, într-o limbă care păstrează „culoarea locală” fanarioţii de la Ţarigrad, din pelicele de krâm brumării şi foarte
şi care vizează alte şi alte bogate resurse artistice de exprimare, subţiri la păr şi făcut în chipul şi în mărimea coşurilor cu care se
exploatate şi de contemporani, evidenţiază ceea ce făcuseră în prinde la noi peşte caras de prin râuri.
„fiziologia” lor şi alţi autori în epocă. Dimineaţa, după ce se îmbrăca, şi bea cafea nemţească sau
„Această autobiografie, fără pretenţii literare – spune şi ciocolată, se ducea în piaţa Lipscanilor şi acolo petrecea până la
Stănuţa Creţu, se distinge prin stilul simplu, nelucrat, fără 12 ceasuri; atuncea venea la masă cu câte doi sau trei prieteni,
modele, printr-o sfătoşenie caracteristică, moldovenească şi mânca bine şi se odihnea. După masă, în diseară, se suia în
caleaşca cu doi cai buni, în coadă lua lachei şi se plimba pe Podul
–66–
Personalităţi
Mogoşoaiei (cea mai frumoasă uliţă a Bucureştilor) dimpreună cu plimbării Copoului „este lipsită” de ea, dar tocmai asta face din
câte unul din prieteni, dar mai adeseaori cu conţulatul nemţesc. Copou o plimbare „singură şi unică în felul său”...
Seara juca cărţile pe la cunoscuţi dar mai de multe ori la gheneral La „Confetăria lui Felix Barla”, „piemontez”, om care are
conţulatul rosienesc de atunci Kiricov, unde se număra şi unuldin „meritul să fie cel mai vechi cofetar din Iaşi”, om care în urma
închinătorii gherălesii lui cei tinere. Avea intrare pe la casele ultimului incendiu care „a prefăcut în cenuşă a patra parte din
boierilor, însă mai multă pe la a conţulatelor europeneştilor puteri Iaşi’’ catastrofă de care „domnul Felix a renăscut ca o adevărată
ce locuia pe acea vreme în Bucureşti. Era însemnat la ocârmuire pasăre Fonix, construindu-şi o „casă cu două rânduri, cu
şi la toate pricinile ce urmau între cei mai cu stare neguţători, acoperământ de fier şi cu magazin cu boltă”, aici, în serile de
totdeauna se orânduia mediator. Ţinea magazia la hanul lui toamnă a anului 1844, „împrejurul unei mese” se aduna cea mai
Şerban Vodă, cu mărfuri de Austria şi Saxonia, pe care le vindea eterogenă lume a Iaşilor. Nu neapărat ranguri aristocratice.
nu cu cotul, ci cu rădicata. Mai ţinea în tovărăşie cu o cumpanie Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iaşi; d. 20
otcupuri, precum ocne, vămi şi poşte, pentru care avea doi osăbiţi iunie 1891, Paris) a fost un om politic de primă mărime din
pricacici şi un grametic (pismovodiţel) care în acea vreme era România.
pomenitul mai sus Ionachi...” Iată-l pe unul, ca şi în cazul Vârnav, înfăţişat de
Dincolo, în „Tainile inimii”, la Kogălniceanu, cadrele Kogălniceanu în „detalii de fineţe”: „...faţa sa, însă, deşi de un
epocii sunt asemănătoare, atmosfera generală fidel zugrăvită, tip nobil şi frumos, era palidă şi veştejită de excesuri timpurii.
mediile şi tipologiile aşişderea, cu accent pe intrigile de ordin Favoriţii săi şi mustăţile sale, răsucite, erau toate drese cu o
moral. Iaşul, Capitala Ţării la 1840, rămâne „vestit prin feredeul afectaţie de a-i da un aer de oştean bătrân. Purta o sabie
turcesc, prin cârnaţii lui Carigniani, prin apa de la Păcurari, prin turcească, fecioară de orice vărsare de sânge. Postura sa
vorba nemţească a lui Regensburg (patronul hotelului Central), pretenţioasă şi studiată arăta în el dorinţa de a se deosebi de
şi prin plăcintele răposatii madamii dumisale, prin ruinele lui alţii. El se ţinea departe de masă, sprijinindu-se cu o mână de
Ipsilanti, prin minunatele păpuşe ce mănunchiul săbiei şi cu cealaltă din
tot anul se vând ziua, iar de la când în când purta la gură o linguriţă
Crăciun şi până la lăsatul secului şi de îngheţată de portocale. O manta
noaptea, prin o berărie nemţească, frumoasă, cenuşie-deschis, era arun-
prin lărgimea şi frumuseţea uliţelor, cată cu neglijenţă pe dosul scaunului.
prin o fabrică de chipuri de ipsos, Spre a completa această descripţie,
prin arhitectura bordeielor şi barace- vom zice că purta epoleţi de ştab-
lor sale, Iaşii, centrul civilizaţiei, a ofiţer şi un nişam turcesc la gât; dar
literaturii şi a gunoiului Moldovei, atât titlul cât şi decoraţia de le câş-
are uliţi, dar mai nici una cu nume, tigase mai puţin prin activitatea şi
are optzeci de mii de trupuri, dar nici meritul său, decât prin protecţia unor
măcar zece suflete, are poduri prea doamne de vârstă, deşi nu şi de
frumoase şi n-are măcar un pârâu; purtare respectabilă.”
căci cu toată bunăvoinţa ce am de a Discuţia de la masa lor? Una
lăuda tot ce-i patrie şi a patriei, totuşi tăioasă, înfăţişând o stare de fapte
nepărtinirea mă opreşte să numesc economice şi sociale, morale numai
Bahluiul altfel decât o mare sau o puţin, pe care numai Mihail
mlaştină, una şi alta după timp sau Kogălniceanu o putea denunţa:
vreme, după secetă sau umezeală. „– Adevărata civilizaţie este
Iaşii, care îi oraşul cel mai frumos din aceea (pe) care o tragem din sânul
lume când îl vezi de departe sau îi nostru, reformând şi îmbunătăţind
întorci dosul, este locuit între alte instituţiile trecutului cu ideile şi
naţii de armeni, cai, jidani, câni, propăşirile timpului de faţă. Aceasta
ţigani, boi, din care, după etimologia o simţesc şi o practică chiar naţiile
învăţatului Dionisiachi Fotino, se trag care se află în capul luminilor. Franţa,
şi boierii, mai ales este locuit şi de o Anglia, Germania simţesc neapărat

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


mână de claponi care fac mai mult nevoia de a lega lanţul timpurilor şi
vuiet şi mai puţin lucru, decât toate Huşi – Bustul lui Mihail Kogălniceanu de a urmări în trecut propăşirea năra-
celelalte bipede...” vurilor publice, originea instituţiilor
Celui care se apropie, venind de lor, leagănul libertăţii lor...
la Bucureşti, în Iaşii de departe, i se arată în cea mai frumoasa – Noi am socotit că lepădând tot şi împrumutând tot, am
poziţie; bordeile nu se văd, palaturile albesc, turnurile face mai bine şi am merge mai departe...
bisericilor strălucesc cu o mie de raze, încât omului îi vine să – Ce am isprăvit? Am schimbat abuzurile pământeşti cu
strige: „în sfârşit, iată-mă în cel mai frumos oraş al Principatului abuzurile străine; dintr-o tară patriarhală, ne-am făcut ţara
Moldovei sau a Cnejiei!” feodală...
Ajungând în „Şoseaua Păcurarilor” vom vedea nişte case – Cât de departe insă am merge, câtă fericire ne-am
aşa de urâte, cele mai multe acoperite cu paie sau cu şindrilă pregăti, când, în loc de a ne cheltui în deşert activitatea şi
putredă, „fără nici o arhitectură.” înaintând până în „preajma capitalurile noastre, le-am întrebuinţa în sporirea bunăstării
temniţei statului”, vei avea revelaţia să ţi se deschidă „dinaintea materiale a ţării noastre, singura care ne poate duce la
ochilor” uliţa aristocratică a Copoului, cu frumoasele sale bunăstarea intelectuală, adică la adevărata civilizaţie...
palaturi. Atunci marea capitală i se arată. Ai să găseşti iarăşi – Să ne unim, mai ales, toţi într-un singur şi mare ţăl, fără
Iaşii ce i-ai văzut în visuri şi vei striga: „Slavă Ţie, deosebire de stări, de tarafuri, de partide, ţelul de a scoate ţara
Dumnezeule, slavă Ţie, că nu fusei înşelat!” noastră din haosul, din ignoranţa şi demoralizaţia de astăzi.
Romancierul nu poate să nu-şi reamintească ceea ce ştiu Atunci vom avea adevărata politică, atunce vom fi adevăraţi
mulţi la anul 1849, chiar dacă din „Din tainele inimii” nu bărbaţi de stat!”
publică decât un capitol, „Confetăria lui Felix Barla”, că dacă O discuţie, dacă e să judecăm cinstit, adevărată şi azi la
„Parisul are Câmpia Elisee şi Redul de Bolonia, Viena are noi, în România.
Praterul, Berlinul – Tier-Garten, Madridul – El Prado şi Stimulată de doi oameni, amândoi vasluieni, Vârnav şi
Atocia”, atunci, negreşit, „Iaşii, ca o Capitală, trebuie şi ea să Kogălniceanu, unul din Floreşti – Tutova, altul de la Râpi, de
aibă un loc de plimbare pentru societatea aleasă a sa. Această lângă Arsura, în ţinutul Fălciului...
plimbare este Copoul care se deosebeşte de toate plimbările din
lume”. Numai că insistând asupra comparaţiilor, naratorul
ajunge să concluzioneze că acest Copou, cu frumuseţea

–67–
Grafică
Grafică de Cristian Marcu – Bucureşti

Românul; 7. Etnogeneză şi românism; 8. Limba română; 9.


Bibliofil Şcoala românească; 10. Intelectualul român; 11. Biserica
Ortodoxă; 12. Istoria naţională, nr. 12 (432), 26 martie-1
aprilie 2010, p. 11 (Opinii strict personale).
De menţionat că dl. Patapievici se declară răspicat
român şi creştin ortodox: „mă declar oricând în mod
deschis drept creştin ortodox” (Politice, p. 265). Mărturia,
Theodor Codreanu. Bibliografie într-adevăr impresionează. Dar e vorba de un creştin
ortodox total nemulţumit de biserică, de patriarh, de preoţi
şi de credincioşii autohtoni. Mai mult, radicalismul d-lui
Patapievici se extinde masiv la nivelul întregului neam
Prof. Lina Codreanu – Huşi românesc, la civilizaţia şi istoria naţională. Nimic nu-l
satisface: nici limba, nici istoria, nici etnia română, nici
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

intelectualitatea şi, îndeobşte, faptul că s-a născut român.


Atitudini civice, social-politice El suferă hiperbolic, greu, iremediabil: „în continuu îmi e
(continuare din nr. 4 (14)/octombrie 2010) ruşine că sunt român” (p. 23). Situaţia aceasta
insuportabilă pentru un individ ar fi putut fi uşor tranşată
1. Cazul Patapievici, „Sinteze”, literare-critice-sociale, prin evadarea din şi lepădarea de propria descendenţă,
Bacău, anul VIII: I. Radicalismul nemulţumirii, nr. 2 (204), 10 printr-o devenire nonromânească măcar după modelul
ianuarie 1997, p. 7; II. Semnale de alarmă, nr. 2 (205), 17 Cioran, care a adoptat o altă limbă şi un alt mediu etnic.
ianuarie 1997, p. 9; III. „Judecata tăioasă”; IV. România; V. (…) D-l Patapievici nu se consideră însă un discipol al lui
Românul, nr. 3 (206), 24 ianuarie 1997, p. 9; VI. Etnogeneză şi Cioran şi se delimitează net de naţionalismul acestuia şi al
românism; VII. Limba română, nr. 4 (207), 31 ianuarie 1997, p. lui Mircea Eliade. El consideră că naţionalismul a fost cel
9; VIII. Şcoala românească; IX. Intelectualul român, nr. 5 mai mare eşec din istoria României. Autorul Politicelor a
(208), 7 februarie 1997, p. 9; X. Biserica ortodoxă română, XI. adoptat mentalitatea antinaţionalistă care este astăzi la
Istoria naţională, nr. 6 (209), 14 februarie 1997, p. 9. Articol- modă (nr. 2/ianuarie 1997).
serial de atitudine polemică, având drept cauză opiniile lui H.R.
Patapievici din vol. Politice (Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996), 2. Democraţia, în pericol, „Vremea”, ziar de luptă
eseist care a adoptat postura antinaţionalistă, plecând de la ideea naţională, politică şi socială, Bucureşti, anul VI, nr. 1120, 22
că „naţionalismul a fost cel mai mare eşec din istoria ianuarie 1997, pp. 1, 3. Atitudine critică faţă de fiecare dintre
românilor”. Reluat în „Apollo”, periodic cultural, Vaslui: I. grupările politice, aflate vremelnic fie la putere, fie în opoziţie,
Radicalismul nemulţumirii, nr. 5, august 1997, p. 4; II. Semnale care se manifestă zgomotos, susţinând că, în sfârşit, „a învins
de alarmă, nr. 6, septembrie 1997, p. 6; III. „Judecata tăioasă”, democraţia”.
IV. România, V. Românul, nr. 7, octombrie 1997, pp. 2, 3; (…) Revoluţiile sunt momente dramatice, cumplite în
„Flacăra lui Adrian Păunescu”, săptămânal, Bucureşti, anul X: viaţa unui popor. Ele se săvârşesc la intervale istorice mari
(1), 1. Preliminarii; 2. Radicalismul nemulţumirii, nr. 10 (430), (de ordinul sutelor de ani), iar nu din zece în zece ani. (…)
12-18 martie 2010, p. 10 (Opinii strict personale); (2), 3. Un partid care vine la putere nu se pregăteşte de război pe
Semnale de alarmă; 4. „Judecata tăioasă”, nr. 11 (431), 19-25 viaţă şi pe moarte împotriva celeilalte jumătăţi de ţară,
martie 2010, p. 7 (Opinii strict personale); (3), 5. România; 6. care a pierdut alegerile. Or, actuala coaliţie guverna-

–68–
Grafică
Grafică de Cristian Marcu – Bucureşti

mentală lasă impresia stranie că se pregăteşte de un război


lung şi cumplit. (…) Televiziunea trebuie să aspire la un
singur partizanat – să slujească naţiunea română, iar nu
Bibliofil
anumite partide, care – prin condiţia lor – nu reprezintă Nu poţi fi redactor la Televiziunea Română dacă faci
decât o parte a poporului român (p. 3). parte, în continuare, dintr-un partid, căci această instituţie
(cu excepţia posturilor private) este o televiziune a tuturor
3. Pâra la Strasbourg, „Jurnalul de Vaslui”, săptămânal de românilor. O televiziune care încearcă să-ţi impună cu
informaţii, atitudine şi publicitate, nr. 161, 6-12 februarie 1997, forţa o anumită optică despre cultura naţională, despre
p. 5. Concluzii amare privind „complexul de inferioritate” al realităţile vieţii politice etc. este orice, numai imparţială,
românilor. adică naţională, nu. (…) Problema-cheie este
Pâra la Strasbourg e un simptom alarmant şi tragic. profesionalismul informaţional, pus în slujba României,
El arată o incapacitate funciară a românilor de a tranşa iar nu a unei anume politici de partid.
istoria în favoarea lor, riscând să rămână mai departe

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


slugi, iar nu a deveni caractere mândre, aristocraţi şi 6. Paznici la intelectuali, „Sinteze”, literare-critice-sociale,
cavaleri ai onoarei, stăpâni la ei acasă. Bacău, anul VIII, nr. 8 (211), 28 februarie 1997, p. 7 (Puncte de
vedere). Articol de atitudine privind coalizarea unor intelectuali
4. Eminescu şi manipularea televiziunii, „Vremea”, ziar împotriva a tot ce s-ar putea grupa în jurul conceptului de
de luptă naţională, politică şi socială, Bucureşti VRE-B, anul „naţionalism”.
VI, nr. 1123, 25-26 ianuarie 1997, pp. 1, 3. Articol de atitudine Acum este la modă sancţiunea necruţătoare a
faţă de modul în care Televiziunea naţională l-a omagiat, la 15 naţionalismului pe toate canalele mass-media, cu puţine
ianuarie, pe Eminescu. Invitaţii Monica Spiridon şi Eugen excepţii. Trăim vremuri incredibile când a declara că ai
Negrici au considerat că Eminescu e mitizat şi că ar trebui ca conştiinţă naţională echivalează cu a mărturisi că ai
timp de vreo zece ani să nu se mai discute despre poet. „lepră”. Măgăria aceasta impardonabilă, fiindcă altfel
(…) Voi avansa un paradox: credinţa criticilor că Eminescu a nu-i pot spune, se manifestă în România mai dihai decât
fost sau că este mitizat e un… mit. Sau mai exact spus – este o oriunde pe glob, pentru că la noi până şi intelectualii cred
mistificare. Eu nu cred, aşa cum susţin Eugen Negrici şi comilitonii în toate balivernele unor ideologi preocupaţi să apere
săi, că în România este un cult Eminescu. (…) anumite interese.
În România nu există un cult Eminescu. Cei
Nu sunt naţionalişti americanii şi liderii lor politici?
îngrijoraţi pot sta foarte liniştiţi. Altminteri, ei o ştiu prea Nu sunt naţionalişti francezii, germanii şi englezii? Nu sunt
bine, dar fac caz de cultul lui Eminescu pentru că se tem de naţionalişti evreii? Hai să fim serioşi! Aceste popoare au
naşterea lui. Un asemenea cult ar trebui să cuprindă elitele voinţa de a face istorie şi o fac foarte bine, adică sunt
culturale şi politice. Ceea ce nu este cazul. „Elitele” naţionalişti prin excelenţă.
politice nu cunosc nici cât negru sub unghie doctrina
naţională a lui Eminescu, uriaşa cuprindere a gândirii sale. 7. O conferinţă ignorată, „Jurnalul de Vaslui”, săptămânal
de informaţii, atitudine şi publicitate, nr. 174, 8-14 mai 1997, p.
5. Televiziunea guvernamentală, „Jurnalul de Vaslui, 5. Comentarii privind trecerea sub tăcere de către mass-media a
săptămânal de informaţii, atitudine şi publicitate, nr. 163, 20-26 Conferinţei extraordinare a Partidului Opţiunea Daco-latină,
februarie 1997, p. 5. Atitudine protestatară faţă de emisiunile condusă de Mircea Druc. La conferinţă s-a discutat şi problema
Televiziunii române (publice), în care domină partizanatul politic.

–69–
Grafică
Grafică de Cristian Marcu – Bucureşti

Tratatului româno- literare-critice-sociale, Bacău, anul VIII: (I), nr. 18 (221), 16


Bibliofil ucrainian prin care,
la nivel oficial,
mai 1997, p. 7; (II), nr. 19 (222), 23 mai 1997, p. 8; (III), nr. 20
(223), 30 mai 1997, p. 8; (IV), nr. 21 (224), 8 iunie 1997, p. 8
urma să se renunţe (Confruntări). Opinii doctrinare privind „principiul
la teritoriile strămoşeşti: ţinutul Herţa, Bucovina nordică şi partea naţionalităţilor” – principiu al democraţiei moderne (europene
de sud a Basarabiei (ceea ce s-a şi întâmplat ulterior, în ciuda şi americane), dar respins (după 1989) de democraţii români1 ,
evidenţei, n.n.). Alături de Florin Constantiniu, Th. C. condamnă care dau întâietate „economicului asupra spiritualului”. Autorul
„lipsa de legitimitate a actualului guvern în ce priveşte cedarea de confirmă distincţia între naţionalism şi ultranaţionalism2 .
teritorii”. (Episoadele sunt precedate fotobust, Th.C.).
Iată de ce, acum, se poate aduce acuzaţia de trădare Premisa domnilor Solacolu şi Bălănescu este de o
şi autotrădare. Eu n-o voi face şi spun că e la mijloc doar o izbitoare falsitate. Românii sunt înfăţişaţi ca fiind nişte
rătăcire istorică, o judecată pripită a cărei miză este un incurabili mitomani, care, în orgoliul lor nemăsurat, se
iluzoriu beneficiu imediat pentru ţară, legat de o mai cred buricul pământului şi dispreţuiesc cu agresivitate
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

lesnicioasă admitere în NATO. În realitate, relaţiile noastre popoarele vecine (…)


