Sunteți pe pagina 1din 9

SC PRODRUM GIE SRL

STUDIU GEOTEHNIC

Denumirea lucrarii: STUDIU GEOTEHNIC

IN VEDEREA MODERNIZARII DRUMURILOR DE EXPLOATATIE AGRICOLA IN


COMUNA BOBICESTI , JUD OLT

Amplasament : EXTRAVILAN COMUNA BOBICESTI , JUDETUL OLT

Beneficiar: COMUNA BOBICEST , JUDETUL OLT

Faza de proiectare: Documentatie pentru


STUDIU DE FEZABILITATE

Intocmit: ing. geolog DRAGANESCU LIVIU

-MARTIE 2010

1
STUDIU GEOTEHNIC PENTRU IMOBIL COM BOBICESTI , JUDETUL OLT , IN
VEDEREA MODERNIZARII DRUMURILOR DE EXPLOATATIE AGRICOLA

Elaborator : Pro Drum General Gie SRL

1.DATE INTRODUCTIVE

1.1.)Prezentul studiu geotehnic trateaza conditiile geotehnice si de fundare pentru o retea de


drumuri de exploatatie agricola ce urmeaza a se moderniza , in perimetrul comunei Bobicesti ,
judetul Olt.
1.2.) Suprafata de teren pe care se vor amplasa viitoarele drumuri are forma si dimensiunile
conforme cu planul cadastral al comunei (scara 1:10000) , si se indentifica prin inventarul
drumurilor de explatatie si prin tema de proiectare .
Terenul este practice orizontal , cu diferente de nivel nesemnificative , si se gaseste sub forma
unor drumuri de pamint acoperite partial cu un strat de vegetatie .
1.3.) Prin proiect , se doreste modernizarea acestor drumuri de pamint , pe amplasamentele
existente , prin construirea de fundatii din balast si suprastructuri din piatra , precu si a unui
system de evacuare a apelor .

2.DATE GENERALE , GEOLOGICE SI GEOMORFOLOGICE

1
Din planul de situaţie pus la dispoziţie de beneficiar, rezultă că investitia reprezinta o
retea de drumuri de exploatatie agricola .

In forajele executate , s-au observat în coloana litologică următoarea succesiune: 0,40


material de umplutură, 1,0m sol vegetal negricios, 0,35m argilă prăfoasă galben cafenie,
1,10m praf argilos cafeniu deschis, 1,05 praf praf argilos galben cu elem calcaroase, 1,90m
praf argilos gălbui cu benzi subţiri negricioase, de vârstă cuaternară, identificată şi pe
foaia de hartă 1:200.000.

Stratificaţia întâlnită este conformă tabelului următor:


Tabelul nr 1.
Foraj/ Adancime Baza Baza Baza Baza E NH
Lucrar de foraj A+B C+D
e ( m)
F1........Fn 0,00-0,40 Material -
de
umplutură
0,40-1,40 + sol
vegetal
1,40-1,75 negru
Argilă
prăfoasă
galben
1,75-2,85 cafenie
+
2,85-3,90 Praf
argilos
3,90-5,80 cafeniu Praf
deschis argilos
galben cu Praf
elem calc argilos
gălbui
cu benzi
subţiri
negricio
ase

Imobilul se află localizat în zona depozitelor cuaternare a avantfosei externe. Pe baza


datelor de teren căt şi din materialele geologice ale zonei nu avem evidenţiate în imediata apropiere
a imobilului accidente tectonice.

Tema
2
Prin tema elaborată de proiectantul general s-a solicitat caracterizarea generală a terenului
(stabilităţii generale, fenomenelor de eroziune, alunecărilor de teren active sau stabilizate,
posibilităţi de inundare a incintei din partea cursurilor de apă, a apelor meteorice sau a
subinundaţiilor, informaţii asupra nivelului freatic şi a fluctuaţiilor acestuia), măsuri recomandate
pentru menţinerea stabilităţii generale a terenului din zona amplasamentului, caracterizarea
terenului de fundare (succesiunea litologică şi caracteristicile geotehnice ale terenului), măsuri
constructive recomandate pentru îmbunătăţirea terenurilor slabe de fundare, sensibile la umezire
sau contractile şi recomandări privind soluţia de fundare a drumurilor proiectate.