de vecinătate cu Ucraina constituie un pretext absolut (…) Veiga vorbeşte corect de ultranaţionalism, ceea
minor în calea admiterii în NATO, fiindcă interesele cele ce este altceva decât naţionalismul, element legitim şi
mari ale celor mari se ticluiesc la cu totul alte niveluri. organic pentru orice naţiune. Naţionaliste sunt toate
România nu va fi niciodată un partener demn de luat în popoarele lumii, inclusiv cele mai tinere (sau cu atât mai
consideraţie câtă vreme va urma politica umilinţei şi va mult), precum cel american. O naţiune antinaţionalistă
căuta mântuirea la alţii. asupra-şi este o absurditate, o contradicţie în termeni (II,
nr. 19/1997).
8. Generozitatea politicianismului românesc, „Jurnalul de Reducând totul la economic, cei doi valorifică, cu
Vaslui”, săptămânal de informaţii, atitudine şi publicitate, nr. ştire sau fără, teza fundamentală a materialismului
175, 15-21 mai 1997, p. 5. Articol de atitudine critică faţă de dialectic şi istoric cu privire la întâietatea economicului
actul semnării Tratatului româno-ucrainian, care, implicit, asupra spiritualului. De aceea, zic ei, nu sunt naţionalişti,
înseamnă cedarea unor teritorii româneşti străvechi. fiindcă percep lumea prin prisma banului, prin bunăstarea
În Statele Unite, d-l Adrian Severin a declarat că a materială. Le este indiferent unde trăiesc, ce limbă vorbesc,
sosit acolo nu pentru a cerşi beneficii cu intrarea noastră de vreme ce au nimerit la nişte stăpâni care le oferă traiul
în NATO, ci pentru a face cunoscut Americii ce anume zilnic. Mărturiseşte Stelian Bălănescu: „Mie îmi este
poate oferi România viitorilor aliaţi. România nu e o indiferent dacă eu sunt stăpânit de un evreu, de vreme ce o
consumatoare de securitate, ci o producătoare de duc bine”. Mai mult: „Stăpânul poate să fie de aceeaşi
securitate. România dă şi nu cere nimic. Abilitatea naţionalitate cu mine sau poate fi de altă naţionalitate,
ministrului de externe este remarcabilă. Cu atât mai mult,
cu cât el spune un adevăr istoric de lungă tradiţie, în ce ne 1 În context , atitudinea polemizatoare are ca temei cartea
priveşte. Limbajul diplomatic e atât de subtil, încât e şi Inconsistenţa miturilor. Cazul Mişcării Legionare, Ed. Polirom,
adevărat, adevărul gol-goluţ. Destinul nostru în istorie a Iaşi, 1995, semnată de Stelian Bălănescu şi Ion Solacolu,
fost să dăm şi să nu luăm nimic. Am plătit tribut… români autoexilaţi în Germania.
2 În conf. cu Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier, 1919-
9. Naţionalismul şi urmaşii Kominternului, „Sinteze”, 1941. Mistica ultranaţionalismului, Ed. Humanitas, 1993.
–70–
Bibliofil
după împrejurări” (p. 228). Cum să zic? Unii au dus-o bine am numit mentalitatea şi demnitatea de proprietari. (…)
şi sub turci şi sub sovietici, şi sub maghiari etc. Acelora, proprietăţile sunt mişcătoare, pe când conştiinţa
desigur, le convenea să fie insensibili la soarta poporului proprietăţii constituie adevărata avere a indivizilor şi
român. Numai că naţionalismul n-are a face cu naţiunilor.
amăgitoarea bunăstare materială. Ce-i lipsea boierului M.
Kogălniceanu de a luptat pentru Unire, pentru deschiderea 12. Cultură critică sau reacţionarism?, „Sinteze”, literare-
unui curs de istorie naţională, pentru Independenţa de la critice-sociale, Bacău, anul VIII: (I), nr. 36 (239), 19 septembrie
1877? De ce a preferat el să fie naţionalist şi nu şi-a văzut 1997, pp. 7, 8; (II), nr. 37 (240), 26 septembrie 1997, p. 9
de chefuri şi de moşie? (Polemici). Marginalii critice pentru cartea lui Florin Costiniu,
Din punctul de vedere al domnilor Solacolu şi O istorie sinceră a poporului român (Ed. Univers Enciclopedic,
Bălănescu, independenţa, statul unitar naţional, Bucureşti, 1997). Discutarea conceptelor reacţionar / reacţiona-
ortodoxia, suveranitatea, cultura românească etc. sunt rism, purtătoare de conotaţii pozitive sau negative în demersul
nişte prostii care ne împiedică pe noi românii să trăim ca-n demonstraţiei istoricului. Istoricul foloseşte cuvântul cu încărcă-
sânul lui Avraam. Important e să ai un stăpân bun, care să- tură semantică negativă, încetăţenită la noi, atunci când scrie
ţi arunce zilnic osul existenţei (IV, nr. 21/1997). despre „cultura reacţionară” de la Junimea. (Fotobust, Th. C.).
Reluat în „Noua Revistă Română”, Bucureşti, anul II, nr. 7-8
10. Postcomunismul, „Sinteze”, literare-critice-sociale, (16-17), ianuarie-martie 1998, pp. 61-66 (Cronica ideilor).
Bacău, anul VIII, nr. 32 (235), 22 august 1997, p. 7 (Puncte de Cuvântul reacţionar are, la noi, o foarte proastă
vedere). Opinii despre istoria comunismului, având ca punct de conotaţie. Propriu-zis, vocabula presupune încărcătură
plecare cartea istoricului francez François Furet, Le passé d’une similară cu etichete, precum fascism, xenofobie,
illusion. Essai sur l’idée comuniste au XX-e siecle (Éditions antisemitism etc. A fi reacţionar înseamnă a te pune de-a
Robert Laffont, Paris, 1995, tradusă şi publicată de Editura curmezişul, cu tot ce implică progres, schimbare în bine şi
Humanitas, 1996). (Fotobust, Th.C.). Reluat în „Apollo”, alte trimiteri semantice cu iz mesianic. (…)
periodic cultural, Vaslui, nr. 6, septembrie 1997, p. 7. (…) mă întreb de ce dl Florin Constantiniu nu
În mod paradoxal, comunismul, desprins din capita- reuşeşte să fie „sincer” peste tot şi preia poncife din
lism, a sfârşit prin a evolua tot spre capitalism, reintrând în arsenalul ideologilor anilor ’50, care au scos din atenţia
orizontul obsedant al antitezei bogaţi şi săraci. (…) publică ziaristica lui Eminescu şi gândirea lui Maiorescu,
Ceea ce mă miră e că istoricul francez trece sub sub pretextul de a fi reacţionare? (…)
tăcere apariţia rapidă a unei alte idei mesianice care a şi (…) Iată ce zice dl. Florin Constantiniu: „Oricâte
luat locul vechii iluzii comuniste. De data aceasta toate valori estetice a creat această cultură, ea a fost, în esenţa
energiile şi speranţele se canalizează nu spre modelul ei, reacţionară” (p. 252). Se referă, bineînţeles la cultura
kominternist, ci spre o comunitate de tip occidental, junimistă, a marilor clasici, fiind vizată nominal triada
botezată deja în fel şi chip: Casa Comună a Europei, Eminescu-Creangă-Caragiale. Dacă analizăm logica
Statele Unite ale Europei, Comunitatea Europeană, frazei, este evident că valorile estetice (elementul pozitiv) se
Uniunea Europeană etc. Realmente acest nou mit dă temei găsesc în opoziţie cu elementul negativ – cultură
istoriei postcomuniste. Iar România trăieşte cu o fervoare reacţionară. Altfel spus, istoricul nostru nu se abate de la
„revoluţionară” unică aceste visuri de bunăstare sensul propriu al cuvântului reacţionar (nr. 36/1997, p. 7).
occidentală, cu atât mai mult cu cât se vede ruinată Eminescu a răspuns acuzaţiei de reacţionarism în
economic şi mai refuzată de NATO şi Uniunea Europeană, mai multe articole din „Timpul”. Dacă termenul vine de la
deşi a făcut concesii enorme prin tratatele încheiate cu a reacţiona, „reacţionar” este acel organism care se opune
vecinii, prin acordurile cu F.M.I. şi Banca Mondială etc. tendinţelor involutive, degradante provocate de cauze
externe sau interne. În acest sens se recunoaşte Eminescu
11. Criza proprietăţii şi „complexul slugii” în România „reacţionar”. Poetul recurge la o spectaculoasă investiţie
postdecembristă, „Adevărul literar şi artistic”, săptămânal de semantică pozitivă acolo unde bântuie deriziunea
cultură şi atitudine, Bucureşti, anul VI, nr. 384, 7 septembrie negativului (nr. 36/1997, p. 8).

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


1997, p. 10 (Tranziţia – Puncte de vedere). Constatarea
autorului că, după 1989, românii nu au ştiut să gestioneze (Fragment din Theodor Codreanu, Biobibliografie, cap.
proprietăţile, anterior, administrate unic de statul comunist. Prin Atitudini civice, probleme social-istorice, vol. în curs de
urmare, statul a căutat proprietari, înstrăinând, la preţuri apariţie).
incredibile, proprietăţi considerate „nerentabile”. Reluat în
„Literatura şi arta”, săptămânal al Uniunii Scriitorilor din
Moldova, Chişinău, nr. 50 (2730), 11 decembrie 1997, p. 4.
Ce s-a întâmplat, însă, în România, după sucombarea
proprietarului unic, statul comunist? Statul postcomunist a
încercat să-i facă pe români proprietari, prin Constituţie şi
prin câteva legi fundamentale, destul de prost gândite şi
puse în practică: Legea fondului funciar, Legea priva-
tizării, a restituirii caselor naţionalizate, a vânzării locuin-
ţelor către chiriaşi etc. A ieşit repede în evidenţă că noul
stat nu poate restitui esenţialul: mentalitatea de proprietar,
de stăpân. Mai mult, s-a dovedit că proprietarul cel mai
slab, cel mai uşor de înşelat, rămâne statul, incapabil să-şi
gospodărească imensele averi care i-au mai rămas (…).
Numai că în istorie contează doar popoarele care au
voinţa de a fi stăpâne pe ele însele, cel puţin. Toate
celelalte alternative sunt iluzii, beţii cu apă rece. Criza pe
care o traversează România este o criză de identitate, o
criză a proprietăţii. Bătălia va fi necruţătoare. În
încleştarea cu penuria de capital autohton, românii pot ieşi
biruitori prin inteligenţă, printr-un ascuţit simţ al realului, Chişinău – Monument închinat domnitorului
printr-o moralitate lucidă, toate convergând către ceea ce Ştefan cel Mare

–71–
Bibliofil
obiect din preistorie până în epoca postdecembristă, la zi adică.
Proiect de anvergură, ambiţios, efort de documentare şi
capacitate de sinteză, toate dau contur personalităţii spirituale
autorului acestei cărţi. Impresionează aparatul bibliografic, care
De la fereastra bibliofilului urmărit atent, elucidează unele chestiuni controversate, ori
deschide altele. Aş adăuga mireasma scriitoricească ce se
strecoară printre documente, schiţe şi tabele, fotografii ori hărţi,
ceea ce adaugă un farmec atractiv unei istorii aride.
Prof. Lina Codreanu – Huşi
Petru Brumă, Versus. Apeluri antinomice la o beţie de
distihuri, Ed. Dobrogea, Constanţa, 2010, 64 de pagini. E a
Note de lector asupra apariţiilor editoriale noua carte de poezie a huşeanului Petru Brumă, cuibărit pe
ale huşenilor, în anul 2010 malul mării, dar purtând în suflet imaginea Huşilor, de care e
legat prin nenumărate rădăcini vitale: mormintele rudelor,
prieteni foarte dragi, copilăria, şcoala, formarea adolescentină,
tinereţea – adevărate fire ontologice ale personalităţii sale. Peste
Vasile
acestea s-au aşezat multe alte valuri, dar dorul de Ithaca natală,
Calestru, Huşii de
ieri şi de azi, Casa îi răsuceşte adesea planurile şi-l întoarce, în drumurile domniei
sale, prin „via” Huşilor. Cum altfel am putea interpreta ciclul
Editorială „Demi-
„Esticelor”? În creaţiile lui, Petru Brumă explorează mijloace
urg”, Iaşi, 2010, 420
de pagini. Pasiunea prozodice diverse, de astă dată – distihul. „Apelurile” lui
presupun un cititor avizat, care ştie să discearnă între
în cercetarea istorică
calamburul jovial, satira usturătoare şi învăţătură. Toate
a profesorului Vasile
Calestru e dintot- imperativele-titluri (Bateţi, Fiţi, Aveţi, Trăiţi, Iubiţi, Daţi, Luaţi,
Jucaţi etc.) se concentrează în jurul intenţiei auctoriale de a-şi
deauna, aşa că nu ne
proteja semenul prin avertismente. După ce epuizează toate
miră apariţia celei
de-a doua cărţi, nuanţele celor 22 de afirmaţii, morala focalizează un proverb, o
zicală, o vorbă de duh ori, pur şi simplu, o atenţionare paternală,
prima fiind editată în
bazată pe formulare „antinomică”, aşa cum bine zice poetul. Şi
aceleaşi excelente
condiţii grafice, pentru ca novicele să ia bine seama, în final, sunt „recapitulate”
grupat în forma sentenţioasă: nu bateţi apa-n piuă, nu daţi cu
Martiraj în Bărăgan.
bâta-n baltă, nu vă jucaţi cu focul, nu faceţi pe deştepţii etc.
Lăteşti (2006). Cer-
cetarea beneficiază
de prefaţă semnată
Costin Clit,
de celebrul istoric,
cea mai mare autori- Cons tantin
Vasluianu, In
tate în materie în momentul de faţă, Gheorghe Buzatu, care
memoriam – Ion
opinează că volumul „este destinat, fără exagerări de ocazie,
unei cariere ştiinţifice aparte şi de lungă durată”. Despre istoria Gugiuman. 100 de
ani de la naştere,
Huşilor, Vasile Calestru are investigaţii mai vechi, concretizate
Editura PIM, 2010,
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

în studii şi articole apărute în periodice şi publicaţii ori în


Istoria Huşilor (1995, coord. Th. Codreanu). Organizarea 118 pagini. Cartea
este o dreaptă recu-
materialului în opt capitole permite cititorului atât o viziune
noaştere şi un onest
diacronică cât şi o plajă desfăşurată larg asupra problematicii pe
care se focalizează fiecare capitol. Astfel, în ansamblu, volumul omagiu adus marelui
geograf Ion Gugiu-
creează o monografie a urbei Huşilor, întrucât sunt prezentate
man (4 dec. 1909 -
documentări riguros comentate despre geografia, istoria,
demografia localităţii, „ilustre popasuri”, spiritualitatea 30 nov. 1990), la 100
de ani de la naştere,
religioasă, breslele, aspecte din administraţie, economie,
din partea urmaşilor
politică, societate. Totul adus, în paşi mari, dar hotărâţi şi la
din urbea Huşilor.
Volumul conţine
comunicări ştiinţifice
din domeniul geo-
grafiei, studii despre
zona noastră împreună cu evocări, medalioane ori amintiri
(susţinute în cadrul unei sesiuni, în oraşul natal, la 3 octombrie
2009), care întregesc cititorului imaginea personalităţii marelui
geograf, dar punctează şi aspecte din harta spirituală a Huşilor.
Alături de coordonatorii Costin Clit şi Constantin
Vaşluianu, semnează în carte profesori universitari, foşti
studenţi, cercetători şi oameni de cultură precum: Elena Erhan,
Corneliu Iaţu, Ioan Stănescu, Theodor Codreanu, Vasile Băican,
Gheorghe Gugiuman, Georgică Ţoncu şi Mircea Popencu.

–72–
Bibliofil
Numai spicuind cuvintele-pivot din titluri se poate întregi Ioan Marcu,
imaginea complexă a personalităţii lui Ion Gugiuman: „model La obiect – versuri –
cultural românesc”, „geograf umanist”, „ilustru geograf , Ed. „Sfera”, Bârlad,
huşean”, mentor, profesor, absolvent al Liceului „Cuza Vodă” 2010, 250 de pagini.
din Huşi (promoţia 1929, adăugăm noi, chiar profesor al Când sâmburele
liceului) şi, simultan, mare om, părinte a doi copii, prieten cu muzei poetice încol-
diverse şi serioase alte preocupări „parageografice”. Cercetările ţeşte-n sufletul cuiva
reputatului om de ştiinţă au fost concretizate în numeroase nicio stavilă nu-i
lucrări de specialitate, din care, de departe, un loc special în poate frânge vreo
inimă îl ocupă teza de doctorat (1959), editată sub titlul coardă a lirei. Din-
Depresiunea Huşi. Contribuţii de geografie fizică şi economică potrivă, pe dl Marcu
(1943). De aceea, coordonatorii acestui volum omagial au Ioan muza inspira-
selectat din opera geografului studii reprezentative de mare ţiei pare să-l con-
utilitate cititorului interesat din ziua de astăzi. Huşii. Aşezarea, strângă, să-l neliniş-
originea şi evoluţia lor, Lunca Prutului în regiunea Huşilor, tească zi şi noapte,
Valea Lohanului, Zonele de influenţă economică ale oraşului încât să puncteze în
Huşi, Migraţiunea sezonală a bulgarilor huşeni, O colonie de versuri totul din ceea
bucovineni în Ţinutul Fălciului sunt şase titluri de rezonanţă, ce-l nelinişteşte:
care se confirmă ca puncte de reper în studiul geografic, istoric, ipostaze, frânturi de
demografic, socio-economic ori de altă natură monografică a imagini, întâmplări,
ţinutului Fălciului. Reeditarea acestora devine un alt punct de vârtejuri sentimentale. Este optimist, tonic, sfătos, după cum
plecare pentru împătimitul documentarist Costin Clit în a reiese din autoportretul liric (Autoprezentare), motivându-şi
cerceta şi, iată, de a adăuga în finalul cărţii rezultatul a două atitudinea, într-o unduire psalmodică, mulţumit că şi-a împlinit
cercetări arhivistice recente. idealurile. Desigur, muza (o, muza!) nu-i dă liniştea dorită, căci
Consider motivat interesul pentru această lucrare şi prin noua „meserie”, cum o numeşte, e „Molipsit de recitate,/
necesar pentru orice întreprindere de cercetare ştiinţifică asupra Scriu versuri şi poezie.” Cartea are două „cuvinte” introductive
urbei Huşilor. şi este structurată în mai multe secţiuni tematice. Ioan Marcu e
de situat, fără teama de a greşi, în categoria „poeţilor-ţărani” de
Aurel Cehan, altădată, care pot uneori rătăci metafore prin carul cu versuri.
Elixir de sănătate, - Trebuie să recunoaştem, onest, că drumul e din cale-afară de
satiră şi umor -, Ed. anevoios până-n împărăţia poeziei.
Contrafort, Craiova,
2010, 142 de pagini.
Autor al unei plache-
te satirice (Terapie în Notă de bibliofil. Cartea în librării? Găsim câteva cărţi,
cuvinte, 2002), cola- pe-un raft-două, foarte rar solicitate de cumpărători, încât
borator în antologii librarii sunt nemulţumiţi, desigur. E-hei! Unde sunt apariţiile de
umoristice, Aurel zeci de mii de exemplare, când se stătea la rând de cu noapte, ca
Cehan propune la cozile pentru butelii ori pentru lapte? Au dispărut. Au apărut
acum, după cum altele la fel de întristătoare, căci tot bătrânii se-nghesuie zdrobiţi
mărturiseşte în de oboseală şi de puteri „la coadă”. Nu dăm de capăt acestei

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Argument „un trata- situaţii, dar o mai amintim din când în când, spre a nu se uita
ment” cu pilule sati- umilinţa la care este astăzi silit să se conformeze intelectualul
rice pentru sanitas român. Ce ne rămâne de făcut? Cred că trebuie câştigată fiecare
sanitatum, care ar bătălie printr-o strângere a rândurilor intelectualiceşti. Mai
înzdrăveni stresaţii şi multe şi largi întruniri culturale, o „politică” de informare de la
ar optimiza pe cei om la om, cercuri de lectură directă, cenacluri, circulaţia cărţilor
solitari. Volumul şi a revistelor de literatură şi cultură… Câte n-ar fi? E de
cuprinde, în cea mai apreciat orice iniţiativă culturală, mai ales prin ritmicitatea ei.
mare parte, peste 150 Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” este un pilon esenţial,
de epigrame, apoi Casa de Cultură „Alexandru Giugaru” – nu mai puţin important,
jocuri de cuvinte, asemenea şi iniţiativele unor intelectuali (Theodor Codreanu,
madrigaluri, rondeluri, pamflete, sonete, „vorbe” şi un „dic- Costin Clit), ale instituţiilor şcolare de a organiza simpozioane,
ţionar de vorbe”. Niciuna dintre aceste specii cu formă fixă nu e expozeuri de referate ştiinţifice, implicarea forurilor
la îndemâna oricui, cu atât mai cutezătoare încercarea lui Aurel manageriale locale în acte de propagare a valorilor locului. Ce
Cehan de a încerca să spargă sobrietatea genului cu adieri ne trebuie musai? Un om cu dragoste de cultură care să aibă
humoristico-satirice împletite cu reverberaţii nostalgice. Prin ştiinţa de a aduna la un loc şi a pune în practică iniţiativele,
tenacitatea şi atenţia ţintită la glisarea morală spre ridicol a ideile, oamenii… Poate chiar un membru Consiliul orăşenesc,
semenilor, l-aş situa pe linia altui poet huşean, Petru Brumă, un care are atribuţii/ responsabilităţi în acest sens. Altfel, ne
exersant abil şi incisiv al fabulei umoristice. Cuvânt înainte, un pierdem identitatea…
fel de permis de trecere, e semnat de Teodor Pracsiu, iar
caricaturile de cunoscutul grafician N. Viziteu şi prof.
M. Ciobotaru.

–73–
Bibliofil
vestimentare şi cu obiecte artizanale specifice.”
Strada Strâmba, leagănul copilăriei autorului, stradă ce s-a
numit după război I. C. Frimu, a fost dărâmată după cutremurul
Strâmba – uliţa evreiască din Bârlad, din 1977. Ea a fost „în anii ’30 - ’40 din secolul trecut inima
comercială a oraşului, un loc pitoresc, agitat de du-te vino a
cunoscutul „şteitl“ de odinioară… miilor de ţărani cu carele trase de boi şi a localnicilor care îşi
găseau în prăvăliile şi dughenile înşirate de-a lungul străzii, pe
ambele părţi ale acesteia, cele necesare traiului de fiecare zi.”
Martha Eşanu – Iaşi Astăzi Strâmba mai trăieşte numai în amintiri şi doar din
ele. Ea „a fost înlocuită de actuala stradă Fagului, o stradă
deplasată mai spre sud şi care nu aminteşte de cea veche, decât
prin faptul că la capătul ei este piaţa Sfântul Ilie, o stradă
Astăzi oraşul e modern, ieri avea farmec…
dreaptă, asfaltată, cu trotuare, câteva blocuri cu prăvălii la parter
n vara acestui an a apărut, la Editura PIM din Iaşi,
de o parte şi alta a străzii, care se termină cu hala pieţii… ”
Î romanul „Strâmba” scris de inginerul Sergiu Brandea,
cetăţean israelian născut pe meleaguri bârlădene unde
şi-a trăit peste jumătate din viaţă. De treizeci şi şase de ani
Pe unde iese vorba, iese şi sufletul…
În capitolul „Crâmpeie autobiografice“ Sergiu Brandea ne
autorul locuieşte în Ţara Sfântă, în oraşul Hertzlia, dar, în tot
vorbeşte despre părinţii săi, Malca-Ester Cuperman şi Paul
acest timp, nu şi-a uitat nici un moment ţara natală pe ale cărei
Hellembrand, despre bunicii materni Hessa şi Mendel
plaiuri revine anual.
Cuperman, despre multe alte rude mai apropiate sau mai
Pitoreasca stradă Strâmba a fost, pentru copilul Şmil
îndepărtate. Ca în majoritatea familiilor evreieşti învăţătura a
Hellembrand, centrul lumii şi aşa a rămas până astăzi când
jucat un rol foarte important în pregătirea băieţilor pentru viaţă
copilul de atunci e un bunic ajuns la vârsta plină de înţelepciune
iar educaţia în spiritul cinstei, omeniei şi respectului faţă de
a patriarhilor. Strâmba a
semeni a constituit
fost pentru el „a idiş welt“,
fundamentul „celor şapte
„a welt mit weltolăh” care
ani de acasă”
compuneau „idişlandul“
Citind rândurile
numit Bârlad, văzut atunci,
despre bunici mi-au venit
în anii copilăriei şi ai
în minte versurile lui
adolescenţei, ca o mare
Minulescu: „În oraşul în
metropolă…
care plouă de trei ori pe
Romanul este o
săptămână / Merg ţinându-
veritabilă evocare memo-
se de mână un bătrân şi o
rialistică în care autorul îşi
bătrână…”
descrie viaţa, casa şi
Despre bătrânul său
strada; familia, vecinii şi
bunic autorul povesteşte cu
prietenii; şcoala, colegii şi
multă dragoste: „Dacă mi-
profesorii, toate împreună
am dorit ca natura să mă
formând lumea lui, „lumea
asemene cu cineva, acela a
lui Şmilică“. Metaforic
fost bunicul meu, Mendel
toate acestea vorbesc des-
[G.F] Cuperman. L-am respectat,
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

pre „uliţa evreiască“ din Vechea stradă principală din Bârlad


l-am admirat şi l-am iubit,
Bârlad, cunoscutul „şteitl”
atunci ca şi acum. Îmi este
de odinioară…
drag să scriu despre dânsul… Meşter în meseria sa, tinichigeria,
Pe coperta a doua autorul notează câteva cuvinte despre
a fost un om harnic şi cinstit. Poate de aceea norocul l-a cam
„rostul” cărţii sale:
ocolit în viaţă… Cu greu apucase să înveţe câteva clase primare,
„Sper că, cine va citi cartea îşi va face o idee despre
dar înţelesese însemnătatea învăţăturii… Toată dragostea şi
comunitatea evreiască din Bârlad. O comunitate nu prea mare,
grija lui s-au îndreptat asupra mea, asupra viitorului, care nu
dar efervescentă, care a dat nu puţine nume de seamă, spre
putea fi înafara şcolii… A fost ceva în omul acesta, hărnicia,
cinstea ei, a poporului evreu şi a României unde trăiau. Poate şi
înţelepciunea vieţii, munca şi necazurile l-au făcut să fie
acesta este rostul cărţii de faţă.“
perseverent, cinstea lui era exemplară, nu suferea minciuna şi
Amintirea Bârladului de altă dată, care în opinia autorului,
nu o dată a avut de suferit din cauza aceasta, cuvântul dat era un
era mai pitoresc şi poate nostalgia după acel târguşor
lucru sfânt, de la el am învăţat sintagma că «pe unde iese vorba,
moldovenesc din sufletul său, l-au făcut pe Sergiu Brandea să-şi
iese şi sufletul», aşa a gândit, aşa a trăit.”
adune gândurile între coperţile unei cărţi şi să mărturisească:
Bătrâna bunică Hessa este zugrăvită de nepot în minunate
„Astăzi oraşul arată altfel, iar străzile copilăriei mele au dispărut
cuvinte pline de veneraţie: „Cred eu că Dumnezeu trimite, din
de pe hartă. Cred că multe locuri sunt mai frumoase, altele nu.
când în când, câte un înger pe pământ, îi dă chip de femeie şi-i
Bârladul meu arăta altfel, nu zic mai frumos, desigur nu,…
porunceşte să stea alături de o anumită persoană, să aibă grijă de
Astăzi oraşul este modern, ieri avea farmec.”
el şi de cei ai lui, să-i facă fericiţi. Mai cred că unul dintre
În prefaţă, profesorul Gruia Novac caracterizează romanul
aceştia a fost bunica mea, Hessa… Dacă bunicul nu m-a ţinut pe
ca „un document care configurează mental vechea topografie a
genunchi, în schimb bunica mă lua în braţe, mă drăgălea,
unei zone orăşeneşti numită mahalaua „evrăiască” dar, totodată,
stăteam pe genunchii ei şi îmi spunea poveşti pe care probabil le
şi „un dicţionar etnografic ce cuprinde modul de viaţă al
auzise şi dânsa, sau le inventa pentru mine, deoarece nu le
membrilor comunităţii evreieşti, cu tradiţiile şi obiceiurile lor
citise, nu ştia să citească… A vegheat toată viaţa ei ca să mă
religioase dar şi cu cele gastronomice deopotrivă, cu «gusturi»