3 Date seismice

Risc geotehnic estimat

În urma analizei materialului documentar existent în arhiva elaboratorului studiului


geotehnic şi observaţiilor de teren care au precedat lucrările de investigaţie,
conform ″Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii – indicativ NP
074/2007″ pentru amplasamentul studiat se prelimină următoarele condiţii :

FACTORII DESCRIEREA SITUAŢIEI DIN PUNCTAJ


CARE CONDIŢIONEATĂ AMPLASAMENTUL STUDIAT ESTIMAT
RISCUL GEOTEHNIC
Condiţii de teren Teren bun = pământ coeziv si necoeziv cu
stratificaţie uniformă
2 puncte
Apa subterană Fara epuismente
1 punct
Categoria de importanţă a
construcţiei Normală 3 puncte
Vecinătăţi Fără riscuri 1 punct
Seismicitate Zonă seismică de calcul de tip ″ C ″ 1 puncte
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT 8 puncte

4 Date climatice

Imobilul din localitatea Bobicesti , este situat într-o zonă de dealuri joase cu un climat temperat
continental, caractecterizat de următoarele valori:
-temperatura medie anuală : +10,6 C
-temperatura minima absolută = -26 C
-temperatura maxima absolută =+37 C

3
-temperatura medie in luna ianuaruie =-3 C
-temperatura medie in luna iulie :+19C
-adancimea maxima de îngheţ : 0,9 m
-precipitatii medii multianuale =480mm
-vanturile dominante bat din direcţiile SE (15%) si E (23%)
x
-zăpadă (STAS 10101/21-92) - gz=1,2Kn/mp
-vânt – valori caracteristice ale vitezei vantului -35m/s
-- valori caracteristice ale presiunii de referinta a
vântului = 0,5 kPa
-adâncimea maximă de îngheţ(STAS 56094/77)=0,90m

5 Cercetarea terenului

Succesiunea litologică în zona de amplasament a imobilului este următoarea: la suprafaţă-


material de umplutură +sol vegetal urmat de cele cuaternare, parte componentă a cuverturii
sedimentare. Apa subterană nu a fost intâlnită in timpul executarii forajului, dar in puturi adiacente
se gaseste la -6,5m şi se consideră că nu ar putea influenţa săpăturile necesare viitoarelor fundatii
ale drumurilor . Precizăm că forajul a fost executat după o perioada de secetă de cca 3-4 luni.
Conform A.N.H. Buc, precipitaţiile din luna noiembrie 2006 au fost în zona amplasamentului aflat
în studiu între 25-50l/mp.
Funcţie de anotimp şi abundenţa precipitaţiilor, în mod normal sunt aşteptate ridicări ale
nivelului hidrostatic-nivel maxim. Conform STAS 3349-I-83 apa din pânza freatică este
succeptibilă a prezenta agresivitate carbonică faţă de betoane. Faţă de metale va prezenta
agresivitate puternică conform I-47/78.

.CONDITII DE FUNDARE

.Stratul de fundare

Stratul de fundare este interceptat în lucrările executate fiind situat sub adincimea de inghet,
in stratul de pietrisuri cu bolovanisuri in masa de nisip grosier.

.Adâncimea minimă de fundare

Adâncimea minimă de fundare este sub adâncimea de îngheţ (-0.80 m) de la suprafaţa


terenului sistematizat, in stratul de pietrisuri cu bolovanisuri in masa de nisip grosier.

Calculul terenului de fundare

. Presiunile convenţionale de calcul conform STAS 3300/2 – 85


4
Valoarea de bază a Presiunii Convenţionale de Calcul - Pconv care se va lua în calculul
terenului de fundare va fi de 550 kPa pentru sarcini fundamentale, lăţimea tălpii fundaţiei B = 1,00
m şi adâncimea D = 2,00 m.
Pconv = 550kPa
Pentru alte lăţimi şi adâncimi de fundare considerate de proiectantul de structuri se va
calcula presiunea convenţională cu relaţia:
Pconv = P`conv + CB + CD , în kPa
Unde:
Pconv – valoarea de bază a presiunii convenţionale de calcul (550 kPa)
CB – corecţia de lăţime (kPa)
CD – corecţia de adâncime (kPa)
Corecţia de lăţime CB se determină cu relaţia:
CB = P`conv x K1 x (B - 1) (kPa), în care:
K1 – coeficient egal cu 0,05
B – lăţime de fundaţie mai mică de 5 m
Corecţia de adîncime CD se determină cu relaţia:
Mai mică de 2,00 m
Df - 2
CD = P`conv x --------- (kPa),
4
Mai mare de 2,00 m
CD = K2 xγx (Df - 2) (kPa), în care:
Df - adâncimea de fundare în metri
K2 – coeficient egal cu 1,5
γ - greutate volumica de calcul
Pentru B=1m si Df =2m avem:

Pconv = 550 kPa

.Caracteristicile fizico-mecanice ale pamânturilor intâlnite.

Caracteristici fizice:

Argilă prăfoasă galben


cafenie
Praf argilos galben cu
+
Unitate elem calc
Caracteristicile Praf argilos cafeniu
Simbol de
Geotehnice deschis
masură

Domeniu de variatie Domeniu de variatie

Umiditate naturala W % 41,7 6,5

Indice de plasticitate Ip - 35,6 -

5
Indice de consistenta Ic - 0,65 -

Grad de indesare Id - - -

Greutate volumetrica γa KN/m3 17,6 20,2


Porozitate n % 52,0 32
Indice de porozitate e - 1,08 0,47

Grad de umiditate Sr - 1,00 0,81

Caracteristici mecanice:
Pietrisuri cu bolovanis in
Argile matrice de
Unitate
Caracteristicile nisip mediu grosier
Simbol de
Geotehnice
masura
Domeniu de variatie Domeniu de variatie
Unghi de frecare
Ø grade 8 36
interna
Coeziune c daN/cm2 0,20 0
Modul edometric
M2-3 daN/cm2 71 -
Modul de defor-
E KPa 9.000-19.000 30.000-40.000
matie liniara
Coeficient de av2-3
cm2/daN 0,029 -
compresibilitate
Tasare specifica e p2 cm/m 4,4 -
Coeficient de
ν - 0,42 0,27
def. laterala

.Incadrare teren pentru săpătură

În conformitate cu indicatorul TS – 1982, terenul din amplasament se încadrează astfel :

6
Denumire teren Categoria de teren după modul de
comportare la săpat

Manuală Mecanică
Argila Tare IV
Argilă prăfoasă galben cafenie TARE VI
+
Praf argilos cafeniu deschis

6. Concluzii şi recomandări:

6.1. Terenul de fundare din amplasamentul cercetat este alcătuit din argilă prăfoasă
galben cafenie(A). Identificarea straturilor precum şi grosimea lor se regăseşte în tabelul următor:

Descriere strat Denumire F6


strat grosime
m
Argila prafoasa galben cafenie A 0,35
Praf argilos cafeniu deschis B 1,10
Praf argilos galben cu el calc C 1,05
Praf argilos galbui cu benzi D 1,90
subtiri negricioase

6.2. Recomandări privind condiţiile de fundare. In raport cu datele obţinute şi condiţiile


geotehnice din amplasament se fac următoarele recomandări privind condiţiile de fundare:

- la adâncimea de 1m se va considera o presiune de 280KPa la încărcări centrice din


gruparea fundamentală;
- se recomandă a se proiecta un sistem unitar de colectare şi drenare a apelor meteorice
- Drumurile vor avea rigole sau santuri laterale care să preia apa meteorică şi să o
îndepărteze.
Soluţiile definitive de fundare în zona construcţiei se vor stabili de către proiectantul de
specialitate pe baza tuturor datelor prezentate în studiu;
Pentru suplimentarea datelor de proiectare se vor avea în vedere şi caracteristici fizico-
mecanice, medii de calcul, reprezenta tive pentru natura şi starea terenului prezentate în anexele la
studiu.
In contextul celor prezentate mai sus, se poate concluziona că din punct de vedere geologo-
tehnic, terenul îndeplineşte condiţiile pentru construirea drumurilor de exploatatie agricola

Intocmit
Ing Draganescu Liviu

7
8