–74–
Bibliofil
comport corect, corectitudinea în toate privinţele era mai presus cartea constituindu-se astfel într-o valoroasă contribuţie la
de orice… Pe mine m-a răsfăţat, mi-a dat dragostea ei fără istoria evreimii din această regiune a României.
măsură, a căutat, în felul ei simplu de-a fi, să mă înveţe ce este O deosebită de frumoasă prietenie, păstrată de-a lungul
omenia şi ce înseamnă respectul pentru aceia care te respectă. vieţii, l-a legat pe Sergiu Brandea de scriitorii Lucian Raicu şi
Fără îndoială, bunica a fost un înger dumnezeiesc la al cărui Virgil Duda (fraţii Bernard şi Izi Leibovici), I.Schechter, Eran
mormânt mă duc să mă rog de fiecare dată când vin la Bârlad.” Sela cu care şi-a petrecut împreună copilăria şi adolescenţa în
uliţa evreiască bârlădeană.
Anii de liceu, anii unei frumoase tinereţi În romanul „Oglinda salvată” scriitorul Virgil Duda l-a
La împlinirea a 55 de ani de la terminarea liceului, ani ce imortalizat pe bunicul M. Cuperman în personajul „Moş
nu au trecut „atât de repede şi nici atât de uşor, nici măcar când Mendel” care „nu scotea o vorbă şi muncea neobosit din zori şi
mintea îţi rulează filmul vieţii” autorul îşi aminteşte cu mult până-n noapte”.
respect despre mulţi profesori dar dintre toţi se detaşează Înzestrat cu talent nativ şi cu har de povestitor inginerul
profesorul Gheorghe Gâlcă, profesorul de chimie şi, într-o Sergiu Brandea a transpus strada Strâmba într-un personaj
vreme, directorul liceului, despre care scrie: „În decursul anilor principal de roman şi astfel a pus-o alături de celebra Calea
aveam să-l cunosc bine pe profesorul meu de chimie, care s-a Văcăreşti din cunoscutul roman omonim al scriitorului I. Peltz.
dovedit a fi nu numai un director gospodar desăvârşit, reuşind Acum când strada Strâmba mai există doar în memoria
în scurt timp să schimbe aspectul şcolii, dar să introducă în afectivă a locuitorilor vechiului târg, profesorul Gruia Novac
şcoală acea disciplină propice unei ţinute academice, în care are cuvinte deosebite de laudă şi apreciere pentru demersul
învăţătura şi preocupările legate de aceasta să facă din liceul scriitoricesc al lui Sergiu Brandea, demers început prin diverse
«Codreanu» instituţia de care să ne mândrim fiecare. Profesorul articole publicate în ziare şi reviste israeliene şi în „Baaadul
Gh. Gâlcă a fost şi un literar“ ce apare la Bârlad
mare pedagog, orele sale şi finalizat cu romanul de
de chimie şi de fizică, faţă. Referitor la acesta el
experienţele de laborator, spune în prefaţă: „Este o
transformau ora de clasă carte scrisă cu suflet, cu
într-un loc în care fiecare gândul de a nu rămâne în
elev se visa chimist sau uitare existenţa unei etnii
fizician.” alogene care şi-a durat şi
Pagini deosebite sunt trăit destinul, în
dedicate colegilor de liceu, majoritatea momentelor,
„promoţiei de excepţie” alături de românii cu ale
din care a făcut parte, căror idealuri aproape s-au
promoţie din care doar doi contopit.”
absolvenţi, nu au obţinut, Alături de scrierile
din motive obiective, lui Victor Rusu şi Şlomo
titluri academice. Din Leibovici-Laiş despre
această promoţie s-au evreimea botoşăneană, de
remarcat mai târziu poeţi, cele ale lui Marius Mircu
ziarişti, critici literari, Bârlad – Liceul „Gh. Roşca Codreanu”, 1935 [G.F.] despre uliţa evreiască
medici, profesori, ingineri, băcăuană, de „Noi, copiii
ofiţeri superiori, profesori universitari, doctori în ştiinţe, sportivi străzii Leca” a dr. Iulius Iancu, de „În umbra târguşorului” a lui
Arie Leibisch-Laysch, de „De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi“ a lui

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


de performanţă etc.
Liceul „Gh. Roşca Codreanu“, liceu bârlădean cu un Leon Volovici, de „Kadiş pentru mama mea” al Iuliei Deleanu,
binecunoscut prestigiu pe plan naţional, se mândreşte cu romanul „Strâmba “ al lui Sergiu Brandea reconstituie marea
absolvenţi din această promoţie printre care Sergiu Brandea îi frescă a vieţii evreieşti pe meleagurile României, redesenează
menţionează pe: scriitorul Adrian Beldeanu, profesorul doctor „şteitl-ul“ tradiţional moldovenesc şi readuce familia evreiască
în medicină Constantin Dimoftache cunoscut şi sub în contemporaneitate.
pseudonimul literar C. D. Zeletin, scriitorul şi criticul literar Oameni şi locuri, tradiţii şi obiceiuri, străzi şi amintiri care
Lucian Raicu (Bernard Leibovici), ziaristul Ion N. Oprea, demonstrează, aşa cum spune Sergiu Brandea în „Post
ziaristul I. Schechter ş.a. Scriptum“, că „ trecutul întotdeauna ne va apropia de prezent“
Din cuprinsul romanului „Strâmba“ se desprinde dragos- şi… sperăm noi că va constitui un fundament spiritual pentru
tea autorului pentru oraşul şi ţara natală, admiraţia, respectul şi viitoarele generaţii.
recunoştinţa pentru profesori, preţuirea colegilor, mândria pen- Am citit cu mult interes această carte în care am
tru reuşitele lor, amiciţia şi prietenia desăvârşită. descoperit lumea lui Sergiu Brandea. În cazul meu romanul m-a
Un loc aparte îl ocupă, în roman, obştea evreiască din apropiat de trecut, de un trecut, din anii ’60 ai secolului trecut,
Bârlad, strada Templelor cu cele şase „şiluri“, grădiniţa şi în care multe zile de vacanţă am petrecut la unchii şi la verii mei
şcoala evreiască, tradiţia sărbătorilor de Pesah, Roş Haşana, din Bârlad, la familiile Haler şi Abramovici. Aici m- am
Iom Kipur şi Simhat Tora, masa de vineri seara şi prânzul de plimbat prin frumosul parc al oraşului, am fost la Bâlci şi am
Shabat cu feluritele lor bucate tradiţionale, tipăriturile evreieşti gustat din „distracţiile” lui specifice şi tradiţionale, am vizitat
ce au apărut la Bârlad. muzeul „Vasile Pârvan”, am vizionat interesante spectacole ale
Ziaristul Ion N. Oprea a cercetat cu mare atenţie, putem Teatrului „Victor Ion Popa”, am legat prietenii, am cunoscut
spune chiar cu acribie, presa moldoveană apărută în judeţul locuri pitoreşti…
Tutova şi în special în oraşul Bârlad şi rezultatul cercetărilor Amintiri, minunate şi înduioşătoare amintiri ale unor
sale este cuprins în cartea „Mari personalităţi ale culturii vremi de odinioară.
române într-o istorie a presei bârlădene 1870 – 2003“. Sunt
menţionate o serie de publicaţii ale comunităţii evreieşti locale,
–75–
Bibliofil
accesului la înţelesurile lumii româneşti – implicit – ortodoxe”,
după cum se precizează în „manşeta” redacţională şi după cum
se înţelege din editorialul Crucea de identitate. Alina Glod
propune un serial în care atenţionează asupra pericolele
imediate (birocraţia şi jaful) care planează asupra noastră.
„De prin lume adunate…” „Axa” însăşi are o atitudine fermă împotriva degradării
statutului familiei şi înaintează un Memoriu privind modificarea
legii pornografiei în spiritul respectării Constituţiei României.
Figuri memorabile din ortodoxie ori din viaţa cultural-istorică a
Prof. Lina Codreanu – Huşi românilor fac obiectul unor evocări, investigaţii, însemnări ori
prezentări analitice: Maica Ecaterina (Adevărul şi „adevăruri”),
Radu Ilaş (Consemnări despre contribuţia lui Iancu Flondor la
conservarea spiritualităţii româneşti în Bucovina), Ioan Gându
„Acolada”, şi Iosif Niculescu (Mihai Eminescu – stareţ sufletesc şi cultural
revistă lunară de universal), Lucia Teodorescu (Lămuriri privind cazul
literatură şi artă, Satu protosinghelului Teotim Popa), Diacon I. Ivan (Sfântul Cuvios
Mare, nr. 11 (37), Chiriac de la Bisericani), Ioan Lăcătuşu (Problematica
noiembrie 2010. De Dictatului de la Viena în mass-media maghiare) etc. Ne bucură
la mare depărtare, să găsim în paginile revistei „Axa” articole semnate de
primim un periodic cărturarul huşean Theodor Codreanu. Acum, Vicu Merlan
de înaltă ţinută, din publică, sub genericul „Mănăstirile rupestre din Basarabia”, un
conducerea căruia studiu care prin titlu spune totul: Spiritualitatea perenă
fac parte Radu românească de pe Valea Răutului şi cea a Nistrului. Mai
Ulmeanu, Gheorghe aşteptăm alte articole, alte nume...
Grigurcu şi Petre
Got, ceea ce spune „Baaadul literar”, revistă trimestrială de cultură, Bârlad,
foarte mult cititoru- anul IV, nr. 4(15), noiembrie 2010. Revista debutează sub
lui. Cum e de aureola împlinirii a 55 de ani de teatru la Bârlad şi a 125 de ani
aşteptat, cronica lite- de la naşterea dramaturgului Victor Ion Popa. Pe copertă – un
rară a temutului autoportret şi o fotografie cu acesta, la un cerc pedagogic din
critic Grigurcu pro- Dodeşti, satul bunicilor, unde a copilărit. Disting alături pe soţia
pune Un tur de forţă, sa, actriţa Maria Mohor, şi îi recunosc pe învăţătorii Ion şi
prin poezia lui Janeta Ionescu, care îi asigurau găzduirea, fiind prieteni buni
Nicolae Tzone, în dramaturgului încă din perioada desfăşurării campaniilor
care descoperă sociologice iniţiate de Dimitrie Gusti. Pe prima pagină, poezia
„libertatea deplină pe În aşteptarea lui Moş Crăciun e un discret omagiu adus
care i-o oferă poetului recent dispărut, Adrian Păunescu. Ion Murgeanu
avangarda”, dar care, totodată, „face joncţiunea” cu stabileşte o punte imaginară (de-aproape un secol) între
romantismul. Concluzia pare încărcată de expresivitate, dar „Academia Bârlădeană” a lui George Tutoveanu (înfiinţată la 1
imbatabilă: „Nicolae Magnificul e un poet de mare forţă a mai 1915), până la „Baaadul literar” (2007) al lui Gruia Novac.
verbului poetic care pune în mişcare o aparatură complexă, Revista continuă cu un dialog furtunos purtat în anul 2000 între
având drept combustibil umoarea senină, optimistă placată pe poeţii Cezar Ivănescu şi Adrian Alui Gheorghe. Nume sonore
natură. Poezia d-sale e ca un câmp pe care s-au instalat mari precum Constantin Călin, Valentin Ciucă, Ion Popescu
mori eoliene sau ca o hidrocentrală cu un zumzet grav, Sireteanu, Adrian Voica, Bogdan Ulmu, Coriolan Păunescu şi
productiv”. Constantin Trandafir începe un serial de prezentare alţii onorează revista cu însemnări de jurnal, „îndreptări”
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

a prozei contemporane, aici despre romanul Vladia, de Eugen lingvistice, critică literară, evocări. Însuşi Gruia Novac susţine
Uricaru. Constantin Călin continuă să deruteze cititorul printre rubrica de „Cronici literare” prin prezentarea unor marginalii
Zigzaguri, surprinzând cu un ochi exigent faţete din viaţa critice despre operele a patru scriitori: Cezar Ivănescu (Doina,
contemporană. Un amplu medalion pentru poetul, criticul şi 1983, despre metaforă), Coriolan Păunescu (Răstimpul iubirii,
omul Ion Pop este schiţat de Radu Mareş. Pe baza documentelor 2010, poezie), Teodor Pracsiu (alias Daniela Ouatu, Un senior
(din volumul Prigoana, coordonat de M. Giugariu), Constantin al spiritului, 2010, istorie şi critică literară) şi Nicolae Viziteu
Cubleşan aduce noi contribuţii de interpretare la desluşirea (Râsu’… Plânsu, 2010, grafică satirică). De altfel, rubrica
nedreptului proces al intelectualilor, aici, Procesul Noica-Pillat „Vernisaj” cuprinde generos grafică satirică sub semnătura
et. Co. La temă se adaugă incandescenţa din Rugul aprins al aceluiaşi N. Viziteu. Din paginile de poezie reţinem autorii
martirilor al Magdei Ursache iar pe-aproape ţine şi Viorel Elisabeta Isanos, George Irava, Coriolan Păunescu, Petruş
Rogoz vorbind despre Securiştii şi neamurile lor, astăzi Andrei, Mihai Apostu, Tomiţă Ursărescu. Proză de substanţă
prospere. O privire panculturală („radar”) aruncă Adrian Dinu (fragment de roman) semnată de gălăţeanul Apostol Gurău. La
Rachieru asupra paradigmelor „pentru a descifra tâlcurile împlinirea a 75 de ani – multă sănătate, domnule Gruia Novac,
proiectului transdisciplinar”, şi punctează elementele stabile, de şi „La mulţi ani!”, vă urează Codrenii huşeni.
echilibru, ale transmodernismului. Aşadar, „Acolada” este una
din reviste culturale de ţinută, aflate acum pe plaja periodicelor „Dunărea de Jos”, revistă lunară a Centrului Cultural
româneşti, cu atât mai mult cu cât în paginile ei publică scriitori „Dunărea de Jos”, Galaţi, anul IX, nr. 105, noiembrie 2010.
români din tot arealul românesc. Revista debutează cu familiarul album foto – ceea ce denotă
bogate activităţi culturale în oraşul de pe malul Dunării şi
„Axa”, bilunar de oceanografie ortodoxă, Bucureşti, anul constituie un preambul pentru evenimentele culturale
III, nr. 47, 16-30 septembrie 2010 şi nr. 48, 1-15 octombrie consemnate pe larg în paginile următoare. Interesant e că revista
2010. Interesată spre a aduce în lumină valorile fundamental îşi proiectează numerele în mod tematic, ceea ce-i dă unitate de
creştine ale neamului românesc, revista „Axa” se detaşează prin conţinut. De astă dată: despre cărţi poştale ilustrate ce surprind
sobrietatea şi adâncimea conţinuturilor din articole. imagini ale Galaţilor de altădată. Comentează pe această temă:
Documentaristica este ea însăşi o probă ce nu suportă George Lateş, Mihai-Daniel Gheorghe, Valentina Oneţ.
contrafacere, ci doar direcţii de interpretare. Este „o înlesnire a Articolele de interpretare critică (Gabriela Eftimiu Iaurum,

–76–
Bibliofil
Isabel Vintilă), interviul luat de Tănase Dănăilă septuagenarului pagina „Fulguraţii”,
Vasile Ghica (care punctează sentenţios: „În iubire, nu vârsta dă iar Victor Sterom
ora exactă”), precum şi cronicile de carte semnate de Coriolan alte două apariţii
Păunescu, Dionisie Duma, Paul Sân Petru şi a.g.secară, toate editoriale. Leo But-
susţin apetitul de lecturare. Închei cu o notă de tristeţe: s-a stins naru, poet şi publicist
din viaţă, la vârsta de 94 de ani, profesorul meu de folclor, Ioan chişinăuean, se arată
Brezeanu, decan, pe-atunci, la Universitatea „Dunărea de Jos”. neobosit prin omni-
Fie-i ţărâna uşoară! prezenţa în paginile a
numeroase reviste
literare din ţară. Aici,
„Ecouri cu un serial
literare”, revistă de jurnalistic, Jurnal
cultură editată de diez. Poate, din acest
Asociaţia Culturală punct de vedere, e
„Poesis Moldaviae” chiar în top!
Vaslui, nr. 6., 2010. Interesant este stu-
Tânără, cu o ţinută diul comparatistic
aleasă, având o „Mioriţa” din
grafică de calitate, perspectiva istoriei
spaţioasă, într-o ţinu- ideilor (Mircea
tă elegantă alb- Eliade, Dan Botta,
negru, aerisită, Horia Stamatu),
revista pare a avea semnat de Isabela
aerul unui salon Vasiliu Scraba, acerbă cercetătoare a culturii interbelice. Poeta
boieresc decorat în Angela Baciu nu ne mai surprinde când continuă seria
stil baroc, unde se interviurilor (Interviu cu Ion Rotaru), în care s-a specializat, se
intră numai dacă pare. Sunt nume, nume, nume şi titluri, titluri…
persoana are ţinută
corespunzătoare, adi- „Salonul literar”, revistă de atitudine şi literatură a
că e om cu ştaif, Fundaţiei Social-Culturale „Mioriţa”, Odobeşti (Vrancea), anul
spilcuit. Să zicem. XII, nr. 71, 2010. Din interviul consemnat de redactorul-şef
Asta dacă o pipăi pe suport de hârtie… Oricum, redactorul-şef Culiţă Ioan Uşurelu se deruleaază, încet-încet, pagini din viaţa
îndeamnă voiniceşte la lectura… ediţiilor electronice, care, să septuagenarului Gheorghe Istrate, deşi, mărturiseşte scriitorul
recunoaştem, e la îndemâna multora şi e de viitor. Ehe, o să ne „Eu m-am ascuns mereu în mine însumi”. Proza lui Ioan Ţicalo
fie dor de-o lectură a publicaţiilor celulozice! Acum nu se mai sporeşte calitatea revistei odobeştene. Elena Jalbă, printr-un
stă „cu nasu-n carte”, ci cu ochii pe ecran, nu se mai citesc studiu critic, aduce un omagiu prozatorului francez Albert
jurnale rare, căci se scriu bloguri, nu se mai adună prietenii la Camus, la jumătate de secol de la dispariţie. Alte nume de
agape, ci flecăresc pe messenger, nu mai aşteaptă nimeni ca scriitori consacraţi, care nu pot fi trecuţi cu vederea: Ionel
interpretarea ştirilor s-o facă Nae Ipingescu (O noapte Necula (La mulţi ani, maestre!), Viorel Dinescu, Florentin
furtunoasă, de I.L. Caragiale), ci oricine pofteşte îşi spune liber Popescu.
şi spontan părerea pe forum, nu te mai invită cineva la un five
cloock, ci pe Facebook, nu se mai vizitează acasă prietenii, ci pe
site-uri… Dar să revenim, una peste alta, revista are Notă: În urbea Huşilor, chioşcurile (că bine le zice!) nu
colaboratori de renume în zona culturală vasluiană şi articole pe mai aduc de mult timp publicaţii ori periodice de interes
măsură: câţiva prozatori, mulţi visători-creatori de poezie cultural. Ceva-ceva din zonă, mai ales sociale, dar şi această

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


(membri ai asociaţiei, desigur), distinşi eseişti cu principii, un faptă cu sincope. S-au re-format, zice-se, adică bate vântul prin
epigramist/ fabulist incomod (ăsta-i fracul dumnealui), un ele! Mai agonizează îndeosebi datorită vânzătoarelor răbdurii,
grafician expozant abscons şi trei comentatori critici şi sobri care strâng frigul preajmei şi aşteaptă altă reformă, probabil,
care ţin sub observaţie noutăţile editoriale ale momentului şi ale falimentarea. E de râs, dacă n-ar fi de mare tristeţe. E limpede
zonei. Ce reţinem? Că revista e un proiect aplicat, că d-l Mihai că viitorul este al informaţiei directe, prin internet. Dar tot aşa
Apostu dispune de elanul necesar avivării acestei publicaţii de clar este că un segment al populaţiei dornică de informaţie
apărute în timp de secetă revuistică, că a reuşit să atragă nume culturală, nu are acces (din varii motive) la aceste mijloace
prestigioase şi prieteni (sponsori) constanţi, că nu pot fi trecute moderne. Ei sunt tot mai intens manipulaţi de TV-uri, oricât de
cu vederea prezentările de carte, imaginarul poetic ori proza diverse ar fi ele, căci acestea, aidoma unor politicieni, de altfel,
secvenţială. tot „pâine şi circ” vor da mulţimii. Ceva tot e bine: vor scăpa de
tăieri motivate pădurile bătrâne. De aceea admir grupurile de
„Oglinda literară”, revistă de cultură, civilizaţie şi tineri şi adulţi încrezători că plantaţiile noi vor scăpa de
atitudine, Focşani, anul IX, nr. 107, noiembrie 2010. Aşezate ascuţişul maşinăriilor moderne. Intelectualul ori omul dornic să
într-o postmodernistă ordine, numele colaboratorilor sunt, în se instruiască, să cunoască în fond, din mediile provinciale
genere, familiare în paginile publicaţiei. În editorialul Boneta de (îndeosebi rurale) sunt condamnaţi la in-cultură. S-a înţeles?
hârtie semnat de redactorul şef adjunct – Gabriel Funica, Această situaţie m-a motivat să susţin o rubrică de informare
înţelegem deruta discernerii între valori şi nonvalori, de care revuistică, gândind că măcar aşa, indirect, unele persoane mai
avem cunoştinţă, dar este impresionant efortul de a semnala află câte ceva de prin periodice/ publicaţii. Urăm celor care
confuzia dintre competenţe şi priceperi a scriitorilor români, ori citesc revista „Lohanul”, apărută prin mari eforturi prin grija
încercarea de a formula răspunsuri pentru întrebări retorice: „La „ispravnicului” Vicu Merlan, celor care ne trimit cu stoicism şi
care bibliotecă să mergi dacă în locul ei se deschide o căldură periodicele, dar şi tuturor celor care citesc, se
cârciumă?”, ori echivocul din întrebarea „«Ce ai pe raft?», şi nu interesează ori sunt ataşaţi faptelor de cultură, acum, în pragul
la raftul de cărţi se făcea, evident, trimitere”. Theodor sfintelor sărbători de la sfârşitul anului 2010, urarea tradiţională
Codreanu, semnalând dârzenia poetului, în timpul vieţii, ne şi mereu proaspătă „LA MULŢI ANI!”.
îndreaptă atenţia Către posteritatea lui Grigore Vieru, într-un
eseu (în serial). Marin Ifrim recenzează deodată patru cărţi pe

–77–
Bibliofil
„Academia Rurală Elanul” şi Şcoala „Mihai Ioan Botez”,
Nota notei: Anexez o listă a periodicelor şi publicaţiilor Giurcani-Găgeşti, Vaslui.
pe care le-am foiletat şi care ar putea lărgi câmpul interesului de „Feed Back”, revistă de experiment literar, Iaşi.
cititor de a publica ori de a citi reviste de profil cultural: „Gheorghe Ghibănescu”, revista Catedrei de Ştiinţe Socio-
„Academia Bârlădeană”, revistă editată de Societatea Umane, Colegiul Naţional „Cuza Vodă”, Huşi (Vaslui).
literar-culturală „Academia Bârlădeană”, Bârlad. „Limba Română”, Chişinău.
„Acolada”, revistă lunară de literatură şi artă, Satu Mare. „Literatura şi Arta”, Chişinău.
„Argeş”, revistă de cultură, Piteşti. „Maluri de Prut”, periodic al Asociaţiei Culturale „Pro
„Astra”, revistă de cultură, Braşov. Basarabia şi Bucovina”, Huşi. (Vaslui).
„Axa”, bilunar de oceanografie ortodoxă, Bucureşti. „Oglinda literară”, revistă de cultură, civilizaţie şi
„Baaadul literar”, revistă trimestrială de cultură, atitudine, Focşani.
Bârlad(Vaslui). „Pro Saeculum”, revistă de cultură, literatură şi artă,
„Bucovina literară”, Suceava. Focşani.
„Cenaclu”, publicaţie lunară editată de Cenaclul literar „Realitatea în diaspora”, anul V, nr. 41-42, august-
„Eminescu”, Huşi. septembrie 2010, Galaţi.
„Convorbiri literare”, Iaşi. „Salonul literar”, revistă de atitudine şi literatură a
„Dacia literară”, Iaşi. Fundaţiei Social-Culturale „Mioriţa”, Odobeşti (Vrancea).
„Dunărea de Jos”, revistă lunară a Centrului Cultural „Zorile”, revistă literar-ştiinţifică a Colegiului Naţional
„Dunărea de Jos”, Galaţi. „Cuza Vodă” din Huşi (Vaslui).
„Ecouri literare”, revistă de cultură editată de Asociaţia
Culturală „Poesis Moldaviae” Vaslui.
„Elanul”, revistă de cultură editată de Asociaţia Culturală

hămesit, culeg firimiturile. Şi-şi ostoiesc foamea.


Proză scurtă Greul cade însă pe cel muşcat de omul-viperă; linguşitor
până la lichelism, acesta nu se satură niciodată. Priveşte în
stânga, în dreapta, dă sfaturi, salută rânjind „Sărut mâna...” prin
salutu-i citind dispreţul şi laşitatea; apoi, trece la atac: „câinii
aceştia, trebuie anihilaţi! Pot muşca un copil când merge la
şcoală... ”
Muşcătura viperei Trebuie să taci. Sau, cu blândeţea cuvântului, zâmbind,
treci peste afront – câinii erau ai stăpânului. Iar stăpânul era cel
care acuză... Adică vipera-om.
Treci pe stradă; curăţată de şuvoaiele de azi-noapte
Elena Olariu – Răducăneni, judeţul Iaşi aceasta, fără broaşte, fără râme, fără şerpi ca altădată dar şi fără
„dunele de nisip” aduse din Dealul Gorgului, te întâmpină cu
aleile de flori, multicolor deschise, cu bănci din lemn proaspăt
Cu blândeţea Cuvântului şi căldura privirii vei vopsite din albastru în verde, pe care vezi prins – nu la avizier,

1. reuşi să treci printre vipere; sunt la tot pasul.


Unele mai negre decât altele, unele mai
o înştiinţare: „Vă rugăm să ajutaţi la construirea Bisericii
«Cuvioasa Parascheva» din Răducăneni! Banii, se vor da la....”
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

otrăvitoare decât altele, unele mai vigilente decât Fără comentarii! După un an de tăcere, lucrările de
altele. Dar, toate, având un scop precis: atacarea celui din faţă. construcţie, sunt reluate, cu fondurile alocate de Primăria
Şi uciderea lui... Poate anihilarea sa fizică. Răducăneni dar şi din banii adunaţi de la nevoiaşii din sat – cei
Poate dintr-un anume complex de inferioritate, poate din bogaţi nu au, care sunt mai conştienţi ca oricând: Biserica este
dorinţa de a nu fi atacat făţiş sau pe la spate de celălalt, poate locul prin care se opresc înainte de a trece dincolo...De unde nu
din dorinţa de a-i supune, vipera, mică la trup şi la suflet, ai cale de întoarcere...
negricioasă pe dinafară şi pe dinăuntru, foarte vigilentă în Bani trebuie însă la toţi: e criză. Cu toţii o simţim, chiar şi
schimb, te priveşte fix în ochi, te intimidează cu privirea-i omul-viperă. Totuşi aleargă. învăţat să muşte continuu – veninul
insistentă după care trece la atac. Şi muşcătura devine mortală nu-i piere, trebuie să-şi ridice propriul piedestal. Unii muncesc
dacă nu găseşti degrabă antidotul – tot otravă, dar în cantitate cu sufletul, aşternând pe hârtie – mormane, gânduri, visuri,
mai mică... simţăminte; alţii, lasă amintiri din piatră, dură, şlefuită, prin
Vipera-om este mai periculoasă: injectată, privirea, care să demonstreze că nu a trăit degeaba pe pământ. „Omul
adulmecă precum lupul hărţuit şi alungat din haită, acum sfinţeşte locul” spune un proverb. De ce nu poate lăsa amintiri,
neavând un loc anume de vânat, caută, caută bezmetic o ciută constructive pentru ceilalţi, vipera-om?! Cine nu poate învăţa că
sau mioară necoaptă foamea neavând a alege...Vipera-om, cu „tot răul are un sfârşit”; mai ales că „sfârşitul este funcţie de
dinţi strălucitori, canini ascuţiţi şi proeminenţi, rânjeşte; de-i cum îţi sapi groapa”...
cazi în plasă, nu mai găseşti scăpare: firele, precum tentaculele Să te fereşti de muşcătura viperei este bine să eviţi a sta la
scorpionului, mai adânc se prind în carne, mai, mai să te umbra nucului; pe cât de falnic şi răcoritor pe timp de arşiţă, pe
sugrume... atât de periculos pentru sănătate: „la umbra nucului bătrân, nu
Prada – trofeu, devine docilă, slugarnică, umilă şi poate creşte nimic!” ...Nimic, nimic. îşi găsesc sălaş doar
neînsemnată, gata de sacrificiu. De parcă i s-ar fi inoculat viperele: se lipesc cu pântecele de crengile groase şi răcoroase
microcipuri prin care să execute ordinile primite... Dinafară. ale acestuia şi urmăresc prada. Continuu. Dacă apuci a adormi
Cu blândeţea cuvântului şi căldura privirii vei reuşi să la umbra liniştitoare a acestuia, fermecat de foşnetul blând al
treci printre vipere...Şi ele, şi noi, voim să supravieţuim; şi ele, frunzelor, nu mai apuci a te trezi. Sau, muşcătura, fatală, nu-ţi
şi noi, voim să nu fim atacaţi; şi ele şi noi, mai mult ca oricând mai ajută la nimic...
vrem să dominăm: unii, politic – grosul e mare; alţii se hrănesc Mai bine, treci, privindu-1 cu condescendenţă pe celălalt;
cu ce rămâne – de mai rămâne iar ultimii, precum câinele nu-ţi cunoaşte gândurile şi nu te poate muşca. Deocamdată.

–78–
Proză scurtă Poezie
Bunul simţ, onestitatea, moralitatea, cultura,

2. educaţia aşadar, sunt principiile esenţiale care


formează caracterul unei persoane ce se vrea, la
rându-i, să fie respectată. Principii pe care le
deprinzi prin educaţia primită în sânul familiei, prin
frecventarea Bisericii, prin studiul aprofundat pe băncile şcolii, Războiul de la Huşi
de ce nu, autoeducaţie.
Adică formarea continuă; avându-se în vedere
desăvârşirea caracterului comportamental al unei persoane, ea,
cultura, cuprinde mai multe ramuri: începând cu primele note
ale muzicii care-ţi înfioară trăirile interioare şi lasă sufletul să-şi Adrian Păunescu
deschidă propriile vibraţii, continuând cu teatrul, o formă mai
originală de a intra în locaşul intim al emoţiilor abia perceptibile
la început, cu literatura care formează şi te modelează, începând Muniţia secretă a Moldovei
să visezi cu propriile imaginaţii, să iubeşti şi să creezi, cu e-n strugurii aceştia de pe deal,
religia, să te definitivezi ca om pentru a putea scoate de sub
prin venele în formă de hotare
obroc luminiţa ascunsă a iubirii – celeilalte iubiri, mass-media,
pentru a te informa şi concluziona că oamenii sunt egali dar mai multe vinuri freamătă brutal.
lipseşte cu desăvârşirea egalitatea dintre oameni; cu ştiinţele
exacte care duc la cercetare şi inovare, dar – nimic fără Podgoriile se-ntrec în arme
Dumnezeu şi, implicit cu acea nouă ramură schizofrenică pentru şi dopurile până-n ceruri trag,
zilele noastre, sociologia psihologică. provincie, atomic înarmată,
Ne învârtim în jurul unui punct comun, omul şi conştiinţa şi-a împletit lăstarii sus, pe prag.
sa, îl degenerăm prin teste psihologice de noi închipuite,
scormonim în adâncul sufletului celui aflat la restrişte ca pe
nişte cobai şi..., ne dăm propriile examene de licenţă, grad sau Dumnezeiască e această toamnă
doctorat. Nu urmărim decât anihilarea penitentului cel care ce ne aduce-aminte despre noi,
greşeşte, primul fiind chiar interlocutorul. Intervievatul, când viţele de vie se-apleacă
preocupat să nu greşească răspunsul la grila de teste, nu face şi ameţesc privindu-se-n butoi.
decât să se mintă singur...Oricum nu-1 ajută la nimic semnarea
propriei sentinţe...Ori nebun, ori schizofrenic, bolnav melan-
colic sau coleric, de nu se autoredresează nimeni nu-1 va putea Şi sună blând muniţia Moldovei
ajuta cu nimic! Cel care-1 poate ajuta este Dumnezeu! În lupta pe-un parapet de faguri suprapuşi,
cu ispita, numai credinţa te poate salva de muşcătura viperei. încât duşmanul cade fără şansă
Trăind în mijlocul naturii, iubind natura şi fiind preocupat pe frontu-adus de la Cotnari la Huşi.
continuu modul de existenţă al celorlalţi, poţi observa foarte
multe lucruri după care să te orientezi pe viitor: începând cu Kalaşnicovuri domină în lume,
primăvara, cu bucuria păsărelelor care prin ciripit îşi manifestă
dragostea faţă de divinitate şi până la înflorirea primului arbore dar, uite, s-a născut un front senin,
– iova, cu mersul încet, dar calculat întrucâtva, al melcului, cu Zghihară, Busuioacă şi Traminer,
înflorirea păpădiei şi a potbalului, floarea galbenă reprezentând victoria românilor prin vin.
forma simbolică a Macrocosmosului şi terminând cu coacerea
seminţei de floarea-soarelui, cea care se-nchină soarelui în fiece Muniţia secretă a Moldovei
seară, spre deosebire de noi care-am uitat etc, toate te vor e-aici şi am putea-o folosi,
orienta să parcurgi lucrurile cu mult tact, cu blândeţe, cu
dragoste, cu respect faţă de tot ceea ce te înconjoară. în cea mai dulce toamnă românească
Pentru unii, pare copilărie. Cu siguranţă acestea te vor pe frontul alb şi roşu, dintre vii.
apăra de muşcătura otrăvitoare a viperei. Nimic nu este

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


întâmplător pe pământ, natura trebuie protejată pentru a fi
protejaţi; aşa cum câinele nu te atacă decât pentru a se apăra,
odată stârnit îşi apără propria piele. Nu că s-ar teme de om! Îi Notă: Poezia a fost scrisă în timpul unei vizite
recunoaşte superioritatea! Numai în anumite privinţe însă. De
am putea înţelege cu ochiul minţii aceste „nimicuri” la prima a poetului Adrian Păunescu în oraşul Huşi şi a fost
vedere, vom gândi matur, vom trata cu condescendenţă lumea publicată în „Jurnalul vasluian”, nr. 251, 5-11
înconjurătoare, vom fi aerisiţi şi nu ne vom lăsa luaţi de val... noiembrie 1998. Atunci au fost lansate cărţi de
Desigur, în decursul câtorva generaţii, caracterele s-au literatură şi au fost acordate premiile Concursului de
schimbat; Biserica este considerată o unitate de stat cu gard şi poezie „Ion Alex. Angheluş”, organizat în cadrul
poartă, unde se intră doar duminica sau deloc; credinţa nu mai manifestării „Toamna culturală huşeană”, ediţia a
înseamnă nimic! Am uitat că din Credinţă a evoluat ştiinţa şi
matematicile exacte; descoperirile oamenilor au fost trecute în XXXI-a. Invitaţi speciali au fost scriitorii Adrian
seama inteligenţei umane, de-a lungul secolelor urmărindu-se Păunescu, Cristian Simionescu, Theodor Codreanu,
clonarea omului iar cei care au rămas în „Cartea de Aur a Ion Gh. Pricop şi cantautorul Valeriu Penişoară.
Vieţii” au fost lăsaţi să lâncezească la margine de drum. Şi (L.C.)
consideraţi nebuni.
Singura armă, aşadar, cu care putem scăpa de muşcătura
viperei este Credinţa: din ea va înflori căldura privirii, blândeţea
înţelepciunii manifestată prin cuvânt, speranţa că mâine lumea
va fi mai bună, încrederea că nu-i totul pierdut, dragostea faţă
de aproapele prin faptă demonstrată şi nu vorbe – arme care vor
schimba radical caracterul sufletului, până nu demult întunecat.

–79–
Poezie
Rondel Cuvântu-l dăltuiesc în stih spre a-l
(pe-o pagină de internet, înveşnici,
Dumitru Râpanu – Huşi un tip pare mai deştept) Demiurgul l-a-mbrăcat în aurii veştminte
Şi îngerii mi-l cântă pe lirile lor sfinte,
Parcă-nvaţă alfabetul
Rondeluri Stând scorţos, cam într-o rână
Îndrăgostiţii-l spun în taină spre-aducere
aminte.
Cu ceva de scris în mână,
Cuvântu-l dădltuiesc în stih spre a-l
Aproape biblică Să se vadă intelectul;
înveşnici.
El, a fost cioban la stână,
Nunta ţine de un an, Nu ştia ce-i internetul;
Am băut şi încă bem, Parcă-nvaţă alfabetul,
Miri, nepotul lui Traian
Stând scorţos, cam într-o rână;
Mintea o are de lână,
Fantezie
Şi mama lui Matusalem. Însă, a făcut şi Dreptul
Că i-a şoptit subiectul Prin hăţişuri de gânduri te pierd,
Undeva, cândva o zână; Urma îţi caut sub un cer coborând,
Amiral fără Flotă Parcă-nvaţă alfabetul... Cu glasul stins încerc să dezmierd
Trupul tău mic şi plăpând,
Fetelor să facă dotă,
Braţele-mi prind, nici nu ştiu ce,
Că doar iarna nu-i ca vara,
Ochii încinşi mă privesc translucid,
A vândut întreaga flotă
Un glas de departe mă-ntreabă: „De ce ?”
Şi-a pus pe butuci ţara.
Şi ecoul se spage de zid.

Rămân nemişcat.Tu unde eşti?


Reciprocitate Un foşnet de pas parcă aud,
Mi se pare că vii din poveşti
Eu nu mă ţin de bancuri seci, Şi mă port cu tine prea crud.
Dar viaţa lor era sordidă:
Atunci, când el mergea la meci,
Avea şi ea câte-o partidă.
Te caut…
Te caut în visarea eternelor păduri
Lui Mircea Badea pentru rolul Să-ţi simt apropierea şi şoapta dulcii guri
din Triunghiul Morţii Şi-murmurul izvoarelor ce cad
Să te vrăjesc cu-o ramură de brad,
Vitregă-a fost Muza, Neliniştea din ciute s-o fur şi să ţi-o prind
Aspri au fost Sorţii De inimă ca dragostea din nou să ţi-o
Că-n Triunghiul Morţii aprind
Eşti Ipotenuza. Şi spulberându-mi teama, să ţi-o ucid pe-
a ta,
Să fim numai noi singuri şi tu numai a
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Corneliu Văleanu – Iaşi


Interpretare mea-

Drumu-i lung şi vremea rea, Petale de gând


(Profesiuni de credinţă)
Unde plec nu mai ajung : Smerit şi răsvrătit
Prostul moare de drum lung,
Câinele de grija mea. Despic cuvântu-n patru, de multe ori în
zece, De când mă ştiu în lume-s răsvrătit,
Să-i pot pătrunde sensul mai bine, mai Deşi în faţa Ta, o, Doamne, socot că-s un
profound, smerit,
Rondelul prostului În tainiţele sale mesajele se-ascund Vin la altarul pe care Ţi L-am ridicat
Precum bobul de aur sub pietrele din Tăcut, umil, supus şi preaplecat,
Prostul, dacă nu-i fudul, prund. Având în suflet şi în minte
Parcă n-ar fi prost destul; Despic cuvântu-n patru, de multe ori în Învăţătura, Ta, Părinte!
Are viaţa liniştită zece.
Însă de când sunt în picioare
Fiindcă-i mintea odihnită; Îmi rostuiesc cuvântul în asprul Mă uit cu ochii tot în zare,
Orice lucru-i o ispită, meşteşug, Peste păduri, pe ape şi câmpii
Este prost, dar şi credul; Mă chinui ca plugarul ce-aruncă-n lut Ca Tu la ruga mea să vii,
Prostul, dacă nu-i fudul, sămânţă, Să mă întrebi pe mine-un păcătos
Parcă n-ar fi prost destul; Ogorul sterp să-mi dea şi spor şi biruinţă, De sunt la semeni şi Ţie de folos,
Fruntea-i arde ca o plită, Recolta mea de gânduri e unica-mi Căzut întruna cu ochii la altar,
Neuronu-i un pendul credinţă. Speranţe-mi pun dar e-n zadar,
Ce se mişcă smnambul Îmi rostuiesc cuvântul în asprul Smerit şi răsvrătit Îţi cer doar fericire
Cu o mină plictisită; meşteşug. Şi-apoi sa-mi dai un strop de nemurire.
Prostul, dacă nu-i fudul...

–80–
Poezie
Şi îţi doresc fiinţă dragă Dar ea ca să-mi ţină parte,
(soră dragă / colegă / prieten(ă)) Numără pe mai departe
Extincţie Să cadă şi la tine-n palmă
(Scenariu posibil) Acea lacrimă fermecată – Zău c-aş mai pune o „foaie”
Din ochişorul lui Isus picurată. (Adaug eu în odaie)
Apocaliptic cerul s-a întunecat, – Şi-ncă una de la mine
În văzduh fâlfâie aripi de moarte, Cu cât mai multe, mai bine!
Bat clopotele a nelinişte,
Tot ce e viu priveşte spre cer Întâlnire
Să vadă cum vine pedeapsa lui
Dumnezeu, Iar voi fi numai a ta, Încercarea moarte n-are
Din adâncuri respiră cu foc Şi te voi îmbrăţişa,
Plămânii Pământului În adâncul întuneric – Dacă tot se ia „cu japca
Aruncând şuvoaie arzânde spre înalt, Noi doi iarăşi vom visa. Zvârl căciula şi-mi iau şapca…!
Din depărtări celeste (Zice un ţăran sadea
Stele rătăcite vin spre noi Curând iar vom fi-mpreună, Într-o iarnă foarte grea.)
Ca nişte războinici care nu au Căci de mult nu ne-am văzut;
comandanţi, Îşi voi asculta cuvântul, Şi-apoi pleacă la pădure
Apele fierb în oceane şi mări, Ce îmi este cunoscut. Lemne de foc să-şi procure.
În fluvii, râuri, izvoare,
Florile au petalele incinerate Ador această seară, Intervine, plănuieşte,
Şi albinele nu mai au de unde culege Când suntem numai în doi, Socoteşte şi chiteşte.
polen, Nu mai e nimeni pe stradă, Îi îngheaţă şi-o ureche
Cocorii şi-au frânt aripile-n zbor. Decât stelele şi noi. (Prost ca el n-are pereche!)
Scenariul e apocaliptic
Şi se poate-ntâmpla azi, mâine, Frigul iernii îl împunge,
Peste un an, peste zece, peste secole Trage şapca, nu-i ajunge!
Sau peste-un mileniu sau peste mii de – De ce n-am pe cap căciulă?
milenii. (Lumea o să-mi scoată „hulă”!)
Oricum, cei ce suntem azi trăitori
Putem fi pulbere cosmică -Şapca nu e pentru noi!
Sau material de studiu Ia căciula înapoi…
Pentru arheologii viitorului – (Îl îndeamnă un vecin
Dacă vor exista. Încolţit de-acelaşi chin.)

– Vine vara. Cald şi bine…!


– Ce mai faci tu măi vecine?
Irina - Veronica Andoroi – Huşi – Dă-mi căciula. Poftim şapca…
Nu mai vreau să „dau” cu …japca!

Deznădejde şi speranţă
O…, stea căzătoare! Elena Olariu – Răducăneni,
O…, stea blestemată! judeţul Iaşi
De ce-ai pus stăpânire
Pe viaţa-mi curată?

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


De ce-ai lăsat tristeţea Gând sucit
Să îmi inunde viaţa?
De ce-ai lăsat iubirea, Noroi.
Să se strecoare-n ceaţă? Înflorit cu pete de lumină,
De ce nu ai lăsat, Corneliu Lazăr –Gura Bohotin, Strălucind mereu pe-afară
A mea stea norocoasă, ca o boală ce descântec
Să îmi sădească-n viaţă judeţul Iaşi
n-are –
O soartă mai frumoasă? gândul omului se-neacă
– De ce mă simt frustrată, Joc de dragoste la mal.
Şi tare, tare tristă?
– Că tu ai vrut să-mpiedici – Un trifoi cu patru foi, Sucit de inima-i mereu întoarsă
Ce-a fost frumos să vină. Dă norocul peste noi! Ce în frunte nu mai are scaun
Dar va veni… într-o zi! (Îi zic eu într-un târziu Nu se-abate de la munci
Şi îţi voi face-n ciudă. De ce asta nu prea ştiu) murdare
Că tu n-ai reuşit, Şi sfârşeşte-n gânduri albe
Să îmi faci viaţa cruntă. – De ce patru şi nu trei? Izolat de lume şi de locuri.
(Zice ea în mintea ei)
– Cu cât mai multe mai bine Zilnic îi asculţi confesiunea –
Urare de Crăciun Plânsul mut ce-i sparge pieptul
de durere
(Îmi răspund şi eu în sine)
Micul pruncuşor Isus Şi încep să-i dovedesc şi-n zădărnicia-nţelepciunii sale
Într-o lacrimă a pus Pe cât de mult o iubesc: tot sucit în gând rămâne –
Toate darurile sale: vălul amăgirii sale fiind
Fericire şi speranţă, – Te iubesc, nu te iubesc! scaunul din frunte…
Trăinicie şi iubire (Şi deodată mă opresc)

–81–
Poezie
Fii mai atent la mine şi la alţii,
Prof. Constantin Partene – Deprinde-te cu ţopăiala noastră nouă Oana Velicu – Huşi
Şi lasă cărţile la naiba, că şi fraţii
Ghermăneşti, judeţul Vaslui Şi le păstrează de-astă vară-n sobă!
Elan
Sfârşit de toamnă Sau poate mâine vrei să fii vreun popă,
Sau vreun savant, ori medic, vreun poet Agnostice pături mă ţin de saltea
Ca să ne critici moda asta nouă Şi-alarmele-mi sună a bine…
Ruginită-i frunza-n vie,
Galbenă-i şi cea din pom, Ce-1 aranjează de minune pe băiet!? Mă împiedic de propriul elan,
Frumoasă-i toamna târzie, Ţesând mai departe cortine.
Nu-i rostul să te scot dintr-ale tale; În mine se-nchid porţi
În seri reci, rar vezi un om. Rămâi îngândurat aşa cum eşti. În semn de toleranţă,
Eu, mi-am luat bambina şi din cale, Şi mă apasă greu
Păsările călătoare au trecut, Te-am salutat, măi frate, să trăieşti!
Pe baltă avem doar o egretă, Confuzia pe clanţă.
Nu demult le-au petrecut Harponul răsucit în miez
Copiii care le regretă. Aduce fericire,
Eliberând un gol
Cin’ mă crede când le spui De falsă adâncire.
Că vinu-n beci s-a limpezit,
Se pun acum la geam gutui,
Iar nunţile nu s-au sfârşit? Efectul de seră
Haine aurii au dezbrăcat Mi-au înverzit oglinzile în casă
Mai toţi copacii din grădină, şi sufletul
Frunzele în strat s-au aşezat mi-e plin de crengi uscate.
Toamnă târzie, cine-i de vină? Mă mătur de dorinţe,
udate ani la rând
Noaptea cade brumă deasă cu apă stearpă.
Când e senin şi gerul tare, Mi-au înverzit oglinzile în casă
Mama face foc în casă, şi ochii mei se ofilesc.
Ziua-i scurtă, noaptea-i mare. Prea mult
se prefac că zâmbesc,
Se pregăteşte lumea de iernat, sparge, te rog,
Căci mult a fost, puţin mai este toate oglinzile astea
Pân’ s-aşterne neaua-n sat de seră.
Aşa într-o noapte, fără veste.

Un hâtru de contemporan
Avertizează, chipurile, ţara In vitro
Să ştie poporul lui profan
„Că iarna nu-i ca vara!” Valentin Furtună – Huşi Declinul s-a-mprăştiat în tot norocul
Şi mi-a blocat speranţa-n ascensor.
Copiii aşteaptă omăt mare.
Bătrâni cu boli la purtător,
Discurs Ascult dintr-un cuvânt în altul focul
Cum leagă cu detalii istoria decor.
Cu mâini frânte şi picioare Alteţă,
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

Păţiţi fiind, lor nu li-i dor. am răscolit prin vânturi Tu, iartă-mă pe unde am făcut risipă
despletirile de nea, De gânduri matinale, fără zbor.
pe mări, la catarg Îngăduie-ţi şi mută-mă în altă clipă
flutura cămaşa mea. Din care să păşesc fără să mor.
Neculai Olariu – Răducăneni, Ca soarele de-toamnă
ţi-am poleit coroana. Oricum nu reuşesc să fac alegeri bune
judeţul Iaşi Şi pietre-mi pun în ceruri când privesc,
Dar pentru toate astea
m-ai aplecat Ca omul care vrea pragmatică minune
Sfaturi cu fruntea la podea Da’-n eprubeta lumii nu orice vise cresc.

La gura sobei stai cu nasu-n carte, Stăpână


Sau la lumina fumegândă scrii mereu, şi în genunchi dădut-t-am
strălucire curţii tale.
Iar, singur când te plimbi, priveşti departe
Şi-ţi plămădeşti lumini în far de zmeu.
Pânza de păianjen
Mi-am căptuşit interiorul cu idei
Descântec Menite să mă ţină în lumină,
Nu vrei să-mi stai alături nici o clipă Şi-am încercat atâtea chei
Să vezi ce modă straşnică-a ieşit Dă-mi cuţitul, un descânt, La inimi frânte fără vină.
Un pantalon „mişto”, şi ce mai chică să-1 ascut pe sâni de piatră *
Cu favoriţii lungi... De-mbătrânit! şi pe buze să-l fierbânt Şi toată moştenirea din trecut-
................................................... ca scânteile din vatra. Izvoare de visare motivaţională,
Se scurge într-un mare neînceput,
Să vezi şi tu că e modern o pipă Haide inima gândeşte Pe care nu-l mai pun la socoteală.
S-o ronţăi când eşti fraged şi plăpând, peste ochi îmi pune văl *
S-asculţi un ţipăt cald, de bibilică, pentru cine nu iubeşte Mă auzi? Să nu mai taci.
Când îţi zâmbeşte-o fată, fredonând. de această viaţă iartă-1. Te văd lucrând o frunză.
–82–
Poezie
Şi poduri vederii îmi faci, Copacii goi ne privesc sunt blând aligator la pieptul de oţel al
Să trec mai uşor peste pânză. Părăsiţi, întunericului
* Aşteaptă să revină sunt un reper pentru nebunia ta
Mi-s de ajuns de-atâtea ori, La viaţă, până atunci sunt cireaşă de pe tortul conştiinţei
Şi-mi place monologul la culcare – Înfriguraţi, sunt ceea ce nici măcar n-ai visat
Dar gândul împletit cu două sfori Poartă în inimile lor bucură-te de mine v... împărat
N-ar mai purta atâta renunţare. Căldura d altădată.

*
Zăpada ne înconjoară
Alt dar
Andrei - Gabriel Barbu – Huşi Şi soarele cu razele lui
Ne înfăşoară. Aduc cu mine doar tăcerea
Luminaţi melancolia
Anotimpul Hristos De soare şi de alb… şi lacrima de gheaţă a lucidităţii
părtaşi la întuneric
Albul sufletului
Un anotimp e veşnic Îl căutăm… încremeniţi în gestul gol
plutiţi pe smoala secundelor
În sufletele noastre,
Un anotimp ce trece de har străine
Dincolo de spaţiu şi de timp… închipuiţi minciuna şi păcatul
Un anotimp ce nu se pierde niciodată. aduc cu mine doar tăcerea
Carmen Angheluş – Huşi şi-amară renunţare
* peste toate cortina
Hristos ne mângâie Dar de mătase şi iubire
Cu a Lui blândeţe aduc cu mine liniştea
Pe sufletul ce simte Sunt o făptură fără suflet de altă dată...
A Lui căldură, sunt fără aşteptări şi fără vise a fecioarelor sacrificate
La fel cum ochii sunt dulce-amară goală de-ntrebări
Se topesc de de lacrimile ce curg… sunt ceea ce ai fost tu ieri
Şi sufletul cel mângâiat de El de marea sunt umedul sărut al morţii
Lui iubire se topeşte… sunt o statuie făr de chip
sunt clipa de răsfăţ a unui naufragiu
*

glasurile prietenilor de joacă şi de năzbâtii, ofereau o natură


autentică, azi stricată de modernismele postbelice.
Autobiografie Părinţii, biserica, bătrânii înţelepţi ai vremii exercitau o
binefăcătoare cenzură morală şi influenţă patriotică asupra mea.
Ei mi-au cultivat, de timpuriu, simţul natural …al morţii,
povăţuindu-mă că omul dacă vrea să fie liber se impune să nu-i
fie frică de moarte!
În „târgul trăsniţilor”, în afară de noi românii (ortodocşi,

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


catolici), mai erau evrei, ţigani, „bulgari”, „unguri”. Însă acest
Vocaţie şi un strop de „nebunie” „multiculturalism” crea o ritmicitate a sufletelor, a credinţelor şi
a bunelor raporturi reciproce cu mai toţi ceilalţi.

Zbor
Prof. Valeriu Neştian – Iaşi În 1948, aveam 16 primăveri, am ajuns în contact cu
„Frăţiile de Cruce”. Dar, vag, ştiam deja despre Mişcarea
Legionară, deoarece nişte rude erau încadrate în aceasta; iar
Argument bunicul, avocatul Neculai Berghiu din Vutcani, judeţul Fălciu,
ândurile de faţă sunt o confesiune. Dacă pe

R parcursul lor nu voi purta cititorul prin întreg


labirintul sufletului meu, o fac pentru că „sunt
cuvinte care nu cuvântă/ Şi tăceri ce pot să spună tot”, potrivit
metaforei poetului. Ceea ce-i scris aici este scurta evocare a
activa ca luptător naţionalist (cuzist) notoriu în Moldova. De
asemenea, fratele bunicei, filosoful Nicolae Bagdasar, originar
din Roşieşti, avea vederi radicale de dreapta.
Când a fost împuşcat premierul Armand Călinescu de o
echipă de legionari (21 septembrie 1939), s-a întâmplat să aud
unei vieţi îndărătnic atipice, în care alţii s-au dezvăţat s-o acasă, la radio, anunţul „răzbunătorilor”. Casa profesorului Ion
trăiască, s-o cunoască măcar. Zelea Codreanu care i-a fost şi mamei la liceu profesor de
Trupul are memorie limitată, suferă, apoi e tentat să uite. germană, de pe strada Gării, lângă spital, treptat devenise şi
Sufletul, nu. În eventuale încercări de desfiinţare a lui, e-n stare pentru copilul din mine un fel de „simbol” sau „reper”
să se refacă. Aşa cum înmugureşte un copăcel sau o ramură În septembrie 1940, s-a nimerit să asist în comuna
frântă. Sunt de părere că oamenii să se teamă nu de aceia care bunicilor, la explozia de bucurie produsă printre gospodari ai
iau viaţa (fizică), ci de cine ucide sufletul, transformând satului, de schimbarea de regim politic, prin izgonirea de pe
existenţa în iad veşnic. tron a lui Carol II-lea, „mare străjer”.
Ulterior, tata fiind transferat cu catedra în Fălticeni, mi-a
Începuturi căzut acolo sub ochi cotidianul „Cuvântul”, revista „verde” „Radio
Sunt fiu de profesor din Huşi. Copilăria, în oraşul natal, România”, Calendarul-almanah pe 1941 al ziarului „Cuvântul”
cartierul Broşteni, a fost foarte frumoasă. Pentru mine semăna etc., pe care le răsfoiam cu viu interes (copilăresc). Ascultam
aproape cu un paradis. Mugurii pomilor, iarba sau zăpada, emisiuni radiofonice, iar cântecele legionare, frecvent difuzate pe-
grădina înverzită ori rugina viilor, cântecul păsărelelor şi atunci, prinseră a mă pasiona… La „rebeliune” tata, momentan
–83–
Autobiografie
concentrat în armată, m-a luat de mână şi am purces în faţa au fost izolate forme adolescentine de protest. Se dădeau
primăriei oraşului, unde se desfăşura o demonstraţie gardistă. Când sancţiuni, dar nu erau rarisime cazurile de recompensă morală.
manifestanţii l-au văzut în uniformă de ofiţer, au izbucnit în urale Era o perioadă de persecuţie şi sacrificiu de sine.
repetate şi prelungi, strigând: „Trăiască Armata Română!” Fireşte, Eliminarea sentimentului de frică, suferinţa (nu ca problemă
faptul în sine m-a impresionat adânc, fiind de neuitat…! retorică!) formau preocupări majore. Chiar dacă, în timp, în
funcţie de context, unii am fost timoraţi de persoane externe şi
După 23 august 1944 evenimente complexe…
A doua sau a treia zi după 23 august (mă aflam cu mama În momentul respectiv, nu ştiam prea multe asupra violen-
refugiaţi în comuna Grădini, judeţul Romanaţi, tata era pe front) tot ţelor ca forme de răzbunare, folosite de unii purtători de cămeşi
din întâmplare mă găseam în biroul primarului localităţii, care mă verzi, răspuns la provocări… tot violente. Dar, am considerat
simpatiza. Împreună cu alţi fruntaşi ai satului, asculta .cu atenţie mai tot timpul că aceste acte reprobabile ieşeau din cadrele puse
mărită o emisiune specială în româneşte de la Radio Donau (din sub oblăduirea Sfântului Arhanghel Mihail. Aşadar, sunt de
Viena). În cameră se revărsa un glas sonor, sentenţios, care avertiza neadmis, de condamnat (în principiu, în fapt) fără asumarea lor
despre primejdia mortală a bolşevizării ţării noastre. Era vocea lui conştientă şi responsabilă. Nimic nu e infailibil!
Horia Sima! Zărindu-mă printre cei prezenţi, primarul, gras, înalt,
se ridică în picioare şi mă alungă din încăpere… Actualizare de profil
Ce mai, prilejuri ce făcură să-mi intre în sânge, picătură În noaptea de 14/15 mai 1948, au venit arestările masive,
cu picătură, „otrava” verde! în întreaga ţară circa 15.000 de tineri, studenţi, elevi. Eu
În vara anului următor, tata se-ntoarse din prizonieratul la scăpasem: graţie organizării piramidale a frăţiilor, şefii mai
nemţi, şi în câteva rânduri povesti despre întâlnirile din lagărul dârzi rezistaseră la anchete şi nu divulgară toate numele
german cu căpetenii legionare din exil. Ele făceau vizite în membrilor unităţilor.
vederea racolării de români din captivitate pentru voluntariat în În luna următoare, am mers la Vaslui, unde activa un grup
cadrul unor unităţi militare („Armata Naţională Română”) puternic în frunte cu intransigentul Constantin Iulian. Pe stadion
create centru nevoile frontului antisovietic. Asigurările acestora se juca un meci de fotbal între formaţia locală şi o echipă din
că Armata Roşie şi comunismul nu constituie forţe de neînvins Galaţi. Nu tocmai incidental(!), m-am întâlnit acolo cu 2-3
şi veşnice, le-am socotit o lecţie bună teoretic şi excelentă în camarazi vasluieni ce nu fuseseră încă nici ei dibuiţi de organele
practică. În deplin acord cu învăţămintele istoriei că distanţa de represive. Dânşii m-au pus în temă şi mi-au insuflat cuvântul de
la cuvânt şi idee la pământ şi concret e îndeobşte parcursă sub ordine al momentului: activitatea continuă, pe cont propriu,
formă de prăvălire, respectându-se legea acceleraţiei căderii individual ori în grup restrâns, în condiţii de maximă
corpurilor. clandestinitate. Buun!
Pornit împotriva urgiei roşii, încurajat prin programele în
În F.D.C limba română ale posturilor de radio occidentale, care vehiculau
În Huşi, ca pretutindeni, stalinismul făcea „progrese” dulcea minciună cu „Vin americanii!”, în toamna anului 1949
surprinzătoare, cu concursul a numeroşi intelectuali. Ajunsesem am încropit o organizaţie ilegală de 20 de elevi, majoritatea de
licean şi prieteni mai mari mi-au şoptit, prin 1947, că erau în la Liceul „Cuza Vodă”, de astă dată cuprinzătoare, fără o anume
organizaţia clandestină de tineret a Mişcării Legionare, „Frăţiile coloratură politică. I-am dat numele „Grupul clandestin
de Cruce”. Titi Voluşniuc şi camarazi de-ai săi: Ghiţă Plop, anticomunist”.
Sârbu, Chicu, Voloacă, Todiraşcu, Râpă ş.a., mă luară sub Trei au fost obiectivele vizate:
aripă. Mergeam cu dânşii în afara oraşului, la Dobrina, la Dric, 1) să menţinem în noi şi în alţii o stare de spirit de
la Ochi. La reuniuni ad-hoc am învăţat multe „mari secrete”… neaplecare în faţa dictaturii proletariatului;
Astfel, după o verificare corespunzătoare, am fost şi eu cooptat. 2) să întreţinem o scânteie de nădejde, în mediul şcolar şi
M-a atras în F.D.C., cinstea, corectitudinea, legăturile nu numai, în prăbuşirea regimului „democrat-popular”;
sufleteşti realmente prieteneşti, autoritatea, credinţa în Dumne- 3) să tulburăm nesfârşita „chermesă” a „victoriilor
zeu, un anume mister al acţiunilor. Modele superioare: Corneliu istorice” clamate propagandistic de utemişti, pemerişti, de către
Codreanu, Ion Moţa, Horia Sima şi precursorul presupus al lor, cozile de topor.
Mihai Eminescu. La modul concret, ni se cerea să fim elevi N-am făcut mare scofală, însă am învolburat oleacă
buni, disciplinaţi şi muncitori, să nu comitem abateri şi să ne funcţionarea unor organisme ale puterii totalitare locale. Tata
plasăm pe primele locuri în clasă, în şcoală. Făceam exerciţii fiind director al liceului, membru de partid bine-văzut(!), în
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

fizice şi spirituale, glumele, veselia eram nelipsite, Cântam în naivitatea mea de minor am crezut că nu voi fi bănuit de acţiuni
surdină şi citeam texte strict interzise. Primeam câte o misiune, subversive! Mai ales că mă făcusem şi membru U.T.M. Am fost
de exemplu să executăm un marş de câţiva km noaptea, să trădaţi de doi colegi infiltraţi de Securitate în grupul nostru.
ajutăm o persoană nevolnică, să facem curierat. Şi asta ne
stimula în sensul ieşirii din rândul tinerilor mediocri, comuni. Urcuşuri, coborâşuri
Lucruri ce ni se păreau frumoase şi de folos, cu atât mai mult cu În noaptea de 6/7 mai 1950, am fost arestaţi aproape toţi
cât erau dezinteresate şi presupuneau risc. Accentul se punea pe (lotul 1, lotul 2 în anul următor). În drumul pe jos escortat spre
educaţie şi autoeducaţie, fără implicaţii politice majore, în sediul poliţiei politice, mi-am pironit ochii în stelele de aur care
direcţia unui românism de factură creştină, se subînţelege pre- scânteiau pe bolta senină a urbei natale, unde deprinsesem
ponderent antistângist. Ca organizaţie elitistă, nu era admis patima dragostei de carte, unde fusesem pentru întâia oară
oricine, ci acela care credea nelimitat în mesajul naţionalist… ademenit de forţele gândirii, ale iubirii culturii, unde nutrisem
Motiv de fală pentru „încăpăţânaţii”, „rătăciţii”, „fasciştii” atâtea visuri, cu sufletul pentru un crez naţional, creştinesc pe
de noi… care să-l urmez, discret, cu modestie, în viaţă. Când am pus
Ne întâlneam cam o dată pe săptămâna (de obicei sâmbătă piciorul pe scara clădirii Securităţii de pe strada M.
după-amiază) pentru şedinţă. Acolo fiecare pregătea un material Kogălniceanu, nr. 1, împins din spate de doi caralii, am simţit o
de actualitate pe teme educative, culturale, religioase. Îl lacrimă caldă ca un fir de plumb cum mi se rostogolea pe obraji.
prezenta şi-apoi se discuta pe marginea lui, nu neapărat în După o ancheta dură, din fericire n-am fost trimis la
contradictoriu. Chestiunile politice le făcea cunoscute şeful centrele de „reeducare” prin tortură continuă de la Piteşti,
F.D.C. La întâlnirile acestea, în cursul „minutei marii prietenii” Gherla, brigăzile 13 şi 14 ale lagărului „Peninsula” de la Cana-
ne „spovedeam”, ca să zic aşa, despre ce-am făcut bun şi rău în lul morţii. Dar nici la închisoarea pentru elevi de la Târgşor,
perioada anterioară, fără tentă criticistă. Se miza pe înfrânarea nici n-avui parte de „reeducarea” non-violentă din Aiud. În
instinctelor, pe repudierea trădării, cultivarea voinţei, pe ini- primăvara anului 1951, expediat la Galaţi pentru derularea
ţierea pentru o viaţă trăită în stil legionar. procesului la Tribunalul militar, am fost depus în penitenciarul
Nici pomeneală de acţiuni „periculoase din punct de de acolo. Aşa că am avut ocazia să întâlnesc în celule, să stau de
vedere social”, de „complot pentru răsturnarea ordinii sociale şi vorbă îndelung cu tineri de ispravă din lotul legionarilor vrân-
acapararea puterii” de antisemitism. extremism. Inevitabil, scă- ceni condus de legendarul Ion Paragină, care coordonase
paţi de sub control, unii au sărit calul. Dar exagerările, exaltările răscoala satelor din zonă împotriva colectivizării forţate.

–84–
Autobiografie
de mâncare dacă era cazul. Deci, nu existau fricţiuni între
legionari, ţărănişti, liberali ş.cl., ci mai degrabă o colaborare
mută, o toleranţă binevoitoare între persoane cu orientări
anticomuniste diverse. Rareori aveau loc controverse între
legionari „simişti” şi „antisimişti” („mexicani”).
Eu m-am integrat acestei structuri insolite, membrii
luându-mă copil de-al lor…
La brigada de cioplitori în piatră în care lucram pe
şantierul „Fustaţa”, asistam deseori la întruniri sui generis ale
feluriţilor oameni de cultură lăgărişti, ce prezentau o
constelaţie extrem de diversă: poetul Horia Niţulescu, scriitorul
Teohari Mihadaş, filosoful Ştefan Ionescu, omul politic ţărănist
Gabriel Ţepelea, savantul dr. V. V. Trifu, dr. Ion Cârje, preotul
Roman Braga, prof. Cicerone Ioaniţiu, astronomul Ştefan
Vodă, profesorii universitari Victor Jinga şi Alex. Herlea, prof.
dr. D. Gerota, poetul Radu Brateş, avocatul Vasile Ionescu (ex-
directorul general al Radiodifuziunii Române), scriitorul
Sergiu Dan ş.a.m.d.
În 18 iulie 1953 lucrările de la Canal fură sistate. Parte
din deţinuţii politici robi la „proletari” a fost transferată la Aiud
şi Gherla. Eu nu fusesem arestat, condamnat pentru „activitate
legionară”, dar am stăruit pe lângă administraţia lagărului să
fiu dus laolaltă cu legionarii „oficiali”. Astfel am ajuns la
sinistra temniţă Aiud.
Sentimentul de teamă pe care-o inspira oricui numele de
Aiud, simbol al terorii la care erau supuşi milioane de români,
se împărţea cu sentimentul de mândrie, cu norocul de a sta în
puşcăria în care fuseseră aruncaţi atâţia oameni de valoare, ce
căpătaseră în ochii mei aureole de eroi sau de sfinţi martiri.
Păstrând şi transmiţând mai departe, de-a lungul deceniilor un
mesaj de demnitate, de nesupunere. Suflul lui Radu Gyr,
Dumitru Stăniloae, Nichifor Crainic, Ioan Petrovici, Vasile
Voiculescu, Nicolae Petraşcu, Nistor Chioreanu, Traian Bră-
ileanu, Gheorghe Manu, Radu Mironovici, Costache Oprişan,
Închisoarea Galaţi1 scriitorul Constantin Gane, generalul Constantin Pantazi,
amiralul Horia Măcelaru, Petre Ţuţea, îmi crease impresia că
În acel răstimp, într-o aripă izolată a închisorii erau Academia Română se mutase în penitenciar. Mă întrebam în
întemniţaţi „invizibilii”, liderii naţional-ţărănişti, în frunte cu sine mea care dintre capetele luminate ale Neamului nostru au
Iuliu Maniu. Tot cu desăvârşire separat într-o celulă sta prinţul rămas nepersecutate? Şi mi se părea o ruşine pentru dânşii să nu
Alexandru Ghica, un veteran al „Gărzii de Fier”. fi fost în detenţie politică sau de conştiinţă, în vremea când în
De sub înrâurirea benefică a anturajului gălăţean am ţară „poporul muncitor construia victorios, sub steagul lui
trecut, la Canal, sub influenţa binecuvântătoare a mediului Lenin, Stalin, Gheorghiu-Dej socialismul veşnic trăitor”!…
legionar din lagărul „Peninsula”. Sufletul meu, din nefericire, nu s-a putut bucura de
În acest areal, în vara lui 1952, am fost „botezat” tainic ca ospeţiile spirituale ale unora dintre aceşti oameni mari decât 40
legionar de fapt şi de drept, de către învăţătorul Ion Maxim din de zile, deoarece am fost dus în lagărul Cavnic, de la o mină de
Dorohoi. Trebuie să menţionez că în locurile de detenţie, elev plumb maramureşeană. Aici, ghinionul dracului, preţ de doi ani,
fiind, cu o fire rezervată, tăcută, iubind singurătatea, meditaţia, m-am ataşat cu rapiditate (căpătasem experienţă!) cercului de
comilitoni, grupaţi pe criterii moral-spirituale Enumăr pe câţiva:

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


eram considerat fără importanţă deosebită. Însă anumite trăsă-
turi sufleteşti pozitive, memoria peste medie, m-au ajutat să fiu poetul Alexandru Caranica, Gheorghe (Gioga) Parizianu (un
luat în seamă de ceilalţi, o vreme drept „bibliotecă ambulantă”. macedonean cu un caracter ireproşabil) Octav Rădulescu, preo-
Funcţionau în lagăr, în strictă conspirativitate, structuri tul Ion Raţă (cel care l-a împărtăşit la Sighet, înainte de moarte,
organizatorice, coordonate de Augustin Sora (vărul savantului pe Iuliu Maniu), avocatul ieşean Ion Stamati, avocatul Constan-
Mihail Sora), de Ion Crăciun-Oajdea, prof. Ion Iliescu, tin Nacu, „invulnerabilul” învăţător ardelean Victor Ciumău,
Constantin Nacu, Nistor Man etc. Se ţineau şedinţe de cuib (3- studenţii Mircea Stancu, Tiberiu Hentea, scriitorul Ion Caraion
10 persoane), se dădeau circulare, aveau loc discuţii fertile, (pe adevăratul său nume Stelian Diaconescu), din păcate,
acţiuni de ajutor reciproc, conferinţe în cerc restrâns (filosoful şi delator notoriu, ca atare ocolit, izolat de mai toţi lăgăriştii.
poetul ardelean Grigore Popa era „eminenţa cenuşie”). Cu cât eram mai chinuiţi fiziceşte, mai istoviţi de munca
Şedinţele de cuib erau asemănătoare celor din F.D.C. Se în subteran, împinşi spre un stadiu inferior de supravieţuire, cu
distingeau momentul mistic (rugăciunea), momentul educativ atât avea să crească sensibilitatea noastră sufletească,
ţintind la formarea de caractere, a conştiinţei istorice, a sănătăţii producându-se un proces de şlefuire umană. Dragostea
morale, accent special pe înfrângerea interesului personal, celorlalţi, sprijinul moral reciproc, au fost o călăuză către
momentul prieteniei, al hotărârilor, al rezultatului practic al salvarea vieţii în integralitatea ei moral-spirituală. Fără căderi
adunării care nu depăşea niciodată un ceas şi jumătate. dezonorante, ateism, apostazie ori renegări mişelnice.
M-am apropiat, de cărturari pe care-i socoteam foarte bine Am învăţat atunci ceea ce scria N. Steinhardt în „Jurnalul
dotaţi intelectual şi moral, oameni dârzi şi camarazi buni în fericirii”, anume că ceea ce importă esenţial e caracterul.
suferinţă. Cu puţine excepţii, aceştia nu făceau discriminări Convingerea politică, părerile filosofice, credinţa religioasă,
partinice, rămânând cu valenţe libere, deschise spre oricine pregătirea intelectual-cultural-ştiinţifică, realizările profesionale
manifesta respect mutual, acordându-i sprijin, sfat sau o lingură nu sunt decât accidente. „Doar caracterul rămâne după filtrările
produse de anii de puşcărie ori de viaţă. Cu o observaţie
indispensabilă: suferinţa care nu înnobilează, înrăieşte!
1 Portalul Victimelor Comunismului - AFDPR - Album
Memorial. Monumente inchinate jertfei, suferintei si luptei Închisoarea, după închisoare
impotriva comunismului, După ieşirea din puşcărie, am terminat în Huşi, la secţia
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/afdpr/a „fără frecvenţă” studiile liceale şi apoi am intrat la Facultatea de
lbum_eroi/doc/p92-95_afdpr.pdf [G.F]. filologie a Universităţii ieşene, ca student „la zi” Un bun

–85–
Autobiografie
Am beneficiat întru aceasta de oarecare vocaţie şi un strop
de „nebunie”. Nu m-am mulţumit să transmit elevilor doar
cunoştinţele şcolare ci am încercat să le modelez armonios şi
sufletele. De pildă, organizam excursii la monumente, localităţi
istorice, mănăstiri, obiective turistice. Dezvoltând pasiunea
pentru călătorii prin duhul României, căutam să cultiv
sentimente naţional-patriotice, deghizat creştine. Din 1965 am
desfăşurat o bogată activitate publicistică de profil.
În perioada postdecembristă nu m-am raliat niciunei
formaţiuni sau grupări legionare, din motive personale şi „inde-
pendentiste”. M-am înscris formal în P.N.Ţ.C.D. cum a fost
recomandarea Comandamentului Mişcării Legionare din exterior.
Am participat la reuniunea „la vârf” de la Hamilton - Canada în
vara anului 1992. Am colaborat permanent la revista timişoreană
„Gazeta de Vest” şi la editura „Gordian”, la alte publicaţii, cu texte
ca tendinţă gardistă. Am ţinut conferinţe şi am făcut deplasări
pentru documentare, nu de natură propagandistică.
Educat din „Frăţiile de Cruce” în şcoala credinţei şi a
caracterului, m-am străduit după har şi puteri, mereu şi mereu,
să mă modelez pe mine spre a deveni un om în care să vieze
virtuţi ale sufletului omenesc şi calităţi sădite de Dumnezeu în
sângele Neamului românesc. De vom fi lipsiţi de caracter,
degeaba suntem profesori, doctori, ingineri, preoţi savanţi sau
oameni politici! Idee ce îmi pare de o importanţă capitală pentru
vremurile noastre deoarece - opinez - actuala criză prin care tre-
ce societatea „post-modernă” nu-i atât materială, economică,
financiară, socială, ci una „moral-spirituală, mai exact de
educaţie. Educaţia atât cu sine, cât şi cu cei din jur, cu rol
transformator, prin exemplul personal, se înfăţişează a fi cea
mai oportună soluţie de a ieşi din criză şi a preîntâmpina
procesul de satanizare a românului creştin.
Destin patetic, dezlănţuit de vârtejul unui ideal!…

Închisoarea Aiud1

prieten, Petrică Măzăreanu, din Căiuţii de pe valea Trotuşului,


care stătuse cu mine în lagăr la Canal, rearestat, strâns cu uşa la
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

ancheta de la Securitatea gălăţeană, a declarat că în detenţie eu


am activat subversiv intens pe linie legionară, că aş fi primit la
eliberare, „misiunea” să refac reţeaua clandestina de afară.
Lucru complet fals! Totuşi,”organele noastre” din Iaşi şi Huşi la
l3 ianuarie 1956 mi-au deschis dosar de urmărire informativă
(DUI). M-au supravegheat riguros şi continuu până în
decembrie 1989, după cum reiese din documentele consultate la Fişă matricolă penală Valeriu Neştian2
C.N.S.A.S. Bucureşti. În loc de încheiere
După revoluţia din Ungaria (1956) am fost exmatriculat Regretabil e faptul că am avut parte de ostilitatea nuanţată
din facultate. Am revenit în 1962 la „fără frecvenţă”, însă a nu puţinor profesori ai mei, colegi, rude (care s-au lepădat de
luând-o de la capăt (cu un nou concurs de admitere). mine (să nu-şi strice ei „dosarul”?!), directori de şcoli. Nu mai
Acordând atenţie aparte tinerilor, pentru care aveam o spus, a organelor de partid, a clicilor colaboraţioniste de la
aplecare specială, am îmbrăţişat cariera pedagogică: profesor de secţia de învăţământ, sfat popular, culturnici socialişti. Mai ales
română, mai întâi la şcoli săteşti din fostul raion Huşi ca în 1990 când am ajuns inspector general al Inspectoratului
„necalificat” (suplinitor), din 1968 la Iaşi. Era mediul favorabil Şcolar Judeţean Iaşi, ura propriu-zisă nu s-a mai putut camufla:
mie, pentru că adolescenţii sunt şi cei mai vulnerabili la „Ce, să fie şef un „reacţionar”, un fost „bandit”, un
capcanele şi smintelile marxism-leninismului, ceauşismului, „contrarevoluţionar”? La întâlniri de promoţie, la Zile culturale
pseudodemocraţiei (libertate cu „voie de la primărie”). ale oraşului, la diverse aniversări, evitau cu grijă să mă
Consider că nouă, celor mai în vârstă, ne revine datoria de înştiinţeze. La ieşirea la pensie, nici un cuvânt de mulţumire, de
a le îndruma paşii şi de a le veghea devenirea, fiindcă lumea de gratitudine! Şi indiferenţa, insulta, coaliţia tăcerii, minima-
mâine va arata aşa cum vor rodi ei. Şi ei vor rodi numai dacă lizarea, ocultarea continuă.
noi îi plivim, adică dacă vom stârpi din jurul lor buruienile care „Până la unul să piară duşmanii poporului” se cânta şi prin
îi sufocă. 1950!

1 Ibiden, 2 http://86.125.17.36/Fise%20matricole%20penale%20-
http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/afdpr/a %20detinuti%20politici/N/N%2002.%20Nebert%20-
lbum_eroi/doc/p8-18_afdpr.pdf {G.F.]. %20Nezelschi/Nestian%20Valeriu/index.php
–86–
Pedagogie
şi inter-relaţionări, care permit profesorului, devenit moderator
al clasei şi al lecţiei să formeze la elevii săi atitudini şi valori,
să-i ajute în formarea şi deprinderea competenţelor necesare
acestora în vederea învăţării active şi a unei optime inserţii în
viaţa social, social profesională, culturală. Caracteristica de
Jocul de roluri, provocare bază a acestei metode, constă în primirea status-urilor şi trasarea
psiho-pedagogică între prin stabilire şi comun acord cu elevii a rolurilor ce trebuiesc
jucate din perspectiva strict calitativă a metodei şi în vederea
dimensiunea novatoare şi tradiţie atingerii eficienţei ca metodă dar şi ca demers didactic novator.
în educaţia elevilor de liceu1 Din perspectiva Analizei S.W.O.T., metoda aduce în
discuţie, atât punctele tari, dar pot fi subliniate totodată şi cele
slabe, oportunităţile şi ameninţările care implică dar şi afectează
demersul didactic în utilizarea acestei metode
Prof. Curelea Dragoş Lucian – Sibiu Eficienţa metodei Jocului de rol / roluri
din perspectiva Analizei S.W.O.T.
n general vorbind, toate acele demersuri didactice Puncte tari (forţe) Puncte slabe (slă-

Î denumite prin sintagma, jocul de rol / jocul de roluri,


pornesc în sfera educaţională din spaţiul britanic al
gândirii didactice şi pedagogice. Cel dintâi cercetător care le-a O – Listă de Strategii SO
biciuni)
Strategii WO
folosit pornind de la implicaţiile şcolare şi definind finalitatea oportunităţi -metoda jocului -metoda este într-o
acestor jocuri a fost Georges Mead la începutul secolului al XX- -eficienţa cres- atrage şi provoacă mare măsură
lea. Apoi, după prima mare conflagraţie mondială, simţindu-se cută a învăţării; pe toţi elevii cla- cronofagă;
în mod stringent nevoia inovaţiei şcolare, psihologul şi -o apropiere sei; -implică o serie de
sociologul american Josef I. Moreno în 1923, este primul care reală între -implică participa- resurse care nu
apelează la psihodramă ca terapie lucrativ-ocupaţională în profesor şi rea activă, afec- întotdeauna există;
vederea tratării şi a ameliorării tulburărilor de personalitate şi a elevii săi; tivă, volitivă şi -aplicarea ei nu
şocurilor psihice remanente la unii dintre combatanţii -simularea şi psiho-motrice a este totdeauna în
supravieţuitori. Cercetătorul, mai sus amintit după mai bine de înţelegerea unor elevilor; concordanţă cu
10 ani, de la acest demers didactic novator, cu implicaţii, atât în realităţi ale lu- -profesorul devine programa urmărită;
ceea ce priveşte adulţii, cât şi tinerii educabili, reuşeşte să mii în care vector ponderator -astfel de metode
publice cartea Who shall Survin?. Lucrare de specialitate trăim; şi moderează jocul, nu sunt tocmai
tradusă şi în româneşte, ce-i drept, destul de târziu de la apariţia -formează, in- nu-l conduce; bine văzute şi re-
în literatura de profil, în 2003, de către profesoara clujeană teriorizează va- -eficienţa învăţării ceptate de manage-
Mariana Pintilie. Ca demers novator, pe fondul discuţiilor loric şi cultivă se ridică la un pro- rii şcolari tradiţio-
privind reforma în educaţia românească şi utilizarea de noi elevilor compe- cent de 75 – 78 % nalişti, cantonaţi în
metode activ-participative în sfera educaţiei, odată cu tenţe, valori şi pe fondul unei mentalităţile lor;
traducerea acestei cărţi, atât dramatizarea, cât şi jocul de rol / atitudini; reale cooperări -metoda presupune
roluri, au început a fi utilizate ca metodă modernă în cadrul profesor – clasă; o serie de costuri
orelor de curs de către educatori, institutori şi profesori -simulează o serie necesare în vede-
(aspectul acesta este evidenţiat de frecvenţa utilizării acestei de statusuri şi ro- rea învăţării rolu-
metode cel puţin în cursul anilor 1999 – 2001 în diferitele luri care sunt utile rilor;
unităţi gimnaziale şi liceale, dar şi în cele cu regim pedagogic elevilor din per- -se consumă mult
diferenţiat, Jena, Montessori, Waldorf, etc. ...). Actualmente, spectiva înţelegerii timp în stabilirea
deşi şcoala românească încă nu înţelege în mod exact şi lumii în care tră- scenariului;

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


pertinent, rolul, cât şi perspectivele reale ale acestei metode în iesc; -elevii se manifestă
educarea tinerei generaţii, aflată astăzi pe diferite trepte de -formează, cultivă în multe cazuri
şcolaritate, metoda este . Poate, ca o proprie părere, evidenţiez şi interiorizează la reticent şi cu
aici stricteţea şi permanenta instabilitate a programelor şcolare, elevi, competenţe timiditate.
la care trebuie adăugate puţinătatea orelor alocate în planul reale şi valori, res-
cadru unor materii şi lipsa reală a unor resurse adecvate şi pectiv atitudini
necesare dealtfel în utilizarea cu eficienţă a metodei jocului de vis-a-vis de ceea
roluri, sunt numai câteva din multele elemente care se opun, ce se întâmplă;
(pardon nu se opun evident, dar subliniază din plin numai -este sustenabilă şi
precaritatea şi punctele slabe ale acestei metode, neputându-se se bucură de con-
vedea deloc în accepţiunea acestora, punctele sale tari şi gradul cursul activ al tu-
ridicat de eficienţă a acestor demersuri educaţionale, realmente turor elevilor;
novatoare) unei reale implementări a acestei metode în şcoala -are un grad ridicat
noastră, deşi de mai bine de 12 ani se discută de reformă, strict de transparenţă,
teoretic şi pur declarativ. asigură feedback-
La punctele tari, care apar drept evidente la o simplă ul necesar evaluă-
analiză S.W.O.T., trebuie să evidenţiez faptul că metoda jocului rii şi al autoevaluă-
de roluri, induce, dezvoltă şi cultivă la elevi, atât capabilitatea rii.
asumării, a interiorizării unor status-uri clare, aspect care îi T – Listă de Strategii ST Strategii WT
mobilizează îi stârneşte la participare, iar pe de altă parte, ameninţări -favorizează crea- -permite tuturor
metoda aceasta simulează o serie de funcţii, de relaţii, activităţi -permanenta tivitatea, atât a elevilor să fie im-
schimbare a profesorului, cât şi plicaţi în această
1 Am susţinut sub acest titlu o comunicare ştiinţifică în ca- programelor (in- a elevilor; activitate prin in-
drul Simpozionului internaţional, desfăşurat pe data de 20 stabilitate); -permite manifes- terpretarea de ro-
noiembrie 2010 în Feteşti, judeţul Ialomiţa, la care am obţinut -lipsa unor poli- tările paraverbale; luri;
Premiul al II-lea.
–87–
Pedagogie
tici educaţionale -generează şi ex- -în timp elevii de- metode depinde în mare măsură de atenta pregătire a etapelor
pertinente; plorează trăirile păşesc starea de jocului, de dirijarea şi monitorizarea derulării acestor etape, de
-opoziţia des- afective ale elevi- timiditate; procesarea jocului şi de furnizarea unui feed-back atât de
chisă a cadrelor lor -în timp dialogul se necesar.
didactice con- -generează prin perfecţionează În organizarea, pregătirea şi derularea jocului de roluri
servatoare; competiţie valoare -elevii îşi fixează identificăm următoarele trei ample variante, şi anume:
-inerţia educaţi- umană, toleranţă şi cunoştinţele în 1) alegerea acelor situaţii ce trebuiesc interpretate / jucate,
onală şi imobi- respectarea celui- mod plăcut; profesorul expunând situaţia în ansamblul său, prezentând
lismul la orice lalt; -asigură fed-back- detaliile şi trasând rolurile posibile;
demers novator, -oferă posibilitatea ul necesar privind 2) sunt oferite liniile valorice de dialog, stabilindu-se
considerat în ac- elevilor de a înde- comportamentul şi cadrul dialogului, iar profesorul invită elevii să dezvolte jocul
cepţiunea unora plini anumite ro- competenţa perso- de roluri prin exersare şi repetiţie pentru atingerea optimului
dintre cadre ca luri sociale; nală, pe baza că- necesar;
nefiind eficient -cultivă ruia acestea se pot 3) este oferit participanţilor scenariul şi elevii sunt invitaţi
în sfera educaţi- capabilitatea ele- perfecţiona; să-şi joace rolurile.
onală româ- vilor de a face faţă -permite elevilor Literatura de specialitate distingând următoarele tipologii
nească; cu succes la situaţii orientarea în spa- ale jocului de roluri1 : a) – jocuri cu un caracter de generalitate;
-neînţelegerea noi; ţiu, decizia şi re- b) – jocuri specifice. Printre exemple evidenţiem aici succint
exactă a acestei -implică asumarea zolvarea unor situ- următoarele jocuri: cele de competiţie, cele de arbitraj, cele
metode de către responsabilităţii aţii problemă. decizionale, cele de reprezentare a structurilor sociale la un
unii dintre cei ce pentru eficienţa nivel general. Din perspectiva jocurilor specifice distingem:
sunt chemaţi să interpretării rolu- jocurile pe simulatoare, jocurile prin dramatizare, psiho-drama
asigure mana- lui. şi comedia. Spre exemplu la întrebarea nr. 2 din Chestionarul
gementul edu- privind participarea efectivă a elevilor orele cu joc de rol, care
caţional al şcolii este formulată în felul următor: Identificaţi în ce măsură metoda
şi a rolului său jocului de roluri este eficientă la orele de istorie?
în educarea ele-
vilor de liceu Universul cercetării
din perspectiva A fost investigat un lot de 739 de elevi din unităţi de
formării com- învăţământ liceal din municipiul Sibiu, proveniţi din 8 mari
petenţelor cheie. unităţi de învăţământ liceal, filieră teoretică şi tehnologică
Au fost chestionaţi elevi cu vârste de 15 ani şi peste 15 ani
a) cu vârsta de 15 ani – 211 elevi;
Cultivarea şi formarea la elevii claselor de liceu a noţiunii b) cu vârsta de peste 15 ani – 528 elevi;
de status social, de cetăţenie, identitate naţională şi apartenenţă c) tipologia familiei de provenienţă
de grup şi social culturală, a rolului deţinut într-o activitate şi a c.1. – familii organizate - 611 elevi;
implicaţiilor pe care acesta îl presupune. Aspecte care instigă c.2. – familii dezorganizate – 128 elevi;
efectiv elevii la a cunoaşte, la a participa efectiv la actul d). nivelul socio–cultural al părinţilor
învăţării, al evaluării şi ceea ce este important, ca gest reflexiv, - studii superioare – 101 părinţi;
la actul autoevaluării. - studii medii – 309 părinţi;
Pe fondul propriei opinii şi al experienţei deţinute în - studii gimnaziale 207 părinţi;
aplicarea acestei metode în mediul liceal, trebuie să evidenţiez - studii primare – 122 părinţi.
faptul că inserarea în cadrul lecţiilor de istorie, a jocului de rol /
roluri, demers didactic care porneşte de la familiarizarea Metodologie aplicată
efectivă a elevilor cu dinamica jocului, a rolului deţinut, a Metode şi tehnici
status-ului îndeplinit. Elevii de liceu, adolescenţi deja, prin
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

a) Observaţia indirectă a elevilor, documente şcolare,


această metodă sunt implicaţi activ în actul învăţării, al evaluării cataloage, caietul dirigintelui, fişa psihopedagogică;
şi autoevaluării, într-o perioadă a vieţii lor în care se găsesc în b) Ghid de interviu privind eficienţa şi rolul metodei
plin proces de formare prin implicarea intelectului, a jocului de rol / roluri;
afectivităţii şi a emoţiei, a capacităţii de reacţie şi improvizaţie, c) Interviul de grup nestructurat.
a spontaneităţii, fiecăruia dintre elevii care joacă efectiv aceste
roluri, într-o măsură mai mare sau mai mică. Interesant este Analiza şi prezentarea rezultatelor investigaţiei /
aspectul potrivit căruia, ei, elevii sunt direct interesaţi, de raport şcolar
finalitatea jocului, de respectarea regulilor (chiar de eludarea
fină şi uneori cu atâta tact şi eleganţă a acestora, reflectare a
ceea ce surprind şi înţeleg din sfera socială prin intermediul Procentul de participare la metoda jocului de roluri.
feluritelor canale media la care au acces !) şi de eficienţa cu Distribuţia atitudinii şi a aprecierii elevilor privind parti-
care se duce la îndeplinire măsurile / paşii care au fost stabiliţi ciparea efectivă la orele la care se aplică metoda Jocului
de comun acord. Participarea la asemenea lecţii este o încântare, de rol / roluri
fiind pe placul mai tuturor elevilor claselor, evident aspect, într-o în mică nici în în mare într-o
observat şi dedus prin aplicarea şi interpretarea psiho- foarte măsură mică, măsură foarte
sociografică a unor chestionare aplicate la clasele din propria mică nici în mare
încadrare, dar şi la alte clase ale unităţii de învăţământ în care măsură mare măsură
funcţionez didactic, respectiv în alte unităţi de învăţământ măsură
liceal, atât pe filieră tehnologică, cât şi teoretică.
Pregătirea, complexitatea, structura, lungimea rolurilor şi elevii 27 67 99 178 361
nerespectarea scenariului sau a celor trasate şi stabilite de
comun acord constituie obstacole greu de surmontat de către
elevi; iar dacă derularea jocului de roluri nu instigă la cunoaş-
tere şi participare, nu determină emoţii pozitive, elevii se vor
opune implicării lor în activităţi pe care nu le suportă, nu le 1 Miron Ionescu; Ioan Radu, Didactica modernă, Editura
doresc, nu le înţeleg raţiunea. Tocmai de aceea, succesul acestei Dacia, Cluj Napoca, 1995, p. 180 – 182.
–88–
Pedagogie
care trăieşte confruntată din plin cu instabilitate şi permanentă
schimbare. Ca o observaţie care a rezultat în urma aplicării
acestui studiu privind impactul şi eficienţa metodei jocului de
rol / roluri la orele de istorie, profesorul este dator să aplice
această metodă funcţie de conţinutul lecţiei / al unităţii de
învăţare şi în concordanţă cu timpul alocat pentru a se integra în
planificare (dar poate încerca uneori să depăşească îngrădirile
orientative ale programei prin experienţă aspect definitoriu şi cu
impact care conduce inevitabil la îmbunătăţirea actului
educaţional şi a relaţiei angajate cu clasa, pentru a nu mai
evidenţia şi îmbogăţirea propriei experienţe şi consolidarea în
propriul demers didactic). Rolul profesorului, în temeiul acestei
metode novatoare în educarea elevilor constă în trasarea,
pregătirea şi distribuirea informaţiilor necesare şi a materialului
auxiliar; în formularea întrebărilor şi în urmărirea cu atenţie a
răspunsurilor la care elevii trebuie să ajungă, în formarea de
Analiza, interpretarea şi prelucrarea datelor obţinute de la competenţe, valori şi atitudini faţă de trecutul istoric şi
elevi în baza chestionarelor, ne permite să formulăm ipoteza de personalităţile sale în diferite domenii, de valorile colective şi
lucru potrivit căreia metoda jocului de rol are un impact ridicat cele individuale împărtăşite; stabileşte regulile jocului şi
şi este apreciată în mod pozitiv de către elevii de liceu care urmăreşte respectarea acestora de către participanţii la joc,
participă efectiv şi se implică în actul de cunoaştere prin organizează elevii şi stabileşte rolurile şi status-urile fiecăruia în
învăţare. Mai mult chiar, în baza unei alte întrebări aflate în parte. Observarea atentă a clasei şi moderarea activităţii de
chestionar privind eficienţa acestei metode a reieşit din învăţare prin dramatizare, prin simulare, prin evidenţierea
prelucrarea datelor următorul grafic: situaţiei de comedie, sunt îndatoriri care revin profesorului în
vederea eficientizării în permanenţă a demersului didactic
Aprecierea gradului de eficienţă al acestei metode propriu, în vederea menţinerii active a interesului clasei pentru
de către elevi cunoaştere şi participare. Încurajarea competiţiei corecte,
într-o în mică nici în în într-o menţinerea cu stricteţe şi urmărirea punctajului per elev / per
foarte măsură mică, mare foarte grupă, parcurgerea etapelor jocului în conformitate cu cele
mică nici în măsură mare stabilite şi trasate de comun acord cu elevii, urmărirea
măsură mare măsură respectării reciproce şi a regulilor jocului.
măsură În timpul desfăşurării jocului, elevii se transpun în
Eficienţa diferitele ipostaze ale vieţii cu scopul vădit de a exersa compor-
51 81 90 162 348 tamente şi de a-şi îndeplini rolurile. Dobândesc abilităţi acţio-
metodei
nale şi interiorizează valoric anumite noţiuni necesare pentru a
acţiona şi a se comporta conform unei anumite poziţii sau
funcţii sociale deţinute şi/sau îndeplinite. Rezolvarea situaţiilor
problemă care apar, adecvarea comportamentului, a limbajului
şi tonului cuvintelor utilizate sunt alte câteva competenţe pe
care elevii şi le formează şi interiorizează prin folosirea acestei
metode didactice. Explorarea elementelor realului, înţelegerea şi
identificarea personajelor ale căror roluri sociale le interpre-
tează, generează capabilitatea de evaluare a acţiunilor proprii,
de autoevaluare, de înţelegere a situaţiei simulate.
În încheierea sumarei prezentări, evidenţiez ca o conclu-

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


zie, că folosirea cu succes a acestei metode, trebuie să ţină cont
de specificul disciplinei predate, de gradul de disponibilitate al
profesorului, de receptarea şi aprecierea noului, atât din per-
Eficienţa acestei metode, este evidentă, cel puţin în spectiva catedrei, cât şi a clasei, de o permanentă deschidere la
accepţiunea elevilor chestionaţi, deoarece formează competenţe demersurile novatoare care au loc în sfera psiho-pedagogică a
cheie şi derivate ale acestora, este temei al abilităţilor motric- şcolii româneşti şi nu în ultimul rând de evadarea din inerţie,
acţionale, prin învăţarea, interiorizarea şi repetarea rolurilor în atât de necesară şcolii noastre în actualitate. Metoda jocului de
cadrul jocului, prin desfăşurarea acestuia într-o manieră cât mai rol / roluri poate fi utilizată cu succes, prin implicarea tuturor
credibilă, cât mai eficientă, atât verbal, cât şi paraverbal, elevilor, prin provocarea cunoaşteri, prin cultivarea şi formarea
cuvântul, mimica, gesturile, venind să completeze şi să la elevii de liceu a interpretării de rol şi status, cu precădere în
întregească armonia acestei metode didactice. momentul evaluării cunoştinţelor dobândite şi interiorizate
Printre alte elemente constitutive pe care metoda jocului anterior, cât şi în etapa de fixare a noilor cunoştinţe, atât la o
de rol / roluri le aduce, le implică în viaţa elevului şi a lecţie, dar şi la finele unităţii de învăţare sau chiar la finalul
profesorului deopotrivă, trebuiesc evidenţiate aici: spiritul de materiei predate într-un anumit an şcolar. Prin implicarea
observaţie şi cel critic-reflexiv, atenţia distributivă şi gândirea, întregii clase formându-se şi cultivându-se elevilor competenţe,
imaginaţia şi încrederea în sine, respectiv în ceilalţi; colaborarea privind cooperarea reciprocă, munca în echipă, comunicarea
activă şi comunicarea corectă sunt implicate în vederea atingerii activă, crearea unui climat pozitiv, psiho-emoţional şi cognitiv.
cu eficacitate crescută a obiectivului comun, elevilor şi Metoda în sine favorizează prin integrarea în lecţie, atât crea-
profesorului moderator al jocului. În fond, prin această metodă tivitatea profesorului şi perfecţionarea demersului didactic, cât
aplicată la ore, elevii comunică, colaborează, învaţă autentic şi creativitatea, imaginaţia şi în multe cazuri spontaneitatea
într-o manieră plăcută şi relaxant distractivă. Formarea de elevilor clasei.
competenţe fiind rezultatul concret al acestei metode aplicate. Atât profesorul, cât şi elevii trebuind să ţină, pentru
A-i învăţa pe elevi să înveţe, să acţioneze, să întreprindă sunt eficientizarea rezultatelor acestei metode, cont de:
vectorii necesari lor în vederea optimei participări a lor în  asumarea activă a rolurilor, în vederea optimei inter-
societatea cunoaşterii şi a plus valorii, iar şcoala este chemată să pretări a acestora, cât şi a optimizării rezultatelor pe fondul
pună fundamentele atât de necesare educabilului în lumea în procesării datelor;

–89–
Pedagogie
 dinamica scenariilor, pornind de la înţelegere şi Cristea, Sorin; Constantinescu, Cornel – Sociologia educaţiei,
desfăşurarea etapelor jocului, în vederea formării competenţelor Editura Hardiscom, Piteşti, 1998.
necesare elevilor; Dasen, Pierre; Peregaux, Christiane; Rey, Micheline – Educaţia
interculturală. Experienţe-politici-strategii, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 disponibilitate din partea elevilor dar şi a profesorului, Dulamă, Maria Eliza – Modele, strategii şi tehnici didactice
respect reciproc şi multă răbdare şi nu în ultimul rând un activizante, Editura Clusium, Cluj Napoca, 2004.
manager cu viziuni novatoare în ceea ce priveşte sfera Dulamă, Maria Eliza – Strategii didactice, Editura Clusium,
demersurilor educaţionale, derulate între demersul didactic Cluj Napoca, 2000.
tradiţional şi cel post-modern; Golu, Pantelimon – Psihologia învăţării şi dezvoltării, Editura
Fundaţiei Humanitas, Bucureşti, 2001.
Bibliografie selectivă ordonată alfabetic Holban, Ion – Cunoaşterea elevului. O sinteză a metodelor,
Amabile, M. Teresa – Creativitatea ca mod de viaţă, Editura Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 (ediţia I) şi Ibidem,
Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1997. Bucureşti, 1991.
Antonesei, Liviu – O introducere în pedagogie. Dimensiunile Jinga, Ioan; Negreţ, Ioan – Eficienţa învăţării, Editis, Bucureşti,
axiologice şi transdisciplinare ale educaţiei, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 1994.
Bârzea, Cezar – Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Joiţa, Elena – Ştiinţa integrativă a educaţiei, Editura Polirom,
Pedagogică, Bucureşti, 1995. Iaşi, 1999.
Cergit, Ioan – Metodele de învăţământ, Editura Didactică şi Păun, Emil – Şcoala – abordare sociopedagogică, Editura
Pedagogică, Bucureşti, 1997. Polirom, Iaşi, 1999.
Chelciu, S eptimiu – Metodologia cercetării sociologice. Pânişoară, Ion-Ovidiu – Profesorul de succes. 59 de principii
Metode cantitative şi calitative, Editura Economică, Bucureşti, 2001. de pedagogie practică, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
Creţu, Daniela – Nicu Adriana, Psihopedagogie, Editura Şchiopu, Ursula; Verza, Emil – Psihologia vârstelor. Ciclurile
Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2009 vieţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
Cristea, Sorin – Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi, 2010.

formează, elevul, simte nevoia unei îndrumări, a unei educări, a


unei şlefuiri de către altcineva.
Drumul cunoaşterii de sine al elevului începe cu
dragostea la prima vedere şi continuă cu năzuinţa frumoasă, dar
chinuitoare, uneori, de a transforma această dragoste dintâi într-
Managementul timpului liber o făptură vie, concretă, precum o carte de poveşti sau de poezii,
al elevului precum un dicţionar, precum o operă muzicală, sau de
arhitectură, sau de pictură, sau de … sau de …
O asemenea realizare este plăcerea împlinirii unui vis, dar
este şi bucuria că timpul liber a fost bine gestionat şi că
managementul timpului liber a dat libertate imaginaţiei,
Prof. Vasile Pandelea – Huşi speranţei, dorinţei, iubirii întru împliniri personale şi şcolare.
Este opera pe care timpul liber o editează, ea fiind expresia
fizică şi morală pe care un management adecvat al timpului
Să nu laşi să treacă o zi fără să citeşti, fără liber al elevului o face să vibreze în partitura frumoasă a vieţii
să vezi sau să auzi ceva frumos. Goethe şcolare, ai cărei interpreţi sunt şi vor fi mereu elevii de azi, de
mâine şi de oricând, talentaţi sau netalentaţi, dotaţi sau mai
puţin dotaţi, extraordinari sau comuni! Este opera şcolii
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

P
rin definiţie, elevul este cel care învaţă mereu, comună cu cea a timpului liber, este opera vieţii fiecăruia şi a
aspirând să-şi însuşească noi şi noi cunoştinţe şi tuturor elevilor şi dascălilor.
experienţe de viaţă. Dorinţa lui este să cunoască Managementul acestei opere este unul de tip special,
adevărul, să aprecieze frumosul, să cultive binele. nedogmatic, neschematizat, neautoritar, poate poetic, sigur
Dar şcoala reuşeşte, oare, în totalitate, să desăvârşească democratic. Este managementul direcţionat spre dialog şi
acest proces (de cunoaştere, în fond)? înţelegere, un management alternativ la cel strict al şcolii.
Nu! Pentru că despre artă şi cultură, despre ştiinţă, ca şi A învăţa să înţelegi elevul, cu libertăţile lui, a învăţa să
despre prietenie şi iubire, ca şi despre visare, ca şi despre inimă înlături stresul şcolii (bacoviene!), să înveţi să-l relaxezi creator
şi pasiune, ca şi despre interese şi dorinţe nu se poate învăţa pe elev, să stabileşti ordinea priorităţilor sale, să corelezi resursa
numai la şcoală. Timpul şcolii este limitat, este un timp numită timp cu informaţia, să identifici şi să eviţi factorii
organizat după tipare precise, verificate psihologic şi pedagogic. cronofagi, distructivi, acestea sunt elementele menirii unui
Este un timp al orarului şi al normelor didactice, al planurilor şi manager atunci când gestionează Timpul elevului, ca o valoare
programelor de învăţământ. De aceea, timpul şcolii deschise şi o resursă a activităţii sale manageriale. Expansiunea timpului
este mereu complementar cu timpul timpului liber. Dimensiunea liber al elevului este, în acest fel, benefică şi creatoare. Ea se
şcolii este, în fond, cea a cunoaşterii, a trăirii, a îmbogăţirii şi a poate deplasa de la lucrări mărunte, la lucrări importante, de la
desăvârşirii ca om. lucrări neinteresante, la lucrări interesante, formative, coşul
În acest sens, paradisul temporar al şcolii se prelungeşte zilnic al elevului îmbogăţindu-se, astfel, substanţial cu elemente
în febra căutărilor şi neliniştilor personale, pe care veşnicul elev pozitive – pe măsura unui management corect, atent,
şi le întreţine în orele lui libere, când alege între poezie şi profesionalizat.
ştiinţă, între însuşirea unei deprinderi, a unei meserii şi/sau pur Ca dascăl, a reuşi acestea şi multe altele este o împlinire în
şi simplu a unei plăceri. direcţia unui management eficient al timpului liber.
Gestiunea timpului său liber este o chestiune personală,
prin motivaţie, dar şi una generală, prin educaţie. Este personală
pentru că timpul liber este numai şi numai al elevului, care
trebuie să respire, să doarmă, să gândească, să se mişte aşa cum
vrea el. Este o problemă de educaţie, pentru că cel care se

–90–
Economie
Antichitatea
De fapt ştiinţa economiei, economia politică şi întrebările
la care această ştiinţă încearcă să răspundă au apărut odată cu
producţia de mărfuri. Ca întotdeauna invităm cititorul spre a
Evoluţia gândirii economice călători împreună, în lumea istoriei gândirii economice,
poposind, pentru început, în vechea Eladă, care cunoaşte
începând cu secolul VI î.Hr. o mare dezvoltare a economiei de
piaţă. Grecii aflaţi în zona continentală şi insulară de la V. de
Ec. Aurel Cordaş – Huşi Marea Egee, asigurau legături comerciale permanente între
concetăţenii lor situaţi pe coasta de est a Asiei Mici şi implicit
se asigură legătura între Europa şi Orient. Mărirea schimbului
oţiunea de economie şi apoi de ştiinţe economice a de mărfuri se datora faptului că în lumea greacă circulau

N fost generalizată în lucrările de specialitate, în monede diverse, iar operaţiile comerciale erau facilitate de
secolul XVIII, plecând de la originea grecească a agenţi de schimb („trapezita”). Aceste realităţi au făcut
termenului oikos = casă, nomos = lege, polis = cetate, oraş, inevitabile trecerea de la o economie naturală ( economia în
societate, politeia însemnând şi organizare socială. Cu această care necesarul de consum este satisfăcut în interiorul micilor
bază de plecare, teoria economică este ştiinţa care se ocupă de colectivităţi, clanuri, triburi etc, fără intervenţia banilor), la o
legile şi acţiunile pentru gospodărirea casei, cetăţii, societăţii. economie monetară (acea formă de economie în care mijlocul
Deci teoria economică studiază corelarea, raportul dintre resurse de schimb sunt banii). În timp schimburile comerciale se
şi trebuinţele umane pentru a crea bunuri şi servicii necesare intensifică, devenind internaţionale. Navele ateniene
consumului individual şi productiv. După dicţionare, economia controlează comerţul de-a lungul şi de-a latul Mediteranei.
este ştiinţa ce studiază legile care guvernează producţia, Această evoluţie economică generată de dezvoltarea
distribuţia (repartiţia), schimbul, consumul de bunuri şi servicii producţiei şi a comerţului este însoţită de o evoluţie socială,
şi relaţiile economice dintre oameni. materializată prin mărirea noilor pături sociale care s-au
Evoluţia gândirii economice arată funcţionarea economiei înavuţit, negustorii şi cămătarii. Deci se poate vorbi acum şi de
de la static la dinamic, de la economia naturală (troc) la inegalităţi sociale care devin profunde, cu implicaţii în viaţa
economia concurenţială (economie monetară şi economie de cetăţii. Astfel trecerea la secolul IV î.Hr. se face pe fondul unei
piaţă, capitalism), de la echilibru la fluctuaţii. Studiind relaţiile crize sociale dar şi politice, realităţi care generează o serie de
de producţie (relaţiile dintre oameni ce iau naştere în legătură cu dezbateri de natură economică, politică, socială, avându-se în
producţia materială nemijlocită şi cu schimbul de activităţi, cu vedere elementele economiei de piaţă (stat democratic,
repartiţia şi consumul produsului social) în apariţia, dezvoltarea, proprietate privată, concurenţă, formarea liberă a preţurilor prin
dispariţia şi înlocuirea acestor relaţii cu altele superioare, raportul dintre cerere şi ofertă).
economia politică este o ştiinţă cu caracter istoric. În această dezbatere se remarcă doi mari filozofi ai lumii
Gândirea economică a fost fundamentată de mari antice Platon (428-348 î.Hr.) şi Aristotel (384-322 î.Hr.). În
economişti. Adam Smith defineşte izvorul bogăţiei ca fiind lucrarea „Cetatea ideală” Platon este adeptul proprietăţii
munca acumulată; David Ricardo teoretizează rolul repartiţiei comune şi interzicerea schimbului de mărfuri prin folosirea
(distribuţiei) veniturilor, renta adusă de natură; în gândire eco- banilor ca echivalent general (marfă care serveşte la exprimarea
nomică a lui J. M. Keynes accentul cade pe rolul economisirii în valorii tuturor celorlalte mărfuri). Aristotel nu este de acord cu
creşterea bogăţiei şi în echilibrul dinamic dintre consum şi proprietatea comună a bunurilor, care ar fi greu de realizat şi ar
investiţii. naşte conflicte între membrii cetăţii, a societăţii, oamenii fiind
lipsiţi de un scop, de o motivaţie pentru
muncă. El afirmă că eficienţa poate fi
obţinută numai în condiţiile proprietăţii
private. Aristotel tratează problemele de
economie în două lucrări „Politica” şi

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


„Etica Nicomahică.” Aristotel este de
acord cu schimbul de mărfuri şi cu
folosirea monedei. El nuanţează
deosebirea dintre cele două proprietăţi
care fac ca un produs să devină marfă şi
anume: valoare de întrebuinţare
(folosinţă) şi valoarea de schimb. Pentru
prima dată în opera sa „Politica” Aristotel
enunţă funcţiile monedei. El subliniază
legătura dintre comerţ şi bani, conside-
rând banii drept rezultat al extinderii
schimbului şi care pune capăt trocului.
Datorită funcţiilor pe care le îndeplinesc
(mijloc de schimb, mijloc de plată,
măsură a activităţii economice, mijloc de
tezaurizare), banii joacă un rol important
în economie. Pentru a-şi îndeplini
funcţiile, banii trebuie să existe în cetate,
societate, adică să fie creaţi şi puşi în
circulaţie într-o anumită cantitate.
Aristotel respinge acumularea fără limite
Platon1 Aristotel 2 a bogăţiei, fiind şi adeptul corectitudinii

2 Muzeul Louvre, Paris,


1 Universitatea Wisconsins - Madison, SUA, http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNot
http://www.library.wisc.edu/etext/jonas/Edli/Edli.html {G.F.]. ice=922 [G.F.]
–91–
Economie
în repartiţia veniturilor, această distribuţie, repartiţie făcându-se principiile, condiţiile economice şi sociale necesare ca omul să
după principiul „fiecăruia după meritele sale.” ducă o viaţă corespunzătoare moralei religioase. În zona
Se pare că nimic nu este întâmplător şi în realitatea religioasă Sfântul Toma din Aquino acceptă principiile de
economică. Astfel că Orientul şi Occidentul, parcă, îşi dispută funcţionare ale economiei monetariste, dar cu condiţia ca
întâietatea în ce priveşte apariţia lucrărilor ştiinţifice legate de factorul moral să fie introdus în mecanismele de funcţionare a
producţia de mărfuri şi economia monetară. În lumea econo- economiei de piaţă. La fel ca Aristotel abordează problema
mică a Orientului este considerat ca primul economist corectitudinii în afaceri şi a formării preţurilor. Este vorba de un
Chanakya (350 – 283 î.Hr.), politician şi filozof. Lucrarea lui preţ care acoperă costurile + un câştig modest care să asigure
Chanakya, „Arthashastra” („Ştiinţa câştigului material”) cele necesare traiului întreprinzătorului şi familiei sale, iar ce
prezintă idei despre bogăţie, relaţii economice internaţionale, rămâne din profit să fie un ajutor pentru săraci. Teoria „preţului
strategii economice şi de război. just” legată de valoare, preţ şi repartiţie a veniturilor, prezentă
în „Summa Teologica”, pe baza căruia trebuie să se schimbe
Evul Mediu mărfurile, deşi nu reuşeşte să considere munca drept izvor al
Prima parte a Evului Mediu (sec. V – XV) este marcată de valorii, reflectă o repoziţionare a bisericii faţă de muncă,
căderea Imperiului Roman de Apus (476), de năvălirea considerând-o ca pe ceva necesar şi nu o ispăşire de păcate.
neamurilor migratoare care pun stăpânire pe vaste regiuni pe Legat de problematica împrumutului cu dobândă, Sfântul Toma
care le organizează în regate, alamanii în Alsacia, burgunzii în din Aquino recunoaşte necesitatea prezenţei dobânzii (preţul
Elveţia, apoi în Burgundia, francii în nordul Galiei, vizigoţii în împrumutului acordat de creditor debitorului şi plătit de acesta
sud-estul Spaniei, ostrogoţii în Italia şi în Provence, vandalii în din urmă pentru a obţine dreptul de a folosi o sumă de bani în
Africa de Nord Se înregistrează un declin al centrelor de cursul unei perioade determinate) numai dacă cel care acordă
civilizaţie, oraşelor şi un regres al producţiei meşteşugăreşti şi împrumutul suferă o pierdere.
al schimburilor comerciale. Predomină o economie naturală
intersectată cu elemente ale economiei de schimb (economia de Apariţia capitalismului
mărfuri). Capitalismul sau economia de piaţă sau sistemul liberei
Începând cu secolul al XI-lea progresul tehnic şi iniţiative este un sistem economic bazat pe liberalismul
specializarea diversificată a producţiei fac să renască oraşele şi economic şi are ca fundament proprietatea privată, organizarea
economia de mărfuri, economie monetară. Comerţul maritim economică se face pe principii concurenţiale producătorii fiind
era mai avantajos decât cel pe uscat şi prin faptul că biserica independenţi unii faţă de alţii, priorităţile în producerea
tolera mai uşor împrumutul cu dobândă în această situaţie. bunurilor sunt stabilite de raportul dintre cerere şi ofertă.
În secolele XI şi XIII transformările economice sunt Procesul istoric de naştere a capitalismului a început în
caracterizate de o nouă înflorire a producţiei de mărfuri, a Europa de Vest în secolul XV şi s-a intensificat în secolele
comerţului, a finanţelor şi a oraşelor, înflorire datorată şi următoare. În raport cu modul de producţie feudalist, capitalis-
condiţiilor bune de hrană, avântului demografic. mul a dezvoltat într-o mare măsură forţele de producţie, a ridi-
Ştim deja că în anul Domnului 1453, luna lui Cireşar, cat gradul de socializare a producţiei şi productivităţii muncii.
sultanul Mahomed al II-lea cucerea Bizanţul, stat creştin tampon Acţiunea spontană a legii valorii, a cererii şi ofertei joacă
într-o lume musulmană, unde ultimul împărat, Constantin al XI-lea rolul de regulator al producţiei. Profitul este motorul care pune
avea să moară eroic pe zidurile de apărare. Căderea Imperiului n mişcare modul de producţie capitalist.
Bizantin şi îndelungata dominaţie răz-
boinică a turcilor musulmani a deturnat
traficul comercial din Marea Mediterană
în Oceanul Atlantic, ceea ce deplasează
centrele de putere către nord-vestul
Europei, pentru prosperitatea statelor
Anglia, Franţa, Olanda mai mult decât
Spania şi Portugalia, toate devenind
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

mari puteri economice şi comerciale.


Drumul bogăţiilor Orientului fiind
blocat pentru Occidentul creştin,
trebuiau căutate noi căi comerciale către
vest pentru o Europă care va renaşte,
beneficiind din plin de rezultatele
marilor descoperiri geografice (sec.
XIV), cuceririlor coloniale, a Renaşterii
(sec. XIV – sec. XVI), Reformei
religioase din sec XVI, care rămân
factori istorici importanţi cu implicaţii
multiple în dezvoltarea economică,
socială, geo-politică a societăţii.
Dar să nu uităm de călătoria
noastră în lumea evoluţiei gândirii
economice, încercând să cunoaştem
câteva din ideile „purtătorului de
cuvânt” al bisericii, Sfântul Toma din
Aquino (1225 – 1274), care în opera Summa Teologica 1 Toma din Aquino2
„Summa Teologica” nuanţează
Din punct de vedere al productivităţii muncii capitalismul
1 Brown University Library,
cunoaşte câteva stadii: cooperaţia capitalistă simplă, manufac-
tura (formă a producţiei bazată pe specializarea manuală a
https://library.brown.edu/guide/img/048_768px.jpg [G.F.]. muncii), maşinismul (perioada de trecere de la manufactură
2 Village Antiques,
bazată pe tehnica manuală la sistemul de fabricaţie având ca
http://www.villageantiques.ch/prints/portraits/AquinasGau fundament tehnica maşinistă), stadiul premonopolist (perioada
ltier.html [G.F.].
–92–
Economie

Thomas Mun(?)1 Jean Bodin Creşterea şi descreşterea Jean Charles Léonard de Simonde3
banilor… (1578)2

sec. XV-XIX stimulată de creşterea industrială a forţelor şi Mercantilismul englez a fost teoretizat de Thomas Mun
relaţiilor de producţie din timpul Revoluţiei industriale în spe- (1571 - 1671). El a formulat ideea că banii sunt instrumente de
cial de dezvoltarea industriei textile engleze) şi stadiul capitalis- îmbogăţire şi nu bogăţie.
mului monopolist de stat. În cadrul acestor stadii de producţie La mercantilişti găsim în primă formulare o serie de teorii
este predominantă proprietatea privată, piaţa internă se economice din care explicităm teoria cantitativă asupra banilor
consolidează temeinic, legile economice ale economiei de piaţă în care se susţine existenţa unui raport direct proporţional între
acţionează cu putere, iar libera concurenţă devine dominantă. cantitatea de monedă aflată în circulaţie şi nivelul preţurilor.
Astfel în măsura în care creşte sau scade masa banilor în
Mercantilismul circulaţie cresc sau descresc preţurile. Altfel spus puterea de
În primele secole de existenţă a capitalismului (sec. XV – cumpărare a monedei este invers proporţională cu cantitatea ei.
XVIII), apare un curent de gândire economică şi formă de Ideea de bază a teoriei cantitative asupra monedei a fost
politică economică care exprimă interesele burgheziei indus- formulată pentru prima dată în anul 1568 de către Jean Bodin
triale împotriva modului de producţie de tip feudal, depăşit, în (1530 - 1596), care a stabilit în premieră legătura între abun-
condiţiile în care capitalul industrial nu se separase de capitalul denţa de monedă şi urcarea preţurilor, susţinând că puterea de
comercial (capitalul pentru comerţul cu mărfuri) şi acest curent cumpărare a monedei depinde, într-o perioadă de cantitatea de
se numeşte mercantilism (mercator-mercatoris, ceea ce însemnă monedă care circulă pe piaţă. Mai concret, francezul Jean Bodin
în latină negustor). a afirmat că una dintre cauzele creşterii preţurilor în ţările

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


Esenţa teoriei economice şi politice a mercantilismuluiconstă europene, în perioada care a urmat marilor descoperiri geogra-
în intervenţia masivă, în controlul guvernului asupra economiei fice şi mai ales după descoperirea „Lumii Noi” ( America –
unui stat pentru a-şi mări puterea faţă de alte state, prin limitarea C. Columb, 1492) şi a cuceririlor coloniale, o constituie afluenţa
activităţii negustorilor străini şi stimularea celor autohtoni, dar mai unor mari cantităţi de aur şi argint.
ales încurajarea activităţii de comerţ exterior cu scopul de a obţine Teoria cantitativă a monedei a fost combătută în secolul
un aflux mare de bani, de metale preţioase aur, argint, în interiorul XIX. Astfel economistul Sismondi (1773 - 1842), a afirmat că
ţării. Mercantilismul pune accentul pe importanţa rezervelor de aur mărirea cantităţii de monedă duce la creşterea cererii şi implicit
şi argint ca formă ideală a bogăţiei şi a puterii unui stat. Metalele a producţiei fără a fi necesar să crească şi preţurile. Karl Marx
preţioase erau principala formă a avuţiei ca urmare a funcţiilor ce le (1818 - 1883) respinge teoria cantitativă a monedei, arătând că
îndeplinesc, de mijloc de plată şi de etalon, echivalent generalunic, nu preţurile mărfurilor sunt influenţate de cantitatea de monedă
numitor comun, unitate de măsură a valorii activităţii economice în ci, dimpotrivă preţurile determină cantitatea de monedă
economia de piaţă. necesară circulaţiei, deoarece nu se poate ca banii şi mărfurile în
Mercantilismul a avut în centrul atenţiei circulaţia de procesul de circulaţie să nu aibă preţ, respectiv valoare. Teoria
mărfuri, izvorul bogăţiei = banii, ajungând la concluzia că sursa cantitativă care avea sens în epoca monedei metalice nu mai are
profitului comercial l-ar fi constituit comerţul exterior, respectiv sens în epoca banilor de hârtie.
schimbul neechivalent. Acest curent în gândirea economică nu a Mercantiliştii au creat un climat favorabil dezvoltării
reuşit să descopere sursa reală a bogăţiei, munca şi mecanismul timpurii a capitalismului, fiindcă dezvoltarea comerţului a avut
concret de producere şi însuşire a profitului comercial. un rol important în creşterea economiei perioadei de început a
formării mecanismului economiei de piaţă. Apoi creşterea
volumului de investiţii crea locuri de muncă, în industrie,
1 Yahoo 360 Plus Vietnam, comerţ, armată etc. Ulterior mercantilismul a fost criticat mai
http://vn.360plus.yahoo.com/mymemory127/article?mid=4923 ales de adepţii conceptului de laissez – faire („lăsaţi să se facă”)
&fid=-1 [G.F.] care susţinea neamestecul statului în economie, controlul prea
2 Biblioteca Naţională a Franţei, strâns al guvernului frânând producţia.
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83422r.r=Jean+Bodin.langEN [G.F.]
3 Ibidem,
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k91450q.r=Sismondi.langEN
–93–
Economie
la binele comun. Doar concurenţa liberă
asigură bunăstarea şi progresul economic.
Singurele funcţii ale statului legate de
economie sunt cele privind protecţia
proprietăţii private. După Adam Smith,
piaţa liberă aflată într-o mişcare aparent
dezorganizată, este în realitate un meca-
nism economic de autoreglare care are
tendinţa să producă cantităţile de mărfuri
care sunt cerute pe piaţă Exemplu, dacă
un produs cerut este deficitar, preţul său
va creşte aducând profituri mari celor
care-l produc. La rândul lor alţi producă-
tori, manufacturieri, vor produce acea
marfă. Rezultă o creştere a producţiei la
articolul respectiv, astfel oferta fiind
mare, preţul va scădea. Nimeni nu şi-a
propus să ajute societatea deliberat,
umplând golul de pe piaţă cu acel produs.
Adam Smith spunea că fiecare
individ se gândeşte numai la propriul său
câştig dar este condus de o mână
invizibilă pentru a se subordona unui
scop străin de intenţiile sale, urmărindu-
şi propriile interese, persoana respectivă
Mormântul lui Karl Marx din Adam Smitn ajunge în mod frecvent să le promoveze
Cimitirul Highgate (East), Gravură de John Kay, 1790 2 pe cele ale societăţii, într-o manieră mai
Haringey, Anglia1 eficientă decât dacă ar fi intenţionat cu
adevărat acest lucru. (Adam Smith –
Liberalismul economic „Cercetare asupra naturii şi cauzele
Începând din secolul XVIII regulile de funcţionare ale bunăstării naţiunilor”)
unei întreprinderi economice ajung să încorseteze iniţiativa Totuşi „mâna invizibilă” nu-şi poate îndeplini scopul dacă
economică a tinerei burghezii. Tezele mercantiliste sunt din ce se impun restricţii asupra liberei concurenţe. Această sintagmă
în ce mai mult contestate. Apare ideea că economia este metaforică („mână invizibilă”) folosită pentru conceptul de
guvernată de legi naturale şi că în jocul acestor „mecanisme” reglare spontană a economiilor de piaţă concurenţială este
naturale nu trebuie intervenit pentru ca economia să funcţioneze dublată de o altă sintagmă, deviză a liberalismului economic
liber. Astfel se iveşte doctrina liberalismului economic care se laissez faire, în sensul neamestecului statului în activităţi
opune intervenţionismului statal al mercantiliştilor din zona particulare, sau într-o exprimare mai largă din punct de vedere
producţiei industriale şi zona comerţului exterior. Deci economic („laisser faire, laissez passer, le monde va alors de lui
liberalismul economic este o doctrină, concepţie politică şi meme”), în sensul eliminării oricăror măsuri protecţioniste pe
economică care susţine înlocuirea autorităţii arbitrare prin alte piaţa economică internaţională, reglementată exclusiv de libera
forme instituţionale, pentru care se asigură libertatea de acţiune concurenţă.
a agenţilor economici, libera concurenţă, respectarea proprietăţii Dar anotimpurile economice se schimbă. Mecanismul
private, guvernarea vieţii economice de către legi obiective. liberei concurenţe (concurenţă perfectă) este zdruncinat datorită
Liberalismul economic a apărut în secolul al XVIII-lea, faptului că prin concentrare şi acumulare de capital, apar inves-
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

secol marcat de o mişcare filozofică şi culturală numită titori cu mare potenţial economic care îşi impun preţurile pe
Iluminism. Îndemnul iluminismului era „judecă şi acţionează piaţă.
conform raţiunii”, jucând în acea perioadă un rol progresist în Nenumăratele crize economico-financiare culminând cu
contra sistemelor de idei ale feudalismului şi regalităţii Marea Criză Economică din anul 1929 - 1933 au accelerat
absolute. Această perioadă de mare avânt cultural a avut loc pe trecerea de la un sistem economic al funcţionării spontane, de la
fondul acumulărilor de capital comercial (valoare care aduce sine, la un sistem economic în cadrul căruia a sporit conside-
plusvaloare în comerţul cu mărfuri) şi capital financiar (capital rabil rolul statului, al conducerii ştiinţifice. Era evident că
bancar + capital industrial). Cantitatea mare de capital dezechilibrele din activitatea economică nu se mai puteau
disponibil trebuie să aducă profit şi este investit masiv în rezolva de la sine prin intermediul crizelor, pierderile econo-
modernizarea industriei. Au loc mari transformări sociale, mico-financiare, materiale şi problemele sociale fiind enorme.
fenomenul urbanizării se amplifică, muncitorii agricoli se Statul a fost obligat, în urma contextului socio-economic
transformă în muncitori industriali. Astfel marea burghezie negativ creat de Marea Depresiune Economică, să intervină în
industrială care dispune de un capital imens, a devenit economie pentru a face faţă marilor probleme sociale, financiare
deţinătoarea puterii economice. apărute, cum ar fi lipsa protecţiei sociale, creşterea uriaşă a
O concepţie liberală a fost susţinută de diverşi economişti: şomajului, nevoi de finanţare pentru întreprinderile publice,
Adam Smith, David Ricardo, J. Mill şi J. Benthan. Această măsuri de încadrare în muncă a şomerilor prin investiţii publice
teorie economică constă în faptul că activitatea economică poate masive, având în vedere potenţialul economic de care dispune
căpăta în mod natural, un caracter optim în urma cererilor şi acest stat.
ofertelor, acţiunii legii valorii, celor prezenţi în piaţă, călăuziţi În concluzie, economia liberalizată a secolului al XIX-lea
de interese materiale personale. a creat o mare bogăţie, dar au apărut şi grave probleme din
Adam Smith credea că activitatea economică de punct de vedere social. Marii întreprinzători economici realizau
satisfacere a trebuinţelor şi goana egoistă după câştig contribuie profituri uriaşe de pe urma celor ce munceau pentru ei. Ca
reacţie la mişcările de stradă ale sindicatelor muncitoreşti care
s-au format pentru a restricţiona pofta de bani a proprietarilor
1 http://www.geograph.org.uk/photo/4534 [G.F.]. mijloacelor de producţie şi implicit de a-şi câştiga o serie de
2 Biblioteca Congrsului SUA, drepturi salariale, materializate în bunăstare socială, în secolul
http://loc.gov/pictures/resource/cph.3c01759/ [G.F.].
–94–
Economie
al XX-lea, au apărut curente
sociale liberale, care pledau
pentru intervenţia statului în
economie.
Astfel, fondatorul
analizei macroeconomice
J. M. Keynes (1889 - 1946)
în lucrarea sa de bază
„Teoria generală a folosirii
mâinii de lucru, a dobânzii
şi a banilor” (1936) are ca
obiectiv prevenirea sau
măcar atenuarea crizelor
economice, combaterea şo-
majului, realizarea creşterii
economice. Lucrările lui
J. M. Keynes fundamen-
tează doctrina economică a
dirijismului, doctrină care a
determinat tendinţa implică-
rii din plin a statului în
economie prin subvenţii,
investiţii şi comenzi de stat.
Dar întotdeauna măsurile
vor oscila între liberalism şi
dirijism. John Maynard Keynes François Quesnay2
Numele lui Keynes este Revista Time, 21 decembrie 1965 1
legat şi de conceptul ciclului
de afaceri. Un ciclu de faceri în S.U.A., în perioada 1933 - 1936 pentru înlăturarea efectelor
complet reprezintă o perioadă de activitate economică intensă, care crizei economice şi mai ales pentru lichidarea şomajului în
urmează unei perioade de stagnare economică. Fazele principale masă. Administraţia federală a început această politică, cu un
ale ciclului economic ar coincide cu cele patru anotimpuri program de refacere a industriei prin lansarea unor comenzi
primăvară, vară, toamnă, şi iarnă care au drept corespondent în publice şi ofertă de credite ieftine, dolarul a fost devalorizat cu
economie relansarea creşterii economice, expansiunea, criza 40%, în vederea ieftinirii şi relansării exporturilor, o nouă
economică, depresiunea. legislaţie, privind stimularea construcţiei de locuinţe prin
Starea de boom (relansarea + expansiunea economică) subvenţii şi garanţii publice, largă asistenţă pentru fermieri şi un
asigură progresul economic, iar starea de recesiune (criză + program special de securitate socială (F. T. op. cit.).
depresiune economice) are rolul de a restabili echilibrul În perioada actuală există încercări de revitalizare a teoriei
economic şi înnoirea factorilor de producţie şi dezvoltarea liberalismului economic clasic, încercări cunoscute sub numele
viitoare a economiei. de neoliberalism.
Alţi autori au împărţit cele patru faze ale ciclului
Fiziocraţii
economic în perioade de expansiune şi de contracţie. Faza de În secolul XVIII în Franţa ia naştere o şcoală de economie
expansiune se încheie cu atingerea unui nivel superior, vârf, iar care susţinea că guvernul nu ar trebui să intervină în evoluţia
faza de contracţie se încheie cu o cădere, gol (criză). legilor economice naturale. Şcoala fiziocrată (în greacă =
Adept al intervenţionismului în economie, Keynes guvernarea naturii) a fost înfiinţată de Francois Quesney care

Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010


susţinea că statul (guvernul), trebuie să introducă politici fiscale într-una din marile scrieri ale gândirii economice intitulată
şi monetare care să contracareze aspectele negative ale ciclului „Tablou economic” (1758), încearcă să descopere legile care
economic. După Keynes intervenţia statului în economie trebuie guvernează funcţionarea mecanismului economic pornind de la
să se materializeze în câteva moduri. ideea că există o ordine naturală, guvernată de legi care trebuie
Pentru a combate şomajul, statul nu trebuie să ducă o respectate. Adică fiziocraţii au adoptat principiul politico-
politică de scădere a salariilor, aceasta ar micşora şi mai mult economic al liberalismului laissez-faire, potrivit căruia nu este
cererea globală şi s-ar dovedi un factor agravant. În plus statul de dorit intervenţia statului în economie deoarece ea ar deteriora
trebuie să crească veniturile celor săraci, care au şi o mai mare echilibrul economic care se stabileşte de la sine.
înclinaţie spre consum. Şcoala fiziocrată a demonstrat relaţia, legătura economică
Statul trebuie să mărească cantitatea de bani în circulaţie dintre un atelier meşteşugăresc şi o fermă şi a susţinut faptul că
până la un punct. Această creştere va avea ca efect o scădere a o singură fermă contribuie la bunăstarea unei întregi naţiuni.
ratei dobânzii şi astfel s-ar putea stimula creditarea implicit După părerea sa, pământul şi agricultura erau izvorul oricărei
investiţiile = dezvoltare. bunăstări, întrucât numai pământul înmulţea materialul investit.
Statul trebuie să aplice o politică de investiţii publice Fiziocraţii doreau o societate în care legile scrise să fie în
permanente. Rolul investiţiilor publice este important pentru că armonie cu legile naturale. Pentru ei, societatea ideală era una
declanşează mecanismul multiplicator. Exemplu, primul angajat predominant agricolă, motiv pentru care criticau mercantilis-
mul, pentru accentul pus pe fabricarea de mărfuri şi pe comerţul
îşi cheltuie o parte din venituri cumpărând bunuri de consum, exterior. De asemenea critică mercantilismul ca politică de
fapt ce generează o creştere a producţiei şi deci noi angajări manipulare, manevrare a economiei de către stat, ce împiedică
implicit şi venituri noi, iar procesul continuă. acţiunea legilor naturale, singurele capabile să asigure proprie-
Prima încercare de a pune în valoare teoriile lui J. M. tatea materială. În plus fiziocraţii nu erau de acord cu obişnu-
Keynes este programul de politică social – economică New itele ocupaţii comerciale neagricole ale burgheziei. Deşi multe
Deal (Noua acţiune sau Noua Înţelegere), pus în practică parţial dintre teoriile lor, în special cea a bunăstării, au fost combătute,
introducerea metodei ştiinţifice în economie a însemnat un mare
1 Cover Browser, câştig pentru această disciplină teoretică şi practică.
http://www.coverbrowser.com/covers/time/45 [G.F.]
2 www.eumed.net/ecorom/Mari%20economisti/fran%FEo
is_quesnay.htm [G.F.]
–95–
Economie
Şcoala clasică de economie în discuţie renta de monopol.
Economia politică clasică a luat naştere în secolul al J. P. Say (1767-1832), autor al lucrărilor „Tratat de
XVII-lea în Anglia şi apoi în Franţa în condiţiile afirmării mai economie politică” (1803), „Curs complet de economie politică
devreme decât în alte ţări a modului de producţie capitalist. În practică” a introdus în teoria economică conceptul, cât şi rolul
Anglia, întemeietorul economiei politice clasice a fost W. Petty întreprinzătorului, considerat ca agent principal, a elaborat
(1623 - 1687), iar în Franţa P. de Boisquillebert (1646 - 1714). teoria factorilor de producţie, şi este cunoscut în gândirea
Lui W. Petty îi aparţine meritul de a fi descoperit faptul că economică drept autorul „legii debuşeelor” sau „legea pieţelor”
mărfurile se schimbă în concordanţă cu cantitatea de muncă cu referire la comerţul internaţional. Potrivit acestei legi, orice
folosită pentru producerea lor. Dezvoltarea în continuare a ofertă îşi găseşte propria cerere, sau mai clar exprimat, fiecare
economiei politice clasice a fost făcută în lucrările marfă îşi creează propria piaţă, în condiţiile asigurării, în orice
reprezentanţilor curentului fiziocrat F. Quesney (1694 - 1774). moment, a deplinei folosiri a resurselor necesare. Disproporţiile
Fiziocraţii au pus în centrul atenţiei lor „produsul net” sau renta, care ar putea lua naştere în alt sector ar fi corectate de
adică plusprodusul, plusvaloarea. Pentru ei singura muncă mecanismele propriei pieţe. Potrivit acestei legi se încearcă o
productivă era cea agricolă pe motiv că numai în agricultură are posibilă soluţionare a crizelor economice.
loc procesul natural de creştere a bunurilor materiale; industria T. R. Malthus (1776-1834) cunoscut susţinător al
o considerau neproductivă deoarece, spuneau ei, această ramură liberalismului clasic, autorul „Eseului asupra principiului
de producţie nu face decât să schimbe forma produselor puse la populaţiei” (1798), titlul complet fiind „Un eseu asupra
dispoziţie de agricultori. Spre deosebire de mercantilişti, populaţiei şi a felului în care afectează viitoarea evoluţie
fiziocraţii susţineau principiul liberei concurenţe şi al calitativă a societăţii, Principii de economie politică” (1820),
liberalismului economic. creator al „teoriei demo-economice” potrivit căreia populaţia
Şcoala de economie politică clasică a căpătat o mare tinde să crească la infinit, până când va ajunge la limita rezervei
strălucire în lucrările lui A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill, T. R. de hrană, puterea reproductivă a populaţiei este infinit mai
Maltus. Până la ei mercantiliştii şi fiziocraţii au abordat mare decât puterea pământului de a produce mijloacele
economia de piaţă de pe rolul decisiv al banilor (mercantilişti) necesare pentru subzistenţa omului. Iniţial, pastorul englez
ca expresie a bogăţiei, sau a agriculturii (fiziocraţii), pe care o Malthus a prezentat această idee, susţinând că populaţia tinde să
consideră singura ramură a economiei ce creează bogăţie. crească în proporţie geometrică (de exemplu, exponenţial, cum
Trăind în perioada manufacturieră, stadiul al II-lea al ar fi numerele 1, 2, 4, 8, 16…) în timp ce posibilităţile de
capitalismului după cooperaţia capitalistă simplă şi de început a asigurare a hranei manifestă aceeaşi tendinţă doar în proporţie
Revoluţiei industriale sec. XVIII (1780 - 1820), în lucrarea aritmetică (de exemplu, ca numerele 1, 2, 3, 4, 5...). Formulările
„Avuţia naţiunilor, o cercetare asupra naturii şi cauzelor ei” tezelor lui Malthus conduc la ideea că omenirea este
(1776), A. Smith a combătut teoria mercantilistă care susţinea predestinată să trăiască în sărăcie şi foamete. Teologul nu a
importanţa deţinerii de către stat a unor mari rezerve de ţinut cont de o serie de factori care contrabalansează, într-o
lingouri. De asemenea, cartea lui respinge viziunea fiziocraţilor oarecare măsură, acest dezechilibru demo-economic, cum ar fi
conform căreia pământul reprezintă principala sursă de creare a progresul tehnico-ştiinţific, războaie, dezastre, molime etc.
valorii, punând accentul pe importanţa fundamentală a muncii. Doctrina lui Malthus a avut de asemenea un puternic
A. Smith a susţinut cu tărie posibilitatea creşterii productivităţii impact asupra teoriei economice. Unii economiştii au ajuns la
muncii, ca urmare a diviziunii, specializării muncii şi a criticat concluzia că, în condiţii normale, suprapopularea ar împiedica
multitudinea de restricţii guvernamentale depăşite şi arbitrare în mare măsură creşterea salariilor peste nivelul de subzistenţă,
care frânează dezvoltarea industrială. de supravieţuire economico-socială. D. Ricardo spunea: Preţul
Smith în lucrarea sa „Avuţia naţiunilor...” a conturat natural al muncii este acela care permite muncitorilor să
elementele comportamentului economic al individului pornind trăiască şi să-şi perpetueze specia, fără creşteri sau diminuări.
de la unul din principiile ce derivă din natura omenească şi Această teorie, denumită în general „legea de fier a salariilor”, a
anume înclinarea de a face troc, de a trafica, de a schimba un fost dezvoltată de K. Marx în teoria plusvalorii. Potrivit „legii
lucru pentru altul. Înclinaţia pentru schimb este caracteristică de aramă a salariului” cum i se mai spune, salariul în economia
oamenilor iar în societatea civilizată, omul are în fiecare clipă de piaţă (capitalism) nu poate depăşi limita minimului de
nevoia de cooperare şi ajutorul semenilor săi şi în zadar ar mijloace de subzistenţă necesare întreţinerii muncitorului şi
accepta acest ajutor numai de la bunăvoinţa lor. Omul, va reuşi familiei sale, deoarece un spor al salariului peste această limită
mai degrabă, dacă va putea să le intereseze egoismul în ar atrage după sine creşterea numărului căsătoriilor şi al
Lohanul nr. 5(15) – decembrie 2010

favoarea sa, arătându-le că este în avantajul lor să facă pentru naşterilor, implicit creşterea populaţiei, la rândul ei creşterea
el ceea ce le cere. populaţiei ar duce la diminuarea salariilor şi, drept rezultat, la
Egoismul este o trăsătură a omului economic. Autorul reducerea naşterilor.
spunea Oricine oferă cuiva un târg, îşi propune să procedeze Cercetând evoluţia gândirii economice, toate şcolile mari
astfel: Dă-mi ceea ce doresc eu, şi vei căpăta ceea ce doreşti tu. ale gândirii economice: clasică, neoclasică, monetaristă,
Acesta este înţelesul oricărei asemenea oferte; şi, în felul acesta marginalistă ş.a. putem ajunge la concluzia că oriunde şi
obţinem unul de la altul cea mai mare parte din serviciile de oricând ţelul general al acţiunii economice este urmărirea în
care avem nevoie. Nu de la bunăvoinţa măcelarului, berarului moduri diferite, a bunăstării şi împlinirii pe care le obţin
sau brutarului aşteptăm, noi să ne fie servită masa, ci de la oamenii din activităţi economice.
grija lor cu care acestea îşi privesc interesele lor. Ne adresăm
nu omeniei, ci egoismului lor, şi niciodată nu le vorbim de Bibliografie selectivă
nevoile noastre, ci de avantajele lor proprii. Numai un cerşetor Alexandru Albu şi colab. – Dicţionar de economie politică,
preferă să depindă în special de bunăvoinţa concetăţenilor săi. Editura Politică, Bucureşti, 1974.
John R. Barber – Istoria Europei moderne, Editura Lider,
Principalii săi succesorii imediaţi sunt David Ricardo, Bucureşti, 1994;
Thomas Robert Maltus, Jean-Baptiste Say. Emilian Dobrescu şi colab. – Dicţionar de istorie economică şi
David Ricardo (1772-1823), în lucrarea sa „Principiile istoria gândi